Electrolux EONS23.10X Användarmanual

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Electrolux EONS23.10X Användarmanual | Manualzz

bruksanvisning

Glaskeramikhäll

EHC60040X

2 electrolux

Innehåll

Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Säkerhetsinformation

Installation

Beskrivning av produkten

Användning av produkten

2

3

4

4

Råd och tips

Underhåll och rengöring

Vad gör jag om...

Miljöskydd

Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda diskmaskinen på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder diskmaskinen.

Förvara bruksanvisningen nära till hands och se till att den också medföljer diskmaskinen om du flyttar eller säljer den.

Alla användare måste ha fullgod kännedom om användningen av diskmaskinen och dess säkerhetsfunktioner.

Allmän säkerhet

Varning Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, får inte använda denna produkt. De skall

övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barnsäkerhet

• Endast vuxna personer får använda denna produkt. Barn skall övervakas så att de inte leker med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning föreligger.

• Håll barn borta från produkten när den är påslagen.

Säkerhet under användning

• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning.

• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.

• Risk för brännskador! Lägg inte bestick eller kokkärlslock på kokzonerna eftersom de kan bli heta.

Varning Brandrisk!

Överhettade fetter och oljor kan snabbt antändas.

Korrekt användning

• Övervaka alltid produkten under användning.

• Använd bara produkten för matlagning i ett hushåll!

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Placera inte lättantändliga vätskor och material, eller smältbara föremål (plast eller aluminium), på eller i närheten av produkten.

• Var försiktig när du ansluter produkten till eluttag i närheten. Låt inte elektriska ledningar vidröra produkten eller heta kokkärl.

Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

Så här undviker du skador på produkten

• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på glaskeramiken.

• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa glaskeramiken om de dras över ytan.

• Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika skador på kokkärlen och glaskeramiken.

• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kärl.

• Täck aldrig någon del av produkten med aluminiumfolie.

Varning Om ytan är spräckt, koppla loss produkten från eluttaget för att undvika elektriska stötar.

4

5

5

5

electrolux 3

Installation

Före installationen , notera följande uppgifter från typskylten:

• Modellbeskrivning (Modell) ................................................

• Produktnummer (Prod.

Nr.) .................................................

• Serienummer (Ser.

Nr.) .................................................

Typskylten sitter på produktens nedre ram.

EHC 60040X

58 AAD 55 ZO 220-240 V 50-60 Hz

949 594 036 00

6,4 kW

ELECTROLUX

Säkerhetsföreskrifter

Varning Dessa måste du läsa!

Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och

återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser)!

Endast en behörig elektriker får installera produkten!

Minsta avstånd till andra apparater och enheter skall observeras!

Installera skydd mot elektriska stötar. Installera exempelvis alltid lådorna med en skyddsskiva direkt under produkten!

Skydda kanterna i arbetsskivans urtag mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel!

Täta produkten mot arbetsskivan, så att det inte blir några springor, med ett riktigt tätningsmedel!

Montering

Skydda produktens undersida mot ånga och fukt, till exempel från en diskmaskin eller ugn!

Installera inte produkten intill dörrar eller under fönster! Annars kan heta kokkärl slås ned från hällen när dörrar eller fönster öppnas.

Varning Risk för skador på grund av elektrisk ström.

Kombinationsprodukten är strömsatt.

• Beakta säkerhetsbestämmelser för elektrisk ström.

• Kombinationsproduktens märkspänning skall stämma överens spänningen på installationsplatsen.

• Sätt i stickkontakten ordentligt i vägguttaget.

• Installera korrekt för att skydda mot elektriska stötar.

• Lösa eller felaktigt anslutna stickkontakter eller eluttag kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.

• En behörig elektriker skall installera klämanslutningarna korrekt.

Den elektriska installationen måste förses med en frånskiljare som kan göra produkten strömlös i alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.

Installationen måste ha korrekta isoleringsanordningar: Strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp skall tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

600 mm min.

50 mm min. 500 mm min.

50 mm

490 +1 mm

560

+1

mm

R5

4 electrolux

min.

30 mm

Beskrivning av produkten

Beskrivning av hällen

1 2

145 mm

180 mm

1 Enkel kokzon 1200 W

2 Enkel kokzon 1800 W

3 Enkel kokzon 1200 W

4 Restvärmeindikator

5 Dubbel kokzon 750 / 2200 W

120/210 mm

145 mm

5 4 3

Restvärmeindikering

Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon

är varm.

Användning av produkten

Hällen manövreras med ugnsvreden. Instruktionsavsnittet för ugnen beskriver hur hällen handhas.

När en kokzon är påslagen brummar den en kort stund. Detta är karakteris-

Råd och tips

Kokkärl

• Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.

Varning Risk för brännskador på grund av restvärme!

tiskt för alla glaskeramikkokzoner och innebär inte att produkten är felaktig.

• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka missfärgning på glaskeramiken.

electrolux 5

Spara energi

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på zonen.

• Stäng av kokzonen innan tillagningen

är klar för att utnyttja restvärmen.

• Botten på pannor och kokkärl måste vara lika stor som kokzonen.

Information om akrylamid

Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vida låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

Underhåll och rengöring

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

Varning Vassa föremål och repande rengöringsmedel skadar produkten.

Av säkerhetsskäl får produkten inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.

Borttagning av smuts:

1. – Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat som innehåller socker. Använd en speciell skrapa för glaskeramik. Sätt skrapan snett mot glaskeramiken och låt bladet glida över ytan.

– Stäng av produkten och låt den kallna före rengöring av: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

2. Rengör produkten med en duk och lite rengöringsmedel.

3. Torka sedan produkten torr med en ren duk.

Vad gör jag om...

Problem

Produkten fungerar inte.

Möjlig orsak och åtgärd

• Ställ in ett värmeläge.

• Kontrollera om elnätets säkring har löst ut. Kontakta en auktoriserad elektriker om säkringen löser ut flera gånger.

Restvärmeindikatorn tänds inte.

Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund. Kontakta Kundtjänst om kokzonen borde vara varm.

Kontakta återförsäljaren eller Kundtjänst om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Uppge data från typskylten, koden med tre siffror/bokstäver för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och det felmeddelande som visas.

Om du har hanterat hällen på fel sätt och måste tillkalla en servicetekniker från vår kundtjänst eller din återförsäljare är detta besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. Anvisningar för kundservice och garantivillkor finns i garantihäftet.

Miljöskydd

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala

6 electrolux myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna är märkta med t.ex. >PE<,>PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i avsedda behållare på kommunens sopstationer.

electrolux 7

www.electrolux.com

www.electrolux.fi

892932199-B-082009

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement