AEG | 47035VD-MN | User manual | Aeg 47035VD-MN Lietotāja rokasgrāmata

Aeg 47035VD-MN Lietotāja rokasgrāmata
47035VD
LV Lietošanas instrukcija
LT Naudojimo instrukcija
2
34
2
www.aeg.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu
nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, –
iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu
vislabākos rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un
apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.aeg.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojāju‐
miem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lie‐
tošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā
turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invali‐
ditātes risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus
uzrauga pieaugušais vai par viņu drošību atbildīgā
persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Bērnus, kas jau‐
nāki par 3 gadiem, nedrīkst atstāt bez uzraudzības ie‐
rīces tuvumā.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieeja‐
mās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvda‐
ļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties silde‐
lementiem.
• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tāl‐
vadības sistēmu.
4
www.aeg.com
• Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pie‐
skatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns‐
drošības segu.
• Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
• Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet
ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.
• Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā
var sakarst.
• Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauk‐
tu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sie‐
nām. Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminē‐
tās darbības pretējā secībā.
• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
• Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
• Saskaņā ar elektrisko instalāciju noteikumiem atvie‐
nošanas iespējas jāiekļauj cietajos vados.
• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnva‐
rotam servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
2.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificē‐
ta persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uz‐
stādīšanas norādes.
LATVIEŠU
5
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierī‐
ci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aiz‐
sargcimdus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
• Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
• Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena ga‐
tavošanas trauki.
• Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ie‐
rīces: automātslēdžus, drošinātājus
(no turētājiem izskrūvējamos drošinā‐
tājus), zemējuma noplūdes automāt‐
slēdžus un savienotājus.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierī‐
cei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē at‐
starpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Elektriskais savienojums
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres
nav nosegtas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzī‐
bas.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sa‐
karst. Nepieskarieties sildelementiem
ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet
cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ie‐
vietojot piederumus vai cepeškrāsns
traukus.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lieto‐
ta, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Ierīci darbinot, nedrīkst izmantot ārēju
laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ie‐
rīces durvis aizvērtas.
• Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tās sakarst.
• Pēc lietošanas iestatiet gatavošanas
zonu pozīcijā "Izslēgt".
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uz‐
glabāšanai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, neka‐
vējoties atvienojiet ierīci no elektrotīk‐
la. Tas jādara, lai novērstu elektrošo‐
ku.
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elek‐
trošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehni‐
sko datu plāksnītes atbilst jūsu elektro‐
sistēmas parametriem. Ja neatbilst,
sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un kabeli. Sazinieties
ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomai‐
nītu bojātu strāvas kabeli.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm, it īpaši, ja durvis ir
karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez instru‐
mentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontakt‐
ligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pār‐
baudiet, vai pēc uzstādīšanas kontakt‐
spraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, vel‐
kot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet
aiz kontaktspraudņa.
2.2 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
6
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aizdegšanās vai sprā‐
dziena risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzlie‐
smojošu tvaiku. Gatavojot ar taukvie‐
lām un eļļu, netuviniet tām atklātu lies‐
mu vai sakarsētus priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām pie‐
sūcinātus priekšmetus.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai lie‐
smai saskarties ar ierīci, kad atverat
cepeškrāsns durvis.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alko‐
holu saturošu sastāvdaļu lietošana var
radīt spirta un gaisa maisījumu.
• Nedzēsiet ar ūdeni. Atvienojiet ierīci
un pārklājiet liesmu ar vāku vai uguns‐
dzēsības segu.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– Nenovietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus nepastarpināti
uz ierīces grīdas.
– Nenovietojiet alumīnija foliju nepa‐
starpināti uz ierīces grīdas.
– Nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– Neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas beigām.
– Izņemot vai uzstādot piederumus, rī‐
kojieties uzmanīgi.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierī‐
ces darbību. Garantijas likumdošanas
izpratnē tas nav defekts.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var at‐
stāt nenotīrāmus traipus.
• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavo‐
šanas traukus uz vadības paneļa.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārī‐
ties tukšiem.
• Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu ne‐
kādi priekšmeti un ēdiena gatavoša‐
nas trauki. Tā var sabojāt virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz
tām novietoti tukši ēdiena gatavoša‐
nas trauki, vai bez ēdiena gatavoša‐
nas traukiem.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izga‐
tavoti no čuguna vai alumīnija lējuma,
vai kuru apakša ir bojāta, var saskrā‐
pēt stikla keramiku. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet tos.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, vai ir ierīkoti stabi‐
lizatori, lai novērstu ierīces apgā‐
šanos. Skatiet sadaļu "Uzstādī‐
šana".
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un at‐
vienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pa‐
stāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, no‐
mainiet tos nekavējoties. Sazinieties
ar servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virs‐
mas materiāla nolietošanos.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt ugunsgrē‐
ku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lie‐
tojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādāju‐
mus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai pare‐
dzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja
drošības norādījumus, kas atrodami uz
iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
LATVIEŠU
2.4 Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halo‐
gēna spuldze paredzēta tikai mājsaim‐
niecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt elektrošoku!
7
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
2.6 Serviss
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ie‐
rīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāci‐
ju lampas.
• Lai veiktu ierīces remontu, sazinieties
ar servisu. Iesakām izmantot tikai ori‐
ģinālās rezerves daļas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai no‐
smakšanas risks.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1 Plīts virsmas regulatori
1 2 3 4 5 6 1
2 Temperatūras indikators
3 Cepeškrāsns temperatūras kontroles
rokturis
4
11
3
2
1
10
7
8
9
4 Elektronisks programmētājs
5 Cepeškrāsns funkciju regulators
6 Plīts vadības indikators
7 Sildelements
8 Cepeškrāsns lampa
9 Ventilators un sildelements
10 Datu plāksnīte
11 Cepšanas līmeņi
8
www.aeg.com
3.2 Plīts virsmas shēma
1
2
140 mm
140 mm
250 mm
1 Gatavošanas zona 1200 W
2 Gatavošanas zona 900 / 2000 W
3 Gatavošanas zona 1200 W
4 Atlikušā siltuma indikators
120/180 mm
5
140 mm
4
5 Gatavošanas zona 700 / 1700 W
3
3.3 Papildpiederumi
• Cepeškrāsns plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
traukiem un cepešiem.
• Sekla cepešpanna
Kūkām un cepumiem.
• Dziļā cepamā panna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākša‐
nai.
• Noņemamas teleskopiskās vadotnes
Plauktu vai paplāšu ievietošanai.
• Uzglabāšanas atvilktne
Zem cepeškrāsns nodalījuma ir izvie‐
tota uzglabāšanas atvilktne.
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
UZMANĪBU
Lai atvērtu cepeškrāsns durvis,
satveriet ierīces rokturi tā vidus‐
daļā.
Kad pieslēdzat ierīci elektrības padevei
vai pēc barošanas pārrāvuma, mirgo
diennakts laika funkcijas indikators.
Nospiediet taustiņu + vai -, lai iestatītu
pareizu laiku.
4.1 Pirmā tīrīšana
• Izņemiet visus papildpiederumus un
izņemamos plauktu balstus (ja tādi ir).
• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrī‐
šana".
4.2 Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas
jāiestata laiks.
Pēc aptuveni piecām sekundēm indika‐
tors pārstāj mirgot un displejs rāda iesta‐
tīto diennakts laiku.
LATVIEŠU
Lai mainītu laika iestatījumu, vai‐
rākas reizes spiediet
, kamēr
sāk mirgot Diennakts laika funk‐
cija. Nedrīkst vienlaikus iestatīt
vai Beigu
funk‐
Darb. laika
ciju.
4.3 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkar‐
sējiet ierīci, kad tā ir tukša.
1.
2.
Iestatiet
funkciju un maksimālo
temperatūru.
Ļaujiet ierīcei darboties vienu stun‐
du.
3.
4.
9
Iestatiet funkciju
. Maksimālā
temperatūra šai funkcijai ir 210 °C.
Ļaujiet ierīcei darboties desmit minū‐
tes.
5.
Iestatiet
funkciju un maksimālo
temperatūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties desmit minū‐
tes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai
gaisa plūsma ir pietiekama.
5. PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.2 Dubultās zonas lietošana
UZMANĪBU
Lai ieslēgtu dubulto zonu, pagrie‐
ziet regulatoru pulksteņa rādītāja
virzienā. Negrieziet tālāk par at‐
dures pozīciju.
5.1 Sildīšanas pakāpes
Vadī‐
bas re‐
gula‐
tors
0
Funkcija
1.
Pozīcija Izslēgts
2.
Dubultās zonas slēdzis
1-9
1.
2.
Sildīšanas pakāpes
(1 - zemākā sildīšanas pa‐
kāpe; 9 - augstākā sildīša‐
nas pakāpe)
Pagrieziet regulatoru un izvēlieties
vajadzīgo sildīšanas pakāpi. Iedeg‐
sies plīts vadības indikators.
Lai pabeigtu gatavošanu, pagrieziet
regulatoru pozīcijā 0.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
Izslēdziet gatavošanas zonu ap‐
tuveni 5-10 minūtes pirms gata‐
vošanas procesa beigām.
3.
Pagriezt regulatoru pulksteņa rādītā‐
ja virzienā uz stāvokli 9.
Lēnām grieziet regulatoru līdz sim‐
, līdz sadzirdat klikšķi.
bolam
Šajā brīdī ir ieslēgtas divas gatavo‐
šanas zonas.
Lai iestatītu vajadzīgo sildīšanas pa‐
kāpi, skatiet sadaļu "Sildīšanas pa‐
kāpes".
5.3 Atlikušā siltuma indikators
Sakarstot gatavošanas zonai, iedegas
arī atlikušā siltuma indikators.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt apdegumus atli‐
kušā siltuma dēļ.
10 www.aeg.com
6. PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
• Uzlieciet ēdiena gatavošanas
traukus uz gatavošanas zonas,
pirms to ieslēdzat.
• Izslēdziet gatavošanas zonas
pirms gatavošanas laika bei‐
gām, lai izmantotu atlikušo sil‐
tumu.
• Katla dibenam un gatavošanas
zonai ir jābūt vienādā lielumā.
• Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc ie‐
spējas biezākai un plakanākai.
• Ēdiena gatavošanas trauki, ku‐
ru apakšējās daļas ir izgatavo‐
tas no emaljēta tērauda, alumī‐
nija vai vara, var izraisīt stikla
keramikas krāsas izmaiņas.
6.2 Enerģijas taupīšana
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
6.3 Ēdienu gatavošanas piemēri
Sildī‐ Lietojums:
ša‐
nas
iesta‐
tījums
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc
vaja‐
dzības
Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
tavošanas trauka.
1-2
Holandes mērce, kausēšana:
sviests, šokolāde, želatīns.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Sabiezēšanai: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40 Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
tavošanas trauka.
2-3
Vārītu rīsus un gatavotu piena
ēdienus uz mazas uguns, uzsil‐
dītu pusfabrikātus.
25 - 50 Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet
ēdienus uz piena bāzes ga‐
tavošanas laikā.
3-4
Tvaicētu dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45 Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma.
4-5
Tvaicētu kartupeļus.
20 - 60 Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
6-7
Maigai cepšanai: eskalops, teļa
gaļa, kotletes, frikadeles, cīsiņi,
aknas, mērces, olas, pankūkas,
virtuļi.
pēc
vaja‐
dzības
Cepšanas laikā apgrieziet.
7-8
Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu fi‐
lejas steikus, steikus.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
LATVIEŠU
Sildī‐ Lietojums:
ša‐
nas
iesta‐
tījums
9
Laiks
(min.)
11
Ieteikumi
Vārītu lielu ūdens daudzumu, vārītu makaronus, apbrūninātu gaļu (gula‐
šu, sautētu cepeti), ceptu kartupeļus frī eļļā.
Tabulās minētā informācija ir tikai infor‐
matīva.
7. PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Lietojiet ēdiena gatavošanas traukus ar
tīrām apakšpusēm.
Risks gūt apdegumus atlikušā sil‐
tuma dēļ!
Ļaujiet ierīcei atdzist.
Skrāpējumi vai tumši plankumi uz
stikla keramikas neietekmē ierī‐
ces darbību.
Netīrumu noņemšana:
1. – Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
2.
3.
gadījumā var sabojāt ierīci. Stikla
tīrīšanai izmantojiet speciālu skrā‐
pi. Novietojiet skrāpi uz stikla virs‐
mas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
– Noņemt, kad ierīce ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krā‐
su izmaiņas uz spīdīgās metāli‐
skās virsmas. Lietojiet tīrīšanas
līdzekļus, kas paredzēti stikla ke‐
ramikas vai nerūsošā tērauda virs‐
mām.
Tīriet ierīci ar mitru drāniņu un maz‐
gāšanas līdzekli.
Tīrīšanas beigās nosusiniet ierīci, iz‐
mantojot tīru drāniņu.
8. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ierīces ieslēgšana un
atslēgšana
1.
2.
Pagrieziet cepeškrāsns funkciju re‐
gulatoru uz cepeškrāsns funkciju.
Iedegsies jaudas indikators.
Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai iestatītu temperatūru.
Temperatūras indikators iedegas,
kad ierīcē paaugstinās temperatūra.
3.
Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet ce‐
peškrāsns funkciju un temperatūras
vadības regulatorus izslēgtā stāvoklī.
8.2 Drošības termostats
Drošības termostats ir automāti‐
skais siltuma izslēdzējs darbības
termostatam.
Lai nepieļautu cepeškrāsns termostata
bojājumus, kurus izraisījusi bīstama pār‐
karšana, cepeškrāsnij ir drošības termo‐
stats, kas pārtrauc strāvas padevi. Ce‐
peškrāsns atkal ieslēdzas automātiski,
kad temperatūra pazeminās.
12 www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS
Drošības termostats darbojas ti‐
kai tad, ja cepeškrāsns termo‐
stats nedarbojas pareizi. Kad tas
notiek, cepeškrāsns temperatūra
ir ļoti augsta un ēdieni var pie‐
degt. Nekavējoties jāsazinās ar
servisa dienestu un jānomaina
cepeškrāsns termostats.
8.3 Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Pozīcija Izslēgts Ierīce ir izslēgta.
Cepeškrāsns
lampa
Lai izgaismotu cepeškrāsns iekšieni bez gatavošanas.
Augš. + apakš‐
karsēšana
Karsē, izmantojot gan augšējo, gan apakšējo sildele‐
mentu. Lai ceptu un grauzdētu vienā cepeškrāsns lī‐
menī.
Apakšējais sil‐
delements
Karsē tikai no cepeškrāsns apakšdaļas. Lai ceptu kū‐
kas ar kraukšķīgu pamatni.
Gatavošana, iz‐ Lai vienlaikus gatavotu vairākus atšķirīgus ēdienus.
mantojot ventila‐ Lai mājās gatavotu augļu kompotus, žāvētu sēnes un
toru
augļus.
Ventilatora kar‐
sēšana
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem
nepieciešama vienāda gatavošanas temperatūra, iz‐
mantojot vairākus plauktus, vienlaikus nesajaucot aro‐
mātus. Izmantojot šo funkciju, samaziniet cepeš‐
krāsns temperatūru par 20 - 40 °C, salīdzinot ar funk‐
ciju Augš. + apakškarsēšana.
Viegla gatavo‐
šana
Īpaši tādiem viegli pagatavojamiem ēdieniem kā:
bezē, biskvītkūka, sviesta kūka, Šveices rullīši.
Infratermiskā
grilēšana
Grila sildelements un cepeškrāsns ventilators darbo‐
sies pārmaiņus, nodrošinot sakarsētā gaisa cirkulāciju
ap ēdienu. Arī lai gatavotu lielus gaļas gabalus.
BRĪDINĀJUMS
Maksimālā temperatūra šai funkcijai ir 210 °C.
Picas funkcija
Apakšējais sildelements nodrošina picas vai pīrāgu
apakšdaļas sakarsēšanu, savukārt ventilators nodro‐
šina gaisa cirkulāciju, kas sakarsē picas virspusi vai
pīrāgu pildījumus.
Atkausēšana
Lai atlaidinātu saldētu pārtiku. Temperatūras kontro‐
les rokturim jābūt iestatītam izslēgtā pozīcijā.
LATVIEŠU
13
9. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS
9.1 Elektroniskais programmētājs
1
2
1
1 Funkciju indikatori
2 Laika displejs
3 Taustiņš +
4 Izvēles taustiņš
5 Taustiņš -
5
4
3
Pulksteņa funkcija
Diennakts laiks
Lietojums
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
Laika atgādinā‐ Lai iestatītu laika atskaitīšanu. Šī funkcija neietekmē
jums
cepeškrāsns darbību.
Darbības laiks
Beigas
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
Lai iestatītu laiku, kad ierīce deaktivizēsies.
Funkcijas Darb. laiks un Beigu
laiks var izmantot vienlaicīgi, ja
ierīci nepieciešams aktivizēt un
deaktivizēt vēlāk. Vispirms iesta‐
tiet darbības laiku, pēc tam bei‐
gas.
9.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
1.
2.
Lietojot funkcijas Darb. laiks
un
Beigas
, iestatiet cepeškrāsns
funkciju un temperatūru. To nav ne‐
pieciešams darīt, lietojot funkciju Lai‐
ka atgādinājums
.
Pieskarieties izvēles taustiņam vai‐
rākas reizes, līdz sāk mirgot vajadzī‐
gās pulksteņa funkcijas indikators.
3.
4.
Piespiediet taustiņu + vai -, lai iesta‐
tītu nepieciešamo pulksteņa funkciju.
Displejā redzams iestatītās pulkste‐
ņa funkcijas indikators. Kad iestatī‐
tais laiks beidzies, indikators mirgo
un divas minūtes skan skaņas sig‐
nāls.
Ar funkcijām Darb. laiks
un
Beigas
ierīce izslēdzas auto‐
mātiski.
Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu sig‐
nālu.
14 www.aeg.com
5.
Pagrieziet cepeškrāsns funkciju re‐
gulatoru un temperatūras regulatoru
izslēgtā stāvoklī.
2.
Nospiediet un turiet taustiņu -.
Pulksteņa funkcija nodziest pēc da‐
žām sekundēm.
9.3 Pulksteņa funkciju
atcelšana
1.
Vairākas reizes nospiediet izvēles
taustiņu, līdz sāk mirgot vajadzīgās
funkcijas indikators.
10. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Cepešpannas ievietošana
Ievietojiet cepešpannu cepeškrāsns
iekšpusē, starp priekšējo un aizmugurējo
sieniņu. Tādējādi ap cepešpannu notiek
karstā gaisa cirkulācija. Pārliecinieties,
ka cepešpanna novietota nedaudz ieslī‐
pi, kā parādīts attēlā.
BRĪDINĀJUMS
Neievietojiet cepešpannu līdz ga‐
lam, līdz pašai cepeškrāsns iekš‐
puses aizmugures sieniņai. Tas
traucēs cirkulēt karstajam gaisam
ap pannu. Ēdiens var piedegt,
īpaši tad, ja cepešpanna novieto‐
ta tuvu aizmugures sieniņai.
10.2 Cepeškrāsns piederumu ievietošana
Ievietojiet iebīdāmos piederumus tā, lai
divpusējās malas atrastos cepeškrāsns
aizmugurē un būtu vērstas uz leju. Iestu‐
miet iebīdāmos piederumus starp viena
cepeškrāsns līmeņa vadotnēm.
LATVIEŠU
15
Cepeškrāsns plaukta un dziļās cepeš‐
pannas vienlaicīga ievietošana
Uzlieciet cepeškrāsns plauktu uz dziļās
cepešpannas. Iestumiet dziļo cepešpan‐
nu starp viena cepeškrāsns līmeņa va‐
dotnēm.
10.3 Teleskopiskās vadotnes
1.
Izvelciet labās un kreisās puses tele‐
skopiskās vadotnes.
2.
Uzlieciet cepeškrāsns plauktu uz te‐
leskopiskajām vadotnēm un uzmanī‐
gi iebīdiet cepeškrāsnī.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvērša‐
nas pārbaudiet, vai teleskopiskās
vadotnes ir pilnībā iebīdītas ierīcē.
°C
°C
Izmantojot teleskopiskās vadot‐
nes, pannas var ielikt un izņemt
vieglāk. Saglabājiet teleskopisko
vadotņu uzstādīšanas instrukciju
vēlākai izmantošanai.
UZMANĪBU
Teleskopiskās vadotnes var uz‐
stādīt citos plauktu līmeņos, izņe‐
mot 4. līmeni.
16 www.aeg.com
UZMANĪBU
Nemazgājiet teleskopiskās va‐
dotnes trauku mazgājamā mašī‐
nā. Neeļļojiet teleskopiskās va‐
dotnes.
11. CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN
IETEIKUMI
UZMANĪBU
Gatavojot ļoti sulīgus un treknus
sacepumus, izmantojiet dziļu
pannu. Augļu sulas var atstāt ne‐
nomazgājamus traipus uz emal‐
jas.
• Ierīcei ir četri cepšanas līmeņi. Skaitiet
cepšanas līmeņus no ierīces apakšas.
• Dažādus ēdienus var gatavot divos lī‐
meņos vienlaikus. Novietojiet plauktus
1. un 3. līmenī.
• Cepeškrāsnī vai uz stikla durtiņām var
uzkrāties mitrums. Tā ir normāla parā‐
dība. Atverot cepeškrāsns durtiņas ga‐
tavošanas laikā, obligāti stāviet atsta‐
tus no ierīces. Lai samazinātu konden‐
sāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minū‐
tes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes
noslaukiet mitrās vietas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamat‐
nes priekšmetus un gatavošanas laikā
nepārklājiet ierīces daļas ar alumīnija
foliju. Tas var ietekmēt gatavošanas
rezultātus un sabojāt emaljas pārklāju‐
mu.
11.1 Kūku cepšana
• Pirms pagatavošanas sakarsējiet ce‐
peškrāsni aptuveni 10 minūtes.
• Neatveriet cepeškrāsns durtiņas,
pirms nav pagājušas ¾ no gatavoša‐
nas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas seklās pan‐
nas, atstājiet starp tām vienu tukšu lī‐
meni.
11.2 Gaļas un zivju
pagatavošana
• Negatavojiet cepeškrāsnī gaļu, kuras
svars ir mazāks par 1 kg. Gatavojot
gaļu nelielā daudzumā, tā izžūst.
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet dziļo
cepešpannu, lai uz cepeškrāsns nepa‐
liktu nenotīrāmi traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai sa‐
glabātu gaļas sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet dziļajā
cepešpannā nedaudz ūdens. Lai no‐
vērstu dūmu kondensāciju, pielejiet
ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
11.3 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās nori‐
si. Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos
iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena
gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena
gatavošanas traukiem, receptēm un
daudzumam.
LATVIEŠU
17
11.4 Apakšējais + Augšējais sildelements
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatū‐
ra (°C)
Gatavoša‐
nas/cepša‐
nas laiks
(minūtēs)
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
emaljētu paplāti 3.
līmenī
-
150
25 - 30
Plakans pī‐
rāgs (1000 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10
160 - 170
30 - 35
-
170 - 190
40 - 50
Pīrāgs no rau‐ emaljētu paplāti 3.
ga mīklas ar
līmenī
āboliem (2000
g)
Ābolu pīrāgs
(1200+1200
g)
2 apaļi trauki ar
alumīnija pārklāju‐
mu (diametrs: 20
cm) 1. līmenī
15
180 - 200
50 - 60
Pīrādziņi (500
g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10
160 - 180
25 - 30
Kūka no bis‐
kvītmīklas bez
taukiem (350
g)
1 apaļa paplāte ar
alumīnija pārklāju‐
mu (diametrs: 26
cm) 1. līmenī
10
160 - 170
25 - 30
Dziļajā cepeš‐ emaljētu paplāti 2.
pannā gata‐
līmenī
vots pīrāgs
(1500 g)
-
160 - 170
45 - 551)
Vista, vesela
(1350 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. līmenī,
cepešpanna 1. lī‐
menī
-
200 - 220
60 - 70
Vista, puse
(1300 g)
cepeškrāsns
plaukts 3. līmenī,
cepešpanna 1. lī‐
menī
-
190 - 210
30 - 35
Cūkgaļas kot‐
letes (600 g)
cepeškrāsns
plaukts 3. līmenī,
cepešpanna 1. lī‐
menī
-
190 - 210
30 - 35
Pildītā plāt‐
smaize (800
g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
20
230 - 250
10 - 15
Pildīts rauga
mīklas pīrāgs
(1200 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10 - 15
170 - 180
25 - 35
18 www.aeg.com
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatū‐
ra (°C)
Gatavoša‐
nas/cepša‐
nas laiks
(minūtēs)
Pica (1000 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Siera kūka
(2600 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
-
170 - 190
60 - 70
Šveices ābolu emaljētu paplāti 1.
pīrāgs (1900
līmenī
g)
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Ziemassvētku
pīrāgs (2400
g)
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
10 - 15
220 - 230
40 - 50
emaljētu paplāti 2.
līmenī
Quiche Lorrai‐ 1 apaļa paplāte
ne (1000 g)
(diametrs: 26 cm)
1. līmenī
Zemnieku
maize (750 +
750 g)
2 apaļi trauki ar
alumīnija pārklāju‐
mu (diametrs: 20
cm) 1. līmenī
183)
180 - 200
60 - 70
Rumāņu bis‐
kvītkūka (600
+ 600 g)
2 paplātes ar alu‐
mīnija pārklājumu
(garums: 25 cm) 2.
līmenī
10
160 - 170
40 - 50
Rumāņu bis‐
kvītkūka - tra‐
dicionālā (600
+ 600 g)
2 paplātes ar alu‐
mīnija pārklājumu
(garums: 20 cm) 2.
līmenī
-
160 - 170
30 - 40
Rauga pīrā‐
dziņi (800 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Šveices rullīši
(500 g)
emaljētu paplāti 1.
līmenī
10
150 - 170
15 - 20
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
-
100 - 120
40 - 50
Drumstalu
maize (1500
g)
emaljētu paplāti 3.
līmenī
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Bezē kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 3.
līmenī
10
160 - 170
25 - 35
Sviesta kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10
180 - 200
20 - 25
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 250 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
LATVIEŠU
19
11.5 Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Ēdiens
Paplātes
veids un
plaukta līme‐
nis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
emaljēta pa‐
plāte 3. līmenī
10
140 - 150
20 - 30
Konditorejas
izstrādājumi
(250 + 250 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Konditorejas
izstrādājumi
(250 + 250 +
250 g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
3. līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Plakans pī‐
rāgs (500 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
10
150 - 160
30 - 35
Plakans pī‐
rāgs (500 +
500 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
150 - 160
35 - 45
Plakans pī‐
rāgs (500 +
500 + 500 g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
4. līmenī 1)
10
155 - 165
40 - 50
Pīrāgs no rau‐ emaljēta pa‐
ga mīklas ar
plāte 3. līmenī
āboliem (2000
g)
-
170 - 180
40 - 50
Ābolu pīrāgs
(1200 + 1200
g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 20
cm) 2. līmenī
-
165 - 175
50 - 60
Pīrādziņi (500
g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
10
150 - 160
20 - 30
Pīrādziņi (500
+ 500 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Pīrādziņi (500
+ 500 + 500
g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
4. līmenī 1)
10
150 - 160
35 - 45
Kūka no bis‐
kvītmīklas
(350 g)
1 apaļa paplā‐
te ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 26
cm) 1. līmenī
10
150 - 160
20 - 30
20 www.aeg.com
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Dziļajā cepeš‐ emaljēta pa‐
pannā gata‐
plāte 2. līmenī
vots pīrāgs
(1200 g)
-
150 - 160
30 - 35 2)
Vista, vesela
(1300 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. lī‐
menī, cepeš‐
panna 1. līme‐
nī
-
170 - 180
40 - 50
Cūkgaļas ce‐
petis (800 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. lī‐
menī, cepeš‐
panna 1. līme‐
nī
-
170 - 180
45 - 50
Pildīts rauga
mīklas pīrāgs
(1200 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
20 - 30
150 - 160
20 - 30
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
-
180 - 200
30 - 40
Pica (1000 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
-
190 - 200
25 - 35
Siera kūka
(2600 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. līmenī
-
160 - 170
40 - 50
10 - 15
180 - 200
30 - 40
10
150 - 160
35 - 40 2)
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Ēdiens
Paplātes
veids un
plaukta līme‐
nis
Šveices ābolu emaljēta pa‐
pīrāgs (1900
plāte 2. līmenī
g)
Ziemassvētku
pīrāgs (2400
g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
Quiche Lorrai‐ 1 apaļa paplā‐
ne (1000 g)
te (diametrs:
26 cm) 2. lī‐
menī
Zemnieku
maize (750 +
750 g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 20
cm) 1. līmenī
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
Rumāņu bis‐
kvītkūka (600
+ 600 g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 25
cm) 2. līmenī
10 - 15
155 - 165
40 - 50
LATVIEŠU
Ēdiens
Paplātes
veids un
plaukta līme‐
nis
21
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Rumāņu bis‐
kvītkūka - tra‐
dicionālā (600
+ 600 g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 20
cm) 2. līmenī
-
150 - 160
30 - 40
Rauga pīrā‐
dziņi (800 g)
emaljēta pa‐
plāte 3. līmenī
15
180 - 200
10 - 15
Rauga pīrā‐
dziņi (800 +
800 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
15
180 - 200
15 - 20
Šveices rullīši
(500 g)
emaljēta pa‐
plāte 3. līmenī
10
150 - 160
15 - 25
Bezē (400 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
-
110 - 120
30 - 40
Bezē (400 +
400 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
-
110 - 120
45 - 55
Bezē (400 +
400 + 400 g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
4. līmenī 1)
-
115 - 125
55 - 65
Drumstalu kū‐ emaljēta pa‐
ka (1500 g)
plāte 3. līmenī
-
160 - 170
25 - 35
Biskvītkūka
(600 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
10
150 - 160
25 - 35
Sviesta kūka
(600 + 600 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
160 - 170
25 - 35
1) Kad plātsmaize ir pagatavota 4. līmenī, izņemiet to un ievietojiet tur plātsmaizi no 1.
līmeņa. Cepiet vēl desmit minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
3) Iestatiet 250 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
11.6 Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Ēdiens
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
Paplātes veids un
plaukta līmenis
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatū‐
ra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
10
150 - 160
20 - 30
22 www.aeg.com
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatū‐
ra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Konditorejas emaljēta paplāte 1.
izstrādājumi
un 3. līmenī
(250 + 250 g)
10
140 - 150
25 - 30
Konditorejas
izstrādājumi
(250 + 250 +
250 g)
10
150 - 160
30 - 35
Plakans pī‐
emaljētu paplāti 2. lī‐
rāgs (1000 g) menī
10
150 - 160
30 - 40
Plakans pī‐
rāgs (1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
10
140 - 150
45 - 55
Plakans pī‐
rāgs (1000 +
1000 + 1000
g)
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
10
140 - 150
55 - 65
Pīrāgs no
rauga mīklas
ar āboliem
(2000 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
170 - 180
40 - 50
Ābolu pīrāgs 2 apaļi trauki ar alu‐
(1200 + 1200 mīnija pārklājumu
g)
(diametrs: 20 cm) 2.
un 3. līmenī
10
170 - 180
50 - 60
Pīrādziņi
(500 g)
10
140 - 150
30 - 35
Pīrādziņi
emaljēta paplāte 1.
(500 + 500 g) un 3. līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Pīrādziņi
(500 + 500 +
500 g)
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
10
150 - 160
25 - 30
Kūka no bis‐
kvītmīklas
bez taukiem
(350 g)
1 apaļa paplāte ar
alumīnija pārklājumu
(diametrs: 26 cm) 3.
līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Dziļajā ce‐
emaljētu paplāti 3. lī‐
pešpannā
menī
gatavots pī‐
rāgs (1200 g)
-
150 - 160
40 - 50 1)
Vista, vesela
(1400 g)
-
170 - 190
50 - 60
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
cepeškrāsns plaukts
2. līmenī, cepešpan‐
na 1. līmenī
LATVIEŠU
23
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatū‐
ra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
cepeškrāsns plaukts
3. līmenī, cepešpan‐
na 1. līmenī
-
180 - 200
30 - 40
Pildītā plāt‐
smaize (800
g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
15
230 - 250
10 - 15
Pildīts rauga
mīklas pīrāgs
(1200 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
-
180 - 200
50 - 60
Siera kūka
(2600 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
150 - 170
60 - 70
Šveices ābo‐
lu pīrāgs
(1900 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
15
180 - 200
30 - 40
Ziemassvēt‐
ku pīrāgs
(2400 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lor‐
raine (1000
g)
1 apaļa paplāte (dia‐
metrs: 26 cm) 2. lī‐
menī
15
210 - 230
35 - 45
Zemnieku
maize (750 +
750 g)
2 apaļi trauki ar alu‐
mīnija pārklājumu
(diametrs: 20 cm) 3.
līmenī
15 3)
180 - 190
50 - 60
10
150 - 170
40 - 50
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Cūkgaļas
kotletes (600
g)
Rumāņu bis‐ 2 apaļi trauki ar alu‐
kvītkūka (600 mīnija pārklājumu
+ 600 g)
(diametrs: 25 cm) 2.
līmenī
Rumāņu bis‐
kvītkūka - tra‐
dicionālā
(600 + 600 g)
2 apaļi trauki ar alu‐
mīnija pārklājumu
(diametrs: 20 cm) 2.
līmenī
-
160 - 170
30 - 40
Rauga pīrā‐
dziņi (800 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
180 - 200
10 - 15
Rauga pīrā‐
dziņi (800 +
800 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
10
180 - 200
15 - 20
10
150 - 170
10 - 15
Šveices rullīši emaljētu paplāti 3. lī‐
(500 g)
menī
24 www.aeg.com
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatū‐
ra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
100 - 120
50 - 60
Bezē (400 +
400 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
-
100 - 120
55 - 65
Bezē (400 +
400 + 400 g)
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
-
115 - 125
65 - 75
Drumstalu
maize (1500
g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
170 - 180
20 - 30
Bezē kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
150 - 170
20 - 30
10
150 - 170
20 - 30
Sviesta kūka emaljēta paplāte 1.
(600 + 600 g) un 3. līmenī
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 230 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
11.7 Viegla gatavošana
Paplātes veids
un plaukta lī‐
menis
Uzsildīšanas
laiks (minūtēs)
Tempera‐
tūra (°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
150 - 160
20 - 25
Plakans pī‐
rāgs (500 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
35 - 40
Pica (1000
g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
200 - 210
30 - 40
Šveices rule‐ emaljēta paplā‐
te (500 g)
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
20 - 30
Bezē (400 g) emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
10 1)
110 - 120
50 - 60
Biskvītkūka
(600 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Sviesta kūka
(600 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Vista, vesela
(1200 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. līme‐
nī 2)
-
220 - 230
45 - 55
Ēdiens
1) Pagrieziet rokturi 250 °C temperatūrai.
LATVIEŠU
25
2) Novietojiet cepšanas paplāti zem cepeškrāsns plaukta, 1. līmenī plauktā.
11.8 Infratermiskā grilēšana
Cepšanas lī‐
menis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Grauzdiņus
(500 g)
3
10
230
3-5
Vista, puse
(1200 g)
2
-
200
25 + 25
Cūkgaļas kot‐
letes (500 g)
2
-
230
20 + 20
Ēdiens
11.9 Picas uzstādījumi
Ēdiens
Paplātes veids un plauk‐
ta līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Tempera‐
tūra
(°C)
Gatavo‐
šanas/
cepša‐
nas
laiks
(minū‐
tes)
Ābolu pīrāgs
(1200 + 1200
g)
2 apaļi trauki ar alumīnija
pārklājumu (diametrs: 20
cm) 2. līmenī
-
170 - 180
50 - 60
Vista, vesela
(1400 g)
2. līmenis
-
165 - 175
55 - 65
Vista, puse
(1350 g)
2. līmenis
-
165 - 175
30 - 35
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta vai ar alumīniju
pārklāta paplāte 1. un 2.
līmenī 1)
-
180 - 200
30
Pica (1000 g)
emaljēta paplāte 2. līme‐
nī
-
190 - 200
25 - 35
Quiche Lorrai‐
ne (1000 g)
2. līmenis
10 - 15
210 - 220
20 - 30
1) Pēc 20 minūtēm apmainiet trauku līmeni.
12. CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
• Tīriet cepeškrāns priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas samērcēta siltā ūdenī, ku‐
ram pievienots tīrīšanas līdzeklis.
26 www.aeg.com
• Lai notīrītu metāliskās virsmas, izman‐
tojiet parastu tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tādējādi varēsit vie‐
glāk notīrīt netīrumus, un tie nepie‐
degs.
• Piekaltušus netīrumus tīriet ar īpašu
cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet visus cepeškrāsns piederumus
pēc katras lietošanas reizes ar siltā
ūdenī samērcētu mīkstu drāniņu un tī‐
rīšanas līdzekli, un pēc tam mitrās virs‐
mas rūpīgi nosusiniet.
• Ja jums ir nepiedegoši piederumi, netī‐
riet tos ar agresīviem tīrīšanas līdzek‐
ļiem, asiem priekšmetiem vai trauku
mazgājamā mašīnā. Tas var sabojāt
pretpiedegumu pārklājumu!
12.1 Plauktu balsti
Lai tīrītu iekšējās sānu sienas, izņemiet
plauktu balstus.
1
2
Plauktu balsta uzstādīšana
Plauktu balstu izņemšana
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Izvelciet plaukta balstu no sānu sie‐
nas aizmugures un izņemiet to.
3.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot to iz‐
ņemšanas darbības pretējā secībā.
12.2 Cepeškrāsns griesti
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīša‐
nu, grilu var izņemt.
BRĪDINĀJUMS
Pirms grila izņemšanas deaktivi‐
zējiet ierīci. Pārliecinieties, ka ie‐
rīce atdzisusi. Iespējams gūt ap‐
degumus.
1.
Izņemiet skrūvi, kas notur grilu. Pir‐
majā reizē izmantojiet skrūvgriezi.
4.
Notīriet cepeškrāsns griestus ar
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūde‐
nī un tīrīšanas līdzeklī, un ļaujiet tiem
nožūt.
Uzstādiet grilu, veicot iepriekšminē‐
tās darbības apgrieztā secībā.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka grils ir uzstā‐
dīts pareizi un nekrīt nost.
12.3 Cepeškrāsns durvju
tīrīšana
Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi,
kas uzstādīti viens aiz otra. Lai atvieglotu
tīrīšanu, noņemiet cepeškrāsns durvis.
BRĪDINĀJUMS
Cepeškrāsns durvis var aizvēr‐
ties, ja mēģināsiet noņemt iekš‐
ējo stikla paneli, kamēr durvis vēl
nav noņemtas.
BRĪDINĀJUMS
Pirms stikla durvju tīrīšanas pār‐
liecinieties, ka stikla paneļi atdzi‐
suši. Pastāv risks, ka stikls var
ieplīst.
2.
Uzmanīgi pavelciet grilu uz leju.
LATVIEŠU
27
BRĪDINĀJUMS
Ja durvju stikla paneļi ir bojāti vai
saskrāpēti, stikls zaudē izturību
un var saplīst. Lai to novērstu, tie
ir jānomaina. Lai saņemtu sīkā‐
kas instrukcijas, sazinieties ar tu‐
vāko servisa centru.
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana
1.
Atveriet durvis līdz galam un turiet
abas durvju eņģes.
2.
Paceliet un pagrieziet abu eņģu svi‐
ras.
28 www.aeg.com
3.
Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas pozī‐
cijā (pusvirus). Tad pavelciet uz
priekšu un izņemiet no ligzdas.
4.
Novietojiet durvis uz stabilas virs‐
mas, kurai pārklāta mīksta drāna. Ar
skrūvgriezi izskrūvējiet 2 skrūves no
durvju apakšējās malas.
Nepazaudējiet skrūves.
1
1
5.
3
2
2
Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm.
Uzmanīgi to nosusiniet.
6.
7.
Izmantojiet koka vai plastmasas lāp‐
stiņu vai līdzīgu priekšmetu, lai at‐
vērtu iekšējās durvis. Turiet ārējās
durvis un spiediet iekšējās durvis
pret durvju augšējo malu.
Paceliet iekšējās durvis.
Notīriet durvju iekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Tīriet stikla paneli tikai ar ūdeni
un ziepēm. Abrazīvi tīrīšanas līdz‐
ekli, traipu noņēmēju un asi
priekšmeti (piem., naži un skrāp‐
ji) var bojāt stiklu.
LATVIEŠU
29
Durvju un stikla paneļa ievietošana
Kad tīrīšana ir pabeigta, ievietojiet ce‐
peškrāsns durvis. Lai to izdarītu, veiciet
tās pašas darbības apgrieztā secībā.
4
4
6
5
5
12.4 Atvilktnes izņemšana
12.5 Cepeškrāsns lampa
Lai atvilktni, kas atrodas zem cepeš‐
krāsns, būtu vieglāk tīrīt, to var izņemt.
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, mainot cepeš‐
krāsns lampu. Pirms lampas no‐
maiņas vienmēr izslēdziet ierīci.
Pastāv risks saņemt strāvas trie‐
cienu.
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē uzstādītās elektriskās
spuldzes ir paredzētas izmanto‐
šanai vienīgi mājsaimniecības ie‐
rīcēs. Nelietojiet tās iekštelpu vai
to daļu apgaismojumam. Ja ir ne‐
pieciešams nomainīt spuldzi, jau‐
najai spuldzei ir jābūt ar tādu
pašu jaudu un paredzētai lietoša‐
nai tikai mājsaimniecības ierīcēs.
2.
Paceliet atvilktni nelielā leņķī un iz‐
ņemiet to no atvilktnes atbalsta slie‐
dēm.
Atvilktnes ievietošana
Novietojiet atvilktni uz atbalsta slie‐
dēm. Pārliecinieties, ka fiksatori pa‐
reizi nofiksējas sliedēs.
2. Nolaidiet atvilktni horizontālā stāvoklī
un iestumiet to.
1.
BRĪDINĀJUMS
Cepeškrāsns lietošanas laikā at‐
vilktnē var uzkrāties siltums. Ne‐
glabājiet tur viegli uzliesmojošus
priekšmetus, piemēram, tīrīšanas
materiālus, polietilēna maisiņus,
cepeškrāsns cimdus, papīru, tīrī‐
šanas aerosolus u.c.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• deaktivizējiet ierīci.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
• Ieklājiet cepeškrāsns apakšā audumu.
Tas novērsīs cepeškrāsns lampas un
stikla pārsega bojājumus.
Cepeškrāsns lampas maiņa:
Lampas stikla pārsegs atrodas ce‐
peškrāsns dobuma aizmugurē.
Pagrieziet lampas stikla pārsegu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu ce‐
peškrāsns lampu.
1.
30 www.aeg.com
Lietojiet tikai tādu pašu cepeškrāsns
lampu kā tā, ko nomaināt. Tai ir jā‐
būt ar tādu pašu jaudu un paredzētai
4.
lietošanai tikai mājsaimniecības ierī‐
cēs.
Uzlieciet stikla pārsegu.
13. KO DARĪT, JA ...
Problēma
Iespējamais iemesls
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns nav ieslēg‐
ta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts diennakts
laiks.
Iestatiet diennakts laiku.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepiecieša‐
mie iestatījumi.
Pārbaudiet iestatījumus.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nostrādājis mājas elek‐
trosistēmas drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju.
Ja drošinātājs nostrādā
atkārtoti, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Neieslēdzas cepeš‐
krāsns apgaismojuma
lampa.
Cepeškrāsns apgaismo‐
juma lampa ir bojāta.
Nomainiet cepeškrāsns
apgaismojuma lampu.
Uz produktiem un ierīcē
veidojas tvaiks un kon‐
densāts.
Ēdieni cepeškrāsnī atstā‐ Pabeidzot gatavošanu,
ti pārāk ilgi.
neatstājiet ēdienus ce‐
peškrāsnī ilgāk par 15–
20 minūtēm.
Displejs rāda "12.00”
un"LED".
Ir bijis strāvas padeves
pārtraukums.
Iestatiet diennakts laiku.
Atlikušā siltuma indika‐
tors neiedegas.
Gatavošanas zona nav
karsta, jo darbojās pavi‐
sam īslaicīgi.
Ja gatavošanas zona ir
darbojusies pietiekami il‐
gi, lai būtu karsta, sazi‐
nieties ar servisa centru.
Ja neizdodas atrisināt problēmu pašam,
sazinieties ar savu izplatītāju vai apko‐
pes centru.
Servisa centram nepieciešamie dati ir
norādīti tehnisko datu plāksnītē. Tehni‐
Risinājums
sko datu plāksnīte atrodas cepeškrāsns
iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (mod.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
LATVIEŠU
14.1 Ierīces novietošana
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar skap‐
jiem vienā vai abās pusēs vai telpas stū‐
rī.
B
A
31
Izmēri
Platums
500 mm
Dziļums
600 mm
Kopējā elektriskā
noslodze
9135 W
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
14.3 Līmeņošana
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces,
lai nolīmeņotu ierīces augšējo virsmu at‐
bilstoši citām virsmām.
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
690
B
150
14.2 Tehniskie dati
Izmēri
Augstums
858 mm
32 www.aeg.com
14.4 Aizsardzība pret sasvēršanos
BRĪDINĀJUMS
Jums ir jāuzstāda aizsardzība
pret sasvēršanos. Uzstādiet aiz‐
sargu pret sasvēršanos, lai no‐
vērstu iekārtas krišanu neparei‐
zas slodzes gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Jūsu ierīce ir apzīmēta ar attēlā
redzamo simbolu (ja tāds ir), lai
atgādinātu, ka ir jāuzstāda aiz‐
sargs pret sasvēršanos.
Uzstādiet pareizā augstumā aiz‐
sargu pret sasvēršanos.
80-85
mm
317322 mm
Kā uzstādīt aizsargu pret sasvēršanos
1. Iestatiet pareizo augstumu un vietu
iekārtai pirms sākat uzstādīt aizsar‐
gu pret sasvēršanos.
2. Pārliecinieties, vai virsma aiz ierīces
ir gluda.
3. Uzstādiet aizsargu pret sasvēršanos
317 - 322 mm uz leju no ierīces aug‐
šējās virsmas un 80 - 85 mm no ierī‐
ces sāna apaļajā caurumā uz kronš‐
teina. Pieskrūvējiet to pie cieta mate‐
riāla vai piemērota stiprinājuma (sie‐
nas).
4. Caurums atrodas ierīces aizmugures
kreisajā pusē. Skatīt attēlu.
5. Ja jūs mainījāt plīts izmērus, novieto‐
jiet aizsargu pret sasvēršanos parei‐
zā vietā.
Ja atstarpe starp virtuves skapī‐
šiem ir lielāka nekā plīts platums,
tad nepieciešams noregulēt sānu
mērījumu, lai nocentrētu plīti.
14.5 Elektroinstalācija
Ražotājs neuzņemas nekādu at‐
bildību par bojājumiem, kas radu‐
šies, neievērojot drošības norādī‐
jumus, kas minēti sadaļā „Drošī‐
bas informācija”.
Šī ierīce tiek piegādāta bez kontaktdak‐
šas un barošanas vada.
Lietojamā kabeļa veids: H05 RR-F ar at‐
bilstošu šķērsgriezumu.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS
Pirms strāvas kabeļa savienoju‐
ma ar termināli, izmēriet spriegu‐
mu starp fāzēm mājas elektrotīk‐
lā.
Pēc tam, paskatiet pieslēguma
marķējumu ierīces aizmugurē, lai
izmantotu pareizo elektroinstalā‐
ciju
Šāda secība ļauj izvairīties no in‐
stalācijas kļūdām un ierīces elek‐
trisko sastāvdaļu bojājumiem.
Strāvas kabelis nedrīkst saskar‐
ties ar attēlā norādītajām ierīces
daļām.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei
materiālus ar simbol . Ievietojiet
iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar
šo simbolu kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Nododiet izstrādājumu vietējā
otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
33
34 www.aeg.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. NAUDINGI PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRYKLĖS VIRŠUS. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. NAUDINGI PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORKAITĖ. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
36
39
40
41
42
43
43
45
46
48
58
62
62
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
35
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per‐
skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren‐
gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia
prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimi‐
niais ar protiniais gebėjimais bei stokojantys patirties
ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba as‐
mens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Netoli prietai‐
so negalima palikti vaikų iki 3 metų be priežiūros.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo
metu. Nelieskite kaitinimo elementų.
• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atski‐
ra nuotolinio valdymo sistema.
• Neprižiūrimas maisti gaminimas ant kaitlentės su rie‐
balais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
36 www.aeg.com
• Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
• Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
• Jei stiklo keraminis paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunki‐
te, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
• Būkite atsargūs, kai liečiate laikymo stalčių. Jis gali
įkaisti.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynė‐
lės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite
lentynėles atvirkščia tvarka.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subrai‐
žyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpin‐
kite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjung‐
tas.
• Atjungimo priemonės turi būti įtrauktos į fiksuotąjį
montažą pagal elektros instaliacijos taisykles.
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kil‐
ti pavojus.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą įrengti privalo tik kva‐
lifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet mū‐
vėkite apsaugines pirštines.
LIETUVIŲ
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
• Neįrenkite prietaiso ant pagrindo.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar lan‐
gus, jie gali nuversti įkaitusius prikais‐
tuvius nuo prietaiso.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavo‐
jus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nu‐
rodyti techninių duomenų plokštelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą,
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą arba elektriką, jeigu reikia pa‐
keisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai ne‐
liestų prietaiso durelių, ypač kai dure‐
lės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių ap‐
sauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be įran‐
kių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengi‐
mą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką būtų lengva pa‐
siekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejun‐
kite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite pa‐
ėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtai‐
sus: liniją apsaugančius automatinius
37
jungiklius, saugiklius (įsukami saugik‐
liai turi būti išimami iš jų laikiklio), įže‐
minimo nuotėkio atjungiamuosius įtai‐
sus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izolia‐
vimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpe‐
lis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti, nudegti arba
gauti elektros smūgį.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐
bių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti
neužblokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be prie‐
žiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą iš‐
junkite.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Ne‐
lieskite prietaiso kaitinimo elementų.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius
iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvė‐
dami karščiui atsparias pirštines.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, ati‐
darydami prietaiso dureles. Gali išsi‐
veržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite išorinio laikmačio arba
atskiros nuotolinio valdymo sistemos
prietaisui valdyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės vi‐
sada privalo būti uždarytos.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie įkaista.
• Panaudoję prietaisą, kaitvietę išjunki‐
te.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, ne‐
delsdami atjunkite prietaisą nuo elek‐
tros tinklo. Taip išvengsite elektros
smūgio.
38 www.aeg.com
ĮSPĖJIMAS
Gaisro arba sprogimo pavojus.
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų. Kaitin‐
dami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs,
kad liepsna arba įkaitę daiktai jų neuž‐
degtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant žemes‐
nei temperatūrai nei aliejus, kuris yra
naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite de‐
gių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Nebandykite gesinti gaisro vandeniu.
Atjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną
dangčiu arba audiniu gaisrui gesinti.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba ne‐
išbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant
prietaiso dugno;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patie‐
kalų ir maisto produktų po to, kai
juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir deda‐
te priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prie‐
taiso veikimui. Tai nelaikomas defektu
ir jam garantija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepa‐
vykti.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso ne‐
nukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie
gali pažeisti paviršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Indai iš ketaus, aliuminio arba su su‐
gadintais dugnais gali subraižyti stiklo
keramiką. Jeigu tokius indus nuo
maisto gaminimo paviršiaus reikia pat‐
raukti, juos visada kelkite, o ne trauki‐
te.
ĮSPĖJIMAS
Būtinai įrenkite stabilizavimo prie‐
mones, kad prietaisas neap‐
virstų. Skaitykite skyrių „Įrengi‐
mas“.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, iš‐
junkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipki‐
tės į techninio aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad ap‐
saugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali
sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius plo‐
viklius. Nenaudokite šveičiamųjų pro‐
duktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, lai‐
kykitės ant pakuotės pateiktų saugu‐
mo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu tai‐
kytina) jokios rūšies plovikliu.
LIETUVIŲ
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvieti‐
mo arba halogeninė lemputė yra skirta
tik buitiniams prietaisams. Nenaudoki‐
te jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duo‐
menų lemputes.
39
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų prietai‐
se.
2.6 Paslaugos
• Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl
prietaiso remonto. Rekomenduojame
naudoti tik originalias atsargines dalis.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1 Kaitlentės rankenėlės
1 2 3 4 5 6 1
2 Temperatūros indikatorius
3 Orkaitės temperatūros nustatymo
rankenėlė
4
11
3
2
1
10
7
8
9
4 Elektroninis valdymo pultas
5 Orkaitės funkcijų nustatymo ranke‐
nėlė
6 Kaitlentės valdymo indikatorius
7 Kaitinamasis elementas
8 Orkaitės lemputė
9 Ventiliatorius ir kaitinamasis elemen‐
tas
10 Techninių duomenų plokštelė
11 Lentynėlės padėtys
40 www.aeg.com
3.2 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
2
140 mm
140 mm
250 mm
1 Kaitvietė, 1200 W
2 Kaitvietė, 900 / 2000 W
3 Kaitvietė, 1200 W
4 Likusios šilumos indikatorius
120/180 mm
5
140 mm
4
5 Kaitvietė, 700 / 1700 W
3
3.3 Priedai
• Orkaitės lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepi‐
mo skardoms.
• Ploščias kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Gilus kepimo indas
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
• Išimami ištraukiami bėgeliai
Lentynoms ar dėklams uždėti.
• Saugojimo stalčius
Po orkaite yra saugojimo stalčius.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
ATSARGIAI
Visuomet atidarinėkite orkaitės
dureles laikydami už rankenos vi‐
durio.
4.1 Pradinis valymas
• Išimkite visus priedus ir išimamas len‐
tynų atramas (jeigu taikytina).
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išva‐
lykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
4.2 Laiko nustatymas
Prieš naudojant orkaitę, pirmiau‐
siai privaloma nustatyti laiką.
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo ar‐
ba nutrūkus elektros tiekimui, pradeda
mirksėti paros laiko funkcijos indikato‐
rius.
Paspauskite mygtuką + arba -, kad nus‐
tatytumėte tinkamą laiką.
LIETUVIŲ
1.
2.
3.
4.
41
Nustatykite funkciją
ir maksimalią
temperatūrą.
Įjunkite prietaisą ir palikite jį veikti
vieną valandą.
Nustatykite funkciją
. Didžiausia
temperatūra veikiant šiai funkcijai
yra 210 °C.
Įjunkite prietaisą ir palaukite dešimt
minučių.
5.
Maždaug po penkių sekundžių indikato‐
rius nustos mirksėti ir ekrane bus rodo‐
mas nustatytas paros laikas.
Jeigu norite pakeisti laiką, mirk‐
sint paros laiko funkcijos indika‐
toriui, spaudinėkite
. Funkcijų
arba „Pabaiga“
„Trukmė“
tuo pat metu nustatyti neprivalo‐
ma.
Nustatykite funkciją
ir maksimalią
temperatūrą.
6. Įjunkite prietaisą ir palaukite dešimt
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dū‐
mai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tin‐
kamą vėdinimą.
4.3 Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų vi‐
si jame likę riebalai.
5. VIRYKLĖS VIRŠUS. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Panaudokite likusį karštį, kad su‐
mažintumėte energijos sąnau‐
das. Išjunkite kaitvietę likus maž‐
daug 5–10 minučių iki gaminimo
proceso pabaigos.
5.1 Kaitinimo lygiai
Valdy‐
mo ran‐
kenėlė
0
Funkcija
5.2 Dvigubos kaitvietės
naudojimas
Išjungimo padėtis
ATSARGIAI
Norėdami įjungti dvigubą kaitvie‐
tę, rankenėlę pasukite pagal laik‐
rodžio rodyklę. Nesukite jos per
išjungimo padėtį.
Dvigubos kaitvietės jungik‐
lis
1-9
1.
2.
Kaitinimo lygiai
(1 – mažiausias kaitinimo
lygis; 9 – didžiausias kaiti‐
nimo lygis)
Pasukite rankenėlę į reikiamo kaitini‐
mo lygio padėtį. Užsidega kaitlentės
valdymo indikatorius.
Gaminimui baigti pasukite rankenėlę
į 0 padėtį.
1.
2.
3.
Rankenėlę pasukite pagal laikrodžio
į padėtį 9.
Rankenėlę lėtai sukite simbolio
link, kol išgirsite spragtelėjimą.
Dvi kaitvietės yra įjungtos.
Kaip nustatyti reikiamo kaitinimo
nuostatą aprašyta skyriuje „Kaitinimo
nuostatos“.
42 www.aeg.com
5.3 Likusios šilumos
indikatorius
ĮSPĖJIMAS
Pavojus nusideginti dėl likusio
karščio.
Likusio karščio indikatorius įsijungia, kai
kaitvietė yra karšta.
6. VIRYKLĖS VIRŠUS. NAUDINGI PATARIMAI
6.1 Prikaistuviai
• Prikaistuvius pastatykite prieš
įjungdami kaitvietę.
• Kaitvietes išjunkite prieš bai‐
giantis gaminimo laikui, kad
panaudotumėte likusį karštį.
• Prikaistuvio dugnas ir kaitvietė
turi būti vienodo dydžio.
• Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
• Naudojant prikaistuvius, paga‐
mintus iš emale padengto plie‐
no arba su aliuminio ar vario
dugnu, ant stiklo keraminio pa‐
viršiaus gali likti dėmių.
6.2 Energijos taupymas
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
6.3 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaiti‐
nimo
lygis
Naudojimas:
Truk‐
mė
(min.)
1
Išlaikykite pagamintą maistą šil‐ jeigu
tą.
reikia
Uždenkite prikaistuvį.
1-2
„Hollandaise" padažas, lydy‐
mas: sviestas, šokoladas, žela‐
tina.
Retkarčiais pamaišykite.
1-2
Tirštinimas: purūs omletai, kepti 10 - 40 Uždenkite prikaistuvį.
kiaušiniai.
2-3
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
25 - 50 Verdant ryžius, vandens turi
niškus patiekalus, taip pat šildyti
būti bent dvigubai daugiau
pagamintus patiekalus.
nei ryžių; gamindami pieniš‐
kus patiekalus, juos retkar‐
čiais pamaišykite.
3-4
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20 - 45 Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio.
4-5
Bulvių virimas garuose.
20 - 60 Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
4-5
Tinka gaminti didesnius maisto
kiekius, troškinius ir sriubas.
60 150
5 - 25
Patarimai
Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
LIETUVIŲ
Kaiti‐
nimo
lygis
Naudojimas:
Truk‐
mė
(min.)
6-7
Lengvas kepimas: tinka kepti
jeigu
eskalopus, veršienos muštinius, reikia
kotletus, pyragėlius su įdaru,
dešreles, kepenėles, miltų,
sviesto ir pieno mišinius, kiauši‐
nius, blynus, spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
7-8
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos bul‐
vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐
teksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
9
Tinka užvirti didelį kiekį vandens, gaminti makaronus, skrudinti mėsą
(guliašą, troškintą mėsą), kepti bulvių traškučius aliejuje.
5 - 15
43
Patarimai
Duomenys lentelėje yra tik rekomendaci‐
nio pobūdžio.
7. VIRYKLĖS VIRŠUS. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Prietaisą valykite po kiekvieno naudoji‐
mo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Dėl likusio karščio kyla pavojus
nusideginti!
Leiskite prietaisui atvėsti.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės stiklo
keramikos paviršiuje neturi įtakos
prietaiso veikimui.
Norėdami pašalinti purvą:
1. – Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją ir maistą,
2.
3.
kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip
šie nešvarumai gali sugadinti prie‐
taisą. Naudokite specialią, stiklui
skirtą grandyklę. Grandyklę prie
stiklo keraminio paviršiaus pridėki‐
te smailiu kampu ir stumkite aš‐
menis paviršiumi.
– Prietaisui pakankamai ataušus pa‐
šalinkite: kalkių nuosėdas, van‐
dens dėmes, riebalų dėmes ir me‐
talo spalvos dėmes. Naudokite
specialų valiklį, skirtą stiklo kera‐
mikos arba nerūdijančiojo plieno
paviršiams valyti.
Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu
ir nedideliu valymo priemonės kiekiu.
Baigę nušluostykite prietaisą švaria
šluoste.
8. ORKAITĖ. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
8.1 Prietaiso įjungimas ir
išjungimas
1.
Nustatykite orkaitės funkcijų valdy‐
mo rankenėlę ties orkaitės funkcija.
Įsijungia galios indikatorius.
44 www.aeg.com
2.
3.
Temperatūros rankenėlę pasukite
prie kokios nors temperatūros.
Temperatūrai prietaise didėjant, įsi‐
jungia temperatūros indikatorius.
Orkaitei išjungti pasukite orkaitės
funkcijų ir temperatūros rankenėles į
išjungimo padėtis.
8.2 Apsauginis termostatas
Apsauginis termostatas – tai šilu‐
minis saugiklis, įrengtas valdymo
termostate.
Siekiant apsaugoti orkaitės termostatą
nuo sugadinimo dėl pavojingo perkaiti‐
mo, orkaitėje įrengtas apsauginis termo‐
statas, kuris nutraukia elektros tiekimą.
Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl įsi‐
jungia automatiškai.
ĮSPĖJIMAS
Apsauginis termostatas veikia tik
tuo atveju, jeigu netinkamai vei‐
kia orkaitės termostatas. Jeigu
taip atsitiktų, orkaitės temperatū‐
ra labai pakiltų ir būtų sudeginti
visi patiekalai. Tokiu atveju priva‐
lote tuoj pat iškviesti techninio
aptarnavimo tarnybos darbuoto‐
ją, kad jis pakeistų orkaitės ter‐
mostatą.
8.3 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimas
IŠJUNGIMO pa‐
Prietaisas yra IŠJUNGTAS.
dėtis
Orkaitės lempu‐
Apšviesti orkaitės vidų be maisto gaminimo funkcijos.
tė
Gaminimas nau‐
Karštis skleidžiamas iš viršutinio ir apatinio kaitinimo
dojant viršutinį ir
elementų. Kepti ir skrudinti viename orkaitės lygyje.
apatinį kaitinimą
Apatinis kaitini‐
mo elementas
Kaista tik apatinė orkaitės dalis. Pyragams su traškiu
ir apskrudusiu pagrindu kepti.
Keliems skirtingiems patiekalams vienu metu gaminti.
Intensyvus karš‐
Namuose virti vaisius sirupe ir grybams arba vaisiams
to oro srautas
džiovinti.
Skrudinti arba kepti ir skrudinti maistą, kurio gamini‐
mui reikia tos pačios temperatūros, kai naudojama
Gaminimas nau‐ daugiau nei viena lentyna ir nesimaišo kvapai. Naudo‐
dojant tik karšto dami šią funkciją, sumažinkite orkaitės temperatūrą
oro srautą
20–40 °C lyginant su standartinėmis temperatūros
nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apa‐
tinis+viršutinis kaitinimas“.
Ypatingai lengvo maisto gaminimui, pavyzdžiui: mo‐
Lengvas maisto
rengams, biskvitui, sviestiniam pyragui, šveicariškam
gaminimas
pyragui.
Terminis kepi‐
mas ant grotelių
Šiuo atveju yra pakaitomis įjungiamas grilio elementas
ir orkaitės ventiliatorius, kuris apipučia karštą orą
aplink maistą. Taip pat didelių mėsos gabalų gamini‐
mas.
ĮSPĖJIMAS
Didžiausia temperatūra veikiant šiai funkcijai
yra 210 °C.
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
Picos funkcija
Atitirpinti
45
Naudojimas
Apatinis elementas tiesiogiai kaitina picos, apkepo ar
įdaryto pyrago pagrindą, o ventiliatorius cirkuliuoja orą
įdarų bei garnyrų kepimui.
Šaldytam maistui atšildyti. Temperatūros valdymo
rankenėlė turi būti išjungimo padėtyje.
9. ORKAITĖ - LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
9.1 Elektroninis programavimo įrenginys
1
2
1
1 Funkcijų indikatoriai
2 Laiko rodmuo
3 Mygtukas +
4 Pasirinkimo mygtukas
5 Mygtukas -
5
4
3
Laikrodžio funkcija
paros laikas;
Laikmatis
Naudojimas
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos
orkaitės veikimui.
Trukmė
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
Pabaiga
Nustatyti, kada prietaisas turi išsijungti.
Tuo pačiu metu galite naudoti
trukmės ir pabaigos funkcijas
nustatyti laikui, kada prietaisas
turi įsijungti ir išsijungti. Pirmiau‐
sia nustatykite funkciją „Trukmė“,
tada „Pabaiga“.
9.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
1.
Trukmės
ir pabaigos
funkci‐
joms nustatykite orkaitės funkciją ir
temperatūrą. Tai nereikalinga laik‐
.
mačiui
2.
Spaudinėkite pasirinkimo mygtuką,
kol pradės mirksėti reikalingos laik‐
rodžio funkcijos indikatorius.
46 www.aeg.com
4.
5.
Naudojant funkcijas „Trukmė“
ir „Pabaiga“
, prietaisas išsi‐
jungia automatiškai.
Norėdami išjungti garso signalą, pa‐
spauskite mygtuką.
Pasukite orkaitės funkcijų ir tempe‐
ratūros rankenėles į išjungimo pa‐
dėtį.
9.3 Laikrodžio funkcijos
atšaukimas
1.
3.
Norėdami nustatyti reikiamą laikro‐
džio funkciją, paspauskite + arba - .
Ekrane rodomas jūsų nustatytos
laikrodžio funkcijos indikatorius. Pa‐
sibaigus nustatytam laikui, dvi minu‐
tes mirksi šis indikatorius ir skamba
garso signalai.
2.
Kelis kartus paspauskite pasirinkimo
mygtuką, kol pradės žybčioti reikia‐
mos funkcijos indikatorius.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
mygtuką -.
Laikrodžio funkcija išsijungia per ke‐
letą sekundžių.
10. ORKAITĖ - PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
10.1 Kepimo skardos įdėjimas
Įdėkite skardą į orkaitės centrą, tarp prie‐
kinės ir galinės sienelės. Taip užtikrinsi‐
te, kad karštis galėtų cirkuliuoti kepimo
skardos priekyje ir užpakalyje. Įsitikinki‐
te, kad skardos padėtis yra kaip parody‐
ta paveikslėlyje – nuožulnus kampas ga‐
le.
ĮSPĖJIMAS
Nestumkite kepimo skardos iki
pat galinės orkaitės sienelės.
Taip karštis negalės cirkuliuoti
aplink skardą. Maistas gali su‐
degti, ypač galinėje skardos daly‐
je.
LIETUVIŲ
47
10.2 Orkaitės priedų įdėjimas
Įstumiamus priedus dėkite, kad dvigubi
šoniniai kraštai būtų orkaitės gale ir nukr‐
eipti žemyn. Įstumiamus priedus dėkite
tarp orkaitės lygių kreipiamųjų laikiklių.
Orkaitės lentynos ir gilaus kepimo indo
įdėjimas kartu
Uždėkite orkaitės lentyną ant gilaus kepi‐
mo indo. Įstumkite gilų kepimo indą tarp
orkaitės lygių kreipiamųjų laikiklių.
10.3 Ištraukiami bėgeliai
1.
°C
Ištraukite dešinįjį ir kairįjį ištraukia‐
mus bėgelius.
48 www.aeg.com
2.
°C
Naudojant ištraukiamus bėgelius,
galima lengviau įstatyti ir ištraukti
lentynas. Išsaugokite šią ištrau‐
kiamų bėgelių įrengimo instrukci‐
ją, kad ja galima būtų pasinaudo‐
ti ateityje.
Ant ištraukiamų bėgelių padėkite or‐
kaitės lentyną ir atsargiai viską
įstumkite į prietaisą.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į prietaisą
įstumkite ištraukiamus bėgelius.
ATSARGIAI
Ištraukiamų bėgelių negalima
plauti indaplovėje. Netepkite išt‐
raukiamų bėgelių jokiu tepalu.
ATSARGIAI
Ištraukiamus bėgelius galite įdėti
skirtinguose lentynų lygiuose, iš‐
skyrus 4 lygį.
11. ORKAITĖ. NAUDINGI PATARIMAI
ATSARGIAI
Daug drėgmės turintiems pyra‐
gams kepti naudokite gilią kepi‐
mo skardą. Ant emalio gali likti
dėmės nuo vaisių sulčių.
• Prietaise yra keturi lygiai lentynoms.
Lentynų lygiai skaičiuojami nuo prietai‐
so dugno.
• Vienu metu galite gaminti skirtingus
patiekalus dviejuose lygmenyse. Len‐
tynas įstatykite 1 ir 3 lygmenyje.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso vi‐
duje arba ant durelių stiklo. Tai norma‐
lu. Prieš atidarydami prietaiso dureles
maisto gaminimo metu, visada atsisto‐
kite atokiai nuo prietaiso. Kondensavi‐
muisi sumažinti, prieš gaminimą maž‐
daug 10 minučių pakaitinkite prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prie‐
taise susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir prietaiso
komponentų neuždenkite aliuminio fo‐
lija. Jeigu nepaisysite šio nurodymo,
gali pakisti gaminimo rezultatai ir būti
pažeistas viryklės emalis.
11.1 Pyragų kepimas
• Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐
kaitinkite orkaitę.
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepamosiose
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
11.2 Mėsos ir žuvies
gaminimas
• Nekepkite mėsos gabalo, kuris sveria
mažiau nei 1 kg. Gaminant per mažus
gabalus mėsa pernelyg išdžiūsta.
• Jeigu produktai labai riebūs, naudokite
surinkimo padėklą, nes nuvarvėję rie‐
LIETUVIŲ
balai ant orkaitės dugno gali palikti ne‐
nuvalomas dėmes.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
• Kad skrudinant mėsą į virtuvę ne‐
prieitų daug dūmų, į surinkimo padėklą
įpilkite truputį vandens. Kad nesusida‐
rytų pernelyg daug kondensato, įpilkite
vandens, kai tik jis išgaruoja.
49
11.3 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gami‐
nate. Raskite tinkamiausias nuostatas
(kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir
pan.) jūsų indams, receptams ir kie‐
kiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
11.4 Gaminimas naudojant viršutinį ir apatinį kaitinimą
Maisto pro‐
duktas
Skardos tipas ir
lentynos lygis
Sausainių
emaliuota skarda 3
juostelės (250 lygyje
g)
Įkaitinimo
laikas (min.)
Temperatū‐
ra, °C
Gaminimo /
kepimo lai‐
kas (min.)
-
150
25 - 30
Paplotėliai
(1000 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
10
160 - 170
30 - 35
Mielinis pyra‐
gas su obuo‐
liais (2000 g)
emaliuota skarda 3
lygyje
-
170 - 190
40 - 50
Obuolių pyra‐
gas (1 200+1
200 g)
2 aliuminiu pa‐
dengtos skardos
(skersmuo: 20 cm)
1 lygyje
15
180 - 200
50 - 60
Maži pyragė‐
liai (500 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
10
160 - 180
25 - 30
Biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų (350 g)
1 aliuminiu pa‐
dengta skarda
(skersmuo: 26 cm)
1 lygyje
10
160 - 170
25 - 30
Džiovintų vai‐
sių pyragas
(1500 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
-
160 - 170
45 - 551)
Viščiukas
(1350 g)
orkaitės lentyna 2
lygyje, kepimo
skarda 1 lygyje
-
200 - 220
60 - 70
Viščiukas, pu‐ orkaitės lentyna 3
sė (1300 g)
lygyje, kepimo
skarda 1 lygyje
-
190 - 210
30 - 35
Kiaulienos
orkaitės lentyna 3
pjausnys (600 lygyje, kepimo
g)
skarda 1 lygyje
-
190 - 210
30 - 35
20
230 - 250
10 - 15
Apkepas su
vaisiais (800
g)
emaliuota skarda 2
lygyje
50 www.aeg.com
Įkaitinimo
laikas (min.)
Temperatū‐
ra, °C
Gaminimo /
kepimo lai‐
kas (min.)
Įdarytas mieli‐ emaliuota skarda 2
nis pyragas
lygyje
(1200 g)
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pica (1000 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Sūrio pyragas
(2600 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
-
170 - 190
60 - 70
Šveicariškas
obuolių apke‐
pas (1900 g)
emaliuota skarda 1
lygyje
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Kalėdinis py‐
ragas (2400
g)
emaliuota skarda 2
lygyje
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Quiche Lorrai‐ 1 apskrita skarda
ne (1000 g)
(skersmuo: 26 cm)
1 lygyje
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Kaimiška duo‐ 2 aliuminiu pa‐
na (750 + 750 dengtos skardos
g)
(skersmuo: 20 cm)
1 lygyje
183)
180 - 200
60 - 70
Maisto pro‐
duktas
Skardos tipas ir
lentynos lygis
Rumuniškas
biskvitinis py‐
ragas (600 +
600 g)
2 apvalios aliumi‐
niu dengtos skar‐
dos (ilgis: 25 cm) 2
lygyje
10
160 - 170
40 - 50
Rumuniškas
biskvitinis py‐
ragas – tradi‐
cinis (600 +
600 g)
2 apvalios aliumi‐
niu dengtos skar‐
dos (ilgis: 20 cm) 2
lygyje
-
160 - 170
30 - 40
Mielinės ban‐
delės (800 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
10 - 15
200 - 210
10 - 15
10
150 - 170
15 - 20
Šveicariškas
emaliuota skarda 1
vyniotinis (500 lygyje
g)
Merengos
(400 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
-
100 - 120
40 - 50
Trupininis py‐
ragas (1 500
g)
emaliuota skarda 3
lygyje
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Biskvitinis py‐
ragas (600 g)
emaliuota skarda 3
lygyje
10
160 - 170
25 - 35
Sviestinis py‐
ragas (600 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
10
180 - 200
20 - 25
LIETUVIŲ
51
1) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minutes.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
3) Įkaitinimui nustatykite didesnę nei 250 °C temperatūrą.
11.5 Intensyvus karšto oro srautas
Įkaitinimo lai‐
kas (minutė‐
mis)
Temperatūra,
°C
Gaminimo /
kepimo laikas
(minutėmis)
Sausainių
emaliuota
juostelės (250 skarda 3 lygy‐
g)
je
10
140 - 150
20 - 30
Sausainių
emaliuota
juostelės (250 skarda 1 ir 3
g + 250 g)
lygyje
10
140 - 150
25 - 30
Sausainių
emaliuota
juostelės (250 skarda 1, 2 ir
g + 250 + 250 3 lygyje
g)
10
150 - 160
30 - 40
Paplotėlis
(500 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
10
150 - 160
30 - 35
Paplotėlis
(500 + 500 g)
emaliuota
skarda 1 ir 3
lygyje
10
150 - 160
35 - 45
Paplotėlis
(500 + 500 +
500 g)
emaliuota
skarda 1, 2 ir
4 lygyje 1)
10
155 - 165
40 - 50
Mielinis pyra‐
gas su obuo‐
liais (2000 g)
emaliuota
skarda 3 lygy‐
je
-
170 - 180
40 - 50
Obuolių pyra‐
gas (1200 +
1200 g)
2 aliuminiu
padengtos
skardos
(skersmuo: 20
cm) 2 lygyje
-
165 - 175
50 - 60
Maži pyragai‐
čiai (500 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
10
150 - 160
20 - 30
Maži pyragai‐
čiai (500 +
500 g)
emaliuota
skarda 1 ir 3
lygyje
10
150 - 160
30 - 40
Maži pyragai‐
čiai (500 +
500 + 500 g)
emaliuota
skarda 1, 2 ir
4 lygyje 1)
10
150 - 160
35 - 45
Patiekalas
Skardos tipas
ir lentynos ly‐
gis
52 www.aeg.com
Skardos tipas
ir lentynos ly‐
gis
Įkaitinimo lai‐
kas (minutė‐
mis)
Temperatūra,
°C
Gaminimo /
kepimo laikas
(minutėmis)
Biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų (350 g)
1 aliuminiu
padengta
skarda (skers‐
muo: 26 cm) 1
lygyje
10
150 - 160
20 - 30
Džiovintų vai‐
sių pyragas
(1200 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
-
150 - 160
30 - 35 2)
Viščiukas
(1300 g)
orkaitės lenty‐
na 2 lygyje,
kepimo skar‐
da 1 lygyje
-
170 - 180
40 - 50
Kiaulienos
orkaitės lenty‐
pjausnys (800 na 2 lygyje,
g)
kepimo skar‐
da 1 lygyje
-
170 - 180
45 - 50
Įdarytas mieli‐ emaliuota
nis pyragas
skarda 2 lygy‐
(1200 g)
je
20 - 30
150 - 160
20 - 30
Patiekalas
Pica (1000 +
1000 g)
emaliuota
skarda 1 ir 3
lygyje
-
180 - 200
30 - 40
Pica (1000 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
-
190 - 200
25 - 35
Sūrio pyragas
(2600 g)
emaliuota
skarda 1 lygy‐
je
-
160 - 170
40 - 50
Šveicariškas
obuolių apke‐
pas (1900 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
10 - 15
180 - 200
30 - 40
Kalėdų pyra‐
gas (2400 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
10
150 - 160
35 - 40 2)
Quiche Lorrai‐ 1 apskrita
ne (1000 g)
skarda (skers‐
muo: 26 cm) 2
lygyje
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Kaimiška duo‐ 2 aliuminiu
na (750 + 750 padengtos
g)
skardos
(skersmuo: 20
cm) 1 lygyje
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
LIETUVIŲ
53
Skardos tipas
ir lentynos ly‐
gis
Įkaitinimo lai‐
kas (minutė‐
mis)
Temperatūra,
°C
Gaminimo /
kepimo laikas
(minutėmis)
Rumuniškas
biskvitinis py‐
ragas (600 +
600 g)
2 aliuminiu
padengtos
skardos
(skersmuo: 25
cm) 2 lygyje
10 - 15
155 - 165
40 - 50
Rumuniškas
biskvitinis py‐
ragas – tradi‐
cinis (600 +
600 g)
2 aliuminiu
padengtos
skardos
(skersmuo: 20
cm) 2 lygyje
-
150 - 160
30 - 40
Mielinės ban‐
delės (800 g)
emaliuota
skarda 3 lygy‐
je
15
180 - 200
10 - 15
Mielinės ban‐
delės (800 +
800 g)
emaliuota
skarda 1 ir 3
lygyje
15
180 - 200
15 - 20
10
150 - 160
15 - 25
Patiekalas
Šveicariškas
emaliuota
vyniotinis (500 skarda 3 lygy‐
g)
je
Merengos
(400 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
-
110 - 120
30 - 40
Merengos
(400 + 400 g)
emaliuota
skarda 1 ir 3
lygyje
-
110 - 120
45 - 55
Merengos
(400 + 400 +
400 g)
emaliuota
skarda 1, 2 ir
4 lygyje 1)
-
115 - 125
55 - 65
Trupininis py‐
ragas (1500
g)
emaliuota
skarda 3 lygy‐
je
-
160 - 170
25 - 35
Biskvitinis py‐
ragas (600 g)
emaliuota
skarda 2 lygy‐
je
10
150 - 160
25 - 35
Sviestinis py‐
ragas (600 +
600 g)
emaliuota
skarda 1 ir 3
lygyje
10
160 - 170
25 - 35
1) Pabaigę kepti paplotėlį 4 lygyje, išimkite jį ir įdėkite paplotėlį iš 1 lygio. Kepkite dar
dešimt minučių.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minutes.
3) Įkaitinimui nustatykite didesnę nei 250 °C temperatūrą.
54 www.aeg.com
11.6 Karšto oro srautas
Maisto pro‐
duktas
Sausainių
juostelės
(250 g)
Įkaitinimo Temperatū‐
Skardos tipas ir lenty‐
laikas (mi‐
ra
nos lygis
nutėmis)
(°C)
emaliuota skarda 3
lygyje
Gaminimo /
kepimo laikas
(minutėmis)
10
150 - 160
20 - 30
Sausainių
emaliuota skarda 1 ir
juostelės
3 lygyje
(250 + 250 g)
10
140 - 150
25 - 30
Sausainių
juostelės
(250 + 250 +
250 g)
emaliuota skarda 1, 2
ir 4 lygyje
10
150 - 160
30 - 35
Paplotėliai
(1000 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
10
150 - 160
30 - 40
Paplotėliai
emaliuota skarda 1 ir
(1000 + 1000 3 lygyje
g)
10
140 - 150
45 - 55
Paplotėliai
emaliuota skarda 1, 2
(1000 + 1000 ir 4 lygyje
+ 1000 g)
10
140 - 150
55 - 65
Mielinis pyra‐ emaliuota skarda 3
gas su obuo‐ lygyje
liais (2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Obuolių pyra‐ 2 aliuminiu padeng‐
gas (1200 +
tos skardos (skers‐
1200 g)
muo: 20 cm) 2 ir 3 ly‐
gyje
10
170 - 180
50 - 60
Maži pyragė‐
liai (500 g)
emaliuota skarda 3
lygyje
10
140 - 150
30 - 35
Maži pyragė‐
liai (500 +
500 g)
emaliuota skarda 1 ir
3 lygyje
10
140 - 150
25 - 30
Maži pyragė‐
liai (500 +
500 + 500 g)
emaliuota skarda 1, 2
ir 4 lygyje
10
150 - 160
25 - 30
Biskvitinis py‐ 1 aliuminiu padengta
ragas be rie‐ skarda (skersmuo: 26
balų (350 g)
cm) 3 lygyje
10
150 - 160
30 - 40
-
150 - 160
40 - 50 1)
Džiovintų vai‐ emaliuota skarda 3
sių pyragas
lygyje
(1200 g)
LIETUVIŲ
Maisto pro‐
duktas
Įkaitinimo Temperatū‐
Skardos tipas ir lenty‐
laikas (mi‐
ra
nos lygis
nutėmis)
(°C)
55
Gaminimo /
kepimo laikas
(minutėmis)
Viščiukas
(1400 g)
orkaitės lentyna 2 ly‐
gyje, kepimo skarda
1 lygyje
-
170 - 190
50 - 60
Kiaulienos
pjausnys
(600 g)
orkaitės lentyna 3 ly‐
gyje, kepimo skarda
1 lygyje
-
180 - 200
30 - 40
Apkepas su
vaisiais (800
g)
emaliuota skarda 2
lygyje
15
230 - 250
10 - 15
Įdarytas mie‐
linis pyragas
(1200 g)
emaliuota skarda 3
lygyje
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Pica (1000 +
1000 g)
emaliuota skarda 1 ir
3 lygyje
-
180 - 200
50 - 60
Sūrio pyra‐
gas (2600 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
-
150 - 170
60 - 70
Šveicariškas emaliuota skarda 3
obuolių apke‐ lygyje
pas (1900 g)
15
180 - 200
30 - 40
Kalėdinis py‐
ragas (2400
g)
emaliuota skarda 3
lygyje
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lor‐
raine (1000
g)
1 apskrita skarda
(skersmuo: 26 cm) 2
lygyje
15
210 - 230
35 - 45
Kaimiška
2 aliuminiu padeng‐
duona (750 + tos skardos (skers‐
750 g)
muo: 20 cm) 3 lygyje
15 3)
180 - 190
50 - 60
Rumuniškas 2 aliuminiu padeng‐
biskvitinis py‐ tos skardos (skers‐
ragas (600 + muo: 25 cm) 2 lygyje
600 g)
10
150 - 170
40 - 50
Rumuniškas 2 aliuminiu padeng‐
biskvitinis py‐ tos skardos (skers‐
ragas – tradi‐ muo: 20 cm) 2 lygyje
cinis (600 +
600 g)
-
160 - 170
30 - 40
Mielinės ban‐ emaliuota skarda 3
delės (800 g) lygyje
10
180 - 200
10 - 15
Mielinės ban‐ emaliuota skarda 1 ir
delės (800 + 3 lygyje
800 g)
10
180 - 200
15 - 20
56 www.aeg.com
Maisto pro‐
duktas
Įkaitinimo Temperatū‐
Skardos tipas ir lenty‐
laikas (mi‐
ra
nos lygis
nutėmis)
(°C)
Gaminimo /
kepimo laikas
(minutėmis)
Šveicariškas
vyniotinis
(500 g)
emaliuota skarda 3
lygyje
10
150 - 170
10 - 15
Merengos
(400 g)
emaliuota skarda 2
lygyje
-
100 - 120
50 - 60
Merengos
emaliuota skarda 1 ir
(400 + 400 g) 3 lygyje
-
100 - 120
55 - 65
Merengos
(400 + 400 +
400 g)
-
115 - 125
65 - 75
Trupininis py‐ emaliuota skarda 2
ragas (1500
lygyje
g)
10
170 - 180
20 - 30
Biskvitinis py‐ emaliuota skarda 2
ragas (600 g) lygyje
10
150 - 170
20 - 30
Sviestinis py‐ emaliuota skarda 1 ir
ragas (600 + 3 lygyje
600 g)
10
150 - 170
20 - 30
emaliuota skarda 1, 2
ir 4 lygyje
1) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 7 minutes.
2) Išjungę prietaisą, palikite pyragą orkaitėje dar 10 minučių.
3) Įkaitinimui nustatykite didesnę nei 230 °C temperatūrą.
11.7 Lengvas maisto gaminimas
Skardos tipas ir
lentynos lygis
Įkaitinimo lai‐
kas (minutė‐
mis)
Tempera‐
tūra (°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
Sausainių
juostelės
(250 g)
emaliuota skar‐
da 2 lygyje
20 1)
150 – 160
20 – 25
Paplotėlis
(500 g)
emaliuota skar‐
da 2 lygyje
20 1)
160 – 170
35 – 40
Pica (1 000
g)
emaliuota skar‐
da 2 lygyje
20 1)
200 – 210
30 – 40
Šveicariškas
vyniotinis
(500 g)
emaliuota skar‐
da 2 lygyje
20 1)
160 – 170
20 – 30
Merengos
(400 g)
emaliuota skar‐
da 2 lygyje
10 1)
110 – 120
50 – 60
Biskvitinis
emaliuota skar‐
pyragas (600
da 2 lygyje
g)
20 1)
160 – 170
25 – 30
Patiekalas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Skardos tipas ir
lentynos lygis
Įkaitinimo lai‐
kas (minutė‐
mis)
Tempera‐
tūra (°C)
Gaminimo / ke‐
pimo laikas (mi‐
nutėmis)
20 1)
160 – 170
25 – 30
-
220 - 230
45 - 55
Sviestinis
emaliuota skar‐
pyragas (600
da 2 lygyje
g)
Viščiukas (1
200 g)
57
orkaitės lenty‐
na 2 lygyje 2)
1) Nustatykite rankenėlę ties 250 °C temperatūra.
2) Dėkite kepimo skardą po orkaitės lentyna, 1 lentynos lygyje.
11.8 Terminis kepimas ant grotelių
Lentynos lygis
Įkaitinimo lai‐
kas (minutė‐
mis)
Temperatūra,
°C
Gaminimo /
kepimo laikas
(minutėmis)
Skrebučiai
(500 g)
3
10
230
3-5
Viščiukas,
perpjautas pu‐
siau (1200 g)
2
-
200
25 + 25
Kiaulienos
pjausnys (500
g)
2
-
230
20 + 20
Patiekalas
11.9 Picos kepimo nustatymas
Patiekalas
Skardos tipas ir lentynos
lygis
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Tempera‐
tūra
(°C)
Gamini‐
mo / ke‐
pimo
laikas
(minutė‐
mis)
Obuolių pyra‐
gas (1200 +
1200 g)
2 aliuminiu padengtos
skardos (skersmuo: 20
cm) 2 lygyje
-
170 - 180
50 - 60
Viščiukas, vi‐
sas (1400 g)
2-as lygis
-
165 - 175
55 - 65
Viščiukas, per‐ 2-as lygis
pjautas pusiau
(1350 g)
-
165 - 175
30 - 35
Pica (1000 +
1000 g)
emaliu arba aliuminiu pa‐
dengta skarda 1 ir 2 lygy‐
je 1)
-
180 - 200
30
Pica (1000 g)
emaliu padengta skarda
2 lygyje
-
190 - 200
25 - 35
58 www.aeg.com
Skardos tipas ir lentynos
lygis
Patiekalas
Quiche Lorrai‐
ne (1000 g)
2-as lygis
Įkaitinimo
laikas (mi‐
nutėmis)
Tempera‐
tūra
(°C)
Gamini‐
mo / ke‐
pimo
laikas
(minutė‐
mis)
10 - 15
210 - 220
20 - 30
1) Po 20 minučių apkeiskite skirtinguose lygmenyse esančias skardas.
12. ORKAITĖ. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
• Prietaiso priekį valykite minkštu audi‐
niu ir šiltu vandeniu su valymo priemo‐
ne.
• Metaliniams paviršiams valyti naudoki‐
te įprastą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Taip lengviau nuvalysite
nešvarumus ir jie nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus orkaitės priedus
(minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir
valymo priemone) po kiekvieno nau‐
dojimo ir palikite juos išdžiūti.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, ne‐
plaukite jų intensyvaus poveikio prie‐
monėmis, aštriais daiktais arba inda‐
plovėje. Taip galite pažeisti neprisvy‐
lančią dangą!
12.1 Lentynėlė
Galite ištraukti lentynėlę ir išvalyti šoni‐
nes sieneles.
1
2
Lentynėlės įdėjimas
Įdėkite lentynėlę atvirkščia tvarka.
12.2 Orkaitės viršus
Galite išimti grilį ir lengviau išvalyti orkai‐
tės viršų.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išimant grilį, išjunkite prie‐
taisą. Patikrinkite, ar prietaisas
atvėsęs. Galima nusideginti.
Lentynėlės išėmimas
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo šoni‐
nės sienelės.
2. Patraukite lentynėlę iš šoninės sie‐
nelės galo ir nuimkite ją.
1.
Atsukite grilį laikantį varžtą. Pirmą
kartą tai atlikite atsuktuvu.
LIETUVIŲ
2.
3.
4.
Atsargiai patraukite grilį žemyn.
Orkaitės viršų išvalykite minkšta
šluoste, sudrėkinta šiltame muiluota‐
me vandenyje, ir palikite nudžiūti.
Grilį įdėkite veiksmus atlikdami at‐
virkštine tvarka.
59
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami stiklines dureles,
patikrinkite, ar stiklo plokštės at‐
vėso. Karštas stiklas gali suskilti.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu durelių stiklo plokštės pa‐
žeistos arba subraižytos, stiklas
susilpnėja ir gali suskilti. Kad to
išvengtumėte, pakeiskite apga‐
dintą stiklą. Išsamesnės informa‐
cijos kreipkitės į techninio aptar‐
navimo tarnybą.
ĮSPĖJIMAS
Būtinai tinkamai įdėkite grilį, kad
jis nenukristų.
12.3 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi dvi stiklo plokštes,
įstatytas viena priešais kitą. Kad būtų
lengviau valyti, nuimkite orkaitės dureles.
ĮSPĖJIMAS
Orkaitės durelės gali staiga užsi‐
daryti, jei jūs bandysite išimti vidi‐
nes stiklo plokštes, kai durelės
nebus išimtos.
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės išėmimas
1.
Visiškai atidarykite orkaitės dureles
ir suimkite du durelių lankstus.
2.
Pakelkite ir pasukite svirteles, esan‐
čias ant šių dviejų lankstų.
60 www.aeg.com
3.
Uždarykite orkaitės dureles iki pir‐
mos atidarymo padėties (pusiau pri‐
verkite dureles). Tada patraukite į
priekį ir išimkite iš joms skirtos vie‐
tos.
4.
Dureles padėkite ant tvirto pavir‐
šiaus prieš tai ant jo patiesę minkštą
audinį. Iš durelių krašto atsuktuvu iš‐
sukite 2 varžtus.
Nepameskite varžtų.
1
1
5.
3
2
2
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir mui‐
lu. Kruopščiai nusausinkite.
6.
7.
Medine arba plastikine mentele arba
panašia priemone atidarykite vidines
dureles. Laikydami išorines dureles,
vidines dureles stumkite prie viršuti‐
nio durelių krašto.
Pakelkite vidines dureles.
Nuvalykite vidinę durelių pusę.
ĮSPĖJIMAS
Valykite stiklo plokštę tik šiltu
vandeniu su muilu. Šveičiamo‐
sios valymo priemonės, dėmių
valikliai ir aštrūs daiktai (pvz.,
peiliai arba grandikliai) gali suga‐
dinti stiklo plokštę.
LIETUVIŲ
61
Orkaitės durelių ir stiklo plokštės įstatymas
Baigę valyti, įtaisykite orkaitės dureles.
Norėdami tai padaryti, aprašytus veiks‐
mus atlikite atvirkštine tvarka.
4
4
6
5
5
12.4 Kaip išimti stalčių
Po orkaite esantį stalčių galima išimti –
taip jį lengviau valyti.
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
12.5 Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Keisdami orkaitės lemputę, būki‐
te atsargūs. Prieš keisdami lem‐
putę, visada išjunkite prietaisą.
Kyla elektros smūgio pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Šiame prietaise naudojamos lem‐
putės yra specialios, skirtos tik
buitiniams prietaisams. Nenaudo‐
kite jų buitinių patalpų arba pa‐
talpų dalių apšvietimui. Prireikus
pakeisti lemputę, naudokite tokio
paties galingumo lemputę, skirtą
tik buitiniams prietaisams.
2.
Pakelkite stalčių nedideliu kampu ir
išimkite jį iš stalčiaus atraminių bė‐
gelių.
Kaip įdėti stalčių
Stalčių padėkite ant atraminių bėge‐
lių. Įsitikinkite, kad pagaunamieji įtai‐
sai tinkamai susijungtų su bėgeliais.
2. Nuleiskite stalčių į horizontalią padėtį
ir įstumkite.
1.
ĮSPĖJIMAS
Orkaitei veikiant, stalčius gali
įkaisti. Nelaikykite čia degių
daiktų (pvz., valomųjų medžiagų,
plastikinių maišelių, orkaitės pirš‐
tinių, popieriaus, valomųjų purš‐
kiklių ir kt.).
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite elek‐
tros grandinės pertraukiklį.
• Ant orkaitės dugno patieskite audinį.
Jis apsaugos orkaitės lemputę ir stik‐
linį gaubtelį nuo sudužimo.
Orkaitės lemputės keitimas:
1. Stiklinį lemputės gaubtelį rasite or‐
kaitės vidaus gale.
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui orkaitės
lempute.
Keitimui naudokite tik to paties tipo
orkaitės lemputę. Ji turi būti tokio pa‐
62 www.aeg.com
ties galingumo ir skirta tik buitiniams
prietaisams.
4.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
Gedimas
Galima priežastis
Galimas sprendimo bū‐
das
Orkaitė nekaista.
Orkaitė neįjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Patikrinkite nuostatas.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklių dėžėje
esantis saugiklis.
Patikrinkite saugiklį. Jei‐
gu saugiklis suveikia ke‐
lis kartus iš eilės, kreipki‐
tės į kvalifikuotą elektri‐
ką.
Neveikia orkaitės lempu‐
tė.
Perdegė orkaitės lempu‐
tė.
Pakeiskite orkaitės lem‐
putę.
Ant maisto produktų ir
orkaitėje kaupiasi garai
bei kondensatas.
Orkaitėje patiekalą pali‐
kote pernelyg ilgam lai‐
kui.
Baigę gaminti, nepalikite
patiekalų orkaitėje ilgiau
nei 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „12.00“ ir Nutrūko elektros tieki‐
„LED“.
mas.
Nustatykite laikrodį.
Neįsižiebia likusio karš‐
čio indikatorius.
Jeigu kaitvietė veikė pa‐
kankamai ilgai ir jau tu‐
rėtų būti įkaitusi, kreipki‐
tės į techninio aptarnavi‐
mo centrą.
Kaitvietė neįkaitusi, nes
veikė pernelyg trumpai.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti tech‐
ninės priežiūros centrui, nurodyti techni‐
nių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę
rasite orkaitėje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
LIETUVIŲ
14.1 Prietaiso pastatymo vieta
Atskirai stovintį prietaisą galite montuoti
su spintelėmis iš vienos arba dviejų pu‐
sių, o taip pat statyti kampe.
B
A
63
Matmenys
Plotis
500 mm
Gylis
600 mm
Bendra elektros
galia
9135 W
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
14.3 Išlyginimas
Naudodami mažas kojeles prietaiso apa‐
čioje, sulyginkite prietaiso viršų su kitais
paviršiais.
Mažiausi atstumai
Matme‐
nys
mm
A
690
B
150
14.2 Techniniai duomenys
Matmenys
Aukštis
858 mm
64 www.aeg.com
14.4 Apsauga nuo pasvirimo
ĮSPĖJIMAS
Turite įrengti apsaugą nuo pasvi‐
rimo. Įrenkite apsaugą nuo pasvi‐
rimo, kad esant netolygiai apkro‐
vai, prietaisas nenuvirstų.
ĮSPĖJIMAS
Šis prietaisas turi paveikslėlyje
pavaizduotą simbolį (jeigu taikyti‐
na), kad primintų jums apie ap‐
saugos nuo pasvirimo įrengimą.
Užtikrinkite, kad apsaugą nuo pa‐
svirimo įrengsite tinkamame
aukštyje.
80-85
mm
317322 mm
Kaip įrengti apsaugą nuo pasvirimo
1. Prieš pritvirtindami apsaugą nuo pa‐
svirimo, nustatykite tinkamą prietaiso
aukštį ir jo pastatymo vietą.
2. Paviršius už prietaiso būtinai turi būti
lygus.
3. Įrenkite apsaugą nuo pasvirimo 317
- 322 mm žemiau nuo prietaiso vir‐
šaus ir 80 - 85 mm nuo prietaiso šo‐
no laikiklio apvalioje skylėje. Įsriekite
ją į tvirtą medžiagą arba naudokite
tinkamas tvirtinimo medžiagas (sie‐
ną).
4. Skylę galite rasti prietaiso gale, kai‐
rėje pusėje. Žr. paveikslėlį.
5. Jeigu pakeitėte viryklės matmenis,
tinkamai išlyginkite apsaugą nuo pa‐
svirimo.
Jei tarpas tarp spintelių yra di‐
desnis už prietaiso plotį, jums rei‐
kia jį išmatuoti, kad galėtumėte
prietaisą pastatyti tiksliai centre.
14.5 Elektros įrengimas
Gamintojas nėra atsakingas, jei‐
gu jūs nesiimate skyriuje „Sau‐
gos informacija“ nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas be maitinimo laido
ir kištuko.
Tinkami kabelių tipai: H05 RR-F tinkamo
skerspjūvio.
LIETUVIŲ
65
ĮSPĖJIMAS
Prieš prijungdami maitiimo laidą
prie gnybto, išmatuokite fazių
įtampą namo tinkle.
Tada žiūrėkite prijungimo etiketę,
esančią prietaiso gale, kad nau‐
dotumėte tinkamą elektros insta‐
liaciją
Tokia veiksmų seka apsaugo
nuo instaliacijos klaidų ir prietai‐
so elektrinių dalių pažeidimo.
Maitinimo kabelis neturi liesti jo‐
kios prietaiso dalies, kaip parody‐
ta paveikslėlyje.
15. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
66 www.aeg.com
LIETUVIŲ
67
892963582-A-372013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising