Progress | PHN1110W | User manual | Progress PHN1110S Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Oven
Oven
Four
Backofen
PHN1110
2 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Voor het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Extra functies
2
3
5
5
6
6
Nuttige aanwijzingen en tips
7
Onderhoud en reiniging
9
Problemen oplossen
12
Technische gegevens
13
Montage
13
Milieubescherming
14
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is.
Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
progress 3
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze
kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor
het glas zou kunnen breken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.
• De afmetingen van de keukenkast en de
uitsparing moeten kloppen.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
• Delen van het apparaat staan onder
stroom. Sluit het apparaat met meubel
om te voorkomen dat de gevaarlijke delen worden aangeraakt.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Neem contact op met de
service-afdeling of een elektromonteur
om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat, met
name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de
stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
4 progress
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden, elektrische schokken of
een explosie.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik
uit.
• Van binnen wordt het apparaat heet als
het in werking is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
• Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat
aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Houd de deur van het apparaat altijd
dicht als het apparaat in werking is.
• Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het emaille
te voorkomen:
– Zeg geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.
- Leg geen aluminiumfolie op de bodem
van het apparaat.
- Plaats geen water direct in het hete apparaat.
- Haal vochtige schotels en eten uit het
apparaat als u klaar bent met koken.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen of
bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het emaille heeft geen
ongewenst effect op de werking van het
apparaat. Dit is geen defect dat geldt
voor het recht op garantie.
• Gebruik een diepe braadpan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Gevaar voor letsel,
brand en schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen als
deze beschadigd zijn. Neem contact op
met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van
de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het apparaat
kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytisch emaille (indien
van toepassing) met een schoonmaakmiddel.
Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in dit
apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
progress 5
Waarschuwing! Gevaar voor
elektrische schokken!
• Voordat u het lampje vervangt, dient u de
stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3 4
5
6 7 8
9
10
11
12
1 Bedieningspaneel
2 Knop voor de kookzone links voor
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Knop voor de kookzone links achter
Temperatuurweergave
Knop voor de temperatuur
Knop voor de ovenfuncties
Stroomindicatielampje
Knop voor de kookzone rechts achter
Knop voor de kookzone rechts voor
Ventilatie-openingen
Ovenlampje
Typeplaatje
Ovenaccessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, cake bakblikken en
braadvormen.
• Aluminium bakplaat
Voor gebak en koekjes.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Eerste reiniging
• Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails (indien van toepassing).
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Belangrijk! Zie het hoofdstuk "Onderhoud
en reiniging".
Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het resterende vet weg te branden.
1. Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur aan staan.
Accessoires kunnen heter worden dan normaal. Het apparaat kan een vreemde geur
en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg dat er
voldoende luchtcirculatie is.
6 progress
DAGELIJKS GEBRUIK
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Het apparaat aan- en uitzetten
1. Draai de knop voor de ovenfuncties
naar een ovenfunctie.
Het stroomindicatielampje gaat aan als
het apparaat in werking is.
2. Draai de knop voor de temperatuur
naar een temperatuur.
Het temperatuurlampje gaat aan zolang
de temperatuur in het apparaat stijgt.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen,
de knop voor de ovenfuncties en de
knop voor de temperatuur in de uitstand.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
Uit-stand
Het apparaat staat uit.
Boven + onderwarmte
Bakken en braden op 1 ovenniveau. De bovenste en onderste verwarmingselementen worden gelijktijdig ingeschakeld.
Onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem. Alleen
het onderste verwarmingselement werkt.
Bovenverwarming
Voor het afbakken van gare gerechten. Alleen het bovenste verwarmingselement brandt.
Toetsen voor de kookplaat
U bedient de kookplaat die u met de
oven hebt geïnstalleerd met behulp van
de knoppen voor de kookplaat. Lees
voor meer informatie over de kookplaat
de gebruiksaanwijzing bij de kookplaat.
Belangrijk! U dient het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie' in de
gebruiksaanwijzing van de kookplaat te
lezen.
Verwarmingsstanden
Toets
0
1-9
Functie
Uit-stand
Verwarmingsstanden
(1 = laagste verwarmingsstand; 9 = hoogste verwarmingsstand)
1. Draai de bedieningsknop in de gewenste verwarmingsstand.
2. Zet de bedieningsknop op de uit stand
om het kookproces te beëindigen.
Gebruik van de dubbele zone (indien
van toepassing)
Let op! Draai de knop rechtsom om de
dubbele zone te activeren. Draai de
knop niet verder dan de stoppositie.
1. Draai de knop rechtsom naar stand 9.
2. Draai de knop langzaam naar het symtot u een klik hoort.
bool
De twee kookzones zijn nu aan.
3. Raadpleeg 'Verwarmingsstanden' om
de nodige verwarmingsstanden in te
stellen.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om
de oppervlakken van het apparaat koel te
houden. Als u het apparaat uit zet, gaat de
koelventilator uit.
progress 7
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van het apparaat of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
oververhitting veroorzaken. Om dit te voorkomen is de oven voorzien van een veilig-
heidsthermostaat die de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
• Het apparaat heeft vier inzetniveaus. Tel
de inzetniveaus vanaf de bodem van het
apparaat.
• Het apparaat heeft een speciaal systeem
dat de lucht circuleert en voor doorlopende recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen
en knapperig van buiten. Bovendien worden de bereidingstijd en het energieverbruik tot een minimum beperkt.
• Vocht kan in het apparaat of op de glazen deurpanelen condenseren. Dit is normaal. Ga altijd iets terug staan van het
apparaat als u de deur van het apparaat
tijdens de werking opent. Om de condens te verminderen, dient u het apparaat 10 minuten te laten voorverwarmen.
• Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
• Plaats geen voorwerpen direct op de bodem van het apparaat en bedek de bodem tijdens de bereiding niet met aluminiumfolie. Dit kan de bakresultaten veranderen en de emaillelaag beschadigen.
• Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg te
laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
• Gebruik een diepe bak voor erg vet voedsel om te oven te behoeden voor blijvende vetvlekken.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
• Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water in de lekbak gieten. Om rook te vermijden, voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het volume.
Houd in eerste instantie het bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het gebruik van dit
apparaat de beste instellingen (temperatuur, bereidingsduur, etc.) voor uw kookgerei, recepten en hoeveelheden.
Voor de bereiding van gebak
• De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is verstreken.
Bak- en braadtabel
GEBAK
Boven + onderwarmte
Bereidingstijd [min]
Notities
170
45 - 60
In een cakevorm
2
170
24 - 34
In een cakevorm
1
170
60 - 80
In een cakevorm van 26 cm
Appelgebak (appeltaart)
1
170
100 - 120
In twee cakevormen van 20 cm
op een bakrooster
Strudel
2
175
60 - 80
Op een bakplaat
SOORT GERECHT
Ovenniveau
Temp
[°C]
Schuimtaart
2
Zandtaartdeeg
Kwarktaart met karnemelk
8 progress
Boven + onderwarmte
Bereidingstijd [min]
Notities
170
30 - 40
In een cakevorm van 26 cm
170
60 - 70
In een cakevorm van 26 cm
2
170
35 - 45
In een cakevorm van 26 cm
Kerstgebak/machtige vruchtencake
2
170
50 - 60
In een cakevorm van 20 cm
Pruimentaart
2
170
50 - 60
In een broodvorm 1)
Cakejes
3
170
20 - 30
Op een bakplaat
Koekjes
3
150
20 - 30
Op een bakplaat1)
Schuimgebakjes
3
100
90 - 120
Op een bakplaat
Broodjes
3
190
15 - 20
Op een bakplaat1)
Soesjes
3
190
25 - 35
Op een bakplaat1)
3
180
45 - 70
In een cakevorm van 20 cm
1 of 2
180
40 - 55
In een cakevorm van 20 cm links
+ rechts
SOORT GERECHT
Ovenniveau
Temp
[°C]
Jamtaart
2
Vruchtencake
2
Cake, zacht (vetvrije
cake)
Taartjes
Victoria-taart met
jamvulling
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
BROOD EN PIZZA
Boven + onderwarmte
Bereidingstijd [min]
Notities
190
60 - 70
1 - 2 stuks, 500 gram per stuk1)
1
190
30 - 45
In een broodvorm
2
190
25 - 40
6 - 8 broodjes op een bakplaat 1)
Pizza
1
190
20 - 30
In een braadpan1)
Scones
3
200
10 - 20
Op een bakplaat1)
Bereidingstijd [min]
Notities
SOORT GERECHT
Ovenniveau
Temp
[°C]
Witbrood
1
Roggebrood
Broodjes
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
HARTIGE OVENGERECHTEN
Boven + onderwarmte
SOORT GERECHT
Ovenniveau
Temp
[°C]
Pastataart
2
180
40 - 50
In een vorm
Hartige groententaart
2
200
45 - 60
In een vorm
Quiches
1
190
40 - 50
In een vorm
Lasagne
2
200
25 - 40
In een vorm
Cannelloni
2
200
25 - 40
In een vorm
Yorkshire pudding
2
220
20 - 30
6 puddingvormen 1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
VLEES
progress 9
Boven + onderwarmte
SOORT GERECHT
Bereidingstijd [min]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Rundvlees
2
200
50 - 70
Op een bakrooster en in de
braadpan
Varkensvlees
2
180
90 - 120
Op een bakrooster en in de
braadpan
Kalfsvlees
2
190
90 - 120
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk
(rood)
2
210
44 - 50
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk
(medium)
2
210
51 - 55
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk
(gaar)
2
210
55 - 60
Op een bakrooster en in de
braadpan
Schouderkarbonade
2
180
120 - 150
In een braadpan
Varkensschenkel
2
180
100 - 120
2 stuks in de braadpan
Lamsvlees
2
190
110 - 130
Bout
Kip
2
200
70 - 85
Hele
kalkoen
1
180
210 - 240
Hele
eend
2
175
120 - 150
Hele
gans
1
175
150 - 200
Heel
konijn
2
190
60 - 80
In stukken gesneden
haas
2
190
150 - 200
In stukken gesneden
fazant
2
190
90 - 120
Hele
Bereidingstijd [min]
Notities
VIS
Boven + onderwarmte
SOORT GERECHT
Ovenniveau
Temp
[°C]
Forel/zeebrasem
2
190
40 - 55
3 - 4 vissen
Tonijn/zalm
2
190
35 - 60
4 - 6 filets
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkst
verwijderen en kan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Maak alle ovenaccessoires na gebruik
schoon en laat ze drogen. Gebruik een
10 progress
zachte doek met warm water en een
schoonmaakmiddel.
• Accessoire met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een afwasautomaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag
onherstelbaar worden beschadigd.
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel de oven uit.
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.
Leg een doek op de bodem van de
oven om schade aan het ovenlampje
en het afdekglaasje te voorkomen.
Apparaten van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur alleen met een natte
spons schoon. Droog maken met een
zachte doek.
Gebruik nooit staalwol, zuren of bijtende producten, deze kunnen het ovenoppervlak beschadigen. Maak het bedieningspaneel van de oven net zo
voorzichtig schoon.
1. Draai het afdekglas naar links en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang het ovenlampje door een geschikt 300 °C hittebestendig ovenlampje.
Gebruik hetzelfde ovenlamptype.
4. Plaats het afdekglas terug.
De afdichting van de deur
schoonmaken
• Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan
de binnenkant van de oven. Gebruik het
apparaat niet als de afdichting van de
deur is beschadigd. Neem contact op
met de service-afdeling.
• Voor meer informatie over het schoonmaken van de deurafdichting, raadpleegt
u de algemene informatie over reiniging.
De ovendeur kan dichtslaan als u de interne glasplaat probeert te verwijderen
terwijl de deur vast zit.
De ovendeur reinigen
De ovendeur beschikt over twee glazen panelen. U kunt de ovendeur en de interne
glasplaat verwijderen om het schoon te maken.
Ovenlampje
Waarschuwing! Wees voorzichtig bij
het vervangen van het ovenlampje. Er
bestaat risico op elektrische schokken.
De ovendeur en de glasplaat verwijderen
1. Open de deur volledig en houd de
twee deurscharnieren vast.
progress 11
2. Til de hendels op de twee scharnieren
omhoog en draai ze.
3. Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (halfopen). Trek hem daarna naar voren en haal de deur uit zijn
zitting.
4. Leg de deur op een zachte doek op
een stabiele ondergrond.
12 progress
5. Maak het vergrendelingssysteem open
om de interne glasplaat te verwijderen.
6. Draai de twee bevestigingen 90° en
verwijder ze uit hun houders.
90°
7. Til de glasplaat voorzichtig op (stap 1)
en verwijder het glazen paneel (stap 2).
8. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
1
2
De deur en de glasplaten terugplaatsen
Na het schoonmaken van de glasplaat en
ovendeur plaatst u ze terug. Voer bovenstaande stappen uit in de omgekeerde
volgorde.
De bedrukte zijde moet naar de binnenkant
van de deur gericht zijn. Zorg ervoor dat
het oppervlak van de glasplaat op de bedrukte zijde na de installatie niet ruw aanvoelt.
Zorg dat u de interne glasplaat in de zittingen plaatst. Raadpleeg de illustratie.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
progress 13
Probleem
Mogelijke oorzaak
De kookzones functioneren
niet.
Oplossing
Zie de gebruikshandleiding van de kookplaat.
Het apparaat werkt helemaal
niet.
Het apparaat is niet ingeschakeld.
Schakel het apparaat in. Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks
gebruik".
Het apparaat werkt helemaal
niet.
De zekering in de zekeringkast
is doorgebrand.
Controleer de zekering. Als de
zekering meer dan een keer
doorslaat, raadpleegt u een bevoegde elektricien.
Het ovenlampje brandt niet.
Het ovenlampje is kapot.
Vervang het ovenlampje.
Stoom en condens slaan neer
op de gerechten en in de oven.
Het gerecht heeft te lang in de
oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden
niet langer dan 15-20 minuten
in de oven staan.
Als u het probleem niet zelf kunt verhelpen,
neemt u contact op met uw verkoper of de
klantenservice.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typepla-
tje bevindt zich voor aan de binnenkant van
het apparaat.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning
230 / 400 V
Frequentie
50 Hz
MONTAGE
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Onderbouw
Waarschuwing! De installatie van het
apparaat mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd en
deskundig persoon. Als u geen
gekwalificeerd of deskundig persoon
inschakelt, vervalt de garantie bij het
ontstaan van schade.
• Voordat u het apparaat installeert, dient u
het te plaatsen in de geschikte kookplaat
uit de tabel.
Type
Maximaal vermogen
PEM 6000 E
6000 W
Type
Maximaal vermogen
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
14 progress
Elektrische installatie
540
560
20
570
590
594
7
600
Waarschuwing! De elektrische
installatie mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd
persoon.
De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet
opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd zonder stekker
en netsnoer.
Kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Voor het deel van de kabel raadpleegt u het
totale vermogen op het typeplaatje.
min. 550
20
min. 560
A
B
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden aangeduid met internationale afkortingen,
zoals PE, PS, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
progress 15
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Before first use
Daily use
Additional functions
15
16
18
18
18
19
Helpful hints and tips
19
Care and cleaning
22
What to do if…
25
Technical data
26
Installation
26
Environment concerns
26
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• Internally the appliance becomes hot when in operation. Do
not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or
ovenware.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
16 progress
• Before maintenance cut the power supply.
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the glass door since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the handle.
• The kitchen cabinet and the recess must
have suitable dimensions.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
• Parts of the appliance carry current.
Close the appliance with furniture to prevent touching the dangerous parts.
• The sides of the appliance must stay adjacent to appliances or to units with the
same height.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be made
by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Do not let mains cables to come in touch
with the appliance door, specially when
the door is hot.
• The shock protection of live and insulated
parts must be fastened in such a way
that it cannot be removed without tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Deactivate the appliance after each use.
• Internally the appliance becomes hot
when in operation. Do not touch the
heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove
or put in accessories or ovenware.
progress 17
• Be careful, when you open the appliance
door while the appliance is in operation.
Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• Always keep the appliance door closed
when the appliance is in operation.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can cause
a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to come
in contact with the appliance when you
open the door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– Do not put ovenware or other objects in
the appliance directly on the bottom.
– Do not put aluminium foil directly on the
bottom of the appliance.
– do not put water directly into the hot
appliance.
– do not keep moist dishes and food in
the appliance after you finish the cooking.
– be careful when you remove or install
the accessories.
• Discoloration of the enamel has no effect
on the performance of the appliance. It is
not a defect in the sense of the warranty
law.
• Use a deep pan for moist cakes. Fruit juices cause stains that can be permanent.
Care and Cleaning
Warning! Risk of injury, fire or damage
to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Make sure the appliance is cold. There is
the risk that the glass panels can break.
• Replace immediately the door glass panels when they are damaged. Contact the
Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety
instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if applicable) with any kind of detergent.
Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance, is only for household appliances. Do not use it for house
lighting.
Warning! Risk of electrical shock.
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same specifications.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
18 progress
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3 4
5
6 7 8
9
10
11
12
1 Control panel
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Knob for the front left cooking zone
Knob for the left rear cooking zone
Temperature indicator
Knob for the temperature
Knob for the oven functions
Power indicator
Knob for the right rear cooking zone
Knob for the right front cooking zone
Ventilation openings
Oven lamp
Rating plate
Oven accessories
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Aluminium baking tray
For cakes and biscuits.
BEFORE FIRST USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Initial cleaning
• Remove all accessories and removable
shelf supports (if applicable).
• Clean the appliance before first use.
1. Set the function
and the maximum
temperature.
2. Let the appliance operate for one hour.
Accessories can become hotter than usually. The appliance can emit an odour and
smoke. This is normal. Make sure that the
airflow is sufficient.
Important! Refer to the chapter "Care and
cleaning".
Preheating
Preheat the empty appliance to burn off the
remaining grease.
DAILY USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Activating and deactivating the
appliance
1. Turn the knob for the oven functions to
an oven function.
The power indicator comes on while
the appliance operates.
2. Turn the knob for the temperature to a
temperature.
The temperature indicator comes on
while the temperature in the appliance
increases.
3. To deactivate the appliance, turn the
knob for the oven functions and the
knob for the temperature to the Off position.
progress 19
Oven functions
Oven function
Application
Off position
The appliance is off.
Conventional
Cooking
To bake and roast on one oven level. The top and bottom heating
elements operate at the same time.
Bottom Heat
To bake cakes with crispy or crusty bottom. Only the bottom heating element operates.
Top Heat
To finish cooked dishes. Only the top heating element operates.
Knobs for the hob
With the knobs for the hob you operate
the hob that you installed with the
oven. For more information about the
hob, refer to the hob user manual.
Important! You must read the "Safety
information" chapter in the hob user
manual.
Heat settings
Knob
0
1-9
Function
Off position
Heat settings
(1 = lowest heat setting, 9 =
highest heat setting)
1. Turn the knob to a necessary heat setting.
2. To complete the cooking process, turn
the knob to the off position.
Using the double zone (if applicable)
Caution! To activate the double zone,
turn the knob clockwise. Do not turn it
through the stop position.
1. Turn the knob clockwise to position 9.
2. Turn the knob slowly to the symbol
until you can hear a click.
The two cooking zones are on.
3. To set the necessary heat setting refer
to "Heat settings".
ADDITIONAL FUNCTIONS
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the surfaces of the appliance cool. If you deactivate the appliance, the cooling fan stops.
overheating. To prevent this, the oven has a
safety thermostat which interrupts the power supply. The oven activates again automatically when the temperature drops.
Safety thermostat
Incorrect operation of the appliance or defective components can cause dangerous
HELPFUL HINTS AND TIPS
• The appliance has four shelf levels. Count
the shelf levels from the bottom of the
appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly recycles the steam. With this system you
can cook in a steamy environment and
keep the food soft inside and crusty out-
side. It decreases the cooking time and
energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance
or on the door glass panels. This is normal. Always stand back from the appliance when you open the appliance door
while cooking. To decrease the conden-
20 progress
sation, operate the appliance for 10 minutes before cooking.
• Clean the moisture after each use of the
appliance.
• Do not put the objects directly on the appliance floor and do not put aluminium
foil on the components when you cook.
This can change the baking results and
cause damage to the enamel.
Baking cakes
• Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.
Cooking meat and fish
• Use a deep pan for very fatty food to prevent the oven from stains that can be
permanent.
• Leave the meat for approximately 15 minutes before carving so that the juice
does not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
deep pan. To prevent the smoke condensation, add water each time after it
dries up.
Cooking times
Cooking times depend on the type of food,
its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you
cook. Find the best settings (heat setting,
cooking time, etc.) for your cookware, recipes and quantities when you use this appliance.
Baking and roasting table
CAKES
Conventional Cooking
Cooking
time [min]
Notes
170
45 - 60
In a cake mould
170
24 - 34
In a cake mould
1
170
60 - 80
In a 26 cm cake mould
Apple cake (Apple
pie)
1
170
100 - 120
In two 20 cm cake moulds on a
wire shelf
Strudel
2
175
60 - 80
In a baking tray
Jam-tart
2
170
30 - 40
In a 26 cm cake mould
Fruit cake
2
170
60 - 70
In a 26 cm cake mould
Sponge cake (Fatless sponge cake)
2
170
35 - 45
In a 26 cm cake mould
Christmas cake /
Rich fruit cake
2
170
50 - 60
In a 20 cm cake mould
Plum cake
2
170
50 - 60
In a bread tin 1)
Small cakes
3
170
20 - 30
In a baking tray
Biscuits
3
150
20 - 30
In a baking tray1)
Meringues
3
100
90 - 120
In a baking tray
Buns
3
190
15 - 20
In a baking tray1)
Choux
3
190
25 - 35
In a baking tray1)
Plate tarts
3
180
45 - 70
In a 20 cm cake mould
TYPE OF DISH
Shelf position
Temp
[°C]
Whisked recipes
2
Shortbread dough
2
Buttermilk cheese
cake
progress 21
Conventional Cooking
TYPE OF DISH
Victoria sandwich
Shelf position
Temp
[°C]
1 or 2
180
Cooking
time [min]
40 - 55
Notes
Left + right in a 20 cm cake
mould
1) Preheat for 10 minutes.
BREAD AND PIZZA
Conventional Cooking
Cooking
time [min]
Notes
190
60 - 70
1 - 2 pieces, 500 gr per piece1)
190
30 - 45
In a bread tin
2
190
25 - 40
6 - 8 rolls in a baking tray 1)
Pizza
1
190
20 - 30
On a deep pan1)
Scones
3
200
10 - 20
In a baking tray1)
Cooking
time [min]
Notes
TYPE OF DISH
Shelf position
Temp
[°C]
White bread
1
Rye bread
1
Bread rolls
1) Preheat for 10 minutes.
FLANS
Conventional Cooking
TYPE OF DISH
Shelf position
Temp
[°C]
Pasta flan
2
180
40 - 50
In a mould
Vegetable flan
2
200
45 - 60
In a mould
Quiches
1
190
40 - 50
In a mould
Lasagne
2
200
25 - 40
In a mould
Cannelloni
2
200
25 - 40
In a mould
Yorkshire pudding
2
220
20 - 30
6 pudding mould 1)
Cooking
time [min]
Notes
1) Preheat for 10 minutes.
MEAT
Conventional Cooking
TYPE OF DISH
Shelf position
Temp
[°C]
Beef
2
200
50 - 70
On a wire shelf and a deep pan
Pork
2
180
90 - 120
On a wire shelf and a deep pan
Veal
2
190
90 - 120
On a wire shelf and a deep pan
English roast beef
rare
2
210
44 - 50
On a wire shelf and a deep pan
English roast beef
medium
2
210
51 - 55
On a wire shelf and a deep pan
English roast beef
well done
2
210
55 - 60
On a wire shelf and a deep pan
Shoulder of pork
2
180
120 - 150
On a deep pan
Shin of pork
2
180
100 - 120
2 pieces on a deep pan
22 progress
Conventional Cooking
TYPE OF DISH
Cooking
time [min]
Notes
Shelf position
Temp
[°C]
Lamb
2
190
110 - 130
Leg
Chicken
2
200
70 - 85
Whole
Turkey
1
180
210 - 240
Whole
Duck
2
175
120 - 150
Whole
Goose
1
175
150 - 200
Whole
Rabbit
2
190
60 - 80
Cut in pieces
Hare
2
190
150 - 200
Cut in pieces
Pheasant
2
190
90 - 120
Whole
Cooking
time [min]
Notes
FISH
Conventional Cooking
TYPE OF DISH
Shelf position
Temp
[°C]
Trout / Sea bream
2
190
40 - 55
3 - 4 fish
Tuna fish / Salmon
2
190
35 - 60
4 - 6 fillets
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
CARE AND CLEANING
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a cleaning
agent.
• To clean metal surfaces use a usual
cleaning agent.
• Clean the oven interior after each use.
Then you can remove dirt more easily
and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all oven accessories after each use
and let them dry. Use a soft cloth with
warm water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using aggressive agents,
sharp-edged objects or a dishwasher. It
can destroy nonstick coating.
Stainless steel or aluminium appliances:
Clean the oven door with a wet sponge
only. Dry it with a soft cloth.
Do not use steel wool, acids or abrasive materials, as they can cause damage to the oven surface. Clean the
oven control panel with the same precautions.
Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket.
The door gasket is around the frame of
the oven cavity. Do not use the appliance
if the door gasket is damaged. Contact
the Service Centre.
• To clean the door gasket, refer to the
general information about cleaning.
Oven lamp
Warning! Be careful when you change
the oven lamp. There is a risk of
electrical shock.
Before you change the oven lamp:
• Deactivate the oven.
• Remove the fuses in the fuse box or deactivate the circuit breaker.
progress 23
Put a cloth on the bottom of the oven
to prevent damage to the oven light
and glass cover.
4. Install the glass cover.
Cleaning the oven door
The oven door has two glass panels. You
can remove the oven door and the internal
glass panel to clean it.
1. Turn the glass cover counterclockwise
to remove it.
2. Clean the glass cover.
The oven door can close if you try to
3. Replace the oven light bulb with an apremove the internal glass panel before
plicable 300 °C heat-resistant oven
you remove the oven door.
light bulb.
Use the same oven lamp type.
Removing the oven door and the glass panel
1. Open the door fully and hold the two
door hinges.
2. Lift and turn the levers on the two hinges.
24 progress
3. Close the oven door to the first opening position (halfway). Then pull forward
and remove the door from its seat.
4. Put the door on a soft cloth on a stable
surface.
5. Release the locking system to remove
the internal glass panel.
6. Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats.
90°
progress 25
7. Carefully lift (step 1) and remove (step
2) the glass panel.
8. Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
1
2
Installing the door and the glass panel
When the cleaning is completed, install the
glass panel and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
The screen-printing zone must face the inner side of the door. Make sure that after
the installation the surface of the glass panel frame on the screen-printing zones is not
rough when you touch it.
Make sure that you install the internal glass
panel in the seats correctly. Refer to the illustration.
WHAT TO DO IF…
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Problem
Possible cause
The cooking zones do not operate.
Remedy
Refer to the user manual for the hob.
The appliance does not operate.
The appliance is not activated.
Activate the appliance. Refer to
the chapter "Daily use".
The appliance does not operate.
The fuse in the fuse box is released.
Do a check of the fuse. If the
fuse is released more than one
time, contact a qualified electrician.
The oven lamp does not operate.
The oven lamp is defective.
Replace the oven lamp.
Steam and condensation collect on the food and in the
oven.
You left the dish in the oven for
too long.
Do not keep the dishes in the
oven for more than 15 - 20 minutes after the cooking ends.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the service
centre.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate. The rating plate is on
the front frame of the appliance cavity.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
26 progress
Serial number (S.N.)
.........................................
TECHNICAL DATA
Voltage
230 / 400 V
Frequency
50 Hz
INSTALLATION
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Building Under
Warning! Only a qualified and
competent person must do the
installation of the appliance. If you do
not contact a qualified or competent
person, the guarantee becomes invalid
if there is damage.
600
min. 550
20
min. 560
• Before you install the appliance, fit it with
the applicable hob from the table.
Type
Maximum power
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
540
560
A
B
20
Electrical installation
Warning! Only a qualified person must
do the electrical installation.
570
590
594
7
The manufacturer is not responsible if
you do not follow safety precautions
from the chapter "Safety information".
This appliance is supplied without a main
plug or a main cable.
Cable
Cable types applicable for installation or replacement: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For the section of the cable refer to the total
power on the rating plate.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
progress 27
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic
parts are marked with international abbreviations such as PE, PS, etc. Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
28 progress
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions supplémentaires
Conseils utiles
28
29
31
31
32
33
33
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de protection de
l'environnement
36
39
39
40
40
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se
progress 29
trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Avant toute opération de maintenance, déconnectez l'alimentation électrique.
• N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa
surface, ce qui peut briser le verre.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
• Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
• Les dimensions du meuble de cuisine et
de la niche d'encastrement doivent être
appropriées.
• Respectez la distance minimale requise
avec les autres appareils et éléments.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
• Certaines pièces de l'appareil sont électrifiées. Placez l'appareil se façon à éviter
que l'on puisse toucher les pièces dangereuses.
• Les côtés de l'appareil doivent rester à
côté d'appareils ou d'éléments ayant la
même hauteur.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est
pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Contactez un professionnel qualifié ou un
électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne laissez pas les câbles d'alimentation
secteur entrer en contact avec la porte
de l'appareil, particulièrement lorsque la
porte est chaude.
• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée
de telle manière qu'elle ne peut pas être
enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être reti-
30 progress
rés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures, d'électrocution ou
d'explosion.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• Mettez à l'arrêt l'appareil après chaque
utilisation.
• L'intérieur de l'appareil devient chaud
lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des
gants de cuisine pour retirer ou enfourner
des accessoires ou des plats allant au
four.
• Soyez prudent lorsque vous ouvrez la
porte de l'appareil lorsque l'appareil est
en fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la porte
ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Maintenez toujours la porte de l'appareil
fermée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
• Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si vous utilisez des ingrédients contenant de l'alcool, un mélange d'alcool et
d'air facilement inflammable peut éventuellement se former.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits in-
flammables à l'intérieur ou à proximité de
l'appareil, ni sur celui-ci.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail :
– Ne mettez pas de plats allant au four ni
aucun autre objet directement sur le fond
de l'appareil.
– Ne placez jamais de feuilles d'aluminium directement sur le fond de l'appareil.
– Ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– Ne laissez jamais d'aliments ni de plats
humides à l'intérieur de l'appareil une fois
la cuisson terminée.
– Faites attention lorsque vous retirez ou
remettez en place les accessoires.
• La décoloration de l'émail est sans effet
sur les performances de l'appareil. Il ne
s'agit pas d'un défaut dans le cadre de la
garantie.
• Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits causent des taches qui peuvent être permanentes.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de blessure
corporelle, d'incendie ou de dommage
matériel à l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien, mettez
à l'arrêt l'appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux de verre risquent de se briser.
• Remplacez immédiatement les vitres de
la porte si elles sont endommagées.
Contactez le service de maintenance.
• Soyez prudent lorsque vous ôtez la porte
de l'appareil. Elle est lourde.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Des graisses ou de la nourriture restant
dans l'appareil peuvent provoquer un incendie.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
progress 31
• Si vous utilisez un spray pour four, suivez
les consignes de sécurité figurant sur
l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications.
Éclairage interne
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont destinées
uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Ne l'utilisez pas pour
éclairer votre logement.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Avertissement Risque
d'électrocution.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Avant de changer l'ampoule, débranchez
l'appareil de la prise secteur.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3 4
5
6 7 8
9
10
11
12
1 Bandeau de commande
2 Manette de la zone de cuisson avant
gauche
3 Manette de la zone de cuisson arrière
gauche
4 Voyant du thermostat
5 Manette du thermostat
6 Manette de sélection des fonctions du
four
7 Voyant de mise sous tension
8 Manette de la zone de cuisson arrière
droite
9 Manette de la zone de cuisson avant
droite
Orifices
d'aération
10
11 Éclairage du four
12 Plaque signalétique
Accessoires pour four
• Grille métallique
Permet de poser des plats (à rôti, à gratin) et des moules à gâteau/pâtisserie.
• Plateau multi-usages en aluminium
Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/gâteaux secs.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Premier nettoyage
• Retirez tous les accessoires et les supports de grille amovibles (si présents).
32 progress
• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour
la première fois.
Important Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Préchauffage
Préchauffez le four à vide afin de faire brûler
les résidus de graisse.
1. Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
2. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant une heure.
Les accessoires peuvent chauffer plus que
d'habitude. Une odeur et de la fumée peuvent s'échapper de l'appareil. Ce phénomène est normal. Vérifiez que la ventilation
environnante est suffisante.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Activation et désactivation de l'appareil
1. Tournez la manette de sélection des
fonctions du four sur la fonction souhaitée.
Le voyant de mise sous tension s'allume pendant le fonctionnement de l'appareil.
2. Tournez la manette du thermostat pour
sélectionner la température souhaitée.
L'indicateur de température s'allume
lorsque la température du four augmente.
3. Pour éteindre l'appareil, tournez la manette de sélection des fonctions du four
et celle du thermostat sur la position
Arrêt.
Fonctions du four
Fonction du four
Utilisation
L'appareil est éteint
L'appareil est à l'arrêt.
Convection naturelle
Pour cuire et rôtir sur un seul niveau du four. Les résistances supérieure et inférieure fonctionnent en même temps.
Résistance inférieure
Pour la cuisson de gâteaux à fond croustillant. Seule la résistance
inférieure fonctionne.
Cuisson par la voûte
Pour terminer la cuisson des plats. Seule la résistance supérieure
fonctionne.
Manettes de la table de cuisson
Les manettes de la table de cuisson
permettent de faire fonctionner la table
de cuisson que vous avez installée
avec le four. Pour plus d'informations
sur la table de cuisson, reportez-vous à
la notice d'utilisation de la table de
cuisson.
Important Vous devez lire le chapitre
« Consignes de sécurité » du manuel
d'utilisation de la table de cuisson.
Niveaux de cuisson
Sélecteur
0
Fonction
L'appareil est éteint
Sélecteur
Fonction
1-9
Niveaux de cuisson
(1 = niveau de puissance minimal ; 9 = niveau de puissance maximal)
1. Tournez la manette sur le niveau de
cuisson souhaité.
2. Pour terminer le processus de cuisson,
tournez la manette de commande sur
la position Arrêt.
Utilisation de la double zone (si
disponible)
Attention Pour activer la double zone,
tournez la manette vers la droite. Ne la
tournez pas jusqu'à la position Arrêt.
progress 33
1. Tournez la manette vers la droite jusqu'à la position 9.
2. Tournez lentement la manette jusqu'au
et jusqu'à entendre un clic.
symbole
Les deux zones de cuisson sont activées.
3. Pour ajuster le niveau de puissance nécessaire, reportez-vous au chapitre
« Niveaux de cuisson ».
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur de
refroidissement se met automatiquement
en marche pour refroidir les surfaces de
l'appareil. Si vous mettez à l'arrêt l'appareil,
le ventilateur de refroidissement s'arrête.
ser une surchauffe dangereuse. Pour éviter
cela, le four dispose d'un thermostat de sécurité interrompant l'alimentation électrique.
Le four se remet automatiquement en fonctionnement lorsque la température baisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement de l'appareil ou
des composants défectueux peuvent cau-
CONSEILS UTILES
• Le four dispose de quatre niveaux de
gradins. Comptez les niveaux de gradins
à partir du bas de l'appareil.
• L'appareil est doté d'un système spécial
qui permet à l'air de circuler et qui recycle perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants
à l'extérieur. Le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont donc réduits au minimum.
• De l'humidité peut se déposer dans l'enceinte du four ou sur les vitres de la porte. Ce phénomène est normal. Veillez à
reculer un peu lorsque vous ouvrez la
porte de l'appareil en fonctionnement.
Pour diminuer la condensation, faites
fonctionner l'appareil 10 minutes avant
d'enfourner vos aliments.
• Essuyez la vapeur après chaque utilisation de l'appareil.
• Ne placez jamais d'aluminium ou tout autre ustensile, plat et accessoire directement en contact avec la sole de votre
four. Cela entraînerait une détérioration
de l'émail et modifierait les résultats de
cuisson.
Cuisson de gâteaux
• N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
• Si vous utilisez deux plateaux de cuisson
en même temps, laissez un niveau libre
entre les deux.
Cuisson de viande et de poisson
• Pour les aliments très gras, utilisez un
plat à rôtir pour éviter de salir le four de
manière irréversible.
• Avant de couper la viande, laissez-la reposer pendant environ 15 minutes afin
d'éviter que le jus ne s'écoule.
• Pour éviter qu'une trop grande quantité
de fumée ne se forme dans le four, ajoutez de l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter que la fumée ne se condense, ajoutez
à nouveau de l'eau dans le plat à rôtir à
chaque fois qu'il n'en contient plus.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque
vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les
meilleurs réglages (fonction, temps de cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos recettes
et les quantités lorsque vous utiliserez l'appareil.
34 progress
Tableau de rôtissage et de cuisson des gâteaux
GÂTEAUX
Convection naturelle
Position de
la grille
Temp.
[°C]
Durée de
cuisson
[min]
Notes
Pâtes à gâteaux
2
170
45 - 60
Dans un moule à gâteau
Pâte sablée
2
170
24 - 34
Dans un moule à gâteau
Gâteau au fromage
(au beurre)
1
170
60 - 80
Dans un moule à gâteau de
26 cm
Tarte aux pommes
1
170
100 - 120
Dans deux moules à gâteau de
20 cm sur une grille métallique
Strudel
2
175
60 - 80
Sur un plateau de cuisson
Tarte à la confiture
2
170
30 - 40
Dans un moule à gâteau de
26 cm
Cake aux fruits
2
170
60 - 70
Dans un moule à gâteau de
26 cm
Génoise/Gâteau Savoie (version allégée)
2
170
35 - 45
Dans un moule à gâteau de
26 cm
Gâteau de Noël/Cake aux fruits
2
170
50 - 60
Dans un moule à gâteau de
20 cm
Gâteau aux prunes
2
170
50 - 60
Dans un moule à pain 1)
Petits gâteaux
3
170
20 - 30
Sur un plateau de cuisson
Biscuits/Gâteaux
secs
3
150
20 - 30
Sur un plateau de cuisson1)
Meringues
3
100
90 - 120
Sur un plateau de cuisson
Petits pains
3
190
15 - 20
Sur un plateau de cuisson1)
Choux
3
190
25 - 35
Sur un plateau de cuisson1)
Tartelettes
3
180
45 - 70
Dans un moule à gâteau de
20 cm
1 ou 2
180
40 - 55
Gauche + droit dans un moule à
gâteau de 20 cm
TYPE DE PLAT
Gâteau à étages
1) Préchauffez pendant 10 minutes.
PAIN ET PIZZA
Convection naturelle
Position de
la grille
Temp.
[°C]
Durée de
cuisson
[min]
Notes
Pain blanc
1
190
60 - 70
1 à 2 pièces, 500 g par pièce1)
Pain de seigle
1
190
30 - 45
Dans un moule à pain
Petits pains
2
190
25 - 40
6 à 8 petits pains sur un plateau
de cuisson1)
Pizza
1
190
20 - 30
Dans un plat à rôtir1)
Scones
3
200
10 - 20
Sur un plateau de cuisson1)
TYPE DE PLAT
1) Préchauffez pendant 10 minutes.
PRÉPARATIONS À BASE D'ŒUFS
progress 35
Convection naturelle
Position de
la grille
Temp.
[°C]
Durée de
cuisson
[min]
Notes
Gratin de pâtes
2
180
40 - 50
Dans un moule
Gratin aux légumes
2
200
45 - 60
Dans un moule
Quiches
1
190
40 - 50
Dans un moule
Lasagnes
2
200
25 - 40
Dans un moule
Cannelloni
2
200
25 - 40
Dans un moule
« Yorkshire puddings »
2
220
20 - 30
6 ramequins1)
Notes
TYPE DE PLAT
1) Préchauffez pendant 10 minutes.
VIANDE
Convection naturelle
Position de
la grille
Temp.
[°C]
Durée de
cuisson
[min]
Bœuf
2
200
50 - 70
Sur la grille métallique et dans
un plat à rôtir
Porc
2
180
90 - 120
Sur la grille métallique et dans
un plat à rôtir
Veau
2
190
90 - 120
Sur la grille métallique et dans
un plat à rôtir
Rôti de bœuf, saignant
2
210
44 - 50
Sur la grille métallique et dans
un plat à rôtir
Rôti de bœuf, à
point
2
210
51 - 55
Sur la grille métallique et dans
un plat à rôtir
Rôti de bœuf, bien
cuit
2
210
55 - 60
Sur la grille métallique et dans
un plat à rôtir
Épaule de porc
2
180
120 - 150
Dans un plat à rôtir
Jarret de porc
2
180
100 - 120
2 pièces dans un plat à rôtir
Agneau
2
190
110 - 130
Gigot
Volaille
2
200
70 - 85
Entier
Dinde
1
180
210 - 240
Entière
Canard
2
175
120 - 150
Entier
Oie
1
175
150 - 200
Entière
Lapin
2
190
60 - 80
En morceaux
Lièvre
2
190
150 - 200
En morceaux
Faisan
2
190
90 - 120
Entier
TYPE DE PLAT
POISSON
Convection naturelle
Position de
la grille
Temp.
[°C]
Durée de
cuisson
[min]
Notes
Truite/daurade
2
190
40 - 55
3 - 4 poissons
Thon/saumon
2
190
35 - 60
4 - 6 filets
TYPE DE PLAT
36 progress
Informations sur l'acrylamide
Important Selon les connaissances
scientifiques les plus récentes, faire brunir
les aliments de manière intensive, en
particulier les produits contenant de
l'amidon, peut nuire à la santé à cause de
l'acrylamide. C'est pourquoi nous vous
recommandons de faire cuire les aliments à
basse température et de ne pas trop les
faire brunir.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
• Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau savonneuse.
• Utilisez les produits spécifiques vendus
dans le commerce pour l'entretien des
surfaces en métal.
• Nettoyez l'intérieur du four après chaque
utilisation. Les salissures s'éliminent alors
plus facilement et ne risquent pas de brûler.
• En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide d'un nettoyant pour four.
• Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires pour four et séchez-les. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau savonneuse tiède.
• Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les nettoyez pas avec des produits agressifs, des objets pointus ni au
lave-vaisselle. Vous risqueriez de détruire
le revêtement anti-adhérent.
Appareils en acier inoxydable ou en
aluminium :
Nettoyez la porte uniquement avec une
éponge humidifiée. Séchez-la avec un
chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
corrosifs, d'éponges métalliques ou de
substances acides susceptibles d'endommager le revêtement du four. Nettoyez le bandeau de commande du
four en observant ces mêmes recommandations.
Nettoyez le joint d'étanchéité de la
porte
• Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité
de la porte. Le joint d'étanchéité de la
porte est posé sur l'encadrement de la
cavité du four. N'utilisez pas l'appareil si
le joint d'étanchéité de la porte est endommagé. Contactez le service aprèsvente.
• Pour le nettoyage du joint d'étanchéité
de la porte, consultez les informations
générales concernant le nettoyage.
Éclairage du four
Avertissement Soyez prudent lorsque
vous changez l'éclairage du four. Il
existe un risque d'électrocution.
Avant de remplacer l'éclairage du four :
• Éteignez le four.
• Retirez les fusibles de la boîte à fusibles
ou coupez le disjoncteur.
Placez un chiffon sur la sole du four
afin de protéger l'éclairage du four et le
diffuseur en verre.
1. Tournez le diffuseur en verre vers la
gauche pour le retirer.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'ampoule du four par une
ampoule résistant à une température
de 300 °C.
Utilisez le même type d'ampoule pour
four.
4. Remettez en place le diffuseur en verre.
Nettoyage de la porte du four
La porte du four est dotée de deux panneaux de verre. Vous pouvez retirer la porte
du four ainsi que le panneau de verre intérieur afin de le nettoyer.
Si vous tentez d'extraire le panneau de
verre intérieur sans avoir au préalable
retiré la porte du four, celle-ci peut se
refermer brusquement.
progress 37
Retrait de la porte du four et du panneau de verre
1. Ouvrez complètement la porte et saisissez les 2 charnières de porte.
2. Soulevez et faites tourner les leviers sur
les 2 charnières.
3. Fermez la porte du four à la première
position d'ouverture (mi-parcours). Tirez la porte vers l'avant et retirez-la de
son logement.
38 progress
4. Déposez la porte sur une surface stable recouverte d'un tissu doux.
5. Désengagez le système de verrouillage
afin de retirer le panneau de verre intérieur.
6. Faites pivoter les deux fixations de 90°
et retirez-les de leurs logements.
90°
7. Soulevez doucement (étape 1), puis
sortez (étape 2) le panneau de verre.
8. Lavez le panneau de verre avec un
chiffon humidifié d'eau savonneuse.
Séchez soigneusement le panneau de
verre.
1
2
progress 39
Réinstallation de la porte et du panneau de verre
Une fois le nettoyage terminé, replacez le
panneau de verre et la porte du four. Répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
La zone imprimée doit faire face à l'intérieur
de la porte. Après l'installation, vérifiez que
la surface du panneau de verre où se trouve la zone imprimée est lisse au toucher (le
relief doit être de l'autre côté).
Veillez à installer correctement le panneau
de verre intérieur dans son logement. Reportez-vous à l'illustration.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Problème
Les zones de cuisson ne fonctionnent pas.
Cause probable
Solution
Consultez la notice d'utilisation de la table de cuisson.
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
L'appareil est à l'arrêt.
Allumez l'appareil. Consultez le
chapitre « Utilisation quotidienne ».
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
Le fusible dans la boîte à fusibles a disjoncté.
Vérifiez le fusible. Si le fusible
disjoncte de manière répétée,
faites appel à un électricien
qualifié.
L'éclairage du four ne fonctionne pas.
L'éclairage du four est défectueux.
Remplacez l'éclairage du four.
De la vapeur et de la condensation se déposent sur les aliments et dans le four.
Le plat est resté trop longtemps dans le four.
Une fois la cuisson terminée,
ne laissez pas les plats dans le
four plus de 15 à 20 minutes.
Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur
ou le service après-vente.
Les informations à fournir au service aprèsvente figurent sur la plaque signalétique. La
plaque signalétique se trouve sur le cadre
avant de la cavité de l'appareil.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Numéro du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension
230 / 400 V
Fréquence
50 Hz
40 progress
INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
A
Installation sous un plan de travail
Avertissement L'installation de
l'appareil doit être effectuée par un
professionnel qualifié. Si vous ne
contactez pas un professionnel qualifié,
les éventuels dommages causés ne
seront pas couverts par la garantie.
• Avant d'installer l'appareil, adaptez-y la
table de cuisson correspondante indiquée dans le tableau.
Type
Puissance maximale
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
540
560
20
570
590
B
Installation électrique
Avertissement Le branchement
électrique doit être confié à un
électricien qualifié.
Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable si vous ne respectez pas
les précautions de sécurité du chapitre
« Consignes de sécurité ».
L'appareil est fourni sans câble d'alimentation, ni fiche électrique.
Câble
Types de câbles compatibles pour l'installation ou le remplacement : H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Pour la section du câble, consultez la puissance totale sur la plaque signalétique.
594
7
600
min. 550
20
min. 560
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
progress 41
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Matériau d'emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus dans le respect de l'environnement
et sont recyclables. Les pièces en plastique sont marquées d'abréviations internationales telles que PE, PS, etc. Jetez les emballages dans les conteneurs
de la commune prévus à cet effet.
42 progress
INHALT
Sicherheitsinformationen
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Vor der ersten Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Zusatzfunktionen
42
43
45
45
46
47
Praktische Tipps und Hinweise
47
Reinigung und Pflege
50
Was tun, wenn …
53
Technische Daten
53
Montage
54
Umwelttipps
55
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für
Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige
Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden,
wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in
Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind
heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
Allgemeine Sicherheit
• Während des Betriebs wird das Geräteinnere heiss. Berühren Sie nicht die Heizelemente im Gerät. Verwenden Sie
progress 43
zum Anfassen des Zubehörs und der Töpfe wärmeisolierende Handschuhe.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
• Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen
zum Reinigen der Ofenglastür; sie können die Glasfläche
verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.
SICHERHEITSHINWEISE
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den Elektroanschluss
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
• Ziehen Sie das Gerät nicht am Türgriff.
• Das Küchenmöbel und die Einbaunische
müssen die passenden Abmessungen
aufweisen.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unterhalb von bzw. zwischen sicheren Konstruktionen montiert wird.
• Einige Teile des Geräts sind stromführend. Das Küchenmöbel muss auf allen
Seiten mit dem Gerät abschließen, um einen Kontakt mit stromführenden Teilen
zu vermeiden.
• Die Seiten des Geräts dürfen nur an Geräte oder Einheiten in gleicher Höhe angrenzen.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet werden.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten
Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
die Gerätetür nicht berührt, insbesondere
wenn die Tür heiß ist.
• Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht
ohne Werkzeug entfernt werden können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich
ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie
den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das
Gerät von der Spannungsversorgung zu
trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
• Verwenden Sie immer die richtigen
Trenneinrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
44 progress
aus dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Explosionsgefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Das Gerät nach jedem Gebrauch ausschalten.
• Während des Betriebs wird das Geräteinnere heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente im Geräteinnern. Verwenden Sie
zum Anfassen des Zubehörs und der
Töpfe wärmeisolierende Handschuhe.
• Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig
vor, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es
kann heiße Luft austreten.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es
mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete
Gerätetür aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Halten Sie die Tür immer geschlossen,
wenn das Gerät in Betrieb ist.
• Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Wenn
Sie Zutaten mit Alkohol verwenden, kann
ein Alkohol-Luftgemisch entstehen.
• Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf,
dass keine Funken oder offenen Flammen in das Geräts gelangen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Um Beschädigungen oder Verfärbungen
der Emailbeschichtung zu vermeiden:
– Stellen Sie Kochgeschirr oder andere
Gegenstände nicht direkt auf den Boden
des Gerätes.
– Legen Sie keine Alufolie direkt auf den
Boden des Gerätes.
– Stellen Sie kein Wasser in das heiße
Gerät.
– Lassen Sie nach dem Abschalten des
Geräts kein feuchtes Geschirr oder
feuchte Speisen im Backofeninnenraum
stehen.
– Gehen Sie beim Herausnehmen oder
Einsetzen der Innenausstattung sorgfältig
vor.
• Verfärbungen der Emailbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung
des Geräts. Sie stellen keinen Mangel im
Sinne des Gewährleistungsrechtes dar.
• Verwenden Sie für feuchte Kuchen die
Brat- und Fettpfanne. Fruchtsäfte verursachen bleibende Flecken.
Reinigung und Pflege
Warnung! Risiko von Verletzungen,
Brand oder Beschädigungen am Gerät.
• Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
abgekühlt ist. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen.
• Ersetzen Sie die Glasscheiben der Tür
umgehend, wenn sie beschädigt sind.
Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Gehen Sie beim Aushängen der Tür
sorgsam vor. Die Tür ist schwer!
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Fett- oder Speisereste im Gerät können
einen Brand verursachen.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie nur
neutrale Reinigungsmittel. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
• Falls Sie ein Backofenspray verwenden,
befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung.
progress 45
• Reinigen Sie die katalytische Emailbeschichtung (falls vorhanden) nicht mit Reinigungsmitteln.
Innenbeleuchtung
• Die Leuchtmittel in diesem Gerät sind nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen
Sie sie nicht für die Raumbeleuchtung.
Warnung! Stromschlaggefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Lampe austauschen.
• Verwenden Sie dazu eine Lampe mit der
gleichen Leistung.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerät einschließen.
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3 4
5
6 7 8
9
10
11
12
1 Bedienfeld
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Knopf der vorderen linken Kochzone
Knopf der hinteren linken Kochzone
Temperaturanzeige
Temperaturwahlknopf
Backofen-Einstellknopf
Betriebs-Kontrolllampe
Knopf der hinteren rechten Kochzone
Knopf der vorderen rechten Kochzone
Lüftungsöffnungen
Backofenlampe
Typenschild
Backofenzubehör
• Kombirost
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten.
• Aluminiumbackblech
Für Kuchen und Plätzchen.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Erste Reinigung
• Entfernen Sie alle Zubehörteile und die
herausnehmbaren Einhängegitter (falls
vorhanden).
• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme.
Wichtig! Siehe Kapitel „Reinigung und
Pflege“.
Vorheizen
Heizen Sie das leere Gerät vor, um Fettreste zu verbrennen.
1. Stellen Sie die Funktion
und die
Höchsttemperatur ein.
2. Lassen Sie das Gerät eine Stunde lang
eingeschaltet.
Das Zubehör kann heißer werden als beim
normalen Gebrauch. Das Gerät kann Geruch und Rauch verströmen. Das ist nor-
46 progress
mal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Ein- und Ausschalten des Geräts
1. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf
auf die gewünschte Backofenfunktion.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet,
solange das Gerät in Betrieb ist.
2. Drehen Sie den Temperaturwahlknopf
auf die gewünschte Temperatur.
Die Temperatur-Kontrolllampe leuchtet,
solange die Temperatur im Gerät ansteigt.
3. Drehen Sie zum Ausschalten des Geräts den Backofen-Einstellknopf und
den Temperaturwahlknopf in die Position Aus.
Ofenfunktionen
Ofenfunktion
Anwendung
Stellung „Aus“
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Ober-/Unterhitze
Zum Backen und Braten auf einer Ebene. Die Heizelemente für
Ober- und Unterhitze sind gleichzeitig eingeschaltet.
Unterhitze
Zum Backen von Kuchen mit krossen Böden. Es ist nur das Heizelement für die Unterhitze eingeschaltet.
Oberhitze
Zum Bräunen bereits fertiger Gerichte. Nur das Heizelement für
Oberhitze ist eingeschaltet.
Kochfeld-Einstellknöpfe
Mit den Kochfeld-Einstellknöpfen bedienen Sie das Kochfeld, das Sie zusammen mit dem Backofen installiert
haben. Weitere Informationen finden
Sie in der Gebrauchsanleitung für das
Kochfeld.
Wichtig! Lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise in der
Gebrauchsanleitung für das Kochfeld
sorgfältig durch.
Kochstufen
Einstellknopf
0
1-9
Funktion
Stellung „Aus“
Kochstufen
(1 = niedrigste Kochstufe, 9
= höchste Kochstufe)
1. Drehen Sie den Einstellknopf auf die
gewünschte Kochstufe.
2. Zum Beenden des Kochvorgangs muss
der Einstellknopf in die Position „Aus“
gedreht werden.
Verwenden der Zweikreis-Kochzone
(falls vorhanden)
Vorsicht! Drehen Sie den Einstellknopf
im Uhrzeigersinn, um die ZweikreisKochzone einzuschalten. Drehen Sie
ihn jedoch nicht über die Endposition
hinaus.
1. Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn auf die Stellung 9.
2. Drehen Sie den Einstellknopf langsam
, bis er hörbar einauf das Symbol
rastet.
Jetzt sind beide Heizkreise eingeschaltet.
3. Zur Einstellung der gewünschten Kochstufe siehe „Kochstufen“.
progress 47
ZUSATZFUNKTIONEN
Kühlgebläse
Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird automatisch das Kühlgebläse eingeschaltet, um die
Geräteflächen zu kühlen. Wenn Sie das Gerät ausschalten, stoppt das Kühlgebläse.
Sicherheits-Thermostat
Ein unsachgemäßer Gebrauch des Geräts
oder defekte Bauteile können zu einer ge-
fährlichen Überhitzung führen. Um dies zu
verhindern, ist der Backofen mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, der die
Stromzufuhr unterbrechen kann. Die Wiedereinschaltung erfolgt automatisch bei einen Temperaturabfall.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
• Das Gerät hat vier Einschubebenen. Die
Einschubebenen werden vom Boden des
Backofens aus gezählt.
• Das Gerät hat ein exklusives Umluft- und
Dampfsystem, das die Luft umwälzt und
den Dampf wieder aufbereitet. Das Garen
mit Dampf macht Ihre Speisen innen
weich und außen knusprig. Gardauer und
Energieverbrauch werden dabei auf ein
Minimum reduziert.
• Es kann sich Feuchtigkeit im Gerät oder
an den Glastüren niederschlagen. Das ist
normal. Stehen Sie beim Öffnen der Tür
während des Betriebs stets in sicherer
Entfernung zum Gerät. Um die Kondensation zu reduzieren, heizen Sie vor dem
Garen den Backofen immer 10 Minuten
vor.
• Nach jedem Gebrauch des Geräts die
Feuchtigkeit abwischen.
• Stellen Sie keine Gegenstände direkt auf
den Backofenboden und bedecken Sie
das Kochgeschirr nicht mit Alu-Folie. Dies
könnte das Garergebnis beeinträchtigen
und die Emailbeschichtung beschädigen.
Backen von Kuchen
• Die Backofentür nicht öffnen, bevor 3/4
der Backzeit abgelaufen ist
• Wenn Sie zwei Backbleche gleichzeitig
nutzen, lassen Sie eine Ebene dazwischen frei.
Garen von Fleisch und Fisch
• Setzen Sie beim Garen von Speisen mit
hohem Fettgehalt eine Brat- und Fettpfanne ein, damit keine dauerhaften Flecken im Backofen verbleiben.
• Das Fleisch vor dem Anschneiden mindestens 15 Minuten ruhen lassen, damit
der Fleischsaft nicht ausläuft.
• Um Rauchentwicklung beim Braten zu
vermindern, geben Sie etwas Wasser in
die Brat- und Fettpfanne. Um Kondensierung des Rauchs zu vermeiden, Wasser
zugeben, wenn die Brat- und Fettpfanne
ausgetrocknet ist.
Garzeiten
Die Garzeiten hängen von der Art des Garguts, seiner Konsistenz und der Menge ab.
Achten Sie beim Garen anfangs immer auf
das Gargut. Finden Sie selbst die besten
Einstellungen (Garstufe, Garzeit, usw.) für
Kochgeschirr, Rezepte und Mengen bei der
Verwendung dieses Geräts heraus.
Back- und Brattabelle
KUCHEN
Ober-/Unterhitze
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Rührteig
2
170
45 - 60
Kuchenform
Mürbeteig
2
170
24 - 34
Kuchenform
GERICHT
48 progress
Ober-/Unterhitze
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Buttermilch-Käsekuchen
1
170
60 - 80
Kuchenform (26 cm)
Apfelkuchen
1
170
100 - 120
2 Kuchenformen (20 cm) auf
dem Kombirost
Strudel/Stollen
2
175
60 - 80
Backblech
Marmeladenkuchen
2
170
30 - 40
Kuchenform (26 cm)
Früchtebrot
2
170
60 - 70
Kuchenform (26 cm)
Biskuitkuchen (Biskuit ohne Butter)
2
170
35 - 45
Kuchenform (26 cm)
Stollen/üppiger
Früchtekuchen
2
170
50 - 60
Kuchenform (20 cm)
Rosinenkuchen
2
170
50 - 60
Brotform1)
Kleingebäck
3
170
20 - 30
Backblech
Plätzchen
3
150
20 - 30
Backblech1)
Baiser
3
100
90 - 120
Backblech
Rosinenbrötchen
3
190
15 - 20
Backblech1)
Brandteig
3
190
25 - 35
Backblech1)
3
180
45 - 70
Kuchenform (20 cm)
1 oder 2
180
40 - 55
Links + rechts, Kuchenform, 20
cm
GERICHT
Törtchen
Englischer Sandwichkuchen à la
Victoria
1) 10 Minuten vorheizen.
BROT UND PIZZA
Ober-/Unterhitze
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Weißbrot
1
190
60 - 70
1 - 2 Stück, 500 g pro Stück1)
Roggenbrot
1
190
30 - 45
Brotform
Brötchen
2
190
25 - 40
6 - 8 Brötchen auf Backblech1)
Pizza
1
190
20 - 30
Brat- und Fettpfanne1)
Mürbeteigplätzchen
3
200
10 - 20
Backblech1)
GERICHT
1) 10 Minuten vorheizen.
AUFLÄUFE
Ober-/Unterhitze
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Nudelauflauf
2
180
40 - 50
Auflaufform
Gemüseauflauf
2
200
45 - 60
Auflaufform
GERICHT
progress 49
Ober-/Unterhitze
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Quiche
1
190
40 - 50
Auflaufform
Lasagne
2
200
25 - 40
Auflaufform
Cannelloni
2
200
25 - 40
Auflaufform
Yorkshire-Pudding
2
220
20 - 30
6 Puddingformen 1)
Raum für Notizen
GERICHT
1) 10 Minuten vorheizen.
FLEISCH
Ober-/Unterhitze
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Rindfleisch
2
200
50 - 70
Kombirost und Brat- und Fettpfanne
Schweinefleisch
2
180
90 - 120
Kombirost und Brat- und Fettpfanne
Kalb
2
190
90 - 120
Kombirost und Brat- und Fettpfanne
Roastbeef, englisch,
rosa
2
210
44 - 50
Kombirost und Brat- und Fettpfanne
Roastbeef, englisch,
medium
2
210
51 - 55
Kombirost und Brat- und Fettpfanne
Roastbeef, englisch,
durch
2
210
55 - 60
Kombirost und Brat- und Fettpfanne
Schweineschulter
2
180
120 - 150
Brat- und Fettpfanne
Schweinshaxe
2
180
100 - 120
2 Stück in Brat- und Fettpfanne
Lamm
2
190
110 - 130
Keule
Hähnchen
2
200
70 - 85
ganz
Pute
1
180
210 - 240
ganz
Ente
2
175
120 - 150
ganz
Gans
1
175
150 - 200
ganz
Hasenbraten
2
190
60 - 80
zerlegt
Hase
2
190
150 - 200
zerlegt
Fasan
2
190
90 - 120
ganz
GERICHT
FISCH
Ober-/Unterhitze
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Forelle/Seebrasse
2
190
40 - 55
3 - 4 Fische
Thunfisch/Lachs
2
190
35 - 60
4 - 6 Filets
GERICHT
50 progress
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die
Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei
stärkehaltigen Produkten, eine
gesundheitliche Gefährdung durch
Acrylamid verursachen. Daher empfehlen
wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen
zu garen und die Speisen nicht zu stark zu
bräunen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
• Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel
an, und reinigen Sie damit die Vorderseite
des Geräts.
• Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie den Innenraum des Backofens nach jedem Gebrauch. So lassen
sich Verschmutzungen leichter entfernen
und es kann nichts einbrennen.
• Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit speziellen Backofenreinigern.
• Reinigen Sie alle Zubehörteile nach jedem
Gebrauch und lassen Sie sie trocknen.
Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel an.
• Zubehörteile mit Antihaftbeschichtung
dürfen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, scharfkantigen Gegenständen
oder im Geschirrspüler gereinigt werden.
Die Antihaftbeschichtung kann dadurch
zerstört werden.
Geräte mit Edelstahl- oder Aluminiumfront:
Reinigen Sie die Backofentür nur mit einem nassen Schwamm und trocknen
Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Stahlwolle, Säuren oder Scheuermittel, da diese die
Oberflächen beschädigen können. Reinigen Sie das Bedienfeld auf gleiche
Weise.
Reinigen der Türdichtung
• Die Türdichtung muss regelmäßig überprüft werden. Die Türdichtung ist im Rahmen des Garraums angebracht. Nehmen
Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die
Türdichtung beschädigt ist. Wenden Sie
sich an den Kundendienst.
• Für die Reinigung der Türdichtung lesen
Sie bitte in den allgemeinen Informationen zur Reinigung nach.
Backofenlampe
Warnung! Vorsicht beim Austausch
der Backofenlampe. Es besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags.
Bevor Sie die Backofenlampe
austauschen:
• Schalten Sie den Backofen aus.
• Entfernen Sie die Sicherungen aus dem
Sicherungskasten, oder schalten Sie den
Schutzschalter aus.
Legen Sie ein Tuch auf den Backofenboden, um die Lampe und das Glas zu
schützen.
1. Drehen Sie die Glasabdeckung gegen
den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie
ab.
2. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
3. Ersetzen Sie die Backofenlampe durch
eine geeignete 300 °C hitzebeständige
Backofenlampe.
Verwenden Sie dazu eine Backofenlampe mit der gleichen Leistung.
4. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder
an.
Reinigung der Backofen-Tür
Die Backofentür ist mit zwei Glasscheiben
ausgestattet. Die Backofentür und die innere Glasscheibe können zur Reinigung ausgebaut werden.
Wenn Sie versuchen, die Glasscheiben
abzunehmen, solange die Backofentür
noch am Gerät montiert ist, kann diese
zuklappen.
progress 51
Ausbau von Backofen-Tür und Glasscheibe
1. Klappen Sie die Backofen-Tür ganz auf
und greifen Sie an die beiden Türscharniere.
2. Heben Sie die Hebel an den beiden
Scharnieren an und klappen Sie sie
nach vorne.
3. Schließen Sie die Backofentür bis zur
ersten Raststellung (halb). Anschließend ziehen Sie sie nach vorn aus der
Halterung heraus.
52 progress
4. Legen Sie die Backofentür auf einer
ebenen Fläche auf ein weiches Tuch.
5. Lösen Sie das Verriegelungssystem,
um die Glasscheiben zu entfernen.
6. Drehen Sie die 2 Befestigungselemente
um 90° und nehmen Sie sie aus der
Halterung.
90°
7. Heben Sie die Glasscheibe vorsichtig
an (Schritt 1) und entfernen Sie sie
(Schritt 2).
8. Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Spülmittel Trocknen Sie die
Glasscheibe sorgfältig ab.
1
2
progress 53
Einbau der Backofentür und der Glasscheibe
Nach der Reinigung müssen die Backofentür und Glasscheibe wieder eingebaut werden. Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
Der bedruckte Bereich muss zur Innenseite
der Tür weisen. Versichern Sie sich nach
dem Einsetzen, dass sich der Glasscheibenrahmen in den bedruckten Bereichen
nicht rau anfühlt.
Achten Sie darauf, die innere Glasscheibe
korrekt in die Halterung einzusetzen. Orientieren Sie sich an der Abbildung.
WAS TUN, WENN …
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Problem
Die Kochzonen funktionieren
nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Informationen zum Kochfeld finden Sie im Benutzerhandbuch.
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Siehe hierzu Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.
Die Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.
Prüfen Sie die Sicherung. Falls
die Sicherung öfter als einmal
auslöst, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Die Backofenlampe leuchtet
nicht.
Die Backofenlampe ist defekt.
Ersetzen Sie die Backofenlampe.
Dampf und Kondenswasser
schlagen sich auf Speisen und
im Backofen nieder.
Die Speisen standen zu lange
im Backofen.
Speisen nach Beendigung des
Gar- oder Backvorgangs nicht
länger als 15-20 Minuten im
Backofen lassen.
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild. Das Ty-
penschild befindet sich am Frontrahmen
des Garraums.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten hier notieren:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Seriennummer (S.N.)
.........................................
TECHNISCHE DATEN
Spannung
230 / 400 V
Frequenz
50 Hz
54 progress
MONTAGE
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
A
Einbau
Warnung! Die Montage des Gerätes
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft vorgenommen werden.
Wenn Sie die Montage nicht durch eine
qualifizierte Fachkraft durchführen
lassen und es zu Schäden kommt,
entfällt der Garantieanspruch.
• Bevor Sie den Backofen einbauen, montieren Sie das entsprechende Kochfeld
aus der Tabelle.
Art
Maximale Leistung
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
540
560
20
570
590
594
7
600
min. 550
20
min. 560
B
Elektroinstallation
Warnung! Der elektrische Anschluss
muss von einer qualifizierten Fachkraft
vorgenommen werden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden,
die aufgrund der Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorkehrungen des Kapitels
„Sicherheitshinweise“ entstehen.
Das Gerät wird ohne Netzstecker und Netzkabel geliefert.
Netzkabel
Einsetzbare Kabeltypen für Einbau oder
Austausch: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Näheres zum Kabelquerschnitt siehe Gesamtleistung auf dem Typenschild.
progress 55
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und wieder verwertbar.
Kunststoffteile sind mit internationalen
Abkürzungen wie PE, PS usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Behältern der kommunalen Entsorgungsstellen.
www.progress-hausgeraete.de
892936953-A-232012
Download PDF

advertising