Electrolux EHH9967FOG Handleiding

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Electrolux EHH9967FOG Handleiding | Manualzz
EHH9967FOG
................................................ .............................................
NL KOOKPLAAT
GEBRUIKSAANWIJZING
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MONTAGE-INSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een
foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
4
www.electrolux.com
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie
kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de
vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
2.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat hete pannen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad en
de voorkant van de onderste unit. De
garantie dekt geen schade veroorzaakt
door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen
onder het apparaat om te voorkomen
dat de onderkant kan worden aangeraakt.
NEDERLANDS
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete
apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt
belast door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat
moet een contactopening hebben met
een minimale breedte van 3 mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
2.2 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken
5
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen
heet worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten
een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het
apparaat in werking is.
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of
verwarmde voorwerpen uit de buurt van
vet en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Probeer niet om een brand te blussen
met water. Haal het apparaat uit het
stopcontact en dek de vlammen af met
een deksel of blusdeken.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
6
www.electrolux.com
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet
verplaatsen op het kookoppervlak.
2.3 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
2.4 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
1 Inductiekookzone
2 Inductiekookzone
3 Inductiekookzone
4 Inductiekookzone
5 Inductiekookzone
6 Inductiekookzone
7 Bedieningspaneel
7
6
5
4
NEDERLANDS
7
3.2 Indeling bedieningspaneel
1
2
3
4
5
17
6
16
7
8 9
10 11
12
15 14
13
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays,
indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
sensorveld
functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen en
ontgrendelen.
3
De functie STOP+GO in- en uitschakelen.
4
De Chef-functie inschakelen.
5
Een kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
6
Indicatielampjes timer voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zones u de tijd instelt.
7
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
8
Toont dat de timer met optelfunctie in
werking is (1 tot 59 minuten).
9
Toont dat de timer met aftelfunctie in
werking is (1 tot 99 minuten) of dat de
kookwekker in werking is.
10
Geeft aan voor welke kookzones u de
kookstand instelt.
11
Geeft aan dat de pan niet geschikt is, dat
de diameter van de panbodem is te klein
is of dat er geen pan op de kookzone
staat.
12
De Bridge-functie in- en uitschakelen.
13
De Bridge-functie in- en uitschakelen.
14
/
De tijd verlengen of verkorten.
15
De kookzone instellen voor de Timerfunctie.
16
Timerfuncties instellen.
8
www.electrolux.com
17
sensorveld
functie
Bedieningsstrip
voor het instellen van de kookstand.
3.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
De
-functie is in werking.
De automatische verwarmingsfunctie is in werking.
De Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): door
gaan met koken / warmhouden / restwarmte.
/
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen
kookgerei op de kookzone geplaatst.
De functie Automatische uitschakelen is in werking getreden.
3.4 OptiHeat Control (3 staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\
\
Verbrandingsgevaar
door restwarmte!
OptiHeat Control toont het niveau van de
restwarmte. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek is heet door de warmte van de
pannen.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 In- en uitschakeling
Raak
1 seconde aan om het apparaat
in– of uit te schakelen.
4.2 Automatische uitschakeling
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (
).
• U de kookstand niet instelt nadat u het
apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt zes keer een geluidssignaal en
het apparaat wordt uitgeschakeld. Ver-
wijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een
pan droogkookt). Wacht totdat de
kookzone is afgekoeld voordat u het
apparaat weer kunt gebruiken.
• U ongeschikt kookgerei gebruikt. Het
gaat branden en na 2 misymbool
nuten schakelt de kookzone automatisch uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.
NEDERLANDS
• De verhouding tussen warmte-instelling
en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:
•
,
— 6 uur
•
-
•
-
•
— 5 uur
9
2.
Selecteer meteen de benodigde
kookstand. Na 3 seconden verschijnt
op het display.
Verander de kookstand om de functie te
stoppen.
— 4 uur
-
— 1,5 uur
4.3 De kookstand
Raak de bedieningsstrip aan bij de gewenste kookstand. Beweeg uw vinger
over de bedieningsstrip om de instelling te
wijzigen. Laat niet los voordat de juiste
kookstand is bereikt. Het display toont de
kookstand.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.6 Powerfunctie
Als u pannen groter dan 180 mm gebruikt
raadt de fabrikant aan deze op de achterste kookzones te plaatsen.
4.4 Brugfunctie
De brugfunctie verbindt twee kookzones
en werken dan samen als één kookzone.
U kunt deze functie gebruiken voor pannen groter dan 260 mm.
Stel eerst de warmteinstelling in voor één
van de kookzones.
Raak om de Bridge-functie te activeren
aan en het lampje gaat branden. Raak
één van de tiptoets-schakelaars aan om
de warmteinstelling in te stellen of te wijzigen.
Raak om de Bridge-functie uit te schakeaan en het lampje gaat uit. De
len
kookzones werken onafhankelijk.
4.5 Automatisch opwarmen
U kunt een gewenste kookstand sneller
verkrijgen als u de functie Automatisch
opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie
diagram) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten
voor een kookzone:
1.
Raak
aan (
display).
verschijnt dan in het
De Powerfunctie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De Powerfunctie kan een beperkte tijd
worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk
Technische informatie). Daarna wordt de
inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.
aan om de functie in te schakeRaak
len;
gaat branden. Wijzig de kookstand om de kookstand uit te schakelen.
4.7 Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een
paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het
maximale niveau voor één kookzone per
paar. De kracht in de tweede kookzone
neemt automatisch af. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.
10 www.electrolux.com
4.8 Chef-functie
De Chef-functie schakelt alle kookzones
in en activeert automatisch de Bridgefunctie voor alle zones. Met deze functie
wordt dezelfde kookstand ingesteld als de
laatst ingestelde kookstand.
Bij de eerste keer inschakelen is het lin,
kerdeel van de zones ingesteld op
het middelste deel is ingesteld op
en
het rechterdeel is ingesteld op
.
Om deze functie in te schakelen:
• Raak
aan en het controlelampje
gaat branden. Alle kookzones werken
gedurende 9 minuten. Als de kookzones leeg blijven, gaat het symbool
aan. Na 9 minuten klinkt een geluidssignaal en de lege kookzones zijn ingesteld op
.
Om deze functie te hervatten:
• Raak
aan om pannen te plaatsen of
te verplaatsen naar het uitgeschakelde
paar kookzones.
Om deze functie uit te schakelen:
• Raak
aan om de Chef-functie voor
de door u gekozen kookzones uit te
schakelen en behoudt de laatste kookstand van de kookzones voor dit paar.
Het lampje gaat uit.
• Stel de kookstand in op
of laat de timer met aftelfunctie de kookzones uitschakelen. Het lampje gaat uit.
Als de Chef-functie uit staat, is de pandetectietijd 2 minuten.
4.9 De timer
De timer met aftelfunctie.
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te
stellen hoe lang de kookzone alleen deze
keer moet werken.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat
de kookzone is geselecteerd.
De selectie van de timerfunctie is
mogelijk wanneer de kookzones
zijn ingeschakeld en nadat de
kookstand is ingesteld.
• Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, gaat
branden.
• De timer met aftelfunctie activeren:
raak
van de timer aan om de tijd in
te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het
lampje van de kookzone langzaam gaat
knipperen, wordt de tijd afgeteld.
• Resterende tijd weergeven: selec. Het indicateer de kookzone met
tielampje van de kookzone gaat sneller
knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.
• De timer met aftelfunctie wijzinen
gen:stel de kookzone in met
raak
of aan.
• Het uitschakelen van de timer met
aftelfunctie: stel de kookzone in met
en raak aan. De resterende tijd
telt terug tot 00 . Het indicatielampje
van de kookzone gaat uit.
Als de afteltijd van de timer is verstreken, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00 . De kookzone wordt uitgeschakeld.
• Het geluid uitschakelen: Raak
aan.
De timer met optelfunctie
Gebruik de timer met optelfunctie om te
controleren hoe lang de kookzone wordt
gebruikt.
• De selectie van de kookzone (indien
er meer dan 1 kookzone actief is):
meerdere malen aan tot het
raak
lampje van de gewenste kookzone
brandt.
Wanneer deze functie wordt ingeschabranden.
keld, gaat
• De timer met optelfunctie activeren:
Raak
aan.
Het symbool
gaat uit en
gaat
branden.
• Om in de gaten te houden hoelang
de kookzone werkt:selecteer de
. Het indicatielampje
kookzone met
van de kookzone gaat sneller knipperen. De display geeft aan hoe lang de
NEDERLANDS
zone heeft gefunctioneerd. Gedurende
de eerste minuut toont de display de
tijd in seconden, en na de eerste minuut toont de display de tijd in minuten.
Het display toont de tijd van de kookzone die gedurende langere tijd heeft gefunctioneerd.
• Het uitschakelen van de timer met
optelfunctie: stel de kookzone in met
en raak
of aan voor het inschakelen van de timer. Het symbool
gaat uit en
gaat branden.
Wanneer de twee timerfuncties tegelijkertijd in werking zijn, geeft het
display eerst de timer die optelt
weer.
De kookwekker.
U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones niet werken. Raak
aan.
Raak
of van de timer aan om de tijd
in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
4.10 STOP+GO
De
-functie stelt alle kookzones in op
de laagste instelling (
).
Als
in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.
stopt de timerfunctie niet.
• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u
aan. Het symbool
gaat branden.
• Raak voor het uitschakelen van deze functie
aan. De kookstand die u
eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.
11
aan.
Raak om deze functie te starten
verschijnt gedurende vier
Het symbool
seconden.
De timer blijft aan.
aan.
Raak om deze functie te stoppen
De kookstand die u eerder hebt ingesteld,
wordt weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
4.12 De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat
onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in. Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het
symbool
gaat branden.
• Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand in binnen 10 seconden.
U kunt het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
,
gaat de kinderbeveiliging weer werken.
4.13 OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Uitschakelen van de geluiden
4.11 Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn,
kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Schakel het apparaat uit.
Raak
3 seconden aan. De displays
gaan aan en uit. Raak
3 seconden
aan.
gaat aan, het geluid is aan. Raak
aan,
gaat aan, het geluid is uit.
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u
alleen de geluiden horen als:
• u
aanraakt
• de kookwekker af gaat
12 www.electrolux.com
• de Timer met aftelfunctie gaat af
• als u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
Inschakelen van de geluiden
3 seconden aan. De displays
Raak
3 seconden
gaan aan en uit. Raak
aan.
gaat aan, omdat het geluid uit
staat. Raak
aan,
gaat aan. Het geluid is aan.
Schakel het apparaat uit.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
INDUCTIEKOOKZONES
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk
elektro-magnetisch veld ervoor dat de
pan erg snel heet wordt.
5.1 Kookgerei voor
inductiekookzones
Gebruik de inductiekookzones
met geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie
door de fabrikant).
• incorrect: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ...een beetje water zeer snel kookt op
een zone die is ingesteld op de hoogste
kookstand.
• ...een magneet blijft plakken aan de bodem van de pan.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
5.2 Gebruik van de kookzones
BELANGRIJK
gerei aan. U kunt met grote pannen op
twee kookzones tegelijkertijd koken.
5.3 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of
meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling
op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
5.4 Energie besparen
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
het kookgerei.
• Zet het kookgerei op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
De efficiëntie van de kookzone
Plaats de pannen op de rechthoek die op
het oppervlak staat waarop u kookt. Dek
de rechthoek volledig af. Het magnetische
gedeelte van de bodem van de pan dient
minimaal 125 mm te zijn. Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de afmeting van het kook-
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts
een deel van het vermogen dat door de
kookzone wordt gegenereerd. Zie het
NEDERLANDS
hoofdstuk Technische gegevens voor de
minimale diameters.
5.5 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt
het verwarmingselement van de
kookzone eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie
klinkt. Het verschil in werkingstijd
hangt af van het niveau van de
kookstand en de lengte van de
bereiding.
13
Wanneer u de warmte-instelling verhoogt,
is dit niet proportioneel met de toename in
stroomverbruik van de kookzone.
Het betekent dat de kookzone met de
medium warmte-instelling minder dan de
helft van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
5.6 De voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van
de warmte-instelling en de kookzone is
niet lineair.
Te Te gebruiken voor:
mp
era
tuu
rinste
llin
g
1
Het door u gekookte
eten warm te houden
Tijd
Tips
Nominaal
stroomverbruik
naar behoefte
Leg een deksel op de 3 %
pan.
13
Hollandaise saus, boter 5 - 25 min
smelten, chocolade,
gelatine
Meng het geheel van
tijd tot tijd.
3–8%
13
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren
10 - 40 min
Met deksel bereiden
3–8%
35
Zachtjes aan de kook
brengen van rijst en
gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25 - 50 min
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof
toe als rijst, melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor
roeren.
8 – 13 %
57
Stomen van groenten,
vis en vlees
20 - 45 min
Enkele eetlepels
vloeistof toevoegen
13 – 18 %
79
Aardappelen stomen
20 - 60 min
Gebruik max. ¼ l wa- 18 – 25 %
ter voor 750 g aardappelen
14 www.electrolux.com
Te Te gebruiken voor:
mp
era
tuu
rinste
llin
g
Tijd
Tips
Nominaal
stroomverbruik
79
Bereiden van grotere
hoeveelheden voedsel,
stoofschotels en soepen
60 - 150
min
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
18 – 25 %
912
Lichtjes braden: kalfsoester, kalfs cordon
bleu, koteletten, rissoles, worstjes, lever,
roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
25 – 45 %
12
13
Door-en-door gebra5 - 15 min
den, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
45 – 64 %
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden
van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet
100 %
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Het
vermogensbeheer is ingeschakeld.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken in de
glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
• – Verwijder onmiddellijk: gesmolten
plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil
het apparaat beschadigen.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek.
• Het oppervlakte van de kookplaat heeft
horizontale groeven. Maak het apparaat
schoon met een vochtige doek en een
beetje schoonmaakmiddel en veeg het
van links naar rechts schoon.
• Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
NEDERLANDS
15
7. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke
U kunt het apparaat niet
inschakelen of bedienen.
oplossing
Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets
tegelijk aan.
De STOP+GO-functie is
in werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
"Dagelijks gebruik".
Er bevindt zich water of
vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssigU hebt een of meer tipnaal en het apparaat
toetsen afgedekt.
wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als het apparaat
uit is.
Verwijder het voorwerp
van de tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitge- U hebt iets op de tiptoets
schakeld.
gezet.
Verwijder het voorwerp
van de tiptoets.
De restwarmte-indicatie
gaat niet aan.
De kookzone is niet heet,
omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de kookzone voldoende heet is, neem
dan contact op met de
klantenservice.
De automatische opwarmfunctie start niet.
Kookzone is heet.
Laat de kookzone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmings- De hoogste kookstand
stand is ingesteld.
heeft hetzelfde vermogen
als de automatische opwarmfunctie.
De kookstand schakelt
tussen twee kookstanden.
Het stroombeheer is ingeschakeld.
Zie “Energiebeheer”.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot
of staat te dicht bij het
bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei
op de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen signaal
wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgeschakeld.
Activeer de signalen (zie
In- en uitschakelen van
geluiden).
gaat branden.
De automatische uitscha- Schakel het apparaat uit
keling is in werking getre- en weer in.
den.
16 www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke
oplossing
gaat branden.
De kinderbeveiliging of
toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
"Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Geen kookgerei op de
kookzone.
Zet kookgerei op de
kookzone.
De pan is niet goed.
Gebruik geschikte pannen.
De diameter aan de bodem van het kookgerei is
te klein voor de kookzone.
Gebruik pannen met de
juiste afmetingen.
De pan dekt de rechthoek niet.
Dek de rechthoek volledig
af.
en een getal gaat
branden.
Er heeft zich een fout in
Ontkoppel het apparaat
het apparaat voorgedaan. enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de
zekering uit het elektrische systeem van het
huis. Sluit het apparaat
weer
opnieuw aan. Als
gaat branden, neem dan
contact op met de klantenservice.
gaat branden.
De elektrische aansluiting Laat de installatie controis onjuist. De stroomleren door een elektrospanning is buiten bereik. monteur.
gaat branden.
Er is een storing opgetreden in het apparaat, omdat er kookgerei is drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging voor de
kookzones en de Automatische uitschakeling
zijn actief.
Schakel het apparaat uit.
Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de
kookzone opnieuw in. Als
het kookgerei het probleem was, dan moet het
foutbericht van het display verdwijnen, maar de
restwarmte-indicatie kan
aanblijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen
en controleer in het
hoofdstuk "Kookgerei
voor inductiekookzone" of
het kookgerei geschikt is
voor inductiekookplaten.
De ventilator wordt geblokkeerd.
Controleer of voorwerpen
de ventilator blokkeren.
Als de foutmelding weer
gaat branden, neem dan
contact op met de klantenservice.
NEDERLANDS
Probleem
gaat branden.
17
Mogelijke
oplossing
De elektrische aansluiting
is onjuist. Eén of meer fasen ontbreken.
Laat een bevoegde elektriciën controleren of de
installatie juist is met de
aansluitillustratie. Als
weer gaat branden, neem
dan contact op met de
klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met
uw vakhandelaar of de klantenservice.
Geef de gegevens door van het typeplatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het
glazen oppervlak) en de foutmelding die
wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de technicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs
tijdens de garantieperiode. De instructies
over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
8. MONTAGE-INSTRUCTIES
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door een speciale kabel (type H05BB-F
Tmax 90°C of hoger). Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de
onderstaande informatie van het typeplatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de
onderkant van de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
8.1 Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
8.2 Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
8.3 Het bevestigen van de
afdichtstrip.
• Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen.
• Trek de afdichtstrip rondom de onderrand van het apparaat langs de buitenrand van de glazen keramische plaat.
Rek het afdichtband daarbij niet uit. De
plaats van het punt waar de strip samenkomt dient in het midden van één
van de zijden te liggen. Duw de twee
uiteinden tegen elkaar als u de strip op
lengte knipt (houd een marge van een
paar mm aan).
18 www.electrolux.com
8.4 Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
min. 2 mm
min. 500 mm
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm
880+1mm
NEDERLANDS
19
min.
38 mm
min.
2 mm
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra
toebehoren1)), dan is de voorste ventilatieruimte van 2 mm en de beschermmat
onder het apparaat niet nodig.
U kunt de beschermdoos niet gebruiken
als u het apparaat boven een oven installeert.
1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met
uw plaatselijke leverancier.
9. TECHNISCHE INFORMATIE
Modell EHH9967FOG
Prod.Nr. 949 596 026 00
Typ 58 GCD E9 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 11.1 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
11.1 kW
ELECTROLUX
20 www.electrolux.com
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal
vermogen
(max warmte-instelling)
[W]
Powerfunctie Maximale
ingeschakeld duur van de
[W]
Powerfunctie
[min]
Minimale diameter van
het kookgerei [mm]
Rechtsachter
2300 W
3200 W
10
125
Rechtsvoor
2300 W
3200 W
10
125
Middenachter
2300 W
3200 W
10
125
Middenvoor
2300 W
3200 W
10
125
Linksachter
2300 W
3200 W
10
125
Linksvoor
2300 W
3200 W
10
125
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal en
de afmetingen van het kookgerei.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
NEDERLANDS
21
22 www.electrolux.com
NEDERLANDS
23
892955393-A-322012
www.electrolux.com/shop

advertisement

Download PDF

advertisement