Leonard LAS6000F Handleiding

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Leonard LAS6000F Handleiding | Manualzz

gebruiksaanwijzing user manual notice d'utilisation benutzerinformation

Kookplaat

Hob

Table de cuisson

Kochfeld

LAS6000F

2 leonard

INHOUD

Beschrijving van het product

Dagelijks gebruik

Nuttige aanwijzingen en tips

5

6

2

3

6

Onderhoud en reiniging 7

8

Technische informatie 10

Wijzigingen voorbehouden.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.

Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Waarschuwing!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Algemene veiligheid

• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

leonard 3

• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.

met een deksel of blusdeken.

• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Montage

Waarschuwing!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat hete pennen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

Waarschuwing!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing)

4 leonard kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt.

Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

Gebruik

Waarschuwing!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Ze kunnen dan heet worden.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

Waarschuwing!

Brand- of explosiegevaar.

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

Waarschuwing!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas of glaskeramiek.

Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

Onderhoud en reiniging

Waarschuwing!

Risico op schade aan het apparaat.

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

Waarschuwing!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2

145 mm 180 mm

180 mm

145 mm

3

1

Kookzone

2

Kookzone

3 Kookzone

4 Bedieningspaneel

5 Kookzone

5 4

Indeling Bedieningspaneel

1 2 3 leonard 5

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

1

Tiptoets -functie

Het apparaat in- en uitschakelen.

2

Kookstanddisplay De kookstand weergeven.

3 /

Het verhogen of verlagen van de kookstand.

Display kookstand

Display

-

Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld

De kookzone wordt gebruikt

Er is een storing

Een kookzone is nog heet (restwarmte)

Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld

De automatische uitschakeling is actief

6 leonard

Restwarmte-indicatie

Waarschuwing!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

DAGELIJKS GEBRUIK

Waarschuwing!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

In- en uitschakeling

Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.

Automatische uitschakeling

De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:

• Alle kookzones uitgeschakeld zijn ( ).

• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.

• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat

branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.

• De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:

• , - — 6 uur

• - — 5 uur

• — 4 uur

• - — 1,5 uur

Temperatuurinstelling

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kook-

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Kookgerei Energie besparen

Informatie over het kookgerei Energie besparen stand. Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.

De kinderbeveiliging inschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in .

• Raak gedurende 4 seconden van de twee voorste kookzones aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging uitschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in . Raak gedurende 4 seconden van de twee voorste kookzones aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken

• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.

• Raak gedurende 4 seconden van de twee voorste kookzones aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het apparaat bedienen.

• Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.

• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.

leonard 7

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

De voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Tijd Tips Verwarmingsstand

1

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Gebruik om:

Het door u gekookte eten warm te houden

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen naar behoefte

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Leg een deksel op de pan.

Meng het geheel van tijd tot tijd.

Met deksel bereiden.

Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Enkele eetlepels vloeistof toevoegen Stomen van groenten, vis en vlees 20-45 min

Aardappelen stomen 20-60 min

60-150 min zoals nodig

Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts

Door-en-door gebraden, rösties, lendenbiefstukken, steaks

5-15 min

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees

(goulash, stoofvlees), frituren van friet

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat telkens na gebruik

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Vuil verwijderen:

1.

– Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

8 leonard

2.

Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

3.

Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem

U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Oplossing

Controleer of het apparaat goed is aangesloten op het stopcontact (zie aansluitdiagram).

Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen

10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Reinig het bedieningspaneel.

U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Er klinkt een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als het apparaat wordt uitgeschakeld.

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

De restwarmte-indicatie gaat niet aan.

De tiptoetsen worden warm.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

geven.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

De functie kinderbeveiliging is in werking.

Er is een fout in het apparaat opgetreden.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weerge-

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

U hebt iets op de tiptoets geplaatst.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Schakel het apparaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".

Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer.

Maak de zekering los in de meterkast van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

leonard 9

MONTAGE

Waarschuwing!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Voor montage

Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.

• Model ...........................

• Productnummer

(PNC) ........................................

• Serienummer (S.N.)..............

Inbouwapparatuur

• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in ge-

Montage schikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Aansluitkabel

• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F

Tmax 90°C of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

10 leonard

Als u een beschermblok gebruikt (extra toebehoren 1) ), is de beschermvloer direct onder het apparaat niet nodig.

U kunt het beschermblok niet gebruiken als u het apparaat boven een oven installeert.

1) Het beschermblok is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

TECHNISCHE INFORMATIE

Model LAS6000F

Typ 58 HAD 54 AO

Ser.Nr. ..........

LEONARD

Vermogen van kookzones

Kookzone

Rechtsachter —180 mm

Rechtsvoor — 145 mm

Linksachter — 145 mm

Linksvoor — 180 mm

Prod.Nr. 949 594 293 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

6,0 kW

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

1800 W

1200 W

1200 W

1800 W

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool .

Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het

milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunstleonard 11 stof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:

>PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.

12 leonard

CONTENTS

Safety information

Safety instructions

Product description

Daily use

Helpful hints and tips

12

13

15

16

16

Care and cleaning 17

18

Technical information

Environment concerns

20

20

Subject to change without notice.

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

Children and vulnerable people safety

Warning!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.

• Do not let children play with the appliance.

• Keep all packaging away from children.

• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.

• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

General Safety

• The appliance and its accessible parts become hot during use. Do not touch the heating elements.

• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.

• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.

leonard 13

• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

• Do not store items on the cooking surfaces.

• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.

• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

Installation

Warning!

Only a qualified person must install this appliance.

• Remove all the packaging.

• Do not install or use a damaged appliance.

• Obey the installation instruction supplied with the appliance.

• Keep the minimum distance from the other appliances and units.

• Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.

• Seal the cut surfaces with a sealant to prevent moisture to cause swelling.

• Protect the bottom of the appliance from steam and moisture.

• Do not install the appliance adjacent to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall from the appliance when the door or the window is opened.

• If the appliance is installed above drawers make sure that the space, between the bottom of the appliance and the upper drawer, is sufficient for air circulation.

• The bottom of the appliance can get hot.

Make sure to install a non-combustile separation panel under the appliance to prevent access to the bottom.

Electrical connection

Warning!

Risk of fire and electrical shock.

• All electrical connections must be made by a qualified electrician.

• The appliance must be earthed.

• Before carrying out any operation make sure that the appliance is disconnected from the power supply.

• Use the correct electricity mains cable.

• Do not let the electricity mains cable tangle.

• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets

• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.

• Make sure that a shock protection is installed.

• Use the strain relief clamp on cable.

• Make sure not to cause damage to the mains plug (if applicable) or to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.

• The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening width of minimum 3 mm.

• Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.

14 leonard

Use

Warning!

Risk of injury, burns or electric shock.

• Remove all the packaging, labelling and protective film (if applicable) before first use.

• Use this appliance in a household environment.

• Do not change the specification of this appliance.

• Do not let the appliance stay unattended during operation.

• Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.

• Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking zones. They become hot.

• Set the cooking zone to “off” after use.

• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.

• If the surface of the appliance is cracked, disconnect immediately the appliance from the power supply. This to prevent an electrical shock.

• When you place food into hot oil, it may splash.

Warning!

Risk of fire or explosion.

• Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when you cook with them.

• The vapours that very hot oil releases can cause spontaneous combustion.

• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first time.

• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

Warning!

Risk of damage to the appliance.

• Do not keep hot cookware on the control panel.

• Do not let cookware to boil dry.

• Be careful not to let objects or cookware fall on the appliance. The surface can be damaged.

• Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware.

• Do not put aluminium foil on the appliance.

• Cookware made of cast iron, aluminium or with a damaged bottom can cause scratches on the glass or glass ceramic.

Always lift these objects up when you have to move them on the cooking surface.

Care and Cleaning

Warning!

Risk of damage to the appliance.

• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.

• Do not use water spray and steam to clean the appliance.

• Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

Disposal

Warning!

Risk of injury or suffocation.

• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains cable and discard it.

PRODUCT DESCRIPTION

1 2

145 mm 180 mm

180 mm 145 mm

3

5

Control panel layout

1

4

2

1 Cooking zone

2 Cooking zone

3 Cooking zone

4 Control panel

5 Cooking zone

3 leonard 15

Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.

1 sensor field function

To activate and deactivate the appliance.

2 Heat setting display To show the heat setting.

3 /

To increase or decrease the heat setting.

Heat setting displays

Display

-

Description

The cooking zone is off

The cooking zone operates

There is a malfunction

A cooking zone is still hot (residual heat)

Lock/Child safety device is on

The automatic switch off is active

Residual heat indicator

Warning!

Risk of burns from residual heat!

16 leonard

DAILY USE

Warning!

Refer to the Safety chapters.

Activation and deactivation

Touch for 1 second to activate or deactivate the appliance.

Automatic Switch Off

The function deactivates the appliance automatically if:

• All cooking zones are deactivated ( ).

• You do not set the heat setting after you activate the appliance.

• You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.). An acoustic signal sound some time and the appliance deactivates. Remove the object or clean the control panel.

• You do not deactivate a cooking zone or change the heat setting. After some time

comes on and the appliance deactivates. See below.

• The relation between heat setting and times of the Automatic Switch Off function:

• , - — 6 hours

• - — 5 hours

• — 4 hours

• - — 1.5 hours

The heat setting

Touch to increase the heat setting.

Touch to decrease the heat setting. The

HELPFUL HINTS AND TIPS

Cookware

Information about the cookware display shows the heat setting. Touch and at the same time to deactivate the cooking zone.

The Child Safety Device

This function prevents an accidental operation of the appliance.

To activate The Child Safety Device

• Activate the appliance with .

Do not set the heat settings .

• Touch of the two front cooking zones for 4 seconds. The symbol comes on.

• Deactivate the appliance with .

To deactivate The Child Safety Device

• Activate the appliance with .

Do not set the heat settings . Touch of the two front cooking zones for 4 seconds.

The symbol comes on.

• Deactivate the appliance with .

To override The Child Safety Device for only one cooking time

• Activate the appliance with . The symbol comes on.

• Touch of the two front cooking zones for 4 seconds. Set the heat setting in

10 seconds.

You can operate the appliance.

• When you deactivate the appliance with

, The Child Safety Device operates again.

• The bottom of the cookware must be as thick and flat as possible.

• Cookware made of enamelled steel and with aluminium or copper bottoms can cause the colour change on the glass-ceramic surface.

Energy saving

How to save energy

• If it is possible, always put the lids on the cookware.

• Put cookware on a cooking zone before you start it.

• Stop the cooking zones before the end of the cooking time to use residual heat.

• The bottom of pans and cooking zones must have the same dimension.

The Examples of cooking applications

The data in the table is for guidance only.

leonard 17

1

Heat setting

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Use to: Time Hints

Keep warm the food you cooked

Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine

Solidify: fluffy omelettes, baked eggs as required

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Put a lid on a cookware

Mix from time to time

Cook with a lid on

Simmer rice and milkbased dishes, heating up ready-cooked meals

Add the minimum twice as much liquid as rice, mix milk dishes part procedure through

Add some tablespoons of liquid Steam vegetables, fish, meat 20-45 min

Steam potatoes 20-60 min

60-150 min as necessary

Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes

Up to 3 l liquid plus ingredients Cook larger quantities of food, stews and soups

Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, pancakes, doughnuts

Turn halfway through

Heavy fry, hash browns, loin steaks, steaks

5-15 min

Turn halfway through

Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips

CARE AND CLEANING

Clean the appliance after each use.

Always use cookware with clean bottom.

Scratches or dark stains on the glassceramic cause no effect on how the appliance operates.

To remove the dirt:

1.

– Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .

– Remove after the appliance is sufficiently cool: limescale rings , water rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for glass ceramic or stainless steel.

2.

Clean the appliance with a moist cloth and some detergent.

3.

At the end rub the appliance dry with a clean cloth.

18 leonard

TROUBLESHOOTING

Problem

You cannot activate the appliance or operate it.

Possible cause

The appliance is not connected to an electrical supply or it is connected incorrectly.

Remedy

Check if the appliance is correctly connected to the electrical supply (refer to connection diagram).

Activate the appliance again and set the heat setting in less than 10 seconds.

Touch only one sensor field.

comes on.

comes on.

and a number come on.

You touched 2 or more sensor fields at the same time.

An acoustic signal sounds and the appliance deactivates.

An acoustic signal sounds when the appliance is deactivated.

The appliance deactivates.

There is water or fat stains on the control panel.

You put something on one or more sensor fields.

You put something on the sensor field .

The residual heat indicator does not come on.

The cooking zone is not hot because it operated only for a short time.

The sensor fields become hot.

The cookware is too large or you put it too near to the controls.

The Automatic Switch Off operates.

The Child Safety Device function operates.

There is an error in the appliance.

If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the customer service. Give the data from the rating plate, three digit letter code for the glass ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an error message that comes on.

Clean the control panel.

Remove the object from the sensor fields.

Remove the object from the sensor field.

If the cooking zone operated sufficiently long to be hot, speak to the service centre.

Put large cookware on the rear cooking zones if necessary.

Deactivate the appliance and activate it again.

Refer to the chapter “Daily

Use”.

Disconnect the appliance from the electrical supply for some time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house. Connect it again. If comes on again, speak to the service centre.

Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period.

The instructions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.

INSTALLATION

Warning!

Refer to the Safety chapters.

Before the installation

Before the installation of the appliance, record the information below from the rating plate. The rating plate is on the bottom of the appliance casing.

• Model ...........................

leonard 19

• PNC .............................

• Serial number ....................

Built-in appliances

• Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct builtin units and work surfaces that align to the standards.

Assembly

Connection cable

• The appliance is supplied with the connection cable.

• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or higher). Speak to your local Service

Centre.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

20 leonard

If you use a protection box (an additional accessory 1) ), the protective floor directly below the appliance is not necessary.

You can not use the protection box if you install the appliance above an oven.

1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.

TECHNICAL INFORMATION

Model LAS6000F

Typ 58 HAD 54 AO

Ser.Nr. ..........

LEONARD

Cooking zones power

Cooking zone

Right rear —180 mm

Right front — 145 mm

Left rear — 145 mm

Left front — 180 mm

Prod.Nr. 949 594 293 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

6,0 kW

Nominal Power (Max heat setting) [W]

1800 W

1200 W

1200 W

1800 W

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol .

Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Packaging material

The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled.

The plastic components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the waste disposal facilities in your municipality.

leonard 21

SOMMAIRE

Consignes de sécurité

Instructions de sécurité

Description de l'appareil

Utilisation quotidienne

Conseils utiles

Entretien et nettoyage

21

22

24

25

26

27

En cas d'anomalie de fonctionnement 27

28

Caracteristiques techniques

En matière de protection de

30

Sous réserve de modifications.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de

8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.

Les parties accessibles sont chaudes.

• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

22 leonard

Sécurité générale

• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Installation

Avertissement L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.

• L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez.

Portez toujours des gants de sécurité.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Veillez à installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.

Branchement électrique

Avertissement Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.

leonard 23

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises

électriques situées à proximité.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

Utilisation

Avertissement Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut éclabousser.

Avertissement Risque d'explosion ou d'incendie.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds

éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

Avertissement Risque d'endommagement de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil.

Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

24 leonard

Entretien et nettoyage

Avertissement Risque de dommage de l'appareil.

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1 2

Mise au rebut

Avertissement Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.

• Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut.

145 mm 180 mm

180 mm 145 mm

3

1 Zone de cuisson

2 Zone de cuisson

3 Zone de cuisson

4 Bandeau de commande

5

Zone de cuisson

5 4

Description du bandeau de commande

1 2 3

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

1 touche sensitive fonction

Pour allumer et éteindre l'appareil.

2 Indicateur du niveau de cuisson Pour indiquer le niveau de cuisson.

3 /

Pour augmenter ou diminuer le niveau de cuisson.

Affichage des niveaux de cuisson

Afficheur Description

La zone de cuisson est à l'arrêt.

leonard 25

-

Afficheur Description

La zone de cuisson fonctionne.

Il y a une anomalie.

Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).

La sécurité enfants est activée.

L’arrêt de sécurité est activé.

Voyant de chaleur résiduelle

Avertissement La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !

UTILISATION QUOTIDIENNE

Avertissement Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Activation et désactivation

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil.

Arrêt automatique

Cette fonction arrête l'appareil automatiquement si :

• Toutes les zones de cuisson sont désactivées ( ).

• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé l'appareil.

• Vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes

(une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques instants et l'appareil s'éteint. Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.

• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et l'appareil s'éteint. Voir ci-dessous.

• La relation entre le niveau de cuisson et les durées de la fonction d'arrêt automatique :

• , - : 6 heures

• - : 5 heures

• : 4 heures

• - : 1 heure 30 minutes

Niveau de cuisson

Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. L'affichage indique le niveau de cuisson. Appuyez sur et en même temps pour désactiver la zone de cuisson.

Dispositif de sécurité enfants

Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.

Pour activer le dispositif de sécurité enfants

• Activez l'appareil avec .

Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson .

• Appuyez sur des deux zones de cuisson avant pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.

• Désactivez l'appareil avec .

Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants

• Activez l'appareil avec .

Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson . Appuyez sur des deux zones de cuisson avant pendant 4 secondes. Le symbole

s'allume.

• Désactivez l'appareil avec .

Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson

• Activez l'appareil avec . Le symbole

s'allume.

• Appuyez sur des deux zones de cuisson avant pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 se-

26 leonard condes qui suivent.

Vous pouvez utiliser l'appareil.

• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant sur , la sécurité enfants fonctionne à nouveau.

CONSEILS UTILES

Ustensiles de cuisson

Informations concernant les ustensiles de cuisson

• Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

• Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

Économies d'énergie

• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.

• Désactivez les zones de cuisson avant la fin du temps de cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.

• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension de la zone de cuisson.

Exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

Comment réaliser des économies d'énergie

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

Utilisation :

1

Niveau de cuisson

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Durée Conseils

Maintenir au chaud les plats que vous venez de cuire

Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine

Solidifier : omelettes baveuses, œufs cocotte

Faire mijoter du riz et des plats à base de lait, faire réchauffer des plats préparés selon les besoins

5-25 mi n

10-40 m in

25-50 m in

Mettez un couvercle sur le récipient

Remuez de temps en temps

Couvrez pendant la cuisson

Faire cuire des légumes, du poisson, de la viande à la vapeur

Faire cuire des pommes de terre à la vapeur

Faire cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes

Faire revenir : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets

20-45 m in

20-60 m in

60-150 min au besoin

Ajoutez au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuez car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.

Ajoutez quelques cuillerées à soupe de liquide

Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g de pommes de terre

Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide en plus des ingrédients

Retournez à la moitié du temps

Poêler à feu vif des galettes de pommes de terre, des filets, des steaks

5-15 mi n

Retournez à la moitié du temps

Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

leonard 27

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.

Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

Pour enlever les salissures :

1.

– Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.

2.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

3.

Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Problème

Vous ne pouvez pas allumer l'appareil ou le faire fonctionner.

Cause probable

L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Solution

Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source d'alimentation électrique (reportez-vous au schéma de branchement).

Allumez de nouveau l'appareil et réglez le niveau de cuisson en moins de 10 secondes.

N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.

Un signal sonore retentit et l'appareil s'éteint.

Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est éteint.

L'appareil s'éteint.

Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même temps.

Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

Vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive .

Nettoyez le bandeau de commande.

Retirez l'objet des touches sensitives.

Retirez l'objet de la touche sensitive.

28 leonard

Problème

Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

Les touches sensitives sont chaudes.

s'allume.

s'allume.

et un chiffre s'affichent.

Cause probable

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.

Solution

Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente.

Le récipient est trop grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.

La fonction d'arrêt automatique est activée.

Placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si nécessaire.

Éteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau.

La Sécurité enfants est activée.

Reportez-vous au chapitre

« Utilisation quotidienne ».

Une erreur s'est produite dans l'appareil.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si s'allume à nouveau, contactez votre service après-vente.

Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.

Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

INSTALLATION

Avertissement Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Avant l'installation

Avant l'installation de l'appareil, notez cidessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au bas de l'enveloppe extérieure de l'appareil.

• Modèle ...........................

• PNC .............................

• Numéro de série ....................

Appareils encastrables

• Les appareils encastrables ne peuvent

être mis en fonctionnement qu'après avoir été installés dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

Câble d'alimentation

• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.

Montage min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm leonard 29

30 leonard

Si vous utilisez une enceinte de protection

(accessoire en option 1) ), le fond de protection installé directement sous l'appareil n'est plus nécessaire.

Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de protection si vous installez l'appareil audessus d'un four.

1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Model LAS6000F

Typ 58 HAD 54 AO

Ser.Nr. ..........

LEONARD

Puissance des zones de cuisson

Zone de cuisson

Prod.Nr. 949 594 293 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

6,0 kW

Arrière droite — 180 mm

Avant droite — 145 mm

Arrière gauche — 145 mm

Avant gauche — 180 mm

Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]

1800 W

1200 W

1200 W

1800 W

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole

. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères.

Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Emballage

Tous les matériaux d'emballage sont

écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc.

Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

leonard 31

INHALT

31

32

Reinigung und Pflege 36

37

Täglicher Gebrauch

Praktische Tipps und Hinweise

35

36

Technische Daten 39

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für

Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Warnung!

Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von

Verletzungen oder permanenten Behinderungen.

• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige

Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in

Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.

• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

32 leonard

Allgemeine Sicherheit

• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.

• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die

Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.

• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,

Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.

• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der

Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!

SICHERHEITSHINWEISE

Montage

Warnung!

Nur eine qualifizierte

Fachkraft darf den Elektroanschluss des Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor

Dampf und Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster.

So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen

Schublade ein ausreichender Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden.

Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

Elektrischer Anschluss

Warnung!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen

Stromversorgung getrennt werden.

leonard 33

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige

Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder

Netzstecker verwendet werden, kann der

Anschluss überhitzen.

• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.

• Kabel zugentlasten.

• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten

Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.

• Die elektrische Installation muss eine

Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.

• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können),

Fehlerstromschutzschalter und Schütze.

Gebrauch

Warnung!

Es besteht Verletzungs-,

Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.

• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial, die

Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).

• Das Gerät ist für die Verwendung im

Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem

Gebrauch aus.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der

Spannungsversorgung. Dies dient zur

Vermeidung eines Stromschlags.

• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.

Warnung!

Es besteht Explosions- und

Brandgefahr.

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare

Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten

Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches Öl.

• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im

Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

Warnung!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder

Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die

Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer ist.

• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden kann die Glas- oder Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochge-

34 leonard schirr stets an, wenn Sie es auf der

Kochfläche umsetzen möchten.

Reinigung und Pflege

Warnung!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem

Wasser- oder Dampfstrahl.

• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen

Sie keine Scheuermittel, scheuernde Rei-

GERÄTEBESCHREIBUNG

1 2 nigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

Entsorgung

Warnung!

Verletzungs- oder

Erstickungsgefahr.

• Für Informationen zur ordnungsgemäßen

Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

145 mm 180 mm

180 mm

145 mm

3

1 Kochzone

2 Kochzone

3

Kochzone

4

Bedienfeld

5

Kochzone

5

Bedienfeldanordnung

1

4

2 3

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.

Sensorfeld Funktion

1 Ein- und Ausschalten des Geräts.

2

Kochstufenanzeige Zeigt die Kochstufe an.

3 /

Erhöhen oder Verringern der Kochstufe.

leonard 35

Anzeigen der Kochstufe

Display Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

-

Die Kochzone ist eingeschaltet.

Eine Störung ist aufgetreten.

Die Kochzone ist noch heiß (Restwärme).

Die Tastensperre/Kindersicherung ist aktiviert.

Die Abschaltautomatik ist aktiviert.

Restwärmeanzeige

Warnung!

Es besteht

Verbrennungsgefahr durch Restwärme!

TÄGLICHER GEBRAUCH

Warnung!

Siehe Sicherheitshinweise.

Ein- und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang , um das

Gerät ein- oder auszuschalten.

Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Gerät in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet ( ).

• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine Kochstufe gewählt.

• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein akustisches Signal ertönt einige Male und das Gerät schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen

Sie das Bedienfeld.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol auf und das Gerät wird ausgeschaltet. Siehe unten.

• Verhältnis zwischen der Kochstufe und den Zeiten der Abschaltautomatik:

• , - — 6 Stunden

• - — 5 Stunden

• — 4 Stunden

• - — 1,5 Stunden

Kochstufe einstellen

Durch die Berührung von , erhöht sich die Kochstufe. Durch die Berührung von

, verringert sich die Kochstufe. Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie zum Ausschalten der Kochzone und gleichzeitig.

Kindersicherung

Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.

Einschalten der Kindersicherung

• Schalten Sie das Gerät mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein .

• Berühren Sie der beiden vorderen

Kochzonen für 4 Sekunden. Das Symbol

leuchtet.

• Schalten Sie das Gerät mit aus.

Ausschalten der Kindersicherung

• Schalten Sie das Gerät mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein . Berühren

Sie der beiden vorderen Kochzonen für 4 Sekunden. Das Symbol leuchtet.

• Schalten Sie das Gerät mit aus.

Ausschalten der Kindersicherung für einen einzelnen Kochvorgang

• Schalten Sie das Gerät mit ein. Das

Symbol leuchtet.

• Berühren Sie der beiden vorderen

Kochzonen für 4 Sekunden. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Se-

36 leonard kunden ein.

Das Gerät kann jetzt benutzt werden.

• Wenn Sie das Gerät mit ausschalten, ist die Kindersicherung wieder aktiv.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Kochgeschirr

Informationen zum Kochgeschirr

• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

• Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit

Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen der Glaskeramikoberfläche verursachen.

Energiesparen

• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem

Einschalten der Kochzone auf.

• Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme.

• Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich groß sein.

Anwendungsbeispiele zum Kochen

Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.

So sparen Sie Energie

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

Verwendung: Kochstufe

1 Zum Warmhalten von Speisen

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Zeit Hinweise

Sauce Hollandaise, Schmelzen von:

Butter, Schokolade, Gelatine

Stocken: Luftiges Omelett, gebackene

Eier

Köcheln von Reis und Milchgerichten,

Erhitzen von Fertiggerichten

Nach

Bedarf

5-25

Min.

10-40

Min.

25-50

Min.

Benutzen Sie einen Deckel

Ab und zu umrühren

Mit Deckel garen

Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch.

Dünsten von Kartoffeln

20-45

Min.

20-60

Min.

60-150

Min.

Nach

Bedarf

Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren

Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben

Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden

Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen

Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel,

Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen,

Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts

Nach der Hälfte der Zeit wenden

Braten bei starker Hitze: Rösti, Lendenstücke, Steaks

5-15

Min.

Nach der Hälfte der Zeit wenden

Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,

Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

Kratzer oder dunkle Flecken in der

Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.

leonard 37

So entfernen Sie Verschmutzungen:

1.

– Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff,

Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen

Reinigungsschaber für Glas. Den

Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.

– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde

Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.

2.

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

3.

Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.

FEHLERSUCHE

Problem

Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.

Die Sensorfelder werden heiß.

leuchtet auf.

leuchtet auf.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.

Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.

Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.

Ein akustisches Signal ertönt und das Gerät schaltet ab.

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches

Signal.

Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.

Das Gerät wird ausgeschaltet.

Sie haben etwas auf das Sensorfeld gestellt.

Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.

Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.

Die Kindersicherung ist eingeschaltet.

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist (siehe Anschlussplan).

Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.

Berühren Sie nur ein Sensorfeld.

Wischen Sie das Bedienfeld ab.

Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.

Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.

War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich bitte an den

Kundendienst.

Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Siehe hierzu Kapitel „Täglicher

Gebrauch“.

38 leonard

Problem

und eine Zahl werden angezeigt.

Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren

Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der

Ecke der Glasfläche) und die angezeigte

Fehlermeldung an.

Mögliche Ursache

Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.

Abhilfe

Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Stromnetz. Schalten

Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine

Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden

Sie im Garantieheft.

MONTAGE

Warnung!

Siehe Sicherheitshinweise.

Vor der Montage

Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten, die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse.

• Modell ...........................

• Produktnummer

(PNC) ........................................

• Seriennummer ............

Einbaugeräte

• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passen-

Montage de Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.

Anschlusskabel

• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.

• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ

H05BB-F Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

leonard 39

Falls Sie einen Schutzboden verwenden

(zusätzliches Zubehör) 1) , ist der Bodenschutz direkt unter dem Gerät nicht erforderlich.

Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden.

1) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

TECHNISCHE DATEN

Model LAS6000F

Typ 58 HAD 54 AO

Ser.Nr. ..........

LEONARD

Kochzonenleistung

Prod.Nr. 949 594 293 01

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Germany

6,0 kW

40 leonard

Kochzone

Hinten rechts —180 mm

Vorne rechts — 145 mm

Hinten links — 145 mm

Vorne links —180 mm

Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]

1800 W

1200 W

1200 W

1800 W

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem

Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer

örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Kunststoffteile sind mit internationalen

Abkürzungen wie z. B. >PE<,>PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.

leonard 41

42 leonard

leonard 43

892952717-B-202013

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement