ELEKTRO HELIOS SI6604 User manual

ELEKTRO HELIOS SI6604 User manual
Bruksanvisning
Spis
SI6604
Innehåll
Säkerhetsinformation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Säkerhetsföreskrifter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Produktbeskrivning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Innan maskinen används första gången _ _ _ _ _ _ _ 6
Häll – daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Häll – råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Häll – underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Ugn – daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ugn – råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ugn – underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Om maskinen inte fungerar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
23
25
26
27
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
Varning Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer
med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
2
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan
leda till brand.
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck
över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens
yta eftersom de blir varma.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor
för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i
sin tur kan leda till att glaset spricker.
• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli mycket het.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen
och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att undvika risken för
elektriska stötar.
• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.
• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Säkerhetsföreskrifter
Installation
Varning Endast en behörig person får installera
den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar
den. Använd alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats under och
bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
3
• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett
fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
Varning Se till att montera ett stabiliseringsmedel
för att förhindra att produkten tippar. Se kapitlet
Montering.
Elektrisk anslutning
Varning Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig
elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer
med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och
nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar
måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas
bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från
eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare,
säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet
vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Använd
Varning Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan
produkten är igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när den
är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång.
Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De
blir heta.
Stäng av kokzonen efter användning.
Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart
koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd
på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.
Varning Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de
värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål
borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka
spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt
med produkten när du öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Försök inte släcka eld med vatten. Koppla från produkten och täck över flamman med ett lock eller en
brandfilt.
Varning Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt
på produktens botten.
– Lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens
funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på
produkten. Ytan kan skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller
utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.
Skötsel och rengöring
Varning Det finns risk för personskador, brand
eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk
för att glasen kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt)
med någon sorts rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i
hus.
Varning Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
Service
• Kontakta Service för att reparera apparaten. Vi rekomenderar att du endast använder originaldelar som
reservdelar.
Avfallshantering
Varning Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
5
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
9
2
1 Strömindikator
2 Vred för ugnsfunktionen
3 4
5
4
3
2
1
5
3 Vred för ugnstemperaturen
4 Temperaturdisplay
6
5 Vred för hällen
6 Värmeelement
7
8
7 Ugnslampa
8 Fläkt- och värmeelement
9 Hyllstöd och positioner
Beskrivning av hällen
1
2
145 mm
3
1 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion
2500 W
2 Ångutlopp
180 mm
180 mm
210 mm
4
6
5
Tillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
3 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion
2800 W
4 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion
2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion
3600 W
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat
för fett.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
Innan maskinen används första gången
Varning Se säkerhetskapitlena.
Första rengöring
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
6
• Rengör ugnen innan du använder den första gången.
Viktigt Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Touch-kontroll
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Tryck på och håll in sensorn på kontrollpanelen i
minst en sekund för att använda produkten.
Avaktivera luckspärren
1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida. Tätningen
släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.
2
B
1s
1
3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2) och sätt
tillbaka den.
1
Bränna ur ugnen
Upphetta den tomma produkten för att bränna bort återstående fett.
1. Välj funktionen
och maximal temperatur.
2.
3.
4.
5.
Låt produkten vara igång i en timme.
och maximal temperatur.
Välj funktionen
Låt produkten vara igång i tio minuter.
och maximal temperatur.
Välj funktionen
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge
en lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
2
4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och sätt den på
luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre
kant.
B
Luckspärr
Luckspärren är som standard aktiverad.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Aktivera luckspärren
Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset åt vänster.
Viktigt Avstängning av produkten inaktiverar inte
luckspärren
7
Häll – daglig användning
Varning Se säkerhetskapitlena.
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
7
6
5
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna och
displayen visar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch-kontroll
Timerdisplay.
1
Funktion
För att visa tiden i minuter.
För att välja kokzon
2
För att öka eller minska tiden.
/
3
4
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
5
För att aktivera effektfunktionen.
6
För att aktivera och avaktivera STOP+GO-funktionen.
Värmelägesdisplay.
7
För att visa det inställda värmeläget.
Värmelägesdisplay
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
STOP+GO-funktionen är aktiverad.
Funktionen Automax är aktiverad.
Strömmen är påslagen.
8
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande / varmhållning / restvärme.
/
Display
Beskrivning
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Värmeläge
Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka
värmeläget. Displayen visar värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeläget. Vrid vreför att avaktivera.
det till läge
Automax
Med den automatiska uppvärmningsfunktionen kan du
få önskat värmeläge på kort tid. Den ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och
sänker sedan värmen till valt läge.
Att starta den automatiska uppvärmningen:
1. Vrid kokzonsvredet till A-läget.
tänds på displayen.
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida vredet till "av"läget.
tänds på displayen. För att avaktivera funktionen ändrar du värmeläget.
Effektreglering
Effektfunktionen ökar den senast valda effekten till den
maximala nivån för en kokzon. Effekten i de andra kokzonerna reduceras automatiskt. Värmeläget för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.
Timer
Använd den för att ställa in en automatisk avstängningstid för en kokzon.
1. Ställ in kokzonen. Tryck på
flera gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.
Du måste ställa in kokzonen innan du kan ställa timern.
2.
3.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Effektfunktion
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter ställs induktionskokzonen automatiskt in
på det högsta värmeläget. Aktivera genom att vrida vre.
det till nödvändigt värmeläge och tryck sedan på
Ställ in värmeläget för kokzonen. Du kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.
Aktivera timern eller ändra inställd tid genom att
trycka på + eller - på hällens kontrollpanel. Den
maximala tiden du kan ställa in är 99 minuter.
Kokzonens indikering blinkar sakta. Timern börjar
räkna ned.
4.
Du kan se återstående tid genom att trycka på
flera gånger tills indikeringen för nödvändig kokzon
blinkar snabbt. På displayen visas den återstående
tiden.
När inställd tid nåtts blinkar 00 och en ljudsignal
hörs. Kokzonen inaktiveras.
5.
Tryck på
för att stänga av signalen.
Om du vill avaktivera timern innan inställd tid nåtts
och trycker på -. Den
ställer du in kokzonen på
kvarvarande tiden räknas ner till 00. Kokzonens indikering slocknar.
Timern kan användas som signalur när kokzoner inte
används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och
aktivera timern, men ställ inte in värmeläget.
9
Stop+Go
Funktionen Stop+Go
ställer in alla påslagna kokzo).
ner på det lägsta värmeläget (
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck på
. I dis.
playen visas symbolen
• För att avaktivera denna funktion, tryck på
. Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.
När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen
och displayen visar de nya värmelägena.
Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa kontrollpanelen.
Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
1. Ställ in ett värmeläge.
2. För att aktivera denna funktion, tryck på
. I disi 4 sekunder.
playen visas symbolen
3. För att avaktivera denna funktion, tryck på
.
Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.
Om du avaktiverar produkten avaktiveras funktionen.
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera/inaktivera Barnlåset
1. Se till att produkten är inaktiverad. Det får inte visas några symboler på kontrollpanelen, förutom
/
/
.
2. Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
blinkar på
kontrollpanelen.
3. Tryck på
medan symbolen
blinkar.
4.
I displayen visas symbolen
låset är aktiverat.
OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering)
\
\
).
OptiHeat Control visar restvärmenivån (
Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs
för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Värmen i kokkärlet värmer upp glaskeramiken.
Varning Risk för brännskador från restvärme!
Automatisk avstängning
Hällen stängs av automatiskt om:
• Alla kokzoner är avaktiverade
.
• Du spiller något eller sätter något på hällens kontrollpanel längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen stängs av. Ta
bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. Displayen visar
och kokzonen stängs av automatiskt
symbolen
efter 2 minuter.
• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund (se tabellen) visar displayen symbolen och hällen stängs av.
Värmeläge
-
Häll – råd och tips
Varning Se säkerhetskapitlena.
Avstängningstid
6,0 timmar
5,0 timmar
4,0 timmar
i 4 sekunder. Barn-
Barnlåset inaktiveras genom att stegen ovan görs
igen. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder.
Barnlåset är inaktiverat.
10
För att inaktivera barnlåset för ett enstaka
tillagningstillfälle
1. Aktivera och inaktivera den kokzon som behövs.
2. När displayen visar
trycker du på
tills dis.
playen visar
3. Ställ in ett värmeläge för kokzonen på mindre än 4
sekunder.
4. När du inaktiverar hällen aktiveras Barnlåset.
-
1,5 timmar
Kokkärl för induktionskokzoner
Viktigt Vid matlagning med induktion genereras värme
nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål,
botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Fel: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik,
porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:
• Vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som
är inställd på det högsta värmeläget.
• Du kan sätta en magnet i kokkärlets botten.
Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan
som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en
viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten
måste ha en minimidiameter.
Kokzon
Minsta kokkärlsdiameter
[mm]
Höger bak 180 mm
145
Höger fram 180 mm
145
Värmeläge
Använd för:
Kokzon
Minsta kokkärlsdiameter
[mm]
Vänster bak 145 mm
125
Vänster fram 210 mm
180
Buller under användning
Om du hör:
• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Visslande ljud: använder du en eller flera kokzoner
med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga
energinivåer.
• Klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.
• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.
De beskrivna ljuden är normala och antyder inte att
det är något fel på produkten.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Tid
Tips
Håll maten som du tillagat varm
efter behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad,
gelatin
5-25 min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40 min Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50 min Minst dubbelt så mycket vätska som ris,
rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45 min Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60 min Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis
1
11
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar och
soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter,
kroketter, korv, lever, redning, ägg, pannkakor, munkar
efter behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15 min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
Effektfunktionen är bäst för att värma upp stora mängder vatten.
Häll – underhåll och rengöring
Varning Se säkerhetskapitlena.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har
ingen inverkan på hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och
mat med socker. Smutsen kan skada produkten
om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa
för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
2.
3.
– Ta bort när produkten svalnat tillräckligt:
kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt
stål.
Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
När du är klar, torka av produkten med en torr
trasa.
Ugn – daglig användning
Varning Se säkerhetskapitlena.
Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att
hålla produktens ytor svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills temperaturen i produkten
har svalnat.
2.
3.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan temperaturen i
produkten ökar.
Avaktivera produkten genom att vrida vredet för
ugnsfunktioner och temperaturvredet till av-läget.
Aktivera och inaktivera produkten
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner till en ugnsfunktion.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Av-läge
12
Tillämpning
Produkten är avstängd.
Ugnsfunktion
Tillämpning
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på
flera nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40
°C lägre än vid över/undervärme.
Varmluft
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå. De övre och undre värmeelementen
är igång samtidigt.
Pizza/paj
För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än
vid över/undervärme.
Bryning
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement och fläkt växelvis så
att den varma luften cirkulerar runt maträtten.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd. Värmen
kommer från hela grillelementet.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex.
tomater, zucchini, svamp).
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
Funktionslås
Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.
Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen
till spisen.
Låsa ugnen
Vrid vredet till symbolen
mm.
. Vredet hoppar ut cirka 2
Låsa upp ugnen
Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.
Sätta in ugnstillbehören
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan bakåt så att
de lutar mot ugnens botten. Skjut in tillbehören mellan
styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter.
Dessa kanter och formen på styrskenorna utgör
tillbehörens tippskydd.
13
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Skjut in långpannan
mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Ugn – råd och tips
Varning Se säkerhetskapitlena.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än
din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca
10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin
normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt
recept, leta efter ett recept som är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om
du bakar kakor på mer än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna.
Om detta händer ska du inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Möjlig orsak
Fel ugnsnivå
Lösning
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir de- För hög ugnstemperatur
gig, klumpig, vattenränder)
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir de- För kort gräddningstid
gig, klumpig, vattenränder)
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska gräddningstiden
14
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop (blir de- För mycket vätska i degen
gig, klumpig, vattenränder)
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden, speciellt om du använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt gräddad
För hög temperatur och för kort
gräddningstid
Minska temperaturen och öka gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte med
den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Baka i varmluft
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Franskbullar
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vitt bröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Småkakor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Braspannekaka
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
15
Traditionell bakning
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
1
275
värmning
Rågbröd, blandning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
16
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (se tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan eller på gallret över den djupa långpannan. (om
det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att
köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i
en stekgryta utan lock.
Steka i varmluft
Nötkött
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer
ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
2-3
160
60-70
17
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
2
160
80-100
Gris
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Fågel
Typ av kött
Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en köttermometer ska den
tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
18
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
2-3
180
60-70
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
2
180
80-100
Gris
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Fågel
Typ av kött
Varmluftstillagning
Typ av mat
Pizza, hembakade
19
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att
sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden
är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites, frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att
sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden
är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Bryning
Nötkött
20
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
2-3
160
60-70
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer
ska den tas bort före grillning.
Lamm
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas
i grilltabellen.
21
• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den
första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av nivån
Galler
Temperatur °C
Tid i min. / Sida 1
Tid i min. / Sida
2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
Livsmedelstyper för grillning
Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i
strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper
för torkning
22
Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en
tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål. Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt
tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Typ av mat
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
Ugn – underhåll och rengöring
Varning Se säkerhetskapitlena.
• Torka av produktens framsida med en mjuk trasa och
varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av
metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle.
På det viset kan du lättare få bort smuts och den
bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle
och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan förstöra Super Clean-ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras med en fuktig
trasa eller svamp. Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ
samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
2
1
1 Ta tag i den främre
delen av skenan och dra
ut den från ugnssidan.
2 Ta tag i den bakre delen av skenan och dra ut
den från ugnssidan och
ta bort den.
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar ska peka framåt.
23
Försiktighet Se till att den längre fixeringsdelen
är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste
peka bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.
Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.
Varning Se till att glasskivorna har svalnat innan
du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går
sönder.
Varning När luckans glaspaneler skadas eller
repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att
förhindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt
lokala servicecenter för ytterligare information.
Ta bort luckan:
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Ta tag i lucklisten (B)
på båda sidorna av
luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra
klämlåset.
Dra lucklisten framåt för
att ta bort den.
B
2. Håll glasen i överkanten ett i taget och dra
dem uppåt och ut ur
skenorna.
Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i omvänd
ordning. Sätt i det mindre glaset först och sedan det
större.
1
2
Försiktighet De flyttbara glasen har en markering
på ena sidan. Kontrollera att markeringen finns
längst upp till vänster.
Ugnstak
Du kan fälla ned värmeelementet i ugnstaket så är det
lättare att göra rent.
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan helt.
Flytta glidstycket tills du hör ett klickande ljud.
Stäng luckan tills glidstycket spärrar den.
Avlägsna luckan.
Luckan tas bort genom att du drar den utåt först
på ena sidan och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning när rengöringen är klar. Du ska höra ett klickljud när du sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.
Ugnslucka och luckglas
Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på bilderna. Antalet glas
kan skilja sig.
24
Varning Innan du tar bort värmeelementet måste
du stänga av produkten. Se till att ugnen har
svalnat.
Det finns risk att bränna sig!
Fälla ned värmeelementet
1. Ta bort ugnsstegarna.
2. Håll i värmeelementet med två händer framtill.
3. Dra det mot fjädertrycket och ut längs ugnsstegarna på båda sidorna.
4. Värmeelementet fälls ned.
Ugnstaket kan nu rengöras.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika
att skada ugnsbelysningen och lampglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål
upp till 300 °C.
Viktigt Använd samma typ av ugnslampa.
4.
Sätt tillbaka lampglaset.
Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen
tas bort.
Sätta tillbaka värmeelementet
1. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd ordning.
Viktigt Sätt tillbaka värmelementet på rätt sätt på de två
sidorna ovanför ugnsstegen på ugnens innervägg.
2.
Sätt in ugnsstegarna.
Ugnslampa
Varning Var försiktig när du byter ugnslampan.
Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av
huvudströmbrytaren.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas
snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd
ordning.
Varning Förvaringslådan kan bli het när ugnen
används. Av det här skälet ska lättantändliga
föremål, som t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar,
grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras
däri.
Om maskinen inte fungerar
Varning Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte alls eller
hällens display visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har löst
ut.
Kontrollera säkringen. Kontakta en
behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Barnlåset/Funktionslåset (beroende
på modell) är aktiverat.
Inaktivera Barnlåset/Funktionslåset
(beroende på modell).
25
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Ugnsbelysningen tänds inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på maten Maten har fått stå kvar för länge i
och i ugnen.
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre
än 15–20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är avstängd men låter
fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande.
Ingen åtgärd behövs. Detta är normalt.
Hällens display visar "F".
Kokkärlet är olämpligt eller för litet,
eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Använd rätt typ av kokkärl.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten.
Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
Varning Se säkerhetsavsnitten.
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Vikt
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
Viktigt Om du ansluter stickproppen från spisen till en
3-faskontakt, måste den ha en neutral fas. Annars
fungerar inte spisen.
Tippskydd
Försiktighet Du måste installera tippskyddet. Om
du inte installerar det kan produkten tippa över.
Din produkt har symbolen som visas på bilden (i
förekommande fall) för att påminna dig om att montera
tippskyddet.
26
Viktigt Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt
höjd.
Försiktighet Mer information om hur produkten
ska installeras finns i ett separat installationshäfte.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
27
www.electrolux.com/shop
892957546-A-222013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement