Zanussi | ZEI6840FBA | User manual | ZANUSSI ZEI6840FBA Handleiding

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
ZEI6840FBA
ZEI5680FB
ZEI76840FB
2
16
29
43
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Technische informatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het
in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij
aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet
tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
2
www.zanussi.com
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats
daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel
of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet
kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het
apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
www.zanussi.com
• Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat hete pannen van het apparaat vallen als de deur of het
raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2
mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant
van de onderste unit. De garantie dekt geen
schade veroorzaakt door het gebrek aan een
adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant
kan worden aangeraakt.
3
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet
wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming
wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast
door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3
mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
4
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen
op de kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
• Als er een scheur in het oppervlak zit, trek
dan de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten een
afstand van minimaal 30 cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in werking is.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
• Probeer niet om een brand te blussen met
water. Haal het apparaat uit het stopcontact
www.zanussi.com
en dek de vlammen af met een deksel of
blusdeken.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op de
kookplaat.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid
voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking
van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice voor
reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele onderdelen
aan.
• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
Beschrijving van het product
Algemeen overzicht
1
2
145
180
mm
1 Inductiekookzone
2 Inductiekookzone
mm
210
mm
5
www.zanussi.com
145
mm
3
3 Inductiekookzone
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone
4
5
Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays
en indicatielampjes geven aan welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
-functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
3
Kookzone activeren.
4
Het verhogen of verlagen van de kookstand.
/
Een kookstanddisplay
5
De kookstand weergeven.
Kookstanddisplays
Display
Omschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
De Powerfunctie werkt.
Het kookgerei is incorrect of te klein, of er bevindt zich geen kookgerei op de
kookzone.
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
door restwarmte!
Verbrandingsgevaar
De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van
de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door
de warmte van de pannen.
Dagelijks gebruik
In- en uitschakeling
Automatisch uitschakelen
Raak
1 seconde aan om het apparaat in– of
uit te schakelen.
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn
6
.
www.zanussi.com
• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd
(een pan, doek, etc.). Verwijder het voorwerp
of reinig het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een pan
droogkookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u het apparaat weer kunt gebruiken.
• U gebruikt ongeschikt kookgerei. Het symgaat branden en na 2 minuten schabool
kelt de kookzone automatisch uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de kookbranstand verandert. Na enige tijd gaat
den en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie
hieronder.
• De verhouding tussen warmte-instelling en
tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:
•
— 6 uur
•
-
•
— 4 uur
•
-
2.
Stel de zone in voor de maximale warmteinstelling.
3. Raak
aan en
gaat branden
Voor het uitschakelen van de functie raakt u
aan.
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die een paar vormen
(zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het
vermogen naar het maximale niveau voor één
kookzone per paar. De kracht in de tweede
kookzone neemt automatisch af. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert
tussen twee niveaus.
— 5 uur
— 1,5 uur
De selectie van de kookzone
Raak om de kookzone in te stellen het sensordat bij de zone hoort. Het display
veld aan
).
toont de aanduiding van de kookstand (
De kookstand
aanraken om te verDe kookzone instellen.
aanraken om te verlagen. Het display
hogen.
en
tegelijkertijd
toont de kookstand. Raak
aan om de kookzone uit te schakelen.
Powerfunctie
De Power-functie zorgt voor meer vermogen
voor de inductiekookzones (zie tabel “Vermogen
kookzones” in het hoofdstuk “Technische informatie”). U kunt de Power-functie maximaal 10
minuten inschakelen. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Om de functie in te schakelen:
1. Stel de kookzone in.
www.zanussi.com
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen als
.
de kookzones in werking zijn, maar niet
Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per
ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
aan. Het
Raak om deze functie te starten
verschijnt gedurende vier seconsymbool
den.
aan. De
Raak om deze functie te stoppen
kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt
weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel geen
kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
7
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel geen
4 seconden aan.
kookstand in. Raak
gaat branden.
Het symbool
• Schakel het apparaat uit met
.
• Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het
apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
, gaat
de kinderbeveiliging weer werken.
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het symbool
gaat branden.
Nuttige aanwijzingen en tips
INDUCTIEKOOKZONES
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel
heet wordt.
Kookgerei voor inductiekookzones
Belangrijk! Gebruik de inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem
van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen: inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van het
kookgerei aan.
Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie).
8
• fluitend geluid: bij gebruik van één of meer
kookzones met een hoge kookstand en als de
pan is gemaakt van verschillende materialen
(sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
Energie besparen
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op het
kookgerei.
• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u
deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
De efficiëntie van de kookzone
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking
op de diameter van het kookgerei. Kookgerei
met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts een deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk Technische gegevens voor de
minimale diameters.
De voorbeelden van kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van de
warmte-instelling en de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit
niet proportioneel met de toename in stroomverbruik van de kookzone.
www.zanussi.com
Het betekent dat de kookzone met de medium
warmte-instelling minder dan de helft van het
vermogen gebruikt.
Tem
peratuu
rinstelling
Te gebruiken voor:
Tijd
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Tips
Nominaal
stroomverbruik
Het door u gekookte eten warm
te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
3%
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5 – 25 min
Meng het geheel van tijd tot
tijd.
3–5%
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren
10 – 40 min
Met deksel bereiden
3–5%
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen
25 – 50 min
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor roeren.
5 – 10 %
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees
20 – 45 min
Enkele eetlepels vloeistof
toevoegen
10 – 15 %
4-5
Aardappelen stomen
20 – 60 min
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen
15 – 21 %
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen
60 – 150 min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
15 – 21 %
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien
31 – 45 %
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5 – 15 min
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien
45 – 64 %
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet
1
100 %
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Power-functie is geactiveerd.
Onderhoud en reiniging
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking
van het apparaat.
www.zanussi.com
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de
9
schraper schuin op de glazen plaat en
verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een
2.
3.
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
Reinig het apparaat met een vochtige doek
en een beetje afwasmiddel.
Wrijf het apparaat ten slotte droog met
een schone doek.
Probleemoplossing
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Schakel het apparaat opnieuw in
en stel de kookstand binnen 10
seconden in.
U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk
aan.
Er ligt water of vetspatten op het
bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
plaatst.
Verwijder het object van de tiptoets.
De restwarmte-indicatie gaat niet
aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is gebruikt.
Als de kookzone lang genoeg in
werking is geweest om heet te zijn,
neemt u contact op met de klantenservice.
De tiptoetsen worden warm.
Het kookgerei is te groot of staat
te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling is
in werking getreden.
Schakel het apparaat uit en weer
in.
gaat branden.
Het kinderslot of de toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Geen kookgerei op de kookzone.
Zet kookgerei op de kookzone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
De diameter aan de bodem van
het kookgerei is te klein voor de
kookzone.
Zet het kookgerei op een kleinere
kookzone.
Er is een fout in het apparaat opgetreden.
Ontkoppel het apparaat enige tijd
van de stroomtoevoer. Maak de
zekering los in de meterkast van
het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem dan contact op met de
klantenservice.
en een getal gaat branden.
10
ge-
www.zanussi.com
Probleem
gaat branden.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is een storing opgetreden in het
apparaat, omdat een pan is drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder
het hete kookgerei. Schakel de
kookzone na ongeveer 30 seconden weer in.
dient uit te gaan
op het display, de restwarmte-indicatie kan nog branden. Laat het
kookgerei afkoelen en controleer in
het hoofdstuk Kookgerei of het geschikt is voor de inductiekookzone.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code
voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de foutmelding die
wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste manier
gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in rekening
gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Montage
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het
typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van
de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer (PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel door
een speciale kabel (type H05BB-F Tmax
90°C of hoger). Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
www.zanussi.com
11
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
12
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
www.zanussi.com
1
2
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
min.
2 mm
490+1mm 560+1mm
www.zanussi.com
13
min.
38 mm
min.
2 mm
Technische informatie
Model ZEI6840FBA
Prod.Nr. 942 116 619 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Inductie 6.6 kW
Made in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Model ZEI5680FB
Prod.Nr. 942 116 622 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Inductie 6.6 kW
Made in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Model ZEI76840FB
Prod.Nr. 942 116 623 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Inductie 6.6 kW
Geproduceerd in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Vermogen van kookzones
14
www.zanussi.com
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Rechtsachter —
180 mm
1800 W
Rechtsvoor — 145
mm
1200 W
Linksachter — 145
mm
1200 W
Linksvoor — 210
mm
2300 W
Powerfunctie ingeschakeld [W]
Maximale duur
van de Powerfunctie [min]
Minimale diameter van het kookgerei [mm]
145
1800W
4
125
90
2800W
Het vermogen van de kookzones kan enigszins
afwijken van de gegevens in de tabel. Het ver-
10
180
andert met het materiaal en de afmetingen van
het kookgerei.
Milieubescherming
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
www.zanussi.com
informatie over het recyclen van dit product,
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
15
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
17
19
20
21
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
23
24
27
28
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep
the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates
or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you
activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during use. Do
not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or
separate remote-control system.
16
www.zanussi.com
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and
may result in fire.
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not
be placed on the hob surface since they can get hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to
avoid the possibility of electric shock.
• After use, switch off the hob element by its control and do not rely
on the pan detector.
Safety instructions
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with
the appliance.
• Keep the minimum distance from the other
appliances and units.
• Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety
gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents hot
cookware to fall from the appliance when the
door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the bottom of the appliance and the upper drawer, is
sufficient for air circulation.
www.zanussi.com
• Make sure that the ventilation space of 2 mm,
between the worktop and the front of the below unit, is free. The warranty does not cover
damages caused by the lack of an adequate
ventilation space.
• The bottom of the appliance can get hot. We
recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance to prevent
access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be made by a
qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make sure
that the appliance is disconnected from the
power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot
cookware, when you connect the appliance
to the near sockets
17
• Make sure the appliance is installed correctly.
Loose and incorrect electricity mains cable or
plug (if applicable) can make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the mains
plug (if applicable) or to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.
• Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips
and contactors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or electric
shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this appliance.
• Do not use an external timer or a separate remote-control system to operate the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not operate the appliance with wet hands
or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on the
cooking zones. They can become hot.
• Set the cooking zone to “off” after each use.
Do not rely on the pan detector.
• Do not use the appliance as a work surface
or as a storage surface.
• If there is a crack on the surface, disconnect
power supply to prevent the electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a distance of minimum 30 cm from the induction
cooking zones when the appliance is in operation.
18
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when you cook
with them.
• The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can
cause fire at a lower temperature than oil
used for the first time.
• Do not put flammable products or items that
are wet with flammable products in, near or
on the appliance.
• Do not try to extinguish a fire with water. Disconnect the appliance and cover the flame
with a lid or a fire blanket.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not let objects or cookware fall on
the appliance. The surface can be damaged.
• Do not activate the cooking zones with empty
cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium or
with a damaged bottom can cause scratches
on the glass ceramic. Always lift these objects up when you have to move them on the
cooking surface.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to clean
the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
www.zanussi.com
Disposal
• Cut off the mains cable and discard it.
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
Service
• Contact the Service to repair the appliance.
We recommend only the use of original spare
parts.
Product description
General overview
1
2
145
180
mm
1 Induction cooking zone
2 Induction cooking zone
mm
145
210
3
mm
mm
5
3 Induction cooking zone
4 Control panel
5 Induction cooking zone
4
Control panel layout
1
2
3
4
5
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays and
indicators tell which functions operate.
Sensor field
Function
1
To activate and deactivate the appliance.
2
To lock / unlock the control panel
3
To activate the cooking zone.
4
5
/
A heat setting display
www.zanussi.com
To increase or decrease the heat setting.
To show the heat setting.
19
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
The Lock / The Child Safety Device operates.
The Power function operates.
The cookware is incorrect or too small, or there is no cookware on the cooking zone.
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
The Automatic Switch Off operates.
Residual heat indicator
Warning!
The risk of burns from
residual heat!
The induction cooking zones make the heat
necessary for cooking directly in the bottom of
the cookware. The glass ceramic is hot from the
heat of the cookware.
Daily use
Activation and deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate
the appliance.
• The relation between heat setting and times
of the Automatic Switch Off function:
•
— 6 hours
Automatic Switch Off
•
-
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All cooking zones are deactivated
.
•
— 4 hours
•
-
• You do not set the heat setting after you activate the appliance.
• You spill something or put something on the
control panel for more than 10 seconds, (a
pan, a cloth, etc.). Remove the object or
clean the control panel.
• The appliance become too hot (e.g. when, a
saucepan boils dry). Before you use the appliance again, the cooking zone must be cool.
• You use not correct cookware. The symbol
comes on and the cooking zone deactivates automatically after 2 minutes.
• You do not deactivate a cooking zone or
change the heat setting. After some time,
comes on and the appliance deactivates. See
below.
20
— 5 hours
— 1.5 hours
The cooking zone selection
To set the cooking zone touch the sensor field
related to this zone. The display highlights
).
the heat setting indication (
The heat setting
to increase the
Set the cooking zone. Touch
to decrease the heat
heat setting. Touch
setting. The display shows the heat setting.
and
at the same time to deactivate
Touch
the cooking zone.
Power function
The Power function makes more power available to the induction cooking zones (see “Cooking zones power” table in the “Technical Information” chapter). You can activate the Power
function for maximum 10 minutes. After that the
www.zanussi.com
induction cooking zone automatically sets back
to highest heat setting.
To activate the function:
1. Set the cooking zone.
2. Set the zone for the maximum heat setting.
3. Touch
,
comes on
.
To deactivate the function touch
To stop this function touch
. The heat setting
that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop this
function.
Power management
The power management divides the power between two cooking zones in a pair (see the illustration). The power function increases the power to the maximum level for one cooking zone in
the pair. The power in the second cooking zone
automatically decreases. The heat setting display for the reduced zone changes between two
levels.
To activate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not set
the heat settings.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
Lock
When the cooking zones operate, you can lock
. It prevents an acthe control panel, but not
cidental change of the heat setting.
First set the heat setting.
. The symbol
To start this function touch
comes on for 4 seconds.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation
of the appliance.
To deactivate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not set
for 4 seconds.
the heat settings. Touch
The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
To override The Child Safety Device for
only one cooking time
• Activate the appliance with
. The symbol
comes on.
• Touch
for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can operate the
appliance.
• When you deactivate the appliance with
,
The Child Safety Device operates again.
Helpful hints and tips
INDUCTION COOKING ZONES
For induction cooking zones a strong electromagnetic field creates the heat in the cookware
very quickly.
Cookware for induction cooking zones
Important! Use the induction cooking zones
with correct cookware.
www.zanussi.com
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled steel,
stainless steel, the bottom made of multi-layer
(with correct mark from a manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass, glass,
ceramic, porcelain.
Cookware is correct for an induction hob
if …
• ... some water boils very quickly on a zone set
to the highest heat setting.
21
• ... a magnet pulls on to the bottom of the
cookware.
The bottom of the cookware must be
as thick and flat as possible.
Cookware dimensions: induction cooking
zones adapt to the dimension of the bottom of
the cookware automatically to some limit.
The noises during operation
If you can hear
• crack noise: cookware is made of different
materials (Sandwich construction).
• whistle sound: you use one or more cooking
zones with high power levels and the cookware is made of different materials (Sandwich
construction).
• humming: you use high power levels.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
The noises are normal and do not refer to
appliance malfunction.
Energy saving
Use to:
The cooking zone efficiency
The cooking zone efficiency is related to the diameter of the cookware. The cookware with a
smaller diameter than the minimum receives only
a part of the power generated by the cooking
zone. For the minimum diameters see the Technical Information chapter.
The Examples of cooking applications
The relation between the heat setting and the
cooking zone consumption of power is not linear.
When you increase the heat setting it is not proportional to the increase of the cooking zone
consumption of power.
It means that the cooking zone with the medium
heat setting uses less than a half of its power.
The data in the table is for guidance only.
How to save energy
Heat
setting
• If it is possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you
start it.
• Use the residual heat to keep the food warm
or to melt it.
Time
Hints
Nominal power consumption
Keep warm the food you
cooked
as required
Put a lid on a cookware
3%
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter,
chocolate, gelatine
5 - 25 min
Mix from time to time
3–5%
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked
eggs
10 - 40 min
Cook with a lid on
3–5%
2-3
Simmer rice and milkbased
dishes, heating up readycooked meals
25 - 50 min
Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix milk
dishes part procedure
through
5 – 10 %
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20 - 45 min
Add some tablespoons of liquid
10 – 15 %
4-5
Steam potatoes
20 - 60 min
Use max. ¼ l water for 750 g
of potatoes
15 – 21 %
4-5
Cook larger quantities of food,
stews and soups
60 - 150 min
Up to 3 l liquid plus ingredients
15 – 21 %
1
22
www.zanussi.com
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
Nominal power consumption
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles,
sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through
31 – 45 %
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks
5 - 15 min
Turn halfway through
45 – 64 %
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips
100 %
Boil large quantities of water. Power function is activated.
Care and cleaning
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the glass-ceramic cause no effect on how the appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, and food with sugar. If not,
the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the
glass . Put the scraper on the glass sur-
2.
3.
face at an acute angle and move the
blade on the surface .
– Remove after the appliance is sufficiently cool: limescale rings , water
rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for
glass ceramic or stainless steel.
Clean the appliance with a moist cloth and
some detergent.
At the end rub the appliance dry with a
clean cloth.
Troubleshooting
Problem
Possible cause
You cannot activate the appliance
or operate it.
Remedy
Activate the appliance again and
set the heat setting in less than 10
seconds.
You touched 2 or more sensor
fields at the same time.
Touch only one sensor field.
There is water or fat stains on the
control panel.
Clean the control panel.
The appliance deactivates.
You put something on the sensor
field
.
Remove the object from the sensor field.
The residual heat indicator does
not come on.
The cooking zone is not hot because it operated only for a short
time.
If the cooking zone operated sufficiently long to be hot, speak to the
service centre.
The sensor fields become hot.
The cookware is too large or you
put it too near to the controls.
Put large cookware on the rear
cooking zones if necessary.
www.zanussi.com
23
Problem
Possible cause
Remedy
comes on.
The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance and activate it again.
comes on
The Child Safety Device or the
Lock function operates.
Refer to the chapter “Daily Use”.
comes on
No cookware is on the cooking
zone.
Put cookware on the cooking
zone.
The cookware is incorrect.
Use the correct cookware.
The diameter of the bottom of the
cookware is too small for the
cooking zone.
Move cookware to a smaller cooking zone.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from the
electrical supply for some time.
Disconnect the fuse from the electrical system of the house. Connect it again. If
comes on
again, speak to the service centre.
There is an error in the appliance,
because a cookware boils dry. The
protection against become too hot
for the cooking zone operates. The
Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance. Remove
the hot cookware. After, approximately 30 seconds activate the
cooking zone again.
should
go out of the display, residual heat
indicator can stay. Let the cookware become sufficiently cool and
check it with the section Cookware for the induction cooking
zone.
and a number come on
comes on
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the
customer service. Give the data from the rating
plate, three digit letter code for the glass ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an
error message that comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service
technician or dealer will not be free of charge,
also during the warranty period. The instructions
about the customer service and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
Installation
Warning! Refer to the Safety chapters.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record
the information below from the rating plate. The
rating plate is on the bottom of the appliance
casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
24
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in
units and work surfaces that align to the
standards.
Connection cable
• The appliance is supplied with the connection
cable.
www.zanussi.com
• Replace the damaged mains cable with a
special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or
higher). Speak to your local Service Centre.
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
www.zanussi.com
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
25
1
2
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
26
min.
2 mm
490+1mm 560+1mm
www.zanussi.com
min.
38 mm
min.
2 mm
Technical information
Modell ZEI6840FBA
Prod.Nr. 942 116 619 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.6 kW
Made in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Modell ZEI5680FB
Prod.Nr. 942 116 622 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.6 kW
Made in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Modell ZEI76840FB
Prod.Nr. 942 116 623 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.6 kW
Made in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Cooking zones power
www.zanussi.com
27
Cooking zone
Nominal Power
(Max heat setting) [W]
Right rear — 180
mm
1800 W
Right front — 145
mm
1200 W
Left rear — 145 mm
1200 W
Left front — 210
mm
2300 W
Power Function
activated [W]
Power function
maximum duration [min]
Minimum cookware diameter
[mm]
145
1800 W
4
125
2800 W
10
180
90
The power of the cooking zones can be different in some small range from the data in the ta-
ble. It changes with the material and dimensions
of the cookware.
Environment concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
28
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to the
environment and can be recycled. The
plastic components are identified by marking:
>PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the waste disposal
facilities in your municipality.
www.zanussi.com
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29
30
33
34
35
37
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caracteristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement
________________________
38
39
41
42
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable
des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous
y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est
en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération
de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
www.zanussi.com
29
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant
son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un
système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile
sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle
ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes,
cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient
chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
• Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide de la
manette de commande correspondante et ne vous fiez pas à la
détection des récipients.
Instructions de sécurité
Installation
Avertissement L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils.
30
• L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez. Portez
toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
www.zanussi.com
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur
pour que l'air puisse circuler.
• Assurez-vous de laisser un espace de ventilation de 2 mm entre le plan de travail et l'avant
de l'unité qui se trouve dessous. La garantie
ne couvre pas les dommages causés par
l'absence d'un espace de ventilation adéquat.
• Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Nous vous recommandons d'installer
un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou
la fiche (si présente) n'entrent pas en contact
avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou
les récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Un câble d'alimentation lâche et inapproprié
ou une fiche (si présente) non serrée peuvent
être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur
(si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation s'il est
endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire.
www.zanussi.com
Le dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les
fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un
minuteur externe ou un système de commande à distance.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles
sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation. Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de votre table de cuisson est
endommagée (éclat, fêlure, etc.), débranchez-la de la prise électrique pour éviter tout
risque de choc électrique.
• Les porteurs de pacemakers doivent rester à
une distance minimale de 30 cm des zones
de cuisson à induction lorsque l'appareil est
en cours de fonctionnement.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les
flammes ou les objets chauds éloignés des
31
•
•
•
•
graisses et de l'huile lorsque vous vous en
servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais
servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne tentez pas d'éteindre un incendie avec de
l'eau. Débranchez l'appareil et couvrez les
flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie.
Avertissement Risque
d'endommagement de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides
ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
32
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de
rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage de
l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou
d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour faire
réparer l'appareil. N'utilisez que des pièces
de rechange d'origine.
www.zanussi.com
Description de l'appareil
Vue d'ensemble
1
2
145
180
mm
1 Zone de cuisson à induction
2 Zone de cuisson à induction
mm
145
210
3
mm
mm
5
3 Zone de cuisson à induction
4 Bandeau de commande
5 Zone de cuisson à ind
4
Description du bandeau de commande
1
2
3
4
5
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil.
Les affichages et les voyants indiquent quelles fonctions sont
activées.
Touche sensitive
Fonction
1
Pour allumer et éteindre l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande
3
Pour activer la zone de cuisson.
4
Pour augmenter ou diminuer le niveau de cuisson.
/
Affichage du niveau de cuisson
5
Pour indiquer le niveau de cuisson.
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
-
www.zanussi.com
La zone de cuisson est activée.
33
Affichage
Description
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
La fonction Booster est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient sur la
zone de cuisson.
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
Avertissement
La chaleur résiduelle
peut être source de brûlures !
Les zones de cuisson à induction génèrent la
chaleur nécessaire directement sur le fond des
plats de cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
Utilisation quotidienne
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil.
• La relation entre le niveau de cuisson et les
durées de la fonction d'arrêt automatique :
•
: 6 heures
Arrêt automatique
•
-
Cette fonction arrête l'appareil
automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont désactivées
.
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir allumé l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou placé
un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
• L'appareil surchauffe (par ex., lorsque tout le
liquide s'est évaporé du récipient). Laissez refroidir la zone de cuisson avant de réutiliser
l'appareil.
• Utilisez un récipient adapté. Le symbole
s'allume et la zone de cuisson se désactive
automatiquement au bout de 2 minutes.
• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson
ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au
s'allume et l'apbout de quelques instants,
pareil s'éteint. Voir ci-dessous.
•
: 4 heures
•
-
34
: 5 heures
: 1,5 heures
Sélection de la zone de cuisson
Pour sélectionner la zone de cuisson, appuyez
correspondant à cetsur la touche sensitive
te zone. L'affichage indique le niveau de cuisson
).
(
Le niveau de cuisson
Sélectionne la zone de cuisson. Appuyez sur
pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez
pour diminuer le niveau de cuisson. L'afsur
fichage indique le niveau de cuisson. Appuyez
et
en même temps pour désactiver la
sur
zone de cuisson.
Fonction Booster
La fonction Booster procure plus de puissance
aux zones de cuisson à induction (reportez-vous
au tableau « Puissance des zones de cuisson »
du chapitre « Caractéristiques techniques »).
Vous pouvez activer la fonction Booster pour
une durée maximale de 10 minutes. La zone de
cuisson à induction revient ensuite automatiquement au niveau de cuisson le plus élevé.
www.zanussi.com
Pour activer la fonction :
1. Sélectionnez la zone de cuisson.
2. Réglez le niveau de cuisson maximal pour
cette zone.
3. Appuyez sur
;
s'allume.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur la tou.
che
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur
.
Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous éteignez l'appareil, cette fonction
est désactivée.
Gestionnaire de puissance
Le gestionnaire de puissance répartit la puissance disponible entre deux zones de cuisson
qui sont couplées pour former une paire (voir la
figure). La fonction Booster augmente la puissance au niveau maximal pour l'une des zones
de cuisson de la paire. La puissance de la seconde zone de cuisson diminue automatiquement. L'affichage du niveau de cuisson de la zone à puissance réduite oscille entre deux niveaux.
Pour activer le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez
aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le
symbole
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Verrouillage
Lorsque vous utilisez les zones de cuisson, vous
pouvez verrouiller le bandeau de commande, à
. Vous éviterez ainsi
l'exception de la touche
une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
. Le
Pour activer cette fonction, appuyez sur
s'allume pendant 4 secondes.
symbole
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez
aucun niveau de cuisson. Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le symbole
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants pour une seule session de cuisson
• Activez l'appareil avec
. Le symbole
s'allume.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10
secondes qui suivent Vous pouvez utiliser
l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant
, la sécurité enfants fonctionne à nousur
veau.
Conseils utiles
ZONES DE CUISSON À INDUCTION
Sur les zones de cuisson à induction, un champ
électromagnétique puissant chauffe les récipients très rapidement.
www.zanussi.com
Récipients de cuisson compatibles avec
les zones de cuisson à induction
Important Utilisez des récipients adaptés aux
zones de cuisson à induction.
35
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier
inoxydable, fond multicouche (homologué par
le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre,
céramique, porcelaine.
Un récipient convient à l'induction si :
• ... une petite quantité d'eau contenue dans un
récipient chauffe dans un bref laps de temps
sur une zone de cuisson réglée sur le niveau
de cuisson maximal.
• ... un aimant adhère au fond du récipient.
Le fond du récipient de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Dimensions du récipient de cuisson : les
zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient
utilisé, jusqu'à une certaine limite.
Bruit pendant le fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé de
différents matériaux (conception "sandwich").
• un bruit de sifflement : vous utilisez une ou
plusieurs zones de cuisson avec des niveaux
de cuisson élevés et le récipient est composé
de différents matériaux (conception "sandwich").
• Un bourdonnement : vous utilisez des puissances élevées.
• Un cliquètement : des commutations électriques se produisent.
• Un sifflement, un bourdonnement : le ventilateur fonctionne.
Les bruits décrits sont normaux et ne constituent pas un dysfonctionnement.
Niveau
de
cuis
son
1
36
Utilisation :
Maintenir au chaud les plats
que vous venez de cuire
Durée
selon les besoins
Économies d'énergie
Comment réaliser des économies d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de
cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone de
cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.
• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour
conserver les aliments au chaud ou pour faire
fondre.
Efficacité de la zone de cuisson
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus petit
que le diamètre minimal recommandé ne reçoit
qu'une petite partie de la puissance générée par
la zone de cuisson. Pour connaître les diamètres minimaux, reportez-vous au chapitre « Caractéristiques techniques ».
Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et la consommation énergétique de la zone de cuisson
n'est pas linéaire.
Lorsque vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson utilisée à
un niveau de cuisson moyen utilise moins de la
moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le tableau suivant
sont fournies à titre indicatif.
Conseils
Mettez un couvercle sur le
récipient
Consommation énergétique nominale
3%
www.zanussi.com
Niveau
de
cuis
son
Utilisation :
Durée
Conseils
Consommation énergétique nominale
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine
5 - 25 min
Remuez de temps en temps
3–5%
1-2
Solidifier : omelettes baveuses,
œufs cocotte
10 - 40 min
Couvrez pendant la cuisson
3–5%
2-3
Faire mijoter du riz et des plats
à base de lait, faire réchauffer
des plats préparés
25 - 50 min
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez les plats à base de lait
durant la cuisson.
5 – 10 %
3-4
Cuire à la vapeur des légumes,
du poisson, de la viande
20 - 45 min
Ajoutez quelques cuillerées à
soupe de liquide
10 – 15 %
4-5
Faire cuire des pommes de terre à la vapeur
20 - 60 min
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre
15 – 21 %
4-5
Faire cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et
des soupes
60 - 150 min
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide
en plus des ingrédients
15 – 21 %
6-7
Faire revenir : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes,
rissoles, saucisses, foie, roux,
œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retournez à la moitié du
temps
31 – 45 %
7-8
Poêler à feu vif des galettes de
pommes de terre, des filets,
des steaks
5 - 15 min
Retournez à la moitié du
temps
45 – 64 %
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites
100 %
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est activée.
Entretien et nettoyage
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont
le fond est propre.
Les égratignures ou les taches sombres
sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait
endommager l'appareil. Utilisez un racloir
spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la
www.zanussi.com
2.
3.
lame du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez
un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.
Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un
chiffon propre.
37
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Vous ne pouvez pas allumer l'appareil ou le faire fonctionner.
Solution
Allumez de nouveau l'appareil et
réglez le niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs
touches sensitives en même
temps.
N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
L'appareil s'éteint.
Vous avez posé quelque chose sur
la touche sensitive
.
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle ne
s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez
de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente.
Les touches sensitives sont chaudes.
Le récipient est trop grand ou vous
l'avez placé trop près des commandes.
Placez les récipients de grande
taille sur les zones de cuisson arrière, si nécessaire.
s'allume.
La fonction d'arrêt automatique est
activée.
Éteignez l'appareil puis allumez-le
de nouveau.
s'allume
Le dispositif de sécurité enfants ou
de verrouillage est activé.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
s'allume
Aucun récipient ne se trouve sur la
zone de cuisson.
Placez un récipient sur la zone de
cuisson.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez un récipient adapté.
Le diamètre du fond du récipient
est trop petit pour la zone de cuisson.
Déplacez le récipient sur une zone
de cuisson plus petite.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques
minutes. Déconnectez le fusible de
l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si
s'allume à
nouveau, contactez votre service
après-vente.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil, car un récipient chauffe
à vide. La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson est activée. La fonction d'arrêt automatique est activée.
Éteignez l'appareil. Enlevez le récipient chaud. Au bout d'environ
30 secondes, activez de nouveau
la zone de cuisson.
devrait
s'éteindre ; le voyant de chaleur
résiduelle peut rester allumé. Laissez le récipient refroidir et vérifiez
qu'il correspond aux spécifications
de la zone de cuisson à induction
dans la section « Récipients ».
et un chiffre s'affichent.
s'allume
38
www.zanussi.com
Si les indications ci-dessus ne vous permettent
pas de remédier au problème, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au service aprèsvente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et
le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part
de l'utilisateur, le déplacement du technicien du
service après-vente ou du magasin vendeur
peut être facturé même en cours de garantie.
Les instructions relatives au service après-vente
et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.
Installation
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez ci-dessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au
bas de l'enveloppe extérieure de l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
stallés dans des meubles et sur des plans de
travail homologués et adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par un câble spécial (type
H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent être
mis en fonctionnement qu'après avoir été inMontage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
www.zanussi.com
39
B
A
min. 2 mm
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
1
40
2
www.zanussi.com
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
Caracteristiques techniques
Modèle ZEI6840FBA
Référence du produit 942 116 619 00
Type 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.6 kW
Made in China
Numéro de série ..........
6.6 kW
ZANUSSI
www.zanussi.com
41
Modèle ZEI5680FB
Référence du produit 942 116 622 00
Type 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.6 kW
Made in China
Numéro de série ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Modèle ZEI76840FB
Référence du produit 942 116 623 00
Type 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.6 kW
Fabriqué en China
Numéro de série ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de
cuisson max.) [W]
Arrière droite —
180 mm
1800 W
Avant droite —
145 mm
1200 W
Arrière gauche —
145 mm
1200 W
Avant gauche —
210 mm
2300 W
Fonction Booster
activée [W]
Durée maximale
de la fonction
Booster [min]
Diamètre minimal du récipient
[mm]
145
1800W
4
125
90
2800W
La puissance des zones de cuisson peut légèrement différer des données du tableau. Elle dé-
10
180
pend de la matière et des dimensions du récipient.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
42
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en
plastique sont identifiables grâce aux sigles :
>PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux
d'emballage dans le conteneur approprié du
centre de collecte des déchets de votre commune.
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitsinformationen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
43
44
46
47
49
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50
51
52
55
56
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitsinformationen
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig
die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt
werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht erfolgen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des
Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
www.zanussi.com
43
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder
eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist
gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern
schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß
werden können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
• Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und verlassen
Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Sicherheitshinweise
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den Elektroanschluss des Geräts
vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten
und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf
und Feuchtigkeit.
44
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite ein Abstand von 2 mm zur Belüftung frei gelassen
wird. Schäden, die durch das Fehlen eines
Belüftungsabstands entstehen, sind von der
Garantie ausgenommen.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
www.zanussi.com
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss
das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung
kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder
ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich
zum Austausch des beschädigten Netzkabels
an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät
allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter
entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
www.zanussi.com
• Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen
am Gerät vor.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten
oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel
auf die Kochzonen. Sie werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus. Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds schalten Sie die Stromversorgung aus,
um einen Stromschlag zu vermeiden.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher müssen einen Mindestabstand von 30 cm zu den
Induktionskochzonen einhalten, wenn das
Gerät in Betrieb ist.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen
als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
• Löschen Sie eine Flamme nicht mit Wasser.
Schalten Sie das Gerät aus und bedecken
45
Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer
Feuerlöschdecke.
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die Oberfläche
könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet,
oder wenn das Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden kann
die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben
Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es
auf dem Kochfeld umsetzen möchten.
Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
Kundendienst
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts
an den Kundendienst. Wir empfehlen nur Originalersatzteile zu verwenden.
Warnung! Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
Gerätebeschreibung
Allgemeine Übersicht
1
2
145
180
mm
210
mm
5
46
1 Induktionskochzone
2 Induktionskochzone
mm
145
mm
3
3 Induktionskochzone
4 Bedienfeld
5 Induktionskochzone
4
www.zanussi.com
Bedienfeldanordnung
1
2
3
4
5
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Anzeigen und
Kontrolllampen informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds
3
Einschalten der Kochzone.
4
Erhöhen oder Verringern der Kochstufe.
/
Anzeige der Kochstufe
5
Zeigt die Kochstufe an.
Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist eingeschaltet.
Die Power-Funktion ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein oder es befindet sich kein
Kochgeschirr auf der Kochzone.
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Restwärmeanzeige
Warnung!
Restwärme!
Verbrennungsgefahr durch
Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des
Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird durch die
Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
Täglicher Gebrauch
Ein- und Ausschalten
Abschaltautomatik
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Mit dieser Funktion wird das Gerät in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet
.
www.zanussi.com
47
• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine
Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit
verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie
das Bedienfeld.
• Das Gerät wird zu heiß (z. B. durch einen
leergekochten Topf). Bevor Sie das Gerät erneut verwenden können, muss die Kochzone
abgekühlt sein.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
leuchtet und die Kochzone
Das Symbol
wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Wenn die Kochstufe für eine eingeschaltete
Kochzone längere Zeit nicht geändert wurde.
auf und das
Nach einer Weile leuchtet
Gerät schaltet sich aus. Siehe unten.
• Verhältnis zwischen der Kochstufe und den
Zeiten der Abschaltautomatik:
•
— 6 Stunden
•
-
•
— 4 Stunden
•
-
Power-Management
Das Power-Management verteilt die verfügbare
Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein Paar
bilden (siehe Abbildung). Mit der Power-Funktion wird die Leistung für eine Kochzone des
Paares auf das Maximum erhöht. Die Leistung
der zweiten Kochzone wird automatisch verringert. Die Anzeige der reduzierten Kochzone
wechselt zwischen den beiden Kochstufen.
— 5 Stunden
— 1,5 Stunden
Auswählen der Kochzone
Berühren Sie zur Auswahl der Kochzone das
, das zu dieser Kochzone gehört.
Sensorfeld
Das Display zeigt die Kochstufenanzeige an (
).
Kochstufe
Stellen Sie die Kochzone ein. Durch die Berüh, erhöht sich die Kochstufe. Durch
rung von
, verringert sich die Kochdie Berührung von
stufe. Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie zum Ausschalten der
und
gleichzeitig.
Kochzone
Power-Funktion
Die Power-Funktion stellt den Induktionskochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung (siehe
Tabelle „Kochzonenleistung“ im Kapitel „Technische Daten“). Die maximale Einschaltdauer für
die Power-Funktion beträgt 10 Minuten. Danach
48
schaltet die Induktionskochzone automatisch
auf die höchste Kochstufe um.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Wählen Sie die Kochzone aus.
2. Stellen Sie die höchste Kochstufe für die
Kochzone ein.
3. Berühren Sie
,
leuchtet.
, um diese Funktion auszuBerühren Sie
schalten.
Tastenverriegelung
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können
Sie zwar das Bedienfeld verriegeln, jedoch nicht
. So wird verhindert, dass die
das Sensorfeld
Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
zum Einschalten der Funktion.
Berühren Sie
wird 4 Sekunden lang angeDas Symbol
zeigt.
zum Ausschalten der Funktion.
Berühren Sie
Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche
Bedienung des Geräts.
www.zanussi.com
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen
Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen
Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung für
einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Das Symleuchtet.
bol
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen
Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein. Das Gerät kann jetzt benutzt
werden.
• Nachdem das Gerät mit
ausgeschaltet
wurde, ist die Kindersicherung wieder aktiv.
Praktische Tipps und Hinweise
INDUKTIONSKOCHZONEN
Das Kochgeschirr wird bei Induktionskochzonen
durch ein starkes Magnetfeld sehr schnell erhitzt.
Kochgeschirr für Induktionskochzonen
Wichtig! Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen nur geeignetes
Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter
Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden
(wenn vom Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn…
• ... Eine geringe Wassermenge kocht sehr
schnell auf einer Kochzone, die auf die
höchste Stufe geschaltet ist.
• ... Ein Magnet vom Geschirrboden angezogen
wird.
Der Boden des Kochgeschirrs muss so
dick und so flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs: Induktionskochzonen passen sich bis zu einem gewissen Grad automatisch an die Größe des Kochgeschirrbodens an.
www.zanussi.com
Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche.
• Prasseln: Das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben eine oder mehrere Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen
Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Das Gebläse läuft.
Die beschriebenen Geräusche sind normal
und weisen nicht auf einen Defekt hin.
Energiesparen
So sparen Sie Energie
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit
einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten der Kochzone auf.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen
warm zu halten oder zu schmelzen.
Kochzoneneffizienz
Die Kochzoneneffizienz hängt vom Durchmesser
des Kochgeschirrs ab. An Kochgeschirr mit einem kleineren Durchmesser als der Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil der von der
Kochzone erzeugten Hitze. Die Mindestdurch49
messer sind im Abschnitt „Technische Daten“
aufgeführt.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und
dem Energieverbrauch der Kochzone ist nicht linear.
Bei einer höheren Kochstufe steigt der Energieverbrauch der Kochzone nicht proportional an.
Koc
hstu
fe
Verwendung:
Zeit
Das bedeutet, dass die Kochzone, die auf eine
mittlere Kochstufe eingestellt ist, weniger als die
Hälfte ihrer maximalen Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der folgenden Tabelle
handelt es sich um Richtwerte.
Hinweise
Nennleistungsaufnahme
1
Zum Warmhalten von Speisen
Nach Bedarf
Benutzen Sie einen Deckel
3%
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine
5 - 25 Min.
Ab und zu umrühren
3–5%
1-2
Stocken: Luftiges Omelett, gebackene Eier
10 - 40 Min.
Mit Deckel garen
3–5%
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten
25 - 50 Min.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren
5 – 10 %
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45 Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben
10 – 15 %
4-5
Dünsten von Kartoffeln
20 - 60 Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden
15 – 21 %
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen
60 - 150 Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten
15 – 21 %
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts
Nach Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit
wenden
31 – 45 %
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks
5 - 15 Min.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden
45 – 64 %
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites
100 %
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des
Kochgeschirrs sauber ist.
50
Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
www.zanussi.com
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das
Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber für
Glas. Den Reinigungsschaber schräg zur
Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
2.
3.
– Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlphase entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten
Tuch und etwas Spülmittel.
Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Fehlersuche
Problem
Mögliche Ursache
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät erneut ein
und stellen Sie innerhalb von 10
Sekunden die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sensorfeld
gestellt.
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da sie
nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange genug
eingeschaltet, um heiß zu sein,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß, oder
Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr
nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus und
wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder die Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es befindet sich kein Kochgeschirr
auf der Kochzone.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr.
Benutzen Sie geeignetes Kochgeschirr.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist für die Kochzone
zu klein.
Stellen Sie das Kochgeschirr auf
eine kleinere Kochzone.
www.zanussi.com
51
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
und eine Zahl leuchten auf.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit
lang vom Stromnetz. Schalten Sie
die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus.
Schalten Sie die Sicherung wieder
ein. Wenn
erneut aufleuchtet,
benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten,
da ein Kochgeschirr leer gekocht
ist. Der Überhitzungsschutz der
eingeschalteten Kochzone hat
ausgelöst. Die Abschaltautomatik
hat ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das heiße Kochgeschirr. Schalten Sie nach ca. 30
Sekunden die Kochzone wieder
ein.
sollte erlöschen, die
Restwärmeanzeige kann jedoch
noch leuchten. Lassen Sie das
Kochgeschirr abkühlen und überprüfen Sie es anhand der Angaben
im Abschnitt „Kochgeschirr für Induktionskochzonen“.
leuchtet auf.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können,
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler
oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die
Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet
sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
Montage
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle
Daten, die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am
Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer (PNC) ........................................
• Seriennummer ............
schränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein
entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F
Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in
bzw. unter normgerechte, passende Einbau-
52
www.zanussi.com
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
www.zanussi.com
A
min. 2 mm
> 20 mm
< 20 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
53
1
2
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
54
min.
2 mm
490+1mm 560+1mm
www.zanussi.com
min.
38 mm
min.
2 mm
Technische Daten
Modell ZEI6840FBA
Prod.Nr. 942 116 619 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induktion 6.6 kW
Made in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Modell ZEI5680FB
Prod.Nr. 942 116 622 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induktion 6.6 kW
Made in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Modell ZEI76840FB
Prod.Nr. 942 116 623 00
Typ 55 GAD L2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induktion 6.6 kW
Hergestellt in China
Ser.Nr. ..........
6.6 kW
ZANUSSI
Kochzonenleistung
www.zanussi.com
55
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Hinten rechts —
180 mm
1800 W
Vorne rechts —145
mm
1200 W
Hinten links —145
mm
1200 W
Vorne links —210
mm
2300 W
Power-Funktion
eingeschaltet [W]
Max. Einschaltdauer der PowerFunktion [Min.]
Min. Kochgeschirrdurchmesser [mm]
145
1800W
4
125
90
2800W
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig
von den Daten in der Tabelle abweichen. Sie
10
180
ändert sich je nach Material und Abmessungen
des Kochgeschirrs.
Umwelttipps
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden
muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
56
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrer Gemeinde, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen
wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei den
kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Behältern.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
57
58
www.zanussi.com
www.zanussi.com
59
892958077-A-112013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising