HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6102W User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6102W User manual
QSI6102
Bruksanvisning
Komfyr
2
Innhold
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den bør
følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
INNHOLD
SIKKERHETSINFORMASJON
Sikkerhet for barn og sårbare personer
Generelt om sikkerhet
Montering
Strømtilkopling
Bruk
Stell og rengjøring
Servicesenter
Kassering av maskinen
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
Tilbehør
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Første gangs rengjøring
Forvarming
Barnesikring
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
Slå powerfunksjonen på og av
Effektstyring
STOP+GO
Låse/frigjøre betjeningspanelet
Barnesikring
Automatisk utkobling
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
Kjølevifte
2
3
3
3
3
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
9
11
11
11
12
12
12
13
14
15
15
Slå ovnen på og av
Ovnsfunksjoner
Funksjonslås
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
Sette inn stekeovnens tilbehør
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
Steking av bakst
Steking
Grilling
Tørking
Tining
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
Katalytiske vegger og tak
Ovnsstige
Rengjøring av stekeovnsdøren
Ovnsdøren og dørglassene
Ovnslampe
Ta ut skuffen
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
MONTERING
Tekniske data
Plassering av produktet
Sette produktet i vater
Vippeskring
Elektrisk installasjon
MILJØVERN
15
15
15
16
16
17
17
20
25
26
26
27
27
27
28
29
29
30
31
32
32
33
33
37
38
38
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:
• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet
Sikkerhetsinformasjon
3
• For å ta vare på miljøet
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller
flytter det.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får
tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert.
Barn skal ikke leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller fysisk skade.
• Hold barn og dyr borte fra produktet når døren er åpen, eller produktet er i bruk. Det er
fare for fysisk skade eller permanent uførhet.
• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den. Det forhindrer at barn eller dyr bruker produktet ved et uhell.
Generelt om sikkerhet
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
Montering
• Forutsetningene for justering av dette produktet er angitt på typeskiltet
• Bare en godkjent tekniker kan montere og koble produktet. Kontakt et autorisert serviceverksted. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis det er skadet. Kontakt leverandøren ved behov.
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk. Du må
ikke fjerne typeskiltet. Det kan oppheve garantien.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet (sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller
gass osv.).
• Vær forsiktig når du flytter produktet. Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke
dra eller løft produktet etter håndtaket.
• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.
• Overhold minimumsavstanden til andre produkter og enheter.
• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.
Strømtilkopling
• Bare en godkjent elektriker kan utføre elektriske arbeider på produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Maskinen må være jordet.
• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen
i huset.
• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.
• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal
fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
4
Sikkerhetsinformasjon
• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra
strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Støtbeskyttelsesdelene må være festet på en slik måte at de ikke kan frakobles uten verktøy.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Når du kopler elektriske produkter til nettstrømmen, må du ikke la ledninger berøre eller
komme i nærheten av den varme døren.
• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det kan være
brannfarlig.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak
produktet.
• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er tilgjengelig etter montering.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.
Bruk
• Produktet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger. Ikke bruk produktet til
kommersielt eller industrielt formål. Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.
• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren mens produktet er i drift. Varm damp kan strømme ut.
Fare for brannskader.
• Ikke bruk dette produktet hvis det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet med våte
hender.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for brannskader. Ikke legg metallgjenstander som
bestikk eller grytelokk på overflaten, da de kan bli varme.
• Innsiden av produktet blir varm under bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker eller grytekluter når du skal sette inn eller ta ut tilbehør eller gryter.
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører
varmeelementene. Barn må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft. Det er fare for brann.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i nærheten av produktet når du åpner døren.
• Ikke la brannfarlige gjenstander som er fuktet med brannfarlige stoffer og/eller lettantennelige gjenstander (av plast eller aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det
er fare for eksplosjon eller brann.
• Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar
• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade grytene og koketoppen.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli
skadet.
• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet. Varmen kan skade produktet.
• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn tilbehør for å unngå skade på emaljen.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.
• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen.
Sikkerhetsinformasjon
5
• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:
– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med
aluminiumsfolie;
– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke legg brennbart materiale i skuffen under stekeovnen. Bare varmebestandig tilbehør
skal oppbevares der.
• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.
• Ikke legg noe på koketoppen som kan komme til å smelte.
• Hvis det er sprekker i overflaten, må du koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.
• Ikke plasser materialer som leder varme (f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor varmereflektering kan skade kokeflaten.
• Hvis du har operert inn en pacemaker, må du holde overkroppen din minst 30 cm unna
induksjonskokesonene når de brukes.
Stell og rengjøring
• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.
• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett eller andre matrester får anledning til å samle
seg opp, kan det føre til brann.
• Regelmessig rengjøring forhindrer at overflatematerialet forringes
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet
med vann og såpe. Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake korrosjon.
• Du må ikke rengjøre produktet med damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe
gjenstander, skurende rengjøringsmidler, skuresvamper eller flekkfjernere.
• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray noe på
varmeelementene og termostatsensoren.
• Ikke rengjør glassdøren med slipende rengjøringsmidler eller metallskrape. Den varmebestandige overflaten på det indre glasset kan sprekke og knuse.
• Når dørglasspanelene skades kan de bli svake og de kan sprekke. De må skiftes ut. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du demonterer døren. Døren er tung.
• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.
• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på
husholdningsapparater.
• Koble produktet fra strømforsyningen før du skifter pære i ovnslampen. Fare for elektrisk
støt. Avkjøl produktet. Fare for brannskader.
• Du må ikke rengjøre katalyseemalje.
Servicesenter
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på produktet til en godkjent tekniker. Kontakt
et godkjent servicesenter.
• Bruk kun originale reservedeler.
6
Produktbeskrivelse
Kassering av maskinen
• For å hindre fysiske skader:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det
er fare for kvelning.
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
1
2
3
4
5
1
6
5
7
4
11
3
2
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
1
Brytere til koketoppen
Bryter til ovnsfunksjonene
Koketopp
Termostatbryter
Temperaturindikator
Grill
Ovnslampe
Vifte og varmeelement
Undervarme
Riller
9
Før første gangs bruk
7
11 Bretthøyder
Oversikt over kokeflaten
1
2
140
mm
180
mm
180
mm
210
mm
6
3
4
5
1 Induksjonskokesone 1400 W, med powerfunksjon på 2500 W
2 Damputløp
3 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W
4 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W
5 Betjeningspanel
6 Induksjonskokesone 2300 W, med powerfunksjon på 3600 W
Tilbehør
• Ovnsrist
For kokeredskaper, kakeformer, steker.
• Stekebrett
For kaker og småkaker.
• Dyp langpanne
For baking og steking eller som underlag for å samle fett.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Første gangs rengjøring
• Fjern all emballasje fra enheten.
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".
Forvarming
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Velg funksjon og maksimumstemperatur.
La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.
Velg funksjon og maksimumstemperatur.
La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
Velg funksjon og maksimumstemperatur.
La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
8
Før første gangs bruk
Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du forvarmer ovnen for første gang, kan den avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Barnesikring
Barnesikringen er aktivert som standard.
Åpne og lukke døren
Hvis du vil åpne døren, må du skyve låsen til høyre.
Lukk døren uten å trykke på håndtaket.
Deaktivere barnesikringen
1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider. Listen frigjøres.
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
2
B
1
3. Ta av døelåsen (1), flytt den til høyre (2)
og sett den inn igjen.
1
2
Koketopp - Daglig bruk
9
4. Hold i dørlisten (B) på begge sider, og
plasser den på den innvendige kanten på
døren. Sett dørlisten inn i den øvre kanten
på døren.
B
Aktivere barnesikringen
Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og flytt håndtaket tilbake til venstre.
Barnesikringen deaktiveres ikke når produktet slås av.
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
4
7
6
5
Bruk sensorfeltene til å styre koketoppen. Displayene, indikatorene og lydene forteller hvilken
funksjon som brukes.
sensorfelt
1
display for tidsur
funksjon
viser tiden i minutter
velger kokesone
2
3
/
øker eller reduserer tiden
4
lås
aktiverer og deaktiverer tastelåsen eller barnesikringen
10
Koketopp - Daglig bruk
sensorfelt
funksjon
5
aktiverer powerfunksjonen
6
aktiverer og deaktiverer STOP+GO
display for effekttrinn
7
viser effekttrinn
Displayer for effekttrinn
Display
Beskrivelse
Kokesonen er av.
Kokesonen er på.
-
-funksjonen er på.
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktivert.
Effektfunksjon er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): fortsette tilberedningen /
hold varm / restvarme.
/
Låsefunksjonen/barnesikringen er aktivert.
Kokekaret er uegnet eller for lite, eller det er ikke noe kokekar på kokesonen.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
Varmeinnstilling
Drei betjeningsbryteren med urviserne for å aktivere en kokesone eller for å øke varmeinnstillingen. Displayet viser varmeinnstillingen.
Drei bryteren mot urviseren for å velge en høyere varmeinnstilling. Drei betjeningsbryteren
-posisjonen for å deaktivere den.
Automatisk oppvarming
Det tar kortere tid å nå et ønsket effekttrinn hvis
du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunksjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste
effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen), og
senker deretter effekttrinnet til den valgte innstillingen.
Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingsfunksjonen for en kokesone:
1. Drei bryteren til kokesonen til “A”, til du ser
i displayet
2. Velg ønsket effekttrinn umiddelbart.
3. Du stopper funksjonen ved å dreie bryteren til
“OFF”.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Koketopp - Daglig bruk
11
Slå powerfunksjonen på og av
Powerfunsjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Powerfunksjonen er aktivert i
maks 10 minutter. Deretter kopler induksjonskokesonen automatisk tilbake til effekttrinn 9.
, tennes. For å slå den
For å slå den på, velger du effekttrinn med bryterne og berører
av, endrer du effekttrinn.
Effektstyring
Effektstyringen deler effekten parvis mellom to
kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen øker effekten opp til maksimumsnivået for et kokesonepar,
og reduserer automatisk effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen
skifter.
Tidsur
Bruk tidsuret med nedtelling til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på for bare
denne ene gangen.
Still inn tidsuret etter at kokesonen er valgt.
Du kan velge effekttrinn før eller etter at du stiller inn tidsuret.
• For å stille inn kokesonen:berør gjentatte ganger inntil indikatoren for den ønskede
kokesonen tennes.
• Aktivere eller endre tidsuret: berør eller på tidsuret for å stille inn tiden ( 00 99 minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone med , og berør for å deaktivere tidsuret. Gjenværende tid teller ned til 00 . Indikatoren for kokesonen slokker.
• Vise gjenværende tid: velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Displayet viser gjenværende tid.
Når tiden er omme, høres et lydsignal og 00 blinker. Kokesonen slås av.
• Stoppe lydsignalet: berør
Tidsuret kan brukes som et varselur når kokesonene ikke er aktive. Berør . Berør eller
for å stille inn tiden. Når tiden er omme, høres et lydsignal og 00 blinker
• Stoppe lydsignalet: berør
STOP+GO
Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på laveste effekttrinn - Hold varm (
).
Når er aktivert kan du ikke endre effekttrinnet.
-funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.
• Berør for å aktivere denne funksjonen. -symbolet tennes.
• Berør for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
12
Koketopp - Daglig bruk
Låse/frigjøre betjeningspanelet
Du kan låse betjeningspanelet. Det forhindrer utilsiktet endring av varmeinnstillingen.
Berør for å starte denne funksjonen. Symbolet vises i 4 sekunder.
Tidsuret blir værende på.
Du deaktiverer denne funksjonen ved å berøre . Effekttrinnet som ble innstilt tidligere,
vises.
Når du slår av produktet, stopper også denne funksjonen.
Barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at komfyrtoppen blir slått på ved en feil.
Aktivere barnesikringen
1. Kontroller at komfyrtoppen er slått av. Betjeningspanelet må ikke vise noen symboler
bortsett fra / / .
2. Berør i 4 sekunder. Symbolet blinker i betjeningspanelet.
3. Berør mens symbolet blinker.
4. Displayet viser i 4 sekunder. Barnesikringen er aktivert.
Utfør de samme stegene igjen for å deaktivere barnesikringen. Displayet viser
der. Barnesikringen er deaktivert.
i 4 sekun-
Deaktivere barnesikringen for bare én tilberedning
1. Aktivere og deaktivere den nødvendige kokesonen.
2. Mens displayet viser , berør fram til displayet viser .
3. Still inn effekttrinnet for kokesonen innen 4 sekunder.
4. Når du slår av komfyrtoppen, trer barnesikringen i funksjon.
OptiHeat Control (3-trinns restvarmeindikator)
ADVARSEL
\ \ Forbrenningsfare pga. restvarme!
OptiHeat Control viser nivået for restvarme. Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun varmet
opp av varmen fra kokeredskapet.
Automatisk utkobling
Denne funksjonen slår av koketoppen automatisk hvis:
• alle kokesonene er slått av .
• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du har slått på koketoppen.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle tørrkokes). Før koketoppen brukes igjen,
må kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokekar. tennes i displayet, og kokesonen slås automatisk av etter 2 minutter.
• du ikke slår av en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund tennes og koketoppen slås av. Se tabellen.
Automatiske utkoblingstider
Effekttrinn
-
-
-
Koketopp - Nyttige tips og råd
Slår seg av etter
6 timer
5 timer
4 timer
13
1,5 timer
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Kokeredskaper for induksjonskokesoner
Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokeredskapet nesten
momentant.
Kokekarets materiale
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med dette av fabrikanten).
• feil: aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn.
• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.
Kokeredskapets bunn må være så tykk og jevn som mulig.
Kokekarets dimensjoner: induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokekarets bunn automatisk. Men den magnetiske delen av bunnen til kokekaret må ha en minimunsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.
Lyder under drift
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• summelyder: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.
• brumming, during: viften er aktiv.
Lydene er normale og henviser ikke til feil.
Energisparing
• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.
• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.
Eksempler på tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Effekttrinn
1
Brukes til:
Holde tilberedt mat varm
Tid
etter be- Tildekkes
hov
Tips
14
Koketopp - Stell og rengjøring
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
Tips
1-2
Hollandaise-saus, smelt: smør, sjokolade
og gelatin
5-25
min
Rør av og til
1-2
Stivne: Eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk
2-3
Småkoking av ris og melkeretter, oppvarming av ferdigretter
25-50
min
Tilsett minst dobbelt mengde væske
til risen, melkeretter omrøres av og
til
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen få spiseskjeer væske
4-5
Dampkoking av poteter
20-60
min
Bruk maks ¼ l vann til 750 g poteter
4-5
Koking av større mengder, gryteretter
og supper
60-150
min
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser
6-7
Varsom steking: schnitzel, cordon bleu
av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker,
smultringer
etter be- Snus etter halve steketiden
hov
7-8
Steking, potetlapper, lendestykker, steker
5-15
min
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrsteke pommes frites
Snus etter halve steketiden
Powerfunksjonen egner seg for oppvarming av mye vann.
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.
Fjerne smusset:
1. – Fjern straks: smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan
smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på
glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk
eller rustfritt stål.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.
Stekeovn - Daglig bruk
15
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Kjølevifte
Mens ovnen er i drift, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde ovnens overflater kalde.
Kjøleviften stopper hvis du slår av ovnen.
Slå ovnen på og av
1.
2.
3.
Drei funksjonsbryteren til en stekeovnsfunksjon.
Drei termostatbryteren til en temperaturinnstilling.
Termostatlampen tennes mens temperaturen i stekeovnen øker.
Du slår av produktet ved å dreie stekeovnens funksjonsbryter og termostatbryteren til
Av.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Av
Varmluft
Over- og undervarme
Bruksområde
Produktet er slått AV.
For å steke i maksimalt to høyder samtidig. Still inn ovnen
temperaturer som er 20 - 40 °C lavere enn når du bruker vanlig over-/
undervarme.
For å bake eller steke i en høyde.
Pai/Pizza
For å steke eller bake i én høyde, slik at du oppnår sterkere bruning og
sprø bunn. Velg en ovnstemperatur som er 20 - 40 °C lavere enn når
du bruker vanlig over-/undervarme.
Bruning
For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. For å brune.
Turbogrill
For grilling av flat mat i større mengder. For å riste brød.
Tørking
Tine
For å tørke mat.
For å tine frossen mat.
Ovnslampe
For å lyse opp inne i ovnen.
Funksjonslås
For å låse ovnsfunksjoner
Funksjonslås
Funksjonslåsen er innebygd i funksjonsbryteren.
16
Stekeovn - Bruke tilbehøret
Funksjonslåsen kobler ikke ut strømmem til komfyren.
Låse ovnen
Drei funksjonsbryteren til symbolet
. Bryteren spretter ut ca. 2 mm
Låse opp ovnen:
Trykk på bryteren og drei den til nødvendig stilling.
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Sette inn stekeovnens tilbehør
Sett innskyvningstilbehøret slik at siden med to kanter er mot bakveggen i stekeovnen,
samtidig som kantene peker ned mot bunnen. Skyv innskyvningstilbehøret mellom føringsstengene på en av ovnsrillene.
Den dype langpannen og ovnsristen har en side
med to kanter. Disse kantene og utformingen av
føringsstengene forhindrer at stekeovnens tilbehør vipper.
Sette inn ovnsristen og den dype langpannen
samtidig
Sett ovnsristen på den dype langpannen. Skyv den
dype langpannen mellom føringsstengene på en
av ovnsrillene.
Stekeovn - Nyttige tips og råd
17
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, og
typen og mengden ingredienser som brukes.
OBS
Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen.
Steking av bakst
Generelle opplysninger
• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med
verdiene i tabellene.
• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig,
for å utnytte restvarmen.
Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen.
Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.
Hvordan du bruker steketabellene
• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.
• Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en
tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenge seg med 10-15 minutter hvis du baker kaker i flere høyder
• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette
skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.
Baketips
Bakeresultat
Mulig årsak
Løsning
Kaken er for lys på undersiden
Feil ovnsnivå
Sett kaken på et lavere ovnsnivå
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For høy steketemperatur
Bruk en lavere innstilling
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For kort steketid
Øk steketiden
Ikke still inn høyere temperatur for å
redusere steketiden
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til
blandingstidene, spesielt hvis du bruker
miksmaster
Kaken er for tørr
For lav steketemperatur
Still steketemperaturen høyere
Kaken er for tørr
For lang steketid
Reduser steketiden
18
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Bakeresultat
Mulig årsak
Løsning
Kaken blir ujevnt brun
For høy steketemperatur og
for kort steketid
Still steketemperaturen lavere og la kaken
steke lenger
Kaken blir ujevnt brun
Deigen er ujevnt fordelt
Fordel deigen jevnt på stekebrettet
Kaken blir ikke ferdig i
løpet av den angitte
steketiden
For lav temperatur
Still steketemperaturen litt høyere
Varmluftsteking
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Type rett
2+4
175-185
15-20
Grove rundstykker
2+4
165-180
20-30
Liten gjærbakst med
fyll
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Saltkringler
2+4
160-170
15-20
Loff/Limpor
2+4
170-180
35-45
Helkornbrød
2+4
160-170
35-45
Rugbrød, blanding
2+4
250
oppvarming
- baking
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Langpannekake
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
Muffins
2+4
160-170
15-25
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkake
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunner
2+4
100
90-120
- oppvarming
2+4
med ovnen skrudd av
25
Kjeks
2+4
150-160
10-20
Vannbakkels
2+4
155-165
30-40
150-160
forsteking, bunner
10-15
Sukkerbrød/sandkaker
Fruktterter, mørdeig
2+4
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Type rett
19
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
etterbehandling 35-45
Fruktterter, smuldredeig
2+4
170-180
30-40
Vanlig baking
Type rett
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
3-4
200-225
10-20
Grove rundstykker
3-4
190-200
20-25
Mindre gjærbakst med fyll
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabatta
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-15
Saltkringler
3-4
180-200
12-15
Loff/Limpor
2
175-225
35-45
Loff
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Helkornbrød
1-2
180-200
35-45
Rugbrød, blanding
1
275
oppvarming
- baking
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Langpannekake
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkake
3-4
170-180
35-45
Sukkerbrød/sandkaker
1-2
170-180
40-50
Sandwichkake, rull
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbunner
3-4
100
90-120
3-4
med ovnen skrudd
av
25
- oppvarming
20
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Type rett
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Kjeks
3-4
160-180
6-15
Vannbakkels
3-4
170-190
30-45
Rullekake
3-4
190-210
10-12
Fruktterter, mørdeig
3-4
175-200
forhåndsvarming,
rull 10-15
Fruktterter, mørdeig
3-4
175
etterbehandling
35-45
Fruktterter, smuldredeig
3-4
190-200
25-35
Kransekakeringer
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
Pizzatabell
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta rull
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Fruktterter, mørdeig
2-3
170-180
35-45
Fruktterter, smuldredeig
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tykk – med mye fyll)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tynn bunn)
1-2
200-2301)
15-20
Frossen pizza
1-2
200
15-20
Terter, hjemmelaget
forsteking, rundstykke
3-4
215-225
35-45
Terter, hjemmelaget
etterbehandling
3-4
215-225
35-45
Terter, frosne
3-4
200
15-25
1) forvarm stekeovnen
Steking
Stekte matretter
• Bruk utstyr som tåler varme for steking (les anvisningene fra fabrikanten).
• Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis
tilgjengelig)
• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere.
• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten lokk.
Stekeovn - Nyttige tips og råd
21
Varmluftssteking
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbiff1)
2-3
125
80-120
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Kjøttype
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
175
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, i deler
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
130
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
Oksefilet1)
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/skulder/sadel
Svin
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
22
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Vanlig steking
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbeef1)
2-3
125
80-120
Rundbiff
- bruning
2-3
225
totalt 10
Rundbiff
- steking
2-3
160
50-60
Roastbiff
1-3
180
90-120
Kjøttype
1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker
steketermometer må det tas ut før grilling.
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
180
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
180
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
3
200
60-70
Lam
Kjøttype
Lår/bog/ribbe
Svinekjøtt
Kjøttype
Svinestek1)
Svinekam1)
3
200
60
Nakkekoteletter
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Kjøttype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, oppdelt
2-3
200
55-65
And1)
2-3
160
55-65
And langsom steking 1)
2-3
130
totalt om lag 5 timer
Stekt kalkun med fyll
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Fjærkre
Stekeovn - Nyttige tips og råd
23
Bruning
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
180
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
ikke egnet
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
Lår/skulder/ribbe
Svin
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
24
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Steking varmluft
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, koking
2+4
150-160
1)
Fisk, steking
2+4
165-175
1)
Kjøttpudding
2+4
165-175
60-70
Danske kjøttboller
2+4
165-175
35-45
Leverpostei
2+4
165-175
65-75
Potetgrateng
2+4
175
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2+4
175
60-70
Lasagne, frossen
2+4
175
30-45 2)
Pastagrateng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Frossen pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frosne
2+4
180-200
30-45 2)
Terter, hjemmelaget
- før steking, rundstykke
2+4
165-175
15-20
Terter, hjemmelaget
- etterbehandling
2+4
165-175
30-40
Terter, frosne
2+4
175
25-352)
Pizza, hjemmelaget
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er
hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som står på
emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.
Over- og undervarme
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, kokt
2-3
160-170
1)
Fisk, steking
2-3
180-200
1)
Kjøttpudding
2-3
175-200
45-60
Danske kjøttboller
3-4
175-200
30-45
Leverpostei.
2-3
180-200
50-60
Gratinert
2-3
180-200
50-60
Potetgrateng
3-4
200
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2-3
200
50-60
Lasagne, frossen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagrateng
2-3
180-200
30-40
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Pizza, hjemmelaget
2-3
220-230
15-25
Pizza, frossen
2-3
220-230
15-25 2)
Chips. frosne
3-4
225-250
20-30 2)
Terter, hjemmelaget
- forhåndsvarming, rull
3-4
190-210
15-25
Terter, hjemmelaget
- avslutning
3-4
190-210
20-30
Terter, frosne
3-4
200-225
20-30 2)
25
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er
hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis
den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.
Grilling
Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller
Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.
• Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.
Grillområdet er plassert på midten av risten.
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter /
side 1
Tid i minutter /
side 2
Svinekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammekoteletter
3-4
250
7-10
5-6
Kylling, i deler
3-4
250
20-25
15-20
Pølser
3-4
250
3-5
2-4
Spareribs, forhåndskokt i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver av torsk eller laks
3-4
250
10-15
5-10
Ristet brød
3-4
250
2-3
1-2
Mattyper for grilling
26
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Tørking
Grønnsaker
Matretter som
tørkes
Temperatur °C
Bretthøyde
Bretthøyder
Tid i timer (anbefalt)
Bønner
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (delt i
strimler)
60-70
3
1–4
5-6
Suppegrønnsaker
60-70
3
1–4
5-6
Sjampinjonger
50-60
3
1–4
6-8
Urter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur °C
Bretthøyde
Bretthøyder
Tid i timer (anbefalt)
Svisker
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Eplebåter
60-70
3
1–4
6-8
Pærer
60-70
3
1–4
6-9
Bær
Matretter som
tørkes
Tining
• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.
• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.
• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid
minutter
Kommentarer
Kylling 1 000 g
2
120-140
20-30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken Snu den når den er
halvstekt.
Kjøtt, 1 000g
2
100-140
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Kjøtt, 500g
2
90-120
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Ørret, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær, 300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Fløte, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløten kan piskes selv om den er litt
frossen.
Kake, 1 400g
2
60
60
-
Matvaretype
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved
høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder
maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.
Stekeovn - Stell og rengjøring
27
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør apparatets fremside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel
• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne
smuss og det brenner seg ikke fast.
• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.
• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter
hver bruk og la det tørke.
• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!
Modeller i rustfritt stål eller aluminium:
Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk med en myk klut.
Ikke bruk stålull, noen former for syre eller slipende materiale, siden det kan skade ovnens
overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel
Katalytiske vegger og tak
Veggene og taket med katalytisk belegg er selvrensende. De suger opp fettet som samler
seg på veggene når stekeovnen er i funksjon.
For best mulig selvrenseffekt skal ovnen varmes opp uten mat:
• Slå på ovnslyset.
• Ta ut tilbehøret fra ovnen.
• Velg en ovnsfunksjon.
• Still ovnstemperaturen på 250 °C og la stekeovnen være på i 1 time.
• Rengjør ovnsrommet med en myk og fuktig svamp.
ADVARSEL
Ikke forsøk å rengjøre den katalytiske flaten med ovnsspray, slipende rengjøringsmidler, såpe eller andre vaskemidler. Det vil skade den katalytiske overflaten.
Misfarging av den katalytiske overflaten har ingenting å si for de katalytiske egenskapene.
Ovnsstige
Du kan fjerne ovnsstigene for å rengjøre sideveggene.
28
Stekeovn - Stell og rengjøring
Fjerne ovnsskinnene
1. Trekk den fremre delen av teleskopskinnene ut fra sideveggen.
2.
Trekk teleskopskinnene fra den bakre
delen av sideveggen for å fjerne ovnsstigene.
1
2
Montere ovnsskinnene
Monter ovnsskinnene i omvendt rekkefølge.
Holderne på teleskopskinnene må peke forover!
OBS
Pass på å montere stigene riktig. Endene på de to stigene må peke bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.
Rengjøring av stekeovnsdøren
Rengjøring blir lettere hvis du tar av døren.
ADVARSEL
Kontroller at glassene er avkjølte før du rengjør glassdøren. Det er fare for at glasset kan
knuse.
ADVARSEL
Når dørglasspanelene er skadet eller har fått riper, blir glasset svakt og det kan sprekke. For
å hindre dette, må de byttes. Hvis du vil vil ha flere opplysninger, må du ta kontakt med
nærmeste servicesenter.
Stekeovn - Stell og rengjøring
Fjerning av døren:
1. Åpne døren helt.
2. Skyv skyveanordningen til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til skyveanordningen blokkerer
den.
4. Ta av døren.
1
Du fjerner døren ved først å trekke den ut på
den ene siden, deretter på den andre
Når du er ferdig med rengjøringen, setter du
ovnsdøren inn igjen. For å gjøre det, utfører
du den samme fremgangsmåten i motsatt
rekkefølge Kontroller at du hører klikkelyden
når du setter tilbake døren. Det kan hende det
krever litt kraft.
2
Ovnsdøren og dørglassene
Dørglasset på produktet kan avvike fra bilde. Antall glass kan avvike.
Ta ut og rengjør dørglassene
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å utløse
klipslåsen.
B
2.
3.
4.
Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
Hold en og en glassrute øverst i kanten
og trekk den oppover og ut av føringen
Rengjør glassrutene.
For å montere dørglassene, følger du
fremgangsmåten i omvendt rekkefølge.
Monter den minste ruten først, så de
store.
Ovnslampe
ADVARSEL
Det er fare for elektrisk støt!
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå stekeovnen av.
29
30
Stekeovn - Stell og rengjøring
• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen og glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen
1. Du finner glassdekselet til lampen bak i ovnsrommet.
Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300°C.
Bruk samme type lyspære.
4. Monter glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen:
1. Du finner glassdekselet til ovnslampen på venstre side av ovnsrommet.
Fjern den venstre ovnsstigen.
2. Ta glassdekselet av ved hjelp av en
smal, stump gjenstand (f.eks. en teskje)
og rengjør.
3. Hvis nødvendig: Skift ut lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300°C.
Bruk samme type lyspære.
4.
5.
Monter glassdekselet.
Monter den venstre ovnsskinnen.
Ta ut skuffen
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.
Ta ut skuffen
1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på skrått opp fra skinnene.
Sette inn skuffen
For å sette på plass igjen skuffen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge
ADVARSEL
Det kan bli veldig varmt i skuffen når stekeovnen benyttes. Oppbevar derfor ikke brannfarlige gjenstander i skuffen, f.eks. rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray, osv.
Hva må gjøres, hvis...
31
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet virker ikke
Sikringen i sikringsskapet har
gått
Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang,
bør du kontakte en elektriker.
Produktet virker ikke
Du har berørt to eller flere sensorfelt samtidig
Berør bare ett sensorfelt
Produktet virker ikke
Det er vann eller fettsprut på
betjeningspanelet
Tørk av betjeningspanelet
Produktet virker ikke
Barnesikringen, tastelåsen eller
er aktivert
Se kapittelet "Bruke produktet".
Produktet virker ikke
Produktet er ikke slått på
Slå på produktet
Stekeovnen blir ikke varm
Det er ikke valgt nødvendige
innstillinger
Kontroller innstillingene
Ovnslampen virker ikke
Pæren er defekt
Skift lyspære
Det legger seg kondensvann og
damp på maten og i stekeovnsrommet
Du har latt retten stå for lenge
i stekeovnen
Ikke la maten bli stående i stekeovnen lenger enn 15–20 minutter etter at tilberedningen
er ferdig
Restvarmeindikatorene tennes
ikke
Kokesonen er ikke varm fordi
den bare har vært i bruk en
kort stund
Kontakt kundeservice hvis kokesonen burde ha vært varm
Kokesonen reduserer effekttrin- Du har dekket til ett eller flere Fjern tildekkingen av sensorfelsensorfelt eller det er vann eller tene. Tørk av betjeningspanelet
net til
fettsprut på betjeningspanelet.
Det høres et lydsignal når produktet er slått av
Du har dekket til ett eller flere
sensorfelt
Fjern tildekkingen av sensorfeltene.
Alternative effekttrinn
Strømstyringen er aktiv
Se avsnittet Strømstyring
tennes
Den automatiske utkoblingen
er aktivert
Slå produktet av og på igjen
tennes
Overopphetingsvernet for kokesonen er aktivert
Slå av kokesonen. Slå på kokesonen igjen
tennes
Ingen kokekar på varmesonen
Sett kokekar på kokesonen
tennes
Feil type kokekar
Bruk riktig type kokekar
tennes
Diameteren på kokekarets bunn Flytt kokekaret til en mindre
er for liten for kokesonen
kokesone
32
Montering
Feil
og tall tennes
Mulig årsak
Det er en feil på produktet
Løsning
Koble produktet fra strømforsyningen en stund. Koble fra
sikringen i husets sikringsskap.
tennes
Koble til igjen. Hvis
igjen, må du kontakte kundeservice
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.
De nødvendige data for kundeservice står på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
MONTERING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Tekniske data
Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse 1.
Mål
Høyde
850 - 939 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
Stekeovnskapasitet
74 l
Montering
33
Plassering av produktet
Du kan sette på plass det frittstående produktet
med skap på en eller begge sider, og i et hjørne.
Minimum avstand
B
A
A
Mål
mm
A
2
B
685
Sette produktet i vater
Når du monterer produktet, må produktets overflate være i samme høyde som tilstøtende
seksjoner.
Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.
OBS
Vær forsiktig når du setter produktet på gulvet. Det er fare for skade på baksiden av produktet eller på gulvet. Sett produktet på papp eller isopor (f.eks fra emballasjen) for beskyttelse.
7 7
A
A
A
A
14
49
14
7
34
Montering
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
Tilpassing av komfyrsokkelen
Komfyrsokkelen kan justeres i dybden, slik at den passer til sokkelen i den øvrige innredningen.
Montering
35
36
Montering
37
Montering
180°
Når du plasserer produktet, må du sørge for at det står i vater.
Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1). Bruk
en nøkkel til å justere de små føttene under produktet (2).
1
2
Vippeskring
OBS
Du må installere vippesikringen. Hvis ikke, kan produktet velte.
Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.
1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikringen.
2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre side av
produktet til det runde hullet på braketten(se fig.). Skru den fast i massivt materiale eller egnet forsterkning (vegg).
38
Miljøvern
3. Du finner hullet på venstre side bak på
produktet (se fig.).
Løft fronten til produktet(1) og sett den
midt mellom skapene (2). Dersom avstanden mellom benkeskapene er større enn
komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal
stå sentrert i åpningen.
Sørg for at veggen bak produktet er jevn.
49 mm
77 mm
1
2
Elektrisk installasjon
ADVARSEL
Bare en kvalifisert og kompetent person må utføre den elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
Dette apparatet leveres med et støpsel og en strømledning.
MILJØVERN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Emballasjematerialer
Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Plastdeler er merket med internasjonale forkortelser som PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne
ved det lokale renholdsverket.
39
892950360-B-482011
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement