Zoppas POB10301XK User manual

Zoppas POB10301XK User manual
Használati
útmutató
Sütő
POB10301
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
További funkciók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
5
5
6
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés
közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási
tevékenységet.
Általános biztonság
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az
edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
2
• A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati dugaszt a fali
aljzatból.
• Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének
tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített személy
helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési
útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.
• A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé
helyezze.
• A készüléket azonos magasságú készülékek vagy
egységek mellett helyezze el.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos
adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett
aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az
forró.
• A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám
nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
• Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne
csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a
hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót.
A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden
ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es
érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül
hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
3
• Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja
a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy
amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
• Működés közben mindig tartsa csukva a készülék ajtaját.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen
a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Vigyázat A készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy károsodásának
megakadályozása érdekében:
– Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül
a készülék sütőterének aljára.
– Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– A főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
• A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék
teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából
nem számít hibának.
• A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében
mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
4
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben
fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek.
• A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje
ki. Forduljon a márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa
be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van)
semmilyen mosószerrel.
Belső világítás
• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja.
Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a
hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza
gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.
Termékleírás
1
2
3
4
1 Kezelőpanel
2 Hőmérséklet-visszajelző
5
6
7
3 Hőmérséklet-szabályozó gomb
4 Sütőfunkciók szabályozógombja
5 Bekapcsolás-visszajelző
6 Szellőzőnyílások
7 Sütőlámpa
8 Adattábla
8
Sütő tartozékai
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.
• Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Az első használat előtt
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Kezdeti tisztítás
• Vegyen ki minden tartozékot és kivehető polctartót
(ha van).
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
1. Állítsa be a
funkciót és a maximális hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a készüléket.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot
és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség.
Gondoskodjon a megfelelő légáramlásról.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Előmelegítés
Üres készülékkel végezzen előmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.
Napi használat
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütőfunkció kiválasztásához.
Működés közben a bekapcsolás-visszajelző világít.
2.
3.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a hőmérséklet-visszajelző világít.
A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt
állásba a sütőfunkciók gombját és a hőmérsékletszabályzót.
5
Sütőfunkció
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A készülék kikapcsolt állapotban van.
Alsó + felső sütés
Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Egyidejűleg működik a felső és az
alsó fűtőelem.
Alsó sütés
Ropogós vagy kérges aljú sütemények készítéséhez. Csak az alsó fűtőelem működik.
Felsõ fûtés
Főzött ételek befejezéséhez. Csak a felső fűtőelem működik.
További funkciók
Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Ha kikapcsolja a készüléket, a hűtőventilátor kikapcsol.
hat. Ennek megakadályozása céljából a sütő biztonsági
hőkapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol.
Biztonsági termosztát
A készülék nem megfelelő használata vagy a részegységek meghibásodása veszélyes túlmelegedést okoz-
Hasznos javaslatok és tanácsok
• A sütőben négy polcszint található. A polcszintek
számozása a sütő aljától felfelé történik.
• A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak
lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési időt és az
energiafogyasztást.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó
üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a
készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse a készüléket.
• Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés
közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütő zománcozását.
6
Sütemények sütése
• Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő
3/4-e el nem telt.
• Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen egy
üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek
esetleg rá is éghetnek.
• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt,
hogy a szaftja ne folyjon ki.
• Hússütés közben a túlzott füstképződés megelőzése
érdekében öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A
füst lecsapódásának megelőzése érdekében mindig
pótolja az elpárolgott vizet.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és
mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja
meg a legjobb beállításokat (hőmérséklet-beállítás, sü-
tési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.
Tészta- és hússütési táblázat
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sütés
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
170
45 - 60
Tortasütő formában
2
170
24 - 34
Tortasütő formában
1
170
60 - 80
26 cm-es tortasütő formában
Almatorta (almás pite)
1
170
100 - 120
Két darab 20 cm-es sütőformában a
huzalpolcon
Rétes
2
175
60 - 80
Sütő tálcán
Gyümölcstorta
2
170
30 - 40
26 cm-es tortasütő formában
Gyümölcskenyér
2
170
60 - 70
26 cm-es tortasütő formában
Piskótatészta (zsiradék
nélküli piskótatészta)
2
170
35 - 45
26 cm-es tortasütő formában
Karácsonyi torta/gyümölcstorta gazdagon
2
170
50 - 60
20 cm-es tortasütő formában
Szilvatorta
2
170
50 - 60
Kenyérsütő formában1)
Aprósütemények
3
170
20 - 30
Sütő tálcán
Aprósütemények
3
150
20 - 30
Sütő tálcán1)
Habcsók
3
100
90 - 120
Sütő tálcán
Molnárka
3
190
15 - 20
Sütő tálcán1)
Choux tészta
3
190
25 - 35
Sütő tálcán1)
Tortalapok
3
180
45 - 70
20 cm-es tortasütő formában
1 vagy 2
180
40 - 55
Bal és jobb oldalon 20 cm-es sütőformában
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Habos sütemények
2
Linzertészta
Kefires sajttorta
Lekváros piskóta
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
190
60 - 70
1 - 2 darab, 500 g/db1)
190
30 - 45
Kenyérsütő formában
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Fehér kenyér
1
Rozskenyér
1
7
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
190
25 - 40
6 - 8 db a sütő tálcán1)
1
190
20 - 30
Mély tepsiben1)
3
200
10 - 20
Sütő tálcán1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Zsemle
2
Pizza
Pogácsák
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
TÉSZTAFÉLÉK
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Vajastészta-kosárka
2
180
40 - 50
Formában
Zöldséges pite
2
200
45 - 60
Formában
Quiche
1
190
40 - 50
Formában
Lasagne
2
200
25 - 40
Formában
Cannelloni
2
200
25 - 40
Formában
Yorkshire puding
2
220
20 - 30
6 pudingforma 1)
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
HÚS
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Marhahús
2
200
50 - 70
Huzalpolcon és mély tepsiben
Sertés
2
180
90 - 120
Huzalpolcon és mély tepsiben
Borjú
2
190
90 - 120
Huzalpolcon és mély tepsiben
Angol marhasült, véresen
2
210
44 - 50
Huzalpolcon és mély tepsiben
Angol marhasült, közepesen átsütve
2
210
51 - 55
Huzalpolcon és mély tepsiben
Angol marhasült, jól átsütve
2
210
55 - 60
Huzalpolcon és mély tepsiben
Sertéslapocka
2
180
120 - 150
Mély tepsiben
Sertéscsülök
2
180
100 - 120
2 darab egy mély tepsiben
Bárány
2
190
110 - 130
Comb
Csirke
2
200
70 - 85
egészben
8
Alsó + felső sütés
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
180
210 - 240
egészben
175
120 - 150
egészben
1
175
150 - 200
egészben
Nyúlhús
2
190
60 - 80
feldarabolva
Vadnyúl
2
190
150 - 200
feldarabolva
Fácán
2
190
90 - 120
egészben
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Pulyka
1
Kacsa
2
Liba
HAL
Alsó + felső sütés
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Pisztráng/tengeri keszeg
2
190
40 - 55
3 - 4 hal
Tonhal/lazac
2
190
35 - 60
4 - 6 filé
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha
ruhával tisztítsa meg.
• A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos
tisztítószerrel.
• Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő
belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a
szennyeződéseket, és azok később nem égnek rá a
felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
• Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg a
sütő tartozékait. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon.
• Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne
tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles
szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon bevonatot!
Rozsdamentes acél vagy alumínium készülékek:
A sütőajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok károsíthatják a sütő felületét. A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen elővigyázatosan tisztítsa meg.
Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés állapotát.
Az ajtótömítés a sütőtér kereténél található. Ne
használja a készüléket, ha az ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez.
• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a tisztításról szóló általános részben.
Sütőlámpa
Vigyázat Legyen óvatos, amikor a sütőlámpát
cseréli. Áramütés veszélye áll fenn.
A sütőlámpa cseréje előtt:
• Kapcsolja ki a sütőt.
• Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdobozból, vagy
kapcsolja ki a megszakítót.
9
Tegyen egy textíliát a sütő aljára, és ezzel védje a
sütőlámpát és az üvegbúrát.
1.
2.
3.
4.
Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.
Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő, 300 °C-ig
hőálló sütőizzóra.
Használjon az eredetivel megegyező típusú sütőlámpa izzót.
Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
A sütőajtó tisztítása
A sütőajtóban két üveglap található. A sütő ajtaja és
belső üveglapja a tisztításhoz kivehetőek.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belső üveglapot, hogy a sütő ajtaja nincs leszerelve.
Figyelem Ne használja a készüléket az
üveglapok nélkül.
90°
5 Oldja ki a reteszelőrendszert a belső üveglap kiszereléséhez.
1
6 A két rögzítőt forgassa el 90°-kal, majd húzza
ki azokat a helyükről.
2
7 Óvatosan emelje fel
(1. lépés), és távolítsa el
(2. lépés) az üveglapot.
Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot.
A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése
1 Nyissa ki teljesen az
ajtót, és fogja meg az ajtó két zsanérját.
2 Emelje meg és fordítsa el a két zsanéron lévő
kart.
3 Csukja be a sütőajtót
az első nyitási pozícióig
(félig). Ezután húzza előre és emelje ki az ajtót a
helyéről.
4 Helyezze az ajtót egy
puha ruhára, stabil felületre.
10
A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a
sütőajtót a helyére. Ismételje meg fordított sorrendben
a fenti lépéseket.
Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé
kell néznie. Győződjön meg arról, hogy behelyezés
után az üveglap kerete a filmnyomott részeken nem érdes felületű-e, amikor hozzáér.
Ügyeljen arra, hogy a belső üveglapot megfelelően helyezze be a helyére. Lásd az ábrát.
Mit tegyek, ha...
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A készülék nem működik.
A készülék nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket. Lásd a
„Napi használat” című részt.
A készülék nem működik.
A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosító többször is kiold, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
Nem működik a sütőlámpa.
Hibás a sütőlámpa.
Cserélje ki a sütőlámpát.
Pára és gőz gyűlik össze az ételen
és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a sütőben.
A sütés befejezése után legfeljebb
15-20 percig hagyhatja bent az ételt
a sütőben.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a készülék belső terének
elülső keretén található.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Üzembe helyezés
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
11
Beépítés
540
560
20
600
570
590
min. 550
20
min. 560
594
7
A
min. 550
590
20
min. 560
B
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe helyezést csak
képesített személy végezheti el.
A gyártó semmilyen felelősséget nem nem vállal,
ha a „Biztonsági információk” c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be.
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül
szállításra.
Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használható
vezetéktípusok: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi táblázat alapján
állapítható meg:
Összteljesítmény
maximum 1380 W
12
Vezeték keresztmetszet
3 x 0,75 mm²
Összteljesítmény
Vezeték keresztmetszet
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
maximum 3680 W
3 x 1,5 mm²
A középső (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és barna vezeték).
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő
helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási
hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A műanyag alkatrészeket olyan nemzetközi
rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi
szelektív hulladékgyűjtő telepeken.
13
14
15
www.electrolux.com/shop
892954232-A-472012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement