Electrolux EHH6340FOK User manual

Electrolux EHH6340FOK User manual

EHH6340FOK

................................................ .............................................

ET PLIIDIPLAAT

LV PLĪTS

RU ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

KASUTUSJUHEND 2

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17

32

SV INBYGGNADSHÄLL

ЭКСПЛУАТАЦИИ

BRUKSANVISNING 49

2 www.electrolux.com

SISUKORD

1. OHUTUSINFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6. PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

7. VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8. PAIGALDUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

9. TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SULLE MÕELDES

Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal

Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:

Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: www.electrolux.com

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.

Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Hoiatus / oluline ohutusinfo.

Üldine info ja nõuanded

Keskkonnainfo

Jäetakse õigus teha muutusi.

EESTI

1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev ju‐ hend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.

3

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

HOIATUS

Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning samuti füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui neid valvab täiskasvanud inimene või nende turvalisuse eest vastutav isik.

• Ärge lubage lastel seadmega mängida.

• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.

• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või maha jahtub. Katmata osad on kuumad.

• Kui seadmel on olemas lapselukk, soovitame selle sisse lülitada.

• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldus‐ toiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

• Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Ärge kütteelemente puudutage.

• Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimis‐ süsteemi abil.

• Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke toitu järel‐ valveta – see võib kaasa tuua tulekahju.

• Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga.

• Ärge hoidke keeduväljadel esemeid.

• Ärge kasutage pliidi puhastamiseks aurupuhastit.

• Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.

4 www.electrolux.com

• Kui klaaskeraamiline pind on mõranenud, lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.

• Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja; ärge jäätke lootma üksnes nõudetektorile.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

HOIATUS

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifit‐ seeritud elektrik!

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.

• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐ sutada.

• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐ juhiseid.

• Tagage minimaalne kaugus muudest seadme‐ test ja mööbliesemetest.

• Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage alati kaitsekin‐ daid.

• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest so‐ biva tihendi abil.

• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse eest.

• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad nõud ukse või ak‐ na avamisel seadme pealt maha kukkuda.

• Kui paigaldate seadme sahtlite kohale, siis jäl‐ gige, et seadme põhja ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt ruumi õhuringluse jaoks.

• Veenduge, et tööpinna ja alloleva kapi vahele jääks 2 mm ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu tek‐ kinud kahjustusi.

• Seadme põhi võib minna kuumaks. Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks on soovitatav seadme alla paigaldada eralduspaneel.

Elektriühendus

HOIATUS

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifit‐ seeritud elektrik.

• Seade peab olema maandatud.

• Enne mis tahes toimingute läbiviimist veendu‐ ge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.

• Kasutage õiget elektrijuhet.

• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.

• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks vastu kuuma seadet või toidunõusid, kui te seadme lähedalasuvasse pistikupesasse

ühendate.

• Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud.

Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel võib kontakt minna tuliseks.

• Veenduge, et paigaldatud on põrutuskaitse.

• Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varusta‐ da mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.

Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahe‐ mik peab olema vähemalt 3 mm.

• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.

2.2 Kasutamine

HOIATUS

Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!

• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐ mustes.

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

• Ärge kasutage seadet välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.

• Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

• Ärge kasutage seadet märgade kätega või ju‐ hul, kui seade on kontaktis veega.

• Ärge pange söögiriistu või potikaasi keeduväl‐ jadele. Need võivad minna kuumaks.

• Lülitage keeduväli pärast kasutamist alati väl‐ ja. Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.

• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukoha‐ na.

• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust lahti ühendada.

Elektrilöögioht!

• Inimesed, kellel on südamestimulaator, peak‐ sid töötavatest induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.

HOIATUS

Plahvatuse või tulekahju oht!

• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel

õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest lee‐ gist või kuumadest esemetest.

• Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad iseeneslikult süttida.

• Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, võib süttida madalamal temperatuuril kui ka‐ sutamata õli.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määr‐ dunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.

• Ärge püüdke leeki kustutada veega! Lülitage seade vooluvõrgust lahti ja summutage leek potikaane või kustutustekiga.

HOIATUS

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.

• Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.

• Olge ettevaatlik ja ärge laske nõudel ega muudel esemetel seadmele kukkuda. Pliidi pind võib puruneda.

EESTI 5

• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade nõude‐ ga või ilma nõudeta.

• Ärge asetage seadmele alumiiniumfooliumit.

• Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga nõud võivad klaaskeraamilist pinda kriimusta‐ da. Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõst‐ ke need alati üles.

2.3 Hooldus ja puhastus

HOIATUS

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida plii‐ dipinna materjali kahjustumist.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.

• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasu‐ tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐ me, lahusteid ega metallist esemeid.

2.4 Jäätmekäitlus

HOIATUS

Lämbumis- või vigastusoht!

• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpse‐ maid juhiseid kohalikust omavalitsusest.

• Eemaldage seade vooluvõrgust.

• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐ sake ära.

6 www.electrolux.com

3. SEADME KIRJELDUS

3.1 Ülevaade

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

1

4

5

2

3

Induktsioonkeeduväli

Induktsioonkeeduväli

Induktsioonkeeduväli

Juhtpaneel

Induktsioonkeeduväli

5 4

3.2 Juhtpaneeli skeem

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Kasutage seadmega töötades sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad teada, millised funktsioonid on sees.

1

Sensorväli Funktsioon

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.

2

Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.

3

4

/

Keeduväljade taimeri indikaatorid

Soojusastme suurendamiseks või vähendami‐ seks.

Näitavad, millise välja jaoks aeg on määratud.

5

6

Taimeri ekraan.

Soojusastme ekraan.

Aja näitamiseks minutites.

Soojusastme näitamiseks.

7

Toitefunktsiooni aktiveerimiseks.

8

9

/

Keeduvälja valimiseks.

Aja pikendamiseks või lühendamiseks.

10

Sensorväli

EESTI

Funktsioon

Funktsiooni STOP+GO sisse- ja väljalülitami‐ seks.

7

3.3 Soojusastme näidud

Ekraan

- / -

Kirjeldus

Keeduväli on välja lülitatud.

Soojashoidmine / STOP+GO on sisse lülitatud.

Keeduväli on sisse lülitatud.

Automaatse kiirkuumutuse funktsioon on sisse lülitatud.

Sobimatu või liiga väike nõu või ei ole keeduväljal üldse nõud.

Tegemist on rikkega.

Keeduväli on ikka veel tuline (jääksoojus).

Lukk / lapselukuseade on sisse lülitatud.

Toite funktsioon on sisse lülitatud.

Automaatne väljalülitus on sisse lülitatud.

3.4 Jääkkuumuse indikaator

HOIATUS

Põletusoht jääkkuumuse tõttu!

Induktsiooniga keeduväljad toodavad vajalikku kuumust keedunõude põhjas. Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse tõttu.

4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

4.1 Sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse- või väljalülitamiseks puudutage 1 sekundi vältel .

4.2 Automaatne väljalülitus

Funktsioon seiskab seadme automaatselt, kui:

• Kõik keeduväljad on välja lülitatud ( ).

• Pärast seadme käivitamist ei määrata soojus‐ astet.

• Kui juhtpaneelile on midagi maha läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda pole sealt 10 sekundi jooksul eemaldatud. Helisignaal kõlab veidi aega ja seade lülitub välja. Eemaldage ese või puhastage juhtpaneeli.

• Seade läheb liiga kuumaks (nt kui pott on kui‐ vaks keenud). Enne pliidi uuesti kasutamist peab keeduväli piisavalt jahtuma.

• Kasutate sobimatut keedunõud. Sümbol süttib ja 2 minuti pärast lülitub keeduväli auto‐ maatselt välja.

• Keeduvälja pole välja lülitatud või soojusastet muudetud. Mõne aja möödudes süttib ja seade lülitub välja. Vt allpool.

• Soojusastmete ja automaatse väljalülituse ae‐ gade vahel on järgmised seosed:

, - – 6 tundi

- – 5 tundi

– 4 tundi

- – 1,5 tundi

4.3 Soojusaste

Soojusastme suurendamiseks puudutage .

Soojusastme vähendamiseks puudutage .

Ekraanil kuvatakse soojusaste. Keeduvälja välja‐ lülitamiseks puudutage samaaegselt ja .

8 www.electrolux.com

4.4 Automaatne kiirsoojendus

Automaatse kiirsoojenduse funktsiooni abil saa‐ vutate kiiremini soovitud soojusastme. Selle funktsiooni puhul rakendatakse mõnda aega kõr‐ geimat soojusastet (vt joonist) ning seejärel seda vähendatakse, kuni jõutakse sobiva soojusast‐ meni.

Automaatse kiirsoojenduse funktsiooni käivitami‐ seks:

1.

.

Puudutage . Ekraanil süttib sümbol

2.

Puudutage kohe . Ekraanil süttib sümbol

.

3.

Puudutage kohe järjest , kuni süttib va‐ jaliku soojusastme näit. Pärast 3 sekundit süttib ekraanil sümbol .

Funktsiooni peatamiseks puudutage .

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5 Toitefunktsioon

Toitefunktsioon võimaldab induktsioonkeeduväl‐ jal suuremat võimsust kasutada. Toitefunktsiooni saab sisse lülitada vaid piiratud ajaks (vt jaotist

Tehniline teave). Pärast seda lülitub induktsioon‐ keeduväli automaatselt tagasi kõrgeimale soo‐ jusastmele. Sisselülitamiseks puudutage , süttib . Funktsiooni väljalülitamiseks muutke soojusastet.

4.6 Toitehaldus

Toitehaldus jagab võimsuse kahe keeduvälja va‐ hel paaridena (vaadake joonist). Toitefunktsioon suurendab ühe paari kuuluva keeduvälja võimsu‐ se maksimumtasemele. Teise keeduvälja võim‐ sus väheneb automaatselt. Vähendatud võimsu‐ sega keeduvälja soojusaste vaheldub kahe tase‐ me vahel.

4.7 Taimer

Pöördloenduse taimer

Kasutage pöördloenduse taimerit, et määrata, kui kaua keeduväli sellel korral töötab.

Määrake taimer pärast keeduvälja valimist.

Soojusastme saab määrata enne või pärast tai‐ meri määramist.

• Keeduvälja valimiseks:puudutage järjest , kuni süttib vajaliku keeduvälja indikaator.

• Taimeri sisselülitamiseks või muutmiseks: va‐ jutage taimeri või , et määrata aeg (

00

-

99

minutit). Kui keeduvälja indikaator hakkab vilkuma aeglasemalt, toimub aja pöördloendus.

• Taimeri väljalülitamiseks: valige keeduväli abil ja puudutage , et taimer välja lülitada.

Järelejäänud aeg loetakse maha kuni näiduni

00

. Keeduvälja indikaator kustub.

• Järelejäänud aja kontrollimine: valige keedu‐ väli abil. Keeduvälja indikaator hakkab kii‐ remini vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejää‐ nud aeg.

Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Keeduväli on välja lülitatud.

00

• Heli peatamine: puudutage

Alarmkellana

Taimerit võib kasutada alarmkellana, kui keedu‐ väljad ei tööta. Puudutage . Puudutage või , et valida sobiv aeg. Kui aeg jõuab lõpu‐ le, kostab helisignaal ja

00

vilgub.

• Heli peatamine: puudutage

4.8 STOP+GO

Funktsiooniga määratakse kõik töötavad keeduväljad madalaimale soojusastmele ( ).

Kui töötab, ei saa soojusastet muuta.

Funktsioon ei peata taimerifunktsiooni.

• Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage

. Süttib sümbol .

• Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage

. Süttib soojusaste, mille enne määrasite.

4.9 Lukustamine

Keeduväljade kasutamise ajal saate lukustada juhtpaneeli, kuid mitte . See hoiab ära soo‐ jusastme kogemata muutmise.

Valige kõigepealt soojusaste.

Selle funktsiooni käivitamiseks puudutage .

Sümbol süttib 4 sekundiks.

Taimer jääb sisselülitatuks.

Selle funktsiooni peatamiseks puudutage .

Süttib soojusaste, mille varem valisite.

Seadme väljalülitamisel lülitub välja ka see funkt‐ sioon.

4.10 Lapselukk

See funktsioon hoiab ära seadme juhusliku sis‐ selülitamise.

EESTI 9

Lapseluku sisselülitamine

• Käivitage seade abil. Ärge määrake soo‐ jusastet.

• Puudutage 4 sekundi vältel. Süttib sümbol

.

• Lülitage seade välja abil.

Lapseluku väljalülitamine

• Käivitage seade abil. Ärge määrake soo‐ jusastet. Puudutage 4 sekundi vältel. Süt‐ tib sümbol .

• Lülitage seade välja abil.

Lapselukuseadme tühistamine ainult üheks toiduvalmistamiskorraks

• Käivitage seade abil. Süttib sümbol .

• Puudutage 4 sekundi vältel. Valige soojus‐ aste 10 sekundi jooksul. Seadet saab kasuta‐ da.

• Kui lülitate pliidi välja abil, töötab lapselu‐ kuseade uuesti.

5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

INDUKTSIOONKEEDUVÄLJAD

Induktsioonkeeduvälja puhul kuumutab tugev elektromagnetväli keedunõusid kiiresti.

5.1 Induktsioonkeeduväljale sobivad keedunõud

Kasutage induktsioonkeeduväljale sobi‐ vaid nõusid.

Keedunõu materjal

• õige: malm, teras, emailitud teras, roostevaba teras, mitmekihilise põhjaga (vastava tootja‐ poolse markeeringuga).

• vale: alumiinium, vask, messing, klaas, keraa‐ mika, portselan.

Keedunõud võib induktsioonpliidil kasutada, kui

• ... väike kogus vett hakkab keeduvälja kõrgei‐ ma soojusastme valimisel väga kiirelt keema.

• ... magnet tõmbab nõu enda külge kinni.

Nõu põhi peab olema võimalikult paks ja sile.

Nõude mõõtmed: induktsioonkeeduväli kohan‐ dub automaatselt nõu põhja suurusega kuni tea‐ tud piirini.

5.2 Kasutamisega kaasnevad helid

Kui kuulete

• pragisevat heli: nõud on tehtud erinevatest materjalidest (mitmekihiline põhi).

10 www.electrolux.com

• vilinat: te kasutate ühte või mitut keedutsooni suurel võimsusel ja nõud on tehtud erineva‐ test materjalidest (mitmekihiline põhi).

• surinat: te kasutate kõrget võimsust.

• klõpsumist: toimub elektriline lülitumine.

• sisinat, suminat: ventilaator töötab.

Kirjeldatud helid on normaalsed ega ole märgiks rikkest.

Keeduvälja efektiivsus

Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava nõu lä‐ bimõõdust. Minimaalsest väiksema põhjaga kee‐ dunõu kasutab keeduvälja pakutud võimsust ai‐ nult osaliselt. Minimaalsete läbimõõtude kohta leiate teavet tehniliste andmete jaotisest.

5.3 Energia kokkuhoid

Kuidas energiat kokku hoida

• Võimalusel pange keedunõule alati kaas pea‐ le.

• Pange keedunõud keeduväljale enne selle sisselülitamist.

• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks ka‐ sutage jääkkuumust.

Sooj usa ste

Kasutuseesmärk Aeg vastavalt vaja‐ dusele

1

Valmistatud toidu soojas‐ hoidmiseks

1 - 2 Hollandi kaste, sulatamine:

(või, šokolaad, želatiin)

1 - 2 Kalgendamine: kohevad omletid, küpsetatud munad

2 - 3 Riisi ja piimatoitude keet‐ miseks vaiksel tulel, val‐ mistoidu soojendamiseks

3 - 4 Köögivilja, kala, liha auru‐ tamine

4 - 5 Kartulite aurutamine

4 - 5 Suuremate toidukoguste, hautiste ja suppide valmis‐ tamine

6 - 7 Kergelt praadimine: eska‐ lopid, vasikaliharull juust‐ uga, karbonaad, kotletid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sõõri‐ kud

5 - 25 min

10 - 40 min

5.4 Küpsetusrakenduste näiteid

Soojusastmete ja keeduvälja tarbitava energia vahel otsest seost ei ole.

Soojusastet suurendades ei suurenda te proport‐ sionaalselt keeduvälja energiatarvet.

See tähendab, et keskmise soojusastmega kee‐ duväli kasutab vähem kui poolt oma võimsusest.

Tabelis toodud andmed on ainult orien‐ tiirid.

Näpunäited

Pange keedunõule kaas peale

Aeg-ajalt segage

Valmistage kaane all

25 - 50 min

20 - 45 min

Vedeliku kogus peab ole‐ ma riisi kogusest vähe‐ malt kaks korda suurem, piimatoite tuleb valmista‐ mise ajal segada

Lisage paar supilusikatäit vedelikku

20 - 60 min Kasutage maks. 250 ml vett 750 g kartulite kohta

60 - 150 min Kuni 3 l vedelikku pluss komponendid vastavalt vaja‐ dusele

Pöörake poole aja möö‐ dudes

Nominaalne energiatarve

3 %

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

EESTI 11

Sooj usa ste

7 - 8 Tugevalt praadimine, prae‐ tud kartulid, seljatükid, praelõigud

9

Kasutuseesmärk Aeg

5 - 15 min

Näpunäited

Pöörake poole aja möö‐ dudes

Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikar‐ tulite valmistamine

Suure koguse vee keetmine. Toitehaldus on aktiivne.

Teave akrüülamiidide koht

Tähtis Uusimate teaduslike andmete kohaselt on toidu pruunistamisel (eriti tärklist sisaldavate

Nominaalne energiatarve

45 – 64 %

100 % toiduainete puhul) tekkivad akrüülamiidid tervisele ohtlikud. Seetõttu soovitame valmistada toitu võimalikult madalal temperatuuril ning toitu mitte liialt pruunistada.

6. PUHASTUS JA HOOLDUS

Puhastage seadet pärast igakordset kasutamist.

Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.

Kriimustused või tumedad plekid klaas‐ keraamikal ei mõjuta seadme tööd.

Mustuse eemaldamiseks:

1.

– Eemaldage kohe:sulav plast, plastkile ja suhkrut sisaldava toidu jäägid. Vastasel korral võib mustus seadet kahjustada.

Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.

Pange kaabits õige nurga all klaaspinna‐ le ja liigutage tera pliidi pinnal.

2.

3.

– Eemaldage, kui seade on piisavalt jahtu‐ nud: katlakiviplekid, veeplekid, rasvaple‐ kid, läikivad metalsed plekid. Kasutage spetsiaalset klaaskeraamika või rooste‐ vaba terase puhastusvahendit.

Puhastage seadet niiske lapi ja vähese ko‐ guse pesuainega.

Lõpuks hõõruge seade puhta lapiga kui‐ vaks.

7. VEAOTSING

Probleem

Seadet ei saa käivitada või kasutada.

Võimalik põhjus

Puudutasite korraga 2 või enamat sensorvälja.

Funktsioon STOP+GO on sees.

Juhtpaneelil on vett või ras‐ vapritsmeid.

Lahendus

Käivitage seade uuesti ja mää‐ rake vähemalt 10 sekundi jooksul soojusaste.

Puudutage ainult üht sensor‐ välja.

Vt jaotist "Igapäevane kasuta‐ mine".

Pühkige juhtpaneel puhtaks.

12 www.electrolux.com

Probleem

Helisignaal kõlab ja seade lü‐ litub välja.

Helisignaal kõlab, kui seade on väljalülitatud olekus.

Seade lülitub välja.

Võimalik põhjus

Katsite kinni ühe või mitu sensorvälja.

Vaadake, et sensorväljad olek‐ sid vabad.

Lahendus

Jääkkuumuse indikaator ei lü‐ litu sisse.

Automaatse kiirsoojenduse funktsioon ei tööta.

Olete asetanud midagi sen‐ sorväljale .

Keeduväli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest ae‐ ga.

Keeduväli on kuum.

Valitud on kõige kõrgem soo‐ jusaste.

Toitehaldus on aktiivne.

Vaadake, et sensorväljad olek‐ sid vabad.

Kui keeduväli on piisavalt kaua töötanud, et olla kuum, pöör‐ duge teeninduskeskusse.

Laske keeduväljal piisavalt jahtuda.

Kõrgeimal soojusastmel on sa‐ ma võimsus kui automaatse kiirsoojenduse funktsioonil.

Vt jaotist "Toitehaldus".

Soojusaste lülitub ühelt soo‐ jusastmelt teisele.

Sensorväljad muutuvad kuu‐ maks.

süttib.

süttib.

süttib.

Süttivad ja number.

Keedunõu on liialt suur või asub sensorväljale liiga lähe‐ dal.

Automaatne väljalülitus on sisse lülitatud.

Lapselukuseade või luku‐ funktsioon sisse lülitatud.

Asetage suuremad anumad tagumistele keeduväljadele.

Lülitage seade välja ja käivita‐ ge uuesti.

Vt jaotist "Igapäevane kasuta‐ mine".

Keeduväljal pole keedunõud. Pange keedunõu keeduväljale.

Kasutate vale nõud.

Kasutage sobivaid keedunõu‐ sid.

Valige väiksem keeduväli.

Keedunõu põhja läbimõõt on selle keeduvälja jaoks liiga väike.

Seadmel ilmes tõrge.

Ühendage seade mõneks ajaks vooluvõrgust lahti. Lülita‐ ge maja elektrisüsteemi kaitse välja. Ühendage see uuesti sisse. Kui süttib uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.

EESTI 13

süttib.

Probleem Võimalik põhjus

Seadmel ilmnes tõrge, kuna keedunõu on tühjaks keenud.

Keeduväljade ülekuumene‐ mise kaitse ja automaatne väljalülitus on sees.

Kui ülalkirjeldatud meetmete abil ei ole võimalik probleemi kõrvaldada, pöörduge müüja või klien‐ diteeninduse poole. Esitage andmeplaadi and‐ med, kolmekohaline numbritest ja tähtedest koosnev klaaskeraamika kood (selle leiate klaas‐ plaadi nurgast) ja kuvatud veateade.

Lahendus

Lülitage seade välja. Eemalda‐ ge kuum keedunõu. Lülitage umbes 30 sekundi möödumi‐ sel keeduväli uuesti sisse. Kui probleemi põhjustas keedu‐ nõu, kaob veateade ekraanilt, kuid jääkkuumuse indikaator võib põlema jääda. Laske kee‐ dunõul piisavalt maha jahtuda.

Teavet seadme jaoks sobivate keedunõude kohta leiate jaoti‐ sest "Induktsioonkeeduväljale sobivad keedunõud".

Veenduge, et kasutasite seadet õigesti. Kui sea‐ det on valesti kasutatud, ei tarvitse klienditeenin‐ duse tehniku või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta olla. Klienditeenindust ja garantiitingimusi puudutavad juhised leiate garantiibrošüürist.

8. PAIGALDUSJUHISED

HOIATUS

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Enne paigaldamist

Enne seadme paigaldamist märkige andmeplaa‐ dilt üles alltoodud andmed. Andmesilt asub sead‐ me korpuse põhjal.

• Mudel ...........................

• Tootenumber (PNC) ........................................

• Seerianumber ............

8.1 Integreeritud seadmed

• Sisseehitatud seadmeid võib kasutada alles pärast seda, kui need on paigutatud sobiva‐ tesse standardile vastavatesse sisseehitatud mööbliesemetesse ja tööpindadesse.

8.2 Toitejuhe

• Selle seadme juurde kuulub ka toitejuhe.

• Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtmega (tüüp

H05BB-F Tmax 90°C või üle selle). Pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.

14 www.electrolux.com

8.3 Kokkupanek min.

500mm

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

EESTI

Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik

1)

), ei ole ees‐ mine 2 mm õhuava ega seadme ees põrandal olev kaitsepind vajalikud.

Kui paigutate seadme ahju kohale, siis te kaitse‐ karpi kasutada ei saa.

15

1) Kõigis riikides ei pruugi kaitsekarbi-lisatarvik saadaval olla. Pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

9. TEHNILISED ANDMED

Modell EHH6340FOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Prod.Nr. 949 596 017 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Keeduväljade võimsus

Keeduväli Nimivõimsus

(maks. soojusas‐ te) [W]

Võimsusfunktsi‐ oon aktiveeritud

[W]

Võimsusfunkt‐ siooni maksi‐ maalne kestus

[min]

10 Parempoolne ta‐ gumine –180 mm

Parempoolne eesmine –145 mm

Vasakpoolne ta‐ gumine –180 mm

Vasakpoolne eesmine –210 mm

1800 W

1400 W

1800 W

2300 W

Keeduväljade võimsus võib vähesel määral eri‐ neda tabelis toodud andmetest. See oleneb ka‐ sutatavate keedunõude materjalist ja suurusest.

2800 W

2500 W

2800 W

3700 W

4

10

10

Keedunõu mini‐ maalne läbimõõt

[mm]

145

125

145

180

10. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse

Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud

16 www.electrolux.com

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.

Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

LATVIEŠU 17

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

7. PROBLĒMRISINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

8. UZSTĀDĪŠANAS NORĀDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad

Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!

Apmeklējiet mūsu mājaslapu:

Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi: www.electrolux.com

Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: www.electrolux.com/productregistration

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus: www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.

Vispārīgā informācija un piemēri

Vides informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

18 www.electrolux.com

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

BRĪDINĀJUMS

Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.

• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ie‐ robežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu drošību atbildīgā persona.

• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.

• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.

• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.

• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzrau‐ dzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.

• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības sis‐ tēmu.

• Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.

• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apse‐ dziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.

• Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.

• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

• Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

LATVIEŠU 19

• Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai ne‐ pieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.

• Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta per‐ sona.

• Noņemiet visu iepakojumu.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīša‐ nas norādījumus.

• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.

• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.

• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar hermetizē‐ jošu līdzekli, lai nepieļautu piebriešanu mitru‐ ma ietekmē.

• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un mitru‐ ma.

• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem lo‐ giem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai logu, nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.

• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes, pārliecinie‐ ties, ka starp ierīces apakšu un augšējo ierīci tiek nodrošināta pietiekama gaisa cirkulācija.

• Pārliecinieties, lai starp darba virsmu un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm liela ventilācijas sprauga. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisīja atbilstošas spraugas nenodroši‐ nāšana.

• Ierīces apakšdaļa var būt karsta. Iesakām uz‐ stādīt nedegošu atdalītāj paneli zem ierīces, lai novērstu piekļuvi apakšdaļai.

Elektriskais savienojums

BRĪDINĀJUMS

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

• Visus elektriskos savienojumus drīkst veikt ti‐ kai kvalificēts elektriķis.

• Ierīce jābūt iezemētai.

• Pirms jebkādu darbību veikšanas pārliecinie‐ ties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves.

• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.

• Nepieļaujiet elektrības vadu samezglošanos.

• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka elektrības vads vai konktaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām daļām vai ēdie‐ na gatavošanas traukiem.

• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta.

Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas vads vai kon‐ taktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta pār‐ karšanu.

• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aizsardzība pret elektrošoku.

• Izmantojiet vada atslogotāju.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐ dakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu. Sazinieties ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomainītu bojā‐ tu strāvas vadu.

• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po‐ liem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontak‐ tiem jābūt vismaz 3 mm.

• Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: līni‐ jas drošības aizsargslēdži, drošinātāji (ieskrū‐ vējamos drošinātājus ir jāizskrūvē no to turē‐ tājiem), elektrības noplūdes uz zemi pārtrau‐ cēji un savienotāji.

2.2 Izmantošana

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu, apdegumu vai elektrošo‐ ka risks.

• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.

• Nemainiet šīs ierīces specifikāciju.

• Ierīci darbinot, nedrīkst izmantot ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

20 www.electrolux.com

• Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām un tad, kad tā ir saskarē ar ūdeni.

• Nenovietojiet galda piederumus un katlu vā‐ kus uz gatavošanas zonām. Tie var sakarst.

• Pēc katras lietošanas iestatiet gatavošanas zonu pozīcijā "Izslēgt". Nepaļaujieties uz trau‐ ka noteicēju.

• Neizmantojiet ierīci kā darba virsmu vai dažā‐ du priekšmetu uzglabāšanai.

• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu elektrošoku.

• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru jāturas vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavo‐

šanas zonām, kad ierīce tiek darbināta.

BRĪDINĀJUMS

Pastāv aizdegšanās vai sprādziena risks.

• No sakarsētiem taukiem un eļļas var veidoties uzliesmojoši tvaiki. Gatavojot ar taukiem vai eļļu, sargājiet tos no liesmām un sakarsētiem priekšmetiem.

• No stipri sakarsētas eļļas var veidoties tvaiki, kas uzliesmo acumirklī.

• Lietota eļļa ar pārtikas paliekām var izraisīt aizdegšanos zemākā temperatūrā nekā pir‐ moreiz lietota eļļa.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐ liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.

• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni. Atvienojiet ierīci no strāvas un pārklājiet liesmu ar vāku vai ar ugunsdzēšamo segu.

BRĪDINĀJUMS

Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas traukus uz vadības paneļa.

• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena ga‐ tavošanas traukiem izvārīties tukšiem.

• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā var sabojāt virsmu.

• Neieslēdziet gatavošanas zona, ja uz tām no‐ vietoti tukši ēdiena gatavošanas trauki, vai bez ēdiena gatavošanas traukiem.

• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.

• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var saskrāpēt stikla keramiku. Pār‐ vietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr paceliet tos.

2.3 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas mate‐ riāla sabojāšanos.

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neiz‐ smidziniet ūdeni.

• Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu. Lieto‐ jiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizman‐ tojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sū‐ kļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2.4 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskai‐ drotu, kā pareizi atbrīvoties no ierīces.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.

• Nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet to.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

3.1 Vispārējs pārskats

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

1

4

5

2

3

Indukcijas gatavošanas zona

Indukcijas gatavošanas zona

Indukcijas gatavošanas zona

Vadības panelis

Indukcijas gatavošanas zona

LATVIEŠU 21

5 4

3.2 Vadības paneļa izkārtojums

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda uz aktivizētām funkcijām.

1

Sensora lauks Funkcija

Lai ieslēgtu vai atslēgtu ierīci.

2

Vadības paneļa bloķēšanas/atbloķēšanai.

3

4

5

6 nai.

/

Taimera indikatori gatavošanas zo‐

Taimera displejs.

Sildīšanas pakāpes norāde.

Lai palielinātu vai samazinātu sildīšanas pakāpi.

Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.

Rāda laiku minūtēs.

Rāda sildīšanas pakāpi.

7

Lai aktivizētu jaudas funkciju.

8

9

/

Lai izvēlētos gatavošanas zonu.

Paildzina vai saīsina laiku.

22 www.electrolux.com

Sensora lauks

10

Funkcija

STOP+GO funkcijas aktivizēšanai un deaktivi‐ zēšanai.

3.3 Sildīšanas pakāpju rādījumi

Displejs

- / -

Apraksts

Gatavošanas zona izslēgta.

Siltuma uzturēšanas/ STOP+GO funkcijas darbojas.

Gatavošanas zona ir aktivizēta.

Automātiskā ātrās sakarsēšanas funkcija darbojas.

Nepiemēroti virtuves trauki vai to lielums ir par mazu, vai arī uz ga‐ tavošanas zonas nav trauku.

Radusies kļūda.

Gatavošanas zona vēl ir karsta (atlikušais siltums).

Aktivizēta taustiņu bloķēšana / bērnu drošības ierīce.

Jaudas funkcijas darbojas.

Ir aktivizējusies automātiskās izslēgšanās funkcija.

3.4 Atlikušā siltuma indikators

BRĪDINĀJUMS

Risks gūt apdegumus atlikušā siltu‐ ma dēļ!

Indukcijas gatavošanas zonas rada nepiecieša‐ mo siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka pa‐ matnē. Stikla keramika tiek sakarsēta, izmantojot ēdiena gatavošanas trauku siltumu.

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

4.1 Aktivizēšana un deaktivizēšana

Pieskarieties pie 1 sekundi, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.

4.2 Automātiskā izslēgšanās

Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:

• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas ( );

• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc ierīces aktivizēšanas;

• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadības pane‐ ļa ilgāk par 10 sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.). Noteiktu laiku skan skaņas signāli un ierī‐ ce izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai notīriet vadības paneli.

• Ierīce kļuvusi pārāk karsta (piemēram, kad katls ir izvārījies sauss). Pirms atkārtotas ierī‐ ces lietošanas gatavošanas zonai jāatdziest.

• Jūs izmantojat nepiemērotu ēdiena gatavoša‐ nas trauku. Iedegas simbols un pēc 2 mi‐ nūtēm gatavošanas zona automātiski izslē‐ dzas.

• Gatavošanas zona netika izslēgta vai netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc kāda laika iz‐ gaismojas un ierīce deaktivizējas. Skatīt zemāk.

• Sakarība starp sildīšanas pakāpi un automāti‐ skās izslēgšanās funkcijas laikiem:

, - — 6 stundas

- — 5 stundas

— 4 stundas

- — 1,5 stundas

4.3 Sildīšanas pakāpe

Pieskarieties pie , lai palielinātu sildīšanas pakāpi. Pieskarieties pie , lai samazinātu sil‐ dīšanas pakāpi. Displejā tiek parādīta sildīšanas pakāpe. Lai deaktivizētu gatavošanas zonu, vienlaikus pieskarieties un .

4.4 Automātiskā sakarsēšana

Jūs varat iegūt vajadzīgo sildīšanas pakāpi īsākā laikā, aktivizējot automātiskās sakarsēšanas funkciju. Šī funkcija uz laiku (skatiet diagrammu) iestata augstāko sildīšanas pakāpi un pēc tam samazina temperatūru līdz vajadzīgajai sildīša‐ nas pakāpei.

Lai aktivizētu gatavošanas zonas automātiskās sakarsēšanas funkciju:

1.

Pieskarieties

.

. Displejā parādās simbols

2.

Uzreiz pieskarieties . Displejā parādās simbols .

3.

kundēm displejā parādās .

Lai apstādinātu funkcijas darbību, pieskarieties

.

Nekavējoties pieskarieties , līdz parādās nepieciešamā sildīšanas pakāpe. Pēc 3 se‐

LATVIEŠU 23

4.6 Jaudas pārvaldība

Jaudas pārvaldība sadala jaudu starp divām ga‐ tavošanas zonām pārī (skatiet attēlu). Jaudas funkcija palielina jaudas padevi līdz maksimālam līmenim vienai no divām gatavošanas zonām.

Otrās gatavošanas zonas jauda automātiski sa‐ mazinās. Samazinātās zonas sildīšanas pakāpes displejs mainās starp diviem līmeņiem.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5 Jaudas funkcija

Jaudas funkcija piegādā vairāk jaudas indukcijas gatavošanas zonām. Jaudas funkciju var aktivi‐ zēt uz noteiktu laiku (skatiet tehniskās informāci‐ jas sadaļu). Pēc tam indukcijas gatavošanas zo‐ na automātiski pārslēdzas atpakaļ uz augstāko sildīšanas pakāpi. Lai to aktivizētu, pieskarieties

, iedegas. Lai atslēgtu, mainiet sildīša‐ nas pakāpi.

4.7 Taimeris

Laika atskaites taimeris

Lietojiet taimeri, lai iestatītu, cik ilgi gatavošanas zonai jādarbojas tikai šajā reizē.

Iestatiet taimeri pēc gatavošanas zonas izvēles.

Varat iestatīt sakarsēšanas līmeni pirms vai pēc taimera iestatīšanas.

• Lai veiktu iestatījumu gatavošanas zonai:pie‐ skarieties vairākas reizes, līdz iedegas va‐ jadzīgās gatavošanas zonas indikators.

• Lai aktivizētu vai mainītu taimeri: pieskarieties pie taimera vai , lai iestatītu laiku (

-

99

00

minūtes). Kad gatavošanas zonas indi‐ atpakaļskaitīšana.

• Lai deaktivizētu taimeri: iestatiet gatavošanas zonu ar un pieskarieties , lai deaktivizē‐ tu taimeri. Atlikušais laiks samazinās līdz

. Nodzisīs gatavošanas zonas indikators.

00

. Gatavošanas zona ir izslēgta.

00

• Lai pārbaudītu atlikušo laiku: izvēlieties gata‐ vošanas zonu, izmantojot . Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot ātri. Displejā būs redzams atlikušais laiks.

Kad laiks beidzies, atskan skaņas signāls un sāk mirgot

• Lai deaktivizētu skaņu: pieskarieties

24 www.electrolux.com

Laika atgādinājumu

Kamēr gatavošanas zonas nedarbojas, varat lie‐ tot taimeri kā laika atgādinājumu. Pieskarties

. Lai iestatītu laiku, pieskarieties vai . Kad laiks beidzies, atskan skaņas signāls un sāk mir‐ got

00

.

• Lai deaktivizētu skaņu: pieskarieties

4.8 STOP+GO

Funkcija iestata visas ieslēgtās gatavošanas zonas zemākajā sildīšanas līmenī - siltuma uztu‐ rēšanas iestatījumā ( ).

Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi mai‐ nīt nevar.

Funkcija neaptur taimera funkciju.

• Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties .

Iedegsies simbols .

• Lai deaktivizētu šo funkciju, pieskarieties .

Tiks aktivizēta iepriekš iestatītā sildīšanas pa‐ kāpe.

4.9 Bloķēšana

Kad darbojas gatavošanas zona, ir iespējams nobloķēt vadības paneli, taču nobloķēt nevar.

Tas novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes maiņu.

Sākumā iestatiet sildīšanas pakāpi.

Lai aktivizētu šo funkciju, skariet . Uz 4 se‐ kundēm iedegsies simbols .

Taimeris paliek ieslēgts.

Lai apstādinātu šīs funkcijas darbību, skariet

. Tiks aktivizēta iepriekš iestatītā sildīšanas pakā‐ pe.

Izslēdzot ierīci, jūs izslēdzat arī šo funkciju.

4.10 Bērnu drošības funkcija.

Šī funkcija nepieļauj nejaušu ierīces ieslēgšanu un lietošanu.

Lai aktivizētu bērnu drošības ierīci:

• Aktivizējiet ierīci ar . Neiestatiet sildīšanas pakāpi.

• Pieskarieties 4 sekundes. Iedegsies sim‐ bols .

• Deaktivizējiet ierīci ar .

Lai deaktivizētu bērnu drošības ierīci

• Aktivizējiet ierīci ar . Neiestatiet sildīšanas pakāpi. Pieskarieties 4 sekundes. Iedeg‐ sies simbols .

• Deaktivizējiet ierīci ar .

Lai atceltu bērnu drošības ierīci piespiedu kārtā tikai vienai gatavošanas reizei

• Aktivizējiet ierīci ar . Iedegsies simbols

.

• Pieskarieties 4 sekundes. Iestatiet sildīša‐ nas pakāpi 10 sekunžu laikā. Ierīci var lietot.

• Ja deaktivizējat ierīci, izmantojot , bērnu drošības ierīce sāks atkal darboties.

5. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI

INDUKCIJAS GATAVOŠANAS ZONAS

Indukcijas gatavošanas zonās spēcīgs elektro‐ magnētiskais lauks ļoti ātri uzkarsē ēdiena gata‐ vošanas trauku.

5.1 Indukcijas gatavošanas zonām piemēroti ēdiena gatavošanas trauki

Izmantojiet indukcijas gatavošanas zo‐ nas tikai kopā ar piemērotiem ēdiena gatavošanas traukiem.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls

• piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts tērauds, nerūsējošs tērauds, daudzslāņu dibens (ko ra‐ žotājs norādījis par pareizu).

• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš, stikls, ke‐ ramika, porcelāns.

Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti indukcijas plītij, ja:

• ...ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā iestatīts augstākais sakarsēšanas līmenis.

• ... magnēts pielīp pie ēdiena gatavošanas trauku apakšpuses.

Ēdiena gatavošanas trauku apakšējām daļām jābūt pēc iespējas biezākām un plakanākām.

Ēdiena gatavošanas trauku izmēri: indukcijas ga‐ tavošanas zonas līdz zināmai robežai automāti‐ ski pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka apakš‐ puses izmēram.

5.3 Enerģijas taupīšana

Kā taupīt enerģiju

LATVIEŠU 25

• Uzlieciet ēdiena gatavošanas traukus uz gata‐ vošanas zonas, pirms to ieslēdzat.

• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.

Gatavošanas zonas efektivitāte

5.2 Trokšņi darbības laikā

Ja dzirdami

• krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir izgata‐ vots no dažādiem materiāliem („sendviča” uz‐ būve).

• svilpieni: izmantota viena vai vairākas gatavo‐

šanas zonas ar augstu jaudas līmeni un trauks ir gatavots no dažādiem materiāliem („sendvi‐ ča” uzbūve).

• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas līmenis.

• klikšķēšana: notiek elektrības pārslēgšana.

• sīkšana, sanēšana: darbojas ventilators.

Šie trokšņi ir parasta parādība, tie nenorāda, ka ir kādi darbības traucējumi.

• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.

Sil‐ dīša‐ nas pa‐ kā‐ pe

Lietojums:

1

Lai pagatavoto ēdienu uz‐ turētu siltu

1 - 2 Pagatavot holandiešu mēr‐ ci, kausēt: sviestu, šokolādi un želatīnu

1 - 2 Iebiezināt: mīkstas omle‐ tes, ceptas olas

2 - 3 Uz mazas uguns vārīt rīsus un gatavot piena ēdienus, uzsildīt pagatavoto ēdienu

Laiks pēc vajadzī‐ bas

5 - 25 min

10 - 40 min

25 - 50 min

3 - 4 Tvaicēt dārzeņus, zivs un gaļu

4 - 5 Tvaicēt kartupeļus

20 - 45 min

20 - 60 min

Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta ar ēdie‐ na gatavošanas trauka diametru. Ēdiena gatavo‐

šanas trauki ar mazāku diametru par minimālo saņems tikai daļu no gatavošanas zonas ģenerē‐ tās jaudas. Informāciju par minimālajiem diame‐ triem skatiet tehnisko datu sadaļā.

5.4 Ēdienu gatavošanas piemēri

Sakarība starp sildīšanas pakāpi un gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav lineāra.

Sildīšanas pakāpes palielinājums nav proporcio‐ nāls gatavošanas zonas jaudas patēriņa palieli‐ nājumam.

Tas nozīmē, ka gatavošanas zona ar vidēju sildī‐

šanas pakāpi izmanto mazāk par pusi no tās jau‐ das.

Tabulās minētā informācija ir tikai infor‐ matīva.

Ieteikumi

Uzlieciet vāku uz ēdiena gatavošanas trauka

Laiku pa laikam samai‐ siet

Gatavošanas laikā uzlie‐ ciet vāku

Šķidruma daudzumam jābūt vismaz divreiz lielā‐ kam nekā rīsu daudz‐ umam. Gatavošanas lai‐ kā maisiet piena ēdienus

Pievienojiet dažas ēdam‐ karotes šķidruma

Lietojiet ne vairāk nekā

¼ l ūdens uz 750 g kartu‐ peļu

Nominālais jaudas patē‐ riņš

3 %

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

26 www.electrolux.com

Sil‐ dīša‐ nas pa‐ kā‐ pe

Lietojums:

4 - 5 Gatavot lielu ēdienu daudzumu, sautējumus un zupas

6 - 7 Nedaudz apcept: eskalopu, teļa gaļu, kotletes, frikade‐ les, desas, aknas, mērces, olas, pankūkas un virtuļus

Laiks

60 - 150 min pēc vajadzī‐ bas

Ieteikumi

Līdz 3 l šķidruma un sa‐ stāvdaļas

Gatavošanas laikā ap‐ grieziet uz otru pusi

7 - 8 Kārtīgi apcept ēdienu, cept filejas steikus un steikus

9

5 - 15 min Gatavošanas laikā ap‐ grieziet uz otru pusi

Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti), cept kartupeļus frī eļļā

Vārīt lielu ūdens daudzumu. Jaudas pārvaldības funkcija ir aktivizēta.

Informācija par akrilamīdiem

Svarīgi Saskaņā ar jaunākajiem zinātnes atzinumiem pārtikas (īpaši cieti saturošu

Nominālais jaudas patē‐ riņš

15 – 21 %

31 – 45 %

45 – 64 %

100 % produktu) brūnināšana, var radīt risku veselībai.

Tādēļ mēs iesakām gatavot ēdienu pie pēc iespējas zemākas temperatūras un to pārlieku neapbrūnināt.

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.

Lietojiet ēdiena gatavošanas traukus ar tīrām apakšpusēm.

Skrāpējumi vai tumši plankumi uz stikla keramikas neietekmē ierīces darbību.

Netīrumu noņemšana:

1.

– Noņemiet nekavējoties: izkusušu plast‐ masu, plastmasas foliju un produktus, kas satur cukuru. Pretējā gadījumā var sabojāt ierīci. Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu skrāpi. Novietojiet skrāpi uz stik‐

2.

3.

la virsmas piemērotā leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.

– Noņemiet pēc iekārtas atdzišanas: kaļ‐ ķakmens, ūdens un taukvielu traipus, kā arī spīdīgas metāliskas krāsu izmaiņas.

Lietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikas vai nerūsējošā tērauda virsmām.

Tīriet ierīci ar mitru drāniņu un mazgāšanas līdzekli.

Tīrīšanas beigās nosusiniet ierīci, izmantojot tīru, sausu drāniņu.

7. PROBLĒMRISINĀŠANA

Problēma

Nevar aktivizēt vai lietot ierīci.

Iespējamie iemesli Risinājums

Ieslēdziet ierīci vēlreiz un 10 sekunžu laikā iestatiet sildīša‐ nas pakāpi.

LATVIEŠU 27

Problēma

Atskan skaņas signāls un ierī‐ ce izslēdzas.

Izslēdzot ierīci, atskan skaņas signāls.

Ierīce atslēdzas.

Iespējamie iemesli

Skarti 2 vai vairāki sensora lauki vienlaicīgi.

Risinājums

Pieskarties tikai vienam sen‐ sora laukam.

Darbojas STOP+GO funkcija. Skatiet sadaļu „Izmantošana ikdienā”.

Uz vadības paneļa ir ūdens vai tauku traipi.

Noslaukiet vadības paneli.

Uz viena vai vairākiem sen‐ soru laukiem uzlikts kāds priekšmets.

Noņemiet priekšmetu no sen‐ soru laukiem.

Atlikušā siltuma indikators ne‐ iedegas.

Automātiskās sakarsēšanas funkcija neieslēdzas.

Sildīšanas pakāpe mainās starp diviem līmeņiem.

Sensora lauki sakarst.

Iedegas indikators.

Iedegas indikators.

Iedegas indikators.

Kaut kas uzlikts uz sensora lauka .

Noņemiet priekšmetu no sen‐ sora lauka.

Gatavošanas zona nav kar‐ sta, jo darbojas pavisam īsu laiku.

Ja gatavošanas zona darboju‐ sies pietiekami ilgi, lai būtu karsta, sazinieties ar servisa centru.

Gatavošanas zona ir karsta.

Ļaujiet gatavošanas zonai pie‐ tiekami atdzist.

Iestatīta maksimālā sildīša‐ nas pakāpe.

Maksimālā sildīšanas pakāpe darbojas ar tādu pašu jaudu kā automātiskās sakarsēšanas funkcija.

Aktivizēta jaudas pārvaldība. Skatiet sadaļu "Jaudas pārval‐ dība".

Ēdiena gatavošanas trauki ir par lielu vai arī novietoti pā‐ rāk tuvu vadības ierīcēm.

Ir aktivizējusies automātiskās izslēgšanās funkcija.

Ja nepieciešams, novietojiet lielāka izmēra ēdiena gatavo‐

šanas traukus uz aizmugurē‐ jām gatavošanas zonām.

Izslēdziet ierīci un atkal ieslē‐ dziet to.

Aktivizēta bērnu drošības ierī‐ ce vai bloķēšanas funkcija.

Uz gatavošanas zonas nav novietots ēdiena gatavoša‐ nas trauks.

Nepiemēroti ēdiena gatavo‐

šanas trauki.

Gatavošanas zonai neatbil‐ stošs ēdiena gatavošanas trauka apakšējās daļas dia‐ metrs.

Skatiet sadaļu „Izmantošana ikdienā”.

Uzlieciet ēdiena gatavošanas trauku uz gatavošanas zonas.

Izmantojiet atbilstošu ēdiena gatavošanas trauku.

Uzlieciet ēdiena gatavošanas trauku uz mazākas gatavoša‐ nas zonas.

28 www.electrolux.com

Problēma

Parādās un skaitlis.

Iedegas indikators.

Ierīces darbībā radies traucē‐ jums.

Iespējamie iemesli

Radusies ierīces kļūda, jo ēdiena gatavošanas trauks izvārījies sauss. Darbojas ga‐ tavošanas zonu aizsardzība pret pārkaršanu un automāti‐ skā izslēgšanās.

Ja, izmēģinot iepriekš minētos risinājumus, pro‐ blēmas neizdodas novērst, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai klientu apkalpošanas centru. Snie‐ dziet tehnisko datu plāksnītes informāciju, nosau‐ ciet stikla keramikas virsmas trīs ciparu-burtu ko‐ du (atrodas stikla virsmas stūrī) un informējiet par redzamo kļūdas paziņojumu.

Risinājums

Uz laiku atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Atslēdziet mājas elektrotīkla sistēmas drošinā‐ tāju. Pieslēdziet to atpakaļ. Ja

iedegas atkārtoti, sazinie‐ ties ar klientu apkalpošanas centru.

deaktivizējiet ierīci. Noņemiet karsto ēdiena gatavošanas trauku. Aptuveni pēc 30 se‐ kundēm atkal ieslēdziet gata‐ vošanas zonu. Ja problēmas cēlonis bija ēdiena gatavoša‐ nas trauki, kļūdas paziņojums nodziest, bet atlikušā siltuma indikators var palikt izgai‐ smots. Ļaujiet ēdiena gatavo‐

šanas traukiem pietiekami at‐ dzist un skatiet sadaļu "Ēdiena gatavošanas trauki indukcijas gatavošanas zonai", lai pārlie‐ cinātos, ka jūsu ēdiena gata‐ vošanas trauki saderīgi ar ierī‐ ci.

Pārliecinieties, ka darbinājāt ierīci pareizi. Ja lie‐ tojāt ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru veic klientu apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju par klientu apkalpošanas centru un garantijas noteikumiem skatiet garantijas bukletā.

8. UZSTĀDĪŠANAS NORĀDES

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu par drošības norādīju‐ miem.

Pirms uzstādīšanas

Pirms ierīces uzstādīšanas pierakstiet zemāk no‐ rādīto informāciju no tehnisko datu plāksnītes.

Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces korpusa apakšā.

• Modelis ...........................

• Izstrādājuma nr. .............................

• Sērijas numurs ....................

8.1 Iebūvējamās ierīces

• Lietojiet iebūvējamās ierīces tikai pēc tam, kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā esošiem stan‐ dartiem.

8.2 Savienojuma kabelis

• Ierīce ir aprīkota ar savienojuma kabeli.

• Nomainiet bojātu strāvas kabeli pret strāvas kabeli, kura tips ir H05BB-F T ar maks. tempe‐ ratūru 90 °C (vai augstāku). Sazinieties ar vie‐ tējo apkopes centru.

LATVIEŠU 29

8.3 Montāža min.

500mm

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

30 www.electrolux.com

Ja izmantojat aizsargnodalījumu (papildpiede‐ rums)

1)

), priekšējā 2 mm ventilācijas atvere un aizsarggrīda tieši zem ierīces nav nepiecieša‐ mas.

Ja uzstādāt ierīci virs cepeškrāsns, aizsargnoda‐ lījumu nedrīkst izmantot.

1) Aizsargnodalījums kā papildaprīkojums dažās valstīs var nebūt pieejams. Lūdzu, sazinieties ar vietējo piegādātāju.

9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Modell EHH6340FOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Prod.Nr. 949 596 017 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Gatavošanas zonu jauda

Gatavošanas zo‐ na

Nominālā jauda

(maksimālā sildī‐

šanas pakāpe)

[W]

1800 W

Aktivizēta jaudas funkcija [W]

Jaudas funkcijas maksimālais il‐ gums [min.]

Ēdiena gatavo‐

šanas trauka mi‐ nimālais diame‐ trs [mm]

145 Aizmugurējā la‐ bā —180 mm

Priekšējā labā —

145 mm

Aizmugurējā kreisā — 180 mm

1400 W

1800 W

2800 W

2500 W

2800 W

10

4

10

125

145

Priekšējā kreisā

— 210 mm

2300 W

Gatavošanas zonu jauda var nedaudz atšķirties no tabulā minētās jaudas lielumiem. Tā ir atkarī‐

3700 W 10 180 ga no ēdiena gatavošanas trauka materiāla un izmēriem.

10. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.

Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar

mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

LATVIEŠU 31

32 www.electrolux.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6. УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

8. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас.

Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте Вы сможете:

Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании: www.electrolux.com

Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания: www.electrolux.com/productregistration

Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора: www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

РУССКИЙ

33

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно озна‐ комьтесь с приложенным руководством. Производитель не не‐ сет ответственность за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Поза‐ ботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под ру‐ кой на протяжении всего срока службы прибора.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений нетрудоспособности.

• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опы‐ том или знаниями только при условии нахождения под прис‐ мотром лица, отвечающего за их безопасность.

• Не позволяйте детям играть с прибором.

• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости де‐ тей.

• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, ко‐ гда он работает или остывает. Доступные для контакта ча‐ сти прибора сохраняют высокую температуру.

• Если прибор оснащен функцией «Защита от детей», реко‐ мендуется включить эту функцию.

• Очистка и доступное пользователю техническое обслужива‐ ние не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности

• Прибор и его доступные для контакта части сильно нагре‐ ваются во время эксплуатации. Не прикасайтесь к нагрева‐ тельным элементам.

34 www.electrolux.com

• Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управле‐ ния.

• Оставление на варочной панели продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару.

• Ни в коем случае не пытайтесь залить пламя водой; вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например, кры‐ шкой или противопожарным одеялом.

• Не используйте варочные панели для хранения каких-либо предметов.

• Не используйте пароочистители для очистки прибора.

• Не следует класть на варочную поверхность металлические предметы, такие, как ножи, вилки, ложки и крышки, так как они могут нагреваться.

• При обнаружении трещин на стеклокерамической панели от‐ ключите прибор во избежание поражения электрическим то‐ ком.

• После использования выключите конфорку ее ручкой упра‐ вления и не полагайтесь на датчик обнаружения посуды.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуще‐ ствляться только квалифицирован‐ ным персоналом!

• Удалите всю упаковку.

• Не устанавливайте и не подключайте при‐ бор, если он имеет повреждения.

• Следуйте приложенным к прибору инструк‐ циям по его установке.

• Выдерживайте минимально допустимые за‐ зоры между соседними приборами и пред‐ метами мебели.

• Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его переме‐ щении. Обязательно используйте защит‐ ные перчатки.

• Поверхности срезов столешницы необхо‐ димо покрыть герметиком во избежание их разбухания под воздействием влаги.

• Защитите днище прибора от пара и влаги.

• Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Это позволит избежать па‐ дения с прибора кухонной посуды при от‐ крывании двери или окна.

• В случае установки прибора над выдвиж‐ ными ящиками убедитесь, что между дни‐ щем прибора и верхним ящиком имеется достаточное для вентиляции пространство.

• Обеспечьте свободный вентиляционный просвет шириной 2 мм между столешницей и передней частью изделия под ней. Гаран‐ тия не распространяется на повреждения,

вызванные отсутствием достаточного для вентиляции пространства.

• Дно прибора сильно нагревается. Рекомен‐ дуется разместить под прибором пожаро‐ безопасную разделительную прокладку для предотвращения доступа прибору снизу.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и пораже‐ ния электрическим током.

• Все электрические подключения должны производиться квалифицированным элек‐ триком.

• Прибор должен быть заземлен.

• Перед выполнением каких-либо операций по чистке прибора или по уходу за ним его следует отключить от сети электропитания.

• Используйте соответствующий электросе‐ тевой кабель.

• Не допускайте спутывания электропрово‐ дов.

• При подключении прибора к розеткам, рас‐ положенным на близком от него расстоя‐ нии, убедитесь, что сетевой шнур или вил‐ ка (если это применимо к данному прибору) не касается горячего прибора или горячей посуды.

• Убедитесь в правильности установки при‐ бора. Неплотно зафиксированный сетевой шнур или вилка (если это применимо к дан‐ ному прибору), которая неплотно держится в розетке, может привести к перегреву кон‐ тактов.

• Позаботьтесь об установке защиты от по‐ ражения электрическим током.

• Сетевой шнур не должен быть туго натя‐ нут.

• Следите за тем, чтобы не повредить вилку

(если это применимо к данному прибору) и сетевой кабель. Для замены сетевого кабе‐ ля обратитесь в сервисный центр или к электрику.

• Прибор должен быть подключен к электро‐ сети через устройство, позволяющее от‐ соединять от сети все контакты. Устрой‐ ство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контакта‐ ми не менее 3 мм.

• Следует использовать подходящие размы‐ кающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие пред‐

РУССКИЙ

35

охранители следует выкручивать из гнез‐ да), автоматы защиты от тока утечки и пу‐ скатели.

2.2 Использование

ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожога или поражения электрическим током.

• Используйте прибор в жилых помещениях.

• Не вносите изменения в параметры данно‐ го прибора.

• Не эксплуатируйте данный прибор с по‐ мощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

• Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.

• При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. Не касайтесь прибо‐ ра, если на него попала вода.

• Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. Они могут сильно нагреться.

• После каждого использования выключайте конфорки. Не полагайтесь на детектор на‐ личия посуды.

• Не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов.

• В случае образования на приборе трещин немедленно отключите его от сети электро‐ питания. Это позволит предотвратить пора‐ жение электрическим током.

• Пользователи с имплантированными кар‐ диостимуляторами не должны приближать‐ ся к работающему прибору с индукционны‐ ми конфорками ближе, чем на 30 см.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность возгорания или взрыва.

• При нагреве жиры и масла могут выделять легковоспламеняющиеся пары. Не допу‐ скайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел.

• Образуемые сильно нагретым маслом па‐ ры могут привести самопроизвольному воз‐ горанию.

• Использованное масло может содержать остатки продуктов, что может привести к его возгоранию при более низких темпера‐ турах по сравнению с маслом, которое ис‐ пользуется в первый раз.

36 www.electrolux.com

• Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся мате‐ риалы или изделия, пропитанные легково‐ спламеняющимися веществами.

• Не пытайтесь погасить пламя водой. От‐ ключите прибор и накройте пламя обычным или противопожарным одеялом.

ВНИМАНИЕ!

Существует риск повреждения при‐ бора.

• Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду.

• Не позволяйте жидкости полностью выки‐ пать из посуды.

• Не допускайте падения на поверхность прибора каких-либо предметов или кухон‐ ной посуды. Это может привести к ее по‐ вреждению.

• Не включайте конфорки без кухонной посу‐ ды или с пустой кухонной посудой.

• Не кладите на прибор алюминиевую фоль‐ гу.

• Стеклокерамическую поверхность можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или алюминиевую посуду, а также посуду с поврежденным дном. При перемещении по‐ добных предметов обязательно поднимай‐ те их с варочной поверхности.

2.3 Уход и очистка

ВНИМАНИЕ!

Существует риск повреждения при‐ бора.

• Во избежание повреждения покрытия ва‐ рочной панели производите его регуляр‐ ную очичтку.

• Не используйте для очистки прибора пода‐ ваемую под давлением воду или пар.

• Протирайте прибор мягкой влажной тряп‐ кой. Используйте только нейтральные мою‐ щие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

2.4 Утилизация

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

• Для получения информации о том, как на‐ длежит утилизировать данный прибор, об‐ ратитесь в местные муниципальные органы власти.

• Отключите прибор от электросети.

• Отрежьте и утилизируйте кабель электро‐ питания.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Общий обзор

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

1

4

5

2

3

Индукционная конфорка

Индукционная конфорка

Индукционная конфорка

Панель управления

Индукционная конфорка

5 4

3.2 Функциональные элементы панели управления

1 2 3 4 5 6

РУССКИЙ

37

10 9 8 7

Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. Работа функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной и звуковой индикацией.

1

Сенсорное поле Функция

Включение и выключение прибора.

2

3

4

5

6

/

Индикаторы конфорок, для кото‐ рых установлен таймер.

Дисплей таймера.

Индикация мощности нагрева.

Блокировка/разблокировка панели управле‐ ния.

Увеличение или уменьшение ступени нагре‐ ва.

Отображение конфорки, для которой устано‐ влен таймер.

Отображение времени в минутах.

Отображение значения мощности нагрева.

7

Включение функции «Бустер».

8

Выбор конфорки.

38 www.electrolux.com

9

10

Сенсорное поле

/

Функция

Увеличение или уменьшение времени.

Включение и выключение функции STOP

+GO.

3.3 Индикаторы мощности нагрева

Дисплей

- / -

Описание

Конфорка выключена.

Функция "Поддержание тепла" / STOP+GO включена.

Конфорка работает.

Включена функция автоматического нагрева.

На конфорке находится неподходящая посуда, или она слиш‐ ком мала, или посуды вообще нет.

Возникла неисправность.

Конфорка еще не остыла (остаточное тепло).

Включена блокировка / функция защиты от детей.

Включена функция "Бустер".

Сработала функция автоматического отключения.

3.4 Индикация остаточного тепла

ВНИМАНИЕ!

Опасность ожога из-за остаточно‐ го тепла!

Индукционные конфорки создают тепло, не‐ обходимое для приготовления пищи, непос‐ редственно в днище установленной на них посуды. Стеклокерамическая поверхность на‐ гревается от тепла кухонной посуды.

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1 Включение и выключение.

Нажмите на одну секунду на клавишу , чтобы включить или выключить прибор.

4.2 Автоматическое отключение

Данная функция автоматически выключает прибор, если:

• Выключены все конфорки ( ).

• Не установлена мощность после включе‐ ния прибора.

• Панель управления чем-либо залита или на ней что-либо находится дольше десяти секунд (сковорода, тряпка и т.п.) Некоторое время звучит звуковой сигнал, после чего прибор выключается. Уберите предмет или протрите панель управления.

• Прибор слишком сильно нагревается (на‐ пример, когда жидкость в кастрюле выки‐ пает досуха). Перед следующим использо‐ ванием прибора конфорка должна остыть.

• Используется неподходящая посуда. Заго‐ рается значок и через две минуты кон‐ форка автоматически прекращает работу.

• Конфорка не была выключена или не был изменен уровень нагрева. Через некоторое время загорается значок и прибор вы‐ ключается. См. ниже.

• Соотношение уровня мощности нагрева и

• времени до автоматического отключения:

, - — 6 часов

- — 5 часов

— 4 часа

- — 1,5 часа

4.3 Значение мощности нагрева

Нажмите на , чтобы увеличить уровень на‐ грева. Нажмите на , чтобы уменьшить уро‐ вень нагрева. На дисплее отобразится вы‐ бранное значение мощности нагрева. Нажми‐ те одновременно на и , чтобы выклю‐ чить конфорку.

4.4 Автоматический нагрев

Функция автоматического нагрева позволяет сократить время, необходимое для достиже‐ ния заданной температуры нагрева. Данная функция устанавливает на некоторое время

(см. рисунок) максимальную ступень нагрева, а затем уменьшает ее до требуемого уровня.

Включение функции автоматического нагрева для заданной конфорки:

1.

Нажмите на значок .

. На дисплее появится

2.

3.

Сразу же нажмите на . На дисплее по‐ явится значок .

Сразу после этого снова нажимайте на

до тех пор, пока на дисплее не отоб‐

.

Чтобы выключить эту функцию, нажмите на

.

разится требуемый уровень нагрева. Че‐ рез три секунды на дисплее отобразится

РУССКИЙ

39

ограниченный период времени (см. Главу

«Технические данные»). По истечении этого времени индукционная конфорка автоматиче‐ ски переключается обратно - на максималь‐ ный уровень мощности. Чтобы включить эту функцию, нажмите на . При этом загорит‐ ся . Для отключения функции измените ступень нагрева.

4.6 Система управления мощностью

Система управления мощностью делит мощ‐ ность между двумя конфорками, составляю‐ щими единую пару (см. иллюстрацию). Функ‐ ция «Бустер» увеличивает мощность одной из двух работающих в паре конфорок до макси‐ мального уровня. Мощность второй конфорки автоматически уменьшается. В зоне дисплея, относящейся к конфорке, мощность которой снижена, поочередно отображаются два уров‐ ня нагрева.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5 Клавиша функции «Бустер»

Функция интенсивного нагрева «Бустер» уси‐ ливает нагрев на индукционных конфорках.

Функция «Бустер» может быть включена на

4.7 Таймер

Таймер обратного отсчета

Таймер обратного отсчета используется для отсчета времени работы конфорки за один цикл приготовления.

Выберите конфорку и установите значение таймера.

Мощность нагрева можно выбирать до или после установки таймера.

• Чтобы выбрать конфорку, выполните сле‐ дующие операции: многократным нажатием

добейтесь, чтобы на индикаторе отоб‐ ражалась необходимая конфорка.

• Чтобы включить или изменить параметры таймера, выполните следующие операции: нажатием кнопок или на таймере ус‐

40 www.electrolux.com

тановите время( от

00

до

99

минут). Ко‐ но мигать, запускается обратный отсчет времени.

• Отключение таймера: выберите конфорку с помощью переключателя и нажмите , чтобы отключить таймер. Оставшееся до конца время установится на значении

00

00

. Кон‐

.

Индикатор конфорки погаснет.

• Просмотр оставшегося времени: выберите конфорку с помощью переключателя .

Индикатор конфорки начнет быстро мигать.

На дисплее отобразится оставшееся до конца отсчета время.

По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал и начинает мигать форка отключится.

• Отключение звука: нажмите

Таймер обратного отсчета

Таймер можно использовать в качестве Тай‐ мера обратного отсчета, когда конфорки не работают. Нажмите . С помощью кнопок

или установите значение времени. По истечении заданного времени раздастся зву‐ ковой сигнал и начинает мигать

• Отключение звука: нажмите

00

.

4.8 STOP+GO

Функция переводит все работающие кон‐ форки на наименьшую ступень нагрева ( ).

При работе функции мощность нагрева изменить нельзя.

Функция не отключает функцию "Таймер".

• Для включения этой функции нажмите на

. Загорится символ .

• Для выключения этой функции нажмите на

. Будет выбрана заданная ранее мощ‐ ность нагрева.

4.9 Блокировка

Во время работы конфорок можно заблокиро‐ вать панель управления за исключением та‐ кого элемента управления, как . Это пред‐ отвращает случайное изменение мощности нагрева.

Сначала задайте мощность нагрева.

Для включения этой функции нажмите на .

Символ загорится и будет гореть в тече‐ ние 4 секунд.

Таймер продолжит работу.

Для выключения этой функции нажмите на

. Будет выбрана заданная ранее мощ‐ ность нагрева.

При выключении прибора отключается и эта функция.

4.10 Функция защиты от детей

Эта функция предотвращает случайное ис‐ пользование прибора.

Включение функции защиты от детей

• Включите прибор при помощи . Не за‐ давайте никакого уровня мощности нагре‐ ва.

• Нажмите и удерживайте в течение че‐ тырех секунд. Загорится символ .

• Выключите прибор при помощи .

Выключение функции Защита от детей

• Включите прибор при помощи . Не за‐ давайте никакого уровня мощности нагре‐ ва. Нажмите и удерживайте в течение четырех секунд. Загорится символ .

• Выключите прибор при помощи .

Отмена функции Защита от детей на один цикл приготовления

• Включите прибор при помощи . Загорит‐ ся символ .

• Нажмите и удерживайте в течение че‐ тырех секунд. Выберите ступень нагрева в течение 10 секунд. Прибором можно по‐ льзоваться.

• После выключения прибора с помощью функция защиты от детей включится снова.

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ИНДУКЦИОННЫЕ КОНФОРКИ

В индукционных конфорках работает электро‐ магнитное поле, которое очень быстро нагре‐ вает посуду.

5.1 Посуда для индукционных конфорок

Устанавливайте на конфорки только посуду, пригодную для использова‐ ния с индукционными варочными па‐ нелями.

Материал посуды

• подходит: чугун, сталь, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, посуда с много‐ слойным дном (с маркировкой изготовите‐ ля соответствующим значком).

• не подходит: алюминий, медь, латунь, стек‐ ло, керамика, фарфор.

Посуда пригодна для использования на индукционных конфорках, если…

• ... небольшое количество воды очень быст‐ ро закипает на конфорке, на которой зада‐ на максимальная ступень нагрева.

• ... к дну посуды притягивается магнит.

Дно посуды должно быть как можно более толстым и плоским.

Размеры посуды: в определенных пределах индукционные конфорки приспосабливаются к размерам дна посуды.

5.2 Шум во время работы

Если Вы услышали

• потрескивание: при использовании посуды, изготовленной из нескольких материалов

(многослойное дно).

• свист: Вы пользуетесь одной или несколь‐ кими конфорками с заданными для них вы‐ сокими уровнями мощности, а посуда изго‐ товлена из нескольких материалов (много‐ слойное дно).

• гул: Вы используете высокие уровни мощ‐ ности.

РУССКИЙ

41

• пощелкивание: происходят электрические переключения.

• шипение, жужжание: работает вентилятор.

Наличие шумов является нормальным явле‐ нием и не означает, что прибор неисправен.

5.3 Экономия электроэнергии

Как сберечь электроэнергию

• По возможности всегда накрывайте посуду крышкой.

• Прежде чем включать конфорку, поставьте на нее посуду.

• Используйте остаточное тепло для поддер‐ жания пищи в горячем состоянии или для растапливания продуктов.

Энергоэффективность конфорок.

Энергоэффективность конфорки зависит от диаметра кухонной посуды. Посуда с днищем, размер которого меньше минимально допу‐ стимого, получает лишь часть энергии, излу‐ чаемой конфоркой. Сведения о минимально допустимых диаметрах посуды приведены в

Главе «Технические данные».

5.4 Примеры приготовления

Соотношение установки мощности и энерго‐ потребления конфорки не является линей‐ ным.

При увеличении мощности нагрева потребле‐ ние конфоркой электроэнергии возрастает не в одинаковой пропорции.

Это означает, что на средней ступени нагрева конфорка потребляет менее половины от своей номинальной мощности.

Приведенные в таблице данные являются ориентировочными.

42 www.electrolux.com

Мо щно сть на‐ гре‐ ва

Назначение:

1

Сохранение приготовлен‐ ных блюд теплыми

1 - 2 Голландский соус, раста‐ пливание: сливочного ма‐ сла, шоколада, желатина

1 - 2 Сгущение: взбитый ом‐ лет, запеченные яйца

2 - 3 Приготовление риса и молочных блюд на мед‐ ленном огне, разогрев го‐ товых блюд

Время по мере не‐ обходимости

5 - 25 мин

10 - 40 мин

Советы

Готовьте под крышкой

Время от времени пе‐ ремешивайте

Готовьте под крышкой

3 - 4 Приготовление на пару овощей, рыбы, мяса

4 - 5 Приготовление картофе‐ ля на пару

25 - 50 мин Добавьте воды в коли‐ честве как минимум вдвое превышающим количество риса. Мо‐ лочные блюда время от времени помешивайте.

20 - 45 мин Добавьте несколько столовых ложек жидко‐ сти.

20 - 60 мин Используйте макс. ¼ л воды на 750 г картофе‐ ля

60 - 150 мин До 3 л жидкости плюс ингредиенты

4 - 5 Приготовление значи‐ тельных объемов пищи, рагу и супов

6 - 7 Легкое обжаривание: эс‐ калопы, «кордон блю» из телятины, котлеты, от‐ бивные, сосиски, печень, заправка из муки, яйца, блины, пончики по готовно‐ сти

Переверните по истече‐ нии половины времени

7 - 8 Сильная обжарка, карто‐ фельные оладьи, стейки из филе говядины, стейки

9

5 - 15 мин Переверните по истече‐ нии половины времени

Кипячение воды, отваривание макаронных изделий, обжаривание мяса (гуляш, жаркое в горшочках), обжаривание картофеля во фритюре

Кипячение большого количества воды. Работает система управле‐ ния мощностью.

Номинальная потребляе‐ мая мощ‐ ность

3 %

3 – 5 %

3 – 5 %

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

15 – 21 %

31 – 45 %

45 – 64 %

100 %

Информация об акриламидах

ВАЖНО! Согласно самым последним научным исследованиям жарка пищевых продуктов (в частности, крахмалосодержащих) может представлять опасность для здоровья из-за образования акриламидов. Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимально возможной температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета.

РУССКИЙ

43

6. УХОД И ОЧИСТКА

Прибор необходимо очищать от загрязнений после каждого использования.

Следите за тем, чтобы днище приспособле‐ ния всегда было чистым.

Царапины или темные пятна на сте‐ клокерамике не влияют на работу прибора.

Удаление загрязнений:

1.

– Удаляйте немедленно: расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку и пищевые продукты, содержащие са‐ хар. Иначе загрязнения могут приве‐ сти к повреждению прибора. Исполь‐ зуйте специальный скребок для стек‐ ла. Расположите скребок под острым

2.

3.

углом к стеклянной поверхности и дви‐ гайте его по этой поверхности.

– Удаление загрязнений производите только после того, как прибор полно‐ стью остынет: известковые пятна, вод‐ ные разводы, капли жира, блестящие белесые пятна с металлическим отли‐ вом. Используйте специальные сред‐ ства для очистки поверхностей из сте‐ клокерамики или нержавеющей стали.

Прибор следует чистить влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.

По завершении насухо вытрите прибор чистой тряпкой.

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

Прибор не включается или не работает.

Возможная причина

Было нажато одновремен‐ но два или более сенсор‐ ных поля.

Включена функция STOP

+GO.

На панель управления по‐ пала вода или капли жира.

Выдается звуковой сигнал, после чего прибор выклю‐ чается.

Выключенный прибор вы‐ дает звуковой сигнал.

Не включается индикатор остаточного тепла.

Не работает функция авто‐ матического нагрева.

На одно или более сенсор‐ ных полей был положен по‐ сторонний предмет.

Затем прибор выключится.

На сенсорном поле ока‐ зался посторонний пред‐ мет.

Конфорка не нагрелась, по‐ скольку работала в течение слишком короткого време‐ ни.

Конфорка еще горячая.

Решение

Повторно включите прибор и менее, чем за 10 секунд, ус‐ тановите уровень нагрева.

Следует нажимать только на одно сенсорное поле.

См. Главу «Ежедневное ис‐ пользование».

Протрите панель управле‐ ния.

Удалите посторонний пред‐ мет с сенсорных полей.

Удалите посторонний пред‐ мет с сенсорного поля.

Если конфорка проработала достаточно долго и должна была нагреться, обратитесь в сервисный центр.

Дайте конфорке как следует остыть.

44 www.electrolux.com

ся.

Неисправность

На дисплее чередуются два разных уровня нагрева.

Сенсорные поля нагревают‐

Возможная причина

Установлен максимальный уровень мощности нагрева.

Работает система управле‐ ния мощностью.

Посуда слишком большая, или Вы поставили ее слиш‐ ком близко к элементам управления.

Решение

Максимальный уровень мощности нагрева имеет ту же мощность, которая вы‐ дается при включении функ‐ ции автоматического нагре‐ ва.

См. «Система управления мощностью».

При использовании большой посуды ставьте ее на задние конфорки.

Высвечивается символ . Сработала функция авто‐

Загорится символ и циф‐ ра.

матического отключения.

Высвечивается символ . Включена функция «Блоки‐ ровка» или функция «Защи‐ та от детей».

Диаметр дна посуды слиш‐ ком мал для данной кон‐ форки.

Произошла ошибка в рабо‐ те прибора.

Выключите прибор и снова включите его.

См. Главу «Ежедневное ис‐ пользование».

Высвечивается символ . На конфорке отсутствует посуда.

Поставьте на конфорку посу‐ ду.

Неподходящий тип посуды. Используйте подходящую посуду.

Переместите посуду на кон‐ форку меньшего размера.

На некоторое время отклю‐ чите прибор от сети электро‐ питания. Отключите автома‐ тический прерыватель до‐ машней электросети. Затем восстановите подключение.

Если индикатор загорит‐ ся снова, обратитесь в сер‐ висный центр.

РУССКИЙ

45

.

Неисправность

Высвечивается символ

Возможная причина

Произошла ошибка в рабо‐ те прибора в результате выкипания воды в посуде.

Сработала защита от пере‐ грева конфорок и система автоматического отключе‐ ния.

Если с помощью указанных выше способов неисправность устранить не удалось, обрат‐ итесь в магазин или в сервисный центр. Сооб‐ щите сведения, указанные на табличке с тех‐ ническими данными, код стеклокерамики, со‐ стоящий из трех цифр (он указан в углу сте‐ клянной панели), и появляющееся сообщение об ошибке.

Решение

Выключите прибор. Снимите горячую посуду. Затем при‐ мерно через 30 секунд снова включите конфорку. Если причиной неисправности бы‐ ла кухонная посуда, сообще‐ ние о неисправности исчез‐ нет с дисплея. Индикация остаточного тепла при этом может оставаться на дис‐ плее. Дайте посуде как сле‐ дует остыть и проверьте, подходит ли она для исполь‐ зования с прибором, сверив‐ шись с разделом «Посуда для индукционных конфо‐ рок».

Убедитесь, что прибор эксплуатировался пра‐ вильно. Если Вы неправильно эксплуатирова‐ ли прибор, техническое обслуживание, пред‐ оставляемое специалистами сервисного цент‐ ра или продавца, будет платным, даже если срок гарантии еще не истек. Инструкции по техническому обслуживанию и условиям га‐ рантии приведены в гарантийном буклете.

8. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ!

См. Главу «Сведения по технике безопасности».

Перед установкой

Перед установкой прибора перепишите с та‐ блички с техническими данными все сведе‐ ния, перечисленные ниже. Табличка с техни‐ ческими данными находится на нижней части корпуса прибора.

• Модель ...........................

• Номер изделия (PNC) .............................

• Серийный номер ....................

8.1 Встраиваемые приборы

• Эксплуатация встраиваемых приборов раз‐ решена только после их монтажа в мебель, предназначенную для встраиваемых при‐ боров и отвечающую необходимым стан‐ дартам.

8.2 Сетевой кабель

• Прибор поставляется с сетевым шнуром.

• Поврежденный кабель питания следует за‐ менить специальным кабелем (тип H05BB-

F, рассчитанный на максимальную темпе‐ ратуру 90°C или выше). Обратитесь в мест‐ ный сервисный центр.

46 www.electrolux.com

8.3 Сборка min.

500mm

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

РУССКИЙ

47

В случае использования защитного короба

(дополнительная принадлежность

1)

), фрон‐ тальный 2-мм вентиляционный зазор и защи‐ та пола под прибором не являются обяза‐ тельными.

В случае установки прибора над духовым шкафом использование защитного экрана не‐ возможно.

1) В ряде стран защитный короб может отсутствовать в списке доступных дополнительных принадлежностей. Обратитесь к своему поставщику.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Modell EHH6340FOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 кВт

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Prod.Nr. 949 596 017 01

220 - 240 В 50 - 60 Гц

Made in Germany

7.4 кВт

Мощность конфорок

Конфорка Номинальная мощность

(Макс. мощ‐ ность нагрева)

[Вт]

1800 Вт

При работе функции «Бу‐ стер» [Вт]

Максимальное время работы функции «Бу‐ стер» [мин]

Минимальный диаметр кухон‐ ной посуды [мм]

Задняя правая

—180 мм

Передняя пра‐ вая — 145 мм

1400 Вт

2800 Вт

2500 Вт

10

4

145

125

Задняя левая

—180 мм

Передняя левая

—210 мм

1800 Вт

2300 Вт

2800 Вт

3700 Вт

Мощность конфорок может незначительно от‐ личаться от приведенных в таблице данных.

10

10

145

180

Она может варьироваться в зависимости ма‐ териала и размеров кухонной посуды.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику,

48 www.electrolux.com

помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

SVENSKA 49

INNEHÅLL

1.

SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.

PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.

DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.

RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7.

FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8.

INSTALLATIONSANVISNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

9.

TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

WE’RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du

än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:

www.electrolux.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

50 www.electrolux.com

1.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

• Den här produkten kan användas av barn från åtta års

ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2

Allmän säkerhet

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

SVENSKA 51

• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

• Förvara inte saker på kokytorna.

• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.

• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att undvika risken för elektriska stötar.

• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1

Installation

VARNING

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna all paketering.

• Installera och använd inte produkten om den är skadad.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.

• Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.

• Skydda produktens botten mot ånga och fukt.

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.

• Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.

• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på 2 mm mellan arbetsytan och enhetens framsida upprätthålls. Garantin täcker inte skador som orsakats av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.

• Produktens undersida kan bli het. Vi rekommenderar att en skyddsplåt monteras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

Elektrisk anslutning

VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste vara jordad.

• Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten

• Använd rätt nätkabel.

• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten

(i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag

• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.

52 www.electrolux.com

• Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.

• Dragavlasta kabeln

• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

2.2

Använd

VARNING

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.

• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle. Lita inte på kastrullvarnaren.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

VARNING

Det finns risk för eldsvåda eller explosion.

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga

ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

• Försök inte släcka eld med vatten.

Koppla från produkten och täck över flamman med ett lock eller en brandfilt.

VARNING

Risk för skador på produkten föreligger.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken.

Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

2.3

Skötsel och rengöring

VARNING

Risk för skador på produkten föreligger.

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.4

Avfallshantering

VARNING

Risk för kvävning eller skador.

• Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

SVENSKA 53

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

3.

PRODUKTBESKRIVNING

3.1

Allmän översikt

1 2

180 mm 180 mm

210 mm

145 mm

3

3

4

1

2

5

Induktionskokzon

Induktionskokzon

Induktionskokzon

Kontrollpanel

Induktionskokzon

5 4

3.2

Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna, indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

1

Touch-kontroll Funktion

För att aktivera och avaktivera produkten.

2

3

4

/

Kokzoners timerindikering.

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

För att öka eller minska värmeläget.

5

6

Timerdisplay.

Värmelägesdisplay.

För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.

För att visa tiden i minuter.

För att visa det inställda värmeläget.

54 www.electrolux.com

Touch-kontroll

9

10

7

8

/

Funktion

För att aktivera effektfunktionen.

För att välja en kokzon.

För att öka eller minska tiden.

För att aktivera och inaktivera STOP+GOfunktionen.

3.3

Visningar av värmelägen

Display

- / -

Kokzonen är avstängd.

Beskrivning

Funktionen Håll varm/STOP+GO är påslagen.

Kokzonen är på.

Funktionen Automax är aktiverad.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

Ett fel har uppstått.

3.4

En kokzon är fortfarande varm (restvärme).

Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.

Strömmen är påslagen.

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Restvärmeindikering

VARNING

Risk för brännskador från restvärme!

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos kokkärlet.

4.

DAGLIG ANVÄNDNING

4.1

Aktivering och inaktivering

Tryck på i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.

4.2

Automatisk avstängning

Funktionen stänger av produkten automatiskt om:

• Alla kokzoner är inaktiverade (

).

• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.

• Du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder

(en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder ett tag och produkten stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.

• Produkten blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder produkten igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl.

Symbolen tänds och kokzonen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en viss tid tänds

och produkten stängs av. Se nedan.

• Förhållandet mellan värmeläget och tiderna för funktionen Automatisk avstängning:

, - - 6 timmar

- - 5 timmar

- 4 hours

- - 1,5 timmar

4.3

Värmeläge

Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck på och

samtidigt för att inaktivera kokzonen.

4.4

Automax

Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar funktionen Automax.

Funktionen ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt läge.

Starta funktionen Automax för en kokzon:

1.

Tryck på displayen.

. Symbolen visas på

2.

Tryck omedelbart på

visas på displayen.

. Symbolen

3.

Tryck omedelbart på flera gånger tills önskad värmeinställning visas. Efter 3 sekunder syns på displayen.

Stäng av funktionen genom att trycka på

.

SVENSKA 55

Därefter kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till inställt värmeläge. För att aktivera funktionen, tryck på , tänds. För att avaktivera funktionen ändrar du värmeläget.

4.6

Effektreglering

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen).

Effektfunktionen ökar effekten till den maximala nivån för en kokzon i paret. Effekten i den andra kokzonen reduceras automatiskt. Värmeläget för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5

Effektfunktion

Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen kan aktiveras under en begränsad tidsperiod (se avsnittet Teknisk information).

4.7

Timer

Nedräkningstimern

Använd nedräkningstimern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.

Så här anger du kokzon:

tryck på om och om igen tills indikatorn för den

önskade kokzonen visas.

För att aktivera eller ändra timern:

Tryck på eller för timern för att ställa in tiden (

00

-

99

minuter). När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.

För att inaktivera timern:

välj kokzon med och tryck på för att inaktivera timern. Den återstående tiden räknas ner till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

56 www.electrolux.com

För att se återstående tid:

välj kokzonen med . Kokzonens indikering börjar blinka snabbt. På displayen visas den återstående tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar. Kokzonen inaktiveras.

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

Signalur

Timern kan användas som

signalur

när kokzonerna inte används. Tryck på .

Tryck på eller för att ställa in tiden.

När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar.

Så här stänger du av ljudet:

tryck på

4.8

STOP+GO

Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget ( ).

När är igång kan du inte ändra värmeläget.

Funktionen stoppar inte timerfunktionen.

För att aktivera

denna funktion, tryck på . Symbolen tänds.

För att inaktivera

denna funktion, tryck på . Det tidigare inställda värmeläget tänds.

4.9

Lås

När kokzonen är aktiverad kan du låsa kontrollpanelen men inte . Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.

Ställ först in värmeläget.

För att starta denna funktion, tryck på

. Symbolen tänds i 4 sekunder.

Timern förblir på.

För att stoppa denna funktion, tryck på

. Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av produkten stängs även denna funktion av.

4.10

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av produkten.

För att aktivera/avaktivera Barnlåset

• Aktivera produkten med

.

Ställ inte in något värmeläge

.

• Tryck på

i 4 sekunder. Symbolen tänds.

• Inaktivera produkten med

.

För att avaktivera Barnlåset

• Aktivera produkten med

.

Ställ inte in något värmeläge

. Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.

• Inaktivera produkten med

.

För att kringgå Barnlåset för ett enskilt tillagningstillfälle

• Aktivera produkten med

. Symbolen

tänds.

• Tryck på

i 4 sekunder.

Ställ in värmeläge inom 10 sekunder.

Produkten kan nu användas.

• När du inaktiverar produkten med aktiveras Barnlåset igen.

5.

RÅD OCH TIPS

INDUKTIONSKOKZONER

För induktionskokzoner genereras värme mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

5.1

Kokkärl för induktionskokzoner

Använd induktionskokzonerna med korrekt kokkärl.

Kokkärlsmaterial

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager

(märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om …

• ... lite vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• ... en magnet fastnar på kokkärlets botten.

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått

: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns.

5.3

Spara energi

SVENSKA

Så här sparar du energi

57

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.

• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för att smälta den.

Kokzonens effektivitet

Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets diameter. Kokkärl med en mindre diameter än den minsta får bara en del av effekten som kokzonen genererar. Se avsnittet Teknisk information angående minsta diametrar.

5.2

Ljud under användning

5.4

Exempel på olika typer av tillagning

Om du hör

• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• visslande ljud: använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• surrande: använder du höga effektnivåer.

• klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.

• susande: beror detta på att fläkten är i drift.

Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.

Vär me läg e

Använd för: Tid

1

1 -

2

1 -

2

Håll maten som du tillagat varm

Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning

10 - 40 min

Relationen mellan värmelägets och kokzonens förbrukning är inte linjär.

När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens effektförbrukning.

Det betyder att kokzonen med medelhögt värmeläge använder mindre än hälften av sin effekt.

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Tips

efter behov Lägg ett lock på ett kokkärl

5 - 25 min Rör om då och då

Tillaga med lock

Nominell effektförbrukning

3 %

3 – 5 %

3 – 5 %

58 www.electrolux.com

3 -

4

4 -

5

Vär me läg e

2 -

3

4 -

5

6 -

7

7 -

8

9

Använd för: Tid

Information om akrylamid

Tips Nominell effektförbrukning

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

Ångkoka grönsaker, fisk, kött

Ångkoka potatis

25 - 50 min Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

20 - 45 min Tillsätt några matskedar vätska

20 - 60 min Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis

60 - 150 min

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

5 – 10 %

10 – 15 %

15 – 21 %

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, redning, ägg, pannkakor, munkar

Kraftig stekning, potatiskroketter, biff efter behov

5 - 15 min

Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites

Koka stora mängder vatten. Effektregleringen är aktiverad.

15 – 21 %

Vänd efter halva tiden 31 – 45 %

Vänd efter halva tiden 45 – 64 %

100 %

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.

Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

6.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på hur produkten fungerar.

För att ta bort smuts:

1.

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan

2.

3.

snett mot glasytan och för bladet

över ytan.

Ta bort när produkten svalnat tillräckligt:

kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

SVENSKA 59

7.

FELSÖKNING

Problem

Det går inte att aktivera eller använda produkten.

Möjlig orsak

Du har tryckt på 2 eller flera touch-kontroller samtidigt.

Funktionen STOP+GO är påslagen.

Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.

Du har satt något på en eller flera touch-kontroller.

Lösning

Sätt på hällen igen och ställ in värmeläget inom

10 sekunder.

Tryck bara på en touchkontroll.

Se avsnittet "Daglig användning".

Rengör kontrollpanelen.

Ta bort föremålet från touch-kontrollerna.

En ljudsignal ljuder och produkten stängs av.

En ljudsignal ljuder när produkten slår ifrån.

Produkten avaktiveras.

Restvärmeindikatorn tänds inte.

Du satte något på touchkontrollen .

Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund.

Kokzonen är het.

Ta bort föremålet från touch-kontrollen.

Kontakta vår serviceavdelning om kokzonen varit på tillräckligt länge för att vara varm.

Låt kokzonen bli tillräckligt sval.

Den automatiska uppvärmningsfunktionen, Automax, aktiveras inte.

Värmeläget ändras mellan två nivåer.

Touch-kontrollerna blir varma.

tänds.

tänds.

tänds.

Det högsta värmeläget är inställt.

Effektregleringen är aktiverad.

Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna.

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Funktionslåset/Barnlåset

är aktiverat.

Inget kokkärl står på kokzonen.

Fel kokkärl.

Det högsta värmeläget har samma effekt som den automatiska uppvärmningsfunktionen.

Se "Effektreglering".

Placera stora kokkärl på de bakre kokzonerna vid behov.

Avaktivera produkten och aktivera den igen.

Se avsnittet "Daglig användning".

Ställ ett kokkärl på kokzonen.

Använd rätt typ av kokkärl.

60 www.electrolux.com

Problem Möjlig orsak

Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen.

Det har uppstått ett fel på produkten.

Lösning

Flytta kokkärlet till en mindre kokzon.

och en siffra tänds.

tänds.

Det har uppstått ett fel på produkten eftersom ett kokkärl har kokat torrt. Överhettningsskyddet för kokzonerna och den automatiska avstängningsfunktionen är igång.

Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Meddela data från typskylten, den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande som visas.

Koppla bort produkten från elnätet några minuter.

Ta ur eller koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om tänds igen ber vi dig kontakta vår serviceavdelning.

Avaktivera produkten. Ta bort det heta kokkärlet.

Slå på kokzonen igen efter ca 30 sekunder. Om kokkärlet var problemet försvinner felmeddelandet från dispalyen, men restvärmeindikatorn kan fortfarande lysa. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt och se "Kokkärl för induktionskokzonen" för att se om det är kompatibelt med produkten.

Säkerställ att du har använt produkten på rätt sätt. Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden.

Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.

8.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

VARNING

Se säkerhetsavsnitten.

Före installationen

8.1

Inbyggnadsprodukter

• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

Anteckna informationen nedan på typskylten innan produkten installeras. Typskylten sitter på undersidan av produktens hölje.

• Modell ...........................

• PNC (produktnr) .............................

• Serienummer ....................

8.2

Nätkabel

• Produkten är försedd med en nätkabel.

• Om nätkabeln skadats måste den bytas ut mot en specialkabel (typ H05BB-F

Tmax 90 °C; eller högre). Kontakta din lokala servicestation.

SVENSKA 61

8.3

Montering min.

500mm

B

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

B

A

> 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

62 www.electrolux.com

Om du använder en skyddslåda, Probox,

(extra tillbehör

1)

) behövs inte den främre ventilationsöppningen på 2 mm och skyddsplåten direkt under produkten.

Du kan inte använda skyddslådan, Proboxen, om du installerar produkten ovanför en inbyggnadsugn.

1)

Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare.

9.

TEKNISK INFORMATION

Modell EHH6340FOK

Typ 58 GAD D5 AU

Induction 7.4 kW

Ser.Nr. ..........

ELECTROLUX

Effekt för kokzonerna

Kokzon Nominell effekt (max värmeläge)

[W]

1800 W Höger bak

-180 mm

Höger fram

-145 mm

Vänster bak

-180 mm

Vänster fram

-210 mm

1400 W

1800 W

2300 W

Effektfunktion aktiverad [W]

2800 W

2500 W

2800 W

3700 W

Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning från uppgifterna i tabellen. Den ändras efter kokkärlets material och mått.

Prod.Nr. 949 596 017 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

7.4 kW

Effektfunktionens maximala varaktighet [min]

10

4

10

10

Minsta kokkärlsdiameter [mm]

145

125

145

180

10.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen

.

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

SVENSKA 63

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project