Electrolux EKI6551BOX, EKI6551BOW User manual

Electrolux EKI6551BOX, EKI6551BOW User manual
EKI6551BO
................................................ .............................................
SV SPIS
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UGN - KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
3
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller
mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
4
www.electrolux.com
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort
från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
SVENSKA
• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att
heta kokkärl faller ned från produkten
när dörren eller fönstret är öppet.
VARNING
Se till att montera ett stabiliseringsmedel för att förhindra att produkten tippar. Se kapitlet Montering.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
produktens lucka, speciellt inte när
luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
5
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Produkten blir varm inuti när den är
igång. Vidrör inte värmeelementen som
finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten med en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De blir heta.
• Stäng av kokzonen efter användning.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla
ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är
igång.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första
gången.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av
luft och alkohol.
Försök inte släcka eld med vatten.
Koppla från produkten och täck över
flamman med ett lock eller en brandfilt.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– Lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med
skadad botten kan repa glaskeramiken.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter.
Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
SVENSKA
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
1 Häll
2
3
4
5
5
4
7
3
6
2
1
2 Kontrollpanelen
3 Uttag för matlagningstermometer
4 Grill
5 Ugnslampa
6 Fläkt- och värmeelement
7 Ugnsnivåer
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
1 Induktionskokzon 1400 W, med ef-
145 mm
fektfunktion 2500 W
180 mm
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
fektfunktion 2800 W
180 mm
210 mm
4 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
4
6
5
7
fektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W
8
www.electrolux.com
3.3 Kontrollpanelen
1
2
3
4
1
1 Vred för hällen
2 Vred för ugnsfunktionerna
3 Temperatur-/tidsdisplay
4 Temperaturvred
5
5 Temperaturindikator
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
3.4 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Super Clean långpanna
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
4.3 Ställa klockan
Du måste ställa in tiden innan du
kan använda ugnen.
4.1 Första rengöring
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett
strömavbrott blinkar indikeringen för
klockfunktionen.
Tryck på + eller --knappen för att ställa in
rätt tid.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Touch-kontroll
Tryck på och håll in sensorn på
kontrollpanelen i minst en sekund
för att använda produkten.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
1s
Ändra tiden genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för klockfunktionen blinkar.
Du kan inte samtidigt ställa in
Koktid
och Sluttid
.
SVENSKA
4.4 Bränna ur ugnen
Upphetta den tomma produkten för att
bränna bort återstående fett.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten vara igång i en timme.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten vara igång i tio minuter.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta är
normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
4.5 Barnlås
Barnlåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låsknappen (A)
åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
B
A
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
9
Avaktivera barnlåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt
höger
2. Tryck och håll inne knappen (B)
3. Släpp låsknappen (A)
4. Släpp knappen (B)
Aktivera barnlåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt
höger
2. Tryck och håll inne knappen (B)
3. Släpp knappen (B)
4. Släpp låsknappen (A)
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
10 www.electrolux.com
5.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
7
6
5
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna
och displayen visar vilka funktioner som är aktiverade.
1
Touch-kontroll
Funktion
Timerdisplay.
För att visa tiden i minuter.
2
För att välja kokzon
3
För att öka eller minska tiden.
/
4
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
5
För att aktivera effektfunktionen.
6
För att aktivera och avaktivera STOP
+GO-funktionen.
7
Värmelägesdisplay.
För att visa det inställda värmeläget.
5.2 Värmelägesdisplay
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
STOP+GO-funktionen är aktiverad.
Automax-funktionen är igång.
Booster-funktionen är igång.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering): tillagar
fortfarande / varmhållning / restvärme.
/
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är
placerat på kokzonen.
SVENSKA
Display
11
Beskrivning
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
5.3 Värmeläge
5.6 Effektreglering
Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar
värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeläför att avaktiveget. Vrid vredet till läge
ra.
Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen).
Effektfunktionen ökar effekten till den
högsta nivån för en kokzon i paret och
minskar effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.
5.4 Automax
Med den automatiska funktionen kan du
få nödvändigt värmeläge på kort tid. Den
ställer in det högsta värmeläget under en
viss tid (se diagrammet) och sänker sedan
värmen till valt läge.
För att starta Automax:
1.
2.
3.
Vrid kokzonsvredet till A-läget.
tänds på displayen.
Ställ genast in önskat värmeläge.
Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "av"-läget.
5.7 Timer
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Använd den för att ställa in en automatisk
avstängningstid för en kokzon.
1.
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
5.5 Booster-funktion
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Boosterfunktionen är aktiv i maximalt 10 minuter.
Därefter ställs induktionskokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. Aktivera genom att vrida vredet till nödvändigt
.
värmeläge och tryck sedan på
tänds på displayen. För att avaktivera
funktionen ändrar du värmeläget.
4.
5.
Ställ in kokzonen. Tryck på
flera
gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.
Du måste ställa in kokzonen innan
du kan ställa timern.
Ställ in värmeläget för kokzonen. Du
kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.
Aktivera timern eller ändra inställd tid
genom att trycka på + eller - på hällens kontrollpanel. Den maximala tiden du kan ställa in är 99 minuter.
Kokzonens indikering blinkar sakta.
Timern börjar räkna ned.
Du kan se återstående tid genom att
trycka på
flera gånger tills indikeringen för nödvändig kokzon blinkar
snabbt. På displayen visas den återstående tiden.
När inställd tid nåtts blinkar 00 och en
ljudsignal hörs. Kokzonen inaktiveras.
Tryck på
len.
för att stänga av signa-
12 www.electrolux.com
Om du vill avaktivera timern innan
inställd tid nåtts ställer du in kokzonen på
och trycker på -.
Den kvarvarande tiden räknas ner
till 00. Kokzonens indikering
slocknar.
2.
Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
blinkar på kontrollpanelen.
3.
Tryck på
blinkar.
4.
I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är aktiverat.
Timern kan användas som signalur när
kokzoner inte används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och aktivera timern, men ställ inte in värmeläget.
5.8 Stop+Go
Funktionen Stop+Go
ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget (
).
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck på
. I displayen visas symbolen
.
• För att avaktivera denna funktion, tryck
på
. Displayen visar värmeläget som
du ställde in tidigare.
När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen och displayen visar de nya värmelägena.
5.9 Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
1. Ställ in ett värmeläge.
2. För att aktivera denna funktion, tryck
. I displayen visas symbolen
på
i 4 sekunder.
3. För att avaktivera denna funktion,
tryck på
. Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras funktionen.
5.10 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera/inaktivera Barnlåset
1. Se till att produkten är inaktiverad.
Det får inte visas några symboler på
kontrollpanelen, förutom
/
/
.
medan symbolen
Barnlåset inaktiveras genom att
stegen ovan görs igen. I displayen
visas symbolen
i 4 sekunder.
Barnlåset är inaktiverat.
För att inaktivera barnlåset för ett
enstaka tillagningstillfälle
1. Aktivera och inaktivera den kokzon
som behövs.
2.
3.
4.
När displayen visar
trycker du på
tills displayen visar
.
Ställ in ett värmeläge för kokzonen på
mindre än 4 sekunder.
När du inaktiverar hällen aktiveras
Barnlåset.
5.11 OptiHeat Control (trestegs
restvärmeindikering)
OptiHeat Control visar restvärmenivån (
\
\
). Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Värmen i
kokkärlet värmer upp glaskeramiken.
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
5.12 Automatisk avstängning
Hällen stängs av automatiskt om:
• Alla kokzoner är avaktiverade
.
• Du spiller något eller sätter något på
hällens kontrollpanel längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.).
En ljudsignal ljuder och hällen stängs
av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. Disoch kokzoplayen visar symbolen
nen stängs av automatiskt efter 2 minuter.
SVENSKA
• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund (se tabellen) visar displayen symbolen
och
hällen stängs av.
Värmeläge
Värmeläge
Avstängningstid
-
5,0 timmar
4,0 timmar
Avstängningstid
1,5 timmar
-
6,0 timmar
-
13
6. HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
6.1 Kokkärl för
induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart
i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Fel: aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• Du kan sätta en magnet i kokkärlets
botten.
Kokkärlets botten skall vara så
tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt
till storleken på kokkärlets botten
upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten
måste ha en minimidiameter.
Kokzon
Minsta kokkärlsdiameter [mm]
Höger bak 180 mm
145
Höger fram 180 mm
145
Kokzon
Minsta kokkärlsdiameter [mm]
Vänster bak 145 mm
125
Vänster fram 210 mm
180
6.2 Buller under användning
Om du hör:
• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Visslande ljud: använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och
kokkärlet är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga energinivåer.
• Klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.
De beskrivna ljuden är normala och
antyder inte att det är något fel på
produkten.
6.3 Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan
den slås på.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
14 www.electrolux.com
Vär- Använd för:
meläge
Tid
Tips
Håll maten som du tillagat varm
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, vär- 25-50
ma färdiglagade rätter
min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
min
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuv- 60-150 Upp till 3 l vätska plus ingreningar och soppor
min
dienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg, pannkakor,
munkar
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, 5-15
biff
min
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
1
efter
behov
Vänd efter halva tiden
Vänd efter halva tiden
Booster-funktionen är bäst för att värma
upp stora mängder vatten.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på
hur produkten fungerar.
2.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speci-
3.
ell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
När du är klar, torka av produkten
med en torr trasa.
SVENSKA
15
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
2.
8.1 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om du stänger av produkten fortsätter
fläkten att gå tills temperaturen i produkten har svalnat.
3.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
Avaktivera produkten genom att vrida
vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till av-läget.
8.2 Aktivera och inaktivera
produkten
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en
ugnsfunktion.
8.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Av-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre
än vid över/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå. De övre och
undre värmeelementen är igång samtidigt.
Pizza/paj
För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.
Bryning
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement
och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar runt
maträtten.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd. Värmen kommer från hela grillelementet.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
16 www.electrolux.com
2.
8.4 Funktionslås
Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.
Funktionslåset avaktiverar inte
strömförsörjningen till spisen.
Låsa ugnen
Vrid vredet till symbolen
par ut cirka 2 mm.
3.
4.
. Vredet hop5.
Låsa upp ugnen
Tryck på vredet och vrid det till önskat
läge.
6.
8.5 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för matlagningstemperaturen.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1.
Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet) i
mitten av köttet.
7.
8.
Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
Matlagningstermometerns symbol
blinkar på displayen.
Tryck på knapparna + eller - för att
ställa in önskad innertemperatur. Du
kan ställa in temperaturen mellan 30
och 99 °C.
Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i matlagningstermometerns uttag under tillagningen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
Avaktivera produkten.
Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur produkten.
VARNING
Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och
kontakt. Det finns risk för att du
bränner dig.
Om köttet inte tillagas som du önskar, utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
SVENSKA
17
8.6 Sätta in ugnstillbehör
Grill- / stekpannan och ugnsgallret
har sidokanter. Dessa kanter och
formen av styrskenorna är en specialanordning för att förhindra att
kokkärlen glider.
Sätta in ugnsgallret och långpannan
tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3 4
1 Funktionslampor
2 Tidvisning
3 Funktionslampa
4 Indikator för matlagningstermometer
hr min
5 Knappen +
6 Väljarknapp
7 Knappen -
7
6
Klockfunktion
5
Tillämpning
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Koktid
Slut
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
För att ställa in när produkten skall stängas av.
18 www.electrolux.com
Du kan använda Koktid och
Stopptid samtidigt för att ställa in
tiden när produkten måste vara
aktiverad och sedan avaktiverad.
Ställ först in Koktid , sedan Stopptid.
3.
9.2 Inställning av klockfunktioner
1.
2.
För Koktid
och Sluttid
, välj en
ugnsfunktion och temperatur. Det behövs inte för Signalur
.
Tryck flera gånger på programknappen tills lampan för önskad klockfunktion blinkar.
4.
5.
Tryck på + eller - för att ställa in önskad klockfunktion.
Displayen visar lampan för den klockfunktion som du ställer in. När den inställda tiden har nåtts blinkar lampan
och en ljudsignal hörs i två minuter.
Med funktionerna Koktid
och
Sluttid
stängs produkten av
automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
Vrid vredet för ugnsfunktioner och
temperaturvredet till av-läget.
9.3 Avbryta klockfunktionerma
1.
hr min
2.
Tryck flera gånger på knappen tills
lampan för önskad funktion blinkar.
Tryck och håll knappen - intryckt.
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar på
emaljen.
10.1 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–
15 minuter, om du bakar kakor på mer
än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
SVENSKA
19
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt gräddad
på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att
minska gräddningstiden
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i de- Använd mindre vätska. Kontrollera
gen
mixningstiden, speciellt om du använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Kakan blir inte
jämnt gräddad
För hög temperatur och Minska temperaturen och öka
för kort gräddningstid
gräddningstiden
Kakan blir inte
jämnt gräddad
Degen inte jämnt förde- Fördela degen jämnt på plåten
lad
Kakan gräddas
inte med den inställda tiden
För låg temperatur
Ställ in en kortare gräddningstid
Höj temperaturen något
10.2 Baka i varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Franskbullar
Typ av bakverk
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med
fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vitt bröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Braspannekaka
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
20 www.electrolux.com
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Maränger
Typ av bakverk
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Småkakor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
10.3 Traditionell bakning
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
1
275
värmning
Rågbröd, blandning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
SVENSKA
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Kex/skorpor
Typ av bakverk
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
21
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
10.4 Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tjock - med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tunn botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
10.5 Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan eller på gallret över den
djupa långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
22 www.electrolux.com
10.6 Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
SVENSKA
23
10.7 Traditionell stekning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
24 www.electrolux.com
10.8 Varmluftstillagning
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när
köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på
förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40
min.
10.9 Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
SVENSKA
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Potatisgratäng
Typ av mat
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
25
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när
köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på
förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40
min.
10.10 Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
26 www.electrolux.com
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
10.11 Matlagningstermometer - tabell
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Engelsk rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Engelsk rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
65
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
SVENSKA
27
Lamm
Typ av kött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Fläskstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
75-80
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
Grillområdet är inställt i mitten av nivån
10.12 Grillning
Använd alltid grillfunktionen med
maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå
som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska
fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött
eller fisk.
Livsmedelstyper för
grillning
Galler
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller
lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
28 www.electrolux.com
10.13 Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper för
torkning
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper för
torkning
10.14 Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kyckling,
1000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp
och nervänt tefat på ett större
fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar,
300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
10-15
Grädde kan vispas även om
den fortfarande är lite frusen.
Typ av mat
Grädde, 2 x2
dl
2
80-100
SVENSKA
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
29
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.
Vi rekommenderar därför tillagning vid
låga temperaturer och att inte bryna mat
för hårt.
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du
lättare få bort smuts och den bränner
inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd
en mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras
med en fuktig trasa eller svamp.
Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när
du rengör ugnens kontrollpanel.
11.1 Katalytiska väggar och tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när
ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring
ska ugnen värmas upp regelbundet
utan mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig
svamp.
VARNING
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande
medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan
skadas.
Missfärgning av den katalytiska
ytan påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
11.2 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
30 www.electrolux.com
Borttagning av ugnsstegarna
1
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt!
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen
är framtill. De två fixeringsdelarnas
ändar måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada emaljen.
11.3 Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
VARNING
När luckans glaspaneler skadas
eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra
detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för
ytterligare information.
SVENSKA
31
Ta bort luckan:
1.
2.
Öppna ugnsluckan till ca 30° vinkel eller tills du hör ett klick.
Fatta tag i ugnsluckans sidor med
händerna och dra bort luckan från ugnen.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
30°
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning
när rengöringen är klar. Du ska höra ett
klickljud när du sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.
11.4 Ugnsglaspaneler
Glaset i luckan på din produkt kan
skilja sig från den typ och form du
ser på bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
FÖRSIKTIGHET
Placera luckan med utsidan nedåt
på en mjuk, plan yta för att förhindra repor
Borttagning och rengöring av luckglasen
1.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör luckglasen.
B
3.
4.
Följ stegen i motsatt ordning för att sätta
tillbaka glasen.
32 www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET
De flyttbara glasen har en markering på ena sidan. Kontrollera att
markeringen finns längst upp till
vänster.
11.5 Ugnslampa
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada ugnsbelysningen och lampglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål upp till 300 °C.
4.
Använd samma typ av ugnslampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
11.6 Byte av ugnslampan
1.
2.
Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den
vänstra stegen för att komma åt lampan.
Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
3.
4.
5.
Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300
°C.
Använd samma typ av ugnslampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
11.7 Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan
under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
12. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när
ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som
t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
33
Lösning
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåalls eller hällens display vi- pet har löst ut.
sar "-".
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte
isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Funktionslåset/Låset/
Barnlåset (beroende på
modell) aktiveras.
Inaktivera Låset/Barnlåset/Funktionslåset (beroende på modell).
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar för Låt inte maträtter stå i uglänge i ugnen.
nen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen
är klar.
Produkten är avstängd
men låter fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande. Ingen åtgärd behövs.
Detta är normalt.
Hällens display visar "F".
Kokkärlet är olämpligt el- Använd rätt typ av kokler för litet, eller inget kok- kärl.
kärl är placerat på kokzonen.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Du satte inte in spetsen
på matlagningstermometern på rätt sätt i köttet.
För in matlagningstermometern så att spetsen
hamnar mitt i köttstycket.
Klockans display visar
"F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller så
sitter inte kontakten ordentligt i uttaget.
Sätt i matlagningstermometerns kontakt så långt
det går i uttaget på ugnens sidovägg.
Displayen visar ett felmeddelande som inte
finns i listan "F....".
Det har uppstått ett fel på Koppla bort produkten
produkten.
från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från
säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F och en
siffra visas igen, kontaktar
du din återförsäljare eller
serviceavdelningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
34 www.electrolux.com
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. TEKNISKA DATA
Mått
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Vikt
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste
den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
14. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet.
Om du inte installerar det kan produkten tippa över.
Din produkt har symbolen som visas på bilden (i förekommande
fall) för att påminna dig om att
montera tippskyddet.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
FÖRSIKTIGHET
Mer information om hur produkten
ska installeras finns i ett separat
installationshäfte.
SVENSKA
35
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
892957383-A-382012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement