Progress | PAS8065E | User manual | Progress PAS8065E Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
PAS8065E
2 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
3
5
6
8
Onderhoud en reiniging
9
Probleemoplossing
9
Montage-instructies
10
Technische informatie
11
Milieubescherming
12
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
progress 3
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het
apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te
voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt dat
hete pennen van het apparaat vallen als
de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de
bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder
het apparaat om te voorkomen dat de
onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als
u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing)
4 progress
•
•
•
•
•
kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met de service-afdeling
of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe
timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Ze zijn heet.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet
en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Probeer niet om een brand te blussen
met water. Haal het apparaat uit het
stopcontact en dek de vlammen af met
een deksel of blusdeken.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
progress 5
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
1
2
3
4
5
5
4
Kookzone
Kookzone
Kookzone
Bedieningspaneel
Kookzone
3
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes
en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
tiptoets
-functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
Een kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
4
Indicatielampjes timer voor de kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
5
Het timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
6
/
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
7
8
Het verhogen of verlagen van de kookstand.
/
De tijd verlengen of verkorten.
6 progress
tiptoets
-functie
Kookzone instellen.
9
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
10
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
De functie Warmhouden is in werking.
De automatische verwarmingsfunctie is in werking.
Er is een storing.
Een kookzone is nog heet (restwarmte).
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
DAGELIJKS GEBRUIK
In- en uitschakeling
1 seconde aan om het apparaat
Raak
in– of uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (
).
• U de kookstand niet instelt nadat u het
apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt
gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of
reinig het bedieningspaneel.
• U een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.
• De verhouding tussen warmte-instelling
en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:
•
,
— 6 uur
•
— 5 uur
•
— 4 uur
•
— 1,5 uur
Temperatuurinstelling
aanraken om te verhogen.
aanraken
om te verlagen. Het display toont de kooken
tegelijkertijd aan om
stand. Raak
de kookzone uit te schakelen.
In- en uitschakelen van de buitenste
ringen
Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.
/
aan om de buiRaak sensorveld
tenste ring in te schakelen. Het controlelampje gaat branden.
Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste ring uit te schakelen. Het controlelampje gaat uit.
Automatisch opwarmen
U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even
de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en
verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
Om de functie Automatisch opwarmen te
starten, dient de kookplaat koud te zijn
in het display).
van de kookzo(geen
ne keer op keer aanraken totdat de gewen-
progress 7
ste kookstand wordt ingeschakeld. Na 3
seconden verschijnt
op de display.
Om de functie te stoppen, raakt u
aan.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te
stellen hoe lang de kookzone deze keer
wordt gebruikt.
Stel de timer in nadat u de kookzone
hebt geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• De kookzone instellen:raak
herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van
een benodigde kookzone aan gaat.
• De timer in- of uitschakelen: raak
of van de timer aan om de tijd in te
stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje
van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
• De timer uitschakelen: stel de kookzoen raak aan om de timer
ne in met
uit te schakelen. De resterende tijd telt af
tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
• Resterende tijd weergeven: selecteer
. Het indicatielampje
de kookzone met
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone
wordt uitgeschakeld.
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
Kookwekker
U kunt de timer gebruiken als kookwekker
als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan. Raak
of
aan om de tijd in te
stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
Slot
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen.
Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Voor het inschakelen van deze functie raakt
aan. Het symbool
verschijnt geduu
rende vier seconden.
De timer blijft aan.
aan.
Raak,om deze functie te stoppen
De kookstand die u eerder hebt ingesteld,
wordt weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt u deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
4 secongeen kookstand in. Raak
den aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het
gaat branden.
symbool
• Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt
het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
,
gaat de kinderbeveiliging weer werken.
8 progress
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Kookgerei
Informatie over het kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet zo dik
en vlak mogelijk zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische kookplaat.
Energie besparen
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te
maken van de restwarmte.
• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
De voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdsinstelling
1
Het door u gekookte eten warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Meng het geheel van tijd tot tijd.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25-50
min
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees
20-45
min
Enkele eetlepels vloeistof toevoegen
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon
bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles,
worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
Tips
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
progress 9
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil het
apparaat beschadigen. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen
plaat. Plaats de schraper schuin op
de glazen plaat en verwijder resten
door het blad over het oppervlak te
schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken,
waterkringen, vetvlekken, glimmende
metaalachtige verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of het apparaat goed
is aangesloten op het stopcontact (zie aansluitdiagram).
Schakel het apparaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als het apparaat uit is.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
gezet.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoets.
De restwarmte-indicatie gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is
gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de
kookzone voldoende heet is,
neem dan contact op met de
klantenservice.
10 progress
Probleem
De automatische opwarmfunctie start niet.
Mogelijke oorzaak
Laat de kookzone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand
is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie.
U heeft de kookstand verlaagd
van
.
Begin vanaf
en verhoog alleen de kookstand.
U kunt de buitenste ring niet inschakelen.
De sensorvelden worden
warm.
Oplossing
Kookzone is heet.
Schakel eerst de binnenring in.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling
is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit en
weer in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.
Ontkoppel het apparaat enige
tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis.
Sluit het apparaat opnieuw aan.
weer gaat branden,
Als
neem dan contact op met de
klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een
driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van
het apparaat wordt het bezoek van de
technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens
de garantieperiode. De instructies over de
klantenservice en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de
onderstaande informatie van het typeplatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door een speciale kabel (type H05BB-F
Tmax 90°C of hoger). Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
progress 11
Montage
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
TECHNISCHE INFORMATIE
Modell PAS8065E
Typ 58 HBD 47 AO
Prod.Nr. 949 594 324 00
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7 kW
12 progress
PROGRESS
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Rechtsachter —170 / 265 mm
1500 / 2400 W
Rechtsvoor — 145 mm
1200 W
Linksachter — 145 mm
1200 W
Linksvoor — 120 / 210 mm
750 / 2200 W
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof
onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
progress 13
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Helpful hints and tips
13
14
16
17
19
Care and cleaning
19
Troubleshooting
20
Installation instructions
21
Technical information
22
Environment concerns
22
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
14 progress
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the
bottom of the appliance and the upper
drawer, is sufficient for air circulation.
• The bottom of the appliance can get hot.
We recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance
to prevent access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections must be made
by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the mains
cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock.
progress 15
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not use an external timer or a separate remote-control system to operate
the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They become hot.
• Set the cooking zone to “off” after use.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is cracked,
disconnect immediately the appliance
from the power supply. This to prevent
an electrical shock.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when
you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants,
can cause fire at a lower temperature
than oil used for the first time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
• Do not try to extinguish a fire with water.
Disconnect the appliance and cover the
flame with a lid or a fire blanket.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or cookware
fall on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass ceramic. Always
lift these objects up when you have to
move them on the cooking surface.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance
correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
16 progress
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
1
2
3
4
5
5
4
Cooking zone
Cooking zone
Cooking zone
Control panel
Cooking zone
3
Control panel layout
1
2
3
10
4
9
5
6
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and
sounds tell which functions operate.
sensor field
function
To activate and deactivate the appliance.
1
To lock / unlock the control panel.
2
3
A heat setting display
To show the heat setting.
4
Timer indicators of cooking zones
To show for which zone you set the time.
5
The timer display
To show the time in minutes.
6
/
To activate and deactivate the outer ring.
7
8
9
10
To increase or decrease the heat setting.
/
To increase or decrease the time.
To select a cooking zone.
To activate and deactivate the outer ring.
7
progress 17
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
-
The cooking zone operates.
The Keep Warm function operates.
The Automatic Heat Up function operates.
There is a malfunction.
The cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device operates.
The Automatic Switch Off operates.
Residual heat indicator
Warning!
The risk of burns from
residual heat!
DAILY USE
Activation and deactivation
for 1 second to activate or deacTouch
tivate the appliance.
Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All cooking zones are deactivated (
).
• You do not set the heat setting after you
activate the appliance.
• You spill something or put something on
the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.). An acoustic
signal sound some time and the appliance deactivates. Remove the object or
clean the control panel.
• You do not deactivate a cooking zone or
change the heat setting. After some time
comes on and the appliance deactivates. See below.
• The relation between heat setting and
times of the Automatic Switch Off function:
•
,
— 6 hours
•
— 5 hours
•
— 4 hours
•
— 1.5 hours
The heat setting
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting. The
display shows the heat setting. Touch
and
at the same time to deactivate the
cooking zone.
Activation and deactivation of the outer
rings
You can adjust the surface you cook to the
dimension of the cookware.
To activate the outer ring touch the sensor
/
. The indicator comes on.
field
Do the procedure again to deactivate the
outer ring. The indicator goes out.
Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a
shorter time if you activate the Automatic
Heat Up function. This function sets the
highest heat setting for some time (see the
diagram), and then decreases to the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function the
in the
cooking zone must be cold (no
display). Touch
of the cooking zone
again and again until the necessary heat
setting comes on. After 3 seconds
comes on in the display.
To stop the function, touch
.
18 progress
Minute Minder
You can use the Timer as a Minute Minder while the cooking zones do not operate.
Touch
. Touch
or
to set the time.
When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes
• To stop the sound: touch
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer
Count Down Timer
Use the Count Down Timer to set how long
the cooking zone operates for only this one
time.
Set the Timer after the selection of the
cooking zone.
You can set the heat setting before or after
you set the timer.
• To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
• To activate or change the Timer:
or of the timer to set the time
touch
( 00 - 99 minutes). When the indicator
of the cooking zone starts to flash slow,
the time counts down.
• To deactivate the Timer: set the cookand touch to deactiing zone with
vate the Timer. The remaining time
counts back to 00 . The indicator of the
cooking zone goes out.
• To see the remaining time: set the
. The indicator of
cooking zone with
the cooking zone starts to flash quickly.
The display shows the remaining time.
When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes. The cooking zone
deactivates.
• To stop the sound: touch
Lock
When the cooking zones operate, you can
lock the control panel. It prevents an accidental change of the heat setting.
Set the heat setting first.
. The
To activate this function touch
symbol
comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
. The
To deactivate this function touch
heat setting that you set before comes on.
When you deactivate the appliance, you also deactivate this function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not
set the heat settings.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
To deactivate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not
set the heat settings. Touch
for 4
seconds. The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
To override The Child Safety Device for
only one cooking time
• Activate the appliance with
. The symbol
comes on.
• Touch
for 4 seconds. Set the heat
setting in 10 seconds. You can operate
the appliance.
• When you deactivate the appliance with
, The Child Safety Device operates
again.
progress 19
HELPFUL HINTS AND TIPS
Cookware
Information about the cookware
• The bottom of the cookware must be as
thick and flat as possible.
• Cookware made of enamelled steel and
with aluminium or copper bottoms can
cause the colour change on the glass-ceramic surface.
Energy saving
• If it is possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a cooking zone before
you start it.
• Stop the cooking zones before the end of
the cooking time to use residual heat.
• The bottom of pans and cooking zones
must have the same dimension.
The Examples of cooking applications
The data in the table is for guidance only.
How to save energy
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
Keep warm the food you cooked
as required
Put a lid on a cookware
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine
5-25
min
Mix from time to time
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10-40
min
Cook with a lid on
2-3
Simmer rice and milkbased dishes,
heating up ready-cooked meals
25-50
min
Add the minimum twice as much
liquid as rice, mix milk dishes part
procedure through
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20-45
min
Add some tablespoons of liquid
4-5
Steam potatoes
20-60
min
Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes
4-5
Cook larger quantities of food, stews
and soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu,
cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through
7-8
Heavy fry, hash browns, loin steaks,
steaks
5-15
min
Turn halfway through
9
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips
1
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the glassceramic cause no effect on how the
appliance operates.
20 progress
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to
the appliance. Use a special scraper
for the glass . Put the scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is
sufficiently cool: limescale rings ,
water rings, fat stains, shiny metallic
discolorations. Use a special cleaning
agent for glass ceramic or stainless
steel.
2. Clean the appliance with a moist cloth
and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
TROUBLESHOOTING
Problem
You cannot activate the appliance or operate it.
Possible cause
Remedy
The appliance is not connected to an electrical supply or it
is connected incorrectly.
Check if the appliance is correctly connected to the electrical
supply (refer to connection diagram).
Activate the appliance again and
set the heat setting in less than
10 seconds.
You touched 2 or more sensor
fields at the same time.
Touch only one sensor field.
There is water or fat stains on
the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds and
the appliance deactivates.
An acoustic signal sounds
when the appliance is deactivated.
You put something on one or
more sensor fields.
Remove the object from the
sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on the sensor field
.
Remove the object from the
sensor field.
The residual heat indicator
does not come on.
The cooking zone is not hot
because it operated only for a
short time.
If the cooking zone operated
sufficiently long to be hot, speak
to the service centre.
The Automatic Heat Up function does not operate.
The cooking zone is hot.
Let the cooking zone become
sufficiently cool.
The highest heat setting is set.
The highest heat setting has the
same power as the Automatic
Heat Up function.
You decreased the heat setting Start from
and only increase
the heat setting.
from
.
You cannot activate the outer
ring.
The sensor fields become hot.
Activate the inner ring first.
The cookware is too large or
you put it too near to the controls.
Put large cookware on the rear
cooking zones if necessary.
comes on.
The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance and
activate it again.
comes on.
The Child Safety Device or the
Lock function operates.
Refer to the chapter “Daily use”.
progress 21
Problem
and a number come on.
Possible cause
Remedy
There is an error in the appliance.
If you tried the above solutions and cannot
repair the problem, speak to your dealer or
the customer service. Give the data from
the rating plate, three digit letter code for
the glass ceramic (it is in the corner of the
glass surface) and an error message that
comes on.
Disconnect the appliance from
the electrical supply for some
time. Disconnect the fuse from
the electrical system of the
house. Connect it again. If
comes on again, speak to the
service centre.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer
service technician or dealer will not be free
of charge, also during the warranty period.
The instructions about the customer service
and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record the information below from the rating
plate. The rating plate is on the bottom of
the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
in units and work surfaces that align to
the standards.
Connection cable
• The appliance is supplied with the connection cable.
• Replace the damaged mains cable with a
special cable (type H05BB-F Tmax 90°C;
or higher). Speak to your local Service
Centre.
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you
assemble the appliance into correct builtAssembly
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
22 progress
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
TECHNICAL INFORMATION
Modell PAS8065E
Prod.Nr. 949 594 324 00
Typ 58 HBD 47 AO
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7 kW
PROGRESS
Cooking zones power
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Right rear —170 / 265 mm
1500 / 2400 W
Right front — 145 mm
1200 W
Left rear — 145 mm
1200 W
Left front — 120 / 210 mm
750 / 2200 W
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
progress 23
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
24 progress
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
24
25
27
28
30
31
En cas d'anomalie de fonctionnement
Instructions d'installation
Caracteristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
32
33
34
34
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments
chauffants.
progress 25
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à
l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec
un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours des
précautions lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte
ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment
d'espace entre le fond de l'appareil et le
tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation
ou la fiche (si présente) n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de
l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
26 progress
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non
serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente
ou un électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec
un minuteur externe ou un système de
commande à distance.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaude peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque
vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
• Ne tentez pas d'éteindre un incendie
avec de l'eau. Débranchez l'appareil et
couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
progress 27
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
1
2
3
4
5
5
4
Zone de cuisson
Zone de cuisson
Zone de cuisson
Bandeau de commande
Zone de cuisson
3
Description du bandeau de commande
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Appuyez sur les touches sensitives pour faire fonctionner l'appareil. Les
affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont
activées.
touche sensitive
fonction
1
Pour mettre en fonctionnement et à l'arrêt l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de
commande.
3
Affichage du niveau de cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
28 progress
touche sensitive
fonction
4
Voyants du minuteur des zones de
cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée
sélectionnée.
5
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
6
Pour augmenter ou diminuer le niveau de cuisson.
/
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la
zone de cuisson.
7
8
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
Pour sélectionner une zone de cuisson.
9
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la
zone de cuisson.
10
Indicateurs du niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
-
La zone de cuisson est activée.
La fonction Maintien au chaud est activée.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée.
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
La zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
Avertissement
La chaleur
résiduelle peut être source de brûlures !
UTILISATION QUOTIDIENNE
Activation et désactivation
pendant 1 seconde pour
Appuyez sur
activer ou désactiver l'appareil.
Arrêt automatique
Cette fonction arrête l'appareil
automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont désac).
tivées (
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir allumé l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes
(une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques
instants et l'appareil s'éteint. Retirez l'ob-
jet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.
• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants,
s'allume et l'appareil s'éteint. Voir ci-dessous.
• La relation entre le niveau de cuisson et
les durées de la fonction d'arrêt automatique :
•
,
: 6 heures
•
: 5 heures
•
: 4 heures
•
: 1 heure 30 minutes
Niveau de cuisson
pour augmenter le niveau
Appuyez sur
de cuisson. Appuyez sur
pour diminuer
progress 29
le niveau de cuisson. L'affichage indique le
niveau de cuisson. Appuyez sur
et
en
même temps pour désactiver la zone de
cuisson.
Activation et désactivation des circuits
extérieurs
Vous pouvez ajuster la surface de cuisson à
la dimension de vos récipients.
Pour activer le circuit extérieur, appuyez sur
/
. Le voyant s'alla touche sensitive
lume.
Répétez la procédure ci-dessus pour désactiver le circuit extérieur. Le voyant
s'éteint.
Démarrage automatique de la cuisson
La fonction de démarrage automatique de
la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le niveau de cuisson souhaité. Cette
fonction active le niveau de cuisson le plus
élevé pendant un certain temps (voir le
schéma) puis redescend au niveau sélectionné.
Pour activer la fonction de démarrage automatique de la cuisson, la zone de cuisson
ne doit pas être affiché).
doit être froide (
de la zone de
Appuyez sur la touche
cuisson à plusieurs reprises jusqu'à ce que
le niveau de cuisson souhaité s'affiche. Au
s'affiche.
bout de 3 secondes,
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur
.
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme
minuterie lorsque les zones de cuisson ne
sont pas en fonctionnement. Appuyez sur
. Appuyez sur la touche
ou
pour
régler la durée souhaitée. Une fois le temps
écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Minuteur
Minuteur dégressif
Utilisez le minuteur pour régler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson pendant une session.
Réglez le minuteur après avoir choisi la
zone de cuisson.
Le réglage du niveau de cuisson peut être
défini avant ou après celui du minuteur.
• Pour régler la zone de cuisson:apà plusieurs reprises juqu'à
puyez sur
ce que l'indicateur d'une zone de cuisson
nécessaire s'allume.
• Pour activer ou changer le minuteur :
ou du minuappuyez sur la touche
teur pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de
cuisson clignote plus lentement, le décompte a commencé.
• Pour désactiver le minuteur : réglez la
et appuyez sur
zone de cuisson avec
pour désactiver le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.
• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la
. Le voyant de la zone de cuistouche
son clignote plus rapidement. L'affichage
indique le temps restant.
Une fois le temps écoulé, le signal sonore
retentit et 00 clignote. La zone de cuisson
se désactive.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pour éviter une modification involontaire du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
30 progress
Pour activer cette fonction, appuyez sur
. Le symbole
s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur reste activé.
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur
. Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous éteignez l'appareil, cette
fonction est désactivée.
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation
involontaire de l'appareil.
Pour activer le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le
symbole
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le
symbole
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants pour une seule session de
cuisson
• Activez l'appareil avec
. Le symbole
s'allume.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent Vous pouvez
utiliser l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en ap, la sécurité enfants foncpuyant sur
tionne à nouveau.
CONSEILS UTILES
Ustensiles de cuisson
Informations concernant les ustensiles
de cuisson
• Le fond de l'ustensile de cuisson doit être
aussi plat et épais que possible.
• Les récipients de cuisson avec un fond
en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.
Économies d'énergie
Comment réaliser des économies
d'énergie
• Déposez toujours le récipient sur la zone
de cuisson avant de mettre celle-ci en
fonctionnement.
• Désactivez les zones de cuisson avant la
fin du temps de cuisson pour utiliser la
chaleur résiduelle.
• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension de la zone de cuisson.
Exemples de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau suivant
sont fournies à titre indicatif.
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
Niveau
de
cuisson
Utilisation :
Heure
Conseils
Pour conserver au chaud les plats que
l'on vient de cuire
selon les
besoins.
Mettre un couvercle sur le plat de
cuisson
1-2
Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre,
chocolat, gélatine
5-25
min
Remuer de temps en temps
1-2
Solidifier : omelettes, œufs au plat
10-40
min
Couvrir pendant la cuisson.
1
progress 31
Niveau
de
cuisson
Utilisation :
Heure
Conseils
2-3
Faire cuire à feu doux le riz et les plats à
base de produits laitiers ; réchauffage
des plats cuisinés
25-50
min
Ajouter au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent
durant la cuisson.
3-4
Faire cuire à la vapeur les légumes, le
poisson à l'étuvée, la viande
20-45
min
Ajouter quelques cuillerées à soupe
de liquide
4-5
Faire cuire des pommes de terre à la vapeur
20-60
min
Utiliser max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre.
4-5
Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes
60-150
min
Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus
les ingrédients.
6-7
Poêler à feu doux : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retourner à mi-cuisson.
7-8
Poêler à feu vif des pommes de terre
rissolées, côtelettes de filet, steaks
5-15
min
Retourner à mi-cuisson.
9
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuisson des frites.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson
dont le fond est propre.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de
l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la
vitre. Tenez le racloir incliné sur la
surface vitrée et faites glisser la lame
du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces
de calcaire et d'eau, projections de
graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide
d'un chiffon propre.
32 progress
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Vous ne pouvez pas allumer
l'appareil ou le faire fonctionner.
Cause probable
L'appareil n'est pas connecté
à une source d'alimentation
électrique ou le branchement
est incorrect.
Solution
Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source
d'alimentation électrique (reportez-vous au schéma de branchement).
Allumez de nouveau l'appareil et
réglez le niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de
commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et
l'appareil s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est éteint.
Vous avez posé quelque chose
sur une ou plusieurs touches
sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
L'appareil s'éteint.
Vous avez posé quelque chose
sur la touche sensitive
.
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez
de temps pour chauffer, faites
appel à votre service après-vente.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne
fonctionne pas.
La zone de cuisson est chaude.
Laissez la zone de cuisson refroidir.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson le plus élevé est identique à la fonction de
démarrage automatique de la
cuisson.
Vous avez diminué le niveau de
cuisson à partir de
.
Commencez à
et augmentez
le niveau de cuisson.
Impossible d'activer le circuit
extérieur.
Les touches sensitives sont
chaudes.
Activez d'abord le circuit intérieur.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près des
commandes.
Placez les récipients de grande
taille sur les zones de cuisson
arrière, si nécessaire.
s'allume.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Éteignez l'appareil puis allumezle de nouveau.
s'allume.
Le dispositif de sécurité enfants ou de verrouillage est activé.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
progress 33
Problème
Cause probable
Solution
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant
quelques minutes. Déconnectez
le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si
s'allume à nouveau, contactez votre service après-vente.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre revendeur ou
au service après-vente. Veuillez lui fournir
les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans
un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de
la part de l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
magasin vendeur peut être facturé même
en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez cidessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se
trouve au bas de l'enveloppe extérieure de
l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble
spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de
calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
34 progress
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modell PAS8065E
Prod.Nr. 949 594 324 00
Typ 58 HBD 47 AO
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7 kW
PROGRESS
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de cuisson
max.) [W]
Arrière droite — 170 / 265 mm
1500 / 2400 W
Avant droite — 145 mm
1200 W
Arrière gauche — 145 mm
1200 W
Avant gauche — 120 / 210 mm
750 / 2200 W
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
progress 35
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont
écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables
grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage
dans le conteneur approprié du centre
de collecte des déchets de votre commune.
36 progress
INHALT
Sicherheitsinformationen
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
36
37
39
40
42
Reinigung und Pflege
43
Fehlersuche
43
Montageanleitung
45
Technische Daten
46
Umwelttipps
46
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für
Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige
Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden,
wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in
Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind
heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
progress 37
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,
Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da
diese heiß werden können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der
Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
SICHERHEITSHINWEISE
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den Elektroanschluss
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster.
So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen
dem Geräteboden und der oberen
Schublade ein ausreichender Abstand für
die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der
Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von
einem qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss
verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss
des Gerätes sicher, dass das Netzkabel
oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem
heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr
in Berührung kommt.
38 progress
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder
Netzstecker verwendet werden, kann der
Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten
Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine
externe Zeitschaltuhr oder eine separate
Fernsteuerung ein.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es
mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden
heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen Sprung,
trennen Sie das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen
oder erhitzte Gegenstände beim Kochen
mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand bei
niedrigeren Temperaturen als frisches Öl
verursachen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
• Löschen Sie eine Flamme nicht mit Wasser. Schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel
oder einer Feuerlöschdecke.
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf
das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Bedienfeld fallen.
Die Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr ein.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden
kann die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr stets
an, wenn Sie es auf dem Kochfeld umsetzen möchten.
Reinigung und Pflege
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde Rei-
progress 39
an die zuständige kommunale Behörde
vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
nigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
1
2
3
4
5
5
4
Kochzone
Kochzone
Kochzone
Bedienfeld
Kochzone
3
Bedienfeldanordnung
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegelung/Entriegelung des Bedienfelds.
3
Anzeige der Kochstufe
Zeigt die Kochstufe an.
4
Kochzonen-Anzeigen des Timers
Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt
wurde.
40 progress
Sensorfeld
Timer-Anzeige
5
6
Funktion
Zeigt die Zeit in Minuten an.
Erhöhung oder Verringerung der Kochstufe.
/
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
7
8
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
Auswählen der Kochzone.
9
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
10
Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Die Funktion Warmhalten ist eingeschaltet.
Die Ankochautomatik ist in Betrieb.
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch warm (Restwärme).
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Restwärmeanzeige
Warnung!
Verbrennungsgefahr
durch Restwärme!
TÄGLICHER GEBRAUCH
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das
Gerät ein- oder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet (
).
• Nach dem Einschalten des Geräts wird
keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden
mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt einige Male und das Gerät schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen
Sie das Bedienfeld.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet
auf und das Gerät wird
das Symbol
ausgeschaltet. Siehe unten.
• Verhältnis zwischen der Kochstufe und
den Zeiten der Abschaltautomatik:
•
,
— 6 Stunden
•
— 5 Stunden
•
— 4 Stunden
•
— 1,5 Stunden
Kochstufe einstellen
, erhöht sich
Durch die Berührung von
die Kochstufe. Durch die Berührung von
, verringert sich die Kochstufe. Das Display
zeigt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie zum Ausschalten der Kochzone
und
gleichzeitig.
Ein- und Ausschalten der äußeren
Heizkreise
Die Kochflächen können an die Größe des
Kochgeschirrs angepasst werden.
progress 41
Berühren Sie das Sensorfeld
/
, um
den äußeren Heizkreis einzuschalten. Die
Kontrolllampe leuchtet auf.
Wiederholen Sie den Vorgang, um den äußeren Heizkreis auszuschalten. Die Kontrolllampe erlischt.
Ankochautomatik
Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt
sich die erforderliche Kochstufeneinstellung
in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung
dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang
die höchste Kochstufe (siehe Diagramm)
eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.
Um die Ankochautomatik starten zu können, muss die Kochzone kalt sein (auf dem
angezeigt). Berühren
Display wird nicht
Sie
der Kochzone wiederholt, bis die gewünschte Kochstufe angezeigt wird. Nach
auf dem Display.
3 Sekunden leuchtet
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timer
Kurzzeitmesser
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie den Timer ein, nachdem Sie
die Kochzone ausgewählt haben.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor
Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone leuchtet.
• Aktivieren oder Ändern des
oder , um die
Timers:Berühren Sie
Dauer für den Timer einzustellen ( 00 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie
und berühren Sie
die Kochzone mit
, um den Timer zu deaktivieren. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
• Anzeigen der verbleibenden Zeit:
aus. Die
Wählen Sie die Kochzone
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Das Display zeigt die verbleibende Zeit
an.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist
ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
.
Sie
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind,
können Sie den Timer als Kurzzeitwecker
. Berühren Sie
verwenden. Berühren Sie
oder
, um die Zeit einzustellen. Nach
Ablauf der eingestellten Zeit ist ein Signalton
zu hören und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
.
Sie
Tastensperre
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie das Bedienfeld verriegeln. So wird
verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Berühren Sie zum Einschalten dieser Funk. Das Symbol
wird 4 Sekunden
tion
lang angezeigt.
Der Timer bleibt eingeschaltet.
Berühren Sie zum Ausschalten dieser Funk. Die zuvor ausgewählte Kochstufe
tion
wird eingestellt.
Diese Funktion wird auch ausgeschaltet,
sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
42 progress
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das
Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren
4 Sekunden lang. Das Symbol
Sie
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung für
einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Das
Symbol
leuchtet.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von
10 Sekunden ein. Das Gerät kann jetzt
benutzt werden.
• Nachdem das Gerät mit
ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder
aktiv.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Kochgeschirr
Informationen zum Kochgeschirr
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so
dick und flach wie möglich sein.
• Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit
Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen der Glaskeramikoberfläche
verursachen.
Energiesparen
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem
Einschalten der Kochzone auf.
• Schalten Sie die Kochzonen bereits vor
dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme.
• Der Boden des Kochgeschirrs und die
verwendete Kochzone sollten gleich groß
sein.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Die Angaben in der folgenden Tabelle sind
Richtwerte.
So sparen Sie Energie
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich,
mit einem Deckel ab.
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
Tipps
Warmhalten von gegarten Speisen
nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das
Kochgeschirr
1-2
Sauce Hollandaise; zerlassen: Butter,
Schokolade, Gelatine
5-25
Min.
Ab und zu umrühren
1-2
Stocken: Luftiges Omelette, gebackene
Eier
10-40
Min.
Mit Deckel garen
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten,
Erhitzen von Fertiggerichten
25-50
Min.
Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch
20-45
Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln
20-60
Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen
60-150
Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten
1
progress 43
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
Tipps
6-7
Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel,
Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen,
Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts
nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Garzeit einmal
wenden
7-8
Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Lendenstücke, Steaks
5-15
Min.
Nach der Hälfte der Garzeit einmal
wenden
9
Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes Frites
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die
Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei
stärkehaltigen Produkten, eine
gesundheitliche Gefährdung durch
Acrylamid verursachen. Daher empfehlen
wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen
zu garen und die Speisen nicht zu stark zu
bräunen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden
des Kochgeschirrs sauber ist.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Kratzer oder dunkle Flecken in der
Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas. Den
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde
Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür
einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.
FEHLERSUCHE
Problem
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache
Das Gerät ist nicht oder nicht
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist (siehe Anschlussplan).
44 progress
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät erneut
ein und stellen Sie innerhalb von
10 Sekunden die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Ein akustisches Signal ertönt
und das Gerät schaltet ab.
Wenn das Gerät ausgeschaltet
wird, ertönt ein akustisches
Signal.
Mindestens ein Sensorfeld
wurde bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand
von den Sensorfeldern.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sensorfeld
gestellt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb
war.
War die Kochzone lange genug
eingeschaltet, um heiß zu sein,
wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.
Die Ankochautomatik startet
nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat die
gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.
Sie haben die Kochstufe beginnend bei
verringert.
Beginnen Sie bei
und erhöhen Sie die Kochstufe.
Der äußere Heizkreis lässt sich
nicht einschalten.
Die Sensorfelder werden heiß.
Schalten Sie zuerst den inneren
Heizkreis ein.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
oder Sie haben es zu nahe an
die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr
nötigenfalls auf die hinteren
Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat
ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus und
wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder die
Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit
lang vom Stromnetz. Schalten
Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation
aus. Schalten Sie die Sicherung
erneut aufwieder ein. Wenn
leuchtet, benachrichtigen Sie
den Kundendienst.
und eine Zahl werden angezeigt.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben
können, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code
für die Glaskeramik (befindet sich in der
Ecke der Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät
falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine
Gebühr an. Die Anweisungen zum Kunden-
progress 45
dienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
MONTAGEANLEITUNG
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
de Einbauschränke und Arbeitsplatten
betrieben werden.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts
alle Daten, die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich
unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer
(PNC) ........................................
• Seriennummer ............
Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel
geliefert.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch
ein entsprechendes Spezialkabel (Typ
H05BB-F Tmax 90 °C oder höher) ersetzt
werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passenMontage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
46 progress
min.
28 mm
TECHNISCHE DATEN
Modell PAS8065E
Prod.Nr. 949 594 324 00
Typ 58 HBD 47 AO
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7 kW
PROGRESS
Kochzonenleistung
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Hinten rechts —170 / 265 mm
1500 / 2400 W
Vorne rechts — 145 mm
1200 W
Hinten links — 145 mm
1200 W
Vorne links —120 / 210 mm
750 / 2200 W
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.
Kunststoffteile sind mit internationalen
Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS<
usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
progress 47
www.progress-hausgeraete.de
892952336-B-282012
Download PDF

advertising