AEG | 47035VD-WN | User manual | Aeg 47035VD-MN Lietotāja rokasgrāmata

Aeg 47035VD-MN Lietotāja rokasgrāmata
47035VD
LV Lietošanas instrukcija
MKУпатство за ракување
2
32
2
www.aeg.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu
nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, –
iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu
vislabākos rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un
apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.aeg.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojāju‐
miem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lie‐
tošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā
turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invali‐
ditātes risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus
uzrauga pieaugušais vai par viņu drošību atbildīgā
persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieeja‐
mās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvda‐
ļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties silde‐
lementiem.
• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tāl‐
vadības sistēmu.
• Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pie‐
skatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
4
www.aeg.com
• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns‐
drošības segu.
• Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
• Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet
ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.
• Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā
var sakarst.
• Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauk‐
tu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sie‐
nām. Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminē‐
tās darbības pretējā secībā.
• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
2.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificē‐
ta persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uz‐
stādīšanas norādes.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierī‐
ci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aiz‐
sargcimdus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
• Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
• Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena ga‐
tavošanas trauki.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elek‐
trošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehni‐
sko datu plāksnītes atbilst jūsu elektro‐
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sistēmas parametriem. Ja neatbilst,
sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un kabeli. Sazinieties
ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomai‐
nītu bojātu strāvas kabeli.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm, it īpaši, ja durvis ir
karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez instru‐
mentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontakt‐
ligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pār‐
baudiet, vai pēc uzstādīšanas kontakt‐
spraudnim var brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, vel‐
kot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet
aiz kontaktspraudņa.
Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ie‐
rīces: automātslēdžus, drošinātājus
(no turētājiem izskrūvējamos drošinā‐
tājus), zemējuma noplūdes automāt‐
slēdžus un savienotājus.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierī‐
cei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē at‐
starpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
2.2 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres
nav nosegtas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzī‐
bas.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sa‐
karst. Nepieskarieties sildelementiem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet
cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ie‐
vietojot piederumus vai cepeškrāsns
traukus.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lieto‐
ta, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Ierīci darbinot, nedrīkst izmantot ārēju
laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ie‐
rīces durvis aizvērtas.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tās sakarst.
Pēc lietošanas iestatiet gatavošanas
zonu pozīcijā "Izslēgt".
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uz‐
glabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, neka‐
vējoties atvienojiet ierīci no elektrotīk‐
la. Tas jādara, lai novērstu elektrošo‐
ku.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aizdegšanās vai sprā‐
dziena risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzlie‐
smojošu tvaiku. Gatavojot ar taukvie‐
lām un eļļu, netuviniet tām atklātu lies‐
mu vai sakarsētus priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām pie‐
sūcinātus priekšmetus.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai lie‐
smai saskarties ar ierīci, kad atverat
cepeškrāsns durvis.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alko‐
holu saturošu sastāvdaļu lietošana var
radīt spirta un gaisa maisījumu.
• Nedzēsiet ar ūdeni. Atvienojiet ierīci
un pārklājiet liesmu ar vāku vai uguns‐
dzēsības segu.
6
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– Nenovietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus nepastarpināti
uz ierīces grīdas.
– Nenovietojiet alumīnija foliju nepa‐
starpināti uz ierīces grīdas.
– Nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– Neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas beigām.
– Izņemot vai uzstādot piederumus, rī‐
kojieties uzmanīgi.
• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierī‐
ces darbību. Garantijas likumdošanas
izpratnē tas nav defekts.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var at‐
stāt nenotīrāmus traipus.
• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavo‐
šanas traukus uz vadības paneļa.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārī‐
ties tukšiem.
• Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu ne‐
kādi priekšmeti un ēdiena gatavoša‐
nas trauki. Tā var sabojāt virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz
tām novietoti tukši ēdiena gatavoša‐
nas trauki, vai bez ēdiena gatavoša‐
nas traukiem.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izga‐
tavoti no čuguna vai alumīnija lējuma,
vai kuru apakša ir bojāta, var saskrā‐
pēt stikla keramiku. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet tos.
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un at‐
vienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pa‐
stāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, no‐
mainiet tos nekavējoties. Sazinieties
ar servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virs‐
mas materiāla nolietošanos.
• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt ugunsgrē‐
ku.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lie‐
tojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādāju‐
mus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai pare‐
dzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja
drošības norādījumus, kas atrodami uz
iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
2.4 Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halo‐
gēna spuldze paredzēta tikai mājsaim‐
niecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt elektrošoku!
• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ie‐
rīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāci‐
ju lampas.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai no‐
smakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
LATVIEŠU
7
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1 Plīts virsmas regulatori
1 2 3 4 5 6 1
2 Temperatūras indikators
3 Cepeškrāsns temperatūras regula‐
tors
7
8
4
11
3
9
2
4 Elektroniskais programmētājs
5 Cepeškrāsns funkciju regulators
6 Jaudas indikators
7 Sildelements
8 Cepeškrāsns lampa
1
9 Ventilators un sildelements
10 Datu plāksnīte
10
11 Cepšanas līmeņi
3.2 Plīts virsmas shēma
1
2
140 mm
3
140 mm
1 Gatavošanas zona 1200 W
250 mm
3 Gatavošanas zona 900 / 2000 W
2 Tvaika izvads
4 Gatavošanas zona 1200 W
120/180 mm
6
140 mm
5
5 Atlikušā siltuma indikators
6 Gatavošanas zona 700 / 1700 W
4
3.3 Papildpiederumi
• Cepeškrāsns plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
traukiem un cepešiem.
• Sekla cepešpanna
Kūkām un cepumiem.
• Dziļā cepamā panna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākša‐
nai.
• Noņemamas teleskopiskās vadotnes
Plauktu vai paplāšu ievietošanai.
• Uzglabāšanas atvilktne
Zem cepeškrāsns nodalījuma ir izvie‐
tota uzglabāšanas atvilktne.
8
www.aeg.com
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
UZMANĪBU
Lai atvērtu cepeškrāsns durvis,
satveriet ierīces rokturi tā vidus‐
daļā.
Pēc aptuveni piecām sekundēm indika‐
tors pārstāj mirgot un displejs rāda iesta‐
tīto diennakts laiku.
Lai mainītu laika iestatījumu, vai‐
rākas reizes spiediet
, kamēr
sāk mirgot Diennakts laika funk‐
cija. Nedrīkst vienlaikus iestatīt
Darb. laika
vai Beigu
funk‐
ciju.
4.1 Pirmā tīrīšana
• Izņemiet visus papildpiederumus un
izņemamos plauktu balstus (ja tādi ir).
• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrī‐
šana".
4.2 Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas
jāiestata laiks.
Kad pieslēdzat ierīci elektrības padevei
vai pēc barošanas pārrāvuma, mirgo
diennakts laika funkcijas indikators.
Piespiediet taustiņu + vai -, lai iestatītu
pareizu laiku.
4.3 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkar‐
sējiet ierīci, kad tā ir tukša.
1.
2.
3.
4.
Iestatiet
funkciju un maksimālo
temperatūru.
Ļaujiet ierīcei darboties vienu stun‐
du.
Iestatiet
funkciju un maksimālo
temperatūru.
Ļaujiet ierīcei darboties desmit minū‐
tes.
5.
Iestatiet
funkciju un maksimālo
temperatūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties desmit minū‐
tes.
Papildpiederumi var sakarst vairāk nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai
gaisa plūsma ir pietiekama.
5. PLĪTS VIRSMA - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Sildīšanas pakāpes
Vadī‐
bas re‐
gula‐
tors
0
Funkcija
Pozīcija Izslēgts
Dubultās zonas slēdzis
LATVIEŠU
Vadī‐
bas re‐
gula‐
tors
Funkcija
1-9
Sildīšanas pakāpes
(1 - zemākā sildīšanas pa‐
kāpe; 9 - augstākā sildīša‐
nas pakāpe)
1.
2.
1.
2.
Pagrieziet regulatoru un izvēlieties
vajadzīgo sildīšanas pakāpi. Iedeg‐
sies plīts vadības indikators.
Lai pabeigtu gatavošanu, pagrieziet
regulatoru pozīcijā 0.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
Izslēdziet gatavošanas zonu ap‐
tuveni 5-10 minūtes pirms gata‐
vošanas procesa beigām.
3.
9
Pagriezt regulatoru pulksteņa rādītā‐
ja virzienā uz stāvokli 9.
Lēnām grieziet regulatoru līdz sim‐
, līdz sadzirdat klikšķi.
bolam
Šajā brīdī ir ieslēgtas divas gatavo‐
šanas zonas.
Lai iestatītu vajadzīgo sildīšanas pa‐
kāpi, skatiet sadaļu "Sildīšanas pa‐
kāpes".
5.3 Atlikušā siltuma indikators
Sakarstot gatavošanas zonai, iedegas
arī atlikušā siltuma indikators.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv risks gūt apdegumus atli‐
kušā siltuma dēļ.
5.2 Dubultās zonas lietošana
UZMANĪBU
Lai ieslēgtu dubulto zonu, pagrie‐
ziet regulatoru pulksteņa rādītāja
virzienā. Negrieziet tālāk par at‐
dures pozīciju.
6. PLĪTS VIRSMA - NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
• Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc ie‐
spējas biezākai un plakanākai.
• Ēdiena gatavošanas trauki, ku‐
ru apakšējās daļas ir izgatavo‐
tas no emaljēta tērauda, alumī‐
nija vai vara, var izraisīt stikla
keramikas krāsas izmaiņas.
6.2 Enerģijas taupīšana
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
• Uzlieciet ēdiena gatavošanas
traukus uz gatavošanas zonas,
pirms to ieslēdzat.
• Izslēdziet gatavošanas zonas
pirms gatavošanas laika bei‐
gām, lai izmantotu atlikušo sil‐
tumu.
• Katla dibenam un gatavošanas
zonai ir jābūt vienādā lielumā.
10 www.aeg.com
6.3 Ēdienu gatavošanas piemēri
Sildī‐ Lietojums:
ša‐
nas
iesta‐
tījums
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc
vaja‐
dzības
Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
tavošanas trauka.
1-2
Holandes mērce, kausēšana:
sviests, šokolāde, želatīns.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Sabiezēšanai: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40 Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
tavošanas trauka.
2-3
Vārītu rīsus un gatavotu piena
ēdienus uz mazas uguns, uzsil‐
dītu pusfabrikātus.
25 - 50 Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet
ēdienus uz piena bāzes ga‐
tavošanas laikā.
3-4
Tvaicētu dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45 Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma.
4-5
Tvaicētu kartupeļus.
20 - 60 Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
6-7
Maigai cepšanai: eskalops, teļa
gaļa, kotletes, frikadeles, cīsiņi,
aknas, mērces, olas, pankūkas,
virtuļi.
pēc
vaja‐
dzības
Cepšanas laikā apgrieziet.
7-8
Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu fi‐
lejas steikus, steikus.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
9
Vārītu lielu ūdens daudzumu, vārītu makaronus, apbrūninātu gaļu (gula‐
šu, sautētu cepeti), ceptu kartupeļus frī eļļā.
Tabulās minētā informācija ir tikai infor‐
matīva.
7. PLĪTS VIRSMA - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Lietojiet ēdiena gatavošanas traukus ar
tīrām apakšpusēm.
Risks gūt apdegumus atlikušā sil‐
tuma dēļ!
Ļaujiet ierīcei atdzist.
Skrāpējumi vai tumši plankumi uz
stikla keramikas neietekmē ierī‐
ces darbību.
LATVIEŠU
Netīrumu noņemšana:
1. – Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā var sabojāt ierīci. Stikla
tīrīšanai izmantojiet speciālu skrā‐
pi. Novietojiet skrāpi uz stikla virs‐
mas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
– Noņemt, kad ierīce ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
2.
3.
11
traipus, taukvielu šļakstus un krā‐
su izmaiņas uz spīdīgās metāli‐
skās virsmas. Lietojiet tīrīšanas
līdzekļus, kas paredzēti stikla ke‐
ramikas vai nerūsošā tērauda virs‐
mām.
Tīriet ierīci ar mitru drāniņu un maz‐
gāšanas līdzekli.
Tīrīšanas beigās nosusiniet ierīci, iz‐
mantojot tīru drāniņu.
8. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ierīces ieslēgšana un
atslēgšana
1.
2.
Pagrieziet cepeškrāsns funkciju re‐
gulatoru uz cepeškrāsns funkciju.
Jaudas indikators iedegas, kad ierī‐
ce darbojas.
Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai iestatītu temperatūru.
Temperatūras indikators iedegas,
kad ierīcē paaugstinās temperatūra.
3.
Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet ce‐
peškrāsns funkciju un temperatūras
vadības regulatorus izslēgtā stāvoklī.
8.2 Drošības termostats
Lai novērstu bīstamu pārkaršanu (nepa‐
reizas iekārtas lietošanas vai bojātās de‐
taļas dēļ), cepeškrāsnij ir drošības ter‐
mostats, kas pārtrauc strāvas padevi.
Cepeškrāsns atkal ieslēdzas automāti‐
ski, kad temperatūra pazeminās.
8.3 Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Pozīcija Izslēgts
Ierīce ir izslēgta.
Cepeškrāsns
lampa
Lai izgaismotu cepeškrāsns iekšieni bez gatavošanas.
Augš. + apakš‐
karsēšana
Karsē, izmantojot gan augšējo, gan apakšējo sildele‐
mentu. Lai ceptu un grauzdētu vienā cepeškrāsns lī‐
menī.
Apakšējais sil‐
delements
Karsē tikai no cepeškrāsns apakšdaļas. Lai ceptu kū‐
kas ar kraukšķīgu pamatni.
Gatavošana, iz‐
mantojot ventila‐
toru
Lai vienlaikus gatavotu vairākus atšķirīgus ēdienus.
Lai mājās gatavotu augļu kompotus, žāvētu sēnes un
augļus.
12 www.aeg.com
Cepeškrāsns funkcija
Lietojums
Ventilatora kar‐
sēšana
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem
nepieciešama vienāda gatavošanas temperatūra, iz‐
mantojot vairākus plauktus, vienlaikus nesajaucot aro‐
mātus. Izmantojot šo funkciju, samaziniet cepeš‐
krāsns temperatūru par 20 - 40 °C, salīdzinot ar funk‐
ciju Augš. + apakškarsēšana.
Viegla gatavo‐
šana
Īpaši tādiem viegli pagatavojamiem ēdieniem kā:
bezē, biskvītkūka, sviesta kūka, Šveices rullīši.
Infratermiskā
grilēšana
Grila sildelements un cepeškrāsns ventilators darbo‐
sies pārmaiņus, nodrošinot sakarsētā gaisa cirkulāciju
ap ēdienu. Arī lai gatavotu lielus gaļas gabalus. Mak‐
simālā temperatūra šai funkcijai ir 210 °C.
Picas funkcija
Apakšējais sildelements nodrošina picas vai pīrāgu
apakšdaļas sakarsēšanu, savukārt ventilators nodro‐
šina gaisa cirkulāciju, kas sakarsē picas virspusi vai
pīrāgu pildījumus.
Atkausēšana
Lai atlaidinātu saldētu pārtiku. Temperatūras kontro‐
les rokturim jābūt iestatītam izslēgtā pozīcijā.
9. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS
9.1 Elektroniskais programmētājs
1
2
1
1 Funkciju indikatori
2 Laika displejs
3 Taustiņš +
4 Izvēles taustiņš
5 Taustiņš -
hr min
5
4
Pulksteņa funkcija
Diennakts laiks
3
Lietojums
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
Laika atgādinā‐ Lai iestatītu laika atskaitīšanu. Šī funkcija neietekmē
jums
cepeškrāsns darbību.
Darbības laiks
Beigas
Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.
Lai iestatītu laiku, kad ierīce deaktivizēsies.
LATVIEŠU
Funkcijas Darb. laiks un Beigu
laiks var izmantot vienlaicīgi, ja
ierīci nepieciešams aktivizēt un
deaktivizēt vēlāk. Vispirms iesta‐
tiet darbības laiku, pēc tam bei‐
gas.
3.
9.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
1.
2.
Darb. laikam
un Beigām
iesta‐
tiet cepeškrāsns funkciju un tempe‐
ratūru. To nav nepieciešams darīt,
lietojot funkciju Laika atgādinājums
.
Pieskarieties izvēles taustiņam vai‐
rākas reizes, līdz sāk mirgot vajadzī‐
gās pulksteņa funkcijas indikators.
4.
5.
13
Piespiediet taustiņu + vai -, lai iesta‐
tītu nepieciešamo pulksteņa funkciju.
Displejā redzams iestatītās pulkste‐
ņa funkcijas indikators. Kad iestatī‐
tais laiks beidzies, indikators mirgo
un divas minūtes skan skaņas sig‐
nāls.
Ar funkcijām Darb. laiks
un
ierīce izslēdzas auto‐
Beigas
mātiski.
Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu sig‐
nālu.
Pagrieziet cepeškrāsns funkciju re‐
gulatoru un temperatūras regulatoru
izslēgtā stāvoklī.
9.3 Pulksteņa funkciju
atcelšana
1.
hr min
2.
Vairākas reizes nospiediet izvēles
taustiņu, līdz sāk mirgot vajadzīgās
funkcijas indikators.
Nospiediet un turiet taustiņu -.
Pulksteņa funkcija nodziest pēc da‐
žām sekundēm.
10. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Cepešpannas ievietošana
Ievietojiet cepešpannu cepeškrāsns
iekšpusē, starp priekšējo un aizmugurējo
sieniņu. Tādējādi ap cepešpannu notiek
karstā gaisa cirkulācija. Pārliecinieties,
ka cepešpanna novietota nedaudz ieslī‐
pi, kā parādīts attēlā.
BRĪDINĀJUMS
Neievietojiet cepešpannu līdz ga‐
lam, līdz pašai cepeškrāsns iekš‐
puses aizmugures sieniņai. Tas
traucēs cirkulēt karstajam gaisam
ap pannu. Ēdiens var piedegt,
īpaši tad, ja cepešpanna novieto‐
ta tuvu aizmugures sieniņai.
14 www.aeg.com
10.2 Cepeškrāsns piederumu ievietošana
Ievietojiet iebīdāmos piederumus tā, lai
divpusējās malas atrastos cepeškrāsns
aizmugurē un būtu vērstas uz leju. Iestu‐
miet iebīdāmos piederumus starp viena
cepeškrāsns līmeņa vadotnēm.
Cepeškrāsns plaukta un dziļās cepeš‐
pannas vienlaicīga ievietošana
Uzlieciet cepeškrāsns plauktu uz dziļās
cepešpannas. Iestumiet dziļo cepešpan‐
nu starp viena cepeškrāsns līmeņa va‐
dotnēm.
10.3 Teleskopiskās vadotnes
1.
°C
Izvelciet labās un kreisās puses tele‐
skopiskās vadotnes.
LATVIEŠU
2.
°C
Izmantojot teleskopiskās vadot‐
nes, pannas var ielikt un izņemt
vieglāk. Saglabājiet teleskopisko
vadotņu uzstādīšanas instrukciju
vēlākai izmantošanai.
15
Uzlieciet restoto plauktu uz telesko‐
piskajām vadotnēm un uzmanīgi ie‐
bīdiet cepeškrāsnī.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvērša‐
nas pārbaudiet, vai teleskopiskās
vadotnes ir pilnībā iebīdītas ierīcē.
UZMANĪBU
Nemazgājiet teleskopiskās va‐
dotnes trauku mazgājamā mašī‐
nā. Neeļļojiet teleskopiskās va‐
dotnes.
UZMANĪBU
Teleskopiskās vadotnes var uz‐
stādīt citos plauktu līmeņos, izņe‐
mot 4. līmeni.
11. CEPEŠKRĀSNS - NODERĪGI PADOMI UN
IETEIKUMI
UZMANĪBU
Gatavojot ļoti sulīgus un treknus
sacepumus, izmantojiet dziļu
pannu. Augļu sulas var atstāt ne‐
nomazgājamus traipus uz emal‐
jas.
• Ierīcei ir četri cepšanas līmeņi. Skaitiet
cepšanas līmeņus no ierīces apakšas.
• Dažādus ēdienus var gatavot divos lī‐
meņos vienlaikus. Novietojiet plauktus
1. un 3. līmenī.
• Cepeškrāsnī vai uz stikla durtiņām var
uzkrāties mitrums. Tā ir normāla parā‐
dība. Atverot cepeškrāsns durtiņas ga‐
tavošanas laikā, obligāti stāviet atsta‐
tus no ierīces. Lai samazinātu konden‐
sāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐
karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minū‐
tes.
• Pēc katras ierīces lietošanas reizes
noslaukiet mitrās vietas.
• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamat‐
nes priekšmetus un gatavošanas laikā
nepārklājiet ierīces daļas ar alumīnija
foliju. Tas var ietekmēt gatavošanas
rezultātus un sabojāt emaljas pārklāju‐
mu.
11.1 Kūku cepšana
• Pirms pagatavošanas sakarsējiet ce‐
peškrāsni aptuveni 10 minūtes.
• Neatveriet cepeškrāsns durtiņas,
pirms nav pagājušas ¾ no gatavoša‐
nas laika.
• Ja vienlaikus lietojat divas seklās pan‐
nas, atstājiet starp tām vienu tukšu lī‐
meni.
16 www.aeg.com
11.2 Gaļas un zivju
pagatavošana
• Negatavojiet cepeškrāsnī gaļu, kuras
svars ir mazāks par 1 kg. Gatavojot
gaļu nelielā daudzumā, tā izžūst.
• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet dziļo
cepešpannu, lai uz cepeškrāsns nepa‐
liktu nenotīrāmi traipi.
• Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai sa‐
glabātu gaļas sulīgumu.
• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet dziļajā
cepešpannā nedaudz ūdens. Lai no‐
vērstu dūmu kondensāciju, pielejiet
ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
11.3 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās nori‐
si. Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos
iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdiena
gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena
gatavošanas traukiem, receptēm un
daudzumam.
11.4 Apakšējais + Augšējais sildelements
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatū‐
ra (°C)
Gatavoša‐
nas/cepša‐
nas laiks
(minūtēs)
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
emaljētu paplāti 3.
līmenī
-
150
25 - 30
Plakans pī‐
rāgs (1000 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10
160 - 170
30 - 35
-
170 - 190
40 - 50
Pīrāgs no rau‐ emaljētu paplāti 3.
ga mīklas ar
līmenī
āboliem (2000
g)
Ābolu pīrāgs
(1200+1200
g)
2 apaļi trauki ar
alumīnija pārklāju‐
mu (diametrs: 20
cm) 1. līmenī
15
180 - 200
50 - 60
Pīrādziņi (500
g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10
160 - 180
25 - 30
Kūka no bis‐
kvītmīklas bez
taukiem (350
g)
1 apaļa paplāte ar
alumīnija pārklāju‐
mu (diametrs: 26
cm) 1. līmenī
10
160 - 170
25 - 30
Dziļajā cepeš‐ emaljētu paplāti 2.
pannā gata‐
līmenī
vots pīrāgs
(1500 g)
-
160 - 170
45 - 551)
Vista, vesela
(1350 g)
-
200 - 220
60 - 70
cepeškrāsns
plaukts 2. līmenī,
cepešpanna 1. lī‐
menī
LATVIEŠU
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatū‐
ra (°C)
Gatavoša‐
nas/cepša‐
nas laiks
(minūtēs)
Vista, puse
(1300 g)
cepeškrāsns
plaukts 3. līmenī,
cepešpanna 1. lī‐
menī
-
190 - 210
30 - 35
Cūkgaļas kot‐
letes (600 g)
cepeškrāsns
plaukts 3. līmenī,
cepešpanna 1. lī‐
menī
-
190 - 210
30 - 35
Pildītā plāt‐
smaize (800
g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
20
230 - 250
10 - 15
Pildīts rauga
mīklas pīrāgs
(1200 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pica (1000 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Siera kūka
(2600 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
-
170 - 190
60 - 70
Šveices ābolu emaljētu paplāti 1.
pīrāgs (1900
līmenī
g)
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Ziemassvētku
pīrāgs (2400
g)
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
10 - 15
220 - 230
40 - 50
emaljētu paplāti 2.
līmenī
Quiche Lorrai‐ 1 apaļa paplāte
ne (1000 g)
(diametrs: 26 cm)
1. līmenī
17
Zemnieku
maize (750 +
750 g)
2 apaļi trauki ar
alumīnija pārklāju‐
mu (diametrs: 20
cm) 1. līmenī
183)
180 - 200
60 - 70
Rumāņu bis‐
kvītkūka (600
+ 600 g)
2 paplātes ar alu‐
mīnija pārklājumu
(garums: 25 cm) 2.
līmenī
10
160 - 170
40 - 50
Rumāņu bis‐
kvītkūka - tra‐
dicionālā (600
+ 600 g)
2 paplātes ar alu‐
mīnija pārklājumu
(garums: 20 cm) 2.
līmenī
-
160 - 170
30 - 40
Rauga pīrā‐
dziņi (800 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Šveices rullīši
(500 g)
emaljētu paplāti 1.
līmenī
10
150 - 170
15 - 20
18 www.aeg.com
Ēdiens
Paplātes veids un
plaukta līmenis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatū‐
ra (°C)
Gatavoša‐
nas/cepša‐
nas laiks
(minūtēs)
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
-
100 - 120
40 - 50
Drumstalu
maize (1500
g)
emaljētu paplāti 3.
līmenī
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Bezē kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 3.
līmenī
10
160 - 170
25 - 35
Sviesta kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 2.
līmenī
10
180 - 200
20 - 25
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 250 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
11.5 Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Ēdiens
Paplātes
veids un
plaukta līme‐
nis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
emaljēta pa‐
plāte 3. līmenī
10
140 - 150
20 - 30
Konditorejas
izstrādājumi
(250 + 250 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Konditorejas
izstrādājumi
(250 + 250 +
250 g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
3. līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Plakans pī‐
rāgs (500 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
10
150 - 160
30 - 35
Plakans pī‐
rāgs (500 +
500 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
150 - 160
35 - 45
Plakans pī‐
rāgs (500 +
500 + 500 g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
4. līmenī 1)
10
155 - 165
40 - 50
-
170 - 180
40 - 50
Pīrāgs no rau‐ emaljēta pa‐
ga mīklas ar
plāte 3. līmenī
āboliem (2000
g)
LATVIEŠU
Ēdiens
Paplātes
veids un
plaukta līme‐
nis
19
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Ābolu pīrāgs
(1200 + 1200
g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 20
cm) 2. līmenī
-
165 - 175
50 - 60
Pīrādziņi (500
g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
10
150 - 160
20 - 30
Pīrādziņi (500
+ 500 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Pīrādziņi (500
+ 500 + 500
g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
4. līmenī 1)
10
150 - 160
35 - 45
Kūka no bis‐
kvītmīklas
(350 g)
1 apaļa paplā‐
te ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 26
cm) 1. līmenī
10
150 - 160
20 - 30
Dziļajā cepeš‐ emaljēta pa‐
pannā gata‐
plāte 2. līmenī
vots pīrāgs
(1200 g)
-
150 - 160
30 - 35 2)
Vista, vesela
(1300 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. lī‐
menī, cepeš‐
panna 1. līme‐
nī
-
170 - 180
40 - 50
Cūkgaļas ce‐
petis (800 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. lī‐
menī, cepeš‐
panna 1. līme‐
nī
-
170 - 180
45 - 50
Pildīts rauga
mīklas pīrāgs
(1200 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
20 - 30
150 - 160
20 - 30
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
-
180 - 200
30 - 40
Pica (1000 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
-
190 - 200
25 - 35
Siera kūka
(2600 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. līmenī
-
160 - 170
40 - 50
20 www.aeg.com
Ēdiens
Paplātes
veids un
plaukta līme‐
nis
Šveices ābolu emaljēta pa‐
pīrāgs (1900
plāte 2. līmenī
g)
Ziemassvētku
pīrāgs (2400
g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
Quiche Lorrai‐ 1 apaļa paplā‐
ne (1000 g)
te (diametrs:
26 cm) 2. lī‐
menī
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
10 - 15
180 - 200
30 - 40
10
150 - 160
35 - 40 2)
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Zemnieku
maize (750 +
750 g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 20
cm) 1. līmenī
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
Rumāņu bis‐
kvītkūka (600
+ 600 g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 25
cm) 2. līmenī
10 - 15
155 - 165
40 - 50
Rumāņu bis‐
kvītkūka - tra‐
dicionālā (600
+ 600 g)
2 apaļi trauki
ar alumīnija
pārklājumu
(diametrs: 20
cm) 2. līmenī
-
150 - 160
30 - 40
Rauga pīrā‐
dziņi (800 g)
emaljēta pa‐
plāte 3. līmenī
15
180 - 200
10 - 15
Rauga pīrā‐
dziņi (800 +
800 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
15
180 - 200
15 - 20
Šveices rullīši
(500 g)
emaljēta pa‐
plāte 3. līmenī
10
150 - 160
15 - 25
Bezē (400 g)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
-
110 - 120
30 - 40
Bezē (400 +
400 g)
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
-
110 - 120
45 - 55
Bezē (400 +
400 + 400 g)
emaljēta pa‐
plāte 1., 2. un
4. līmenī 1)
-
115 - 125
55 - 65
Drumstalu kū‐ emaljēta pa‐
ka (1500 g)
plāte 3. līmenī
-
160 - 170
25 - 35
LATVIEŠU
Ēdiens
Paplātes
veids un
plaukta līme‐
nis
Biskvītkūka
(600 g)
Sviesta kūka
(600 + 600 g)
21
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
emaljēta pa‐
plāte 2. līmenī
10
150 - 160
25 - 35
emaljēta pa‐
plāte 1. un 3.
līmenī
10
160 - 170
25 - 35
1) Kad plātsmaize ir pagatavota 4. līmenī, izņemiet to un ievietojiet tur plātsmaizi no 1.
līmeņa. Cepiet vēl desmit minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
3) Iestatiet 250 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
11.6 Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatū‐
ra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
10
150 - 160
20 - 30
Konditorejas emaljēta paplāte 1.
izstrādājumi
un 3. līmenī
(250 + 250 g)
10
140 - 150
25 - 30
Konditorejas
izstrādājumi
(250 + 250 +
250 g)
10
150 - 160
30 - 35
Plakans pī‐
emaljētu paplāti 2. lī‐
rāgs (1000 g) menī
10
150 - 160
30 - 40
Plakans pī‐
rāgs (1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
10
140 - 150
45 - 55
Plakans pī‐
rāgs (1000 +
1000 + 1000
g)
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
10
140 - 150
55 - 65
Pīrāgs no
rauga mīklas
ar āboliem
(2000 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
170 - 180
40 - 50
Ābolu pīrāgs 2 apaļi trauki ar alu‐
(1200 + 1200 mīnija pārklājumu
g)
(diametrs: 20 cm) 2.
un 3. līmenī
10
170 - 180
50 - 60
Ēdiens
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
Paplātes veids un
plaukta līmenis
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
22 www.aeg.com
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatū‐
ra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
10
140 - 150
30 - 35
Pīrādziņi
emaljēta paplāte 1.
(500 + 500 g) un 3. līmenī
10
140 - 150
25 - 30
Pīrādziņi
(500 + 500 +
500 g)
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
10
150 - 160
25 - 30
Kūka no bis‐
kvītmīklas
bez taukiem
(350 g)
1 apaļa paplāte ar
alumīnija pārklājumu
(diametrs: 26 cm) 3.
līmenī
10
150 - 160
30 - 40
Dziļajā ce‐
emaljētu paplāti 3. lī‐
pešpannā
menī
gatavots pī‐
rāgs (1200 g)
-
150 - 160
40 - 50 1)
Vista, vesela
(1400 g)
cepeškrāsns plaukts
2. līmenī, cepešpan‐
na 1. līmenī
-
170 - 190
50 - 60
Cūkgaļas
kotletes (600
g)
cepeškrāsns plaukts
3. līmenī, cepešpan‐
na 1. līmenī
-
180 - 200
30 - 40
Pildītā plāt‐
smaize (800
g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
15
230 - 250
10 - 15
Pildīts rauga
mīklas pīrāgs
(1200 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
-
180 - 200
50 - 60
Siera kūka
(2600 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
150 - 170
60 - 70
Šveices ābo‐
lu pīrāgs
(1900 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
15
180 - 200
30 - 40
Ziemassvēt‐
ku pīrāgs
(2400 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lor‐
raine (1000
g)
1 apaļa paplāte (dia‐
metrs: 26 cm) 2. lī‐
menī
15
210 - 230
35 - 45
Ēdiens
Pīrādziņi
(500 g)
Paplātes veids un
plaukta līmenis
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
LATVIEŠU
Ēdiens
Zemnieku
maize (750 +
750 g)
Paplātes veids un
plaukta līmenis
2 apaļi trauki ar alu‐
mīnija pārklājumu
(diametrs: 20 cm) 3.
līmenī
Rumāņu bis‐ 2 apaļi trauki ar alu‐
kvītkūka (600 mīnija pārklājumu
+ 600 g)
(diametrs: 25 cm) 2.
līmenī
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Temperatū‐
ra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
15 3)
180 - 190
50 - 60
10
150 - 170
40 - 50
Rumāņu bis‐
kvītkūka - tra‐
dicionālā
(600 + 600 g)
2 apaļi trauki ar alu‐
mīnija pārklājumu
(diametrs: 20 cm) 2.
līmenī
-
160 - 170
30 - 40
Rauga pīrā‐
dziņi (800 g)
emaljētu paplāti 3. lī‐
menī
10
180 - 200
10 - 15
Rauga pīrā‐
dziņi (800 +
800 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
10
180 - 200
15 - 20
10
150 - 170
10 - 15
Šveices rullīši emaljētu paplāti 3. lī‐
(500 g)
menī
Bezē (400 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
-
100 - 120
50 - 60
Bezē (400 +
400 g)
emaljēta paplāte 1.
un 3. līmenī
-
100 - 120
55 - 65
Bezē (400 +
400 + 400 g)
emaljēta paplāte 1.,
2. un 4. līmenī
-
115 - 125
65 - 75
Drumstalu
maize (1500
g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
170 - 180
20 - 30
Bezē kūka
(600 g)
emaljētu paplāti 2. lī‐
menī
10
150 - 170
20 - 30
10
150 - 170
20 - 30
Sviesta kūka emaljēta paplāte 1.
(600 + 600 g) un 3. līmenī
23
1) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
3) Iestatiet 230 °C temperatūru, lai uzsildītu cepeškrāsni.
24 www.aeg.com
11.7 Viegla gatavošana
Paplātes veids
un plaukta lī‐
menis
Uzsildīšanas
laiks (minūtēs)
Tempera‐
tūra (°C)
Gatavošanas/
cepšanas laiks
(minūtes)
Konditorejas
izstrādājumi
(250 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
150 - 160
20 - 25
Plakans pī‐
rāgs (500 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
35 - 40
Pica (1000
g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
200 - 210
30 - 40
Šveices rule‐ emaljēta paplā‐
te (500 g)
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
20 - 30
Bezē (400 g) emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
10 1)
110 - 120
50 - 60
Biskvītkūka
(600 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Sviesta kūka
(600 g)
emaljēta paplā‐
te 2. līmenī
20 1)
160 - 170
25 - 30
Vista, vesela
(1200 g)
cepeškrāsns
plaukts 2. līme‐
nī 2)
-
220 - 230
45 - 55
Ēdiens
1) Pagrieziet rokturi 250 °C temperatūrai.
2) Novietojiet cepšanas paplāti zem cepeškrāsns plaukta, 1. līmenī plauktā.
11.8 Turbogrils
Cepšanas lī‐
menis
Uzsildīšanas
laiks (minū‐
tēs)
Temperatūra
(°C)
Gatavošanas/
cepšanas
laiks (minū‐
tes)
Grauzdiņus
(500 g)
3
10
230
3-5
Vista, puse
(1200 g)
2
-
200
25 + 25
Cūkgaļas kot‐
letes (500 g)
2
-
230
20 + 20
Ēdiens
LATVIEŠU
25
11.9 Picas funkcija
Ēdiens
Paplātes veids un plauk‐
ta līmenis
Uzsildīša‐
nas laiks
(minūtēs)
Tempera‐
tūra
(°C)
Gatavo‐
šanas/
cepša‐
nas
laiks
(minū‐
tes)
Ābolu pīrāgs
(1200 + 1200
g)
2 apaļi trauki ar alumīnija
pārklājumu (diametrs: 20
cm) 2. līmenī
-
170 - 180
50 - 60
Vista, vesela
(1400 g)
2. līmenis
-
165 - 175
55 - 65
Vista, puse
(1350 g)
2. līmenis
-
165 - 175
30 - 35
Pica (1000 +
1000 g)
emaljēta vai ar alumīniju
pārklāta paplāte 1. un 2.
līmenī 1)
-
180 - 200
30
Pica (1000 g)
emaljēta paplāte 2. līme‐
nī
-
190 - 200
25 - 35
Quiche Lorrai‐
ne (1000 g)
2. līmenis
10 - 15
210 - 220
20 - 30
1) Pēc 20 minūtēm apmainiet trauku līmeni.
Informācija par akrilamīdiem
Svarīgi Saskaņā ar jaunākajiem zinātnes
atzinumiem pārtikas (īpaši cieti saturošu
produktu) brūnināšana, var radīt risku
veselībai. Tādēļ mēs iesakām gatavot
ēdienu pie pēc iespējas zemākas
temperatūras un to pārlieku
neapbrūnināt.
12. CEPEŠKRĀSNS - KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
• Tīriet cepeškrāns priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas samērcēta siltā ūdenī, ku‐
ram pievienots tīrīšanas līdzeklis.
• Lai notīrītu metāliskās virsmas, izman‐
tojiet parastu tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet cepeškrāsns iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tādējādi varēsit vie‐
glāk notīrīt netīrumus, un tie nepie‐
degs.
• Piekaltušus netīrumus tīriet ar īpašu
cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli.
• Tīriet visus cepeškrāsns piederumus
pēc katras lietošanas reizes ar siltā
ūdenī samērcētu mīkstu drāniņu un tī‐
rīšanas līdzekli, un pēc tam mitrās virs‐
mas rūpīgi nosusiniet.
• Ja jums ir nepiedegoši piederumi, netī‐
riet tos ar agresīviem tīrīšanas līdzek‐
ļiem, asiem priekšmetiem vai trauku
mazgājamā mašīnā. Tas var sabojāt
pretpiedegumu pārklājumu!
12.1 Cepeškrāsns režģi
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšējās sānu sie‐
nas, izņemiet cepeškrāsns režģus.
26 www.aeg.com
Cepeškrāsns režģu izņemšana
1. Pavelciet cepešpannu vadotņu
priekšējo daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet cepešpannu vadotnes no
sānu sienas aizmugurējās daļas, lai
izņemtu cepeškrāsns režģus.
Cepeškrāsns režģu
uzstādīšana
Uzstādiet cepeškrāsns režģus, veicot ie‐
priekšminētās darbības apgrieztā secībā.
Noapaļotajiem plauktu rāmju ga‐
liem jābūt vērstiem uz priekšpusi!
12.2 Cepeškrāsns griesti
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīša‐
nu, grilu var izņemt.
BRĪDINĀJUMS
Pirms grila izņemšanas deaktivi‐
zējiet ierīci. Pārliecinieties, ka ie‐
rīce atdzisusi. Iespējams gūt ap‐
degumus.
1.
Izņemiet skrūvi, kas notur grilu. Pir‐
majā reizē izmantojiet skrūvgriezi.
4.
nī un tīrīšanas līdzeklī, un ļaujiet tiem
nožūt.
Uzstādiet grilu, veicot iepriekšminē‐
tās darbības apgrieztā secībā.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka grils ir uzstā‐
dīts pareizi un nekrīt nost.
12.3 Cepeškrāsns durvju
tīrīšana
Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi,
kas uzstādīti viens aiz otra. Lai atvieglotu
tīrīšanu, noņemiet cepeškrāsns durvis.
BRĪDINĀJUMS
Cepeškrāsns durvis var aizvēr‐
ties, ja mēģināsiet noņemt iekš‐
ējo stikla paneli, kamēr durvis vēl
nav noņemtas.
BRĪDINĀJUMS
Pirms stikla durvju tīrīšanas pār‐
liecinieties, ka stikla paneļi atdzi‐
suši. Pastāv risks, ka stikls var
ieplīst.
2.
3.
Uzmanīgi pavelciet grilu uz leju.
Notīriet cepeškrāsns griestus ar
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūde‐
BRĪDINĀJUMS
Ja durvju stikla paneļi ir bojāti vai
saskrāpēti, stikls zaudē izturību
un var saplīst. Lai to novērstu, tie
ir jānomaina. Lai saņemtu sīkā‐
kas instrukcijas, sazinieties ar tu‐
vāko servisa centru.
LATVIEŠU
27
Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana
1.
Atveriet durvis līdz galam un turiet
abas durvju eņģes.
2.
Paceliet un pagrieziet abu eņģu svi‐
ras.
3.
Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas pozī‐
cijā (pusvirus). Tad pavelciet uz
priekšu un izņemiet no ligzdas.
28 www.aeg.com
4.
Novietojiet durvis uz stabilas virs‐
mas, kas nosegta ar mīkstu drānu.
Ar skrūvgriezi izskrūvējiet 2 skrūves
no durvju apakšējās malas.
Nepazaudējiet skrūves.
1
1
5.
3
2
2
6.
7.
Notīriet stikla paneli ar ūdeni un ziepēm.
Uzmanīgi to nosusiniet.
Izmantojiet koka vai plastmasas lāp‐
stiņu vai līdzīgu priekšmetu, lai at‐
vērtu iekšējās durvis. Turiet ārējās
durtiņas un spiediet iekšējās durti‐
ņas pret durtiņu augšējo malu.
Paceliet iekšējās durtiņas.
Notīriet durtiņu iekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Tīriet stikla paneli tikai ar ūdeni
un ziepēm. Abrazīvi tīrīšanas līdz‐
ekli, traipu noņēmēju un asi
priekšmeti (piem., naži un skrāp‐
ji) var bojāt stiklu.
Durvju un stikla paneļa ievietošana
Kad tīrīšana ir pabeigta, ievietojiet ce‐
peškrāsns durvis. Lai to izdarītu, veiciet
tās pašas darbības apgrieztā secībā.
4
4
6
5
5
12.4 Atvilktnes izņemšana
Lai atvilktni, kas atrodas zem cepeš‐
krāsns, būtu vieglāk tīrīt, to var izņemt.
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
LATVIEŠU
29
12.5 Cepeškrāsns lampa
BRĪDINĀJUMS
Esiet piesardzīgi, mainot cepeš‐
krāsns lampu. Var gūt elektrošo‐
ku.
Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:
• Deaktivizējiet cepeškrāsni.
• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet slēgiekārtu.
2.
Paceliet atvilktni nelielā leņķī un iz‐
ņemiet to no atvilktnes atbalsta slie‐
dēm.
Atvilktnes ievietošana
1. Novietojiet atvilktni uz atbalsta slie‐
dēm. Pārliecinieties, ka fiksatori pa‐
reizi nofiksējas sliedēs.
2. Nolaidiet atvilktni horizontālā stāvoklī
un iestumiet to.
BRĪDINĀJUMS
Cepeškrāsns lietošanas laikā at‐
vilktnē var uzkrāties siltums. Ne‐
glabājiet tur viegli uzliesmojošus
priekšmetus, piemēram, tīrīšanas
materiālus, polietilēna maisiņus,
cepeškrāsns cimdus, papīru, tīrī‐
šanas aerosolus u.c.
Novietojiet audumu cepeškrāsns
apakšā, lai aizsargātu cepeš‐
krāsns lampu un stikla apvalku.
Cepeškrāsns lampas nomaiņa
Lampas stikla pārsegs atrodas ce‐
peškrāsns dobuma aizmugurē.
Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulk‐
steņa rādītāja virzienam, lai to iz‐
ņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu ce‐
peškrāsns lampu.
1.
4.
Izmantojiet tāda paša tipa cepeš‐
krāsns lampu.
Uzlieciet stikla pārsegu.
13. KO DARĪT, JA ...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns nav ieslēg‐
ta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts diennakts
laiks.
Iestatiet diennakts laiku.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepiecieša‐
mie iestatījumi.
Pārbaudiet iestatījumus.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nostrādājis mājas elek‐
trosistēmas drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju.
Ja drošinātājs nostrādā
atkārtoti, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Neieslēdzas cepeš‐
krāsns apgaismojuma
lampa.
Cepeškrāsns apgaismo‐
juma lampa ir bojāta.
Nomainiet cepeškrāsns
apgaismojuma lampu.
30 www.aeg.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Uz produktiem un ierīcē
veidojas tvaiks un kon‐
densāts.
Ēdieni cepeškrāsnī atstā‐ Pabeidzot gatavošanu,
ti pārāk ilgi.
neatstājiet ēdienus ce‐
peškrāsnī ilgāk par 15–
20 minūtēm.
Displejs rāda "12.00”
un"LED".
Ir bijis strāvas padeves
pārtraukums.
Iestatiet diennakts laiku.
Atlikušā siltuma indika‐
tors neiedegas.
Gatavošanas zona nav
karsta, jo darbojās pavi‐
sam īslaicīgi.
Ja gatavošanas zona ir
darbojusies pietiekami il‐
gi, lai būtu karsta, sazi‐
nieties ar servisa centru.
Ja neizdodas atrisināt problēmu pašam,
sazinieties ar savu izplatītāju vai apko‐
pes centru.
Servisa centram nepieciešamie dati ir
norādīti tehnisko datu plāksnītē. Tehni‐
sko datu plāksnīte atrodas cepeškrāsns
iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (mod.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu "Drošība".
14.1 Ierīces novietošana
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar skap‐
jiem vienā vai abās pusēs vai telpas stū‐
rī.
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
690
B
150
14.2 Tehniskie dati
Izmēri
A
B
Augstums
858 mm
Platums
500 mm
Dziļums
600 mm
Kopējā elektriskā
noslodze
9135 W
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
LATVIEŠU
14.3 Līmeņošana
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces,
lai nolīmeņotu ierīces augšējo virsmu at‐
bilstoši citām virsmām.
31
14.4 Elektroinstalācija
Ražotājs neuzņemas nekādu at‐
bildību par bojājumiem, kas radu‐
šies, neievērojot drošības norādī‐
jumus, kas minēti sadaļā „Drošī‐
bas informācija”.
Šī ierīce tiek piegādāta bez kontaktdak‐
šas un barošanas vada.
Lietojamā kabeļa veids: H05 RR-F ar at‐
bilstošu šķērsgriezumu.
Strāvas kabelis nedrīkst saskar‐
ties ar attēlā norādītajām ierīces
daļām.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei
materiālus ar simbol . Ievietojiet
iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar
šo simbolu kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Nododiet izstrādājumu vietējā
otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
32 www.aeg.com
СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГРЕЈНА ПЛОЧА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГРЕЈНА ПЛОЧА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГРЕЈНА ПЛОЧА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕРНА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕРНА - КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕРНА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕРНА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШТО ДА СТОРИТЕ АКО... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
МОНТАЖА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
38
39
39
40
42
42
44
45
47
58
62
63
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме за изборот на овој производ на AEG. Го создадовме за да ви пружиме
одлична работа за многу години, со иновативни технологии што помагаат да го направат
животот поедноставен - карактеристики што можеби нема да ги најдете на обичните
апарати. Потрошете неколку минути за читање за да го добиете најдоброто од него.
Посетете ја нашата веб страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com
Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.aeg.com/productregistration
Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање
следниве податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот,
Сериски број.
Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.
Општи информации и совети
Еколошки информации
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
33
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
• Овој апарат може да го користат деца на возраст
од 8 години и постари и лица со намалени
физички, сетилни или ментални способности или
со недостаток на искуство и знаење доколку ги
надгледува лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Деца не смеат да играат со апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат на
деца.
• Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
• Ако апаратот има безбедносен уред за деца, ви
препорачуваме да го активирате.
• Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без
надзор.
1.2 Општа безбедност
• Апаратот и неговите достапни делови се
вжештуваат за време на употребата. Не допирајте
ги грејните елементи.
34 www.aeg.com
• Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
• Готвењето на плотна со маст или масло без
надзор може да биде опасно и да доведе до
пожар.
• Никогаш не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или специјално противпожарно ќебе.
• Не чувајте предмети на површините за готвење.
• Не користете чистач на пареа за чистење на
уредот.
• Металните предмети, како ножеви, виљушки,
лажици и капаци, не треба да се оставаат на
површината за готвење бидејќи може да станат
жешки.
• Ако стакло-керамичката површина е напукната,
исклучете го апаратот за да ја избегнете
можноста од струен удар.
• Внимавајте кога ја допирате фиоката за
складирање. Може да се вжешти.
• За да ги извадите држачите на решетките
повлечете го предниот дел од држачот, а потоа
задниот крај настрана од страничните ѕидови.
Монтирајте ги држачите на решетките по обратен
редослед.
• Не користете силно абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
2.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
МАКЕДОНСКИ
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Апаратот мора да биде
монтиран само од
квалификувано лице.
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
• Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
• Не влечете го апаратот за рачката.
• Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
• Проверете дали апаратот е
монтиран под и во близина на
безбедна структура.
• Страните на апаратот мора да
останат во близина на апаратите
или до уредите со иста висина.
• Не поставувајте го апаратот врз
платформа.
• Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар и
електричен шок.
• Секое поврзување на струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали податоците за
струјата од плочката со
спецификации одговараат на
напојувањето со електрична
енергија. Ако не, контактирајте со
електричар.
• Секогаш користете правилно
инсталирана приклучница,
обезбедена од струјни удари.
35
• Не употребувајте повеќекратни
приклучоци и продолжени кабли.
• Внимавајте да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Контактирајте со сервисниот центар
или со електричар за да го смените
оштетениот кабел.
• Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со вратата на апаратот,
особено кога вратата е жешка.
• Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
• Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали има
пристап до приклучокот за струја по
монтажата.
• Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
• Не влечете го кабелот за
напојување за да го исклучите
апаратот. Секогаш повлекувајте го
штекерот за напојување.
• Користете само правилни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи на
линија, осигурувачи (осигурувачи на
вртење извадени од држачот),
заземјување и контактори.
• Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
2.2 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Постои опасност од повреда,
изгореници или струен удар.
• Користете го апаратот само во
домашни услови.
• Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
• Погрижете се отворите за
вентилација да не се блокирани.
• Не оставајте го апаратот без
надгледување додека работи.
36 www.aeg.com
• Исклучете го апаратот по секоја
употреба.
• Апаратот се загрева во
внатрешноста при работа. Не
допирајте ги грејачите кои се во
апаратот. Секогаш користете
ракавици за печка за вадење или
ставање прибор или огноотпорни
садови.
• Внимавајте кога ја отворате вратата
на апаратот додека тој работи.
Може да испушти жежок воздух.
• Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
• Не притискајте на отворена врата.
• Не управувајте со апаратот со
надворешен тајмер или со посебен
систем за далечинско управување.
• Секогаш држете ја вратата на
апаратот затворена кога апаратот
работи.
• Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
• Исклучувајте ја ринглата на „off“ по
секоја употреба.
• Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
• Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар или
експлозија.
• При загревање, маснотиите и
маслото може да испуштат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
• Пареата што ја испушта маслото
кое што е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
• Искористеното масло, што може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи
средства во, блиску до, или на
апаратот.
• Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
• Отворете ја вратата на апаратот
внимателно. Користењето на
состојки со алкохол може да
предизвика мешање на алкохол и
воздух.
• Не обидувајте се да го изгасите
огнот со вода. Исклучете го
апаратот и покријте го огнот со
капак или со ќебе за пожар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од оштетување на
апаратот.
• За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети во апаратот
директно на дното.
– не ставајте алуминиумска фолија
директно на дното на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
• Обезбојувањето на емајлот нема
ефект врз работата на апаратот.
Тоа не е дефект во смисол на
гаранцијата.
• Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
• Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
• Не оставајте садовите за готвење
да вријат на суво.
• Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
• Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
МАКЕДОНСКИ
• Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
• Приборот за готвење направен од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стакло-керамиката.
Секогаш кревајте ги овие предмети
кога треба да ги преместувате на
површината за готвење.
2.3 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од повреди, пожар
или оштетување на апаратот.
• Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го штекерот за
струја од приклучницата.
• Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
• Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата кога се оштетени.
Контактирајте со сервисот.
• Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
• Заостанатата мрснотија или храна
во апаратот може да предизвика
пожар.
• Исчистете го апаратот со
навлажнета мека крпа. Користете
само неутрални детергенти. Не
користете абразивни средства,
сунѓери со жица, растворувачи или
метални предмети.
37
• Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
• Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
2.4 Внатрешно светло
• Типот на светилката или на
халогената лампа која се користи за
овој апарат е само за употреба во
апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од струен удар.
• Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
• Користете само светилки со истите
спецификации.
2.5 Отстранување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или
задушување.
• Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
• Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
• Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
38 www.aeg.com
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1 Копчиња за грејната плоча
1 2 3 4 5 6 1
2 Tемпературен показател
3 Kопче за температурата на
печката
7
8
4
11
3
9
2
4 Електронски програматор
5 Копче за функции на печката
6 Показател за напојување
7 Греач
8 Светло во печката
1
9 Вентилатор и греач
10 Плочка со спецификации
10
11 Положби на решетките
3.2 Распоред на површината за готвење
1
2
3
140 mm
140 mm
250 mm
2 Отвор за испуштање пареа
3 Рингла 900 / 2000W
4 Рингла 1200W
5 Показател на преостаната
120/180 mm
6
1 Рингла 1200W
140 mm
5
топлина
6 Рингла 700 / 1700W
4
3.3 Додатоци
• Решетка на печката
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
• Рамен плех за печење
За колачи и слатки.
• Длабока тава за печење
За печење на тесто или месо или
како сад за собирање маснотија.
• Телескопски граничници што можат
да се вадат
За ставање решетки или тави на
нив.
• Фиока
Под внатрешност на печката се
наоѓа фиока.
МАКЕДОНСКИ
39
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
ВНИМАНИЕ
За да ја отворите вратата,
секогаш држете ја рачката во
средина.
4.1 Прво чистење
• Извадете ги сите додатоци и
решетките кои се вадат (ако е
применливо).
• Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
4.2 Подесување на времето
Мора да го подесите времето
пред да почнете со работа со
печката.
Кога ќе го приклучувате апаратот во
струја или по прекин во напојувањето,
показателот за функцијата Време во
денот трепка.
Притиснете на копчето + или - за да го
корегирате времето.
По околу 5 секунди, трепкањето
престанува и на екранот се прикажува
поставеното точно време.
За да го смените времето,
притискајте
неколку пати се
додека показателот за
функцијата Време во денот не
почне да трепка. Не смеете да
ги подесувате функциите
или Крај
Траење
истовремено.
4.3 Загревање
Загрејте го апаратот додека е празен
за да извадите преостаната
маснотија.
1. Поставете ги функцијата на
печката и
максималната
температура.
2. Оставете го апаратот да работи
околу еден час.
3. Поставете ги функцијата на
максималната
печката и
температура.
4. Оставете го апаратот да работи
околу десетина минути.
5. Поставете ги функцијата на
печката и
максималната
температура.
6. Оставете го апаратот да работи
околу десетина минути.
Додатоците може да станат пожешки
од обично. Апаратот може да испушта
миризба и чад. Тоа е нормално.
Погрижете се да има доволно
проветрување.
5. ГРЕЈНА ПЛОЧА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
40 www.aeg.com
5.1 Поставки за јачина на
топлината
Контро
лно
копче
0
Функција
10 минути пред да заврши
процесот на готвење.
5.2 Користење на две рингли
ВНИМАНИЕ
За да ги вклучите двете
рингли, свртете го копчето
надесно. Не го вртете преку
положбата за исклучување.
Положба исклучено
Прекинувач за двојни
рингли
1-9
1.
2.
Поставки за јачина на
топлината
(1 - најмала јачина на
топлината, 9 - најголема
јачина на топлината)
Свртете го копчето на потребната
поставка за јачината на
топлината. Показателот за
контрола на грејната плоча се
пали.
За да го завршите процесот на
готвење, свртете го копчето на
позиција 0.
Користете ја преостанатата
топлина за да ја намалите
потрошувачката на енергија.
Исклучете ја ринглата околу 5 -
1.
2.
3.
Завртете го копчето во десно, во
положбата 9.
Завртете го копчето кон симболот
се додека не слушнете клик.
Двете рингли се вклучени.
За да ја поставите соодветната
јачина погледнете во
„Поставување на јачината“.
5.3 Показател на
преостаната топлина
Показателот за преостаната топлина
се пали кога некоја рингла е жешка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Постпо опасност од изгореници
поради преостаната топлина.
6. ГРЕЈНА ПЛОЧА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И СОВЕТИ
6.1 Садови за печка
• Подлогата на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебела и порамна.
• Садовите за готвење од
емајлиран челик и оние со
алуминиумско или бакарно
дно можат да предизвикаат
промена на бојата на стаклокерамичката површина.
6.2 Штедење енергија
• Ако е можно, секогаш
ставајте капак на садот за
готвење.
• Садовите за готвење треба
да се ставаат на ринглата
пред вклучувањето.
• Исклучете ги ринглите пред
крајот на готвењето за да ја
искористите преостанатата
топлина.
• Дното од тенџерето и
ринглата треба да бидат со
иста големина.
МАКЕДОНСКИ
41
6.3 Примери на примени за готвење
Пост Употребувајте ја за:
авка
за
јачин
а на
топл
инат
а
Време Совети
(мин.)
1
Одржување на топлината на
зготвената храна.
колку
што е
неопх
одно
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-2
Холандски сос, топење:
путер, чоколада, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на
време.
1-2
Зацврстување: ровки омлети,
пржени јајца.
10 - 40 Ставете капак на садовите
за готвење.
2-3
Готвење ориз и рецепти со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50 Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количината на оризот,
мешајте ги јадењата со
млеко во одреден момент
на готвењето.
3-4
Зеленчук, риба, месо, готвени 20 - 45 Додадете неколку супени
на пареа.
лажици течност.
4-5
Барени компири.
20 - 60 Употребете макс. ¼ l вода
за 750 g компир.
4-5
Готвење големи количества
храна, чорби и супи.
60 150
До 3 литри течност плус
состојките.
6-7
Нежно пржење: шницли,
телешко, кордон блу, котлети,
ќофтиња, колбаси, џигер,
запршка, јајца, палачинки,
крофни.
колку
што е
неопх
одно
Превртете го по половина
време.
7-8
Силно пржење, компир на
коцки, каре, стекови.
5 - 15
Превртете го по половина
време.
9
Зовријте поголема количина на вода, згответе тестенини, пржено
месо (гулаш, тури-потпечи), помфрит.
Податоците во табелата се само
препорака.
42 www.aeg.com
7. ГРЕЈНА ПЛОЧА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Чистете го апаратот по секоја
употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Опасност од изгореници
поради преостаната топлина!
Оставете го апаратот да се
излади.
Гребаници или темни дамки на
стакло-керамичката површина
немаат влијание на работата
на апаратот.
За да ја отстраните нечистотијата:
1. – Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија и
2.
3.
храна што содржи шеќер. Во
спротивно нечистотијата може
да предизвика оштетување кај
апаратот. Употребувајте
специјално стругало за стакло .
Ставете го стругалото за
стаклена површина под
прецизен агол и движете го
сечивото по површината.
– Извадете го откако апаратот е
доволно ладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Употребувајте
специјално средство за чистење
стакло-керамика или
нер’ѓосувачки челик.
Чистете го апаратот со влажна
крпа и малку детергент.
На крајот, избришете го апаратот
со чиста сува крпа.
8. РЕРНА - СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Вклучување и
исклучување на апаратот
1.
2.
Завртете го контролното копче за
функциите на печката на
определена функција.
Показателот за напојување се
вклучува кога уредот работи.
Завртете го копчето за контрола
на температурата на определена
температура.
Температурниот показател се
вклучува додека се зголемува
температурата во апаратот.
3.
За да го исклучите апаратот,
свртете го копчето за функциите
на печката и копчето за
температурата во положба
Исклучено.
8.2 Безбедносен термостат
За да се спречи опасно прегревање
(поради неправилно користење на
апаратот или дефектни делови),
печката е опремена со безбедносен
термостат што го прекинува
напојувањето со струја. Рерната
автоматски се вклучува повторно кога
ќе падне температурата.
8.3 Функции на печката
Функција на печката
Положба
ИСКЛУЧЕНО
Примена
Апаратот е ИСКЛУЧЕН.
МАКЕДОНСКИ
Функција на печката
43
Примена
Светло во
печката
За да ја осветлите внатрешноста на печката без
функција за готвење.
Вообичаено
готвење
Загрева од горниот и долниот греач. За печење
тесто и месо на едно ниво во печката.
Долен греач
Загрева само од долниот дел на печката. За
печење колачи со крцкав долен дел или долен дел
во вид на тенка кора.
Готвење
засилено со
вентилатор
За да готвите неколку различни јадења во исто
време. За подготвување домашен компот и за
сушење габи или овошје.
Готвење со
вентилатор
За печење или истовремено печење месо и тесто
на иста температура, на повеќе од едно ниво, без
мешање на вкусовите. Кога ја користите оваа
функција, намалете ја температурата на печката
за 20 - 40°C од стандардните температури што ги
користите за Вообичаено готвење.
Лесно готвење
Посебно за подготовка на лесна храна како на пр:
цулувка, сунѓерест колач, колач со путер,
швајцарски ролат.
Турбо печење
на скара
Греjачот за скара и вентилаторот во печката
работат наизменично струејќи го топлиот воздух
околу храната. Исто и за готвење големи парчиња
месо. Највисоката температура за оваа функција е
210°C.
Функција за
пица
Долниот греач овозможува директно загревање на
дното на пиците, питулиците или питите, додека
вентилаторот го струи воздухот за да се испече
преливот на пиците или филот на питите.
Одмрзнување
За одмрзнување храна. Тркалцето за контрола на
температурата мора да биде во положбата
исклучено.
44 www.aeg.com
9. РЕРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
9.1 Eлектронски програматор
1
2
1
1 Индикатори за функциите
2 Екран за времето
3 Копче +
4 Копче за бирање
5 Копче -
hr min
5
4
3
Функција часовник
Примена
Точно време
Како да го нагодите, промените или проверите
точното време.
Потсетник во
минути
За да поставите време на одбројување. Оваа
функција нема влијание врз работата на печката.
Времетраење
За да одредите колку долго работи апаратот.
Крај
За да ја поставите кога се исклучува апаратот.
Можете да ги користите
Времетраење и Крај
истовремено кога апаратот
мора да се вклучи и потоа да
се исклучи. Прво поставете ја
функцијата Времетраење , а
потоа Крај .
hr min
9.2 Поставување на
функциите на часовникот
1.
2.
За Траење
и Крај
,
поставете ги функцијата и
температурата на печката. Ова не
е потребно за Потсетникот во
.
минути
Притискајте го копчето за бирање
сè додека показателот за
соодветната функција на
часовникот не почне да трепка.
3.
4.
Користете го + или - за да ја
поставите потребната функција на
часовникот.
Екранот го покажува показателот
за функција на часовникот што сте
го поставиле. Кога времето ќе
истече, индикаторот трепка и во
траење од 2 минути се огласува
звучен сигнал.
Кај функциите Траење
и
Крај
, апаратот автоматски
се деактивира.
Притиснете кое било копче за да
го исклучите сигналот.
МАКЕДОНСКИ
5.
Свртете го копчето за функција на
печката и копчето за температура
во положба исклучено.
9.3 Откажување на
функциите на часовникот
1.
2.
45
трепка индикаторот за
соодветната функција.
Притиснете го и задржете го
копчето -.
Функцијата на часовникот се гасне
по неколку секунди.
Повеќепати притискајте го
Селекторот додека не почне да
10. РЕРНА - КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
10.1 Вметнување на плехот за печење
Ставете го плехот во средината на
внатрешноста на печката, меѓу
предниот и задниот ѕид. Тоа
обезбедува кружење на топлината
пред и зад плехот за печење.
Погрижете се да го поставите плехот
како што е прикажано на сликата, со
потсечената косина поставена назад.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не го туркајте плехот за
печење до крај до задниот ѕид
во внатрешноста на печката.
Тоа го спречува кружењето на
топлината околу плехот.
Храната може да загори,
особено во задниот дел на
плехот.
10.2 Вметнување на приборот во рерната
Ставете го внатре приборот на
лизгање така што двојните странични
рабови да бидат на задниот дел на
печката и свртени надолу. Турнете го
приборот на лизгање меѓу водилките
на едно од нивоата во печката.
46 www.aeg.com
Вметнување на решетката и на
длабоката тава за печење заедно
Ставете ја решетката врз длабоката
тава за печење. Турнете ја длабоката
тава за печење меѓу водилките на
едно од нивоата во печката.
10.3 Телескопски шини
1.
Извлечете ја десната и левата
телескопска шина.
2.
Поставете ја решетката на
телескопските шини, а потоа
нежно турнете ги во апаратот.
Пред да ја затворите вратата на
печката, проверете дали целосно
сте ги турнале телескопските
шини внатре во апаратот.
°C
°C
Со телескопските шини можете
да ги ставате и да ги вадите
решетките многу полесно.
Чувајте го упатството за
монтирање на телескопските
шини за идна употреба.
ВНИМАНИЕ
Можете да ги поставите
телескопските шини на
различни нивоа на решетките,
освен на ниво 4.
МАКЕДОНСКИ
47
ВНИМАНИЕ
Не чистете ги телескопските
шини во машина за миење на
садови. Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
11. РЕРНА - КОРИСНИ ПРЕДЛОЗИ И СОВЕТИ
ВНИМАНИЕ
Користете длабок сад за
печење за многу сочни колачи.
Овошните сокови може да
остават трајни дамки на
емајлот.
• Апаратот има четири нивоа за
решетките. Бројте ги нивоата од
долниот дел на апаратот.
• Истовремено можете да готвите
неколку јадења на две нивоа.
Ставете ги решетките на висините 1
и 3.
• Влагата може да кондензира во
апаратот или на стаклената врата.
Тоа е нормално. Секогаш стојте
подалеку кога ја отворате вратата
од апаратот додека готвите. За да ја
намалите кондензацијата, загрејте
го апаратот околу 10 минути пред
готвењето.
• Избришете ја влагата по секое
користење на апаратот.
• Кога готвите, не ставајте ги
предметите директно на дното на
апаратот и не покривајте кој било
дел со алуминиумска фолија. Тоа
може да влијае на резултатите на
печењето и да го оштети емајлот.
11.1 Печење колачи
• Пред да печете, загрејте ја рерната
околу 10 минути.
• Не отворајте ја вратата на рерната
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
• Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
11.2 Готвење месо и риба
• Не гответе месо со тежина под 1 кг.
Готвењето на мали количини месо
го суши месото премногу.
• Употребувајте тава за цедење за
многу масна храна за да ја
заштитите рерната од дамики што
можат да останат трајни.
• Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете, за да
не му истечат соковите.
• За да спречите создавање на
премногу чад во рерната за време
на печењето додадете малку вода
во тавата за цедење. За да
спречите кондензација на чадот
додадете вода секој пат откако ќе
се исуши.
11.3 Времиња за готвење
Времињата на готвење зависат од
видот на храната што се готви,
нејзината конзистентност, и
зафатнина.
Во почетокот, набљудувајте го
перформансите додека готвите.
Пронајдете ги најдобрите нагодувања
(јачина, време на готвење, итн.) за
Вашите садови за готвење, рецептите
и количините, кога го користите овој
апарат.
48 www.aeg.com
11.4 Вообичаено готвење
Храна
Тип на плех и
ниво на
решетката
Време на
предзагрев
ање (мин.)
Температур
а (°C)
Време на
готвење /
печење
(мин.)
Колачи од
лиснато
тесто (250 g)
емајлиран плех
на ниво 3
-
150
25 - 30
Рамна торта
(1000 g)
емајлиран плех
на ниво 2
10
160 - 170
30 - 35
-
170 - 190
40 - 50
15
180 - 200
50 - 60
Мали
емајлиран плех
тортички (500 на ниво 2
g)
10
160 - 180
25 - 30
Посен
сунѓерест
колач (350 g)
1 тркалезен
алуминиумски
плех (дијаметар:
26 cm) на ниво 1
10
160 - 170
25 - 30
Колач со
прелив
(1.500 g)
емајлиран плех
на ниво 2
-
160 - 170
45 - 551)
Пиле, цело
(1.350 g)
решетка на ниво
2, плех за печење
на ниво 1
-
200 - 220
60 - 70
Пиле,
половина
(1.300 g)
решетка на ниво
3, плех за печење
на ниво 1
-
190 - 210
30 - 35
Печени
свински
котлети (600
g)
решетка на ниво
3, плех за печење
на ниво 1
-
190 - 210
30 - 35
Погача (800
g)
емајлиран плех
на ниво 2
20
230 - 250
10 - 15
Полнет колач емајлиран плех
со квасец
на ниво 2
(1200 g)
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Пица (1000 g) емајлиран плех
на ниво 2
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Колач со
емајлиран плех
квасец, со
на ниво 3
јаболка (2000
g)
Пита од
јаболка
(1200+1200
g)
2 тркалезни
алуминиумски
плехови
(дијаметар: 20
cm) на ниво 1
МАКЕДОНСКИ
Храна
Тип на плех и
ниво на
решетката
Време на
предзагрев
ање (мин.)
Температур
а (°C)
Време на
готвење /
печење
(мин.)
Торта со
сирење
(2.600 g)
емајлиран плех
на ниво 2
-
170 - 190
60 - 70
Швајцарски
колач со
јаболка
(1.900 g)
емајлиран плех
на ниво 1
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Божиќна
торта (2.400
g)
емајлиран плех
на ниво 2
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Пита со јајца
(1.000 g)
1 тркалезен плех
(дијаметар: 26
cm) на ниво 1
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Селски леб
(750 + 750 g)
2 тркалезни
алуминиумски
плехови
(дијаметар: 20
cm) на ниво 1
183)
180 - 200
60 - 70
Романски
сунѓерест
колач (600 +
600 g)
2 тркалезни
алуминиумски
плехови
(должина: 25 cm)
на ниво 2
10
160 - 170
40 - 50
Романски
сунѓерест
колач традиционал
ен (600 + 600
g)
2 тркалезни
алуминиумски
плехови
(должина: 20 cm)
на ниво 2
-
160 - 170
30 - 40
Кифли со
квасец (800
g)
емајлиран плех
на ниво 2
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Швајцарски
ролат (500 g)
емајлиран плех
на ниво 1
10
150 - 170
15 - 20
-
100 - 120
40 - 50
Пуслици (400 емајлиран плех
g)
на ниво 2
49
Торта со
трошки
(1.500 g)
емајлиран плех
на ниво 3
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Сунѓерест
колач (600 g)
емајлиран плех
на ниво 3
10
160 - 170
25 - 35
Колач со
путер (600 g)
емајлиран плех
на ниво 2
10
180 - 200
20 - 25
50 www.aeg.com
1) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 7 минути.
2) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 10 минути.
3) Нагодете ја температурата на 250°C за предзагревање.
11.5 Готвење поттикнато со вентилатор
Траење на
предзагрева
њето
(минути)
Температура
(°C)
Време на
готвење/
печење
(минути)
емајлиран
плех на ниво
3
10
140 - 150
20 - 30
Колачи од
лиснато
тесто (250 +
250 g)
емајлиран
плех на ниво
1и3
10
140 - 150
25 - 30
Колачи од
лиснато
тесто (250 +
250 + 250 g)
емајлиран
плех на ниво
1, 2 и 3
10
150 - 160
30 - 40
Рамна торта
(500 g)
емајлиран
плех на ниво
2
10
150 - 160
30 - 35
Рамна торта
(500 + 500 g)
емајлиран
плех на ниво
1и3
10
150 - 160
35 - 45
Рамна торта
(500 + 500 +
500 g)
емајлиран
плех на ниво
1, 2 и 4 1)
10
155 - 165
40 - 50
Колач со
емајлиран
квасец, со
плех на ниво
јаболка (2000 3
g)
-
170 - 180
40 - 50
Пита од
2 тркалезни
јаболка (1200 алуминиумск
+ 1200 g)
и плехови
(дијаметар:
20 cm) на
ниво 2
-
165 - 175
50 - 60
Мали
емајлиран
тортички (500 плех на ниво
g)
2
10
150 - 160
20 - 30
Мали
емајлиран
тортички (500 плех на ниво
+ 500 g)
1и3
10
150 - 160
30 - 40
Храна
Тип на плех и
ниво на
решетката
Колачи од
лиснато
тесто (250 g)
МАКЕДОНСКИ
Траење на
предзагрева
њето
(минути)
Температура
(°C)
Време на
готвење/
печење
(минути)
Мали
емајлиран
тортички (500 плех на ниво
+ 500 + 500
1, 2 и 4 1)
g)
10
150 - 160
35 - 45
Посен
сунѓерест
колач (350 g)
1 тркалезен
алуминиумск
и плех
(дијаметар:
26 cm) на
ниво 1
10
150 - 160
20 - 30
Колач со
прелив (1200
g)
емајлиран
плех на ниво
2
-
150 - 160
30 - 35 2)
Пиле, цело
(1300 g)
решетка на
ниво 2, плех
за печење на
ниво 1
-
170 - 180
40 - 50
Печено
свинско (800
g)
решетка на
ниво 2, плех
за печење на
ниво 1
-
170 - 180
45 - 50
20 - 30
150 - 160
20 - 30
емајлиран
плех на ниво
1и3
-
180 - 200
30 - 40
Пица (1000 g) емајлиран
плех на ниво
2
-
190 - 200
25 - 35
Торта со
емајлиран
сирење (2600 плех на ниво
g)
1
-
160 - 170
40 - 50
Швајцарски
емајлиран
колач со
плех на ниво
јаболка (1900 2
g)
10 - 15
180 - 200
30 - 40
10
150 - 160
35 - 40 2)
Храна
Тип на плех и
ниво на
решетката
Полнет колач емајлиран
со квасец
плех на ниво
(1200 g)
2
Пица (1000 +
1000 g)
Божиќна
торта (2400
g)
емајлиран
плех на ниво
2
51
52 www.aeg.com
Храна
Тип на плех и
ниво на
решетката
Траење на
предзагрева
њето
(минути)
Температура
(°C)
Време на
готвење/
печење
(минути)
Пита со јајца
(1000 g)
1 тркалезен
алуминиумск
и плех
(дијаметар:
26 cm) на
ниво 2
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Селски леб
(750 + 750 g)
2 тркалезни
алуминиумск
и плехови
(дијаметар:
20 cm) на
ниво 1
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
Романски
сунѓерест
колач (600 +
600 g)
2 тркалезни
алуминиумск
и плехови
(дијаметар:
25 cm) на
ниво 2
10 - 15
155 - 165
40 - 50
Романски
сунѓерест
колач традиционал
ен (600 + 600
g)
2 тркалезни
алуминиумск
и плехови
(дијаметар:
20 cm) на
ниво 2
-
150 - 160
30 - 40
Кифли со
квасец (800
g)
емајлиран
плех на ниво
3
15
180 - 200
10 - 15
Кифли со
емајлиран
квасец (800 + плех на ниво
800 g)
1и3
15
180 - 200
15 - 20
Швајцарски
ролат (500 g)
10
150 - 160
15 - 25
Пуслица (400 емајлиран
g)
плех на ниво
2
-
110 - 120
30 - 40
Цулувка (400
+ 400 g)
емајлиран
плех на ниво
1и3
-
110 - 120
45 - 55
Пуслици (400 емајлиран
+ 400 + 400
плех на ниво
g)
1, 2 и 4 1)
-
115 - 125
55 - 65
емајлиран
плех на ниво
3
МАКЕДОНСКИ
Храна
Тип на плех и
ниво на
решетката
Траење на
предзагрева
њето
(минути)
Температура
(°C)
Време на
готвење/
печење
(минути)
-
160 - 170
25 - 35
Торта со
емајлиран
трошки (1500 плех на ниво
g)
3
Сунѓерест
колач (600 g)
емајлиран
плех на ниво
2
10
150 - 160
25 - 35
Колач со
путер (600 +
600 g)
емајлиран
плех на ниво
1и3
10
160 - 170
25 - 35
53
1) Откако колачот на нивото 4 е готов, извадете го и ставете го на ниво 1 за колачи.
Печете уште десет минути.
2) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 7 минути.
3) Нагодете ја температурата на 250°C за предзагревање.
11.6 Готвење со вентилатор
Траење
на
предзагр
евањето
(минути)
Температу
ра
(°C)
Време на
готвење /
печење
(минути)
Колачи од
емајлиран плех на
лиснато
ниво 3
тесто (250 g)
10
150 - 160
20 - 30
Колачи од
лиснато
тесто (250 +
250 g)
емајлиран плех на
ниво 1 и 3
10
140 - 150
25 - 30
Колачи од
лиснато
тесто (250 +
250 + 250 g)
емајлиран плех на
ниво 1, 2 и 4
10
150 - 160
30 - 35
Рамна торта
(1000 g)
емајлиран плех на
ниво 2
10
150 - 160
30 - 40
Рамна торта емајлиран плех на
(1000 + 1000 ниво 1 и 3
g)
10
140 - 150
45 - 55
Рамна торта емајлиран плех на
(1000 + 1000 ниво 1, 2 и 4
+ 1000 g)
10
140 - 150
55 - 65
Колач со
квасец, со
јаболка
(2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Храна
Тип на плех и ниво
на решетката
емајлиран плех на
ниво 3
54 www.aeg.com
Траење
на
предзагр
евањето
(минути)
Температу
ра
(°C)
Време на
готвење /
печење
(минути)
Храна
Тип на плех и ниво
на решетката
Пита од
јаболка
(1200 + 1200
g)
2 тркалезни
алуминиумски
плехови (дијаметар:
20 cm) на ниво 2 и 3
10
170 - 180
50 - 60
Мали
тортички
(500 g)
емајлиран плех на
ниво 3
10
140 - 150
30 - 35
Мали
емајлиран плех на
тортички
ниво 1 и 3
(500 + 500 g)
10
140 - 150
25 - 30
Мали
тортички
(500 + 500 +
500 g)
10
150 - 160
25 - 30
10
150 - 160
30 - 40
емајлиран плех на
ниво 1, 2 и 4
Посен
1 тркалезен
сунѓерест
алуминиумски плех
колач (350 g) (дијаметар: 26 cm)
на ниво 3
Колач со
прелив
(1200 g)
емајлиран плех на
ниво 3
-
150 - 160
40 - 50 1)
Пиле, цело
(1400 g)
решетка на ниво 2,
плех за печење на
ниво 1
-
170 - 190
50 - 60
Печени
свински
котлети (600
g)
решетка на ниво 3,
плех за печење на
ниво 1
-
180 - 200
30 - 40
Погача (800
g)
емајлиран плех на
ниво 2
15
230 - 250
10 - 15
Полнет
емајлиран плех на
колач со
ниво 3
квасец (1200
g)
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Пица (1000 + емајлиран плех на
1000 g)
ниво 1 и 3
-
180 - 200
50 - 60
Торта со
сирење
(2600 g)
-
150 - 170
60 - 70
емајлиран плех на
ниво 2
МАКЕДОНСКИ
Храна
Тип на плех и ниво
на решетката
Траење
на
предзагр
евањето
(минути)
Температу
ра
(°C)
Време на
готвење /
печење
(минути)
Швајцарски
колач со
јаболка
(1900 g)
емајлиран плех на
ниво 3
15
180 - 200
30 - 40
Божиќна
торта (2400
g)
емајлиран плех на
ниво 3
10
150 - 170
50 - 60 2)
Пита со јајца 1 тркалезен плех
(1000 g)
(дијаметар: 26 cm)
на ниво 2
15
210 - 230
35 - 45
15 3)
180 - 190
50 - 60
Селски леб
2 тркалезни
(750 + 750 g) алуминиумски
плехови (дијаметар:
20 cm) на ниво 3
Романски
сунѓерест
колач (600 +
600 g)
2 тркалезни
алуминиумски
плехови (дијаметар:
25 cm) на ниво 2
10
150 - 170
40 - 50
Романски
сунѓерест
колач традиционал
ен (600 +
600 g)
2 тркалезни
алуминиумски
плехови (дијаметар:
20 cm) на ниво 2
-
160 - 170
30 - 40
Кифли со
квасец (800
g)
емајлиран плех на
ниво 3
10
180 - 200
10 - 15
Кифли со
квасец (800
+ 800 g)
емајлиран плех на
ниво 1 и 3
10
180 - 200
15 - 20
Швајцарски
ролат (500
g)
емајлиран плех на
ниво 3
10
150 - 170
10 - 15
Пуслици
(400 g)
емајлиран плех на
ниво 2
-
100 - 120
50 - 60
Пуслици
емајлиран плех на
(400 + 400 g) ниво 1 и 3
-
100 - 120
55 - 65
Пуслици
(400 + 400 +
400 g)
-
115 - 125
65 - 75
емајлиран плех на
ниво 1, 2 и 4
55
56 www.aeg.com
Траење
на
предзагр
евањето
(минути)
Температу
ра
(°C)
Време на
готвење /
печење
(минути)
емајлиран плех на
ниво 2
10
170 - 180
20 - 30
Сунѓерест
емајлиран плех на
колач (600 g) ниво 2
10
150 - 170
20 - 30
Колач со
путер (600 +
600 g)
10
150 - 170
20 - 30
Храна
Торта со
трошки
(1500 g)
Тип на плех и ниво
на решетката
емајлиран плех на
ниво 1 и 3
1) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 7 минути.
2) Откако ќе го исклучите апаратот, оставете го колачот во печката уште 10 минути.
3) Нагодете ја температурата на 230°C за предзагревање.
11.7 Лесно готвење
Храна
Колачи од
лиснато
тесто (250
g)
Тип на плех и
ниво на
решетката
Траење на
Температу
предзагревањ
ра (°C)
ето (минути)
Време на
готвење /
печење
(минути)
емајлиран
плех на ниво 2
20 1)
150 - 160
20 - 25
Рамна торта
емајлиран
(500 g)
плех на ниво 2
20 1)
160 - 170
35 - 40
Пица (1000
g)
емајлиран
плех на ниво 2
20 1)
200 - 210
30 - 40
Швајцарски
ролат (500
g)
емајлиран
плех на ниво 2
20 1)
160 - 170
20 - 30
Цулувки
(400 g)
емајлиран
плех на ниво 2
10 1)
110 - 120
50 - 60
Сунѓерест
колач (600
g)
емајлиран
плех на ниво 2
20 1)
160 - 170
25 - 30
Колач со
путер (600
g)
емајлиран
плех на ниво 2
20 1)
160 - 170
25 - 30
Пиле, цело
(1.200 g)
решетка во
печката на
ниво 2 2)
-
220 - 230
45 - 55
1) Поставете го копчето за температура на 250°C.
2) Ставете го плехот за печење под решетката во печката, на ниво на решетката 1.
МАКЕДОНСКИ
57
11.8 Турбо скара
Ниво на
решетката
Траење на
предзагрева
њето
(минути)
Температура
(°C)
Време на
готвење /
печење
(минути)
Тост (500 g)
3
10
230
3-5
Пиле,
половина
(1200 g)
2
-
200
25 + 25
Печени
свински
котлети (500
g)
2
-
230
20 + 20
Храна
11.9 Функција за пица
Храна
Време
на
Траење на
Температу готвењ
предзагре
ра
е/
вањето
(°C)
печење
(минути)
(минути
)
Тип на плех и ниво на
решетката
Пита од
јаболка (1200
+ 1200 g)
2 тркалезни
алуминиумски плехови
(дијаметар: 20 cm) на
ниво 2
-
170 - 180
50 - 60
Пиле, цело
(1400 g)
ниво 2
-
165 - 175
55 - 65
Пиле,
половина
(1350 g)
ниво 2
-
165 - 175
30 - 35
Пица (1000 +
1000 g)
емајлиран или
алуминиумски плех на
ниво 1 и 2 1)
-
180 - 200
30
Пица (1000 g)
емајлиран плех на ниво
2
-
190 - 200
25 - 35
Пита со јајца
(1000 g)
ниво 2
10 - 15
210 - 220
20 - 30
1) По 20 минути, преместете ги плеховите од едно на друго ниво.
Информации за акриламиди
ВАЖНО Според најновите научни
сознанија, ако ја препечувате храната
(особено онаа што содржи скроб),
акриламидите може да претставуваат
ризик за здравјето. Затоа,
препорачуваме да готвите на најниски
температури и да не ја препечувате
храната премногу.
58 www.aeg.com
12. РЕРНА - ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
• Исчистете го предниот дел на
апаратот со мека крпа натопена во
топла вода со средство за чистење.
• За чистите метални површини се
користи обично средство за
чистење.
• Исчистете ја внатрешноста на
печката по секоја употреба. Така
полесно може да ги отстраните
нечистотиите и тие не загоруваат.
• Исчистете ја тврдокорната
нечистотија со специјално средство
за чистење печки.
• Исчистете ги сите додатоци за
печката (со мека крпа натопена во
топла вода со средство за чистење)
по секоја употреба и оставете ги да
се исушат.
• Ако имате нелепливи додатоци, не
чистете ги со агресивни среддства,
предмети со ости работи или во
машина за миење садови. Така
може да се уништи нелепливиот
слој!
12.1 Шини за држење на
решетката
Можете да ги извадите шините за
држење на решетката за да ги
исчистите страничните ѕидови.
Вадење на шините за држење на
решетката
1. Повлечете го предниот дел на
шините од страничниот ѕид.
2. Повлечете ги шините од задниот
дел на страничниот ѕид за да ги
извадите шините за држење на
решетката.
Монтирање на шините за
држење на решетката
1.
Извадете го штрафот што ја држи
скарата. Кога го правите ова
првпат, употребете штрафцигер.
2.
Внимателно извлечете ја скарата
надолу.
Исчистете го горниот дел на
печката со мека крпа со топла
вода и средство за чистење и
оставете да се исуши.
Монтирајте ги шините за држење на
решетката по обратен редослед.
Кружните краеви на шините за
држење на решетката мора да
бидат завртени нанапред!
12.2 Горен дел на печката
Можете да ја извадите скарата за да
го исчистите горниот дел на печката
полесно.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Исклучете го апаратот пред да
ја извадите скарата. Проверете
дали апаратот е ладен. Постои
опасност од изгореници.
3.
МАКЕДОНСКИ
4.
Монтирајте ја скарата по обратен
редослед.
59
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Пред да почнете со чистење на
стаклената врата, проверете
дали стаклените плочи се
изладени. Постои опасност
стаклото да се скрши.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Проверете дали скарата е
правилно монтирана и дали
паѓа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кога стаклените плочи на
вратата се оштетени или на
нив има гребаници, стаклото
станува слабо и може да се
скрши. За да го спречите тоа,
мора да ги замените. За повеќе
упатства, обратете се во
локалниот сервисен центар.
12.3 Чистење на вратата на
печката
Вратата на печката има две стаклени
плочи монтирани една зад друга.
Извадете ја вратата на печката за да
го олесните чистењето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Доколку се обидете да ја
извадите внатрешната
стаклена плоча додека вратата
е сЀ уште монтирана, таа би
можела да се затвори.
Вадење на вратата на печката и на стаклената плоча
1.
Отворете ја вратата целосно и
држете ги двете шарки.
2.
Кренете и завртете ги рачките на
двете шарки.
60 www.aeg.com
3.
Затворете ја вратата на печката
до првото запирање (до
половина). Потоа, повлечете ја
вратата нанапред и извадете ја
од лежиштето.
4.
Ставете ја вратата на стабилна
површина заштитена со мека
крпа. Употребете штрафцигер за
вадење на 2 завртки од долниот
раб на вратата.
Не ги разлабавувајте
завртките.
1
1
5.
3
2
2
6.
7.
Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно исушете ја.
Употребете дрвена или пластична
шпакла или слично за отворање
на внатрешната врата. Држете ја
надворешната врата и притиснете
ја внатрешната врата кон горниот
раб на вратата.
Кренете ја внатрешната врата.
Исчистете ја внатрешноста на
вратата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Чистете ја стаклената плоча
само со вода и сапуница.
Нагризувачки средства за
чистење, средства за
отстранување дамки и остри
предмети (на пр. ножеви и
гребалки) може да го оштетат
стаклото.
МАКЕДОНСКИ
61
Вметнување на вратата и на стаклената плоча
Откако ќе завршите со чистењето,
вметнете ја вратата на печката. За
таа цел, повторете ја постапка по
обратен редослед.
4
4
6
5
5
12.4 Вадење на фиоката
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кога печката работи, во
фиоката може да стане топло.
Оттаму, не чувајте запаливи
предмети, како на пр. средства
за чистење, пластични кеси,
ракавици за фаќање садови,
хартија, спреови за чистење,
итн.
Фиоката под печката може да се
извади за полесно чистење.
1. Извлечете ја фиоката колку што
оди.
12.5 Светло во печката
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Внимавајте кога го заменувате
светлото на печката. Постои
опасност од струен удар.
2.
Кренете ја фиоката под мал агол и
извлечете ја од држачите на
фиоката.
Ставање на фиоката
Поставете ја фиоката на
држачите. Погрижете се да
кваките точно навлезат во
шините.
2. Спуштете ја фиоката се додека не
дојде во хоризонтална положба и
турнете ја навнатре.
Пред да го замените светлото на
печката:
• Исклучете ја печката.
• Извадете ги осигурувачите од
кутијата или исклучете го
прекинувачот на струјното коло.
Ставете крпа на долниот дел
од печката за да спречите
оштетување на светлото на
печката и на стакленото
капаче.
1.
Замена на светлото во печката
Стакленото капаче за сијаличката
се наоѓа на задниот дел од
внатрешноста на печката.
Свртете го стакленото капаче
налево за да го отстраните.
2. Исчистете ја стаклената маска.
1.
62 www.aeg.com
3.
Заменете ја светилката во печката
со соодветна светилка за печка
отпорна на топлина до 300°C.
4.
Употребете ист тип светло за
печка.
Наместете ја стаклената маска.
13. ШТО ДА СТОРИТЕ АКО...
Проблем
Можна причина
Печката не се загрева.
Печката не е вклучена.
Вклучете ја печката.
Решение
Печката не се загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го
часовникот.
Печката не се загрева.
Не се поставени
неопходните поставки.
Проверете ги
поставките.
Печката не се загрева.
Избил осигурувач во
таблата.
Проверете го
осигурувачот. Ако
осигурувачот избие
повеќепати, побарајте
квалификуван
електричар.
Светлото на печката не Светлото во печката е
работи.
неисправно.
Заменете го светлото
во печката.
На храната и во
внатрешноста на
апаратот се собира
пареа и кондензација.
Јадењето сте го
оставиле во печката
премногу долго.
Не оставајте ги
јадењата во печката
подолго од 15-20
минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
На екранот се
прикажува „12.00“ и
„LED“.
Имало прекин во
струјата.
Поставете го
часовникот.
Показателот за
преостаната топлина
не се вклучува.
Ринглата не е жешка
затоа што работела
само кратко време.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
сервис.
Ако не можете сами да најдете
решение за проблемот, јавете се кај
продавачот или во сервисниот центар.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка од внатрешноста на рерната.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
МАКЕДОНСКИ
63
14. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
14.1 Поставување на
апаратот
Вашиот апарат кој може да се постави
самостојно, можете да го поставите во
креденец со една или две страни или
во агол.
Димензии
Широчина
500 мм
Длабочина
600 мм
Вкупна моќност
при работа на
струја
9135 W
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
14.3 Нивелирање
B
A
Користете мали ногарки на дното од
апаратот за да ја подесите горната
површина на ниво со другите
површини.
Минимални растојанија
Димензиј
а
мм
А
690
B
150
14.2 Спецификации
Димензии
Висина
858 мм
14.4 Електрична инсталација
Производителот не одговара
ако не ги следите
безбедносните мерки од
поглавјето „Безбедносни
информации“.
Уредов се испорачува без приклучок
за струја и кабел за напојување.
Употребливи видови кабли: H05 RR-F
со соодветен пресек.
Електричниот кабел не смее да
го допира делот од апаратот
што е прикажан на
илустрацијата.
64 www.aeg.com
15. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја
амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на
живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот
од електрични и електронски
апарати. Не фрлајте ги апаратите
озанчени со симболот во
отпадот од домаќинството.
Вратете го производот во вашиот
локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
МАКЕДОНСКИ
65
66 www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
67
892953564-A-312012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising