AEG 42106IUWN User manual

AEG 42106IUWN User manual
42106IU
SV Bruksanvisning
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
UGN - KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före
installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till
att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar
skada.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer
med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras
beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Barn ska inte leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Det finns risk för
kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen
används. Det finns risk för skada eller
bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller
knapplåsfunktion ska det användas.
Det hindrar småbarn och husdjur från
att oavsiktligt sätta på ugnen.
1.2 Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation.
Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
1.3 Installation
• Förutsättningar för installation för den
här produkten beskrivs på etiketten
(eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta
ett auktoriserat servicecenter. Detta
för att förhindra konstruktionsskador
eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte
produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det
kan göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv
och standarder i landet där produkten
används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering
och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten
i handtaget.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i
förekommande fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Placera inte produkten på en sockel.
1.4 Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
• Information om spänningen finns på
typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
4
www.aeg.com
• Den elektriska installationen måste ha
en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla
poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan
verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter
till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller komma nära den varma luckan
på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller
förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från uttaget. Dra alltid
i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
•
•
•
•
•
•
•
•
1.5 Användning
• Använd produkten bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte
användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada
på person eller skada på egendom.
• Övervaka alltid produkten under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar
luckan när produkten används. Het
ånga kan strömma ut. Det finns risk att
bränna sig.
• Använd inte produkten om den har
kontakt med vatten. Använd inte produkten med våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick
eller kokkärlslock på ytorna eftersom
de kan bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
•
•
•
•
•
•
•
Använd handskar när du sätter in eller
tar ut tillbehör eller formar.
Produkten och åtkomliga delar blir
heta under användning. Var försiktig
så att du inte rör vid värmeelementen.
Håll barn borta från produkten om de
inte är under uppsikt hela tiden.
Öppna luckan försiktigt. Användning
av ingredienser som innehåller alkohol
kan producera en blandning av luft
och alkohol. Det finns då risk för
brand.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar
luckan.
Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga
produkter och/eller föremål som lätt
smälter (av plast eller aluminium) i, i
närheten av eller på produkten. Det
finns risk för explosion eller brand.
Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
Använd inte kokzonerna utan eller
med tomma kokkärl
Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.
Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada
på produktens emalj.
Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten
aluminium eller med skadad botten
kan repa hällens yta om de dras över
den.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart
SVENSKA
•
•
•
•
•
värmebeständiga föremål där (i förekommande fall).
Täck inte över ugnens ångventiler. De
sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).
Sätt inte något på hällen som kan
smälta.
Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada
hällen.
Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30
cm från induktionskokzonen när den är
påslagen.
1.6 Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före
underhåll. Det finns risk att bränna sig.
Det finns risk att glaspanelerna kan
spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra
matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att
ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras
med milt handdiskmedel och vatten.
Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande
svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande
fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metall-
•
•
•
•
•
•
5
skrapa. Innerglasets värmebeständiga
yta kan spricka och gå sönder.
När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung.
Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast
är avsedda för användning i produkter
som denna. De kan inte användas för
att lysa upp ett rum, varken helt eller
delvis.
Om det blir nödvändigt att byta ut
lampan, byter du mot en med samma
effekt som är specialdesignad för produkter som denna.
Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
1.7 Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera
eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
1.8 Bortskaffande av
apparaten
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera
den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan
inte barn eller små djur stängas in i
produkten. Risk för kvävning.
6
www.aeg.com
2. PRODUKTBESKRIVNING
2.1 Allmän översikt
1
2
3
1 Strömindikator
4 5
2 Vred för ugnsfunktionerna
6
11
7
8
9
5
4
3
2
1
3 Temperatur-/tidsdisplay
4 Temperaturvred
5 Temperaturindikator
6 Vred för hällen
7 Uttag för matlagningstermometer
8 Värmeelement
10
9 Ugnslampa
10 Fläkt- och värmeelement
11 Ugnsstegar
2.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
1 Induktionskokzon 1400 W, med ef-
140 mm
180 mm
fektfunktion 2500 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
fektfunktion 2800 W
180 mm
210 mm
4 Induktionskokzon 1800 W, med ef-
fektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med ef-
fektfunktion 3600 W
6
5
4
2.3 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
3. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
3.1 Första rengöring
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
SVENSKA
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
3.2 Ställa klockan
Ugnen kan bara användas efter
att tiden har ställts in.
När produkten har anslutits till elnätet eller efter ett strömavbrott, blinkar klockans kontrollampa automatiskt. Starta
med steg 2.
1. Ändra tiden genom att trycka på "+"
och "- " samtidigt tills tidsindikatorn
blinkar.
2. Ställ in tiden med "+" eller "- ".
3. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
1.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
2. Låt produkten vara igång i en timme.
3.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
4. Låt produkten vara igång i tio minuter.
5.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta
är normalt. Kontrollera att luftflödet är
tillräckligt.
3.4 Barnlås
Barnlåset är som standard aktiverat.
När timerfunktionen är aktiv kan
du inte ändra den aktuella tiden.
3.3 Bränna ur ugnen
Upphetta den tomma produkten för att
bränna bort återstående fett.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera barnlåset
1.
Tryck på lucktätningen (B) på varje
sida. Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
2
B
1
7
8
www.aeg.com
3.
Lossa spaken (1), flytta den åt höger
(2) och sätt tillbaka den.
4.
Håll i lucktätningen (B) i varje sida
och sätt den på luckans innerkant.
Sätt lucktätningen i luckans övre
kant.
1
2
B
Aktivera barnlåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
4. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
7
6
5
SVENSKA
9
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna,
displayerna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
1
Touch-kontroll
Funktion
Timerdisplay
Visar tiden i minuter.
2
Väljer kokzonen.
3
Ökar eller minskar tiden.
/
4
Aktiverar eller inaktiverar funktionslåset
eller barnlåset.
5
Aktiverar effektfunktionen.
6
Aktiverar eller inaktiverar Stop + Gofunktionen.
7
Värmelägesdisplay
Visar det inställda värmeläget.
4.2 Värmelägesdisplay
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Stop + Go-funktionen är på.
Automax är aktiverat.
Effektfunktionen är inkopplad.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (trestegs restvärmeindikering): tillagar
fortfarande / varmhållning / restvärme.
/
Funktionslås/Barnlås är aktiverat.
Det är fel typ eller ett för litet kokkärl eller finns inget
kokkärl på kokzonen.
Automatisk avstängning är aktiverad.
4.3 Värmeläge
Vrid vredet medurs för att aktivera en
kokzon eller öka värmeläget. Displayen
visar värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeför att avakläget. Vrid vredet till läge
tivera.
4.4 Automax
Med den automatiska uppvärmningsfunktionen kan du få önskat värmeläge
på kort tid. Den ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagram-
met) och sänker sedan värmen till valt
läge.
Starta funktionen Automax:
1.
Vrid kokzonsvredet till A-läget.
tänds på displayen.
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "av"-läget.
10 www.aeg.com
1.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5 Effektfunktion
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiv i maximalt 10 minuter.
Därefter ställs induktionskokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. Aktivera genom att vrida vredet till nödvän.
digt värmeläge och tryck sedan på
tänds på displayen. För att avaktivera
funktionen ändrar du värmeläget.
4.6 Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten
mellan två kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till
den högsta nivån för en kokzon i paret
och minskar effektnivån för den andra
kokzonen. Displayen för den reducerade
kokzonen ändras mellan två nivåer.
Ställ in kokzonen. Tryck på
flera
gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.
Du måste ställa in kokzonen innan du kan ställa timern.
2. Ställ in värmeläget för kokzonen. Du
kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.
3. Aktivera timern eller ändra inställd
tid genom att trycka på + eller - på
hällens kontrollpanel. Den maximala
tiden du kan ställa in är 99 minuter.
Kokzonens indikering blinkar sakta.
Timern börjar räkna ned.
4. Du kan se återstående tid genom att
trycka på
flera gånger tills indikeringen för nödvändig kokzon blinkar snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
När inställd tid nåtts blinkar 00 och
en ljudsignal hörs. Kokzonen inaktiveras.
5.
Tryck på
len.
för att stänga av signa-
Om du vill avaktivera timern innan inställd tid nåtts ställer du in
och trycker på -.
kokzonen på
Den kvarvarande tiden räknas ner
till 00. Kokzonens indikering
slocknar.
Timern kan användas som signalur när
kokzoner inte används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och aktivera
timern, men ställ inte in värmeläget.
4.8 Stop+Go
Funktionen Stop+Go
ställer in alla
påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget (
).
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck
. I displayen visas symbolen
.
på
• För att avaktivera denna funktion, tryck
på
. Displayen visar värmeläget
som du ställde in tidigare.
4.7 Timer
Använd den för att ställa in en automatisk avstängningstid för en kokzon.
När du ändrar värmelägena inaktiveras funktionen och displayen
visar de nya värmelägena.
SVENSKA
4.
4.9 Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
1. Ställ in ett värmeläge.
2. För att aktivera denna funktion, tryck
. I displayen visas symbolen
på
i 4 sekunder.
3. För att avaktivera denna funktion,
tryck på
. Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras funktionen.
4.10 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera Barnlåset
1. Se till att produkten är inaktiverad.
Det får inte visas några symboler på
/
/
kontrollpanelen, förutom
.
2.
Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
blinkar på kontrollpanelen.
3.
Tryck på
blinkar.
4.
I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är aktiverat.
medan symbolen
Barnlåset inaktiveras genom att
stegen ovan görs igen. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder. Barnlåset är inaktiverat.
Inaktivera Barnlåset för en enstaka
tillagning
1. Aktivera och inaktivera den kokzon
som behövs.
När du inaktiverar hällen aktiveras
Barnlåset.
4.11 OptiHeat Control
(trestegs restvärmeindikering)
OptiHeat Control visar restvärmenivån (
\
\
). Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Värmen i kokkärlet värmer upp glaskeramiken.
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
4.12 Automatisk avstängning
Hällen stängs av automatiskt om:
• Alla kokzoner är avaktiverade
.
• Du spiller något eller sätter något på
hällens kontrollpanel längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.).
En ljudsignal ljuder och hällen stängs
av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
och kokDisplayen visar symbolen
zonen stängs av automatiskt efter 2
minuter.
• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund (se tabellen) visar displayen symbolen
och hällen stängs av.
Värmeläge
-
2.
När displayen visar
trycker du på
tills displayen visar
.
3. Ställ in ett värmeläge för kokzonen
på mindre än 4 sekunder.
11
Avstängningstid
6,0 timmar
5,0 timmar
4,0 timmar
-
1,5 timmar
12 www.aeg.com
5. HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
5.1 Kokkärl för
induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion
genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Fel: aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• Du kan sätta en magnet i kokkärlets
botten.
Kokkärlets botten skall vara så
tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt
till storleken på kokkärlets botten
upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens
storlek.
Vär- Använd för:
meläge
5.2 Buller under användning
Om du hör:
• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Visslande ljud: använder du en eller
flera kokzoner med höga effektnivåer
och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga energinivåer.
• Klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.
De beskrivna ljuden är normala och
antyder inte att det är något fel på
produkten.
5.3 Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock
på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan
den slås på.
5.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Tips
Håll maten som du tillagat varm efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
1
SVENSKA
13
Vär- Använd för:
meläge
Tid
Tips
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
min
Tillsätt några matskedar
vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg, pannkakor,
munkar
efter
behov
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek),
fritera pommes frites
Effektfunktionen är bäst för att värma
upp stora mängder vatten.
6. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på
glaskeramiken har ingen inverkan
på hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
– Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
1.
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik
eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig
duk och lite rengöringsmedel.
3. När du är klar, torka av produkten
med en torr trasa.
7. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
7.1 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor
svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills temperaturen i
produkten har svalnat.
14 www.aeg.com
7.2 Aktivera och avaktivera
produkten
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en
ugnsfunktion.
Strömindikatorn tänds när produkten är igång.
2.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
3. Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och
temperaturvredet till av-läget.
7.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Av-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma
tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att
aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C
lägre än vid över/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå. De övre och
undre värmeelementen är igång samtidigt.
Pizza/paj
För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.
Bryning
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar
runt maträtten.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För
rostning av bröd. Värmen kommer från hela grillelementet.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
7.4 Funktionslås
Låsa upp ugnen
Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.
Tryck på vredet och vrid det till önskat
läge.
Funktionslåset avaktiverar inte
strömförsörjningen till spisen.
Låsa ugnen
Vrid vredet till symbolen
hoppar ut cirka 2 mm.
. Vredet
SVENSKA
15
8. UGN - KLOCKFUNKTIONER
8.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3 4
1 Indikator för Signalur
2 Tidvisning
3 Indikator för funktionen Klocka
4 Indikator för matlagningstermome-
tern
5 Knappen +
6 Knappen -
6
5
8.2 Signalur
Funktionen har dock ingen effekt
på vissa ugnsfunktioner.
Inställning av Signalur
Tryck på knappen + eller -.
Ställ in tiden med knapparna + och (längsta tid är 2 timmar och 30 minuter).
Efter 5 sekunder börjar klockan räkna ner.
4. När den inställda tiden går ut trycker
du på valfri knapp för att stänga av
signalen.
3.
1.
2.
9. UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstermometern.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten eller originalreservdelar.
1.
Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet) i
mitten av köttet.
2.
Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten. Matlagningstermometersymbolen
blinkar på displayen.
3. Tryck på knapparna + eller - för att
ställa in önskad innertemperatur. Du
16 www.aeg.com
kan ställa in temperaturen mellan 30
och 99 °C.
4. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
5. Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
6. En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
7.
8.
Avaktivera produkten.
Ta ur matlagningstermometern från
sitt uttag. Ta ut köttet ur produkten.
VARNING
Var försiktig när du avlägsnar
matlagningstermometerns spets
och kontakt. Det finns risk för att
du bränna dig.
Om köttet inte tillagas som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
9.2 Sätta in ugnstillbehör
Grill- / stekpannan och ugnsgallret har sidokanter. Dessa kanter
och formen av styrskenorna är en
specialanordning för att förhindra att kokkärlen glider.
Sätta in ugnsgallret och långpannan
tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar
på emaljen.
10.1 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
SVENSKA
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den
lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
17
• Bakningstiden kan förlängas med 10–
15 minuter, om du bakar kakor på mer
än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt gräddad
på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att
minska gräddningstiden
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i de- Använd mindre vätska. Kontrollegen
ra mixningstiden. Speciellt om du
använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte
jämnt gräddad
För hög temperatur
och för kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng
gräddningstiden
Kakan blir inte
jämnt gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas
inte med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Ställ in en högre temperatur
10.2 Baka i varmluft
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med
fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
18 www.aeg.com
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Rågbröd, blandning
Typ av bakverk
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Braspannekaka
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
10.3 Traditionell bakning
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
SVENSKA
Typ av bakverk
19
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
10.4 Pizza-tabell
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av mat
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tjock - med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tunn botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
20 www.aeg.com
Typ av mat
Tårtor, frusna
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
10.5 Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
10.6 Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
SVENSKA
21
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
10.7 Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
180
60-70
Typ av kött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Lägg/bog/revben
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Gris
Typ av kött
22 www.aeg.com
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
10.8 Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
SVENSKA
23
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
10.9 Varmluftstillagning
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
Typ av mat
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt
från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 =
40 min.
24 www.aeg.com
10.10 Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt
från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 =
40 min.
10.11 Matlagningstermometer
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Engelsk rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Typ av kött
SVENSKA
25
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Engelsk rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Fläskstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
75-80
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
10.12 Grillning
Använd alltid grillfunktionen med
maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska
fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av
kött eller fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av nivån
26 www.aeg.com
Livsmedelstyper för
grillning
Galler
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
Lammkotletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i
20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
10.13 Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper för torkning
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper för torkning
10.14 Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden
väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.
SVENSKA
Typ av mat
Gal- Tid i minuler
ter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
27
Kyckling, 1000
g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp
och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar,
300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2
dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om
den fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.
Vi rekommenderar därför tillagning vid
låga temperaturer och att inte bryna mat
för hårt.
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du
lättare få bort smuts och den bränner
inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras
med en fuktig trasa eller svamp.
Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Följ samma regler
när du rengör ugnens kontrollpanel.
11.1 Katalytiska väggar och
tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna
när ugnen är igång.
28 www.aeg.com
För att stödja denna självrengöring
ska ugnen värmas upp regelbundet
utan mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig
svamp.
Missfärgning av den katalytiska
ytan påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
11.2 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
VARNING
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande
medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
Borttagning av ugnsstegarna
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt!
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt.
Felaktig installation kan skada
emaljen.
11.3 Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
SVENSKA
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
29
VARNING
När luckans glaspaneler skadas
eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra
detta måste du byta ut dem.
Kontakta ditt lokala servicecenter
för ytterligare information.
Ta bort luckan:
Öppna luckan helt.
Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Avlägsna luckan.
1.
2.
1
2
Luckan tas bort genom att du
drar den utåt först på ena sidan
och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning när rengöringen är klar. Du ska höra
ett klickljud när du sätter tillbaka luckan.
Använd en tång om det behövs.
11.4 Ugnsglaspaneler
Glaset i luckan på din produkt
kan skilja sig från den typ och
form du ser på bilderna. Antalet
glas kan skilja sig.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt
för att frigöra klämlåset.
2.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör luckglasen.
B
3.
4.
30 www.aeg.com
För att sätta tillbaka glasen, följ stegen
ovan i motsatt ordning.
3.
11.5 Ugnslampa
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada
ugnsbelysningen och lampglaset.
Byte av ugnslampan
Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
1.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
11.6 Byte av ugnslampan
1.
Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den
vänstra stegen för att komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål (t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till
300 °C.
11.7 Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när
ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som
t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
SVENSKA
31
12. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
alls eller hällens display
visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte
isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Barnlåset är aktiverat.
Avaktivera barnlåset.
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar Kontrollera inställningarär inte gjorda.
na.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar
för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i
ugnen längre än 15–20
minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är avstängd
men låter fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande.
Ingen åtgärd behövs.
Detta är normalt.
Hällens display visar "F". Kokkärlet är olämpligt el- Använd rätt typ av kokler för litet, eller inget
kärl.
kokkärl är placerat på
kokzonen.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Du förde inte in matlagningstermometerns
spets korrekt i köttet.
För in matlagningstermometern så att spetsen
hamnar mitt i köttstycket.
Klockans display visar
"F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller
så sitter inte kontakten
ordentligt i uttaget.
Sätt matlagningstermometerns kontakt så långt
in som det går i uttaget
på ugnens sida.
Displayen visar ett felmeddelande som inte
finns i listan "F....".
Det har uppstått ett fel
på produkten.
Koppla bort produkten
från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla
från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F
och en siffra visas igen,
kontaktar du din återförsäljare eller serviceavdelningen.
32 www.aeg.com
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. TEKNISKA DATA
Mått
Mått
Höjd
850-939 mm
Vikt
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
Om du ansluter stickproppen
från spisen till en 3-faskontakt,
måste den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
33
34 www.aeg.com
SVENSKA
35
892950488-A-152012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement