ZANKER KEE8447XXK User manual

ZANKER KEE8447XXK User manual
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice
d'utilisation
Benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
KEE8447XXK
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Montage-instructies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het
apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een
volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking
is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te
activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
2
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan
het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op
de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan
uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en
units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen
dat ze gaan opzetten door vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom
en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder
een raam. Dit voorkomt dat hete pennen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er
dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij
raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat
de onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact
is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan
ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien
van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei
niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen
contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd.
Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien
van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geinstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing)
of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de
3
service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat
bevatten waardoor het apparaat volledig van het
lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat
moet een contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel, brandwonden
of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het
contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de
kookzones. Ze zijn heet.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad
of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als
het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Waarschuwing! Brand- of explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane
ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand
veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die
voor de eerste keer wordt gebruikt.
4
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Probeer niet om een brand te blussen met water.
Haal het apparaat uit het stopcontact en dek de
vlammen af met een deksel of blusdeken.
Waarschuwing! Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat
vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde
bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet
verplaatsen op het kookoppervlak.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan het
apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat
het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Beschrijving van het product
1
2
145
mm
145/210/270
1 Kookzone
2 Kookzone
265
mm
170
mm
3 Kookzone
4 Bedieningspaneel
mm
120/180
mm
5 Kookzone
5
4
3
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
11
4
10
5
6
9
7
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays,
indicatielampjes en geluiden geven aan welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
3
Display voor verwarmingsstand
De verwarmingsstand weergeven
4
Timerindicatie voor de kookzones
Aangeven voor welke zone u de tijd instelt
5
Het timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
6
/
Het verhogen of verlagen van de verwarmingsstand
7
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring
8
Het in- en uitschakelen van de buitenste ringen
9
/
De tijd verlengen of verkorten
5
Tiptoets
Functie
10
Een kookzone selecteren
11
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
restwarmte!
Verbrandingsgevaar door
Dagelijks gebruik
In- en uitschakeling
Temperatuurinstelling
Raak
1 seconde aan om het apparaat in– of uit te
schakelen.
aanraken om te verhogen.
aanraken om te veren
lagen. Het display toont de kookstand. Raak
tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt het apparaat automatisch uit
als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (
).
• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt
ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden
op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan,
doek, etc.). Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt het
apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.
• De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van
de automatische uitschakelingsfunctie:
•
— 6 uur
•
6
-
— 5 uur
•
— 4 uur
•
-
— 1,5 uur
In- en uitschakelen van de buitenste ringen
Het oppervlak kan worden aangepast aan de grootte
van het kookgerei.
/
/
aanraken om buitenste
Sensorveld
ring in te schakelen. Het controlelampje gaat branden.
Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde
sensorveld opnieuw aanraken. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.
Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste ring uit
te schakelen. Het controlelampje gaat uit.
Automatisch opwarmen
U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u
de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze
functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
Om de functie Automatisch opwarmen te starten, dient
in het display).
de kookplaat koud te zijn (geen
van de kookzone keer op keer aanraken totdat de gewenste kookstand wordt ingeschakeld. Na 3 seconden
op de display.
verschijnt
Om de functie te stoppen, raakt u
aan.
Kookwekker
U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookaan. Raak
of
zones uitgeschakeld zijn. Raak
aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe
lang de kookzone deze keer wordt gebruikt.
Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• De kookzone instellen:raak
herhaaldelijk aan
totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat.
• De timer in- of uitschakelen: raak
of
van de
timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer
gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met
en raak
aan om de timer uit te schakelen. De
resterende tijd telt af tot 00 . Het indicatielampje
van de kookzone gaat uit.
• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone
. Het indicatielampje van de kookzone gaat
met
sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00 . De kookzone wordt uitgeschakeld.
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het be. Hiermee
dieningspaneel vergrendelen, maar niet
wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
aan. Het symbool
Raak om deze functie te starten
verschijnt gedurende vier seconden.
De timer blijft aan.
aan. De kookRaak om deze functie te stoppen
stand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld
wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel geen kookstand in.
• Raak gedurende 4 seconden
van de twee voorgaat branden.
ste kookzones aan. Het symbool
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel geen kookvan de
stand in. Raak gedurende 4 seconden
gaat
twee voorste kookzones aan. Het symbool
branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie
onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het symbool
gaat branden.
• Raak gedurende 4 seconden
van de twee voorste kookzones aan. Stel de kookstand in binnen
10 seconden. U kunt het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
, treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
7
Nuttige aanwijzingen en tips
Kookgerei
Informatie over het kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak
mogelijk zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met
aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.
Energie besparen
De voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als
richtlijn.
Energie besparen
Verwarmingsstand
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de
kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.
• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
Gebruik om:
Tijd
Tips
1
Het door u gekookte eten warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade,
gelatine
5-25 min
Meng het geheel van tijd tot tijd.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren
10-40 min Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst en ge- 25-50 min Voeg minstens tweemaal zoveel vloeirechten op melkbasis, reeds bereide gerechstof toe als rijst, melkgerechten tijdens
ten opwarmen
het bereiden tussendoor roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees
20-45 min Enkele eetlepels vloeistof toevoegen
4-5
Aardappelen stomen
20-60 min Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel,
stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van
kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, rösties, lendenbiefstukken, steaks
5-15 min
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash,
stoofvlees), frituren van friet
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke
informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen
(met name in producten die zetmeel bevatten), een
8
gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides.
Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel
mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en
de gerechten niet te veel te bruinen.
Onderhoud en reiniging
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek
hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten
folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan
het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats
de schraper schuin op de glazen plaat en ver-
2.
3.
wijder resten door het blad over het oppervlak
te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is
afgekoeld:kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen.
Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor
glaskeramiek of roestvrij staal.
Reinig het apparaat met een vochtige doek en een
beetje afwasmiddel.
Wrijf het apparaat ten slotte droog met een
schone doek.
Probleemoplossing
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Het apparaat is niet aangesloten
op een stopcontact of is niet goed
geïnstalleerd.
Controleer of het apparaat goed is
aangesloten op het stopcontact (zie
aansluitdiagram).
Schakel het apparaat opnieuw in en
stel de kookstand binnen 10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk
aan.
Er bevindt zich water of vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal
als het apparaat uit is.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
zet.
Verwijder het voorwerp van de tiptoets.
De restwarmte-indicatie gaat niet
aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de kookzone voldoende heet is, neem dan
contact op met de klantenservice.
De automatische opwarmfunctie
start niet.
Kookzone is heet.
Laat de kookzone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is
ingesteld.
De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de automatische
opwarmfunctie.
U heeft de kookstand verlaagd van
.
Begin vanaf
en verhoog alleen
de kookstand.
ge-
9
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt de buitenste ring niet inschakelen.
De sensorvelden worden warm.
Oplossing
Schakel eerst de binnenring in.
Het kookgerei is te groot of staat te
dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling is in Schakel het apparaat uit en weer in.
werking getreden.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks
gebruik'.
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.
Ontkoppel het apparaat enige tijd
van de stroomtoevoer. Ontkoppel de
zekering uit het elektrische systeem
van het huis. Sluit het apparaat opweer gaat brannieuw aan. Als
den, neem dan contact op met de
klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties
het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te
nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice.
Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de
hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die
wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt
het bezoek van de technicus van de klantenservice of
de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over de klantenservice
en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Montage-instructies
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het
apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer (PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
10
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel door een
speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger).
Neem contact op met een klantenservice bij u in de
buurt.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
11
min.
28 mm
Technische informatie
Model KEE8447XXK
Prod.Nr. 949 594 332 00
Typ 58 HBD 68 AO
230 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.8 kW
ZANKER
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max verwarmingsstand) [W]
Rechtsachter —170 / 265 mm
1400 / 2200 W
Middenachter — 145 / 210 / 270 mm
1050 / 1950 / 2700 W
Linksachter — 145 mm
1200 W
Linksvoor — 120 / 180 mm
700 / 1700 W
Milieubescherming
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
12
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verpakkingsmateriaal
keerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke
afvalverwerkingsdienst.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en
herbruikbaar De kunststof onderdelen zijn gemar-
13
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
15
17
18
20
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
21
22
24
24
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who
is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it
cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during use. Do not touch
the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result
in fire.
14
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then
cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed
on the hob surface since they can get hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the
possibility of electric shock.
Safety instructions
Installation
Warning! Only a qualified person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the other appliances and units.
• Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from steam and
moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall
from the appliance when the door or the window is
opened.
• If the appliance is installed above drawers make
sure that the space, between the bottom of the appliance and the upper drawer, is sufficient for air circulation.
• The bottom of the appliance can get hot. We recommend to install a non-combustile separation panel
under the appliance to prevent access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make sure that the
appliance is disconnected from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if applicable)
does not touch the hot appliance or hot cookware,
when you connect the appliance to the near sockets
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose
and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the mains plug (if
applicable) or to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from
the mains at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of minimum 3 mm.
• Use only correct isolation devices: line protecting
cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the
holder), earth leakage trips and contactors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or electric shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this appliance.
15
• Do not use an external timer or a separate remotecontrol system to operate the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not operate the appliance with wet hands or
when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking
zones. They become hot.
• Set the cooking zone to “off” after use.
• Do not use the appliance as a work surface or as a
storage surface.
• If the surface of the appliance is cracked, disconnect
immediately the appliance from the power supply.
This to prevent an electrical shock.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats
and oils when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases can cause
spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can cause
fire at a lower temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or items that are wet
with flammable products in, near or on the appliance.
• Do not try to extinguish a fire with water. Disconnect
the appliance and cover the flame with a lid or a fire
blanket.
Warning! Risk of damage to the appliance.
16
• Do not keep hot cookware on the control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or cookware fall on the
appliance. The surface can be damaged.
• Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium or with a
damaged bottom can cause scratches on the glass
ceramic. Always lift these objects up when you have
to move them on the cooking surface.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on
how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Product description
1
2
145
mm
145/210/270
1 Cooking zone
2 Cooking zone
265
mm
170
mm
3 Cooking zone
4 Control panel
mm
120/180
mm
5 Cooking zone
5
4
3
Control panel layout
1
2
3
11
4
10
5
6
9
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and
sounds tell which functions operate.
sensor field
function
1
To activate and deactivate the appliance.
2
To lock / unlock the control panel.
3
A heat setting display
To show the heat setting.
4
Timer indicators of cooking zones
To show for which zone you set the time.
5
The timer display
To show the time in minutes.
6
/
To increase or decrease the heat setting.
7
To activate and deactivate the outer ring.
8
To activate and deactivate the outer rings.
9
/
To increase or decrease the time.
17
sensor field
function
10
To select a cooking zone.
11
To activate and deactivate the outer ring.
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device operates.
The Automatic Switch Off operates.
Residual heat indicator
Warning!
heat!
The risk of burns from residual
Daily use
Activation and deactivation
The heat setting
Touch
pliance.
Touch
to increase the heat setting. Touch
to decrease the heat setting. The display shows the heat
and
at the same time to deactisetting. Touch
vate the cooking zone.
for 1 second to activate or deactivate the ap-
Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All cooking zones are deactivated (
).
• You do not set the heat setting after you activate the
appliance.
• You spill something or put something on the control
panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth,
etc.). Remove the object or clean the control panel.
• You do not deactivate a cooking zone or change the
heat setting. After some time comes on and the
appliance deactivates. See below.
• The relation between heat setting and times of the
Automatic Switch Off function:
•
— 6 hours
18
•
-
•
— 4 hours
•
-
— 5 hours
— 1.5 hours
Activation and deactivation of the outer rings
You can adjust the surface you cook to the dimension
of the cookware.
/
To activate the outer ring touch the sensor field
/
. The indicator comes on. For more outer
rings touch the same sensor field again. The subsequent indicator comes on.
Do the procedure again to deactivate the outer ring.
The indicator goes out.
Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a shorter time if
you activate the Automatic Heat Up function. This function sets the highest heat setting for some time (see the
diagram), and then decreases to the necessary heat
setting.
To start the Automatic Heat Up function the cooking
in the display). Touch
of
zone must be cold (no
the cooking zone again and again until the necessary
heat setting comes on. After 3 seconds
the display.
.
To stop the function, touch
comes on in
You can use the Timer as a Minute Minder while the
. Touch
or
cooking zones do not operate. Touch
to set the time. When the time comes to an end, the
sound operates and 00 flashes
• To stop the sound: touch
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
Minute Minder
7
8
9
Timer
Count Down Timer
Use the Count Down Timer to set how long the cooking
zone operates for only this one time.
Set the Timer after the selection of the cooking
zone.
You can set the heat setting before or after you set the
timer.
• To set the cooking zone: touch
again and
again until the indicator of a necessary cooking zone
comes on.
• To activate or change the Timer: touch
or
of the timer to set the time ( 00 - 99 minutes).
When the indicator of the cooking zone starts to
flash slow, the time counts down.
• To deactivate the Timer: set the cooking zone with
and touch
to deactivate the Timer. The remaining time counts back to 00 . The indicator of
the cooking zone goes out.
• To see the remaining time: set the cooking zone
with
. The indicator of the cooking zone starts to
flash quickly. The display shows the remaining time.
When the time comes to an end, the sound operates
and 00 flashes. The cooking zone deactivates.
• To stop the sound: touch
Lock
When the cooking zones operate, you can lock the con. It prevents an accidental change
trol panel, but not
of the heat setting.
First set the heat setting.
. The symbol
comes
To start this function touch
on for 4 seconds.
The Timer stays on.
. The heat setting that
To stop this function touch
you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop this function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the
appliance.
To activate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not set the heat
settings.
• Touch
of the two front cooking zones for 4 seccomes on.
onds. The symbol
• Deactivate the appliance with
.
To deactivate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not set the heat
of the two front cooking zones
settings. Touch
comes on.
for 4 seconds. The symbol
• Deactivate the appliance with
.
To override The Child Safety Device for only one
cooking time
• Activate the appliance with
. The symbol
comes on.
• Touch
of the two front cooking zones for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can
operate the appliance.
• When you deactivate the appliance with
, The
Child Safety Device operates again.
19
Helpful hints and tips
Cookware
Information about the cookware
• The bottom of the cookware must be as thick and flat
as possible.
• Cookware made of enamelled steel and with aluminium or copper bottoms can cause the colour change
on the glass-ceramic surface.
Energy saving
• If it is possible, always put the lids on the cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you start it.
• Stop the cooking zones before the end of the cooking time to use residual heat.
• The bottom of pans and cooking zones must have
the same dimension.
The Examples of cooking applications
The data in the table is for guidance only.
How to save energy
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
1
Keep warm the food you cooked
as required
Put a lid on a cookware
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate,
gelatine
5-25 min
Mix from time to time
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10-40 min Cook with a lid on
2-3
Simmer rice and milkbased dishes, heating
up ready-cooked meals
25-50 min Add the minimum twice as much liquid
as rice, mix milk dishes part procedure
through
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20-45 min Add some tablespoons of liquid
4-5
Steam potatoes
20-60 min Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes
4-5
Cook larger quantities of food, stews and
soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through
7-8
Heavy fry, hash browns, loin steaks, steaks
5-15 min
Turn halfway through
9
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips
Information on acrylamides
Important! According to the newest scientific
knowledge, if you brown food (specially the one which
contains starch), acrylamides can pose a health risk.
Thus, we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too much.
Care and cleaning
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
20
Scratches or dark stains on the glass-ceramic
cause no effect on how the appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted plastic, plastic
foil, and food with sugar. If not, the dirt can
cause damage to the appliance. Use a special
scraper for the glass . Put the scraper on the
glass surface at an acute angle and move the
blade on the surface .
– Remove after the appliance is sufficiently
cool: limescale rings , water rings, fat stains,
2.
3.
shiny metallic discolorations. Use a special
cleaning agent for glass ceramic or stainless
steel.
Clean the appliance with a moist cloth and some
detergent.
At the end rub the appliance dry with a clean
cloth.
Troubleshooting
Problem
You cannot activate the appliance
or operate it.
Possible cause
The appliance is not connected to
an electrical supply or it is connected incorrectly.
Remedy
Check if the appliance is correctly
connected to the electrical supply
(refer to connection diagram).
Activate the appliance again and set
the heat setting in less than 10 seconds.
You touched 2 or more sensor
fields at the same time.
Touch only one sensor field.
There is water or fat stains on the
control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds and the
appliance deactivates.
An acoustic signal sounds when
the appliance is deactivated.
You put something on one or more
sensor fields.
Remove the object from the sensor
fields.
The appliance deactivates.
You put something on the sensor
.
field
Remove the object from the sensor
field.
The residual heat indicator does
not come on.
The cooking zone is not hot because it operated only for a short
time.
If the cooking zone operated sufficiently long to be hot, speak to the
service centre.
The Automatic Heat Up function
does not operate.
The cooking zone is hot.
Let the cooking zone become sufficiently cool.
The highest heat setting is set.
The highest heat setting has the
same power as the Automatic Heat
Up function.
You decreased the heat setting
from
.
Start from
and only increase the
heat setting.
You cannot activate the outer ring.
The sensor fields become hot.
Activate the inner ring first.
The cookware is too large or you
put it too near to the controls.
Put large cookware on the rear
cooking zones if necessary.
21
Problem
Possible cause
Remedy
comes on.
The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance and activate it again.
comes on.
The Child Safety Device or the
Lock function operates.
Refer to the chapter “Daily use”.
and a number come on.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from the
electrical supply for some time. Disconnect the fuse from the electrical
system of the house. Connect it
comes on again, speak
again. If
to the service centre.
If you tried the above solutions and cannot repair the
problem, speak to your dealer or the customer service.
Give the data from the rating plate, three digit letter
code for the glass ceramic (it is in the corner of the
glass surface) and an error message that comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not
the servicing by a customer service technician or dealer
will not be free of charge, also during the warranty period. The instructions about the customer service and
conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
Installation instructions
Warning! Refer to "Safety information" chapter.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record the information below from the rating plate. The rating plate is
on the bottom of the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
22
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you assemble
the appliance into correct built-in units and work surfaces that align to the standards.
Connection cable
• The appliance is supplied with the connection cable.
• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or higher). Speak to
your local Service Centre.
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
23
min.
28 mm
Technical information
Model KEE8447XXK
Prod.Nr. 949 594 332 00
Typ 58 HBD 68 AO
230 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.8 kW
ZANKER
Cooking zones power
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Right rear —170 / 265 mm
1400 / 2200 W
Middle rear — 145 / 210 / 270 mm
1050 / 1950 / 2700 W
Left rear — 145 mm
1200 W
Left front — 120 / 180 mm
700 / 1700 W
Environment concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
24
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.
Packaging material
nents are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the
waste disposal facilities in your municipality.
The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic compo-
25
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
27
29
30
32
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Instructions d'installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caracteristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement _ _ _ _
33
33
35
37
37
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions
fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des
personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours
de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système
de commande à distance.
26
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt l'appareil
puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères
ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Instructions de sécurité
Installation
Avertissement L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis par rapport
aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions
lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants
de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau
d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous
une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le
fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air
puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud.
Nous vous recommandons d'installer un panneau de
séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer
l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être
effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil
est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche
(si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants
lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche
(si présente) non serrée peuvent être à l'origine
d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution
est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
27
• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le
service après-vente ou un électricien pour remplacer
le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une distance d'ouverture
des contacts d'au moins 3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés :
des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser
doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures, de brûlures
ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les
zones de cuisson. Elles sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou
comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout
risque d'électrocution.
Avertissement Risque d'explosion ou d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaude peuvent dégager des
vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments qui
peuvent provoquer un incendie à température plus
faible que l'huile n'ayant jamais servi.
28
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur,
à proximité ou sur l'appareil.
• Ne tentez pas d'éteindre un incendie avec de l'eau.
Débranchez l'appareil et couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie.
Avertissement Risque de dommage de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau
de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson
s'évaporer.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de
récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson
avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun
récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé
et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage de
l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le
revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
Description de l'appareil
1
2
145
mm
145/210/270
1 Zone de cuisson
2 Zone de cuisson
265
mm
mm
170
3 Zone de cuisson
4 Bandeau de commande
mm
120/180
mm
5 Zone de cuisson
5
4
3
Description du bandeau de commande
1
2
3
11
4
10
5
6
9
7
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les
affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont
activées.
touche sensitive
fonction
1
Pour allumer et éteindre l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.
3
Affichage du niveau de cuisson
4
Voyants du minuteur des zones de cuisson Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.
5
Affichage du minuteur
6
/
Pour indiquer le niveau de cuisson.
Pour indiquer la durée, en minutes.
Pour augmenter ou diminuer le niveau de cuisson.
29
touche sensitive
fonction
7
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone
de cuisson.
8
Pour activer et désactiver les circuits extérieurs
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
9
10
Pour sélectionner une zone de cuisson.
11
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone
de cuisson.
Indicateurs du niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
-
La zone de cuisson est activée.
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
Avertissement
La chaleur résiduelle peut
être source de brûlures !
Utilisation quotidienne
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou
désactiver l'appareil.
Arrêt automatique
Cette fonction arrête l'appareil automatiquement
si :
• Toutes les zones de cuisson sont désactivées (
).
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir
allumé l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez
celui-ci.
• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne
modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quel30
ques instants, s'allume et l'appareil s'éteint. Voir
ci-dessous.
• La relation entre le niveau de cuisson et les durées
de la fonction d'arrêt automatique :
•
: 6 heures
•
-
•
•
: 5 heures
: 4 heures
-
: 1 heure 30 minutes
Niveau de cuisson
pour augmenter le niveau de cuisson.
Appuyez sur
pour diminuer le niveau de cuisson.
Appuyez sur
L'affichage indique le niveau de cuisson. Appuyez sur
et
en même temps pour désactiver la zone de
cuisson.
Activation et déactivation des circuits extérieurs
Vous pouvez adapter la surface de cuisson à la dimension du récipient.
Pour activer le circuit de cuisson extérieur, appuyez sur
/
/
. Le voyant s'allula touche sensitive
me. Pour activer plusieurs circuits extérieurs, appuyez
à plusieurs reprises sur la zone tactile. Le voyant correspondant s'allume.
Répétez la procédure ci-dessus pour désactiver le circuit extérieur. Le voyant de contrôle s’éteint.
Démarrage automatique de la cuisson
La fonction de démarrage automatique de la cuisson
permet d'atteindre plus rapidement le niveau de cuisson souhaité. Cette fonction active le niveau de cuisson
le plus élevé pendant un certain temps (voir le schéma)
puis redescend au niveau sélectionné.
Pour activer la fonction de démarrage automatique de
ne
la cuisson, la zone de cuisson doit être froide (
de la
doit pas être affiché). Appuyez sur la touche
zone de cuisson à plusieurs reprises jusqu'à ce que le
niveau de cuisson souhaité s'affiche. Au bout de 3 ses'affiche.
condes,
.
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur
Le réglage du niveau de cuisson peut être défini avant
ou après celui du minuteur.
• Pour régler la zone de cuisson:appuyez sur
à
plusieurs reprises juqu'à ce que l'indicateur d'une zone de cuisson nécessaire s'allume.
• Pour activer ou changer le minuteur : appuyez sur
ou
du minuteur pour régler la durée
la touche
( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone
de cuisson clignote plus lentement, le décompte a
commencé.
• Pour désactiver le minuteur : réglez la zone de
et appuyez sur
pour désactiver
cuisson avec
le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson
s'éteint.
• Vérification du temps restant : sélectionnez la zo. Le voyant
ne de cuisson à l'aide de la touche
de la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps restant.
Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et
00 clignote. La zone de cuisson se désactive.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme minuterie lorsque les zones de cuisson ne sont pas en fonctionne. Appuyez sur la touche
ou
ment. Appuyez sur
pour régler la durée souhaitée. Une fois le temps
écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Minuteur
Minuteur dégressif
Utilisez le minuteur pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pendant une session.
Réglez le minuteur après avoir choisi la zone de
cuisson.
Verrouillage
Pendant l'utilisation des zones de cuisson, vous pouvez
verrouiller le bandeau de commande, à l'exception de
. Ceci empêchera une modification invola touche
lontaire du niveau de cuisson.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
. Le
Pour démarrer cette fonction, appuyez sur
s'allume pendant 4 secondes.
symbole
Le minuteur reste allumé.
. Le
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur
niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction.
31
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire
de l'appareil.
Pour activer le dispositif de sécurité enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun
niveau de cuisson.
• Appuyez sur
des deux zones de cuisson avant
s'allume.
pendant 4 secondes. Le symbole
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun
niveau de cuisson. Appuyez sur
des deux zo-
nes de cuisson avant pendant 4 secondes. Le syms'allume.
bole
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants
pour une seule session de cuisson
• Activez l'appareil avec
. Le symbole
s'allume.
• Appuyez sur
des deux zones de cuisson avant
pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson
dans les 10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant sur
, la sécurité enfants fonctionne à nouveau.
Conseils utiles
Ustensiles de cuisson
Informations concernant les ustensiles de cuisson
• Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
• Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en
aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces
sur la surface vitrocéramique.
Économies d'énergie
Comment réaliser des économies d'énergie
Niveau
de
cuisson
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson
avant de mettre celle-ci en fonctionnement.
• Désactivez les zones de cuisson avant la fin du
temps de cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.
• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension de la zone de cuisson.
Exemples de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.
Utilisation :
Durée
1
Maintenir au chaud les plats que vous venez
de cuire
selon les
besoins
Mettez un couvercle sur le récipient
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine
5-25 min
Remuez de temps en temps
1-2
Solidifier : omelettes baveuses, œufs cocotte
10-40 min Couvrez pendant la cuisson
2-3
Faire mijoter du riz et des plats à base de lait, 25-50 min Ajoutez au moins deux fois plus d'eau
faire réchauffer des plats préparés
que de riz. Remuez car les aliments à
base de lait se séparent durant la cuisson.
3-4
Faire cuire des légumes, du poisson, de la
viande à la vapeur
32
Conseils
20-45 min Ajoutez quelques cuillerées à soupe de
liquide
Niveau
de
cuisson
Utilisation :
Durée
Conseils
4-5
Faire cuire des pommes de terre à la vapeur
20-60 min Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g de
pommes de terre
4-5
Faire cuire de grandes quantités d'aliments,
des ragoûts et des soupes
60-150 mi Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide en plus des
n
ingrédients
6-7
Faire revenir : escalopes, cordons bleus de
veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retournez à la moitié du temps
7-8
Poêler à feu vif des galettes de pommes de
terre, des filets, des steaks
5-15 min
Retournez à la moitié du temps
9
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites.
Informations sur l'acrylamide
Important Selon les connaissances scientifiques les
plus récentes, faire brunir les aliments de manière
intensive, en particulier les produits contenant de
l'amidon, peut nuire à la santé à cause de l'acrylamide.
C'est pourquoi nous vous recommandons de faire cuire
les aliments à basse température et de ne pas trop les
faire brunir.
Entretien et nettoyage
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond
est propre.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu,
films plastiques et aliments contenant du sucre.
Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et fai-
2.
3.
tes glisser la lame du racloir pour enlever les
salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage
pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et
d'un peu de détergent.
Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
propre.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Vous ne pouvez pas allumer l'appareil ou le faire fonctionner.
Cause probable
Solution
L'appareil n'est pas connecté à une Vérifiez que l'appareil est correctesource d'alimentation électrique ou ment branché à une source d'alile branchement est incorrect.
mentation électrique (reportez-vous
au schéma de branchement).
33
Problème
Cause probable
Solution
Allumez de nouveau l'appareil et réglez le niveau de cuisson en moins
de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs
touches sensitives en même
temps.
N'appuyez que sur une seule touche
sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et l'appareil s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque
l'appareil est éteint.
Vous avez posé quelque chose sur
une ou plusieurs touches sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
L'appareil s'éteint.
Vous avez posé quelque chose sur
la touche sensitive
.
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle ne
s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas chau- Si la zone de cuisson a eu assez de
de parce qu'elle n'a fonctionné que temps pour chauffer, faites appel à
peu de temps.
votre service après-vente.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne
pas.
La zone de cuisson est chaude.
Laissez la zone de cuisson refroidir.
Le niveau de cuisson le plus élevé
est réglé.
Le niveau de cuisson le plus élevé
est identique à la fonction de démarrage automatique de la cuisson.
Vous avez diminué le niveau de
.
cuisson à partir de
Commencez à
et augmentez le
niveau de cuisson.
Impossible d'activer le circuit extérieur.
Les touches sensitives sont chaudes.
34
Activez d'abord le circuit intérieur.
Le récipient est trop grand ou vous
l'avez placé trop près des commandes.
Placez les récipients de grande taille
sur les zones de cuisson arrière, si
nécessaire.
s'allume.
La fonction d'arrêt automatique est
activée.
Éteignez l'appareil puis allumez-le
de nouveau.
s'allume.
Le dispositif de sécurité enfants ou
de verrouillage est activé.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
Problème
et un chiffre s'affichent.
Cause probable
Solution
Une erreur s'est produite dans l'appareil.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de
l'installation domestique. Rebrans'allume à
chez l'appareil. Si
nouveau, contactez votre service
après-vente.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de
remédier au problème, veuillez vous adresser à votre
revendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique,
la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson)
et le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En
cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service après-vente ou
du magasin vendeur peut être facturé même en cours
de garantie. Les instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.
Instructions d'installation
Avertissement Reportez-vous au chapitre
« Consignes de sécurité ».
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez ci-dessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au bas de l'enveloppe extérieure de l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent être mis en
fonctionnement qu'après avoir été installés dans des
meubles et sur des plans de travail homologués et
adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par un câble spécial (type H05BB-F Tmax
90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
35
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
36
min.
28 mm
Caracteristiques techniques
Model KEE8447XXK
Prod.Nr. 949 594 332 00
Typ 58 HBD 68 AO
230 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.8 kW
ZANKER
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]
Arrière droite — 170 / 265 mm
1400 / 2200 W
Arrière centrale — 145 / 210 / 270 mm
1050 / 1950 / 2700 W
Arrière gauche — 145 mm
1200 W
Avant gauche — 120 / 180 mm
700 / 1700 W
En matière de protection de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à
cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et
notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront
traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services de
37
votre commune ou le magasin où vous avez effectué
l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques
et recyclables. Les composants en plastique sont
38
identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur
approprié du centre de collecte des déchets de votre
commune.
Inhalt
Sicherheitsinformationen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
40
42
43
45
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montageanleitung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
46
47
48
50
50
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die
durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder
permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von
Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient
werden, wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in
der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs
heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
39
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich
und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten
Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramikfläche
feststellen. Stromschlaggefahr!
Sicherheitshinweise
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte Fachkraft darf
den Elektroanschluss des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig,
denn es ist schwer. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit
zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und
Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer
Tür oder unter einem Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das
Fenster geöffnet wird.
40
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten
Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und
der oberen Schublade ein ausreichender Abstand für
die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät
anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das
Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für
den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose
hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes
sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der Netzstecker
nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß
montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch
des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst
oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät allpolig von
der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen:
Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf
die Kochzonen. Sie werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch
aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen Sie
das Gerät umgehend von der Spannungsversorgung. Dies dient zur Vermeidung eines Stromschlags.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe
freisetzen. Halten Sie Flammen oder erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen
fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand bei niedrigeren Temperaturen als frisches Öl verursachen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
• Löschen Sie eine Flamme nicht mit Wasser. Schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme
mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr
auf das Bedienfeld fallen. Die Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder
ohne Kochgeschirr ein.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss
oder mit beschädigten Böden kann die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr
stets an, wenn Sie es auf dem Kochfeld umsetzen
möchten.
Reinigung und Pflege
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasseroder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuer-
41
nde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Entsorgung
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie
es.
Warnung! Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Gerätebeschreibung
1
145
mm
2
145/210/270
1 Kochzone
2 Kochzone
265
mm
170
mm
3 Kochzone
4 Bedienfeld
mm
120/180
mm
5 Kochzone
5
4
3
Bedienfeldanordnung
1
2
3
11
4
10
5
6
9
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen
und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
-Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegelung/Entriegelung des Bedienfelds.
42
Sensorfeld
-Funktion
3
Anzeige der Kochstufe
Zeigt die Kochstufe an.
4
Kochzonen-Anzeigen des Timers
Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
5
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
Erhöhung oder Verringerung der Kochstufe.
/
6
7
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
8
Ein- und Ausschalten der äußeren Kreise.
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
9
10
Auswählen der Kochzone.
11
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Restwärmeanzeige
Warnung!
Restwärme!
Verbrennungsgefahr durch
Täglicher Gebrauch
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das Gerät einoder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in folgenden
Fällen automatisch ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet (
).
• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand
bedeckt (Topf, Tuch usw.). Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die
Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol auf und das Gerät
wird ausgeschaltet. Siehe unten.
• Verhältnis zwischen der Kochstufe und den Zeiten
der Abschaltautomatik:
•
— 6 Stunden
•
-
•
— 4 Stunden
•
-
— 5 Stunden
— 1,5 Stunden
43
Kochstufe einstellen
Timer
Durch die Berührung von
, erhöht sich die Kochstu, verringert sich die
fe. Durch die Berührung von
Kochstufe. Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe
an. Berühren Sie zum Ausschalten der Kochzone
und
gleichzeitig.
Kurzzeitmesser
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises
Die Kochzone kann an die Größe des Kochgeschirrs
angepasst werden.
/
/
, um
Berühren Sie das Sensorfeld
den äußeren Kreis einzuschalten. Die Anzeige leuchtet
auf. Wenn Sie weitere äußere Heizkreise einschalten
möchten, berühren Sie das Sensorfeld nochmals. Die
entsprechende Anzeige leuchtet auf.
Gehen Sie genauso vor, um den äußeren Kreis auszuschalten. Die Anzeige erlischt.
Ankochautomatik
Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt sich die erforderliche Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung dieser Funktion wird eine gewisse
Zeit lang die höchste Kochstufe (siehe Diagramm) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
Um die Ankochautomatik starten zu können, muss die
anKochzone kalt sein (auf dem Display wird nicht
der Kochzone wiederholt,
gezeigt). Berühren Sie
bis die gewünschte Kochstufe angezeigt wird. Nach 3
auf dem Display.
Sekunden leuchtet
.
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine
Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie den Timer ein, nachdem Sie die Kochzone ausgewählt haben.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone leuchtet.
• Aktivieren oder Ändern des Timers:Berühren Sie
oder
, um die Dauer für den Timer einzustellen ( 00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie die Kochzound berühren Sie
, um den Timer zu
ne mit
deaktivieren. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
• Anzeigen der verbleibenden Zeit: Wählen Sie die
aus. Die Anzeige der Kochzone blinkt
Kochzone
schneller. Das Display zeigt die verbleibende Zeit
an.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
.
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind, können Sie
den Timer als Kurzzeitwecker verwenden. Berühren
. Berühren Sie
oder
, um die Zeit einzuSie
stellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ist ein Signalton zu hören und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tastensperre
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie zwar
das Bedienfeld verriegeln, jedoch nicht das Sensorfeld
. So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie erst die Kochstufe ein.
zur Aktivierung der Funktion. Das
Berühren Sie
wird 4 Sekunden lang angezeigt.
Symbol
Die Uhr läuft weiter.
zur Deaktivierung der Funktion. Die
Berühren Sie
zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie
der beiden vorderen Kochzonen
leuchtet.
für 4 Sekunden. Das Symbol
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
deren Kochzonen für 4 Sekunden. Das Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung für einen
einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Das Symbol
leuchtet.
• Berühren Sie
der beiden vorderen Kochzonen
für 4 Sekunden. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein. Das Gerät kann jetzt
benutzt werden.
• Nachdem das Gerät mit
ausgeschaltet wurde, ist
die Kindersicherung wieder aktiv.
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keider beiden vorne Kochstufe ein. Berühren Sie
Praktische Tipps und Hinweise
Kochgeschirr
Informationen zum Kochgeschirr
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und
flach wie möglich sein.
• Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit Aluminiumoder Kupferböden kann Verfärbungen der Glaskeramikoberfläche verursachen.
Energiesparen
So sparen Sie Energie
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten
der Kochzone auf.
• Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende
des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme.
• Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete
Kochzone sollten gleich groß sein.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es
sich um Richtwerte.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem
Deckel ab.
Kochstufe
Verwendung:
Zeit
Hinweise
1
Zum Warmhalten von Speisen
Nach Bedarf
Benutzen Sie einen Deckel
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen von: Butter,
Schokolade, Gelatine
5-25 Min.
Ab und zu umrühren
1-2
Stocken: Luftiges Omelett, gebackene Eier
10-40
Min.
Mit Deckel garen
45
Kochstufe
Verwendung:
Zeit
Hinweise
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten
25-50
Min.
Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit
zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch.
20-45
Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben
4-5
Dünsten von Kartoffeln
20-60
Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln
verwenden
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen
60-150
Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten
6-7
Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts
Nach Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti, Lendenstücke, Steaks
5-15 Min.
Nach der Hälfte der Zeit wenden
9
Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten),
Frittieren von Pommes frites
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen kann die Bräunung von Lebensmitteln,
speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine
gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamid
verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst
niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht
zu stark zu bräunen.
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts
nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber für Glas. Den Reinigungsschaber schräg
46
2.
3.
zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür
einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder
Edelstahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch
und etwas Spülmittel.
Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch
abreiben.
Fehlersuche
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät kann nicht eingeschaltet
oder bedient werden.
Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist (siehe Anschlussplan).
Schalten Sie das Gerät erneut ein
und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Wasser- oder Fettspritzer befinden
sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Ein akustisches Signal ertönt und
das Gerät schaltet ab.
Wenn das Gerät ausgeschaltet
wird, ertönt ein akustisches Signal.
Mindestens ein Sensorfeld wurde
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand von
den Sensorfeldern.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sensorgestellt.
feld
Entfernen Sie den Gegenstand vom
Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da sie
nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden
Sie sich bitte an den Kundendienst.
Die Ankochautomatik startet nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.
Sie haben die Kochstufe beginverringert.
nend bei
Beginnen Sie bei
Sie die Kochstufe.
Der äußere Heizkreis lässt sich
nicht einschalten.
Die Sensorfelder werden heiß.
und erhöhen
Schalten Sie zuerst den inneren
Heizkreis ein.
Das Kochgeschirr ist zu groß, oder
Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder die Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
47
Problem
und eine Zahl werden angezeigt.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit
lang vom Stromnetz. Schalten Sie
die Sicherung im Sicherungskasten
der Hausinstallation aus. Schalten
Sie die Sicherung wieder ein. Wenn
erneut aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst.
Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den
dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben,
fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
Montageanleitung
Warnung! Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten,
die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer (PNC) ........................................
• Seriennummer ............
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw.
unter normgerechte, passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
48
Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F Tmax 90 °C
oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
49
min.
28 mm
Technische Daten
Model KEE8447XXK
Prod.Nr. 949 594 332 00
Typ 58 HBD 68 AO
230 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.8 kW
ZANKER
Kochzonenleistung
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Hinten rechts —170 / 265 mm
1400 / 2200 W
Hinten Mitte — 145 / 210 / 270 mm
1050 / 1950 / 2700 W
Hinten links —145 mm
1200 W
Vorne links —120 / 180 mm
700 / 1700 W
Umwelttipps
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht
als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
50
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer
Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Verpackungsmaterial
mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS<
usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in
den dafür vorgesehenen Behältern.
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunststoffteile sind
51
www.electrolux.com/shop
892955108-A-282012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement