Progress PBD3500X User manual

Progress PBD3500X User manual
lietošanas instrukcija
Tvaika cepeškrāsns
PBD3500X
2 progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Pirms pirmās ieslēgšanas
Izmantošana ikdienā
Pulksteņa funkcijas
Piederumu lietošana
2
3
5
5
6
8
9
Papildfunkcijas
12
Noderīgi ieteikumi un padomi
13
Kopšana un tīrīšana
21
Ko darīt, ja ...
25
Tehniskie dati
26
Uzstādīšana
27
Apsvērumi par vides aizsardzību
28
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos
norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
Brīdinājums Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais
vai par viņu drošību atbildīgā persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Bērnus, kas jaunāki par
3 gadiem, nedrīkst atstāt bez uzraudzības ierīces tuvumā.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
• Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeš-
progress 3
•
•
•
•
•
•
krāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai
cepeškrāsns traukus.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt
virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet
plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta,
lai neizraisītu elektrošoku.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
Brīdinājums Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
• Vienmēr rīkojieties uzmanīgi, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet minimālo attālumu no citām
ierīcēm un mēbelēm.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un
pie drošām ietaisēm.
• Ierīces sāniem jāatrodas blakus pie tāda
paša augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Elektriskais savienojums
Brīdinājums Var izraisīt ugunsgrēku
un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko
datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un
drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar
ierīces durvīm, it īpaši, ja durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos
nevarētu noņemt bez instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet,
vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim
var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
kontaktspraudni.
4 progress
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ierīces:
automātslēdžus, drošinātājus (no turētājiem izskrūvējamos drošinātājus), zemējuma noplūdes automātslēdžus un savienotājus.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp
kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
Izmantošana
Brīdinājums Pastāv traumu,
apdegumu, elektrošoka vai sprādziena
risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav
bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota,
rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts
gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja
tā saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ierīces durvis aizvērtas.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu
saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt
spirta un gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat cepeškrāsns durvis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
Brīdinājums Pastāv ierīces bojājumu
risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces
grīdas.
– nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām;
– izņemot vai uzstādot papildpiederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību. Garantijas likumdošanas izpratnē tas nav defekts.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet cepamo pannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.
Gatavošana ar tvaiku
Brīdinājums Pastāv apdegumu un
ierīces bojājumu risks.
• Gatavošanas ar tvaiku laikā neveriet ierīces durvis. Tvaiks var izplūst.
Apkope un tīrīšana
Brīdinājums Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla nolietošanos.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet
tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības
norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja
tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.
Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
progress 5
Brīdinājums Pastāv risks gūt
elektrošoku!
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
lampas.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Ierīces utilizācija
Brīdinājums Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
3
4
5
6
7
16
8
5
15
4
9
3
10
2
14
13
12
1
2
3
4
5
6
1
11
Cepeškrāsns funkciju regulators
Strāvas indikators
Elektroniskais programmētājs
Temperatūras regulators
Temperatūras indikators
Ūdens tvertnes indikatori
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ūdens atvilktne
Grils
Cepeškrāsns lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Nosusināšanas caurule
Ūdens izvades vārsts
Tehnisko datu plāksnīte
Plauktu stāvokļi
Tvaika pievads
Cepeškrāsns papildpiederumi
• Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem, cepešiem.
• Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
• Grils- / cepešpanna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
Pirmā tīrīšana
• Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu vadotnes (ja tādas ir).
• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Svarīgi Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestata laiks.
Kad pieslēdzat ierīci elektrības padevei vai
pēc barošanas pārrāvuma, mirgo diennakts
laika funkcijas indikators.
Piespiediet taustiņu + vai -, lai iestatītu pareizu laiku.
6 progress
Pēc aptuveni piecām sekundēm indikators
pārstāj mirgot un displejs rāda iestatīto
diennakts laiku.
Lai mainītu laika iestatījumu, vairākas
reizes spiediet
, kamēr sāk mirgot
Diennakts laika funkcija. Nedrīkst vienvai Beigu
laikus iestatīt Darb. laika
funkciju.
Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet ierīci, kad tā ir tukša.
1. Iestatiet
funkciju un maksimālo temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties vienu stundu.
3. Iestatiet
funkciju un maksimālo temperatūru.
4. Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.
5. Iestatiet
funkciju un maksimālo temperatūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti. No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai gaisa
plūsma ir pietiekama.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
Lai lietotu ierīci, piespiediet regulatoru. Regulators izvirzās uz āru.
Ierīces aktivizēšana un deaktivizēšana
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru, lai izvēlētos cepeškrāsns funkciju.
Jaudas indikators iedegas, kad ierīce
darbojas.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru, lai
iestatītu temperatūru.
Temperatūras indikators iedegas, kad
ierīcē paaugstinās temperatūra.
3. Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet cepeškrāsns funkciju un temperatūras vadības regulatorus izslēgtā stāvoklī.
Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Pozīcija Izslēgts
Ierīce ir izslēgta.
Apgaismojums
(lampa)
Lai ieslēgtu cepeškrāsns lampu bez gatavošanas.
Augš. + apakškarsēšana
Lai ceptu un grauzdētu vienā cepeškrāsns līmenī. Vienlaicīgi darbojas
augšējais un apakšējais sildelements.
Augškarsēšana
Lai pabeigtu gatavot ēdienus. Darbojas tikai augšējais sildelements.
Apakškarsēšana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni. Darbojas tikai apakšējais sildelements.
Ātrā grilēšana
Lai grilētu plānu pārtiku lielos daudzumos. Lai grauzdētu maizi. Aktivizēts pilna izmēra grila sildelements.
progress 7
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Infratermiskā grilēšana
Lai gatavoto lielus gaļas gabalus. Grila sildelements un cepeškrāsns
ventilators darbosies pārmaiņus, nodrošinot sakarsētā gaisa cirkulāciju
ap ēdienu.
Ventilatora karsēšana
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem nepieciešama vienāda gatavošanas temperatūra, izmantojot vairākus plauktus, vienlaikus nesajaucot aromātus.
Picas uzstādījumi
Picas vai pīrāga pagatavošanai. Grila un apakšējais elements nodrošina
tiešu karstā gaisa padevi, ventilators - sakarsētā gaisa cirkulāciju, lai
pagatavotu picas virskārtu un pīrāga pildījumu.
Karstā gaisa +
Tvaiks
Lai tvaicētu ēdienus.
Gatavošana ar tvaiku
1. Iestatiet funkciju
.
2. Piespiediet pārsegu, lai atvērtu ūdens
atvilktni. Uzpildiet ūdens atvilktni ar
ūdeni, līdz iedegas indikators "Tvertne
pilna". Tvertnes maksimālā ietilpība ir
900 ml. Tas ir pietiekoši, lai veiktu aptuveni 55-60 minūšu ilgu gatavošanu.
Svarīgi Šķidrumam izmantojiet tikai ūdeni.
Nelietojiet filtrētu ūdeni (demineralizētu) vai
destilētu ūdeni. Nelietojiet citus šķidrumus.
Nelejiet ūdens atvilktnē uzliesmojošus šķidrumus vai alkoholiskus dzērienus (grapa,
viskijs, konjaks utt.).
3. Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
4. Gatavojiet ēdienu atbilstošā ēdienu gatavošanas traukā.
5. Iestatiet temperatūru robežās no 130
°C līdz 230 °C. Gatavošana ar tvaiku
nesniedz labus rezultātus, ja temperatūra pārsniedz 230 °C.
6. Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet ūdeni
no tvertnes.
Ja tvertnē iepildīsiet par daudz
ūdens, drošības sistēma to novadīs
atpakaļ cepeškrāsns pamatnes daļā.
Notīriet ūdeni ar sūkli vai drānu.
Ūdens tvertnes iztukšošana
Svarīgi Pirms ūdens tvertnes iztukšošanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi.
1. Sagatavojiet nosusināšanas caurules
(C), kas iekļauta tajā pašā iepakojumā
ar lietošanas pamācību. Ielieciet savienotāju (B) uz vienu no nosusināšanas
caurules galiem.
A
B
C
Brīdinājums Nogaidiet vismaz 60
minūtes pēc katras Karstā gaisa +
Tvaika gatavošanas, lai izvairītos no
karstā ūdens izvadīšanas pa ūdens
izvades vārstu.
Indikators "Tvertne tukša"
Indikators rāda, ka tvertne ir tukša un ka
nepieciešams uzpildīt tvertni.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu "Gatavošana ar tvaiku".
Indikators "Tvertne pilna"
Indikators rāda, ka cepeškrāsns gatava gatavošanai ar tvaiku.
2. Ievietojiet otro nosusināšanas caurules
galu (C) konteinerā. Ielieciet to zemākā
pozīcijā nekā izvades vārsts (A).
3. Atveriet cepeškrāsns durvis un ievietojiet savienotāju (B) ūdens izvades vārstā
(A).
4. Ūdens tvertnes iztukšošanas laikā atkārtoti spiediet savienotāju.
8 progress
5. Izņemiet savienotāju no vārsta, kad
ūdens pārstājis plūst.
Kad ir izgaismots indikators “Tvertne
, tvertnē vēl var būt atlicis
tukša”
nedaudz ūdens. Pagaidiet, līdz ūdens
pārstāj plūst no ūdens izvades vārsta.
Brīdinājums Neizmantojiet izvadīto
ūdeni atkārtotai ūdens tvertnes
uzpildei.
PULKSTEŅA FUNKCIJAS
Elektroniskais programmētājs
1
5
2
1
4
3
Pulksteņa funkcija
Diennakts laiks
Laika atgādinājums
Darb. laiks
Beigas
1
2
3
4
5
6
Funkciju indikatori
Laika displejs
Funkciju indikators
Taustiņš +
Izvēles taustiņš
Taustiņš -
Lietojums
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
Lai iestatītu laika atskaitīšanu. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns
darbību.
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
Lai iestatītu laiku, kad ierīci nepieciešams deaktivizēt.
Funkcijas Darb. laiks
un Beigu laiks
var izmantot vienlaicīgi, ja ierīce ir
jāaktivizē un jādeaktivizē vēlāk. Vis, pēc
pirms iestatiet darbības laiku
tam beigas
.
Pulksteņa funkciju iestatīšana
1. Darb. laikam
un Beigām
iestatiet
cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
To nav nepieciešams darīt, lietojot funk.
ciju Laika atgādinājums
2. Pieskarieties izvēles taustiņam vairākas
reizes, līdz sāk mirgot vajadzīgās pulksteņa funkcijas indikators.
progress 9
3. Piespiediet + vai -, lai iestatītu nepieciešamo pulksteņa funkciju.
Displejā redzams iestatītās pulksteņa
funkcijas indikators. Kad iestatītais laiks
beidzies, indikators mirgo un divas minūtes skan skaņas signāls.
Ar funkcijām Darb. laiks
un Beigas
ierīce izslēdzas automātiski.
4. Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu signālu.
5. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.
Pulksteņa funkciju atcelšana
1. Vairākas reizes nospiediet izvēles taustiņu, līdz sāk mirgot vajadzīgās funkcijas indikators.
2. Nospiediet un turiet taustiņu -.
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām
sekundēm.
PIEDERUMU LIETOŠANA
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
Piederumi gatavošanai, izmantojot
tvaiku
sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo
piegādātāju.
Diētiskais cepamais trauks gatavošanas ar
tvaiku funkcijām.
Tvaika komplekta papildpiederumi neietilpst ierīces komplektā. Lai saņemtu
• Stikla bļoda (A)
• Vāks (B)
• Sprauslas caurule (C)
10 progress
• Sprausla tiešajai gatavošanai ar tvaiku (D)
• Tērauda grils (E)
C
Trauks sastāv no stikla bļodas, vāka ar
caurumu sprauslas caurulei (C) un tērauda
grila, ko novietot cepamā trauka apakšā.
Sprausla un sprauslas caurule. "C" ir sprauslas caurule gatavošanai ar tvaiku, "D" ir
sprausla tiešajai gatavošanai ar tvaiku.
C
D
progress 11
Gatavošana ar tvaiku diētiskajā cepamā traukā
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila cepamajā traukā un uzlieciet tam vāku. Ievietojiet
sprauslas cauruli īpašajā diētiskā cepamā
trauka atverē. Novietojiet cepamo trauku uz
otrā plaukta līmeņa no apakšas. Ievietojiet
otru sprauslas caurules galu tvaika ieplūdes
atverē (skatiet sadaļu "Izstrādājuma
apraksts").
Pārliecinieties, ka sprauslas caurule nav saspiesta vai nesaskaras ar sildelementiem
cepeškrāsns augšā. Iestatiet cepeškrāsni
uz gatavošanas ar tvaiku funkciju.
Tiešā gatavošana ar tvaiku
Novietojiet ēdienu uz tērauda grila cepamajā traukā. Pielejiet nedaudz ūdens. Ievietojiet sprauslu (D) sprauslas caurulē (C). Pievienojiet otru galu tvaika ieplūdes atverei.
Svarīgi Nelietojiet trauka vāku.
Gatavojot ēdienus, piemēram, vistu, pīli, tītaru, mazu vai lielu zivi, ielieciet sprauslu (D)
tieši tukšajā gaļas daļā. Pārliecinieties, lai
atveres netiktu bloķētas.
Novietojiet cepamo trauku uz pirmā vai otrā
plaukta līmeņa no apakšas. Pārliecinieties,
ka sprauslas caurule nav saspiesta vai nesaskaras ar sildelementiem cepeškrāsns
augšā. Iestatiet cepeškrāsni uz gatavošanas ar tvaiku funkciju.
Lai saņemtu sīkāku informāciju par gatavošanu ar tvaiku, skatiet gatavošanas ar tvaiku tabulas sadaļā "Padomi un ieteikumi".
Svarīgi Sprauslas šļūtene ir īpaši paredzēta
gatavošanai un nesatur kaitīgas vielas.
Svarīgi
Cepeškrāsnij darbojoties, rīkojieties ar
sprauslu uzmanīgi. Noteikti izmantojiet cepeškrāsns cimdus, aiztiekot sprauslu, ja ce-
peškrāsns ir karsta. Noteikti izņemiet sprauslu no cepeškrāsns, kad nelietojat tvaika
funkciju.
12 progress
Nelieciet karstu cepamo trauku uz aukstas/
slapjas virsmas.
Nelejiet karstā cepamajā traukā aukstu šķidrumu.
Nelietojiet cepamo trauku un karstas gatavošanas virsmas.
Neizmantojiet cepamā trauka tīrīšanai abrazīvus līdzekļus, skrāpjus un pulverus.
PAPILDFUNKCIJAS
Dzesēšanas ventilators
Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators
automātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators turpina
darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.
Drošības termostats
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai
to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas automātiski, kad
temperatūra pazeminās.
progress 13
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
• Ierīcei ir pieci cepšanas līmeņi. Skaitiet
cepšanas līmeņus no ierīces apakšas.
• Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma,
kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produktus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz minimumam tiek samazināts gatavošanas laiks
un elektroenerģijas patēriņš.
• Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir normāli.
Atverot cepeškrāsns durvis gatavošanas
laikā, obligāti stāviet atstatus no ierīces.
Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet mitrās virsmas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes
priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas
var ietekmēt gatavošanas rezultātus un
bojāt emalju.
• Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.
Gaļas un zivju pagatavošana
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrāmi traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida,
tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi.
Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena gatavošanas
traukiem, receptēm un daudzumam.
Kūku cepšana
• Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
Gatavošanas un cepšanas tabula
KŪKAS
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta pozīcija
Temp.
[°C]
Gatavošanas
laiks
[min.]
Putotas receptes
2
170
3 (2 un 4)
160
45 - 60
Smilšu mīkla
2
170
3 (2 un 4)
160
20 - 30
Kūku veidnē
Paniņu siera
kūka
1
170
2
165
60 - 80
26 cm kūku veidnē
Ābolkūka
2
170
2 (kreisais un
labais)
160
80 - 100
Divās 20 cm kūku veidnēs uz
restotā plaukta1)
Strūdele
3
175
2
150
60 - 80
Uz cepamās paplātes
Ievārījuma kūka
2
170
2 (kreisais un
labais)
165
30 - 40
26 cm kūku veidnē
Biskvītkūka
2
170
2
160
50 - 60
26 cm kūku veidnē
ĒDIENA
VEIDS
Piezīmes
Kūku veidnē
14 progress
Tradicionala siltums
Ventilatora karsēšana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta pozīcija
Temp.
[°C]
Gatavošanas
laiks
[min.]
Ziemassvētku
kūka/bagātīgs
augļu pīrāgs
2
160
2
150
90 - 120
20 cm kūku veidnē1)
Plūmju kūka
1
175
2
160
50 - 60
Maizes traukā1)
Nelielas kūkas viens līmenis
3
170
3
140 150
20 - 30
Uz cepamās paplātes
Nelielas kūkas divi līmeņi
-
-
2 un 4
140 150
25 - 35
Uz cepamās paplātes
Nelielas kūkas trīs līmeņi
-
-
1, 3 un 5
140 150
30 - 45
Uz cepamās paplātes
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - vienā
līmenī
3
140
3
140 150
30 - 35
Uz cepamās paplātes
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - divos
līmeņos
-
-
2 un 4
140 150
35 - 40
Uz cepamās paplātes
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - trīs līmeņos
-
-
1, 3 un 5
140 150
35 - 45
Uz cepamās paplātes
Bezē – vienā līmenī
3
120
3
120
80 - 100
Uz cepamās paplātes
Bezē – divos līmeņos
-
-
2 un 4
120
80 - 100
Uz cepamās paplātes1)
Bulciņas
3
190
3
190
12 - 20
Uz cepamās paplātes1)
Eklēri – vienā līmenī
3
190
3
170
25 - 35
Uz cepamās paplātes
Eklēri – divos līmeņos
-
-
2 un 4
170
35 - 45
Uz cepamās paplātes
Groziņi
2
180
2
170
45 - 70
20 cm kūku veidnē
Bagātīgs augļu
pīrāgs
1
160
2
150
110 - 120
24 cm kūku veidnē
Biskvītkūka ar
pildījumu
1
170
2 (kreisais un
labais)
160
50 - 60
20 cm kūku veidnē
ĒDIENA
VEIDS
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
MAIZE UN PICA
Piezīmes
progress 15
Augš. + apakškarsēšana
Ventilatora karsēšana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta pozīcija
Temp.
[°C]
Baltmaize
1
190
1
190
60 - 70
Rudzu maize
1
190
1
180
30 - 45
Maizes traukā
Bulciņas
2
190
2 (2 un 4)
180
25 - 40
6 – 8 maizītes uz
cepamās paplātes1)
Pica
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Cepamajā paplātē vai cepamajā
pannā1)
Plāceņi
3
200
3
190
10 - 20
Uz cepamās paplātes1)
ĒDIENA
VEIDS
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
1 - 2 gabali, 500
g uz katra gabala1)
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
PĪRĀGI
Augš. + apakškarsēšana
Ventilatora karsēšana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta pozīcija
Temp.
[°C]
Vaļējais pīrāgs
ar makaroniem
2
200
2
Vaļējais dārzeņu pīrāgs
2
200
Sāļie pīrāgi
1
Lazanja
Cannelloni
ĒDIENA
VEIDS
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
180
40 - 50
Veidnē
2
175
45 - 60
Veidnē
180
1
180
50 - 60
Veidnē1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Veidnē1)
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.
GAĻA
Augš. + apakškarsēšana
Ventilatora karsēšana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta pozīcija
Temp.
[°C]
Liellopu gaļa
2
200
2
190
50 - 70
Uz restota plaukta
Cūkgaļa
2
180
2
180
90 - 120
Uz restota plaukta
Teļa gaļa
2
190
2
175
90 - 120
Uz restota plaukta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (pusjēls)
2
210
2
200
50 - 60
Uz restota plaukta
ĒDIENA
VEIDS
16 progress
Augš. + apakškarsēšana
Ventilatora karsēšana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta pozīcija
Temp.
[°C]
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (vidēji
izcepts)
2
210
2
200
60 - 70
Uz restota plaukta
Liellopu gaļas
cepetis angļu
gaumē (labi izcepts)
2
210
2
200
70 - 75
Uz restota plaukta
Cūkas plecs
2
180
2
170
120 - 150
Ar ādu
Cūkas stilbiņš
2
180
2
160
100 - 120
2 gab.
Jēra gaļa
2
190
2
175
110 - 130
Stilbs
Vista
2
220
2
200
70 - 85
Vesela
Tītars
2
180
2
160
210 - 240
Vesela
Pīle
2
175
2
220
120 - 150
Vesela
Zoss
2
175
1
160
150 - 200
Vesela
Trusis
2
190
2
175
60 - 80
Sadalīts gabalos
Zaķis
2
190
2
175
150 - 200
Sadalīts gabalos
Fazāns
2
190
2
175
90 - 120
Vesela
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
ĒDIENA
VEIDS
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
ZIVS
Augš. + apakškarsēšana
Ventilatora karsēšana
Plaukta
pozīcija
Temp.
[°C]
Plaukta pozīcija
Temp.
[°C]
Forele/jūras
plaudis
2
190
2
175
40 - 55
3-4 zivis
Tuncis / lasis
2
190
2
175
35 - 60
4-6 filejas
ĒDIENA
VEIDS
Infratermiskā grilēšana
Liellopu gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Liellopu gaļas cepetis
vai fileja, pusjēls
pēc biezuma cm
1
190 - 200 1)
5-6
Liellopu gaļas cepetis
vai fileja, vidēji izcepts
pēc biezuma cm
1
180 - 190 1)
6-8
Liellopu gaļas cepetis
vai fileja, labi izcepts
pēc biezuma cm
1
170 - 180 1)
8 - 10
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
1 -1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
1) Iepriekš sasildiet cepeškrāsni.
Cūkgaļa
ĒDIENA VEIDS
Pleca, kakla, šķiņķa
gabals
progress 17
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
1 -1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Gaļas rulete
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs (iepriekš
novārīts)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
ĒDIENA VEIDS
Karbonādes gabals,
cūkgaļas ribiņas
Teļa gaļa
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Teļa cepetis
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teļa locītava
1,5 -2 kg
1
160 - 180
120 - 150
ĒDIENA VEIDS
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Jēra kāja, jēra cepetis
1 -1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 -1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
Putnu gaļas gabali
200 – 250 g katra
1
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
Jēra gaļa
Putnu gaļa
ĒDIENA VEIDS
400 – 500 g katra
1
190 - 210
35 - 50
Vista, broileris
1 -1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 -2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 -5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 -3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Tītars
4 -6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Daudzums
Plaukta pozīcija
Temperatūra
[°C]
Laiks [min]
1 -1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Zivs (tvaicēta)
ĒDIENA VEIDS
Zivs, vesela, līdz
1kg
Konservēšana
Mīksti augļi
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Zemenes, mellenes,
avenes, gatavas ērkšķogas
Augļi ar kauliņiem
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļošana (min)
Gatavošanas laiks
pie 100 °C (min.)
160 – 170
35 – 45
–
18 progress
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļošana (min)
Gatavošanas laiks
pie 100 °C (min.)
160 – 170
35 – 45
10 – 15
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks,
līdz sākas burbuļošana (min)
Gatavošanas laiks
pie 100 °C (min.)
Burkāni1)
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Gurķi
160 – 170
50 – 60
–
Jaukti marinēti dārzeņi
160 – 170
50 – 60
5 – 10
Kolrābji, zirņi, sparģeļi
160 – 170
50 – 60
15 – 20
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
Bumbieri, cidonijas,
plūmes
Dārzeņi
KONSERVĒJAMIE
PRODUKTI
1) Pēc ierīces izslēgšanas atstājiet konservējamos produktus cepeškrāsnī.
Žāvēšana - Ventilatora karsēšana
Pārklājiet cepeškrāsns plauktus ar cepamo
papīru.
DĀRZEŅI
Plaukta pozīcija
1 līmenis
2 līmeņi
Temperatūra
[°C]
Laiks [st.]
Pupas
3
1/4
60 - 70
6-8
Pipari
3
1/4
60 - 70
5-6
Dārzeņi zupai
3
1/4
60 - 70
5-6
Sēnes
3
1/4
50 - 60
6-8
Zaļumi
3
1/4
40 - 50
2-3
ĒDIENA VEIDS
AUGĻI
Plaukta pozīcija
1 līmenis
2 līmeņi
Temperatūra
[°C]
Laiks [st.]
Plūmes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķēles
3
1/4
60 - 70
6-8
Bumbieri
3
1/4
60 - 70
6-9
ĒDIENA VEIDS
Karstā gaisa + Tvaiks
KŪKAS UN SMALKMAIZĪTES
Plaukta pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas
laiks [min.]
Piezīmes
Ābolkūka
2
160
60 - 80
20 cm kūku veidnē1)
Tortes
2
175
30 - 40
26 cm kūku veidnē
Augļu pīrāgs
2
160
80 - 90
26 cm kūku veidnē
Biskvītkūka
2
160
35 - 45
26 cm kūku veidnē
Panettone
2
150 -160
70 - 100
20 cm kūku veidnē1)
Plūmju kūka
2
160
40 - 50
Maizes traukā1)
ĒDIENA VEIDS
progress 19
Plaukta pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas
laiks [min.]
Piezīmes
Pīrādziņi
3 (2 un 4)
150 -160
25 - 30
Uz cepamās paplātes
Cepumi
3 (2 un 4)
150
20 - 35
Uz cepamās paplātes
2
180 - 200
12 - 20
Uz cepamās paplātes1)
3 (2 un 4)
180
15 - 20
Uz cepamās paplātes1)
ĒDIENA VEIDS
Saldas maizītes
Brioši
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
MAIZE UN PICA
(g)
Plaukta pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas
laiks
[min.]
Baltmaize
1000
2
180 - 190
45 - 60
1 - 2 klaipi, 500 g viens
klaips1)
Maizīte
500
2 (2 un 4)
190 - 210
20 - 30
6 – 8 maizītes uz cepamās paplātes1)
–
2
200 - 220
20 - 30
Uz cepamās paplātes1)
ĒDIENA VEIDS
Pica
Piezīmes
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
PĪRĀGI
ĒDIENA VEIDS
Plaukta pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas
laiks [min.]
Piezīmes
Ar dārzeņu pildījumu
1
170 - 180
30 - 40
Veidnē
Lazanja
2
170 - 180
40 - 50
Veidnē
1 (2 un 4)
160 - 170
50 - 60
Veidnē
Kartupeļu sacepums
GAĻA
(g)
Plaukta
pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Cūkas cepetis
1000
2
180
90 - 110
Uz restota
plaukta
Teļa gaļa
1000
2
180
90 - 110
Uz restota
plaukta
Liellopu gaļas
cepetis
1000
pusjēls
2
210
45 - 50
Uz restota
plaukta
vidēji izcepts
2
200
55 - 65
Uz restota
plaukta
labi izcepts
2
190
65 - 75
Uz restota
plaukta
ĒDIENA VEIDS
Piezīmes
Jēra gaļa
1000
2
175
110 - 130
Stilbs
Vista
1000
2
200
55 - 65
Vesela
4000
2
170
180 - 240
Vesela
2000 - 2500
2
170 - 180
120 - 150
Vesela
Tītars
Pīle
20 progress
(g)
Plaukta
pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Zoss
3000
1
160 - 170
150 - 200
Vesela
Trusis
–
2
170 - 180
60 - 90
Sadalīts gabalos
ĒDIENA VEIDS
Piezīmes
ZIVS
(g)
Plaukta
pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Forele
1500
2
180
25 - 35
3-4 zivis
Tuncis
1200
2
175
35 - 50
4-6 filejas
–
2
200
20 - 30
–
ĒDIENA VEIDS
Heks
Piezīmes
UZSILDĪŠANA AR TVAIKU
Plaukta pozīcija
Temp. [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Piezīmes
Sautējums/Sacepums
2
140
15 - 25
Uzsildiet uz šķīvja1)
Makaroni un mērce
2
140
10 - 15
Uzsildiet uz šķīvja1)
Sānu trauki (piemēram, rīsi, kartupeļi,
makaroni)
2
140
10 - 15
Uzsildiet uz šķīvja1)
Viena šķīvja ēdieni
2
140
10 - 15
Uzsildiet uz šķīvja1)
Gaļa
2
140
10 - 15
Uzsildiet uz šķīvja1)
Dārzeņi
2
140
10 - 15
Uzsildiet uz šķīvja1)
ĒDIENA VEIDS
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
Gatavošana diētiskajā cepamā traukā, izmantojot funkciju Karstā gaisa + Tvaiks
DĀRZEŅI
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Brokoļi, ziedkopas
2
150
20 - 25
Baklažāns
2
150
15 - 20
Ziedkāposti, ziedkopas
2
150
25 - 30
Tomāti
2
150
15
Baltie sparģeļi
2
150
35 - 45
Zaļie sparģeļi
2
150
25 - 35
Cukīni, šķēlītēs
2
150
20 - 25
Burkāni
2
150
35 - 40
Fenhelis
2
150
30 - 35
Kolrābis
2
150
25 - 30
Paprika, strēmeles
2
150
20 - 25
Seleriju šķēlītes
2
150
30 - 35
ĒDIENA VEIDS
GAĻA
progress 21
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Vārīts šķiņķis
2
150
55 - 65
Vārīta vistas krūtiņa
2
150
25 - 35
Kasseler (žāvēta cūkas
mugura)
2
150
80 - 100
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Forele
2
150
25 - 30
Laša filejas
2
150
25 - 30
Plaukta pozīcija
Temperatūra [°C]
Gatavošanas laiks
[min.]
Rīsi
2
150
35 - 40
Nemizoti kartupeļi, vidēja lieluma
2
150
50 - 60
Vārīti kartupeļi, ceturtdaļās
2
150
35 - 45
Polenta
2
150
40 - 45
ĒDIENA VEIDS
ZIVS
ĒDIENA VEIDS
SĀNU TRAUKI
ĒDIENA VEIDS
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
• tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu,
kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas
līdzekli;
• Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parastu
tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tad varēs vieglāk noņemt
netīrumus un tie nepiedegs;
• piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
• Notīriet visus cepeškrāsns piederumus
pēc katras lietošanas reizes un ļaujiet
tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
• piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku
mazgājamā mašīnā. Tā var sabojāt piedegumdrošo pārklājumu.
Ierīces no nerūsējošā tērauda vai
alumīnija:
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru
sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda sūkli, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos norādījumus.
Durtiņu blīvējuma tīrīšana
• Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu.
Durtiņu blīvējums aptver cepeškrāsns
iekšpuses rāmi. Nelietojiet ierīci, ja durtiņu
blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar tuvāko
servisa centru.
• Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo informāciju par tīrīšanu.
Cepeškrāsns režģi
Plauktu atbalstus var izņemt, lai notīrītu
iekšējās sānu sienas.
22 progress
Plauktu balstu izņemšana
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu
nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
1
2
Plauktu balstu uzstādīšana
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Noapaļotajiem plauktu balstu galiem jābūt vērstiem uz priekšpusi.
Cepeškrāsns lampa
Brīdinājums Esiet piesardzīgi, mainot
cepeškrāsns lampu. Var gūt
elektrošoku.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• Deaktivizējiet cepeškrāsni.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
Novietojiet audumu cepeškrāsns
apakšā, lai aizsargātu cepeškrāsns
lampu un stikla apvalku.
Vienmēr turiet halogēna spuldzi ar audumu, lai neļautu tauku nosēdumiem
piedegt pie spuldzes.
1. Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns apgaismojuma
spuldzi ar piemērotu siltumizturīgu cepeškrāsns spuldzi ar 300 °C nominālu.
Izmantojiet tāda paša tipa krāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
Ūdens tvertnes tīrīšana
Brīdinājums Nelejiet ūdeni ūdens
tvertnē tīrīšanas cikla laikā.
Tīrīšanas cikla laikā ūdens var pilēt no
tvaika pievada cepeškrāsns iekšpusē.
Ievietojiet pannu notecēšanai uz plaukta līmenī tieši zem tvaika pievada, lai
novērstu ūdens nokļūšanu cepeškrāsns iekšpuses apakšdaļā.
Pēc kāda laika cepeškrāsnī var rasties kaļķa
nogulsnes. Lai to novērstu, tīriet tās cepeškrāsns daļas, kas rada tvaiku. Pēc gatavošanas ar tvaiku izlejiet ūdeni no tvertnes.
1. Uzpildiet ūdens tverti ar 850 ml ūdens
un 50 ml citronskābes (piecas tējkarotes). Izslēdziet cepeškrāsni un gaidiet
aptuveni 60 minūtes.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet funkciju Karstā gaisa + Tvaiks . Iestatiet
temperatūru 230° C. Atslēdziet to pēc
25 minūtēm un ļaujiet atdzist 15 minūtes.
progress 23
3. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet funkciju Karstā gaisa + Tvaiks . Iestatiet
temperatūru diapazonā no 130 līdz
230° C. Izslēdziet to pēc 10 minūtēm.
Ļaujiet tai atdzist un pēc tam iztukšojiet
tvertni, (skatiet sadaļu "Ūdens tvertnes
iztukšošana").
4. Izskalojiet ūdens tvertni un notīriet ar
drānu atlikušās kaļķa nogulsnes cepeškrāsnī.
5. Iztīriet nosusināšanas cauruli ar rokām,
izmantojot siltu ziepjūdeni. Lai novērstu
bojājumus, nelietojiet skābes, aerosolus
vai tamlīdzīgus tīrīšanas līdzekļus.
Ūdens tipi
• Mīksts ūdens ar zemu kaļķa saturu ražotājs iesaka, jo tas ļauj samazināt tīrīšanas ciklu skaitu.
• Krāna ūdens - jūs to varat izmantot, ja
jūsu mājas ūdens padeve aprīkota ar attīrītāju vai ūdens saldinātāju.
• Ciets ūdens ar augstu kaļķa saturu tas nekādi neietekmē ierīces veiktspēju,
taču palielina tīrīšanas ciklu skaitu.
KAĻĶA DAUDZUMA TABULA ATBILSTOŠI PVO DATIEM
(Pasaules veselības organizācija)
Kaļķa nosēdumi
Ūdens cietība
(franču pakāpēs)
Ūdens cietība
(vācu pakāpēs)
Ūdens klasifikācija
Darbiniet atkaļķošanas ciklu ik
pēc
0 - 60 mg / l
0-6
0-3
Salds vai mīksts
75 cikli – 2,5 mēneši
60 - 120 mg / l
6 - 12
3-7
Vidēji ciets
50 cikli – 2 mēneši
120 - 180 mg / l
12 - 18
8 - 10
Ciets vai kaļķains
40 cikli – 1,5 mēneši
virs 180 mg / l
virs 18
virs 10
Ļoti ciets
30 cikli – 1 mēneši
Cepeškrāsns durvju tīrīšana
Cepeškrāsns durvis aprīkotas ar diviem
stikla paneļiem. Cepeškrāsns durvis un
iekšējo stikla paneli var noņemt, lai tos notīrītu.
Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja
mēģināsiet izņemt iekšējo stikla paneli,
kamēr durvis vēl nav noņemtas.
Uzmanību Nelietojiet ierīci, ja tajā nav
ielikti stikla paneļi.
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana
1. Atveriet durvis līdz galam un turiet abas
durvju eņģes.
24 progress
2. Paceliet un pagrieziet abu eņģu sviras.
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā
(pusvirus). Tad pavelciet uz priekšu un
izceliet durvis ārā.
4. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas,
kas uzklāta uz stabilas virsmas.
progress 25
5. Atbrīvojiet bloķēšanas sistēmu, lai izņemtu iekšējo stikla paneli.
6. Pagrieziet abus stiprinājumus par 90°
un izceliet tos no ligzdām.
90°
7. Uzmanīgi paceliet (1. solis) un izņemiet
(2. solis) stikla paneli.
8. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.
1
2
Durvju un stikla paneļa uzstādīšana
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla paneli
un cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk minētās darbības pretējā secībā.
Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret
durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas pārliecinieties, vai stikla paneļa ietvars vietās, uz
kurām atrodas drukātā teksta zonas, nav
raupjš, kad tam pieskaraties.
Iekšējais stikla panelis noteikti jāuzstāda
ligzdā pareizi. Skatiet attēlu.
KO DARĪT, JA ...
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
26 progress
Problēmas
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi ir
pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nedarbojas mājas elektrosistēmas drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju. Ja drošinātājs atvienojies vairākkārtīgi,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Neieslēdzas cepeškrāsns lampa.
Cepeškrāsns lampa ir bojāta.
Nomainiet cepeškrāsns apgaismojuma lampu.
Cepeškrāsnī ir ūdens.
Tvertnē ir pārāk daudz ūdens.
Izslēdziet cepeškrāsni un savāciet ūdeni ar lupatu vai sūkli.
Ir izslēgts indikators "Pilns rezervuārs"
.
Tvertnē nav pietiekami daudz
ūdens.
Piepildiet tvertni ar ūdeni, līdz
iedegas indikators. Ja no ierīces
sāk tecēt ārā ūdens un indikators "Pilns rezervuārs" neiedegas, sazinieties ar kvalificētu
meistaru.
Deg indikators "Pilns rezervuārs"
.
Tvertnē nav ūdens.
Piepildiet tvertni. Ja indikators
turpina degt, sazinieties ar kvalificētu meistaru.
Gatavošana ar tvaiku nedarbojas.
Tvertnē nav ūdens.
Piepildiet ūdens rezervuāru.
Gatavošana ar tvaiku nedarbojas.
Kaļķakmens nobloķējis atveri.
Pārbaudiet tvaika ieplūdes atveri. Notīriet kaļķakmeni.
Ūdens rezervuāra iztukšošanai
ir nepieciešamas vairāk nekā
trīs minūtes vai no tvaika ieplūdes atveres tek ūdens.
Cepeškrāsnī ir kaļķakmens nogulsnes.
Iztīriet ūdens tvertni. Skatiet sadaļu "Ūdens rezervuāra tīrīšana".
Displejā ir redzams 12.00.
Ir bijis strāvas padeves pārtraukums.
Iestatiet pulksteni.
Uz produktiem un ierīcē veidojas tvaiks un kondensāts.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet ēdienus cepeškrāsnī ilgāk
par 15-20 minūtēm.
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vai servisa centru.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti
uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu
plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē uz
priekšējā rāmja.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
TEHNISKIE DATI
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
progress 27
UZSTĀDĪŠANA
Brīdinājums Skatiet sadaļu "Drošības
norādes".
A
Iebūvēšana
548
558
B
20
573
589
Elektroinstalācija
594
5
Brīdinājums Elektriskos uzstādīšanas
darbus var veikt tikai kvalificētas
personas.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
par bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības norādījumus, kas minēti
sadaļā „Drošības informācija”.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.
590
min. 550
20
min. 560
Kabelis
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai
nomaiņai: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet
kopējo jaudu (uz tehnisko datu plāksnītes)
un tabulu:
Kopējā jauda
600
min. 550
20
min. 560
Kabeļa šķērsgriezums
maksimums 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimums 2300
W
3 x 1 mm²
maksimums 3680
W
3 x 1,5 mm²
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis)
jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).
28 progress
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošos konteineros to otrreizējai
pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet
ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
Iepakojuma materiāli
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi
un otrreizēji pārstrādājami. Plastmasas
daļas ir marķētas ar starptautiskajiem
saīsinājumiem PE, PS utt. Utilizējiet iepakojumu vietējā atkritumu apsaimniekotāja nodrošinātājos konteineros.
progress 29
30 progress
progress 31
www.progress-hausgeraete.de
892954553-B-342013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement