Electrolux EHH6340XOK User manual

Electrolux EHH6340XOK User manual

EHH6340XOK

................................................ .............................................

FI INDUKTIOTASO

PT PLACA DE INDUÇÃO

ES PLACA DE INDUCCIÓN

KÄYTTÖOHJE 2

MANUAL DE INSTRUÇÕES 17

34

SV INDUKTIONSHÄLL

INSTRUCCIONES

BRUKSANVISNING 51

2 www.electrolux.com

SISÄLLYS

1.

TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.

LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5.

HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.

HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

7.

VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8.

ASENNUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9.

TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

WE’RE THINKING OF YOU

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxin maailmaan.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

www.electrolux.com

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.electrolux.com/productregistration

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.

Yleistietoja ja vinkkejä

Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SUOMI 3

1.

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.

• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.

• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

1.2

Yleiset turvallisuusohjeet

• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.

• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.

• Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.

4 www.electrolux.com

• Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.

• Älä säilytä mitään keittotason päällä.

• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

• Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.

• Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.

• Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden vastus pois päältä vääntimellä.

2.

TURVALLISUUSOHJEET

2.1

Asennus

VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.

• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.

• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.

• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.

• Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä ilmankierron kannalta.

• Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 5 mm:n ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.

• Laitteen alaosa voi kuumentua. Suosittelemme, että asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa.

Sähköliitäntä

VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Sähkökytkennät saa suorittaa vain asiantunteva sähköasentaja.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee varmistaa, että laite on irrotettu sähköverkosta.

• Käytä oikeaa virtajohtoa.

• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.

• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.

• Varmista, että laite on asennettu oikein.

Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai

pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.

• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.

• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.

• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

2.2

Käyttö

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen vaara.

• Käytä laitetta kotiympäristössä.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää laitteen käyttämiseen.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.

• Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen. Älä luota keittoastian tunnistimeen.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään sähköiskut.

• Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.

VAROITUS!

Olemassa on tulipalon tai räjähdyksen vaara.

SUOMI 5

• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.

• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.

• Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

• Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke laite irti sähköverkosta ja peitä liekit kannella tai sammutuspeitteellä.

VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.

• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.

• Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.

• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.

• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.

• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.

2.3

Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.

• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.

• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita.

Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

6 www.electrolux.com

2.4

Hävittäminen

VAROITUS!

Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa johto irti ja hävitä se.

3.

LAITTEEN KUVAUS

3.1

Laitteen osat

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

1

2

3

4

5

Induktiokeittoalue

Induktiokeittoalue

Induktiokeittoalue

Käyttöpaneeli

Induktiokeittoalue

5 4

3.2

Käyttöpaneelin painikkeet

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

1

Kosketuspainike Toiminto

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.

2

3

4

/

Keittoalueen ajastimen ilmaisimet

Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.

Tehotason suurentaminen tai pienentäminen.

Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.

9

10

7

8

5

6

Kosketuspainike

Ajastimen näyttö

Tehotason näyttö

/

SUOMI

Toiminto

Ajan osoittaminen minuutteina.

Tehotason näyttäminen.

Power-toiminnon käyttöönotto.

Keittoalueen valitseminen.

Ajan lisääminen tai vähentäminen.

Toiminnon STOP+GO kytkeminen päälle ja pois päältä.

7

3.3

Tehotasojen näytöt

Näyttö

- / -

Kuvaus

Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.

Lämpimänäpito/STOP+GO-toiminto on toiminnassa.

Keittoalue on toiminnassa.

Automaattinen kuumennustoiminto toimii.

Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.

Toimintahäiriö.

3.4

Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).

Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.

Power-toiminto on toiminnassa.

Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.

Jälkilämmön merkkivalo

VAROITUS!

Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi!

Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.

4.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

4.1

Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta sekunnin ajan.

4.2

Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto katkaisee keittotasosta virran automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta ( ).

• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan.

8 www.electrolux.com

• Käyttöpaneelin päälle roiskuu jotakin tai sen päälle asetetaan jotakin (pannu, pyyhe, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Laitteesta kuuluu äänimerkki jonkin aikaa ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.

• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla).

Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen.

• Keittoastia on vääränlainen. Symboli syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 2 minuutin kuluttua.

• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso alla.

• Tehotason ja automaattisen virrankatkaisun aika-asetuksien välinen suhde:

, - — 6 tuntia

- — 5 tuntia

— 4 tuntia

- — 1,5 tuntia

4.3

Tehotaso

Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta . Tehotasoa alennetaan koskettamalla painiketta . Tehoasetus näkyy näytössä. Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita ja .

4.4

Automaattinen kuumennus

Voit saavuttaa vaaditun tehotason nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa korkeimman tehotason joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee tehotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen.

Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen keittoalueeseen:

1.

Kosketa . Symboli viin näyttöön.

tulee näky-

2.

Kosketa välittömästi painiketta .

Symboli tulee näkyviin näyttöön.

3.

Kosketa heti -painiketta toistuvasti, kunnes vaadittu tehotaso tulee näkyviin. 3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin .

Kytke toiminto pois toiminnasta koskettamalla painiketta .

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5

Power-toiminto

Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Powertoiminto voidaan kytkeä toimintaan rajoitetuksi ajaksi (katso Tekniset tiedot -luku).

Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla painiketta . Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä muuttamalla tehoasetusta.

4.6

Tehonhallinta

Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa tehon maksimitasolle parin yhdellä keittoalueella. Toisen keittoalueen teho laskee automaattisesti. Alhaisemman tehon omaavan alueen tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.

4.7

Ajastin

Ajanlaskenta-automatiikka

Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten.

Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen.

Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen.

Keittoalueen asettaminen:

kosketa painiketta , kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy.

Ajastimen kytkeminen toimintaan tai muuttaminen:

Kosketa ajastimen painiketta tai ja aseta aika (

00

-

99

minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on käynnissä.

Ajastimen poistaminen käytöstä:

aseta keittoalue painikkeella ja kosketa painiketta ajastimen kytkemiseksi pois toiminnasta. Ajan kuluminen näkyy näytössä arvoon

00

saakka. Keittoalueen merkkivalo sammuu.

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:

Valitse keittoalue painikkeella . Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

Kun ajastimen aika on kulunut loppuun,

äänimerkki kuuluu ja

00

vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

Äänimerkin deaktivoiminen:

kosketa painiketta

Hälytysajastimena

Voit käyttää ajastinta myös

hälytysajastimena

silloin, kun keittoalueet eivät ole toiminnassa. Kosketa . Kosketa tai ajan asettamiseksi. Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja

00 vilkkuu.

Äänimerkin deaktivoiminen:

kosketa painiketta

4.8

STOP+GO

-toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon ( ).

SUOMI 9

Kun on toiminnassa, tehotasoa ei voida muuttaa.

ta.

-toiminto ei peruuta asetettua ajastus-

Kytke toiminto päälle

koskettamalla

. Symboli syttyy.

Kytke toiminto pois päältä

koskettamalla . Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan.

4.9

Lukitus

Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet keittoalueiden ollessa toiminnassa virtapainiketta lukuun ottamatta. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.

Aseta ensin tehotaso.

Kytke toiminto päälle koskettamalla .

Symboli palaa neljän sekunnin ajan.

Ajastin toimii edelleen.

Kytke toiminto pois päältä koskettamalla

. Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee voimaan.

Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu.

4.10

Lapsilukko

Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa.

Lapsilukon kytkeminen toimintaan

• Kytke laite toimintaan painikkeella

.

Älä aseta tehotasoa

.

• Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy.

• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella

.

Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta

• Kytke laite toimintaan painikkeella

.

Älä aseta tehotasoa

. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli

syttyy.

• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella

.

Lapsilukon poistaminen toiminnasta yhden käyttökerran ajaksi

• Kytke laite toimintaan painikkeella

.

Symboli syttyy.

10 www.electrolux.com

• Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan.

Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa.

Nyt voit käyttää laitetta.

• Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella , lapsilukko on edelleen kytkettynä.

5.

HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

INDUKTIOKEITTOALUEET

Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin nopeasti.

• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja.

• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä.

• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa.

Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.

5.1

Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat

Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.

Keittoastian materiaali

sopivat:

valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).

sopimattomat:

alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos …

• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.

• ... magneetti tarttuu keittoastian pohjaan.

Keittoastian pohjan

tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.

Keittoastian koko

: Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka.

5.3

Energiansäästö

Energian säästäminen

• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.

• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan.

• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.

Keittoalueen tehokkuus

Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa vain osan keittoalueen tehosta. Katso minimihalkaisijat luvusta Tekniset tiedot.

5.2

Käytön aikana kuuluvat

äänet

Jos kuulet

• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwichrakenne).

• piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne)

5.4

Esimerkkejä keittotoiminnoista

Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen.

Keittoalueen virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä.

Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.

Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

SUOMI 11

Tehotaso

Käyttökohde: Aika Vinkkejä Nimellisvirrankulutus

1

1 -

2

1 -

2

2 -

3

3 -

4

4 -

5

4 -

5

6 -

7

7 -

8

9

Kypsennyttejen ruokien lämpimänä pito tarpeen mukaan

Aseta keittoastian päälle kansi

3 %

Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen

Kiinteyttäminen: munakkaat, munajuusto

Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen

Höyrytetyt vihannekset, kala, liha

Höyryssä kypsennetyt perunat

Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot

Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun, kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien paistaminen

5 - 25 min

10 - 40 min

25 - 50 min Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana

20 - 45 min Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä

20 - 60 min Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita

60 - 150 min tarpeen mukaan

Sekoita aika ajoin

Keitä kannen alla

Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet

Käännä kypsennyksen puolivälissä

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit

5 - 15 min Käännä kypsennyksen puolivälissä

Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen

(gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus

Suuren vesimäärän keittäminen. Tehonhallinta on käynnissä.

45 – 64 %

100 %

Tietoa akryyliamidista

Tärkeää

Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.

12 www.electrolux.com

6.

HOITO JA PUHDISTUS

Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.

Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.

Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.

Lian poistaminen:

1.

Poista välittömästi:

sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.

Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta

2.

3.

kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.

Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:

kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.

Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.

Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.

7.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma

Laite ei kytkeydy toimintaan tai ei muuten toimi.

Automaattinen kuumennus ei toimi.

Mahdollinen syy

Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti.

STOP+GO-toiminto on toiminnassa.

Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita.

Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.

Laitteesta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta.

Äänimerkki kuuluu, kun laite on kytketty pois toiminnasta.

Laite kytkeytyy pois toiminnasta.

Jälkilämmön merkkivalo ei syty.

Kosketuspainikkeen päälle on asetettu jokin esine.

Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.

Keittoalue on kuuma.

Korjaustoimenpide

Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso

10 sekunnin kuluessa.

Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.

Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö".

Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.

Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.

Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.

Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Anna keittoalueen jäähtyä riittävästi.

SUOMI 13

Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.

Kosketuspainikkeet kuumenevat.

ja numero syttyy näyttöön.

Ongelma

syttyy.

syttyy.

syttyy.

syttyy.

Mahdollinen syy

Korkein tehotaso on asetettu.

Korjaustoimenpide

Korkeimman tehotason teho on sama kuin automaattisen kuumennuksen tehotaso.

Katso “Tehonhallinta”.

Tehonhallinta on käynnissä.

Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkeita.

Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.

Lapsilukko tai lukitustoiminto on kytketty toimintaan.

Keittoalueella ei ole keittoastiaa.

Keittoastia on sopimaton.

Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle.

Laita isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille.

Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan.

Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö".

Aseta keittoastia keittoalueelle.

Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.

Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle.

Laitteessa on jokin vika.

Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta.

Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Laitteen toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Keittoalueiden ylikuumenemissuoja ja automaattinen virrankatkaisu ovat toiminnassa.

Kytke laite pois päältä.

Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan noin

30 sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti häviää näytöstä, mutta jälkilämmön merkkivalo jää palamaan.

Anna keittoastian jäähtyä riittävästi ja tarkista keittoastian sopivuus laitteeseen luvusta "Induktiokeittoalueen keittoastiat".

Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus.

Varmista, että laitetta on käytetty oikein.

Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa

14 www.electrolux.com

myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.

8.

ASENNUSOHJEET

VAROITUS!

Lue luku "Turvallisuusohjeet".

Ennen asentamista

Kaikki laitteen arvokilven tiedot on kirjattava ylös ennen laitteen asentamista. Arvokilpi sijaitsee laitteen kehyksen alaosassa.

• Malli ................................

• Tuotenumero .............................

• Sarjanumero ....................................

8.1

Kalusteeseen asennettavat laitteet

• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu so-

8.3

Asennus piviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.

8.2

Liitäntäjohto

• Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto.

• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax

90°C tai korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

B

A

< 20 mm min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

R 5mm

55mm

490

+1 mm 560

+1 mm min. 2 mm min.

38 mm min.

2 mm min. 500 mm

SUOMI 15

Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste

1)

), ilmanvirtauksen 5 mm:n tila etuosassa ja suojalattia laitteen alapuolella eivät ole tarpeen.

Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat laitteen uunin yläpuolelle.

1)

Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

16 www.electrolux.com

9.

TEKNISET TIEDOT

Modell EHH6340XOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Prod.Nr. 949 596 044 00

220-240 V 50-60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Keittoalueiden teho

Keittoalue Nimellisteho

(suurin tehotaso) [W]

Power-toiminto toiminnassa [W]

Power-toiminnon maksimikesto

[min]

10 Oikea takana

—180 mm

Oikea edessä

—145 mm

Vasen takana

—180 mm

Vasen edessä

—210 mm

1800 W

1400 W

1800 W

2300 W

2800 W

2500 W

2800 W

3700 W

Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan.

4

10

10

Keittoastian minimihalkaisija [mm]

145

125

145

180

10.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

PORTUGUÊS 17

ÍNDICE

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

6.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

7.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

8.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

9.

INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz consigo décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de quem sabe que terá sempre óptimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.electrolux.com

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.electrolux.com/productregistration

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

18 www.electrolux.com

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experi-

ência e conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segurança.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis estão quentes.

• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.

• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

1.2

Segurança geral

• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aquecimentos.

• Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio.

PORTUGUÊS 19

• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio.

• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.

• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem ficar quentes.

• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

• Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e não confie apenas no detector de tacho.

2.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1

Instalação

ADVERTÊNCIA

A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

• Remova todos os elementos da embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado.

Use sempre luvas de protecção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra vapor e humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.

• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.

• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 5 mm entre a bancada e a parte dianteira da unidade se mantém livre. A garantia não abrange danos causados pela falta de espaço de ventilação adequado.

• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. Recomendamos a instalação de um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.

Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas têm de ser efectuadas por um electricista qualificado.

20 www.electrolux.com

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimenta-

ção fique enredado.

• Certifique-se de que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) não entram em contacto com o aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

2.2

Utilização

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos, queimaduras ou choque eléctrico.

• Utilize este aparelho em ambiente doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Não utilize um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado para activar/desactivar o aparelho.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas, nem se ele tiver estado em contacto com água.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura. Podem ficar quentes.

• Desligue a zona de cozedura após cada utilização. Não confie apenas no detector de tachos.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho estiver rachada, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica. Isso evitará choque eléctrico.

• Os utilizadores que sejam portadores de um pacemaker devem manter uma distância mínima de 30 cm em relação

às zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio ou explosão.

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos.

Mantenha as chamas e os objectos aquecidos afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores que o óleo muito quente liberta podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo usado pela primeira vez.

• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis no interior, ao lado ou em cima do aparelho.

• Não tente extinguir o fogo com água.

Desligue o aparelho e cubra a chama com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio.

ADVERTÊNCIA

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido e de alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar a vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar na mesa de trabalho.

2.3

Manutenção e limpeza

ADVERTÊNCIA

Risco de danos no aparelho.

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

PORTUGUÊS 21

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

2.4

Eliminação

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos e asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

3.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1

Descrição geral

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

1

2

3

4

5

Zona de cozedura de indução

Zona de cozedura de indução

Zona de cozedura de indução

Painel de comandos

Zona de cozedura de indução

5 4

22 www.electrolux.com

3.2

Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os displays, indicadores e sons indicam quais são as funções que estão em funcionamento.

1

campo do sensor função

Para activar e desactivar o aparelho.

2

3

4

5

/

Indicadores do temporizador das zonas de cozedura

Visor do temporizador

Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.

Para aumentar ou diminuir o grau de cozedura.

Apresenta a zona de cozedura para a qual está definido um tempo.

Apresenta o tempo em minutos.

6

Display do grau de cozedura

7

8

9

10

/

Apresenta o grau de cozedura.

Para activar a função Power.

Para seleccionar uma zona de cozedura.

Para aumentar ou diminuir o tempo.

Para activar e desactivar a função STOP

+GO.

3.3

Visores do grau de cozedura

Display

- / -

Descrição

A zona de cozedura está desactivada.

A função Manter Quente / STOP+GO está em funcionamento.

A zona de cozedura está activada.

A função de Aquecimento Automático está em funcionamento.

O tacho não é adequado ou é demasiado pequeno, ou não foi colocado nenhum tacho na zona de cozedura.

PORTUGUÊS 23

Display Descrição

Existe uma anomalia.

Ainda existe uma zona de cozedura quente (calor residual).

O dispositivo de Bloqueio/Segurança para Crianças está activo.

A função Power está em funcionamento.

3.4

A Desconexão Automática está activa.

Indicador de calor residual

ADVERTÊNCIA

Perigo de queimaduras devido ao calor residual!

As zonas de cozedura de indução criam o calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica está quente devido ao calor dos tachos.

4.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

4.1

Activação e desactivação

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar o aparelho.

4.2

Desactivação Automática

A função desactiva o aparelho automaticamente se:

• Todas as zonas de cozedura estiverem desactivadas ( ).

• Não definir o grau de cozedura após activar o aparelho.

• Derramar ou colocar alguma coisa sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (por exemplo, um tacho, um pano, etc.). É emitido um sinal sonoro durante algum tempo e o aparelho desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.

• O aparelho ficou demasiado quente

(por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água). Antes de utilizar novamente o aparelho, a zona de cozedura tem de estar fria.

• Utiliza tachos incorrectos. O símbolo

acende-se e a zona de cozedura é automaticamente desactivada após 2 minutos.

• Não desactivar uma zona de cozedura nem alterar o grau de cozedura. Após algum tempo, a indicação acende-

-se e o aparelho desliga-se. Veja em baixo.

• A relação entre o grau de cozedura e os tempos da função Desactivação Automática:

, - — 6 horas

- — 5 horas

— 4 horas

- — 1,5 horas

4.3

Grau de cozedura

Toque em para aumentar o grau de cozedura. Toque em para diminuir o grau de cozedura. O visor apresenta o grau de cozedura. Toque em e simultaneamente para desactivar a zona de cozedura.

4.4

Aquecimento Automático

Pode obter o grau de cozedura necessário num período de tempo mais curto se activar a função de Aquecimento Automático. Esta função define o grau de cozedura mais elevado durante algum tempo (consulte o diagrama) e, em seguida, diminui para o grau de cozedura necessário.

Para activar a função de Aquecimento

Automático para uma zona de cozedura:

24 www.electrolux.com

1.

Toque em . O símbolo acende-se no visor.

2.

Toque imediatamente em . O símbolo acende-se no visor.

3.

Toque imediatamente em repetidamente até que surja o grau de cozedura necessário. Após 3 segundos,

acende-se no display.

Para desligar a função, toque em .

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5

Função Power

A função Power disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indu-

ção. A função Power pode ser activada apenas por um período de tempo limitado

(consulte o capítulo “Informações técnicas”). Depois disso, a zona de cozedura de indução passa automaticamente para o nível de cozedura mais elevado. Para activar, toque em ( acende-se).

Para desactivar, altere o nível de cozedura.

4.6

Gestão de energia

A gestão de energia divide a potência entre duas zonas de cozedura num par

(consulte a imagem). A função Power aumenta a potência para o nível máximo para uma das zonas de cozedura do par. A potência na segunda zona de cozedura diminui automaticamente. O display do grau de cozedura referente à zona cuja potência foi reduzida alterna entre dois níveis.

4.7

Temporizador

Temporizador da Contagem

Decrescente

Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta vez.

Defina o Temporizador após seleccionar a zona de cozedura.

Pode definir o grau de cozedura antes ou depois de definir o temporizador.

Para definir a zona de cozedura:

toque em várias vezes até que o indicador de uma zona de cozedura necessária se acenda.

Para activar ou alterar o Temporizador:

toque em ou do temporizador para definir o tempo (

00

-

99 minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente come-

ça.

Para desactivar o Temporizador:

defina a zona de cozedura com e toque em para desactivar o Temporizador. O tempo restante entra em contagem decrescente até

00

. O indicador da zona de cozedura apaga-se.

Para ver o tempo restante:

defina a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo restante.

Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca. A zona de cozedura é desactivada.

Para desligar o som:

toque em

Cronómetro

Pode utilizar o Temporizador como

cronómetro

enquanto as zonas de cozedura não estiverem em funcionamento. Toque em . Toque em ou para definir o tempo. Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca.

Para desligar o som:

toque em

4.8

STOP+GO

A função define todas as zonas de cozedura em funcionamento para o grau de cozedura mais baixo ( ).

Quando está em funcionamento, não

é possível alterar o grau de cozedura.

A função não desactiva a função de temporizador.

Para activar

esta função, toque em

. O símbolo acende-se.

Para desactivar

esta função, toque em . O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

4.9

Bloqueio

Quando as zonas de cozedura estão a funcionar, é possível bloquear o painel de comandos mas não . Tal impede uma alteração acidental do grau de cozedura.

Primeiro, defina o grau de cozedura.

Para activar esta função, toque em . O símbolo acende-se durante 4 segundos.

O temporizador permanece ligado.

Para desactivar esta função, toque em

. O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

PORTUGUÊS 25

Quando desliga o aparelho, também desactiva esta função.

4.10

Dispositivo de Segurança para Crianças

Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho.

Para activar o Dispositivo de

Segurança para Crianças

• Active o aparelho com .

Não defina os graus de cozedura

.

• Toque em

durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com .

Para desactivar o Dispositivo de

Segurança para Crianças

• Active o aparelho com .

Não defina os graus de cozedura

. Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com .

Para ignorar o Dispositivo de

Segurança para Crianças por apenas um período de cozedura

• Active o aparelho com . O símbolo

acende-se.

• Toque em

durante 4 segundos.

Defina o grau de cozedura no espaço de 10 segundos.

Pode utilizar o aparelho.

• Quando desactivar o aparelho com , o Dispositivo de Segurança para Crian-

ças é novamente activado.

5.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

ZONAS DE COZEDURA DE IN-

DUÇÃO

Nas zonas de cozedura de indução, o calor é gerado muito rapidamente nos tachos por um forte campo electromagnético.

5.1

Tachos para a zona de cozedura de indução

Utilize as zonas de cozedura de indução com tachos adequados.

26 www.electrolux.com

Material do tacho

correcto:

ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo multicamada (com a marca correcta do fabricante).

incorrecto:

alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

Os tachos são adequados para uma placa de indução se…

• ... alguma água ferver muito rapidamente numa zona de cozedura definida para o grau de cozedura mais elevado.

• ... a base do tacho atrair um íman.

O fundo dos tachos

tem de ser o mais espesso e plano possível.

5.3

Poupança de energia

Como poupar energia

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de ligar a mesma.

• Pode utilizar o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

Eficiência da zona de cozedura

Dimensões dos tachos

: as zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base dos tachos, até um determinado limite.

A eficiência da zona de cozedura está relacionada com o diâmetro dos tachos. Os tachos que tenham diâmetro inferior ao mínimo indicado recebem apenas uma parte da potência gerada pela zona de cozedura. Para conhecer os diâmetros mínimos, consulte o capítulo “Informa-

ções técnicas”.

5.2

Ruídos durante o funcionamento

Gr au de cozedura

Se conseguir ouvir

• ruído de estalidos: os tachos são feitos de diferentes materiais (construção multicamadas).

• som de assobio: utiliza uma ou mais zonas de cozedura com níveis elevados de potência e os tachos são feitos de materiais diferentes (construção multicamadas).

• zumbido: utiliza níveis elevados de potência.

• clicar: ocorre uma permutação eléctrica.

• sibilar, zunir: a ventoinha está em funcionamento.

Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria do aparelho.

Utilize para: Tempo

1

Manter quentes os alimentos cozinhados conforme necessário

5.4

Exemplos de aplicações de cozinha

A relação entre o grau de cozedura e o consumo de potência da zona de cozedura não é linear.

Quando o grau de cozedura aumenta, o aumento do consumo de potência da zona de cozedura não é directamente proporcional.

Isto significa que uma zona de cozedura no grau de cozedura médio consome menos de metade da sua potência.

Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como referência.

Sugestões

Coloque uma tampa no tacho

Consumo de potência nominal

3 %

PORTUGUÊS 27

1 -

2

2 -

3

Gr au de cozedura

1 -

2

Utilize para:

Informação relativa à acrilamida

Tempo Sugestões Consumo de potência nominal

3 -

4

4 -

5

4 -

5

6 -

7

7 -

8

9

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina

Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos

Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refei-

ções pré-cozinhadas

Cozer legumes, peixe e carne a vapor

5 - 25 min Misture regularmente

10 - 40 min Coza com uma tampa

25 - 50 min Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz, mexa os pratos de leite a meio da cozedura

20 - 45 min Adicione algumas colheres de sopa de líquido

Cozer batatas a vapor 20 - 60 min Utilize no máximo ¼ l de água para 750 g de batatas

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos

60 - 150 min conforme necessário

Até 3 l de líquido mais os ingredientes

Vire depois de decorrida metade do tempo

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes

5 - 15 min Vire depois de decorrida metade do tempo

Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, etc.), batatas bem fritas

Ferver grandes quantidades de água. A gestão de energia é activada.

45 – 64 %

100 %

Importante

De acordo com os conhecimentos científicos mais recentes, se deixar tostar alimentos (especialmente alimentos que contenham amido), a acrilamida pode representar um risco para a saúde. Assim, aconselhamos que cozinhe a baixa temperaturas e não deixe tostar demais os alimentos.

28 www.electrolux.com

6.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o aparelho após cada utilização.

Utilize sempre tachos com a base limpa.

Riscos ou manchas escuras na placa de vitrocerâmica não têm qualquer efeito no funcionamento do aparelho.

Para remover sujidades:

1.

Remova imediatamente:

plástico derretido, película de plástico e alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos no aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o

2.

3.

raspador sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

Remova após o aparelho ter arrefecido o suficiente:

manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza especial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.

Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.

No final,

seque o aparelho com um pano limpo.

7.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema

Não consegue activar ou utilizar o aparelho.

Causa possível

Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo.

A função STOP+GO está em funcionamento.

É emitido um sinal sonoro e o aparelho desactiva-

-se.

É emitido um sinal sonoro quando o aparelho é desactivado.

Há manchas de gordura ou água no painel de comandos.

Colocou algum objecto sobre um ou mais campos do sensor.

O aparelho desactiva-se.

Colocou algum objecto sobre o campo do sensor .

O indicador de calor residual não acende.

A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo.

Solução

Active novamente o aparelho e defina o grau de cozedura em menos de

10 segundos.

Toque apenas num campo do sensor.

Consulte o capítulo “Utilização diária”.

Limpe o painel de comandos.

Retire o objecto dos campos do sensor.

Retire o objecto do campo do sensor.

Se a zona de cozedura tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte a Assistência

Técnica.

PORTUGUÊS 29

Problema

A função Aquecimento

Automático não funciona.

O grau de cozedura alterna entre dois níveis.

Os campos do sensor ficam quentes.

acende-se.

acende-se.

acende-se.

e um número acendem-se.

Causa possível

A zona de cozedura está quente.

Está definido o grau de cozedura mais elevado.

A gestão de energia está activada.

O tacho é demasiado grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.

A Desactivação Automática está em funcionamento.

O Bloqueio de Seguran-

ça para Crianças ou o

Bloqueio de Funções está activo.

Não existe nenhum tacho na zona de cozedura.

O tacho não é adequado.

O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno para a zona de cozedura.

O aparelho mostra um erro.

Solução

Deixe a zona de cozedura arrefecer suficientemente.

O grau de cozedura mais elevado tem a mesma potência que a função Aquecimento Automático.

Consulte "Gestão de energia".

Coloque o tacho numa das zonas de cozedura de trás, se necessário.

Desactive o aparelho e active-o novamente.

Consulte o capítulo “Utilização diária”.

Coloque um tacho na zona de cozedura.

Utilize um tacho adequado.

Desloque o tacho para uma zona de cozedura mais pequena.

Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico da sua casa. Volte a ligar. Se a indicação

aparecer novamente, contacte a Assistência

Técnica.

30 www.electrolux.com

Problema

acende-se.

Causa possível

O aparelho mostra um erro porque um tacho ferveu até ficar sem

água. A protecção contra sobreaquecimento das zonas de cozedura foi activada ou a Desactivação Automática está a funcionar.

Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for possível reparar o problema, contacte o fornecedor ou a Assistência Técnica. Indique os dados da placa de características, o código de três dígitos e letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada.

Solução

Desligue o aparelho. Retire o tacho quente. Após cerca de 30 segundos, active novamente a zona de cozedura. Se o problema era o tacho, a mensagem de erro deve desaparecer do display, mas o indicador de calor residual pode manter-se. Deixe o tacho arrefecer o suficiente e consulte a secção

"Tachos para a zona de cozedura de indução" para determinar se o tacho é compatível com o aparelho.

Certifique-se de que utilizou o aparelho correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas à assistência técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

8.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIA

Consulte o capítulo "Informações de segurança".

Antes da instalação

Antes de instalar o aparelho, anote em baixo os seguintes dados que pode encontrar na placa de características. A placa de características está no fundo da estrutura do aparelho.

• Modelo ...........................

• PNC .............................

• Número de série ....................

des encastradas adequadas e nas superfícies de trabalho, de acordo com as normas.

8.2

Cabo de ligação

• O aparelho é fornecido com um cabo de ligação.

• Se o cabo se danificar, substitua-o por um cabo especial (tipo H05BB-F Tmáx.

90 °C; ou superior). Contacte o seu

Centro de Assistência local.

8.1

Aparelhos de encastrar

• Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unida-

8.3

Montagem

B

A

< 20 mm min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 2 mm min. 500 mm min. 500 mm

PORTUGUÊS 31

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

32 www.electrolux.com

min.

38 mm min.

2 mm

Se utiliza uma caixa de protecção

(um acessório adicional

2)

), o espaço de ventilação frontal de 5 mm e a protecção por baixo do aparelho não são necessários.

Não pode utilizar a caixa de protecção se instalar o aparelho por cima de um forno.

9.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modell EHH6340XOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Prod.Nr. 949 596 044 00

220-240 V 50-60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Potência das zonas de cozedura

Zona de cozedura

Potência nominal (regulação máxima de calor)

[W]

1800 W

Função Power activada

[W]

2800 W Posterior direita — 180 mm

Anterior direita

— 145 mm

Posterior esquerda — 180 mm

1400 W

1800 W

2500 W

2800 W

Duração máxima da fun-

ção Power

[min]

Diâmetro mínimo do tacho [mm]

10

4

10

145

125

145

2)

A caixa de protecção acessória pode não estar disponível em alguns países. Contacte o seu fornecedor local.

PORTUGUÊS 33

Zona de cozedura

Potência nominal (regulação máxima de calor)

[W]

Função Power activada

[W]

Duração máxima da fun-

ção Power

[min]

Diâmetro mínimo do tacho [mm]

Anterior esquerda — 210 mm

2300 W 3700 W

A potência das zonas de cozedura pode ser ligeiramente diferente da indicada na

10 180 tabela. Varia consoante o material e as dimensões do tacho.

10.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo

. Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

34 www.electrolux.com

ÍNDICE DE MATERIAS

1.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.

USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.

CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

8.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

9.

INFORMACIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un producto Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted.

Así que, siempre que lo utilice puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.

Bienvenido a Electrolux.

Visite nuestro sitio web para:

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:

www.electrolux.com

Registrar su producto para recibir un mejor servicio:

www.electrolux.com/productregistration

Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:

www.electrolux.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.

La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de serie.

Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.

Datos y recomendaciones generales

Información medioambiental

Salvo modificaciones.

ESPAÑOL 35

1.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

1.1

Seguridad de niños y personas vulnerables

ADVERTENCIA

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con la supervisión de una persona que se responsabilice de su seguridad.

• No deje que los niños jueguen con el aparato.

• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.

• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de fácil acceso están calientes.

• Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.

• Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de usuario sin la supervisión adecuada.

1.2

Seguridad general

• El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. No toque las resistencias.

• No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.

36 www.electrolux.com

• Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio.

• Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.

• No utilice las superficies de cocción para almacenar alimentos.

• No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.

• No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar que se calienten.

• Si la superficie vitrocerámica está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

• Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando y no preste atención al detector de tamaño.

2.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1

Instalación

ADVERTENCIA

Sólo una persona cualificada puede instalar el aparato.

• Retire todo el embalaje.

• No instale ni utilice un aparato dañado.

• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.

• Respete siempre la distancia mínima entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.

• El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de protección.

• Proteja las superficies cortadas con un material sellante para evitar que la humedad las hinche.

• Proteja la parte inferior del aparato del vapor y la humedad.

• No instale el aparato junto a una puerta o debajo de una ventana. De esta forma se evita que los recipientes calientes caigan del aparato cuando la puerta o la ventana estén abiertas.

• Cuando instale el aparato encima de cajones, asegúrese de que hay suficiente espacio entre la parte inferior del aparato y el cajón superior para que circule el aire.

• Deje un espacio de ventilación de 5 mm entre la encimera y el frente de la unidad situada bajo ella. La garantía no cubre los daños causados por la falta de una ventilación adecuada.

• La base del aparato se puede calentar.

Se recomienda colocar un panel de separación no combustible bajo el aparato para evitar acceder a la base.

Conexión eléctrica

ADVERTENCIA

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

• Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.

• El aparato debe quedar conectado a tierra.

• Antes de efectuar cualquier tipo de operación, compruebe que el aparato esté desenchufado de la corriente eléctrica.

• Utilice el cable de red eléctrica adecuado.

• Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.

• Asegúrese de que el cable o el enchufe

(en su caso) no toquen el aparato caliente ni utensilios de cocina calientes cuando conecte el aparato a las tomas cercanas.

• Asegúrese de que el aparato está instalado correctamente. Un cable de red o enchufe (en su caso) flojo o inadecuado puede provocar que el terminal se caliente en exceso.

• Asegúrese de que hay instalada una protección contra descargas eléctricas.

• Establezca la descarga de tracción del cable.

• Asegúrese de no provocar daños en el enchufe (en su caso) ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable de red dañado.

• La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato de todos los polos de la red. El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de contacto con una anchura mínima de 3 mm.

• Use únicamente dispositivos de aislamiento apropiados: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles

(tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.

2.2

Uso

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones, quemaduras o descargas eléctricas.

• Utilice este aparato en entornos domésticos.

• No cambie las especificaciones de este aparato.

ESPAÑOL 37

• No utilice un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia separado para utilizar el aparato.

• No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.

• No utilice el aparato con las manos mojadas o cuando esté en contacto con el agua.

• No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las zonas de cocción. Pueden alcanzar temperaturas elevadas.

• Apague las zonas de cocción después de cada uso. No preste atención al detector de tamaño.

• No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.

• Si la superficie del aparato está agrietada, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación. De esta forma evitará descargas eléctricas.

• Los usuarios que tengan marcapasos implantados deberán mantener una distancia mínima de 30 cm de las zonas de inducción cuando el aparato esté funcionando.

ADVERTENCIA

Existe peligro de explosión o incendio.

• Las grasas o aceites calientes pueden generar vapores inflamables. Mantenga las llamas u objetos calientes alejados de grasas y aceites cuando cocine con ellos.

• Los vapores que liberan los aceites muy calientes pueden provocar combustiones imprevistas.

• El aceite usado, que puede contener restos de alimentos, puede provocar incendios a temperaturas más bajas que el aceite utilizado por primera vez.

• No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables, dentro, cerca o encima del aparato.

• No intente apagar un fuego con agua.

Desconecte el aparato y cubra la llama con una tapa o manta para el fuego.

ADVERTENCIA

Podría dañar el aparato.

• No coloque ningún utensilio de cocina caliente en el panel de control.

38 www.electrolux.com

• No deje que el contenido de los utensilios de cocina hierva hasta evaporarse.

• Evite la caída de objetos o utensilios de cocina en el aparato. La superficie puede dañarse.

• No encienda las zonas de cocción sin utensilios de cocina o con éstos vacíos.

• No coloque papel de aluminio sobre el aparato.

• Los utensilios de cocina de hierro o aluminio fundido, o que tengan la base da-

ñada, pueden arañar la vitrocerámica.

Levante siempre estos objetos cuando tenga que moverlos sobre la superficie de cocción.

2.3

Mantenimiento y limpieza

ADVERTENCIA

Podría dañar el aparato.

• Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.

• No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.

• Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.

2.4

Desecho

ADVERTENCIA

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

• Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.

• Desconecte el aparato de la red.

• Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.

3.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1

Descripción general

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

1

4

5

2

3

Zona de cocción por inducción

Zona de cocción por inducción

Zona de cocción por inducción

Panel de control

Zona de cocción por inducción

5 4

3.2

Disposición panel de control

1 2 3 4 5 6

ESPAÑOL 39

10 9 8 7

Utilice los sensores para accionar el aparato. Las pantallas, indicadores y señales acústicas anuncian qué funciones están en funcionamiento.

1

Sensor Función

Para activar y desactivar el aparato.

2

3

4

5

/

Indicadores de tiempo de la zona de cocción.

Pantalla del temporizador.

Para bloquear y desbloquear el panel de control.

Para aumentar o disminuir los ajustes de calor.

Muestra la zona para la que se ha ajustado la hora.

Muestra la hora en minutos.

6

Indicador del nivel de calor.

7

8

9

10

/

Muestra el nivel de calor.

Para activar la función Power.

Para seleccionar una zona de cocción.

Para aumentar o disminuir el tiempo.

Para activar y desactivar la función STOP

+GO.

3.3

Indicación de la temperatura en pantalla

Pantalla

- / -

Descripción

La zona de cocción está apagada.

La función Mantener caliente / STOP+GO está activa.

La zona de cocción está en funcionamiento.

Se usa la función de calentamiento automático.

El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción.

Hay un fallo de funcionamiento.

40 www.electrolux.com

3.4

Pantalla Descripción

La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual).

Las funciones de bloqueo y el bloqueo de seguridad para niños están activadas.

La función Power está activada.

La función de desconexión automática está activada.

Indicador de calor residual

ADVERTENCIA

¡Riesgo de quemaduras por calor residual!

del recipiente el calor necesario para cocinar, lo que hace que la superficie vitrocerámica se caliente por el calor residual del mismo.

Las zonas de cocción por inducción generan y aplican directamente en la base

4.

USO DIARIO

4.1

Activación y desactivación

Toque durante 1 segundo para encender o apagar el aparato.

4.2

Desconexión automática

La función desconecta automáticamente el aparato siempre que:

• Todas las zonas de cocción estén apagadas ( ).

• no se ajusta un nivel de calor después de encender el aparato

• Se vierte algo o se coloca algún objeto sobre el panel de control durante más de 10 segundos (un recipiente, un trapo, etc.). Se emite una señal acústica durante un momento y el aparato se apaga. Retire el objeto o limpie el panel de control.

• El aparato está demasiado caliente (por ejemplo, el contenido de un recipiente ha hervido hasta agotarse el líquido).

Espere a que el aparato se enfríe antes de utilizarlo de nuevo.

• Se utiliza un utensilio inadecuado. Se ilumina el símbolo y la zona de cocción se apaga automáticamente después de 2 minutos.

• No apague una zona de cocción ni cambie la temperatura. Al cabo de un cierto tiempo, se enciende el símbolo

y se apaga el aparato. Véase a continuación.

• La relación entre el ajuste de temperatura y las horas de la función de Desconexión automática:

, - — 6 horas

- — 5 horas

— 4 horas

- — 1,5 horas

4.3

Ajuste de temperatura

Toque para aumentar el nivel de calor.

Toque para reducir el nivel de calor. El indicador muestra el ajuste de temperatura. Toque y al mismo tiempo para apagar la zona de cocción.

4.4

Calentamiento automático

Puede ajustar el calor necesario de forma más rápida si activa la función Calentamiento automático. Esta función ajusta el calor más alto durante un tiempo (consulte el gráfico) y a continuación lo reduce hasta el ajuste adecuado.

Para iniciar la función de Calentamiento automático para una zona de cocción:

ESPAÑOL 41

1.

Toque . El símbolo aparece en la pantalla.

2.

Pulse inmediatamente . El símbolo

aparece en la pantalla.

3.

Toque inmediata y continuamente hasta que aparezca el ajuste de temperatura necesario. Transcurridos 3 segundos, aparece en la pantalla.

Para detener la función, toque .

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5

La función Power

La función Power suministra potencia adicional a las zonas de cocción por inducción. La función Power se puede activar durante un periodo de tiempo limitado

(consulte el capítulo sobre Información técnica). Transcurrido ese tiempo, la zona de cocción por inducción adopta automáticamente el nivel de temperatura más alto. Para activarla, toque , y se encenderá . Para desactivarla, cambie el nivel de temperatura.

4.6

Administrador de energía

La función de gestión de la energía divide la potencia entre las dos zonas de cocción que forman un par (consulte la figura). La función de potencia incrementa ésta al máximo para una de las zonas de cocción del par. L apotencia disminuye automáticamente en la segunda zona de cocción. La pantalla de ajuste de calor para la zona reducida cambia entre dos niveles.

4.7

Temporizador

Temporizador

Utilice el temporizador para regular el tiempo que desee mantener encendida una zona de cocción.

Ajuste el temporizador después de seleccionar la zona de cocción.

Elija el nivel de calor antes o después de ajustar el temporizador.

Si desea seleccionar la zona de cocción:

pulse repetidamente hasta que se encienda el indicador de la zona pertinente.

Para activar o cambiar el temporizador:

toque los sensores o del temporizador para ajustar el tiempo (

00

-

99

minutos). La cuenta atrás comenzará cuando el indicador de la zona de cocción parpadee más lentamente.

Para desactivar el temporizador:

seleccione la zona de cocción con y toque para desactivar el temporizador. El tiempo restante se sigue descontando hasta llegar a

00

. El indicador de la zona de cocción se apaga.

Para comprobar el tiempo restante:

seleccione la zona de cocción con el sensor . El indicador de la zona de cocción comienza a parpadear más rápidamente. La pantalla muestra el tiempo que queda.

Cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la señal acústica y

00

parpadea. Se apaga la zona de cocción.

Para detener la señal acústica:

pulse

42 www.electrolux.com

Minutero

Puede utilizar el temporizador como

minutero

mientras no funcionen las zonas de cocción. Toque . Toque o para programar el tiempo que necesite.

Cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la señal acústica y

00

parpadea.

Para detener la señal acústica:

toque

4.8

STOP+GO

La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de calor más bajo ( ).

Cuando está en funcionamiento, no se puede cambiar el ajuste de temperatura.

La función no detiene la función del temporizador.

Para activar

esta función, toque

Se encenderá el símbolo .

.

Para desactivar

esta función, toque

. Se activará la temperatura que se haya seleccionado anteriormente.

4.9

Bloqueo

Con las zonas de cocción en funcionamiento, se puede bloquear el panel de control, pero no . Evita el cambio accidental del nivel de calor.

Ajuste primero la temperatura.

Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo durante 4 segundos.

El temporizador se mantiene activo.

Para detener esta función, toque . Se activará la temperatura que se haya seleccionado anteriormente.

La función también se desactiva cuando se apaga el aparato.

4.10

Dispositivo de seguridad para niños

Esta función impide el uso accidental del aparato.

Para activar el dispositivo de seguridad para niños

• Encienda el aparato con .

No ajuste los niveles de calor

.

• Toque durante 4 segundos. Se encenderá el símbolo .

• Apague el aparato con .

Para desactivar el dispositivo de seguridad para niños

• Encienda el aparato con .

No ajuste los niveles de calor

. Toque durante 4 segundos. Se encenderá el símbolo .

• Apague el aparato con .

Para anular el dispositivo de seguridad para niños una sola vez

• Encienda el aparato con . Se encenderá el símbolo .

• Toque durante 4 segundos.

Ajuste la temperatura antes de que transcurran 10 segundos.

Ya puede utilizar el aparato.

• El dispositivo de seguridad para niños se activará de nuevo en cuanto apague el aparato con .

5.

CONSEJOS ÚTILES

ZONAS DE COCCIÓN POR IN-

DUCCIÓN

En las zonas de cocción por inducción, la presencia de un fuerte campo magnético calienta los recipientes muy rápidamente.

5.1

Recipientes para las zonas de cocción por inducción

Utilice las zonas de cocción con los utensilios de cocina adecuados.

Material de los recipientes

correcto:

hierro fundido, acero, acero esmaltado y acero inoxidable con bases formadas por varias capas (indicados por el fabricante como aptos para inducción).

incorrecto:

aluminio, cobre, latón, cristal, cerámica, porcelana.

El recipiente es indicado para cocinar por inducción si...

• ... puede calentar en poco tiempo una cantidad pequeña de agua en una zona con el ajuste de calor máximo.

• ... el imán se adhiere a la base del recipiente.

Utilice recipientes con la base

más gruesa y plana posible.

ESPAÑOL

• siseo, zumbido: el ventilador está en funcionamiento.

Los ruidos descritos son normales y no indican fallo alguno del aparato.

43

5.3

Ahorro energético

Cómo ahorrar energía

• En la medida de lo posible, cocine siempre con los recipientes tapados.

• Coloque el recipiente sobre una zona de cocción antes de encenderla.

• Utilice el calor residual para mantener calientes los alimentos o derretirlos.

Eficacia de la zona de cocción

Medidas de los recipientes

: las zonas de cocción por inducción se adaptan automáticamente al tamaño de la base de los utensilios de cocina, pero hasta un cierto límite.

La eficacia de la zona de cocción está relacionada con el diámetro del recipiente.

Un recipiente con un diámetro inferior al mínimo solo recibe una parte de la potencia generada por la zona de cocción.

Consulte los diámetros mínimos en el capítulo sobre Información técnica.

5.2

Ruidos durante la utilización

Aju ste del nivel de calor

Es posible que escuche los ruidos siguientes:

• crujido: el utensilio de cocina está fabricado con distintos tipos de materiales

(construcción por capas).

• silbido: utiliza una o varias zonas de cocción a temperaturas muy altas y con utensilios de cocina cuya base está hecha de distintos materiales (construcción por capas).

• zumbido: el nivel de calor utilizado es alto.

• chasquido: cambios en el suministro eléctrico.

Utilícelo para: Tiempo

1

Mantener calientes los alimentos cocinados según sea necesario

5.4

Ejemplos de aplicaciones de cocción

La relación entre el ajuste de calor y el consumo de potencia de la zona de cocción no es lineal.

Cuando se aumenta el ajuste de calor, no es proporcional al aumento del consumo de potencia de la zona de cocción.

Significa que la zona de cocción con el ajuste de calor medio usa menos de la mitad de su potencia.

Los datos de la tabla son sólo orientativos.

Sugerencias

Tapar los recipientes

Consumo de potencia nominal

3 %

44 www.electrolux.com

1 -

2

2 -

3

3 -

4

4 -

5

Aju ste del nivel de calor

1 -

2

Utilícelo para:

Información sobre acrilamidas

Tiempo Sugerencias Consumo de potencia nominal

4 -

5

6 -

7

7 -

8

9

Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina

Cuajar: tortilla, huevos revueltos

Arroces y platos a base de leche, calentar comidas preparadas

5 - 25 min

10 - 40 min

Remover periódicamente

Cocinar con tapa

25 - 50 min Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos lácteos deben removerse entremedias

Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes

Cocinar patatas al vapor

Grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas

Freír ligeramente: escalopes, ternera “cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas, rosquillas

Freír a temperatura fuerte, bolas de patata, filetes de lomo, filetes

20 - 45 min Añadir varias cucharadas de líquido

20 - 60 min Utilice como máximo

¼ l de agua para 750 g de patatas

60 - 150 min como estime necesario

5 - 15 min

Hasta 3 l de líquido además de los ingredientes

Dar la vuelta a media cocción

Dar la vuelta a media cocción

Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas

Hervir grandes cantidades de agua. La gestión de energía está activada.

Importante

Según los nuevos descubrimientos científicos, el tostado intensivo de los alimentos, especialmente

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

45 – 64 %

100 % de los productos que contienen almidón, puede ser un riesgo para la salud. Por esta razón, se recomienda cocinar a bajas temperaturas y no tostar excesivamente los alimentos.

ESPAÑOL 45

6.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.

Los arañazos o las marcas oscuras de la superficie vitrocerámica no afectan al funcionamiento normal del aparato.

Para eliminar la suciedad:

1.

Elimine de inmediato:

restos fundidos de plástico, recubrimientos de plástico y alimentos que contengan azúcar. De lo contrario la suciedad dañará el aparato. Utilice un rascador especial para el cristal.

2.

3.

Coloque el rascador sobre la superficie del cristal formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.

Elimine cuando el aparato se haya enfriado:

restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa y decoloraciones metálicas. Utilice un limpiador especial para vitrocerámicas o acero inoxidable.

Limpie el aparato con un paño suave humedecido con agua y detergente.

Termine la limpieza

secando a fondo el aparato con un paño limpio

.

7.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

El aparato no se enciende o no funciona.

Posible causa

Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo.

La función STOP+GO está activada.

Hay agua o salpicaduras de grasa en el panel de control.

Hay uno o más sensores cubiertos.

Solución

Vuelva a encender el aparato y ajuste el nivel de calor en menos de 10 segundos.

Toque sólo un sensor.

Consulte el capítulo “Uso diario”.

Limpie el panel de control.

Quite el objeto que cubre los sensores.

Se emite una señal acústica y el aparato se apaga.

Se emite una señal acústica cuando el aparato se apaga.

El aparato se apaga.

El indicador de calor residual no se enciende.

Ha puesto algo sobre el sensor .

La zona de cocción no está caliente al no haber estado encendida el tiempo suficiente.

Retire el objeto del sensor.

Si la zona de cocción ha funcionado el tiempo suficiente como para estar caliente, consulte al Centro de servicio técnico.

46 www.electrolux.com

Problema

La función de calentamiento automático no se activa.

Posible causa

La zona de cocción está caliente.

Solución

Deje que la zona de cocción se enfríe lo suficiente.

El valor de la temperatura varía entre dos ajustes.

Los sensores se calientan.

se enciende.

se enciende.

se enciende.

y un número se encienden.

Se ha ajustado el nivel de calor más alto.

La gestión de energía está activada.

El recipiente es demasiado grande o está colocado demasiado cerca de los mandos.

La función de desconexión automática está activada.

Están activados el dispositivo de seguridad para niños o la función de bloqueo.

No hay ningún recipiente en la zona de cocción.

El nivel de temperatura máximo tiene la misma potencia que la función de calentamiento automático.

Consulte “Gestión de energía”.

Coloque los recipientes de gran tamaño en las zonas de cocción traseras si fuera necesario.

Apague el aparato y vuelva a encenderlo.

Consulte el capítulo “Uso diario”.

El utensilio de cocina no es adecuado.

El diámetro de la base del utensilio de cocina es demasiado pequeño para la zona de cocción.

Se ha producido un fallo de funcionamiento en el aparato.

Ponga un utensilio de cocina sobre la zona de cocción.

Utilice el utensilio de cocina adecuado.

Traslade el utensilio de cocina a una zona de cocción más pequeña.

Desenchufe el aparato del suministro eléctrico durante unos minutos. Desconecte el fusible del sistema eléctrico. Vuelva a conectarlo. Si vuelve a aparecer el símbolo , póngase en contacto con el

Centro de servicio técnico.

ESPAÑOL 47

Problema

se enciende.

Posible causa

Se ha producido un fallo de funcionamiento en el aparato porque el utensilio de cocina ha hervido hasta agotar el líquido.

Se ha activado la protección contra sobrecalentamientos de las zonas de cocción y la desconexión automática.

Si después de aplicar las soluciones anteriores no ha conseguido resolver el problema, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. Facilite la información de la placa de características, el código de tres dígitos de la placa vitrocerámica (se encuentra en la esquina de la superficie vitrocerámica) y el mensaje de error que aparezca.

Asegúrese de que maneja el aparato adecuadamente. De lo contrario, el personal

Solución

Apague el aparato. Retire el utensilio de cocina caliente. Espere unos 30 segundos antes de encender de nuevo la zona de cocción. Si el utensilio de cocina era el problema, el mensaje de error desaparece de la pantalla, pero el indicador de calor residual permanece activado. Deje enfriar el utensilio de cocina lo suficiente y compruebe que es compatible con el aparato consultando “Utensilios de cocina para la zona de cocción por inducción”.

técnico de servicio del cliente o del distribuidor facturará la reparación efectuada, incluso en el caso de que el aparato se encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones sobre servicio técnico y condiciones de garantía se encuentran en el folleto de garantía que se suministra con el aparato.

8.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA

Consulte el capítulo "Información sobre seguridad".

Antes de la instalación vez encastrados en los muebles adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo apropiadas.

Antes de instalar el aparato, anote esta información de la placa de características.

La placa de características se encuentra en el fondo de la caja del aparato.

• Modelo ...........................

• PNC .............................

• Número de serie ....................

8.2

Cable de conexión

• El electrodoméstico se suministra con el cable de conexión.

• Sustituya el cable de alimentación de red dañado por uno especial (tipo

H05BB-F Tmáx 90 °C o superior). Póngase en contacto con el servicio técnico local.

8.1

Aparatos integrados

• Los aparatos que han de ir integrados en la cocina sólo deben utilizarse una

48 www.electrolux.com

8.3

Montaje

B

A

< 20 mm min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 2 mm min. 500 mm min. 500 mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

ESPAÑOL 49

min.

38 mm min.

2 mm

Si utiliza una caja de protección

(accesorio adicional

3)

), no son necesarios el espacio de ventilación frontal de 5 mm y el suelo protector directamente por debajo del aparato.

No se puede utilizar la caja de protección si se instala el aparato encima de un horno.

9.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modell EHH6340XOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Prod.Nr. 949 596 044 00

220-240 V 50-60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Potencia de las zonas de cocción

Zona de cocción

Potencia nominal (ajuste de calor máximo) [W]

1800 W

Función Power activada

[W]

2800 W Posterior derecha —180 mm

Anterior derecha —145 mm

Posterior izquierda —

180 mm

1400 W

1800 W

2500 W

2800 W

Duración máxima de la función Power [min]

10

Diámetro mínimo del recipiente

[mm]

145

4

10

125

145

3)

El accesorio de la caja de protección puede no estar disponible en algunos países. Póngase en contacto con el proveedor local.

50 www.electrolux.com

Zona de cocción

Potencia nominal (ajuste de calor máximo) [W]

2300 W

Función Power activada

[W]

Duración máxima de la función Power [min]

10

Diámetro mínimo del recipiente

[mm]

180 Anterior izquierda —

210 mm

3700 W

La potencia de las zonas de cocción puede variar ligeramente de los datos de la tabla. Cambia con el material y las dimensiones del utensilio de cocina.

10.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo

Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje.

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar

.

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

SVENSKA 51

INNEHÅLL

1.

SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.

PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.

DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.

RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7.

FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8.

INSTALLATIONSANVISNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

9.

TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

WE’RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du

än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:

www.electrolux.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

52 www.electrolux.com

1.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

• Den här produkten kan användas av barn från åtta års

ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2

Allmän säkerhet

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

SVENSKA 53

• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

• Förvara inte saker på kokytorna.

• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.

• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att undvika risken för elektriska stötar.

• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1

Installation

VARNING

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna all paketering.

• Installera och använd inte produkten om den är skadad.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.

• Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.

• Skydda produktens botten mot ånga och fukt.

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.

• Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.

• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på 5 mm mellan arbetsytan och enhetens framsida upprätthålls. Garantin täcker inte skador som orsakats av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.

• Produktens undersida kan bli het. Vi rekommenderar att en skyddsplåt monteras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

Elektrisk anslutning

VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste vara jordad.

• Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten

• Använd rätt nätkabel.

• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten

(i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag

• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.

54 www.electrolux.com

• Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.

• Dragavlasta kabeln

• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

2.2

Använd

VARNING

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.

• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle. Lita inte på kastrullvarnaren.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

VARNING

Det finns risk för eldsvåda eller explosion.

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga

ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

• Försök inte släcka eld med vatten.

Koppla från produkten och täck över flamman med ett lock eller en brandfilt.

VARNING

Risk för skador på produkten föreligger.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken.

Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

2.3

Skötsel och rengöring

VARNING

Risk för skador på produkten föreligger.

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.4

Avfallshantering

VARNING

Risk för kvävning eller skador.

• Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

SVENSKA 55

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

3.

PRODUKTBESKRIVNING

3.1

Allmän översikt

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

3

4

1

2

5

Induktionskokzon

Induktionskokzon

Induktionskokzon

Kontrollpanel

Induktionskokzon

5 4

3.2

Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna, indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

1

Touch-kontroll Funktion

För att aktivera och avaktivera produkten.

2

3

4

/

Kokzoners timerindikering.

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

För att öka eller minska värmeläget.

5

6

Timerdisplay.

Värmelägesdisplay.

För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.

För att visa tiden i minuter.

För att visa det inställda värmeläget.

56 www.electrolux.com

Touch-kontroll

9

10

7

8

/

Funktion

För att aktivera effektfunktionen.

För att välja en kokzon.

För att öka eller minska tiden.

För att aktivera och inaktivera STOP+GOfunktionen.

3.3

Visningar av värmelägen

Display

- / -

Kokzonen är avstängd.

Beskrivning

Funktionen Håll varm/STOP+GO är påslagen.

Kokzonen är på.

Funktionen Automax är aktiverad.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

Ett fel har uppstått.

3.4

En kokzon är fortfarande varm (restvärme).

Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.

Strömmen är påslagen.

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Restvärmeindikering

VARNING

Risk för brännskador från restvärme!

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos kokkärlet.

4.

DAGLIG ANVÄNDNING

4.1

Aktivering och inaktivering

Tryck på i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.

4.2

Automatisk avstängning

Funktionen stänger av produkten automatiskt om:

• Alla kokzoner är inaktiverade (

).

• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.

• Du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder

(en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder ett tag och produkten stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.

• Produkten blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder produkten igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl.

Symbolen tänds och kokzonen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en viss tid tänds

och produkten stängs av. Se nedan.

• Förhållandet mellan värmeläget och tiderna för funktionen Automatisk avstängning:

, - - 6 timmar

- - 5 timmar

- 4 hours

- - 1,5 timmar

4.3

Värmeläge

Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck på och

samtidigt för att inaktivera kokzonen.

4.4

Automax

Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar funktionen Automax.

Funktionen ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt läge.

Starta funktionen Automax för en kokzon:

1.

Tryck på displayen.

. Symbolen visas på

2.

Tryck omedelbart på

visas på displayen.

. Symbolen

3.

Tryck omedelbart på flera gånger tills önskad värmeinställning visas. Efter 3 sekunder syns på displayen.

Stäng av funktionen genom att trycka på

.

SVENSKA 57

Därefter kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till inställt värmeläge. För att aktivera funktionen, tryck på , tänds. För att avaktivera funktionen ändrar du värmeläget.

4.6

Effektreglering

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen).

Effektfunktionen ökar effekten till den maximala nivån för en kokzon i paret. Effekten i den andra kokzonen reduceras automatiskt. Värmeläget för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5

Effektfunktion

Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen kan aktiveras under en begränsad tidsperiod (se avsnittet Teknisk information).

4.7

Timer

Nedräkningstimern

Använd nedräkningstimern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.

Så här anger du kokzon:

tryck på om och om igen tills indikatorn för den

önskade kokzonen visas.

För att aktivera eller ändra timern:

Tryck på eller för timern för att ställa in tiden (

00

-

99

minuter). När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.

För att inaktivera timern:

välj kokzon med och tryck på för att inaktivera timern. Den återstående tiden räknas ner till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

58 www.electrolux.com

För att se återstående tid:

välj kokzonen med . Kokzonens indikering börjar blinka snabbt. På displayen visas den återstående tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar. Kokzonen inaktiveras.

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

Signalur

Timern kan användas som

signalur

när kokzonerna inte används. Tryck på .

Tryck på eller för att ställa in tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar.

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

4.8

STOP+GO

Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget ( ).

När är igång kan du inte ändra värmeläget.

Funktionen stoppar inte timerfunktionen.

För att aktivera

denna funktion, tryck på . Symbolen tänds.

För att inaktivera

denna funktion, tryck på . Det tidigare inställda värmeläget tänds.

4.9

Lås

När kokzonen är aktiverad kan du låsa kontrollpanelen men inte . Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.

Ställ först in värmeläget.

För att starta denna funktion, tryck på

. Symbolen tänds i 4 sekunder.

Timern förblir på.

För att stoppa denna funktion, tryck på

. Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av produkten stängs även denna funktion av.

4.10

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av produkten.

För att aktivera/avaktivera Barnlåset

• Aktivera produkten med

.

Ställ inte in något värmeläge

.

• Tryck på

i 4 sekunder. Symbolen tänds.

• Inaktivera produkten med

.

För att avaktivera Barnlåset

• Aktivera produkten med

.

Ställ inte in något värmeläge

. Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.

• Inaktivera produkten med

.

För att kringgå Barnlåset för ett enskilt tillagningstillfälle

• Aktivera produkten med

. Symbolen

tänds.

• Tryck på

i 4 sekunder.

Ställ in värmeläge inom 10 sekunder.

Produkten kan nu användas.

• När du inaktiverar produkten med aktiveras Barnlåset igen.

5.

RÅD OCH TIPS

INDUKTIONSKOKZONER

För induktionskokzoner genereras värme mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

5.1

Kokkärl för induktionskokzoner

Använd induktionskokzonerna med korrekt kokkärl.

Kokkärlsmaterial

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager

(märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om …

• ... lite vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• ... en magnet fastnar på kokkärlets botten.

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått

: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns.

5.3

Spara energi

SVENSKA

Så här sparar du energi

59

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.

• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för att smälta den.

Kokzonens effektivitet

Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets diameter. Kokkärl med en mindre diameter än den minsta får bara en del av effekten som kokzonen genererar. Se avsnittet Teknisk information angående minsta diametrar.

5.2

Ljud under användning

5.4

Exempel på olika typer av tillagning

Om du hör

• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• visslande ljud: använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• surrande: använder du höga effektnivåer.

• klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.

• susande: beror detta på att fläkten är i drift.

Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.

Vär me läg e

Använd för: Tid

1

1 -

2

1 -

2

Håll maten som du tillagat varm

Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning

10 - 40 min

Relationen mellan värmelägets och kokzonens förbrukning är inte linjär.

När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens effektförbrukning.

Det betyder att kokzonen med medelhögt värmeläge använder mindre än hälften av sin effekt.

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Tips

efter behov Lägg ett lock på ett kokkärl

5 - 25 min Rör om då och då

Tillaga med lock

Nominell effektförbrukning

3 %

3 – 5 %

3 – 5 %

60 www.electrolux.com

3 -

4

4 -

5

Vär me läg e

2 -

3

4 -

5

6 -

7

7 -

8

9

Använd för: Tid

Information om akrylamid

Tips Nominell effektförbrukning

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

Ångkoka grönsaker, fisk, kött

Ångkoka potatis

25 - 50 min Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

20 - 45 min Tillsätt några matskedar vätska

20 - 60 min Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis

60 - 150 min

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, redning, ägg, pannkakor, munkar

Kraftig stekning, potatiskroketter, biff efter behov

5 - 15 min

Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites

Koka stora mängder vatten. Effektregleringen är aktiverad.

15 – 21 %

Vänd efter halva tiden 31 – 45 %

Vänd efter halva tiden 45 – 64 %

100 %

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.

Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

6.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på hur produkten fungerar.

För att ta bort smuts:

1.

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan

2.

3.

snett mot glasytan och för bladet

över ytan.

Ta bort när produkten svalnat tillräckligt:

kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

SVENSKA 61

7.

FELSÖKNING

Problem

Det går inte att aktivera eller använda produkten.

Möjlig orsak

Du har tryckt på 2 eller flera touch-kontroller samtidigt.

Funktionen STOP+GO är påslagen.

Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.

Du har satt något på en eller flera touch-kontroller.

Lösning

Sätt på hällen igen och ställ in värmeläget inom

10 sekunder.

Tryck bara på en touchkontroll.

Se avsnittet "Daglig användning".

Rengör kontrollpanelen.

Ta bort föremålet från touch-kontrollerna.

En ljudsignal ljuder och produkten stängs av.

En ljudsignal ljuder när produkten slår ifrån.

Produkten avaktiveras.

Restvärmeindikatorn tänds inte.

Du satte något på touchkontrollen .

Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund.

Kokzonen är het.

Ta bort föremålet från touch-kontrollen.

Kontakta vår serviceavdelning om kokzonen varit på tillräckligt länge för att vara varm.

Låt kokzonen bli tillräckligt sval.

Den automatiska uppvärmningsfunktionen, Automax, aktiveras inte.

Värmeläget ändras mellan två nivåer.

Touch-kontrollerna blir varma.

tänds.

tänds.

tänds.

Det högsta värmeläget är inställt.

Effektregleringen är aktiverad.

Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna.

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Funktionslåset/Barnlåset

är aktiverat.

Inget kokkärl står på kokzonen.

Fel kokkärl.

Det högsta värmeläget har samma effekt som den automatiska uppvärmningsfunktionen.

Se "Effektreglering".

Placera stora kokkärl på de bakre kokzonerna vid behov.

Avaktivera produkten och aktivera den igen.

Se avsnittet "Daglig användning".

Ställ ett kokkärl på kokzonen.

Använd rätt typ av kokkärl.

62 www.electrolux.com

Problem Möjlig orsak

Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen.

Det har uppstått ett fel på produkten.

Lösning

Flytta kokkärlet till en mindre kokzon.

och en siffra tänds.

tänds.

Det har uppstått ett fel på produkten eftersom ett kokkärl har kokat torrt. Överhettningsskyddet för kokzonerna och den automatiska avstängningsfunktionen är igång.

Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Meddela data från typskylten, den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande som visas.

Koppla bort produkten från elnätet några minuter.

Ta ur eller koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om tänds igen ber vi dig kontakta vår serviceavdelning.

Avaktivera produkten. Ta bort det heta kokkärlet.

Slå på kokzonen igen efter ca 30 sekunder. Om kokkärlet var problemet försvinner felmeddelandet från dispalyen, men restvärmeindikatorn kan fortfarande lysa. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt och se "Kokkärl för induktionskokzonen" för att se om det är kompatibelt med produkten.

Säkerställ att du har använt produkten på rätt sätt. Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden.

Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.

8.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

VARNING

Se kapitlet "Säkerhetsinformation".

Före installationen

8.1

Inbyggnadsprodukter

• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

Anteckna informationen nedan på typskylten innan produkten installeras. Typskylten sitter på undersidan av produktens hölje.

• Modell ...........................

• PNC (produktnr) .............................

• Serienummer ....................

8.2

Nätkabel

• Produkten är försedd med en nätkabel.

• Om nätkabeln skadats måste den bytas ut mot en specialkabel (typ H05BB-F

Tmax 90 °C; eller högre). Kontakta din lokala servicestation.

8.3

Montering

B

A

< 20 mm min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 2 mm min. 500 mm min. 500 mm

SVENSKA 63

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

64 www.electrolux.com

min.

38 mm min.

2 mm

Om du använder en skyddslåda,

Probox, (extra tillbehör

4)

) behövs inte den främre ventilationsöppningen på 5 mm och skyddsplåten direkt under produkten.

Du kan inte använda skyddslådan om du installerar produkten ovanför en inbyggnadsugn.

9.

TEKNISK INFORMATION

Modell EHH6340XOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Effekt för kokzonerna

Kokzon Nominell effekt (max värmeläge)

[W]

1800 W Höger bak

-180 mm

Höger fram

-145 mm

Vänster bak

-180 mm

Vänster fram

-210 mm

1400 W

1800 W

2300 W

Effektfunktion aktiverad [W]

2800 W

2500 W

2800 W

3700 W

Prod.Nr. 949 596 044 00

220-240 V 50-60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Effektfunktionens maximala varaktighet [min]

10

4

10

10

Minsta kokkärlsdiameter [mm]

145

125

145

180

4)

Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare.

SVENSKA 65

Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning från uppgifterna i tabellen. Den ändras efter kokkärlets material och mått.

10.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen

.

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

66 www.electrolux.com

SVENSKA 67

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project