Electrolux EOC3485AAX User manual

Electrolux EOC3485AAX User manual
EOC3485
.......................................................... .......................................................
HR PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čiš‐
ćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
4
www.electrolux.com
• Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pirolitičkog čiš‐
ćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje isporu‐
čenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete uređaj jer
je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
• U potpunosti zatvorite vrata pećnice prije
priključivanja uređaja na električnu mrežu.
2.2 Uporaba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog
udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni kada otvarate vrata uređaja u
radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kada
je uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
HRVATSKI
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene za‐
paljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, po‐
red ili na njega.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe
ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno
uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju
nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
5
Pirolitičko čišćenje
UPOZORENJE
Opasnost od opeklina.
• Prije uključenja funkcije Pirolitičko samočiš‐
ćenje ili funkcije Prva Uporaba, iz unu‐
trašnjosti pećnice izvadite:
– Sve prekomjerne ostatke hrane, ostatke/
naslage ulja ili masti.
– Sve uklonjive predmete (uključujući police,
bočne vodilice itd. isporučene s uređajem)
te posebno sve neprianjajuće posude, pliti‐
ce, pladnjeve, pribor itd.
• Pažljivo pročitajte sve upute za pirolitičko čiš‐
ćenje.
• Držite djecu dalje od uređaja dok je uključeno
pirolitičko čišćenje. Uređaj se jako zagrijava.
• Pirolitičko čišćenje je operacija s visokom
temperaturom koja može uzrokovati otpu‐
štanje dima od ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– Omogućiti dobru ventilaciju tijekom i nakon
svakog pirolitičkog čišćenja.
– Omogućiti dobru ventilaciju tijekom i nakon
prve upotrebe na maksimalnoj temperaturi.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne smiju biti u
blizini pećnice tijekom i nakon pirolitičkog
čišćenje i prvog korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom području.
• Za razliku od svih ljudi, neke ptice i gmazovi
mogu biti iznimno osjetljivi na moguće dimove
koji se javljaju tijekom postupka čišćenja svih
pirolitičkih pećnica.
• Mali kućni ljubimci također mogu biti vrlo
osjetljivi na lokalne promjene u temperaturi u
blizini pirolitičkih pećnica kada je program pi‐
rolitičkog samočišćenja u radu.
• Neprianjajuće površine na posudama, ta‐
vama. pliticama, priboru, itd., može oštetiti vi‐
soka temperatura pirolitičkog čišćenja u pi‐
rolitičkim pećnicama, a može biti i izvor štetnih
plinova niske razine.
• Opisani dimovi koji se ispuštaju iz pirolitičkih
pećnica / od ostataka kuhanja nisu štetni za
ljude, uključujući i djecu ili osobe s kroničnim
oboljenjima.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
6
www.electrolux.com
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3 Regulator temperature
3
4 Roštilj
5 Svjetlo pećnice
6 Ventilator
4
5
4
8
3
2
5
6
1
7
1 Regulator funkcija pećnice
7 Nazivna pločica
8 Položaji police
3.1 Pribor pećnice
• Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
• Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
2 Elektronski programator
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
2.
4.1 Početno čišćenje
• Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica
(ako je primjenjivo).
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održa‐
vanje".
4.2 Namještanje vremena
Na zaslonu se prikazuje
i 12:00. 12 treperi.
1. Pritisnite + ili - za namještanje točnog sata.
3.
4.
Za potvrdu pritisnite
. To je potrebno
samo pri prvom namještanju vremena.
Nakon toga, nova vrijednost vremena snima
se automatski nakon pet sekundi.
i postavljeni
Na zaslonu se prikazuje
sat. 00 treperi.
Pritisnite + ili - za namještanje točnih minu‐
ta.
Za potvrdu pritisnite
. To je potrebno
samo pri prvom namještanju vremena.
Nakon toga, nova vrijednost vremena snima
se automatski nakon pet sekundi.
Zaslon prikazuje novo vrijeme.
HRVATSKI
Promjena vremena
1.
Vrijeme možete promijeniti samo ako je
uređaj isključen.
sve dok na zaslonu ne treperi in‐
Pritišćite
dikator vremena
. Za namještanje novog
vremena koristite postupak u "Namještanje
vremena".
4.3 Prethodno zagrijavanje
2.
3.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi 45 minuta.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
4. Pustite neka uređaj radi 15 minuta.
Dodatna oprema se može zagrijati više nego ina‐
če. Uređaj može stvarati neugodan miris i dim.
To je sasvim normalno. Provjerite je li protok
zraka dovoljan.
Zagrijte prazni uređaj kako bi preostale masnoće
izgorjele.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
2.
3.
Za početak korištenja uređaja pritisnite tipku.
Tipka se izvlači.
Okrenite regulator temperature za po‐
stavljanje temperature.
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
funkcija pećnice u položaj isključeno.
5.1 Uključivanje i isključivanje uređaja
1.
Prekidač funkcija pećnice okrenite na jednu
od funkcija pećnice.
5.2 Funkcije pećnice
Funkcije pećnice
7
Primjena
Isključeno
Uređaj je isključen.
Vrući zrak
Za prženje ili prženje i pečenje hrane za koju je potrebna ista
temperatura na jednoj ili više polica, bez miješanja mirisa.
Gornji i donji
grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice. Gornji i donji grijač
rade istovremeno.
Mali roštilj
Za roštiljanje tankih komada u malim količinama na sredini re‐
šetke. Za pripremu tosta.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina tankih komada hrane. Za pripremu
tosta. Uključuje se cijeli roštilj.
Turbo roštilj
Za pečenje velikih komada mesa. Roštilj i ventilator rade
naizmjenično, tako da vrući zrak kruži oko hrane.
Pizza program
Za pečenje pizze, quiche ili pite.
Meso
Priprema vrlo mekih, sočnih pečenja.
8
www.electrolux.com
Funkcije pećnice
Primjena
Održavanje
Topline
Za održavanje hrane toplom.
Odmrzavanje
Za otapanje zamrznutih namirnica.
Pirolitičko
Za čišćenje pećnice. Visoka temperatura sagorijeva ostatke neči‐
stoća. Kada se pećnica ohladi možete ih ukloniti krpom.
5.3 Zaslon
1 Tajmer
2 Indikator zagrijavanja i preostale topline
7
1
2
3
3 Spremnik s vodom (samo odabrani modeli)
4 Sonda za pečenje mesa (samo odabrani
modeli)
5 Brava vrata (samo odabrani modeli)
6 Sati/minute
7
6
5
4
7 Funkcije sata
5.4 Tipke
Tipka
Opis
funkcije
Sat
Za namještanje funkcije sata.
Minus, plus
,
Za postavljanje vremena.
5.5 Indikator zagrijavanja i prikaz
ostatka topline
Kada uključite funkciju pećnice, stupci na
zaslonu
se uključuju jedan po jedan. Stupci
prikazuju povećava li se ili smanjuje temperatura
pećnice.
Kada isključite uređaj, zaslon prikazuje prikaz
ako je temperatura pećnica
ostatka topline
iznad 40 °C. Regulator temperature okrenite
lijevo ili desno za prikaz temperature pećnice na
zaslonu.
6. FUNKCIJE SATA
Simbol
Opis
Zvučni alarm
funkcije
Za postavljanje vremena odbrojavanja.
Vrijeme
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena. Pogledajte
odjeljak "Namještanje vremena".
Trajanje
Za postavljanje duljine rada uređaja. Prije postavljanja ove
funkcije, prvo postavite funkciju pećnice.
HRVATSKI
Simbol
Opis
funkcije
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja uređaja. Prije postavljanja
ove funkcije, prvo postavite funkciju pećnice. Možete istovremeno
koristiti Trajanje i Završetak (Odgoda vremena) za postavljanje
vremena kada se uređaj mora uključiti te zatim isključiti.
Pritišćite
za promjenu funkcije sata.
Pritisnite
za potvrdu postavki
funkcija sata, ili pričekajte 5 sekundi da
se postavka automatski potvrdi.
rad pećnice. Zvučni alarm možete postaviti bilo
kada, čak i kad je uređaj isključen.
1.
2.
6.1 Postavljanje funkcije Trajanje i
Završetak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne za‐
treperi
ili
.
Pritisnite + ili - za namještanje minuta.
Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite + ili - za namještanje sati.
Za potvrdu pritisnite
.
Kada je namještanje vremena završeno, tre‐
peri simbol
ili
i postavljeno vrijeme.
Tijekom dvije minute oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje. Pritisnite tipku ili
otvorite vrata pećnice za zaustavljanje sig‐
nala.
Ako pritisnete
tijekom namještanja
vremena za funkciju Trajanje
, ure‐
đaj prelazi na postavljanje funkcije
Završetak
.
6.2 Postavljanje zvučnog alarma
9
3.
4.
Pritišćite
sve dok na zaslonu ne zatrepe‐
ri i 00.
Pritisnite + ili - za postavljanje zvučnog
alarma. Vrijeme se najprije izračunava u
minutama i sekundama. Kada je vrijeme
koje postavite dulje od 60 minuta, na
. Zvučni
zaslonu se pojavljuje simbol
alarm sada izračunava vrijeme u satima i
minutama.
Zvučni alarm pokreće se automatski nakon
pet sekundi.
Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
minute se oglašava zvučni signal. 00:00 i
trepću na zaslonu. Za isključivanje sig‐
nala pritisnite tipku.
Ako zvučni alarm postavljate dok traju
funkcije Trajanje
ili Završetak
,
na zaslonu se prikazuje simbol .
6.3 Tajmer za mjerenje
Tajmer za mjerenje koristite za praćenje koliko
dugo radi pećnica. Uključuje se odmah kada se
počne zagrijavati pećnica.
Za poništavanje tajmera za mjerenje, pritisnite i
držite + i -. Tajmer počinje ponovno mjeriti.
Tajmer za mjerenje ne možete koristiti
ili
kad radi funkcija Trajanje
Završetak
.
Koristi se za podešavanje odbrojavanja.
Maksimalno vrijeme koje možete postaviti je 23
sata 59 minuta. Ova funkcija nema utjecaja na
7. DODATNE FUNKCIJE
7.1 Sigurnosna blokada za djecu
Kada je uključena Sigurnosna blokada za djecu,
ne možete rukovati pećnicom. Na ovaj način se
sprječava da djeca slučajno uključe uređaj.
Uključivanje i isključivanje funkcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Ne postavljajte funkciju pećnice.
2.
3.
Pritisnite i istovremeno držite
i + dvije
sekunde.
Oglašava se zvučni signal. Simboli SAFE i
se uključuju ili isključuju na zaslonu (kad
uključite ili isključite funkciju Sigurnosna
blokada za djecu).
10
www.electrolux.com
Ako pećnica ima funkciju Pirolitičko čiš‐
ćenje, vrata su blokirana.
SAFE i
pojavljuju se na zaslonu kad
okrenete prekidač ili pritisnete tipku.
7.2 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga, uređaj se automatski
isključuje nakon nekog vremena:
• Ako funkcija pećnice radi.
• Ako ne promijenite temperaturu pećnice.
Temperatura pećni‐
ce
Vrijeme isključivanja
30 -115 °C
12.5 h
120 - 195 °C
8.5 h
200 - 245 °C
5.5 h
250 - maksimalno °C
3.0 h
Automatsko isključivanje radi sa svim
funkcijama pećnice, osim Trajanja,
Završetka i Odgode vremena.
7.3 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje au‐
tomatski se uključuje kako bi površinu uređaja
održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator
za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne
ohladi.
7.4 Sigurnosni termostat
Neispravan rad uređaja ili neispravne komponen‐
te mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako
bi se to spriječilo, paćnica ima sigurnosni
termostat koji prekida napajanje. Pećnica se au‐
tomatski ponovno uključuje kad temperatura
padne.
Nakon automatskog isključivanja, za ponovni rad
uređaja pritisnite tipku.
8. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
• Uređaj ima pet razina polica. Police brojite od
dna uređaja.
• Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i
konstantno reciklira paru. S tim sustavom
možete kuhati u parnom okolišu i održati hra‐
nu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To
smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije
na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na
staklima vrata. To je normalno. Uvijek se
odmaknite od uređaja kad otvarate vrata ure‐
đaja tijekom kuhanja. Za smanjenje konde‐
nzacije, uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
• Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja
i ne stavljajte aluminijsku goliju na komponen‐
te dok kuhate. Time možete promijeniti re‐
zultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
8.1 Pečenje kolača
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 po‐
stavljenog vremena kuhanja.
• Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite
jednu praznu razinu između njih.
• Funkcija Gornji i donji grijač pri unaprijed po‐
stavljenoj temperaturi idealna je za pečenje
kruha.
8.2 Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu
kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje
mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja
tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike količi‐
ne dima tijekom pečenja, u duboku pliticu do‐
dajte malo vode. Za sprječavanje kondenza‐
cije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.
8.3 Vremena kuhanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i
volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline, vrijeme
kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine
tijekom korištenja uređaja.
HRVATSKI
11
8.4 Tablica pečenja kolača i mesa
TORTE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Recepti s tuče‐
nim tijestom
2
170
3 (2 i 4)
160
45 - 60
U kalupu za tor‐
te
Prhko tijesto
2
170
3 (2 i 4)
160
20 - 30
U kalupu za tor‐
te
Kolač sa sirom
i maslacem
1
170
2
165
60 - 80
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Torta s
jabukama (Pita
s jabukama)
2
170
2 (lijevo i
desno)
160
80 - 100
U dva kalupa za
pečenje torte od
20 cm na mreži
za pečenje1)
Štrudl
3
175
2
150
60 - 80
U pekaču za pe‐
civo
Džem-pita
2
170
2 (lijevo i
desno)
165
30 - 40
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Kolač od diza‐
nog tijesta
2
170
2
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 26cm
Božićna torta /
Bogata voćna
torta
2
160
2
150
90 - 120
U kalupu za tor‐
te od 20 cm1)
Kolač od šljiva
1
175
2
160
50 - 60
U kalupu za pe‐
čenje kruha1)
Mali kolačići jedna razina
3
170
3
140 150
20 - 30
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići dvije razine
-
-
2i4
140 150
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Mali kolačići tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
30 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - jedna razi‐
na
3
140
3
140 150
30 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - dvije razine
-
-
2i4
140 150
35 - 40
U pekaču za pe‐
civo
Biskvit / rezan‐
ci - tri razine
-
-
1, 3 i 5
140 150
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Poljupci - jed‐
na razina
3
120
3
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo
Napomena
12
www.electrolux.com
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Poljupci - dvije
razine
-
-
2i4
120
80 - 100
U pekaču za pe‐
civo1)
Žemlje
3
190
3
190
12 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
Ekleri - jedna
razina
3
190
3
170
25 - 35
U pekaču za pe‐
civo
Ekleri - dvije
razine
-
-
2i4
170
35 - 45
U pekaču za pe‐
civo
Voćne pite
2
180
2
170
45 - 70
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Bogata voćna
torta
1
160
2
150
110 - 120
U kalupu za tor‐
te od 24 cm
Victoria sen‐
dvič
1
170
2 (lijevo i
desno)
160
50 - 60
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
KRUH I PIZZA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Bijeli kruh
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 komada,
500 g po
komadu1)
Raženi kruh
1
190
1
180
30 - 45
U kalupu za pe‐
čenje kruha
Kiflice
2
190
2 (2 i 4)
180
25 - 40
6 - 8 kiflica u
pekaču za peci‐
vo1)
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo ili dubokoj
plitici1)
Pšenične po‐
gače
3
200
3
190
10 - 20
U pekaču za pe‐
civo1)
VRSTE JELA
1) Predgrijanje 10 minuta.
Napomena
HRVATSKI
13
PITE
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pita od prhkog
tijesta s tjeste‐
ninom
2
200
2
180
40 - 50
U kalupu
Pita od prhkog
tijesta s povr‐
ćem
2
200
2
175
45 - 60
U kalupu
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
U kalupu1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Caneloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
U kalupu1)
Napomena
1) Predgrijanje 10 minuta.
MESO
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Govedina
2
200
2
190
50 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjetina
2
180
2
180
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Teletina
2
190
2
175
90 - 120
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
slabo pečeno
2
210
2
200
50 - 60
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
srednje peče‐
no
2
210
2
200
60 - 70
Na mreži za pe‐
čenje
Englesko go‐
veđe pečenje,
dobro pečeno
2
210
2
200
70 - 75
Na mreži za pe‐
čenje
Svinjski but
2
180
2
170
120 - 150
S koricom
Svinjske nogi‐
ce
2
180
2
160
100 - 120
2 komada
Janjetina
2
190
2
175
110 - 130
Noga
Pile
2
220
2
200
70 - 85
Cijelo
Puretina
2
180
2
160
210 - 240
Cijela
VRSTE JELA
14
www.electrolux.com
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Patka
2
175
2
220
120 - 150
Cijela
Guska
2
175
1
160
150 - 200
Cijela
Zec
2
190
2
175
60 - 80
Razrezan na
komade
Kunić
2
190
2
175
150 - 200
Razrezan na
komade
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Cijela
VRSTE JELA
RIBA
Gornji i donji grijač
Vrući zrak
VRSTE JELA
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
Vrijeme
kuhanja
[min]
Napomena
Pastrva / ora‐
da
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/losos
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileta
8.5 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 10 minuta
prije kuhanja.
Količina
VRSTA JELA
Mali roštilj
Vrijeme kuhanja [min]
Komadi
[g]
Položaj re‐
šetke
Temp.
[°C]
1. strana
2. strana
Filetirani odresci
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Goveđi odresci
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Kobasice
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Kosana svinjetina
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Pile (razrezano na
2 dijela)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Pileća prsa
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Riblji filet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Tost sendviči
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Tost
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
HRVATSKI
8.6 Turbo roštilj
Govedina
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Goveđe pečenje ili
file, slabo pečeno
po cm debljine
1
190 - 200 1)
5-6
Goveđe pečenje ili
file, srednje pečeno
po cm debljine
1
180 - 190 1)
6-8
Goveđe pečenje ili
file, dobro pečeno
po cm debljine
1
170 - 180 1)
8 - 10
Količina
Položaj rešetke
Temperatura
[°C]
Vrijeme [min]
Plećka, vrat, but
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet, rebra
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Buncek (prethodno
kuhan)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
VRSTA JELA
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
VRSTA JELA
Teletina
VRSTA JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Teleće pečenje
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
VRSTA JELA
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Janeći but, jane‐
će pečenje
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Janeći hrbat
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Perad u
komadima
po 200 - 250 g
1
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
Janjetina
Perad
VRSTA JELA
po 400 - 500 g
1
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Patka
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Guska
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
15
16
www.electrolux.com
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
Puran
VRSTA JELA
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Količina
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [min]
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Riba (na pari)
VRSTA JELA
Cijela riba
8.7 Odmrzavanje
VRSTA JELA
Vrijeme
odmrzavanja
[min]
[g]
Vrijeme daljnjeg
odmrzavanja [min]
Napomene
Pile
1000
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti kad
prođe pola vremena.
Meso
1000
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Meso
500
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Pastrva
150
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
Gateau torta
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i kada
je mjestimično još
zamrznuto.
1400
60
60
-
8.8 Sušenje - Vrući zrak
Prekrijte police pećnice pergament papirom za
pečenje
POVRĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Gljive
3
1/4
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivo
2 nivoa
Grah
3
Paprike
Povrće za juhu
HRVATSKI
17
VOĆE
VRSTA JELA
Položaj rešetke
Temperatura [°C]
Vrijeme [hr]
1/4
60 - 70
8 - 10
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
1 nivo
2 nivoa
Šljive
3
Marelice
3
Jabuke izrezane
na ploške
Kruške
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
• Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom
namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za
čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite
meku krpu namočenu u toplu vodu sa sred‐
stvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog mate‐
rijala, ne čistite je agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može
uništiti neljepljivu oblogu.
Uređaji od hehrđajućeg čelika ili
aluminija:
Vrata pećnice očistite samo čistom spu‐
žvom. Osušite ih mekom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne materijale jer mogu uzrokova‐
ti oštećenja površine pećnice. Kontrolnu
ploču pećnice očistite na isti način.
9.1 Pirolitičko čišćenje
UPOZORENJE
Uređaj se jako zagrijava. Postoji opas‐
nost od opeklina.
POZOR
Ako je s uređajem ugrađena ploča za
kuhanje, ne koristite je istovremeno s
pirolitičkim čišćenjem. To može prouz‐
ročiti oštećenja uređaja.
1.
2.
3.
4.
Izvadite sve nosače polica koji se mogu
ukloniti (ako postoje) i pribor iz uređaja.
Pogledajte poglavlje "Uklanjanje nosača
police".
POZOR
Ne ostavljajte nosače police koji se
mogu ukloniti u pećnici tijekom pi‐
rolitičkog čišćenja. Postoji opasnost od
oštećenja.
Najgoru prljavštinu uklonite ručno.
Vrata pećnice zatvorite do kraja.
Postupak pirolitičkog čišćenja ne može
započeti dok ne zatvorite vrata pećnice.
Postavite funkciju pirolitičko čišćenje.
Pogledajte poglavlje "Funkcije pećnice".
5.
Kada zatreperi
, pritisnite + ili - kako bi‐
ste podesili potrebnu proceduru:
– P1 - ako pećnica nije jako prljava. Postu‐
pak traje 1 h.
– P2 - ako je pećnica prljavija. Postupak
traje 1 h 30 min.
6.
Pritisnite
za pokretanje postupka. Za od‐
godu početka postupka čišćenja možete
koristiti funkciju Završetak.
Kada pećnica postigne postavljenu tempe‐
raturu, vrata se zaključavaju. Zaslon
i linije indikatora topline.
prikazuje simbol
18
www.electrolux.com
Za prekid pirolitičkog čišćenja prije za‐
vršetka, prekidač funkcija pećnice okre‐
nite u isključeni položaj.
Kada pirolitičko čišćenje završi, na zaslonu se
prikazuje trenutno vrijeme. Vrata pećnice ostaju
zaključana. Kada se uređaj ohladi, oglašava se
zvučni signal i vrata se otključavaju.
Tijekom pirolitičkog čišćenja svjetlo peć‐
nice je isključeno.
Podsjetnik za čišćenje
Da bi vas podsjetio da je potrebno pirolitičko čiš‐
ćenje, nakon svakog uključivanja i isključivanja
pećnice na zaslonu treperi PYR tijekom 10
sekundi.
Podsjetnik čišćenja se isključuje:
• Nakon završetka funkcije pirolitičkog čišćenja
• Ako pritisnete + i - u isto vrijeme PYR trepće
na zaslonu.
Stavite krpu na dno pećnice kako biste
spriječili oštećenja svjetla pećnice i
staklenog poklopca.
Uvijek držite halogenu žarulju krpom
kako biste spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1.
2.
3.
4.
Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu i
skinite ga.
Očistite stakleni poklopac.
Zamijenite svjetlo svjetla pećnice priklad‐
nom žaruljom otpornom na temperaturu do
300 °C.
Koristite istu vrstu svjetla pećnice.
Postavite stakleni poklopac.
9.3 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice sastoje se od četiri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili.
POZOR
Uređaj ne upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
9.2 Svjetlo pećnice
UPOZORENJE
Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako
staklene ploče pokušate skinuti prije ne‐
go skinete vrata pećnice.
Prije zamjene svjetla pećnice:
• Isključite pećnicu.
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
Skidanje vrata pećnice i staklene ploče
1.
2.
Otvorite vrata do kraja i utvrdite šarku s des‐
ne strane vrata.
Gurnite obujmicu sve dok se ne povuče
prema nazad.
HRVATSKI
19
3.
Obujmicu držite jednom rukom. Odvijačem
u drugoj ruci podignite i okrenite polugu na
lijevoj šarki.
4.
Utvrdite šarku na lijevoj strani vrata.
5.
Podignite i okrenite ručicu na lijevoj šarki.
20
www.electrolux.com
90°
6.
Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja
(napola). Zatim povucite vrata prema na‐
prijed i izvadite ih iz ležišta.
7.
Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom.
8.
Otpustite sustav za blokiranje kako biste iz‐
vadili staklene ploče.
9.
Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i iz‐
vucite ih iz ležišta.
HRVATSKI
21
10. Pažljivo podignite (1. korak) i uklonite jednu
po jednu staklenu ploču (2. korak). Krenite
od gornje ploče.
11. Staklene ploče očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo osušite staklene ploče.
1
2
Postavljanje vrata i staklenih ploča
A
B
Kada je čišćenje završeno, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake oba‐
vite obrnutim redoslijedom.
Pazite da staklene ploče (A, B i C) vratite isprav‐
nim redoslijedom. Srednja staklena ploča (B) ima
ukrasni okvir. Dio s tiskom mora biti okrenut
prema unutrašnjoj strani vrata. Nakon po‐
stavljanja provjerite da površina okvira staklene
ploče (B) na dijelovima s tiskom nije gruba na
dodir.
C
Provjerite jeste li gornju ploču ispravno postavili
u ležište.
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Pećnica se ne zagrijava.
Mogući uzrok
Uređaj je isključen.
Rješenje
Uključite uređaj.
22
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije podešen.
Postavite sat. Pogledajte
odjeljak "Namještanje
vremena".
Pećnica se ne zagrijava.
Nisu podešene potrebne po‐
stavke.
Provjerite jesu li postavke toč‐
ne.
Pećnica se ne zagrijava.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.
Sigurnosna blokada za djecu
je uključena.
Pogledajte poglavlje "Isključi‐
vanje sigurnosne blokade za
djecu".
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač u kutiji s osigura‐
čima je pregorio.
Provjerite osigurač. Ako osi‐
gurač i dalje pregara, pozovite
ovlaštenog servisera.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno.
Zamijenite svjetlo pećnice.
Pirolitičko ne započinje. Na
zaslonu se prikazuje C3.
Vrata nisu zatvorena do kraja
ili je brava na vratima ne‐
ispravna.
Zatvorite vrata do kraja.
Na zaslonu se prikazuje
F102.
Vrata nisu zatvorena do kraja
ili je brava na vratima ne‐
ispravna.
1.
2.
3.
Pećnica se ne zagrijava. Na
zaslonu se prikazuje Demo.
Uključen je demo program.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zatvorite vrata do kraja.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo uključi‐
te uređaj.
Ako se na zaslonu po‐
novno prikazuje F102,
obratite se servisnom
centru.
Isključite uređaj.
Pritisnite i držite pritisnu‐
tu tipku +.
Kada se oglasi zvučni
signal, prekidač funkcija
pećnice okrenite na prvu
funkciju. Demo treperi na
zaslonu.
Prekidač funkcija pećni‐
ce okrenite u položaj
isključeno.
Otpustite tipku +.
Regulator temperature
okrenite u smjeru kazaljki
na satu tri puta. Tri puta
se oglašava zvučni sig‐
nal. Demo program je
isključen.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
Na zaslonu se prikazuje kod
greške koji nije na popisu.
Rješenje
Došlo je do elektroničke po‐
greške.
1.
2.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisu.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo uključi‐
te uređaj.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške
kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Ne ostavljajte jelo u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta nakon
dovršetka pečenja.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj
pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
11. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
11.1 Ugradnja
548
558
20
590
min. 550
20
min. 560
573
589
594
5
23
24
www.electrolux.com
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Sigurnosne informacije".
600
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom na‐
pajanja.
min. 550
20
min. 560
11.3 Kabel
Vrste kabela primjenjivih za montažu ili zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na
nazivnoj pločici) i tablicu:
A
B
Ukupna snaga
Presjek kabela
maksimalno 1380
W
3 x 0,75 mm²
maksimalno 2300
W
3 x 1 mm²
maksimalno 3680
W
3 x 1,5 mm²
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm
dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).
11.2 Električna instalacija
UPOZORENJE
Električnu instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
HRVATSKI
25
26
www.electrolux.com
HRVATSKI
27
892954496-B-102013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement