Electrolux EKD60757X User manual

Electrolux EKD60757X User manual
bruksanvisning
bruksanvisning
Komfyr
Spis
EKD60757
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Koketopp - Daglig bruk
Koketopp - Nyttige tips og råd
Koketopp - Stell og rengjøring
Stekeovn - Betjeningspanel
Stekeovn - Daglig bruk
2
5
5
6
9
11
11
12
Stekeovn - Klokkefunksjoner
13
Stekeovn - Tilleggsfunksjoner
14
Stekeovn - Bruke tilbehøret
15
Stekeovn - Nyttige tips og råd
17
Stekeovn - Stell og rengjøring
25
Hva må gjøres, hvis...
28
Montering
29
Miljøvern
34
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:
• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet
• For å ta vare på miljøet
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at
den følger med produktet hvis du selger eller flytter det.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig
montering eller bruk forårsaker skade.
SIKKERHET FOR BARN OG SÅRBARE
PERSONER
• Dette produktet kan brukes av barn fra
åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap
dersom de får tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke leke
med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn. Det er fare for kvelning eller fysisk
skade.
• Hold barn og dyr borte fra produktet når
døren er åpen, eller produktet er i bruk.
Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet.
• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den.
Det forhindrer at barn eller dyr bruker
produktet ved et uhell.
GENERELT OM SIKKERHET
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
MONTERING
• Forutsetningene for justering av dette
produktet er angitt på typeskiltet
• Bare en godkjent tekniker kan montere
og koble produktet. Kontakt et autorisert
serviceverksted. Dette for å hindre skade
på produkt og person.
• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis
det er skadet. Kontakt leverandøren ved
behov.
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk.
Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan
oppheve garantien.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og
standardene som gjelder i brukslandet
(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for
resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.).
• Vær forsiktig når du flytter produktet.
Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.
• Overhold minimumsavstanden til andre
produkter og enheter.
electrolux 3
• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.
STRØMTILKOPLING
• Bare en godkjent elektriker kan utføre
elektriske arbeider på produktet. Kontakt
et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Maskinen må være jordet.
• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset.
• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.
• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Støtbeskyttelsesdelene må være festet
på en slik måte at de ikke kan frakobles
uten verktøy.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Når du kopler elektriske produkter til
nettstrømmen, må du ikke la ledninger
berøre eller komme i nærheten av den
varme døren.
• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det
kan være brannfarlig.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader
nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen
bak produktet.
• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er
tilgjengelig etter montering.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.
BRUK
• Produktet skal kun brukes for matlaging i
private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål.
Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.
• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren mens
produktet er i drift. Varm damp kan
strømme ut. Fare for brannskader.
• Ikke bruk dette produktet hvis det er i
kontakt med vann. Ikke bruk produktet
med våte hender.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for
brannskader. Ikke legg metallgjenstander
som bestikk eller grytelokk på overflaten,
da de kan bli varme.
• Innsiden av produktet blir varm under
bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker
eller grytekluter når du skal sette inn eller
ta ut tilbehør eller gryter.
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene. Barn må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan
føre til en blanding av alkohol og luft. Det
er fare for brann.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme
i nærheten av produktet når du åpner døren.
• Ikke la brannfarlige gjenstander som er
fuktet med brannfarlige stoffer og/eller
lettantennelige gjenstander (av plast eller
aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller
brann.
• Slå av kokesonene etter hver gang de har
vært i bruk.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar
eller uten kokekar
• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade
grytene og koketoppen.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned
på den glasskeramiske overflaten, kan
den bli skadet.
• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet.
Varmen kan skade produktet.
• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn
tilbehør for å unngå skade på emaljen.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i
den glasskeramiske overflaten hvis de
skyves over den.
• Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen.
4 electrolux
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie;
– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke legg brennbart materiale i skuffen
under stekeovnen. Bare varmebestandig
tilbehør skal oppbevares der.
• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.
• Ikke legg noe på koketoppen som kan
komme til å smelte.
• Hvis det er sprekker i overflaten, må du
koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.
• Ikke plasser materialer som leder varme
(f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor
varmereflektering kan skade kokeflaten.
• Hvis du har operert inn en pacemaker,
må du holde overkroppen din minst
30 cm unna induksjonskokesonene når
de brukes.
STELL OG RENGJØRING
• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare
for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.
• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett
eller andre matrester får anledning til å
samle seg opp, kan det føre til brann.
• Regelmessig rengjøring forhindrer at
overflatematerialet forringes
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet
til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk
brennbare produkter eller produkter som
kan forårsake korrosjon.
• Du må ikke rengjøre produktet med
damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe gjenstander, skurende
rengjøringsmidler, skuresvamper eller
flekkfjernere.
• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray
noe på varmeelementene og termostatsensoren.
• Ikke rengjør glassdøren med slipende
rengjøringsmidler eller metallskrape. Den
varmebestandige overflaten på det indre
glasset kan sprekke og knuse.
• Når dørglasspanelene skades kan de bli
svake og de kan sprekke. De må skiftes
ut. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du demonterer døren.
Døren er tung.
• Lyspærene som brukes i dette produktet,
er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes
til full eller delvis rombelysning.
• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en
med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.
• Koble produktet fra strømforsyningen før
du skifter pære i ovnslampen. Fare for
elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for
brannskader.
• Du må ikke rengjøre katalyseemalje.
SERVICESENTER
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid
på produktet til en godkjent tekniker.
Kontakt et godkjent servicesenter.
• Bruk kun originale reservedeler.
KASSERING AV MASKINEN
• For å hindre fysiske skader:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn
eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVELSE
GENERELL OVERSIKT
1
2
3
4
5
4
8
3
5
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
6
Komfyrtopp
Grill
Ovnslampe
Kontakt til steketermometer
Vifte og varmeelement
Undervarme
Brettstiger
Brettposisjoner
OVERSIKT OVER PLATETOPPEN
1
2
3
4
7
6
5
TILBEHØR
• Ovnsrist
For kokeredskaper, kakeformer, steker.
• Stekebrett med slippbelegg
For kaker og småkaker.
• Langpanne med slippbelegg
For baking og steking eller for å samle
fett.
1 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W
2 Damputløp
3 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W
4 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W
5 Ovnens betjeningspanel
6 Komfyrtoppens betjeningspanel
7 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W
• Steketermometer
For å måle kjernetemperaturen i kjøttet.
• Uttakbare teleskopskinner
Til å sette brett og rister på.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under
stekeovnen.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
FØRSTE GANGS RENGJØRING
• Fjern all emballasje fra enheten.
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
Viktig Se etter i kapitlet "Stell og
rengjøring".
6 electrolux
STILLE INN KLOKKESLETT
BARNESIKRING
Barnesikringen er aktivert som standard.
Åpne og lukke døren
Flytt låseknappen (A) til høyre for å åpne
døren.
Lukk døren uten å skyve på spaken.
Ovnen kan bare brukes etter at klokken
er stilt inn.
Når ovnen koples til strømforsyningen, eller
ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet automatisk.
- eller
-knappen for å stille inn tiBruk
den.
Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen
og displayet viser det innstilte klokkeslettet.
B
A
Du kan bare endre tiden
hvis:
• Betjeningslåsen ikke er på
• ingen av klokkefunksjonene Varighet
eller Avslutning
er stilt inn
• ingen ovnsfunksjon er innstilt.
FORVARMING
1. Velg funksjon
og maksimumstemperatur.
2. La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.
3. Velg funksjon
og maksimumstemperatur.
4. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
5. Velg funksjon
og maksimumstemperatur.
6. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du
forvarmer ovnen for første gang, kan den
avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg
for tilstrekkelig ventilasjon.
Deaktivere barnesikringen
1. Flytt og hold låseknappen (A) til høyre.
2. Trykk og hold knappen (B).
3. Slipp låseknappen (A).
4. Slipp knappen (B).
Aktivere barnesikringen
1. Flytt og hold låseknappen (A) til høyre.
2. Trykk og hold knappen (B).
3. Slipp knappen (B).
4. Slipp låseknappen (A).
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
OVERSIKT OVER BETJENINGSPANELET
1
2
10
3
4
9
5
8
6
7
electrolux 7
Bruk sensorfeltene for å betjene koketoppen. Indikatorer, displayer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er aktive.
sensorfelt
funksjon
1
slår koketoppen på og av
2
låser/frigjør betjeningspanelet
3
øker eller reduserer effekttrinnet
/
4
tidsurindikatorer for kokesonene
viser hvilken sone tiden er innstilt for
5
tidsurdisplay
viser tiden i minutter
6
effekttrinndisplay
viser effekttrinnet
7
aktiverer hurtigfunksjonen
8
velger kokesone
9
øker eller reduserer tiden
/
10
aktiverer og deaktiverer STOP+GO-funksjonen
EFFEKTDISPLAY
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av
-
Kokesonen er slått på
Koketoppen er innstilt på varmholding/STOP+GO-funksjonen er aktivert
Automax-funksjonen er aktivert
Induksjonskokesonen registrerer ikke kokeredskapet
Det er en feilfunksjon
En kokesone er fremdeles varm (restvarme)
Lås/barnesikring er aktivert
Booster-funksjonen er aktiv
Den automatiske utkoplingsfunksjonen er aktivert
PÅ OG AV
Berør
i 2 sekunder for å aktivere apparatet. Berør
i 1 sekund for å deaktivere apparatet.
EFFEKTTRINN
for å øke effekttrinn. Berør
for å
Berør
redusere effekttrinn. Displayet viser effektog
samtidig for å slå av
trinnet. Berør
kokesonen.
8 electrolux
AUTOMAKS
EFFEKTSTYRING
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Det tar kortere tid å nå ønsket temperatur
hvis du aktiverer Automaks-funksjonen.
Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen),
og senker deretter effekttrinnet til den valgte
innstillingen.
Slik aktiverer du Automaks-funksjonen for
en kokesone:
1. Berør
.
tennes i displayet.
2. Berør straks
.
tennes i displayet.
3. Berør straks
gjentatte ganger til du
når det ønskede effekttrinnet. Etter tre
i displayet.
sekunder tennes
.
Du deaktiverer funksjonen ved å berøre
SLÅ HURTIGFUNKSJONEN PÅ OG AV
Hurtigfunksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene Hurtigfunksjonen er aktivert i maksimum 10 minutter Deretter vil induksjonskokesonen automatisk gå tilbake
til koketrinnet For å aktivere den, berør
og
vises. For å slå av, berør
eller
.
Effektstyringen deler effekten parvis mellom
to kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen
øker effekten opp til maksimumsnivået for
et kokesonepar, og reduserer automatisk
effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter.
BRUKE TIDSURET
Bruk tidsuret til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på.
Still inn tidsuret når kokesonen er
valgt.
Du kan justere effekttrinnet før og etter du
stiller inn tidsuret.
• Velge kokesone: berør
gjentatte
ganger, til indikatoren for ønsket kokesone lyser.
• Starte eller endre innstillingen på
eller
på tidsuret for
tidsuret: berør
å stille inn tiden ( 00 - 99 minutter). Når
indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone
og berør
for å slå av tidsuret.
med
Gjenværende tid teller ned til 00 . Indikatoren for kokesonen slukkes.
• Vise resterende tid: velg kokesone med
. Indikatoren for kokesonen blinker raskere. Displayet viser gjenværende tid.
Når tiden er ute, høres lydsignalet og 00
blinker. Kokesonen slås av.
• Deaktivere lydsignalet: berør
Du kan bruke tidsuret som et tidsur med
nedtelling uten at kokesonene er aktive.
Berør
. Berør
eller
for å stille inn tiden. Når tiden er ute, høres lydsignalet og
00 blinker.
electrolux 9
• Deaktiver koketoppen med
AKTIVERE STOP+GO
Med
-funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på varmholdning.
• Berør
for å aktivere denne funksjonen. Symbolet
vises.
• Berør
for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som er innstilt vises.
deaktiverer ikke tidsur-funksjonen.
låser betjeningslinjene.
Deaktivere barnesikringen
• Aktiver koketoppen med
. Ikke still
i 4 sekunder.
inn effekttrinnet. Berør
Lydsignal høres. Symbolet
vises på
koketoppen og symbolet "SAFE" slukker
på ovnens display.
• Deaktiver koketoppen med
.
Barnesikringsfunksjonen låser ovnen
og kokketoppen samtidig.
LÅSE / FRIGJØRE
BETJENINGSPANELET
Du kan låse betjeningspanelet, men ikke
. Dette hindrer utilsiktet endring av effekttrinn under tilberedningen.
Angi først effekttrinn.
. Symbolet
vises i 4
Berør symbolet
sekunder.
Tidsuret er fremdeles aktivt.
for å slå av denne funkBerør symbolet
sjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
Når du slår av produktett, slår du samtidig
av denne funksjonen.
Når du slår på komfyren, vises SAFE i ovnsdisplayet.
RESTVARMEINDIKATOR
Restvarmeindikatorene tennes når en kokesone er varm.
Advarsel Forbrenningsfare pga.
restvarme!
AUTOMATISK UTKOPLING
Denne funksjonen deaktiverer
koketoppen automatisk og hvis:
• alle kokesonene er av
.
• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du
har slått koketoppen på.
• du dekker et sensorfelt med en gjenstand
(en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 sekunder. Lydsignalet høres til du fjerner
gjenstanden.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle tørrkokes). Før koketoppen
brukes igjen, må kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap.
tennes i
displayet og etter 2 minutter deaktiveres
kokesonen automatisk.
• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises
og koketoppen deaktiveres. Se tabellen.
Låse/låse opp-funksjonen låser eller låser opp ovnens grensesnitt samtidig.
BARNESIKRING
Denne funksjonen forhindrer at koketoppen
og ovnen blir slått på i vanvare.
Aktivere barnesikringen
• Aktiver koketoppen med
. Ikke still
inn effekttrinnet.
• Berør
i 4 sekunder. Lydsignal høres.
vises på koketoppen og
Symbolet
symbolet "SAFE" på ovnens display.
Tider for automatisk utkopling
Effekttrinn
Deaktiveres etter
6 timer
5 timer
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
.
4 timer
1,5 timer
10 electrolux
KOKEREDSKAPER FOR
INDUKSJONSKOKESONER
Ved induksjonskoking generer et kraftig
elektromagnetisk felt varme i kokereskapet nesten momentant.
Kokekarets materiale
• riktig: støpt jern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket
med dette av fabrikanten).
• feil: aluminium, kobber, messing, glass,
keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for
induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone
med høyeste effekttrinn
• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.
Kokeredskapets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
LYDER UNDER DRIFT
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokeredskapet er laget av
forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• plystrelyder: to eller flere kokesoner er
innstilt på høye effekttrinn og kokereskaEffekttrinn
Brukes til:
pet er laget av forskjellige materialer
(Sandwichkonstruksjon).
• summelyder: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.
• brumming, during: viften er aktiv.
Lydene er normale og henviser ikke til
feil.
Viktig Sett kokekaret på krysset på
platetoppen. Dekk krysset helt. Den
magnetiske delen av bunnen på kokekaret
må være minst 150 mm.
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn automatisk.
Du kan bruke store kokekar på to
kokesoner samtidig.
ENERGISPARING
• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.
• Sett kokeredskapet på kokesonen
før du slår kokesonen på.
EKSEMPLER PÅ
TILBEREDNINGSMÅTER
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Tid
Tips
Holde tilberedt mat varm
etter behov
Tildekkes
1-2
Hollandaise-saus, smelt: smør, sjokolade og gelatin
5-25
min
Rør av og til
1-2
Stivne: Eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk
2-3
Småkoking av ris og melkeretter, oppvarming av ferdigretter
25-50
min
Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av
og til
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen få spiseskjeer væske
4-5
Dampkoking av poteter
20-60
min
Bruk maks ¼ l vann til 750 g poteter
4-5
Koking av større mengder, gryteretter
og supper
60-150
min
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser
6-7
Varsom steking: schnitzel, cordon bleu
av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker,
smultringer
etter behov
Snus etter halve steketiden
1
electrolux 11
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
Tips
7-8
Steking, potetlapper, lendestykker, steker
5-15
min
Snus etter halve steketiden
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrsteke pommes frites
Powerfunksjonen egner seg for oppvarming
av mye vann.
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut
og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr
med en ren klut.
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens
funksjon.
Fjerne smusset:
1. – Fjern straks: smeltet plast, plastfolie
og mat som inneholder sukker. Hvis
ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til
glasset. Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet
bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger.
Bruk et spesialrengjøringsmiddel som
er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.
STEKEOVN - BETJENINGSPANEL
BETJENINGSPANEL
1
2
Nummer
Knapp
1
–
Funksjon
Display
3
4
5
6
Beskrivelse
Viser gjeldende innstillinger for ovnen.
12 electrolux
Nummer
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
2
På/Av
Slår ovnen av eller på.
3
Ned, opp
Velger ovnsfunksjon eller -program.
4
Steketermometer
Velger Steketermometer-funksjonen.
5
Valg/Klokkefunksjoner
For å bytte mellom ovnsfunksjonene og klokkefunksjonene
6
Innstillingsknapper
Stiller inn verdier for temperatur og tid.
INDIKATORER I DISPLAYET
1
Nummer
2
3
5
4
Navn
6
7
8
Beskrivelse
1
Ovnsfunksjonsindikator
Viser ovnsfunksjonen.
2
Lampe-/tine-indikator
Viser at Lampe-/Tine-funksjonen er aktiv.
3
Effekttrinn-indikator
Viser effekttrinnet.
4
Temperatur-/klokkeindikator
Viser temperaturen og tiden i minutter.
5
Indikator for steketermometeret
Viser at steketermometeret sitter i kontakten.
6
Hold varm-indikator
Viser at Hold varm-funksjonen er aktiv.
7
Tilberedningstid/Sluttid/
Bruksperiode
Viser tidsinnstillingen for klokkefunksjonene.
8
Klokkefunksjonsindikator
Stiller inn klokkefunksjonen og stoppeklokken.
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
SLÅ APPARATET PÅ OG AV
for å slå ovnen
Trykk på På/Av-knappen
på og av.
OVNSFUNKSJONER
Ovnsfunksjon
Varmluft
Bruksområder
For å steke i maksimalt to høyder samtidig. Velg
20-40°C lavere ovnstemperatur enn når du bruker
vanlig over-/undervarme.
electrolux 13
Ovnsfunksjon
Bruksområder
Over- og undervarme
Pizza-innstilling
Lavtemperatursteking
Varmluftsgrill
For å bake eller steke i én høyde i ovnen.
For å steke eller bake i én høyde, slik at du oppnår
sterkere bruning og sprø bunn. Velg 20-40 °C lavere
ovnstemperatur enn når du bruker vanlig over-/undervarme.
For å tilberede svært mager og mør mat.
For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. For å
brune.
Max. Grill
For grilling av flate matvarer i større mengder. For å
riste brød.
Varmholding
For å holde mat varm.
Tørking
For tørking av f.eks sopp.
Tine
For å tine frossen mat.
Lett
For innvendig belysning av ovnen.
VELGE OVNSFUNKSJON
for å velge ovnsfunksjonen.
Bruk
Displayet viser anbefalt temperatur.
Hvis du ikke forandrer denne temperaturen
innen ca. 5 sekunder, begynner ovnen oppvarmingen.
Når ovnen når den angitte temperaturen, gir den fra seg et lydsignal.
Du kan endre ovnsfunksjon mens ovnen er i bruk.
ENDRE STEKEOVNSTEMPERATUREN
eller
for å velge temperatur.
Bruk
OPPVARMING-INDIKATOR
Hvis du aktiverer en ovnsfunksjon, tennes
strekene i displayet, en etter en. Strekene
viser at ovnstemperaturen øker.
RESTVARMEINDIKATOR
Når du slår av ovnen, viser strekene i displayet restvarmen.
KOPLE UT OVNSFUNKSJON
eller
Trykk på funksjonsknappene
flere ganger til ingen ovnsfunksjon vises i displayet.
STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
SYMBOL
FUNKSJON
BESKRIVELSE
Stoppeklokke
For å stille inn en nedtelling (maks. 99 minutter). Denne funksjonen har ingen innvirkning på apparatet.
Varighet
Slutt
For å stille inn hvor lenge apparatet skal være på.
For å stille inn utkoplingstid for en ovnsfunksjon.
Du kan bruke Varighet og Slutt samtidig hvis apparatet skal
koples inn og ut automatisk.
14 electrolux
SYMBOL
FUNKSJON
Klokkeslett
BESKRIVELSE
For å stille inn, endre eller kontrollere klokkeslettet.
• Hvis du stiller inn en klokkefunksjon, blinker symbolet i ca. 5 sekunder. Innenfor
eller
for å
disse 5 sekundene, berør
stille inn tiden.
• Når du har stilt inn tiden, fortsetter symbolet å blinke i ca. 5 sekunder. Etter disse 5 sekundene tennes symbolet. Den
innstilte tiden begynner å telle ned.
STILLE INN KLOKKEFUNKSJONENE
1. Slå på komfyren.
2. Bruk
eller
for å velge ovnsfunksjon.
3. Bruk
eller
for å velge temperatur.
4. Trykk på valgknappen
gjentatte
ganger, helt til klokkefunksjon-symbolet
blinker.
5. Bruk
eller
for å angi tiden.
6. Når den angitte tiden har gått, gir komfyren fra seg et lydsignal. "00.00" og
det tilknyttede funksjonssymbolet blinker i displayet. Trykk på en vilkårlig
knapp for å slå av lydsignalet.
Du kan bruke Steketid
og Sluttid
samtidig. Når du bruker disse to funksjonene sammen:
• følg fremgangsmåten over for Stekeog Sluttid
.
tid
• Steketid
bestemmer hvor lenge
komfyren skal være i drift.
• Sluttid
angir tidspunktet for når
komfyren skal slå seg av.
Eksempel:
Klokke
: 8.00
Steketid
: 10 min
Sluttid
: 9.00
Komfyren slår seg på klokken 8.50 og slår
seg av klokken 9.00.
og Sluttid
,
Når du bruker Steketid
slår ovnen av varmeelementene etter at 90
% av den angitte tiden har gått. Deretter
bruker komfyren restvarmen til å fullføre stekingen.
VARMHOLDING
For å holde tilberedt mat varm i 30 minutter,
etter at stekingen er fullført.
Slå på Varmholding
1. Still inn klokkefunksjonens varighet
og/eller sluttid
.
2. Bruk valget
gjentatte ganger til displayet viser symbolet Hold varmen
.
3. Bruk
, displayet viser “00:30”
4. Når den stilte ovnsfunksjonen er fullført,
høres et lydsignal og Varmholding starter. Den innstilte ovnsfunksjonen holder
nå 80 °C i 30 minutter. Ovnen slår seg
deretter av automatisk.
Temperaturen for innstilt ovnsfunksjon
må være mer enn 80 °C.
STEKEOVN - TILLEGGSFUNKSJONER
KJØLEVIFTE
Når enheten brukes koples kjøleviften inn
automatisk. Når du slår ovnen av, er kjøleviften aktiv til enheten er kjølt ned.
BARNESIKRING
Se avsnittet ”Koketopp - Daglig bruk” og
avsnittet ”Barnesikring”.
AUTOMATISK UTKOPLING
Enheten slår seg av etter en stund:
• hvis du ikke slår apparatet av
• hvis du ikke justerer ovnstemperaturen.
Siste innstilte temperatur vises i temperaturdisplayet.
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
30 °C -120 °C
12,5 t.
120 °C - 200 °C
8,5 t.
200 °C-250 °C
5,5 t.
electrolux 15
Ovnstemperatur
Utkoplingstid
250 °C -maks. °C
3,0 t.
Slå av ovnen etter en automatisk nødutkopling. Deretter kan du slå den på igjen.
Viktig Hvis du bruker klokkefunksjonene
Varighet
eller Avslutt
, slås utkobling
av automatisk.
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
STEKETERMOMETER
Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet når den innstilte
temperaturen, slås ovnen av automatisk.
Viktig Du må bare bruke
steketermometeret som følger med eller
originale reservedeler.
Advarsel Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret. Det er fare for
forbrenning.
1. Slå på komfyren.
2
1
2. Sett spissen av steketermometeret
midt i kjøttet.
3. Sett steketermometeret inn i kontakten
i ovnens sidevegg.
4. Bruk
eller
innen 5 sekunder for å
angi kjernetemperaturen.
Displayet skifter til den faktiske kjernetemperaturen.
Kjernetemperaturen vises fra 30 °C.
5. Angi ovnsfunksjonen og om nødvendig
ovnstemperatur.
Ovnen beregner fortløpende den foreløpige sluttiden for den innstilte kjernetemperaturen. Displayet viser hele tiden
den siste beregnede sluttiden.
Produktet regner ut en omtrentlig sluttid. Sluttiden er forskjellig for forskjellige
mengder mat, ovnstemperaturen som
er stilt inn (minimum 120 °C) og funksjonen. Etter ca 30 minutter har ovnen
beregnet slutttidspunktet.
Steketermometeret må bli stående i
kjøttet og i steketermometeruttaket under stekingen. Når ovnen beregner foreløpig sluttid, viser displayet en rute
som blinker.
6. Når kjøttet når innstilt kjernetemperatur,
høres et lydsignal, og stekeovnen slås
av automatisk.
Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av
lydsignalet.
7. Trekk pluggen til steketermometeret ut
av uttaket og ta kjøttet ut av stekeovnen.
Advarsel Steketermometeret er svært
varmt! Fare for forbrenning! Vær
forsiktig når du fjerner spissen og
pluggen til steketermometeret.
8. Slå av ovnen.
Endre kjernetemperatur
1. Bruk
gjentatte ganger, helt til funksjonen steketermometer blinker og displayet viser kjernetemperaturen.
2. Bruk
eller
for å velge kjernetemperatur.
SETTE INN STEKEOVNENS TILBEHØR
Sett inventaret slik at siden med to kanter
er mot bakveggen i stekeovnen, samtidig
som kantene peker ned mot bunnen. Skyv
16 electrolux
inventaret mellom føringsskinnene på en av
ovnsrillene.
Den dype langpannen og ovnsristen
har en side med to kanter. Satt inn riktig har utstyret vippesikring
Sett ovnshyllen på de teleskopiske glideskinnene slik at føttene peker nedover.
Sette inn rist og stekebrett sammen
Den forhøyede rammen rundt hele kanten på risten er en ekstra sikkerhet for
at kokeutstyret ikke skal skli av
Legg rist oppå det flate stekebrettet. Skyv
det flate stekebrettet mellom føringsskinnene på ett av ovnsnivåene.
Viktig Ta vare på installasjonsanvisningen
for teleskopskinnene for fremtidig bruk.
TELESKOPISKE GLIDESKINNER SETTE INN OVNSTILBEHØRET
Sett det flate bakebrettet eller den dype
langpannen på de teleskopiske glideskinnene. Hekt fordypningene på kantene inn på
festeboltene på de teleskopiske glideskinnene.
Sette inn ovnsristen og den dype langpannen samtidig
Sett ovnsristen på den dype langpannen.
Sett det flate bakebrettet eller den dype
langpannen på de teleskopiske glideskinnene. Hekt fordypningene på kantene inn på
festeboltene på de teleskopiske glideskinnene.
electrolux 17
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
Advarsel Se kapittelet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Temperaturer og steketider i tabellene
er kun veiledende. De avhenger av
oppskriften, og typen og mengden ingredienser som brukes.
Obs Bruk en dyp langpanne for svært
fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette
varige flekker på emaljen.
STEKING AV BAKST
Generelle opplysninger
• Den nye stekeovnen kan muligens steke
på en annen måte enn den gamle gjorde.
Sammenlign de vanlige innstillingene
(temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene.
• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er
ferdig, for å utnytte restvarmen.
Baketips
Bakeresultat
Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde
igjen, får de tilbake sin opprinnelige
form.
Hvordan du bruker steketabellene
• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.
• Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenge seg med 10-15
minutter hvis du baker kaker i flere høyder
• Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis
dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
Mulig årsak
Løsning
Kaken er for lys på undersiden
Feil ovnsnivå
Sett kaken på et lavere ovnsnivå
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For høy steketemperatur
Bruk en lavere innstilling
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For kort steketid
Øk steketiden
Ikke still inn høyere temperatur for å
redusere steketiden
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til
blandingstidene, spesielt hvis du bruker
miksmaster
Kaken er for tørr
For lav steketemperatur
Still steketemperaturen høyere
Kaken er for tørr
For lang steketid
Reduser steketiden
Kaken blir ujevnt brun
For høy steketemperatur og
for kort steketid
Still steketemperaturen lavere og la kaken
steke lenger
Kaken blir ujevnt brun
Deigen er ujevnt fordelt
Fordel deigen jevnt på stekebrettet
Kaken blir ikke ferdig i
løpet av den angitte
steketiden
For lav temperatur
Still steketemperaturen litt høyere
VARMLUFTSTEKING
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Type rett
2+4
175-185
15-20
Grove rundstykker
2+4
165-180
20-30
18 electrolux
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Liten gjærbakst med
fyll
Type rett
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Saltkringler
2+4
160-170
15-20
Loff/Limpor
2+4
170-180
35-45
Helkornbrød
2+4
160-170
35-45
Rugbrød, blanding
2+4
250
oppvarming
- baking
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Langpannekake
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
Muffins
2+4
160-170
15-25
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkake
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunner
2+4
100
90-120
- oppvarming
2+4
med ovnen skrudd av
25
Kjeks
2+4
150-160
10-20
Vannbakkels
2+4
155-165
30-40
Sukkerbrød/sandkaker
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
forsteking, bunner
10-15
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
etterbehandling 35-45
Fruktterter, smuldredeig
2+4
170-180
30-40
VANLIG BAKING
Type rett
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
3-4
200-225
10-20
Grove rundstykker
3-4
190-200
20-25
Mindre gjærbakst med fyll
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabatta
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-15
Saltkringler
3-4
180-200
12-15
2
175-225
35-45
1-2
190-210
25-40
Loff/Limpor
Loff
electrolux 19
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta
Type rett
1-2
210-220
15-25
Helkornbrød
1-2
180-200
35-45
1
275
oppvarming
Rugbrød, blanding
- baking
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Langpannekake
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkake
3-4
170-180
35-45
Sukkerbrød/sandkaker
1-2
170-180
40-50
Sandwichkake, rull
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbunner
3-4
100
90-120
- oppvarming
3-4
med ovnen skrudd
av
25
Kjeks
3-4
160-180
6-15
Vannbakkels
3-4
170-190
30-45
Rullekake
3-4
190-210
10-12
Fruktterter, mørdeig
3-4
175-200
forhåndsvarming,
rull 10-15
Fruktterter, mørdeig
3-4
175
etterbehandling
35-45
Fruktterter, smuldredeig
3-4
190-200
25-35
Kransekakeringer
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
PIZZATABELL
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta rull
Matvaretype
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Fruktterter, mørdeig
2-3
170-180
35-45
Fruktterter, smuldredeig
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tykk – med mye fyll)
1-2
180-200
25-35
20 electrolux
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Pizza, hjemmelaget
(tynn bunn)
Matvaretype
1-2
200-2301)
15-20
Frossen pizza
1-2
200
15-20
Terter, hjemmelaget
forsteking, rundstykke
3-4
215-225
35-45
Terter, hjemmelaget
etterbehandling
3-4
215-225
35-45
Terter, frosne
3-4
200
15-25
1) forvarm stekeovnen
STEKING
Stekte matretter
• Bruk utstyr som tåler varme for steking
(les anvisningene fra fabrikanten).
• Store steker kan stekes direkte i dyp
langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis tilgjengelig)
• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk.
På den måten blir kjøttet saftigere.
• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe,
kan du steke i stekegryte uten lokk.
VARMLUFTSSTEKING
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbiff1)
2-3
125
80-120
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Kjøttype
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
175
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Kjøttype
Oksefilet1)
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/skulder/sadel
Svin
Kjøttype
electrolux 21
Fjærfe
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, i deler
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Kjøttype
Langsteking av and 1)
2-3
130
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbeef1)
2-3
125
80-120
Rundbiff
- bruning
2-3
225
totalt 10
Rundbiff
- steking
2-3
160
50-60
Roastbiff
1-3
180
90-120
VANLIG STEKING
Storfekjøtt
Kjøttype
1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker
steketermometer må det tas ut før grilling.
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
180
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
180
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
3
200
60-70
Lam
Kjøttype
Lår/bog/ribbe
Svinekjøtt
Kjøttype
Svinestek1)
Svinekam1)
3
200
60
Nakkekoteletter
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
200
55-65
2-3
160
55-65
2-3
130
totalt om lag 5 timer
Fjærkre
Kjøttype
Kylling, oppdelt
And1)
And langsom steking
1)
22 electrolux
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Stekt kalkun med fyll
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Kjøttype
BRUNING
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Svinestek 1)
2-3
180
60-70
1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per
kg kjøtt
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
ikke egnet
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
Lår/skulder/ribbe
Svin
Kjøttype
Svinekam
Fjærfe
Kjøttype
electrolux 23
TABELL FOR STEKETERMOMETER
Oksekjøtt
Rille
Kjernetemperatur
Roastbiff
Kjøttype
2-3
55-65
Rundstek
- bruning
2-3
55-65
Rundstek
- steking
2-3
55-65
Roastbiff
1-2
75-80
Rille
Kjernetemperatur
2-3
65
Rille
Kjernetemperatur
2
90
Rille
Kjernetemperatur
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/bog/sadel
Svinekjøtt
Kjøttype
Svinestek
2-3
80
Nakkefileter
2-3
75-80
Skinke
1-2
70-75
Rille
Kjernetemperatur
2-3
75-80
Fjærfe
Kjøttype
Kalkunbryst
LAVTEMPERATURSTEKING
Bruk funksjonen til å tilberede magert, mørt
kjøtt og fisk.
Stekeovnen når innstilt temperatur og avgir
et lydsignal. Deretter skifter stekeovnen automatisk til en lavere temperatur for videre
steking.
Tilbered alltid maten uten lokk ved lavtemperatursteking.
1. Brun maten i stekepanne på meget
sterk varme.
2. Legg kjøttet i dyp langpanne eller direkte på ovnsristen. Sett langpannen under risten for å ta imot fett som drypper.
3. Velg stekeovnsfunksjonen lavtemperatursteking, endre temperaturen om
nødvendig og stek til maten er ferdig
(se tabell).
Du kan ikke bruke lavtemperatursteking
sammen med klokkefunksjonene: Steketid og sluttid.
TABELL - LAVTEMPERATURSTEKING
Tilberedningstid totalt (min.)
Kjøttype
Vekt g
Innstilling
Rille
Rødt (lite
stekt)
Rosa (middels stekt)
Roastbiff
(gjennomstekt)
800-1000
150 °C
2
90-110
130-140
24 electrolux
Tilberedningstid totalt (min.)
Kjøttype
Vekt g
Innstilling
Rille
Rødt (lite
stekt)
Rosa (middels stekt)
Roastbiff
(gjennomstekt)
1200-1600
150 °C
2
120-130
160-170
Oksestek
600-1000
150 °C
3
55-75
95-110
Oksebog, uten
bein
3,5 cm høy
150 °C
3
-
70-80
Oksefilet, hel
600-1000
120 °C
3
65-75
90-110
Oksefilet, i skiver
2,5 cm høy
120 °C
3
20-25
35-45
Entrecote
1,5 cm høy
120 °C
3
15-25
30-35
T-beinstek
2 cm høy
120 °C
3
25-30
35-40
Svinefilet, hel
500-700
120 °C
3
-
65-75
2,5 cm høy
120 °C
2
-
35-45
Svinefilet, i skiver
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller
fisk.
GRILLING
Bruk alltid grillfunksjonen med maks
effekttrinn
Maten plasseres midt på risten ved grilling.
Viktig Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
du griller
Forvarm alltid den tomme stekeovnen
med grillfunksjonen i 5 minutter.
• Sett risten inn på innskyvningsrillen
som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn stekebrettet på første
rille for å samle opp fettet.
Rille
Temperatur
°C
Tid i minutter /
side 1
Tid i minutter / side 2
Svinekoteletter
3-4
Lammekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
Kylling, i deler
5-6
3-4
250
20-25
15-20
Pølser
3-4
250
3-5
2-4
Spareribs, forhåndskokt i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver av torsk eller laks
3-4
250
10-15
5-10
Ristet brød
3-4
250
2-3
1-2
Mattyper for grilling
TINING
• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.
Matvaretype
Kylling 1 000 g
• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.
• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid
minutter
Kommentarer
2
120-140
20-30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken Snu den når den er
halvstekt.
electrolux 25
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid
minutter
Kommentarer
Kjøtt, 1 000g
2
100-140
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Kjøtt, 500g
2
90-120
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Ørret, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær, 300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Fløte, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløten kan piskes selv om den er litt
frossen.
Kake, 1 400g
2
60
60
-
Matvaretype
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det
stekes ved høy temperatur (særlig mat som
inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at
du tilbereder maten ved så lav temperatur
som mulig og ikke steker den for hardt.
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør apparatets fremside med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du
et vanlig vaskemiddel
• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver
bruk. På denne måten blir det lettere å
fjerne smuss og det brenner seg ikke
fast.
• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.
• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en
myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter hver bruk og la det tørke.
• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!
Modeller i rustfritt stål eller aluminium:
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
svamp. Tørk med en myk klut.
Ikke bruk stålull, noen former for syre
eller slipende materiale, siden det kan
skade ovnens overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel
KATALYTISKE VEGGER OG TAK
Veggene og taket med katalytisk belegg er
selvrensende. De suger opp fettet som
samler seg på veggene når stekeovnen er i
funksjon.
For best mulig selvrenseffekt skal
ovnen varmes opp uten mat:
• Slå på ovnslyset.
• Ta ut tilbehøret fra ovnen.
• Velg en ovnsfunksjon.
• Still ovnstemperaturen på 250 °C og la
stekeovnen være på i 1 time.
• Rengjør ovnsrommet med en myk og
fuktig svamp.
Advarsel Ikke forsøk å rengjøre den
katalytiske flaten med ovnsspray,
slipende rengjøringsmidler, såpe eller
andre vaskemidler. Det vil skade den
katalytiske overflaten.
Misfarging av den katalytiske overflaten
har ingenting å si for de katalytiske
egenskapene.
26 electrolux
OVNSSKINNER
Fjerne ovnsskinnene
1. Trekk ovnsskinnen ut av sideveggen
foran.
Demontere ovnsdøren
1. Åpne døren ca. 1/3 åpen (luftestilling).
30°
2. Trekk ovsstigen ut av sideveggen bak
og fjern den.
2
2. Grip ovnsdørens sider med begge hender og trekk døren vekk fra ovnen.
For å montere døren, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge. Trykk ned så
monteringsfjæren klikker på plass.
Obs Legg ovnsdøren med utsiden ned
på et mykt og jevnt underlag for å
unngå riper
1
OVNSDØREN OG DØRGLASSENE
Montere ovnsskinnene
Monter ovnsskinnene i omvendt rekkefølge.
De avrundede endene av ovnsskinnene
må peke fremover!
Obs Pass på å montere stigene riktig.
Endene på de to stigene må peke
bakover. Uriktig montering kan føre til
skade på emaljen.
RENGJØRING AV STEKEOVNSDØREN
Ta av ovnsdøren før den rengjøres.
Obs Vær forsiktig når du tar av døren.
Døren er tung!
Dørglasset kan avvike i type og form fra
hva du ser på bildene. Antall glass kan
være forskjellig.
Ta ut og rengjør dørglassene
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å utløse klipslåsen.
B
electrolux 27
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
3. Hold et og et glass øverst i kanten og
trekk det oppover og ut av føringen
4. Rengjør glassene.
Du monterer glassene igjen ved å følge
samme fremgangsmåte i omvendt rekkefølge. Monter det minste glasset
først, deretter det store.
OVNSLAMPE
Advarsel Det er fare for elektrisk støt!
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå stekeovnen av.
• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå
av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen
og glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen
1. Du finner glassdekselet til lampen bak i
ovnsrommet.
Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med
en egnet stekeovnspære som tåler
300°C.
Viktig Bruk samme type lyspære.
4. Monter glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen:
1. Du finner glassdekselet til ovnslampen
på venstre side av ovnsrommet. Fjern
den venstre ovnsstigen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks. en
teskje) for å ta av glassdekslet og rengjøre det.
3. Om nødvendig: Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300 °C.
Bruk samme type lyspære.
4. Monter glassdekselet.
5. Monter den venstre ovnsstigen.
TA UT SKUFFEN
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.
Ta ut skuffen
1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
Sette inn skuffen
For å sette på plass igjen skuffen, følger du
fremgangsmåten i omvendt rekkefølge
Advarsel Det kan bli veldig varmt i
skuffen når stekeovnen benyttes.
Oppbevar derfor ikke brannfarlige
gjenstander i skuffen, f.eks.
rengjøringsmidler, plastposer,
ovnshansker, papir, rengjøringsspray,
osv.
28 electrolux
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Feil
Mulig årsak
Løsning
Komfyren virker ikke
Sikringen i sikringsskapet har
gått
Kontroller sikringen. Hvis sikringen blir utløst mer enn én
gang, bør du kontakte en elektriker.
Komfyren virker ikke
Støpselet sitter ikke skikkelig i.
Sett i støpselet ordentlig.
Komfyren virker ikke
Jordfeilbryteren er slått av.
Slå på jordfeilbryteren
Komfyren virker ikke
Barnesikringen eller tastelåsen
er på
Se under "Låse/låse opp betjeningspanelet"
Komfyren virker ikke
Komfyren er ikke slått på
Slå på komfyren
Komfyren virker ikke
Klokken er ikke stilt
Still klokken
Komfyren virker ikke
Den automatiske utkoplingen er
aktivert
Se under "Automatisk utkopling"
Maten kokes eller stekes for
sakte
Kokekaret er ikke av riktig type
for varmeoverføringen
Bruk riktige kokekar med god
varmeoverføring
Varseluret fungerer ikke
Ingen tid har blitt angitt
Angi en tid
Stekeovnen blir ikke varm
Nødvendige innstillinger er ikke
utført
Kontroller innstillingene
Ovnslampen virker ikke
Ovnslampen er defekt
Skift lyspære
Steketermometeret fungerer ikke
Steketermometeret er ikke satt
inn riktig inn i kontakten
Ta ut steketermometeret og
sett det godt inn i kontakten på
nytt. Still inn ønsket temperatur
Displayet viser en feilkode som
ikke står på listen
Det er en elektronisk feil
• Slå av komfyren ved hjelp av
sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå
den på igjen
• Hvis displayet viser feilkoden
igjen, ta kontakt med kundeservice
Det kommer lyd fra komfyren
etter at du har slått den av
Lyden kommer fra kjøleviften
som forhindrer at elektronikken
i komfyren blir for varm
Du trenger ikke gjøre noe
Koketopp-displayet viser
Sikringene har gått
Kontroller sikringene
Koketopp-displayet viser
Ingen kokekar på varmesonen
Sett kokekar på kokesonen
Koketopp-displayet viser
Feil type kokekar
Bruk riktige kokekar
Koketopp-displayet viser
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen
Bruk kokekar med større bunndiameter
Ovnsdisplayet viser F9
Støpselet sitter ikke i stikkontakten
Sett støpselet i stikkontakten
og slå på komfyren på igjen
Ovnsdisplayet viser F11
Steketermometeret er ikke satt
inn riktig inn i kontakten
Sett steketermometeret riktig
inn i kontakten
Ovnsdisplayet viser SAFE
Tastelåsen er på
For å slå av tastelåsen, se under "Låse/låse opp betjeningspanelet"
electrolux 29
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.
De nødvendige data for kundeservice står
på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTERING
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Minimum avstand
Mål
TEKNISKE DATA
Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse
1.
850 - 939 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
74 l
PLASSERING AV PRODUKTET
Du kan sette på plass det frittstående produktet med skap på en eller begge sider,
og i et hjørne.
B
A
A
A
2
B
685
SETTE PRODUKTET I VATER
Mål
Høyde
Stekeovnskapasitet
mm
Viktig Når du setter produktet på plass, må
produktets overflate være i høyde med
andre overflater.
Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.
Obs Vær forsiktig når du setter
produktet på gulvet. Det er fare for
skade på baksiden av produktet eller
på gulvet. Sett produktet på papp eller
isopor (f.eks fra emballasjen) for
beskyttelse.
30 electrolux
7 7
A
14
49
14
7
A
A
A
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
electrolux 31
Tilpassing av komfyrsokkelen
Komfyrsokkelen kan justeres i dybden slik
at den passer inn i den øvrige innredningen.
32 electrolux
electrolux 33
VIPPESKRINGEN
Obs Du må installere vippesikringen.
Hvis ikke kan produktet velte.
180°
1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikringen.
2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre
side av produktet til det runde hullet på
braketten(se fig.).
Sørg for at du monterer vippesikringen i
korrekt høyde.
Skru den fast i massivt materiale eller
egnet forsterkning (vegg).
3. Du finner hullet på venstre side av baksiden på produktet(se fig.). Sørg for at
vippesikringen passer i hullet.
Løft fronten til produktet(1) og sett den i
midt mellom skapene (2). Dersom avstanden mellom benkeskapene er større
enn komfyrens bredde, må du justere
avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert i åpningen.
Sørg for at veggen bak komfyren er
jevn.
49 mm
77 mm
Viktig Når du plasserer produktet, må du
sørge for at det står i vater.
Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1).
Bruk en nøkkel til å justere de små føttene
under produktet (2).
1
2
ELEKTRISK INSTALLASJON
1
2
Advarsel Bare en kvalifisert og
kompetent person må utføre den
elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom
du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
34 electrolux
Dette apparatet leveres med et støpsel og
en strømledning.
Viktig Hvis du kobler komfyrens støpsel til
en 3-fasekontakt, må den ha nøytral fase.
Ellers vil ikke komfyren virke.
MILJØVERN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasjematerialer
Emballasjematerialet er miljøvennlig og
kan resirkuleres. Plastdeler er merket
med internasjonale forkortelser som
PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de
riktige innsamlingsbeholderne ved det
lokale renholdsverket.
electrolux 35
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
35
Produktbeskrivning
38
Innan maskinen används första gången
38
Häll – daglig användning
39
Häll – råd och tips
43
Häll – underhåll och rengöring
44
Ugn - kontrollpanel
45
Ugn – daglig användning
46
Ugn - klockfunktioner
Ugn - tillvalsfunktioner
Ugn - använda tillbehören
Ugn – råd och tips
Ugn – underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Installation
Miljöskydd
47
48
48
50
58
61
62
67
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens
säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
ALLMÄN SÄKERHET
• Ändra inte produktens specifikation. Det
finns risk för personskada och skada på
produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
SÄKERHET FÖR BARN OCH
HANDIKAPPADE
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med
produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
INSTALLATION
• Förutsättningar för installation för den här
produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan
göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
36 electrolux
•
•
•
•
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
Placera inte produkten på en sockel.
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i
huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar
av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isoleringsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till
ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller
komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
ANVÄNDNING
• Använd produkten bara för matlagning i
ett hushåll. Produkten får inte användas
kommersiellt eller industriellt. Detta för att
förhindra fysisk skada på person eller
skada på egendom.
• Övervaka alltid produkten under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan
när produkten används. Het ånga kan
strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller
kokkärlslock på ytorna eftersom de kan
bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Produkten och åtkomliga delar blir heta
under användning. Var försiktig så att du
inte rör vid värmeelementen. Håll barn
borta från produkten om de inte är under
uppsikt hela tiden.
• Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter
(av plast eller aluminium) i, i närheten av
eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på den.
electrolux 37
• Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar
tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande
fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).
• Sätt inte något på hällen som kan smälta.
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten
ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30 cm
från induktionskokzonen när den är påslagen.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det
finns risk att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med
•
•
•
•
•
•
•
•
•
milt handdiskmedel och vatten. Använd
inte brandfarliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting
på värmeelementen eller termostatens
sensor (i förekommande fall).
Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter som
denna. De kan inte användas för att lysa
upp ett rum, varken helt eller delvis.
Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt
som är specialdesignad för produkter
som denna.
Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
KUNDSERVICE
• Bara en behörig tekniker får reparera eller
utföra arbete på maskinen. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
BORTSKAFFANDE AV APPARATEN
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
38 electrolux
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1
2
3
4
5
4
8
3
5
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
6
Häll
Grill
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
Fläkt och värmeelement
Undervärme
Ugnsstege
Falsnivåer
BESKRIVNING AV HÄLLEN
1
2
3
4
7
6
5
TILLBEHÖR
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Bakplåt i Super Clean
För kakor och småkakor.
• Super Clean långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
1 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
4 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
5 Ugnens kontrollpanel
6 Hällens kontrollpanel
7 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Avtagbara teleskopskenor
För att sätta galler eller plåtar på den.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
FÖRSTA RENGÖRING
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången
Viktigt Se kapitlet "Underhåll och
rengöring".
electrolux 39
INSTÄLLNING OCH ÄNDRING AV
KLOCKA
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
eller
.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
BARNLÅS
Barnlåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låsknappen (A) åt
höger.
Stäng luckan utan att trycka på lucklåset.
B
A
Du kan bara ändra klockan
om:
• funktionslåset inte är aktiverat
• ingen av klockfunktionerna Koktid
eller Stopptid
är inställd
• inte någon ugnsfunktion är inställd.
FÖRVÄRM
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 1 timme.
3. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
5. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i
hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare
än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt
och rök. Detta är normalt. Kontrollera att
luftflödet är tillräckligt.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Avaktivera barnlåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.
2. Tryck och håll inne knappen (B).
3. Släpp låsknappen (A).
4. Släpp knappen (B).
Aktivera barnlåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.
2. Tryck och håll inne knappen (B).
3. Släpp knappen (B).
4. Släpp låsknappen (A).
40 electrolux
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringar, displayer
och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.
touchkontroll
funktion
1
slår på och stänger av hällen
2
låser/låser upp kontrollpanelen
3
öka eller minska värmeläget
/
4
timerindikeringar för kokzoner
visar för vilken kokzon tiden är inställd
5
timerdisplay
visar tiden i minuter
6
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
7
startar Booster-funktionen
8
väljer kokzon
9
öka eller minska tiden
/
10
slår på och stänger av STOP+GO-funktionen
VISNINGAR AV VÄRMELÄGEN
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
-
Kokzonen är på
Inställningen för varmhållning är på/STOP+GO-funktionen är aktiv
Automax-funktionen är inkopplad
Induktionszonen känner inte av kokkärlet
Ett fel har uppstått
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Funktionslås/barnlås är aktiverat
Booster-funktionen är aktiverad
Automatisk avstängning är aktiverad
electrolux 41
PÅ OCH AV
Tryck på
i 2 sekunder för att sätta på
produkten. Tryck på
i 1 sekund för att
stänga av produkten.
tryck på
,
tänds. För att stänga av
funktionen, tryck på
eller
.
EFFEKTREGLERING
VÄRMELÄGE
för att öka värmeläget. Tryck
Tryck på
på
för att minska värmeläget. Displayen
visar värmeläget. Tryck samtidigt på
och
för att stänga av.
AUTOMAX
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan uppnå önskad värmeinställning
snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till det aktuella läget.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1. Tryck på
.
syns på displayen.
2. Tryck omedelbart på
.
syns på
displayen.
3. Tryck omedelbart på
upprepade
gånger tills aktuell värmeinställning aktipå disveras. Efter 3 sekunder syns
playen.
Stäng av funktionen genom att trycka på
.
SLÅ PÅ/AV BOOSTER-FUNKTIONEN
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig
för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter
ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att aktivera funktionen,
ANVÄNDNING AV TIMERN
Använd timern för att ställa in hur länge
kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
att du har ställt in timern.
• Välj kokzon:tryck på
upprepade
gånger tills indikeringen för den önskade
kokzonen tänds.
• Starta eller ändra timern: tryck på
eller
på timern för att ställa in tiden (
00 - 99 minuter). När indikeringen för
kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.
• Stoppa timern: välj kokzonen med
och tryck på
för att stänga av timern.
Den återstående tiden räknas ned till 00
. Kokzonens indikering slocknar.
• Kontroll av återstående tid: välj kokzo. Kokzonens indikering blinnen med
kar fortare. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00
blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudet: tryck på
42 electrolux
• Tryck på
i 4 sekunder. Signal hörs.
Symbolen
tänds på hällen och symbolen "SAFE"på ugnsdisplayen.
• Stäng av hällen med
.
Du kan använda timern som en timer när
.
kokzonerna inte används. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
Tryck på
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00
blinkar.
För att inaktivera barnlåset:
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
Ställ inte in något värmeläge. Tryck på
i 4 sekunder. Signal hörs. Symbolen
tänds på hällen och symbolen
"SAFE" släcks på ugnsdisplayen.
• Stäng av hällen med
.
AKTIVERA STOP+GO
ställer in alla påslagna kokFunktionen
zoner på ett varmhållningsläge.
• Tryck på
för att aktivera denna
funktion. Symbolen
tänds.
• Tryck på
för att stänga av denna
funktion. Det tidigare inställda värmeläget
aktiveras.
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
Barnlåset låser hällen och ugnen samtidigt.
RESTVÄRMEINDIKERING
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon
är varm.
LÅSA / LÅSA UPP
KONTROLLPANELEN
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte
. Funktionen förhindrar
strömbrytaren
oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under matlagningen.
Ställ först in värmeläget.
. Symbolen
tänds
Tryck på symbolen
i 4 sekunder.
Timern fungerar fortfarande.
för att stänga av
Tryck på symbolen
denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av hällen stängs även denna
funktion av.
När du aktiverar produkten, syns SAFE på
ugnsdisplayen.
Varning Risk för brännskador på
grund av restvärme!
SÄKERHETSAVSTÄNGNING
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har
satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål
(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än
10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du
avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar
och
värmeläget. Efter en stund tänds
hällen stängs av. Se tabellen.
Lås / låsa upp-funktionen låser och låser upp ugnens gränssnitt samtidigt.
BARNLÅS
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
För att aktivera barnlåset:
• Sätt på hällen med strömbrytaren
Ställ inte in något värmeläge.
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
.
5 timmar
4 timmar
1,5 timme
electrolux 43
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
KOKKÄRL FÖR
INDUKTIONSKOKZONER
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om …
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget
• …En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
LJUD UNDER ANVÄNDNING
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokVärmeläge
Använd för:
kärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Visslande, surrande ljud: Beror detta på
att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
Viktigt Ställ kokkärlet på korset som är
markerat på kokhällen. Täck korset helt.
Den magnetiska delen av kokkärlets botten
ska vara minst 150 mm.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten. Du kan använda ett stort kokkärl på
två kokzoner samtidigt.
SPARA ENERGI
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV
TILLAGNING
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Tips
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Täck över
1-2
Hollandaisesås, smälta: smör, choklad,
gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten för 750
gram potatis
1
44 electrolux
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
enligt
önskemål
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites
Effektfunktionen är lämplig för att värma
upp stora mängder vatten.
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell
skrapa för glaset. Sätt skrapan snett
mot glasytan och för bladet över
ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd ett
speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
electrolux 45
UGN - KONTROLLPANEL
KONTROLLPANEL
1
2
Antal
Knapp
1
–
3
4
5
6
Funktion
Beskrivning
Display
För att visa ugnens aktuella inställningar.
2
På/Av
För att aktivera eller avaktivera ugnen.
3
Ned, Upp
Ställa in en ugnsfunktion eller program.
4
Matlagningstermometer
För att ställa in matlagningstermometern.
5
Val/klockfunktion
För att flytta mellan ugnsfunktioner och klockfunktioner.
6
Inställningsknappar
För att ställa in värden för temperatur och tid.
KONTROLLAMPOR PÅ DISPLAYEN
1
Antal
2
3
4
Namn
5
6
7
Beskrivning
1
Kontrollampa för ugnsfunktion
Visar funktionen.
2
Kontrollampa för lampa/
upptining
Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiverad.
3
Värmeindikator
Visar det inställda värmeläget.
4
Kontrollampa för temperatur/klocka
Visar temperaturen och tiden i minuter.
5
Kontrollampa för matlagningstermometern
Visar att matlagningstermometern är isatt i uttaget.
6
Kontrollampa för varmhållning
Visar att varmhållningsfunktionen är aktiv.
8
46 electrolux
Antal
Namn
Beskrivning
7
Koktid/Stopptid/Drifttid
Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
8
Kontrollampa för klockfunktion
För att ställa in klockfunktionen och signaluret.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV
HUSHÅLLSAPPARATEN
för att slå på elTryck på strömbrytaren
ler stänga av hushållsapparaten.
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
UGNSFUNKTIONER
Ugnsfunktioner
Varmluft
Över/Undervärme
Pizza/paj
Lågtemperaturstekning
Tillämpning
För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in
ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid
över-/undervärme.
Att tillreda riktigt magra, möra stekar.
Gratinering
För stekning av större stycken kött eller fågel på en
nivå. För att bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För
att rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnsbelysning
För att lysa upp insidan av ugnen.
INSTÄLLNING AV UGNSFUNKTION
för att ställa in ugnsfunktionen.
Använd
På displayen visas den rekommenderade
temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen
inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått den inställda temperaturen.
Du kan ändra ugnsfunktionen medan
ugnen är igång.
SLÅ FRÅN UGNSFUNKTION
Tryck på ugnens funktionsvalsknappar
eller
flera gånger tills ingen ugnsfunktion
visas på displayen.
ÄNDRING AV UGNSTEMPERATUREN
eller
för att ställa in temperaAnvänd
turen.
electrolux 47
INDIKATOR FÖR UPPVÄRMNING
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.
INDIKATOR FÖR RESTVÄRME
När ugnen stängs av, visar staplarna på
displayen restvärmen.
UGN - KLOCKFUNKTIONER
SYMBOL
FUNKTION
BESKRIVNING
Timer
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.
Koktid
Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska
vara på.
Stopptid
Klocka
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar
symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5
eller
för att
sekunder trycker du på
ställa in tiden.
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen
att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder tänds symbolen. Den inställda tiden
börjar räknas ned.
INSTÄLLNING AV KLOCKFUNKTIONER
1. Aktivera produkten.
2. Använd
eller
för att ställa in
ugnsfunktionen.
3. Använd
eller
för att ställa in temperaturen.
4. Tryck flera gånger på knappen
tills lampan för klockfunktionen blinkar.
5. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
6. När den inställda tiden uppnås avges
en ljudsignal. "00:00" och den relaterade funktionsindikatorn blinkar på displayen. Tryck på en valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
Du kan använda Koktid
och Stopptid
samtidigt. När du använder de
två funktionerna tillsammans:
• utför ovannämnda proceduren för
och Stopptid
.
Koktid
• Koktid
ställer in hur länge produkten ska vara påslagen.
• Sluttid
ställer in den tid då produkten ska stängas av.
Exempel:
: 8.00
Tid
Koktid
: 10min
Stopptid
: 9.00
Produkten aktiveras kl. 8.50 och avaktiveras kl. 9.00.
och Stopptid
, avaktiveMed Koktid
rar ugnen värmeelementen efter 90 % av
den inställda tiden. Produkten använder sedan restvärme för att fullborda tillagningen.
HEAT+HOLD
För att hålla tillagad mat varm i 30 minuter
sedan tillagningen är klar.
Slå på Heat+Hold
1. Ställ in funktionerna Koktid
och/eller
Stopptid
.
2. Använd alternativet
flera gånger
tills displayen visar symbolen Varmhållning
3. Använd
, displayen visar "00:30".
4. När ugnsfunktionen är genomförd avges en ljudsignal och Heat+Hold startar. Den inställda ugnsfunktionen körs
vid 80 °C i 30 minuter. Ugnen stängs
sedan av automatiskt.
Temperaturen för inställd ugnsfunktion
måste vara över 80 °C.
48 electrolux
UGN - TILLVALSFUNKTIONER
KYLFLÄKT
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten
fortsätter kylfläkten att gå tills produkten
svalnat.
BARNLÅS
Se kapitlet "Häll - daglig användning" och
avsnittet "Barnlås".
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Hushållsapparaten stängs av efter en viss
tid
• om du inte stänger av hushållsapparaten
• om ugnstemperaturen inte ändras.
På temperaturdisplayen blinkar den senast
inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30–120 °C
12,5 timmar
120–200 °C
8,5 timmar
200–250 °C
5,5 timmar
250–max. °C
3,0 timmar
Efter en automatisk avstängning ska ugnen
stängas av helt. Därefter kan den slås på
igen.
Viktigt Om du använder klockfunktionerna
eller Stopptid
avaktiveras den
Längd
automatiska avstängningen.
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
MATLAGNINGSTERMOMETER
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen
av automatiskt.
Viktigt Använd endast
matlagningstermometern som medföljer
eller originalreservdelar.
Varning Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och
kontakt. Risk för brännskador.
1. Slå på produkten.
2
1
2. Sätt in matlagningstermometerns spets
i mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
4. Använd
eller
inom 5 sekunder för
att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
Innertemperaturen visas från 30 ºC.
5. Ställ in ugnsfunktion och, vid behov,
ugnstemperatur.
Produkten beräknar kontinuerligt den
preliminära sluttiden för den inställda innertemperaturen. På displayen visas
hela tiden den nya provisoriska sluttiden.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid. Sluttiden är olika för olika mängder
mat, inställda ugnstemperaturer (lägst
120 °C) och driftlägen. Produkten beräknar en sluttid om ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste vara
kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar
den preliminära stopptiden visas en
blinkande ruta på displayen.
electrolux 49
6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
7. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Sätta in av ugnsgaller och bakplåt
samtidigt
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador föreligger! Var
försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och
kontakt.
8. Stäng av produkten.
Ändring av innertemperatur
1. Använd
flera gånger tills funktionen
Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.
2. Använd
eller
för att ändra innertemperaturen.
SÄTTA IN UGNSTILLBEHÖREN
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
Lägg ugnsgallret på bakplåten. Skjut in
bakplåten mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Viktigt Spara installationsanvisningarna till
teleskopskenorna för framtida användning.
TELESKOPSKENOR – ISÄTTNING AV
UGNSTILLBEHÖR
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på
bakplåtens eller långpannans kortsidor över
teleskopskenornas styrpinnar.
Bakplåten och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så
att fötterna är vända nedåt.
50 electrolux
Placera utbuktningarna på bakplåtens eller
långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.
Sätta in ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
UGN – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna
i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Försiktighet Använd en djup
långpanna för mycket fuktiga kakor.
Fruktjuicer kan orsaka permanenta
fläckar på emaljen.
BAKNING
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och
placering av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakTips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
ningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre
temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett
speciellt recept, leta efter ett recept som
är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15
minuter, om du bakar kakor på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid
lika bruna. Om detta händer ska du inte
ändra temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
Lösning
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
electrolux 51
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
BAKA I VARMLUFT
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød med
fyld
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd / Limpor
2+4
170-180
35-45
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Bradepandekage
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
2+4
160-170
15-25
6-15
Muffins
Rulltarta
3
190-210
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Sockerkakor/Madeirakakor
52 electrolux
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Petit-choux
Typ av bakverk
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
TRADITIONELL BAKNING
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
3-4
200-225
10-20
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
2
175-225
35-45
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Vetebröd / Limpor
electrolux 53
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
PIZZA-TABELL
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av mat
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock
- med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
STEKNING
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs
tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om
det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
STEKA I VARMLUFT
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Typ av kött
54 electrolux
Typ av kött
Rostbiff
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
1-2
160
90-120
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
175
60-70
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Fläskkotlett
Fågel
Typ av kött
TRADITIONELL STEKNING
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
köttermometer ska den tas bort före grillning.
electrolux 55
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
200
55-65
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Kyckling, i bitar
Anka
1)
BRYNING
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
56 electrolux
Gris
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
55-65
Typ av kött
Fläskstek 1)
Fläskkotlett
1)
Fågel
Typ av kött
Kyckling
1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Anka
TABELL MATLAGNINGSTERMOMETER
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Grisstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
electrolux 57
Fågel
Typ av kött
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
75-80
Kalkonbröst
LÅGTEMPERATURSTEKNING
Använd den här funktionen för magra, möra
stycken av kött och fisk.
Ugnen får den förinställda temperaturen
och en signal avges. Därefter ställer ugnen
automatiskt om till en lägre temperatur för
fortsatt tillagning.
Tillaga alltid utan lock vid lågtemperaturstekning.
1. Bryn köttet i het stekpanna.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på ugnsgallret. Placera plåten under
gallret för att fånga upp fettet.
3. Välj ungsfunktionen Lågtemperaturstekning, ändra temperaturen om nödvändigt och tillaga tills maten är klar (se
tabellen).
Du kan inte använda Lågtemperaturstekning tillsammans med klockfunktionerna: Koktid och stopptid.
TILLAGNINGSTABELL LÅGTEMPERATURSTEKNING
Sammanlagd tillagningstid (min)
Vikt g
Inställning
Nivå
Röd (blodig)
Rosa (medium)
Rostbiff (genomstekt)
800-1000
150 °C
2
90-110
130-140
Rostbiff (genomstekt)
1200-1600
150 °C
2
120-130
160-170
Revben av nöt
600-1000
150 °C
3
55-75
95-110
Nötbog, benfri
3,5 cm hög
150 °C
3
-
70-80
Typ av kött
Oxfilé, hel
600-1000
120 °C
3
65-75
90-110
Oxfilé, skivad
2,5 cm hög
120 °C
3
20-25
35-45
Entrecôte
1,5 cm hög
120 °C
3
15-25
30-35
T-benstek
2 cm hög
120 °C
3
25-30
35-40
Fläskfilé, hel
500-700
120 °C
3
-
65-75
Fläskfilé, skivad
2,5 cm hög
120 °C
2
-
35-45
GRILLNING
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
58 electrolux
Livsmedelstyper för grillning
Nivå
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
Lammkotletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
Kyckling, i bitar
5-6
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10-15
5-10
Rostat bröd
3-4
250
2-3
1-2
AVFROSTNING
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt
mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1 000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300
g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den
fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1 400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem
torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
electrolux 59
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller
aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt
svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa
produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du
rengör ugnens kontrollpanel.
KATALYTISKA VÄGGAR OCH TAK
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan
mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och
låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa
svamp.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
2
1
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar ska
peka framåt!
Försiktighet Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De två
fixeringsdelarnas ändar måste peka
bakåt. Felaktig installation kan skada
emaljen.
Varning Försök inte rengöra den
katalytiska ytan med ugnssprej,
frätande medel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
RENGÖRING AV UGNSLUCKAN
Ta loss luckan innan du rengör den.
Missfärgning av den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
Försiktighet Var försiktig när du
avlägsnar luckan. Luckan är tung!
UGNSSTEGAR
Borttagning av ugnsstegar
1. Dra först ut stegen framtill från ugnssidan.
30°
60 electrolux
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda
händerna och dra bort luckan från ugnen.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.
Försiktighet Placera luckan med
utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för
att förhindra repor
UGNSLUCKA OCH LUCKGLAS
Luckglaset på din produkt kan ha en
annorlunda typ och form än vad du ser
i diagrammen. Antalet glasskikt kan
vara annorlunda.
Borttagning och rengöring av
luckglasen
1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
UGNSLAMPA
Varning Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att
skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Viktigt Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset
och rengöra det.
B
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
3. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
4. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du
stegen i omvänd ordning. Sätt i det
mindre glaset först och sedan det större.
3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot
en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
TA BORT FÖRVARINGSLÅDAN
För enklare rengöring kan förvaringslådan
under ugnen tas bort.
electrolux 61
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den
kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning.
Varning Förvaringslådan kan bli het
när ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som t.ex.
rengöringsmaterial, plastpåsar,
grytvantar, papper, rengöringsmedel
osv., inte förvaras däri.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Stickkontakten är inte isatt ordentligt
Sätt i stickkontakten ordentligt
Produkten fungerar inte
Jordfelsbrytaren är avstängd
Slå på jordfelsbrytaren
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller funktionslåset är
aktiverat
Se "Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Produkten fungerar inte
Produkten är inte aktiverad
Aktivera produkten
Produkten fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Produkten fungerar inte
Den "Automatiska avstängningen" är aktiverad
Se "Automatisk avstängning".
Maten kokas eller steks för
långsamt
Kokkärl med fel värmeledningsförmåga används
Använd korrekt kokkärl med
god värmeledningsförmåga
Signaluret fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställa in tiden
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna.
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Matlagningstermometern fungerar inte
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Ta ut matlagningstermometern
och sätt i den i uttaget för matlagningstermometern igen. Ställ
in aktuell temperatur
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
Det föreligger ett elektroniskt fel
• Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen
Ljud hörs från spisen efter du
avaktiverat den
Ljudet kommer från kylfläkten
som skyddar spisens elektronik
från att bli för varm
Ingen åtgärd krävs
Hällens display visar
Säkringarna har gått
Kontrollera säkringarna
Hällens display visar
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen
Hällens display visar
Fel kokkärl
Använd rätt typ av kokkärl
62 electrolux
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hällens display visar
Diametern på kokkärlets botten
är för liten för kokzonen.
Använd kokkärl med en större
bottendiameter
Ugnsdisplayen visar F9
Stickkontakten sitter inte i eluttaget
Sätt i stickkontakten i eluttaget
och slå på spisen igen
Ugnsdisplayen visar F11
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Sätt i matlagningstermometern
korrekt i uttaget
Ugnsdisplayen visar SAFE
Funktionslåset är aktiverat
Avaktivera funktionslåset, se
"Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
TEKNISKA DATA
Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.
B
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 L
PLACERING AV PRODUKTEN
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
A
A
Minsta avstånd
Mått
mm
A
2
B
685
JUSTERING AV HÖJD
Viktigt När du installerar produkten, justera
höjden så att dess ovansida är i nivå med
de andra ytorna.
Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.
electrolux 63
Försiktighet Var försiktig när du ställer
produkten på golvet. Det finns en viss
risk att produktens baksida eller golvet
skadas. Lägg produkten på
kartongskivor eller styrencellplast (t.ex.
från förpackningsmaterialet) för att
skydda den.
7 7
A
A
A
A
min. 866 mm
14
49
14
7
64 electrolux
180º
min. 848 mm
Justera spissockeln
Om du har en mini-köksinstallation kan du
flytta spissockeln bakåt så att den passar
bakom golvlisten i köksskåpen.
electrolux 65
66 electrolux
Viktigt När du installerar produkten, justera
dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen
(1). Använd en nyckel för att justera de små
fötterna i botten av produkten (2).
1
2
TIPPSKYDD
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet. Om du inte installerar det
kan produkten tippa över.
180°
1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.
2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför
produktens ovansida, och med 49 mm
avstånd från produktens vänstra sida till
det runda hålet på konsolen (se fig.).
Kontrollera att du placerar tippskyddet
på rätt höjd.
Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).
3. Du hittar hålet till vänster på produktens
baksida (se fig.). Kontrollera att tippskyddet passar i hålet.
electrolux 67
Lyft produktens framsida (1) och sätt
den i mitten av utrymmet mellan skåpen
(2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är
större än produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att centrera
produkten.
Säkerställ att ytan bakom produkten är
jämn.
49 mm
77 mm
1
ELEKTRISK INSTALLATION
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet
"Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
Viktigt Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
2
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar
som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i
lämplig container på en återvinningsstation.
www.electrolux.com/shop
892950309-A-372011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement