Progress | PAI6000F | User manual | Progress PAI6000F Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
PAI6000F
2 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
3
5
6
8
Onderhoud en reiniging
10
Probleemoplossing
11
Montage
12
Technische informatie
14
Milieubescherming
15
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
progress 3
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het
apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te
voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt dat
hete pannen van het apparaat vallen als
de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte tus-
sen de onderkant van het apparaat en de
bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad en
de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt
door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder
het apparaat om te voorkomen dat de
onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
4 progress
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als
u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing)
kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met de service-afdeling
of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten
een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet
en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas of glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op het kookoppervlak.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
progress 5
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Servicedienst
• Contact opnemen met de klantenservice
voor reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele
onderdelen aan.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2
180 mm
180 mm
145 mm
210 mm
5
1
2
3
4
5
3
Inductiekookzone
Inductiekookzone
Inductiekookzone
Bedieningspaneel
Inductiekookzone
4
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes
en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
6 progress
Tiptoets
Functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
De Powerfunctie inschakelen.
4
Een kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
5
Timerindicatie van de kookzone.
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
6
Het timerdisplay.
Geeft de tijd in minuten weer.
7
/
Het verhogen of verlagen van de kookstand.
8
/
De tijd verlengen of verkorten.
Kookzone instellen.
9
Kookstanddisplays
Display-
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
De functie Warmhouden/STOP+GO is in werking.
De functie Automatisch opwarmen is in werking.
Het kookgerei is incorrect of te klein, of er bevindt zich geen kookgerei
op de kookzone.
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
De Powerfunctie werkt.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
De inductiekookzones creëren de voor het
koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt
verwarmd door de warmte van de pannen.
DAGELIJKS GEBRUIK
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
In- en uitschakeling
1 seconde aan om het apparaat
Raak
in– of uit te schakelen.
Automatische uitschakeling
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (
).
• U de kookstand niet instelt nadat u het
apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt
gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt zes
keer een geluidssignaal en het apparaat
wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een
pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u het apparaat weer
kunt gebruiken.
• U ongeschikt kookgerei gebruikt. Het
gaat branden en na 2 minusymbool
progress 7
ten schakelt de kookzone automatisch
uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.
• De verhouding tussen warmte-instelling
en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:
•
,
— 6 uur
•
— 5 uur
•
— 4 uur
•
— 1,5 uur
Temperatuurinstelling
aanraken om te verhogen.
aanraken
om te verlagen. Het display toont de kooken
tegelijkertijd aan om
stand. Raak
de kookzone uit te schakelen.
Automatisch opwarmen
U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even
de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en
verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten
voor een kookzone:
1. Raak
aan. Het symbool
verschijnt op de display.
2. Raak meteen
aan. Het symbool
verschijnt op de display.
3. Raak meteen
aan tot de benodigde
temperatuurinstelling aan gaat. Na 3
op de display.
seconden verschijnt
Om de functie te stoppen, raakt u
aan.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Powerfunctie
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De
Powerfunctie kan een beperkte tijd worden
ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische
informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de
aan om de
hoogste kookstand. Raak
gaat branden.
functie in te schakelen;
Wijzig de kookstand om de kookstand uit te
schakelen.
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar
vormen (zie afbeelding). De powerfunctie
verhoogt het vermogen naar het maximale
niveau voor één kookzone per paar. De
kracht in de tweede kookzone neemt automatisch af. Het warmte-instellingsdisplay
van de verlaagde zone verandert tussen
twee niveaus.
Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te
stellen hoe lang de kookzone deze keer
wordt gebruikt.
Stel de timer in nadat u de kookzone
hebt geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• De kookzone instellen:raak
herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van
een benodigde kookzone aan gaat.
• De timer in- of uitschakelen: raak
of
van de timer aan om de tijd in te
stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje
8 progress
van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
• De timer uitschakelen: stel de kookzoen raak
aan om de timer
ne in met
uit te schakelen. De resterende tijd telt af
tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.
• Resterende tijd weergeven: selecteer
. Het indicatielampje
de kookzone met
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone
wordt uitgeschakeld.
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
Kookwekker
U kunt de timer gebruiken als kookwekker
als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan. Raak
of
aan om de tijd in te
stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van
Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt
u het bedieningspaneel vergrendelen, maar
. Hiermee wordt voorkomen dat de
niet
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
aan.
Raak om deze functie te starten
verschijnt gedurende vier
Het symbool
seconden.
De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen
aan.
De kookstand die u eerder hebt ingesteld,
wordt weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie
ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in. Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het
symbool
gaat branden.
• Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt
het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
,
gaat de kinderbeveiliging weer werken.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
INDUCTIEKOOKZONES
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk
elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan
erg snel heet wordt.
Kookgerei voor inductiekookzones
Belangrijk! Gebruik de inductiekookzones
met geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie
door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.
• ... een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen: inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan.
progress 9
Lawaai tijdens gebruik
De efficiëntie van de kookzone
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of
meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling
op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
Energie besparen
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
het kookgerei.
• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
Te
mp
eratuurinstelling
De voorbeelden van kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van de
warmte-instelling en de kookzone is niet lineair.
Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is
dit niet proportioneel met de toename in
stroomverbruik van de kookzone.
Het betekent dat de kookzone met de medium warmte-instelling minder dan de helft
van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Tijd
Tips
Het door u gekookte eten
warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
3%
1-2
Hollandaisesaus, smelten:
boter, chocolade, gelatine
5 – 25 min
Meng het geheel van tijd
tot tijd.
3–5%
1-2
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren
10 – 40 min
Met deksel bereiden
3–5%
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten
op melkbasis, reeds bereide
gerechten opwarmen
25 – 50 min
Voeg minstens tweemaal
zoveel vloeistof toe als
rijst, melkgerechten tijdens
het bereiden tussendoor
roeren.
5 – 10 %
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees
20 – 45 min
Enkele eetlepels vloeistof
toevoegen
10 – 15 %
4-5
Aardappelen stomen
20 – 60 min
Gebruik max. ¼ l water
voor 750 g aardappelen
15 – 21 %
1
Te gebruiken voor:
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei.
Kookgerei met een diameter die kleiner is
dan het minimum, ontvangt slechts een
deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd. Zie het hoofdstuk
Technische gegevens voor de minimale diameters.
Nominaal
stroomverbruik
10 progress
Te
mp
eratuurinstelling
Te gebruiken voor:
Tijd
Tips
Nominaal
stroomverbruik
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen
60 – 150 min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
15 – 21 %
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees,
koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
31 – 45 %
7-8
Door-en-door gebraden,
opgebakken aardappelen,
lendenbiefstukken, steaks
5 – 15 min
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
45 – 64 %
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet
100 %
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Power-functie is geactiveerd.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil het
apparaat beschadigen. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen
plaat. Plaats de schraper schuin op
de glazen plaat en verwijder resten
door het blad over het oppervlak te
schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken,
waterkringen, vetvlekken, glimmende
metaalachtige verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
progress 11
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Oplossing
Schakel het apparaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en
het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal
als het apparaat uit is.
U hebt een of meer tiptoetsen
afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
gezet.
Verwijder het voorwerp van de
tiptoets.
De restwarmte-indicatie gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is
gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de
kookzone voldoende heet is,
neem dan contact op met de
klantenservice.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Het stroombeheer is ingeschakeld.
Zie "Energiebeheer".
De sensorvelden worden warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling
is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit en
weer in.
gaat branden.
De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Geen kookgerei op de kookzone.
Zet kookgerei op de kookzone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de kookzone.
Zet het kookgerei op een kleinere kookzone.
Er heeft zich een fout in het
apparaat voorgedaan.
Ontkoppel het apparaat enige
tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis.
Sluit het apparaat opnieuw aan.
weer gaat branden,
Als
neem dan contact op met de
klantenservice.
en een getal gaat branden.
12 progress
Probleem
gaat branden.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is een storing opgetreden in
het apparaat, omdat er kookgerei is drooggekookt. De
oververhittingsbeveiliging voor
de kookzones en de Automatische uitschakeling zijn actief.
Schakel het apparaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel
na ongeveer 30 seconden de
kookzone opnieuw in. Als het
kookgerei het probleem was,
dan moet het foutbericht van
het display verdwijnen, maar de
restwarmte-indicatie kan aanblijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen en controleer
in het hoofdstuk "Kookgerei
voor inductiekookzone" of het
kookgerei geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een
driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van
het apparaat wordt het bezoek van de
technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens
de garantieperiode. De instructies over de
klantenservice en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
MONTAGE
Waarschuwing! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de
onderstaande informatie van het typeplatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in ge-
schikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door een speciale kabel (type H05BB-F
Tmax 90°C of hoger). Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
progress 13
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
2 mm
14 progress
min.
38 mm
min.
2 mm
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra
toebehoren1)), dan is de voorste ventilatieruimte van 2 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
U kunt de beschermdoos niet gebruiken als
u het apparaat boven een oven installeert.
1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
TECHNISCHE INFORMATIE
Modell PAI6000F
Prod.Nr. 949 594 364 00
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Rechtsachter —
180 mm
1800 W
Rechtsvoor —
145 mm
1400 W
Linksachter —
180 mm
1800 W
Linksvoor — 210
mm
2300 W
Powerfunctie
ingeschakeld
[W]
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
Maximale duur
van de Powerfunctie [min]
Minimale diameter van het
kookgerei [mm]
145
2500W
4
125
145
3700W
10
180
tabel. Het verandert met het materiaal en
de afmetingen van het kookgerei.
progress 15
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof
onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
16 progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Helpful hints and tips
16
17
19
20
22
Care and cleaning
23
Troubleshooting
24
Installation
25
Technical information
27
Environment concerns
28
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
progress 17
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
• After use, switch off the hob element by its control and do
not rely on the pan detector.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the
bottom of the appliance and the upper
drawer, is sufficient for air circulation.
• Make sure that the ventilation space of 2
mm, between the worktop and the front
of the below unit, is free. The warranty
does not cover damages caused by the
lack of an adequate ventilation space.
• The bottom of the appliance can get hot.
We recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance
to prevent access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections must be made
by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the mains
cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
18 progress
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock.
• Remove all the packaging, labelling and
protective film (if applicable) before first
use.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Set the cooking zone to “off” after each
use. Do not rely on the pan detector.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is cracked,
disconnect immediately the appliance
from the power supply. This to prevent
an electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a
distance of minimum 30 cm from the induction cooking zones when the appliance is in operation.
• When you place food into hot oil, it may
splash.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when
you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants,
can cause fire at a lower temperature
than oil used for the first time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not let objects or cookware fall
on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass or glass ceramic.
Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking surface.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance
correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Service
• Contact the Service to repair the appliance. We recommend only the use of
original spare parts.
progress 19
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
180 mm
180 mm
145 mm
210 mm
5
1
2
3
4
5
3
Induction cooking zone
Induction cooking zone
Induction cooking zone
Control panel
Induction cooking zone
4
Control panel layout
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and
sounds tell which functions operate.
Sensor field
Function
1
To activate and deactivate the appliance.
2
To lock / unlock the control panel.
3
To activate the Power function.
4
5
6
A heat setting display.
To show the heat setting.
Timer indicators of cooking zone.
To show for which zone you set the time.
The timer display.
To show the time in minutes.
7
/
To increase or decrease the heat setting.
8
/
To increase or decrease the time.
9
To select a cooking zone.
20 progress
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
-
The cooking zone operates.
The Keep Warm/STOP+GO function operates.
The Automatic Heat-up function operates.
The cookware is incorrect or too small, or there is no cookware on the
cooking zone.
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
The Lock / The Child Safety Device operates.
The Power function operates.
The Automatic Switch-Off operates.
Residual heat indicator
Warning!
The risk of burns from
residual heat!
The induction cooking zones make the heat
necessary for cooking directly in the bottom
of the cookware. The glass ceramic is hot
from the heat of the cookware.
DAILY USE
Warning! Refer to the Safety chapters.
Activation and deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate the appliance.
Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All cooking zones are deactivated (
).
• You do not set the heat setting after you
activate the appliance.
• You spill something or put something on
the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.). An acoustic
signal sounds some time and the appliance deactivates. Remove the object or
clean the control panel.
• The appliance becomes too hot (e.g.
when, a saucepan boils dry). Before you
use the appliance again, the cooking
zone must be cool.
• You use incorrect cookware. The symbol
comes on and the cooking zone deactivates automatically after 2 minutes.
• You do not deactivate a cooking zone or
change the heat setting. After some time
comes on and the appliance deactivates. See below.
• The relation between heat setting and
times of the Automatic Switch Off function:
•
,
— 6 hours
•
— 5 hours
•
— 4 hours
•
— 1.5 hours
The heat setting
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting. The
display shows the heat setting. Touch
and
at the same time to deactivate the
cooking zone.
Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a
shorter time if you activate the Automatic
Heat Up function. This function sets the
highest heat setting for some time (see the
diagram), and then decreases to the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function for
a cooking zone:
1. Touch
. The symbol
comes on in
the display.
progress 21
2. Immediately touch
. The symbol
comes on in the display.
3. Immediately touch
again and again
until the necessary heat setting comes
comes on in the
on. After 3 seconds
display.
To stop the function, touch
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Power function
The Power function makes more power
available to the induction cooking zones.
The Power function can be activated for a
limited period of time ( see Technical Information chapter). After that, the induction
cooking zone automatically sets back to
,
highest heat setting. To activate, touch
comes on. To deactivate, change the
heat setting.
Power management
The power management divides the power
between two cooking zones in a pair (see
the illustration). The power function increases the power to the maximum level for one
cooking zone in the pair. The power in the
second cooking zone automatically decreases. The heat setting display for the reduced zone changes between two levels.
Timer
Count Down Timer
Use the Count Down Timer to set how long
the cooking zone operates for only this one
time.
Set the Timer after the selection of the
cooking zone.
You can set the heat setting before or after
you set the timer.
• To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
• To activate or change the Timer:
or
of the timer to set the
touch
time ( 00 - 99 minutes). When the indicator of the cooking zone starts to flash
slow, the time counts down.
• To deactivate the Timer: set the cookand touch
to deactiing zone with
vate the Timer. The remaining time
counts back to 00 . The indicator of the
cooking zone goes out.
• To see the remaining time: set the
. The indicator of
cooking zone with
the cooking zone starts to flash quickly.
The display shows the remaining time.
When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes. The cooking zone
deactivates.
• To stop the sound: touch
Minute Minder
You can use the Timer as a Minute Minder while the cooking zones do not operate.
Touch
. Touch
or
to set the time.
When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes
22 progress
• To stop the sound: touch
Lock
When the cooking zones operate, you can
. It prelock the control panel, but not
vents an accidental change of the heat setting.
First set the heat setting.
. The symbol
To start this function touch
comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
. The heat
To stop this function touch
setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop
this function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not
set the heat settings.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
To deactivate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do not
set the heat settings. Touch
for 4
comes on.
seconds. The symbol
• Deactivate the appliance with
.
To override The Child Safety Device for
only one cooking time
• Activate the appliance with
. The symcomes on.
bol
• Touch
for 4 seconds. Set the heat
setting in 10 seconds. You can operate
the appliance.
• When you deactivate the appliance with
, The Child Safety Device operates
again.
HELPFUL HINTS AND TIPS
INDUCTION COOKING ZONES
For induction cooking zones a strong electro-magnetic field creates the heat in the
cookware very quickly.
Cookware for induction cooking zones
Important! Use the induction cooking
zones with correct cookware.
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled steel,
stainless steel, the bottom made of multilayer (with correct mark from a manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass,
glass, ceramic, porcelain.
Cookware is correct for an induction
hob if …
• ... some water boils very quickly on a
zone set to the highest heat setting.
• ... a magnet pulls on to the bottom of the
cookware.
The bottom of the cookware must
be as thick and flat as possible.
Cookware dimensions: induction cooking
zones adapt to the dimension of the bottom
of the cookware automatically to some limit.
The noises during operation
If you can hear
• crack noise: cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• whistle sound: you use one or more
cooking zones with high power levels and
the cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• humming: you use high power levels.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
The noises are normal and do not refer
to appliance malfunction.
Energy saving
How to save energy
• If it is possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a cooking zone before
you start it.
• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
The cooking zone efficiency
The cooking zone efficiency is related to the
diameter of the cookware. The cookware
with a smaller diameter than the minimum
progress 23
receives only a part of the power generated
by the cooking zone. For the minimum diameters see the Technical Information
chapter.
The Examples of cooking applications
The relation between the heat setting and
the cooking zone consumption of power is
not linear.
Hea
t
setting
Use to:
When you increase the heat setting it is not
proportional to the increase of the cooking
zone consumption of power.
It means that the cooking zone with the
medium heat setting uses less than a half of
its power.
The data in the table is for guidance
only.
Time
Hints
Nominal
power consumption
Keep warm the food you
cooked
as required
Put a lid on a cookware
3%
1-2
Hollandaise sauce, melt:
butter, chocolate, gelatine
5 - 25 min
Mix from time to time
3–5%
1-2
Solidify: fluffy omelettes,
baked eggs
10 - 40 min
Cook with a lid on
3–5%
2-3
Simmer rice and milkbased
dishes, heating up readycooked meals
25 - 50 min
Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix
milk dishes part procedure
through
5 – 10 %
3-4
Steam vegetables, fish,
meat
20 - 45 min
Add some tablespoons of
liquid
10 – 15 %
4-5
Steam potatoes
20 - 60 min
Use max. ¼ l water for
750 g of potatoes
15 – 21 %
4-5
Cook larger quantities of
food, stews and soups
60 - 150 min
Up to 3 l liquid plus ingredients
15 – 21 %
6-7
Gentle fry: escalope, veal
cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through
31 – 45 %
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks
5 - 15 min
Turn halfway through
45 – 64 %
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips
1
100 %
Boil large quantities of water. Power function is activated.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the glassceramic cause no effect on how the
appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to
the appliance. Use a special scraper
for the glass . Put the scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is
sufficiently cool: limescale rings ,
water rings, fat stains, shiny metallic
24 progress
discolorations. Use a special cleaning
agent for glass ceramic or stainless
steel.
2. Clean the appliance with a moist cloth
and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause
You cannot activate the appliance or operate it.
Remedy
Activate the appliance again
and set the heat setting in less
than 10 seconds.
You touched 2 or more sensor
fields at the same time.
Touch only one sensor field.
There is water or fat stains on
the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds and
the appliance deactivates.
An acoustic signal sounds
when the appliance is deactivated.
You put something on one or
more sensor fields.
Remove the object from the
sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on the sensor field
.
Remove the object from the
sensor field.
The residual heat indicator
does not come on.
The cooking zone is not hot
because it operated only for a
short time.
If the cooking zone operated
sufficiently long to be hot, speak
to the service centre.
The heat setting changes between two levels.
The Power management is activated.
Refer to “Power management”.
The sensor fields become hot.
The cookware is too large or
you put it too near to the controls.
Put large cookware on the rear
cooking zones if necessary.
comes on.
The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance and
activate it again.
comes on.
The Child Safety Device or the
Lock function operates.
Refer to the chapter “Daily Use”.
comes on.
No cookware is on the cooking zone.
Put cookware on the cooking
zone.
The cookware is incorrect.
Use the correct cookware.
The diameter of the bottom of
the cookware is too small for
the cooking zone.
Move cookware to a smaller
cooking zone.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from
the electrical supply for some
time. Disconnect the fuse from
the electrical system of the
house. Connect it again. If
comes on again, speak to the
service centre.
and a number come on.
progress 25
Problem
comes on.
Possible cause
Remedy
There is an error in the appliance because a cookware
boils dry. The overheating protection for the cooking zones
and the Automatic Switch Off
operate.
Deactivate the appliance. Remove the hot cookware. After,
approximately 30 seconds, activate the cooking zone again. If
the cookware was the problem,
the error message goes out of
the display, but the residual
heat indicator can stay. Let the
cookware become sufficiently
cool and refer to “Cookware for
the induction cooking zone” to
see if your cookware is compatible with the appliance.
If you tried the above solutions and cannot
repair the problem, speak to your dealer or
the customer service. Give the data from
the rating plate, three digit letter code for
the glass ceramic (it is in the corner of the
glass surface) and an error message that
comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer
service technician or dealer will not be free
of charge, also during the warranty period.
The instructions about the customer service
and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
INSTALLATION
Warning! Refer to the Safety chapters.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record the information below from the rating
plate. The rating plate is on the bottom of
the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you
assemble the appliance into correct built-
in units and work surfaces that align to
the standards.
Connection cable
• The appliance is supplied with the connection cable.
• Replace the damaged mains cable with a
special cable (type H05BB-F Tmax 90°C;
or higher). Speak to your local Service
Centre.
26 progress
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
2 mm
progress 27
min.
38 mm
min.
2 mm
If you use a protection box (an additional
accessory1)), the front airflow space of 2
mm and protective floor directly below the
appliance are not necessary.
You can not use the protection box if you
install the appliance above an oven.
1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.
TECHNICAL INFORMATION
Modell PAI6000F
Prod.Nr. 949 594 364 00
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Cooking zones power
Cooking zone
Nominal Power
(Max heat setting) [W]
Right rear — 180
mm
1800 W
Right front — 145
mm
1400 W
Left rear — 180
mm
1800 W
Left front — 210
mm
2300 W
Power Function
activated [W]
Power function
maximum duration [min]
Minimum cookware diameter
[mm]
145
2500 W
4
125
145
3700 W
The power of the cooking zones can be different in some small range from the data in
10
180
the table. It changes with the material and
dimensions of the cookware.
28 progress
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your
municipal office.
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
progress 29
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
29
30
32
34
36
38
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caracteristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
38
39
41
42
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
30 progress
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments
chauffants.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à
l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec
un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
• Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à l'aide de la manette de commande correspondante et ne vous
fiez pas à la détection des récipients.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours des
précautions lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
•
•
•
•
que la moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte
ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment
d'espace entre le fond de l'appareil et le
tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de travail et l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'absence d'un espace de ventilation adéquat.
progress 31
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation
ou la fiche (si présente) n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de
l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non
serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente
ou un électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation. Ne vous fiez pas uniquement au détecteur de récipient.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de 30 cm
des zones de cuisson à induction lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque
vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile
n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits in-
32 progress
flammables à l'intérieur ou à proximité de
l'appareil, ni sur celui-ci.
Avertissement Risque
d'endommagement de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface
vitrocéramique. Soulevez toujours ces
objets lorsque vous devez les déplacer
sur la surface de cuisson.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut.
Maintenance
• Contactez le service après-vente pour
faire réparer l'appareil. N'utilisez que des
pièces de rechange d'origine.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
180 mm
210 mm
5
2
180 mm
145 mm
4
3
1
2
3
4
5
Zone de cuisson à induction
Zone de cuisson à induction
Zone de cuisson à induction
Bandeau de commande
Zone de cuisson à induction
progress 33
Description du bandeau de commande
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages,
les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont activées.
Touche sensitive
Fonction
1
Pour allumer et éteindre l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de
commande.
3
Pour activer la fonction Booster.
4
Affichage du niveau de cuisson.
Pour indiquer le niveau de cuisson.
5
Voyants du minuteur des zones de
cuisson.
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée
sélectionnée.
6
Affichage du minuteur.
Pour indiquer la durée, en minutes.
7
/
Pour augmenter ou diminuer le niveau de cuisson.
8
/
Pour augmenter ou diminuer la durée.
Pour sélectionner une zone de cuisson.
9
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
-
La zone de cuisson est activée.
La fonction Maintien au chaud/STOP+GO est activée.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
La fonction Booster est activée.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
34 progress
Voyant de chaleur résiduelle
Avertissement
La chaleur
résiduelle peut être source de brûlures !
fond des plats de cuisson. La table vitrocéramique est chauffée par la chaleur des récipients.
Les zones de cuisson à induction génèrent
la chaleur nécessaire directement sur le
UTILISATION QUOTIDIENNE
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Activation et désactivation
pendant 1 seconde pour
Appuyez sur
activer ou désactiver l'appareil.
Arrêt automatique
Cette fonction arrête l'appareil
automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont désac).
tivées (
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir allumé l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes
(une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques
instants et l'appareil s'éteint. Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.
• L'appareil surchauffe (par ex., lorsque
tout le liquide s'est évaporé du récipient).
Laissez refroidir la zone de cuisson avant
de réutiliser l'appareil.
• Vous utilisez des récipients inadaptés. Le
s'allume et la zone de cuissymbole
son se désactive automatiquement au
bout de 2 minutes.
• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants,
s'allume et l'appareil s'éteint. Voir ci-dessous.
• La relation entre le niveau de cuisson et
les durées de la fonction d'arrêt automatique :
•
,
: 6 heures
•
: 5 heures
•
: 4 heures
•
: 1 heure 30 minutes
Niveau de cuisson
Appuyez sur
pour augmenter le niveau
de cuisson. Appuyez sur
pour diminuer
le niveau de cuisson. L'affichage indique le
et
en
niveau de cuisson. Appuyez sur
même temps pour désactiver la zone de
cuisson.
Démarrage automatique de la cuisson
La fonction de démarrage automatique de
la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le niveau de cuisson souhaité. Cette
fonction active le niveau de cuisson le plus
élevé pendant un certain temps (voir le
schéma) puis redescend au niveau sélectionné.
Pour activer la fonction de démarrage automatique de la cuisson pour une zone de
cuisson :
1. Appuyez sur
. Le symbole
apparaît sur l'affichage.
2. Appuyez immédiatement sur
. Le
apparaît sur l'affichage.
symbole
3. Appuyez immédiatement sur
à plusieurs reprises jusqu'à ce que le niveau
de cuisson souhaité s'affiche. Au bout
s'affiche.
de 3 secondes,
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
progress 35
Fonction Booster
La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson
à induction. La fonction Booster peut être
activée pour une durée limitée (voir le chapitre « Caractéristiques techniques »). La zone de cuisson à induction revient ensuite
automatiquement au niveau de cuisson le
plus élevé. Pour activer cette fonction, ap,
s'affiche. Pour la désactipuyez sur
ver, modifiez le niveau de cuisson.
Gestionnaire de puissance
Le gestionnaire de puissance répartit la
puissance disponible entre deux zones de
cuisson qui sont couplées pour former une
paire (voir la figure). La fonction Booster
augmente la puissance au niveau maximal
pour l'une des zones de cuisson de la paire. La puissance de la seconde zone de
cuisson diminue automatiquement. L'affichage du niveau de cuisson de la zone à
puissance réduite oscille entre deux niveaux.
Minuteur
Minuteur dégressif
Utilisez le minuteur pour régler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson pendant une session.
Réglez le minuteur après avoir choisi la
zone de cuisson.
Le réglage du niveau de cuisson peut être
défini avant ou après celui du minuteur.
• Pour régler la zone de cuisson:apà plusieurs reprises juqu'à
puyez sur
ce que l'indicateur d'une zone de cuisson
nécessaire s'allume.
• Pour activer ou changer le minuteur :
appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de
cuisson clignote plus lentement, le décompte a commencé.
• Pour désactiver le minuteur : réglez la
et appuyez sur
zone de cuisson avec
pour désactiver le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.
• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la
. Le voyant de la zone de cuistouche
son clignote plus rapidement. L'affichage
indique le temps restant.
Une fois le temps écoulé, le signal sonore
retentit et 00 clignote. La zone de cuisson
se désactive.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme
minuterie lorsque les zones de cuisson ne
sont pas en fonctionnement. Appuyez sur
. Appuyez sur la touche
ou
pour
régler la durée souhaitée. Une fois le temps
écoulé, le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
Verrouillage
Pendant l'utilisation des zones de cuisson,
vous pouvez verrouiller le bandeau de com. Ceci
mande, à l'exception de la touche
empêchera une modification involontaire du
niveau de cuisson.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Pour démarrer cette fonction, appuyez sur
. Le symbole
s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, ap. Le niveau de cuisson précépuyez sur
dent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt,
vous désactivez également cette fonction.
36 progress
Dispositif de sécurité enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation
involontaire de l'appareil.
Pour activer le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le
symbole
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. Appendant 4 secondes. Le
puyez sur
s'allume.
symbole
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de sécurité
enfants pour une seule session de
cuisson
• Activez l'appareil avec
. Le symbole
s'allume.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent Vous pouvez
utiliser l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant sur
, la sécurité enfants fonctionne à nouveau.
CONSEILS UTILES
ZONES DE CUISSON À INDUCTION
Sur les zones de cuisson à induction, un
champ électromagnétique puissant chauffe
les récipients très rapidement.
Récipients de cuisson compatibles
avec les zones de cuisson à induction
Important Utilisez des récipients adaptés
aux zones de cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier
inoxydable, fond multicouche (homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Un récipient convient à l'induction si :
• ... une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de cuisson
réglée sur le niveau de cuisson maximal.
• ... un aimant adhère au fond du récipient.
Le fond du récipient de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Dimensions du récipient de cuisson :
les zones de cuisson à induction s'adaptent
automatiquement au diamètre du fond du
récipient utilisé, jusqu'à une certaine limite.
Bruit pendant le fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé
de différents matériaux (conception
"sandwich").
• un bruit de sifflement : vous utilisez une
ou plusieurs zones de cuisson avec des
niveaux de cuisson élevés et le récipient
est composé de différents matériaux
(conception "sandwich").
• Un bourdonnement : vous utilisez des
puissances élevées.
• Un cliquètement : des commutations
électriques se produisent.
• Un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Les bruits décrits sont normaux et ne
constituent pas un dysfonctionnement.
Économies d'énergie
Comment réaliser des économies
d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone
de cuisson avant de mettre celle-ci en
fonctionnement.
• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle
pour conserver les aliments au chaud ou
pour faire fondre.
Efficacité de la zone de cuisson
progress 37
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus petit que le diamètre minimal recommandé ne
reçoit qu'une petite partie de la puissance
générée par la zone de cuisson. Pour connaître les diamètres minimaux, reportezvous au chapitre « Caractéristiques techniques ».
Lorsque vous augmentez le niveau de cuisson, l'augmentation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson utilisée
à un niveau de cuisson moyen utilise moins
de la moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.
Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et la
consommation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas linéaire.
Nivea
u de
cuis
son
Utilisation :
Durée
Conseils
Consommation énergétique nominale
Maintenir au chaud les plats
que vous venez de cuire
selon les besoins.
Mettez un couvercle sur le
récipient
3%
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : du beurre, du chocolat,
de la gélatine
5 - 25 min
Remuez de temps en
temps
3–5%
1-2
Solidifier : omelettes baveuses, œufs au plat
10 - 40 min
Couvrez pendant la cuisson.
3–5%
2-3
Cuire à feu doux le riz et les
plats à base de produits laitiers ; réchauffage des plats
cuisinés
25 - 50 min
Ajoutez au moins deux
fois plus d'eau que de riz.
Remuez car les aliments à
base de lait se séparent
durant la cuisson.
5 – 10 %
3-4
Cuire les légumes, le poisson, la viande à la vapeur
20 - 45 min
Ajoutez quelques cuillerées à soupe de liquide
10 – 15 %
4-5
Cuire des pommes de terre
à la vapeur
20 - 60 min
Utilisez max. ¼ l d'eau
pour 750 g de pommes
de terre.
15 – 21 %
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, ragoûts et soupes
60 - 150 min
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide, plus les ingrédients.
15 – 21 %
6-7
Poêler à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau,
côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retournez à la moitié du
temps
31 – 45 %
7-8
Poêler à feu vif des pommes
de terre rissolées, filets,
steaks
5 - 15 min
Retournez à la moitié du
temps
45 – 64 %
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.
1
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est activée.
100 %
38 progress
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson
dont le fond est propre.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de
l'appareil.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide
d'un chiffon propre.
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la
vitre. Tenez le racloir incliné sur la
surface vitrée et faites glisser la lame
du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces
de calcaire et d'eau, projections de
graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Vous ne pouvez pas allumer
l'appareil ou le faire fonctionner.
Solution
Allumez de nouveau l'appareil et
réglez le niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches
de graisse sur le bandeau de
commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et
l'appareil s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est éteint.
Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
L'appareil s'éteint.
Vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive
.
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service aprèsvente.
Le niveau de cuisson change.
Le gestionnaire de puissance
est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Gestionnaire de puissance ».
progress 39
Problème
Les touches sensitives sont
chaudes.
Cause probable
Solution
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près
des commandes.
Placez les récipients de grande
taille sur les zones de cuisson
arrière, si nécessaire.
s'allume.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Éteignez l'appareil puis allumezle de nouveau.
s'allume.
La fonction Sécurité enfants
ou Verrouillage est activée.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Aucun récipient ne se trouve
sur la zone de cuisson.
Placez un récipient sur la zone
de cuisson.
Le récipient n'est pas adapté.
Utilisez un récipient adapté.
Le diamètre du fond du récipient est trop petit pour la zone de cuisson.
Déplacez le récipient sur une
zone de cuisson plus petite.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant
quelques minutes. Déconnectez
le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si
s'allume à nouveau, contactez votre service après-vente.
Une erreur s'est produite dans
l'appareil car un récipient
chauffe à vide. La protection
anti-surchauffe des zones de
cuisson et l'arrêt automatique
sont activés.
Éteignez l'appareil. Enlevez le
récipient chaud. Au bout d'environ 30 secondes, remettez la
zone de cuisson en fonctionnement. Si le récipient était la cause du problème, le message
d'erreur disparaît de l'affichage,
mais le voyant de chaleur résiduelle peut demeurer. Laissez le
récipient refroidir et reportezvous au chapitre « Récipients
de cuisson compatibles avec
les zones de cuisson à induction » pour voir si votre récipient
est compatible avec l'appareil.
et un chiffre s'affichent.
s'allume.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre revendeur ou
au service après-vente. Veuillez lui fournir
les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans
un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de
la part de l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
magasin vendeur peut être facturé même
en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez cidessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se
trouve au bas de l'enveloppe extérieure de
l'appareil.
40 progress
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble
spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de
calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
2 mm
progress 41
min.
38 mm
min.
2 mm
Si vous utilisez une enceinte de protection
(accessoire en option1)), l'espace de circulation d'air de 2 mm et le fond de protection installé directement sous l'appareil ne
sont plus nécessaires.
Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de
protection si vous installez l'appareil audessus d'un four.
1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modell PAI6000F
Prod.Nr. 949 594 364 00
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau
de cuisson
max.) [W]
Arrière droite —
180 mm
1800 W
Avant droite —
145 mm
1400 W
Arrière gauche —
180 mm
1800 W
Avant gauche —
210 mm
2300 W
Fonction Booster activée [W]
Durée maximale
de la fonction
Booster [min]
Diamètre minimal du récipient
[mm]
145
2500W
4
125
145
3700W
10
180
42 progress
La puissance des zones de cuisson peut légèrement différer des données du tableau.
Elle dépend de la matière et des dimensions du récipient.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez
vos produits électriques et électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant le
symbole avec les ordures ménagères.
Emmenez un tel produit dans votre centre
local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont
écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables
grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage
dans le conteneur approprié du centre
de collecte des déchets de votre commune.
progress 43
INHALT
Sicherheitsinformationen
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
43
44
46
48
50
Reinigung und Pflege
51
Fehlersuche
52
Montage
53
Technische Daten
55
Umwelttipps
56
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für
Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige
Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden,
wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in
Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind
heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
44 progress
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,
Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da
diese heiß werden können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der
Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
• Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
SICHERHEITSHINWEISE
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den Elektroanschluss
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster.
So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen
dem Geräteboden und der oberen
Schublade ein ausreichender Abstand für
die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite ein
Abstand von 2 mm zur Belüftung frei gelassen wird. Schäden, die durch das Fehlen eines Belüftungsabstands entstehen,
sind von der Garantie ausgenommen.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der
Boden nicht zugänglich ist.
progress 45
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen von
einem qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss
verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss
des Gerätes sicher, dass das Netzkabel
oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem
heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr
in Berührung kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder
Netzstecker verwendet werden, kann der
Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten
Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch
das gesamte Verpackungsmaterial, die
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es
mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden
heiß.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus. Verlassen Sie sich nicht
auf die Topferkennung.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung,
trennen Sie das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von 30
cm zu den Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.
Warnung! Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen
und erhitzte Gegenstände beim Kochen
mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
46 progress
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf
das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer
ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden
kann die Glas- oder Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf der
Kochfläche umsetzen möchten.
Reinigung und Pflege
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- oder
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich
an die zuständige kommunale Behörde
vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
Kundendienst
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den Kundendienst. Wir empfehlen
nur Originalersatzteile zu verwenden.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Allgemeine Übersicht
1
180 mm
210 mm
5
2
180 mm
145 mm
4
3
1
2
3
4
5
Induktionskochzone
Induktionskochzone
Induktionskochzone
Bedienfeld
Induktionskochzone
progress 47
Bedienfeldanordnung
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegelung/Entriegelung des Bedienfelds.
3
Einschalten der Power-Funktion.
4
Kochstufenanzeige.
Zeigt die Kochstufe an.
5
Kochzonen-Anzeigen des Timers.
Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt
wurde.
6
Timer-Anzeige.
Zeigt die Zeit in Minuten an.
7
/
Erhöhung oder Verringerung der Kochstufe.
8
/
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
Auswählen der Kochzone.
9
Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Die Funktion Warmhalten/STOP+GO ist eingeschaltet.
Die Ankochautomatik ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein oder es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist eingeschaltet.
Die Power-Funktion ist in Betrieb.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
48 progress
Restwärmeanzeige
Warnung!
Verbrennungsgefahr
durch Restwärme!
den des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik
wird durch die Wärme des Kochgeschirrs
erhitzt.
Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Bo-
TÄGLICHER GEBRAUCH
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das
Gerät ein- oder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet (
).
• Nach dem Einschalten des Geräts wird
keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden
mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt einige Male und das Gerät schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen
Sie das Bedienfeld.
• Das Gerät wird zu heiß (z. B. durch einen
leergekochten Topf). Bevor Sie das Gerät
erneut verwenden können, muss die
Kochzone abgekühlt sein.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeleuchtet und die
schirr. Das Symbol
Kochzone wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen Zeit leuchtet
auf und das Gerät wird
das Symbol
ausgeschaltet. Siehe unten.
• Verhältnis zwischen der Kochstufe und
den Zeiten der Abschaltautomatik:
•
,
— 6 Stunden
•
— 5 Stunden
•
— 4 Stunden
•
— 1,5 Stunden
Kochstufe einstellen
, erhöht sich
Durch die Berührung von
die Kochstufe. Durch die Berührung von
, verringert sich die Kochstufe. Das Display
zeigt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie zum Ausschalten der Kochzone
und
gleichzeitig.
Ankochautomatik
Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt
sich die erforderliche Kochstufeneinstellung
in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung
dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang
die höchste Kochstufe (siehe Diagramm)
eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.
So schalten Sie die Ankochautomatik für eine Kochzone ein:
1. Berühren Sie
. Das Symbol
leuchtet auf dem Display.
2. Berühren Sie danach
. Das Symbol
leuchtet auf dem Display.
3. Berühren Sie unmittelbar danach
wiederholt, bis die gewünschte Kochstufe angezeigt wird. Nach 3 Sekunden
auf dem Display.
leuchtet
Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Power-Funktion
Die Power-Funktion stellt den Induktionskochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung. Die Power-Funktion kann für einen
begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden
(siehe Abschnitt „Technische Daten“). Da-
progress 49
nach schaltet die Induktionskochzone automatisch auf die höchste Kochstufe um. Be.
leuchtet
rühren Sie zum Einschalten
auf. Zum Ausschalten ändern Sie die Kochstufe.
Power-Management
Das Power-Management verteilt die verfügbare Leistung zwischen zwei Kochzonen,
die ein Paar bilden (siehe Abbildung). Mit
der Power-Funktion wird die Leistung für eine Kochzone des Paares auf das Maximum
erhöht. Die Leistung der zweiten Kochzone
wird automatisch verringert. Die Anzeige
der reduzierten Kochzone wechselt zwischen den beiden Kochstufen.
Timer
Kurzzeitmesser
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie den Timer ein, nachdem Sie
die Kochzone ausgewählt haben.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor
Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone leuchtet.
• Aktivieren oder Ändern des
oder
, um die
Timers:Berühren Sie
Dauer für den Timer einzustellen ( 00 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie
und berühren Sie
die Kochzone mit
, um den Timer zu deaktivieren. Die
Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die
Anzeige der Kochzone erlischt.
• Anzeigen der verbleibenden Zeit:
aus. Die
Wählen Sie die Kochzone
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Das Display zeigt die verbleibende Zeit
an.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist
ein Signalton zu hören und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
.
Sie
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind,
können Sie den Timer als Kurzzeitwecker
. Berühren Sie
verwenden. Berühren Sie
oder
, um die Zeit einzustellen. Nach
Ablauf der eingestellten Zeit ist ein Signalton
zu hören und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren
.
Sie
Tastensperre
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie zwar das Bedienfeld verriegeln, je. So wird verdoch nicht das Sensorfeld
hindert, dass die Kochstufe versehentlich
geändert wird.
Stellen Sie erst die Kochstufe ein.
zur Aktivierung der FunktiBerühren Sie
on. Das Symbol
wird 4 Sekunden lang
angezeigt.
Die Uhr läuft weiter.
zur Deaktivierung der
Berühren Sie
Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe
wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das
Gerät ausgeschaltet wird.
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das
leuchtet.
Symbol
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
50 progress
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren
Sie
4 Sekunden lang. Das Symbol
leuchtet.
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung für
einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Das
Symbol
leuchtet.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von
10 Sekunden ein. Das Gerät kann jetzt
benutzt werden.
• Nachdem das Gerät mit
ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder
aktiv.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
INDUKTIONSKOCHZONEN
Das Kochgeschirr wird bei Induktionskochzonen durch ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Kochgeschirr für Induktionskochzonen
Wichtig! Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen nur geeignetes
Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter
Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden (wenn vom Hersteller als geeignet
markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn…
• ... Eine geringe Wassermenge kocht sehr
schnell auf einer Kochzone, die auf die
höchste Stufe geschaltet ist.
• ... Ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird.
Der Boden des Kochgeschirrs muss
so dick und so flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs: Induktionskochzonen passen sich bis zu einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche.
• Prasseln: Das Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben eine oder mehrere
Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet und das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben Kochzonen auf eine
hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Das Gebläse läuft.
Die beschriebenen Geräusche sind
normal und weisen nicht auf einen Defekt hin.
Energiesparen
So sparen Sie Energie
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich,
mit einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem
Einschalten der Kochzone auf.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.
Kochzoneneffizienz
Die Kochzoneneffizienz hängt vom Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An Kochgeschirr mit einem kleineren Durchmesser als
der Mindestdurchmesser gelangt nur ein
Teil der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Die Mindestdurchmesser sind im Abschnitt
„Technische Daten aufgeführt.
Anwendungsbeispiele zum Kochen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und
dem Energieverbrauch der Kochzone ist
nicht linear.
Bei einer höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht proportional an.
progress 51
Das bedeutet, dass die Kochzone, die auf
eine mittlere Kochstufe eingestellt ist, weniger als die Hälfte ihrer maximalen Leistung
verbraucht.
Koc
hst
ufe
Verwendung:
Zeit
Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.
Tipps
Nennleistungsaufnahme
Zum Warmhalten von Speisen
Nach Bedarf
Benutzen Sie einen Deckel
3%
1-2
Soße Hollandaise, Schmelzen von: Butter, Schokolade, Gelatine
5 - 25 Min.
Ab und zu umrühren
3–5%
1-2
Stocken: Schaumomeletts,
gebackene Eier
10 - 40 Min.
Mit Deckel garen
3–5%
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten
25 - 50 Min.
Mindestens doppelte
Menge Flüssigkeit zum
Reis geben, Milchgerichte
zwischendurch umrühren
5 – 10 %
3-4
Dünsten von Gemüse,
Fisch, Fleisch.
20 - 45 Min.
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben
10 – 15 %
4-5
Dünsten von Kartoffeln
20 - 60 Min.
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden
15 – 21 %
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte
und Suppen
60 - 150 Min.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus
Zutaten
15 – 21 %
6-7
Braten bei schwacher Hitze:
Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts
Nach Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
31 – 45 %
7-8
Braten bei starker Hitze:
Rösti, Lendenstücke, Steaks
5 - 15 Min.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
45 – 64 %
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites
1
100 %
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden
des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken in der
Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
1. – Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas. Den
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.
52 progress
– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde
Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür
einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
FEHLERSUCHE
Problem
Mögliche Ursache
Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät erneut
ein und stellen Sie innerhalb von
10 Sekunden die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Ein akustisches Signal ertönt
und das Gerät schaltet ab.
Wenn das Gerät ausgeschaltet
wird, ertönt ein akustisches
Signal.
Mindestens ein Sensorfeld
wurde bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand
von den Sensorfeldern.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sengestellt.
sorfeld
Entfernen Sie den Gegenstand
vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da
sie nur kurze Zeit in Betrieb
war.
War die Kochzone lange genug
eingeschaltet, um heiß zu sein,
wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen um.
Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet.
Siehe „Power-Management“.
Die Sensorfelder werden heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
oder Sie haben es zu nahe an
die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr
nötigenfalls auf die hinteren
Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat
ausgelöst.
Schalten Sie das Gerät aus und
wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder die
Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist für die
Kochzone zu klein.
Benutzen Sie eine kleinere
Kochzone.
progress 53
Problem
und eine Zahl werden angezeigt.
leuchtet auf.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät eine Zeit
lang vom Stromnetz. Schalten
Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn
erneut aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten, da ein Kochgeschirr
leer gekocht ist. Der Überhitzungsschutz der Kochzonen
und die Abschaltautomatik
sind eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät aus. Das
heiße Kochgeschirr entfernen.
Schalten Sie die Kochzone nach
etwa 30 Sekunden wieder ein.
Lag das Problem am Kochgeschirr, erlischt die Fehlermeldung auf dem Display, aber die
Restwärmeanzeige kann weiterhin leuchten. Lassen Sie das
Kochgeschirr abkühlen und
überprüfen Sie anhand der Angaben im Abschnitt „Kochgeschirr für Induktionskochzonen“,
ob es für das Gerät geeignet ist.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben
können, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code
für die Glaskeramik (befindet sich in der
Ecke der Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät
falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine
Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
MONTAGE
Warnung! Siehe Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts
alle Daten, die Sie unten auf dem Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich
unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer
(PNC) ........................................
• Seriennummer ............
Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passen-
de Einbauschränke und Arbeitsplatten
betrieben werden.
Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel
geliefert.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch
ein entsprechendes Spezialkabel (Typ
H05BB-F Tmax 90 °C oder höher) ersetzt
werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
54 progress
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
2 mm
progress 55
min.
38 mm
min.
2 mm
Falls Sie einen Schutzboden verwenden
(zusätzliches Zubehör)1), ist die Einhaltung
des vorderen Belüftungsabstands von 2
mm unter dem Gerät nicht nötig.
Wenn Sie das Gerät über einem Backofen
einsetzen, können Sie den Schutzboden
nicht verwenden.
1) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
TECHNISCHE DATEN
Modell PAI6000F
Prod.Nr. 949 594 364 00
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Kochzonenleistung
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Hinten rechts —
180 mm
1800 W
Vorne rechts —
145 mm
1400 W
Hinten links —
180 mm
1800 W
Vorne links —210
mm
2300 W
Power-Funktion
eingeschaltet
[W]
Max. Einschaltdauer der
Power-Funktion
[Min.]
Min. Kochgeschirrdurchmesser [mm]
145
2500W
4
125
145
3700W
10
180
56 progress
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig von den Daten in der Tabelle abwei-
chen. Sie ändert sich je nach Material und
Abmessungen des Kochgeschirrs.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.
Kunststoffteile sind mit internationalen
Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS<
usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
progress 57
58 progress
progress 59
www.progress-hausgeraete.de
892958567-A-242013
Download PDF

advertising