Electrolux EKI6059EFW User manual

Electrolux EKI6059EFW User manual

EKI6059EFW

................................................ .............................................

DA KOMFUR

SV SPIS

BRUGSANVISNING

BRUKSANVISNING

2

33

2 www.electrolux.com

INDHOLD

1.

OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.

PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.

FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5.

KOGESEKTION – DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.

KOGESEKTION – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.

KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8.

OVN – DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

9.

OVN – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

10.

OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

11.

HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

12.

TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

13.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:

www.electrolux.com

Registrere dit produkt for bedre service:

www.electrolux.com/productregistration

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:

www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler brugen af originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.

Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.

Generelle oplysninger og tips

Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

DANSK

1.

OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

3

1.1

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

ADVARSEL

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

• Børn må ikke lege med apparatet.

• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.

• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.

• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.

• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden overvågning.

1.2

Generelt om sikkerhed

• Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Rør ikke ved varmelegemerne.

• Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt fjernbetjening.

• Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.

4 www.electrolux.com

• Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe.

• Opbevar ikke genstande på kogefladerne.

• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.

• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.

• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.

• Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat.

• Vær forsigtig, når du rør ved opbevaringsskuffen. Den kan blive meget varm.

• For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.

• Hvis den glaskeramiske overflade er revnet: Sluk for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.

• Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.

2.

SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1

Installation

ADVARSEL

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

• Fjern al emballagen.

• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.

• Følg den medfølgende brugsanvisning.

• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.

• Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.

• Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.

• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.

• Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.

• Apparatet må ikke installeres på en platform.

• Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet åbnes.

ADVARSEL

Sørg for at montere stabiliserende midler for at forhindre, at apparatet kan vælte. Se installationsvejledningen.

Tilslutning, el

ADVARSEL

Risiko for brand og elektrisk stød.

• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.

• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.

• Pas på, du ikke beskadiger netstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.

• Elledninger må ikke kommer i berøring med apparatets låge, især når lågen er varm.

• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.

• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.

• Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

• Brug kun korrekte isoleringsenheder:

Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fat-

DANSK 5

ningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.

• Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.

2.2

Brug

ADVARSEL

Risiko for personskade, forbrændinger eller elektrisk stød.

• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.

• Apparatets specifikationer må ikke ændres.

• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppede.

• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.

• Sluk altid apparatet efter hver brug.

• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid grillhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.

• Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, mens apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud.

• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.

• Belast ikke ovnlågen, når den er åben.

• Brug ikke en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem til at betjene apparatet.

• Hold altid apparatets låge lukket, når apparatet er i brug.

• Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De bliver varme.

• Sæt kogezonen på "sluk" efter brug.

• Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads.

• Hvis apparatets overflade er revnet, skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra strømforsyningen. Dette er for at forhindre elektrisk stød.

• Brugere med en pacemaker skal holde en afstand på mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når apparatet er i drift.

6 www.electrolux.com

ADVARSEL

Der er fare for brand eller eksplosion.

• Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe, når de opvarmes. Hold flammer eller opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder mad med dem.

• De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.

• Brugt olie, der kan indholde madrester, kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for første gang.

• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

• Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen.

• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft.

• Forsøg ikke at slukke en brand med vand. Frakobl apparatet, og dæk flammen med et låg eller et brandtæppe.

ADVARSEL

Risiko for beskadigelse af apparatet.

• Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:

– Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.

– Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund.

– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.

– Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.

– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne.

• Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl i garantilovens forstand.

• Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes.

• Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.

• Lad ikke kogegrej koge tørt.

• Pas på, der ikke falder genstande eller kogegrej ned på apparatet. Overfladen kan blive beskadiget.

• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står tomt kogegrej på den.

• Læg ikke aluminiumfolie på apparatet.

• Kogegrej af støbejern, aluminium eller med en beskadiget bund kan forårsage ridser på glaskeramikken. Løft altid disse genstande, når du skal flytte dem på kogesektionen.

2.3

Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL

Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.

• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret.

• Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!

• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.

• Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand.

• Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande.

• Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel.

2.4

Indvendig belysning

• Den type ovnpære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning.

ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød.

• Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.

• Brug kun pærer med samme specifikationer.

2.5

Bortskaffelse

ADVARSEL

Risiko for personskade eller kvælning.

DANSK 7

• Tag stikket ud af kontakten.

• Klip elledningen af, og kassér den.

• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

3.

PRODUKTBESKRIVELSE

3.1

Oversigt over apparatet

1 2 3

8

3

2

1

5

4

4

5

6

6

7

4

5

8

1

2

3

Funktionsvælger, ovn

Temperaturvælger

Lampe for temperatur

Betjeningsknapper, kogesektion

Varmeelement

Ovnpære

Blæser og varmelegeme

Ristpositioner

7

3.2

Kogepladens layout

1 2 3

145 mm

210 mm

180 mm

180 mm

6

5

3.3

Tilbehør

Grillrist

Til service, kageforme, stege.

4

2

3

5

6

1

4

Induktionskogezone, 1400 W, med boosterfunktion, 2500 W

Udluftning

Induktionskogezone, 1800 W, med boosterfunktion, 2800 W

Induktionskogezone, 1800 W, med boosterfunktion, 2800 W

Betjeningspanel

Induktionskogezone, 2300 W, med boosterfunktion, 3600 W

Bageplade

Til kager og småkager.

Bradepande

8 www.electrolux.com

Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.

Magasinskuffe

Nedenunder selve ovnen findes magasinskuffen

4.

FØR IBRUGTAGNING

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

4.1

Rengøring før ibrugtagning

• Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen (hvis relevant).

• Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.

Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

4.2

Sensorfelt

Rør ved, og hold på tasten på betjeningspanelet i mindst 1 sekund for at betjene apparatet.

4.3

Forvarmning

Forvarm det tomme apparat for at afbrænde resterende fedt.

1.

Vælg funktionen temperatur.

og maksimal

2.

Lad apparatet være tændt i én time.

3.

4.

Vælg funktionen og maksimal temperatur.

Lad apparatet være tændt i 10 minutter.

5.

Vælg funktionen og maksimal temperatur.

6.

Lad apparatet være tændt i 10 minutter.

Tilbehøret kan blive varmere end normalt.

Apparatet kan udsende lugt og røg. Det er normalt. Sørg for god udluftning.

4.4

Børnesikring

Børnesikringen er som standard aktiveret.

1s

Åbning og lukning af lågen

Skub sikringen mod højre for at åbne ovnlågen.

Luk lågen uden at trykke på låsearmen.

DANSK 9

Deaktivering af børnesikringen

2

B

1

1.

2.

Tryk på lågelisten (B) på hver side.

Det frigiver låsen.

Træk lågelisten op og fjern den.

3.

Fjern låsearmen (1), flyt den til højre

(2) og sæt den i igen.

1

2

4.

Hold lågelisten (B) i hver ende og placer den på indersiden af lågen. Sæt lågelisten i den øverste kant af lågen.

B

Aktivering af børnesikringen

Foretag ovennævnte procedure igen og flyt låsearmen tilbage til venstre.

5.

KOGESEKTION – DAGLIG BRUG

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

Børnesikringen deaktiveres ikke, når der slukkes for apparatet.

10 www.electrolux.com

5.1

Oversigt over betjeningspanelet

1

2

3

4

7 6 5

Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Lamperne og displayet viser, hvilken funktion, der er i gang.

4

5

6

1

2

3

7

Sensorfelt

Timerdisplayet.

/

Indikator for varmetrin.

Funktion

Viser tiden i minutter.

Vælg kogezone.

Øger eller mindsker tiden.

Låser/låser op for betjeningspanelet.

Aktivering af boosterfunktionen.

Aktiverer/deaktiverer STOP+GO-funktionen.

Viser varmetrinnet.

5.2

Display for varmetrin

-

Display

+ tal

/ /

Forløb

Kogezonen er slukket.

Kogezonen er tændt.

Funktionen STOP+GO er i gang.

Funktionen Automax er i gang.

Boosterfunktionen er i gang.

Der er en funktionsfejl.

OptiHeat Control (tre-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/holde varm/restvarme.

Lås/Børnesikringen er slået til.

Uegnet kogegrej eller for lille, eller der står intet kogegrej på kogezonen.

DANSK 11

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

Display Forløb

Automatisk slukning er aktiveret.

5.6

Effektstyring

5.3

Varmetrin

Drej knappen med uret for at aktivere en kogezone eller øge varmetrinnet. Displayet viser varmetrinnet.

Drej knappen mod uret for at mindske varmetrinnet. Drej knappen til positionen

for at slukke for kogezonen.

Effektstyringen fordeler effekten parvis mellem to kogezoner (se tegningen). Boosterfunktionen øger effekten til det højeste trin for den ene kogezone i et par og sætter den anden kogezone ned på et lavere varmetrin. Displayet for den reducerede zone skifter mellem to niveauer.

5.4

Opkogningsautomatik

Opkogningsautomatikken lader dig opnå det ønskede varmetrin i løbet af kortere tid. Funktionen vælger det højeste varmetrin i et stykke tid (se diagrammet) og skruer derefter ned til det ønskede niveau.

Sådan startes opkogningsautomatikken:

1.

Drej knappen for kogezonen til positionen

A

. tændes i displayet.

2.

3.

Indstil straks det ønskede varmetrin.

Drej knappen til positionen SLUK for at afbryde funktionen.

5.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Booster-funktion

Boosterfunktionen tilfører ekstra effekt til induktionskogezonerne. Boosterfunktionen er højst aktiv i 10 minutter. Derefter slår induktionszonen automatisk tilbage på det højeste varmetrin. Drej knappen til det ønskede varmetrin for at aktivere, og berør derefter . tændes i displayet.

Funktionen deaktiveres, når varmetrinnet

ændres.

5.7

Timer

Brug funktionen til at indstille automatisk slukning for en kogezone.

1.

Indstil kogezonen. Berør en eller flere gange, indtil kontrollampen for den ønskede kogezone tændes.

2.

3.

4.

5.

Kogezonen skal indstilles, før timeren aktiveres.

Indstil varmetrinnet for kogezonen. Du kan også indstille det, efter du har aktiveret timeren.

Berør

+

eller

-

på betjeningspanelet for at aktivere timeren eller ændre den indstillede tid. Der kan højst vælges

99 minutter.

Kontrollampen for kogezonen blinker hurtigere. Timeren begynder at tælle ned.

Berør en eller flere gange, indtil kontrollampen for den ønskede kogezone blinker, for at se den resterende tid. Displayet viser resttiden.

Når den indstillede tid er gået, blinker

00

, og der udsendes et lydsignal. Kogezonen slukkes.

Berør for at slå lydsignalet fra.

12 www.electrolux.com

Indstil kogezonen med , og berør

-

for at deaktivere timeren, før den indstillede tid er gået. Uret tæller ned til

00

. Kontrollampen for kogezonen slukkes.

Du kan bruge timeren som minutur, når der ikke er tændt for kogezonerne. For at gøre dette skal du indstille kogezonen og aktivere timeren, men ikke vælge varmetrin.

5.8

Stop + Go

Stop + Go -funktionen indstiller alle kogezoner, der bruges på det laveste varmetrin ( ).

Denne funktion standser ikke timerfunktionen.

• Berør

for at aktivere funktionen. Displayet viser symbolet .

• Berør

for at deaktivere funktionen.

Displayet viser det tidligere indstillede varmetrin.

Når du ændrer varmetrinnet, deaktiveres funktionen, og displayet viser den nye varmeindstilling.

5.9

Lås

Når kogezonen er i brug, kan betjeningspanelet låses. Det forhindrer utilsigtet ændring af varmetrinnet.

Denne funktion standser ikke timerfunktionen.

1.

Indstil varmetrinnet.

2.

Berør for at aktivere funktionen.

Displayet viser symbolet i 4 sekunder.

3.

Berør for at deaktivere funktionen.

Displayet viser det tidligere indstillede varmetrin.

Når der slukkes for apparatet, deaktiveres funktionen.

5.10

Børnesikring

Funktionen hindrer utilsigtet betjening af kogesektionen.

Aktivering af børnesikringen

1.

Kontroller, at kogesektionen er slukket. Der må ikke vises symboler på

2.

3.

4.

betjeningspanelet, bortset fra /

/ .

Berør i 4 sekunder. Symbolet blinker på betjeningspanelet.

Berør , mens symbolet blinker.

Displayet viser i 4 sekunder. Børnesikringen er aktiveret.

Udfør trinnene igen for at deaktivere børnesikringen. Displayet viser i 4 sekunder. Børnesikringen deaktiveres.

Deaktivering af børnesikringen til en enkelt madlavning

1.

Tænd og sluk for den ønskede kogezone.

2.

Mens displayet viser , skal du berøre , indtil displayet viser .

3.

4.

Indstil varmetrinnet for kogezonen inden for 4 sekunder.

Når kogesektionen deaktiveres, slås børnesikringen til.

5.11

OptiHeat Control (tre-trins restvarmeindikator)

OptiHeat Control viser niveauet af restvarme ( \ \ ). Induktionskogezoner skaber den varme, der er nødvendig til madlavningen, i selve kogegrejets bund.

Varmen i kogegrejet varmer glaskeramikken op.

ADVARSEL

Forbrændingsrisiko ved restvarme!

5.12

Automatisk slukning

Kogesektionen slukkes automatisk, hvis:

• Alle kogezoner er slukket .

• Du spilder noget eller lægger noget på betjeningspanelet i mere end 10 sekunder (en pande, en klud osv.). Der udsendes et lydsignal, og kogesektionen slukkes. Fjern genstanden, eller tør betjeningspanelet af.

• Kogesektionen bliver for varm (f.eks.

hvis en gryde koger tør). Du kan først bruge kogesektionen, når kogezonen er kølet af.

• Du bruger forkert kogegrej. Displayet viser symbolet , og der slukkes automatisk for kogezonen efter 2 minutter.

• Du ikke slukker for en kogezone eller

ændrer på varmetrinnet. Efter et stykke tid (se tabellen) vises symbolet i displayet, og der slukkes for kogesektionen.

Varmetrin

-

Sluktid

6,0 timer

Varmetrin

-

-

DANSK 13

Sluktid

5,0 timer

4,0 timer

1,5 timer

6.

KOGESEKTION – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

6.1

Kogegrej til induktionskogezoner

Ved madlavning med induktion opbygger et kraftigt elektromagnetisk felt varme indvendig i kogegrejet næsten øjeblikkeligt.

Kogegrej

Egnet:

Støbejern, emaljeret jern, rustfrit stål, sandwichbund (mærket som egnet af producenten).

Forkert:

Aluminium, kobber, messing, keramik, porcelæn.

Kogegrej er egnet til induktionskogesektioner, hvis:

• Vand hurtigt kommer i kog på en zone, der står på det højeste varmetrin.

• En magnet hæfter sig til bunden af kogegrejet.

Bunden af kogegrejet

skal være så tyk og plan som muligt.

Kogegrejets mål

: Induktionskogezonerne tilpasser sig til en vis grad automatisk til størrelsen på kogegrejets bund. Den magnetiske del af kogegrejets bund skal have en minimal diameter.

Kogezone

Bageste højre —

180 mm

Forreste højre —

180 mm

Bageste venstre

145 mm

Forreste venstre

210 mm

Mindste diameter for kogegrej

[mm]

145

145

125

180

6.2

Støj under brug

Hvis du kan høre:

• Små knald: Kogegrejet er fremstillet af forskellige materialer (sandwichbund).

• Fløjtende lyd: En eller flere kogezoner kører på højt varmetrin, og kogegrejet består af flere materialer (sandwichbund).

• Brummen: En eller flere kogezoner kører på højt varmetrin.

• Klikken: Elektronikken arbejder.

• Hvislen, summen: Blæseren kører.

Lydene er normale og betyder ikke, at der er noget galt med apparatet.

6.3

Energibesparelse

• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.

14 www.electrolux.com

• Sæt kogegrejet på, inden der tændes for kogezonen.

6.4

Eksempler på anvendelse

Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.

Varmetrin

Bruges til:

1

Hold den tilberedte mad varm

Tid Gode råd

1-2

1-2

Hollandaise, smelte: Smør, chokolade, gelatine

Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte æg

Efter behov

5-25 min.

10-40 min.

Læg et låg på kogegrejet

Bland ind imellem

Læg låg på under tilberedningen

2-3 Mørkogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter

Dampning af grøntsager, fisk, kød

Dampning af kartofler

25-50 min.

Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter under tilberedningen

Tilsæt nogle spsk. væske 3-4

4-5

20-45 min.

20-60 min.

60-150 min.

Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler

4-5 Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper

Op til 3 l væske plus ingredienser

Vendes undervejs 6-7 Nænsom stegning: Schnitzler, cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver, samt opbagte saucer

Kraftig stegning, hash browns

(rösti), tournedos, steaks

Efter behov

7-8

9

Vendes undervejs

Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites

Boosterfunktionen er velegnet til at varme store mængder vand.

5-15 min.

7.

KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

Rengør altid apparatet efter brug.

Brug altid kogegrej med ren bund.

Skrammer eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion.

Sådan fjernes snavs:

1.

Fjernes straks:

Smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers kan det beskadige apparatet. Brug en særlig skraber til glas. Sæt skraberen skråt ned på glasoverfalden, og bevæg bladet hen over overfladen.

Fjernes, når apparatet er tilstrækkeligt afkølet:

Rande af kalk

2.

eller vand, fedtstænk, metalskinnende misfarvning. Brug et rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.

Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.

3.

DANSK

Slut med at

tørre apparatet efter med en ren klud.

15

8.

OVN – DAGLIG BRUG

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

8.1

Køleblæser

Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil temperaturen i apparatet er faldet.

8.2

Aktivering og deaktivering af apparatet

1.

Drej ovnens funktionsvælger for at vælge en ovnfunktion.

2.

3.

Drej termostatknappen for at indstille en temperatur.

Temperaturindikatoren tænder når temperaturen i apparatet stiger.

For at slukke for apparatet drejes knappen for ovnfunktioner og temperaturvælgeren til sluk-positionen.

8.3

Ovnfunktioner

Ovnfunktion Egnet til

SLUK-position Apparatet er slukket.

Varmluft

Over- undervarme

Tærte/Pizza

Bruning

Stor grill

Tørring

Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riller, uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end ved over-/ undervarme.

Til bagning og stegning på én ovnribbe. Det øverste og nederste varmelegeme er tændt på samme tid.

Til fremstilling af pizza, quiche eller tærte. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end ved over-/undervarme.

Til at tilberede store stykker kød. Her arbejder grillelement og blæser efter hinanden, så den varme luft cirkulerer om retterne i ovnen.

Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til ristning af brød. Hele grillelementet er tændt.

Til tørring af skåret frugt (f.eks. æbler, blommer, ferskner) samt grøntsager (f.eks. tomater, squash eller champignons).

16 www.electrolux.com

Ovnfunktion

Optøning

Ovnpære

Egnet til

Til optøning af dybfrost.

Sådan aktiveres ovnlampen uden, at der er valgt en ovnfunktion.

8.4

Funktionslås Til låsning af ovnfunktionerne.

Funktionslås

Ovnens funktionsvælger har en indbygget funktionslås.

Funktionslåsen deaktiverer ikke komfurets strømforsyning.

Oplåsning af ovnen

Tryk på knappen, og drej den til den ønskede position.

Låsning af ovnen

Drej knappen til symbolet . Knappen går ca. 2 mm ud.

8.5

Isætning af ovntilbehør

Den dybe bradepande og grillristen har kanter i siderne. Disse kanter og formen på skinnerne er en speciel anordning til at hindre, at kogegrejet glider.

Indsættelse af rist og bradepande samtidigt

Anbring risten oven på bradepanden.

Skub grill/bradepanden ind mellem skinnerne ud for en af rillerne.

9.

OVN – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskriften samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.

BEMÆRK

Brug en bradepande til meget fugtigt bagværk. Frugtsaft kan give varige pletter på emaljen.

9.1

Bagning

Generelle bemærkninger

• Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før. Tilpas dine sædvanlige indstillinger

(temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser.

• Ved længere bagetider kan man slukke for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så eftervarmen udnyttes.

DANSK 17

Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under bagningen. Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af.

Sådan bruges bagetabellerne

• Vi anbefaler, at du bruger den laveste af temperaturerne første gang.

• Hvis du ikke kan finde indstillinger til en bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest.

• Bagetiden kan være 10-15 minutter længere, når du bager i flere lag.

• Kager og bagværk med forskellig højde kan brune ujævnt i starten. I så fald bør temperaturindstillingen ikke ændres.

Forskellene udlignes under bagningen.

Bagetip

Resultat

Kagen er for lys i bunden

Kagen falder sammen (bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen falder sammen (bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Kagen falder sammen (bliver klæg, klistret, med vandstriber)

Mulig årsag Løsning

Der er valgt forkert rille Sæt kagen i en lavere rille

Bagetemperaturen er for høj

Bagetiden er for kort

Der er for meget væde i dejen

Brug en lavere indstilling

Forlæng bagetiden

Indstil ikke højere temperatur for at forkorte bagetiden

Tilsæt mindre væske Kontroller røretiden, især hvis du bruger røremaskine

Kagen er for tør

Kagen er for tør

Kagen bruner ikke jævnt

Kagen bruner ikke jævnt

Ovntemperaturen er for lav

Bagetiden er for lang

Vælg en højere ovntemperatur

Ovntemperaturen er for høj, og bagetiden er for kort

Vælg en kortere bagetid

Vælg lavere ovntemperatur og længere bagetid

Dejen er ujævnt fordelt Fordel dejen jævnt i bageformen

18 www.electrolux.com

Resultat

Kagen bliver ikke bagt færdig på den indstillede bagetid

Mulig årsag Løsning

Temperaturen er for lav Vælg en lidt højere temperatur

9.2

Varmluft

Madvarens art

Boller

Fuldkorns boller

Småt gærbrød med fyld

Kringler

Hvidt brød/

Fuldkorns brød

Rugbrødsblanding

- bagning

Småt gærbrød

Bradepandekage

Formkage

Sandkage/Madeira kage

Marengs

Marengsbunde

- opvarmning

Lagkagebunde

Vandbakkelser

Frugttærter, småkager af mørdej

Frugttærter, småkager af mørdej

Frugttærter, smuldrekage

Rille

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4 170-180

9.3

Bagning med over-/undervarme

Bagværkets art

Boller

Grovboller

Småt gærbrød med fyld

ribbe

3-4

3-4

3-4

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

150-160

150-160

100

100 med slukket ovn

150-160

155-165

150-160

150-160

Tid i minutter

15-20

20-30

15-20

15-20

30-40

35-45 opvarmning

60-70

20-30

50-60

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 præ-bagte, baser

10 - 15 slut 35 - 45

30-40

Tid min

8-12

20-25

10-12

Bagværkets art

Ciabattaboller

Foccacia

Pitabrød

Kringle

Franskbrød

Ciabattabrød

Groft brød

Rugbrød, mix

-bagning

Flûtes

Bradepandekage

Formkage

Sandkage

Lagkagebunde

Marengs

Marengsbunde

-eftervarme

Småkager

Vandbakkelser

Roulade

Frugttærte mørdej

Frugttærte mørdej

Frugttærte smuldredej

Kransekage i ringe

9.4

Pizza-tærte

Madvare

Ciabattaboller

Foccacia

Ciabattabröd

Frugttærte mørdej

Frugttærte smuldredej

ribbe

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3-4

1-2

3-4

3-4

1

1

3-4

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

ribbe

3-4

3-4

3-4

3-4

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

2

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

DANSK 19

Temperatur °C

210-230

220-230

250

180-200

190-210

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

170-180

170-180

200-225

100

100 i slukket ovn

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

Tid min

10-20

15-20

5-15

12-15

25-40

15-25

35-45 opvarmning

55-65

15-30

50-60

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 forbagning bund

10-15 færdigbagning

35-45

25-35

10-12

Tid min

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

20 www.electrolux.com

Madvare

Pizza, hjemmelavet (tyk - med meget fyld)

Pizza, hjemmelavet (tynd)

Pizza, frossen færdigret

Tærte, hjemmelavet forbagning bund

Tærte, hjemmelavet færdigbagning

Tærte, frossen færdigret

1)

forvarm ovnen

9.5

Stegning

ribbe

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

Stegte retter

• Brug varmefast kogegrej til stegning (se producentens vejledning).

• Store stege kan steges direkte i bradepanden eller på ovnristen med bradepanden under (hvis den findes).

Temperatur °C

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200

Tid min

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

• Steg magert kød i en bradepande med et låg. Det holder bedre på kødsaften.

• Alt kød, der skal have sprød skorpe/ svær, kan steges i bradepanden uden låg.

9.6

Stegning med varmluft

Oksekød

Kødtype ribbe Temperatur °C

Tid i min pr. kg.

kød

Roastbeef

1)

Culotte

-bruning

2-3

2-3

125

200

80-120 ialt 10

Culotte

-stegning

Oksesteg, gammeldags

2-3

1-2

150

160

50-60

90-120

1)

Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

Kalvekød

Kødtype

Filet

1) ribbe

2-3

Temperatur °C

160

Tid min pr. kg.

kød

60-70

DANSK 21

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

Svinekød

Kødtype

Flæskesteg

1)

Ribbensteg

1)

Nakkefilet

Skinke

Fjerkræ

Kødtype

Kylling, parteret

And

1)

And langtidsstegning

1)

Kalkun helstegt farseret

Kalkunbryst

ribbe

2

ribbe

2-3

2-3

2-3

1-2

ribbe

2-3

2-3

2-3

Temperatur °C

160

Temperatur °C

175

175

160

150

Temperatur °C

180

150

130

Tid min pr. kg.

kød

80-100

Tid min pr. kg.

kød

60-70

60

90-120

60-100

Tid min pr. kg.

kød

55-65

55-65 ialt ca. 5 timer

1-2

2-3

150

175

50-60

70-80

9.7

Stegning med over-/undervarme

Oksekød

Kødtype ribbe Temperatur °C

Tid min pr. kg.

kød

Roastbeef

1)

Culotte

-bruning

2-3

2-3

125

225

80-120 ialt 10

Culotte

-stegning

Oksesteg, gammeldags

2-3

1-3

160

180

50-60

90-120

1)

Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

22 www.electrolux.com

Kalvekød

Kødtype

Filet

1)

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

Svinekød

Kødtype

Flæskesteg

1)

Ribbensteg

1)

Nakkefilet

Skinke

Fjerkræ

Kødtype

Kylling, parteret

And

1)

And langtidsstegning

1)

Kalkun helstegt farseret

Kalkunbryst

ribbe

2-3

ribbe

2

ribbe

3

3

2-3

1-2

ribbe

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

9.8

Tilberedning med varmluft

Madvare

Fisk, kogning

Fisk, stegning

Farsbrød

Frikadeller

Leverpostej

Kartoffelgratin

Lasagne, hjemmelavet

ribbe

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Temperatur °C

180

Tid min pr. kg.

kød

60-70

Temperatur °C

180

Tid min pr. kg.

kød

80-100

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid min pr. kg.

kød

60-70

60

90-120

60-100

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid min pr. kg.

kød

55-65

55-65 ialt ca. 5 timer

50-60

70-80

Temperatur °C

150-160

165-175

165-175

165-175

165-175

175

175

Tid min

1)

1)

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

DANSK 23

Madvare

Lasagne, frossen færdigret

Pastagratin

Pizza, hjemmelavet

Pizza, frossen færdigret

Pommes frites, frosne

Tærte, hjemmelavet

- forbagning bund

Tærte, hjemmelavet

- færdigbagning

ribbe

2+4

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

Temperatur °C

175

165-175

180-200

180-200

180-200

165-175

165-175

Tid min

30-45

40-50

20-35

15-25

30-45

15-20

30-40

2)

2)

2)

Tærte, frossen færdigret

2+4 175

25-35

2)

1)

Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let er fisken færdig.

2)

Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.

9.9

Tilberedning med over-/undervarme

Madvare

Fisk, kogning

Fisk, stegning

Farsbrød

Frikadeller

Leverpostej

Gratin

Kartoffelgratin

Lasagne, hjemmelavet

Lasagne, frossen færdigret

Pastagratin

Pizza, hjemmelavet

Pizza, frossen færdigret

ribbe

2-3

2-3

2-3

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

3-4

2-3

2-3

2-3

Temperatur °C

160-170

180-200

175-200

175-200

180-200

180-200

200

200

175-200

180-200

220-230

220-230

Tid min

1)

1)

45-60

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

30-45

2)

30-40

15-25

15-25

2)

24 www.electrolux.com

Madvare

Pommes frites, frosne

Tærte, hjemmelavet

- forbagning bund

ribbe

3-4

3-4

Temperatur °C

225-250

190-210

Tid min

20-30

15-25

2)

Tærte, hjemmelavet

- færdigbagning

Tærte, frossen færdigret

3-4

3-4

190-210

200-225

20-30

20-30

2)

1)

Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let er fisken færdig.

2)

Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.

9.10

Infrathermgrill

Oksekød

Kødtype

Culotte

-bruning

Culotte

-stegning

Oksesteg, gammeldags

ribbe

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

200

150

160

Tid min pr. kg.

kød

ialt 10

50-60

90-120

Kalvekød

Kødtype ribbe Temperatur °C

Tid min pr. kg.

kød

Filet

1)

2-3 160 60-70

1)

Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.

Lammekød

Kødtype

Kølle/bov/ryg

ribbe

2

Temperatur °C

160

Tid min pr. kg.

kød

80-100

Svinekød

Kødtype

Flæskesteg

1) ribbe

2-3

Temperatur °C

180

Tid min pr. kg.

kød

60-70

Kødtype

Ribbensteg

1)

Nakkefilet

Skinke

Fjerkræ ribbe

2-3

2-3

1-2

Kødtype ribbe

Kylling

And

1)

And langtidsstegning

1)

Kalkun helstegt farseret

Kalkunbryst

9.11

Grill

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling

Grill altid med ovndøren lukket

Temperatur °C

175

160

150

DANSK 25

Tid min pr. kg.

kød

60

90-120

60-100

Temperatur °C

180

150

Tid min pr. kg.

kød

55-65

55-65 ikke velegnet ialt ca. 5 timer

150

175

50-60

70-80

Ovnen griller på midten af pladen

Inden grillstegning skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter.

• Sæt risten i den rille, der er anbefalet i grilltabellen.

• Sæt altid bradepanden i første rille, så den kan opsamle fedtet.

• Grillsteg kun flade stykker af kød eller fisk.

Madvare der grilles

Svinekotelet

Lammekotelet

Kylling, parteret

Grillpølser

Spareribs, forkogte 20 min

Fisk, skiver af torsk eller laks

Ristning af toatsbrød

ribbe

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Tid min/

1.side

7-9

7-10

20-25

3-4

15-20

10

2-3

Tid min/

2.side

4-6

5-6

15-20

1-2

15-20

5

-

26 www.electrolux.com

9.12

Tørring

Grøntsager

Madvare til tørring

Bønner

Peberfrugt

(strimler)

Suppeurter

Svampe

Krydderurter

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Rille / 1 lag

3

3

3

3

3

Rille / 2 lag

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

Tid i timer

(vejledende)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

Frugt

Madvare til tørring

Svesker

Abrikoser

Æblebåde

Pærer

9.13

Optøning

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

60-70

Rille / 1 lag

• Tag maden ud af emballagen, og læg den på en tallerken, der stilles på ovnens rist.

3

3

3

3

Rille / 2 lag

Tid i timer

(vejledende)

8-10 1–4

1–4

1–4

1–4

8-10

6-8

6-9

• Læg ikke en tallerken eller skål over.

Det kan forlænge optøningstiden meget.

• Sæt risten i første rille fra bunden.

Madvare ribbe

Tid min

Efteroptøning min

Bemærkning

Kylling, 1000 g

Kød, 1000g

Kød, 500g

2

2

2

2

120-140

100-140

90-120

25-35

20-30

20-30

20-30

10-15

Læg kyllingen på en omvendt underkop i en større tallerken.

Vendes efter halvdelen af tiden.

Vendes efter halvdelen af tiden.

Vendes efter halvdelen af tiden.

Forel, 150g

Jordbær,

300g

Smør, 250g

2

2

30-40

30-40

10-20

10-15

-

Fløde, 2 x 2dl

Kage, 1400g

2

2

80-100

60

10-15

60

-

Fløde kan godt piskes, selv om den stadig er frosset hist og her

-

DANSK 27

10.

OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

• Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel.

• Metalflader rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel

• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast.

• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.

• Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.

• Hvis der anvendes nonstick-tilbehør:

Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge nonstick-belægningen!

Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium

Rengør kun ovnlågen med en våd svamp. Tør efter med en blød klud.

Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.

fedt, som samles på siderne, når ovnen bruges.

For at hjælpe selvrensningssystemet skal du regelmæssigt opvarme ovnen uden madvarer:

• Tænd for ovnlyset.

• Tag tilbehøret ud af ovnen.

• Vælg en ovnfunktion.

• Indstil ovntemperaturen til 250 °C, og lad den være tændt i 1 time.

• Rengør ovnrummet med en blød og fugtig svamp.

ADVARSEL

Brug ikke ovnspray, skurende rengøringsmidler, sæbe eller andre rengøringsmidler til rengøring af den katalytiske belægning. Det vil beskadige den katalytiske belægning.

Misfarvning af den katalytiske belægning forringer ikke de katalytiske egenskaber.

10.2

Ovnriller

Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge kan rengøres.

10.1

Katalytiske sider og loft

Ovnens sider og loft med katalytisk belægning er selvrensende. De absorberer

Udtagning af ovnribber

1.

Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.

28 www.electrolux.com

2.

Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern den.

1

2

Montering af ovnribber

Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.

Teleskopudtræk:

Sørg for, at tappene på teleskopskinnerne vender fremad!

BEMÆRK

Sørg for, at den længste fastgørelsestråd er foran. Enden af de to tråde skal pege bagud. Forkert installation kan beskadige emaljen.

10.3

Rengøring af ovnlåge

Tag ovnlågen af for at lette rengøringen.

Aftagning af låge:

1

2

ADVARSEL

Lad ruderne køle af, før de rengøres. Der er en risiko for, at glasset går i stykker.

ADVARSEL

Hvis ruderne beskadiges eller får ridser, mister glasset styrke og kan gå i stykker. Udskift ruderne for at undgå dette. Kontakt det lokale servicecenter for at få yderligere oplysninger.

1.

2.

3.

4.

Åbn lågen helt.

Flyt skyderen, indtil der høres et klik.

Luk lågen, indtil skyderen blokerer for den.

Fjern lågen.

For at tage lågen af skal du trække den opad, først på den ene side, derefter den anden.

Sæt ovnlågen på plads efter rengøringen i modsat rækkefølge. Kontroller, at der høres et klik, når du trykker lågen på plads.

Brug om nødvendigt lidt kraft.

10.4

Ovnglasruder

Glasset i produktet kan adskille sig med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen.

Antallet af glas kan også variere.

DANSK 29

Udtagning og rengøring af lågeglas

1.

Hold i begge sider af dørlisten (B) i dørens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.

B

2.

3.

4.

Træk i lågelisten, og tag den ud.

Hold i overkanten af hvert enkelt glas, og træk det opad og ud af styreskinnen.

Rengør lågeglassene.

Montér glassene i modsat rækkefølge.

BEMÆRK

De udtagelige glas har et mærke på én af siderne. Sørg for, at mærket placeres i øverste venstre hjørne.

10.5

Ovnpære

ADVARSEL

Vær forsigtig, når du skifter ovnpæren. Der er fare for elektrisk stød!

Før du skifter ovnpære:

• Sluk for ovnen.

• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.

Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dækglasset.

Udskiftning af ovnpæren

1.

Pærens dækglas er placeret bagerst i ovnrummet.

2.

Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.

Gør glasset rent.

3.

Udskift ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.

Brug en ovnpære af samme type.

4.

Montér dækglasset.

10.6

Udskiftning af ovnpæren

1.

2.

Ovnpæren er placeret i venstre side af ovnrummet. Fjern venstre ovnribbe for at få adgang til pæren.

Lirk dækglasset af med en smal genstand uden spids (f.eks. en teske).

Gør glasset rent.

30 www.electrolux.com

3.

Udskift om nødvendigt ovnpæren med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.

Brug den samme type ovnpære.

4.

5.

Montér glasset.

Isæt venstre ovnribbe.

10.7

Udtagning af skuffen

Magasinskuffen under ovnen kan tages ud for at lette rengøringen.

Udtagning af skuffen

1.

Træk skuffen ud, så langt den kan komme.

2.

Løft lidt op i skuffen, så den kan løftes skråt opefter og ud af skinnerne.

Isættelse af skuffen

Brug samme fremgangsmåde til at sætte skuffen i, men i omvendt rækkefølge.

ADVARSEL

Når ovnen er i brug, kan der ophobes varme i magasinskuffen.

Derfor må der ikke opbevares brændbare materialer heri, f.eks.

rengøringsmidler, plastikposer, ovnhandsker, papir, rensespray osv.

11.

HVIS NOGET GÅR GALT

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

Problem

Apparatet virker ikke, eller kogesektionens display viser "-".

Mulig årsag

Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået.

Apparatet virker slet ikke.

Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.

Apparatet virker slet ikke.

Afbryderen på hfi-relæet er slået fra.

Apparatet virker slet ikke.

Børnesikringen/funktionslås (afhænger af model) er aktiveret.

Apparatet virker slet ikke.

Apparatet er slukket.

Ovnen bliver ikke varm.

Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.

Ovnpæren tænder ikke.

Ovnpæren er defekt.

Der sætter sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.

Maden har stået for længe i ovnen.

Apparatet er slukket, men det udsender stadigvæk lyde.

Kogesektionens display viser "F".

Køleblæseren er stadigvæk tændt.

Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.

Afhjælpning

Se efter på tavlen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.

Sæt stikket helt ind i stikkontakten.

Slå afbryderen på hfi-relæet til.

Deaktivér børnesikringen/ funktionslås (afhænger af model).

Tænd for apparatet.

Kontrollér indstillingerne.

Udskift pæren.

Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen.

Det er ikke nødvendigt at foretage sig noget. Det er normalt.

Brug egnet kogegrej.

DANSK 31

Kontakt forhandleren eller servicecentret, hvis du ikke selv kan løse problemet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på komfurets frontramme.

.........................................

.........................................

.........................................

12.

TEKNISKE DATA

Højde

Bredde

Dybde

Mål

850 - 939 mm

596 mm

600 mm

Ovnens rumfang

Mål

74 l

Hvis ovnen tilsluttes til en 3-faset kontakt, skal denne have en neutral fase. Ellers fungerer apparatet ikke.

13.

INSTALLATION

ADVARSEL

Se kapitlet om sikkerhed.

13.1

Tippesikring

BEMÆRK

Tippesikringen skal monteres. Ellers kan apparatet risikere at vælte.

Dit apparat viser symbolet, som vises på billedet (hvis relevant) for at huske dig på at installere tippesikringen.

Sørg for at montere tippesikringen i den korrekte højde.

32 www.electrolux.com

BEMÆRK

Se det medfølgende installationshæfte for at få mere at vide om apparatets installation.

14.

MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet

.

Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.

Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

SVENSKA 33

INNEHÅLL

1.

SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.

PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.

HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7.

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

8.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

9.

UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

10.

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

11.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

12.

TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

13.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

WE’RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du

än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:

www.electrolux.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

34 www.electrolux.com

1.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

• Den här produkten kan användas av barn från åtta års

ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2

Allmän säkerhet

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

SVENSKA 35

• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

• Förvara inte saker på kokytorna.

• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.

• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.

• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli mycket het.

• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att undvika risken för elektriska stötar.

• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1

Installation

VARNING

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.

• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

• Placera inte produkten på en sockel.

36 www.electrolux.com

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.

VARNING

Se till att montera ett stabiliseringsmedel för att förhindra att produkten tippar. Se kapitlet Montering.

Elektrisk anslutning

VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

2.2

Använd

VARNING

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De blir heta.

• Stäng av kokzonen efter användning.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

VARNING

Det finns risk för eldsvåda eller explosion.

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga

ångor när de värms upp. Håll flammor

eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du

öppnar luckan.

• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Försök inte släcka eld med vatten.

Koppla från produkten och täck över flamman med ett lock eller en brandfilt.

VARNING

Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.

– Lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen

är klar.

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.

• Använd en djup form för mjuka kakor.

Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

SVENSKA 37

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken.

Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

2.3

Skötsel och rengöring

VARNING

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glasen kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service.

• Var försiktig när du tar bort luckan.

Luckan är tung!

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka brand.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.

2.4

Inre belysning

• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter.

Får ej användas för belysning i hus.

VARNING

Risk för elektrisk stöt.

• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

• Använd bara lampor med samma specifikationer.

38 www.electrolux.com

2.5

Avfallshantering

VARNING

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

3.

PRODUKTBESKRIVNING

3.1

Allmän översikt

1 2 3

8

5

4

3

2

1

4

5

6

1

4

5

2

3

6

7

8

Vred för ugnsfunktionerna

Temperaturvred

Temperaturindikator

Vred för hällen

Värmeelement

Ugnslampa

Fläkt- och värmeelement

Ugnsnivåer

7

3.2

Beskrivning av hällen

1 2 3

145 mm

210 mm

180 mm

180 mm

6 5

3.3

Tillbehör

Galler

För kokkärl, kakformar, stekar.

Platt bakplåt

För kakor och småkakor.

Långpanna

4

2

3

5

6

1

4

Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W

Ångutlopp

Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

Kontrollpanel

Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W

För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.

Förvaringslåda

Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.

SVENSKA

4.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

4.1

Första rengöring

• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).

• Rengör ugnen innan du använder den första gången.

Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

4.2

Touch-kontroll

Tryck på och håll in sensorn på kontrollpanelen i minst en sekund för att använda produkten.

39

4.3

Bränna ur ugnen

Upphetta den tomma produkten för att bränna bort återstående fett.

1.

Välj funktionen peratur.

och maximal tem-

2.

Låt produkten vara igång i en timme.

3.

Välj funktionen och maximal temperatur.

4.

Låt produkten vara igång i tio minuter.

5.

Välj funktionen och maximal temperatur.

6.

Låt produkten vara igång i tio minuter.

Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.

4.4

Barnlås

Barnlåset är som standard aktiverat.

1s

Öppna och stänga luckan

För att öppna luckan förs låset åt höger.

Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.

40 www.electrolux.com

Avaktivera barnlåset

2

B

1

1.

2.

Tryck på lucktätningen (B) på varje sida. Tätningen släpper.

Dra upp lucktätningen och ta bort den.

3.

Lossa spaken (1), flytta den åt höger

(2) och sätt tillbaka den.

1

2

4.

Håll i lucktätningen (B) i varje sida och sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.

B

Aktivera barnlåset

Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset till vänster.

5.

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.

SVENSKA 41

5.1

Beskrivning av kontrollpanelen

1

2

3

4

7 6 5

Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna och displayen visar vilka funktioner som är aktiverade.

4

5

6

1

2

3

7

Touch-kontroll

Timerdisplay.

/

Värmelägesdisplay.

Funktion

För att visa tiden i minuter.

För att välja kokzon

För att öka eller minska tiden.

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

För att aktivera effektfunktionen.

För att aktivera och avaktivera STOP

+GO-funktionen.

För att visa det inställda värmeläget.

5.2

Värmelägesdisplay

-

Display

+ siffra

/ /

Kokzonen är avstängd.

Beskrivning

Kokzonen är på.

STOP+GO-funktionen är aktiverad.

Automax-funktionen är igång.

Booster-funktionen är igång.

Ett fel har uppstått.

OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande / varmhållning / restvärme.

Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

42 www.electrolux.com

Display Beskrivning

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

5.6

Effektreglering

5.3

Värmeläge

Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar värmeläget.

Vrid vredet moturs för att minska värmeläget. Vrid vredet till läge för att avaktivera.

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen).

Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för en kokzon i paret och minskar effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.

5.4

Automax

Med den automatiska funktionen kan du få nödvändigt värmeläge på kort tid. Den ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt läge.

För att starta Automax:

1.

Vrid kokzonsvredet till tänds på displayen.

A

-läget.

2.

3.

Ställ genast in önskat värmeläge.

Stäng av funktionen genom att vrida vredet till "av"-läget.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.5

Booster-funktion

Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Boosterfunktionen är aktiv i maximalt 10 minuter.

Därefter ställs induktionskokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. Aktivera genom att vrida vredet till nödvändigt värmeläge och tryck sedan på . tänds på displayen. För att avaktivera funktionen ändrar du värmeläget.

5.7

Timer

Använd den för att ställa in en automatisk avstängningstid för en kokzon.

1.

Ställ in kokzonen. Tryck på flera gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.

2.

3.

4.

5.

Du måste ställa in kokzonen innan du kan ställa timern.

Ställ in värmeläget för kokzonen. Du kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.

Aktivera timern eller ändra inställd tid genom att trycka på

+

eller

-

på hällens kontrollpanel. Den maximala tiden du kan ställa in är 99 minuter.

Kokzonens indikering blinkar sakta.

Timern börjar räkna ned.

Du kan se återstående tid genom att trycka på flera gånger tills indikeringen för nödvändig kokzon blinkar snabbt. På displayen visas den återstående tiden.

När inställd tid nåtts blinkar

00

och en ljudsignal hörs. Kokzonen inaktiveras.

Tryck på för att stänga av signalen.

Om du vill avaktivera timern innan inställd tid nåtts ställer du in kokzonen på och trycker på

-

.

Den kvarvarande tiden räknas ner till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

Timern kan användas som signalur när kokzoner inte används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och aktivera timern, men ställ inte in värmeläget.

5.8

Stop+Go

Funktionen Stop+Go ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget (

).

Funktionen stoppar inte timerfunktionen.

• För att aktivera denna funktion, tryck på

. I displayen visas symbolen .

• För att avaktivera denna funktion, tryck på . Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.

När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen och displayen visar de nya värmelägena.

5.9

Lås

När kokzonen är aktiverad kan du låsa kontrollpanelen. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.

Funktionen stoppar inte timerfunktionen.

1.

2.

3.

Ställ in ett värmeläge.

För att aktivera denna funktion, tryck på . I displayen visas symbolen i 4 sekunder.

För att avaktivera denna funktion, tryck på . Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.

Om du avaktiverar produkten avaktiveras funktionen.

5.10

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

Aktivera/inaktivera Barnlåset

1.

Se till att produkten är inaktiverad.

Det får inte visas några symboler på

.

kontrollpanelen, förutom / /

2.

3.

4.

SVENSKA 43

Tryck på i 4 sekunder. Symbolen

blinkar på kontrollpanelen.

Tryck på medan symbolen blinkar.

I displayen visas symbolen i 4 sekunder. Barnlåset är aktiverat.

Barnlåset inaktiveras genom att stegen ovan görs igen. I displayen visas symbolen i 4 sekunder.

Barnlåset är inaktiverat.

För att inaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle

1.

Aktivera och inaktivera den kokzon som behövs.

2.

3.

4.

När displayen visar trycker du på

tills displayen visar .

Ställ in ett värmeläge för kokzonen på mindre än 4 sekunder.

När du inaktiverar hällen aktiveras

Barnlåset.

5.11

OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering)

OptiHeat Control visar restvärmenivån (

\ \ ). Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Värmen i kokkärlet värmer upp glaskeramiken.

VARNING

Risk för brännskador från restvärme!

5.12

Automatisk avstängning

Hällen stängs av automatiskt om:

• Alla kokzoner är avaktiverade .

• Du spiller något eller sätter något på hällens kontrollpanel längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.).

En ljudsignal ljuder och hällen stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.

• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl. Displayen visar symbolen och kokzonen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

44 www.electrolux.com

• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund (se tabellen) visar displayen symbolen och hällen stängs av.

Värmeläge

-

Avstängningstid

6,0 timmar

Värmeläge

-

-

Avstängningstid

5,0 timmar

4,0 timmar

1,5 timmar

6.

HÄLL – RÅD OCH TIPS

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

6.1

Kokkärl för induktionskokzoner

Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Kokkärlsmaterial

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager

(märkt som lämpligt av tillverkaren).

Fel:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• Vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• Du kan sätta en magnet i kokkärlets botten.

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått

: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste ha en minimidiameter.

Kokzon Minsta kokkärlsdiameter [mm]

145 Höger bak -

180 mm

Höger fram -

180 mm

145

Kokzon

Vänster bak -

145 mm

Vänster fram -

210 mm

Minsta kokkärlsdiameter [mm]

125

180

6.2

Buller under användning

Om du hör:

• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• Visslande ljud: använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga energinivåer.

• Klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.

• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.

De beskrivna ljuden är normala och antyder inte att det är något fel på produkten.

6.3

Spara energi

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.

6.4

Exempel på olika typer av tillagning

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

SVENSKA 45

Värmeläge

2-3

Använd för: Tid

1

Håll maten som du tillagat varm efter behov

1-2 Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin

5-25 min

1-2 Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

10-40 min

25-50 min

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Tips

Lägg ett lock på ett kokkärl

Rör om då och då

Tillaga med lock

Ångkoka grönsaker, fisk, kött

Ångkoka potatis

20-45 min

20-60 min

Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska

Använd max. ¼ liter vatten till

750 g potatis

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, redning, ägg, pannkakor, munkar

60-150 min efter behov

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

Vänd efter halva tiden

Kraftig stekning, potatiskroketter, biff

5-15 min

Vänd efter halva tiden

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites

Booster-funktionen är bäst för att värma upp stora mängder vatten.

7.

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på hur produkten fungerar.

För att ta bort smuts:

1.

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speci-

2.

3.

ell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet

över ytan.

Ta bort när produkten svalnat tillräckligt:

kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett särskilt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

När du är klar,

torka av produkten med en torr trasa.

46 www.electrolux.com

8.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

8.1

Kylfläkt

När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills temperaturen i produkten har svalnat.

2.

3.

Vrid temperaturvredet till en temperatur.

Temperaturindikatorn tänds medan temperaturen i produkten ökar.

Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till av-läget.

8.2

Aktivera och inaktivera produkten

1.

Vrid vredet för ugnsfunktioner till en ugnsfunktion.

8.3

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktion

Av-läge

Tillämpning

Produkten är avstängd.

Varmluft

Över/Undervärme

Pizza/paj

Bryning

Max Grill

Torkning

Upptining

För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre

än vid över/undervärme.

För bakning och stekning på en ugnsnivå. De övre och undre värmeelementen är igång samtidigt.

För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.

För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar runt maträtten.

För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd. Värmen kommer från hela grillelementet.

För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).

För att tina frysta livsmedel.

Ugnslampa För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.

Funktionslås För att låsa ugnsfunktioner.

8.4

Funktionslås

Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.

Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.

Låsa ugnen

Vrid vredet till symbolen . Vredet hoppar ut cirka 2 mm.

8.5

Sätta in ugnstillbehör

SVENSKA

Låsa upp ugnen

Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.

47

Grill- / stekpannan och ugnsgallret har sidokanter. Dessa kanter och formen av styrskenorna är en specialanordning för att förhindra att kokkärlen glider.

Sätta in ugnsgallret och långpannan tillsammans

Sätt gallret på långpannan. Skjut in den djupa formen mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

9.

UGN – RÅD OCH TIPS

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

FÖRSIKTIGHET

Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer kan orsaka permanenta fläckar på emaljen.

9.1

Bakning

Allmänna anvisningar

• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.

• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.

När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna

48 www.electrolux.com

kallnar igen återtar de sin normala form.

Användning av baktabellerna

• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.

• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som är nästan likadant.

Tips för bakning

Bakresultat

Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan

Kakan faller ihop

(blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan faller ihop

(blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan faller ihop

(blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan är för torr

Kakan är för torr

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan gräddas inte med den inställda tiden tur

Möjlig orsak

Fel ugnsnivå

För hög ugnstempera-

• Bakningstiden kan förlängas med 10–

15 minuter, om du bakar kakor på mer

än en nivå.

• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.

Lösning

Ställ plåten på en lägre nivå

Sänk temperaturen

För kort gräddningstid Förläng gräddningstiden

För mycket vätska i degen

För låg temperatur

Öka inte temperaturen för att minska gräddningstiden

Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden, speciellt om du använder en matberedare

För låg ugnstemperatur Ställ in en högre temperatur

För lång gräddningstid Ställ in en kortare gräddningstid

För hög temperatur och för kort gräddningstid

Degen inte jämnt fördelad

Minska temperaturen och öka gräddningstiden

Fördela degen jämnt på plåten

Höj temperaturen något

9.2

Baka i varmluft

Typ av bakverk

Franskbullar

Grahamsbullar

Små jästbröd med fyllning

Salta kringlor

Vitt bröd

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

2+4

2+4

2+4

2+4

Nivå

2+4

2+4

2+4

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

160-170

170-180

160-170

250

Tid i minuter

15-20

20-30

15-20

15-20

30-40

35-45 varmhållning

Typ av bakverk

- bakning

Baguetter

Braspannekaka

Formkaka

Sockerkakor/Madeirakakor

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Småkakor

Petit-choux

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

2+4

2+4

9.3

Traditionell bakning

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Små jästbröd med fyllning

Ciabattabullar

Foccacia

Pitabröd

Salta kringlor

Vetebröd

Ciabatta

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Braspannekaka

Formkaka

Galler

3-4

3-4

3-4

1-2

1

1

3-4

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

1-2

1-2

2

2+4

2+4

2+4

Nivå

2+4

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

SVENSKA 49

Temperatur °C

160-170

180-200

150-160

150-160

150-160

100

100 med ugnen avstängd

150-160

155-165

150-160

150-160

Tid i minuter

60-70

20-30

50-60

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 förbakning, bottnar

10-15 dekorering 35-45

170-180 30-40

Temperatur °C Tid i minuter

200-225

190-200

8-12

20-25

200-225

210-230

220-230

250

180-200

190-210

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

170-180

10-12

10-20

15-20

5-15

12-15

25-40

15-25

35-45 värmning

55-65

15-30

50-60

35-45

50 www.electrolux.com

Typ av bakverk

Sockerkakor/Madeirakakor

Smörgåstårta, bullar

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Rulltårta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Kransekage i ringar

9.4

Pizza-tabell

Typ av mat

Ciabattabullar

Foccacia

Ciabatta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Pizza, hemlagad

(tjock - med mycket fyllning)

Pizza, hemlagad

(tunn botten)

Fryst pizza

Tårtor, hembakade förbakning, bullar

Tårtor, hembakade dekorering

Tårtor, frusna

1)

förvärm ugnen

Galler

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

Galler

1-2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

Temperatur °C Tid i minuter

170-180 40-50

200-225

100

100 med ugnen avstängd

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 förbakning, bullar 10-15 dekorering

35-45

25-35

10-12

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200

Tid i minuter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

9.5

Stekning

Stekkärl

• Använd värmebeständiga ugnsformar

(se tillverkarens bruksanvisning).

• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan eller på gallret över den djupa långpannan. (om det används).

SVENSKA 51

• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.

• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.

9.6

Steka i varmluft

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

2-3

2-3

125

200

80-120 totalt 10

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3 150 50-60

1-2 160 90-120

1)

Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.

Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

1)

Galler

2-3

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

60-70

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/sadel

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Galler

2

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

160

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid i minuter per kg kött

80-100

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

52 www.electrolux.com

Fågel

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

9.7

Traditionell stekning

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

2-3

2-3

2-3

125

225

160

80-120 totalt 10

50-60

Rostbiff 1-3 180 90-120

1)

Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.

Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

1)

Galler

2-3

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

60-70

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkarré

1)

Grishals

Skinka

Galler

2

Galler

3

3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minuter per kg kött

80-100

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

SVENSKA 53

Fågel

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtempererad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

9.8

Varmluftstillagning

Typ av mat

Fisk, kokning

Galler

2+4

Temperatur °C

150-160

Tid i minuter

1)

Fisk, stekning 2+4 165-175

1)

Köttfärslimpa

Danska köttbullar

Leverpâté

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

165-175

165-175

165-175

175

175

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

Lasagne, frusen

Pastagratäng

Pizza, hembakade

Fryst pizza

2+4

2+4

3

2+4

175

165-175

180-200

180-200

30-45

2)

40-50

20-35

15-25

2)

Pommes frites, frusna

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

Tårtor, hembakade

- dekorering

2+4

2+4

2+4

180-200

165-175

165-175

30-45

15-20

30-40

2)

Tårtor, frusna 2+4 175

25-35

2)

1)

När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2)

Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

54 www.electrolux.com

9.9

Över/Undervärme

Typ av mat Galler Temperatur °C Tid i minuter

1)

Fisk, kokning 2-3 160-170

Fisk, stekning 2-3 180-200

1)

Köttfärslimpa

Danska köttbullar

Leverpâté

Gratänger

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

2-3

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

175-200

175-200

180-200

180-200

200

200

45-60

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

Lasagne, frusen

Pastagratäng

Pizza, hembakade

Fryst pizza

3-4

2-3

2-3

2-3

175-200

180-200

220-230

220-230

30-45

2)

30-40

15-25

15-25

2)

Pommes frites, frusna

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

Tårtor, hembakade

- dekorering

3-4

3-4

3-4

225-250

190-210

190-210

20-30

15-25

20-30

2)

Tårtor, frusna 3-4 200-225

20-30

2)

1)

När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2)

Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

9.10

Bryning

Nötkött

Typ av kött

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Galler

2-3

2-3

Temperatur °C

200

Tid i minuter per kg kött

totalt 10

150 50-60

SVENSKA 55

Rostbiff

Typ av kött Galler

1-2

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

90-120

Kalv

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

2-3 160 60-70

1)

Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.

Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Galler

2

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

80-100

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

175

160

150

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Temperatur °C

180

150

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65

Typ av kött Galler

Kyckling

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

9.11

Grillning

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning

Grilla alltid med stängd ugnslucka lämpar sig inte totalt ca 5 timmar

150

175

50-60

70-80

Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.

• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.

• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.

• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.

56 www.electrolux.com

Grillområdet är inställt i mitten av nivån

Livsmedelstyper för grillning

Fläskkotletter

Lammkotletter

Kyckling, i bitar

Korv

Revben, förtillagade i 20 min.

Fisk, skivor av torsk eller lax

Rostat bröd

9.12

Torkning

Grönsaker

Livsmedelstyper för torkning

Bönor

Paprika (skuren i strimlor)

Soppgrönsaker

Champinjoner

Örter

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Frukter

Livsmedelstyper för torkning

Katrinplommon

Aprikoser

Äppelklyftor

Päron

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

60-70

3-4

3-4

Galler

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

Tid i min. /

Sida 1

7-9

7-10

20-25

3-4

15-20

Tid i min. /

Sida 2

4-6

5-6

15-20

1-2

15-20

Nivå

3

3

3

3

3

Nivå

3

3

3

3

250

250

Nivåer

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

10

2-3

Nivåer

Tid i timmar

(rekommenderat)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

5

-

Tid i timmar

(rekommenderat)

8-10

8-10

6-8

6-9

SVENSKA 57

9.13

Avfrostning

• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.

Typ av mat

Galler

Tid i minuter

• Täck inte över med en tallrik eller skål.

Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.

• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.

Slutlig avfrostning min

Kommentarer

Kyckling,

1000 g

Kött, 1000 g

Kött, 500 g

Forell, 150 g

Jordgubbar,

300 g

Smör, 250 g

Grädde, 2 x2 dl

Kaka, 1400 g

2

2

2

2

2

2

2

2

120-140

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

80-100

60

20-30

20-30

20-30

10-15

10-20

10-15

10-15

60

Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

-

-

-

Grädde kan vispas även om den fortfarande är lite frusen.

-

10.

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

• Torka av produktens framsida med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.

• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort smuts och den bränner inte fast.

• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.

• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.

• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super

Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.

Produkter i rostfritt stål eller aluminium

Ugnsluckan ska endast rengöras med en fuktig trasa eller svamp.

Torka torrt med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.

10.1

Katalytiska väggar och tak

Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.

För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:

• Tänd ugnsbelysningen.

• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.

• Välj en ugnsfunktion.

58 www.electrolux.com

• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.

• Rengör ugnen med en mjuk fuktig svamp.

VARNING

Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.

Borttagning av ugnsstegarna

Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.

10.2

Ugnsstegar

Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.

1.

Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.

2.

Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

1

2

Sätta i ugnsstegarna

Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

För utdragbara bakplåtsskenor:

Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka framåt!

FÖRSIKTIGHET

Se till att den längre fixeringsdelen

är framtill. De två fixeringsdelarnas

ändar måste peka bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.

10.3

Rengöring av ugnsluckan

Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.

VARNING

Se till att glasskivorna har svalnat innan du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går sönder.

VARNING

När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att förhindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för ytterligare information.

SVENSKA 59

Ta bort luckan:

1

2

1.

2.

3.

4.

Öppna luckan helt.

Flytta glidstycket tills du hör ett klickande ljud.

Stäng luckan tills glidstycket spärrar den.

Avlägsna luckan.

Luckan tas bort genom att du drar den utåt först på ena sidan och sedan på andra sidan.

Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning när rengöringen är klar. Du ska höra ett klickljud när du sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.

10.4

Ugnsglaspaneler

Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på bilderna. Antalet glas kan skilja sig.

Borttagning och rengöring av luckglasen

1.

Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

B

2.

3.

4.

Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

Håll glasen i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenorna.

Rengör luckglasen.

Följ stegen i motsatt ordning för att sätta tillbaka glasen.

FÖRSIKTIGHET

De flyttbara glasen har en markering på ena sidan. Kontrollera att markeringen finns längst upp till vänster.

10.5

Ugnslampa

VARNING

Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.

Innan du byter ut ugnslampan:

• Stäng av ugnen.

60 www.electrolux.com

• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.

Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada ugnsbelysningen och lampglaset.

Byte av ugnslampan

1.

Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.

2.

3.

Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.

Rengör lampglaset.

Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål upp till 300 °C.

4.

Använd samma typ av ugnslampa.

Sätt tillbaka lampglaset.

10.6

Byte av ugnslampan

1.

2.

Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den vänstra stegen för att komma åt lampan.

Använd ett smalt och trubbigt föremål

(t.ex. en tesked) för att avlägsna lampglaset. Rengör lampglaset.

3.

4.

5.

Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300

°C.

Använd samma typ av ugnslampa.

Sätt tillbaka lampglaset.

Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.

10.7

Ta bort förvaringslådan

För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.

Ta bort förvaringslådan

1.

Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.

2.

Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.

Sätta tillbaka förvaringslådan

För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.

VARNING

Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål, som t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.

11.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

SVENSKA 61

Produkten fungerar inte alls eller hällens display visar "-".

Problem Möjlig orsak

Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.

Lösning

Kontrollera säkringen.

Kontakta en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.

Produkten fungerar inte.

Stickkontakten är inte isatt ordentligt.

Produkten fungerar inte.

Jordfelsbrytaren är avstängd.

Produkten fungerar inte.

Ugnsbelysningen tänds inte.

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.

Barnlåset/Funktionslåset

(beroende på modell) är aktiverat.

Produkten fungerar inte.

Produkten är avstängd.

Ugnen värms inte upp.

Nödvändiga inställningar

är inte gjorda.

Glödlampan är trasig.

Maten har fått stå kvar för länge i ugnen.

Sätt i stickkontakten ordentligt.

Slå på jordfelsbrytaren.

Inaktivera Barnlåset/

Funktionslåset (beroende på modell).

Sätt på produkten.

Kontrollera inställningarna.

Byt ut ugnslampan.

Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen

är klar.

Produkten är avstängd men låter fortfarande.

Hällens display visar "F".

Kylfläkten går fortfarande. Ingen åtgärd behövs.

Detta är normalt.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

Använd rätt typ av kokkärl.

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

12.

TEKNISKA DATA

Höjd

Vikt

Djup

Mått

850 - 939 mm

596 mm

600 mm

Ugnskapacitet

Mått

74 l

62 www.electrolux.com

Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.

13.

INSTALLATION

VARNING

Se säkerhetsavsnitten.

13.1

Tippskydd

FÖRSIKTIGHET

Du måste installera tippskyddet.

Om du inte installerar det kan produkten tippa över.

Din produkt har symbolen som visas på bilden (i förekommande fall) för att påminna dig om att montera tippskyddet.

Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.

FÖRSIKTIGHET

Mer information om hur produkten ska installeras finns i ett separat installationshäfte.

14.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen

.

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

SVENSKA 63

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project