Aeg-Electrolux 41116IE-WN Brukermanual

Aeg-Electrolux 41116IE-WN Brukermanual
41116IE
NOBruksanvisning
SV Bruksanvisning
2
35
2
www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOKETOPP - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
STEKEOVN - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
3
1. SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Ikke berør varmeelementene.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller
olje kan være farlig og kan resultere i brann.
• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks med et lokk eller et brannteppe.
4
www.aeg.com
• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
• Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette produktet.
• Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen.
Den kan bli varm.
• For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten
på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
• Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må
du slå av produktet for å unngå fare for elektrisk støt.
2.
SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL
Dette produktet må monteres av
en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av
samme høyde.
• Ikke monter produktet på en plattform
som ikke er beregnet for dette produktet.
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet er åpnet.
ADVARSEL
Sørg for å montere en stabilisering, for å hindre at produktet
velter. Se installasjonskapittelet.
NORSK
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte
en ødelagt strømkabel.
• Ikke la strømkabler å komme i kontakt
med døren til produktet, spesielt når
døren er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs må den ikke
benyttes.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
2.2 Bruk
ADVARSEL
Fare for skade, brannskader eller
elektrisk støt.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
5
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Produktet blir varmt inni når det er i
bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter
når du tar ut eller putter inn tilbehør
eller ovnsutstyr.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem.
• Hold alltid døren til produktet lukket
mens produktet er i bruk.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De blir varme.
• Slå av kokesonene etter at de har vært
i bruk.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart. Dette for å forhindre
elektrisk støt.
ADVARSEL
Eksplosjons- eller brannfare.
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer
eller varme gjenstander unna fett og
oljer når du bruker dem til tilbereding
av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere
temperatur enn olje som brukes for
første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten
av produktet.
6
www.aeg.com
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.
• Åpne døren til produktet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
• Aldri slukk brann med vann. Koble
produktet fra strømmen, og dekk
flammene med et lokk eller et brannteppe.
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– Ikke legg ovnsutstyr eller andre
gjenstander direkte i bunnen på
produktet.
– Ikke legg aluminiumsfolie direkte i
bunnen på produktet.
– Ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
– Ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette
er ikke en defekt som omfattes av garantilovene.
• Bruk en grill- eller stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
• Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasskeramikken. Løft alltid
disse objektene opp når du må flytte
dem på platetoppen.
2.3 Stell og rengjøring
ADVARSEL
Fare for personskade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart glasspanelene i
døren om disse har blitt skadet. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
2.4 Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenpære som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
2.5 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
7
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
1 Betjeningspanel
5
2 Bryter til ovnsfunksjonene
6
12
7
8
9
10
5
4
3
2
1
11
3 Elektronisk programmering
4 Termostatbryter
5 Temperaturindikator
6 Brytere til komfyrtoppen
7 Varmeelement
8 Ovnslampe
9 Kontakt til steketermometer
10 Vifte og varmeelement
11 Undervarme
12 Brettstiger
3.2 Oversikt over platetoppen
1
2
3
1 Induksjonskokesone 1400 W, med
145 mm
180 mm
180 mm
210 mm
4
boosterfunksjonen 2500 W
2 Damputløp
3 Induksjonskokesone 1800 W, med
boosterfunksjonen 2800 W
4 Induksjonskokesone 1800 W, med
boosterfunksjonen 2800 W
5 Betjeningspanel
6 Induksjonskokesone 2300 W, med
boosterfunksjonen 3600 W
6
5
3.3 Tilbehør
• Ovnsrist
For kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
For kaker og småkaker.
• Dyp langpanne
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
• Steketermometer
For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under ovnsrommet.
8
www.aeg.com
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
4.1 Første gangs rengjøring
• Fjern alt tilbehør og brettstigene (hvis
mulig).
• Rengjør produktet før første gangs
bruk.
Hvis du vil endre det gjeldende klokkeslettet, må du trykke knappene
"+" og "- " samtidig til indikatoren
Tid ("Time") blinker.
2. Still inn tiden med knappene "+" eller "- ".
3. Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen og displayet viser det innstilte klokkeslettet.
1.
Se kapitlet "Stell og rengjøring".
4.2 Sensorfelt
Trykk og hold sensorfeltet på betjeningspanelet nede i minimum
1 sekund for å betjene produktet.
Når timer-funksjonen er aktivert,
kan du ikke forandre gjeldende
klokkeslett.
4.4 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.
1.
Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i en time.
3.
1s
Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
4. La produktet være i bruk i ti minutter.
5.
Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
6. La produktet være i bruk i ti minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
4.3 Stille inn tiden
Ovnen kan bare brukes etter at
klokken er stilt inn.
4.5 Barnesikring
Barnesikringen er aktivert som standard.
Når produktet kobles til strømforsyningen, eller ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet automatisk. Start med trinn 2.
Åpne og lukke døren
Skyv låsen mot høyre for å åpne døren.
Lukk døren uten å trykke på låsehendelen.
NORSK
Deaktivere barnesikringen
Trykk på dørlisten (B) på begge sider. Listen frigjøres.
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
1.
2
B
1
3.
Ta av dørlåsen (1), flytt den til høyre
(2) og sett den inn igjen.
4.
Hold dørlisten (B) på begge sider
og plasser den på den innvendige
kanten av døren. Sett dørlisten inn i
den øvre kanten på døren.
1
2
B
Aktivere barnesikringen
Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og
flytt håndtaket tilbake til venstre.
5. KOKETOPP - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Barnesikringen deaktiveres ikke
når produktet slås av.
9
10 www.aeg.com
5.1 Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
4
7
6
5
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Indikatorene og displayet viser
hvilken funksjon som er i bruk.
1
Sensorfelt
Funksjon
Tidsurdisplayet
Viser tiden i minutter.
2
Velge en kokesone.
3
Øker eller reduserer tiden.
/
4
Låse/låse opp betjeningspanelet.
5
Aktiverer effektfunksjonen.
6
Slå på og av STOP+GO-funksjonen.
7
Et effekttrinndisplay
Viser effekttrinnet.
5.2 Varmeinnstillingsdisplay
Skjerm
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
STOP+GO-funksjonen er i bruk.
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er i bruk.
Effektfunksjonen er i bruk.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (tre-trinns restvarmeindikator): fortsetter matlaging/varmholding/restvarme.
/
Tastesperren/barnesikringen er i bruk.
Ikke riktig type eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er i bruk.
NORSK
11
5.3 Varmeinnstilling
Drei betjeningsbryteren med urviserne
for å aktivere en kokesone eller for å øke
varmeinnstillingen. Displayet viser varmeinnstillingen.
Drei bryteren mot urviseren for å velge
en høyere varmeinnstilling. Drei betje-posisjonen for å deakningsbryteren
tivere den.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5.4 Automatisk oppvarming
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen lar deg oppnå nødvendig varmeinnstilling på kortere tid. Den angir det
høyeste effekttrinnet for en bestemt tid
(se diagrammet), og senker deretter effekttrinnet til den nødvendige innstillingen.
Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingen:
1. Drei bryteren til kokesoneposisjon
A.
tennes i displayet.
2. Velg ønsket effekttrinn umiddelbart.
3. Du deaktiverer funksjonen ved å
dreie bryteren til av-posisjon.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.5 Slå powerfunksjonen på
og av
Powerfunsjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Powerfunksjonen
er aktivert i maks 10 minutter. Deretter
kopler induksjonskokesonen automatisk
tilbake til effekttrinn 9. For å slå den på,
velger du effekttrinn med bryterne og
,
tennes. For å slå den av,
berører
endrer du effekttrinn.
5.6 Effektstyring
Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Effektfunksjonen øker effekten opp til maksimumsnivået for et kokesonepar, og reduserer
effektnivået for den andre kokesonen.
Displayet for den reduserte sonen skifter
mellom to nivåer.
5.7 Tidsur
Bruk den til å angi automatisk utkoplingstid for en kokesone.
1.
Velge kokesone. Berør
gjentatte
ganger, til indikatoren for ønsket kokesone lyser.
Du må velge kokesone før du aktiverer tidsuret.
2.
Angi varmeinnstillingen for kokesonen. Du kan også angi den etter at
du har aktivert tidsuret.
3. For å aktivere tidsuret eller endre
angitt tid, berør + eller - på koketoppens betjeningspanel. Maksimumstiden er 99 minutter.
Indikatoren for kokesonen blinker
sakte. Det innstilte tidsuret teller
ned.
12 www.aeg.com
4.
5.
For å se gjenværende tid, berør
flere ganger, til indikatoren for nødvendig kokesone blinker raskt. Displayet viser gjenværende tid.
Når den angitte tiden utløper, blinker 00 og man hører et lydsignal.
Kokesonen deaktiveres.
Berør
for å slå av lydsignalet.
For å deaktivere tidsuret før den
angitte tiden er ferdig, angi kokesone med
og berør -. Den
resterende tiden telles ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
5.10 Barnesikringsfunksjon
Denne funksjonen forhindrer at komfyrtoppen blir slått på ved en feil.
Aktivere barnesikringen
1. Kontroller at komfyrtoppen er slått
av. Betjeningspanelet må ikke vise
noen symboler bortsett fra
/
/
.
2.
Berør
i 4 sekunder. Symbolet
blinker i betjeningspanelet.
3.
Berør
4.
Displayet viser
i 4 sekunder. Barnesikringen er aktivert.
Tidsuret kan brukes som stoppeklokke
når kokesonene ikke er på. For å gjøre
dette, velg kokesone og aktiver tidsuret,
men ikke angi varmeinnstillingen.
5.8 Stop and Go
Stop and Go
-funksjonen stiller inn alle de aktive kokesonene på laveste effekttrinn (
).
Denne funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.
• For å aktivere denne funksjonen, berør
. Displayet viser symbolet
.
• For å deaktivere denne funksjonen,
berør
. Displayet viser varmeinnstillingen du har angitt tidligere.
Når du endrer varmeinnstillingene, deaktiveres funksjonen og displayet viser de nye varmeinnstillingene.
5.9 Lås
Nå kokesonene brukes, kan du låse betjeningspanelet. Det hindrer utilsiktet
endring av effekttrinnet.
Denne funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.
1. Still inn effekttrinn.
2. For å aktivere denne funksjonen, be. Displayet viser symbolet
i
rør
4 sekunder.
3. For å deaktivere denne funksjonen,
. Displayet viser varmeinnberør
stillingen du har angitt tidligere.
Når du slår av produktet, deaktiveres funksjonen.
mens symbolet
blinker.
Utfør de samme stegene igjen
for å deaktivere barnesikringen.
Displayet viser
i 4 sekunder.
Barnesikringen er deaktivert.
Deaktivere barnesikringen når du skal
bruke koketoppen
1. Aktivere og deaktivere den nødvendige kokesonen.
2.
Mens displayet viser
, berør
fram til displayet viser
.
3. Still inn effekttrinnet for kokesonen
innen 4 sekunder.
4. Når du slår av komfyrtoppen, trer
barnesikringen i funksjon.
5.11 OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator)
OptiHeat Control viser mengden restvarme (
\
\
). Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokekaret.
Varmen under kokekaret varmer opp
glasskeramikken.
ADVARSEL
Forbrenningsfare som følge av
restvarme.
5.12 Automatisk Utkopling
Denne funksjonen deaktiverer
koketoppen automatisk og hvis:
• alle kokesonene er av
.
• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at
du har slått koketoppen på.
NORSK
• du dekker et sensorfelt med en gjenstand (en gryte, en klut, osv.) i mer enn
10 sekunder. Lydsignalet høres til du
fjerner gjenstanden.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle tørrkokes). Før koketoppen
brukes igjen, må kokesonene være
kalde.
13
• du bruker feil kokeredskap.
tennes
i displayet og etter 2 minutter deaktiveres kokesonen automatisk.
• du ikke deaktiverer en kokesone eller
endrer effekttrinn. Etter en stund vises
og koketoppen deaktiveres. Se tabellen.
Tider for automatisk utkopling
Effekttrinn
Deaktiveres
etter
6 timer
-
-
5 timer
4 timer
1,5 timer
6. KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
6.1 Kokekar til
induksjonskokesoner
Ved induksjonskoking generer et
kraftig elektromagnetisk felt varme i kokekaret nesten momentant.
Materiale i kokekar
• Korrigere: støpt jern, stål, emaljert
stål, rustfritt stål, en bunn med flere
lag (merket med dette av produsenten).
• Feil: aluminium, kobber, messing,
glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• Vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• Du kan feste en magnet til kokekarets
bunn.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarenes mål: induksjonskokesonene tilpasser seg i noen
grad målene til bunnen av kokekaret automatisk. Men den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må ha en minste diameter.
Kokesone
Minimum diameter for kokekar
[mm]
Høyre bak —
180 mm
145
Høyre foran —
180 mm
145
Venstre bak —
145 mm
125
Venstre foran —
210 mm
180
6.2 Lyder under bruk
Hvis du kan høre:
• En knekkelyd: består kokekaret av forskjellige materialer (sandwichkonstruksjon).
• En plystrelyd: én eller flere kokesoner
er innstilt på høye effekttrinn og kokekaret er laget av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• Summing: én eller flere kokesoner
brukes med det høyeste effekttrinnet.
• Klikking: det skjer elektriske koblinger.
• Visling, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke at
det er feil på produktet.
14 www.aeg.com
6.3 Energisparing
• Legg alltid lokk på kokekaret,
hvis det er mulig.
• Sett kokekaret på kokesonen
før du slår den på.
Varmeinnstilling
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Brukes til:
Tid
Tips
Holde den tilberedte maten
varm
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret
1-2
Hollandaise-sause, smelte: av
smør, sjokolade og gelatin
5-25
min
Bland innimellom
1-2
Størkning: luftig omelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk
2-3
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter
25-50
min
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt
20-45
min
Tilsett noen spiseskjeer væske
4-5
Dampkoking av poteter
20-60
min
Bruk maks. ¼ l vann for 750
g poteter
4-5
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper
60-150
min
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser
6-7
Forsiktig steking: schnitzel, cor- etter
don bleu av kalv, koteletter,
behov
kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer
Snus etter halve steketiden
7-8
Steking, potetlapper, hoftestyk- 5-15
ker, steker
min
Snus etter halve steketiden
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites
1
Effektfunksjonen egner seg best til oppvarming av mye vann.
7. KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Rengjør produktet etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke produktets funksjon.
NORSK
Fjerne smuss:
1. – Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke, kan smusset forårsake skade på produktet. Bruk
en spesialskrape til glasset. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
– Fjernes etter at produktet er tilstrekelig avkjølt: kalk- eller vann-
15
ringer, fettsprut og falming av metallet. Bruk et spesialrengjøringsmiddel for glasskeramikk eller
rustfritt stål.
2. Rengjør produktet med en fuktig
klut og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du produktet tørt med
en ren klut.
8. STEKEOVN - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
8.1 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet
er kjølt ned.
Drei termostatbryteren til en temperatur.
Temperaturindikatoren lyser når
temperaturen i produktet øker.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon
for å slå av produktet.
2.
8.2 Slå produktet på og av
1.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
en ovnsfunksjon.
8.3 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Av-posisjon
Varmluft
Over- og undervarme
Bruksområde
Produktet er AV.
For å steke på maksimalt to bretthøyder samtidig. Still
inn ovnen
temperaturer som er 20 - 40 °C lavere enn når du bruker vanlig over-/undervarme.
For å bake eller steke på én bretthøyde.
Pai/pizza
For å steke eller bake i én bretthøyde, slik at du oppnår
sterkere bruning og sprø bunn. Velg en ovnstemperatur
som er 20 - 40 °C lavere enn når du bruker vanlig over-/
undervarme.
Bruning
For å steke store steker eller fjærkre i én bretthøyde.
For å brune.
Max Grill
For grilling av flat mat i store mengder. For å riste brød.
16 www.aeg.com
Ovnsfunksjon
Tørking
Tine
Bruksområde
For å tørke mat.
For å tine frossen mat.
Ovnslampe
For å lyse opp innsiden av ovnen.
Tastesperre
For å låse ovnsfunksjoner
2.
8.4 Funksjonslås
Funksjonslåsen er innebygd i funksjonsbryteren.
Sett spissen på steketermometeret
inn i kjøttet, så langt det går.
2
Funksjonslåsen kobler ikke ut
strømmem til komfyren.
Låse ovnen
Drei funksjonsbryteren til symbolet
Bryteren spretter ut ca. 2 mm
1
.
Låse opp ovnen:
Trykk på bryteren og drei den til nødvendig stilling.
8.5 Steketermometer
Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet.
To temperaturer må stilles inn:
• Ovnstemperaturen: Se steketabellen
• Kjernetemperaturen: Se tabellen for
kjernetemperatur-sensor
Bruk bare steketermometeret
som følger med eller originale
reservedeler.
ADVARSEL
Steketermometeret er varmt! Fare for forbrenning! Vær forsiktig
når du fjerner spissen og pluggen til sensoren.
Bruke steketermometeret:
Sett steketermometerets støpsel inn
i kontakten i stekeovnens sidevegg.
blinker.
Sensorindikatoren
1.
3.
Bruk "+" eller "-" -knappene for å
stille inn ønsket kjernetemperatur.
Du kan stille inn temperaturen fra 30
°C til 99 °C.
Se verdiene i tabellen.
Kjernetemperaturen vises fra 30
°C.
4. Bruk betjeningsbryterne for å stille
inn ovnens stekefunksjon og temperatur.
5. Du vil høre et elektronisk signal når
kjøttet når kjernetemperaturen.
Trykk på en vilkårlig tast for å stoppe
signalet.
6. Slå av ovnen og fjern kjernetemperatur-sensoren.
Hvis stekegraden ikke er tilfredsstillende,
går du gjennom trinnene ovenfor en
gang til og stiller inn en høyere kjernetemperatur.
NORSK
17
8.6 Sette inn tilbehøret
Langpannen og ovnsristen har sidekanter. Disse kantene og formen på sporene er spesiallaget
for å hindre at kokekar sklir.
Sette inn ovnsristene og langpannen
sammen
Sett ovnsristen oppå langpannen. Skyv
langpannen inn i et av sporene.
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
9.1 Skjerm
1
2
3
4
1 Indikator for varselur-funksjonen
2 Indikator for steketermometer
3 Klokkedisplay
4 Indikator for klokke
5 Knapp "+"
6 Knapp "-"
6
5
9.2 Varselur-funksjon
Denne funksjonen har ingen effekt på ovnsdriften.
Stille inn varselur-funksjonen
Trykk på + eller - knappen.
Angi tiden med + eller - knappen
(maksimal tid er 2 timer og 30 minutter).
1.
2.
3.
Klokken starter å telle ned etter 5 sekunder.
4. Når den angitte tiden er ferdig, trykk
på en knapp for å stoppe lyden.
18 www.aeg.com
10. STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De
avhenger av oppskriften, typen
og mengden ingredienser som
brukes.
OBS
Bruk en dyp langpanne for svært
fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen.
10.1 Steking av bakst
Generelle opplysninger
• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle
gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid)
og innskyvningsriller med verdiene i
tabellene.
• Ved lengre steketider, kan du slå av
stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig, for å utnytte restvarmen.
Når du tilbereder frossen mat, kan
stekebrettene i ovnen vri seg under
stekingen. Når stekebrettene er kalde
igjen, får de tilbake sin opprinnelige
form.
Hvordan du bruker steketabellene
• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.
• Hvis du ikke finner opplysningene for
en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenge seg med
10-15 minutter hvis du baker kaker i
flere høyder
• Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette skjer, må du ikke
endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.
Baketips
Bakeresultat
Mulig årsak
Kaken er for lys på Feil ovnsnivå
undersiden
Løsning
Sett kaken på et lavere ovnsnivå
Kaken faller sammen (blir klissen,
gummiaktig, får
vannstriper)
For høy steketempera- Bruk en lavere innstilling
tur
Kaken faller sammen (blir klissen,
gummiaktig, får
vannstriper)
For kort steketid
Øk steketiden
Ikke still inn høyere temperatur
for å redusere steketiden
Kaken faller sammen (blir klissen,
gummiaktig, får
vannstriper)
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske i deigen. Ta
hensyn til blandingstidene, spesielt hvis du bruker miksmaster
Kaken er for tørr
For lav steketemperatur
Still steketemperaturen høyere
Kaken er for tørr
For lang steketid
Reduser steketiden
Kaken blir ujevnt
brun
For høy steketempera- Still steketemperaturen lavere og
tur og for kort steketid la kaken steke lenger
NORSK
Bakeresultat
Kaken blir ujevnt
brun
Mulig årsak
Deigen er ujevnt fordelt
Kaken blir ikke
For lav temperatur
ferdig i løpet av
den angitte steketiden
19
Løsning
Fordel deigen jevnt på stekebrettet
Still steketemperaturen litt høyere
10.2 Varmluftsteking
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Baketype
2+4
175-185
15-20
Grove rundstykker
2+4
165-180
20-30
Liten gjærbakst
med fyll
2+4
170-180
15-20
Saltkringler
2+4
160-170
15-20
Loff
2+4
170-180
30-40
Helkornbrød
2+4
160-170
35-45
Rugbrød, blanding
2+4
250
oppvarming
- steking
2+4
160-170
60-70
Bagetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunner
2+4
100
90-120
- oppvarming
2+4
med ovnen
skrudd av
25
Kjeks
2+4
150-160
10-20
Vannbakkels
2+4
155-165
30-40
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
forsteking, bunner
10-15
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
ettersteking 35-45
Fruktterter, smuldredeig
2+4
170-180
30-40
Langpannekake
Formkake
Sukkerbrød/sandkaker
20 www.aeg.com
10.3 Vanlig baking
Type bakverk
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
3-4
200-225
8-12
Rundstykker av sammalt
mel
3-4
190-200
20-25
Små gjærbrød med fyll
3-4
200-225
10-12
Ciabatta
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-15
Saltstenger
3-4
180-200
12-15
Loff
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Brød av sammalt mel
1-2
180-200
35-45
Rugbrød, blanding
1
275
oppvarming
- baking
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Langpannekake
2-3
170-180
50-60
Formkake
3-4
170-180
35-45
Sukkerbrød/Madeirakaker
1-2
170-180
40-50
Sandwichkake, rull
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbase
3-4
100
90-120
- oppvarming
3-4
med ovnen slått
av
25
Småkaker
3-4
160-180
6-15
Vannbakkels
3-4
170-190
30-45
Rullekake
3-4
190-210
10-12
Fruktterte, bakverk med
skorpe
3-4
175-200
forhåndsvarming, rull 10-15
Fruktterte, bakverk med
skorpe
3-4
175
avslutning 35-45
Fruktterte, smuldredeig
3-4
190-200
25-35
2
210-230
10-12
Kransekake i ringer
NORSK
10.4 Pizzatabell
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta rull
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Fruktterter, mørdeig
2-3
170-180
35-45
Fruktterter, smuldredeig
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelaget (tykk – med
mye fyll)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)
1-2
200-2301)
15-20
Frossen pizza
1-2
200
15-20
Terter, hjemmelaget
forsteking, rundstykke
3-4
215-225
35-45
Terter, hjemmelaget
etterbehandling
3-4
215-225
35-45
Terter, frosne
3-4
200
15-25
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, koking
2+4
150-160
1)
Fisk, steking
2+4
165-175
1)
Kjøttpudding
2+4
165-175
60-70
Danske kjøttboller
2+4
165-175
35-45
Leverpostei
2+4
165-175
65-75
Potetgrateng
2+4
175
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2+4
175
60-70
Lasagne, frossen
2+4
175
30-45 2)
Pastagrateng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
1) forvarm stekeovnen
10.5 Steking varmluft
Matvaretype
Pizza, hjemmelaget
21
22 www.aeg.com
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Frossen pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frosne
2+4
180-200
30-45 2)
Terter, hjemmelaget
- før steking, rundstykke
2+4
165-175
15-20
Terter, hjemmelaget
- etterbehandling
2+4
165-175
30-40
Terter, frosne
2+4
175
25-352)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger
enn det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir
tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.
10.6 Over- og undervarme
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, kokt
2-3
160-170
1)
Fisk, steking
2-3
180-200
1)
Kjøttpudding
2-3
175-200
45-60
Danske kjøttboller
3-4
175-200
30-45
Leverpostei.
2-3
180-200
50-60
Gratinert
2-3
180-200
50-60
Potetgrateng
3-4
200
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2-3
200
50-60
Lasagne, frossen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagrateng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hjemmelaget
2-3
220-230
15-25
Pizza, frossen
2-3
220-230
15-25 2)
Chips. frosne
3-4
225-250
20-30 2)
Terter, hjemmelaget
- forhåndsvarming, rull
3-4
190-210
15-25
NORSK
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Terter, hjemmelaget
- avslutning
3-4
190-210
20-30
Terter, frosne
3-4
200-225
20-30 2)
23
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er
ferdig når kjøttet er hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner
lett fra bena, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det
som står på pakken. Hvis den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt
30+10 = 40 min.
10.7 Steking
Stekte matretter
• Bruk utstyr som tåler varme for steking
(les anvisningene fra fabrikanten).
• Store steker kan stekes direkte i dyp
langpanne eller på ovnsristen over
langpannen. (hvis tilgjengelig)
• Stek magert kjøtt i stekegryte med
lokk. På den måten blir kjøttet saftigere.
• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten
lokk.
10.8 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Roastbiff1)
2-3
125
80-120
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Kjøttype
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C.
Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Lår/skulder/sadel
2
160
80-100
Kjøttype
Oksefilet1)
Lammekjøtt
24 www.aeg.com
Svin
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Svinestek 1)
2-3
175
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Kylling, i deler
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av
and 1)
2-3
130
til sammen omtrent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Roastbeef1)
2-3
125
80-120
Rundbiff
- bruning
2-3
225
totalt 10
Rundbiff
- steking
2-3
160
50-60
Roastbiff
1-3
180
90-120
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
10.9 Vanlig steking
Storfekjøtt
Kjøttype
1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis
du bruker steketermometer må det tas ut før grilling.
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
2-3
180
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
2
180
80-100
Lam
Kjøttype
Lår/bog/ribbe
NORSK
25
Svinekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Svinestek1)
3
200
60-70
Svinekam1)
3
200
60
Nakkekoteletter
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Kylling, oppdelt
2-3
200
55-65
And1)
2-3
160
55-65
And langsom steking 1)
2-3
130
totalt om lag 5 timer
Stekt kalkun med
fyll
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Kjøttype
Fjærkre
Kjøttype
10.10 Bruning
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C.
Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/skulder/ribbe
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
2
160
80-100
26 www.aeg.com
Svin
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Svinestek 1)
2-3
180
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
per kg kjøtt
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
ikke egnet
til sammen omtrent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
10.11 Tabell for steketermometer
Storfekjøtt
Kjøttype
Bretthøyde
Kjernetemperatur
Roastbiff
2-3
55-65
Rundstek
- bruning
2-3
55-65
Rundstek
- steking
2-3
55-65
Roastbiff
1-2
75-80
Rille
Kjernetemperatur
2-3
65
Bretthøyde
Kjernetemperatur
2
90
Rille
Kjernetemperatur
2-3
80
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/bog/sadel
Svinekjøtt
Kjøttype
Svinestek
NORSK
Rille
Kjernetemperatur
Nakkefileter
Kjøttype
2-3
75-80
Skinke
1-2
70-75
Bretthøyde
Kjernetemperatur
2-3
75-80
27
Fjærkre
Kjøttype
Kalkunbryst
Grillområdet er midt på brettet
10.12 Grilling
Bruk alltid grillfunksjonen med maks
effekttrinn
Ha alltid stekeovnsdøren lukket
når du griller
Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5
minutter.
• Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn stekebrettet på
første rille for å samle opp fettet.
• Grill kun flate stykker av kjøtt
eller fisk.
Rille
Temperatur
°C
Tid i minutter / side 1
Tid i minutter / side 2
Svinekoteletter
3-4
Lammekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
5-6
Kylling, oppdelt
Pølser
3-4
250
20-25
15-20
3-4
250
3-4
1-2
Spareribs, forhåndskokt
i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver av torsk eller laks
3-4
250
10
5
Ristet brød
3-4
250
2-3
-
Mattyper for grilling
10.13 Tørking
Grønnsaker
Matretter
som tørkes
Temperatur
°C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer
(anbefalt)
Bønner
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (delt i
strimler)
60-70
3
1–4
5-6
28 www.aeg.com
Matretter
som tørkes
Temperatur
°C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer
(anbefalt)
Suppegrønnsaker
60-70
3
1–4
5-6
Sopp
50-60
3
1–4
6-8
Urter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer
(anbefalt)
Svisker
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Eplebåter
60-70
3
1–4
6-8
Pærer
60-70
3
1–4
6-9
Frukt og bær
Matretter
som tørkes
10.14 Tining
• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.
• Ikke dekk til med tallerken eller skål.
Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.
• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid minutter
Kommentarer
Kylling 1 000
g
2
120-140
20-30
Legg kyllingen på et snudd
tefat på en stor tallerken Snu
den når den er halvstekt.
Kjøtt, 1 000g
2
100-140
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Kjøtt, 500g
2
90-120
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Ørret, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær,
300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Matvaretype
Fløte, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløten kan piskes selv om
den er litt frossen.
Kake, 1 400g
2
60
60
-
11. STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
• Rengjør produktets forside med en
myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
NORSK
• For å rengjøre metalloverflater, bruker
du et vanlig vaskemiddel
• Rengjør ovnsinventaret etter hver
bruk. På denne måten blir det lettere å
fjerne smuss uten at det brenner seg
fast.
• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
• Rengjør alt ovnstilbehøret etter hver
bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan ødelegge
slippbelegget.
Produkter i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en
våt svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller skurende produkter, da de
kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme
måte.
11.1 Katalytiske vegger og tak
som samler seg på veggene når stekeovnen er i funksjon.
For best mulig selvrens-effekt skal
ovnen med jevne mellomrom varmes
opp uten mat:
• Slå på ovnslyset.
• Ta ut tilbehøret fra ovnen.
• Velg en ovnsfunksjon.
• Still inn ovnstemperaturen på 250 °C
og la stekeovnen være på i 1 time.
• Rengjør ovnsrommet med en myk og
fuktig svamp.
ADVARSEL
Ikke forsøk å rengjøre den katalytiske overflaten med ovnsspray,
slipende rengjøringsmidler, såpe
eller andre vaskemidler. Det vil
skade den katalytiske overflaten.
Misfarging av den katalytiske
overflaten har ingenting å si for
de katalytiske egenskapene.
11.2 Brettstiger
Du kan fjerne brettstigene for å rengjøre
sideveggene.
Veggene og taket med katalytisk belegg
er selvrensende. De suger opp fettet
Å fjerne brettstigene
1
2
29
1.
Trekk den fremre delen av brettstigen ut fra sideveggen.
2.
Trekk den bakre delen av brettstigen ut fra veggen og ta den ut.
30 www.aeg.com
ADVARSEL
Sørg for at glassene er avkjølt før
du rengjør glassdøren. Det er fare for at glasset kan sprekke.
Montere brettstigene
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
brettstøttene.
Gjelder for teleskopskinner:
Holderne på teleskopskinnene
må peke forover!
ADVARSEL
Hvis dørglasspanelene skades eller får riper, kan de bli svake og
sprekke. I så fall må de byttes.
Kontakt ditt lokale servicesenter
for ytterligere instruksjoner.
OBS
Pass på at den lengste ståltråden
er i front. Endende på ståltrådene må peke bakover. Uriktig
montering kan føre til skade på
emaljen.
11.3 Rengjøring av ovnsdøren
Ta av døren for å gjøre rengjøringen
enklere.
Fjerning av døren:
1.
2.
Åpne døren helt.
Skyv glidebryteren til du hører et
klikk.
3. Steng døren til den stopper.
4. Ta av døren.
1
2
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er
ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du
hører et klikk når du setter døren på
plass igjen. Bruk makt om nødvendig.
Ta av døren ved først å trekke
den ut på den ene siden, deretter på den andre.
11.4 Ovnens glasspaneler
Dørglasset kan avvike i type og
form fra hva du ser på bildene i
eksemplet i diagrammene. Antall
glass kan også være forskjellig.
NORSK
31
Ta ut og rengjøre dørglassene
1.
Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
2.
Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
Hold et og et glasspanel øverst i
kanten og trekk det oppover og ut
av sporene.
Rengjør glasspanelene.
B
3.
4.
Du setter inn panelene ved å følge ovennevnte fremgangsmåte i omvendt rekkefølge.
11.5 Ovnslampe
ADVARSEL
Vær forsiktig når du skifter lyspæren. Det er fare for elektrisk støt.
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå av ovnen.
• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller
slå av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av
stekeovnen for å forhindre skade
på lyspæren og glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen
Du finner glassdekselet til lampen
bak i ovnsrommet.
Drei glassdekselet mot urviserne for
å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen
med en egnet varmebestandig ovnslampe som tåler 300 °C.
1.
Bruk samme type ovnslampe.
4.
Monter glassdekselet.
11.6 Skifte lyspære i
ovnslampen
Ovnslampen er på venstre side av
ovnsrommet. Fjern den venstre stigen for å få tilgang til lampen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet. Rengjør lampedekselet.
1.
32 www.aeg.com
3.
Hvis nødvendig, skift lyspæren i ovnslampen med en egnet varmebestandig ovnslampe som tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4.
5.
Monter glassdekselet.
Monter den venstre ovnsstigen.
2.
Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
Sette inn skuffen
For å sette på plass igjen skuffen, følger
du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge
11.7 Ta ut skuffen
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
enkel rengjøring.
Ta ut skuffen
1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.
ADVARSEL
Det kan bli veldig varmt i skuffen
når stekeovnen benyttes. Oppbevar derfor ikke brannfarlige
gjenstander i skuffen, f.eks. rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray,
osv.
12. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer ikke
eller komfyrtoppens display viser "-".
Sikringen i sikringsskapet Kontroller sikringen. Hvis
har gått.
sikringen går mer enn én
gang, bør du kontakte
en elektriker.
Produktet virker ikke.
Støpselet sitter ikke skikkelig i.
Sett i støpselet ordentlig.
Produktet virker ikke.
Jordfeilbryteren er slått
av.
Slå på jordfeilbryteren.
Produktet virker ikke.
Funksjonslåsen/låsen/
Deaktiver funksjonslåbarnesikringen (avhengig sen/låsen/barnesikringen
av modell) er aktivert.
(avhengig av modell).
Produktet virker ikke.
Produktet er av.
Slå på produktet.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger
er ikke valgt.
Kontroller innstillingene.
Ovnslampen virker ikke.
Ovnslampen er defekt.
Skift ovnslampe.
Det legger seg kondensvann og damp på maten og i stekeovnsrommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående
i ovnen lenger enn 15-20
minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Produktet er slått av,
men lager fremdeles lyder.
Kjøleviften går fremdeles.
Du trenger ikke foreta
deg noe. Dette er normalt.
Steketermometeret fungerer ikke.
Du satt ikke spissen på
Sett spissen på steketersteketermometeret riktig mometeret inn i midten
i kjøttet.
av kjøttet, så langt det
går.
NORSK
Feil
33
Mulig årsak
Løsning
Klokkedisplayet viser
"F11".
Det er kortslutning i steketermometeret eller
steketermometeret sitter
ikke skikkelig i kontakten.
Sett støpselet til steketermometeret helt inn i
stikkontakten på ovnens
sidevegg.
Displayet viser en feilkode som ikke står på listen "F....".
Det er en feil på produktet.
Koble produktet fra
strømforsyningen en
stund. Koble fra sikringen i husets sikringsskap.
Koble til igjen. Hvis F og
nummeret vises på nytt,
må du ta kontakt med
forhandleren din eller
det nærmeste servicesenteret.
Hvis du ikke greier å løse problemet
selv, kontakter du forhandleren eller servicesenteret.
Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.
Typeskiltet er plassert på den fremre
rammen til ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. MONTERING
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Mål
Høyde
850-939 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
Ovnskapasitet
74 l
13.1 Vippesikring
OBS
Du må installere vippesikringen.
Hvis ikke, kan produktet velte.
Produktet ditt har symbolet som
er vist på bildet (avhengig av modell) for å minne deg på å montere vippeskringen.
34 www.aeg.com
Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.
OBS
For mer informasjon om montering av produktet, se et separat
monteringshefte.
14. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
SVENSKA
35
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN - KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
36
37
40
41
42
46
47
48
50
51
61
65
66
36 www.aeg.com
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person
som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
37
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan
bli mycket het.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
38 www.aeg.com
VARNING
Se till att montera ett stabiliseringsmedel för att förhindra att
produkten tippar. Se kapitlet
Montering.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta
service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla
poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Produkten blir varm inuti när den är
igång. Vidrör inte värmeelementen
som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten med en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De blir heta.
• Stäng av kokzonen efter användning.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta
från fetter och oljor när du lagar mat
med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
SVENSKA
•
•
•
•
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
diskmaskinen.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.
Försök inte släcka eld med vatten.
Koppla från produkten och täck över
flamman med ett lock eller en brandfilt.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– Lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaskera-
39
miken. Lyft alltid upp dessa föremål
när du måste flytta dem på kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i
hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
40 www.aeg.com
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
1 Kontrollpanelen
5
2 Vred för ugnsfunktionerna
6
12
7
8
9
10
5
4
3
2
1
11
3 Temperatur-/tidsdisplay
4 Temperaturvred
5 Temperaturindikator
6 Vred för spisen
7 Värmeelement
8 Ugnslampa
9 Uttag för matlagningstermometer
10 Fläkt- och värmeelement
11 Undervärme
12 Ugnsstegar
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
1 Induktionskokzon 1400 W, med ef-
145 mm
fektfunktion 2500 W
180 mm
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
fektfunktion 2800 W
180 mm
210 mm
4 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
4
fektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med ef-
fektfunktion 3600 W
6
5
3.3 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
SVENSKA
41
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
4.1 Första rengöring
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
ans kontrollampa automatiskt. Starta
med steg 2.
1. Ändra tiden genom att trycka på "+"
och "- " samtidigt tills tidsindikatorn
blinkar.
2. Ställ in tiden med "+" eller "- ".
3. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Touch-kontroll
När timerfunktionen är aktiv kan
du inte ändra den aktuella tiden.
4.4 Bränna ur ugnen
Tryck på och håll in sensorn på
kontrollpanelen i minst en sekund för att använda produkten.
Upphetta den tomma produkten för att
bränna bort återstående fett.
1.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
2. Låt produkten vara igång i en timme.
3.
1s
4.3 Ställa klockan
Ugnen kan bara användas efter
att tiden har ställts in.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
4. Låt produkten vara igång i tio minuter.
5.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta
är normalt. Kontrollera att luftflödet är
tillräckligt.
4.5 Barnlås
Barnlåset är som standard aktiverat.
När produkten har anslutits till elnätet eller efter ett strömavbrott, blinkar klock-
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
42 www.aeg.com
Avaktivera barnlåset
Tryck på lucktätningen (B) på varje
sida. Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
1.
2
B
1
3.
Lossa spaken (1), flytta den åt höger
(2) och sätt tillbaka den.
4.
Håll i lucktätningen (B) i varje sida
och sätt den på luckans innerkant.
Sätt lucktätningen i luckans övre
kant.
1
2
B
Aktivera barnlåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
SVENSKA
43
5.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
7
6
5
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna och
displayen visar vilka funktioner som är aktiverade.
1
Touch-kontroll
Funktion
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
2
För att ställa in kokzonen.
3
För att öka eller minska tiden.
/
4
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
5
För att aktivera effektfunktionen.
6
För att aktivera och inaktivera STOP
+GO-funktionen.
7
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
5.2 Värmelägesdisplay
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
STOP+GO-funktionen är aktiverad.
Funktionen Automax är aktiverad.
Strömmen är påslagen.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering): tillagar
fortfarande / varmhållning / restvärme.
/
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är
placerat på kokzonen.
44 www.aeg.com
Display
Beskrivning
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
5.3 Värmeläge
5.6 Effektreglering
Vrid vredet medurs för att aktivera en
kokzon eller öka värmeläget. Displayen
visar värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeför att avakläget. Vrid vredet till läge
tivera.
5.4 Automax
Med den automatiska uppvärmningsfunktionen kan du få önskat värmeläge
på kort tid. Den ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt
läge.
Att starta den automatiska uppvärmningen:
1.
Vrid kokzonsvredet till A-läget.
tänds på displayen.
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "av"-läget.
5.7 Timer
Använd den för att ställa in en automatisk avstängningstid för en kokzon.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Effektregleringen delar upp effekten
mellan två kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till
den högsta nivån för en kokzon i paret
och minskar effektnivån för den andra
kokzonen. Displayen för den reducerade
kokzonen ändras mellan två nivåer.
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.5 Sätta på och stänga av
effektfunktionen
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiverad i högst 10 minuter.
Efter detta kopplar induktionskokzonen
automatiskt tillbaka till värmeläge 9. För
att sätta på, välj värmeläge med vreden,
tryck sedan på
,
tänds. För att
stänga av funktionen ändrar du värmeläget.
Ställ in kokzonen. Tryck på
flera
gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.
Du måste ställa in kokzonen innan du kan ställa timern.
2. Ställ in värmeläget för kokzonen. Du
kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.
3. Aktivera timern eller ändra inställd
tid genom att trycka på + eller - på
hällens kontrollpanel. Den maximala
tiden du kan ställa in är 99 minuter.
Kokzonens indikering blinkar sakta.
Timern börjar räkna ned.
4. Du kan se återstående tid genom att
flera gånger tills inditrycka på
keringen för nödvändig kokzon blinkar snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
När inställd tid nåtts blinkar 00 och
en ljudsignal hörs. Kokzonen inaktiveras.
SVENSKA
5.
Tryck på
len.
för att stänga av signa-
Om du vill avaktivera timern innan inställd tid nåtts ställer du in
kokzonen på
och trycker på -.
Den kvarvarande tiden räknas ner
till 00. Kokzonens indikering
slocknar.
kontrollpanelen, förutom
.
Funktionen Stop+Go
ställer in alla
påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget (
).
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck
. I displayen visas symbolen
.
på
• För att avaktivera denna funktion, tryck
på
. Displayen visar värmeläget
som du ställde in tidigare.
När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen och displayen
visar de nya värmelägena.
5.9 Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
1. Ställ in ett värmeläge.
2. För att aktivera denna funktion, tryck
på
. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder.
3. För att avaktivera denna funktion,
tryck på
. Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras funktionen.
5.10 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera/inaktivera Barnlåset
1. Se till att produkten är inaktiverad.
Det får inte visas några symboler på
/
2.
Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
blinkar på kontrollpanelen.
3.
Tryck på
blinkar.
4.
I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är aktiverat.
Timern kan användas som signalur när
kokzoner inte används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och aktivera
timern, men ställ inte in värmeläget.
5.8 Stop+Go
/
45
medan symbolen
Barnlåset inaktiveras genom att
stegen ovan görs igen. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är inaktiverat.
För att inaktivera barnlåset för ett
enstaka tillagningstillfälle
1. Aktivera och inaktivera den kokzon
som behövs.
2.
När displayen visar
trycker du på
tills displayen visar
.
3. Ställ in ett värmeläge för kokzonen
på mindre än 4 sekunder.
4. När du inaktiverar hällen aktiveras
Barnlåset.
5.11 OptiHeat Control
(trestegs restvärmeindikering)
OptiHeat Control visar restvärmenivån (
\
\
). Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Värmen i kokkärlet värmer upp glaskeramiken.
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
5.12 Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
• Du inte ställer in ett värmeläge när du
har satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål (t.ex. ett kokkärl eller en trasa)
längre än 10 sekunder. Ljudsignalen
avges tills du avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
46 www.aeg.com
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds
och hällen stängs av. Se tabellen.
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
-
-
6 timmar
-
5 timmar
4 timmar
1,5 timme
6. HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl för
induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion
genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Fel: aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• Du kan sätta en magnet i kokkärlets
botten.
Kokkärlets botten skall vara så
tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt
till storleken på kokkärlets botten
upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste ha en minimidiameter.
Kokzon
Höger bak 180 mm
Minsta kokkärlsdiameter [mm]
145
Kokzon
Minsta kokkärlsdiameter [mm]
Höger fram 180 mm
145
Vänster bak 145 mm
125
Vänster fram 210 mm
180
6.2 Buller under användning
Om du hör:
• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Visslande ljud: använder du en eller
flera kokzoner med höga effektnivåer
och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga energinivåer.
• Klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.
De beskrivna ljuden är normala och
antyder inte att det är något fel på
produkten.
6.3 Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock
på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan
den slås på.
SVENSKA
47
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Vär- Använd för:
meläge
Tid
Tips
Håll maten som du tillagat varm efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
min
Tillsätt några matskedar
vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg, pannkakor,
munkar
efter
behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek),
fritera pommes frites
1
Effektfunktionen är bäst för att värma
upp stora mängder vatten.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på
glaskeramiken har ingen inverkan
på hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenring-
48 www.aeg.com
ar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik
eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig
duk och lite rengöringsmedel.
3.
När du är klar, torka av produkten
med en torr trasa.
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
8.1 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor
svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills temperaturen i
produkten har svalnat.
2.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
3. Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och
temperaturvredet till av-läget.
8.2 Aktivera och inaktivera
produkten
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en
ugnsfunktion.
8.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Av-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in
ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Över/Undervärme
Pizza/paj
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in
ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Varmluftsgrill- För stekning av större stycken kött eller fågel på en
ning
nivå. För att bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att
rosta bröd.
Torkning
För att torka livsmedel.
SVENSKA
Ugnsfunktion
49
Tillämpning
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att lysa upp insidan av ugnen.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner
8.4 Funktionslås
Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden för ugnsfunktionerna.
nens sidovägg. Matlagningstermoblinkar.
meterns indikator
2. För in matlagningstermometern så
att spetsen hamnar i köttstycket.
Funktionslåset avaktiverar inte
strömförsörjningen till spisen.
2
Lås ugnen:
Vrid kontrollvredet till symbolen
det hoppar ut cirka 2 mm.
. Vre-
1
Lås upp ugnen:
Tryck på vredet och vrid det till önskat
läge.
8.5 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen: Se Stektabell
• Innertemperaturen: Se tabellen Matlagningstermometer
Använd endast den matlagningstermometer som medföljer eller
originalreservdelar.
VARNING
Matlagningstermometern är
varm! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar
bort matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Användning av
matlagningstermometern:
1. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt hela vägen i uttaget på ug-
3.
Använd knapparna "+" eller "-" för
att ställa in önskad innertemperatur.
Du kan ställa in temperaturen mellan
30 °C och 99 °C.
Se värden i tabellen.
Innertemperaturen visas från 30
ºC.
4. Använd kontrollvreden för att ställa
in önskad ugnsfunktion och temperatur.
5. Du kommer att höra en elektronisk
signal när köttet uppnår innertemperaturen. Tryck på en knapp för att
stänga av den.
6. Stäng av ugnen och ta bort matlagningstermometern.
Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande, utför ovanstående steg på nytt
och ställ in en högre innertemperatur.
50 www.aeg.com
8.6 Sätta in ugnstillbehör
Grill- / stekpannan och ugnsgallret har sidokanter. Dessa kanter
och formen av styrskenorna är en
specialanordning för att förhindra att kokkärlen glider.
Sätta in ugnsgallret och långpannan
tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Display
1
2
3
4
1 Kontrollampa för signalur
2 Indikator för matlagningstermome-
ter
3 Tidvisning
4 Klockindikator
5 Knapp "+"
6 Knapp "-"
6
5
9.2 Signalur
Funktionen har dock ingen effekt
på vissa ugnsfunktioner.
Inställning av Signalur
Tryck på knappen + eller -.
Ställ in tiden med knapparna + och (längsta tid är 2 timmar och 30 minuter).
1.
2.
3.
Efter 5 sekunder börjar klockan räkna ner.
4. När den inställda tiden går ut trycker
du på valfri knapp för att stänga av
signalen.
SVENSKA
51
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar
på emaljen.
10.1 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bak-
ningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den
lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–
15 minuter, om du bakar kakor på mer
än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt gräddad
på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att
minska gräddningstiden
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i de- Använd mindre vätska. Kontrollegen
ra mixningstiden. Speciellt om du
använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte
jämnt gräddad
För hög temperatur
och för kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng
gräddningstiden
Kakan blir inte
jämnt gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Ställ in en högre temperatur
52 www.aeg.com
Bakresultat
Kakan gräddas
inte med den inställda tiden
Möjlig orsak
För låg temperatur
Lösning
Höj temperaturen något
10.2 Baka i varmluft
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Franskbullar
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med
fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vitt bröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Småkakor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Braspannekaka
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
10.3 Traditionell bakning
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
SVENSKA
Typ av bakverk
53
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
10.4 Pizza-tabell
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av mat
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
54 www.aeg.com
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Frukttårtor, mördegskakor
Typ av mat
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tjock - med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tunn botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
1) förvärm ugnen
10.5 Varmluftstillagning
Typ av mat
Pizza, hembakade
SVENSKA
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
55
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt
från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 =
40 min.
10.6 Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt
från benet, är fisken klar.
56 www.aeg.com
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 =
40 min.
10.7 Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
10.8 Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
SVENSKA
57
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
10.9 Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
180
60-70
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Lägg/bog/revben
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Gris
Typ av kött
58 www.aeg.com
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
10.10 Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
SVENSKA
59
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
10.11 Matlagningstermometer - tabell
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Engelsk rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Engelsk rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Fläskstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
60 www.aeg.com
Fågel
Typ av kött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
75-80
Kalkonbröst
Grillområdet är inställt i mitten av nivån
10.12 Grillning
Använd alltid grillfunktionen med
maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska
fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av
kött eller fisk.
Livsmedelstyper för
grillning
Galler
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i
20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
10.13 Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper för torkning
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1–4
6-8
SVENSKA
Livsmedelstyper för torkning
61
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Örter
Frukter
Livsmedelstyper för torkning
10.14 Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
Typ av mat
Gal- Tid i minuler
ter
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden
väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kyckling, 1000
g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp
och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar,
300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2
dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om
den fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
62 www.aeg.com
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du
lättare få bort smuts och den bränner
inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras
med en fuktig trasa eller svamp.
Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Följ samma regler
när du rengör ugnens kontrollpanel.
sorberar fett som samlas på väggarna
när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring
ska ugnen värmas upp regelbundet
utan mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig
svamp.
VARNING
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande
medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska
ytan påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
11.2 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
11.1 Katalytiska väggar och
tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De ab-
Borttagning av ugnsstegarna
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
SVENSKA
2.
1
63
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt!
VARNING
När luckans glaspaneler skadas
eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra
detta måste du byta ut dem.
Kontakta ditt lokala servicecenter
för ytterligare information.
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt.
Felaktig installation kan skada
emaljen.
11.3 Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
Ta bort luckan:
1.
2.
1
2
Öppna luckan helt.
Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Avlägsna luckan.
Luckan tas bort genom att du
drar den utåt först på ena sidan
och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning när rengöringen är klar. Du ska höra
ett klickljud när du sätter tillbaka luckan.
Använd en tång om det behövs.
11.4 Ugnsglaspaneler
Glaset i luckan på din produkt
kan skilja sig från den typ och
form du ser på bilderna. Antalet
glas kan skilja sig.
64 www.aeg.com
Borttagning och rengöring av luckglasen
1.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt
för att frigöra klämlåset.
2.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör luckglasen.
B
3.
4.
Följ stegen i motsatt ordning för att sätta
tillbaka glasen.
11.5 Ugnslampa
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
11.6 Byte av ugnslampan
1.
Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den
vänstra stegen för att komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål (t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada
ugnsbelysningen och lampglaset.
Byte av ugnslampan
Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål upp till 300 °C.
1.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
3.
Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till
300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
SVENSKA
4.
5.
Sätt tillbaka lampglaset.
Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
65
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
11.7 Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när
ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som
t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
12. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
alls eller hällens display
visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte
isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Funktionslåset/låset/
barnlåset (beroende på
modell) aktiveras.
Avaktivera funktionslåset/låset/barnlåset (beroende på modell).
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar Kontrollera inställningarär inte gjorda.
na.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar
för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i
ugnen längre än 15–20
minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är avstängd
men låter fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande.
Ingen åtgärd behövs.
Detta är normalt.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Du satte inte in spetsen
på matlagningstermometern på rätt sätt i köttet.
För in matlagningstermometern så att spetsen
hamnar mitt i köttstycket.
66 www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Klockans display visar
"F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller
så sitter inte kontakten
ordentligt i uttaget.
Sätt i matlagningstermometerns kontakt så långt
det går i uttaget på ugnens sidovägg.
Displayen visar ett felmeddelande som inte
finns i listan "F....".
Det har uppstått ett fel
på produkten.
Koppla bort produkten
från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla
från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F
och en siffra visas igen,
kontaktar du din återförsäljare eller serviceavdelningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Mått
Höjd
850-939 mm
Vikt
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
13.1 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet.
Om du inte installerar det kan
produkten tippa över.
Din produkt har symbolen som
visas på bilden (i förekommande
fall) för att påminna dig om att
montera tippskyddet.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET
Mer information om hur produkten ska installeras finns i ett separat installationshäfte.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
67
892957219-A-442012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement