Progress | PBN3320X | User manual | Progress PBN3320X Brugermanual

brugsanvisning
istruzioni per l’uso
bruksanvisning
manual de instrucciones
Ovn
Forno
Ovn
Horno
PBN3320
2 progress
INDHOLD
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før ibrugtagning
Daglig brug
Urfunktionstaster
Ekstrafunktioner
2
3
5
5
6
7
8
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Miljøhensyn
8
13
16
17
17
18
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens
det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden
overvågning.
Generelt om sikkerhed
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad
at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid
grillhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller
sætte dem i.
progress 3
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
• For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens
forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
Advarsel Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.
Tilslutning, el
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af
en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte en
elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket og
ledningen. Kontakt det lokale servicecen-
•
•
•
•
•
•
•
ter eller en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
Elledninger må ikke kommer i berøring
med apparatets låge, især når lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand
på mindst 3 mm.
Brug
Advarsel Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller
eksplosion.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tilstoppede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når
der er tændt for det.
4 progress
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det
er i brug. Undlad at røre ved apparatets
indvendige varmelegemer. Brug altid grillhandsker til at fjerne ribberne eller ovnfaste fade eller sætte dem i.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.
• Belast ikke ovnlågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hold altid apparatets låge lukket, når apparatet er i brug.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at
der dannes en blanding af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af
eller på dette.
Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne.
• Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl i garantilovens forstand.
• Brug en dyb bradepande til fugtige kager.
Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan
fjernes.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Risiko for personskade,
brand eller skade på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er
risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler,
hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske
genstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge
instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel.
Indvendig belysning
• Den type ovnpære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må
ikke bruges til anden belysning.
Advarsel Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme specifikationer.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
progress 5
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Betjeningspanel
2 Lampe for temperatur
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Termostatknap
Elektronisk programur
Funktionsvælger, ovn
Tændt-lampe
Luftspalter til køleblæser
Grill
Ovnpære
Blæser
Mærkeplade
Ovntilbehør
• Grillrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Aluminiumsbageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill- / bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
FØR IBRUGTAGNING
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Rengøring før ibrugtagning
• Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen (hvis relevant).
• Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
Vigtigt Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Indstilling af tid
Du skal indstille tiden, inden du bruger
ovnen.
Efter ca. fem sekunder holder kontrollampen op med at blinke og viser den aktuelle
tid, du har indstillet.
Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter en strømafbrydelse, blinker kontrollampen for funktionen Aktuel tid.
Tryk på knappen "+" eller "-" for at indstille
den korrekte tid.
Tryk gentagne gange på
for at ændre tiden, indtil funktionen Aktuel tid
blinker. Du skal indstille funktionen Vaeller Sluttid
samtidigt.
righed
Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde
det tiloversblevne fedt af.
1. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i 45 minutter.
6 progress
3. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Det er
normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftstrømning.
DAGLIG BRUG
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet. Funktionsvælgeren kommer ud.
Aktivering og deaktivering af apparatet
1. Drej knappen for ovnfunktioner hen til
en ovnfunktion.
TÆNDT-lampen lyser, mens apparatet
er i gang.
2. Drej temperaturvælgeren for at indstille
en temperatur.
Temperaturindikatoren tændes, når
temperaturen i apparatet stiger.
3. For at slukke for apparatet drejes knappen for ovnfunktioner og temperaturvælgeren til sluk-positionen.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
OFF-position
Apparatet er slukket.
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der skal have
samme tilberedningstemperatur, på flere riste, uden at de forskellige
retter får afsmag af hinanden.
Over- undervarme
Til bagning og stegning i ét niveau. Øverste og nederste varmelegemer er tændt samtidigt.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe. Kun det nederste
varmelegeme er tændt.
Turbogrill
Til at tilberede store stykker kød. Her arbejder grillelementet og varmluftsblæseren efter hinanden, så den varme luft cirkulerer rundt om
retterne i ovnen.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt på risten. Til
ristning af brød.
Optøning
Tør frossen mad op.
progress 7
URFUNKTIONSTASTER
Elektronisk programur
1
2
6
5
3
Funktionslamper
Tidsdisplay
Funktionslamper
Knappen +
Vælgerknap
Knappen -
4
Urfunktion
Klokkeslæt
1
2
3
4
5
6
Egnet til
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere den aktuelle tid.
Minutur
Bruges til at indstille en nedtælling. Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen.
Varighed
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt.
Sluttid
Til indstilling af, hvornår der slukkes for apparatet.
Du kan bruge Varighed
og Slut tid
samtidigt til at indstille tiden, når apparatet skal tændes og derefter sluk, og så
kes. Indstil først Varighed
Slut tid
.
2. Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil lampen for den krævede urfunktion blinker.
Indstilling af urfunktionerne
1. For Varighed
og Slut tid
skal du
indstille en ovnfunktion og temperatur.
Dette er ikke nødvendigt for minuturet
.
3. Tryk på + eller - for at indstille tiden for
den krævede urfunktion.
Displayet viser lampen for den urfunktion, du indstillede. Når den indstillede
tid er gået, blinker lampen, og der udsendes et lydsignal i to minutter.
Med funktionerne Varighed
og Slut
tid
slukkes apparatet automatisk.
8 progress
4. Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
5. Drej knappen for ovnfunktioner og
knappen for temperatur til slukket position.
2. Tryk, og hold på knappen -.
Urfunktionen går ud efter nogle sekunder.
Annullering af urfunktionerne
1. Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil lampen for den krævede
funktion blinker.
EKSTRAFUNKTIONER
Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets
overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører køleblæseren videre, indtil temperaturen i apparatet er faldet.
varmning. For at hindre dette er ovnen forsynet med en sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen
er faldet, tændes ovnen automatisk igen.
Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig overop-
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
• Ovnen har ribber i fire niveauer. Tæl ribberne fra bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og konstant genbruger dampen. Med dette system er det muligt at
bruge damp ved tilberedningen, så maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
• Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på ovnruderne. Det er normalt.
Stå altid på afstand af apparatet, når du
åbner dets låge under tilberedning. Tænd
apparatet 10 minutter inden tilberedning
for at mindske kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet.
• Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du tilbereder mad.
Dette kan ændre stege-/bageresultaterne
og beskadige emaljen.
Bagning af kager
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er gået.
Stegetabel
KAGER
• Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre varige pletter på ovnen.
• Lad kødet stå i ca. 15 minutter inden udskæring, så saften ikke siver ud.
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under stegning.
Tilføj vand, hver gang det tørrer ud, for at
forhindre røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver
lav mad. Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej,
dine opskrifter og mængderne, når du bruger dette apparat.
progress 9
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
170
2 (1 og 3)
165
45 - 60
I en kageform
170
2 (1 og 3)
160
24 - 34
I en kageform
1
170
2
165
60 - 80
I en 26 cm kageform
Æblekage (æbletærte)
1
170
2 (1 og 3)
160
100 - 120
I to 20 cm kageforme på en grillrist
Strudel
2
175
2
150
60 - 80
På bageplade
Tærte m. syltetøj
2
170
2 (1 og 3)
160
30 - 40
I en 26 cm kageform
Engelsk frugtkage
2
170
2
155
60 - 70
I en 26 cm kageform
Sandkage uden
fedt
2
170
2
160
35 - 45
I en 26 cm kageform
Engelsk julekage/fyldig frugtkage
2
170
2
160
50 - 60
I en 20 cm kageform
Plumkage
2
170
2
165
50 - 60
I en brødform 1)
Små kager i
form
3
170
3 (1 og 3)
166
20 - 30
På bageplade
Lagkagebunde
3
150
3 (1 og 3)
140
20 - 30
På bageplade1)
Marengs
3
100
3
115
90 - 120
På bageplade
Boller
3
190
3
180
15 - 20
På bageplade1)
Vandbakkelser
3
190
3 (1 og 3)
180
25 - 35
På bageplade1)
Frugttærter
3
180
2
170
45 - 70
I en 20 cm kageform
1 eller 2
180
2
170
40 - 55
Venstre + højre i
en 20 cm kageform
Tilberedningstid
[min.]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Pisket dej
2
Mørdej
2
Kvarkkage m.
kærnemælk
MADVARE
Victoriakager
1) Forvarm i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Franskbrød
1
190
1
195
60 - 70
Rugbrød
1
190
1
190
30 - 45
I en brødform
Boller
2
190
2 (1 og 3)
180
25 - 40
6 - 8 rundstykker
på bageplade1)
MADVARE
Bemærkninger
1 - 2 stk., 500 g
pr. stk.1)
10 progress
Over- undervarme
Ovnrille
Tilberedningstid
[min.]
190
1
190
20 - 30
På en bradepande1)
200
2
190
10 – 20
På bageplade1)
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Pizza
1
Boller
3
MADVARE
Varmluft
Temperatur
[°C]
Temperatur
[°C]
Bemærkninger
1) Forvarm i 10 minutter.
TÆRTER
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Pastatærte
2
180
2
180
40 - 50
I en form
Grøntsagstærte
2
200
2
200
45 - 60
I en form
Quiche
1
190
1
190
40 - 50
I en form
Lasagne
2
200
2
200
25 - 40
I en form
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
I en form
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20 - 30
6 forme 1)
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
MADVARE
1) Forvarm i 10 minutter.
KØD
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Oksekød
2
200
2
190
50 - 70
På en grillrist og
en bradepande
Svin
2
180
2
180
90 - 120
På en grillrist og
en bradepande
Kalvekød
2
190
2
175
90 - 120
På en grillrist og
en bradepande
Roastbeef, rød
2
210
2
200
44 - 50
På en grillrist og
en bradepande
Roastbeef, rosa
2
210
2
200
51 - 55
På en grillrist og
en bradepande
Roastbeef, gennemstegt
2
210
2
200
55 - 60
På en grillrist og
en bradepande
Flæskebov
2
180
2
170
120 - 150
På en bradepande
Flæskeskank
2
180
2
160
100 - 120
2 stykker på en
bradepande
Lammekød
2
190
2
190
110 - 130
Kølle
Kylling
2
200
2
200
70 - 85
Hel
MADVARE
progress 11
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
180
1
160
210 - 240
Hel
175
2
160
120 - 150
Hel
1
175
1
160
150 - 200
Hel
2
190
2
175
60 - 80
Parteret
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Parteret
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Kalkun
1
And
2
Gås
Kanin
MADVARE
FISK
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Bækørred/havrude
2
190
2 (1 og 3)
175
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
2
190
2 (1 og 3)
175
35 - 60
4 - 6 fileter
MADVARE
Lille grill
Opvarm den tomme ovn i 10 minutter
før madlavning.
Antal
MADVARE
Lille grill
Tilberedningstid [min.]
Stykker
[g]
Ovnrille
Temp.
[°C]
1. side
2. side
Tournedos
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Oksesteaks
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Grillpølser
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Svinekotelet
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Kylling (i halve)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Kyllingebryster
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
3
250
20 - 30
-
Fiskefilet
4
400
3
250
12 - 14
10 - 12
Sandwiches
4-6
—
3
250
5-7
—
Toastbrød
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Turbogrill
Advarsel Brug denne funktion med en
maksimal temperatur på 200 °C.
12 progress
Mængde
MADVARE
Lille grill
Tilberedningstid [min.]
Stykker
[g]
Ovnrille
Temp.
[°C]
1. side
2. side
Rullesteg (kalkun)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Kylling (i halve)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Kyllingelår
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Vagtler
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Grøntsagsgratin
-
-
3
200
20 - 25
-
Kammuslinger
-
-
3
200
15 - 20
-
Makrel
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Fisk i skiver
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige
undersøgelser kan der dannes
sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du
bruner maden (især hvis den indeholder
stivelse). Derfor anbefaler vi, at du tilbereder
ved lavest mulig temperatur og ikke bruner
maden for meget.
progress 13
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så
kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad
det tørre. Brug en blød klud opvredet i
varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke
skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller en opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen.
Rengør kun ovnlågen med en våd
svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens udvendige flader. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.
Rengør lågepakningen
• Se jævnligt lågepakningen efter. Lågepakningen sidder rundt om ovnrummets
ramme. Brug ikke apparatet, hvis lågepakningen er beskadiget. Kontakt servicecentret.
• Se de generelle oplysninger om rengøring
for at rengøre lågepakningen.
Ovnriller
Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge kan rengøres.
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium:
Udtagning af ovnribberne
1. Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
Montering af ovnribberne
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
De afrundede ender af ovnribberne skal
vende fremad.
Ovnens loft
Du kan fjerne grillen, så det er nemmere at
rengøre ovnens loft.
14 progress
Advarsel Sluk for apparatet, inden du
fjerner grillen. Kontroller, at apparatet er
kølet af. Der er risiko for forbrænding.
1. Fjern skruen, der holder grillen fast.
Brug en skruetrækker første gang.
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk
på gruppeafbryderen.
Læg en klud i bunden af ovnen for at
beskytte ovnpæren og dækglasset.
1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne
det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en tilsvarende
pære, der er varmefast op til 300 °C.
Brug en ovnpære af samme type.
4. Montér dækglasset.
2. Træk grillen forsigtigt ned.
3. Tør ovnens loft af med en blød klud opvredet i varmt vand og rengøringsmiddel, og lad det tørre.
4. Montér grillen i omvendt rækkefølge.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har to ovnglas. Du kan fjerne ovnlågen og det indvendige ovnglas for at rengøre dem.
Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver
at fjerne det inderste ovnglas, mens
ovnlågen sidder på.
Advarsel Sørg for, at grillen er korrekt
monteret, og at den ikke falder ned.
Ovnpære
Advarsel Vær forsigtig, når du skifter
ovnpæren. Der er fare for elektrisk
stød!
Aftagning af ovnlåge og ovnglas
1. Åbn lågen helt, og hold på de to
hængsler.
progress 15
2. Løft armene på de to hængsler, og drej
dem.
3. Sæt ovnlågen i første åbne position
(halvvejs). Træk den så fremad, og tag
den ud af lejerne.
4. Læg døren på et fast underlag, med et
blødt stykke stof under.
16 progress
5. Udløs låsesystemet, så det inderste
ovnglas kan tages ud.
6. Drej de to holdere 90°, og tag dem ud
af deres leje.
90°
7. Løft forsigtigt ovnglasset (trin 1), og tag
det ud (trin 2).
8. Rengør ovnglasset med vand og sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt.
1
2
Isætning af dør og ovnglas
Efter rengøringen sættes ovnglas og ovnlåge på plads. Udfør ovennævnte trin i modsat rækkefølge.
Grafikken skal vende mod lågens indvendige side. Kontroller efter installationen, at
overfladen af ovnglassets ramme ikke er ru,
når du rører ved den.
Sørg for at sætte det inderste ovnglas rigtigt i lejerne. Se illustrationen.
HVIS NOGET GÅR GALT
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
progress 17
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Apparatet er slukket.
Tænd for apparat.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er
rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået.
Kontroller sikringerne. Kontakt
en autoriseret installatør, hvis
sikringen går mere end én
gang.
Ovnpæren tændes ikke.
Ovnpæren er defekt.
Udskift ovnpæren.
Displayet viser 12.00.
Der var strømafbrydelse.
Indstil uret.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnen.
Maden har stået for længe i ovnen.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter efter tilberedningen.
Kontakt forhandleren eller servicecentret,
hvis du ikke selv kan løse problemet.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er
placeret på apparatets frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
TEKNISKE DATA
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
INSTALLATION
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Indbygning
540
560
20
590
min. 550
20
min. 560
570
590
594
7
18 progress
Producenten påtager sig intet ansvar,
hvis forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed" ikke følges.
600
Dette apparat er forsynet med et stik og et
forbindelseskabel.
min. 550
20
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation
eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For kablets tværsnit se tilsluttet effekt i alt
(på typeskiltet) og tabellen:
min. 560
A
B
Elektrisk installation
Tilsluttet effekt i
alt
Kablets tværsnit
maks. 1380 W
3 x 0,75 mm²
maks. 2300 W
3 x 1 mm²
maks. 3680 W
3 x 1,5 mm²
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå og
brune kabler).
Advarsel Kun en kvalificeret person
må foretage den elektriske installation.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS,
osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads.
progress 19
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Descrizione del prodotto
Preparazione al primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Funzioni del timer
Funzioni aggiuntive
19
20
22
22
23
24
25
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Cosa fare se…
Dati tecnici
Installazione
Considerazioni ambientali
25
29
34
34
34
35
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e
utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se
un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura
provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano in caso di necessità durante l'utilizzo.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
Avvertenza! Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità
permanente.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei
bambini.
• Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura durante il funzionamento o raffreddamento. Le
parti accessibili sono incandescenti.
• Se l’apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza
per i bambini, consigliamo di attivarlo.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere
eseguiti dai bambini senza supervisione.
20 progress
Avvertenze di sicurezza generali
• All'interno l'apparecchiatura si scalda mentre è in funzione.
Non toccare le resistenze dell'apparecchiatura. Servirsi sempre degli appositi guanti da forno per estrarre o inserire accessori o pentole resistenti al calore.
• Non usare idropulitrici a vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire le procedure di manutenzione, estrarre la
spina dalla presa.
• Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per
pulire il vetro della porta per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.
• Per rimuovere i supporti ripiano, sfilare innanzitutto la parte
anteriore del supporto, quindi quella posteriore, dalle pareti
laterali. Installare i supporti ripiano seguendo al contrario la
procedura indicata.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
Avvertenza! L'installazione
dell'apparecchiatura deve essere svolta
unicamente da personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
• Non installare e utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è molto pesante. Indossare sempre
di guanti di sicurezza.
• Non tirare l’apparecchiatura per la maniglia.
• È necessario rispettare le distanze minime dalle altre apparecchiature.
• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata sotto e vicino a parti adeguatamente ancorate a una struttura fissa.
• I lati dell'apparecchiatura devono restare
adiacenti ad apparecchiature o unità con
la stessa altezza.
Collegamento elettrico
Avvertenza! Rischio di incendio e
scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici dovrebbero
essere realizzati da un elettricista qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati sulla
targhetta del modello corrispondano a
quelli dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa antishock
elettrico correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina e il
cavo. Contattare il Centro di assistenza o
un elettricista qualificato per sostituire un
cavo danneggiato.
• Evitare che i cavi rimangano a contatto
della porta dell'apparecchiatura, in particolare quando la porta è calda.
• I dispositivi di protezione da scosse elettriche devono essere fissati in modo tale
da non poter essere disattivati senza l'uso di attrezzi.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non collegarla alla presa.
progress 21
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo
la spina.
• Servirsi unicamente di dispositivi di isolamento adeguati. interruttori automatici,
fusibili (quelli a tappo devono essere rimossi dal portafusibile), sganciatori per
correnti di guasto a terra e relé.
• L'impianto elettrico deve essere dotato di
un dispositivo di isolamento che consenta di scollegare l'apparecchiatura dalla
presa di corrente a tutti i poli. Il dispositivo di isolamento deve avere una larghezza dell'apertura di contatto non inferiore
ai 3 mm.
Utilizzo
Avvertenza! Rischio di ferite, ustioni,
scosse elettriche o esplosioni.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un ambiente domestico.
• Non apportare modifiche alle specifiche
di questa apparecchiatura.
• Verificare che le aperture di ventilazione
non siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura incustodita durante il funzionamento.
• Spegnere l'apparecchiatura dopo ogni
utilizzo.
• All'interno l'apparecchiatura si scalda
mentre è in funzione. Non toccare le resistenze dell'apparecchiatura. Servirsi
sempre degli appositi guanti da forno per
estrarre o inserire accessori o pentole resistenti al calore.
• Prestare attenzione in fase di apertura
della porta dell'apparecchiatura quando
quest'ultima è in funzione. Può fuoriuscire
aria calda.
• Non mettere in funzione l'apparecchiatura con le mani umide o quando c'è un
contatto con l'acqua.
• Non esercitare pressione sulla porta
aperta.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di lavoro o come piano di appoggio.
• Tenere sempre chiusa la porta dell'apparecchiatura quando quest'ultima è in funzione.
• Aprire la porta dell'apparecchiatura con
cautela. L'uso di ingredienti contenenti al-
col può causare una miscela di alcol e
aria.
• Evitare la presenza di scintille o fiamme
aperte vicino all'apparecchiatura quando
si apre la porta.
• Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
Avvertenza! Vi è il rischio di
danneggiare l'apparecchiatura.
• Per evitare danni o scolorimento dello
smalto:
- Non mettere pentole resistenti al calore
o altri oggetti sulla superficie inferiore dell'apparecchiatura.
- Non appoggiare la pellicola di alluminio
direttamente sulla superficie inferiore dell'apparecchiatura.
- Non mettere direttamente acqua all'interno dell'apparecchiatura calda.
- Non tenere piatti umidi e cibo all'interno
dell'apparecchiatura dopo aver terminato
la fase di cottura.
- Prestare attenzione quando si tolgono o
inseriscono gli accessori.
• Lo scolorimento dello smalto non influisce sulle prestazioni dell'apparecchiatura.
Non si tratta di un'anomalia ai sensi di
legge.
• Per le torte molto umide, usare una leccarda. I succhi di frutta provocano macchie che possono essere permanenti.
Pulizia e manutenzione
Avvertenza! Vi è il rischio di lesioni,
incendio o danni all'apparecchiatura
• Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
• Controllare che l'apparecchiatura sia
fredda. Vi è il rischio che i pannelli di vetro
si rompano.
• Sostituire immediatamente i pannelli in
vetro della porta nel caso in cui siano
danneggiati. Contattare il Centro Assistenza.
• Prestare attenzione quando si rimuove la
porta dall'apparecchio. La porta è pesante!
22 progress
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura per
evitare il deterioramento dei materiali che
compongono la superficie.
• I residui di grassi o alimenti all'interno dell'apparecchiatura possono causare incendi.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi,
spugnette abrasive, solventi od oggetti
metallici.
• Nel caso in cui si usino spray per il forno,
attenersi alle istruzioni di sicurezza indicate sulla confezione.
• Non pulire lo smalto catalitico (ove presente) con detergente di alcun tipo.
Luce interna
• Il tipo di lampadine utilizzate in questa
apparecchiatura sono lampade speciali
per elettrodomestici. Non usarle per l'illuminazione di casa.
Avvertenza! Rischio di scosse
elettriche.
• Prima di sostituire la lampada, scollegare
l’apparecchiatura dalla rete elettrica.
• Servirsi unicamente di lampadine con le
stesse specifiche tecniche.
Smaltimento
Avvertenza! Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere il blocco porta per evitare che
bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Pannello dei comandi
2 Indicatore della temperatura
3 Manopola di regolazione della temperatura
4 Programmatore elettronico
5 Manopola di regolazione delle funzioni
del forno
6 Spia di accensione
7 Fessure di ventilazione per la ventola di
raffreddamento
8 Grill
9 Lampadina del forno
10 Ventola
11 Targhetta dei dati
Accessori del forno
• Ripiano a filo
Per pentole, torte in stampo, arrosti.
• Piastra da forno in alluminio
Per la cottura di torte e biscotti.
• Grill/Leccarda
Per cuocere al forno, arrostire o come recipiente per raccogliere i grassi.
PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
Avvertenza! Fare riferimento al
capitolo "Informazioni per la sicurezza".
Prima pulizia
• Togliere tutti gli accessori e i supporti ripiani rimovibili (se presenti).
• Pulire il forno prima di utilizzarlo per la prima volta.
Importante Vedere capitolo "Pulizia e
cura".
progress 23
Impostazione dell'ora
È necessario impostare l'ora prima di
mettere in funzione il forno.
Quando si collega l’apparecchiatura alla rete elettrica o dopo un’interruzione di corrente, il simbolo dell’ora lampeggia.
Premere il tasto + o - per impostare l'ora
corretta.
Dopo circa cinque secondi, la spia smette
di lampeggiare e il display mostra l'ora impostata.
Per modificare l'ora, premere ripetutamente
finché la spia della funzione
Ora non lampeggia. Non è consentito
impostare contemporaneamente la
o Fine
.
funzione Durata
Preriscaldamento
Preriscaldare l'apparecchiatura vuota per
bruciare i residui di grasso.
1. Impostare la funzione
e la temperatura massima.
2. Lasciare in funzione l'apparecchiatura
per 45 minuti.
3. Impostare la funzione
e la temperatura massima.
4. Lasciare in funzione l'apparecchiatura
per 15 minuti.
Gli accessori possono riscaldarsi più del solito. L'apparecchiatura può produrre un
odore sgradevole e fumo. Non si tratta di
un’anomalia. Accertarsi che il flusso d'aria
sia sufficiente.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Avvertenza! Fare riferimento al
capitolo "Informazioni per la sicurezza".
Per utilizzare l'apparecchiatura, premere la
manopola di regolazione. La manopola fuoriesce.
Attivazione e disattivazione
dell'apparecchiatura
1. Ruotare la manopola di regolazione
delle funzioni del forno per selezionare
una funzione del forno.
La spia di accensione si illumina mentre
l'apparecchiatura è in funzione.
2. Ruotare la manopola di regolazione
della temperatura per selezionare una
temperatura.
L'indicatore della temperatura si accende quando l'apparecchiatura è in fase
di riscaldamento.
3. Per disattivare l'apparecchiatura, ruotare la manopola di regolazione delle funzioni del forno e la manopola di regolazione della temperatura in posizione di
spento.
Funzioni forno
Funzione forno
Applicazione
Posizione di spegnimento
L'apparecchiatura è SPENTA.
Cottura ventilata
Per arrostire o arrostire e cuocere al forno cibi che richiedono la stessa temperatura, utilizzando più di un ripiano, senza trasferimento di
sapori.
Cottura tradizionale
Per cuocere e arrostire su un livello del forno. Le resistenze superiore
e inferiore funzionano contemporaneamente.
24 progress
Funzione forno
Applicazione
Cottura finale
Per dorare torte con fondi friabili. Funziona solo la resistenza inferiore.
Doppio grill ventilato
Per la cottura di grossi pezzi di carne. L’elemento grill e la ventola del
forno funzionano in modo alterno, di modo che l'aria calda circoli attorno ai cibi.
Grill
Per grigliare cibi di ridotto spessore, in piccole quantità, nella parte
centrale del ripiano. Per preparare i toast.
Scongelamento
Scongelamento di alimenti surgelati.
FUNZIONI DEL TIMER
Programmatore elettronico
1
2
6
5
3
Ora
Durata
Fine
Spie funzione
Display Ora
Spie funzione
Tasto +
Tasto di selezione
Tasto -
4
Funzioni dell’orologio
Contaminuti
1
2
3
4
5
6
Uso
Permette di impostare, modificare o controllare l'ora.
Per impostare il conto alla rovescia. Questa funzione non ha effetto
sull'uso del forno.
Per impostare la durata di funzionamento dell'apparecchiatura.
Per impostare l'orario di spegnimento dell'apparecchiatura.
È possibile utilizzare Durata
e Fine
contemporaneamente per impostare l'ora in cui l’apparecchiatura deve
essere attivata e poi disattivata. Impo, quindi la Fine
stare prima la Durata
.
Impostazione delle funzioni
dell'orologio
1. Per la Durata
e la Fine
, impostare la funzione del forno e la temperatura. Questo passaggio non è necessario
per il Contaminuti
.
progress 25
2. Premere ripetutamente il tasto di Selezione finché la spia della funzione
dell’orologio desiderata non lampeggia.
3. Premere + o - per impostare il tempo
per la funzione dell'orologio desiderata.
Il display mostra la spia della funzione
dell'orologio impostata. Quando il tempo impostato scade, la spia lampeggia
e viene emesso un segnale acustico
per due minuti.
4. Premere un tasto qualsiasi per disattivare il segnale.
5. Ruotare la manopola di regolazione per
le funzioni del forno e la manopola di
regolazione per la temperatura in posizione di spento.
Annullamento delle funzioni
dell'orologio
1. Premere ripetutamente il tasto di Selezione finché la spia della funzione desiderata non lampeggia.
2. Tenere premuto il tasto -.
La funzione dell'orologio si spegne dopo alcuni secondi.
Con le funzioni Durata
e Fine
,
l'apparecchiatura si arresta automaticamente.
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Ventola di raffreddamento
Quando l'apparecchiatura è in funzione, la
ventola di raffreddamento si attiva in modo
automatico per tenere fresche le superfici
dell'apparecchiatura. Dopo aver disattivato
l'apparecchiatura, la ventola di raffreddamento continua a funzionare fino a che l'apparecchiatura non si è raffreddata.
re un surriscaldamento pericoloso. Per evitare che questo accada, il forno è dotato di
un termostato di sicurezza che interrompe
l'alimentazione della corrente elettrica. All'abbassamento della temperatura, il forno
si riaccende automaticamente.
Termostato di sicurezza
Un utilizzo inappropriato dell'apparecchiatura o componenti difettosi possono provoca-
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
• L'apparecchiatura presenta quattro livelli
con ripiano. Contare i livelli con ripiano
dal basso dell'apparecchiatura.
• L'apparecchiatura è dotata di un sistema
speciale che fa circolare l'aria e ricicla costantemente il vapore. Con questo sistema è possibile cucinare in un ambiente
pieno di vapore, mantenendo il cibo soffice all'interno e croccante all'esterno. Si
riduce il tempo di cottura e si abbatte il
consumo di energia.
• L'umidità può condensarsi all'interno dell'apparecchiatura o sui pannelli di vetro
della porta. Non si tratta di un’anomalia.
Quando si apre la porta durante la cottura, tenersi sempre a distanza dall'apparecchiatura. Per ridurre la condensa, prima della cottura accendere l'apparecchiatura per 10 minuti.
• Al termine dell'uso dell'apparecchiatura
eliminare l'umidità.
26 progress
• Non posizionare oggetti direttamente sul
ripiano dell'apparecchiatura e non ricoprire i componenti con pellicola d'alluminio
durante la cottura. Così facendo si possono alterare i risultati di cottura e danneggiare lo smalto.
• Lasciare riposare la carne per circa 15
minuti prima di tagliarla, in modo da non
perdere il sughetto.
• Per evitare la formazione eccessiva di fumo all'interno del forno durante la cottura
arrosto, aggiungere dell'acqua nella leccarda. Per evitare la condensa di fumo,
aggiungere acqua ogni volta che finisce.
Cottura di dolci
• Non aprire la porta del forno prima che
siano trascorsi 3/4 del tempo di cottura.
• Se si usano due lamiere dolci contemporaneamente, tenere un livello vuoto tra
una e l'altra.
Tempi di cottura
I tempi di cottura dipendono dal tipo, dalla
consistenza e dal volume del cibo.
Inizialmente, monitorare i risultati della cottura. Trovare le impostazioni migliori (livello
di potenza, tempo di cottura, ecc.) per le
proprie pentole, ricette e quantità quando si
usa l'apparecchiatura.
Cottura di carni e pesce
• Usare una leccarda per alimenti ad alto
contenuto di grassi, onde evitare che nel
forno si formino macchie che non possono più essere rimosse.
Tabella per la cottura al forno ed arrosto
TORTE
Cottura tradizionale
Cottura ventilata
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Tempo di
cottura
(in minuti)
Pietanze frullate
2
170
2 (1 e 3)
165
45 - 60
In uno stampo
per dolci
Impasto per pasta frolla
2
170
2 (1 e 3)
160
24 - 34
In uno stampo
per dolci
Torta di ricotta
1
170
2
165
60 - 80
In uno stampo
per dolci da 26
cm
Torta di mele
1
170
2 (1 e 3)
160
100 - 120
In due stampi per
dolci da 20 cm su
un ripiano a filo
Strudel
2
175
2
150
60 - 80
In una lamiera
dolci
Crostata
2
170
2 (1 e 3)
160
30 - 40
In uno stampo
per dolci da 26
cm
Torta alla frutta
2
170
2
155
60 - 70
In uno stampo
per dolci da 26
cm
Torta con lievito
in polvere senza
grassi
2
170
2
160
35 - 45
In uno stampo
per dolci da 26
cm
Dolce di Natale/
Torta di frutta
farcita
2
170
2
160
50 - 60
In uno stampo
per dolci da 20
cm
Plum cake
2
170
2
165
50 - 60
In uno stampo
per il pane 1)
TIPO DI PIATTO
Note
progress 27
Cottura tradizionale
Cottura ventilata
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Tempo di
cottura
(in minuti)
Pasticcini
3
170
3 (1 e 3)
166
20 - 30
In una lamiera
dolci
Biscotti
3
150
3 (1 e 3)
140
20 - 30
In una lamiera
dolci 1)
Meringhe
3
100
3
115
90 - 120
In una lamiera
dolci
Focaccine
3
190
3
180
15 - 20
In una lamiera
dolci 1)
Bignè
3
190
3 (1 e 3)
180
25 - 35
In una lamiera
dolci 1)
Crostatine
3
180
2
170
45 - 70
In uno stampo
per dolci da 20
cm
1o2
180
2
170
40 - 55
Sinistra e destra
in uno stampo
per dolci da 20
cm
TIPO DI PIATTO
Pan di Spagna
Note
1) Preriscaldare il forno per 10 minuti.
PANE E PIZZA
Cottura tradizionale
Cottura ventilata
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Tempo di
cottura (in
minuti)
Pane bianco
1
190
1
195
60 - 70
1 - 2 forme, da
500 g ciascuna1)
Pane di segale
1
190
1
190
30 - 45
In uno stampo
per il pane
Panini
2
190
2 (1 e 3)
180
25 - 40
6 - 8 panini in
una lamiera dolci
TIPO DI PIATTO
Note
1)
Pizza
1
190
1
190
20 - 30
Su una leccarda1)
Focaccine tonde
3
200
2
190
10 – 20
In una lamiera
dolci1)
1) Preriscaldare il forno per 10 minuti.
FLAN
Cottura tradizionale
Cottura ventilata
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Tempo di
cottura (in
minuti)
Note
Flan di pasta
2
180
2
180
40 - 50
In uno stampo
Flan di verdure
2
200
2
200
45 - 60
In uno stampo
Quiche
1
190
1
190
40 - 50
In uno stampo
Lasagne
2
200
2
200
25 - 40
In uno stampo
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
In uno stampo
TIPO DI PIATTO
28 progress
TIPO DI PIATTO
Yorkshire pudding (focaccine
salate)
Cottura tradizionale
Cottura ventilata
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Tempo di
cottura (in
minuti)
2
220
2
210
20 - 30
Note
stampo per 6 focaccine 1)
1) Preriscaldare il forno per 10 minuti.
CARNE
Cottura tradizionale
Cottura ventilata
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Posizione
griglia
Temp
. (°C)
Tempo di
cottura
(in minuti)
Manzo
2
200
2
190
50 - 70
Su un ripiano a filo e una leccarda
Maiale
2
180
2
180
90 - 120
Su un ripiano a filo e una leccarda
Vitello
2
190
2
175
90 - 120
Su un ripiano a filo e una leccarda
Roastbeef inglese al sangue
2
210
2
200
44 - 50
Su un ripiano a filo e una leccarda
Roastbeef inglese, cott. media
2
210
2
200
51 - 55
Su un ripiano a filo e una leccarda
Roastbeef inglese ben cotto
2
210
2
200
55 - 60
Su un ripiano a filo e una leccarda
Spalla di maiale
2
180
2
170
120 - 150
Su una leccarda
Stinco di maiale
2
180
2
160
100 - 120
2 pezzi su una
leccarda
Agnello
2
190
2
190
110 - 130
Cosciotto
Pollo
2
200
2
200
70 - 85
Intero
Tacchino
1
180
1
160
210 - 240
Intero
Anatra
2
175
2
160
120 - 150
Intera
Oca
1
175
1
160
150 - 200
Intera
Coniglio
2
190
2
175
60 - 80
Tagliato a pezzi
Lepre
2
190
2
175
150 - 200
Tagliata a pezzi
Fagiano
2
190
2
175
90 - 120
Intero
Cottura ventilata
TIPO DI PIATTO
Note
PESCE
Cottura tradizionale
Posizione
della griglia
Temp
.[°C]
Posizione
della griglia
Temp
.[°C]
Durata
cottura
[min.]
Note
Trota/Orata
2
190
2 (1 e 3)
175
40 - 55
3- 4 pesci
Tonno/Salmone
2
190
2 (1 e 3)
175
35 - 60
4 - 6 filetti
TIPO DI PIATTO
Grill
Preriscaldare il forno vuoto per 10 minuti prima di iniziare la cottura.
progress 29
Quantità
TIPO DI PIETANZA
Grill
Tempo di cottura (in
minuti)
Pezzi
(g)
Posizione
griglia
Temp.
(°C)
1° lato
2° lato
Bistecche di filetto
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Bistecche di manzo
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Salsicce
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Braciole di maiale
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Pollo (tagliato a metà)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Petto di pollo
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
3
250
20 - 30
-
Filetto di pesce
4
400
3
250
12 - 14
10 - 12
Toast farciti
4-6
—
3
250
5-7
—
Toast
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Doppio grill ventilato
Avvertenza! Utilizzare questa funzione
con una temperatura massima di
200°C.
Quantità
TIPO DI PIATTO
Grill
Tempo di cottura (in
minuti)
Pezzi
(g)
Posizione
griglia
Temp.
(°C)
1° lato
2° lato
Rollé (tacchino)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Pollo (tagliato in due)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Cosce di pollo
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Quaglia
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Verdure gratinate
-
-
3
200
20 - 25
-
Capesante
-
-
3
200
15 - 20
-
Sgombri
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Tranci di pesce
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Informazioni sulle acrilamidi
Importante Secondo le più recenti
scoperte scientifiche, se si rosolano alimenti
(in particolari quelli contenenti amido), le
acrilamidi possono rappresentare un rischio
per la salute. Raccomandiamo pertanto di
cuocere alle temperature più basse e di non
rosolare eccessivamente gli alimenti.
PULIZIA E CURA
Avvertenza! Fare riferimento al
capitolo "Informazioni per la sicurezza".
• Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura con un panno morbido inumidito con
acqua tiepida saponata.
• Per pulire le superfici metalliche, utilizzare
un normale detergente.
• Pulire l'interno del forno dopo ogni utilizzo. In questo modo è possibile eliminare
più facilmente le macchie.
30 progress
• Rimuovere lo sporco tenace con detergenti speciali per forno.
• Dopo ogni utilizzo, pulire gli accessori da
forno e farli asciugare accuratamente.
Utilizzare un panno morbido inumidito
con acqua tiepida saponata.
• Non pulire gli accessori anti-aderenti con
detergenti aggressivi, oggetti appuntiti o
in lavastoviglie. Ciò potrebbe danneggiare il rivestimento anti-aderente.
Apparecchiature in acciaio inox o
alluminio:
Pulire la porta del forno esclusivamente
con una spugna umida. Asciugarla con
un panno morbido.
Evitare l’uso di lane di acciaio, acidi o
prodotti abrasivi che potrebbero danRimozione dei supporti ripiani
neggiare la superficie del forno. Pulire il
pannello dei comandi del forno, prendendo le stesse precauzioni.
Pulizia della guarnizione della porta
• Controllare regolarmente la guarnizione
della porta. La guarnizione della porta si
trova attorno al telaio della cavità del forno. Non utilizzare l'apparecchiatura se la
guarnizione della porta è danneggiata.
Contattare il Centro di Assistenza.
• Per pulire la guarnizione della porta si
prega di fare riferimento alle informazioni
generali sulla pulizia.
Supporti ripiani
È possibile rimuovere i supporti ripiani per
pulire le pareti laterali.
1. Sfilare dapprima la guida di estrazione
dalla parete laterale tirandola in avanti.
2. Sfilare la guida di estrazione posteriore
dalla parete laterale e toglierla.
1
2
Come montare i supporti ripiani
Installare i supporti ripiani seguendo al contrario la procedura indicata.
Le estremità arrotondate dei supporti
ripiani devono essere rivolte in avanti.
Parete superiore del forno
La griglia si può togliere per agevolare la
pulizia della parte superiore del forno.
Avvertenza! Spegnere
l'apparecchiatura prima di togliere la
griglia. Controllare che
l'apparecchiatura sia fredda. Vi è il
rischio di scottature.
progress 31
1. Estrarre la vite che tiene fissata la griglia. La prima volta servirsi di un cacciavite.
lampadina del forno. Sussiste il rischio
di scosse elettriche.
Prima di sostituire la lampadina del
forno:
• Disattivare il forno.
• Togliere i fusibili dal quadro elettrico o
spegnere l'interruttore principale.
Per proteggere la lampadina del forno
e la calotta di vetro stendere un panno
sul fondo del forno.
2. Tirare delicatamente la griglia verso il
basso.
3. Pulire la parete superiore del forno con
un panno morbido inumidito con acqua
tiepida saponata e lasciarla asciugare.
4. Installare la griglia seguendo al contrario la procedura indicata.
Avvertenza! Verificare che la griglia sia
stata installata correttamente e che non
cada.
Lampadina forno
1. Ruotare la calotta di vetro in senso antiorario per estrarla.
2. Pulire la calotta di vetro.
3. Sostituire la lampadina del forno con
un'altra lampadina idonea, termoresistente a 300°C.
Utilizzare lo stesso tipo di lampadina.
4. Rimontare la calotta di vetro.
Pulizia della porta del forno
La porta del forno è dotata di due pannelli
di vetro. È possibile rimuovere la porta del
forno e il pannello interno di vetro per pulirli.
La porta del forno potrebbe richiudersi
se si tenta di rimuovere il pannello di
vetro prima di togliere la porta del forno.
Avvertenza! Si prega di prestare
attenzione in fase di sostituzione della
Rimozione della porta del forno e del pannello di vetro
1. Aprire completamente la porta ed afferrare le due cerniere.
32 progress
2. Alzare e ruotare le levette poste sulle
due cerniere.
3. Chiudere la porta del forno fino alla prima posizione di apertura (circa metà).
Tirare in avanti la porta, sfilandola dalla
sua sede.
4. Appoggiare la porta su una superficie
stabile e coperta da un panno morbido.
progress 33
5. Sganciare il sistema di bloccaggio per
rimuovere il pannello di vetro interno.
6. Ruotare di 90° le due chiusure e sfilarle
dalle loro sedi.
90°
7. Sollevare con cura (passo 1) ed estrarre (passo 2) il pannello di vetro.
8. Pulire il pannello di vetro con dell'acqua
saponata. Asciugare il pannello di vetro
facendo attenzione.
1
2
Installazione della porta e del pannello di vetro
Al termine della pulizia, rimontare il pannello
di vetro e la porta del forno. Eseguire la
procedura illustrata in precedenza, seguendo la sequenza inversa.
Accertarsi che la serigrafia sia sul lato interno della porta. Verificare che dopo l'installazione, la superficie della cornice del pannello di vetro, nei punti delle serigrafie, non
risulti ruvida al tatto.
Accertarsi di installare il pannello di vetro interno nelle sedi corrette. Fare riferimento all'immagine.
34 progress
COSA FARE SE…
Avvertenza! Fare riferimento al
capitolo "Informazioni per la sicurezza".
Problema
Causa possibile
Soluzione
Il forno non si scalda.
L'apparecchiatura è disattivata.
Accendere l'apparecchiatura.
Il forno non si scalda.
L'ora non è impostata.
Impostare l'ora.
Il forno non si scalda.
Non sono state effettuate le impostazioni necessarie.
Accertarsi che le impostazioni
siano corrette.
Il forno non si scalda.
È scattato il fusibile nella scatola dei fusibili.
Controllare il fusibile. Se il fusibile è scattato più volte, rivolgersi a un elettricista qualificato.
La lampadina del forno non si
accende.
La lampadina del forno è difettosa.
Sostituire la lampadina del forno.
Il display mostra 12.00.
Si è verificata un'interruzione di
corrente.
Impostare l'ora.
Vapore e acqua di condensa si
depositano sui cibi e nel forno.
Gli alimenti sono stati lasciati
nel forno troppo a lungo.
Al termine della cottura, non lasciare gli alimenti nel forno per
più di 15-20 minuti.
Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o
il Centro di Assistenza.
Le informazioni necessarie per il centro di
assistenza sono indicate sulla targhetta dei
dati. La targhetta si trova sul telaio anteriore
della cavità dell'apparecchiatura.
Si consiglia di annotarle in questo spazio:
Modello (MOD.)
.........................................
Numero Prodotto (PNC)
.........................................
Numero di serie (S.N.)
.........................................
DATI TECNICI
Tensione
230 V
Frequenza
50 Hz
INSTALLAZIONE
Avvertenza! Fare riferimento al
capitolo "Informazioni per la sicurezza".
progress 35
Incasso
540
560
A
20
B
570
590
Installazione dell'impianto elettrico
594
7
590
min. 550
20
min. 560
Avvertenza! L’installazione
dell'apparecchiatura deve essere
eseguita da personale qualificato.
Il produttore non è responsabile qualora non vengano applicate le precauzioni del capitolo "Informazioni per la sicurezza".
La dotazione standard dell'apparecchiatura
al momento della fornitura prevede una spina e un cavo di rete.
Cavo
Tipi di cavo adatti all'installazione o per la
sostituzione: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Per la sezione del cavo fare riferimento alla
potenza totale (sulla targhetta dei dati) ed
alla tabella:
Potenza totale
600
min. 550
20
min. 560
Sezione del cavo
massimo 1.380 W
3 x 0,75 mm²
massimo 2.300 W
3 x 1 mm²
massimo 3.680 W
3 x 1,5 mm²
Il cavo di terra (verde/giallo) deve essere 2
cm più lungo dei cavi di fase e neutro (rispettivamente blu e marrone).
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Provvedendo a smaltire questo
prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute, che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Per
informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
36 progress
questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
Materiale d’imballaggio
I materiali utilizzati sono ecologici e riciclabili. I componenti in plastica sono
identificati mediante marchi quali PE,
PS ecc. Smaltire il materiale di imballaggio negli appositi contenitori presso
le strutture locali per lo smaltimento dei
rifiuti.
progress 37
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Klokkefunksjoner
Tilleggsfunksjoner
37
38
40
40
41
42
43
Nyttige tips og råd
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøvern
43
47
50
51
51
52
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
Advarsel Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
Generelt om sikkerhet
• Produktet blir varmt inni når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar
ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
38 progress
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen,
da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
• For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere hyllestøttene.
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
Advarsel Dette produktet må
monteres av en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på høyde
med produkter eller enheter av samme
høyde.
Elektrisk tilkopling
Advarsel Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet og
strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er
det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
• Ikke la strømkabler å komme i kontakt
med døren til produktet, spesielt når døren er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør
at den ikke kan fjernes uten verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler
fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
Advarsel Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller eksplosjon.
• Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke
ta på varmeelementene inne i produktet.
Bruk alltid grillvotter eller grytekluter når
progress 39
•
•
•
•
•
•
•
•
du tar ut eller setter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
Vær forsiktig når du åpner døren mens
produktet er i bruk. Varm damp kan
strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
Ikke belast døren når den er åpen.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hold alltid døren lukket mens produktet
er i bruk.
Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan
føre til en blanding av alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer komme
i kontakt med produktet når du åpner døren.
Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
Advarsel Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– Ikke sett ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte på bunnen av produktet.
- Ikke legg aluminiumsfolie direkte i bunnen på produktet.
- Ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
- Ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
- Vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen. Dette er ikke
en defekt som omfattes av garantien.
• Bruk dyp panne for bløte kaker. Fruktsaft
kan forårsake permanente flekker.
Stell og rengjøring
Advarsel Fare for personskade, brann
eller skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart glasspanelene i døren
om disse har blitt skadet. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne mellomrom
for å forhindre skade på overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis
aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenpære som
brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til
vanlig belysning.
Advarsel Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon.
Kassering
Advarsel Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og
dyr stenger seg inne i produktet.
40 progress
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Betjeningspanel
2 Temperaturindikator
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Temperaturreguleringsknapp
Elektronisk programmering
Betjeningsbryter for ovnsfunksjon
Strømindikator
Ventilåpninger for kjølevifte
Grill
Ovnslampe
Vifte
Typeskilt
Ovnens tilbehør
• Rist
For kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett i aluminium
Til kaker og småkaker.
• Grill-/langpanne
Til baking og steking eller som underlag
for å samle fett.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Første gangs rengjøring
• Fjern alt tilbehør og alle uttakbare hyllestøtter (hvis mulig).
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
Viktig Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Stille inn tiden
Du må stille inn klokken før du bruker
ovnen.
Når du kobler produktet til en strømkilde eller etter et strømbrudd, vil klokkeindikatoren
blinke.
Trykk på knappene + eller - for å stille inn tiden.
Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og
displayet viser det innstilte klokkeslettet.
For å endre tiden, trykk på
flere
ganger, til klokkeindikatoren blinker. Du
eller Slutmå ikke stille inn Steketid
tid
-funksjonen samtidig.
Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne
av gjenværende fett.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 45 minutter.
3. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
progress 41
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
DAGLIG BRUK
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
For å bruke stekeovnen, trykker du på bryteren. Bryteren kommer ut.
Slå produktet på og av
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til en
ovnsfunksjon.
Strømindikatoren tennes når produktet
er i bruk.
2. Drei termostatbryteren til en temperatur.
Temperaturindikatoren lyser når temperaturen i produktet øker.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon for å
slå av produktet.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
AV-posisjon
Produktet er AV.
Varmluft
For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i mer
enn én høyde, uten at smaken overføres rettene imellom.
Over-/Undervarme
For å bake eller steke på én høyde i ovnen. Toppen og bunnen av
varmeelementene er i bruk på samme tid.
Undervarme
Til steking av kaker som skal ha sprø bunn. Bare de nederste varmeelementene er i bruk.
Gratinering med vifte
Steke store kjøttstykker. Her virker grillelementet og ovnsviften vekselvis, slik at den varme luften sirkulerer rundt maten.
Min. Grill
Til grilling av flate matvarer i mindre mengder, midt på risten. For å
rise brød.
Tine
Tiner frossen mat.
42 progress
KLOKKEFUNKSJONER
Elektronisk programmering
1
2
6
5
3
Funksjonsindikatorer
Klokkedisplay
Funksjonsindikatorer
Knapp +
Valgknapp
Knapp -
4
Klokkefunksjon
Klokkeslett
1
2
3
4
5
6
Bruksområde
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er.
Varselur
For innstilling av varseluret. Denne funksjonen har ingen innvirkning
på bruk av ovnen.
Steketid
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
Sluttid
For å velge når produktet skal slås av.
Du ka bruke Steketid
og Sluttid
samtidig, for å velge når produktet skal
slås av og på. Still først inn Steketid
, og deretter Sluttid
.
Stille inn klokkefunksjonene
1. For Steketid
og Sluttid
, velg en
ovnsfunksjon og temperatur. Det er ik.
ke nødvendig for Varseluret
2. Trykk på valgknappen gjentatte ganger,
til indikatoren for ønsket klokkefunksjon
blinker.
3. Trykk på + eller - for å stille tiden for
klokkefunksjonen.
Displayet viser indikatoren for klokkefunksjonen du har angitt. Når den valgte tiden er nådd, blinker indikatoren og
du hører et signal i to minutter.
Med funksjonene Steketid
og Sluttid
slås produktet av automatisk.
4. Trykk på en knapp for å slå av lydsignalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjon og termostatbryteren til av-posisjon.
Avbryte klokkefunksjonen
1. Trykk på valgknappen igjen til ønsket
funksjonsindikator blinker.
2. Trykk og hold knappen -.
Klokkefunksjonen slokker etter noen
sekunder.
progress 43
TILLEGGSFUNKSJONER
Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er
kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.
telse. For å forhindre dette har ovnen en
sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på
igjen når temperaturen faller.
Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphe-
NYTTIGE TIPS OG RÅD
• Produktet har fire bretthøyder. Tell bretthøydene fra bunnen av produktet.
• Produktet har et spesielt system som gjør
at luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer dampen. Dette systemet gjør det mulig å tilberede maten med damp, slik at
den blir myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden og strømforbruket reduseres til et minimum.
• Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene på døren. Dette er normalt. Hold alltid litt avstand fra
produktet når du åpner produktets dør
under tilberedning. For å redusere kondensen, kan du la produktet stå på i 10
minutter før du setter inn maten.
• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert
bruk av produktet .
• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter
med aluminiumsfolie under tilberedningen. Det kan endre stekeresultatene og
skade emaljebelegget.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må
du la et nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
• Bruk en langpanne på svært fet mat for å
forhindre at ovnen får permanente flekker.
• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
• For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i langpannen.
For å unngå røykkondens, tilsett vann
hver gang vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten
du tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du
bruker sammen med dette produktet.
Bake kaker
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er gått.
Steke- og grilltabell
KAKER
Over-/Undervarme
Varmluft
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Temp
. [°C]
Tilberedningstid
[min]
Merknader
Oppskrifter
med sammenviskede ingredienser
2
170
2 (1 og 3)
165
45 - 60
I en kakeform
Mørdeig
2
170
2 (1 og 3)
160
24 - 34
I en kakeform
TYPE MATRETT
44 progress
Over-/Undervarme
Varmluft
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Temp
. [°C]
Tilberedningstid
[min]
Ostekake med
kjernemelk
1
170
2
165
60 - 80
I en kakeform på
26 cm
Eplekake (eplepai)
1
170
2 (1 og 3)
160
100 - 120
I to kakeformer
på 20 cm på en
rist
Strudel
2
175
2
150
60 - 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
2
170
2 (1 og 3)
160
30 - 40
I en kakeform på
26 cm
Fruktkake
2
170
2
155
60 - 70
I en kakeform på
26 cm
Formkake
2
170
2
160
35 - 45
I en kakeform på
26 cm
Julekake/fruktkake
2
170
2
160
50 - 60
I en kakeform på
20 cm
Plommekake
2
170
2
165
50 - 60
I en brødform 1)
Småkaker
3
170
3 (1 og 3)
166
20 - 30
På et stekebrett
Kjeks
3
150
3 (1 og 3)
140
20 - 30
På et stekebrett
TYPE MATRETT
Merknader
1)
Marengs
3
100
3
115
90 - 120
På et stekebrett
Boller
3
190
3
180
15 - 20
På et stekebrett
1)
Vannbakkels
3
190
3 (1 og 3)
180
25 - 35
På et stekebrett
1)
Terter
Victoriasandwich
3
180
2
170
45 - 70
I en kakeform på
20 cm
1 eller 2
180
2
170
40 - 55
Venstre + høyre i
en kakeform på
20 cm
1) Forvarmes i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
Over-/Undervarme
Varmluft
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Temp
. [°C]
Tilberedningstid
[min]
Formbrød
1
190
1
195
60 - 70
Rugbrød
1
190
1
190
30 - 45
I en brødform
Rundstykker
2
190
2 (1 og 3)
180
25 - 40
6 - 8 rundstykker
på et stekebrett 1)
Pizza
1
190
1
190
20 - 30
På en grill - /stekepanne1)
Scones
3
200
2
190
10 – 20
På et stekebrett1)
TYPE MATRETT
1) Forvarmes i 10 minutter.
GRATENGER
Merknader
1 - 2 stykker á
500 gr. per stk.1)
progress 45
Over-/Undervarme
Varmluft
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Temp
. [°C]
Tilberedningstid
[min]
Merknader
Pasta-flan
2
180
2
180
40 - 50
I en form
Grønnsakspudding
2
200
2
200
45 - 60
I en form
Quiche
1
190
1
190
40 - 50
I en form
Lasagne
2
200
2
200
25 - 40
I en form
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
I en form
Yorkshire-pudding
2
220
2
210
20 - 30
6 puddingformer
TYPE MATRETT
1)
1) Forvarmes i 10 minutter.
KJØTT
Over-/undervarme
Varmluft
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Temp
. [°C]
Tilberedningstid
[min]
Storfekjøtt
2
200
2
190
50 - 70
På en rist og en
grill - /stekepanne
Svinekjøtt
2
180
2
180
90 - 120
På en rist og en
grill - /stekepanne
Kalvekjøtt
2
190
2
175
90 - 120
På en rist og en
grill - /stekepanne
Engelsk roastbiff, Lett stekt Rød
2
210
2
200
44 - 50
På en rist og en
grill - /stekepanne
Engelsk roastbiff, Medium Rosa
2
210
2
200
51 - 55
På en rist og en
grill - /stekepanne
Engelsk roastbiff, Godt stekt
- Grå
2
210
2
200
55 - 60
På en rist og en
grill - /stekepanne
Svinebog
2
180
2
170
120 - 150
På en grill - /stekepanne
Svineskank
2
180
2
160
100 - 120
2 stykker på en
grill - /stekepanne
Lammekjøtt
2
190
2
190
110 - 130
Lår
Kylling
2
200
2
200
70 - 85
Hel
Kalkun
1
180
1
160
210 - 240
Hel
And
2
175
2
160
120 - 150
Hel
Gås
1
175
1
160
150 - 200
Hel
Hare
2
190
2
175
60 - 80
Skåret i skiver
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Skåret i skiver
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
TYPE MATRETT
FISK
Merknader
46 progress
Over-/undervarme
Varmluft
Brettplassering
Temp
. [°C]
Brettplassering
Temp
. [°C]
Tilberedningstid
[min]
Ørret/brasme
2
190
2 (1 og 3)
175
40 - 55
3 - 4 fisker
Tunfisk/laks
2
190
2 (1 og 3)
175
35 - 60
4 - 6 fileter
TYPE MATRETT
Merknader
Min. Grill
Forvarm den tomme ovnen i 10 minutter før steking.
Mengde
TYPE MATRETT
Min. Grill
Tilberedningstid [min]
Stykker
[g]
Brettplassering
Temp.
[°C]
1. side
2. side
Fileter
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Biffer
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Pølser
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Svinekoteletter
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Kylling (delt i to)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Spyd
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Kyllingbryst
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
3
250
20 - 30
10 - 12
Fiskefilet
4
400
3
250
12 - 14
Grillsmørbrød
4-6
—
3
250
5-7
—
Ristet brød
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Gratinering med vifte
Advarsel Bruk denne funksjonen med
en maksimumstemperatur på 200 °C.
Antall
TYPE MATRETT
Min. Grill
Tilberedningstid [min]
Stykker
[g]
Brettplassering
Temp.
[°C]
1. side
2. side
Rullestek (kalkun)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Kylling (delt i to)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Kyllinglår
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Vaktel
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Grønnsaksgrateng
-
-
3
200
20 - 25
-
Skjell
-
-
3
200
15 - 20
-
Makrell
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Fiskeskiver
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det
stekes ved høy temperatur (særlig mat som
inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at
du tilbereder maten ved så lav temperatur
som mulig og ikke steker den for hardt.
progress 47
STELL OG RENGJØRING
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør produktets forside med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du
et vanlig vaskemiddel.
• Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk. På
denne måten blir det lettere å fjerne
smuss uten at det brenner seg fast.
• Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
• Rengjør alt ovnstilbehøret etter hver bruk
og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må
du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det kan ødelegge slippbelegget.
Produkter i rustfritt stål eller aluminium:
Fjerne brettstigene
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller slipende rengjøringsmidler, da de kan
skade overflaten. Rengjør ovnens betjeningspanel på samme måte.
Rengjøre dørpakningen
• Kontroller dørpakningen med jevne mellomrom. Dørpakningen sitter rundt rammen til ovnsrommet. Ikke bruk produktet
hvis dørpakningen er skadet. Kontakt
servicesenteret.
• Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle avsnittet om rengjøring.
Brettstiger
Du kan fjerne brettstigene for å rengjøre sideveggene.
1. Trekk den fremre delen av brettstigen ut
fra sideveggen.
2. Trekk den bakre delen av brettstigen ut
fra veggen og ta den ut.
1
2
Montere brettstigene
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
brettstigene.
De avrundede endene på brettstigene,
må vende fremover.
Ovnstaket
Du kan fjerne grillen slik at det blir enklere å
rengjøre ovnstaket.
Advarsel Slå av produktet før du
fjerner grillen. Kontroller at produktet er
kaldt. Fare for brannskader.
48 progress
1. Fjern skruen som holder grillen på
plass. Bruk en skrutrekker første gang.
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå av ovnen.
• Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå
av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av ovnen
for å forhindre skade på ovnslyset og
glassdekselet.
2. Legg grillen forsiktig ned.
3. Rengjør ovnstaket med en myk klut og
varmt såpevann, og la det tørke.
4. Monter grillen i omvendt rekkefølge.
Advarsel Kontroller at grillen er riktig
montert, så den ikke faller ned.
Ovnslampe
Advarsel Vær forsiktig når du skifter
ovnslampen. Det er fare for elektrisk
støt.
Ta av ovnsdøren og glasspanelet
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift ut lyspæren i ovnslyset med en
egnet varmebestandig, ovnspære som
tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4. Monter glassdekselet.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har to glasspaneler. Du kan ta
av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre det.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
prøver å ta ut det interne glasspanelet
før du fjerner ovnsdøren.
1. Åpne døren helt, og hold de to dørhengslene.
progress 49
2. Løft og drei spakene på de to hengslene.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon
(halvveis). Trekk så døren utover og ta
den ut av holderen.
4. Legg døren på et stabilt underlag, dekket av et mykt tøystykke.
50 progress
5. Frigjør låsesystemet for å fjerne det indre glasspanelet.
6. Drei de to festene 90° og ta dem ut av
holderne.
90°
7. Løft (trinn 1) og ta glasspanelet forsiktig
ut (trinn 2).
8. Rengjør glasspanelet med såpe og
vann. Tørk glasspanelet omhyggelig.
1
2
Sette inn døren og glasspanelet
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelet og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Pynterammene må møte innsiden av døren
på begge sider. Kontroller etter monteringen, at overflaten av glasspanelet med
trykk ikke er ru når du tar på den.
Pass på at du setter det innvendige glasspanelet riktig i holderne. Se illustrasjonen.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
progress 51
Feil
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er ikke
valgt.
Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen i sikringsskapet har
gått.
Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang, må
du kontakte en godkjent elektriker.
Ovnslampen virker ikke.
Ovnslampen er defekt.
Skift ovnslampe.
Displayet viser 12.00.
Det var strømbrudd.
Still klokken.
Det legger seg kondensvann og
damp på maten og i stekeovnen.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 15-20 minutter
etter at tilberedningen er ferdig.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller servicesenteret.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Type-
skiltet er plassert på den fremre rammen til
produktet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
TEKNISKE DATA
Spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
MONTERING
Advarsel Se kapitlet om
"Sikkerhetsinformasjon".
Innbygging
540
560
20
570
590
594
7
52 progress
Elektrisk installasjon
Advarsel Kun en kvalifisert person må
utføre den elektriske installasjonen.
590
Produsenten er ikke ansvarlig dersom
du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
min. 550
20
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
min. 560
Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten (på typeskiltet) og til tabellen:
600
min. 550
20
Nominell effekt
min. 560
Ledningsavsnittet
maks 1380 W
3 x 0,75 mm²
maks 2300 W
3 x 1 mm²
maks 3680 W
3 x 1,5 mm²
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være
ca. 2 cm lenger enn den nøytrale- og faseledningen (blå og brune kabler).
A
B
MILJØVERN
Symbolet på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Emballasje
Emballasjematerialet er miljøvennlig og
kan resirkuleres. Plastdeler er merket
med internasjonale forkortelser som
PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de
riktige innsamlingsbeholderne ved det
lokale renholdsverket.
progress 53
ÍNDICE DE MATERIAS
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Descripción del producto
Antes del primer uso
Uso diario
Funciones de reloj
Funciones adicionales
53
54
56
56
57
58
59
Consejos útiles
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Datos técnicos
Instalación
Aspectos medioambientales
59
63
68
68
68
69
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato
para futuras consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
Advertencia Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o
incapacidad permanente.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la
experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo,
siempre que cuenten con la supervisión de una persona que
se responsabilice de su seguridad.
• No deje que los niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de fácil
acceso están calientes.
• Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.
• Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento
de usuario sin la supervisión adecuada.
Seguridad general
• El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. No
toque las resistencias del aparato. Utilice siempre guantes
54 progress
•
•
•
•
de horno cuando introduzca o retire accesorios o utensilios
refractarios.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Antes de realizar tareas de mantenimiento, corte la corriente
eléctrica.
No utilice limpiadores abrasivos ásperos ni rascadores de
metal afilado para limpiar la puerta de cristal si no quiere
arañar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se hiciese añicos.
Para quitar los carriles laterales, tire primero del frontal del
carril y luego separe el extremo trasero de las paredes. Instale los carriles de apoyo en el orden inverso.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
Advertencia Sólo un técnico
cualificado puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
• El aparato es pesado, tenga cuidado
siempre cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de protección.
• No tire nunca del aparato sujetando el
asa.
• Respete siempre la distancia mínima entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
• Asegúrese de que el aparato se instala
debajo y junto a estructuras seguras.
• Los laterales del aparato deben colocarse junto a otros aparatos o muebles de la
misma altura.
Conexión eléctrica
•
•
•
•
•
•
Advertencia Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarse por electricistas cualificados.
• El aparato debe quedar conectado a tierra.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coinciden con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
•
•
•
caso contrario, póngase en contacto con
un electricista.
Utilice siempre una toma con aislamiento
de conexión a tierra correctamente instalada.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe ni en el cable de red. Póngase
en contacto con un electricista o con el
servicio técnico para cambiar un cable de
red dañado.
Evite que el cable de red entre en contacto con la puerta del aparato, especialmente si la puerta está caliente.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse de
forma que no puedan aflojarse sin utilizar
herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez
instalado el aparato.
Si la toma de corriente está floja, no conecte el enchufe.
No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del
enchufe.
Use únicamente dispositivos de aislamiento correctos: línea con protección
contra los cortocircuitos, fusibles (tipo
progress 55
tornillo que puedan retirarse del soporte),
dispositivos de fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato de todos los polos
de la red. El dispositivo de aislamiento
debe tener una apertura de contacto con
una anchura mínima de 3 mm.
Uso
Advertencia Riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas eléctricas o
explosiones.
• Utilice este aparato en entornos domésticos.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Desactive el aparato después de cada
uso.
• El aparato se calienta cuando está en
funcionamiento. No toque las resistencias del aparato. Utilice siempre guantes
de horno cuando introduzca o retire accesorios o utensilios refractarios.
• Tenga cuidado al abrir la puerta del aparato cuando éste esté en funcionamiento.
Pueden liberarse vapores calientes.
• No utilice el aparato con las manos mojadas ni cuando entre en contacto con el
agua.
• No ejerza presión sobre la puerta abierta.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo o almacenamiento.
• Mantenga siempre cerrada la puerta del
aparato cuando éste esté en funcionamiento.
• Abra la puerta del aparato con cuidado.
El uso de ingredientes con alcohol puede
generar una mezcla de alcohol y aire.
• Procure que no haya chispas ni fuego
encendido cerca cuando se abra la puerta del aparato.
• No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables
dentro, cerca o encima del aparato.
Advertencia Podría dañar el aparato.
• Para evitar daños o decoloraciones del
esmalte:
– No coloque utensilios refractarios ni
otros objetos directamente en la parte inferior del aparato.
– No coloque papel de aluminio directamente en la parte inferior del aparato.
– No ponga agua directamente en el
aparato caliente.
– No deje platos húmedos ni comida en
el aparato una vez finalizada la cocción.
– Preste especial atención al desmontar
o instalar los accesorios.
• La pérdida de color del esmalte no afecta
al rendimiento del aparato. No se considera un defecto en cuanto al derecho de
garantía.
• Utilice una bandeja honda para pasteles
húmedos. Los jugos de las frutas podrían
ocasionar manchas permanentes.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Riesgo de lesiones,
incendio o de ocasionar daños al
aparato.
• Antes de proceder con el mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
• Asegúrese de que el aparato esté frío.
Los paneles de cristal pueden romperse.
• Cambie inmediatamente los paneles de
cristal de la puerta que estén dañados.
Póngase en contacto con el servicio técnico.
• Tenga mucho cuidado al desmontar la
puerta del aparato. ¡La puerta es muy
pesada!
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la superficie.
• Los restos de comida o grasa en el interior del aparato podrían provocar un incendio.
• Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de
metal.
• Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones del envase.
• No limpie el esmalte catalítico (en su caso) con ningún tipo de detergente.
56 progress
Luz interna
• El tipo de bombilla o lámpara halógena
utilizada para este aparato es específica
para aparatos domésticos. No debe utilizarse para la iluminación doméstica.
Advertencia Riesgo de descargas
eléctricas.
• Antes de cambiar la bombilla, desconecte el aparato del suministro de red.
• Utilice sólo bombillas con las mismas especificaciones.
Desecho
Advertencia Existe riesgo de lesiones
o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
• Retire el pestillo de la puerta para evitar
que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Panel de control
2 Indicador de temperatura
3 Mando de control de la temperatura
4
5
6
7
8
9
10
11
Programador electrónico
Mando de función del horno
Indicador del suministro eléctrico
Salidas de aire del ventilador de refrigeración
Grill
Bombilla del horno
Ventilador
Placa de características
Accesorios del horno
• Parrilla
Para utensilios de cocina, pasteles en
molde, asados.
• Bandeja de repostería de aluminio
Para bizcochos y galletas.
• Grill / Bandeja de asar
Para hornear y asar o como grasera.
ANTES DEL PRIMER USO
Advertencia Consulte el capítulo
“Información sobre seguridad”.
Limpieza inicial
• Retire todos los accesorios y carriles laterales extraíbles (en su caso).
• Limpie el interior del aparato antes de utilizarlo por primera vez.
Importante Consulte el capítulo
"Mantenimiento y limpieza".
Ajuste de la hora
Debe ajustar la hora antes de usar el
horno.
Cuando conecte el aparato al suministro de
red, o después de un corte del mismo, el
indicador de la función de la hora parpadea.
Pulse la tecla + o - para ajustar la hora
apropiada.
progress 57
ajustar las funciones Duración
a la vez.
Después de unos cinco segundos, el parpadeo cesa y la pantalla indica la hora ajustada.
Para cambiar la hora, pulse repetidamente
hasta que parpadee el indicador de la función de hora. No debe
o Fin
Calentamiento previo
Precaliente el aparato vacío para quemar
los restos de grasa.
1. Ajuste la función
y la temperatura
máxima.
2. Deje que el aparato funcione durante
45 minutos.
3. Ajuste la función
y la temperatura
máxima.
4. Deje que el aparato funcione durante
15 minutos.
Los accesorios se pueden calentar más de
lo habitual. El aparato puede emitir olores y
humos. Esto es totalmente normal. Asegúrese de que haya una buena ventilación.
USO DIARIO
Advertencia Consulte el capítulo
“Información sobre seguridad”.
Si se desea usar el aparato, presione el
mando. El mando sale del alojamiento.
Encendido y apagado del aparato
1. Gire el mando del horno a la función
que desee.
El indicador de funcionamiento se enciende cuando el horno está en marcha.
2. Gire el mando del termostato hasta la
temperatura adecuada.
El indicador de temperatura permanece
encendido mientras el horno alcanza la
temperatura elegida.
3. Para apagar el horno, gire el mando de
funciones y el mando de temperatura
hasta la posición de apagado (Off).
Funciones de horno
Función del horno
Aplicación
Posición de apagado
El aparato está apagado.
Turbo
Para asar o asar y hornear a la vez alimentos que requieran la misma
temperatura de cocción, en más de una bandeja y sin que se transfieran los sabores.
Calor superior + inferior
Para hornear y asar en un nivel del horno. Las resistencias superior e
inferior funcionan al mismo tiempo.
Calor inferior
Para hornear pasteles con base crujiente. Solo funciona la resistencia inferior.
Grill + Turbo
Para cocinar grandes trozos de carne. El grill y el ventilador del horno
funcionan de forma alterna para que el aire caliente circule alrededor
de los alimentos.
Grill
Para asar al grill pequeñas cantidades de alimentos de poco espesor
en el centro de la parrilla. Para hacer tostadas.
58 progress
Función del horno
Aplicación
Descongelar
Descongela los alimentos congelados.
FUNCIONES DE RELOJ
Programador electrónico
1
2
6
5
3
Indicadores de función
Hora
Indicadores de función
Tecla +
Tecla de selección
Tecla -
4
Función de reloj
Hora
1
2
3
4
5
6
Aplicación
Para programar, modificar o comprobar la hora.
Avisador
Para programar un temporizador. Esta función no afecta al funcionamiento del horno.
Duración
Para ajustar cuánto tiempo debe funcionar el aparato.
Fin
Para configurar cuándo se ha de desactivar el aparato.
Puede utilizar Duración
y Fin
a la
vez para ajustar la hora a la que debe
encenderse y apagarse el aparato.
y después
Ajuste primero Duración
Fin
.
Ajuste de las funciones del reloj
1. Para la Duración
y el Fin
, ajuste
una función y la temperatura. Este paso
.
no es necesario para el Avisador
2. Pulse la tecla de selección varias veces
hasta que comience a parpadear el indicador de la función de reloj apropiada.
progress 59
3. Pulse + o - para seleccionar la hora de
la función de reloj que desee.
La pantalla muestra el indicador de la
función de reloj ajustada. Cuando termina el tiempo programado, el indicador parpadea y se emite una señal
acústica durante dos minutos.
Con las funciones Duración
y Fin
, el aparato se apaga automáticamente.
4. Pulse una tecla para desconectar la señal.
5. Gire el mando de las funciones del horno y el mando de la temperatura a la
posición de desconexión.
Cancelación de las funciones del reloj
1. Pulse la tecla de selección varias veces
hasta que comience a parpadear el indicador de la función apropiada.
2. Mantenga pulsada la tecla -.
La función de reloj se apaga en unos
segundos.
FUNCIONES ADICIONALES
Ventilador de enfriamiento
Cuando el aparato funciona, el ventilador
de refrigeración se pone en marcha automáticamente para mantener frías las superficies del aparato. Si se desactiva el aparato, el ventilador puede seguir funcionando
hasta que se enfríe el aparato.
vocar sobrecalentamientos peligrosos. Para
evitarlo, el horno dispone de un termostato
de seguridad que interrumpe la alimentación. El horno se vuelve a conectar automáticamente cuando desciende la temperatura.
Termostato de seguridad
El funcionamiento incorrecto del aparato o
los componentes defectuosos pueden pro-
CONSEJOS ÚTILES
• El aparato tiene cuatro niveles. Estos niveles se ordenan contándolos de abajo a
arriba desde la solera del aparato.
• El aparato está dotado con un sistema
especial que hace circular el aire y recicla
constantemente el vapor. Gracias a este
sistema puede cocinar con un entorno
de vapor y mantener los alimentos blandos en su interior y crujientes en su exterior. Ello reduce al mínimo el tiempo de
cocción y el consumo de energía.
• La humedad puede llegar a condensarse
en el aparato o en los paneles de cristal.
Esto es totalmente normal. Manténgase
alejado del aparato siempre que abra la
puerta mientras está en funcionamiento.
Si desea reducir la condensación, ponga
en funcionamiento el aparato 10 minutos
antes de cocinar.
• Limpie la humedad después de cada uso
del aparato.
• No coloque objetos directamente sobre
la solera del aparato ni cubra los componentes con papel de aluminio cuando co-
cine. De lo contrario puede que se alteren los resultados de la cocción y se dañe el esmalte.
Repostería
• No abra la puerta del horno antes de que
transcurran 3/4 partes del tiempo de
cocción.
• Si utiliza dos bandejas al mismo tiempo,
deje un nivel libre entre ambas.
Carnes y pescados
• Utilice una bandeja honda con los alimentos muy grasos para evitar que el
horno quede manchado de forma permanente.
• Antes de trinchar la carne, déjela reposar
unos 15 minutos, como mínimo, para
que retenga los jugos.
• Para evitar que se forme mucho humo en
el horno, vierta un poco de agua en la
bandeja honda. Para evitar la condensación de humos, añada agua después de
que se seque cada vez.
60 progress
Tiempos de cocción
Los tiempos de cocción dependen del tipo
de alimento, de su consistencia y del volumen.
Inicialmente, supervise el rendimiento cuando cocine. Busque los mejores ajustes (de
calor, tiempo de cocción, etc.) para sus recipientes, recetas y cantidades cuando utilice este aparato.
Cuadro de especificaciones para hornear y asar
PASTELES
TIPO DE ALIMENTO
Calor superior + inferior
Turbo
Tiempo
de cocción [min]
Notas
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
Masas batidas
2
170
2 (1 y 3)
165
45 - 60
En molde de repostería
Masa con mantequilla
2
170
2 (1 y 3)
160
24 - 34
En molde de repostería
Tarta de queso
a base de suero
de leche
1
170
2
165
60 - 80
En molde de repostería de 26
cm
Tarta o pastel
de manzana
1
170
2 (1 y 3)
160
100 - 120
En dos moldes
de repostería de
20 cm en una parrilla
Strudel
2
175
2
150
60 - 80
En bandeja
Tarta de mermelada
2
170
2 (1 y 3)
160
30 - 40
En molde de repostería de 26
cm
Pastel de fruta
2
170
2
155
60 - 70
En molde de repostería de 26
cm
Bizcocho (bizcocho sin grasa)
2
170
2
160
35 - 45
En molde de repostería de 26
cm
Pastel de Navidad / Pastel de
fruta
2
170
2
160
50 - 60
En molde de repostería de 20
cm
Pastel de ciruelas
2
170
2
165
50 - 60
En molde para
pan 1)
Pastelillos
3
170
3 (1 y 3)
166
20 - 30
En bandeja
Galletas
3
150
3 (1 y 3)
140
20 - 30
En bandeja1)
Merengues
3
100
3
115
90 - 120
En bandeja
Bollos
3
190
3
180
15 - 20
En bandeja1)
Masa de relleno
3
190
3 (1 y 3)
180
25 - 35
En bandeja1)
Tartaletas
3
180
2
170
45 - 70
En molde de repostería de 20
cm
progress 61
TIPO DE ALIMENTO
Tarta Victoria
Calor superior + inferior
Turbo
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
1o2
180
2
170
Tiempo
de cocción [min]
40 - 55
Notas
Izquierda + derecha en molde de
repostería de 20
cm
1) Precalentar durante 10 minutos.
PAN Y PIZZA
TIPO DE ALIMENTO
Calor superior + inferior
Turbo
Tiempo
de cocción [min]
Notas
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
Pan blanco
1
190
1
195
60 - 70
1 - 2 piezas, 500
g cada pieza1)
Pan de centeno
1
190
1
190
30 - 45
En molde para
pan
Pan/Rollitos
2
190
2 (1 y 3)
180
25 - 40
6 - 8 rollitos en
una bandeja1)
Pizza
1
190
1
190
20 - 30
En una bandeja
honda1)
Bollitos
3
200
2
190
10 – 20
En bandeja1)
Tiempo
de cocción [min]
Notas
1) Precalentar durante 10 minutos.
TARTALETAS
TIPO DE ALIMENTO
Calor superior + inferior
Turbo
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
Posición de
la parrilla
Temp
. [°C]
Pudin de pasta
2
180
2
180
40 - 50
En un molde
Pudin de verduras
2
200
2
200
45 - 60
En un molde
Quiches
1
190
1
190
40 - 50
En un molde
Lasaña
2
200
2
200
25 - 40
En un molde
Canelones
2
200
2
200
25 - 40
En un molde
Pudin Yorkshire
2
220
2
210
20 - 30
6 moldes de pudin 1)
1) Precalentar durante 10 minutos.
CARNE
TIPO DE ALIMENTO
Carne de vacuno
Calor superior + inferior
Turbo
Posición de
la parrilla
Temp
. (°C)
Posición de
la parrilla
Temp
. (°C)
2
200
2
190
Tiempo
de cocción (min)
50 - 70
Notas
En una bandeja
honda en una parrilla
62 progress
TIPO DE ALIMENTO
Calor superior + inferior
Turbo
Tiempo
de cocción (min)
Notas
Posición de
la parrilla
Temp
. (°C)
Posición de
la parrilla
Temp
. (°C)
Cerdo
2
180
2
180
90 - 120
En una bandeja
honda en una parrilla
Ternera
2
190
2
175
90 - 120
En una bandeja
honda en una parrilla
Rosbif poco hecho
2
210
2
200
44 - 50
En una bandeja
honda en una parrilla
Rosbif en su
punto
2
210
2
200
51 - 55
En una bandeja
honda en una parrilla
Rosbif muy hecho
2
210
2
200
55 - 60
En una bandeja
honda en una parrilla
Paletilla de cerdo
2
180
2
170
120 - 150
En una bandeja
honda
Morcillo de cerdo
2
180
2
160
100 - 120
2 piezas en una
bandeja honda
Cordero
2
190
2
190
110 - 130
Pata
Pollo
2
200
2
200
70 - 85
Entero
Pavo
1
180
1
160
210 - 240
Entero
Pato
2
175
2
160
120 - 150
Entero
Ganso
1
175
1
160
150 - 200
Entero
Conejo
2
190
2
175
60 - 80
Troceado
Liebre
2
190
2
175
150 - 200
Troceada
Faisán
2
190
2
175
90 - 120
Entero
Tiempo
de cocción (min)
Notas
PESCADO
TIPO DE ALIMENTO
Calor superior + inferior
Turbo
Posición de
la parrilla
Temp
. (°C)
Posición de
la parrilla
Temp
. (°C)
Trucha/Besugo
2
190
2 (1 y 3)
175
40 - 55
3 - 4 pescados
Atún/Salmón
2
190
2 (1 y 3)
175
35 - 60
4 - 6 filetes
Grill
Precaliente el horno vacío durante 10
minutos antes de cocinar.
Cantidad
Grill
Tiempo de cocción
(min)
TIPO DE ALIMENTO
Piezas
(g)
Posición
de la parrilla
Temp.
(°C)
1ª cara
2ª cara
Filetes de solomillo
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
progress 63
Cantidad
TIPO DE ALIMENTO
Grill
Tiempo de cocción
(min)
Piezas
(g)
Posición
de la parrilla
Temp.
(°C)
1ª cara
2ª cara
Filetes de vacuno
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Salchichas
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Chuletas de cerdo
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Pollo (cortado en
dos)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Brochetas
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Pechuga de pollo
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburguesa
6
600
3
250
20 - 30
-
Filete de pescado
4
400
3
250
12 - 14
10 - 12
Sándwiches
4-6
—
3
250
5-7
—
Tostadas
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Grill + Turbo
Advertencia Utilice esta función a una
temperatura máxima de 200 °C.
Cantidad
TIPO DE ALIMENTO
Grill
Tiempo de cocción
[min]
Piezas
(g)
Posición
de la parrilla
Temp.
(°C)
1ª cara
2ª cara
Redondos (pavo)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Pollo (cortado en
dos)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Muslos de pollo
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Codorniz
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Gratinado de verduras
-
-
3
200
20 - 25
-
Vieiras
-
-
3
200
15 - 20
-
Caballa
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Pescado en rodajas
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Información sobre acrilamidas
Importante Según los nuevos
descubrimientos científicos, el tostado
intensivo de los alimentos, especialmente
de los productos que contienen almidón,
puede ser un riesgo para la salud. Por esta
razón, se recomienda cocinar a bajas
temperaturas y no tostar excesivamente los
alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Advertencia Consulte el capítulo
“Información sobre seguridad”.
• Limpie la parte delantera del aparato con
un paño suave humedecido en agua
templada y jabón neutro.
64 progress
• Limpie las superficies metálicas con jabón neutro.
• Limpie el interior del horno después de
cada uso. Así podrá retirar la suciedad
más fácilmente e impedirá que se queme.
• Elimine la suciedad resistente con limpiadores especiales para hornos.
• Limpie todos los accesorios del horno
después de cada uso y deje que se sequen. Utilice un paño suave humedecido
en agua templada y jabón neutro.
• No trate los recipientes antiadherentes
con productos agresivos u objetos punzantes ni los lave en el lavavajillas. Podría
dañar el esmalte antiadherente.
Aparatos de acero inoxidable o aluminio:
Limpie la puerta del horno únicamente
con una esponja húmeda. Séquela con
un paño suave.
Para retirar los carriles de apoyo
No utilice productos abrasivos, ácidos
ni estropajos de acero, ya que pueden
dañar la superficie del horno. Limpie el
panel de control del horno teniendo en
cuenta las mismas precauciones.
Limpieza de la junta de la puerta
• Verifique periódicamente la junta de la
puerta. La junta de la puerta rodea el
marco del interior del horno. No utilice el
aparato si la junta de la puerta está dañada. Póngase en contacto con el servicio
técnico.
• Si desea limpiar la junta de la puerta, remítase a la información general sobre limpieza.
Carriles laterales
Puede extraer los carriles de apoyo para
limpiar las paredes laterales.
1. Tire de la parte delantera del carril de
apoyo para separarlo de la pared.
2. Tire del extremo trasero del carril de
apoyo para separarlo de la pared y extráigalo.
1
2
Instalación de los carriles de apoyo
Instale los carriles de apoyo en el orden inverso.
Los extremos redondeados de los carriles de apoyo deben apuntar hacia la
parte delantera.
Techo del horno
El grill es extraíble para facilitar la limpieza
del techo del horno.
Advertencia Apague el aparato antes
de extraer el grill. Asegúrese de que el
aparato está totalmente frío. Puede
quemarse.
progress 65
1. Retire el tornillo que sujeta el grill. Utilice un destornillador la primera vez.
Antes de cambiar la bombilla del
horno:
• Apague el horno.
• Retire los fusibles de la caja de fusibles o
desconecte el disyuntor.
Coloque un paño en el fondo del horno
para proteger la luz y la tapa de cristal.
2. Con cuidado, tire del grill hacia abajo.
3. Limpie el techo del horno con un paño
suave humedecido en agua templada y
jabón, y déjelo secar.
4. Instale el grill siguiendo el orden inverso.
Advertencia Asegúrese de que el grill
se ha colocado correctamente y no se
cae.
Bombilla del horno
1. Gire la tapa de cristal hacia la izquierda
para extraerla.
2. Limpie la tapa de cristal.
3. Cambie la bombilla del horno por otra
resistente al calor que soporte temperaturas de hasta 300 °C.
Utilice una bombilla de horno del mismo tipo.
4. Coloque la tapa de cristal.
Limpieza de la puerta del horno
La puerta del horno tiene dos paneles de
cristal. Retire la puerta del horno y el panel
de cristal interior para limpiarlos.
La puerta del horno podría cerrarse si
intenta retirar el panel de cristal interior
antes de quitar la puerta del horno.
Advertencia Tenga cuidado al
cambiar la bombilla del horno. Existe
riesgo de descarga eléctrica.
Extracción de la puerta del horno y del panel de cristal
1. Abra completamente la puerta del horno y sujete las dos bisagras.
66 progress
2. Levante y gire las palancas de las dos
bisagras.
3. Cierre la puerta del horno hasta la primera posición de apertura (hasta la mitad). A continuación, tire de la puerta
hacia adelante para desencajarla.
4. Coloque la puerta sobre una superficie
estable y protegida por un paño suave.
progress 67
5. Suelte el sistema de bloqueo para retirar el panel de cristal interior.
6. Gire los dos pasadores en un ángulo
de 90° y extráigalos de sus asientos.
90°
7. Levante con cuidado (paso 1) y retire
(paso 2) el panel de cristal.
8. Limpie el panel de cristal con agua y
jabón. Seque el panel de cristal con
cuidado.
1
2
Instalación de la puerta y el panel de cristal
Instale el panel de cristal y la puerta del
horno cuando haya terminado de limpiarlos. Lleve a cabo los pasos anteriores en
orden inverso.
La cara impresa debe mirar hacia el interior
de la puerta. Después de la instalación,
asegúrese de que la superficie del marco
del panel de cristal de las caras impresas
no esté áspera cuando la toque.
Asegúrese de que coloca el panel de cristal
interno en los soportes correctos. Consulte
la ilustración.
68 progress
QUÉ HACER SI…
Advertencia Consulte el capítulo
“Información sobre seguridad”.
Problema
Posible causa
Solución
El horno no calienta.
El aparato está apagado.
Encienda el aparato.
El horno no calienta.
El reloj no está en hora.
Ajuste la hora.
El horno no calienta.
No se han elegido las funciones necesarias.
Asegúrese de que los ajustes
sean correctos.
El horno no calienta.
Ha saltado un fusible de la caja
de fusibles.
Compruebe el fusible. Si el fusible salta más de una vez, póngase en contacto con un electricista cualificado.
La bombilla del horno no funciona.
La bombilla es defectuosa.
Cambie la bombilla del horno.
En la pantalla aparece 12.00.
Ha habido un corte de alimentación.
Ajuste la hora.
Se acumula vapor y condensación en los alimentos y en el
horno.
Los platos han permanecido en
el horno demasiado tiempo.
No deje los platos en el horno
más de 15 - 20 minutos tras finalizar el proceso de cocción.
Si no lograra subsanar el problema, diríjase
al Centro de servicio técnico.
Los datos necesarios para el servicio técnico están en la placa de características. La
placa de características se encuentra en el
marco delantero de la cavidad del aparato.
Es conveniente que los anote aquí:
Modelo (MOD.)
.........................................
Número de producto (PNC)
.........................................
Número de serie (S.N.)
.........................................
DATOS TÉCNICOS
Tensión
230 V
Frecuencia
50 Hz
INSTALACIÓN
Advertencia Consulte el capítulo
“Información sobre seguridad”.
progress 69
Empotrado
540
560
A
20
B
570
590
Instalación eléctrica
594
7
590
min. 550
20
min. 560
Advertencia Deje la instalación
eléctrica en manos de un profesional
cualificado.
El fabricante declina toda responsabilidad si la instalación no se efectúa siguiendo las instrucciones de seguridad
del capítulo “Información sobre seguridad”.
El aparato se suministra con enchufe y cable de red.
Cable
Tipos de cables adecuados para su instalación o cambio: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
En lo que respecta a la sección del cable,
consulte la potencia total (que figura en la
placa de características) y la tabla:
Potencia total
600
min. 550
20
min. 560
Sección del cable
máximo de 1380 W
3 x 0,75 mm²
máximo de 2300 W
3 x 1 mm²
máximo de 3680 W
3 x 1,5 mm²
El cable de tierra (cable verde/amarillo) tiene
que tener 2 cm más que los cables del
neutro y de fase (cables azul y marrón).
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto
no se puede tratar como un residuo normal
del hogar. Se deberá entregar, sin coste
para el poseedor, bien al distribuidor, en el
acto de la compra de un nuevo producto
similar al que se deshecha, bien a un punto
municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
70 progress
pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma
adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el
Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
Material de embalaje
El material de embalaje es respetuoso
con el medio ambiente y reciclable. Las
piezas de plástico están identificadas
con abreviaturas internacionales, tales
como PE, PS, etc. Deseche el material
de embalaje en los contenedores destinados a tal fin por los servicios de limpieza.
progress 71
www.progress-hausgeraete.de
892936970-A-232012
Download PDF

advertising