Electrolux EKI6351DIW User manual

Electrolux EKI6351DIW User manual

EKI6351DI

................................................ .............................................

NO KOMFYR

SV SPIS

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

2

35

2 www.electrolux.com

INNHOLD

1.

SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.

PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.

FØR FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5.

KOKETOPP - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.

KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7.

KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8.

STEKEOVN - DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

9.

STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

10.

STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11.

STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

12.

HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

13.

TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

14.

MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.electrolux.com

Registrere produktet ditt for å få bedre service:

www.electrolux.com/productregistration

Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.

Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.

Generelle informasjoner og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

NORSK

1.

SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

3

1.1

Sikkerhet for barn og utsatte personer

ADVARSEL

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Ikke la barn leke med produktet.

• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.

• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.

• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

1.2

Generelt om sikkerhet

• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk.

Ikke berør varmeelementene.

• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.

• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.

• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks

med et lokk eller et brannteppe.

4 www.electrolux.com

• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.

• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.

• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.

• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.

• Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette produktet.

• Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den kan bli varm.

• For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.

• Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må du slå av produktet for å unngå fare for elektrisk støt.

• Etter bruk slår du av komfyrtoppen med kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.

2.

SIKKERHETSANVISNINGER

2.1

Montering

ADVARSEL

Dette produktet må monteres av en kvalifisert person.

• Fjern all emballasje.

• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.

• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.

• Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.

• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.

• Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner.

• Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde.

• Ikke monter produktet på en plattform som ikke er beregnet for dette produktet.

• Ikke monter produktet ved siden av en dør eller under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet er åpnet.

ADVARSEL

Sørg for å montere en stabilisering, for å hindre at produktet velter. Se installasjonskapittelet.

Elektrisk tilkopling

ADVARSEL

Fare for brann og elektrisk støt.

• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.

• Produktet må være jordet.

• Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.

• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.

• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en

ødelagt strømkabel.

• Ikke la strømkabler å komme i kontakt med døren til produktet, spesielt når døren er varm.

• Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.

• Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes.

• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

• Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler.

Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

NORSK

2.2

Bruk

ADVARSEL

Fare for skade, brannskader eller elektrisk støt.

5

• Dette produktet er beregnet for bruk i en husholdning.

• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.

• Slå av produktet etter hver bruk.

• Produktet blir varmt inni når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.

• Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm damp kan strømme ut.

• Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.

• Ikke belast døren når den er åpen.

• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem.

• Hold alltid døren til produktet lukket mens produktet er i bruk.

• Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De blir varme.

• Slå av kokesonene etter at de har vært i bruk.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

• Hvis produktets overflate er knust må du koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart. Dette for å forhindre elektrisk støt.

• Personer som bruker en pacemaker må holde en avstand på minst 30 cm fra induksjonskokesonene når produktet er i bruk.

ADVARSEL

Eksplosjons- eller brannfare.

• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer eller varme gjenstander unna fett og oljer når du bruker dem til tilbereding av mat.

6 www.electrolux.com

• Dampen fra svært varm olje, kan føre til selvantennelse.

• Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang.

• Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.

• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.

• Aldri slukk brann med vann. Koble produktet fra strømmen, og dekk flammene med et lokk eller et brannteppe.

ADVARSEL

Fare for skade på produktet.

• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:

– Ikke putt ovnsutstyr eller andre gjenstander i produktet direkte i bunnen av det.

– Ikke legg aluminiumsfolie direkte i bunnen på produktet.

– ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.

– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.

– vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.

• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en defekt som omfattes av garantilovene.

• Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.

• Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet.

• Ikke la kokekar koke tørre.

• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller varme kokekar faller på produktet.

Overflaten kan bli skadet.

• Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.

• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.

• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i glasskeramikken. Løft alltid disse objektene opp når du må flytte dem på platetoppen.

2.3

Stell og rengjøring

ADVARSEL

Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

• Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.

• Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses.

• Erstatt umiddelbart glasspanelene i døren om disse har blitt skadet. Kontakt servicesenteret.

• Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!

• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.

• Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann.

• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

• Ikke rengjør den katalytiske emaljen

(hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel.

2.4

Innvendig belysning

• Typen lyspære eller halogenpære som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt.

• Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære.

• Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon.

2.5

Kassering

ADVARSEL

Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.

• Kutt av strømkabelen og kast den.

NORSK 7

• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

3.

PRODUKTBESKRIVELSE

3.1

Generell oversikt

1 2 3 4 5

11

3

2

5

4

1

6

7

8

9

10

5

6

3

4

7

1

2

8

9

10

11

Strømindikator

Bryter til ovnsfunksjonene

Elektronisk programmering

Termostatbryter

Temperaturindikator

Brytere til komfyrtoppen

Kontakt til steketermometer

Varmeelement

Ovnslampe

Vifte og varmeelement

Brettstiger

3.2

Oversikt over platetoppen

1 2 3

145 mm

210 mm

180 mm

180 mm

4

1

2

3

4

5

6

Induksjonskokesone 1400 W, med boosterfunksjonen 2500 W

Damputløp

Induksjonskokesone 1800 W, med boosterfunksjonen 2800 W

Induksjonskokesone 1800 W, med boosterfunksjonen 2800 W

Betjeningspanel

Induksjonskokesone 2300 W, med boosterfunksjonen 3600 W

6

5

3.3

Tilbehør

Ovnsrist

For kokeredskaper, kakeformer, steker.

Stekebrett

For kaker og småkaker.

Dyp langpanne

For baking og steking eller som underlag for å samle fett.

Steketermometer

For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.

Uttakbare teleskopskinner

Til å sette brett og rister på.

Oppbevaringsskuff

Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen.

8 www.electrolux.com

4.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

4.1

Første gangs rengjøring

• Fjern alt tilbehør og brettstigene (hvis mulig).

• Rengjør produktet før første gangs bruk.

Se kapitlet "Stell og rengjøring".

4.2

Sensorfelt

Trykk og hold sensorfeltet på betjeningspanelet nede i minimum 1 sekund for å betjene produktet.

1s

4.3

Stille inn tiden

Ovnen kan bare brukes etter at klokken er stilt inn.

Når produktet kobles til strømforsyningen, eller ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet automatisk. Start med trinn 2.

Åpne og lukke døren

1.

2.

3.

Hvis du vil endre det gjeldende klokkeslettet, må du trykke knappene "

+

" og "

-

" samtidig til indikatoren Tid ("Time") blinker.

Still inn tiden med knappene "

+

" eller

"

-

".

Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen og displayet viser det innstilte klokkeslettet.

Når timer-funksjonen er aktivert, kan du ikke forandre gjeldende klokkeslett.

4.4

Forvarming

Forvarm det tomme produktet for å brenne av gjenværende fett.

1.

Velg ovnsfunksjon temperatur.

og maksimal

2.

La produktet være i bruk i en time.

3.

4.

Velg ovnsfunksjon og maksimal temperatur.

La produktet være i bruk i ti minutter.

5.

Velg ovnsfunksjon og maksimal temperatur.

6.

La produktet være i bruk i ti minutter.

Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

4.5

Barnesikring

Barnesikringen er aktivert som standard.

Skyv låsen mot høyre for å åpne døren.

Lukk døren uten å trykke på låsehendelen.

Deaktivere barnesikringen

2

B

1

NORSK 9

1.

2.

Trykk på dørlisten (B) på begge sider.

Listen frigjøres.

Trekk dørlisten opp og ta den av.

3.

Ta av dørlåsen (1), flytt den til høyre

(2) og sett den inn igjen.

1

2

4.

Hold dørlisten (B) på begge sider og plasser den på den innvendige kanten av døren. Sett dørlisten inn i den

øvre kanten på døren.

B

Barnesikringen deaktiveres ikke når produktet slås av.

Aktivere barnesikringen

Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og flytt håndtaket tilbake til venstre.

5.

KOKETOPP - DAGLIG BRUK

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

10 www.electrolux.com

5.1

Oversikt over betjeningspanelet

1

2

3

4

7 6 5

Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Indikatorene og displayet viser hvilken funksjon som er i bruk.

4

5

6

1

2

3

7

Sensorfelt

Tidsurdisplay.

/

Display for effekttrinn.

Funksjon

Viser tiden i minutter.

For å velge kokesone.

Øker eller reduserer tiden.

Låse/låse opp betjeningspanelet.

Aktiverer effektfunksjonen.

Slår på og deaktiverer STOP +GO-funksjonen.

Viser effekttrinnet.

5.2

Varmeinnstillingsdisplay

-

Display

+ tall

/ /

Kokesonen er slått av.

Beskrivelse

Kokesonen er i bruk.

STOP+GO-funksjonen er i bruk.

Automax-funksjonen er i bruk.

Booster-funksjonen er aktivert.

Det har oppstått en feil.

OptiHeat Control (tre-trinns restvarmeindikator): fortsetter matlaging/varmholding/restvarme.

Låsen/barnesikringen er aktivert.

Ikke riktig type eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.

NORSK 11

Display

5.3

Varmeinnstilling

Beskrivelse

Den automatiske utkoplingsfunksjonen er i bruk.

5.6

Effektstyring

Drei betjeningsbryteren med urviserne for

å aktivere en kokesone eller for å øke varmeinnstillingen. Displayet viser varmeinnstillingen.

Drei bryteren mot urviseren for å velge en høyere varmeinnstilling. Drei betjeningsbryteren -posisjonen for å deaktivere den.

Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Effektfunksjonen øker effekten opp til maksimumsnivået for et kokesonepar, og reduserer effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter mellom to nivåer.

5.4

Automax

Automax-funksjonen gir nødvendig varmeinnstilling en kort tid. Den angir det høyeste effekttrinnet for en bestemt tid (se diagrammet), og senker deretter effekttrinnet til den nødvendige innstillingen.

Starte Automax-funksjonen:

1.

Drei bryteren til kokesoneposisjon

tennes i displayet.

A

.

2.

3.

Velg ønsket effekttrinn umiddelbart.

Du deaktiverer funksjonen ved å dreie bryteren til av-posisjon.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.5

Booster-funksjonen

Booster-funksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Booster-funksjonen er aktivert i maksimum 10 minutter. Deretter vil induksjonskokesonen automatisk gå tilbake til den høyeste varmeinnstillingen.

For å aktivere, må du dreie bryteren til nødvendig varmeinnstilling, deretter berøre . vises i displayet. Du deaktiverer funksjonen ved å endre effekttrinn.

5.7

Tidsur

Bruk den til å angi automatisk utkoplingstid for en kokesone.

1.

Velge kokesone. Berør gjentatte ganger, til indikatoren for ønsket kokesone lyser.

2.

3.

4.

5.

Du må velge kokesone før du aktiverer tidsuret.

Angi varmeinnstillingen for kokesonen. Du kan også angi den etter at du har aktivert tidsuret.

For å aktivere tidsuret eller endre angitt tid, berør

+

eller

-

på koketoppens betjeningspanel. Maksimumstiden er

99 minutter.

Indikatoren for kokesonen blinker sakte. Det innstilte tidsuret teller ned.

For å se gjenværende tid, berør flere ganger, til indikatoren for nødvendig kokesone blinker raskt. Displayet viser gjenværende tid.

Når den angitte tiden utløper, blinker

00

og man hører et lydsignal. Kokesonen deaktiveres.

Berør for å slå av lydsignalet.

12 www.electrolux.com

For å deaktivere tidsuret før den angitte tiden er ferdig, angi kokesone med og berør

-

. Den resterende tiden telles ned til

00

. Indikatoren for kokesonen går av.

Tidsuret kan brukes som stoppeklokke når kokesonene ikke er på. For å gjøre dette, velg kokesone og aktiver tidsuret, men ikke angi varmeinnstillingen.

5.8

Stop and Go

Stop and Go -funksjonen stiller inn alle de aktive kokesonene på laveste effekttrinn ( ).

Denne funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.

• For å aktivere denne funksjonen, berør

. Displayet viser symbolet .

• For å deaktivere denne funksjonen, berør . Displayet viser varmeinnstillingen du har angitt tidligere.

Når du endrer varmeinnstillingene, deaktiveres funksjonen og displayet viser de nye varmeinnstillingene.

5.9

Lås

Nå kokesonene brukes, kan du låse betjeningspanelet. Det hindrer utilsiktet endring av effekttrinnet.

Denne funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.

1.

2.

3.

Still inn effekttrinn.

For å aktivere denne funksjonen, berør . Displayet viser symbolet i

4 sekunder.

For å deaktivere denne funksjonen, berør . Displayet viser varmeinnstillingen du har angitt tidligere.

Når du slår av produktet, deaktiveres funksjonen.

5.10

Barnesikringsfunksjon

Denne funksjonen forhindrer at komfyrtoppen blir slått på ved en feil.

Aktivere barnesikringen

1.

Kontroller at komfyrtoppen er slått av.

Betjeningspanelet må ikke vise noen symboler bortsett fra / / .

2.

3.

4.

Berør i 4 sekunder. Symbolet blinker i betjeningspanelet.

Berør mens symbolet blinker.

Displayet viser i 4 sekunder. Barnesikringen er aktivert.

Utfør de samme stegene igjen for

å deaktivere barnesikringen. Displayet viser i 4 sekunder. Barnesikringen er deaktivert.

Deaktivere barnesikringen når du skal bruke koketoppen

1.

Aktivere og deaktivere den nødvendige kokesonen.

2.

Mens displayet viser , berør fram til displayet viser .

3.

4.

Still inn effekttrinnet for kokesonen innen 4 sekunder.

Når du slår av komfyrtoppen, trer barnesikringen i funksjon.

5.11

OptiHeat Control (tre-trinns restvarmeindikator)

OptiHeat Control viser mengden restvarme ( \ \ ). Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokekaret.

Varmen under kokekaret varmer opp glasskeramikken.

ADVARSEL

Forbrenningsfare som følge av restvarme.

5.12

Automatisk utkobling

Koketoppen deaktiveres automatisk, hvis:

• Alle kokesonene er slått av

.

• Du søler noe eller setter noe på komfyrtoppens betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder (en gryte, en klut, osv.). Et lydsignalet høres, deretter slås komfyrtoppen av. Fjern objektet eller tørk av betjeningspanelet.

• Koketoppen blir for varmt (f.eks. hvis en gryte koker tørr). Før kokertoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.

• Du bruker feil kokekar. Displayet viser symbolet og kokesonene deaktiveres automatisk etter 2 minutter.

• Du ikke slår av en kokesone eller endrer effekttrinnet. Etter litt tid (se tabellen) vi-

ser displayet symbolet og komfyrtoppen deaktiveres.

Varmeinnstilling Utkoplingstid

-

6 t

-

5 t

NORSK 13

Varmeinnstilling Utkoplingstid

4 t

-

1,5 t

6.

KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

6.1

Kokekar til induksjonskokesoner

Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokekaret nesten momentant.

Materiale i kokekar

Korrigere:

støpt jern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag

(merket med dette av produsenten).

Feil:

aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

Kokekaret er riktig til induksjonskoketopp, hvis:

• Vann koker veldig raskt på en sone med den høyeste varmeinnstillingen.

• Du kan feste en magnet til kokekarets bunn.

Kokekarets bunn

må være så tykk og jevn som mulig.

Kokekarenes mål

: induksjonskokesonene tilpasser seg i noen grad målene til bunnen av kokekaret automatisk. Men den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må ha en minste diameter.

Kokesone

Kokesone

Venstre bak —

145 mm

Venstre foran —

210 mm

Minimum diameter for kokekar

[mm]

125

180

6.3

Energisparing

• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mulig.

• Sett kokekaret på kokesonen før du slår den på.

Minimum diameter for kokekar

[mm]

145

6.2

Lyder under bruk

Hvis du kan høre:

• En knekkelyd: består kokekaret av forskjellige materialer (sandwichkonstruksjon).

• En plystrelyd: én eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokekaret er laget av forskjellige materialer (sandwichkonstruksjon).

• Summing: én eller flere kokesoner brukes med det høyeste effekttrinnet.

• Klikking: det skjer elektriske koblinger.

• Visling, summing: viften går.

Lydene er normale og betyr ikke at det er feil på produktet.

Høyre bak —

180 mm

Høyre foran —

180 mm

145

6.4

Eksempler på tilberedningsmåter

Opplysningene i tabellen er kun veiledende.

14 www.electrolux.com

Varmeinnstilling

Brukes til: Tid

1

Holde den tilberedte maten varm etter behov

1-2

1-2

Hollandaise-sause, smelte: av smør, sjokolade og gelatin

Størkning: luftig omelett, eggestand

5-25 min

10-40 min

2-3 Svelling av ris og melkeretter, varming av ferdigretter

25-50 min

Tips

Sett et lokk på kokekaret

Bland innimellom

Tilberedes med lokk

3-4

4-5

Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt 20-45 min

Dampkoking av poteter 20-60 min

Tilsett minst dobbelt så mye væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått

Tilsett noen spiseskjeer væske

Bruk maks. ¼ l vann for 750 g poteter

4-5 Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper

60-150 min etter behov

Opptil 3 liter væske pluss ingredienser

Snus etter halve steketiden 6-7 Forsiktig steking: schnitzel, cordon bleu av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer

Steking, potetlapper, hoftestykker, steker

7-8

9

Snus etter halve steketiden

Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites

Booster-funksjonen egner seg best til oppvarming av mye vann.

5-15 min

7.

KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

Rengjør produktet etter hver bruk.

Bruk kokekar med ren bunn.

Riper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke produktets funksjon.

Fjerne smuss:

1.

Fjern umiddelbart:

smeltet plast, plastfolie, og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smusset for-

årsake skade på produktet. Bruk en spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i en skarp vinkel og skyv bladet bortover flaten.

Fjernes etter at produktet er tilstrekelig avkjølt:

kalk- eller vannringer, fettsprut og falming av me-

2.

tallet. Bruk et spesialrengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål.

Rengjør produktet med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.

3.

NORSK 15

Til slutt

gnir du produktet tørt med en ren klut.

8.

STEKEOVN - DAGLIG BRUK

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

8.1

Kjølevifte

Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.

8.2

Slå produktet på og av

1.

Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en ovnsfunksjon.

2.

3.

Strømindikatoren tennes når produktet er i bruk.

Drei termostatbryteren til en temperatur.

Temperaturindikatoren lyser når temperaturen i produktet øker.

Drei bryteren for ovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til AV-posisjon for

å slå av produktet.

8.3

Ovnsfunksjoner

Ovnsfunksjon Bruksområde

Av-posisjon Produktet er slått av.

Varmluft

Over- og undervarme

Pai/pizza

Bruning

Max Grill

Tørking

Tine

For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i mer enn én høyde, uten at smaken overføres rettene imellom. Still ovnens temperatur 20 - 40 °C lavere enn når du bruker over/-undervarme.

For å bake eller steke på én høyde i ovnen. Toppen og bunnen av varmeelementene er i bruk på samme tid.

For å lage pizza, quiche eller pai. Still ovnens temperatur

20 - 40 °C lavere enn når du bruker over/-undervarme.

Steke store kjøttstykker. Her virker grillelementet og ovnsviften vekselvis, slik at den varme luften sirkulerer rundt maten.

For grilling av flate matvarer i store mengder. For å riste brød. Hele grillelementet er i bruk.

For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme og fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. tomat, squash og sopp).

For å tine frossen mat.

16 www.electrolux.com

Ovnsfunksjon Bruksområde

Ovnslampe For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på steking.

Funksjonslås For å låse ovnsfunksjonene.

8.4

Funksjonslås

Bryteren til ovnsfunksjonene har en innebygd funksjonslås.

Funksjonslåsen kobler ikke ut strømmen til komfyren.

Låse ovnen

Drei bryteren til symbolet . Bryteren spretter ca. 2 mm ut.

Låse opp ovnen

Trykk på bryteren og drei den til nødvendig stilling.

8.5

Steketermometer

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet.

To temperaturer må stilles inn:

• Stekeovnstemperaturen. Se steketabellen.

• Kjernetemperaturen. Se tabell for steketermometeret.

Bruk bare steketermometeret som følger med produktet eller originale reservedeler.

1.

Sett spissen på steketermometeret

(med symbolet på håndtaket) inn i senter av kjøttet.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sett pluggen til steketermometeret i kontakten foran på produktet. Steketermometer-symbolet blinker i displayet.

Trykk på

+

eller

-knappene for å stille inn ønsket kjernetemperatur. Du kan stille inn på en temperatur mellom

30 °C og 99 °C.

Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.

Forsikre deg om at steketermometeret sitter i kjøttet og i stikkontakten til steketermometeret under tilberedningen.

Når kjøttet når den angitte kjernetemperaturen, høres et lydsignal. Trykk på en knapp for å slå av lydsignalet.

Slå av produktet.

Ta steketermometeret ut av kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.

ADVARSEL

Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret. Fare for brannskader.

Hvis kjøttet ikke er stekt etter ønske, stiller du inn en høyere kjernetemperatur og utfører prosedyren på nytt.

8.6

Sette inn tilbehøret

NORSK 17

Langpannen og ovnsristen har sidekanter. Disse kantene og formen på sporene er spesiallaget for å hindre at kokekar sklir.

Sette inn ovnsristene og langpannen sammen

Sett ovnsristen oppå langpannen. Skyv langpannen inn i et av sporene.

Ta vare på installasjonsanvisningen for teleskopskinnene for fremtidig bruk.

8.7

Teleskopskinner - sette inn ovnstilbehøret

Sette stekebrettet eller langpannen på teleskopskinnene.

Den forhøyede rammen rundt hele kanten på ovnsristen er en spesiell sikkerhet for at kokekaret ikke skal skli av.

18 www.electrolux.com

8.8

Sette inn ovnsristen og langpanne samtidig

Sett ovnsristen oppå langpannen. Sett ovnsristen og langpannen på de teleskopiske glideskinnene.

9.

STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER

9.1

Elektronisk programmering

1 2 3 4

1

4

5

2

3

6

Indikator for stoppeklokken

Klokkedisplay

Indikator for klokkeslett-funksjonen

Indikator for steketermometeret

Knapp

+

Knapp

-

6 5

9.2

Varselur-funksjon

Denne funksjonen har ingen effekt på ovnsdriften.

Stille inn varselur-funksjonen

1.

Trykk på + eller - knappen.

2.

Angi tiden med + eller - knappen

(maksimal tid er 2 timer og 30 minutter).

3.

4.

Klokken starter å telle ned etter 5 sekunder.

Når den angitte tiden er ferdig, trykk på en knapp for å stoppe lyden.

10.

STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskrift, mengde og kvaliteten på ingrediensene som brukes.

OBS

Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktsafterr kan sette varige flekker på emaljen.

10.1

Steking av bakst

Generelle opplysninger

• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene.

• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig, for å utnytte restvarmen.

Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.

NORSK 19

Hvordan du bruker steketabellene

• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.

• Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

• Steketiden kan forlenge seg med 10-15 minutter hvis du baker kaker i flere høyder

• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen.

Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.

Baketips

Bakeresultat

Kaken er for lys på undersiden

Kaken faller sammen (blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken faller sammen (blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken faller sammen (blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken er for tørr

Kaken er for tørr

Kaken blir ujevnt brun

Kaken blir ujevnt brun

Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte steketiden

Mulig årsak

Feil ovnsnivå

For høy steketemperatur

For kort steketid

For mye væske i deigen

For lav temperatur

Løsning

Sett kaken på et lavere ovnsnivå

Bruk en lavere innstilling

Øk steketiden

Ikke still inn høyere temperatur for å redusere steketiden

Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til blandingstidene, spesielt hvis du bruker miksmaster

For lav steketemperatur Still steketemperaturen høyere

For lang steketid

For høy steketemperatur og for kort steketid

Reduser steketiden

Still steketemperaturen lavere og la kaken steke lenger

Deigen er ujevnt fordelt Fordel deigen jevnt på stekebrettet

Still steketemperaturen litt høyere

10.2

Varmluftsteking

Baketype

Rundstykker

Rille

2+4

Temperatur °C

175-185

Tid i minutter

15-20

20 www.electrolux.com

Baketype

Grove rundstykker

Liten gjærbakst med fyll

Saltkringler

Loff

Helkornbrød

Rugbrød, blanding

- steking

Bagetter

Langpannekake

Formkake

Sukkerbrød/sandkaker

Marengs

Marengsbunner

- oppvarming

Kjeks

Vannbakkels

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldredeig

10.3

Vanlig baking

Type bakverk

Rundstykker

Rundstykker av sammalt mel

Små gjærbrød med fyll

Ciabatta

Foccacia

Pitabrød

Saltstenger

Loff

Ciabatta

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Rille

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Rille

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

1-2

1-2

Temperatur °C

165-180

170-180

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

150-160

Tid i minutter

20-30

15-20

15-20

30-40

35-45 oppvarming

60-70

20-30

50-60

30-40

150-160

100

100 med ovnen skrudd av

150-160

155-165

150-160

150-160

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 forsteking, bunner

10-15 ettersteking 35-45

170-180 30-40

Temperatur °C Tid i minutter

200-225 8-12

190-200 20-25

200-225

210-230

220-230

250

180-200

190-210

210-220

10-12

10-20

15-20

5-15

12-15

25-40

15-25

Type bakverk

Brød av sammalt mel

Rugbrød, blanding

- baking

Baguetter

Langpannekake

Formkake

Sukkerbrød/Madeirakaker

Sandwichkake, rull

Marengs

Marengsbase

- oppvarming

Småkaker

Vannbakkels

Rullekake

Fruktterte, bakverk med skorpe

Fruktterte, bakverk med skorpe

Fruktterte, smuldredeig

Kransekake i ringer

10.4

Pizzatabell

Matvaretype

Ciabatta rull

Foccacia

Ciabatta

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldredeig

Pizza, hjemmelaget (tykk – med mye fyll)

Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)

Frossen pizza

Rille

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

Rille

1-2

1

1

3-4

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

NORSK 21

Temperatur °C Tid i minutter

180-200 35-45

275

190 oppvarming

55-65

220-230

170-180

170-180

15-30

50-60

35-45

170-180

200-225

100

100 med ovnen slått av

160-180

170-190

190-210

175-200

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 forhåndsvarming, rull 10-15

175

190-200

210-230 avslutning 35-45

25-35

10-12

Tid i minutter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

22 www.electrolux.com

Matvaretype

Terter, hjemmelaget forsteking, rundstykke

Terter, hjemmelaget etterbehandling

Terter, frosne

1)

forvarm stekeovnen

10.5

Steking

Rille

3-4

3-4

3-4

Stekte matretter

• Bruk varmebestandige beholdere for steking (les anvisningene fra fabrikanten).

• Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over den dype langpannen. (hvis tilgjengelig)

Temperatur °C

215-225

215-225

200

Tid i minutter

35-45

35-45

15-25

• Stek magre kjøttsorter i stekegryte med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere.

• Alle kjøttsorter som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten lokk.

10.6

Varmluftssteking

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Roastbiff

1)

Rundstek

- bruning

2-3

2-3

125

200

80-120 totalt 10

Rundstek

- steking

2-3 150 50-60

Roastbiff 1-2 160 90-120

1)

Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Kalvekjøtt

Kjøttype

Oksefilet

1)

Rille

2-3

Temperatur °C

160

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

Lammekjøtt

Kjøttype

Lår/skulder/sadel

Rille

2

Temperatur °C

160

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

NORSK 23

Svin

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Skinke

Fjærfe

Kjøttype

Kylling, i deler

And

1)

Langsteking av and

1)

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

10.7

Vanlig steking

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Roastbeef

1)

Rundbiff

- bruning

2-3

2-3

125

225

80-120 totalt 10

Rundbiff

- steking

2-3 160 50-60

Roastbiff 1-3 180 90-120

1)

Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker steketermometer må det tas ut før grilling.

Kalvekjøtt

Kjøttype

Oksefilet

1)

Rille

2-3

Temperatur °C

180

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

Lam

Kjøttype

Lår/bog/ribbe

Rille

2

Temperatur °C

180

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

24 www.electrolux.com

Svinekjøtt

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkekoteletter

Skinke

Fjærkre

Kjøttype

Kylling, oppdelt

And

1)

And langsom steking

1)

Stekt kalkun med fyll

Kalkunbryst

1-2

2-3

10.8

Steking varmluft

Matvaretype

Fisk, koking

Fisk, steking

Kjøttpudding

Danske kjøttboller

Leverpostei

Potetgrateng

Lasagne, hjemmelaget

Lasagne, frossen

Pastagrateng

Pizza, hjemmelaget

Frossen pizza

Pommes frites, frosne

Rille

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

Rille

3

3

2-3

1-2

Rille

2-3

2-3

2-3

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 totalt om lag 5 timer

50-60

70-80

Temperatur °C

150-160

165-175

165-175

165-175

165-175

175

175

175

165-175

180-200

180-200

180-200

Tid i minutter

1)

1)

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

30-45

2)

40-50

20-35

15-25

2)

30-45

2)

NORSK 25

Matvaretype

Terter, hjemmelaget

- før steking, rundstykke

Rille

2+4

Temperatur °C

165-175

Tid i minutter

15-20

Terter, hjemmelaget

- etterbehandling

2+4 165-175 30-40

Terter, frosne 2+4 175

25-35

2)

1)

Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken ferdig.

2)

Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.

10.9

Over- og undervarme

Matvaretype

Fisk, kokt

Fisk, steking

Kjøttpudding

Danske kjøttboller

Leverpostei.

Gratinert

Potetgrateng

Lasagne, hjemmelaget

Lasagne, frossen

Pastagrateng

Pizza, hjemmelaget

Pizza, frossen

Chips. frosne

Terter, hjemmelaget

- forhåndsvarming, rull

Terter, hjemmelaget

- avslutning

Terter, frosne

Rille

2-3

2-3

2-3

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

3-4

2-3

2-3

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur °C

160-170

180-200

175-200

175-200

180-200

180-200

200

200

175-200

180-200

220-230

220-230

225-250

190-210

190-210

200-225

Tid i minutter

1)

1)

45-60

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

30-45

2)

30-40

15-25

15-25

2)

20-30

2)

15-25

20-30

20-30

2)

26 www.electrolux.com

1)

Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig.

2)

Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.

10.10

Bruning

Storfekjøtt

Kjøttype

Rundstek

- bruning

Rundstek

- steking

Roastbiff

Rille

2-3

Temperatur °C

200

Tid i minutter per kg kjøtt

totalt 10

Kalvekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 160 60-70

1)

Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Lammekjøtt

Kjøttype

Lår/skulder/ribbe

Rille

2

Temperatur °C

160

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

Svin

Skinke

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

175

160

150

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Fjærfe

2-3

1-2

150

160

50-60

90-120

Kylling

And

1)

Kjøttype Rille

2-3

2-3

Temperatur °C

180

150

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65

Kjøttype

Langsteking av and

1)

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

Rille

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

10.11

Tabell for steketermometer

Storfekjøtt

Roastbiff

Kjøttype

Rundstek

- bruning

Rundstek

- steking

Roastbiff

Bretthøyde

2-3

2-3

2-3

1-2

Kalvekjøtt

Oksefilet

Kjøttype

Lammekjøtt

Kjøttype

Lår/bog/sadel

Svinekjøtt

Kjøttype

Svinestek

Nakkefileter

Skinke

Rille

2-3

Bretthøyde

2

Rille

2-3

2-3

1-2

Fjærkre

Kjøttype

Kalkunbryst

10.12

Grilling

Bretthøyde

2-3

Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn

Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller ikke egnet

150

175

NORSK 27

Tid i minutter per kg kjøtt

til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

Kjernetemperatur

55-65

55-65

55-65

75-80

Kjernetemperatur

65

Kjernetemperatur

90

Kjernetemperatur

80

75-80

70-75

Kjernetemperatur

75-80

28 www.electrolux.com

Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.

• Sett risten inn i rillehøyden som anbefales i grilltabellen.

• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.

• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.

Mattyper for grilling

Svinekoteletter

Lammekoteletter

Kylling, oppdelt

Pølser

Spareribs, forhåndskokt i 20 min.

Fisk, skiver av torsk eller laks

Ristet brød

Rille

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Grillområdet er midt på brettet

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Tid i minutter / side 1

7-9

7-10

20-25

3-4

15-20

10

2-3

Tid i minutter / side 2

4-6

5-6

15-20

1-2

15-20

5

-

10.13

Tørking

Grønnsaker

Matretter som tørkes

Bønner

Paprika (delt i strimler)

Suppegrønnsaker

Sopp

Urter

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Frukt og bær

Matretter som tørkes

Svisker

Aprikoser

Eplebåter

Pærer

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

60-70

Ristnivå

3

3

3

3

3

Ristnivå

3

3

3

3

Innskyvningsriller

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

Innskyvningsriller

1–4

1–4

1–4

1–4

Tid i timer

(anbefalt)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

Tid i timer

(anbefalt)

8-10

8-10

6-8

6-9

NORSK 29

10.14

Tining

• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.

Matvaretype Rille

Tid i minutter

• Ikke dekk til med tallerken eller skål.

Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.

• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.

Ettertiningstid minutter

Kommentarer

Kylling 1 000 g

Kjøtt, 1 000g

Kjøtt, 500g

Ørret, 150g

Jordbær,

300g

Smør, 250g

2

2

2

2

2

2

120-140

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

20-30

20-30

20-30

10-15

10-20

Legg kyllingen på et snudd tefat på en stor tallerken Snu den når den er halvstekt.

Snu den når den er halvstekt.

Snu den når den er halvstekt.

-

-

Fløte, 2 x 2dl

Kake, 1 400g

2

2

80-100

60

Informasjon om akrylamider

Viktig

Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved høy temperatur (særlig mat

10-15

10-15

-

Fløten kan piskes selv om den er litt frossen.

60 som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.

11.

STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

• Rengjør produktets forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.

• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel

• Rengjør ovnsinventaret etter hver bruk.

På denne måten blir det lettere å fjerne smuss uten at det brenner seg fast.

• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.

• Rengjør alt ovnstilbehøret etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.

• Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan ødelegge slippbelegget.

Produkter i rustfritt stål eller aluminium

Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk den en myk klut.

Du må aldri bruke stålull, syre eller skurende produkter, da de kan skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte.

11.1

Katalytiske vegger og tak

Veggene og taket med katalytisk belegg er selvrensende. De suger opp fettet som samler seg på veggene når stekeovnen er i funksjon.

For best mulig selvrens-effekt skal ovnen med jevne mellomrom varmes opp uten mat:

• Slå på ovnslyset.

• Ta ut tilbehøret fra ovnen.

• Velg en ovnsfunksjon.

30 www.electrolux.com

• Still inn ovnstemperaturen på 250 °C og la stekeovnen være på i 1 time.

• Rengjør ovnsrommet med en myk og fuktig svamp.

ADVARSEL

Ikke forsøk å rengjøre den katalytiske overflaten med ovnsspray, slipende rengjøringsmidler, såpe eller andre vaskemidler. Det vil skade den katalytiske overflaten.

Å fjerne brettstigene

Misfarging av den katalytiske overflaten har ingenting å si for de katalytiske egenskapene.

11.2

Brettstiger

Du kan fjerne brettstigene for å rengjøre sideveggene.

1.

Trekk den fremre delen av brettstigen ut fra sideveggen.

2.

Trekk den bakre delen av brettstigen ut fra veggen og ta den ut.

1

2

Montere brettstigene

Bruk omvendt rekkefølge for å montere brettstøttene.

Gjelder for teleskopskinner:

Holderne på teleskopskinnene må peke forover!

OBS

Pass på at den lengste ståltråden er i front. Endende på ståltrådene må peke bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.

11.3

Rengjøring av ovnsdøren

Ta av døren for å gjøre rengjøringen enklere.

ADVARSEL

Sørg for at glassene er avkjølt før du rengjør glassdøren. Det er fare for at glasset kan sprekke.

ADVARSEL

Hvis dørglasspanelene skades eller får riper, kan de bli svake og sprekke. I så fall må de byttes.

Kontakt ditt lokale servicesenter for ytterligere instruksjoner.

Fjerning av døren:

1

2

NORSK 31

1.

2.

3.

4.

Åpne døren helt.

Skyv glidebryteren til du hører et klikk.

Steng døren til den stopper.

Ta av døren.

Ta av døren ved først å trekke den ut på den ene siden, deretter på den andre.

Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du hører et klikk når du setter døren på plass igjen. Bruk makt om nødvendig.

11.4

Ovnens glasspaneler

Dørglasset kan avvike i type og form fra hva du ser på bildene i eksemplet i diagrammene. Antall glass kan også være forskjellig.

Ta ut og rengjøre dørglassene

1.

Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.

B

2.

3.

4.

Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.

Hold et og et glasspanel øverst i kanten og trekk det oppover og ut av sporene.

Rengjør glasspanelene.

Du setter inn panelene ved å følge ovennevnte fremgangsmåte i omvendt rekkefølge.

OBS

De uttakbare dørglassene har et merke på en av sidene. Pass på at merket er øverst i venstre hjørne.

11.5

Ovnslampe

ADVARSEL

Vær forsiktig når du skifter lyspæren. Det er fare for elektrisk støt.

Før du skifter lyspære i ovnslampen:

• Slå av ovnen.

32 www.electrolux.com

• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av skillebryteren.

Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen for å forhindre skade på lyspæren og glassdekselet.

Skifte lyspære i ovnslampen

1.

Du finner glassdekselet til lampen bak i ovnsrommet.

2.

3.

Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.

Rengjør lampedekselet.

Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet varmebestandig ovnslampe som tåler 300 °C.

Bruk samme type ovnslampe.

4.

Monter glassdekselet.

11.6

Ta ut skuffen

Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.

Ta ut skuffen

1.

Trekk ut skuffen så langt som mulig.

2.

Løft skuffen litt, slik at den står på skrått opp fra skinnene.

Sette inn skuffen

For å sette på plass igjen skuffen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge

ADVARSEL

Det kan bli veldig varmt i skuffen når stekeovnen benyttes. Oppbevar derfor ikke brannfarlige gjenstander i skuffen, f.eks. rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray, osv.

12.

HVA MÅ GJØRES, HVIS...

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhet-kapitlene.

Feil

Produktet fungerer ikke eller komfyrtoppens display viser "-".

Mulig årsak

Sikringen i sikringsskapet har gått.

Løsning

Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang, bør du kontakte en elektriker.

Sett i støpselet ordentlig.

Produktet virker ikke.

Produktet virker ikke.

Produktet virker ikke.

Støpselet sitter ikke skikkelig i.

Jordfeilbryteren er slått av.

Låsen/barnesikringen/ funksjonslåsen (avhengig av modell) er aktivert.

Produktet virker ikke.

Produktet er av.

Ovnen blir ikke varm.

Nødvendige innstillinger er ikke valgt.

Ovnslampen virker ikke.

Ovnslampen er defekt.

Slå på jordfeilbryteren.

Deaktiver låsen/barnesikringen/funksjonslåsen (avhengig av modell).

Slå på produktet.

Kontroller innstillingene.

Skift ovnslampe.

NORSK 33

Feil

Det legger seg kondensvann og damp på maten og i stekeovnsrommet.

Produktet er slått av, men lager fremdeles lyder.

Komfyrtoppens display viser "F".

Steketermometeret fungerer ikke.

Klokkedisplayet viser

"F11".

Displayet viser en feilkode som ikke står på listen

"F....".

Mulig årsak

Du har latt retten stå for lenge i ovnen.

Løsning

Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 15-20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.

Kjøleviften går fremdeles.

Du trenger ikke foreta deg noe. Dette er normalt.

Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.

Bruk riktig kokekar.

Du satt ikke spissen på steketermometeret riktig i kjøttet.

Det er kortslutning i steketermometeret eller steketermometeret sitter ikke skikkelig i kontakten.

Det er en feil på produktet.

Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet, så langt det går.

Sett støpselet til steketermometeret helt inn i stikkontakten på ovnens sidevegg.

Koble produktet fra strømforsyningen en stund. Koble fra sikringen i husets sikringsskap.

Koble til igjen. Hvis F og nummeret vises på nytt, må du ta kontakt med forhandleren din eller det nærmeste servicesenteret.

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.

Vi anbefaler at du noterer dataene her:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

De nødvendige data for kundeservice står på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet.

.........................................

.........................................

.........................................

13.

TEKNISKE DATA

Høyde

Bredde

Dybde

Mål

850 - 939 mm

596 mm

600 mm

Mål

Ovnskapasitet 74 l

Hvis du kobler produktets støpsel til en 3-fasekontakt, må den ha nøytral fase. Ellers vil ikke produktet virke.

34 www.electrolux.com

14.

MONTERING

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhets-kapitlene.

14.1

Vippesikring

OBS

Du må installere vippesikringen.

Hvis ikke, kan produktet velte.

Produktet ditt har symbolet som er vist på bildet (avhengig av modell) for å minne deg på å montere vippeskringen.

Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.

OBS

For mer informasjon om montering av produktet, se et separat monteringshefte.

15.

MILJØVERN

Resirkuler materialer som er merket med symbolet

. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.

Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

SVENSKA 35

INNEHÅLL

1.

SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.

PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.

HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

7.

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

8.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

9.

UGN - KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

10.

UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

11.

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

12.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

13.

TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

14.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

WE’RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du

än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.electrolux.com

Registrera din produkt för bättre service:

www.electrolux.com/productregistration

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation.

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

36 www.electrolux.com

1.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

VARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

• Den här produkten kan användas av barn från åtta års

ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Låt inte barn leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2

Allmän säkerhet

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

SVENSKA 37

• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

• Förvara inte saker på kokytorna.

• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.

• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.

• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli mycket het.

• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för att undvika risken för elektriska stötar.

• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1

Installation

VARNING

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.

• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

• Placera inte produkten på en sockel.

38 www.electrolux.com

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.

VARNING

Se till att montera ett stabiliseringsmedel för att förhindra att produkten tippar. Se kapitlet Montering.

Elektrisk anslutning

VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

2.2

Använd

VARNING

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

• Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De blir heta.

• Stäng av kokzonen efter användning.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

VARNING

Det finns risk för eldsvåda eller explosion.

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga

ångor när de värms upp. Håll flammor

eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du

öppnar luckan.

• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Försök inte släcka eld med vatten.

Koppla från produkten och täck över flamman med ett lock eller en brandfilt.

VARNING

Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.

– Lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen

är klar.

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.

• Använd en djup form för mjuka kakor.

Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

SVENSKA 39

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken.

Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

2.3

Skötsel och rengöring

VARNING

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glasen kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service.

• Var försiktig när du tar bort luckan.

Luckan är tung!

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka brand.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.

2.4

Inre belysning

• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter.

Får ej användas för belysning i hus.

VARNING

Risk för elektrisk stöt.

• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

• Använd bara lampor med samma specifikationer.

40 www.electrolux.com

2.5

Avfallshantering

VARNING

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

3.

PRODUKTBESKRIVNING

3.1

Allmän översikt

1 2 3 4 5

11

5

4

3

2

1

6

7

8

9

10

1

4

5

2

3

6

7

8

9

10

11

Strömindikator

Vred för ugnsfunktionerna

Temperatur-/tidsdisplay

Temperaturvred

Temperaturindikator

Vred för hällen

Uttag för matlagningstermometer

Värmeelement

Ugnslampa

Fläkt- och värmeelement

Ugnsstegar

3.2

Beskrivning av hällen

1 2 3

145 mm

180 mm

210 mm

180 mm

6 5

3.3

Tillbehör

Galler

För kokkärl, kakformar, stekar.

Platt bakplåt

För kakor och småkakor.

Långpanna

4

2

3

5

6

1

4

Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W

Ångutlopp

Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W

Kontrollpanel

Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W

För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.

Matlagningstermometer

För att mäta hur väl maten är tillagad.

Avtagbara teleskopskenor

För att sätta galler eller plåtar på dem.

Förvaringslåda

SVENSKA 41

Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.

4.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

4.1

Första rengöring

• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).

• Rengör ugnen innan du använder den första gången.

Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

4.2

Touch-kontroll

Tryck på och håll in sensorn på kontrollpanelen i minst en sekund för att använda produkten.

När produkten har anslutits till elnätet eller efter ett strömavbrott, blinkar klockans kontrollampa automatiskt. Starta med steg 2.

1.

Ändra tiden genom att trycka på "

+

" och "

-

" samtidigt tills tidsindikatorn blinkar.

2.

Ställ in tiden med "

+

" eller "

-

".

3.

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.

När timerfunktionen är aktiv kan du inte ändra den aktuella tiden.

1s

4.4

Bränna ur ugnen

Upphetta den tomma produkten för att bränna bort återstående fett.

1.

Välj funktionen peratur.

och maximal tem-

2.

Låt produkten vara igång i en timme.

3.

4.

Välj funktionen och maximal temperatur.

Låt produkten vara igång i tio minuter.

5.

Välj funktionen och maximal temperatur.

6.

Låt produkten vara igång i tio minuter.

Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.

4.3

Ställa klockan

Ugnen kan bara användas efter att tiden har ställts in.

4.5

Barnlås

Barnlåset är som standard aktiverat.

42 www.electrolux.com

Öppna och stänga luckan

För att öppna luckan förs låset åt höger.

Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.

Avaktivera barnlåset

2

B

1

1.

2.

Tryck på lucktätningen (B) på varje sida. Tätningen släpper.

Dra upp lucktätningen och ta bort den.

3.

Lossa spaken (1), flytta den åt höger

(2) och sätt tillbaka den.

1

2

4.

Håll i lucktätningen (B) i varje sida och sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.

B

Aktivera barnlåset

Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset till vänster.

Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.

SVENSKA 43

5.

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

5.1

Beskrivning av kontrollpanelen

1

2

3

4

7 6 5

Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna och displayen visar vilka funktioner som är aktiverade.

4

5

6

1

2

3

7

Touch-kontroll

Timerdisplay.

/

Värmelägesdisplay.

Funktion

För att visa tiden i minuter.

För att välja kokzon

För att öka eller minska tiden.

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

För att aktivera effektfunktionen.

För att aktivera och avaktivera STOP

+GO-funktionen.

För att visa det inställda värmeläget.

5.2

Värmelägesdisplay

-

Display

+ siffra

/ /

Kokzonen är avstängd.

Beskrivning

Kokzonen är på.

STOP+GO-funktionen är aktiverad.

Automax-funktionen är igång.

Booster-funktionen är igång.

Ett fel har uppstått.

OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande / varmhållning / restvärme.

44 www.electrolux.com

Display

5.3

Värmeläge

Beskrivning

Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

Den automatiska avstängningen har aktiverats.

Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar värmeläget.

Vrid vredet moturs för att minska värmeläget. Vrid vredet till läge för att avaktivera.

5.6

Effektreglering

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen).

Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för en kokzon i paret och minskar effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.

5.4

Automax

Med den automatiska funktionen kan du få nödvändigt värmeläge på kort tid. Den ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt läge.

För att starta Automax:

1.

Vrid kokzonsvredet till tänds på displayen.

A

-läget.

2.

3.

Ställ genast in önskat värmeläge.

Stäng av funktionen genom att vrida vredet till "av"-läget.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.5

Booster-funktion

Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Boosterfunktionen är aktiv i maximalt 10 minuter.

Därefter ställs induktionskokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. Aktivera genom att vrida vredet till nödvändigt värmeläge och tryck sedan på . tänds på displayen. För att avaktivera funktionen ändrar du värmeläget.

5.7

Timer

Använd den för att ställa in en automatisk avstängningstid för en kokzon.

1.

Ställ in kokzonen. Tryck på flera gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.

2.

3.

4.

Du måste ställa in kokzonen innan du kan ställa timern.

Ställ in värmeläget för kokzonen. Du kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.

Aktivera timern eller ändra inställd tid genom att trycka på

+

eller

-

på hällens kontrollpanel. Den maximala tiden du kan ställa in är 99 minuter.

Kokzonens indikering blinkar sakta.

Timern börjar räkna ned.

Du kan se återstående tid genom att trycka på flera gånger tills indikeringen för nödvändig kokzon blinkar snabbt. På displayen visas den återstående tiden.

5.

När inställd tid nåtts blinkar

00

och en ljudsignal hörs. Kokzonen inaktiveras.

Tryck på för att stänga av signalen.

Om du vill avaktivera timern innan inställd tid nåtts ställer du in kokzonen på och trycker på

-

.

Den kvarvarande tiden räknas ner till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

Timern kan användas som signalur när kokzoner inte används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och aktivera timern, men ställ inte in värmeläget.

5.8

Stop+Go

Funktionen Stop+Go ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget (

).

Funktionen stoppar inte timerfunktionen.

• För att aktivera denna funktion, tryck på

. I displayen visas symbolen .

• För att avaktivera denna funktion, tryck på . Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.

När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen och displayen visar de nya värmelägena.

5.9

Lås

När kokzonen är aktiverad kan du låsa kontrollpanelen. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.

Funktionen stoppar inte timerfunktionen.

1.

Ställ in ett värmeläge.

2.

För att aktivera denna funktion, tryck på . I displayen visas symbolen i 4 sekunder.

3.

För att avaktivera denna funktion, tryck på . Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.

Om du avaktiverar produkten avaktiveras funktionen.

5.10

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

SVENSKA 45

Aktivera/inaktivera Barnlåset

1.

Se till att produkten är inaktiverad.

Det får inte visas några symboler på

.

kontrollpanelen, förutom / /

2.

Tryck på i 4 sekunder. Symbolen

blinkar på kontrollpanelen.

3.

Tryck på blinkar.

medan symbolen

4.

I displayen visas symbolen kunder. Barnlåset är aktiverat.

i 4 se-

Barnlåset inaktiveras genom att stegen ovan görs igen. I displayen visas symbolen i 4 sekunder.

Barnlåset är inaktiverat.

För att inaktivera barnlåset för ett enstaka tillagningstillfälle

1.

Aktivera och inaktivera den kokzon som behövs.

2.

3.

4.

När displayen visar trycker du på

tills displayen visar .

Ställ in ett värmeläge för kokzonen på mindre än 4 sekunder.

När du inaktiverar hällen aktiveras

Barnlåset.

5.11

OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering)

OptiHeat Control visar restvärmenivån (

\ \ ). Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Värmen i kokkärlet värmer upp glaskeramiken.

VARNING

Risk för brännskador från restvärme!

5.12

Automatisk avstängning

Hällen stängs av automatiskt om:

• Alla kokzoner är avaktiverade .

• Du spiller något eller sätter något på hällens kontrollpanel längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.).

En ljudsignal ljuder och hällen stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.

• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

46 www.electrolux.com

• Du använder ett olämpligt kokkärl. Displayen visar symbolen och kokzonen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund (se tabellen) visar displayen symbolen och hällen stängs av.

Värmeläge

-

Avstängningstid

6,0 timmar

Värmeläge

-

-

Avstängningstid

5,0 timmar

4,0 timmar

1,5 timmar

6.

HÄLL – RÅD OCH TIPS

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

6.1

Kokkärl för induktionskokzoner

Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Kokkärlsmaterial

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager

(märkt som lämpligt av tillverkaren).

Fel:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• Vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• Du kan sätta en magnet i kokkärlets botten.

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Kokkärlets mått

: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste ha en minimidiameter.

Kokzon

Höger bak -

180 mm

Höger fram -

180 mm

Vänster bak -

145 mm

Vänster fram -

210 mm

Minsta kokkärlsdiameter [mm]

145

145

125

180

6.2

Buller under användning

Om du hör:

• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• Visslande ljud: använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material

("sandwichkonstruktion").

• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga energinivåer.

• Klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.

• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.

De beskrivna ljuden är normala och antyder inte att det är något fel på produkten.

6.3

Spara energi

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

SVENSKA 47

• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.

6.4

Exempel på olika typer av tillagning

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Värmeläge

Använd för: Tid

1

Håll maten som du tillagat varm efter behov

1-2

1-2

Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning

5-25 min

10-40 min

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Tips

Lägg ett lock på ett kokkärl

Rör om då och då

Tillaga med lock

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

Ångkoka grönsaker, fisk, kött

Ångkoka potatis

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, redning, ägg, pannkakor, munkar

25-50 min

20-45 min

20-60 min

60-150 min efter behov

Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska

Använd max. ¼ liter vatten till

750 g potatis

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

Vänd efter halva tiden

Kraftig stekning, potatiskroketter, biff

5-15 min

Vänd efter halva tiden

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites

Booster-funktionen är bäst för att värma upp stora mängder vatten.

7.

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på hur produkten fungerar.

För att ta bort smuts:

1.

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet

över ytan.

Ta bort när produkten svalnat tillräckligt:

kalkringar, vattenringar,

48 www.electrolux.com

2.

fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett särskilt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

3.

När du är klar,

torka av produkten med en torr trasa.

8.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

8.1

Kylfläkt

När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills temperaturen i produkten har svalnat.

2.

3.

Strömindikatorn tänds när produkten

är igång.

Vrid temperaturvredet till en temperatur.

Temperaturindikatorn tänds medan temperaturen i produkten ökar.

Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet till av-läget.

8.2

Aktivera och avaktivera produkten

1.

Vrid vredet för ugnsfunktioner till en ugnsfunktion.

8.3

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktion

Av-läge

Tillämpning

Produkten är avstängd.

Varmluft

Över/Undervärme

Pizza/paj

Bryning

Max Grill

Torkning

För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre

än vid över/undervärme.

För bakning och stekning på en ugnsnivå. De övre och undre värmeelementen är igång samtidigt.

För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.

För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar runt maträtten.

För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För rostning av bröd. Värmen kommer från hela grillelementet.

För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).

SVENSKA 49

Ugnsfunktion

Upptining

Tillämpning

För att tina frysta livsmedel.

Ugnslampa För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.

Funktionslås För att låsa ugnsfunktioner.

8.4

Funktionslås

Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.

Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.

Låsa ugnen

Vrid vredet till symbolen . Vredet hoppar ut cirka 2 mm.

Låsa upp ugnen

Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.

8.5

Matlagningstermometer

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas.

Två temperaturer måste ställas in:

• Ugnstemperaturen. Se tabellen för stekning.

• Innertemperaturen. Se tabellen för matlagningstemperaturen.

Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten eller originalreservdelar.

1.

Sätt in matlagningstermometerns spets (med symbolen på skaftet) i mitten av köttet.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sätt in matlagningstermometerns kontakt i uttaget framtill på produkten.

Matlagningstermometerns symbol blinkar på displayen.

Tryck på knapparna

+

eller

-

för att ställa in önskad innertemperatur. Du kan ställa in temperaturen mellan 30 och 99 °C.

Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.

Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i matlagningstermometerns uttag under tillagningen.

En ljudsignal hörs när köttet uppnått den inställda innertemperaturen.

Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

Avaktivera produkten.

Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur produkten.

VARNING

Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och kontakt. Det finns risk för att du bränner dig.

50 www.electrolux.com

Om köttet inte tillagas som du önskar, utför ovanstående på nytt och ställ in en högre innertemperatur.

8.6

Sätta in ugnstillbehör

Grill- / stekpannan och ugnsgallret har sidokanter. Dessa kanter och formen av styrskenorna är en specialanordning för att förhindra att kokkärlen glider.

Sätta in ugnsgallret och långpannan tillsammans

Sätt gallret på långpannan. Skjut in den djupa formen mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

Spara installationsanvisningarna till teleskopskenorna för framtida användning.

8.7

Teleskopskenor – isättning av ugnstillbehör

Ställ bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna.

Den upphöjda kanten runt gallret

är en specialanordning som hindrar kokkärl från att glida av.

SVENSKA 51

8.8

Sätta in galler och djup långpanna samtidigt

Sätt gallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.

9.

UGN - KLOCKFUNKTIONER

9.1

Temperatur-/tidsdisplay

1 2 3 4

1

4

5

2

3

6

Indikator för Signalur

Tidvisning

Indikator för funktionen Klocka

Indikator för matlagningstermometern

Knappen

+

Knappen

-

6 5

9.2

Signalur

Funktionen har dock ingen effekt på vissa ugnsfunktioner.

Inställning av Signalur

1.

Tryck på knappen + eller -.

2.

Ställ in tiden med knapparna + och -

(längsta tid är 2 timmar och 30 minuter).

3.

4.

Efter 5 sekunder börjar klockan räkna ner.

När den inställda tiden går ut trycker du på valfri knapp för att stänga av signalen.

10.

UGN – RÅD OCH TIPS

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

FÖRSIKTIGHET

Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer kan orsaka permanenta fläckar på emaljen.

52 www.electrolux.com

10.1

Bakning

Allmänna anvisningar

• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.

• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.

När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.

Tips för bakning

Bakresultat

Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan

Kakan faller ihop

(blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan faller ihop

(blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan faller ihop

(blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan är för torr

Kakan är för torr

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan gräddas inte med den inställda tiden

Möjlig orsak

Fel ugnsnivå

För hög ugnstemperatur

Användning av baktabellerna

• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.

• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som är nästan likadant.

• Bakningstiden kan förlängas med 10–

15 minuter, om du bakar kakor på mer

än en nivå.

• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.

Lösning

Ställ plåten på en lägre nivå

Sänk temperaturen

För kort gräddningstid Förläng gräddningstiden

Öka inte temperaturen för att minska gräddningstiden

För mycket vätska i degen

Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden, speciellt om du använder en matberedare

För låg ugnstemperatur Ställ in en högre temperatur

För lång gräddningstid Ställ in en kortare gräddningstid

För hög temperatur och för kort gräddningstid

Degen inte jämnt fördelad

För låg temperatur

Minska temperaturen och öka gräddningstiden

Fördela degen jämnt på plåten

Höj temperaturen något

10.2

Baka i varmluft

Typ av bakverk

Franskbullar

Grahamsbullar

Små jästbröd med fyllning

Nivå

2+4

2+4

2+4

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

Tid i minuter

15-20

20-30

15-20

Typ av bakverk

Salta kringlor

Vitt bröd

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Braspannekaka

Formkaka

Sockerkakor/Madeirakakor

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Småkakor

Petit-choux

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

2+4

2+4

10.3

Traditionell bakning

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Små jästbröd med fyllning

Ciabattabullar

Foccacia

Pitabröd

Salta kringlor

Vetebröd

Ciabatta

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

Galler

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

1-2

1-2

1-2

1

Nivå

2+4

2+4

2+4

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

SVENSKA 53

Temperatur °C

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

150-160

150-160

100

100 med ugnen avstängd

150-160

155-165

150-160

150-160

Tid i minuter

15-20

30-40

35-45 varmhållning

60-70

20-30

50-60

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 förbakning, bottnar

10-15 dekorering 35-45

170-180 30-40

Temperatur °C Tid i minuter

200-225 8-12

190-200 20-25

200-225 10-12

210-230

220-230

250

180-200

190-210

210-220

180-200

275

10-20

15-20

5-15

12-15

25-40

15-25

35-45 värmning

54 www.electrolux.com

Typ av bakverk

- bakning

Baguetter

Braspannekaka

Formkaka

Sockerkakor/Madeirakakor

Smörgåstårta, bullar

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Rulltårta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Kransekage i ringar

10.4

Pizza-tabell

Typ av mat

Ciabattabullar

Foccacia

Ciabatta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Pizza, hemlagad

(tjock - med mycket fyllning)

Pizza, hemlagad

(tunn botten)

Fryst pizza

Tårtor, hembakade förbakning, bullar

Galler

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

3-4

1-2

3-4

3-4

3-4

3-4

Galler

1

3-4

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

Temperatur °C Tid i minuter

190 55-65

220-230

170-180

170-180

15-30

50-60

35-45

170-180

200-225

100

100 med ugnen avstängd

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 förbakning, bullar 10-15 dekorering

35-45

25-35

10-12

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

Tid i minuter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

Typ av mat

Tårtor, hembakade dekorering

Tårtor, frusna

1)

förvärm ugnen

10.5

Stekning

Galler

3-4

3-4

Stekkärl

• Använd värmebeständiga ugnsformar

(se tillverkarens bruksanvisning).

• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan eller på gallret över den djupa långpannan. (om det används).

Temperatur °C

215-225

200

SVENSKA 55

Tid i minuter

35-45

15-25

• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.

• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.

10.6

Steka i varmluft

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

2-3

2-3

125

200

80-120 totalt 10

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3 150 50-60

1-2 160 90-120

1)

Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.

Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

1)

Galler

2-3

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

60-70

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/sadel

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Galler

2

Galler

2-3

2-3

Temperatur °C

160

Temperatur °C

175

175

Tid i minuter per kg kött

80-100

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

56 www.electrolux.com

Typ av kött

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

1-2

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

160

150

Tid i minuter per kg kött

90-120

60-100

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

10.7

Traditionell stekning

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

2-3

2-3

125

225

80-120 totalt 10

Rumpstek

- stekning

2-3 160 50-60

Rostbiff 1-3 180 90-120

1)

Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.

Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

1)

Galler

2-3

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

60-70

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Galler

2

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

80-100

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkarré

1)

Grishals

Skinka

Fågel

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtempererad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

3

3

2-3

1-2

10.8

Varmluftstillagning

Typ av mat

Fisk, kokning

Fisk, stekning

Köttfärslimpa

Danska köttbullar

Leverpâté

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

Lasagne, frusen

Pastagratäng

Pizza, hembakade

Fryst pizza

Pommes frites, frusna

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

Galler

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

2+4

2+4

2+4

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

SVENSKA 57

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Temperatur °C

150-160

165-175

165-175

165-175

165-175

175

175

175

165-175

180-200

180-200

180-200

165-175

Tid i minuter

1)

1)

60-70

35-45

65-75

55-65

60-70

30-45

2)

40-50

20-35

15-25

2)

30-45

2)

15-20

58 www.electrolux.com

Typ av mat Galler Temperatur °C Tid i minuter

Tårtor, hembakade

- dekorering

2+4 165-175 30-40

Tårtor, frusna 2+4 175

25-35

2)

1)

När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2)

Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

10.9

Över/Undervärme

Typ av mat Galler Temperatur °C Tid i minuter

1)

Fisk, kokning 2-3 160-170

Fisk, stekning 2-3 180-200

1)

Köttfärslimpa

Danska köttbullar

Leverpâté

Gratänger

Potatisgratäng

Lasagne, hemlagad

2-3

3-4

2-3

2-3

3-4

2-3

175-200

175-200

180-200

180-200

200

200

45-60

30-45

50-60

50-60

55-65

50-60

Lasagne, frusen

Pastagratäng

Pizza, hembakade

Fryst pizza

3-4

2-3

2-3

2-3

175-200

180-200

220-230

220-230

30-45

2)

30-40

15-25

15-25

2)

Pommes frites, frusna

Tårtor, hembakade

- förbakning, bullar

3-4

3-4

225-250

190-210

20-30

15-25

2)

Tårtor, hembakade

- dekorering

3-4 190-210 20-30

Tårtor, frusna 3-4 200-225

20-30

2)

1)

När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.

2)

Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.

SVENSKA 59

10.10

Bryning

Nötkött

Typ av kött

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

Temperatur °C

200

150

160

Tid i minuter per kg kött

totalt 10

50-60

90-120

Kalv

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

2-3 160 60-70

1)

Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.

Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Galler

2

Temperatur °C

160

Tid i minuter per kg kött

80-100

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

175

160

150

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Fågel

Typ av kött

Kyckling

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

1-2

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150 lämpar sig inte

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

60 www.electrolux.com

10.11

Matlagningstermometer - tabell

Nötkött

Typ av kött

Engelsk rostbiff

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Engelsk rostbiff

Kalv

Typ av kött

Oxfilé

Nivå

2-3

2-3

2-3

1-2

Nivå

2-3

Temperatur i mitten av köttet

55-65

55-65

55-65

75-80

Temperatur i mitten av köttet

65

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/sadel

Fläsk

Typ av kött

Fläskstek

Fläskkarré

Skinka

Nivå

2

Nivå

2-3

2-3

1-2

Temperatur i mitten av köttet

90

Temperatur i mitten av köttet

80

75-80

70-75

Fågel

Typ av kött

Kalkonbröst

10.12

Grillning

Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning

Grilla alltid med stängd ugnslucka

2-3

Nivå

Temperatur i mitten av köttet

75-80

Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.

• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.

• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.

• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.

Grillområdet är inställt i mitten av nivån

SVENSKA 61

Livsmedelstyper för grillning

Fläskkotletter

Lammkotletter

Kyckling, i bitar

Korv

Revben, förtillagade i 20 min.

Fisk, skivor av torsk eller lax

Rostat bröd

10.13

Torkning

Grönsaker

Livsmedelstyper för torkning

Bönor

Paprika (skuren i strimlor)

Soppgrönsaker

Champinjoner

Örter

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Frukter

Livsmedelstyper för torkning

Katrinplommon

Aprikoser

Äppelklyftor

Päron

Temperatur

°C

60-70

60-70

60-70

60-70

3-4

3-4

Galler

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

Tid i min. /

Sida 1

7-9

7-10

20-25

3-4

15-20

Tid i min. /

Sida 2

4-6

5-6

15-20

1-2

15-20

Nivå

3

3

3

3

3

Nivå

3

3

3

3

250

250

Nivåer

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

1–4

10

2-3

Nivåer

Tid i timmar

(rekommenderat)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

5

-

Tid i timmar

(rekommenderat)

8-10

8-10

6-8

6-9

62 www.electrolux.com

10.14

Avfrostning

• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.

Typ av mat

Galler

Tid i minuter

• Täck inte över med en tallrik eller skål.

Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.

• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.

Slutlig avfrostning min

Kommentarer

Kyckling,

1000 g

2 120-140 20-30

20-30

20-30

10-15

Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

-

Kött, 1000 g

Kött, 500 g

Forell, 150 g

Jordgubbar,

300 g

Smör, 250 g

Grädde, 2 x2 dl

Kaka, 1400 g

2

2

2

2

2

2

2

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

80-100

60

Information om akrylamid

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller

10-20 -

10-15

10-15

-

Grädde kan vispas även om den fortfarande är lite frusen.

60 stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.

Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

11.

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

• Torka av produktens framsida med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.

• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort smuts och den bränner inte fast.

• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.

• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.

• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super

Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.

Produkter i rostfritt stål eller aluminium

Ugnsluckan ska endast rengöras med en fuktig trasa eller svamp.

Torka torrt med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.

11.1

Katalytiska väggar och tak

Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.

För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:

• Tänd ugnsbelysningen.

• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.

• Välj en ugnsfunktion.

• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.

• Rengör ugnen med en mjuk fuktig svamp.

VARNING

Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.

Borttagning av ugnsstegarna

SVENSKA

Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.

63

11.2

Ugnsstegar

Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.

1.

Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.

2.

Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

1

2

Sätta i ugnsstegarna

Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

För utdragbara bakplåtsskenor:

Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka framåt!

FÖRSIKTIGHET

Se till att den längre fixeringsdelen

är framtill. De två fixeringsdelarnas

ändar måste peka bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.

11.3

Rengöring av ugnsluckan

Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.

VARNING

Se till att glasskivorna har svalnat innan du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går sönder.

64 www.electrolux.com

VARNING

När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att förhindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för ytterligare information.

Ta bort luckan:

1

2

1.

2.

3.

4.

Öppna luckan helt.

Flytta glidstycket tills du hör ett klickande ljud.

Stäng luckan tills glidstycket spärrar den.

Avlägsna luckan.

Luckan tas bort genom att du drar den utåt först på ena sidan och sedan på andra sidan.

Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning när rengöringen är klar. Du ska höra ett klickljud när du sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.

11.4

Ugnsglaspaneler

Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på bilderna. Antalet glas kan skilja sig.

Borttagning och rengöring av luckglasen

1.

Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

B

2.

3.

4.

Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

Håll glasen i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenorna.

Rengör luckglasen.

Följ stegen i motsatt ordning för att sätta tillbaka glasen.

FÖRSIKTIGHET

De flyttbara glasen har en markering på ena sidan. Kontrollera att markeringen finns längst upp till vänster.

11.5

Ugnslampa

VARNING

Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.

Innan du byter ut ugnslampan:

• Stäng av ugnen.

• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.

Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada ugnsbelysningen och lampglaset.

Byte av ugnslampan

1.

Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.

2.

Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.

Rengör lampglaset.

3.

4.

SVENSKA

Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål upp till 300 °C.

Använd samma typ av ugnslampa.

Sätt tillbaka lampglaset.

65

11.6

Ta bort förvaringslådan

För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.

Ta bort förvaringslådan

1.

Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.

2.

Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.

Sätta tillbaka förvaringslådan

För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.

VARNING

Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål, som t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.

12.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

VARNING

Se säkerhetskapitlena.

Produkten fungerar inte alls eller hällens display visar "-".

Problem Möjlig orsak

Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.

Produkten fungerar inte.

Stickkontakten är inte isatt ordentligt.

Produkten fungerar inte.

Jordfelsbrytaren är avstängd.

Produkten fungerar inte.

Funktionslåset/Låset/

Barnlåset (beroende på modell) aktiveras.

Produkten fungerar inte.

Produkten är avstängd.

Ugnen värms inte upp.

Nödvändiga inställningar

är inte gjorda.

Lösning

Kontrollera säkringen.

Kontakta en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.

Sätt i stickkontakten ordentligt.

Slå på jordfelsbrytaren.

Inaktivera Låset/Barnlåset/Funktionslåset (beroende på modell).

Sätt på produkten.

Kontrollera inställningarna.

66 www.electrolux.com

nen.

Problem

Ugnsbelysningen tänds inte.

Ånga och kondens avsätts på maten och i ug-

Möjlig orsak

Glödlampan är trasig.

Maten har fått stå kvar för länge i ugnen.

Lösning

Byt ut ugnslampan.

Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen

är klar.

Produkten är avstängd men låter fortfarande.

Hällens display visar "F".

Kylfläkten går fortfarande. Ingen åtgärd behövs.

Detta är normalt.

Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

Använd rätt typ av kokkärl.

Matlagningstermometern fungerar inte.

Du satte inte in spetsen på matlagningstermometern på rätt sätt i köttet.

För in matlagningstermometern så att spetsen hamnar mitt i köttstycket.

Klockans display visar

"F11".

Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan "F....".

Kortslutning i matlagningstermometern eller så sitter inte kontakten ordentligt i uttaget.

Det har uppstått ett fel på produkten.

Sätt i matlagningstermometerns kontakt så långt det går i uttaget på ugnens sidovägg.

Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F och en siffra visas igen, kontaktar du din återförsäljare eller serviceavdelningen.

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

13.

TEKNISKA DATA

Höjd

Vikt

Djup

Mått

850 - 939 mm

596 mm

600 mm

Ugnskapacitet

Mått

74 l

SVENSKA 67

Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.

14.

INSTALLATION

VARNING

Se säkerhetsavsnitten.

14.1

Tippskydd

FÖRSIKTIGHET

Du måste installera tippskyddet.

Om du inte installerar det kan produkten tippa över.

Din produkt har symbolen som visas på bilden (i förekommande fall) för att påminna dig om att montera tippskyddet.

Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.

FÖRSIKTIGHET

Mer information om hur produkten ska installeras finns i ett separat installationshäfte.

15.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen

.

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project