AEG HK764400FB User manual

AEG HK764400FB User manual
HK764400FB
NO INDUKSJONSKOKETOPP
BRUKSANVISNING
2
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve
perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan
være sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med
det du gjør. Vi vil be deg å lese denne bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig
nytte av produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEG-produktene skal holde
seg plettfrie og fungere perfekt. Sammen med et bredt spekter av tilbehør
designet og utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller til
bestikk-kurver, fra flaskeholdere til poser for ømfintlige tekstiler…
Besøk vår internettbutikk
www.aeg.com/shop
Innhold
3
INNHOLD
4
5
7
8
12
14
15
16
Sikkerhetsinformasjon
Installasjonsanvisninger
Produktbeskrivelse
Brukerveiledning
Nyttige tips og råd
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Miljøvern
Følgende symboler brukes i denne
bruksanvisningen:
Viktig informasjon angående din personlige
sikkerhet og informasjoner om hvordan du
kan unngå skader på apparatet.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
4
Sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
nøye før du installerer og bruker produktet. Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den
følger med produktet hvis du selger eller flytter det. Den som bruker produktet må være
godt kjent med sikkerhetsfunksjonene og hvordan produktet betjenes.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
ADVARSEL
Ikke la personer, inkludert barn, med reduserte fysiske sanser, reduserte mentale evner eller
mangel på erfaring og kunnskap bruke produktet. De trenger tilsyn eller må få instruksjon i
bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller skade.
• Hold barn borte fra produktet under og etter bruk, inntil produktet er avkjølt.
ADVARSEL
Aktiver barnesikringen for å hindre at små barn og kjæledyr aktiverer produktet ved et uhell.
Sikkerhet under bruk
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk.
• Slå av koksesonene etter hver gang de har vært i bruk.
• Fare for forbrenning! Ikke legg metallgjenstander som bestikk eller grytelokk på kokeflaten. De kan bli varme.
• Personer med pacemaker må holde overkroppen minst 30 cm fra induksjonskokesonene
når de er slått på.
ADVARSEL
Brannfare! Overopphetet fett og olje kan ta fyr veldig raskt.
Riktig bruk
•
•
•
•
Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.
Produktet er bare beregnet på privat bruk!
Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsplass.
Ikke legg eller oppbevar brennbare væsker eller materialer, gjenstander som smelter lett
(plast eller aluminium) på eller i nærheten av produktet.
• Vær forsiktig når du kobler produktet til stikkontakter i nærheten. Ikke la ledninger komme borti produktet eller varme kokekar. Pass på at ledningene ikke floker seg.
Slik unngår du skade på produktet.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på glasset, kan overflaten bli skadet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i
glasset. Ikke dra dem bortover kokeflaten.
• Ikke la kokekar tørrkoke, da det skader kokekaret og glasset.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.
Installasjonsanvisninger
5
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Pass på at ventilasjonsåpningen på 5 mm mellom benkeplaten og fronten på enheten
ikke er tildekket.
ADVARSEL
Hvis det er sprekk i overflaten, må strømforsyningen kobles fra for å unngå elektrisk
støt.
INSTALLASJONSANVISNINGER
Før montering bør du notere serienummeret (Ser. Nr.) som står på typeskiltet.Typeskiltet
finner du på undersiden av produktet.
949 595 032 00
HK764400FB
58 GDD D4 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Dette må du lese!
• Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transport. Ikke koble til produktet hvis
det er skadet. Snakk om nødvendig med leverandøren.
• Kun en autorisert servicetekniker kan montere, koble til eller reparere dette produktet.
Bruk kun originale reservedeler.
• Innbygningsprodukter skal bare brukes når de er bygd inn i egnede skrog og arbeidsbenker som oppfyller standardene.
• Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene til dette produktet. Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet (sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet osv.)!
• Overhold minimumsavstanden til andre produkter og enheter!
• Monter støtbeskyttelse. Ved montering av skuff direkte under produktet skal det for eksempel monteres beskyttelsesplate!
• Beskytt kantene på arbeidsbenken mot fuktighet med et passende tetningsmiddel!
• Produktet må monteres i benkeplaten, med en tetningslist som passer slik at det blir tett!
• Beskytt bunnen av produktet mot damp og fuktighet, f.eks. fra oppvaskmaskin eller stekeovn!
• Ikke monter produktet ved siden av en dør eller under et vindu! Varme kokekar kan bli
skjøvet av produktet når du åpner døren eller vinduet.
ADVARSEL
Fare for skade pga. elektrisk strøm. Følg anvisningene for elektriske tilkoblinger nøye.
• Nettilkoplingsklemmen er strømførende.
• Skill nettilkoplingsklemmen fra strømnettet.
6
Installasjonsanvisninger
•
•
•
•
•
Må monteres riktig for å beskytte mot støt.
Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser kan overopphete klemmen.
En godkjent elektriker må montere klemmeforbindelsene.
Bruk strekkavlaster.
Med enkeltfase må den egnede strømledningen av type H05BB-F Tmax 90 °C (eller høyere) brukes.
• En skadet strømledning skal erstattes med spesiell ledning (type H05BB-F Tmaks 90 °C
eller høyere). Snakk med et autorisert servicesenter.
Produktet må ha en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å koble den fra
hovedstrømmen ved alle poler med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Sørg for korrekte isolasjonsinnretninger: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal
fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
680+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Produktbeskrivelse
7
Hvis du bruker et beskyttelsessett (tilleggsutstyr1)),
er 5 mm luftstrøm og annen deleplate mellom
skuff eller skap og koketopp unødvendig.
Du kan ikke bruke beskyttelsessettet hvis du monterer produktet over en ovn.
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over koketoppen
1
2
6
3
5
4
1 Induksjonskokesone 2300W, med powerfunksjon på 3200W
2 Induksjonskokesone 2300W, med powerfunksjon på 3200W
3 Betjeningspanel
4 Induksjonskokesone 2300W, med powerfunksjon på 3200W
5 Induksjonskokesone 2300W, med powerfunksjon på 3200W
6 Betjeningspanel
Oversikt over betjeningspanelet
8
9 10
7
6
1
5
2
3
4
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller hvilke
funksjoner som er aktive.
sensorfelt
Slår produktet på og av.
1
2
funksjon
Indikatorlampe for kokenivå
Viser effekttrinnet.
1) Beskyttelsessettet er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Ta kontakt med din lokale leverandør.
8
Brukerveiledning
sensorfelt
funksjon
Aktiverer Power-funksjonen.
3
Betjeningslinje
4
Stille inn effekttrinnet.
Øker eller reduserer tiden.
/
5
Stiller inn kokesonen.
6
7
Tidsurdisplay
Viser tiden i minutter.
8
Tidsurindikatorer for kokesonene
Viser hvilken kokesone tiden er innstilt for.
9
Låser/låser opp betjeningspanelet.
10
Aktiverer og deaktiverer STOP+GO-funksjonen.
Effekttrinndisplay
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er slått på.
-
-funksjonen er aktivert.
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktivert.
Power-funksjonen er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): koker fremdeles/
varmholding/restvarme.
/
Låsen/barnesikringen er aktivert.
Ikke riktig type eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL
\ \ Forbrenningsfare som følge av restvarme!
OptiHeat Control viser mengden restvarme. Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokekaret. Glasskeramikken blir varmet opp av varmen fra kokekaret.
BRUKERVEILEDNING
Aktivering og deaktivering
Berør
i et sekund for å aktivere eller deaktivere apparatet.
Brukerveiledning
9
Automatisk utkobling
Denne funksjonen slår av koketoppen automatisk hvis:
• Alle kokesonene er deaktiverte.
• Du ikke velger effekttrinn etter at produktet er slått på.
• Du søler noe eller setter noe på betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder (en gryte, en
klut etc.). Lydsignalet høres en stund, deretter slås produktet av. Fjern gjenstanden eller
vask betjeningspanelet.
• Produktet blir for varmt (f.eks. hvis en gryte koker tørr). Før koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• Du bruker ikke riktig type kokekar. Symbolet tennes og kokesonen slås automatisk av
etter 2 minutter.
• Du ikke slår av en kokesone eller endrer effekttrinnet. Etter en stund tennes og produktet slås av. Referer til tabellen.
Tider for automatisk utkobling
Effekttrinn
Kokesonen slås
av etter
6 timer
-
-
-
5 timer
4 timer
1,5 timer
Effekttrinnet
Berør betjeningslinjen ved effekttrinnet. Endre
opp eller ned, hvis det er nødvendig. Ikke slipp før
effekttrinnet er korrekt.
10
Brukerveiledning
Automatisk oppvarming
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Det tar kortere tid å nå innstilt effekt dersom du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunksjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen), og senker deretter effekttrinnet til den valgte innstillingen.
Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingsfunksjonen for en kokesone:
1. Berør . ( tennes i displayet).
2. Berør umiddelbart ønsket effekttrinn. Etter tre sekunder tennes i displayet.
Endre effekttrinn for å avbryte funksjonen.
Power-funksjonen
Power-funksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Power-funksjonen er aktivert i
maks. 10 minutter. Deretter vil induksjonskokesonen automatisk gå tilbake til høyeste effekttrinn. Funksjonen aktiveres ved å berøre , tennes. Funksjonen deaktiveres ved å
.
berøre et effekttrinn -
Effektstyring
Effektstyringen deler effekten parvis mellom
to kokesoner (se bilde). Power-funksjonen
øker effekten til maks i én av de to kokesonene. Effekten reduseres automatisk i den
andre kokesonen. Displayet for den reduserte
sonen skifter mellom to effektnivåer.
Tidsur
Tidsur med nedtelling
Bruk tidsuret med nedtelling til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på for bare
denne ene gangen.
Brukerveiledning
11
Still tidsuret med nedtelling når kokesonen er valgt.
Du kan velge effekttrinn før eller etter at du stiller inn tidsuret.
• Velge kokesone: berør flere ganger, til indikatoren for valgt kokesone vises.
• Aktivere tidsuret med nedtelling: berør på tidsuret for å stille inn tiden ( 00 - 99
minutter). Nedtellingen starter når indikatoren for kokesonen begynner å blinke langsomt.
• For å vise gjenværende tid: velg kokesonen med . Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Displayet viser gjenværende tid.
• For å endre tidsuret med nedtelling: velg kokesonen med . Berør eller .
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone med . Berør . Gjenværende tid teller ned til 00
. Indikatoren for kokesonen slokker. Du kan også deaktivere tidsuret ved å berøre og
samtidig.
Når nedtellingen er ferdig, høres et lydsignal og 00 blinker. Kokesonen slås av.
• Stoppe lydsignalet: berør
CountUp Timer (Tidsur med opptelling)
Bruk CountUp Timer til å kontrollere hvor lenge kokesonen er på.
• For å velge kokesonen (hvis mer enn 1 kokesone er på): berør flere ganger, til indikatoren for nødvendig kokesone vises.
• For å aktivere CountUp Timer: berør inntil tidsuret tennes. Opptellingen starter
når indikatoren for kokesonen begynner å blinke langsomt. Displayet veksler mellom
og tiden som telles opp (minutter).
• Se hvor lenge kokesonen er på: velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Displayet viser tiden som kokesonen er på.
• Deaktivere CountUp Timer: velg kokesone med , og berør eller for å dekativere
tidsuret. Indikatoren for kokesonen slokker.
Varselur
Tidsuret kan brukes som varselur når kokesonene ikke er på. Berør . Berør eller
tidsuret for å stille inn tiden. Når tiden er omme, høres et lydsignal og 00 blinker.
• Stoppe lydsignalet: berør
på
STOP+GO
Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på laveste effekttrinn ( ).
Når er aktivert, kan du ikke endre effekttrinnet.
-funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.
• Berør for å aktivere denne funksjonen. Symbolet tennes.
• Berør for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
Låse
Nå kokesonene brukes, kan du låse kontrollpanelet, men ikke . Det hindrer utilsiktet endring av effekttrinnet.
Velg først effekttrinn.
Berør for å slå på denne funksjonen. Symbolet vises i 4 sekunder.
Tidsuret blir værende på.
12
Nyttige tips og råd
Berør for å slå av denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
Når du slår av produktet, stopper du også denne funksjonen.
Barnesikring
Denne funksjonen forhindrer utilsiktet bruk av koketoppen.
Aktivere barnesikringen
• Slå på koketoppen med . Ikke still inn effekttrinnet.
• Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.
• Slå av koketoppen med .
Deaktivere barnesikringen
• Slå på koketoppen med . Ikke still inn effekttrinnet. Berør i 4 sekunder. Symbolet
tennes.
• Slå av koketoppen med .
Overstyre barnesikringen for kun én tilberedningstid
• Slå på koketoppen med . Symbolet tennes.
• Berør i 4 sekunder. Still inn effekttrinn innen 10 sekunder. Nå kan du bruke koketoppen.
• Når du slår av koketoppen med , blir barnesikringen aktivert igjen.
OffSound Control (Deaktivering og aktivering av lydsignalene)
Deaktivering av lydsignalene
Slå av produktet.
Berør i 3 sekunder Displayene lyser og slukker. Berør i 3 sekunder.
nalet er aktivert. Berør , tennes, lydsignalet er deaktivert.
Når denne funksjonen er på, hører du lyder bare når:
• du berører
• Tiden på varseluret er omme
• Tidsuret med nedtelling kommer ned
• du legger noe på betjeningspanelet.
tennes, lydsig-
Aktivering av lydsignalene
Slå av produktet.
Berør i 3 sekunder Displayene lyser og slukker. Berør
den er av. Berør , tennes. Lydsignalet er aktivert.
i 3 sekunder.
lyser, fordi ly-
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Bruk egnede kokekar på induksjonskokesonene
Sett kokeredskapet på krysset som er på kokeoverflaten. Dekk krysset fullstendig. Den magnetiske delen av bunnen på kokereskapet må være minst 125 mm. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen av kokeredskapets bunn automatisk. Du kan bruke store kokeredskaper på to kokesoner samtidig.
Nyttige tips og råd
13
Kokeredskaper for induksjonskokesoner
På induksjonskokesoner lager et sterkt elektromagnetisk felt varmen i kokekaret raskt.
Kokeredskapets materiale
• Korrigere: støpt jern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med
dette av fabrikanten).
• Feil: aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn
• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet
Kokeredskapets bunn må være så tykk og jevn som mulig.
Støy under bruk
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokekaret består av forskjellige materialer (sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokekaret er laget av
forskjellige materialer (sandwichkonstruksjon).
• summing du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koblinger.
• visling, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke at det er feil på produktet.
Energisparing
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mulig.
• Sett kokekaret på kokesonen før du slår den på.
Öko Timer (Økotidsur)
For å spare energi slås kokesonen av før nedtellingen på tidsuret er ferdig. Forskjellen i
driftstid avhenger av valgt effekttrinn og hvor lenge tilberedningen varer.
Eksempler på tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Effekttrinn
1
1-3
Brukes til:
Tid (Time)
Tips
Holde tilberedt mat varm
som
nødvendig
Sett et lokk på kokeredskapet.
Hollandaise-saus, smelte: smør, sjokolade, gelatin
5-25
min
Bland innimellom.
14
Stell og rengjøring
Effekttrinn
Brukes til:
Tid (Time)
Tips
1-3
Stivne: eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk.
3-5
Småkoke ris og melkeretter, varme opp
ferdigretter
25-50
min
Tilsett minimum to ganger så mye
væske som ris, og bland melkeretter
på et tidspunkt av prosedyren.
5-7
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen spiseskjeer med væske.
7-9
Dampkoke poteter
20-60
min
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g poteter.
7-9
Koke større mengder, gryteretter og
supper
60-150
min
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
9-12
Steke lett: schnitzel, cordon bleu av
kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever,
sausejevning, egg, pannekaker, smultringer
som
nødvendig
Snus etter halve steketiden.
12-13
Steke kraftig, potetlapper, biffer
5-15
min
Snus etter halve steketiden.
14
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
Power-funksjonen egner seg best til oppvarming av mye vann.
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved
høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder
maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.
STELL OG RENGJØRING
Rengjør produktet etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
ADVARSEL
Skarpe gjenstander og slipende rengjøringsmidler kan forårsake skade på produktet.
Av sikkerhetsmessige hensyn skal produktet ikke rengjøres med damp- eller høytrykksvaskere.
Riper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke produktets funksjon.
Fjerne smuss:
1. – Fjern umiddelbart: smeltet plast, plastfolie, og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smusset forårsake skade på produktet. Bruk en spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i en skarp vinkel og skyv bladet bortover flaten.
Hva må gjøres, hvis...
2.
3.
15
– Fjernes etter at produktet er tilstrekelig avkjølt: kalk- eller vannringer, fettsprut,
falming av metallet. Bruk et spesialrengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt
stål.
Rengjør produktet med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.
Til slutt gnir du produktet tørt med en ren klut.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Feil
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på eller betjene
produktet.
• Slå på produktet igjen og still inn effekttrinnet innen 10 sekunder.
• Du har berørt to eller flere sensorfelt samtidig. Berør bare ett
sensorfelt.
• Barnesikringen, låsen eller Stop+Go er aktivert. Se kapittelet
Bruksanvisning.
• Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet. Rengjør betjeningspanelet.
Et lydsignal høres og produktet
slås av.
Et lydsignal høres når produktet er slått av.
Du har dekket til ett eller flere sensorfelt. Fjern gjenstanden fra
sensorfeltene.
Ovnen slås av.
Du har satt noe
Restvarmeindikatoren tennes
ikke.
Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i bruk en kort
stund. Ta kontakt med kundeservice hvis kokesonen burde vært
varm.
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen fungerer ikke.
• Det er fremdeles restvarme i kokesonen. La kokesonen bli tilstrekkelig kald.
• Det er valgt høyeste effekttrinn. Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som den automatiske oppvarmingsfunksjonen.
Effekttrinnet endres mellom to
trinn.
Effektstyringen er aktivert. Se avsnittet Effektstyring.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller du har plassert det for nær betjeningspanelet. Plasser om nødvendig store kokekar på de bakre kokesonene.
. Fjern objektet fra sensorfeltet.
Det høres ingen lydsignal når
Signalene er deaktivert. Aktiver signalene (se OffSound-reguledu berører sensorfeltene på pa- ring).
nelet.
tennes
Den automatiske utkoblingsfunksjonen trer i funksjon. Slå av produktet og slå det på igjen.
16
Miljøvern
Feil
Mulig årsak og løsning
tennes
• Ingen kokekar på kokesonen. Sett kokekar på kokesonen.
• Feil kokekar. Bruk riktig type kokekar.
• Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige mål.
• Kokekaret dekker ikke krysset. Dekk krysset helt.
og tall tennes.
Det er en feil på produktet.
Koble produktet fra strømforsyningen en stund. Koble fra sikrintennes igjen, må
gen i husets sikringsskap. Koble til igjen. Hvis
du kontakte kundeservice.
tennes
Det er en feil på produktet, fordi et kokekar koker tørt. Kokesonens overopphetingsvern trer i funksjon. Den automatiske utkoblingsfunksjonen trer i funksjon.
Slå av produktet. Fjern det varme kokekaret. Slå på kokesonen
skal nå forsvinne, men restvarigjen etter ca. 30 sekunder.
meindikatoren kan fortsatt lyse. Avkjøl kokekaret tilstrekkelig og
kontroller det i henhold til avsnittet Kokekar for induksjonskokesonen.
Kontakt forhandleren eller kundeservice hvis du har prøvd løsningsforslagene ovenfor, men
problemet fortsatt ikke er løst. Angi opplysningene på typeskiltet, tresifret bokstavkode, kode for glasskeramikken (du finner den i hjørnet av glassflaten) samt feilmeldingen som vises.
Forsikre deg om at du har betjent produktet riktig. Hvis ikke, må du selv betale for service
fra serviceteknikeren eller forhandleren, også i garantitiden. Anvisninger om kundeservice
og garantibetingelser finner du i garanti-heftet.
MILJØVERN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Emballasje
Emballasjen er miljøvennlig og resirkulerbar. Deler av plast er merket med: >>PE<,>PS<,
osv. Kast emballasjematerialene som husholdningsavfall i riktig avfallsbeholder ved kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
17
18
19
www.aeg.com/shop
892951752-A-402011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement