HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI7132W User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSI7132W User manual
QSI7132
Bruksanvisning
Spis
2
Innehåll
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
3
Säkerhet för barn och handikappade
3
Allmän säkerhet
3
Installation
3
Elektrisk anslutning
4
Användning
4
Underhåll och rengöring
5
Kundservice
6
Bortskaffande av apparaten
6
PRODUKTBESKRIVNING
6
Allmän översikt
6
Tillbehör
7
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
7
Första rengöring
7
Ställa klockan
8
Förvärm
8
Luckspärr
8
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
9
Sätta på och stänga av effektfunktionen
11
Användning av timern
11
Aktivera funktionen STOP+GO
12
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
12
Barnlås
12
Säkerhetsavstängning
12
HÄLL – RÅD OCH TIPS
13
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
14
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
15
Kylfläkt
Aktivera och avaktivera produkten
Ugnsfunktioner
Funktionslås
UGN - KLOCKFUNKTIONER
Temperatur-/tidsdisplay
Timerfunktion
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Matlagningstermometer
Sätta in ugnstillbehör
UGN – RÅD OCH TIPS
Bakning
Stekning
Matlagningstermometer
Grillning
Torkning
Avfrostning
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Katalytiska väggar och tak
Ugnsstege
Rengöring av ugnsluckan
Ugnslucka och luckglas
Ugnslampa
Ta bort förvaringslådan
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
TEKNISKA DATA
MILJÖSKYDD
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
22
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
34
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte
leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det
finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn
och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Förutsättningar för installation för den här produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten
om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta
inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används
måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande
fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Placera inte produkten på en sockel.
4
Säkerhetsinformation
Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Användning
• Använd produkten bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på
egendom.
• Övervaka alltid produkten under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma
ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med
våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Lägg inte
metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att du inte rör
vid värmeelementen. Håll barn borta från produkten om de inte är under uppsikt hela
tiden.
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter
och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl
Säkerhetsinformation
5
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.
• Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie
– ställ inte hett vatten direkt i produkten
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande
fall).
• Sätt inte något på hällen som kan smälta.
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme (t.ex. tunn metallväv eller värmeledare med metallöverdrag) under kokkärlen. Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
• Om du har en inopererad pacemaker måste du hålla överkroppen minst 30 cm från induktionskokzonen när den är påslagen.
Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns risk
att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan
orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka
korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på
värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är
specialdesignad för produkter som denna.
6
Produktbeskrivning
• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt. Låt
produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Bortskaffande av apparaten
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Risk
för kvävning.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
11
5
4
3
2
1
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Strömindikator
Vred för ugnsfunktionerna
Temperatur-/tidsdisplay
Temperaturvred
Temperaturindikator
Vred för hällen
Uttag för matlagningstermometer
Värmeelement
Ugnslampa
Innan maskinen används första gången
7
10 Fläkt- och värmeelement
11 Ugnsstegar
Beskrivning av hällen
1
2
140
mm
180
mm
180
mm
210
mm
6
3
4
5
1 Induktionskokzon 1400 W, med effektfunktion 2500 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
4 Induktionskokzon 1800 W, med effektfunktion 2800 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3600 W
Tillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
• Proffsplåt
För småfranska, kringlor och småkakor.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den första gången
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
8
Innan maskinen används första gången
Ställa klockan
Ugnen kan bara användas efter att tiden har ställts in.
När produkten har anslutits till elnätet eller efter ett strömavbrott, blinkar klockans kontrollampa automatiskt. Starta med steg 2.
1. Ändra tiden genom att trycka på "+" och "- " samtidigt tills tidsindikatorn blinkar.
2. Ställ in tiden med "+" eller "- ".
3. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
När timerfunktionen är aktiv kan du inte ändra den aktuella tiden.
Förvärm
1. Ställ in funktion och maxtemperatur.
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 1 timme.
3. Ställ in funktion och maxtemperatur.
4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.
5. Ställ in funktion och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt och rök. Detta
är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
Luckspärr
Luckspärren är som standard aktiverad.
Öppna och stänga luckan
För spärren åt höger för att öppna luckan.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera luckspärren
1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.
Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.
2
B
1
Häll – daglig användning
3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2)
och sätt tillbaka den.
1
2
4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.
B
Aktivera luckspärren
Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten inaktiverar inte luckspärren.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
7
6
5
9
10
Häll – daglig användning
Använd touchkontrollerna för att betjäna produkten. Indikeringar, displayer och ljudsignaler
markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touchkontroll
Timerdisplay
1
Funktion
Visar tiden i minuter
För att välja kokzon
2
3
/
Ökar eller minskar tiden
4
låssymbol
Aktiverar och inaktiverar funktionslåset eller barnlåset
5
Aktiverar effektfunktionen
6
Sätter på och stänger av funktionen STOP+GO
Värmelägesdisplay
7
Visar det inställda värmeläget
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
Kokzonen är på
-
Varmhållning
Automax är aktiverat
Effektfunktion
+ siffra
Ett fel har uppstått
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme
/
Funktionslåset/barnlåset är aktiverat
Olämpligt eller för litet kokkärl eller inget kokkärl på kokzonen
Automatisk avstängning är aktiverad
Värmeläge
Vrid vredet medurs för att aktivera en kokzon eller öka värmeläget. Displayen visar värmeläget.
Vrid vredet moturs för att minska värmeläget. Vrid vredet till läge för att avaktivera.
11
Häll – daglig användning
Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du
aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer
in högsta värme under en viss tid (se bilden) och
sänker sedan värmen till valt läge.
Starta Automax för en kokzon:
1. Vrid kokzonsvredet till "A"-läget tills du ser
på displayen
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida vredet
till "AV"-läget.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sätta på och stänga av effektfunktionen
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är
aktiverad i högst 10 minuter. Efter detta kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till värmeläge 9. För att sätta på, välj värmeläge med vreden, tryck sedan på , tänds.
För att stänga av funktionen ändrar du värmeläget.
Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan två
kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till den maximala nivån för en
kokzon i paret. Minskar automatiskt effekten i den
andra kokzonen till en lägre nivå. Displayen för
den reducerade kokzonen växlar mellan två nivåer.
Användning av timern
Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen skall vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter du har ställt in timern.
• Val av kokzon:Tryck flera gånger på tills indikatorn för önskad kokzon tänds.
• Starta eller ändra timern: Tryck på eller för timern för att ställa in tiden ( 00 99 minuter). När indikatorn för kokzonen blinkar saktare räknas tiden ned.
• Stoppa timern: Välj kokzon med och tryck på för att stänga av timern. Den återstående tiden räknas ned till 00 . Kokzonens indikator slocknar.
• Kontroll av återstående tid: Välj kokzonen med . Kokzonens indikator blinkar fortare. Displayen visar den återstående tiden.
När tiden löper ut avges en ljudsignal och 00 blinkar. Kokzonen stängs av.
12
Häll – daglig användning
• Stänga av ljudsignalen: Tryck på .
Timern kan användas som äggklocka när kokzoner inte används. Tryck på . Tryck på
eller för timern för att ställa in tiden. När tiden löper ut avges en ljudsignal och 00
blinkar.
Aktivera funktionen STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.
för att aktivera denna funktion. Symbolen tänds.
• Tryck på
för att stänga av funktionen. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
• Tryck på
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Du kan låsa kontrollpanelen. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av vämeläget.
För att aktivera denna funktion, tryck på . Symbolen visas i 4 sekunder.
Timern stängs inte av.
För att stoppa denna funktion, tryck på . Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av produkten stängs också denna funktion av.
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera Barnlåset
1. Se till att produkten är inaktiverad. Det får inte visas några symboler på kontrollpanelen, förutom / / .
2. Tryck på i 4 sekunder. Symbolen blinkar på kontrollpanelen.
3. Tryck på medan symbolen blinkar.
4. I displayen visas symbolen i 4 sekunder. Barnlåset är aktiverat.
Barnlåset avaktiveras genom att stegen ovan görs igen. I displayen visas symbolen
sekunder. Barnlåset är inaktiverat.
i4
Inaktivera Barnlåset för en enstaka tillagning
1. Aktivera och avaktivera den kokzon som behövs.
2. När displayen visar trycker du på tills displayen visar .
3. Ställ in ett värmeläge för kokzonen på mindre än 4 sekunder.
4. När du inaktiverar hällen aktiveras Barnlåset.
OptiHeat Control (3 stegs restvärmeindikering)
VARNING
\ \ Risk för brännskador på grund av restvärme!
OptiHeat Control visar nivån på restvärmen. Induktionskokzonerna skapar den värme som
behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp något av kokkärlets restvärme.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda .
Häll – råd och tips
13
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål (t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än 10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste
kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. Symbolen tänds på displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds symbolen
och hällen stängs av. Se tabellen.
Automatiska avstängningstider
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timmar
HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Kokkärl för induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som
lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.
• En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns. Den magnetiska delen av kokkärlets botten måste dock ha
en minsta diameter på cirka 3/4 av kokzonens storlek.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är
tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.
• Visslande, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.
14
Häll – underhåll och rengöring
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
Anvisning
Varmhållning av tillagad mat
efter be- Täck över maten
hov
1-2
Hollandaisesås, smältning: smör, choklad, gelatin
5-25
minuter
Rör om då och då
1-2
Stanning: omeletter, äggstanning
10-40
minuter
Tillaga med lock
2-3
Sjudning av ris och mjölkbaserade rätter, värmning av färdiglagade rätter
25-50
minuter
Tillsätt minst dubbla mängden vätska som ris, rör om mjölkrätter under
tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
minuter
Använd max. 1/4 liter vatten för
750 gram potatis
4-5
Tillagning av stora mängder mat, stuvningar och soppor
60-150
minuter
Upp till 3 liter vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
efter be- Vänd efter halva tiden
hov
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, fransys- 5-15
ka, biff
minuter
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulash, grytstek), fritera pommes frites
-1
Vänd efter halva tiden
Effektfunktionen är lämplig för att värma upp stora mängder vatten.
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
Ugn – daglig användning
15
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada
produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en ren duk.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.
Aktivera och avaktivera produkten
1.
2.
3.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en ugnsfunktion.
Strömindikatorn tänds när produkten är igång.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan temperaturen i produkten ökar.
Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet
till av-läget.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
AV-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen
20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.
Bryning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. För att bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.
16
Ugn - klockfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att lysa upp insidan av ugnen.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
Funktionslås
Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden för ugnsfunktionerna.
Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.
Lås ugnen:
Vrid kontrollvredet till symbolen
. Vredet hoppar ut cirka 2 mm.
Lås upp ugnen:
Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.
UGN - KLOCKFUNKTIONER
Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
Indikator för Signalur
Tidvisning
Indikator för funktionen Klockslag
Indikator för matlagningstermometern
Knappen +
Knappen -
1
2
6
3 4
5
Timerfunktion
Denna funktion påverkar inte ugnens drift
Inställning av Timerfunktion
1. Tryck på knappen + eller - .
2. Ställ in tiden med knappen + eller - (maximal tid är 2 timmar 30 minuter).
3. Efter 5 sekunder börjar klockan att räkna ner.
Ugn - använda tillbehören
4.
17
Tryck på en valfri knapp när tiden har gått ut för att stänga av signalen.
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för matlagningstermometern.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten eller originalreservdelar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sätt in matlagningstermometerns spets
(med symbolen på skaftet) i mitten
av köttet.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt i uttaget framtill på produkten.
Matlagningstermometersymbolen
blinkar på displayen.
Tryck på knapparna + eller - för att ställa in önskad innertemperatur. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 och 99
°C.
Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den inställda innertemperaturen. Tryck på valfri
knapp för att stänga av signalen.
Avaktivera produkten.
Ta ur matlagningstermometern från sitt uttag. Ta ut köttet ur produkten.
VARNING
Var försiktig när du avlägsnar matlagningstermometerns spets och kontakt. Det finns risk
för att du bränna dig.
Om köttet inte tillagas som du önskar, utför ovanstående på nytt och ställ in en högre innertemperatur.
18
Ugn – råd och tips
Sätta in ugnstillbehör
Den djupa formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter och formen på styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Sätta in gallret och den djupa formen tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den djupa
formen mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer kan orsaka permanenta
fläckar på emaljen.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är
slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar
igen återtar de sin normala form.
Ugn – råd och tips
19
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som är
nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar kakor på mer än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan
Möjlig orsak
Fel ugnsnivå
Lösning
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
För hög ugnstemperatur
degig, klumpig, vattenränder)
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
För kort gräddningstid
degig, klumpig, vattenränder)
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
För mycket vätska i degen
degig, klumpig, vattenränder)
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Baka i varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød med
fyld
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd / Limpor
2+4
170-180
35-45
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
20
Ugn – råd och tips
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Bradepandekage
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
2+4
160-170
15-25
Muffins
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Sockerkakor/Madeirakakor
Traditionell bakning
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
3-4
200-225
10-20
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
2
175-225
35-45
1-2
190-210
25-40
Vetebröd / Limpor
Vetebröd
Ugn – råd och tips
Typ av bakverk
21
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
22
Ugn – råd och tips
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock
- med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Ugn – råd och tips
23
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
24
Ugn – råd och tips
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Ugn – råd och tips
25
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Varmluftstillagning
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Pizza, hembakade
26
Ugn – råd och tips
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.
Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om
den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites, frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.
Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om
den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Matlagningstermometer
Nötkött
Typ av kött
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Engelsk rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Ugn – råd och tips
Typ av kött
27
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Engelsk rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Fläskstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
75-80
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Grillområdet är inställt i mitten.
Livsmedelstyper för grillning
Nivå
Temperatur °C
Tid i min. / Sida
1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
28
Ugn – råd och tips
Livsmedelstyper för grillning
Nivå
Temperatur °C
Tid i min. / Sida
1
Tid i min. /
Sida 2
Korv
3-4
250
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10-15
5-10
Rostat bröd
3-4
250
2-3
1-2
Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i
strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper
för torkning
Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål. Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300
g
2
30-40
10-20
-
Ugn – underhåll och rengöring
29
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den
fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
Typ av mat
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt
(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar
därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts
och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller
diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ
samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
Katalytiska väggar och tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett
som samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa svamp.
VARNING
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.
30
Ugn – underhåll och rengöring
Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Ugnsstege
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
2.
Dra ut ugnsstegen från den bakre delen
av sidoväggen för att ta ut den.
För att sätta tillbaka ugnsstegen utför du
stegen i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka
framåt!
2
1
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka
bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.
Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.
VARNING
Se till att glaspanelerna har svalnat innan du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går
sönder.
VARNING
När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att förhindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för ytterligare information.
Ugn – underhåll och rengöring
Ta bort luckan:
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta glidstycket tills du hör ett klickande
ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket blockerar
den.
4. Avlägsna luckan.
31
1
Luckan tas bort genom att du drar den utåt
först på ena sidan och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan när rengöringen är
klar. Gör detta genom att följa anvisningarna i
omvänd ordning. Kontrollera att du hör klickljudet när du sätter tillbaka luckan. Det kan
vara nödvändigt att ta i ordentligt.
2
Ugnslucka och luckglas
Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på bilderna. Antalet glas kan skilja sig.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Ta ta i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
B
2.
3.
4.
Dra lucklisten mot luckan för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du
stegen i omvänd ordning. Sätt i det
mindre glaset först och sedan det större.
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
32
Ugn – underhåll och rengöring
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.
Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
3. Vid behov: Byt ut glödlampan mot en
300 °C värmebeständig ugnslampa.
Använd samma typ av ugnslampa.
4.
5.
Montera lampglaset.
Montera den vänstra ugnsstegen.
Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål,
som t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
Om maskinen inte fungerar
33
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte alls eller hällens display visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut.
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Barnlåset är aktiverat.
Avaktivera barnlåset.
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Ugnsbelysningen tänds inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar för
länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15–20 minuter efter
att tillagningen är klar.
Produkten är avstängd men låter fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande.
Ingen åtgärd behövs. Detta är
normalt.
Hällens display visar "F".
Kokkärlet är olämpligt eller för
litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.
Använd rätt typ av kokkärl.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Du förde inte in matlagningstermometerns spets korrekt i
köttet.
För in matlagningstermometern så att spetsen hamnar
mitt i köttstycket.
Klockans display visar "F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller så sitter inte
kontakten ordentligt i uttaget.
Sätt matlagningstermometerns
kontakt så långt in som det går
i uttaget på ugnens sida.
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
"F....".
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F och en siffra visas igen, kontaktar du din återförsäljare eller serviceavdelningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
34
Tekniska data
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TEKNISKA DATA
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Vikt
696 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas.
Annars fungerar inte spisen.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
35
892950504-A-152012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement