AEG 42106IUWN User manual

AEG 42106IUWN User manual
42106IU
SV Bruksanvisning
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UGN - KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
3
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person
som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
4
www.aeg.com
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan
bli mycket het.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
SVENSKA
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
VARNING
Se till att montera ett stabiliseringsmedel för att förhindra att
produkten tippar. Se kapitlet
Montering.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta
service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla
5
poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Produkten blir varm inuti när den är
igång. Vidrör inte värmeelementen
som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten med en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De blir heta.
• Stäng av kokzonen efter användning.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är
igång.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
6
www.aeg.com
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta
från fetter och oljor när du lagar mat
med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första
gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
diskmaskinen.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.
• Försök inte släcka eld med vatten.
Koppla från produkten och täck över
flamman med ett lock eller en brandfilt.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– Lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål
när du måste flytta dem på kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i
hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
SVENSKA
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
1 Strömindikator
4 5
2 Vred för ugnsfunktionerna
6
7
8
9
5
4
3
2
1
11
3 Temperatur-/tidsdisplay
4 Temperaturvred
5 Temperaturdisplay
6 Vred för spisen
7 Uttag för matlagningstermometer
8 Värmeelement
10
9 Ugnslampa
10 Fläkt- och värmeelement
11 Ugnsstegar
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
1 Induktionskokzon 1400 W, med ef-
145 mm
fektfunktion 2500 W
180 mm
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
fektfunktion 2800 W
180 mm
210 mm
4 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
4
fektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med ef-
fektfunktion 3600 W
6
5
3.3 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Platt bakplåt
7
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
8
www.aeg.com
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
4.1 Första rengöring
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
ans kontrollampa automatiskt. Starta
med steg 2.
1. Ändra tiden genom att trycka på "+"
och "- " samtidigt tills tidsindikatorn
blinkar.
2. Ställ in tiden med "+" eller "- ".
3. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Touch-kontroll
När timerfunktionen är aktiv kan
du inte ändra den aktuella tiden.
4.4 Bränna ur ugnen
Tryck på och håll in sensorn på
kontrollpanelen i minst en sekund för att använda produkten.
Upphetta den tomma produkten för att
bränna bort återstående fett.
1.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
2. Låt produkten vara igång i en timme.
3.
1s
4.3 Ställa klockan
Ugnen kan bara användas efter
att tiden har ställts in.
När produkten har anslutits till elnätet eller efter ett strömavbrott, blinkar klock-
Välj funktionen
och maximal temperatur.
4. Låt produkten vara igång i tio minuter.
5.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta
är normalt. Kontrollera att luftflödet är
tillräckligt.
4.5 Barnlås
Barnlåset är som standard aktiverat.
SVENSKA
9
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera barnlåset
Tryck på lucktätningen (B) på varje
sida. Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
1.
2
B
1
3.
Lossa spaken (1), flytta den åt höger
(2) och sätt tillbaka den.
4.
Håll i lucktätningen (B) i varje sida
och sätt den på luckans innerkant.
Sätt lucktätningen i luckans övre
kant.
1
2
B
Aktivera barnlåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
10 www.aeg.com
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
5.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
7
6
5
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna och
displayen visar vilka funktioner som är aktiverade.
1
Touch-kontroll
Funktion
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
2
För att ställa in kokzonen.
3
För att öka eller minska tiden.
/
4
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
5
För att aktivera effektfunktionen.
6
För att aktivera och inaktivera STOP
+GO-funktionen.
7
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
5.2 Värmelägesdisplay
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
STOP+GO-funktionen är aktiverad.
Funktionen Automax är aktiverad.
Strömmen är påslagen.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering): tillagar
fortfarande / varmhållning / restvärme.
/
SVENSKA
Display
11
Beskrivning
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är
placerat på kokzonen.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
5.3 Värmeläge
Vrid vredet medurs för att aktivera en
kokzon eller öka värmeläget. Displayen
visar värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeför att avakläget. Vrid vredet till läge
tivera.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5.4 Automax
Med den automatiska uppvärmningsfunktionen kan du få önskat värmeläge
på kort tid. Den ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt
läge.
Att starta den automatiska uppvärmningen:
1.
Vrid kokzonsvredet till A-läget.
tänds på displayen.
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "av"-läget.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.5 Effektfunktion
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiv i maximalt 10 minuter.
Därefter ställs induktionskokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. Aktivera genom att vrida vredet till nödvän.
digt värmeläge och tryck sedan på
tänds på displayen. För att avaktivera
funktionen ändrar du värmeläget.
5.6 Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten
mellan två kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till
den högsta nivån för en kokzon i paret
och minskar effektnivån för den andra
kokzonen. Displayen för den reducerade
kokzonen ändras mellan två nivåer.
5.7 Timer
Använd den för att ställa in en automatisk avstängningstid för en kokzon.
1.
Ställ in kokzonen. Tryck på
flera
gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.
12 www.aeg.com
Du måste ställa in kokzonen innan du kan ställa timern.
2. Ställ in värmeläget för kokzonen. Du
kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.
3. Aktivera timern eller ändra inställd
tid genom att trycka på + eller - på
hällens kontrollpanel. Den maximala
tiden du kan ställa in är 99 minuter.
Kokzonens indikering blinkar sakta.
Timern börjar räkna ned.
4. Du kan se återstående tid genom att
trycka på
flera gånger tills indikeringen för nödvändig kokzon blinkar snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
När inställd tid nåtts blinkar 00 och
en ljudsignal hörs. Kokzonen inaktiveras.
5.
Tryck på
len.
för att stänga av signa-
Om du vill avaktivera timern innan inställd tid nåtts ställer du in
kokzonen på
och trycker på -.
Den kvarvarande tiden räknas ner
till 00. Kokzonens indikering
slocknar.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
1. Ställ in ett värmeläge.
2. För att aktivera denna funktion, tryck
på
. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder.
3. För att avaktivera denna funktion,
tryck på
. Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras funktionen.
5.10 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera/inaktivera Barnlåset
1. Se till att produkten är inaktiverad.
Det får inte visas några symboler på
kontrollpanelen, förutom
/
/
.
2.
Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
blinkar på kontrollpanelen.
3.
Tryck på
blinkar.
4.
I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är aktiverat.
Timern kan användas som signalur när
kokzoner inte används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och aktivera
timern, men ställ inte in värmeläget.
5.8 Stop+Go
Funktionen Stop+Go
ställer in alla
påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget (
).
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck
. I displayen visas symbolen
.
på
• För att avaktivera denna funktion, tryck
på
. Displayen visar värmeläget
som du ställde in tidigare.
När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen och displayen
visar de nya värmelägena.
5.9 Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
medan symbolen
Barnlåset inaktiveras genom att
stegen ovan görs igen. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är inaktiverat.
För att inaktivera barnlåset för ett
enstaka tillagningstillfälle
1. Aktivera och inaktivera den kokzon
som behövs.
2.
När displayen visar
trycker du på
tills displayen visar
.
3. Ställ in ett värmeläge för kokzonen
på mindre än 4 sekunder.
4. När du inaktiverar hällen aktiveras
Barnlåset.
5.11 OptiHeat Control
(trestegs restvärmeindikering)
OptiHeat Control visar restvärmenivån (
\
\
). Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Värmen i kokkärlet värmer upp glaskeramiken.
SVENSKA
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
5.12 Automatisk avstängning
Hällen stängs av automatiskt om:
• Alla kokzoner är avaktiverade
.
• Du spiller något eller sätter något på
hällens kontrollpanel längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.).
En ljudsignal ljuder och hällen stängs
av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
13
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
och kokDisplayen visar symbolen
zonen stängs av automatiskt efter 2
minuter.
• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund (se tabellen) visar displayen symbolen
och hällen stängs av.
Värmeläge
-
Avstängningstid
6,0 timmar
5,0 timmar
4,0 timmar
-
1,5 timmar
6. HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl för
induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion
genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Fel: aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• Du kan sätta en magnet i kokkärlets
botten.
Kokkärlets botten skall vara så
tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt
till storleken på kokkärlets botten
upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste ha en minimidiameter.
Kokzon
Minsta kokkärlsdiameter [mm]
Höger bak 180 mm
145
Höger fram 180 mm
145
Vänster bak 145 mm
125
Vänster fram 210 mm
180
6.2 Buller under användning
Om du hör:
• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Visslande ljud: använder du en eller
flera kokzoner med höga effektnivåer
och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga energinivåer.
• Klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.
14 www.aeg.com
De beskrivna ljuden är normala och
antyder inte att det är något fel på
produkten.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
6.3 Spara energi
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
• Sätt om möjligt alltid ett lock
på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan
den slås på.
Vär- Använd för:
meläge
Tid
Tips
Håll maten som du tillagat varm efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
min
Tillsätt några matskedar
vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg, pannkakor,
munkar
efter
behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek),
fritera pommes frites
1
Effektfunktionen är bäst för att värma
upp stora mängder vatten.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på
glaskeramiken har ingen inverkan
på hur produkten fungerar.
SVENSKA
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenring-
15
ar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik
eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig
duk och lite rengöringsmedel.
3. När du är klar, torka av produkten
med en torr trasa.
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
8.1 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor
svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills temperaturen i
produkten har svalnat.
Strömindikatorn tänds när produkten är igång.
2. Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
3. Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och
temperaturvredet till av-läget.
8.2 Aktivera och avaktivera
produkten
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en
ugnsfunktion.
8.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Av-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma
tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att
aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C
lägre än vid över/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå. De övre och
undre värmeelementen är igång samtidigt.
Pizza/paj
För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.
Bryning
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar
runt maträtten.
16 www.aeg.com
Ugnsfunktion
Tillämpning
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För
rostning av bröd. Värmen kommer från hela grillelementet.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
8.4 Funktionslås
Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.
Funktionslåset avaktiverar inte
strömförsörjningen till spisen.
Låsa ugnen
Vrid vredet till symbolen
hoppar ut cirka 2 mm.
. Vredet
Låsa upp ugnen
Tryck på vredet och vrid det till önskat
läge.
2.
8.5 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas.
3.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstemperaturen.
4.
5.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten eller originalreservdelar.
6.
1.
Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet) i
mitten av köttet.
7.
8.
Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten. Matlagningstermometerns symbol
blinkar på displayen.
Tryck på knapparna + eller - för att
ställa in önskad innertemperatur. Du
kan ställa in temperaturen mellan 30
och 99 °C.
Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i matlagningstermometerns uttag under
tillagningen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
Avaktivera produkten.
Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
SVENSKA
VARNING
Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och
kontakt. Det finns risk för att du
bränner dig.
17
Om köttet inte tillagas som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
8.6 Sätta in ugnstillbehör
Grill- / stekpannan och ugnsgallret har sidokanter. Dessa kanter
och formen av styrskenorna är en
specialanordning för att förhindra att kokkärlen glider.
Sätta in ugnsgallret och långpannan
tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3 4
1 Indikator för Signalur
2 Tidvisning
3 Indikator för funktionen Klockslag
4 Indikator för matlagningstermome-
tern
5 Knappen +
6 Knappen -
6
5
9.2 Signalur
Funktionen har dock ingen effekt
på vissa ugnsfunktioner.
Inställning av Signalur
1. Tryck på knappen + eller -.
2. Ställ in tiden med knapparna + och (längsta tid är 2 timmar och 30 minuter).
18 www.aeg.com
3.
Efter 5 sekunder börjar klockan räkna ner.
4.
När den inställda tiden går ut trycker
du på valfri knapp för att stänga av
signalen.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar
på emaljen.
10.1 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bak-
ningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den
lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–
15 minuter, om du bakar kakor på mer
än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt gräddad
på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att
minska gräddningstiden
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i de- Använd mindre vätska. Kontrollegen
ra mixningstiden. Speciellt om du
använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid Ställ in en kortare gräddningstid
Ställ in en högre temperatur
SVENSKA
Bakresultat
Möjlig orsak
19
Lösning
Kakan blir inte
jämnt gräddad
För hög temperatur
och för kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng
gräddningstiden
Kakan blir inte
jämnt gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas
inte med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
10.2 Baka i varmluft
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Franskbullar
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med
fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vitt bröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Småkakor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Braspannekaka
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
20 www.aeg.com
10.3 Traditionell bakning
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
SVENSKA
21
10.4 Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tjock - med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tunn botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
10.5 Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
10.6 Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
22 www.aeg.com
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
10.7 Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
SVENSKA
23
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
180
60-70
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Lägg/bog/revben
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
3
200
60-70
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Fågel
Typ av kött
10.8 Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
24 www.aeg.com
Kalv
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
10.9 Varmluftstillagning
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
SVENSKA
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Lasagne, hemlagad
Typ av mat
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
25
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt
från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 =
40 min.
10.10 Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
26 www.aeg.com
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Pommes frites,
frusna
Typ av mat
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt
från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 =
40 min.
10.11 Matlagningstermometer - tabell
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Engelsk rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Engelsk rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
80
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Fläskstek
SVENSKA
27
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
75-80
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
Grillområdet är inställt i mitten av nivån
10.12 Grillning
Använd alltid grillfunktionen med
maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska
fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av
kött eller fisk.
Livsmedelstyper för
grillning
Galler
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i
20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
10.13 Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper för torkning
Bönor
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
60-70
3
1–4
6-8
28 www.aeg.com
Livsmedelstyper för torkning
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Paprika (skuren i strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper för torkning
10.14 Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
Typ av mat
Gal- Tid i minuler
ter
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden
väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kyckling, 1000
g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp
och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar,
300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2
dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om
den fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.
Vi rekommenderar därför tillagning vid
SVENSKA
29
låga temperaturer och att inte bryna mat
för hårt.
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du
lättare få bort smuts och den bränner
inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras
med en fuktig trasa eller svamp.
Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Följ samma regler
när du rengör ugnens kontrollpanel.
11.1 Katalytiska väggar och
tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna
när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring
ska ugnen värmas upp regelbundet
utan mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig
svamp.
VARNING
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande
medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska
ytan påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
11.2 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
30 www.aeg.com
Borttagning av ugnsstegarna
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt!
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt.
Felaktig installation kan skada
emaljen.
11.3 Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
VARNING
När luckans glaspaneler skadas
eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra
detta måste du byta ut dem.
Kontakta ditt lokala servicecenter
för ytterligare information.
SVENSKA
31
Ta bort luckan:
Öppna luckan helt.
Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Avlägsna luckan.
1.
2.
1
2
Luckan tas bort genom att du
drar den utåt först på ena sidan
och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning när rengöringen är klar. Du ska höra
ett klickljud när du sätter tillbaka luckan.
Använd en tång om det behövs.
11.4 Ugnsglaspaneler
Glaset i luckan på din produkt
kan skilja sig från den typ och
form du ser på bilderna. Antalet
glas kan skilja sig.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt
för att frigöra klämlåset.
2.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör luckglasen.
B
3.
4.
Följ stegen i motsatt ordning för att sätta
tillbaka glasen.
11.5 Ugnslampa
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada
ugnsbelysningen och lampglaset.
32 www.aeg.com
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål upp till 300 °C.
3.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
11.7 Ta bort förvaringslådan
11.6 Byte av ugnslampan
1.
Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den
vänstra stegen för att komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål (t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till
300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när
ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som
t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
12. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
alls eller hällens display
visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte
isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
33
Lösning
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Funktionslåset/Låset/
Barnlåset (beroende på
modell) aktiveras.
Inaktivera Låset/Barnlåset/Funktionslåset (beroende på modell).
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar Kontrollera inställningarär inte gjorda.
na.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar
för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i
ugnen längre än 15–20
minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är avstängd
men låter fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande.
Ingen åtgärd behövs.
Detta är normalt.
Hällens display visar "F". Kokkärlet är olämpligt el- Använd rätt typ av kokler för litet, eller inget
kärl.
kokkärl är placerat på
kokzonen.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Du satte inte in spetsen
på matlagningstermometern på rätt sätt i köttet.
För in matlagningstermometern så att spetsen
hamnar mitt i köttstycket.
Klockans display visar
"F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller
så sitter inte kontakten
ordentligt i uttaget.
Sätt i matlagningstermometerns kontakt så långt
det går i uttaget på ugnens sidovägg.
Displayen visar ett felmeddelande som inte
finns i listan "F....".
Det har uppstått ett fel
på produkten.
Koppla bort produkten
från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla
från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F
och en siffra visas igen,
kontaktar du din återförsäljare eller serviceavdelningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
34 www.aeg.com
13. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Mått
Höjd
850-939 mm
Vikt
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
Om du ansluter stickproppen
från spisen till en 3-faskontakt,
måste den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
13.1 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet.
Om du inte installerar det kan
produkten tippa över.
Din produkt har symbolen som
visas på bilden (i förekommande
fall) för att påminna dig om att
montera tippskyddet.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
FÖRSIKTIGHET
Mer information om hur produkten ska installeras finns i ett separat installationshäfte.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
35
892950983-A-382012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement