AEG BE4013421M User manual

AEG BE4013421M User manual
BE3013421
BE4013421
BE401342P
LT Naudojimo instrukcija
2
www.aeg.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per‐
skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren‐
gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia
prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimi‐
niais ar protiniais gebėjimais bei stokojantys patirties
ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba as‐
mens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikais‐
tuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karš‐
čiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitini‐
mą.
4
www.aeg.com
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subrai‐
žyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynė‐
lės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite
lentynėles atvirkščia tvarka.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifi‐
kuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet mū‐
vėkite apsaugines pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties
aukščio prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavo‐
jus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nu‐
rodyti techninių duomenų plokštelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą,
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą arba elektriką, jeigu reikia pa‐
keisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai ne‐
liestų prietaiso durelių, ypač kai dure‐
lės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių ap‐
sauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be įran‐
kių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengi‐
mą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką būtų lengva pa‐
siekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejun‐
kite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite pa‐
ėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtai‐
sus: liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugik‐
liai turi būti išimami iš jų laikiklio), įže‐
minimo nuotėkio atjungiamuosius įtai‐
sus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izolia‐
vimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpe‐
lis.
LIETUVIŲ
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros
smūgio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐
bių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti
neužblokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be prie‐
žiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą iš‐
junkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, ati‐
darydami prietaiso dureles. Gali išsi‐
veržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės vi‐
sada privalo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite de‐
gių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba ne‐
išbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patie‐
kalų ir maisto produktų po to, kai juos
pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdė‐
dami priedus.
5
• Emalio išblukimas neturi poveikio prie‐
taiso veikimui. Tai nelaikomas defektu
ir jam garantija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepa‐
vykti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, iš‐
junkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipki‐
tės į techninio aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad ap‐
saugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali
sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius plo‐
viklius. Nenaudokite šveičiamųjų pro‐
duktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, lai‐
kykitės ant pakuotės pateiktų saugu‐
mo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu tai‐
kytina) jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvieti‐
mo arba halogeninė lemputė yra skirta
tik buitiniams prietaisams. Nenaudoki‐
te jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duo‐
menų lemputes.
6
www.aeg.com
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų prietai‐
se.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
13
2
3
4
5
1 Valdymo skydelis
6
2 Orkaitės funkcijų nustatymo ranke‐
7
8
5
4
3
2
1
9
10
11
12
nėlė
3 Maitinimo lemputė / simbolis
4 Elektroninis programavimo įrenginys
5 Temperatūros nustatymo rankenėlė
6 Temperatūros lemputė / simbolis /
indikatorius
7 Kaitinamasis elementas
8 Lemputė
9 Ventiliatorius
10 Galinės sienelės kaitinimo elemen‐
tas
11 Apatinis kaitinimas
12 Išimama lentynos atrama
13 Lentynų padėtys
3.1 Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
LIETUVIŲ
7
Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išva‐
lykite.
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo ar‐
ba nutrūkus elektros tiekimui, mirksi laiko
funkcijos indikatorius.
Paspauskite mygtuką + arba -, kad nus‐
tatytumėte tinkamą laiką.
Maždaug po penkių sekundžių indikato‐
rius nustos mirksėti ir ekrane bus rodo‐
mas nustatytas paros laikas.
Kai keičiate laiką, tuo pačiu metu
negalite nustatyti funkcijos „Truk‐
mė“
arba „Pabaiga“
.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
4.2 Laiko nustatymas
Prieš naudodami orkaitę, turite
nustatyti laiką.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
5.1 Prietaiso įjungimas ir
išjungimas
1.
2.
3.
Nustatykite orkaitės funkcijų valdy‐
mo rankenėlę, kad galėtumėte pasi‐
rinkti orkaitės funkciją.
Temperatūros valdymo rankenėle
nustatykite temperatūrą.
Jeigu norite išjungti prietaisą, pasu‐
kite orkaitės funkcijų ir temperatūros
valdymo rankenėles į išjungimo pa‐
dėtį.
8
www.aeg.com
Rankenėlės simbolis, indikatorius
arba lemputė (priklauso nuo
modelio; žr. prietaiso apžvalgą):
• orkaitei įkaitus užsidega indika‐
torius;
• kai prietaisas veikia, užsidega
lemputė;
• simbolis rodo, ar rankenėlė
valdo vieną iš kaitviečių, orkai‐
tės funkcijas ar temperatūrą.
5.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
Orkaitės apšvietimas
Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
Karšto oro srautas
Maistui vienu metu gaminti daugiausiai 3 len‐
tynų padėtyse ir maistui džiovinti. Nustatykite
20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant
tradiciniu būdu.
Pica
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pa‐
grindo. Nustatykite 20–40 °C mažesnę tempe‐
ratūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
Apatinis+viršutinis kai‐ Kepti ir skrudinti 1 orkaitės lygmenyje.
tinimas
Apatinis kaitinimas
Atšildymas
Pyragų su traškiu ir paskrudusiu pagrindu kepi‐
mui ir pasterizavimui.
Šaldytam maistui atšildyti.
Mažasis kepintuvas
Plokščių patiekalų kepimui grilyje ir skrebu‐
čiams kepti.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrudinimui.
Terminis kepintuvas
Skrudinti didelius mėsos arba vištienos gabalus
pasirinkus 1 lentynos padėtį. Taip pat tinka ap‐
kepams ir skrudinti.
LIETUVIŲ
9
5.3 Elektroninis programavimo įrenginys
1
2
3
1 Funkcijų indikatoriai
2 Laiko rodmuo
3 Funkcijų indikatorius
4 Mygtukas +
5 Pasirinkimo mygtukas
hr min
6 Mygtukas -
6
5
4
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcija
Naudojimas
Paros laikas
Laikui rodyti, nustatyti arba keisti.
Laikmatis
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos
orkaitės veikimui.
Trukmė
Orkaitės veikimo trukmei nustatyti.
Pabaiga
Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti.
Galite naudoti funkcijas „Trukmė“
ir „Pabaiga“
tuo pačiu me‐
tu, jeigu norite, kad prietaisas au‐
tomatiškai įsijungtų ir išsijungtų:
pirmiausia nustatykite „Trukmė“
ir tada „Pabaiga“
.
6.1 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
1.
2.
3.
hr min
4.
5.
Funkcijoms „Trukmė“ ir „Pabaiga“
nustatykite orkaitės funkciją ir tem‐
peratūrą. Tai nereikalinga minučių
skaitikliui.
Spaudinėkite pasirinkimo mygtuką,
kol pradės mirksėti reikalingos laik‐
rodžio funkcijos indikatorius.
Norėdami nustatyti reikiamą laikro‐
džio funkciją, paspauskite + arba - .
Ekrane rodomas jūsų nustatytos
laikrodžio funkcijos indikatorius. Pa‐
sibaigus nustatytam laikui, dvi minu‐
tes mirksi indikatorius ir girdimas sig‐
nalas.
Naudojant funkcijas „Trukmė“ ir
„Pabaiga“, prietaisas išsijungia
automatiškai.
Norėdami išjungti garso signalą, pa‐
spauskite mygtuką.
Pasukite orkaitės funkcijų ir tempe‐
ratūros rankenėles į išjungimo pa‐
dėtį.
10 www.aeg.com
6.2 Laikrodžio funkcijos
atšaukimas
1.
Kelis kartus paspauskite pasirinkimo
mygtuką, kol pradės mirksėti reikia‐
mas funkcijos indikatorius.
2.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
mygtuką -.
Po kelių sekundžių laikrodžio funkci‐
ja išsijungs.
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
7.1 Orkaitės priedų įdėjimas
Gilus prikaistuvis ir vielinė lentynėlė turi
šoninius kraštus. Šie kraštai ir krei‐
piamųjų laikiklių forma yra specialūs, kad
prikaistuviai nenuslystų.
Vielinės lentynėlės ir gilaus prikaistuvio
montavimas kartu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus pri‐
kaistuvio. Įstumkite gilų prikaistuvį į vieną
iš orkaitės kreipiamųjų laikiklių lygių.
LIETUVIŲ
11
7.2 Ištraukiami bėgeliai – orkaitės priedų įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų nukreip‐
tos žemyn.
Aukštas kraštas aplink vielinę
lentynėlę yra speciali priemonė,
apsauganti prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
7.3 Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo.
Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
8.1 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliato‐
rius įsijungia automatiškai, kad prietaiso
paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą,
orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau
veikti tol, kol prietaisas atvės.
12 www.aeg.com
8.2 Mechaninis durelių užraktas
Parduodamo prietaiso durelių užraktas
yra išjungtas.
Durelių užrakto įjungimas Patraukite du‐
relių užraktą į priekį, kol užsifiksuos.
Durelių užrakto išjungimas Įspauskite
durelių užraktą atgal į skydelį.
1
2
Norėdami naudoti durelių užraktą, atlikite
šiuos veiksmus:
Nustatykite durelių užraktą į įjungimo pa‐
dėtį.
Kai durelės yra tvirtai uždarytos (mecha‐
ninis durelių užraktas yra įjungtas):
1. Šiek tiek paspauskite dureles.
2. Atidarykite dureles, traukdami jas už
rankenos
Jeigu spausite durelių užraktą tol,
kol pasigirs spragtelėjimas, dure‐
lių užraktą vėl išjungsite.
Mechaninį durelių užrakto įtaisą traukite
tik horizontaliai.
Netraukite jo vertikaliai.
Nestumkite durelių užrakto, kai
uždarote prietaiso dureles.
LIETUVIŲ
13
9. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
9.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje
pusėje rasite:
• Lentynų padėčių numerius.
• Informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams rekomenduoja‐
mas lentynų padėtis ir temperatūros
nustatymus.
Lentelėse nurodyta temperatūra
ir kepimo laikas yra tik orientaci‐
nio pobūdžio. Jie priklauso nuo
receptų, naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
9.2 Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skru‐
dinti kitaip negu ankstesnioji. Įprastai
naudojamas nuostatas (temperatūrą,
gaminimo trukmę) ir lentynų padėtis
keiskite atsižvelgdami į lentelėse pa‐
teiktas vertes.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo truk‐
mei, orkaitę galima išjungti likus 10 mi‐
nučių iki kepimo pabaigos. Tokiu būdu
bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu kepa‐
mosios skardos gali išsilenkti. Kepamo‐
sioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus pa‐
tiekalo gaminimo nuostatų, naudokite
nuostatas, skirtas gaminti patiekalą,
kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite
gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose,
gaminimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukš‐
čiuose pradžioje gali skrusti nevieno‐
dai. Jei taip nutinka, nustatytos tempe‐
ratūros nekeiskite. Kepimo metu ap‐
skrudimo lygiai suvienodės.
9.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyrago apačia nepakan‐
kamai iškepusi.
Netinkama lentynos pa‐
dėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
Kitą kartą kepdami nus‐
Orkaitės temperatūra per
daro tąsus, vandeningas,
tatykite šiek tiek žemes‐
aukšta.
suskilinėja.
nę orkaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo lai‐
kas.
Nustatykite ilgesnę kepi‐
mo trukmę. Negalite ma‐
žinti kepimo trukmės,
nustatydami aukštesnę
temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skys‐
čio.
Naudokite mažiau skys‐
čio. Atkreipkite dėmesį,
kiek laiko maišyti, ypač
jeigu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nus‐
tatykite aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nus‐
tatykite trumpesnį kepi‐
mo laiką.
14 www.aeg.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tem‐
peratūra ir per trumpas
kepimo laikas.
Nustatykite žemesnę or‐
kaitės temperatūrą ir il‐
gesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirs‐
tyta.
Vienodai paskirstykite
tešlą ant kepimo skar‐
dos.
Pyragas neiškepa per
nurodytą kepimo laiką.
Kitą kartą kepdami nus‐
Orkaitės temperatūra per
tatykite šiek tiek aukštes‐
žema.
nę orkaitės temperatūrą.
9.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
1
150 - 160
50 - 70
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
1
140 - 160
70 - 90
Fatless spon‐
ge cake /
biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų
Karšto oro
srautas
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake /
biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
160
35 - 50
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
2
170 - 180 1)
10 - 25
Apkepas,
biskvito tešla
Karšto oro
srautas
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
2
160
60 - 90
LIETUVIŲ
15
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180
70 - 90
Varškės pyra‐
gas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
170 - 190
60 - 90
1) įkaitinkite orkaitę.
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
170 - 190
30 - 40
Kalėdinis py‐
ragas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
160 - 180 1)
50 - 70
Duona (ruginė
duona):
1. Pirmoji
kepimo
proceso
dalis.
2. Antroji ke‐
pimo pro‐
ceso da‐
lis.
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
230 1)
2. 160 - 180
Pyragaičiai su
kremu / ekle‐
rai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 210 1)
20 - 35
Šveicariškas
vyniotinis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
180 - 200 1)
10 - 20
Trupininis py‐
ragas (sau‐
sas)
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sviestinis
migdolų pyra‐
gas / saldūs
pyragai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 210 1)
20 - 30
Kepimo tipas
1.
1.
2.
20
30 - 60
16 www.aeg.com
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Karšto oro
srautas
3
150
35 - 55
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
170
35 - 55
Vaisių pyragai
iš trapios teš‐
los
Karšto oro
srautas
3
160 - 170
40 - 80
Mieliniai pyra‐
gai su kremu
(pvz., varš‐
kės, grietinė‐
lės, pieno /
kiaušinių)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
160 - 180 1)
40 - 80
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sau‐
sainiai
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
Karšto oro
srautas
3
140
20 - 35
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
160 1)
20 - 30
Sausainiai iš
skystos tešlos
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
15 - 20
Kepimo tipas
Apkepai su
vaisiais ir mie‐
linės arba
biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
2)
Apkepai su
vaisiais ir mie‐
linės arba
biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Kepimo tipas
LIETUVIŲ
17
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragai su
kiaušinio bal‐
tymu / meren‐
gos
Karšto oro
srautas
3
80 - 100
120 - 150
Migdoliniai
sausainiai
Karšto oro
srautas
3
100 - 120
30 - 50
Sausainiai iš
mielinės teš‐
los
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sluoksniuotos
tešlos pyra‐
gaičiai
Karšto oro
srautas
3
170 - 1801)
20 - 30
Bandelės
Karšto oro
srautas
3
1601)
10 - 25
Bandelės
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto oro
srautas
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
1701)
20 - 30
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
45 - 60
Lazanija
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
25 - 40
Daržovių ap‐
kepas1)
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
15 - 30
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
15 - 30
18 www.aeg.com
Patiekalas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Saldūs kepi‐
niai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
40 - 60
Kepta žuvis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
30 - 60
Įdarytos dar‐
žovės
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
30 - 60
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.5 Kepimas keliais lygiais
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos pa‐ 3 lentynos pa‐
dėtys
dėtys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / ekle‐
rai
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Trupininis py‐
ragas
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos pa‐ 3 lentynos pa‐
dėtys
dėtys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sau‐
sainiai
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sausainiai iš
skystos tešlos
1/4
-
160 - 170
25 - 40
LIETUVIŲ
19
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos pa‐ 3 lentynos pa‐
dėtys
dėtys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sausainiai su
kiaušinio bal‐
tymu / meren‐
gos
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Migdoliniai
sausainiai
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sausainiai iš
mielinės teš‐
los
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Sluoksniuotos
tešlos pyra‐
gaičiai
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bandelės
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.6 Pica
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Pica (plonapadė)
Kepimo tipas
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pica (su daug gar‐
nyro)
2
180 - 200
20 - 30
Apkepai
1
180 - 200
40 - 55
Špinatų apkepas
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Biskvitinis apke‐
pas
1
170 - 190
45 - 55
Obuolių tortas, už‐
dengtas
1
150 - 170
50 - 60
Daržovių pyragas
1
160 - 180
50 - 60
Nerauginta duona
2
230 - 2501)
10 - 20
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
2
160 - 180 1)
45 - 55
Famekuchenas (į
picą panašus El‐
zaso patiekalas)
2
230 - 2501)
12 - 20
20 www.aeg.com
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
9.7 Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite karščiui atsparius
orkaičių indus (žr. gamintojo instrukci‐
ją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu yra) arba ant grote‐
lių virš gilaus kepimo indo.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Taip mėsa išliks sultinges‐
nė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje
kepimo skardoje.
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žu‐
vies ir mėsos produktus, sveriančius 1
kg ir daugiau.
• Kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys
arba riebalai nepridegtų, patariame į
gilų kepimo indą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą ap‐
verskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo lai‐
ko).
• Kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų sulti‐
mis. Taip pasieksite geresnių kepimo
rezultatų.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
9.8 Kepimas terminiame kepintuve
Jautiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra, °C
Trukmė
(min.)
Troškinta mė‐
sa
1–1,5 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
230
120 - 150
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: vidutiniš‐
kai iškeptas
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
1)
5-6
6-8
8 - 10
LIETUVIŲ
21
Kiauliena
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra, °C
Trukmė
(min.)
Mentė /
sprandinė /
kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
170 - 180
60 - 90
Maltos mėsos
Terminis
750 g–1 kg
kepsnys
kepintuvas
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja
(apvirta)
1
150 - 170
90 - 120
Mėsos rūšis
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
Veršiena
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Kepta ver‐
šiena
1 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Veršienos
kulninė
1,5–2 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Ėriuko ko‐
ja / kepta
aviena
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
150 - 170
100 - 120
Avienos
nugarinė
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
40 - 60
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Kiškio nu‐
garinė / kiš‐
kio koja
iki 1 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
230 1)
30 - 40
Elnienos
nugarinė
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
210 - 220
35 - 40
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
180 - 200
60 - 90
Aviena
Mėsos rū‐
šis
Žvėriena
1) Įkaitinkite orkaitę.
22 www.aeg.com
Paukštiena
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Paukštie‐
na, su‐
pjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis
kepintuvas
1
200 - 220
30 - 50
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis
kepintuvas
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
Terminis
kepintuvas
1
180 - 200
80 - 100
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutie‐
na
2,5–3,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutie‐
na
4–6 kg
Terminis
kepintuvas
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
1–1,5 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
210 - 220
40 - 60
Žuvis (troškinta)
Mėsos rū‐
šis
Visa žuvis
9.9 Mažasis kepintuvas
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba
žuvies gabalus.
Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkai‐
tę su kepimo grilyje funkcijomis.
Kepdami griliu, visada nustatykite di‐
džiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada padė‐
kite indą nuvarvėjusiems riebalams su‐
rinkti.
ATSARGIAI
Maistą visada ruoškite uždarę or‐
kaitės dureles.
Mažasis kepintuvas
Gaminamas
maistas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
Jautienos
kepsnys
2
Jautienos filė
Kiaulienos nu‐
garinė
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
LIETUVIŲ
Gaminamas
maistas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
Veršienos nu‐
garinė
2
Avienos nuga‐
rinė
Visa žuvis,
500–1000 g
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Didysis kepintuvas
Gaminamas mais‐
tas
Lentynos padėtis
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsai‐
niai
4
8 - 10
6-8
Kiaulienos filė
4
10 - 12
6 - 10
Dešrelės
4
10 - 12
6-8
Filė / veršienos
kepsniai
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Skrebutis su gar‐
nyru
4
6-8
-
Toast / skrebučiai
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.10 Pusfabrikačiai
Karšto oro srautas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Pica, šaldyta
Pusfabrikačiai
2
200 - 220
15 - 25
Amerikietiška pi‐
ca, šaldyta
2
190 - 210
20 - 25
Pica, atvėsinta
2
210 - 230
13 - 25
Picos užkandžiai,
šaldyti
2
180 - 200
15 - 30
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonos
3
200 - 220
20 - 30
Gruzdintos bulvy‐
tės, storos
3
200 - 220
25 - 35
Kroketai
3
220 - 230
20 - 35
Paskrudintos bul‐
vės
3
210 - 230
20 - 30
23
24 www.aeg.com
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Lazanija / įdaryti
makaronai kane‐
loni, švieži
Pusfabrikačiai
2
170 - 190
35 - 45
Lazanija / įdaryti
makaronai kane‐
loni, šaldyti
2
160 - 180
40 - 60
Orkaitėje keptas
sūris
3
170 - 190
20 - 30
Viščiuko sparne‐
liai
2
190 - 210
20 - 30
Užšaldyti pusgaminiai
Gaminamas
maistas
Orkaitės funk‐
cijos
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra,
°C
Laikas (min.)
Šaldyta pica
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Gruzdintos
bulvytės1)
(300–600 g)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas arba ter‐
minis kepintu‐
vas
3
200 - 220
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Ilgi batonai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Vaisių pyragai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus
9.11 Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite mais‐
tą į lėkštę.
Patiekalas
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes
gali pailgėti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį
nuo apačios.
Likusiojo atitirpi‐
nimo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Viščiuką uždėkite ant
didelėje lėkštėje ap‐
verstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gamini‐
mo laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Mėsa, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverski‐
te.
LIETUVIŲ
25
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Likusiojo atitirpi‐
nimo trukmė
(min.)
Pastabos
Mėsa, 500 g
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverski‐
te.
Upėtakis, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Braškės, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grietinėlė, 2 × 200
g
80 - 100
10 - 15
Grietinėlę galima gerai
išplakti ir ne visiškai
atitirpdytą.
60
60
Patiekalas
Didelis, puošnus
tortas, 1400 g
9.12 Konservavimas
Atkreipkite dėmesį:
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklai‐
nius.
-
• Vienodai pripildykite stiklainius ir užda‐
rykite su veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek
tiek burbuliuoti (maždaug po 35–60
min., kai naudojami vieno litro stiklai‐
niai), orkaitę išjunkite arba temperatū‐
rą sumažinkite iki 100 °C (žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160 - 170
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
35 - 45
-
Kaulavaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160 - 170
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
35 - 45
10 - 15
Daržovės
Pasterizavimas
Morkos 1)
Temperatūra, ˚C
160 - 170
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
50 - 60
5 - 10
26 www.aeg.com
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
Agurkai
160 - 170
50 - 60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaliaropės / žir‐
niai / šparagai
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
9.13 Džiovinimas, karšto oro
srautas
Orkaitės lentynas išklokite kepimo popie‐
riumi.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad gau‐
tumėte geriausius rezultatus. Atidarykite
prietaiso dureles ir palikite prietaisą at‐
vėsti. Po to tęskite džiovinimo procesą.
Daržovės
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Laikas (val.)
Pupos
3
1/4
60 - 70
6- 8
Pipirai
3
1/4
60 - 70
5-6
Daržovės rau‐
ginimui
3
1/4
60 - 70
5-6
Grybai
3
1/4
50 - 60
6-8
Prieskoniniai
augalai
3
1/4
40 - 50
2-3
Vaisiai
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Laikas (val.)
Slyvos
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Abrikosai
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Pjaustyti
obuoliai
3
1/4
60 - 70
6-8
Kriaušės
3
1/4
60 - 70
6-9
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audi‐
niu ir šiltu vandeniu su valymo priemo‐
ne.
• Metaliniams paviršiams valyti naudoki‐
te įprastą valymo priemonę.
LIETUVIŲ
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Taip lengviau nuvalysite
nešvarumus ir jie nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Nau‐
27
dokite minkštą šluostę, šiltą vandenį ir
valymo priemonę.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, ne‐
plaukite jų stipraus poveikio priemonė‐
mis, aštriais daiktais arba indaplovėje.
Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
10.1 Lentynų atramos
Lentynų atramų išėmimas
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti
šonines sieneles.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2.
Atitraukite lentynos atramos galą
nuo sienelės ir išimkite.
2
1
Lentynų atramų įdėjimas
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje.
Tai apsaugo nuo lemputės stikli‐
nio gaubtelio ir orkaitės vidaus
pažeidimų.
Visada naudokite to paties tipo
lemputę.
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Galima naudoti su ištraukiamo‐
mis grotelėmis:
Ištraukiamų grotelių atraminiai
kaiščiai turi būti atsukti į priekį.
10.2 Lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
Prieš keisdami lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite jung‐
tuvą.
Orkaitės viršaus lemputės keitimas:
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Pakeiskite lemputę tinkama 300 °C
atsparia karščiui lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
1.
28 www.aeg.com
10.3 Orkaitės viršus
2.
Orkaitės viršų lengviau nuvalysite orkai‐
tės viršuje esantį kaitinimo elementą nu‐
lenkę žemyn.
3.
ĮSPĖJIMAS
Prieš nulenkdami kaitinimo ele‐
mentą, išjunkite prietaisą. Patik‐
rinkite, ar prietaisas atvėsęs. Ga‐
lima nusideginti.
4.
Dviem rankomis priekyje suimkite
kaitinimo elementą
Traukite jį pirmyn, įveikdami spyruo‐
klės spaudimą, ir į išorę išilgai at‐
ramų abejose pusėse.
Kaitinimo elementas nulenkiamas
žemyn.
Galite nuvalyti orkaitės viršų.
Kaitinimo elemento montavimas
Kaitinimo elementą sumontuokite
pirmiau aprašytus veiksmus atlikda‐
mi atvirkštine tvarka.
1.
Kaitinimo elemento nulenkimas
Išimkite lentynos atramas.
1.
2.
Tinkamai įdėkite kaitinimo ele‐
mentą virš atramų prietaiso vidi‐
nėse sienelėse.
Įdėkite lentynos atramas.
10.4 Orkaitės durelių valymas
Durelių ir stiklo plokščių išėmimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skir‐
tingiems modeliams stiklo plokščių skai‐
čius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate prie‐
taiso dureles. Durelės yra su‐
nkios.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Visiškai atidarykite dureles.
Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Uždarykite orkaitės dureles iki pir‐
mos atidarymo padėties (maždaug
70° kampu).
Laikykite dureles viena ranka iš vie‐
nos pusės, kita – iš kitos, ir ištraukite
iš prietaiso kampu aukštyn.
Padėkite dureles išorine puse že‐
myn ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
LIETUVIŲ
6.
2
7.
B
29
Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių
kampų, paspauskite į vidų ir atleiski‐
te fiksavimo tarpiklį.
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
1
8.
9.
Durelių ir stiklo plokščių
įdėjimas
Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš kreip‐
tuvo.
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
ga eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus priešin‐
11. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Pataisymas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Patikrinkite nuostatas.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimo
triktį sukėlė saugiklis.
Jeigu saugiklis pakartoti‐
nai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir
prietaiso viduje kaupiasi
garai ir kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote
patiekalą prietaise.
Baigę gaminti, nepalikite
patiekalų orkaitėje ilgiau
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „12.00“.
Nutrūko elektros tieki‐
mas.
Iš naujo nustatykite laik‐
rodį.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti tech‐
ninės priežiūros centrui, nurodyti techni‐
30 www.aeg.com
nių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę
rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
12. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
13. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
31
892956857-B-032013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement