Zoppas | POP27902XK | User manual | Zoppas POP27902XK Brugermanual

Zoppas POP27902XK Brugermanual
DK
Brugsanvisning
Ovn
POP27902
Indhold
Om sikkerhed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Urfunktionstaster _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
5
6
7
Ekstrafunktioner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Hvis noget går galt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en person,
som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden overvågning.
Generelt om sikkerhed
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid grillhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
2
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at
rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
• Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
• For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter
dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Advarsel Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater og enheder
skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller
enheder med samme højde.
Tilslutning, el
Advarsel Risiko for brand og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til
strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket og ledningen.
Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker,
hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
• Elledninger må ikke kommer i berøring med apparatets låge, især når lågen er varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførte og
isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages
ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du sætter netstikket i
stikkontakten.
Brug
Advarsel Risiko for personskade, forbrændinger,
elektrisk stød eller eksplosion.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppede.
3
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug.
Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid grillhandsker til at fjerne ribberne
eller ovnfaste fade eller sætte dem i.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, mens
apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft
ud.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når
det har kontakt med vand.
• Belast ikke ovnlågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads.
• Hold altid apparatets låge lukket, når apparatet er i
brug.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser
med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af
apparatet, når du åbner lågen.
Advarsel Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:
– stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
– læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets
bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter
tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne.
• Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl i garantilovens forstand.
• Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft
kan lave pletter, som ikke kan fjernes.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Risiko for personskade, brand eller
skade på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
4
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for,
at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er
beskadiget. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen
er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse
af overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske
genstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med
nogen form for rengøringsmiddel.
Pyrolytisk rensning
Advarsel Risiko for forbrænding.
• Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller første
ibrugtagning, skal du først tage følgende ud af ovnen:
– Alle madlavningsrester, pletter fra olie eller fedt /
belægninger.
– Alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber
osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle
slip-let gryder, pander, bakker, redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske
rensning er i gang. Apparatet bliver meget varmt.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der
kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det kraftigste
rådes til at:
– Sørge for god udluftning under og efter hver pyrolytisk rensning.
– Sørge for god udluftning under og efter første
ibrugtagning med maksimal temperatur.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med god
udluftning og må ikke være i nærheden af apparatet under og efter den pyrolytiske rensning og første ibrugtagning med maksimal temperatur.
• I modsætning til alle mennesker kan visse fugle og
krybdyr være ekstremt følsomme over for potentielle
dampe, der udsendes under rensning af alle pyrolytiske ovne.
• Små kæledyr kan også være meget følsomme over
for lokale temperaturændringer i nærheden af alle
pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske selvrensning er
i gang.
• Slip-let overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk rensning
ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madlavningsrester,
som beskrevet, er ikke skadelige for mennesker,
herunder spædbørn eller personer med fysiske lidelser.
Indvendig belysning
• Den type ovnpære eller halogenlampe, der bruges til
dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning.
Advarsel Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme specifikationer.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Produktbeskrivelse
1
2
3 Termostatknap
4 Grill
3
4
5
4
9
3
2
5 Ovnpære
6 Blæser
5
7 Ovnribber, udtagelige
8 Mærkeplade
6
9 Ristpositioner
1
8
7
1 Funktionsvælger, ovn
2 Elektronisk programur
Ovntilbehør
• Grillrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bradepande
Til kager og lagkagebunde. Til bagning og stegning,
eller som en drypbakke til opsamling af fedt.
Før ibrugtagning
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
Rengøring før ibrugtagning
• Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen (hvis relevant).
• Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.
Vigtigt Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".
Indstilling af aktuel tid
Displayet viser
og 12:00. 12 blinker.
1. Tryk på + eller - for at indstille de korrekte timer.
2. Tryk på
for at bekræfte. Det er kun nødvendigt, første gang du indstiller tiden. Senere gemmes den nye tid automatisk efter 5 sekunder.
og den indstillede time. 00
Displayet viser
blinker.
5
3.
Tryk på + eller - for at indstille de korrekte minutter.
4.
for at bekræfte. Det er kun nødvenTryk på
digt, første gang du indstiller tiden. Senere gemmes den nye tid automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Ændring af den aktuelle tid
Den aktuelle tid kan kun ændres, når apparatet er
slukket.
Tryk på
en eller flere gange, indtil lampen for aktuel
blinker i displayet. Se under "Indstilling af aktuel
tid
tid" for at indstille den nye tid.
Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde det tiloversblevne fedt af.
1. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
2.
3.
Lad apparatet være tændt i 45 minutter.
2.
Drej temperaturvælgeren for at indstille temperaturen.
For at deaktivere apparatet skal du dreje knappen
for den øverste ovns funktioner til SLUK-positionen.
og maks. temperatur.
Vælg funktionen
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet
kan udsende lugt og røg. Det er normalt. Sørg for, at
der er tilstrækkelig luftstrømning.
Daglig brug
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet.
Funktionsvælgeren kommer ud.
Aktivering og deaktivering af apparatet
1. Drej knappen for ovnfunktioner hen til en ovnfunktion.
3.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
6
Egnet til
Slukket position (Off)
Apparatet er slukket.
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riste, uden at de forskellige retter får afsmag
af hinanden.
Over- undervarme
Til bagning og stegning på én ovnrille. Øverste og nederste varmelegemer er
tændt samtidigt.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt på risten. Til at lave
toastbrød.
Stor grill
Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til at lave toastbrød. Hele
grillelementet er tændt.
Turbogrill
Til at tilberede store stykker kød. Her arbejder grillelementet og varmtluftsblæseren efter hinanden, så den varme luft cirkulerer rundt om retterne i ovnen.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe. Kun det nederste varmelegeme er tændt.
Kød
Til nænsom stegning af meget magert og mørt kød.
Ovnfunktion
Egnet til
Hold varm
Til at holde maden varm.
Optøning
Til optøning af dybfrost.
Pyrolyse
Til at rense ovnen. Den høje temperatur brænder resterende snavs. Det kan
du efterfølgende fjerne med en klud, når apparatet er koldt.
Visning
1 Timer
2 Opvarmnings/restvarmeindikator
7
1
2
3
3 Vandtank (kun udvalgte modeller)
4 Termometer (kun udvalgte modeller)
5 Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller)
6 Timer/minutter
7
6
5
4
7 Urfunktionstaster
Knapper
Knap
Funktion
Forløb
Ur
,
Indstilling af urfunktionen.
Minus, plus
Til indstilling af tiden.
Opvarmnings/restvarmeindikator
Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælkerne i
én ad gangen. Bjælkerne viser, at ovndisplayet
temperaturen stiger eller falder.
Når der slukkes for apparatet, viser displayet restvar, hvis temperaturen i ovnen er over
meindikatoren
40 °C. Drej temperaturvælgeren til venstre eller højre
for at vise ovntemperaturen i displayet.
Urfunktionstaster
Symbol
Funktion
Minutur
Forløb
Bruges til at indstille en nedtælling.
Aktuel tid
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Se "Indstilling af aktuel tid".
Varighed
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt. Indstil først en ovnfunktion, før du indstiller denne funktion.
Sluttid
Til indstilling af, hvornår der slukkes for apparatet. Indstil først en ovnfunktion,
før du indstiller denne funktion. Du kan bruge Varighed og Slut tid samtidigt
(Udskudt tid) til at indstille tiden, når apparatet skal tændes og derefter slukkes.
7
Tryk på
onen.
gentagne gange for at ændre urfunkti-
Tryk på
for at bekræfte urfunktionernes indstillinger, eller vent 5 sekunder for at få indstillingen
bekræftet automatisk.
Indstilling af Varighed eller Sluttid
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil symbolet
eller
blinker i displayet.
2. Tryk på + eller - for at indstille minutter.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4.
5.
Tryk på + eller - for at indstille timer.
6.
eller
Når den indstillede tid er nået, vises
, og den indstillede tid blinker. Der udsendes et
lydsignal i to minutter. Apparatet slukkes. Tryk på
en vilkårlig knap, eller åbn apparatets låge for at
afbryde lydsignalet.
Tryk på
for at bekræfte.
Hvis du trykker på knappen
, mens du indstil, skifter apparatet til
ler tiden for Varighed
.
indstillingstilstand for funktionen Sluttid
Indstilling af minuturet
Bruges til at indstille en nedtælling. Der kan højst vælges 2 timer og 30 minutter. Denne funktion har ikke ind-
flydelse på ovnen. Minuturet kan aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil , og 00
blinker i displayet.
2. Tryk på + eller - for at indstille minuturet. Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når tiden, du
indstiller, er over 60 minutter, vises symbolet
på displayet. Apparatet beregner derefter tiden i timer og minutter.
3. Minuturet starter automatisk efter 5 sekunder.
4. Når den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal i to minutter. 00:00 and blinker i displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
Hvis du indstiller minuturet, når funktionen Varigeller Slut tid
er aktiveret, tændes
hed
symbolet i displayet.
Optællingstimer
Brug optællingstimeren til at holde øje med, hvor længe
ovnen er tændt. Den aktiveres, når ovnen begynder at
varme.
Tryk på og hold + og - nede for at nulstille optællingstimeren. Timeren begynder at tælle op.
Optællingstimeren kan ikke bruges, når funktioeller Slut tid
er aktiveret.
nen Varighed
Ekstrafunktioner
Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen ikke betjenes.
Dette sikrer, at børn ikke ved et uheld tænder for apparatet.
Sådan aktiveres og deaktiveres børnesikringen:
1. Undlad at vælge ovnfunktion.
2. Tryk på og hold
og + nede samtidigt i 2 sekunder.
3. Der udsendes et lydsignal. SAFE og tændes/
slukkes i displayet (når børnesikringen aktiveres
eller deaktiveres).
Hvis ovnen har "Pyrolytisk rensning" er lågen låst.
SAFE og tændes i displayet, når du drejer eller trykker på en knap.
8
Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes apparatet automatisk efter nogen tid:
• Hvis der er aktiveret en ovnfunktion.
• Hvis ovntemperaturen ikke ændres.
Ovntemperatur
Slukningstid
30 - 115 °C
12.5 t
120 - 195 °C
8.5 t
200 - 245 °C
5.5 t
250 - maks. °C
3.0 t
Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk slukning
for at tænde for apparatet igen.
Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at hindre
dette er ovnen forsynet med en sikkerhedstermostat,
som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
Vigtigt Automatisk slukning fungerer med alle
ovnfunktioner, bortset fra Lys, Varighed, Slut tid og
Udskudt tid.
Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis
du slukker for apparatet, kører køleblæseren videre,
indtil temperaturen i apparatet er faldet.
Nyttige oplysninger og råd
• Ovnen har ribber i fem niveauer. Tæl ribberne fra
bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og
konstant genbruger dampen. Med dette system er
det muligt at bruge damp ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen.
Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
• Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på
ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af
apparatet, når du åbner dets låge under tilberedning.
Tænd apparatet 10 minutter inden tilberedning for at
mindske kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet.
• Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og
dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/bageresultaterne og beskadige emaljen.
• Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der
være en tom rille mellem dem.
Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med meget fedt for at
forhindre, at ovnen får pletter, der ikke kan fjernes.
• Lad kødet stå i ca. 15 minutter inden udskæring, så
saften ikke siver ud.
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under stegning. Tilføj vand, hver
gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad.
Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når
du bruger dette apparat.
Bagning af kager
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er
gået.
Stegetabel
KAGER
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
160
45 - 60
I en kageform
3
160
20 - 30
I en kageform
1
160
70 - 80
I en 26 cm kageform på en grillrist
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Pisket dej
2
170
3
Mørdej
2
170
Kvargkage m.
kærnemælk
1
170
MADVARE
9
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Æblekage (æbletærte)
2
170
2 (venstre og
højre)
160
80 - 100
I to 20 cm kageforme på en grillrist1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
På bageplade
Tærte m. syltetøj
2
170
2 (venstre og
højre)
165
30 - 40
I en 26 cm kageform
Sandkage
2
170
2
160
50 - 60
I en 26 cm kageform
Engelsk julekage/
fyldig frugtkage
2
170
2
150
90 - 120
I en 20 cm kageform1)
Plumkage
1
175
2
160
50 - 60
I en brødform 1)
Små kager - på
én ribbe
3
170
3
140 150
20 - 30
På bageplade
Små kager - på
to ribber
-
-
2 og 4
140 150
25 - 35
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter - én
ribbe
3
140
3
140 150
30 - 35
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter - to
ribber
-
-
2 og 4
140 150
35 - 40
På bageplade
Marengs
3
120
3
120
80 - 100
På bageplade
Boller
3
190
3
180
15 - 20
På bageplade1)
Flødekager
3
190
3
170
25 - 35
På bageplade
Frugttærter
2
180
2
170
45 - 70
I en 20 cm kageform
Fyldig frugtkage
1
160
2
150
110 - 120
I en 24 cm kageform
Victoriakager
1
170
1
160
50 - 60
I en 20 cm kageform1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
10
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Tilberedningstid
[min.]
Temperatur
[°C]
MADVARE
Bemærkninger
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Franskbrød
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 stk., 500 g pr.
stk.1)
Rugbrød
1
190
1
180
30 - 45
I en brødform
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
På bageplade eller i
en bradepande1)
Boller
3
200
3
190
10 - 20
På bageplade1)
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
MADVARE
Bemærkninger
1) Forvarm i 10 minutter.
TÆRTER
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Pastatærte
2
200
2
180
40 - 50
I en form
Grøntsagstærte
2
200
2
175
45 - 60
I en form
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
I en form1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
MADVARE
1) Forvarm i 10 minutter.
KØD
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Oksekød
2
200
2
190
50 - 70
På en grillrist
Svin
2
180
2
180
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
2
190
2
175
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef, rød
2
210
2
200
50 - 60
På en grillrist
Roastbeef, rosa
2
210
2
200
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef, gennemstegt
2
210
2
200
70 - 75
På en grillrist
MADVARE
11
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
170
120 - 150
Med svær
2
160
100 - 120
To stk.
190
2
175
110 - 130
Kølle
220
2
200
70 - 85
Hel
2
180
2
160
210 - 240
Hel
And
2
175
2
220
120 - 150
Hel
Gås
2
175
1
160
150 - 200
Hel
Kanin
2
190
2
175
60 - 80
Parteret
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Parteret
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Flæskebov
2
180
2
Flæskeskank
2
180
Lammekød
2
Kylling
2
Kalkun
MADVARE
FISK
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Bækørred/havrude
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileter
MADVARE
Lille grill
Opvarm den tomme ovn i 10 minutter før madlavning.
Antal
MADVARE
Lille grill
Tilberedningstid [min.]
Stykker
[g]
Ovnrille
Temperatur [°C]
1. side
2. side
Tournedos
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Oksesteaks
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Grillpølser
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinekotelet
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Kylling (i halve)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Kyllingebryster
4
400
4
maks.
12-15
12-14
12
Antal
MADVARE
Lille grill
Tilberedningstid [min.]
Stykker
[g]
Ovnrille
Temperatur [°C]
1. side
2. side
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Fiskefilet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Sandwiches
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Toastbrød
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
Turbogrill
Oksekød
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
5-6
Roastbeef eller filet, rød
pr. cm i højden
1
190 - 200 1)
Roastbeef eller filet, rosa
pr. cm i højden
1
180 - 190 1)
6-8
Roastbeef eller filet,
gennemstegt
pr. cm i højden
1
170 - 180 1)
8 - 10
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bov, nakkekam, skinkesteg
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
1) Forvarm ovnen.
Svin
Kotelet, ribbenssteg
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Farsbrød
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svineskank (forkogt)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Kalvekød
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Kalvesteg
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kalveskank
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Lammekølle, lammesteg
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Lammekød
MADVARE
13
Fjerkræ
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Udskåret fjerkræ
MADVARE
200 - 250 g hver
1
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
400 - 500 g hver
1
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
And
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Antal
Ovnrille
Temperatur (°C)
Tid (min.)
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Fisk (dampet)
MADVARE
Hel fisk
Optøning
MADVARE
[g]
Optøningstid
[min]
Efteroptøning [min]
Bemærkninger
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med bunden
opad i en spisetallerken; læg
kyllingen på den. Vendes undervejs.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes undervejs.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv
om der er enkelte frosne klumper i den.
Kage
1400
60
60
-
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
• Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i
varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
14
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere
få snavset af, og det brænder ikke fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre.
Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe
rengøringsmidler, skarpe genstande eller en opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge nonstick belægningen.
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium:
Rengør kun ovnlågen med en våd svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan
beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.
Ovnribber
Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge kan
rengøres.
1.
Bemærk Lad ikke de udtagelige ribber blive i
apparatet under pyrolytisk rensning. Der er risiko
for skader.
2.
3.
1
1 Træk forenden af
ovnribben væk fra sidevæggen.
2 Træk den bageste
ende af ovnribben væk
fra sidevæggen, og fjern
den.
Isætning af ovnribberne
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
De afrundede ender af ovnribberne skal vende
fremad.
Pyrolytisk rensning
Advarsel Appareatet bliver meget varmt. Der er
risiko for forbrænding.
Bemærk Hvis der er installeret en kogesektion
med apparatet, må den ikke bruges samtidigt
med den pyrolytiske rensning. Det kan skade
apparatet.
Fjern groft snavs med håndkraft.
Luk til sidst ovnlågen.
Den pyrolytiske rensning kan ikke starte, hvis
ovnlågen står åben.
4.
5.
Vælg pyrolytisk rensning. Se "Ovnfunktioner".
6.
for at starte proceduren. Funktionen
Tryk på
Sluttid kan bruges til at udskyde starten på rensningen.
Når ovnen har nået den forudindstillede temperatur, låses ovnlågen. Symbolet og bjælkerne på
varmeindikatoren vises i displayet.
Udtagning af ovnribberne
2
Fjern de udtagelige ribber, hvis de stadig er i ovnen, og tilbehøret fra ovnen. Se "Fjernelse af ribber".
Når
blinker, skal du trykke på + eller - for at
vælge den ønskede procedure:
– P1 – hvis ovnen ikke er meget snavset. Proceduren varer 1 t.
– P2 – hvis ovnen er mere snavset. Proceduren
varer 1 t 30 min.
Drej knappen for ovnfunktioner til sluk-positionen
for at stoppe den pyrolytiske rensning, før den er
færdig.
Når pyrolysen er slut, vises klokkeslættet i displayet.
Ovnlågen forbliver låst. Når apparatet er kølet af, lyder
der et signal, og ovnlågen kan igen åbnes.
Pæren er slukket under pyrolytisk rensning.
Påmindelse om rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres pyrolytisk rensning, blinker PYR i displayet i 10 sekunder, efter hver
gang der tændes og slukkes for apparatet.
Påmindelsen om rengøring slukkes:
• Når der er udført pyrolytisk rensning
• Hvis du trykker på + og - samtidigt, mens PYR blinker i displayet.
Ovnpære
Advarsel Vær forsigtig, når du skifter ovnpæren.
Der er fare for elektrisk stød!
15
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.
Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte
ovnpæren og dækglasset.
Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast på pæren.
1.
2.
3.
4.
Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.
Gør glasset rent.
Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er
varmefast op til 300 °C.
Brug en ovnpære af samme type.
Montér dækglasset.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas. Du kan fjerne ovnlågen og
de indvendige ovnglas for at rengøre dem.
Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver at fjerne
ovnglassene, mens ovnlågen sidder på.
Bemærk Brug ikke apparatet uden ovnglasset.
Aftagning af ovnlåge og ovnglas
90°
5 Udløs låsesystemet,
så ovnglassene kan tages ud.
1
6 Drej de to holdere
90°, og tag dem ud af
deres leje.
2
7 Løft forsigtigt (trin 1),
og fjern (trin 2) ovnglassene ét ad gangen. Start
fra det øverste glas.
Rengør ovnglassene med vand og sæbe. Tør ovnglassene forsigtigt.
Isætning af låge og ovnglas
Efter rengøringen sættes ovnglas og ovnlåge på plads.
Udfør ovennævnte trin i modsat rækkefølge.
1 Åbn lågen helt, og
hold på de to hængsler.
2 Løft armene på de to
hængsler, og drej dem.
3 Sæt ovnlågen i første 4 Læg lågen på et fast
åbne position (halvvejs). underlag, med et blødt
Træk den så fremad, og stykke stof under.
tag den ud af lejerne.
16
3
1 2
Sørg for at sætte ovnglassene (1, 2 og 3) på plads i
den rigtige rækkefølge. Det midterste glas (2) har en
dekoreret ramme. Grafikzonen skal vende mod lågens
indvendige side. Kontroller efter isætningen, at overfladen af ovnglassets ramme (2) ikke er ru, når du rører
ved den.
Sørg for at sætte det øverste glas rigtigt i lejerne.
Hvis noget går galt
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Apparatet er slukket.
Tænd for apparat.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret. Se "Indstilling af aktuel
tid".
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Automatisk slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Deaktivering af børnelåsen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået.
Kontroller sikringerne. Kontakt en
autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Ovnpæren tændes ikke.
Ovnpæren er defekt.
Udskift ovnpæren.
Pyrolyse starter ikke. Displayet viser C3.
Lågen er ikke lukket helt, eller lågelåsen er defekt.
Luk ovnlågen helt.
Displayet viser F102.
Lågen er ikke lukket helt, eller lågelåsen er defekt.
1.
2.
3.
Luk ovnlågen helt.
Sluk for apparatet med ejendommens sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis F102 igen vises i displayet.
17
Fejl
Ovnen bliver ikke varm. Displayet
viser Demo.
Mulig årsag
Løsning
Demo-funktionen er aktiveret.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Displayet viser en fejlkode, der ikke
står på listen.
Der er en elektronisk fejl.
1.
2.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.
Maden har stået for længe i ovnen.
Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke
selv kan løse problemet.
Sluk for apparatet.
Tryk og hold +-knappen nede.
Drej ovnens funktionsvælger
til den første funktion, når der
udsendes et lydsignal. Demo
blinker i displayet.
Drej ovnens funktionsvælger
til sluk-positionen.
Slip knappen +.
Drej temperaturvælgeren med
uret tre gange. Der udsendes
et lydsignal tre gange. Demofunktionen er deaktiveret.
Sluk for apparatet med ejendommens sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt servicecentret, hvis
displayet viser den samme
fejlkode igen.
Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15 - 20 minutter efter tilberedningen.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet
på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
Advarsel Se kapitlet om sikkerhed.
18
Indbygning
548
558
20
600
573
min. 550
20
min. 560
589
594
5
A
B
min. 550
590
20
min. 560
Elektrisk installation
Advarsel Kun en kvalificeret person må foretage
den elektriske installation.
Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed" ikke følges.
Dette apparat er forsynet med et stik og et forbindelseskabel.
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
19
For kablets tværsnit se tilsluttet effekt i alt (på typeskiltet) og tabellen:
Tilsluttet effekt i alt
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm længere
end fase- og nulkabler (blå og brune kabler).
Kablets tværsnit
maks. 1380 W
3 x 0,75 mm²
maks. 2300 W
3 x 1 mm²
maks. 3680 W
3 x 1,5 mm²
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at
dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver
bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at
forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet
og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af
20
forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning,
hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser,
f.eks. PE, PS, osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads.
21
22
23
www.electrolux.com/shop
892954209-A-022013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising