Progress | PAI8105E | User manual | Progress PAI8105E Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
PAI8105E
2 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
2
4
5
8
9
Probleemoplossing
Montage-instructies
Technische informatie
Milieubescherming
10
11
13
13
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een
foutieve installatie. Bewaar de instructies
van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Waarschuwing! Gevaar voor
verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken
van het apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt
van het apparaat als het in werking is of
afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt dat
hete pannen van het apparaat vallen als
de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de
bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 5 mm vrij is tussen het werkblad en
de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt
door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder
het apparaat om te voorkomen dat de
onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
progress 3
• Zorg er voordat er bedrading wordt aangelegd voor dat de hoofdterminal van het
apparaat niet onder stroom staat.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen
kunnen oververhitting van de aansluiting
veroorzaken.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Laat de elektrische verbindingen het apparaat of de pannen niet aanraken als u
het apparaat aansluit op het stopcontact.
• Voorkom dat elektrische verbindingen
verstrikt raken.
• Belast het snoer niet extra door eraan te
trekken.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Neem contact op met de
service-afdeling of een elektromonteur
om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe
timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Als er een scheur in het oppervlak zit,
trek dan de stekker uit het stopcontact
om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten
een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet
en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Probeer niet om een brand te blussen
met water. Haal het apparaat uit het
stopcontact en dek de vlammen af met
een deksel of blusdeken.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.
4 progress
Onderhoud en reiniging
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
Verwijdering
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2
Inductiekookzone
Inductiekookzone
Inductiekookzone
Bedieningspaneel
Inductiekookzone
1
2
3
4
5
5
4
3
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes
en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
-functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
De functie STOP+GO in- en uitschakelen.
progress 5
Tiptoets
-functie
4
Indicatielampjes timer voor de kookzones
Geeft aan voor welke kookzone u de tijd instelt.
5
Het timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
6
De Powerfunctie inschakelen.
7
De brugfunctie inschakelen.
8
Een kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
9
Een bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
10
De tijd verlengen of verkorten.
/
Kookzone instellen.
11
Kookstanddisplays
Display-
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
De STOP+GO-functie is in werking.
De automatische verwarmingsfunctie is in werking.
De Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Een kookzone is nog heet (restwarmte).
De functie vergrendeling/kinderbeveiliging werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de
kookzone geplaatst.
De functie Automatische uitschakelen is in werking getreden.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
De inductiekookzones creëren de voor het
koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt
verwarmd door de warmte van de pannen.
DAGELIJKS GEBRUIK
In- en uitschakeling
Raak
1 seconde aan om het apparaat
in– of uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (
).
• U de kookstand niet instelt nadat u het
apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt
gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt zes
keer een geluidssignaal en het apparaat
wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een
pan droogkookt). Wacht totdat de kookzone is afgekoeld voordat u het apparaat
weer kunt gebruiken.
• U ongeschikt kookgerei gebruikt. Het
gaat branden en na 2 minusymbool
ten schakelt de kookzone automatisch
uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
6 progress
branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.
• De verhouding tussen warmte-instelling
en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:
•
,
— 6 uur
•
— 5 uur
•
— 4 uur
•
— 1,5 uur
De kookstand
Raak de bedieningsstrip aan bij de gewenste kookstand. Corrigeer naar links of
rechts, indien nodig. Laat niet los voordat
de juiste kookstand is bereikt. Het display
toont de kookstand.
2. Selecteer meteen de benodigde kookstand. Na 3 seconden verschijnt
op
het display.
Verander de kookstand om de functie te
stoppen.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Brugfunctie
De brugfunctie verbindt twee kookzones en
werken dan samen als één kookzone.
Stel eerst de warmteinstelling in voor één
kookzone.
Om de brugfunctie in te schakelen, raakt u
aan. Raak één van de bedieningssensors aan om de warmteinstelling in te stellen of te wijzigen.
Om de brugfunctie uit te schakelen, raakt u
aan. De kookzones werken onafhankelijk.
Als u maar één kookzone gebruikt van de
twee dan raden wij aan de achterste kookzone te gebruiken. Ook als u een grote pan
gebruikt dan raden wij aan de pan bij de
achterste kookzone te gebruiken.
Automatisch opwarmen
U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even
de hoogste kookstand in (zie diagram) en
verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten
voor een kookzone:
1. Raak
aan (
verschijnt dan in het
display).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Powerfunctie
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De
Powerfunctie kan een beperkte tijd worden
ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische
informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de
aan om de
hoogste kookstand. Raak
gaat branden.
functie in te schakelen;
Wijzig de kookstand om de kookstand uit te
schakelen.
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar
vormen (zie afbeelding). De powerfunctie
verhoogt het vermogen naar het maximale
niveau voor één kookzone per paar. De
kracht in de tweede kookzone neemt automatisch af. Het warmte-instellingsdisplay
van de verlaagde zone verandert tussen
twee niveaus.
progress 7
stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te
stellen hoe lang de kookzone deze keer
wordt gebruikt.
Stel de timer in nadat u de kookzone
hebt geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• De kookzone instellen:raak
herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van
een benodigde kookzone aan gaat.
• De timer in- of uitschakelen: raak
of van de timer aan om de tijd in te
stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje
van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
• De timer uitschakelen: stel de kookzoen raak aan om de timer
ne in met
uit te schakelen. De resterende tijd telt af
tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
• Resterende tijd weergeven: selecteer
. Het indicatielampje
de kookzone met
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone
wordt uitgeschakeld.
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
Kookwekker
U kunt de timer gebruiken als kookwekker
als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan. Raak
of
aan om de tijd in te
STOP+GO
De STOP + GO-functie stelt alle kookzones
).
in op de laagste instelling (
Als STOP + GOloopt, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.
De STOP + GO functie stopt de timerfunctie niet.
• Raak voor het inschakelen van deze
aan. Het symbool
gaat
functie
branden.
• Raak voor het uitschakelen van deze
aan. De kookstand die u eerfunctie
der hebt ingesteld, wordt weergegeven.
Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt
u het bedieningspaneel vergrendelen, maar
. Hiermee wordt voorkomen dat de
niet
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
aan.
Raak om deze functie te starten
Het symbool
verschijnt gedurende vier
seconden.
De timer blijft aan.
aan.
Raak om deze functie te stoppen
De kookstand die u eerder hebt ingesteld,
wordt weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie
ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
4 secongeen kookstand in. Raak
gaat branden.
den aan. Het symbool
• Schakel het apparaat uit met
.
8 progress
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het
symbool
gaat branden.
• Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt
het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
,
treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
INDUCTIEKOOKZONES
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk
elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan
erg snel heet wordt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling
op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
Kookgerei voor inductiekookzones
Energie besparen
Belangrijk! Gebruik de inductiekookzones
met geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie
door de fabrikant).
• incorrect: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ...een beetje water zeer snel kookt op
een zone die is ingesteld op de hoogste
kookstand.
• ...een magneet blijft plakken aan de bodem van de pan.
De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of
meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
het kookgerei.
• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
De efficiëntie van de kookzone
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei.
Kookgerei met een diameter die kleiner is
dan het minimum, ontvangt slechts een
deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd. Zie het hoofdstuk
Technische gegevens voor de minimale diameters.
De voorbeelden van kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van de
warmte-instelling en de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is
dit niet proportioneel met de toename in
stroomverbruik van de kookzone.
Het betekent dat de kookzone met de medium warmte-instelling minder dan de helft
van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
progress 9
Verwarmin
gsstan
d
Tijd
Tips
Het door u gekookte eten
warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
3%
1-2
Hollandaisesaus, smelten:
boter, chocolade, gelatine
5 - 25 min
Meng het geheel van tijd
tot tijd.
3–5%
1-2
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren
10 - 40 min
Met deksel bereiden.
3–5%
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten
op melkbasis, reeds bereide
gerechten opwarmen
25 - 50 min
Voeg minstens tweemaal
zoveel vloeistof toe als
rijst, melkgerechten tijdens
het bereiden tussendoor
roeren.
5 – 10 %
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees
20 - 45 min
Enkele eetlepels vloeistof
toevoegen
10 – 15 %
4-5
Aardappelen stomen
20 - 60 min
Gebruik max. ¼ l water
voor 750 g aardappelen
15 – 21 %
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen
60 - 150 min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
15 – 21 %
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees,
koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
31 – 45 %
7-8
Door-en-door gebraden,
rösties, lendenbiefstukken,
steaks
5 - 15 min
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
45 – 64 %
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet
1
Gebruik om:
Nominaal
stroomverbruik
100 %
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Het vermogensbeheer is ingeschakeld.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil het
apparaat beschadigen. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen
plaat. Plaats de schraper schuin op
10 progress
de glazen plaat en verwijder resten
door het blad over het oppervlak te
schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken,
waterkringen, vetvlekken, glimmende
metaalachtige verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
oplossing
Schakel het apparaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
De STOP+GO-functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal
als het apparaat uit is.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
gezet.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoets.
De restwarmte-indicatie gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is
gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de
kookzone voldoende heet is,
neem dan contact op met de
klantenservice.
De automatische opwarmfunctie start niet.
Kookzone is heet.
Laat de kookzone voldoende
afkoelen.
De hoogste kookstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Het stroombeheer is ingeschakeld.
Zie “Energiebeheer”.
De sensorvelden worden warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling
is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit en
weer in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Geen kookgerei op de kookzone.
Zet kookgerei op de kookzone.
Incorrect kookgerei.
Gebruik het juiste kookgerei.
De diameter aan de bodem van
het kookgerei is te klein voor de
kookzone.
Zet het kookgerei op een kleinere kookzone.
progress 11
Probleem
en een getal gaan branden.
gaat branden.
Mogelijke
oplossing
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.
Ontkoppel het apparaat enige
tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis.
Sluit het apparaat opnieuw aan.
Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met de
klantenservice.
Er is een storing opgetreden in
het apparaat, omdat er kookgerei is drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging voor de
kookzones en de Automatische
uitschakeling zijn actief.
Schakel het apparaat uit. Verwijder het hete kookgerei.
Schakel na ongeveer 30 seconden de kookzone opnieuw
in. Als het kookgerei het probleem was, dan moet het foutbericht van het display verdwijnen, maar de restwarmte-indicatie kan aanblijven. Laat het
kookgerei voldoende afkoelen
en controleer in het hoofdstuk
"Kookgerei voor inductiekookzone" of het kookgerei geschikt
is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een
driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van
het apparaat wordt het bezoek van de
technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens
de garantieperiode. De instructies over de
klantenservice en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de
onderstaande informatie van het typeplatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in ge-
schikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door een speciale kabel (type H05BB-F
Tmax 90°C of hoger). Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
12 progress
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
750+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren1)), dan zijn de voorste
ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
U kunt de beschermdoos niet gebruiken als u het apparaat boven een oven
installeert.
1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.
progress 13
TECHNISCHE INFORMATIE
Modell PAI8105E
Prod.Nr. 949 594 326 00
Typ 58 GBD C3 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Powerfunctie
ingeschakeld
[W]
Maximale duur
van de Powerfunctie [min]
Minimale diameter van het
kookgerei [mm]
Rechtsachter —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Rechtsvoor —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Linksachter —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Linksvoor — 210
mm
2300 W
3200 W
10
180
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal en
de afmetingen van het kookgerei.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof
onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
14 progress
CONTENTS
Safety information
Product description
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
14
16
17
19
21
Troubleshooting
Installation instructions
Technical information
Environment concerns
21
23
25
25
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if
an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or
permanent disability.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is
responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance when it operates or when it
cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device,
we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the
bottom of the appliance and the upper
drawer, is sufficient for air circulation.
• Make sure that the ventilation space of 5
mm, between the worktop and the front
of the below unit, is free. The warranty
does not cover damages caused by the
lack of an adequate ventilation space.
• The bottom of the appliance can get hot.
We recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance
to prevent access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections must be made
by a qualified electrician.
• Before every wiring make sure the main
terminal of the appliance is not live.
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect plug and
socket can make the terminal become
too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Do not let the electricity bonds touch the
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near sockets.
progress 15
•
•
•
•
Do not let the electricity bonds tangle.
Use a strain relief clamp on cable.
Use the correct mains cable.
Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contractors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not use an external timer or a separate remote-control system to operate
the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Set the cooking zone to “off” after each
use. Do not rely on the pan detector.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• If there is a crack on the surface, disconnect power supply to prevent the electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a
distance of minimum 30 cm from the induction cooking zones when the appliance is in operation.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or heat-
•
•
•
•
ed objects away from fats and oils when
you cook with them.
The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
Used oil, that can contain food remnants,
can cause fire at a lower temperature
than oil used for the first time.
Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Do not try to extinguish a fire with water.
Disconnect the appliance and cover the
flame with a lid or a fire blanket.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not let objects or cookware fall
on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass ceramic. Always
lift these objects up when you have to
move them on the cooking surface.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
16 progress
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
Induction cooking zone
Induction cooking zone
Induction cooking zone
Control panel
Induction cooking zone
1
2
3
4
5
5
4
3
Control panel layout
1
2
3
4
5
11
6
10
9
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and
sounds tell which functions operate.
Sensor field
Function
1
To activate and deactivate the appliance.
2
To lock / unlock the control panel.
To activate and deactivate the STOP+GO function.
3
4
Timer indicators of cooking zones
To show for which cooking zone you set the time.
5
The timer display
To show the time in minutes.
6
To activate the Power function.
7
To activate the Bridge function.
8
A heat setting display
To show the heat setting.
9
A control bar
To set a heat setting.
10
/
To increase or decrease the time.
progress 17
Sensor field
Function
To set a cooking zone.
11
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
-
The cooking zone operates.
The STOP+GO function operates.
The Automatic Heat Up function operates.
Power function operates.
+ digit
There is a malfunction.
The cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device operates.
Not correct cookware or too small or no cookware on the cooking
zone.
The Automatic Switch Off function operates.
Residual heat indicator
Warning!
The risk of burns from
residual heat!
The induction cooking zones make the heat
necessary for cooking directly in the bottom
of the cookware. The glass ceramic is hot
from the heat of the cookware.
DAILY USE
Activation and deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate the appliance.
Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All cooking zones are deactivated (
).
• You do not set the heat setting after you
activate the appliance.
• You spill something or put something on
the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.). An acoustic
signal sounds some time and the appliance deactivates. Remove the object or
clean the control panel.
• The appliance becomes too hot (e.g.
when, a saucepan boils dry). Before you
use the appliance again, wait for the
cooking zone to cool down.
• You use incorrect cookware. The symbol
comes on and the cooking zone deactivates automatically after 2 minutes.
• You do not deactivate a cooking zone or
change the heat setting. After some time
comes on and the appliance deactivates. See below.
• The relation between heat setting and
times of the Automatic Switch Off function:
•
,
— 6 hours
•
— 5 hours
•
— 4 hours
•
— 1.5 hours
The heat setting
Touch the control bar at the heat setting.
Change to the left or the right, if it is necessary. Do not release before you have a correct heat setting. The display shows the
heat setting.
18 progress
11
10
9
Bridge function
The Bridge function connects two cooking
zones and they operate as one.
First set the heat setting for one of the
cooking zones.
.
To activate the Bridge function touch
To set or change the heat setting touch one
of the control sensors.
.
To deactivate the Bridge function touch
The cooking zones operate independently.
When you use only one cooking zone of the
pair we recommend that you use the rear
cooking zone. Also when you use large
cookware we recommend that you put it
near to the rear cooking zone.
Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a
shorter time if you activate the Automatic
Heat Up function. This function sets the
highest heat setting for some time (see the
diagram), and then decreases to the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function for
a cooking zone:
1. Touch
(
comes on in the display).
2. Immediately touch the necessary heat
comes on
setting. After 3 seconds
in the display.
To stop the function change the heat setting.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Power function
The Power function makes more power
available to the induction cooking zones.
The Power function can be activated for a
limited period of time ( see Technical information chapter). After that, the induction
cooking zone automatically sets back to
,
highest heat setting. To activate, touch
comes on. To deactivate, change the
heat setting.
Power management
The power management divides the power
between two cooking zones in a pair (see
the illustration). The power function increases the power to the maximum level for one
cooking zone in the pair. The power in the
second cooking zone automatically decreases. The heat setting display for the reduced zone changes between two levels.
progress 19
Timer
Count Down Timer
Use the Count Down Timer to set how long
the cooking zone operates for only this one
time.
Set the Timer after the selection of the
cooking zone.
You can set the heat setting before or after
you set the timer.
• To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
• To activate or change the Timer:
touch
or of the timer to set the time
( 00 - 99 minutes). When the indicator
of the cooking zone starts to flash slow,
the time counts down.
• To deactivate the Timer: set the cookand touch to deactiing zone with
vate the Timer. The remaining time
counts back to 00 . The indicator of the
cooking zone goes out.
• To see the remaining time: set the
. The indicator of
cooking zone with
the cooking zone starts to flash quickly.
The display shows the remaining time.
When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes. The cooking zone
deactivates.
• To stop the sound: touch
Minute Minder
You can use the Timer as a Minute Minder while the cooking zones do not operate.
. Touch
or
to set the time.
Touch
When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes
• To stop the sound: touch
STOP+GO
The STOP + GO function sets all cooking
zones that operate to the lowest heat set).
ting (
When STOP + GO operates, you cannot
change the heat setting.
The STOP + GO function does not stop the
timer function.
HELPFUL HINTS AND TIPS
INDUCTION COOKING ZONES
• To activate this function touch
. The
symbol
comes on.
• To deactivate this function touch
.
The heat setting that you set before
comes on.
Lock
When the cooking zones operate, you can
. It prelock the control panel, but not
vents an accidental change of the heat setting.
First set the heat setting.
. The symbol
To start this function touch
comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
. The heat
To stop this function touch
setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop
this function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not
set the heat settings.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
To deactivate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not
set the heat settings. Touch
for 4
comes on.
seconds. The symbol
• Deactivate the appliance with
.
To override The Child Safety Device for
only one cooking time
• Activate the appliance with
. The symcomes on.
bol
• Touch
for 4 seconds. Set the heat
setting in 10 seconds. You can operate
the appliance.
• When you deactivate the appliance with
, The Child Safety Device operates
again.
20 progress
For induction cooking zones a strong electro-magnetic field creates the heat in the
cookware very quickly.
Cookware for induction cooking zones
Important! Use the induction cooking
zones with correct cookware.
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled steel,
stainless steel, the bottom made of multilayer (with correct mark from a manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass,
glass, ceramic, porcelain.
Cookware is correct for an induction
hob if …
• ... some water boils very quickly on a
zone set to the highest heat setting..
• ... a magnet pulls on to the bottom of the
cookware.
The bottom of the cookware must
be as thick and flat as possible.
The noises during operation
If you can hear
• crack noise: cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• whistle sound: you use one or more
cooking zones with high power levels and
the cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• humming: you use high power levels.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
Hea
t
setting
Use to:
Time
The noises are normal and do not refer
to appliance malfunction.
Energy saving
How to save energy
• If it is possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a cooking zone before
you start it.
• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
The cooking zone efficiency
The cooking zone efficiency is related to the
diameter of the cookware. The cookware
with a smaller diameter than the minimum
receives only a part of the power generated
by the cooking zone. For the minimum diameters see the Technical Information
chapter.
The Examples of cooking applications
The relation between the heat setting and
the cooking zone consumption of power is
not linear.
When you increase the heat setting it is not
proportional to the increase of the cooking
zone consumption of power.
It means that the cooking zone with the
medium heat setting uses less than a half of
its power.
The data in the table is for guidance
only.
Hints
Nominal
power consumption
Keep warm the food you
cooked
as required
Put a lid on a cookware
3%
1-2
Hollandaise sauce, melt:
butter, chocolate, gelatine
5 - 25 min
Mix from time to time
3–5%
1-2
Solidify: fluffy omelettes,
baked eggs
10 - 40 min
Cook with a lid on
3–5%
2-3
Simmer rice and milkbased
dishes, heating up readycooked meals
25 - 50 min
Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix
milk dishes part procedure
through
5 – 10 %
3-4
Steam vegetables, fish,
meat
20 - 45 min
Add some tablespoons of
liquid
10 – 15 %
1
progress 21
Hea
t
setting
Use to:
Time
Hints
Nominal
power consumption
4-5
Steam potatoes
20 - 60 min
Use max. ¼ l water for
750 g of potatoes
15 – 21 %
4-5
Cook larger quantities of
food, stews and soups
60 - 150 min
Up to 3 l liquid plus ingredients
15 – 21 %
6-7
Gentle fry: escalope, veal
cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through
31 – 45 %
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks
5 - 15 min
Turn halfway through
45 – 64 %
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips
100 %
Boil large quantities of water. Power management is activated.
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the glassceramic cause no effect on how the
appliance operates.
2. Clean the appliance with a moist cloth
and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to
the appliance. Use a special scraper
for the glass . Put the scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is
sufficiently cool: limescale rings ,
water rings, fat stains, shiny metallic
discolorations. Use a special cleaning
agent for glass ceramic or stainless
steel.
TROUBLESHOOTING
Problem
You cannot activate the appliance or operate it.
Possible
Remedy
Activate the appliance again
and set the heat setting in less
than 10 seconds.
22 progress
Problem
Possible
Remedy
You touched 2 or more sensor
fields at the same time.
Touch only one sensor field.
The STOP+GO function operates.
Refer to the chapter “Daily
Use”.
There is water or fat stains on
the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds and
the appliance deactivates.
An acoustic signal sounds
when the appliance is deactivated.
You put something on one or
more sensor fields.
Remove the object from the
sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on the sen.
sor field
Remove the object from the
sensor field.
The residual heat indicator
does not come on.
The cooking zone is not hot
because it operated only for a
short time.
If the cooking zone operated
sufficiently long to be hot,
speak to the service centre.
The Automatic Heat Up function does not operate.
The cooking zone is hot.
Let the cooking zone become
sufficiently cool.
The highest heat setting is set.
The highest heat setting has
the same power as the Automatic Heat Up function.
The heat setting changes between two levels.
The Power management is activated.
Refer to “Power management”.
The sensor fields become hot.
The cookware is too large or
you put it too near to the controls.
Put large cookware on the rear
cooking zones if necessary.
comes on
The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance and
activate it again.
comes on
The Child Safety Device or the
Lock function operates.
Refer to the chapter “Daily
Use”.
comes on
No cookware is on the cooking
zone.
Put cookware on the cooking
zone.
Incorrect cookware.
Use the correct cookware.
The diameter of the bottom of
the cookware is too small for
the cooking zone.
Move cookware to a smaller
cooking zone.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from
the electrical supply for some
time. Disconnect the fuse from
the electrical system of the
house. Connect it again. If
comes on again, speak to the
service centre.
and number comes on.
progress 23
Problem
comes on
Possible
Remedy
There is an error in the appliance because a cookware boils
dry. The overheating protection
for the cooking zones and the
Automatic Switch Off operate.
Deactivate the appliance. Remove the hot cookware. After
approximately 30 seconds, activate the cooking zone again. If
the cookware was the problem,
the error message goes out of
the display, but the residual
heat indicator can stay. Let the
cookware become sufficiently
cool and refer to “Cookware for
the induction cooking zone” to
see if your cookware is compatible with the appliance.
If you tried the above solutions and cannot
repair the problem, speak to your dealer or
the customer service. Give the data from
the rating plate, three digit letter code for
the glass ceramic (it is in the corner of the
glass surface) and an error message that
comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer
service technician or dealer will not be free
of charge, also during the warranty period.
The instructions about the customer service
and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record the information below from the rating
plate. The rating plate is on the bottom of
the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you
assemble the appliance into correct built-
in units and work surfaces that align to
the standards.
Connection cable
• The appliance is supplied with the connection cable.
• Replace the damaged mains cable with a
special cable (type H05BB-F Tmax 90°C;
or higher). Speak to your local Service
Centre.
24 progress
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
750+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
If you use a protection box (an additional accessory2)), the front airflow
space of 5 mm and protective floor directly below the appliance are not necessary.
You can not use the protection box if
you install the appliance above an
oven.
2) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.
progress 25
TECHNICAL INFORMATION
Modell PAI8105E
Prod.Nr. 949 594 326 00
Typ 58 GBD C3 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Cooking zones power
Cooking zone
Nominal Power
(Max heat setting) [W]
Power Function
activated [W]
Power function
maximum duration [min]
Minimum cookware diameter
[mm]
Right rear — 210
mm
2300 W
3200 W
10
180
Right front — 210
mm
2300 W
3200 W
10
180
Left rear — 210
mm
2300 W
3200 W
10
180
Left front — 210
mm
2300 W
3200 W
10
180
The power of the cooking zones can be different in some small range from the data in
the table. It changes with the material and
dimensions of the cookware.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
26 progress
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
26
28
30
32
34
En cas d'anomalie de fonctionnement
35
Instructions d'installation
36
Caracteristiques techniques
38
En matière de protection de
l'environnement
38
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de
blessure ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu’ils
sont sans surveillance ou en l’absence
d’instruction d’une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l’appareil sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée
des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés
de l'appareil lorsqu'il est en cours de
fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les
parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de
sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni
entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours des
précautions lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte
ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment
d'espace entre le fond de l'appareil et le
tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
• Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 5 mm entre le plan de travail et l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'absence d'un espace de ventilation adéquat.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
progress 27
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• Avant chaque raccordement, assurezvous que la borne principale de l'appareil
est hors tension.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une
surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antichocs est installée.
• Contrôlez que les câbles d'alimentation
n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil électrique à des prises électriques situées à proximité.
• Ne laissez pas les connexions s'emmêler.
• Utilisez une pince pour détendre le câble.
• Utilisez le câble d'alimentation approprié.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec
un minuteur externe ou un système de
commande à distance.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation. Ne vous fiez pas uniquement au détecteur de récipient.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de votre table de cuisson
est endommagée (éclat, fêlure, etc.), débranchez-la de la prise électrique pour
éviter tout risque de choc électrique.
• Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de 30 cm
des zones de cuisson à induction lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaude peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque
vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
• Ne tentez pas d'éteindre un incendie
avec de l'eau. Débranchez l'appareil et
couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
28 progress
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
Entretien et nettoyage
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
2
Zone de cuisson à induction
Zone de cuisson à induction
Zone de cuisson à induction
Bandeau de commande
Zone de cuisson à induction
1
2
3
4
5
5
4
3
Description du bandeau de commande
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
progress 29
Appuyez sur les touches sensitives pour faire fonctionner l'appareil. Les
affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont
activées.
Touche sensitive
Fonction
1
Pour allumer et éteindre l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de
commande.
3
Pour activer et désactiver la fonction STOP+GO.
4
Voyants du minuteur des zones de
cuisson
Pour indiquer la zone de cuisson à laquelle se réfère la durée sélectionnée.
5
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
6
Pour activer la fonction Booster.
7
Pour activer la fonction Bridge.
8
Affichage du niveau de cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
9
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
10
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
Pour sélectionner une zone de cuisson.
11
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
-
La zone de cuisson est activée.
La fonction STOP+GO est activée.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée.
La fonction Booster est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
La zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
La fonction Verrouillage/Sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
Avertissement
La chaleur
résiduelle peut être source de brûlures !
Les zones de cuisson à induction génèrent
la chaleur nécessaire directement sur le
fond des plats de cuisson. La table vitrocéramique est chauffée par la chaleur des récipients.
30 progress
UTILISATION QUOTIDIENNE
Activation et désactivation
pendant 1 seconde pour
Appuyez sur
activer ou désactiver l'appareil.
Arrêt automatique
Cette fonction met à l'arrêt l'appareil
automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont désac).
tivées (
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir mis en fonctionnement l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes
(une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques
instants et l'appareil se met à l'arrêt. Retirez l'objet du bandeau de commande ou
nettoyez celui-ci.
• L'appareil surchauffe (par ex., lorsque
tout le liquide s'est évaporé du récipient).
Laissez refroidir la zone de cuisson avant
de réutiliser l'appareil.
• Vous utilisez des récipients inadaptés. Le
s'allume et la zone de cuissymbole
son se désactive automatiquement au
bout de 2 minutes.
• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants,
s'allume et l'appareil se met à l'arrêt. Voir
ci-dessous.
• La relation entre le niveau de cuisson et
les durées de la fonction d'arrêt automatique :
•
,
: 6 heures
•
: 5 heures
•
: 4 heures
•
: 1,5 heure
Niveau de cuisson
Appuyez sur le bandeau de sélection sur le
niveau de cuisson souhaité. Modifiez-le au
besoin en appuyant sur une autre position,
à droite ou à gauche. Ne relâchez pas la
pression tant que le niveau de cuisson souhaité n'est pas atteint. L'affichage indique le
niveau de cuisson.
Fonction Bridge
La fonction Bridge couple deux zones de
cuisson de telle façon qu'elles fonctionnent
comme une seule.
Réglez d'abord l'une des zones de cuisson.
Pour activer la fonction Bridge, appuyez sur
. Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson, appuyez sur l'une des touches
sensitives.
Pour désactiver la fonction Bridge, appuyez
. Les zones de cuisson fonctionnent
sur
de nouveau de manière indépendante.
Lorsque vous n'utilisez qu'une seule zone
de cuisson, nous vous recommandons
d'utiliser celle située à l'arrière. De même,
lorsque vous utilisez un récipient de grande
taille, nous vous recommandons de le placer vers la zone de cuisson arrière.
Démarrage automatique de la cuisson
La fonction de démarrage automatique de
la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le niveau de cuisson souhaité. Cette
fonction active le niveau de cuisson le plus
élevé pendant un certain temps (voir le
schéma) puis redescend au niveau sélectionné.
Pour activer la fonction de démarrage automatique de la cuisson pour une zone de
cuisson :
1. Appuyez sur la touche
(
s'affiche).
2. Réglez immédiatement le niveau de
cuisson souhaité. Au bout de 3 secons'affiche.
des,
Pour désactiver cette fonction, modifiez le
niveau de cuisson.
progress 31
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fonction Booster
La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson
à induction. La fonction Booster peut être
activée pour une durée limitée (voir le chapitre « Caractéristiques techniques »). La zone de cuisson à induction revient ensuite
automatiquement au niveau de cuisson le
plus élevé. Pour activer cette fonction, ap;
s'affiche. Pour la désacpuyez sur
tiver, modifiez le niveau de cuisson.
Gestionnaire de puissance
Le gestionnaire de puissance répartit la
puissance disponible entre deux zones de
cuisson qui sont couplées pour former une
paire (voir la figure). La fonction Booster
augmente la puissance au niveau maximal
pour l'une des zones de cuisson de la paire. La puissance de la seconde zone de
cuisson diminue automatiquement. L'affichage du niveau de cuisson de la zone à
puissance réduite oscille entre deux niveaux.
Minuteur
Minuteur dégressif
Utilisez le minuteur pour régler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson pendant une session.
Réglez le minuteur après avoir choisi la
zone de cuisson.
Le réglage du niveau de cuisson peut être
défini avant ou après celui du minuteur.
• Pour régler la zone de cuisson:apà plusieurs reprises juqu'à
puyez sur
ce que l'indicateur d'une zone de cuisson
nécessaire s'allume.
• Pour activer ou changer le minuteur :
ou du minuappuyez sur la touche
teur pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de
cuisson clignote plus lentement, le décompte a commencé.
• Pour désactiver le minuteur : réglez la
et appuyez sur
zone de cuisson avec
pour désactiver le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.
• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la
. Le voyant de la zone de cuistouche
son clignote plus rapidement. L'affichage
indique le temps restant.
Une fois le temps écoulé, le signal sonore
retentit et 00 clignote. La zone de cuisson
se désactive.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
32 progress
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme
minuterie lorsque les zones de cuisson ne
sont pas en fonctionnement. Appuyez sur
. Appuyez sur la touche
ou
pour
régler la durée souhaitée. Une fois le temps
écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
STOP+GO
La fonction STOP + GO permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives sur le niveau de cuisson le plus
).
bas (
Lorsque la fonction STOP + GO est en
cours, vous ne pouvez pas modifier le niveau de cuisson.
La fonction STOP + GO ne désactive pas
le minuteur.
• Pour activer cette fonction, appuyez sur
. Le symbole
s'allume.
• Pour désactiver cette fonction, appuyez
. Le niveau de cuisson précédent
sur
s'allume.
Verrouillage
Pendant l'utilisation des zones de cuisson,
vous pouvez verrouiller le bandeau de com. Ceci
mande, à l'exception de la touche
empêchera une modification involontaire du
niveau de cuisson.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Pour démarrer cette fonction, appuyez sur
. Le symbole
s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur
. Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt,
vous désactivez également cette fonction.
Sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation
involontaire de l'appareil.
Pour activer le dispositif de sécurité
enfants :
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le
symbole
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. Appendant 4 secondes. Le
puyez sur
s'allume.
symbole
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants pour une seule session de
cuisson
• Activez l'appareil avec
. Le symbole
s'allume.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent Vous pouvez
utiliser l'appareil.
• Lorsque vous désactivez l'appareil avec
, la sécurité enfants est à nouveau activée.
CONSEILS UTILES
ZONES DE CUISSON À INDUCTION
Sur les zones de cuisson à induction, un
champ électromagnétique puissant chauffe
les récipients très rapidement.
Récipients compatibles avec les zones
de cuisson à induction
Important Utilisez des récipients adaptés
aux zones de cuisson à induction.
Matériaux des ustensiles de cuisson
• adaptés: fonte, acier, acier émaillé, acier
inoxydable, fond multicouches (avec
marque correcte d'un fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les récipients conviennent à
l’induction si :
• ... une petite quantité d’eau contenue
dans un récipient chauffe très rapidement
sur une zone de cuisson réglée sur le niveau de cuisson maximal,
progress 33
• ... un aimant adhère au fond du plat de
cuisson.
Le fond du récipient doit être aussi
plat et épais que possible.
Bruit pendant le fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé
de différents matériaux (conception
"sandwich").
• un bruit de sifflement : vous utilisez une
ou plusieurs zones de cuisson avec des
niveaux de cuisson élevés et le récipient
est composé de différents matériaux
(conception "sandwich").
• Un bourdonnement : vous utilisez des
puissances élevées.
• Un cliquètement : des commutations
électriques se produisent.
• Un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Les bruits décrits sont normaux et ne
constituent pas un dysfonctionnement.
Économies d'énergie
Comment réaliser des économies
d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
Nivea
u de
cuis
son
Utilisation :
Durée
• Déposez toujours le récipient sur la zone
de cuisson avant de mettre celle-ci en
fonctionnement.
• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle
pour conserver les aliments au chaud ou
pour faire fondre.
Efficacité de la zone de cuisson
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus petit que le diamètre minimal recommandé ne
reçoit qu'une petite partie de la puissance
générée par la zone de cuisson. Pour connaître les diamètres minimaux, voir le chapitre « Caractéristiques techniques ».
Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et la
consommation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas linéaire.
Lorsque vous augmentez le niveau de cuisson, l'augmentation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson utilisée
à un niveau de cuisson moyen utilise moins
de la moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.
Conseils
Consommation énergétique nominale
Maintenir au chaud les plats
que vous venez de cuire
selon les besoins.
Mettez un couvercle sur le
récipient
3%
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : du beurre, du chocolat,
de la gélatine
5 - 25 min
Remuez de temps en
temps
3–5%
1-2
Solidifier : omelettes baveuses, œufs au plat
10 - 40 min
Couvrez pendant la cuisson.
3–5%
2-3
Cuire à feu doux le riz et les
plats à base de produits laitiers ; réchauffage des plats
cuisinés
25 - 50 min
Ajoutez au moins deux
fois plus d'eau que de riz.
Remuez car les aliments à
base de lait se séparent
durant la cuisson.
5 – 10 %
3-4
Cuire les légumes, le poisson, la viande à la vapeur
20 - 45 min
Ajoutez quelques cuillerées à soupe de liquide
10 – 15 %
1
34 progress
Nivea
u de
cuis
son
Utilisation :
Durée
Conseils
Consommation énergétique nominale
4-5
Cuire des pommes de terre
à la vapeur
20 - 60 min
Utilisez max. ¼ l d'eau
pour 750 g de pommes
de terre.
15 – 21 %
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, ragoûts et soupes
60 - 150 min
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide, plus les ingrédients.
15 – 21 %
6-7
Poêler à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau,
côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retournez à la moitié du
temps
31 – 45 %
7-8
Poêler à feu vif des pommes
de terre rissolées, filets,
steaks
5 - 15 min
Retournez à la moitié du
temps
45 – 64 %
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.
100 %
Faire bouillir une grande quantité d'eau. Le gestionnaire de puissance est
activé.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson
dont le fond est propre.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de
l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la
vitre. Tenez le racloir incliné sur la
surface vitrée et faites glisser la lame
du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces
de calcaire et d'eau, projections de
graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide
d'un chiffon propre.
progress 35
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Possible
Vous ne pouvez pas mettre en
fonctionnement l'appareil ou le
faire fonctionner.
Solution
Mettez de nouveau en fonctionnement l'appareil et réglez
le niveau de cuisson en moins
de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs
touches sensitives en même
temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
La fonction STOP+GO est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et
l'appareil se met à l'arrêt.
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est à l'arrêt.
Vous avez posé quelque chose
sur une ou plusieurs touches
sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
L'appareil se met à l'arrêt.
Vous avez posé quelque chose
sur la touche sensitive
.
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer,
faites appel à votre service
après-vente.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne pas.
La zone de cuisson est chaude.
Laissez la zone de cuisson refroidir.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est identique à la fonction
de démarrage automatique de
la cuisson.
Le niveau de cuisson change.
Le gestionnaire de puissance
est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Gestionnaire de puissance ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près des
commandes.
Placez les récipients de grande
taille sur les zones de cuisson
arrière, si nécessaire.
s'allume
La fonction d'arrêt automatique
est activée.
Mettez à l'arrêt l'appareil puis
mettez-le de nouveau en fonctionnement.
s'allume
La fonction Sécurité enfants ou
Verrouillage est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume
Aucun récipient ne se trouve
sur la zone de cuisson.
Placez un récipient sur la zone
de cuisson.
Récipient inadapté.
Utilisez un récipient adapté.
Le diamètre du fond du récipient est trop petit pour la zone
de cuisson.
Déplacez le récipient sur une
zone de cuisson plus petite.
36 progress
Problème
et un chiffre s'affichent.
s'allume
Possible
Solution
Une erreur s'est produite dans
l'appareil.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant
quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation
domestique. Rebranchez l'appareil. Si
s'allume à nouveau, contactez votre service
après-vente.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil car un récipient
chauffe à vide. La protection
anti-surchauffe des zones de
cuisson et l'arrêt automatique
sont activés.
Mettez à l'arrêt l'appareil. Enlevez le récipient chaud. Au bout
d'environ 30 secondes, remettez la zone de cuisson en fonctionnement. Si le récipient était
la cause du problème, le message d'erreur disparaît de l'affichage, mais le voyant de chaleur résiduelle peut demeurer.
Laissez le récipient refroidir et
reportez-vous au chapitre « Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson
à induction » pour voir si votre
récipient est compatible avec
l'appareil.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre revendeur ou
au service après-vente. Veuillez lui fournir
les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans
un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de
la part de l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
magasin vendeur peut être facturé même
en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez cidessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se
trouve au bas de l'enveloppe extérieure de
l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble
spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de
calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
progress 37
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
750+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option3)), l'espace
de circulation d'air de 5 mm et le fond
de protection installé directement sous
l'appareil ne sont plus nécessaires.
Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de
protection si vous installez l'appareil
au-dessus d'un four.
3) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.
38 progress
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modell PAI8105E
Prod.Nr. 949 594 326 00
Typ 58 GBD C3 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau
de cuisson
max.) [W]
Fonction Booster activée [W]
Durée minimale
de la fonction
Booster [min]
Diamètre minimal du récipient [mm]
Arrière droite —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Avant droite —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Arrière gauche —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Avant gauche —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
La puissance des zones de cuisson peut légèrement différer des données du tableau.
Elle change selon la matière et les dimensions du récipient.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont
écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables
grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage
dans le conteneur approprié du centre
de collecte des déchets de votre commune.
progress 39
INHALT
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
39
41
43
45
47
Fehlersuche
Montageanleitung
Technische Daten
Umwelttipps
48
49
51
51
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Warnung! Es besteht
Erstickungsgefahr. Risiko von
Verletzungen oder permanenten
Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab
8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten sowie von
Personen ohne bisherige Erfahrung im
Umgang mit solchen Geräten bedient
werden, wenn sie dabei beaufsichtigt
werden oder ihnen die Benutzung des
Geräts von einer Person erklärt wurde,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Alle Verpackungsmaterialien von Kindern
fernhalten.
• Halten Sie Kinder und Haustiere während
des Betriebs oder der Abkühlphase vom
Gerät fern. Zugängliche Teile sind heiß.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung
ausgestattet ist, empfehlen wir, diese zu
einzuschalten.
• Reinigung und Wartung dürfen ohne Beaufsichtigung nicht von Kindern durchgeführt werden.
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den Elektroanschluss
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster.
So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen
dem Geräteboden und der oberen
Schublade ein ausreichender Abstand für
die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite ein
Abstand von 5 mm zur Belüftung frei gelassen wird. Schäden, die durch das Fehlen eines Belüftungsabstands entstehen,
sind von der Garantie ausgenommen.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der
Boden nicht zugänglich ist.
40 progress
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von
einem qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden.
• Stellen Sie vor der Montage sicher, dass
die Hauptklemme des Geräts nicht an die
Spannungsversorgung angeschlossen
ist.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt montiert wird. Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die
Klemme überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Achten Sie beim Anschluss des Geräts
an die Steckdose darauf, dass die elektrische Leitungen weder das Gerät noch
heißes Kochgeschirr berühren.
• Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen nicht lose hängen oder sich verheddern.
• Verwenden Sie eine Zugentlastung für
das Kabel.
• Benutzen Sie das richtige Netzkabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten
Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können), FISchutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine
externe Zeitschaltuhr oder eine separate
Fernsteuerung ein.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es
mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden
heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus. Verlassen Sie sich nicht
auf die Topferkennung.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Bei Sprüngen in der Oberfläche des
Kochfelds schalten Sie die Stromversorgung aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
• Benutzer mit einem Schrittmacher müssen einen Mindestabstand von 30 cm zu
den Induktionskochzonen einhalten,
wenn das Gerät in Betrieb ist.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen
oder erhitzte Gegenstände beim Kochen
mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand bei
niedrigeren Temperaturen als frisches Öl
verursachen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
• Löschen Sie eine Flamme nicht mit Wasser. Schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel
oder einer Feuerlöschdecke.
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf
das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
progress 41
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr ein.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden
kann die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr stets
an, wenn Sie es auf dem Kochfeld umsetzen möchten.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
Reinigung und Pflege
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Allgemeine Übersicht
1
2
1
2
3
4
5
5
4
3
Induktionskochzone
Induktionskochzone
Induktionskochzone
Bedienfeld
Induktionskochzone
42 progress
Bedienfeldanordnung
1
2
3
4
5
11
6
10
9
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegelung/Entriegelung des Bedienfelds.
3
Ein- und Ausschalten der Funktion STOP+GO.
4
Kochzonen-Anzeigen des Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt
wird.
5
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
6
Einschalten der Power-Funktion.
7
Einschalten der Brückenfunktion.
8
Anzeige der Kochstufe
Zeigt die Kochstufe an.
9
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
10
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
Auswählen der Kochzone.
11
Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Die Funktion STOP+GO ist eingeschaltet.
Die Ankochautomatik ist in Betrieb.
Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch warm (Restwärme).
Die Tastensperre/Kindersicherung ist eingeschaltet.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Abschaltautomatik ist in Betrieb.
progress 43
Restwärmeanzeige
Warnung!
Verbrennungsgefahr
durch Restwärme!
den des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik
wird durch die Wärme des Kochgeschirrs
erhitzt.
Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Bo-
TÄGLICHER GEBRAUCH
Ein- und Ausschalten
1 Sekunde lang , um das
Berühren Sie
Gerät ein- oder auszuschalten.
den Finger erst von der Skala, wenn die
richtige Kochstufe eingestellt ist. Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe an.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet (
).
• Nach dem Einschalten des Geräts wird
keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden
mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt einige Male und das Gerät schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen
Sie das Bedienfeld.
• Das Gerät wird zu heiß (z. B. durch einen
leergekochten Topf). Bevor Sie das Gerät
erneut verwenden können, muss die
Kochzone abgekühlt sein.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeleuchtet und die
schirr. Das Symbol
Kochzone wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet
auf und das Gerät wird
das Symbol
ausgeschaltet. Siehe unten.
• Verhältnis zwischen der Kochstufe und
den Zeiten der Abschaltautomatik:
•
,
— 6 Stunden
•
— 5 Stunden
•
— 4 Stunden
•
— 1,5 Stunden
Kochstufe
Berühren Sie auf der Einstellskala die gewünschte Kochstufe. Möchten Sie eine andere Kochstufe einstellen, berühren Sie die
Skala weiter links oder rechts. Nehmen Sie
Brückenfunktion
Die Brückenfunktion verbindet zwei Kochzonen, sie funktionieren dann wie eine
Kochzone.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für eine der
Kochzonen ein.
zum Einschalten der BrüBerühren Sie
ckenfunktion. Zum Einstellen oder Ändern
der Kochstufe berühren Sie eine der Einstellskalen.
zum Ausschalten der BrüBerühren Sie
ckenfunktion. Die Kochzonen arbeiten wieder unabhängig voneinander.
Wenn Sie nur eine Kochzone paarweise
verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen
die hintere Kochzone. Bei der Verwendung
von großem Kochgeschirr empfehlen wir Ihnen, dass Kochgeschirr auf die hintere
Kochzone zu stellen.
Ankochautomatik
Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt
sich die erforderliche Kochstufeneinstellung
in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung
dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang
die höchste Kochstufe (siehe Diagramm)
eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.
So schalten Sie die Ankochautomatik für eine Kochzone ein:
1. Berühren Sie
(
erscheint auf dem
Display).
44 progress
2. Berühren Sie dann gleich danach die
gewünschte Kochstufe. Nach 3 Sekunauf dem Display.
den leuchtet
Ändern Sie die Kochstufe, um die Funktion
abzuschalten.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Power-Funktion
Die Power-Funktion stellt den Induktionskochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung. Die Power-Funktion kann für einen
begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden
(siehe Abschnitt „Technische Daten“). Danach schaltet die Induktionskochzone automatisch auf die höchste Kochstufe um. Be.
leuchtet
rühren Sie zum Einschalten
auf. Zum Abschalten ändern Sie die Kochstufe.
Power-Management
Das Power-Management verteilt die verfügbare Leistung zwischen zwei Kochzonen,
die ein Paar bilden (siehe Abbildung). Mit
der Power-Funktion wird die Leistung für eine Kochzone des Paares auf das Maximum
erhöht. Die Leistung der zweiten Kochzone
wird automatisch verringert. Die Anzeige
der reduzierten Kochzone wechselt zwischen den beiden Kochstufen.
Timer
Kurzzeitmesser
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie den Timer ein, nachdem Sie
die Kochzone ausgewählt haben.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor
Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone leuchtet.
• Aktivieren oder Ändern des
oder , um die
Timers:Berühren Sie
Dauer für den Timer einzustellen ( 00 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie
und berühren Sie
die Kochzone mit
, um den Timer zu deaktivieren. Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
• Anzeigen der verbleibenden Zeit:
aus. Die
Wählen Sie die Kochzone
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Das Display zeigt die verbleibende Zeit
an.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist
ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind,
können Sie den Timer als Kurzzeitwecker
. Berühren Sie
verwenden. Berühren Sie
oder
, um die Zeit einzustellen. Nach
progress 45
Ablauf der eingestellten Zeit ist ein Signalton
zu hören und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
.
Sie
STOP+GO
Mit der Funktion STOP + GO werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die niedrig) geschaltet.
ste Kochstufe (
Ist STOP + GO eingeschaltet, lässt sich die
Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion STOP + GO unterbricht nicht
die Timer-Funktion.
• Berühren Sie zum Einschalten dieser
. Das Symbol
leuchtet
Funktion
auf.
• Berühren Sie zum Ausschalten dieser
. Die zuvor ausgewählte
Funktion
Kochstufe wird eingestellt.
Tastensperre
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie zwar das Bedienfeld verriegeln, je. So wird verdoch nicht das Sensorfeld
hindert, dass die Kochstufe versehentlich
geändert wird.
Stellen Sie erst die Kochstufe ein.
zur Aktivierung der FunktiBerühren Sie
on. Das Symbol
wird 4 Sekunden lang
angezeigt.
Die Uhr läuft weiter.
zur Deaktivierung der
Berühren Sie
Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe
wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das
Gerät ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.
Aktivieren der Kindersicherung:
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das
Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Deaktivieren der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren
Sie
4 Sekunden lang. Das Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Deaktivieren der Kindersicherung für
einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Das
Symbol
leuchtet.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von
10 Sekunden ein. Das Gerät kann jetzt
benutzt werden.
• Nachdem das Gerät mit
ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder
aktiv.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
INDUKTIONSKOCHZONEN
Das Kochgeschirr wird bei Induktionskochzonen durch ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Kochgeschirr für Induktionskochzonen
Wichtig! Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen nur geeignetes
Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter
Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden (wenn vom Hersteller als geeignet
markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn…
• ... Eine geringe Wassermenge darin auf
einer Kochzone, die auf die höchste Stufe geschaltet ist, sehr schnell zu kochen
beginnt.
• ... Ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird.
Der Boden des Kochgeschirrs muss
so dick und so flach wie möglich sein.
46 progress
Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche.
• Prasseln: Das Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben eine oder mehrere
Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet und das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben Kochzonen auf eine
hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Das Gebläse läuft.
Die beschriebenen Geräusche sind
normal und weisen nicht auf einen Defekt hin.
Energiesparen
So sparen Sie Energie
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich,
mit einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem
Einschalten der Kochzone auf.
Koc
hst
ufe
Verwendung:
Zeit
• Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.
Kochzoneneffizienz
Die Kochzoneneffizienz hängt vom Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An Kochgeschirr mit einem kleineren Durchmesser als
der Mindestdurchmesser gelangt nur ein
Teil der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Die Mindestdurchmesser sind im Abschnitt
„Technische Daten“ aufgeführt.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und
dem Energieverbrauch der Kochzone ist
nicht linear.
Bei einer höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht proportional an.
Das bedeutet, dass die Kochzone, die auf
eine mittlere Kochstufe eingestellt ist, weniger als die Hälfte ihrer maximalen Leistung
verbraucht.
Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.
Tipps
Nennleistungsaufnahme
Zum Warmhalten von Speisen
Nach Bedarf
Benutzen Sie einen Deckel
3%
1-2
Soße Hollandaise, Schmelzen von: Butter, Schokolade, Gelatine
5 - 25 Min.
Ab und zu umrühren
3–5%
1-2
Stocken: Schaumomeletts,
gebackene Eier
10 - 40 Min.
Mit Deckel garen
3–5%
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten
25 - 50 Min.
Mindestens doppelte
Menge Flüssigkeit zum
Reis geben, Milchgerichte
zwischendurch umrühren
5 – 10 %
3-4
Dünsten von Gemüse,
Fisch, Fleisch.
20 - 45 Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben
10 – 15 %
4-5
Dünsten von Kartoffeln
20 - 60 Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden
15 – 21 %
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte
und Suppen
60 - 150 Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus
Zutaten
15 – 21 %
1
progress 47
Koc
hst
ufe
Verwendung:
Zeit
Tipps
Nennleistungsaufnahme
6-7
Braten bei schwacher Hitze:
Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts
Nach Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
31 – 45 %
7-8
Braten bei starker Hitze:
Rösti, Lendenstücke, Steaks
5 - 15 Min.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
45 – 64 %
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites
100 %
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Management-Funktion ist
eingeschaltet.
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die
Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei
stärkehaltigen Produkten, eine
gesundheitliche Gefährdung durch
Acrylamid verursachen. Daher empfehlen
wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen
zu garen und die Speisen nicht zu stark zu
bräunen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden
des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken in der
Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas. Den
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde
Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür
einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
48 progress
FEHLERSUCHE
Problem
Mögliche
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät erneut
ein und stellen Sie innerhalb
von 10 Sekunden die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Die Funktion STOP+GO ist eingeschaltet.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Ein akustisches Signal ertönt
und das Gerät schaltet ab.
Wenn das Gerät ausgeschaltet
wird, ertönt ein akustisches
Signal.
Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand
von den Sensorfeldern.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sensorfeld
gestellt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb
war.
War die Kochzone lange genug
eingeschaltet, um heiß zu sein,
wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.
Die Ankochautomatik startet
nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat die
gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen um.
Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet.
Siehe „Power-Management“.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
oder Sie haben es zu nahe an
die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus und
wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder die
Tastenverriegelung ist eingeschaltet.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone.
Ungeeignetes Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist für die Kochzone zu klein.
Benutzen Sie eine kleinere
Kochzone.
progress 49
Problem
und eine Zahl leuchten auf.
leuchtet auf.
Mögliche
Abhilfe
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit
lang vom Stromnetz. Schalten
Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn
erneut aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten, da ein Kochgeschirr leer
gekocht ist. Der Überhitzungsschutz der Kochzonen und die
Abschaltautomatik sind eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät aus.
Das heiße Kochgeschirr entfernen. Schalten Sie die Kochzone nach etwa 30 Sekunden
wieder ein. Lag das Problem
am Kochgeschirr, erlischt die
Fehlermeldung auf dem Display, aber die Restwärmeanzeige kann weiterhin leuchten.
Lassen Sie das Kochgeschirr
abkühlen und überprüfen Sie
anhand der Angaben im Abschnitt „Kochgeschirr für Induktionskochzonen“, ob es für das
Gerät geeignet ist.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben
können, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code
für die Glaskeramik (befindet sich in der
Ecke der Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät
falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine
Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
MONTAGEANLEITUNG
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts
alle Daten, die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich
unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer
(PNC) ........................................
• Seriennummer ............
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passen-
de Einbauschränke und Arbeitsplatten
betrieben werden.
Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel
geliefert.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch
ein entsprechendes Spezialkabel (Typ
H05BB-F Tmax 90 °C oder höher) ersetzt
werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
50 progress
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
750+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Falls Sie einen Schutzboden verwenden (zusätzliches Zubehör4)), ist die
Einhaltung des vorderen Belüftungsabstands von 5 mm unter dem Gerät
nicht nötig.
Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einsetzen, können Sie den
Schutzboden nicht verwenden.
4) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
progress 51
TECHNISCHE DATEN
Modell PAI8105E
Prod.Nr. 949 594 326 00
Typ 58 GBD C3 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Kochzonenleistung
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Power-Funktion
eingeschaltet
[W]
Max. Einschaltdauer der
Power-Funktion
[Min.]
Min. Kochgeschirrdurchmesser [mm]
Hinten rechts —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Vorne rechts —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Hinten links —
210 mm
2300 W
3200 W
10
180
Vorne links —210
mm
2300 W
3200 W
10
180
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig von den Daten in der Tabelle abwei-
chen. Sie ändert sich je nach Material und
Abmessungen des Kochgeschirrs.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.
Kunststoffteile sind mit internationalen
Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS<
usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
www.progress-hausgeraete.de
892952375-A-182012
Download PDF

advertising