HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6132W, QSI6132X User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI6132W, QSI6132X User manual
QSI6132
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Komfyr
Spis
2
Innhold
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den bør
følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
INNHOLD
SIKKERHETSINFORMASJON
Sikkerhet for barn og sårbare personer
Generelt om sikkerhet
Montering
Strømtilkopling
Bruk
Stell og rengjøring
Servicesenter
Kassering av maskinen
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
Tilbehør
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Første gangs rengjøring
Stille inn klokkeslett
Forvarming
Barnesikring
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
Slå powerfunksjonen på og av
Bruke tidsuret
Aktivere STOP+GO
Låse/frigjøre betjeningspanelet
Barnesikring
Automatisk utkopling
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
Kjølevifte
Slå av og på ovnen
Ovnsfunksjoner
3
3
3
3
3
4
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
15
Funksjonslås
STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
Elektronisk programmering
Stoppeklokke-funksjon
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
Steketermometer
Sette inn stekeovnstilbehøret
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
Steking av bakst
Steking
Tabell for steketermometer
Grilling
Tørking
Tining
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
Katalytiske vegger og tak
Ovnsstiger
Rengjøring av stekeovnsdøren
Ovnsdøren og dørglassene
Ovnslampe
Ta ut skuffen
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
MONTERING
Tekniske data
Plassering av produktet
Sette produktet i vater
Vippeskring
Elektrisk installasjon
MILJØVERN
16
16
16
16
17
17
18
18
18
22
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
34
34
34
38
39
39
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:
• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet
• For å ta vare på miljøet
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller
flytter det.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får
tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert.
Barn skal ikke leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller fysisk skade.
• Hold barn og dyr borte fra produktet når døren er åpen, eller produktet er i bruk. Det er
fare for fysisk skade eller permanent uførhet.
• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den. Det forhindrer at barn eller dyr bruker produktet ved et uhell.
Generelt om sikkerhet
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
Montering
• Forutsetningene for justering av dette produktet er angitt på typeskiltet
• Bare en godkjent tekniker kan montere og koble produktet. Kontakt et autorisert serviceverksted. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis det er skadet. Kontakt leverandøren ved behov.
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk. Du må
ikke fjerne typeskiltet. Det kan oppheve garantien.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet (sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller
gass osv.).
• Vær forsiktig når du flytter produktet. Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke
dra eller løft produktet etter håndtaket.
• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.
• Overhold minimumsavstanden til andre produkter og enheter.
• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.
Strømtilkopling
• Bare en godkjent elektriker kan utføre elektriske arbeider på produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Maskinen må være jordet.
4
Sikkerhetsinformasjon
• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen
i huset.
• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.
• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal
fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra
strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Støtbeskyttelsesdelene må være festet på en slik måte at de ikke kan frakobles uten verktøy.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Når du kopler elektriske produkter til nettstrømmen, må du ikke la ledninger berøre eller
komme i nærheten av den varme døren.
• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det kan være
brannfarlig.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak
produktet.
• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er tilgjengelig etter montering.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.
Bruk
• Produktet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger. Ikke bruk produktet til
kommersielt eller industrielt formål. Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.
• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren mens produktet er i drift. Varm damp kan strømme ut.
Fare for brannskader.
• Ikke bruk dette produktet hvis det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet med våte
hender.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for brannskader. Ikke legg metallgjenstander som
bestikk eller grytelokk på overflaten, da de kan bli varme.
• Innsiden av produktet blir varm under bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker eller grytekluter når du skal sette inn eller ta ut tilbehør eller gryter.
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører
varmeelementene. Barn må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft. Det er fare for brann.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i nærheten av produktet når du åpner døren.
• Ikke la brannfarlige gjenstander som er fuktet med brannfarlige stoffer og/eller lettantennelige gjenstander (av plast eller aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det
er fare for eksplosjon eller brann.
• Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar
• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade grytene og koketoppen.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli
skadet.
Sikkerhetsinformasjon
5
• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet. Varmen kan skade produktet.
• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn tilbehør for å unngå skade på emaljen.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.
• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen.
• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:
– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med
aluminiumsfolie;
– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke legg brennbart materiale i skuffen under stekeovnen. Bare varmebestandig tilbehør
skal oppbevares der.
• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.
• Ikke legg noe på koketoppen som kan komme til å smelte.
• Hvis det er sprekker i overflaten, må du koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.
• Ikke plasser materialer som leder varme (f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor varmereflektering kan skade kokeflaten.
• Hvis du har operert inn en pacemaker, må du holde overkroppen din minst 30 cm unna
induksjonskokesonene når de brukes.
Stell og rengjøring
• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.
• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett eller andre matrester får anledning til å samle
seg opp, kan det føre til brann.
• Regelmessig rengjøring forhindrer at overflatematerialet forringes
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet
med vann og såpe. Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake korrosjon.
• Du må ikke rengjøre produktet med damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe
gjenstander, skurende rengjøringsmidler, skuresvamper eller flekkfjernere.
• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray noe på
varmeelementene og termostatsensoren.
• Ikke rengjør glassdøren med slipende rengjøringsmidler eller metallskrape. Den varmebestandige overflaten på det indre glasset kan sprekke og knuse.
• Når dørglasspanelene skades kan de bli svake og de kan sprekke. De må skiftes ut. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du demonterer døren. Døren er tung.
• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.
• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på
husholdningsapparater.
• Koble produktet fra strømforsyningen før du skifter pære i ovnslampen. Fare for elektrisk
støt. Avkjøl produktet. Fare for brannskader.
• Du må ikke rengjøre katalyseemalje.
6
Produktbeskrivelse
Servicesenter
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på produktet til en godkjent tekniker. Kontakt
et godkjent servicesenter.
• Bruk kun originale reservedeler.
Kassering av maskinen
• For å hindre fysiske skader:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det
er fare for kvelning.
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
1
2
3
4
5
6
7
2
8
5
4
14
3
2
13
1
2
3
4
5
9
10
11
1
Strømindikator
Brytere til koketoppen
Bryter for ovnsfunksjonene
Elektronisk programmering
Komfyrtopp
12
Før første gangs bruk
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7
Termostatbryter
Temperaturindikator
Varmeelement
Ovnslampe
Kontakt til steketermometer
Vifte og varmeelement
Undervarme
Brettstiger
Bretthøyder
Oversikt over kokeflaten
1
2
140
mm
180
mm
180
mm
210
mm
6
3
4
5
1 Induksjonskokesone 1400 W, med powerfunksjon på 2500 W
2 Damputløp
3 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W
4 Induksjonskokesone 1800 W, med powerfunksjon på 2800 W
5 Betjeningspanel
6 Induksjonskokesone 2300 W, med powerfunksjon på 3600 W
Tilbehør
• Ovnsrist
For kokeredskaper, kakeformer, steker.
• Stekebrett
For kaker og småkaker.
• Dyp langpanne
For baking og steking eller som underlag for å samle fett.
• Bakeplate(bare på noen modeller).
Til rundstykker, horn og småbakst.
• Steketermometer
For å måle kjernetemperaturen i kjøttet.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
8
Før første gangs bruk
Første gangs rengjøring
• Fjern all emballasje fra enheten.
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".
Stille inn klokkeslett
Ovnen fungerer bare hvis du har stilt inn tiden.
Første gangen du kopler produktet til strømforsyningen, eller ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet
automatisk.
1. Still inn tiden med knappene "+" eller "- ".
2. Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen
og displayet viser klokkeslettet du stilte inn.
Hvis du vil endre det gjeldende klokkeslettet, må
du trykke knappene "+" og "- " samtidig til indikatoren Tid blinker. Du kan ikke endre det gjeldende
klokkeslettet mens en timer-funksjon er aktiv.
Forvarming
1. Velg funksjon og maksimumstemperatur.
2. La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.
3. Velg funksjon og maksimumstemperatur.
4. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
5. Velg funksjon og maksimumstemperatur.
6. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du forvarmer ovnen for første gang, kan den avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Barnesikring
Barnesikringen er aktivert som standard.
Åpne og lukke døren
Hvis du vil åpne døren, må du skyve låsen til høyre.
Lukk døren uten å trykke på håndtaket.
Koketopp - Daglig bruk
Deaktivere barnesikringen
1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider. Listen frigjøres.
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
2
B
1
3. Ta av døelåsen (1), flytt den til høyre (2)
og sett den inn igjen.
1
2
4. Hold i dørlisten (B) på begge sider, og
plasser den på den innvendige kanten på
døren. Sett dørlisten inn i den øvre kanten
på døren.
B
Aktivere barnesikringen
Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og flytt håndtaket tilbake til venstre.
Barnesikringen deaktiveres ikke når produktet slås av.
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
9
10
Koketopp - Daglig bruk
Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
4
7
6
5
Bruk sensorfeltene til å styre koketoppen. Displayene, indikatorene og lydene forteller hvilken
funksjon som brukes.
sensorfelt
display for tidsur
1
funksjon
viser tiden i minutter
velger kokesone
2
3
/
øker eller reduserer tiden
4
lås
aktiverer og deaktiverer tastelåsen eller barnesikringen
5
aktiverer powerfunksjonen
6
aktiverer og deaktiverer STOP+GO
display for effekttrinn
7
viser effekttrinn
Effektdisplay
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av
Kokesonen er slått på
-
Varmholding
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktivert
Effekt-funksjon
+ tall
Det er en feilfunksjon
/
OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): koker fremdeles/
varmholding/restvarme
/
Lås/barnesikring er aktivert
Kokekaret ikke egnet eller for lite for kokesonen
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert
11
Koketopp - Daglig bruk
Varmeinnstilling
Drei betjeningsbryteren med urviserne for å aktivere en kokesone eller for å øke varmeinnstillingen. Displayet viser varmeinnstillingen.
Drei bryteren mot urviseren for å velge en høyere varmeinnstilling. Drei betjeningsbryteren
-posisjonen for å deaktivere den.
Automatisk oppvarming
Det tar kortere tid å nå et ønsket effekttrinn hvis
du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunksjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste
effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen), og
senker deretter effekttrinnet til den valgte innstillingen.
Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingsfunksjonen for en kokesone:
1. Drei bryteren til kokesonen til “A”, til du ser
i displayet
2. Velg ønsket effekttrinn umiddelbart.
3. Du stopper funksjonen ved å dreie bryteren til
“OFF”.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slå powerfunksjonen på og av
Powerfunsjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Powerfunksjonen er aktivert i
maks 10 minutter. Deretter kopler induksjonskokesonen automatisk tilbake til effekttrinn 9.
For å slå den på, velger du effekttrinn med bryterne og berører , tennes. For å slå den
av, endrer du effekttrinn.
Effektstyring
Effektstyringen deler effekten parvis mellom to
kokesoner (se bilde). Power-funksjonen øker effekten til maks i én av de to kokesonene. Effekten reduseres automatisk i den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter mellom to
effektnivåer.
Bruke tidsuret
Bruk tidsuret til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være aktiv under tilberedningen.
Still inn tidsuret når kokesonen er valgt.
Du kan justere effekttrinnet før og etter du stiller inn tidsuret.
• Velge kokesone:berør flere ganger, til indikatoren for nødvendig kokesone vises.
12
Koketopp - Daglig bruk
• Aktivere eller endre tidsuret: berør eller på tidsuret for å stille inn tiden ( 00 99 minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsomere, har nedtellingen startet.
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone med og berør for å slå av tidsuret. Gjenværende tid teller ned til 00 . Indikatoren for kokesonen slukker.
• Vise resterende tid: velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen blinker raskere.
Displayet viser resterende tid.
Når tiden er ute, høres lydsignalet og 00 blinker. Kokesonen slås av.
• Deaktivere lydsignalet: berør
Tidsuret kan brukes som en stoppeklokke når kokesonene ikke er aktive. Berør . Berør
eller på tidsuret for å velge tiden. Når tiden er ute, høres lydsignalet og 00 blinker.
Aktivere STOP+GO
Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på varmholdning.
for å aktiveredenne funksjonen. Symbolet vises.
• Berør
for å deaktiveredenne funksjonen. Effekttrinnet som er innstilt vises.
• Berør
deaktiverer ikke tidsur-funksjonen.
låser betjeningspanelet helt.
Låse/frigjøre betjeningspanelet
Du kan låse betjeningspanelet. Det forhindrer utilsiktet endring av varmeinnstillingen.
Berør for å starte denne funksjonen. Symbolet vises i 4 sekunder.
Tidsuret blir værende på.
Du deaktiverer denne funksjonen ved å berøre . Effekttrinnet som ble innstilt tidligere,
vises.
Når du slår av produktet, stopper også denne funksjonen.
Barnesikring
Denne funksjonen hindrer at produktet blir slått på i vanvare.
Aktivere barnesikringen
• Ikke velg effekttrinn.
• Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.
Deaktivere barnesikringen
• Ikke velg effekttrinn. Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.
• Berør .
Deaktivere barnesikringen når du skal bruke koketoppen
• Berør i 4 sekunder. Still inn effekttrinnet innen 10 sekunder. Nå kan du bruke koketoppen.
• Barnesikringen er fortsatt aktiv etter at koketoppen er slått av.
OptiHeat Control (3-trinns restvarmeindikator)
ADVARSEL
\ \ Forbrenningsfare pga. restvarme!
OptiHeat Control viser nivået for restvarme. Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun varmet
opp av varmen fra kokeredskapet.
Koketopp - Nyttige tips og råd
13
Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiveres automatisk hvis:
• alle kokesonene er av .
• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du har slått komfyrtoppen på.
• du dekker et sensorfelt med en gjenstand (en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 sekunder.
Lydsignalet høres til du fjerner gjenstanden.
• komfyrtoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle koker tørr). Før komfyrtoppen brukes
igjen, må kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap. tennes i displayet og etter 2 minutter deaktiveres kokesonen automatisk.
• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises og komfyrtoppen deaktiveres. Se tabellen.
Tider for automatisk utkopling
Varmeinnstilling
Stopper etter
6 timer
5 timer
4 timer
1,5 timer
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Kokeredskaper for induksjonskokesoner
Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokeredskapet nesten
momentant.
Kokekarets materiale
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med dette av fabrikanten).
• feil: aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn.
• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.
Kokeredskapets bunn må være så tykk og jevn som mulig.
Kokekarets dimensjoner: induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokekarets bunn automatisk. Men den magnetiske delen av bunnen til kokekaret må ha en minimunsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.
Lyder under drift
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• summelyder: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.
14
Koketopp - Stell og rengjøring
• brumming, during: viften er aktiv.
Lydene er normale og henviser ikke til feil.
Energisparing
• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.
• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.
Eksempler på tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Effekttrinn
Brukes for:
Tid
Tips
Holde ferdig tilberedt mat varm
etter be- Dekk til maten
hov
1-2
Hollandaise-sause, smelte: smør, sjokolade, gelatin
5-25
min
Rør av og til
1-2
Stivning: Eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk
2-3
Svelling av ris og melkeretter, varming
av ferdigretter
25-50
min
Tilsett minst dobbelt mengde væske
til risen, melkeretter omrøres av og
til
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen få spiseskjeer væske
4-5
Dampkoke poteter
20-60
min
Bruk maks. ¼ l vann for 750 g poteter
4-5
Tilberede større matvaremengder, gryteretter og supper
60-150
min
Opptil 3 l væske pluss ingredienser
6-7
Varsom steking: schnitzel, cordon bleu
av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker,
smultringer
etter be- Snu etter halve tiden
hov
7-8
Steking, potetlapper, hoftestykker, steker
5-15
min
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites
-1
Powerfunksjonen egner seg for oppvarming av mye vann.
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
Snu etter halve tiden
Stekeovn - Daglig bruk
15
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.
Fjerne smusset:
1. – Fjern straks: smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan
smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på
glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk
eller rustfritt stål.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Kjølevifte
Når enheten brukes koples kjøleviften inn automatisk. Når du slår ovnen av, er kjøleviften
aktiv til enheten er kjølt ned.
Slå av og på ovnen
1.
2.
3.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en ovnsfunksjon.
Strømindikatoren tennes når produktet er i bruk.
Drei termostatbryteren til en temperatur.
Temperaturindikatoren lyser når temperaturen i produktet øker.
Drei bryteren for ovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til AV-posisjon for å slå av
produktet.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
AV-posisjon
Varmluft
Over- og undervarme
Bruksområde
Produktet er slått AV.
For å steke på maksimalt to bretthøyder samtidig. Velg en ovnstemperatur som er 20 - 40 °C lavere enn når du bruker over-/undervarme.
For å bake og steke på én bretthøyde.
Pai/pizza
For å steke eller bake i én bretthøyde, slik at du oppnår sterkere bruning og sprø bunn. Velg en ovnstemperatur som er 20 - 40 °C lavere
enn når du bruker vanlig over-/undervarme.
Bruning
For å steke store steker eller fjærfe i én bretthøyde. For å brune.
16
Stekeovn - Klokkefunksjoner
Ovnsfunksjon
Max Grill
Tørking
Tine
Bruksområde
For grilling av flat mat i store mengder. For å riste brød.
For å tørke mat.
For å tine frossen mat.
Ovnslampe
For å lyse opp innsiden av ovnen.
Funksjonslås
For å låse ovnsfunksjonene.
Funksjonslås
Funksjonslåsen er innebygd i funksjonsbryteren.
Funksjonslåsen kobler ikke ut strømmem til komfyren.
Låse ovnen
Drei funksjonsbryteren til symbolet
. Bryteren spretter ut ca. 2 mm
Låse opp ovnen:
Trykk på bryteren og drei den til nødvendig stilling.
STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
Elektronisk programmering
1
2
3
4
5
6
Indikator for varselurfunksjonen
Indikator for steketermometer
Klokkedisplay
Indikator for klokke
Knapp "+"
Knapp "-"
1 2
3
6
Stoppeklokke-funksjon
Denne funksjonen har ingen innvirkning på ovnen.
Stille inn tidsur-funksjon
1. Trykk på + eller - knappen.
4
5
Stekeovn - Bruke tilbehøret
2.
3.
4.
17
Still inn tiden med + eller - knappene (maks tid er 2 timer 30 minutter).
Etter 5 sekunder starter klokken nedtellingen.
Når tiden er ute, trykk på en vilkårlig knapp for å slå av signalet.
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Steketermometer
Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen: Se steketabellen
• Kjernetemperaturen: Se tabellen for steketermometer
Bruk bare steketermometeret som følger med eller originale reservedeler
ADVARSEL
Steketermometeret er svært varmt! Fare for forbrenning! Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret.
Bruke steketermometeret:
1. Sett steketermometerets støpsel inn i
stikkontakten i stekeovnens sidevegg.
blinSteketermometerindikatoren
ker.
2. Sett spissen på steketermometeret inn i
midten av kjøttet, så langt det går.
3. Bruk "+" eller "-" -knappene for å stille
inn ønsket kjernetemperatur. Du kan
stille inn temperaturen fra 30 °C til 99
°C.
Se verdiene i tabellen.
2
1
Kjernetemperaturen vises fra 30 °C.
4.
5.
Bruk betjeningsbryterne for å stille inn ovnens stekefunksjon og temperatur.
Du vil høre et elektronisk signal når kjøttet når kjernetemperaturen. Trykk på en vilkårlig tast for å stoppe signalet.
6. Slå av ovnen og ta ut steketermometeret.
Hvis stekegraden ikke er tilfredsstillende, går du gjennom trinnene ovenfor en gang til og
stiller inn en høyere kjernetemperatur.
18
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Sette inn stekeovnstilbehøret
Langpannen og risten har sidekanter. Satt inn riktig har stekeovnstilbehøret vippesikring.
Sette inn risten og langpannen sammen
Sett risten oppå langpannen. Skyv langpannen inn
mellom føringene på en av rillene.
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, typen
og mengden ingredienser som brukes.
OBS
Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen.
Steking av bakst
Generelle opplysninger
• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med
verdiene i tabellene.
• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig,
for å utnytte restvarmen.
Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen.
Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.
Stekeovn - Nyttige tips og råd
19
Hvordan du bruker steketabellene
• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.
• Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en
tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenge seg med 10-15 minutter hvis du baker kaker i flere høyder
• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette
skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.
Baketips
Bakeresultat
Mulig årsak
Løsning
Kaken er for lys på undersiden
Feil ovnsnivå
Sett kaken på et lavere ovnsnivå
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For høy steketemperatur
Bruk en lavere innstilling
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For kort steketid
Øk steketiden
Ikke still inn høyere temperatur for å
redusere steketiden
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til
blandingstidene, spesielt hvis du bruker
miksmaster
Kaken er for tørr
For lav steketemperatur
Still steketemperaturen høyere
Kaken er for tørr
For lang steketid
Reduser steketiden
Kaken blir ujevnt brun
For høy steketemperatur og
for kort steketid
Still steketemperaturen lavere og la kaken
steke lenger
Kaken blir ujevnt brun
Deigen er ujevnt fordelt
Fordel deigen jevnt på stekebrettet
Kaken blir ikke ferdig i
løpet av den angitte
steketiden
For lav temperatur
Still steketemperaturen litt høyere
Varmluftsteking
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Type rett
2+4
175-185
15-20
Grove rundstykker
2+4
165-180
20-30
Liten gjærbakst med
fyll
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Saltkringler
2+4
160-170
15-20
Loff/Limpor
2+4
170-180
35-45
Helkornbrød
2+4
160-170
35-45
Rugbrød, blanding
2+4
250
oppvarming
20
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Type rett
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
- baking
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Langpannekake
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
2+4
160-170
15-25
Muffins
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkake
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunner
2+4
100
90-120
- oppvarming
2+4
med ovnen skrudd av
25
Kjeks
2+4
150-160
10-20
Vannbakkels
2+4
155-165
30-40
Sukkerbrød/sandkaker
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
forsteking, bunner
10-15
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
etterbehandling 35-45
Fruktterter, smuldredeig
2+4
170-180
30-40
Vanlig baking
Type rett
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
3-4
200-225
10-20
Grove rundstykker
3-4
190-200
20-25
Mindre gjærbakst med fyll
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabatta
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-15
Saltkringler
3-4
180-200
12-15
Loff/Limpor
2
175-225
35-45
Loff
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Type rett
21
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
1-2
180-200
35-45
Rugbrød, blanding
1
275
oppvarming
- baking
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Langpannekake
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkake
3-4
170-180
35-45
Sukkerbrød/sandkaker
1-2
170-180
40-50
Sandwichkake, rull
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbunner
3-4
100
90-120
- oppvarming
3-4
med ovnen skrudd
av
25
Kjeks
3-4
160-180
6-15
Vannbakkels
3-4
170-190
30-45
Rullekake
3-4
190-210
10-12
Fruktterter, mørdeig
3-4
175-200
forhåndsvarming,
rull 10-15
Fruktterter, mørdeig
3-4
175
etterbehandling
35-45
Fruktterter, smuldredeig
3-4
190-200
25-35
Kransekakeringer
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
Helkornbrød
Pizzatabell
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta rull
Matvaretype
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Fruktterter, mørdeig
2-3
170-180
35-45
22
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fruktterter, smuldredeig
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tykk – med mye fyll)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tynn bunn)
1-2
200-2301)
15-20
Frossen pizza
1-2
200
15-20
Terter, hjemmelaget
forsteking, rundstykke
3-4
215-225
35-45
Terter, hjemmelaget
etterbehandling
3-4
215-225
35-45
Terter, frosne
3-4
200
15-25
1) forvarm stekeovnen
Steking
Stekte matretter
• Bruk utstyr som tåler varme for steking (les anvisningene fra fabrikanten).
• Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis
tilgjengelig)
• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere.
• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten lokk.
Varmluftssteking
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbiff1)
2-3
125
80-120
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Kjøttype
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet1)
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Stekeovn - Nyttige tips og råd
23
Lammekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
175
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, i deler
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
130
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbeef1)
2-3
125
80-120
Rundbiff
- bruning
2-3
225
totalt 10
Rundbiff
- steking
2-3
160
50-60
Roastbiff
1-3
180
90-120
Kjøttype
Lår/skulder/sadel
Svin
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
Vanlig steking
Storfekjøtt
Kjøttype
1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker
steketermometer må det tas ut før grilling.
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
180
60-70
24
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Lam
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
180
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek1)
3
200
60-70
Svinekam1)
3
200
60
Nakkekoteletter
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Kjøttype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, oppdelt
2-3
200
55-65
And1)
2-3
160
55-65
And langsom steking 1)
2-3
130
totalt om lag 5 timer
Stekt kalkun med fyll
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Kjøttype
Lår/bog/ribbe
Svinekjøtt
Kjøttype
Fjærkre
Bruning
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Stekeovn - Nyttige tips og råd
25
Lammekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
180
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
ikke egnet
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
Lår/skulder/ribbe
Svin
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
Steking varmluft
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, koking
2+4
150-160
1)
Fisk, steking
2+4
165-175
1)
Kjøttpudding
2+4
165-175
60-70
Danske kjøttboller
2+4
165-175
35-45
Leverpostei
2+4
165-175
65-75
Potetgrateng
2+4
175
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2+4
175
60-70
Lasagne, frossen
2+4
175
30-45 2)
Pastagrateng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Frossen pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frosne
2+4
180-200
30-45 2)
Pizza, hjemmelaget
26
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Terter, hjemmelaget
- før steking, rundstykke
2+4
165-175
15-20
Terter, hjemmelaget
- etterbehandling
2+4
165-175
30-40
Terter, frosne
2+4
175
25-352)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er
hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som står på
emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.
Over- og undervarme
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, kokt
2-3
160-170
1)
Fisk, steking
2-3
180-200
1)
Kjøttpudding
2-3
175-200
45-60
Danske kjøttboller
3-4
175-200
30-45
Leverpostei.
2-3
180-200
50-60
Gratinert
2-3
180-200
50-60
Potetgrateng
3-4
200
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2-3
200
50-60
Lasagne, frossen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagrateng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hjemmelaget
2-3
220-230
15-25
Pizza, frossen
2-3
220-230
15-25 2)
Chips. frosne
3-4
225-250
20-30 2)
Terter, hjemmelaget
- forhåndsvarming, rull
3-4
190-210
15-25
Terter, hjemmelaget
- avslutning
3-4
190-210
20-30
Terter, frosne
3-4
200-225
20-30 2)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er
hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis
den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Tabell for steketermometer
Oksekjøtt
Kjøttype
Rille
Kjernetemperatur
Roastbiff
2-3
55-65
Rundstek
- bruning
2-3
55-65
Rundstek
- steking
2-3
55-65
Roastbiff
1-2
75-80
Rille
Kjernetemperatur
2-3
65
Rille
Kjernetemperatur
2
90
Rille
Kjernetemperatur
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/bog/sadel
Svinekjøtt
Kjøttype
Svinestek
2-3
80
Nakkefileter
2-3
75-80
Skinke
1-2
70-75
Rille
Kjernetemperatur
2-3
75-80
Fjærfe
Kjøttype
Kalkunbryst
Grilling
Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller
Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.
• Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.
Grillområdet er plassert på midten av risten.
27
28
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter /
side 1
Tid i minutter /
side 2
Svinekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammekoteletter
3-4
250
7-10
5-6
Kylling, i deler
3-4
250
20-25
15-20
Pølser
3-4
250
3-5
2-4
Spareribs, forhåndskokt i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver av torsk eller laks
3-4
250
10-15
5-10
Ristet brød
3-4
250
2-3
1-2
Mattyper for grilling
Tørking
Grønnsaker
Matretter som
tørkes
Temperatur °C
Bretthøyde
Bretthøyder
Tid i timer (anbefalt)
Bønner
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (delt i
strimler)
60-70
3
1–4
5-6
Suppegrønnsaker
60-70
3
1–4
5-6
Sopp
50-60
3
1–4
6-8
Surkål
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur °C
Bretthøyde
Bretthøyder
Tid i timer (anbefalt)
Svisker
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Eplebåter
60-70
3
1–4
6-8
Pærer
60-70
3
1–4
6-9
Bær
Matretter som
tørkes
Tining
• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.
• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.
• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid
minutter
Kommentarer
Kylling 1 000 g
2
120-140
20-30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken Snu den når den er
halvstekt.
Kjøtt, 1 000g
2
100-140
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Matvaretype
Stekeovn - Stell og rengjøring
29
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid
minutter
Kommentarer
Kjøtt, 500g
2
90-120
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Ørret, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær, 300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Matvaretype
Fløte, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløten kan piskes selv om den er litt
frossen.
Kake, 1 400g
2
60
60
-
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved
høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder
maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør apparatets fremside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel
• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne
smuss og det brenner seg ikke fast.
• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.
• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter
hver bruk og la det tørke.
• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!
Modeller i rustfritt stål eller aluminium:
Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk med en myk klut.
Ikke bruk stålull, noen former for syre eller slipende materiale, siden det kan skade ovnens
overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel
Katalytiske vegger og tak
Veggene og taket med katalytisk belegg er selvrensende. De suger opp fettet som samler
seg på veggene når stekeovnen er i funksjon.
For best mulig selvrenseffekt skal ovnen varmes opp uten mat:
• Slå på ovnslyset.
• Ta ut tilbehøret fra ovnen.
• Velg en ovnsfunksjon.
• Still ovnstemperaturen på 250 °C og la stekeovnen være på i 1 time.
• Rengjør ovnsrommet med en myk og fuktig svamp.
30
Stekeovn - Stell og rengjøring
ADVARSEL
Ikke forsøk å rengjøre den katalytiske flaten med ovnsspray, slipende rengjøringsmidler, såpe eller andre vaskemidler. Det vil skade den katalytiske overflaten.
Misfarging av den katalytiske overflaten har ingenting å si for de katalytiske egenskapene.
Ovnsstiger
Du kan fjerne ovnsstigene for å rengjøre sideveggene.
Fjerne ovnsstigene
1. Trekk den fremre delen av teleskopskinnene ut fra sideveggen.
2.
Trekk ut teleskopskinnen fra den bakre
delen av sideveggen for å fjerne den.
For å sette på plass igjen teleskopskinnen,
følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge.
Gyldig med teleskopiske skinner:
Holderne på teleskopskinnene må peke forover!
2
1
OBS
Pass på å montere stigene riktig. Endene på de to stigene må peke bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.
Rengjøring av stekeovnsdøren
Rengjøring blir lettere hvis du tar av døren.
ADVARSEL
Kontroller at glassene er avkjølte før du rengjør glassdøren. Det er fare for at glasset kan
knuse.
ADVARSEL
Når dørglasspanelene er skadet eller har fått riper, blir glasset svakt og det kan sprekke. For
å hindre dette, må de byttes. Hvis du vil vil ha flere opplysninger, må du ta kontakt med
nærmeste servicesenter.
Stekeovn - Stell og rengjøring
Fjerning av døren:
1. Åpne døren helt.
2. Skyv skyveanordningen til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til skyveanordningen blokkerer
den.
4. Ta av døren.
1
Du fjerner døren ved først å trekke den ut på
den ene siden, deretter på den andre
Når du er ferdig med rengjøringen, setter du
ovnsdøren inn igjen. For å gjøre det, utfører
du den samme fremgangsmåten i motsatt
rekkefølge Kontroller at du hører klikkelyden
når du setter tilbake døren. Det kan hende det
krever litt kraft.
2
Ovnsdøren og dørglassene
Dørglasset på produktet kan avvike fra bilde. Antall glass kan avvike.
Ta ut og rengjør dørglassene
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å utløse
klipslåsen.
B
2.
3.
4.
Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
Hold en og en glassrute øverst i kanten
og trekk den oppover og ut av føringen
Rengjør glassrutene.
For å montere dørglassene, følger du
fremgangsmåten i omvendt rekkefølge.
Monter den minste ruten først, så de
store.
Ovnslampe
ADVARSEL
Det er fare for elektrisk støt!
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå stekeovnen av.
31
32
Stekeovn - Stell og rengjøring
• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen og glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen
1. Du finner glassdekselet til lampen bak i ovnsrommet.
Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300°C.
Bruk samme type lyspære.
4. Monter glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen:
1. Du finner glassdekselet til ovnslampen på venstre side av ovnsrommet.
Fjern den venstre ovnsstigen.
2. Ta glassdekselet av ved hjelp av en smal,
stump gjenstand (f.eks. en teskje) og
rengjør.
3. Hvis nødvendig: Skift ut lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300°C.
Bruk samme type lyspære.
4.
5.
Monter glassdekselet.
Monter den venstre ovnsskinnen.
Ta ut skuffen
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.
Ta ut skuffen
1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på skrått opp fra skinnene.
Sette inn skuffen
For å sette på plass igjen skuffen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge
ADVARSEL
Det kan bli veldig varmt i skuffen når stekeovnen benyttes. Oppbevar derfor ikke brannfarlige gjenstander i skuffen, f.eks. rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray, osv.
Hva må gjøres, hvis...
33
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Feil
Mulig årsak
Løsning
Komfyren fungerer ikke eller
koketoppens display viser "-".
Sikringen i sikringsskapet har
gått.
Kontroller sikringen. Hvis sikringen blir utløst mer enn én
gang, bør du kontakte en elektriker.
Komfyren virker ikke.
Støpselet sitter ikke skikkelig i.
Sett i støpselet ordentlig.
Komfyren virker ikke.
Jordfeilbryteren er slått av.
Slå på jordfeilbryteren.
Komfyren virker ikke.
Barnesikringen er aktivert.
Deaktiver barnesikringen.
Komfyren virker ikke.
Komfyren er slått av.
Slå på komfyren.
Stekeovnen blir ikke varm.
Det er ikke valgt nødvendige
innstillinger.
Kontroller innstillingene.
Ovnslampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Skift lyspære i ovnslampen.
Det legger seg kondensvann og
damp på maten og i stekeovnen.
Du har latt retten stå for lenge
i stekeovnen.
Ikke la maten bli stående i stekeovnen lenger enn 15-20 minutter etter at tilberedningen
er ferdig.
Komfyren er slått av, men lager
fremdeles lyder.
Kjøleviften går fremdeles.
Du trenger ikke foreta deg noe.
Dette er normalt.
Koketoppens display viser "F".
Uegnet eller for lite kokekar, el- Bruk riktig kokekar.
ler ikke noe kokekar på kokesonen.
Steketermometeret fungerer
ikke.
Du har ikke satt spissen på steketermometeret riktig inn i
kjøttet.
Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet, så
langt det går.
Klokkedisplayet viser "F11".
Det er kortslutning i steketermometeret eller steketermometeret sitter ikke skikkelig i
kontakten.
Sett støpselet til steketermometeret helt inn i kontakten på
ovnens sidevegg.
Displayet viser en feilkode som
ikke står på listen "F....".
Det er en feil på komfyren.
Koble komfyren fra strømforsyningen en stund. Koble fra sikringen i husets sikringsskap.
Koble til igjen. Hvis F og nummeret vises på nytt, må du ta
kontakt med forhandleren din
eller det nærmeste servicesenteret.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.
De nødvendige data for kundeservice står på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet.
34
Montering
Vi anbefaler at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
MONTERING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Tekniske data
Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse 1.
Mål
Høyde
850 - 939 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
Stekeovnskapasitet
74 l
Plassering av produktet
Du kan sette på plass det frittstående produktet
med skap på en eller begge sider, og i et hjørne.
Minimum avstand
B
A
A
Mål
mm
A
2
B
685
Sette produktet i vater
Når du monterer produktet, må produktets overflate være i høyde med andre overflater.
Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.
Montering
35
OBS
Vær forsiktig når du setter produktet på gulvet. Det er fare for skade på baksiden av produktet eller på gulvet. Sett produktet på papp eller isopor (f.eks fra emballasjen) for beskyttelse.
7 7
A
14
49
14
7
A
A
A
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
36
Montering
Tilpassing av komfyrsokkelen
Hvis du har en minikjøkkenmontering, kan du skyve komfyrsokkelen tilbake, slik at den passer inn til gulvlistene bak kjøkkenskapene.
Montering
37
38
Montering
180°
Når du plasserer produktet, må du sørge for at det står i vater.
Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1). Bruk
en nøkkel til å justere de små føttene under produktet (2).
1
2
Vippeskring
OBS
Du må installere vippesikringen. Hvis ikke, kan produktet velte.
Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.
1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikringen.
39
Miljøvern
2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre side av
produktet til det runde hullet på braketten(se fig.). Skru den fast i massivt materiale eller egnet forsterkning (vegg).
3. Du finner hullet på venstre side bak på
49 mm
produktet (se fig.).
Løft fronten til produktet(1) og sett den
midt mellom skapene (2). Dersom avstan77 mm
den mellom benkeskapene er større enn
komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal
stå sentrert i åpningen.
Sørg for at veggen bak produktet er jevn.
1
2
Elektrisk installasjon
ADVARSEL
Bare en kvalifisert og kompetent person må utføre den elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
Dette apparatet leveres med et støpsel og en strømledning.
Hvis du kobler komfyrens støpsel til en 3-fasekontakt, må den ha nøytral fase. Ellers vil ikke
komfyren virke.
MILJØVERN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Emballasjematerialer
Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Plastdeler er merket med internasjonale forkortelser som PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne
ved det lokale renholdsverket.
40
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
41
Säkerhet för barn och handikappade
41
Allmän säkerhet
41
Installation
41
Elektrisk anslutning
42
Användning
42
Underhåll och rengöring
43
Kundservice
44
Bortskaffande av apparaten
44
PRODUKTBESKRIVNING
44
Allmän översikt
44
Tillbehör
45
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
46
Första rengöring
46
Inställning och ändring av klocka
46
Förvärm
46
Luckspärr
46
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
48
Sätta på och stänga av effektfunktionen
49
Användning av timern
50
Aktivera funktionen STOP+GO
50
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
50
Barnlås
50
Säkerhetsavstängning
51
HÄLL – RÅD OCH TIPS
51
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
53
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
53
Kylfläkt
53
Aktivera och avaktivera produkten
53
Ugnsfunktioner
Funktionslås
UGN - KLOCKFUNKTIONER
Elektronisk programmeringsenhet
Timerfunktion
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Matlagningstermometer
Sätta in ugnstillbehör
UGN – RÅD OCH TIPS
Bakning
Stekning
Tabell matlagningstermometer
Grillning
Torkning
Avfrostning
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Katalytiska väggar och tak
Ugnsstege
Rengöring av ugnsluckan
Ugnslucka och luckglas
Ugnslampa
Ta bort förvaringslådan
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
INSTALLATION
Tekniska data
Placering av produkten
Justering av höjd
Tippskydd
Elektrisk installation
MILJÖSKYDD
54
54
55
55
55
55
55
56
57
57
60
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
71
71
72
72
73
73
77
78
78
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
41
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte
leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det
finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn
och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Förutsättningar för installation för den här produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten
om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta
inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används
måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande
fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Placera inte produkten på en sockel.
42
Säkerhetsinformation
Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Användning
• Använd produkten bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på
egendom.
• Övervaka alltid produkten under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma
ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med
våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Lägg inte
metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att du inte rör
vid värmeelementen. Håll barn borta från produkten om de inte är under uppsikt hela
tiden.
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter
och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl
Säkerhetsinformation
43
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.
• Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande
fall).
• Sätt inte något på hällen som kan smälta.
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme (t.ex. tunn metallväv eller värmeledare med metallöverdrag) under kokkärlen. Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker måste du hålla överkroppen minst 30 cm från induktionskokzonen när den är påslagen.
Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns risk
att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan
orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka
korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på
värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är
specialdesignad för produkter som denna.
44
Produktbeskrivning
• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt. Låt
produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Bortskaffande av apparaten
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Risk
för kvävning.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
2
8
5
4
14
3
2
13
1 Strömindikator
2 Vred för hällen
9
10
11
1
12
Produktbeskrivning
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
45
Vred för ugnsfunktionerna
Temperatur-/tiddisplay
Häll
Temperaturvred
Temperaturvisning
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometer
Fläkt och värmeelement
Undervärme
Ugnsstegar
Falsnivåer
Beskrivning av hällen
1
2
140
mm
180
mm
180
mm
210
mm
6
3
5
4
1 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
4 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W
Tillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
• Proffsplåt(endast för vissa modeller).
För småfranskor, kringlor och småkakor.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
46
Innan maskinen används första gången
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den första gången
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Inställning och ändring av klocka
Ugnen fungerar inte förrän du har ställt in tiden.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
1. Ställ in tiden med knapparna "+" eller "- ".
2. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
Ändra tiden genom att trycka på knapparna "+"
och "- " samtidigt tills tidsindikatorn blinkar. Du
kan inte ändra tiden när en timerfunktion är
igång.
Förvärm
1. Ställ in funktion och maxtemperatur.
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 1 timme.
3. Ställ in funktion och maxtemperatur.
4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.
5. Ställ in funktion och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt och rök. Detta
är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
Luckspärr
Luckspärren är som standard aktiverad.
Innan maskinen används första gången
Öppna och stänga luckan
För spärren åt höger för att öppna luckan.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera luckspärren
1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.
Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.
2
B
1
3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2)
och sätt tillbaka den.
1
2
4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.
B
Aktivera luckspärren
Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten inaktiverar inte luckspärren.
47
48
Häll – daglig användning
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
7
6
5
Använd touchkontrollerna för att betjäna produkten. Indikeringar, displayer och ljudsignaler
markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touchkontroll
Timerdisplay
1
Funktion
Visar tiden i minuter
För att välja kokzon
2
3
/
Ökar eller minskar tiden
4
låssymbol
Aktiverar och inaktiverar funktionslåset eller barnlåset
5
Aktiverar effektfunktionen
6
Sätter på och stänger av funktionen STOP+GO
Värmelägesdisplay
7
Visar det inställda värmeläget
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
Kokzonen är på
-
Varmhållning
Automax är aktiverat
Effektfunktion
+ siffra
Ett fel har uppstått
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme
/
49
Häll – daglig användning
Display
Beskrivning
Funktionslåset/barnlåset är aktiverat
Olämpligt eller för litet kokkärl eller inget kokkärl på kokzonen
Automatisk avstängning är aktiverad
Värmeläge
Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeläget. Vrid vredet till läge för att avaktivera.
Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du
aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer
in högsta värme under en viss tid (se bilden) och
sänker sedan värmen till valt läge.
Starta Automax för en kokzon:
1. Vrid kokzonsvredet till "A"-läget tills du ser
på displayen
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida vredet
till "AV"-läget.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sätta på och stänga av effektfunktionen
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är
aktiverad i högst 10 minuter. Efter detta kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till värmeläge 9. För att sätta på, välj värmeläge med vreden, tryck sedan på , tänds.
För att stänga av funktionen ändrar du värmeläget.
Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan två
kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till den maximala nivån för en
kokzon i paret. Minskar automatiskt effekten i den
andra kokzonen till en lägre nivå. Displayen för
den reducerade kokzonen växlar mellan två nivåer.
50
Häll – daglig användning
Användning av timern
Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen skall vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter du har ställt in timern.
• Val av kokzon:Tryck flera gånger på tills indikatorn för önskad kokzon tänds.
• Starta eller ändra timern: Tryck på eller för timern för att ställa in tiden ( 00 99 minuter). När indikatorn för kokzonen blinkar saktare räknas tiden ned.
• Stoppa timern: Välj kokzon med och tryck på för att stänga av timern. Den återstående tiden räknas ned till 00 . Kokzonens indikator slocknar.
• Kontroll av återstående tid: Välj kokzonen med . Kokzonens indikator blinkar fortare. Displayen visar den återstående tiden.
När tiden löper ut avges en ljudsignal och 00 blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudsignalen: Tryck på .
Timern kan användas som äggklocka när kokzoner inte används. Tryck på . Tryck på
eller för timern för att ställa in tiden. När tiden löper ut avges en ljudsignal och 00
blinkar.
Aktivera funktionen STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.
för att aktivera denna funktion. Symbolen tänds.
• Tryck på
för att stänga av funktionen. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
• Tryck på
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Du kan låsa kontrollpanelen. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av vämeläget.
För att aktivera denna funktion, tryck på . Symbolen visas i 4 sekunder.
Timern stängs inte av.
För att stoppa denna funktion, tryck på . Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av produkten stängs också denna funktion av.
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
För att aktivera barnlåset
• Ställ inte in något värmeläge.
• Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.
För att avaktivera barnlåset
• Ställ inte in något värmeläge. Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.
• Tryck på .
För att avaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle
• Tryck på i 4 sekunder. Ställ in ett värmeläge inom 10 sekunder. Hällen kan nu användas.
• Barnlåset är aktivt när hällen har stängts av.
Häll – råd och tips
51
OptiHeat Control (3 stegs restvärmeindikering)
VARNING
\ \ Risk för brännskador på grund av restvärme!
OptiHeat Control visar nivån på restvärmen. Induktionskokzonerna skapar den värme som
behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av kokkärlets restvärme.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda .
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål (t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än 10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste
kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. Symbolen tänds på displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds symbolen
och hällen stängs av. Se tabellen.
Automatiska avstängningstider
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timmar
HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Kokkärl för induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som
lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
52
Häll – råd och tips
Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha
en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens storlek.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är
tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.
• Visslande, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
Anvisning
Varmhållning av tillagad mat
efter be- Täck över maten
hov
1-2
Hollandaisesås, smältning: smör, choklad, gelatin
5-25
minuter
Rör om då och då
1-2
Stanning: omeletter, äggstanning
10-40
minuter
Tillaga med lock
2-3
Sjudning av ris och mjölkbaserade rätter, värmning av färdiglagade rätter
25-50
minuter
Tillsätt minst dubbla mängden vätska som ris, rör om mjölkrätter under
tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
minuter
Använd max. 1/4 liter vatten för
750 gram potatis
4-5
Tillagning av stora mängder mat, stuvningar och soppor
60-150
minuter
Upp till 3 liter vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
efter be- Vänd efter halva tiden
hov
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, fransys- 5-15
ka, biff
minuter
-1
Vänd efter halva tiden
Häll – underhåll och rengöring
Värmeläge
9
Använd för:
Tid
53
Anvisning
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulash, grytstek), fritera pommes frites
Effektfunktionen är lämplig för att värma upp stora mängder vatten.
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada
produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en ren duk.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.
Aktivera och avaktivera produkten
1.
2.
3.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en ugnsfunktion.
Strömlampan tänds när produkten är igång.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturdisplayen tänds medan temperaturen i produkten ökar.
Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet
till av-läget.
54
Ugn – daglig användning
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
AV-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen
20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Bryning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. För att bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att lysa upp insidan av ugnen.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
Funktionslås
Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden för ugnsfunktionerna.
Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.
Lås ugnen:
Vrid kontrollvredet till symbolen
. Vredet hoppar ut cirka 2 mm.
Lås upp ugnen:
Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.
55
Ugn - klockfunktioner
UGN - KLOCKFUNKTIONER
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
Kontrollampa för signalur
Kontrollampa för matlagningstermometern
Tidvisning
Klockindikator
Knapp "+"
Knapp "-"
1 2
3
6
4
5
Timerfunktion
Denna funktion påverkar inte ugnens drift
Inställning av Timerfunktion
1. Tryck på knappen + eller - .
2. Ställ in tiden med knappen + eller - (maximal tid är 2 timmar 30 minuter).
3. Efter 5 sekunder börjar klockan att räkna ner.
4. Tryck på en valfri knapp när tiden har gått ut för att stänga av signalen.
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen: Se Stektabell
• Innertemperaturen: Se Tabell för matlagningstermometer
Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller originalreservdelar
VARNING
Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar
bort matlagningstermometerns spets och kontakt.
56
Ugn - använda tillbehören
Använda matlagningstermometern:
1. Sätt in matlagningstermometerns kontakt hela vägen i uttaget på ugnens sidovägg. Kontrollampan för matlagblinkar.
ningstermometern
2. För in matlagningstermometern så att
spetsen hamnar mitt i köttstycket.
3. Använd knapparna "+" eller "-" för att
ställa in önskad innertemperatur. Du
kan ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
Se värden i tabellen.
2
1
Innertemperaturen visas från 30 ºC.
4.
5.
Använd kontrollvreden för att ställa in önskad ugnsfunktion och temperatur.
Du kommer att höra en elektronisk signal när köttet uppnår innertemperaturen. Tryck
på en knapp för att stänga av den.
6. Stäng av ugnen och ta ut matlagningstermometern.
Om tillagningsnivån inte är tillfredsställande, utför ovanstående steg på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
Sätta in ugnstillbehör
Formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter
och formen på styrskenorna utgör tillbehörens
tippskydd.
Sätta in gallret och formen tillsammans
Lägg gallret på formen. Skjut in formen mellan
styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Ugn – råd och tips
57
UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer kan orsaka permanenta
fläckar på emaljen.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är
slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar
igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som är
nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar kakor på mer än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan
Möjlig orsak
Fel ugnsnivå
Lösning
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
För hög ugnstemperatur
degig, klumpig, vattenränder)
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
För kort gräddningstid
degig, klumpig, vattenränder)
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
För mycket vätska i degen
degig, klumpig, vattenränder)
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
58
Ugn – råd och tips
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Baka i varmluft
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød med
fyld
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd / Limpor
2+4
170-180
35-45
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Bradepandekage
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
2+4
160-170
15-25
Muffins
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Sockerkakor/Madeirakakor
Ugn – råd och tips
Typ av bakverk
59
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Traditionell bakning
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
10-20
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd / Limpor
2
175-225
35-45
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
60
Ugn – råd och tips
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
Pizza-tabell
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av mat
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock
- med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Ugn – råd och tips
61
Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
62
Ugn – råd och tips
Traditionell stekning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
3
200
60-70
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Fågel
Typ av kött
Ugn – råd och tips
63
Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
64
Ugn – råd och tips
Varmluftstillagning
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.
Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om
den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Ugn – råd och tips
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites, frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
65
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.
Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om
den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Typ av kött
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Grisstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
75-80
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
66
Ugn – råd och tips
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Grillområdet är inställt i mitten.
Livsmedelstyper för grillning
Nivå
Temperatur °C
Tid i min. / Sida
1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10-15
5-10
Rostat bröd
3-4
250
2-3
1-2
Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Ugnsnivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i
strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champingjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur °C
Ugnsnivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Frukter
Livsmedelstyper
för torkning
Ugn – underhåll och rengöring
Livsmedelstyper
för torkning
67
Temperatur °C
Ugnsnivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål. Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1 000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300
g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den
fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1 400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt
(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar
därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts
och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.
68
Ugn – underhåll och rengöring
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller
diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ
samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
Katalytiska väggar och tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett
som samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa svamp.
VARNING
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Ugnsstege
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
Ugn – underhåll och rengöring
2.
69
Dra ut ugnsstegen från den bakre delen
av sidoväggen för att ta ut den.
För att sätta tillbaka ugnsstegen utför du
stegen i omvänd ordning.
2
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka
framåt!
1
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka
bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.
Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.
VARNING
Se till att glaspanelerna har svalnat innan du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går
sönder.
VARNING
När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att förhindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för ytterligare information.
Ta bort luckan:
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta glidstycket tills du hör ett klickande
ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket blockerar
den.
4. Avlägsna luckan.
Luckan tas bort genom att du drar den utåt
först på ena sidan och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan när rengöringen är
klar. Gör detta genom att följa anvisningarna i
omvänd ordning. Kontrollera att du hör klickljudet när du sätter tillbaka luckan. Det kan
vara nödvändigt att ta i ordentligt.
1
2
Ugnslucka och luckglas
Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på bilderna. Antalet glas kan skilja sig.
70
Ugn – underhåll och rengöring
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Ta ta i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
B
2.
3.
4.
Dra lucklisten mot luckan för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du
stegen i omvänd ordning. Sätt i det
mindre glaset först och sedan det större.
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.
Ta bort den vänstra ugnsstegen.
Om maskinen inte fungerar
2.
3.
71
Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
Vid behov: Byt ut glödlampan mot en
300 °C värmebeständig ugnslampa.
Använd samma typ av ugnslampa.
4.
5.
Montera lampglaset.
Montera den vänstra ugnsstegen.
Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål,
som t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte alls eller hällens display visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut.
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Barnlåset är aktiverat.
Avaktivera barnlåset.
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
72
Installation
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Ugnsbelysningen tänds inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar för
länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15–20 minuter efter
att tillagningen är klar.
Produkten är avstängd men låter fortfarande.
Kylfläkten är fortfarande igång.
Inget behöver göras. Detta är
normalt.
Hällens display visar "F".
Kokkärlet är olämpligt eller för
litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.
Använd rätt typ av kokkärl.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Du förde inte in matlagningstermometerns spets korrekt i
köttet.
För in matlagningstermometern så att spetsen hamnar
mitt i köttstycket.
Klockans display visar "F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller så sitter inte
kontakten ordentligt i uttaget.
Sätt matlagningstermometerns
kontakt så långt in som det går
i uttaget på ugnens sida.
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
"F....".
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F och en siffra visas igen, kontaktar du din återförsäljare eller serviceavdelningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
INSTALLATION
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Tekniska data
Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.
.........................................
.........................................
.........................................
Installation
73
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 L
Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt med skåp
på en eller båda sidorna och i ett hörn.
Minsta avstånd
B
A
A
Mått
mm
A
2
B
685
Justering av höjd
När du installerar produkten, justera höjden så att dess ovansida är i nivå med de andra
ytorna.
Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du ställer produkten på golvet. Det finns en viss risk att produktens baksida
eller golvet skadas. Lägg produkten på kartongskivor eller styrencellplast (t.ex. från förpackningsmaterialet) för att skydda den.
74
Installation
7 7
A
14
49
14
7
A
A
A
min. 866 mm
180º
min. 848 mm
Justera spissockeln
Om du har en mini-köksinstallation kan du flytta spissockeln bakåt så att den passar bakom
golvlisten i köksskåpen.
Installation
75
76
Installation
77
Installation
180°
När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen (1).
Använd en nyckel för att justera de små fötterna i
produktens botten (2).
1
2
Tippskydd
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet. Om du inte installerar det kan produkten tippa över.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten innan du fäster tippskyddet.
78
Miljöskydd
2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför produktens ovansida, och med 49 mm avstånd
från produktens vänstra sida till det runda hålet på konsolen (se fig.). Skruva fast det i
stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).
3. Du hittar hålet till vänster på produktens
49 mm
baksida (se fig.).
Lyft produktens framsida (1) och sätt den
i mitten av utrymmet mellan skåpen (2).
77 mm
Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd måste du justera
sidoavståndet för att centrera produkten.
Säkerställ att ytan bakom produkten är
jämn.
1
2
Elektrisk installation
VARNING
Endast en behörig och kompetent person får utföra den elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om du inte följer föreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt och nätkabel.
Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas.
Annars fungerar inte spisen.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
79
892950314-A-372011
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement