Electrolux | EKC52500OX | User manual | Electrolux EKC52500OX Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EKC52500OX Lietotāja rokasgrāmata
EKC52500OX
................................................ .............................................
LV PLĪTS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2
LT VIRYKLĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 23
2
www.electrolux.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu
profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad
Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.RegisterElectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos
norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces
nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus
ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes
risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ie‐
robežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes
un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu
drošību atbildīgā persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Bērnus, kas jaunāki par 3
gadiem, nedrīkst atstāt bez uzraudzības ierīces tuvumā.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai
dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzrau‐
dzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības sis‐
tēmu.
• Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pieskatīšanas,
var izcelties ugunsgrēks.
• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apse‐
dziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.
• Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
4
www.electrolux.com
• Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram,
nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.
• Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai ne‐
pieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.
• Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā var sa‐
karst.
• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas,
un tādējādi stikls var saplīst.
• Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai
neizraisītu elektrošoku.
• Saskaņā ar elektrisko instalāciju noteikumiem atvienošanas ie‐
spējas jāiekļauj cietajos vados.
• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes
gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa pārstā‐
vim vai kvalificētam speciālistam.
2.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta per‐
sona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīša‐
nas norādes.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci, jo tā ir
smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm
piemērotu attālumu.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie
drošām ietaisēm.
• Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma
ierīcēm vai mēbelēm.
• Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem lo‐
giem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai logu,
nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertifi‐
cētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu
plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐
metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐
rinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐
spraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu
vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabe‐
li.
LATVIEŠU
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierī‐
ces durvīm, it īpaši, ja durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektro‐
šoku no strāvu vadošiem un izolētajiem ele‐
mentiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu no‐
ņemt bez instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐
stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontakt‐
spraudņa.
• Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ierīces: au‐
tomātslēdžus, drošinātājus (no turētājiem iz‐
skrūvējamos drošinātājus), zemējuma noplū‐
des automātslēdžus un savienotājus.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas
ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po‐
liem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontak‐
tiem jābūt vismaz 3 mm.
2.2 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS
Savainojumu, apdegumu vai elektrošo‐
ka risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav no‐
segtas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Ne‐
pieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, iz‐
ņemot vai ievietojot piederumus vai cepeš‐
krāsns traukus.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīko‐
jieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā
saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Ierīci darbinot, nedrīkst izmantot ārēju laika
slēdzi vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ierīces
durvis aizvērtas.
• Nenovietojiet galda piederumus un katlu vā‐
kus uz gatavošanas zonām. Tās sakarst.
• Pēc lietošanas iestatiet gatavošanas zonu po‐
zīcijā "Izslēgt".
5
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāša‐
nai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, nekavējoties
atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Tas jādara, lai
novērstu elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aizdegšanās vai sprādziena
risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu
tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu, netuvi‐
niet tām atklātu liesmu vai sakarsētus priekš‐
metus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt
spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var iz‐
raisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras
nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz
tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐
liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai sa‐
skarties ar ierīci, kad atverat cepeškrāsns dur‐
vis.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu sa‐
turošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un
gaisa maisījumu.
• Nedzēsiet ar ūdeni. Atvienojiet ierīci un pārklā‐
jiet liesmu ar vāku vai ugunsdzēsības segu.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– Nenovietojiet cepeškrāsns traukus vai citus
priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grī‐
das.
– Nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti
uz ierīces grīdas.
– Nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– Neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produk‐
tus pēc gatavošanas beigām.
– Izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties
uzmanīgi.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces dar‐
bību. Garantijas likumdošanas izpratnē tas
nav defekts.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo ce‐
pešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus
traipus.
• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas
traukus uz vadības paneļa.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena ga‐
tavošanas traukiem izvārīties tukšiem.
6
www.electrolux.com
• Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu nekādi
priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā
var sabojāt virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz tām
novietoti tukši ēdiena gatavošanas trauki, vai
bez ēdiena gatavošanas traukiem.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no
čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša
ir bojāta, var saskrāpēt stikla keramiku. Pār‐
vietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu,
vienmēr paceliet tos.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, vai ir ierīkoti stabilizatori,
lai novērstu ierīces apgāšanos. Skatiet
sadaļu "Uzstādīšana".
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu un ierīces aizdeg‐
šanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos
nekavējoties. Sazinieties ar servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanī‐
gi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas mate‐
riāla nolietošanos.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus
aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādī‐
jumus, kas atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds
ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
2.4 Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna
spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierī‐
cēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt elektrošoku!
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lam‐
pas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
LATVIEŠU
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1
1 Plīts virsmas regulatori
2 3 4 5 6
2 Temperatūras indikators
3 Temperatūras regulators
4 Laika atgādinājuma regulators
7
4
11
8
3
9
2
1
5 Cepeškrāsns funkciju regulators
6 Plīts vadības indikators
7 Sildelements
8 Cepeškrāsns lampa
9 Ventilators un sildelements
10 Datu plāksnīte
10
11 Cepšanas līmeņi
3.2 Plīts virsmas shēma
1
2
140 mm
2
180 mm
1 Gatavošanas zona 1200 W
2 Gatavošanas zona 1800 W
3 Gatavošanas zona 1200 W
4 Atlikušā siltuma indikators
180 mm
5
140 mm
4
5 Gatavošanas zona 1800 W
3
3.3 Papildpiederumi
• Cepeškrāsns plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem
un cepešiem.
• Sekla cepešpanna
Kūkām un cepumiem.
• Uzglabāšanas atvilktne
Zem cepeškrāsns nodalījuma ir izvietota uz‐
glabāšanas atvilktne.
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
UZMANĪBU
Lai atvērtu cepeškrāsns durvis, satve‐
riet ierīces rokturi tā vidusdaļā.
7
8
www.electrolux.com
4.1 Sākotnējā tīrīšana
• Izņemiet no ierīces visus piederumus.
• Tīriet ierīci pirms pirmās lietošanas reizes.
UZMANĪBU
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzek‐
ļus! Tie var sabojāt virsmas. Skatiet sa‐
daļu "Kopšana un tīrīšana".
4.2 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet ierī‐
ci, kad tā ir tukša.
1.
Iestatiet
tūru.
2.
3.
4.
5.
Ļaujiet ierīcei darboties vienu stundu.
Iestatiet funkciju
. Maksimālā temperatū‐
ra šai funkcijai ir 210 °C.
Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.
Iestatiet
funkciju un maksimālo tempera‐
tūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti.
No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas ir
normāli. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma ir pietieka‐
ma.
funkciju un maksimālo tempera‐
5. PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Sildīšanas pakāpe
Regula‐
tors
0
1-9
1.
Funkcija
2.
Lai pārtrauktu gatavošanu, pagrieziet regu‐
latoru pozīcijā 0.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai samazi‐
nātu enerģijas patēriņu. Izslēdziet gata‐
vošanas zonu aptuveni 5 – 10 minūtes
pirms gatavošanas beigām.
Pozīcija Izslēgts
5.2 Atlikušā siltuma indikators
Sildīšanas pakāpes
(1 - zemākā sildīšanas pakāpe;
9 - augstākā sildīšanas pakāpe)
Atlikušā siltuma indikators informē par gatavoša‐
nas zonas sakarsēšanu
Pagrieziet regulatoru un izvēlieties vajadzī‐
go sildīšanas pakāpi.
BRĪDINĀJUMS
Risks gūt apdegumus atlikušā siltuma
dēļ!
6. PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Virtuves trauki
• Trauku apakšējām daļām jābūt pēc
iespējas biezākam un plakanākam.
• Virtuves trauki, kuru apakšējās daļas
ir izgatavotas no emaljēta tērauda,
alumīnija vai vara, var izraisīt stikla
keramikas krāsas izmaiņas.
6.2 Enerģijas taupīšana
• Ja iespējams, uzlieciet uz virtuves
traukiem vākus.
• Novietojiet virtuves traukus uz gata‐
vošanas zonām pirms to ieslēgša‐
nas.
• Izslēdziet gatavošanas zonas pirms
gatavošanas laika beigām, lai izman‐
totu atlikušo siltumu.
• Virtuves trauku apakšējo daļu izmē‐
riem jāatbilst gatavošanas zonu iz‐
mēriem (diametram).
LATVIEŠU
9
6.3 Ēdienu gatavošanas piemēri
Sildī‐
Lietojums:
šanas
iestatī‐
jums
Laiks
(min.)
1
Uzturētu pagatavotos ēdienus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gatavo‐
jadzības šanas trauka.
1-2
Holandes mērce, kausēšana: sviests,
šokolāde, želatīns.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Sabiezēšanai: mīkstas omletes, cep‐
tas olas.
10 - 40
Uzlieciet vāku uz ēdiena gatavo‐
šanas trauka.
2-3
Vārītu rīsus un gatavotu piena ēdienus 25 - 50
uz mazas uguns, uzsildītu pusfabrikā‐
tus.
Šķidruma daudzumam jābūt vis‐
maz divreiz lielākam nekā rīsu
daudzumam, maisiet ēdienus uz
piena bāzes gatavošanas laikā.
3-4
Tvaicētu dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkarotes
šķidruma.
4-5
Tvaicētu kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l ūdens
uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudzumu, sau‐ 60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvdaļas.
tējumus un zupas.
6-7
Maigai cepšanai: eskalops, teļa gaļa, pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
kotletes, frikadeles, cīsiņi, aknas, mēr‐ jadzības
ces, olas, pankūkas, virtuļi.
7-8
Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu filejas
steikus, steikus.
9
Vārītu lielu ūdens daudzumu, vārītu makaronus, apbrūninātu gaļu (gulašu, sautētu ce‐
peti), ceptu kartupeļus frī eļļā.
5 - 15
Ieteikumi
Cepšanas laikā apgrieziet.
Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.
7. PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
Risks gūt apdegumus atlikušā siltuma
dēļ!
Ļaujiet ierīcei atdzist.
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Lietojiet virtuves traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši plankumi uz stikla
keramikas neietekmē ierīces darbību.
Netīrumu noņemšana:
1. – Noņemiet nekavējoties: izkusušu plast‐
masu, plastmasas foliju un produktus,
kas satur cukuru. Pretējā gadījumā var
sabojāt ierīci. Stikla tīrīšanai izmantojiet
speciālu skrāpi. Novietojiet skrāpi uz stik‐
la keramikas virsmas piemērotā leņķī un
virziet tā asmeni pāri virsmai.
– Noņemiet pēc iekārtas atdzišanas: kaļ‐
ķakmens, ūdens un taukvielu traipus, kā
arī spīdīgas metāliskas krāsu izmaiņas.
Lietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti
10 www.electrolux.com
2.
stikla keramikas vai nerūsošā tērauda
virsmām.
Tīriet ierīci ar mitru drāniņu un mazgāšanas
līdzekli.
3.
Beidzot tīrīt, nosusiniet ierīci ar tīru, sausu
drāniņu.
8. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
Lai nepieļautu cepeškrāsns termostata bojāju‐
mus, kurus izraisījusi bīstama pārkaršana, ce‐
peškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas au‐
tomātiski, kad temperatūra pazeminās.
8.1 Ierīces aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
2.
3.
Pagriežot cepeškrāsns funkciju regulatoru,
izvēlieties cepeškrāsns funkciju.
Pagriežot temperatūras kontroles rokturi,
iestatiet nepieciešamo temperatūru.
Temperatūras indikators iedegas, kad ierīcē
paaugstinās temperatūra.
Lai pārtrauktu ierīces darbību, pagrieziet
funkciju regulatoru un temperatūras kontro‐
les rokturi izslēgtā (Off) stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS
Drošības termostats darbojas tikai tad,
ja cepeškrāsns termostats nedarbojas
pareizi. Kad tas notiek, cepeškrāsns
temperatūra ir ļoti augsta un ēdieni var
piedegt. Nekavējoties jāsazinās ar ser‐
visa dienestu un jānomaina cepeš‐
krāsns termostats.
8.2 Drošības termostats
Drošības termostats ir automātiskais sil‐
tuma izslēdzējs darbības termostatam.
8.3 Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Pozīcija Izslēgts
Lietojums
Ierīce ir izslēgta.
Augš. + apakškar‐ Vienlaicīgi karsē no cepeškrāsns augšas un apakšas. Lai ceptu un
sēšana
grauzdētu vienā cepeškrāsns līmenī.
Apakšējais silde‐
lements
Karsē tikai no cepeškrāsns apakšdaļas. Lai ceptu kūkas ar kraukš‐
ķīgu pamatni.
Augšējā sakarsē‐
šana ar ventilatoru
Lai apbrūninātu un ceptu maizi, pīrāgus un smalkmaizītes.
Grils
Lai grilētu plakanu pārtiku nelielos daudzumos plaukta vidū. Lai
grauzdētu maizi. Maksimālā temperatūra šai funkcijai ir 210 °C.
Sakarsēts gaiss
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem nepiecieša‐
ma vienāda gatavošanas temperatūra, izmantojot vairākus plauk‐
tus, vienlaikus nesajaucot aromātus. Izmantojot šo funkciju, sama‐
ziniet cepeškrāsns temperatūru par 20 - 40 °C, salīdzinot ar funkci‐
ju Augš. + apakškarsēšana.
LATVIEŠU
Cepeškrāsns funkcija
Atkausēšana
11
Lietojums
Lai atlaidinātu saldētu pārtiku. Temperatūras kontroles rokturim jā‐
būt iestatītam izslēgtā pozīcijā.
8.4 Taimeris — laika atgādinājums
Izmantojiet, lai iestatītu laika atskaiti.
Vispirms pagrieziet laika atgādinājuma vadības
slēdzi līdz galam pulksteņa rādītāja virzienā (ska‐
tiet sadaļu „Produkta apraksts”). Pēc tam grieziet
to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz vaja‐
dzīgajam laika periodam. Laika perioda beigās
atskan signāls un ierīces darbība automātiski tiek
pārtraukta. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju un
cepeškrāsns temperatūras regulatorus izslēgtā
(OFF) stāvoklī.
Ja lietojat slēdža taimeri atkārtoti, pa‐
gaidiet, kamēr beidzas visas tā funkci‐
jas un tas ir pilnībā nulles pozīcijā.
Lai gatavotu bez laika perioda iestatīša‐
nas, laika atgādinājuma vadības slēdzi
.
pagrieziet stāvoklī
9. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Cepešpannas ievietošana
Ievietojiet cepešpannu cepeškrāsns iekšpusē,
starp priekšējo un aizmugurējo sieniņu. Tādējādi
ap cepešpannu notiek karstā gaisa cirkulācija.
Pārliecinieties, ka cepešpanna novietota ne‐
daudz ieslīpi, kā parādīts attēlā.
BRĪDINĀJUMS
Neievietojiet cepešpannu līdz galam,
līdz pašai cepeškrāsns iekšpuses aiz‐
mugures sieniņai. Tas traucēs cirkulēt
karstajam gaisam ap pannu. Ēdiens var
piedegt, īpaši tad, ja cepešpanna novie‐
tota tuvu aizmugures sieniņai.
10. CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI
UZMANĪBU
Gatavojot ļoti sulīgus un treknus sace‐
pumus, izmantojiet dziļu pannu. Augļu
sulas var atstāt nenomazgājamus trai‐
pus uz emaljas.
• Ierīcei ir četri cepšanas līmeņi. Skaitiet cepša‐
nas līmeņus no ierīces apakšas.
• Dažādus ēdienus var gatavot divos līmeņos
vienlaikus. Novietojiet plauktus 1. un 3. līmenī.
• Cepeškrāsnī vai uz stikla durtiņām var uzkrā‐
ties mitrums. Tā ir normāla parādība. Atverot
cepeškrāsns durtiņas gatavošanas laikā, obli‐
gāti stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes noslaukiet
mitrās vietas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet
ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas var ietek‐
mēt gatavošanas rezultātus un sabojāt emal‐
jas pārklājumu.
12 www.electrolux.com
10.1 Kūku cepšana
• Pirms pagatavošanas sakarsējiet cepeškrāsni
aptuveni 10 minūtes.
• Neatveriet cepeškrāsns durtiņas, pirms nav
pagājušas ¾ no gatavošanas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas seklās pannas, at‐
stājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
10.2 Gaļas un zivju pagatavošana
• Negatavojiet cepeškrāsnī gaļu, kuras svars ir
mazāks par 1 kg. Gatavojot gaļu nelielā
daudzumā, tā izžūst.
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet dziļo cepeš‐
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrā‐
mi traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas pagai‐
diet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas
sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu
dūmošanu, iepildiet dziļajā cepešpannā ne‐
daudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāci‐
ju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvai‐
kojis.
10.3 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā
konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Iz‐
mantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus
(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku,
utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem, re‐
ceptēm un daudzumam.
10.4 Apakšējais + Augšējais sildelements
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtēs)
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
-
150
25 - 30
Plakans pīrāgs
(1000 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
160 - 170
30 - 35
Pīrāgs no rauga
mīklas ar ābo‐
liem (2000 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
-
170 - 190
40 - 50
Ābolu pīrāgs
(1200+1200 g)
2 apaļi trauki ar alumī‐
nija pārklājumu (dia‐
metrs: 20 cm) 1. līmenī
15
180 - 200
50 - 60
Pīrādziņi (500 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
160 - 180
25 - 30
Kūka no biskvīt‐
mīklas bez tau‐
kiem (350 g)
1 apaļa paplāte ar alu‐
mīnija pārklājumu (dia‐
metrs: 26 cm) 1. līmenī
10
160 - 170
25 - 30
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs (1500 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
160 - 170
45 - 551)
Vista, vesela
(1350 g)
cepeškrāsns plaukts 2.
līmenī, cepešpanna 1.
līmenī
-
200 - 220
60 - 70
LATVIEŠU
13
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtēs)
Vista, puse
(1300 g)
cepeškrāsns plaukts 3.
līmenī, cepešpanna 1.
līmenī
-
190 - 210
30 - 35
Cūkgaļas kotle‐
tes (600 g)
cepeškrāsns plaukts 3.
līmenī, cepešpanna 1.
līmenī
-
190 - 210
30 - 35
Pildītā plātsmai‐
ze (800 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
20
230 - 250
10 - 15
Pildīts rauga mī‐ emaljētu paplāti 2. lī‐
klas pīrāgs (1200 menī
g)
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pica (1000 g)
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Siera kūka (2600 emaljētu paplāti 2. lī‐
g)
menī
-
170 - 190
60 - 70
Šveices ābolu pī‐ emaljētu paplāti 1. lī‐
rāgs (1900 g)
menī
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Ziemassvētku pī‐ emaljētu paplāti 2. lī‐
rāgs (2400 g)
menī
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Quiche Lorraine
(1000 g)
1 apaļa paplāte (dia‐
metrs: 26 cm) 1. līmenī
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Zemnieku maize
(750 + 750 g)
2 apaļi trauki ar alumī‐
nija pārklājumu (dia‐
metrs: 20 cm) 1. līmenī
183)
180 - 200
60 - 70
Rumāņu biskvīt‐
kūka (600 + 600
g)
2 paplātes ar alumīnija
pārklājumu (garums:
25 cm) 2. līmenī
10
160 - 170
40 - 50
-
160 - 170
30 - 40
Ēdiens
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
Rumāņu biskvīt‐ 2 paplātes ar alumīnija
kūka - tradicionā‐ pārklājumu (garums:
lā (600 + 600 g) 20 cm) 2. līmenī
Rauga pīrādziņi
(800 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Šveices rullīši
(500 g)
emaljētu paplāti 1. lī‐
menī
10
150 - 170
15 - 20
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
100 - 120
40 - 50
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Drumstalu maize emaljētu paplāti 3. lī‐
(1500 g)
menī
Bezē kūka (600
g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
160 - 170
25 - 35
Sviesta kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
180 - 200
20 - 25
14 www.electrolux.com
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 250 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
10.5 Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Paplātes veids un plaukta
līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
150 - 160
20 - 30
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
+ 250 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
+ 250 + 250 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
10
150 - 160
30 - 35
Plakans pīrāgs
(1000 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Plakans pīrāgs emaljēta paplāte 1. un 3.
(1000 + 1000 g) līmenī
10
140 - 150
45 - 55
Plakans pīrāgs
(1000 + 1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
10
140 - 150
55 - 65
Pīrāgs no rauga emaljētu paplāti 3. līmenī
mīklas ar ābo‐
liem (2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Ābolu pīrāgs
2 apaļi trauki ar alumīnija
(1200 + 1200 g) pārklājumu (diametrs: 20
cm) 2. un 3. līmenī
10
170 - 180
50 - 60
Pīrādziņi (500 g) emaljētu paplāti 3. līmenī
10
140 - 150
30 - 35
Pīrādziņi (500 +
500 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Pīrādziņi (500 +
500 + 500 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
10
150 - 160
25 - 30
Kūka no biskvīt‐ 1 apaļa paplāte ar alumī‐
mīklas bez tau‐ nija pārklājumu (diametrs:
kiem (350 g)
26 cm) 3. līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Ēdiens
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs (1200 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
-
150 - 160
40 - 50 1)
Vista, vesela
(1400 g)
cepeškrāsns plaukts 2. lī‐
menī, cepešpanna 1. lī‐
menī
-
170 - 190
50 - 60
LATVIEŠU
Ēdiens
Paplātes veids un plaukta
līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
Cūkgaļas kotle‐
tes (600 g)
cepeškrāsns plaukts 3. lī‐
menī, cepešpanna 1. lī‐
menī
-
180 - 200
30 - 40
Pildītā plātsmai‐
ze (800 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
15
230 - 250
10 - 15
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Pildīts rauga mī‐ emaljētu paplāti 3. līmenī
klas pīrāgs
(1200 g)
15
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
-
180 - 200
50 - 60
Siera kūka
(2600 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
-
150 - 170
60 - 70
Šveices ābolu
pīrāgs (1900 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
15
180 - 200
30 - 40
Ziemassvētku
pīrāgs (2400 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lorraine 1 apaļa paplāte (diametrs:
(1000 g)
26 cm) 2. līmenī
15
210 - 230
35 - 45
Zemnieku mai‐ 2 apaļi trauki ar alumīnija
ze (750 + 750 g) pārklājumu (diametrs: 20
cm) 3. līmenī
15 3)
180 - 190
50 - 60
Rumāņu biskvīt‐ 2 apaļi trauki ar alumīnija
kūka (600 + 600 pārklājumu (diametrs: 25
g)
cm) 2. līmenī
10
150 - 170
40 - 50
Rumāņu biskvīt‐ 2 apaļi trauki ar alumīnija
kūka - tradicio‐ pārklājumu (diametrs: 20
nālā (600 + 600 cm) 2. līmenī
g)
-
160 - 170
30 - 40
Rauga pīrādziņi
(800 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
180 - 200
10 - 15
Rauga pīrādziņi
(800 + 800 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
180 - 200
15 - 20
Šveices rullīši
(500 g)
emaljētu paplāti 3. līmenī
10
150 - 170
10 - 15
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
-
100 - 120
50 - 60
Bezē (400 +
400 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
-
100 - 120
55 - 65
Bezē (400 +
400 + 400 g)
emaljēta paplāte 1., 2. un
4. līmenī
-
115 - 125
65 - 75
Drumstalu mai‐
ze (1500 g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
10
170 - 180
20 - 30
16 www.electrolux.com
Paplātes veids un plaukta
līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
Bezē kūka (600
g)
emaljētu paplāti 2. līmenī
10
150 - 170
20 - 30
Sviesta kūka
(600 + 600 g)
emaljēta paplāte 1. un 3.
līmenī
10
150 - 170
20 - 30
Ēdiens
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 230 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
10.6 Viegla gatavošana
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas laiks
(minūtēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/cep‐
šanas laiks (minū‐
tes)
Konditorejas iz‐
strādājumi (250
g)
emaljēta paplāte
2. līmenī
20 1)
150 - 160
20 - 25
Plakans pīrāgs
(500 g)
emaljēta paplāte
2. līmenī
20 1)
160 - 170
35 - 40
Pica (1000 g)
emaljēta paplāte
2. līmenī
20 1)
200 - 210
30 - 40
Šveices rulete
(500 g)
emaljēta paplāte
2. līmenī
20 1)
160 - 170
20 - 30
Bezē (400 g)
emaljēta paplāte
2. līmenī
10 1)
110 - 120
50 - 60
Biskvītkūka
(600 g)
emaljēta paplāte
2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Sviesta kūka
(600 g)
emaljēta paplāte
2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Vista, vesela
(1200 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. līmenī 2)
-
220 - 230
45 - 55
Ēdiens
1) Pagrieziet rokturi 250 °C temperatūrai.
2) Novietojiet cepšanas paplāti zem cepeškrāsns plaukta, 1. līmenī plauktā.
11. CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
• Tīriet cepeškrāns priekšpusi ar mīkstu drāni‐
ņu, kas samērcēta siltā ūdenī, kuram pievie‐
nots tīrīšanas līdzeklis.
• Lai notīrītu metāliskās virsmas, izmantojiet pa‐
rastu tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšpusi pēc katras lietoša‐
nas reizes. Tādējādi varēsit vieglāk notīrīt netī‐
rumus, un tie nepiedegs.
LATVIEŠU
• Piekaltušus netīrumus tīriet ar īpašu cepeš‐
krāsns tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet visus cepeškrāsns piederumus pēc ka‐
tras lietošanas reizes ar siltā ūdenī samērcētu
mīkstu drāniņu un tīrīšanas līdzekli, un pēc
tam mitrās virsmas rūpīgi nosusiniet.
• Ja jums ir nepiedegoši piederumi, netīriet tos
ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem, asiem
priekšmetiem vai trauku mazgājamā mašīnā.
Tas var sabojāt pretpiedegumu pārklājumu!
17
BRĪDINĀJUMS
Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja
mēģināsiet noņemt iekšējo stikla paneli,
kamēr durvis vēl nav noņemtas.
BRĪDINĀJUMS
Pirms stikla durvju tīrīšanas pārliecinie‐
ties, ka stikla paneļi atdzisuši. Pastāv
risks, ka stikls var ieplīst.
BRĪDINĀJUMS
Ja durvju stikla paneļi ir bojāti vai sa‐
skrāpēti, stikls zaudē izturību un var sa‐
plīst. Lai to novērstu, tie ir jānomaina.
Lai saņemtu sīkākas instrukcijas, sazi‐
nieties ar tuvāko servisa centru.
11.1 Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi, kas uz‐
stādīti viens aiz otra. Lai atvieglotu tīrīšanu, no‐
ņemiet cepeškrāsns durvis.
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana
1.
Atveriet durvis līdz galam un turiet abas
durvju eņģes.
2.
Paceliet un pagrieziet abu eņģu sviras.
18 www.electrolux.com
3.
Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās atro‐
das pirmajā atvēršanas pozīcijā (pusvirus).
Tad pavelciet uz priekšu un izņemiet no
ligzdas.
4.
Novietojiet durvis uz stabilas virsmas, kurai
pārklāta mīksta drāna. Ar skrūvgriezi izskrū‐
vējiet 2 skrūves no durvju apakšējās malas.
Nepazaudējiet skrūves.
1
1
5.
3
2
2
Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm. Uzmanī‐
gi to nosusiniet.
6.
7.
Izmantojiet koka vai plastmasas lāpstiņu vai
līdzīgu priekšmetu, lai atvērtu iekšējās dur‐
vis. Turiet ārējās durvis un spiediet iekšējās
durvis pret durvju augšējo malu.
Paceliet iekšējās durvis.
Notīriet durvju iekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Tīriet stikla paneli tikai ar ūdeni un zie‐
pēm. Abrazīvi tīrīšanas līdzekli, traipu
noņēmēju un asi priekšmeti (piem., naži
un skrāpji) var bojāt stiklu.
LATVIEŠU
19
Durvju un stikla paneļa ievietošana
Kad tīrīšana ir pabeigta, ievietojiet cepeškrāsns
durvis. Lai to izdarītu, veiciet tās pašas darbības
apgrieztā secībā.
4
4
6
5
5
11.2 Atvilktnes izņemšana
11.3 Cepeškrāsns lampa
Lai atvilktni, kas atrodas zem cepeškrāsns, būtu
vieglāk tīrīt, to var izņemt.
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, mainot cepeškrāsns
lampu. Pirms lampas nomaiņas vienmēr
izslēdziet ierīci. Pastāv risks saņemt
strāvas triecienu.
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās spul‐
dzes ir paredzētas izmantošanai vienīgi
mājsaimniecības ierīcēs. Nelietojiet tās
iekštelpu vai to daļu apgaismojumam.
Ja ir nepieciešams nomainīt spuldzi,
jaunajai spuldzei ir jābūt ar tādu pašu
jaudu un paredzētai lietošanai tikai māj‐
saimniecības ierīcēs.
Atvilktnes izņemšana
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
2. Lēnām paceliet atvilktni.
3. Izvelciet atvilktni līdz galam.
Atvilktnes ievietošana
Lai ievietotu atvilktni, veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā.
BRĪDINĀJUMS
Neglabājiet atvilktnē viegli uzliesmojo‐
šus materiālus (piemēram, plastmasas
maisiņus, cepeškrāsns cimdus, papīrus
vai tīrīšanas aerosolus). Cepeškrāsns
lietošanas laikā atvilktne var sakarst.
Pastāv aizdegšanās risks.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• deaktivizējiet ierīci.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas
vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
• Ieklājiet cepeškrāsns apakšā audumu. Tas
novērsīs cepeškrāsns lampas un stikla pārse‐
ga bojājumus.
Cepeškrāsns lampas maiņa:
Lampas stikla pārsegs atrodas cepeškrāsns
dobuma aizmugurē.
Pagrieziet lampas stikla pārsegu pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu
300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
Lietojiet tikai tādu pašu cepeškrāsns lampu
kā tā, ko nomaināt. Tai ir jābūt ar tādu pašu
jaudu un paredzētai lietošanai tikai māj‐
saimniecības ierīcēs.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
1.
20 www.electrolux.com
12. KO DARĪT, JA ...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Neiedegas atlikušā siltuma in‐ Gatavošanas zona nav sakar‐ Ja gatavošanas zonai jābūt
dikators
susi, jo tā darbojas tikai neilgu karstai, sazinieties ar tuvāko
laiku
servisa centru
Ierīce nedarbojas
Nostrādājis mājas elektrosis‐
tēmas drošinātājs
Pārbaudiet drošinātāju. Ja
drošinātājs nostrādā atkārtoti,
sazinieties ar kvalificētu elek‐
triķi.
Cepeškrāsns nesakarst
Cepeškrāsns nav ieslēgta
Ieslēdziet cepeškrāsni
Cepeškrāsns nesakarst
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi
Pārbaudiet iestatījumus
Neieslēdzas cepeškrāsns
lampa
Cepeškrāsns lampa ir bojāta
Nomainiet cepeškrāsns lampu
Uz pārtikas un cepeškrāsns
iekšpusē parādās tvaiks un
kondensāts
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pā‐
rāk ilgi
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī il‐
gāk par 15–20 minūtēm
Ja neizdodas atrisināt problēmu pašam, sazinie‐
ties ar savu izplatītāju vai apkopes centru.
Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti
tehnisko datu plāksnītē. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rām‐
ja.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (mod.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
13. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ierīces novietošana
A
B
LATVIEŠU
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar skapjiem vie‐
nā vai abās pusēs vai telpas stūrī.
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
690
B
150
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
21
13.3 Līmeņošana
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces, lai nolī‐
meņotu ierīces augšējo virsmu atbilstoši citām
virsmām.
13.2 Tehniskie dati
Izmēri
Augstums
858 mm
Platums
500 mm
Dziļums
600 mm
Kopējā elektriskā no‐
slodze
8035 W
13.4 Aizsardzība pret sasvēršanos
BRĪDINĀJUMS
Jums ir jāuzstāda aizsardzība pret sa‐
svēršanos. Uzstādiet aizsargu pret sa‐
svēršanos, lai novērstu iekārtas krišanu
nepareizas slodzes gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Jūsu ierīce ir apzīmēta ar attēlā redza‐
mo simbolu (ja tāds ir), lai atgādinātu,
ka ir jāuzstāda aizsargs pret sasvērša‐
nos.
Uzstādiet pareizā augstumā aizsargu
pret sasvēršanos.
22 www.electrolux.com
80-85
mm
317322 mm
Kā uzstādīt aizsargu pret sasvēršanos
1. Iestatiet pareizo augstumu un vietu iekārtai
pirms sākat uzstādīt aizsargu pret sasvērša‐
nos.
2. Pārliecinieties, vai virsma aiz ierīces ir glu‐
da.
3. Uzstādiet aizsargu pret sasvēršanos
317-322 mm uz leju no ierīces augšējās
virsmas un 80-85 mm no ierīces sāna apa‐
ļajā caurumā uz kronšteina. Pieskrūvējiet to
pie cieta materiāla vai piemērota stiprināju‐
ma (sienas).
4. Caurums atrodas ierīces aizmugures kreisa‐
jā pusē. Skatīt attēlu.
5. Ja jūs mainījāt plīts izmērus, novietojiet aiz‐
sargu pret sasvēršanos pareizā vietā.
Ja atstarpe starp virtuves skapīšiem ir
lielāka nekā plīts platums, tad nepiecie‐
šams noregulēt sānu mērījumu, lai no‐
centrētu plīti.
13.5 Elektroinstalācija
Strāvas kabelis nedrīkst saskarties to
ierīces daļu, kas parādīta attēlā.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievēro‐
jot drošības norādījumus, kas minēti sa‐
daļā „Drošības informācija”.
Šī ierīce tiek piegādāta bez kontaktdakšas un ba‐
rošanas vada.
Lietojamā kabeļa veids: H05 RR-F ar atbilstošu
šķērsgriezumu.
BRĪDINĀJUMS
Pirms strāvas kabeļa savienojuma ar
termināli, izmēriet spriegumu starp fā‐
zēm mājas elektrotīklā.
Pēc tam, paskatiet pieslēguma marķēju‐
mu ierīces aizmugurē, lai izmantotu pa‐
reizo elektroinstalāciju
Šāda secība ļauj izvairīties no instalāci‐
jas kļūdām un ierīces elektrisko sastāv‐
daļu bojājumiem.
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
. Ievietojiet iepakojuma
ar simbol
materiālus atbilstošos konteineros to
otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
kopā ar mājsaimniecības
simbolu
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
23
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. NAUDINGI PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. NAUDINGI PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
28
28
29
29
30
31
32
32
38
41
42
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.RegisterElectrolux.com
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
24 www.electrolux.com
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Netoli prietaiso negalima
palikti vaikų iki 3 metų be priežiūros.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Nelies‐
kite kaitinimo elementų.
• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotoli‐
nio valdymo sistema.
• Neprižiūrimas maisti gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar
aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
• Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir ta‐
da uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.
• Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
LIETUVIŲ
25
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių ar
šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
• Jei stiklo keraminis paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite, kad ne‐
patirtumėte elektros smūgio.
• Būkite atsargūs, kai liečiate laikymo stalčių. Jis gali įkaisti.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais
metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
• Atjungimo priemonės turi būti įtrauktos į fiksuotąjį montažą pagal
elektros instaliacijos taisykles.
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gaminto‐
jui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvali‐
fikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuo‐
tas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio paties
aukščio prietaisų arba spintelių.
• Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po
langu. Atidarant duris ar langus, jie gali nu‐
versti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
26 www.electrolux.com
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti
elektros smūgį.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite
prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba
orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją
dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite išorinio laikmačio arba atskiros
nuotolinio valdymo sistemos prietaisui valdyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dang‐
čių ant kaitviečių. Jie įkaista.
• Panaudoję prietaisą, kaitvietę išjunkite.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, nedelsdami
atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Taip iš‐
vengsite elektros smūgio.
ĮSPĖJIMAS
Gaisro arba sprogimo pavojus.
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai
užsiliepsnojančių garų. Kaitindami riebalus ir
aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsilieps‐
noti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių,
gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai
nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Nebandykite gesinti gaisro vandeniu. Atjunkite
prietaisą ir uždenkite liepsną dangčiu arba au‐
diniu gaisrui gesinti.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso
dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsi‐
te;
– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate prie‐
dus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo
skydelio.
• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių prikais‐
tuvių.
LIETUVIŲ
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų
daiktai arba prikaistuviai. Jie gali pažeisti pa‐
viršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistu‐
vių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Indai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais
dugnais gali subraižyti stiklo keramiką. Jeigu
tokius indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne trau‐
kite.
ĮSPĖJIMAS
Būtinai įrenkite stabilizavimo priemones,
kad prietaisas neapvirstų. Skaitykite
skyrių „Įrengimas“.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
27
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
28 www.electrolux.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
1 Kaitlentės rankenėlės
2 3 4 5 6
2 Temperatūros indikatorius
3 Temperatūros nustatymo rankenėlė
4 Minučių skaitlio valdymo rankenėlė
5 Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
7
4
11
6 Kaitlentės valdymo indikatorius
8
3
7 Kaitinamasis elementas
8 Orkaitės lemputė
9
2
1
9 Ventiliatorius ir kaitinamasis elementas
10 Techninių duomenų plokštelė
10
11 Lentynėlės padėtys
3.2 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
2
140 mm
2
180 mm
1 Kaitvietė, 1200 W
2 Kaitvietė, 1800 W
3 Kaitvietė, 1200 W
4 Likusios šilumos indikatorius
180 mm
5
140 mm
4
5 Kaitvietė, 1800 W
3
3.3 Priedai
• Orkaitės lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
• Ploščias kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Saugojimo stalčius
Po orkaite yra saugojimo stalčius.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
ATSARGIAI
Visuomet atidarinėkite orkaitės dureles
laikydami už rankenos vidurio.
LIETUVIŲ
29
4.1 Pradinis valymas
2.
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Įjunkite prietaisą ir palikite jį veikti vieną va‐
landą.
3.
Nustatykite funkciją
. Didžiausia tempe‐
ratūra veikiant šiai funkcijai yra 210 °C.
Įjunkite prietaisą ir palaukite dešimt minučių.
ATSARGIAI
Nenaudokite abrazyvinių valiklių! Taip
galima sugadinti paviršių. Žiūrėkite sky‐
rių "Valymas ir priežiūra".
4.2 Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų visi jame
likę riebalai.
1.
Nustatykite funkciją
peratūrą.
4.
5.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią tem‐
peratūrą.
6. Įjunkite prietaisą ir palaukite dešimt minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai. Iš prietai‐
so gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai. Tai norma‐
lu. Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
ir maksimalią tem‐
5. VIRYKLĖS VIRŠUS. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
5.1 Kaitinimo nuostata
Ranke‐
nėlė
0
1–9
1.
Funkcija
2.
Gaminimui baigti pasukite rankenėlę į 0 pa‐
dėtį.
Panaudokite likusį karštį, kad sumažin‐
tumėte energijos sąnaudas. Išjunkite
kaitvietę maždaug 5–10 minučių prieš
gaminimo pabaigą.
Išjungimo padėtis
5.2 Likusio karščio indikacija
Kaitinimo nustatymai
(1 – mažiausio kaitinimo nustaty‐
mas; 9 – didžiausio kaitinimo
nustatymas)
Kai kaitvietė karšta, šviečia likusio karščio indika‐
toriai.
Pasukite rankenėlę į reikiamą kaitinimo nuo‐
statos padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Dėl likusio karščio kyla pavojus nuside‐
ginti!
6. VIRYKLĖS VIRŠUS. NAUDINGI PATARIMAI
6.1 Virtuvės reikmenys
• Indo dugnas turi būti kuo storesnis ir
lygesnis.
• Naudojant prikaistuvius, pagamintus
iš emale padengto plieno arba su
aliuminio ar vario dugnu, ant stiklo
keraminio paviršiaus gali likti dėmių.
6.2 Energijos taupymas
• Jei įmanoma, puodus visada užden‐
kite dangčiais.
• Puodą statykite prieš įjungdami kait‐
vietę.
• Kaitvietę išjunkite prieš baigiantis ga‐
minimo laikui, kad panaudotumėte li‐
kusį karštį.
• Puodo dugnas ir kaitvietė turi būti to
paties dydžio.
30 www.electrolux.com
6.3 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitini‐ Naudojimas:
mo ly‐
gis
Trukmė
(min.)
Patarimai
1
Išlaikykite pagamintą maistą šiltą.
jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį.
1-2
„Hollandaise" padažas, lydymas:
sviestas, šokoladas, želatina.
5 - 25
Retkarčiais pamaišykite.
1-2
Tirštinimas: purūs omletai, kepti kiau‐
šiniai.
10 - 40
Uždenkite prikaistuvį.
2-3
Tinka virti ryžius ir gaminti pieniškus
patiekalus, taip pat šildyti pagamintus
patiekalus.
25 - 50
Verdant ryžius, vandens turi būti
bent dvigubai daugiau nei ryžių;
gamindami pieniškus patiekalus,
juos retkarčiais pamaišykite.
3-4
Daržovių gaminimas garuose, žuvis,
mėsa.
20 - 45
Įpilkite kelis valgomuosius šaukš‐
tus skysčio.
4-5
Bulvių virimas garuose.
20 - 60
Gamindami 750 g bulvių, naudoki‐
te daugiausia ¼ l vandens.
4-5
Tinka gaminti didesnius maisto kie‐
kius, troškinius ir sriubas.
60 - 150 Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
6-7
Lengvas kepimas: tinka kepti eskalo‐ jeigu
pus, veršienos muštinius, kotletus, py‐ reikia
ragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno mišinius, kiauši‐
nius, blynus, spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
7-8
Intensyvus kepimas, smulkiai supjaus‐ 5 - 15
tytos paskrudintos bulvės, nugarinės
žlėgtainis, bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
9
Tinka užvirti didelį kiekį vandens, gaminti makaronus, skrudinti mėsą (guliašą, troškin‐
tą mėsą), kepti bulvių traškučius aliejuje.
Duomenys lentelėje yra tik rekomendacinio po‐
būdžio.
7. VIRYKLĖS VIRŠUS. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Dėl likusio karščio kyla pavojus nuside‐
ginti!
Leiskite prietaisui atvėsti.
Prietaisą valykite kaskart juo pasinaudoję.
Visada naudokite indus, kurių dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės stiklo kera‐
mikos paviršiuje neturi įtakos prietaiso
veikimui.
Norėdami pašalinti purvą:
– Nedelsdami pašalinkite: ištirpusį plastiką,
plastikinę foliją ir maistą, kurio sudėtyje
yra cukraus. Kitaip šie nešvarumai gali
sugadinti prietaisą. Naudokite specialią,
stiklui skirtą grandyklę. Grandyklę prie
1.
LIETUVIŲ
stiklo keraminio paviršiaus pridėkite
smailiu kampu ir stumkite ašmenis pavir‐
šiumi.
– Kai prietaisas pakankamai atvės, pašalin‐
kite šiuos nešvarumus:kalkių nuosėdas,
vandens, riebalų dėmes, blizgias metalo
2.
3.
31
dėmes. Naudokite specialią valymo prie‐
monę, skirtą stiklo keraminiams arba ne‐
rūdijančio plieno paviršiams valyti.
Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu ir nedi‐
deliu valymo priemonės kiekiu.
Baigę nušluostykite prietaisą švaria šluoste.
8. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
8.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
1.
2.
3.
Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo ranke‐
nėlę ties orkaitės funkcija.
Temperatūros valdymo rankenėle nustatyki‐
te temperatūrą.
Temperatūrai prietaise didėjant, įsijungia
temperatūros indikatorius.
Norėdami išjungti prietaisą, pasukite orkai‐
tės funkcijų valdymo ir temperatūros valdy‐
mo rankenėlę į išjungimo padėtį.
Siekiant apsaugoti orkaitės termostatą nuo suga‐
dinimo dėl pavojingo perkaitimo, orkaitėje įreng‐
tas apsauginis termostatas, kuris nutraukia elek‐
tros tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl
įsijungia automatiškai.
ĮSPĖJIMAS
Apsauginis termostatas veikia tik tuo at‐
veju, jeigu netinkamai veikia orkaitės
termostatas. Jeigu taip atsitiktų, orkaitės
temperatūra labai pakiltų ir būtų sude‐
ginti visi patiekalai. Tokiu atveju privalo‐
te tuoj pat iškviesti techninio aptarnavi‐
mo tarnybos darbuotoją, kad jis pa‐
keistų orkaitės termostatą.
8.2 Apsauginis termostatas
Apsauginis termostatas – tai šiluminis
saugiklis, įrengtas valdymo termostate.
8.3 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
IŠJUNGIMO pa‐
dėtis
Prietaisas yra išjungtas.
Gaminimas nau‐
dojant viršutinį ir
apatinį kaitinimą
Tuo pačiu metu kaitinamas orkaitės viršus ir apačia. Kepti ir skru‐
dinti viename orkaitės lygyje.
Apatinis kaitina‐
masis elementas
Kaista tik apatinė orkaitės dalis. Pyragams su traškiu ir apskrudu‐
siu pagrindu kepti.
Viršutinio kaitini‐
mo ventiliatorius
Skrudinti duoną, pyragus ir sausainius bei tinka apkepams kepti.
Grilis
Kepti plokščius patiekalus ant grotelių mažais kiekiais lentynos vi‐
duryje. Gaminti skrebučius. Didžiausia temperatūra veikiant šiai
funkcijai yra 210° C.
32 www.electrolux.com
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Karštas oras
Skrudinti arba kepti ir skrudinti maistą, kurio gaminimui reikia tos
pačios temperatūros, kai naudojama daugiau nei viena lentyna ir
nesimaišo kvapai. Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės
temperatūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis temperatūros
nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis+viršutinis
kaitinimas“.
Atitirpinti
Šaldytam maistui atitirpinti. Temperatūros valdymo rankenėlė turi
būti išjungimo padėtyje.
8.4 Laikmatis – minučių skaitlys
Naudokite jį galinei laiko atskaitai nustatyti.
Pirmiausia iki galo pagal laikrodžio rodyklę pasu‐
kite laikmažio valdymo rankenėlę (žr. skyrių „Ga‐
minio aprašymas“). Tuomet sukite prieš laikro‐
džio rodyklę, nustatydami reikiamą laiko reikšmę.
Laikui pasibaigus, pasigirsta signalas ir prietai‐
sas automatiškai išsijungia. Pasukite orkaitės
funkcijų ir orkaitės temperatūros valdymo ranke‐
nėles į išjungimo padėtį.
Jeigu pakartotinai naudojate jungiklinį
laikrodį, palaukite, kol jis atliks visas sa‐
vo funkcijas ir bus visiškai nulinėje pa‐
dėtyje.
Norėdami gaminti nenustatę laiko, pa‐
sukite laikmačio valdymo rankenėlę ties
.
9. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo skardos įdėjimas
Įdėkite skardą į orkaitės centrą, tarp priekinės ir
galinės sienelės. Taip užtikrinsite, kad karštis ga‐
lėtų cirkuliuoti kepimo skardos priekyje ir užpaka‐
lyje. Įsitikinkite, kad skardos padėtis yra kaip pa‐
rodyta paveikslėlyje – nuožulnus kampas gale.
ĮSPĖJIMAS
Nestumkite kepimo skardos iki pat gali‐
nės orkaitės sienelės. Taip karštis ne‐
galės cirkuliuoti aplink skardą. Maistas
gali sudegti, ypač galinėje skardos daly‐
je.
10. ORKAITĖ. NAUDINGI PATARIMAI
ATSARGIAI
Daug drėgmės turintiems pyragams
kepti naudokite gilią kepimo skardą. Ant
emalio gali likti dėmės nuo vaisių sulčių.
• Prietaise yra keturi lygiai lentynoms. Lentynų
lygiai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Vienu metu galite gaminti skirtingus patiekalus
dviejuose lygmenyse. Lentynas įstatykite 1 ir 3
lygmenyje.
LIETUVIŲ
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje ar‐
ba ant durelių stiklo. Tai normalu. Prieš atida‐
rydami prietaiso dureles maisto gaminimo me‐
tu, visada atsistokite atokiai nuo prietaiso.
Kondensavimuisi sumažinti, prieš gaminimą
maždaug 10 minučių pakaitinkite prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise
susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno ne‐
dėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų ne‐
uždenkite aliuminio folija. Jeigu nepaisysite
šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai
ir būti pažeistas viryklės emalis.
33
• Jeigu produktai labai riebūs, naudokite surinki‐
mo padėklą, nes nuvarvėję riebalai ant orkai‐
tės dugno gali palikti nenuvalomas dėmes.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite
maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad skrudinant mėsą į virtuvę neprieitų daug
dūmų, į surinkimo padėklą įpilkite truputį van‐
dens. Kad nesusidarytų pernelyg daug kon‐
densato, įpilkite vandens, kai tik jis išgaruoja.
10.3 Maisto ruošimo trukmė
10.1 Pyragų kepimas
• Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite
orkaitę.
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo
3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepamosiose skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygį.
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, kon‐
sistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.
Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuo‐
stata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų indams, re‐
ceptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
10.2 Mėsos ir žuvies gaminimas
• Nekepkite mėsos gabalo, kuris sveria mažiau
nei 1 kg. Gaminant per mažus gabalus mėsa
pernelyg išdžiūsta.
10.4 Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Įkaitinimo lai‐
kas (min.)
Temperatūra,
°C
Gaminimo / ke‐
pimo laikas
(min.)
Sausainių juoste‐ emaliuota skarda 3 ly‐
lės (250 g)
gyje
-
150
25 - 30
Paplotėliai (1000 emaliuota skarda 2 ly‐
g)
gyje
10
160 - 170
30 - 35
Maisto produktas
Skardos tipas ir lenty‐
nos lygis
Mielinis pyragas
su obuoliais
(2000 g)
emaliuota skarda 3 ly‐
gyje
-
170 - 190
40 - 50
Obuolių pyragas
(1 200+1 200 g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 20
cm) 1 lygyje
15
180 - 200
50 - 60
Maži pyragėliai
(500 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10
160 - 180
25 - 30
Biskvitinis pyra‐
gas be riebalų
(350 g)
1 aliuminiu padengta
skarda (skersmuo: 26
cm) 1 lygyje
10
160 - 170
25 - 30
-
160 - 170
45 - 551)
Džiovintų vaisių emaliuota skarda 2 ly‐
pyragas (1500 g) gyje
34 www.electrolux.com
Skardos tipas ir lenty‐
nos lygis
Įkaitinimo lai‐
kas (min.)
Temperatūra,
°C
Gaminimo / ke‐
pimo laikas
(min.)
Viščiukas (1350
g)
orkaitės lentyna 2 ly‐
gyje, kepimo skarda 1
lygyje
-
200 - 220
60 - 70
Viščiukas, pusė
(1300 g)
orkaitės lentyna 3 ly‐
gyje, kepimo skarda 1
lygyje
-
190 - 210
30 - 35
Kiaulienos pjaus‐ orkaitės lentyna 3 ly‐
nys (600 g)
gyje, kepimo skarda 1
lygyje
-
190 - 210
30 - 35
20
230 - 250
10 - 15
Įdarytas mielinis emaliuota skarda 2 ly‐
pyragas (1200 g) gyje
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pica (1000 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Sūrio pyragas
(2600 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
-
170 - 190
60 - 70
Šveicariškas
obuolių apkepas
(1900 g)
emaliuota skarda 1 ly‐
gyje
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Kalėdinis pyra‐
gas (2400 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Quiche Lorraine
(1000 g)
1 apskrita skarda
(skersmuo: 26 cm) 1
lygyje
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Kaimiška duona
(750 + 750 g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 20
cm) 1 lygyje
183)
180 - 200
60 - 70
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas (600 + 600
g)
2 apvalios aliuminiu
dengtos skardos (ilgis:
25 cm) 2 lygyje
10
160 - 170
40 - 50
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
(600 + 600 g)
2 apvalios aliuminiu
dengtos skardos (ilgis:
20 cm) 2 lygyje
-
160 - 170
30 - 40
Mielinės bande‐
lės (800 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Šveicariškas vy‐
niotinis (500 g)
emaliuota skarda 1 ly‐
gyje
10
150 - 170
15 - 20
Merengos (400
g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
-
100 - 120
40 - 50
Maisto produktas
Apkepas su vai‐
siais (800 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
LIETUVIŲ
35
Maisto produktas
Skardos tipas ir lenty‐
nos lygis
Įkaitinimo lai‐
kas (min.)
Temperatūra,
°C
Gaminimo / ke‐
pimo laikas
(min.)
Trupininis pyra‐
gas (1 500 g)
emaliuota skarda 3 ly‐
gyje
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Biskvitinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda 3 ly‐
gyje
10
160 - 170
25 - 35
Sviestinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda 2 ly‐
gyje
10
180 - 200
20 - 25
1) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minutes.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
3) Įkaitinimui nustatykite didesnę nei 250 °C temperatūrą.
10.5 Karšto oro srautas
Maisto produk‐
tas
Skardos tipas ir lentynos
lygis
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Temperatūra
(°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
Sausainių juos‐
telės (250 g)
emaliuota skarda 3 lygyje
10
150 - 160
20 - 30
Sausainių juos‐ emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
telės (250 + 250 gyje
g)
10
140 - 150
25 - 30
Sausainių juos‐ emaliuota skarda 1, 2 ir 4
telės (250 + 250 lygyje
+ 250 g)
10
150 - 160
30 - 35
Paplotėliai
(1000 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
10
150 - 160
30 - 40
Paplotėliai
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
(1000 + 1000 g) gyje
10
140 - 150
45 - 55
Paplotėliai
(1000 + 1000 +
1000 g)
emaliuota skarda 1, 2 ir 4
lygyje
10
140 - 150
55 - 65
Mielinis pyragas emaliuota skarda 3 lygyje
su obuoliais
(2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Obuolių pyragas 2 aliuminiu padengtos
(1200 + 1200 g) skardos (skersmuo: 20
cm) 2 ir 3 lygyje
10
170 - 180
50 - 60
Maži pyragėliai
(500 g)
emaliuota skarda 3 lygyje
10
140 - 150
30 - 35
Maži pyragėliai
(500 + 500 g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
10
140 - 150
25 - 30
Maži pyragėliai
(500 + 500 +
500 g)
emaliuota skarda 1, 2 ir 4
lygyje
10
150 - 160
25 - 30
36 www.electrolux.com
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Temperatūra
(°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
1 aliuminiu padengta
skarda (skersmuo: 26 cm)
3 lygyje
10
150 - 160
30 - 40
emaliuota skarda 3 lygyje
-
150 - 160
40 - 50 1)
Viščiukas (1400 orkaitės lentyna 2 lygyje,
g)
kepimo skarda 1 lygyje
-
170 - 190
50 - 60
Kiaulienos
pjausnys (600
g)
-
180 - 200
30 - 40
Apkepas su vai‐ emaliuota skarda 2 lygyje
siais (800 g)
15
230 - 250
10 - 15
Įdarytas mielinis emaliuota skarda 3 lygyje
pyragas (1200
g)
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Maisto produk‐
tas
Skardos tipas ir lentynos
lygis
Biskvitinis pyra‐
gas be riebalų
(350 g)
Džiovintų vaisių
pyragas (1200
g)
orkaitės lentyna 3 lygyje,
kepimo skarda 1 lygyje
Pica (1000 +
1000 g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
-
180 - 200
50 - 60
Sūrio pyragas
(2600 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
-
150 - 170
60 - 70
Šveicariškas
emaliuota skarda 3 lygyje
obuolių apkepas
(1900 g)
15
180 - 200
30 - 40
Kalėdinis pyra‐
gas (2400 g)
emaliuota skarda 3 lygyje
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lorraine 1 apskrita skarda (skers‐
(1000 g)
muo: 26 cm) 2 lygyje
15
210 - 230
35 - 45
15 3)
180 - 190
50 - 60
Kaimiška duona 2 aliuminiu padengtos
(750 + 750 g)
skardos (skersmuo: 20
cm) 3 lygyje
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas (600 + 600
g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 25
cm) 2 lygyje
10
150 - 170
40 - 50
Rumuniškas
biskvitinis pyra‐
gas – tradicinis
(600 + 600 g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 20
cm) 2 lygyje
-
160 - 170
30 - 40
Mielinės bande‐ emaliuota skarda 3 lygyje
lės (800 g)
10
180 - 200
10 - 15
Mielinės bande‐ emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
lės (800 + 800
gyje
g)
10
180 - 200
15 - 20
LIETUVIŲ
Maisto produk‐
tas
Skardos tipas ir lentynos
lygis
37
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Temperatūra
(°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
10
150 - 170
10 - 15
Šveicariškas vy‐ emaliuota skarda 3 lygyje
niotinis (500 g)
Merengos (400
g)
emaliuota skarda 2 lygyje
-
100 - 120
50 - 60
Merengos (400
+ 400 g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
-
100 - 120
55 - 65
Merengos (400
+ 400 + 400 g)
emaliuota skarda 1, 2 ir 4
lygyje
-
115 - 125
65 - 75
Trupininis pyra‐
gas (1500 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
10
170 - 180
20 - 30
Biskvitinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda 2 lygyje
10
150 - 170
20 - 30
Sviestinis pyra‐
gas (600 + 600
g)
emaliuota skarda 1 ir 3 ly‐
gyje
10
150 - 170
20 - 30
1) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minutes.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
3) Įkaitinimui nustatykite didesnę nei 230 °C temperatūrą.
10.6 Lengvas maisto gaminimas
Patiekalas
Skardos tipas ir
lentynos lygis
Įkaitinimo laikas
(minutėmis)
Temperatūra
(°C)
Gaminimo / kepi‐
mo laikas (minutė‐
mis)
Sausainių juos‐
telės (250 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
150 – 160
20 – 25
Paplotėlis (500
g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 – 170
35 – 40
Pica (1 000 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
200 – 210
30 – 40
Šveicariškas
vyniotinis (500
g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 – 170
20 – 30
Merengos (400
g)
emaliuota skarda
2 lygyje
10 1)
110 – 120
50 – 60
Biskvitinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 – 170
25 – 30
Sviestinis pyra‐
gas (600 g)
emaliuota skarda
2 lygyje
20 1)
160 – 170
25 – 30
Viščiukas (1
200 g)
orkaitės lentyna 2
lygyje 2)
-
220 - 230
45 - 55
1) Nustatykite rankenėlę ties 250 °C temperatūra.
38 www.electrolux.com
2) Dėkite kepimo skardą po orkaitės lentyna, 1 lentynos lygyje.
11. ORKAITĖ. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
ĮSPĖJIMAS
Orkaitės durelės gali staiga užsidaryti,
jei jūs bandysite išimti vidines stiklo
plokštes, kai durelės nebus išimtos.
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo.
Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie ne‐
pridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus orkaitės priedus (minkšta
šluoste su šiltu vandeniu ir valymo priemone)
po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų intensyvaus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Taip galite pažeisti
neprisvylančią dangą!
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami stiklines dureles, patik‐
rinkite, ar stiklo plokštės atvėso. Karštas
stiklas gali suskilti.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos
arba subraižytos, stiklas susilpnėja ir
gali suskilti. Kad to išvengtumėte, pa‐
keiskite apgadintą stiklą. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į techninio aptar‐
navimo tarnybą.
11.1 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi dvi stiklo plokštes, įstatytas
viena priešais kitą. Kad būtų lengviau valyti,
nuimkite orkaitės dureles.
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės išėmimas
1.
Visiškai atidarykite orkaitės dureles ir suim‐
kite du durelių lankstus.
LIETUVIŲ
2.
Pakelkite ir pasukite svirteles, esančias ant
šių dviejų lankstų.
3.
Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐
rymo padėties (pusiau priverkite dureles).
Tada patraukite į priekį ir išimkite iš joms
skirtos vietos.
4.
Dureles padėkite ant tvirto paviršiaus prieš
tai ant jo patiesę minkštą audinį. Iš durelių
krašto atsuktuvu išsukite 2 varžtus.
Nepameskite varžtų.
1
1
39
40 www.electrolux.com
5.
3
2
2
6.
7.
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Kruopščiai nusausinkite.
Medine arba plastikine mentele arba pana‐
šia priemone atidarykite vidines dureles.
Laikydami išorines dureles, vidines dureles
stumkite prie viršutinio durelių krašto.
Pakelkite vidines dureles.
Nuvalykite vidinę durelių pusę.
ĮSPĖJIMAS
Valykite stiklo plokštę tik šiltu vandeniu
su muilu. Šveičiamosios valymo priemo‐
nės, dėmių valikliai ir aštrūs daiktai
(pvz., peiliai arba grandikliai) gali suga‐
dinti stiklo plokštę.
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės įstatymas
Baigę valyti, įtaisykite orkaitės dureles. Norėdami
tai padaryti, aprašytus veiksmus atlikite atvirkšti‐
ne tvarka.
4
4
6
5
5
11.2 Kaip išimti stalčių
Po orkaite esantį stalčių galima išimti – taip jį
lengviau valyti.
Kaip išimti stalčių
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
2. Lėtai kilstelėkite.
3. Visiškai ištraukite.
Kaip įdėti stalčių
Jeigu norite įdėti stalčių, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Nelaikykite stalčiuje degių daiktų (pa‐
vyzdžiui, valymo medžiagų, plastikinių
maišelių, orkaitės pirštinių, popieriaus
arba valymo purškiklių). Naudojant or‐
kaitę, stalčius gali įkaisti. Gali kilti gais‐
ras.
LIETUVIŲ
11.3 Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Keisdami orkaitės lemputę, būkite atsar‐
gūs. Prieš keisdami lemputę, visada iš‐
junkite prietaisą. Kyla elektros smūgio
pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Šiame prietaise naudojamos lemputės
yra specialios, skirtos tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jų buitinių pa‐
talpų arba patalpų dalių apšvietimui. Pri‐
reikus pakeisti lemputę, naudokite tokio
paties galingumo lemputę, skirtą tik bui‐
tiniams prietaisams.
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite elektros grandinės per‐
traukiklį.
41
• Ant orkaitės dugno patieskite audinį. Jis ap‐
saugos orkaitės lemputę ir stiklinį gaubtelį nuo
sudužimo.
Orkaitės lemputės keitimas:
1. Stiklinį lemputės gaubtelį rasite orkaitės vi‐
daus gale.
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikro‐
džio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C atsparia karščiui orkaitės lempute.
Keitimui naudokite tik to paties tipo orkaitės
lemputę. Ji turi būti tokio paties galingumo ir
skirta tik buitiniams prietaisams.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
12. KĄ DARYTI, JEIGU...
Gedimas
Galima priežastis
Galimas sprendimo būdas
Neužsidega likusio karščio in‐ Kaitvietė nėra karšta, nes vei‐ Jei kaitvietė būtų karšta,
dikatoriai
kė pernelyg trumpai
kreipkitės į techninės priežiū‐
ros centrą
Prietaisas neveikia
Išsijungė saugiklių dėžėje
esantis saugiklis
Patikrinkite saugiklį. Jeigu
saugiklis suveikia kelis kartus
iš eilės, kreipkitės į kvalifikuo‐
tą elektriką.
Orkaitė nekaista
Orkaitė neįjungta
Įjunkite orkaitę
Orkaitė nekaista
Nenustatyti būtini nustatymai
Patikrinkite nustatymus
Neveikia orkaitės lemputė
Sugedo orkaitės lemputė
Pakeiskite orkaitės lemputę
Ant maisto produktų ir orkaitė‐ Orkaitėje patiekalą palikote
je kaupiasi garai ir kondensa‐ pernelyg ilgam laikui
tas
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių
lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant
priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
42 www.electrolux.com
13. ĮRENGIMAS
13.2 Techniniai duomenys
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
13.1 Prietaiso pastatymo vieta
B
A
Matmenys
Aukštis
858 mm
Plotis
500 mm
Gylis
600 mm
Bendra elektros ga‐
lia
8035 W
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
13.3 Išlyginimas
Naudodami mažas kojeles prietaiso apačioje, su‐
lyginkite prietaiso viršų su kitais paviršiais.
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti su spin‐
telėmis iš vienos arba dviejų pusių, o taip pat sta‐
tyti kampe.
Mažiausi atstumai
Matmuo
mm
A
690
B
150
LIETUVIŲ
43
13.4 Apsauga nuo pasvirimo
ĮSPĖJIMAS
Turite įrengti apsaugą nuo pasvirimo.
Įrenkite apsaugą nuo pasvirimo, kad
esant netolygiai apkrovai, prietaisas ne‐
nuvirstų.
ĮSPĖJIMAS
Šis prietaisas turi paveikslėlyje pavaiz‐
duotą simbolį (jeigu taikytina), kad pri‐
mintų jums apie apsaugos nuo pasviri‐
mo įrengimą.
Užtikrinkite, kad apsaugą nuo pasvirimo
įrengsite tinkamame aukštyje.
80-85
mm
317322 mm
Kaip įrengti apsaugą nuo pasvirimo
1. Prieš pritvirtindami apsaugą nuo pasvirimo,
nustatykite tinkamą prietaiso aukštį ir jo pa‐
statymo vietą.
2. Paviršius už prietaiso būtinai turi būti lygus.
3. Įrenkite apsaugą nuo pasvirimo 317-322
mm žemiau nuo prietaiso viršaus ir 80-85
mm nuo prietaiso šono laikiklio apvalioje
skylėje. Įsriekite ją į tvirtą medžiagą arba
naudokite tinkamas tvirtinimo medžiagas
(sieną).
4. Skylę galite rasti prietaiso gale, kairėje pu‐
sėje. Žr. paveikslėlį.
5. Jeigu pakeitėte viryklės matmenis, tinkamai
išlyginkite apsaugą nuo pasvirimo.
Jei tarpas tarp spintelių yra didesnis už
prietaiso plotį, jums reikia jį išmatuoti,
kad galėtumėte prietaisą pastatyti tiks‐
liai centre.
13.5 Elektros įrengimas
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugos informacija“
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas be maitinimo laido ir kištu‐
ko.
Tinkami kabelių tipai: H05 RR-F tinkamo skersp‐
jūvio.
ĮSPĖJIMAS
Prieš prijungdami maitiimo laidą prie
gnybto, išmatuokite fazių įtampą namo
tinkle.
Tada žiūrėkite prijungimo etiketę, esan‐
čią prietaiso gale, kad naudotumėte tin‐
kamą elektros instaliaciją
Tokia veiksmų seka apsaugo nuo insta‐
liacijos klaidų ir prietaiso elektrinių dalių
pažeidimo.
44 www.electrolux.com
Maitinimo kabelis neturi liesti jokios
prietaiso dalies, kaip parodyta paveiks‐
lėlyje.
14. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
. Išmeskite
pažymėtas šiuo ženklu
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
45
46 www.electrolux.com
LIETUVIŲ
47
892963558-B-372013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising