Aeg-Electrolux | HK953400FB | User manual | Aeg-Electrolux HK953400FB Ohjekirja

HK953400FB
FI Käyttöohje
PT Manual de instruções
SV Bruksanvisning
2
18
35
2
www.aeg.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
3
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät
ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta
tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo heitä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat
ovat kuumia.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.
• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
4
www.aeg.com
• Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
• Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
• Älä säilytä mitään keittotason päällä.
• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
• Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
• Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
2.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään
oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä
ilmankierron kannalta.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata vahinkoja, jotka
aiheutuvat riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua. Suosittelemme, että asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen alapuolelle,
jotta laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Sähkökytkennät saa suorittaa vain
asiantunteva sähköasentaja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
SUOMI
5
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
• Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai vääränlaiset virtajohdot
tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on säilytettävä vähintään 30
cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineksia kuumaan öljyyn.
2.2 Käyttö
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai
keraamista pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen. Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
VAROITUS!
Olemassa on tulipalon tai räjähdyksen vaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
2.3 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
6
www.aeg.com
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
2.4 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
1 Induktiokeittoalue
3
2 Induktiokeittoalue
3 Induktiokeittoalue
4 Käyttöpaneeli
4
3.1 Käyttöpaneelin painikkeet
1 2
10
3
4
9
8
5
7
6
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit
ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kosketuspainike
Toiminto
1
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
3
Keittoalueen ajastimen ilmaisimet
Aika-asetusta koskevien keittoalueiden
osoittaminen.
SUOMI
4
Kosketuspainike
Toiminto
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
7
Power-toiminnon käyttöönotto.
5
6
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
7
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
/
8
9
Keittoalueen valitseminen.
10
Toiminnon STOP+GO kytkeminen päälle ja pois päältä.
3.2 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
-toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus on toiminnassa.
Power-toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön ilmaisin):
kypsennyksen jatkaminen / lämpimänäpito / jälkilämpö.
/
Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella
ei ole astiaa.
Automaattinen virran katkaisu on toiminut.
3.3 OptiHeat Control (3vaiheinen jälkilämmön ilmaisin)
VAROITUS!
\
Palovammojen vaara
jälkilämmön vuoksi!
OptiHeat Control ilmaisee jälkilämmön
tason. Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
8
www.aeg.com
4.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee keittotasosta
virran automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta (
).
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen
toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle roiskuu jotakin
tai sen päälle asetetaan jotakin (pannu, pyyhe, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi.
Laitteesta kuuluu äänimerkki jonkin aikaa ja se kytkeytyy pois toiminnasta.
Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Keittoalueen on annettava jäähtyä,
ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 2 minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin
syttyy ja
ajan kuluttua merkkivalo
laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso
alla.
• Tehotason ja automaattisen virrankatkaisun aika-asetuksien välinen suhde:
•
,
— 6 tuntia
•
-
•
-
•
— 5 tuntia
— 4 tuntia
-
— 1,5 tuntia
4.3 Tehotaso
Kosketa säätöpalkkia tehotason kohdalta. Muuta asetusta liikuttamalla sormeasi
säätöpalkissa. Älä poista sormeasi palkista, ennen kuin tehotaso on haluamasi.
Tehoasetus näkyy näytössä.
4.4 Automaattinen kuumennus
Voit saavuttaa vaaditun tehotason nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen
toiminto asettaa korkeimman tehotason
joksikin aikaa (katso kaavio), ja laskee tehotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen.
Automaattisen kuumennustoiminnon
asettaminen keittoalueeseen:
1.
Kosketa
(
tulee näkyviin näyttöön).
2. Kosketa välittömästi vaadittua tehotasoa. 3 sekunnin kuluttua näyttöön
tulee näkyviin
.
Lopeta toiminto muuttamalla tehotasoa.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.5 Power-toiminto
Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Powertoiminto kytkeytyy toimintaan enintään
10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.
Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla
. Merkkivalo
syttyy. Toipainiketta
minto poistetaan käytöstä koskettamalla
tehotasoa
.
4.6 Tehonhallinta
Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Powertoiminto nostaa tehon maksimitasolle
parin yhdellä keittoalueella. Toisen keittoalueen teho laskee automaattisesti. Alhaisemman tehon omaavan alueen tehotasonäyttö muuttuu kahdella tasolla.
SUOMI
9
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu
00 . Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
CountUp Timer (Ajanlaskentaautomatiikka)
4.7 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit
asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ajanlaskenta-automatiikka valittuasi ensin keittoalueen.
Voit asettaa tehotason ennen ajastimen
asettamista tai sen jälkeen.
• Keittoalueen asettaminen:kosketa
toistuvasti, kunnes halupainiketta
tun keittoalueen merkkivalo syttyy.
• Ajanlaskenta-automatiikan kytkeminen toimintaan:Kosketa ajastimen
ja aseta aika ( 00 - 99
painiketta
minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on
käynnissä.
• Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
Valitse keittoalue painikkeella
.
Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
• Ajanlaskenta-automatiikan muutta.
minen:aseta keittoalue valinnalla
tai .
Kosketa painiketta
• Ajanlaskenta-automatiikan kytkeminen pois toiminnasta: Valitse keitto. Kosketa painialue painikkeella
ketta . Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon 00 . Keittoalueen merkkivalo sammuu. Voit kytkeä toiminnon
pois päältä myös koskettamalla samaja .
naikaisesti painikkeita
Käytä CountUp Timer -toimintoa keittoalueen toiminta-ajan tarkkailemiseen.
• Keittoalueen asettaminen (jos
useampi kuin yksi keittoalue on toitoisminnassa):kosketa painiketta
tuvasti, kunnes halutun keittoalueen
merkkivalo syttyy.
• Toiminnon CountUp Timer kytkeminen toimintaan:kosketa ajastimen pai. Kun
niketta ja näyttöön syttyy
keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti, ajan laskenta on käynnissä. Näytössä näkyy
ja ajastimen aika (minuuttia).
• Tarkista keittoalueen toiminta-aika:
.
Valitse keittoalue painikkeella
Keittoalueen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Näytössä näkyy keittoalueen
toiminta-aika.
• Toiminnon CountUp Timer kytkeminen pois toiminnasta: Valitse keittoja kytke ajastin
alue painikkeella
pois toiminnasta koskettamalla painiketta
tai . Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Hälytinajastin
Voit käyttää ajastinta myös hälytinajastimena silloin, kun keittoalueet eivät ole
toiminnassa. Kosketa painiketta
. Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta
tai . Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00 .
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
10 www.aeg.com
4.8 STOP+GO
-toiminto kytkee kaikki toiminnassa
olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon (
).
Kun
on toiminnassa, tehotasoa ei voida muuttaa.
-toiminto ei peruuta asetettua ajastusta.
• Kytke toiminto päälle koskettamalla
. Symboli
syttyy.
• Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan.
4.9 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet
keittoalueiden ollessa toiminnassa virtalukuun ottamatta. Lukitsepainiketta
minen estää tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
Symboli
palaa neljän sekunnin ajan.
Ajastin toimii edelleen.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso
tulee voimaan.
Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu.
4.10 Lapsilukko
Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa.
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
syttyy.
ajan. Symboli
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella
.
Lapsilukon kytkeminen pois
toiminnasta
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Älä aseta tehotasoa. Kosketa painineljän sekunnin ajan. Symboli
ketta
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painik.
keella
Lapsilukon poistaminen toiminnasta
yhden käyttökerran ajaksi
• Kytke laite toimintaan painikkeella
.
Symboli
syttyy.
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit käyttää laitetta.
• Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella
, lapsilukko on edelleen kytkettynä.
4.11 OffSound Control
(Äänimerkkien poistaminen
käytöstä ja käyttöön
ottaminen)
Äänimerkkien poistaminen
käytöstä
Kytke laite pois päältä.
Kosketa painiketta
kolmen sekunnin
ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kosketa painiketta
kolmen sekunnin ajan.
syttyy ja äänimerkit on käytössä. Kosketa painiketta
. Näytössä näkyy
ja
äänimerkki on poistettu käytöstä.
Kun kyseinen toiminto on päällä, äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa tapauksissa:
• kosketat painiketta
• hälytinajastin aktivoituu
• ajastimen aika kuluu umpeen
• käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
Äänimerkkien ottaminen
käyttöön
Kytke laite pois päältä.
kolmen sekunnin
Kosketa painiketta
ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kosketa painiketta
kolmen sekunnin ajan.
syttyy, koska äänimerkit ovat pois
käytöstä. Kosketa
,
syttyy. Äänimerkki on käytössä.
SUOMI
11
5. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
INDUKTIOKEITTOALUEET
Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian
lämmön erittäin nopeasti.
5.1 Induktiokeittoalueille
soveltuvat keittoastiat
Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos …
• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
• ... magneetti tarttuu keittoastian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
5.2 Keittoalueiden käyttö
HUOMIO
• piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai
useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu
useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne)
• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja.
• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä.
• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen
toimiessa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin
vika.
5.4 Energiansäästö
Energian säästäminen
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket alueen toimintaan.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
Keittoalueen tehokkuus
Keittoalueen tehokkuus riippuu keittoastian halkaisijasta. Keittoastia, jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi, saa
vain osan keittoalueen tehosta. Katso
minimihalkaisijat luvusta Tekniset tiedot.
Aseta keittoastia keittoalueen rastin
päälle. Peitä rasti kokonaan. Keittoastian
pohjan magneettinen osa on oltava vähintään 125 mm. Induktiokeittoalueet
mukautuvat automaattisesti keittoastian
pohjan kokoon. Voit käyttää suuria keittoastioita kahdella keittoalueella samanaikaisesti.
5.5 Öko Timer (Säästöajastin)
5.3 Käytön aikana kuuluvat
äänet
5.6 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Jos kuulet
• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwichrakenne).
Tehotason ja keittoalueen virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen.
Keittoalueen virrankulutus ei kasva suhteellisesti suurempaan tehotasoon siirryttäessä.
Energian säästämiseksi keittoalueen vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen kuin ajanlaskenta-automatiikan äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus riippuu
tehotasosta ja kypsennysajasta.
12 www.aeg.com
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet maksimitason vaatimasta energiasta.
Te- Käyttökohde:
hotaso
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Aika
Vinkkejä
Nimellisvirrankulutus
Kypsennettyjen ruokien lämpimänäpito
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian
päälle kansi
3%
13
Hollandaise-kastike,
voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen
5 - 25 min
Sekoita aika ajoin
3–8%
13
Kiinteyttäminen: munakkaat, munajuusto
10 - 40 min
Keitä kannen alla
3–8%
35
Riisin ja maitoruokien
haudutus, valmisruokien kuumentaminen
25 - 50 min
Lisää nestettä riisin
8 – 13 %
suhteen vähintään
kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana
57
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha
20 - 45 min
Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä
13 – 18 %
79
Höyrykypsennetyt perunat
20 - 60 min
Käytä korkeintaan ¼
litraa vettä/750 g perunoita
18 – 25 %
79
Suurten ruokamäärien
kypsentäminen, pataruoat ja keitot
60 - 150
min
Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet
18 – 25 %
912
Leikkeiden, vasikanlihan, cordon bleun,
kotlettien, pyöryköiden, makkaroiden,
maksan, kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
25 – 45 %
5 - 15 min
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
45 – 64 %
1
12 - Voimakas paistami13 nen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit
14
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen 100 %
(gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty
toimintaan.
SUOMI
13
6. HOITO JA PUHDISTUS
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Lian poistaminen:
– Poista välittömästi:sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä
lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
1.
Aseta kaavin viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa
pitkin.
– Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.
3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
7. VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Mahdollinen syy
Laite ei kytkeydy toimintaan tai ei muuten toimi.
Korjaustoimenpide
Kytke kodinkone uudelleen toimintaan ja aseta
tehotaso 10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta
samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
Stop+Go-toiminto on
toiminnassa.
Katso kappaletta "Päivittäinen käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä Pyyhi käyttöpaneeli puhtai rasvaroiskeita.
taaksi.
Laitteesta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy
pois toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
laite on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo
ei syty.
Keittoalue ei ole kuuma,
koska sitä on käytetty
vain vähän aikaa.
Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus ei toimi.
Keittoalue on kuuma.
Anna keittoalueen jäähtyä riittävästi.
14 www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Korkein tehotaso on ase- Korkeimman tehotason
tettu.
teho on sama kuin automaattisen kuumennuksen tehotaso.
Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.
Tehonhallinta on käynnissä.
Katso “Tehonhallinta”.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä painikkeita.
Laita isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille.
Äänimerkkiä ei kuulu,
Äänimerkit on poistettu
kun kosketat käyttöpakäytöstä.
neelin kosketuspainikkeita.
Ota äänimerkit käyttöön
(ks. "Äänimerkkien hallinta").
syttyy
Automaattinen poiskytkentä on toiminnassa.
syttyy
Lapsilukko tai lukitustoi- Katso kappaletta "Päivitminto on kytketty toimin- täinen käyttö".
taan.
syttyy
Keittoalueella ei ole keit- Aseta keittoastia keittotoastiaa.
alueelle.
ja jokin numero syttyy.
Katkaise virta laitteesta ja
kytke se uudelleen toimintaan.
Virheellinen keittoastia.
Käytä oikeantyyppistä
keittoastiaa.
Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle.
Käytä oikean kokoista
keittoastiaa.
Keittoastia ei peitä rastia/neliötä.
Peitä rasti kokonaan.
Laitteessa on jokin vika.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen.
syttyy
Jos merkkivalo
uudelleen, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
Ongelma
syttyy
15
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi
kiehunut keittoastia.
Keittoalueiden ylikuumenemissuoja ja automaattinen virrankatkaisu ovat
toiminnassa.
Kytke laite pois päältä.
Poista kuuma keittoastia
tasolta. Kytke keittoalue
uudelleen toimintaan
noin 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti häviää näytöstä,
mutta jälkilämmön merkkivalo jää palamaan. Anna keittoastian jäähtyä
riittävästi ja tarkista keittoastian sopivuus laitteeseen luvusta "Induktiokeittoalueen keittoastiat".
Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen
toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt
tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus.
Varmista, että laitetta on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa
myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Ennen asentamista
Kaikki laitteen arvokilven tiedot on kirjattava ylös ennen laitteen asentamista. Arvokilpi sijaitsee laitteen kehyksen alaosassa.
• Malli ................................
• Tuotenumero .............................
• Sarjanumero ....................................
8.1 Kalusteeseen asennettavat
laitteet
• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
8.2 Liitäntäjohto
• Laitteen mukana toimitetaan liitäntäjohto.
• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F
Tmax 90°C tai korkeampi). Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8.3 Tiivisteen kiinnittäminen.
• Puhdista työtaso leikatulta alueelta.
• Kiinnitä laitteen alareunan tiivistysnauha keraamisen pinnan ulkoiseen reunaan. Älä pidennä sitä. Jätä leikatut
päät yhden sivun keskelle. Kun sopiva
pituus leikataan (jätä muutama mm lisävaraa), paina päät yhteen.
16 www.aeg.com
8.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5 mm
min.
55mm
380+1 mm 880
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
SUOMI
17
9. TEKNISET TIEDOT
Modell HK953400FB
Prod.Nr. 949 595 044 01
Typ 58 GCD E2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.9 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6.9 kW
AEG
Keittoalueiden teho
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
Power-toiPower-toiminto toimin- minnon maknassa [W]
simikesto
[min]
Keittoastian
minimihalkaisija [mm]
Oikea
2300 W
3200 W
10
125
Keskellä
2300 W
3200 W
10
125
Vasen
2300 W
3200 W
10
125
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus
laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta
tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
18 www.aeg.com
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
22
24
27
29
30
32
34
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
19
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto
do aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
ADVERTÊNCIA
Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por
um adulto que seja responsável pela sua segurança.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
arrefecer. As partes acessíveis estão quentes.
• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, recomendamos que o active.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
1.2 Segurança geral
• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aquecimentos.
• Não utilize o aparelho com um temporizador externo
ou um sistema de controlo remoto separado.
20 www.aeg.com
• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa,
sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio.
• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com
uma tampa de tacho ou manta de incêndio.
• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.
• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar
o aparelho.
• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas não devem ser colocados na superfície da
placa, uma vez que podem ficar quentes.
• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma
fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade
de choque eléctrico.
• Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e não confie apenas no detector de tacho.
2.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
ADVERTÊNCIA
A instalação deste aparelho só
deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.
• Remova todos os elementos da embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado.
Use sempre luvas de protecção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra vapor e humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de
uma porta ou debaixo de uma janela.
Isso evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima
de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a
gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.
• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 2 mm entre a bancada e a
parte dianteira da unidade se mantém
livre. A garantia não abrange danos
causados pela falta de espaço de ventilação adequado.
• A parte inferior do aparelho pode ficar
quente. Recomendamos a instalação
de um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.
PORTUGUÊS
Ligação eléctrica
ADVERTÊNCIA
Risco de incêndio e choque eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas têm de
ser efectuadas por um electricista qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que
o aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que o cabo e a ficha
de alimentação (se aplicável) não entram em contacto com o aparelho ou
com algum tacho quente quando ligar
o aparelho a uma tomada.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.
• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.
• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir
o cabo de alimentação se estiver danificado.
• A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente
eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca
devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
21
2.2 Utilização
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos, queimaduras ou choque eléctrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de cozedura.
Podem ficar quentes.
• Desligue (“off”) a zona de cozedura
após cada utilização. Não confie apenas no detector de tachos.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho apresentar
fendas, desligue-o imediatamente da
corrente eléctrica. Isso evitará choques eléctricos.
• Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30
cm de distância da zonas de indução
quando o aparelho estiver a funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
ADVERTÊNCIA
Risco de incêndio ou explosão.
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objectos quentes afastados das gorduras e
dos óleos quando cozinhar com este
tipo de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis,
nem objectos molhados com produ-
22 www.aeg.com
tos inflamáveis, no interior, perto ou
em cima do aparelho.
ADVERTÊNCIA
Risco de danos no aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva
até ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar danificada.
• Não active zonas de cozedura com um
tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido, alumínio
ou que tenham a base danificada podem riscar a superfície de vidro ou vitrocerâmica. Levante sempre estes
objectos quando precisar de os deslocar na mesa de trabalho.
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície se deteriore.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos
metálicos.
2.4 Eliminação
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos e asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
2.3 Manutenção e limpeza
ADVERTÊNCIA
Risco de danos no aparelho.
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1
2
3
1 Zona de cozedura de indução
2 Zona de cozedura de indução
3 Zona de cozedura de indução
4 Painel de comandos
4
PORTUGUÊS
23
3.1 Disposição do painel de comandos
1 2
10
3
4
9
8
5
7
6
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores,
indicadores e sons indicam as funções que estão em funcionamento.
Campo do sensor
Função
1
Para activar e desactivar o aparelho.
2
Para bloquear/desbloquear o painel de
comandos.
3
Indicadores do temporizador
de zona de cozedura
Apresenta as zonas de cozedura para as
quais está definido um tempo.
4
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
Para activar a função Power.
5
6
Visor do grau de cozedura
Para indicar o grau de cozedura.
7
Barra de comandos
Para regular o grau de cozedura.
Para aumentar ou diminuir o tempo.
/
8
9
Para seleccionar a zona de cozedura.
10
Para activar e desactivar a função STOP
+GO.
3.2 Visores do grau de cozedura
Display
Descrição
A zona de cozedura está desactivada.
-
A zona de cozedura está activada.
A função
está em funcionamento.
A função Aquecimento Automático está em funcionamento.
A função Power está em funcionamento.
+ dígito
Existe uma anomalia.
24 www.aeg.com
Display
/
/
Descrição
OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 etapas): continuar a cozinhar / manter quente / calor residual.
O dispositivo de bloqueio/segurança para crianças está
activo.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou
não há tacho na zona de cozedura.
A função Desconexão Automática está em funcionamento.
3.3 OptiHeat Control
(indicador de calor residual de
3 etapas)
ADVERTÊNCIA
\
\
Perigo de queimaduras devido ao calor residual!
OptiHeat Control apresenta o nível de
calor residual. As zonas de cozedura de
indução criam o calor necessário para
cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica está quente devido ao calor dos tachos.
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
ADVERTÊNCIA
Consulte os capítulos relativos à
segurança.
4.1 Activação e desactivação
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar o aparelho.
4.2 Desactivação Automática
A função desactiva o aparelho
automaticamente se:
• Todas as zonas de cozedura estiverem
desactivadas (
).
• Não definir o grau de cozedura após
activar o aparelho.
• Derramar ou colocar alguma coisa sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (por exemplo,
um tacho, um pano, etc.). É emitido
um sinal sonoro durante algum tempo
e o aparelho desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.
• O aparelho ficou demasiado quente
(por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água). Antes de utilizar novamente o aparelho, espere que
a zona de cozedura arrefeça.
• Utiliza tachos incorrectos. O símbolo
acende-se e a zona de cozedura é
automaticamente desactivada após 2
minutos.
• Não desactivar uma zona de cozedura
nem alterar o grau de cozedura. Após
acende-se e o apaalgum tempo,
relho desliga-se. Veja em baixo.
• A relação entre o grau de cozedura e
os tempos da função Desactivação
Automática:
•
,
— 6 horas
•
-
•
-
•
— 5 horas
— 4 horas
-
— 1,5 horas
4.3 Grau de cozedura
Toque no nível de cozedura, na barra de
comandos. Desloque o dedo ao longo
da barra de comandos para alterar a
configuração. Não solte enquanto não
atingir o nível de cozedura que desejar.
O display mostra o nível de cozedura.
PORTUGUÊS
25
4.6 Gestão de energia
4.4 Aquecimento Automático
Pode obter o grau de cozedura necessário num período de tempo mais curto se
activar a função de Aquecimento Automático. Esta função define o grau de cozedura mais elevado durante algum
tempo (consulte o diagrama) e, em seguida, diminui para o grau de cozedura
necessário.
Para activar a função de Aquecimento
Automático para uma zona de cozedura:
A gestão de energia divide a potência
entre duas zonas de cozedura num par
(consulte a imagem). A função Power aumenta a potência para o nível máximo
para uma das zonas de cozedura do par.
A potência na segunda zona de cozedura diminui automaticamente. O display
do grau de cozedura referente à zona
cuja potência foi reduzida alterna entre
dois níveis.
1.
Toque em
(
acende-se no display).
2. Toque imediatamente no grau de
cozedura necessário. Após 3 segundos,
acende-se no display.
Para desactivar a função, altere o grau
de cozedura.
Temporizador da contagem
decrescente
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4.7 Temporizador
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.5 Função Power
A função Power disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função Power é activada, no
máximo, durante 10 minutos. Depois
disso, a zona de cozedura de indução
muda automaticamente para o grau de
cozedura mais elevado. Para activar, toque em
.
acende-se. Para desactivar, toque num grau de cozedura
.
Utilize o temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta vez.
Defina o temporizador da contagem
decrescente após seleccionar a zona
de cozedura.
Pode definir o grau de cozedura antes
ou depois de definir o temporizador.
• Para seleccionar a zona de cozeduvárias vezes até que
ra: toque em
o indicador da zona de cozedura necessária se acenda.
• Para activar o temporizador da condo
tagem decrescente: toque em
temporizador para definir o tempo (
00 - 99 minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a
piscar lentamente, a contagem decrescente começa.
• Para ver o tempo restante: seleccio. O inne a zona de cozedura com
dicador da zona de cozedura começa
a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo restante.
26 www.aeg.com
• Para alterar o Temporizador da Contagem Decrescente: seleccione a zona de cozedura com
. Toque em
ou .
• Para desactivar o temporizador: defina a zona de cozedura com
. Toque em . O tempo restante entra
em contagem decrescente até 00 . O
indicador da zona de cozedura apaga-se. Para desactivar, pode também toe em simultâneo.
car em
Cronómetro
Quando a contagem decrescente termina, é emitido um som e 00 pisca. A
zona de cozedura é desactivada.
A função
define todas as zonas de
cozedura em funcionamento para o grau
de cozedura mais baixo (
).
está em funcionamento, não
Quando
é possível alterar o grau de cozedura.
A função
não desactiva a função de
temporizador.
• Para activar esta função, toque em
. O símbolo
acende-se.
• Para desactivar esta função, toque
em
. O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.
• Para desligar o som: toque em
CountUp Timer (o
temporizador da contagem
crescente)
Utilize o CountUp Timer para monitorizar durante quanto tempo a zona de cozedura funciona.
• Para seleccionar a zona de cozedura
(se houver mais do que 1 zona de
cozedura em funcionamento): toque
várias vezes até que o indicaem
dor da zona de cozedura necessária se
acenda.
• Para activar o CountUp Timer: toque
acendeem do temporizador e
-se. Quando o indicador da zona de
cozedura começar a piscar lentamente, a contagem crescente começa. O
e o tempo
display alterna entre
contado (minutos).
• Para ver o tempo de funcionamento
da zona de cozedura: defina a zona
. O indicador da
de cozedura com
zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo de funcionamento da zona de cozedura.
• Para desactivar o CountUp Timer:
e
defina a zona de cozedura com
toque em
ou para desactivar o
temporizador. O indicador da zona de
cozedura apaga-se.
Pode utilizar o temporizador como cronómetro enquanto as zonas de cozedura estiverem desligadas. Toque em
.
Toque em
ou do temporizador para definir o tempo. Quando o tempo termina, é emitido um som e 00 pisca.
• Para desligar o som: toque em
4.8 STOP+GO
4.9 Bloqueio
Quando as zonas de cozedura estão a
funcionar, é possível bloquear o painel
de comandos mas não
. Tal impede
uma alteração acidental do grau de cozedura.
Primeiro, defina o grau de cozedura.
.
Para activar esta função, toque em
acende-se durante 4 seO símbolo
gundos.
O temporizador permanece ligado.
Para desactivar esta função, toque em
. O grau de cozedura anteriormente
definido acende-se.
Quando desliga o aparelho, também
desactiva esta função.
4.10 Dispositivo de Segurança
para Crianças
Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho.
Para activar o Dispositivo de
Segurança para Crianças
• Active o aparelho com
. Não defina os graus de cozedura.
PORTUGUÊS
• Toque em
durante 4 segundos. O
símbolo
acende-se.
• Desactive o aparelho com
.
Para desactivar o Dispositivo de
Segurança para Crianças
• Active o aparelho com
. Não defina os graus de cozedura. Toque em
durante 4 segundos. O símbolo
acende-se.
• Desactive o aparelho com
.
Para ignorar o Dispositivo de
Segurança para Crianças por apenas
um período de cozedura
• Active o aparelho com
. O símbolo
acende-se.
• Toque em
durante 4 segundos.
Defina o grau de cozedura no espaço de 10 segundos. Pode utilizar o
aparelho.
• Quando desactivar o aparelho com
, o Dispositivo de Segurança para Crianças é novamente activado.
27
durante 3 segundos. Os viToque em
sores acendem-se e apagam-se. Toque
em
durante 3 segundos.
acende.
-se e o som liga-se. Toque em
acende-se e o som desliga-se.
Quando esta função está activa, pode
ouvir os sons apenas quando:
• toca em
• o cronómetro inicia a contagem decrescente
• o temporizador da contagem decrescente inicia a contagem decrescente
• coloca algo sobre o painel de comandos.
Activação dos sons
Desactive o aparelho.
Toque em
durante 3 segundos. Os visores acendem-se e apagam-se. Toque
em
durante 3 segundos.
acende-se, porque o som está desligado. Toque em
.
acende-se. O som está
ligado.
4.11 OffSound Control
(desactivação e activação dos
sons)
Desactivação dos sons
Desactive o aparelho.
5. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
ZONAS DE COZEDURA DE INDUÇÃO
Nas zonas de cozedura de indução, o
calor é gerado muito rapidamente nos
tachos por um forte campo electromagnético.
5.1 Tachos para a zona de
cozedura de indução
Utilize as zonas de cozedura de
indução com tachos adequados.
Material do tacho
• correcto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo de
multicamadas (com a marca correcta
do fabricante).
• incorrecto: alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se…
• ... alguma água ferver muito rapidamente num foco definido para o grau
de cozedura mais elevado.
• ... a base do tacho atrair um íman.
O fundo dos tachos tem de ser
o mais espesso e plano possível.
28 www.aeg.com
5.2 Utilização das zonas de
cozedura
IMPORTANTE
Coloque os tachos centrados na cruz da
superfície em que vai cozinhar. Cubra totalmente a cruz. A parte magnética da
base dos tachos tem de ter no mínimo
125 mm. As zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base dos tachos. Pode cozinhar utilizando tachos de grandes dimensões simultaneamente nas duas zonas de cozedura.
5.3 Ruídos durante o
funcionamento
Se conseguir ouvir
• ruído de estalidos: os tachos são feitos de diferentes materiais (construção
multicamadas).
• som de assobio: utiliza uma ou mais
zonas de cozedura com níveis elevados de potência e os tachos são feitos
de materiais diferentes (construção
multicamadas).
• zumbido: utiliza níveis elevados de potência.
• clicar: ocorre uma permutação eléctrica.
• sibilar, zunir: a ventoinha está em funcionamento.
Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria do aparelho.
5.4 Poupança de energia
Como poupar energia
• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de ligar a mesma.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.
Eficiência da zona de cozedura
A eficiência da zona de cozedura está
relacionada com o diâmetro dos tachos.
Os tachos que tenham diâmetro inferior
ao mínimo indicado recebem apenas
uma parte da potência gerada pela zona
de cozedura. Para conhecer os diâmetros mínimos, consulte o capítulo “Informações técnicas”.
5.5 Öko Timer (temporizador
Eco)
Para poupar energia, o aquecimento da zona de cozedura é
desactivado antes que soe o
alarme do temporizador da contagem decrescente. A diferença
no tempo de funcionamento depende do grau de cozedura definido e da duração da cozedura.
5.6 Exemplos de aplicações
de cozinha
A relação entre o grau de cozedura e o
consumo de potência da zona de cozedura não é linear.
Quando o grau de cozedura aumenta, o
aumento do consumo de potência da
zona de cozedura não é directamente
proporcional.
Isto significa que uma zona de cozedura
no grau de cozedura médio consome
menos de metade da sua potência.
Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como
referência.
PORTUGUÊS
Gr Utilize para:
au
de
cozedura
Sugestões
Consumo
de potência nominal
Manter quentes os ali- conforme
mentos cozinhados
necessário
Coloque uma tampa
no tacho
3%
13
Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina
5 - 25 min
Misture regularmente
3–8%
13
Solidificar: omeletas
fofas, ovos cozidos
10 - 40 min
Coza com uma tampa
3–8%
35
Cozer arroz e pratos à 25 - 50 min
base de leite em lume
brando, aquecer refeições pré-cozinhadas
Adicione, no míni8 – 13 %
mo, duas vezes mais
líquido do que arroz,
mexa os pratos de
leite a meio da cozedura
57
Cozer a vapor legumes, peixe, carne
20 - 45 min
Adicione algumas
colheres de sopa de
líquido
13 – 18 %
79
Cozer batatas a vapor
20 - 60 min
Utilize no máximo ¼
l de água para 750 g
de batatas
18 – 25 %
79
Cozer grandes quantidades de alimentos,
guisados e sopas
60 - 150
min
Até 3 l de líquido
mais os ingredientes
18 – 25 %
912
Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de
vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado,
roux, ovos, panquecas, sonhos
conforme
necessário
Vire depois de decorrida metade do
tempo
25 – 45 %
Vire depois de decorrida metade do
tempo
45 – 64 %
1
Tempo
29
12 - Fritura intensa, batatas 5 - 15 min
13 fritas, bifes do lombo,
bifes
14
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, etc.), batatas bem fritas
100 %
Ferver grandes quantidades de água. A função Power está
activa.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Limpe o aparelho após cada utilização.
Utilize sempre tachos com a base limpa.
30 www.aeg.com
Riscos ou manchas escuras na
placa de vitrocerâmica não têm
qualquer efeito no funcionamento do aparelho.
Para remover sujidades:
– Remova imediatamente: plástico
derretido, película de plástico e
alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar
danos no aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o raspador sobre a superfície
de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.
1.
– Remova após o aparelho ter arrefecido o suficiente: manchas
de calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas brilhantes. Utilize um agente
de limpeza especial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.
2. Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.
3. No final, seque o aparelho com um
pano limpo.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Causa possível
Não consegue activar ou
utilizar o aparelho.
Solução
Active novamente o aparelho e defina o grau de
cozedura em menos de
10 segundos.
Tocou em 2 ou mais
Toque apenas num camcampos do sensor em si- po do sensor.
multâneo.
A função STOP+GO está Consulte o capítulo “Utiem funcionamento.
lização diária”.
Há manchas de gordura Limpe o painel de coou água no painel de co- mandos.
mandos.
É emitido um sinal sonoro e o aparelho desactiva-se.
É emitido um sinal sonoro quando o aparelho é
desactivado.
Colocou algum objecto
sobre um ou mais campos do sensor.
Retire o objecto dos
campos do sensor.
O aparelho desactiva-se. Colocou algum objecto
sobre o campo do sen.
sor
Retire o objecto do campo do sensor.
O indicador de calor residual não acende.
A zona de cozedura não
está quente porque foi
activada apenas por
pouco tempo.
Se a zona de cozedura tiver funcionado tempo
suficiente para estar
quente, contacte a Assistência Técnica.
A função Aquecimento
Automático não funciona.
A zona de cozedura está
quente.
Deixe a zona de cozedura arrefecer o suficiente.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
Está definido o grau de
cozedura mais elevado.
31
Solução
O grau de cozedura mais
elevado tem a mesma
potência que a função
Aquecimento Automático.
O grau de cozedura alterna entre dois níveis.
A gestão de energia está Consulte “Gestão de
activada.
energia”.
Os campos do sensor ficam quentes.
O tacho é demasiado
Coloque o tacho numa
grande ou foi colocado
das zonas de cozedura
demasiado perto dos co- atrás, se necessário.
mandos.
Não há qualquer sinal
quando toca nos campos do sensor do painel.
Os sinais sonoros estão
desactivados.
Active os sinais. Consulte
“Controlo de som desligado”.
acende-se
A Desactivação Automática está activa.
Desactive o aparelho e
active-o novamente.
acende-se
O Dispositivo de SeguConsulte o capítulo “Utirança para Crianças ou o lização diária”.
Bloqueio de Funções está activo.
acende-se
Não existe qualquer tacho na zona de cozedura.
Coloque um tacho na
zona de cozedura.
O tacho não é adequado.
Utilize um tacho adequado.
O diâmetro da base do
tacho é demasiado pequeno para a zona de
cozedura.
Utilize um tacho com as
dimensões correctas.
O tacho não cobre a cruz Cubra totalmente a cruz
ou o quadrado.
ou o quadrado.
Aparece
ro.
e um núme-
O aparelho mostra um
erro.
Desligue o aparelho da
alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico da sua casa. Volte a ligar. Se a inaparecer nodicação
vamente, contacte a Assistência Técnica.
32 www.aeg.com
Problema
acende-se
Causa possível
Solução
O aparelho apresenta
um erro porque um tacho ferveu até ficar sem
água. A protecção contra sobreaquecimento
das zonas de cozedura
foi activada e a Desactivação Automática foi accionada.
Desactive o aparelho.
Retire o tacho quente.
Após cerca de 30 segundos, active novamente a
zona de cozedura. Se o
problema era o tacho, a
mensagem de erro deve
desaparecer do visor,
mas o indicador de calor
residual pode manter-se.
Deixe o tacho arrefecer
o suficiente e consulte a
secção “Tachos para a
zona de cozedura de indução” para determinar
se o tacho é compatível
com o aparelho.
Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for
possível reparar o problema, contacte o
fornecedor ou a Assistência Técnica. Indique os dados da placa de características, o código de três dígitos e letras da
placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro
apresentada.
Certifique-se de que utilizou o aparelho
correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor
não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas
à assistência técnica e as condições da
garantia encontram-se no folheto da garantia.
8. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Consulte os capítulos relativos à
segurança.
Antes da instalação
Antes de instalar o aparelho, anote em
baixo os seguintes dados que pode encontrar na placa de características. A
placa de características está no fundo da
estrutura do aparelho.
• Modelo ...........................
• PNC .............................
• Número de série ....................
8.1 Aparelhos de encastrar
• Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encastradas adequadas e nas su-
perfícies de trabalho, de acordo com
as normas.
8.2 Cabo de ligação
• O aparelho é fornecido com um cabo
de ligação.
• Se o cabo se danificar, substitua-o por
um cabo especial (tipo H05BB-F
Tmáx. 90 °C; ou superior). Contacte o
seu Centro de Assistência local.
8.3 Para fixar o vedante.
• Limpe a área de trabalho na zona da
secção cortada.
• Cole a tira vedante fornecida na extremidade inferior do aparelho, ao longo
da extremidade exterior da vitrocerâmica. Não estique a tira. Deixe as extremidades no meio de um dos lados.
Quando cortar a tira à medida, acres-
PORTUGUÊS
cente alguns milímetros. Pressione as
duas pontas uma contra a outra.
8.4 Montagem
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5 mm
min.
55mm
380+1 mm 880
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
33
34 www.aeg.com
9. INFORMAÇÃO TÉCNICA
Modell HK953400FB
Prod.Nr. 949 595 044 01
Typ 58 GCD E2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.9 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6.9 kW
AEG
Potência das zonas de cozedura
Zona de cozedura
Potência nominal (grau
de cozedura
máx.) [W]
Função Power activada
[W]
Duração máxima da função Power
[min.]
Diâmetro mínimo do tacho [mm]
Direita
2300 W
3200 W
10
125
Centro
2300 W
3200 W
10
125
Esquerda
2300 W
3200 W
10
125
A potência das zonas de cozedura pode
ser ligeiramente diferente da indicada
na tabela. Varia consoante o material e
as dimensões do tacho.
10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
SVENSKA
35
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
36
37
39
40
43
45
46
47
49
36 www.aeg.com
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person
som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
37
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på 2 mm mellan arbetsytan och
enhetens framsida upprätthålls. Garantin täcker inte skador som orsakats
av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.
• Produktens undersida kan bli het. Vi
rekommenderar att en skyddsplåt
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör
den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag
• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monte-
38 www.aeg.com
•
•
•
•
•
rade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln
Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla
poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
2.2 Användning
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle. Lita inte på kastrullvarnaren.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i het olja.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta
från fetter och oljor när du lagar mat
med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första
gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
diskmaskinen.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset eller glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
SVENSKA
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
39
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
2.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
1 Induktionskokzon
3
2 Induktionskokzon
3 Induktionskokzon
4 Kontrollpanelen
4
3.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1 2
10
3
4
9
8
5
7
6
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna,
indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är
aktiverade.
Touch-kontroll
Funktion
1
För att aktivera och avaktivera produkten.
2
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Kokzoners timerindikering
För att visa för vilka kokzoner tiden är inställd.
4
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
För att aktivera effektfunktionen.
5
6
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
7
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
40 www.aeg.com
Touch-kontroll
Funktion
För att öka eller minska tiden.
/
8
9
För att ställa in kokzonen.
10
För att aktivera och inaktivera STOP
+GO-funktionen.
3.2 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Funktionen
är påslagen.
Funktionen Automax är aktiverad.
Strömmen är påslagen.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar
fortfarande / varmhållning / restvärme.
/
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är
placerat på kokzonen.
Den automatiska avstängningen är aktiverad.
3.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikering)
VARNING
\
\
Risk för brännskador
från restvärme!
OptiHeat Control visar restvärmenivån.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp
av restvärmen hos kokkärlet.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Aktivering och inaktivering
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.
4.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av produkten
automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade (
).
• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder ett tag och produkten
stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Produkten blir för het (t.ex. om ett
kokkärl kokar torrt). Vänta tills kokzonen svalnat innan du använder produkten igen.
SVENSKA
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• Du avaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en viss tid tänds
och produkten stängs av. Se nedan.
• Förhållandet mellan värmeläget och tiderna för funktionen Automatisk avstängning:
•
,
- 6 timmar
•
-
- 5 timmar
•
-
- 4 timmar
•
-
41
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
- 1,5 timmar
4.3 Värmeläge
Tryck på det önskade värmeläget på
kontrollpanelen. Flytta fingret längs med
kontrollpanelen för att ändra inställning.
Släpp inte förrän det rätta värmeläget är
inställt. Displayen visar värmeläget.
4.5 Effektfunktion
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiv i maximalt 10 minuter.
Därefter kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till inställt värmeläge.
,
För att aktivera funktionen, tryck på
tänds. Du inaktiverar funktionen genom att ändra värmeläget
.
4.6 Effektreglering
4.4 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar funktionen Automax.
Funktionen ställer in det högsta värmeläget under en viss tid (se diagrammet)
och sänker sedan värmen till valt läge.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1.
Tryck på
(
syns på displayen).
Tryck direkt på önskat värmeläge. Efter 3 sekunder syns
på displayen.
Stoppa funktionen genom att ändra värmeläge.
2.
Effektregleringen delar upp effekten
mellan två kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till
den maximala nivån för en kokzon i paret. Effekten i den andra kokzonen reduceras automatiskt. Värmeläget för den
reducerade kokzonen ändras mellan två
nivåer.
42 www.aeg.com
4.7 Timer
Nedräkningstimer
Använd nedräkningstimern för att ställa
in hur länge kokzonen ska vara igång vid
enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ in nedräkningstimern efter valet
av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller
efter att du har ställt in timern.
• Ställa in kokzonen:Tryck upprepade
tills indikeringen för den
gånger på
önskade kokzonen tänds.
• Så här aktiverar du nedräkningstimern: Tryck på
på timern för att
ställa in tiden ( 00 - 99 minuter). När
kontrollampan för kokzonen börjar
blinka långsamt, räknas tiden ned.
• För att se återstående tid: välj kokzonen med
. Kokzonens indikering
börjar blinka snabbt. På displayen visas den återstående tiden.
• Aktivera nedräkningstimern: välj kokzonen med
. Tryck på
eller .
• Avaktivera timern: välj kokzonen med
. Tryck på . Den återstående tiden räknas ner till 00 . Kokzonens indikering slocknar. Du kan också avaktivera genom att samtidigt trycka på
och .
När tiden gått ut ljuder en signal och
00 blinkar. Kokzonen inaktiveras.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
CountUp Timer
(Uppräkningstimer)
Använd CountUp Timer för att kontrollera hur länge kokzonen är igång.
• För att ställa in kokzonen (om mer
än en kokzon är i drift):Tryck upprepade gånger på
tills indikeringen
för den önskade kokzonen tänds.
• Aktivera CountUp Timer: tryck på
på timern varpå
tänds. När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden upp. Displayen
och räknad tid (minuväxlar mellan
ter).
• För att se hur länge kokzonen är
. Kokzoigång: välj kokzonen med
nens indikering börjar blinka snabbt.
På displayen visas tiden som kokzonen
är igång.
• Avaktivera CountUp Timer: välj kokoch tryck på
eller för
zon med
att inaktivera timern. Kokzonens indikering slocknar.
Signalur
Timern kan användas som signalur när
kokzoner inte används. Tryck på
.
Tryck på
eller på timern för att ställa in tiden. När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
4.8 STOP+GO
Funktionen
ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget (
).
När
är igång kan du inte ändra värmeläget.
Funktionen
stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck
. Symbolen
tänds.
på
• För att inaktivera denna funktion,
tryck på
. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
4.9 Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen men inte
. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ först in värmeläget.
För att starta denna funktion, tryck på
. Symbolen
tänds i 4 sekunder.
Timern förblir på.
För att stoppa denna funktion, tryck på
. Det tidigare inställda värmeläget
tänds.
När du stänger av produkten stängs
även denna funktion av.
4.10 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av produkten.
SVENSKA
För att aktivera/avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte
in något värmeläge.
• Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
• Inaktivera produkten med
.
För att avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med
. Ställ inte
in något värmeläge. Tryck på
i4
sekunder. Symbolen
tänds.
• Inaktivera produkten med
.
För att kringgå Barnlåset för ett
enskilt tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med
. Symbotänds.
len
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in värmeläge inom 10 sekunder. Produkten kan nu användas.
• När du inaktiverar produkten med
aktiveras Barnlåset igen.
43
i 3 sekunder. Displayerna
Tryck på
tänds och släcks. Tryck på
i 3 sekunder.
tänds, och ljudet är nu på. Tryck
.
tänds, och ljudet är nu avpå
stängt.
När denna funktion är igång hör du endast ljuden när:
• du trycker på
• Signaluret ringer
• nedräkningstimern ringer
• Du ställer något på kontrollpanelen.
Aktivering av ljuden
Stäng av produkten.
Tryck på
i 3 sekunder. Displayerna
tänds och släcks. Tryck på
i 3 sekunder.
tänds, eftersom ljudet är av.
tänds. Ljudet är
stängt. Tryck på
nu på.
4.11 OffSound Control
(Avaktivering och aktivering av
ljud)
Avaktivering av ljuden
Stäng av produkten.
5. RÅD OCH TIPS
INDUKTIONSKOKZONER
För induktionskokzoner genereras värme
mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
5.1 Kokkärl för
induktionskokzoner
Använd induktionskokzonerna
med korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om …
• ... litet vatten mycket snabbt kokar
upp på en kokzon som är inställd på
det högsta värmeläget...
• ... en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlets botten skall vara så
tjock och plan som möjligt.
5.2 Användning av kokzonerna
VIKTIGT
44 www.aeg.com
Ställ kokkärlet på korset som är markerat
på kokytan. Täck korset helt. Den magnetiska delen av kokkärlets botten ska
vara minst 125 mm. Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken
på kokkärlets botten. Du kan använda
ett stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
5.3 Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du en eller
flera kokzoner med höga effektnivåer
och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du höga effektnivåer.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är i
drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
5.4 Spara energi
Så här sparar du energi
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Kokzonens effektivitet
Kokzonens effektivitet är beroende på
diametern av kokkärlet. Kokkärl med en
mindre diameter än minimum mottager
endast en del av den värme som genereras av kokzonen. För minimumdiameter
se det Tekniska Informationskapitlet.
5.5 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från nedräkningstimern. Skillnaden i användningstiden beror på den inställda värmenivån och tillagningstiden.
5.6 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och kokzonens förbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte proportionellt mot att öka kokzonens effektförbrukning.
Det betyder att kokzonen med medelhögt värmeläge använder mindre än
hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är endast
avsedda som vägledning.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.
Vär Använd för:
me
läg
e
Tips
Nominell
effektförbrukning
Håll maten som du till- efter behov
agat varm
Lägg ett lock på ett
kokkärl
3%
13
Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin
Rör om då och då
3–8%
13
Stanning: fluffiga ome- 10 - 40 min
letter, äggstanning
Tillaga med lock
3–8%
1
Tid
5 - 25 min
SVENSKA
Vär Använd för:
me
läg
e
Tid
Tips
Nominell
effektförbrukning
35
Småkoka ris och
mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25 - 50 min
Minst dubbelt så
mycket vätska som
ris, rör om mjölkbaserade rätter under
tillagningen
8 – 13 %
57
Ångkoka grönsaker,
fisk, kött
20 - 45 min
Tillsätt några matskedar vätska
13 – 18 %
79
Ångkoka potatis
20 - 60 min
Använd max. ¼ liter 18 – 25 %
vatten till 750 g potatis
79
Tillaga större mängder 60 - 150
mat, stuvningar och
min
soppor
Upp till 3 l vätska
plus ingredienser
18 – 25 %
912
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg,
pannkakor, munkar
efter behov
Vänd efter halva tiden
25 – 45 %
5 - 15 min
Vänd efter halva tiden
45 – 64 %
12 - Kraftig stekning, pota13 tiskroketter, biff
14
45
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), frite- 100 %
ra pommes frites
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på
glaskeramiken har ingen inverkan
på hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
– Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
1.
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig
duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med
en ren duk.
46 www.aeg.com
7. FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera
eller använda produkten.
Lösning
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom
10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller
flera touch-kontroller
samtidigt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Funktionen STOP+GO är Se avsnittet "Daglig anpåslagen.
vändning".
Det finns vatten eller
fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
produkten stängs av.
En ljudsignal ljuder när
produkten slår ifrån.
Du har satt något på en
eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Produkten avaktiveras.
Du satte något på touch- Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
kontrollen
.
Restvärmeindikatorn
tänds inte.
Kokzonen är inte varm
eftersom den bara har
varit påslagen en kort
stund.
Kontakta vår serviceavdelning om kokzonen varit på tillräckligt länge för
att vara varm.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen,
Automax, aktiveras inte.
Kokzonen är het.
Låt kokzonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget
är inställt.
Det högsta värmeläget
har samma effekt som
den automatiska uppvärmningsfunktionen.
Värmeläget ändras mellan två nivåer.
Effektregleringen är akti- Se "Effektreglering".
verad.
Touch-kontrollerna blir
varma.
Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre kokzonerna vid
behov.
Det hörs inget ljud när
du trycker på touch-kontrollerna.
Ljudsignalerna är avaktiverade.
Aktivera signalerna. Se
avsnittet "OffSound-kontroll".
tänds
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Avaktivera produkten
och aktivera den igen.
tänds
Funktionslåset/Barnlåset
är aktiverat.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds
Det står inget kokkärl på
kokzonen.
Ställ ett kokkärl på kokzonen.
SVENSKA
Problem
och en siffra tänds.
tänds
Möjlig orsak
47
Lösning
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för
kokzonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Kokkärlet täcker inte fyrkanten / korset.
Täck korset/fyrkanten
helt.
Det har uppstått ett fel
på produkten.
Koppla bort produkten
från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla
från säkringen i husets/
lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig
kontakta vår serviceavdelning.
Det har uppstått ett fel
på produkten eftersom
ett kokkärl har kokat
torrt. Överhettningsskyddet för kokzonerna och
den automatiska avstängningsfunktionen är
igång.
Avaktivera produkten. Ta
bort det heta kokkärlet.
Slå på kokzonen igen efter ca 30 sekunder. Om
kokkärlet var problemet
försvinner felmeddelandet från dispalyen, men
restvärmeindikatorn kan
fortfarande lysa. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt
och se "Kokkärl för induktionskokzonen" för
att se om det är kompatibelt med produkten.
Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst
om du inte kan avhjälpa problemet med
ovanstående förslag. Meddela data från
typskylten, den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande som
visas.
Säkerställ att du har använt produkten
på rätt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden. Anvisningar för kundservice och
garantibestämmelser finns i garantihäftet.
8. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Före installationen
Anteckna informationen nedan på typskylten innan produkten installeras. Typs-
kylten sitter på undersidan av produktens hölje.
• Modell ...........................
• PNC (produktnr) .............................
• Serienummer ....................
48 www.aeg.com
8.1 Inbyggnadsprodukter
8.3 Sätta fast tätningen.
• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
• Rengör kanterna på urtaget i bänkskivan.
• Sätt fast tätningslisten runt den nedre
kanten på produkten längs ytterkanten
på glaskeramiken. Dra inte ut den. Låt
ändarna vara kvar i mitten av ena sidan. När du skurit den i lagom längd
(lägg till några mm) trycker du samman de två ändarna.
8.2 Nätkabel
• Produkten är försedd med en nätkabel.
• Om nätkabeln skadats måste den bytas ut mot en specialkabel (typ H05BBF Tmax 90 °C; eller högre). Kontakta
din lokala servicestation.
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5 mm
min.
55mm
380+1 mm 880
+1
mm
SVENSKA
49
min.
38 mm
min.
2 mm
9. TEKNISK INFORMATION
Modell HK953400FB
Prod.Nr. 949 595 044 01
Typ 58 GCD E2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 6.9 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6.9 kW
AEG
Effekt för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt (max
värmeläge)
[W]
Effektfunktion aktiverad [W]
EffektfunkMinsta koktionens maxi- kärlsdiameter
mala varak[mm]
tighet [min]
Höger
2300 W
3200 W
10
125
Mitten
2300 W
3200 W
10
125
Vänster
2300 W
3200 W
10
125
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och
mått.
50 www.aeg.com
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
51
892958791-A-292013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising