Progress | PHN3320X | User manual | Progress PHN3320X Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Oven
Oven
Four
Backofen
PHN3320
2 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Voor het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Klokfuncties
Extra functies
2
3
5
5
6
7
8
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Milieubescherming
8
12
16
17
17
18
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is.
Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
progress 3
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze
kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor
het glas zou kunnen breken.
• Om de inschuifrailen te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden. Installeer de inschuifrail in de omgekeerde volgorde.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.
• De afmetingen van de keukenkast en de
uitsparing moeten kloppen.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
• Delen van het apparaat staan onder
stroom. Sluit het apparaat met meubel
om te voorkomen dat de gevaarlijke delen worden aangeraakt.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Neem contact op met de
service-afdeling of een elektromonteur
om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat, met
name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de
stekker.
4 progress
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden, elektrische schokken of
een explosie.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik
uit.
• Van binnen wordt het apparaat heet als
het in werking is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
• Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat
aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Houd de deur van het apparaat altijd
dicht als het apparaat in werking is.
• Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het emaille
te voorkomen:
– Zeg geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.
- Leg geen aluminiumfolie op de bodem
van het apparaat.
- Plaats geen water direct in het hete apparaat.
- Haal vochtige schotels en eten uit het
apparaat als u klaar bent met koken.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen of
bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het emaille heeft geen
ongewenst effect op de werking van het
apparaat. Dit is geen defect dat geldt
voor het recht op garantie.
• Gebruik een diepe braadpan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Gevaar voor letsel,
brand en schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen als
deze beschadigd zijn. Neem contact op
met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van
de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het apparaat
kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytisch emaille (indien
van toepassing) met een schoonmaakmiddel.
progress 5
Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in dit
apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.
Waarschuwing! Gevaar voor
elektrische schokken!
• Voordat u het lampje vervangt, dient u de
stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Knop voor de kookzone links voor
Knop voor de kookzone links achter
Temperatuurweergave
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Knop voor de temperatuur
Elektronische tijdschakelklok
Knop voor de ovenfuncties
Stroomindicatielampje
Knop voor de kookzone rechts achter
Knop voor de kookzone rechts voor
Ventilatie-openingen
Grill
Ovenlampje
Ventilator
Typeplaatje
Ovenaccessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, cake bakblikken en
braadvormen.
• Aluminium bakplaat
Voor gebak en koekjes.
• Grill- / Braadpan
Voor braden en roosteren of als schaal
om vet op te vangen.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Eerste reiniging
• Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails (indien van toepassing).
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Belangrijk! Zie het hoofdstuk "Onderhoud
en reiniging".
Tijd instellen
U moet de tijd instellen voordat u de
oven bedient.
Als het apparaat wordt aangesloten op de
stroomtoevoer of na een stroomonderbre-
6 progress
king, gaat het indicatielampje voor de tijd
knipperen.
Druk op + of - om de correcte tijd in te stellen.
Na ongeveer vijf seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde tijd
van de dag weer.
tijd knippert. U mag de functie Duur
of Eindtijd
niet op dezelfde tijd instellen.
Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het resterende vet weg te branden.
1. Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat 45 minuten werken.
3. Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
4. Laat het apparaat 15 minuten werken.
Accessoires kunnen heter worden dan normaal. Het apparaat kan een vreemde geur
en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg dat er
voldoende luchtcirculatie is.
Druk om de tijd te wijzigen herhaaldelijk
tot het indicatielampje voor de
op
DAGELIJKS GEBRUIK
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De bedieningsknop komt naar voren.
Het apparaat aan- en uitzetten
1. Draai de knop voor de ovenfuncties
naar een ovenfunctie.
Het stroomindicatielampje gaat aan als
het apparaat in werking is.
2. Draai de knop voor de temperatuur
naar een temperatuur.
Het temperatuurlampje gaat aan zolang
de temperatuur in het apparaat stijgt.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen,
de knop voor de ovenfuncties en de
knop voor de temperatuur in de uitstand.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
Uitstand
Het apparaat staat UIT.
Warme lucht
Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan één roosterhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene
naar het andere gerecht.
Boven + onderwarmte
Bakken en braden op 1 ovenniveau. De bovenste en onderste verwarmingselementen worden gelijktijdig ingeschakeld.
Onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem. Alleen het
onderste verwarmingselement werkt.
Circulatiegrill
Voor het bakken van grote stukken vlees. Het grillelement en de
ovenventilator werken samen, zodat de hetelucht rond de gerechten
circuleert.
progress 7
Ovenfunctie
Applicatie
Grill
Voor het grillen van plat voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van de rooster. Voor het maken van toast.
Ontdooien
Voor het ontdooien van bevroren voedsel.
Toetsen voor de kookplaat
U bedient de kookplaat die u met de
oven hebt geïnstalleerd met behulp van
de knoppen voor de kookplaat. Lees
voor meer informatie over de kookplaat
de gebruiksaanwijzing bij de kookplaat.
Belangrijk! U dient het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie' in de
gebruiksaanwijzing van de kookplaat te
lezen.
Verwarmingsstanden
Toets
0
1-9
Functie
Uit-stand
Verwarmingsstanden
(1 = laagste verwarmingsstand; 9 = hoogste verwarmingsstand)
1. Draai de bedieningsknop in de gewenste verwarmingsstand.
2. Zet de bedieningsknop op de uit stand
om het kookproces te beëindigen.
Gebruik van de dubbele zone (indien
van toepassing)
Let op! Draai de knop rechtsom om de
dubbele zone te activeren. Draai de
knop niet verder dan de stoppositie.
1. Draai de knop rechtsom naar stand 9.
2. Draai de knop langzaam naar het symtot u een klik hoort.
bool
De twee kookzones zijn nu aan.
3. Raadpleeg 'Verwarmingsstanden' om
de nodige verwarmingsstanden in te
stellen.
KLOKFUNCTIES
Elektronische tijdschakelklok
1
2
6
5
Klokfunctie
Instellen dagtijd
Kookwekker
3
1
2
3
4
5
6
Functie-indicatielampjes
Tijdindicatie
Functie-indicatielampjes
Toets +
Keuzetoets
Toets -
4
Toepassing
Het tijdstip van de dag instellen, wijzigen of controleren.
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen invloed
op de werking van de oven.
8 progress
Klokfunctie
Duur
Eindtijd
Toepassing
Instellen hoe lang het apparaat in werking is.
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
U kunt Duur
en Eindtijd
tegelijkertijd gebruiken om in te stellen wanneer het apparaat moet worden geactiveerd, en vervolgens gedeactiveerd.
en daarna de
Stel eerst de Duur
Eindtijd
in.
De klokfuncties instellen
1. Stel voor Duur
en Eindtijd
een
ovenfunctie en temperatuur in. Dit is
.
niet nodig voor de kookwekker
2. Druk meerdere malen op de keuzetoets
tot het functielampje voor de benodigde klokfunctie knippert.
3. Druk op + of - om de tijd van de benodigde klokfunctie in te stellen.
Het display toont de weergave voor de
klokfunctie die u instelt. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, knippert het
indicatielampje en klinkt er gedurende
twee minuten een geluidssignaal.
Bij de functies Duur
en Eindtijd
schakelt het apparaat automatisch uit.
4. Druk op een toets om het signaal uit te
zetten.
5. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de temperatuurknop naar de uit-stand.
De klokfuncties annuleren
1. Druk meerdere malen op de keuzetoets
tot het gewenste functielampje knippert.
2. Druk op de toets - en houdt de toets
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om
de oppervlakken van het apparaat koel te
houden. Na het uitschakelen van het apparaat blijft de ventilatie door werken totdat de
temperatuur in het apparaat is afgekoeld.
oververhitting veroorzaken. Om dit te voorkomen is de oven voorzien van een veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van het apparaat of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
• Het apparaat heeft vier inzetniveaus. Tel
de inzetniveaus vanaf de bodem van het
apparaat.
• Het apparaat heeft een speciaal systeem
dat de lucht circuleert en voor doorlopende recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen
en knapperig van buiten. Bovendien worden de bereidingstijd en het energieverbruik tot een minimum beperkt.
• Vocht kan in het apparaat of op de glazen deurpanelen condenseren. Dit is nor-
progress 9
maal. Ga altijd iets terug staan van het
apparaat als u de deur van het apparaat
tijdens de werking opent. Om de condens te verminderen, dient u het apparaat 10 minuten te laten voorverwarmen.
• Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
• Plaats geen voorwerpen direct op de bodem van het apparaat en bedek de bodem tijdens de bereiding niet met aluminiumfolie. Dit kan de bakresultaten veranderen en de emaillelaag beschadigen.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
• Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water in de lekbak gieten. Om rook te vermijden, voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het volume.
Houd in eerste instantie het bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het gebruik van dit
apparaat de beste instellingen (temperatuur, bereidingsduur, etc.) voor uw kookgerei, recepten en hoeveelheden.
Voor de bereiding van gebak
• De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is verstreken.
• Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg te
laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
• Gebruik een diepe bak voor erg vet voedsel om te oven te behoeden voor blijvende vetvlekken.
Bak- en braadtabel
GEBAK
SOORT GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
[min]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Temp
[°C]
Schuimtaart
2
170
2 (1 en 3)
165
45 - 60
In een cakevorm
Zandtaartdeeg
2
170
2 (1 en 3)
160
24 - 34
In een cakevorm
Kwarktaart met
karnemelk
1
170
2
165
60 - 80
In een cakevorm
van 26 cm
Appelgebak
(appeltaart)
1
170
2 (1 en 3)
160
100 - 120
In twee cakevormen van 20 cm
op een bakrooster
Strudel
2
175
2
150
60 - 80
Op een bakplaat
Jamtaart
2
170
2 (1 en 3)
160
30 - 40
In een cakevorm
van 26 cm
Vruchtencake
2
170
2
155
60 - 70
In een cakevorm
van 26 cm
Cake, zacht
(vetvrije cake)
2
170
2
160
35 - 45
In een cakevorm
van 26 cm
Kerstgebak/
machtige
vruchtencake
2
170
2
160
50 - 60
In een cakevorm
van 20 cm
Pruimentaart
2
170
2
165
50 - 60
In een broodvorm
1)
10 progress
SOORT GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
[min]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Temp
[°C]
Cakejes
3
170
3 (1 en 3)
166
20 - 30
Op een bakplaat
Koekjes
3
150
3 (1 en 3)
140
20 - 30
Op een bakplaat
1)
Schuimgebakjes
3
100
3
115
90 - 120
Op een bakplaat
Broodjes
3
190
3
180
15 - 20
Op een bakplaat
1)
Soesjes
3
190
3 (1 en 3)
180
25 - 35
Op een bakplaat
1)
Taartjes
Victoria-taart
met jamvulling
3
180
2
170
45 - 70
In een cakevorm
van 20 cm
1 of 2
180
2
170
40 - 55
In een cakevorm
van 20 cm links +
rechts
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
BROOD EN PIZZA
SOORT GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
[min]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Temp
[°C]
Witbrood
1
190
1
195
60 - 70
1 - 2 stuks, 500
gram per stuk1)
Roggebrood
1
190
1
190
30 - 45
In een broodvorm
Broodjes
2
190
2 (1 en 3)
180
25 - 40
6 - 8 broodjes op
een bakplaat 1)
Pizza
1
190
1
190
20 - 30
In een braadpan1)
Scones
3
200
2
190
10 – 20
Op een bakplaat1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
HARTIGE OVENGERECHTEN
SOORT GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
[min]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Temp
[°C]
Pastataart
2
180
2
180
40 - 50
In een vorm
Hartige groententaart
2
200
2
200
45 - 60
In een vorm
Quiches
1
190
1
190
40 - 50
In een vorm
Lasagne
2
200
2
200
25 - 40
In een vorm
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
In een vorm
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20 - 30
6 puddingvormen
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
1)
progress 11
VLEES
SOORT GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Bereidingstijd
[min]
Notities
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Temp
[°C]
Rundvlees
2
200
2
190
50 - 70
Op een bakrooster en in de
braadpan
Varkensvlees
2
180
2
180
90 - 120
Op een bakrooster en in de
braadpan
Kalfsvlees
2
190
2
175
90 - 120
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk (rood)
2
210
2
200
44 - 50
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk (medium)
2
210
2
200
51 - 55
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk (gaar)
2
210
2
200
55 - 60
Op een bakrooster en in de
braadpan
Schouderkarbonade
2
180
2
170
120 - 150
In een braadpan
Varkensschenkel
2
180
2
160
100 - 120
2 stuks in de
braadpan
Lamsvlees
2
190
2
190
110 - 130
Bout
Kip
2
200
2
200
70 - 85
Hele
kalkoen
1
180
1
160
210 - 240
Hele
eend
2
175
2
160
120 - 150
Hele
gans
1
175
1
160
150 - 200
Heel
konijn
2
190
2
175
60 - 80
In stukken gesneden
haas
2
190
2
175
150 - 200
In stukken gesneden
fazant
2
190
2
175
90 - 120
Hele
Bereidingstijd
[min]
Notities
VIS
SOORT GERECHT
Boven + onderwarmte
Warme lucht
Ovenniveau
Temp
[°C]
Ovenniveau
Temp
[°C]
Forel/zeebrasem
2
190
2 (1 en 3)
175
40 - 55
3 - 4 vissen
Tonijn/zalm
2
190
2 (1 en 3)
175
35 - 60
4 - 6 filets
12 progress
Grill
Verwarm de oven vóór de bereiding 10
minuten voor.
Hoeveelheid
SOORT GERECHT
Grill
Bereidingstijd [min]
Stuks
[g]
Ovenniveau
Temp.
[°C]
1e kant
2e kant
Tournedos
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Biefstuk
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Worstjes
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Varkenskotelet
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Kip (in 2 helften)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Vleesspiesen
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Kippenborst
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
3
250
20 - 30
-
Visfilet
4
400
3
250
12 - 14
10 - 12
Geroosterde sandwiches
4-6
—
3
250
5-7
—
Geroosterd brood
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Circulatiegrill
Waarschuwing! Als u deze functie
gebruikt, dient u een maximale
temperatuur van 200 °C te selecteren.
Aantal
SOORT GERECHT
Grill
Bereidingstijd [min]
Stuks
[g]
Plaathoogte
Temp.
[°C]
1e kant
2e kant
Rollade (kalkoen)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Kip (in twee helften)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Kipdrumsticks
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Kwartel
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Groentengratin
-
-
3
200
20 - 25
-
Jakobsschelpen
-
-
3
200
15 - 20
-
Makreel
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Vismoten
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
progress 13
• Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkst
verwijderen en kan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Maak alle ovenaccessoires na gebruik
schoon en laat ze drogen. Gebruik een
zachte doek met warm water en een
schoonmaakmiddel.
• Accessoire met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een afwasautomaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag
onherstelbaar worden beschadigd.
Apparaten van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur alleen met een natte
spons schoon. Droog maken met een
zachte doek.
Verwijderen van de inschuifrail
Gebruik nooit staalwol, zuren of bijtende producten, deze kunnen het ovenoppervlak beschadigen. Maak het bedieningspaneel van de oven net zo
voorzichtig schoon.
De afdichting van de deur
schoonmaken
• Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan
de binnenkant van de oven. Gebruik het
apparaat niet als de afdichting van de
deur is beschadigd. Neem contact op
met de service-afdeling.
• Voor meer informatie over het schoonmaken van de deurafdichting, raadpleegt
u de algemene informatie over reiniging.
Inschuifrail
U kunt de inschuifrail verwijderen om de zijwanden te reinigen.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
2. Trek de inschuifrail bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
De inschuifrail installeren
Installeer de inschuifrail in de omgekeerde
volgorde.
De afgeronde uiteinden van de inschuifrails moeten naar voren wijzen.
Plafond van de oven
U kunt de grill verwijderen om het plafond
van de oven gemakkelijker te reinigen.
14 progress
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u de grill verwijdert. Zorg
ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er
bestaat gevaar voor brandwonden.
1. Verwijder de schroef waarmee de grill is
bevestigd. Gebruik de eerste keer een
schroevendraaier.
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel de oven uit.
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.
Leg een doek op de bodem van de
oven om schade aan het ovenlampje
en het afdekglaasje te voorkomen.
1. Draai het afdekglas naar links en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang het ovenlampje door een geschikt 300 °C hittebestendig ovenlampje.
Gebruik hetzelfde ovenlamptype.
4. Plaats het afdekglas terug.
2. Trek de grill voorzichtig omlaag.
3. Maak het plafond van de oven schoon
met een zachte doek en een warm
sopje. Laat dit drogen.
4. Installeer de grill in de omgekeerde
volgorde.
Waarschuwing! Zorg ervoor dat de
grill goed is geplaatst en niet naar
beneden valt.
De ovendeur reinigen
De ovendeur beschikt over twee glazen panelen. U kunt de ovendeur en de interne
glasplaat verwijderen om het schoon te maken.
De ovendeur kan dichtslaan als u de interne glasplaat probeert te verwijderen
terwijl de deur vast zit.
Ovenlampje
Waarschuwing! Wees voorzichtig bij
het vervangen van het ovenlampje. Er
bestaat risico op elektrische schokken.
De ovendeur en de glasplaat verwijderen
1. Open de deur volledig en houd de
twee deurscharnieren vast.
progress 15
2. Til de hendels op de twee scharnieren
omhoog en draai ze.
3. Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (halfopen). Trek hem daarna naar voren en haal de deur uit zijn
zitting.
4. Leg de deur op een zachte doek op
een stabiele ondergrond.
16 progress
5. Maak het vergrendelingssysteem open
om de interne glasplaat te verwijderen.
6. Draai de twee bevestigingen 90° en
verwijder ze uit hun houders.
90°
7. Til de glasplaat voorzichtig op (stap 1)
en verwijder het glazen paneel (stap 2).
8. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
1
2
De deur en de glasplaten terugplaatsen
Na het schoonmaken van de glasplaat en
ovendeur plaatst u ze terug. Voer bovenstaande stappen uit in de omgekeerde
volgorde.
De bedrukte zijde moet naar de binnenkant
van de deur gericht zijn. Zorg ervoor dat
het oppervlak van de glasplaat op de bedrukte zijde na de installatie niet ruw aanvoelt.
Zorg dat u de interne glasplaat in de zittingen plaatst. Raadpleeg de illustratie.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
progress 17
Probleem
Mogelijke oorzaak
De kookzones functioneren
niet.
Oplossing
Zie de gebruikshandleiding van de kookplaat.
De oven wordt niet warm.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden zijn
niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen
correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De zekering in de zekeringkast
is doorgebrand.
Controleer de zekering. Als de
zekering meer dan een keer
doorslaat, raadpleegt u een bevoegde elektricien.
Het ovenlampje brandt niet.
Het ovenlampje is kapot.
Vervang het ovenlampje.
Op het display verschijnt 12.00.
Er is een stroomstoring geweest.
Stel de klok in.
Stoom en condens slaan neer
op de gerechten en in de oven.
Het gerecht heeft te lang in de
oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden
niet langer dan 15 - 20 minuten
in de oven staan.
Als u het probleem niet zelf kunt verhelpen,
neemt u contact op met uw verkoper of de
klantenservice.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typepla-
tje bevindt zich voor aan de binnenkant van
het apparaat.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning
230 / 400 V
Frequentie
50 Hz
MONTAGE
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Onderbouw
Waarschuwing! De installatie van het
apparaat mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd en
deskundig persoon. Als u geen
gekwalificeerd of deskundig persoon
inschakelt, vervalt de garantie bij het
ontstaan van schade.
• Voordat u het apparaat installeert, dient u
het te plaatsen in de geschikte kookplaat
uit de tabel.
Type
Maximaal vermogen
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
18 progress
Elektrische installatie
540
560
20
570
590
594
7
600
Waarschuwing! De elektrische
installatie mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd
persoon.
De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet
opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd zonder stekker
en netsnoer.
Kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Voor het deel van de kabel raadpleegt u het
totale vermogen op het typeplaatje.
min. 550
20
min. 560
A
B
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden aangeduid met internationale afkortingen,
zoals PE, PS, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
progress 19
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Before first use
Daily use
Clock functions
Additional functions
19
20
22
22
23
24
25
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environment concerns
25
30
33
34
34
35
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• Internally the appliance becomes hot when in operation. Do
not touch the heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove or put in accessories or
ovenware.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
20 progress
• Before maintenance cut the power supply.
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the glass door since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
• To remove the shelf supports first pull the front of the shelf
support and then the rear end away from the side walls. Install the shelf supports in the opposite sequence.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the handle.
• The kitchen cabinet and the recess must
have suitable dimensions.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
• Parts of the appliance carry current.
Close the appliance with furniture to prevent touching the dangerous parts.
• The sides of the appliance must stay adjacent to appliances or to units with the
same height.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be made
by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Do not let mains cables to come in touch
with the appliance door, specially when
the door is hot.
• The shock protection of live and insulated
parts must be fastened in such a way
that it cannot be removed without tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
progress 21
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Deactivate the appliance after each use.
• Internally the appliance becomes hot
when in operation. Do not touch the
heating elements that are in the appliance. Always use oven gloves to remove
or put in accessories or ovenware.
• Be careful, when you open the appliance
door while the appliance is in operation.
Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• Always keep the appliance door closed
when the appliance is in operation.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can cause
a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to come
in contact with the appliance when you
open the door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– Do not put ovenware or other objects in
the appliance directly on the bottom.
– Do not put aluminium foil directly on the
bottom of the appliance.
– do not put water directly into the hot
appliance.
– do not keep moist dishes and food in
the appliance after you finish the cooking.
– be careful when you remove or install
the accessories.
• Discoloration of the enamel has no effect
on the performance of the appliance. It is
not a defect in the sense of the warranty
law.
• Use a deep pan for moist cakes. Fruit juices cause stains that can be permanent.
Care and Cleaning
Warning! Risk of injury, fire or damage
to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Make sure the appliance is cold. There is
the risk that the glass panels can break.
• Replace immediately the door glass panels when they are damaged. Contact the
Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety
instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if applicable) with any kind of detergent.
Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance, is only for household appliances. Do not use it for house
lighting.
Warning! Risk of electrical shock.
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same specifications.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
22 progress
PRODUCT DESCRIPTION
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
Control panel
Knob for the front left cooking zone
Knob for the left rear cooking zone
Temperature indicator
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Knob for the temperature
Electronic programmer
Knob for the oven functions
Power indicator
Knob for the right rear cooking zone
Knob for the right front cooking zone
Ventilation openings
Grill
Oven lamp
Fan
Rating plate
Oven accessories
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Aluminium baking tray
For cakes and biscuits.
• Grill- / Roasting pan
To bake and roast or as pan to collect
fat.
BEFORE FIRST USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Initial cleaning
• Remove all accessories and removable
shelf supports (if applicable).
• Clean the appliance before first use.
Important! Refer to the chapter "Care and
cleaning".
Setting the time
You must set the time before you operate the oven.
When you connect the appliance to the
electrical supply or after a power cut, the indicator for the Time of Day function flashes.
Press the + or - button to set the correct
time.
After approximately five seconds, the flashing stops and the display shows the time of
day you set.
To change the time, press
again
and again until the indicator for the
Time of Day function flashes. You must
or End
funcnot set the Duration
tion at the same time.
Preheating
Preheat the empty appliance to burn off the
remaining grease.
progress 23
1. Set the function
and the maximum
temperature.
2. Let the appliance operate for 45 minutes.
3. Set the function
and the maximum
temperature.
4. Let the appliance operate for 15 minutes.
Accessories can become hotter than usually. The appliance can emit an odour and
smoke. This is normal. Make sure that the
airflow is sufficient.
DAILY USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
To use the appliance, push the knob. The
knob comes out.
Activating and deactivating the
appliance
1. Turn the knob for the oven functions to
an oven function.
The power indicator comes on while
the appliance operates.
2. Turn the knob for the temperature to a
temperature.
The temperature indicator comes on
while the temperature in the appliance
increases.
3. To deactivate the appliance, turn the
knob for the oven functions and the
knob for the temperature to the Off position.
Oven Functions
Oven function
Application
OFF position
The appliance is OFF.
Fan Cooking
To roast or roast and bake food with the same cooking temperature,
on more than one shelf, without flavour transference.
Conventional Cooking
To bake and roast on one oven level. The top and bottom heating elements operate at the same time.
Bottom Heat
To bake cakes with crispy or crusty bottom. Only the bottom heating
element operates.
Turbo Grilling
To cook large pieces of meat. The grill element and the oven fan operate one after the other and circulate hot air around the food.
Grilling
To grill flat food items in small quantities in the middle of the shelf. To
make toast.
Defrost
Thaws frozen food.
Knobs for the hob
With the knobs for the hob you operate
the hob that you installed with the
oven. For more information about the
hob, refer to the hob user manual.
Important! You must read the "Safety
information" chapter in the hob user
manual.
Heat settings
Knob
0
1-9
Function
Off position
Heat settings
(1 = lowest heat setting, 9 =
highest heat setting)
1. Turn the knob to a necessary heat setting.
2. To complete the cooking process, turn
the knob to the off position.
24 progress
Using the double zone (if applicable)
Caution! To activate the double zone,
turn the knob clockwise. Do not turn it
through the stop position.
2. Turn the knob slowly to the symbol
until you can hear a click.
The two cooking zones are on.
3. To set the necessary heat setting refer
to "Heat settings".
1. Turn the knob clockwise to position 9.
CLOCK FUNCTIONS
Electronic programmer
1
2
6
5
3
Minute Minder
Duration
End
Function indicators
Time display
Function indicators
Button +
Selection button
Button -
4
Clock function
Time of day
1
2
3
4
5
6
Application
To set, change or check the time of day.
To set a countdown time. This function has no effect on the operation of the oven.
To set how long the appliance must operate.
To set when the appliance must be deactivated.
You can use Duration
and End
at the same time to set the time when
the appliance must be activated and
,
then deactivated. First set Duration
then End
.
Setting the clock functions
1. For Duration
and End
, set an
oven function and temperature. This is
not necessary for the Minute Minder
.
2. Press the Selection button again and
again until the indicator for the necessary clock function flashes.
progress 25
3. Press + or - to set the time for the necessary clock function.
The display shows the indicator for the
clock function you set. When the set
time ends, the indicator flashes and an
acoustic signal sounds for two minutes.
With the Duration
and End
functions, the appliance deactivates automatically.
4. Press a button to stop the signal.
5. Turn the knob for the oven functions
and the knob for the temperature to the
off position.
Cancelling the clock functions
1. Press the Selection button again and
again until the necessary function indicator flashes.
2. Press and hold the button -.
The clock function goes out after some
seconds.
ADDITIONAL FUNCTIONS
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the surfaces of the appliance cool. If you deactivate the appliance, the cooling fan continues to operate until the temperature in the
appliance cools down.
overheating. To prevent this, the oven has a
safety thermostat which interrupts the power supply. The oven activates again automatically when the temperature drops.
Safety thermostat
Incorrect operation of the appliance or defective components can cause dangerous
HELPFUL HINTS AND TIPS
• The appliance has four shelf levels. Count
the shelf levels from the bottom of the
appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly recycles the steam. With this system you
can cook in a steamy environment and
keep the food soft inside and crusty outside. It decreases the cooking time and
energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance
or on the door glass panels. This is normal. Always stand back from the appliance when you open the appliance door
while cooking. To decrease the condensation, operate the appliance for 10 minutes before cooking.
• Clean the moisture after each use of the
appliance.
• Do not put the objects directly on the appliance floor and do not put aluminium
foil on the components when you cook.
This can change the baking results and
cause damage to the enamel.
Baking cakes
• Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.
Cooking meat and fish
• Use a deep pan for very fatty food to prevent the oven from stains that can be
permanent.
• Leave the meat for approximately 15 minutes before carving so that the juice
does not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
deep pan. To prevent the smoke condensation, add water each time after it
dries up.
Cooking times
Cooking times depend on the type of food,
its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you
cook. Find the best settings (heat setting,
cooking time, etc.) for your cookware, rec-
26 progress
ipes and quantities when you use this appliance.
Baking and roasting table
CAKES
Conventional Cooking
Fan Cooking
Cooking
time [min]
Notes
165
45 - 60
In a cake mould
2 (1 and 3)
160
24 - 34
In a cake mould
170
2
165
60 - 80
In a 26 cm cake
mould
1
170
2 (1 and 3)
160
100 - 120
In two 20 cm
cake moulds on a
wire shelf
Strudel
2
175
2
150
60 - 80
In a baking tray
Jam-tart
2
170
2 (1 and 3)
160
30 - 40
In a 26 cm cake
mould
Fruit cake
2
170
2
155
60 - 70
In a 26 cm cake
mould
Sponge cake
(Fatless sponge
cake)
2
170
2
160
35 - 45
In a 26 cm cake
mould
Christmas
cake / Rich fruit
cake
2
170
2
160
50 - 60
In a 20 cm cake
mould
Plum cake
2
170
2
165
50 - 60
In a bread tin 1)
Small cakes
3
170
3 (1 and 3)
166
20 - 30
In a baking tray
Biscuits
3
150
3 (1 and 3)
140
20 - 30
In a baking tray 1)
Meringues
3
100
3
115
90 - 120
In a baking tray
Buns
3
190
3
180
15 - 20
In a baking tray 1)
Choux
3
190
3 (1 and 3)
180
25 - 35
In a baking tray 1)
Plate tarts
3
180
2
170
45 - 70
In a 20 cm cake
mould
1 or 2
180
2
170
40 - 55
Left + right in a
20 cm cake
mould
TYPE OF DISH
Shelf position
Temp
[°C]
Shelf position
Temp
[°C]
Whisked recipes
2
170
2 (1 and 3)
Shortbread
dough
2
170
Butter-milk
cheese cake
1
Apple cake (Apple pie)
Victoria sandwich
1) Preheat for 10 minutes.
BREAD AND PIZZA
TYPE OF DISH
White bread
Conventional Cooking
Fan Cooking
Shelf position
Temp
[°C]
Shelf position
Temp
[°C]
1
190
1
195
Cooking
time [min]
60 - 70
Notes
1 - 2 pieces, 500
gr per piece1)
progress 27
TYPE OF DISH
Conventional Cooking
Shelf position
Temp
[°C]
Rye bread
1
Bread rolls
2
Pizza
Scones
Fan Cooking
Cooking
time [min]
Notes
Shelf position
Temp
[°C]
190
1
190
30 - 45
In a bread tin
190
2 (1 and 3)
180
25 - 40
6 - 8 rolls in a
baking tray 1)
1
190
1
190
20 - 30
On a deep pan1)
3
200
2
190
10 – 20
In a baking tray1)
Cooking
time [min]
Notes
1) Preheat for 10 minutes.
FLANS
TYPE OF
DISH
Conventional Cooking
Fan Cooking
Shelf position
Temp
[°C]
Shelf position
Temp
[°C]
Pasta flan
2
180
2
180
40 - 50
In a mould
Vegetable flan
2
200
2
200
45 - 60
In a mould
Quiches
1
190
1
190
40 - 50
In a mould
Lasagne
2
200
2
200
25 - 40
In a mould
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
In a mould
Yorkshire pudding
2
220
2
210
20 - 30
6 pudding mould
1)
1) Preheat for 10 minutes.
MEAT
TYPE OF DISH
Conventional Cooking
Fan Cooking
Cooking
time
[min]
Notes
Shelf position
Temp
[°C]
Shelf position
Temp
[°C]
Beef
2
200
2
190
50 - 70
On a wire shelf
and a deep pan
Pork
2
180
2
180
90 - 120
On a wire shelf
and a deep pan
Veal
2
190
2
175
90 - 120
On a wire shelf
and a deep pan
English roast
beef rare
2
210
2
200
44 - 50
On a wire shelf
and a deep pan
English roast
beef medium
2
210
2
200
51 - 55
On a wire shelf
and a deep pan
English roast
beef well done
2
210
2
200
55 - 60
On a wire shelf
and a deep pan
Shoulder of
pork
2
180
2
170
120 - 150
On a deep pan
Shin of pork
2
180
2
160
100 - 120
2 pieces on a
deep pan
Lamb
2
190
2
190
110 - 130
Leg
28 progress
TYPE OF DISH
Conventional Cooking
Fan Cooking
Cooking
time
[min]
Notes
Shelf position
Temp
[°C]
Shelf position
Temp
[°C]
Chicken
2
200
2
200
70 - 85
Whole
Turkey
1
180
1
160
210 - 240
Whole
Duck
2
175
2
160
120 - 150
Whole
Goose
1
175
1
160
150 - 200
Whole
Rabbit
2
190
2
175
60 - 80
Cut in pieces
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Cut in pieces
Pheasant
2
190
2
175
90 - 120
Whole
Cooking
time [min]
Notes
FISH
TYPE OF DISH
Conventional Cooking
Fan Cooking
Shelf position
Temp
[°C]
Shelf position
Temp
[°C]
Trout / Sea
bream
2
190
2 (1 and 3)
175
40 - 55
3 - 4 fishes
Tuna fish / Salmon
2
190
2 (1 and 3)
175
35 - 60
4 - 6 fillets
Grilling
Preheat the empty oven for 10 minutes, before cooking.
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Cooking time [min]
Pieces
[g]
Shelf position
Temp.
[°C]
1st side
2nd side
Fillet steaks
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Beef steaks
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Sausages
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Pork chops
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Chicken (cut in 2)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Kebabs
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Breast of chicken
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
3
250
20 - 30
-
Fish Fillet
4
400
3
250
12 - 14
10 - 12
Toasted sandwiches
4-6
—
3
250
5-7
—
Toast
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Turbo Grilling
Warning! Use this function with a
maximum temperature of 200 °C.
progress 29
Quantity
Grilling
Cooking time [min]
TYPE OF DISH
Pieces
[g]
Shelf position
Temp.
[°C]
1st side
2nd side
Rolled joints (turkey)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Chicken (cut in two)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Chicken drumsticks
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Quail
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Vegetable gratin
-
-
3
200
20 - 25
-
Scallops
-
-
3
200
15 - 20
-
Mackerel
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Fish slices
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
30 progress
CARE AND CLEANING
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a cleaning
agent.
• To clean metal surfaces use a usual
cleaning agent.
• Clean the oven interior after each use.
Then you can remove dirt more easily
and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all oven accessories after each use
and let them dry. Use a soft cloth with
warm water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using aggressive agents,
sharp-edged objects or a dishwasher. It
can destroy nonstick coating.
Clean the oven door with a wet sponge
only. Dry it with a soft cloth.
Do not use steel wool, acids or abrasive materials, as they can cause damage to the oven surface. Clean the
oven control panel with the same precautions.
Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket.
The door gasket is around the frame of
the oven cavity. Do not use the appliance
if the door gasket is damaged. Contact
the Service Centre.
• To clean the door gasket, refer to the
general information about cleaning.
Shelf supports
You can remove the shelf supports to clean
the side walls.
Stainless steel or aluminium appliances:
Removing the shelf supports
1. Pull the front of the shelf support away
from the side wall.
2. Pull the rear end of the shelf support
away from the side wall and remove it.
1
2
Installing the shelf supports
Install the shelf supports in the opposite sequence.
The rounded ends of the shelf supports
must point to the front.
Oven ceiling
You can remove the grill to clean the oven
ceiling more easily.
progress 31
Warning! Deactivate the appliance
before you remove the grill. Make sure
that the appliance is cold. There is a
risk of burns.
Before you change the oven lamp:
• Deactivate the oven.
• Remove the fuses in the fuse box or deactivate the circuit breaker.
Put a cloth on the bottom of the oven
to prevent damage to the oven light
and glass cover.
1. Remove the screw which holds the grill.
For the first time, use a screwdriver.
1. Turn the glass cover counterclockwise
to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the oven light bulb with an applicable 300 °C heat-resistant oven
light bulb.
Use the same oven lamp type.
4. Install the glass cover.
2. Carefully pull the grill down.
3. Clean the oven ceiling with a soft cloth
with warm water and a cleaning agent,
and let it dry.
4. Install the grill in the opposite sequence.
Cleaning the oven door
The oven door has two glass panels. You
can remove the oven door and the internal
glass panel to clean it.
The oven door can close if you try to
remove the internal glass panel before
you remove the oven door.
Warning! Make sure that the grill is
correctly installed and that it does not
fall down.
Oven lamp
Warning! Be careful when you change
the oven lamp. There is a risk of
electrical shock.
Removing the oven door and the glass panel
1. Open the door fully and hold the two
door hinges.
32 progress
2. Lift and turn the levers on the two hinges.
3. Close the oven door to the first opening position (halfway). Then pull forward
and remove the door from its seat.
4. Put the door on a soft cloth on a stable
surface.
progress 33
5. Release the locking system to remove
the internal glass panel.
6. Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats.
90°
7. Carefully lift (step 1) and remove (step
2) the glass panel.
8. Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
1
2
Installing the door and the glass panel
When the cleaning is completed, install the
glass panel and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
The screen-printing zone must face the inner side of the door. Make sure that after
the installation the surface of the glass panel frame on the screen-printing zones is not
rough when you touch it.
Make sure that you install the internal glass
panel in the seats correctly. Refer to the illustration.
WHAT TO DO IF…
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
34 progress
Problem
Possible cause
The cooking zones do not operate.
Remedy
Refer to the user manual for the hob.
The oven does not heat up.
The appliance is deactivated.
Activate the appliance.
The oven does not heat up.
The clock is not set.
Set the clock.
The oven does not heat up.
The necessary settings are not
set.
Make sure that the settings are
correct.
The oven does not heat up.
The fuse in the fuse box is released.
Do a check of the fuse. If the
fuse is released more than one
time, contact a qualified electrician.
The oven lamp does not operate.
The oven lamp is defective.
Replace the oven lamp.
The display shows 12.00.
There was a power cut.
Set the clock.
Steam and condensation settle
on the food and in the oven.
You left the dish in the oven for
too long
Do not keep the dishes in the
oven for longer than 15 - 20
minutes after the cooking ends.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the service
centre.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate. The rating plate is on
the front frame of the appliance cavity.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
TECHNICAL DATA
Voltage
230 / 400 V
Frequency
50 Hz
INSTALLATION
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Building Under
Warning! Only a qualified and
competent person must do the
installation of the appliance. If you do
not contact a qualified or competent
person, the guarantee becomes invalid
if there is damage.
• Before you install the appliance, fit it with
the applicable hob from the table.
Type
Maximum power
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
Type
Maximum power
PES 6060 E
7600 W
progress 35
540
560
20
A
B
570
590
Electrical installation
594
7
Warning! Only a qualified person must
do the electrical installation.
The manufacturer is not responsible if
you do not follow safety precautions
from the chapter "Safety information".
This appliance is supplied without a main
plug or a main cable.
600
min. 550
20
min. 560
Cable
Cable types applicable for installation or replacement: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For the section of the cable refer to the total
power on the rating plate.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic
parts are marked with international abbreviations such as PE, PS, etc. Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
36 progress
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions de l'horloge
Fonctions supplémentaires
36
37
39
40
40
42
43
Conseils utiles
43
Entretien et nettoyage
47
En cas d'anomalie de fonctionnement
52
Caractéristiques techniques
52
Installation
52
En matière de protection de
l'environnement
53
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se
progress 37
•
•
•
•
trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Avant toute opération de maintenance, déconnectez l'alimentation électrique.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa
surface, ce qui peut briser le verre.
Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur l'avant de
ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter des parois extérieures. Installez les supports de grille selon la même procédure, mais dans l'ordre inverse.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
• Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
• Les dimensions du meuble de cuisine et
de la niche d'encastrement doivent être
appropriées.
• Respectez la distance minimale requise
avec les autres appareils et éléments.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
• Certaines pièces de l'appareil sont électrifiées. Placez l'appareil se façon à éviter
que l'on puisse toucher les pièces dangereuses.
• Les côtés de l'appareil doivent rester à
côté d'appareils ou d'éléments ayant la
même hauteur.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est
pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Contactez un professionnel qualifié ou un
électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne laissez pas les câbles d'alimentation
secteur entrer en contact avec la porte
de l'appareil, particulièrement lorsque la
porte est chaude.
• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée
de telle manière qu'elle ne peut pas être
enlevée sans outils.
38 progress
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures, d'électrocution ou
d'explosion.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• Mettez à l'arrêt l'appareil après chaque
utilisation.
• L'intérieur de l'appareil devient chaud
lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des
gants de cuisine pour retirer ou enfourner
des accessoires ou des plats allant au
four.
• Soyez prudent lorsque vous ouvrez la
porte de l'appareil lorsque l'appareil est
en fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la porte
ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Maintenez toujours la porte de l'appareil
fermée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
• Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si vous utilisez des ingrédients contenant de l'alcool, un mélange d'alcool et
d'air facilement inflammable peut éventuellement se former.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de
l'appareil, ni sur celui-ci.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail :
– Ne mettez pas de plats allant au four ni
aucun autre objet directement sur le fond
de l'appareil.
– Ne placez jamais de feuilles d'aluminium directement sur le fond de l'appareil.
– Ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– Ne laissez jamais d'aliments ni de plats
humides à l'intérieur de l'appareil une fois
la cuisson terminée.
– Faites attention lorsque vous retirez ou
remettez en place les accessoires.
• La décoloration de l'émail est sans effet
sur les performances de l'appareil. Il ne
s'agit pas d'un défaut dans le cadre de la
garantie.
• Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits causent des taches qui peuvent être permanentes.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de blessure
corporelle, d'incendie ou de dommage
matériel à l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien, mettez
à l'arrêt l'appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux de verre risquent de se briser.
progress 39
• Remplacez immédiatement les vitres de
la porte si elles sont endommagées.
Contactez le service de maintenance.
• Soyez prudent lorsque vous ôtez la porte
de l'appareil. Elle est lourde.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Des graisses ou de la nourriture restant
dans l'appareil peuvent provoquer un incendie.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
• Si vous utilisez un spray pour four, suivez
les consignes de sécurité figurant sur
l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
Éclairage interne
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont destinées
uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Ne l'utilisez pas pour
éclairer votre logement.
Avertissement Risque
d'électrocution.
• Avant de changer l'ampoule, débranchez
l'appareil de la prise secteur.
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1 2
3 4 5 6 7 8 9
4
5
6
7
10
11
12
13
8
9
14
10
15
11
12
13
14
15
1 Bandeau de commande
2 Manette de la zone de cuisson avant
gauche
3 Manette de la zone de cuisson arrière
gauche
Voyant du thermostat
Manette du thermostat
Programmateur électronique
Manette de sélection des fonctions du
four
Voyant de mise sous tension
Manette de la zone de cuisson arrière
droite
Manette de la zone de cuisson avant
droite
Orifices d'aération
Gril
Éclairage du four
Ventilateur
Plaque signalétique
Accessoires pour four
• Grille métallique
Permet de poser des plats (à rôti, à gratin) et des moules à gâteau/pâtisserie.
• Plateau multi-usages en aluminium
40 progress
Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/gâteaux secs.
• Plat à rôtir/gril
Pour cuire et griller ou à utiliser comme
plat pour recueillir la graisse.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Premier nettoyage
• Retirez tous les accessoires et les supports de grille amovibles (si présents).
• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour
la première fois.
Important Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Réglage de l'heure
Vous devez régler l'heure avant de faire
fonctionner le four.
Lorsque vous branchez l'appareil à l'alimentation électrique ou après une coupure
de courant, l'indicateur de la fonction Heure
clignote.
Appuyez sur la touche + ou - pour régler
l'heure.
Au bout d'environ 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'écran indique l'heure réglée.
Pour changer l'heure, appuyez à plusieurs reprises sur
jusqu'à ce que
l'indicateur de la fonction Heure clignote. Ne réglez pas la fonction Durée
ou Fin
en même temps.
Préchauffage
Préchauffez le four à vide afin de faire brûler
les résidus de graisse.
1. Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
2. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant 45 minutes.
3. Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
4. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant 15 minutes.
Les accessoires peuvent chauffer plus que
d'habitude. Une odeur et de la fumée peuvent s'échapper de l'appareil. Ce phénomène est normal. Vérifiez que la ventilation
environnante est suffisante.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la manette. La manette sort alors de son logement.
Activation et désactivation de l'appareil
1. Tournez la manette de sélection des
fonctions du four sur la fonction souhaitée.
Le voyant de mise sous tension s'allume pendant le fonctionnement de l'appareil.
2. Tournez la manette du thermostat pour
sélectionner la température souhaitée.
L'indicateur de température s'allume
lorsque la température du four augmente.
progress 41
3. Pour éteindre l'appareil, tournez la manette de sélection des fonctions du four
et celle du thermostat sur la position
Arrêt.
Fonctions du four
Fonction du four
Utilisation
Position ARRET
Le four est éteint.
Chaleur tournante
Pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs niveaux des aliments
nécessitant une température de cuisson identique, sans que les saveurs ne se mélangent.
Convection naturelle
Pour cuire et rôtir sur un seul niveau du four. Les résistances supérieure et inférieure fonctionnent en même temps.
Sole
Pour la cuisson de gâteaux à fond croustillant. Seule la résistance inférieure fonctionne.
Turbo gril
Pour cuire de gros morceaux de viande. Le gril et le ventilateur du
four fonctionnent en alternance pour faire circuler de l'air chaud autour des aliments.
Gril
Pour faire griller des aliments peu épais en petites quantités au centre de la grille. Pour faire griller du pain.
Décongélation
Permet de décongeler des aliments surgelés.
Manettes de la table de cuisson
Les manettes de la table de cuisson
permettent de faire fonctionner la table
de cuisson que vous avez installée
avec le four. Pour plus d'informations
sur la table de cuisson, reportez-vous à
la notice d'utilisation de la table de
cuisson.
Important Vous devez lire le chapitre
« Consignes de sécurité » du manuel
d'utilisation de la table de cuisson.
Niveaux de cuisson
Sélecteur
0
1-9
Fonction
L'appareil est éteint
Niveaux de cuisson
(1 = niveau de puissance minimal ; 9 = niveau de puissance maximal)
1. Tournez la manette sur le niveau de
cuisson souhaité.
2. Pour terminer le processus de cuisson,
tournez la manette de commande sur
la position Arrêt.
Utilisation de la double zone (si
disponible)
Attention Pour activer la double zone,
tournez la manette vers la droite. Ne la
tournez pas jusqu'à la position Arrêt.
1. Tournez la manette vers la droite jusqu'à la position 9.
2. Tournez lentement la manette jusqu'au
et jusqu'à entendre un clic.
symbole
Les deux zones de cuisson sont activées.
3. Pour ajuster le niveau de puissance nécessaire, reportez-vous au chapitre
« Niveaux de cuisson ».
42 progress
FONCTIONS DE L'HORLOGE
Programmateur électronique
1
2
6
5
3
Heure
Durée
Fin
Indicateurs des fonctions
Affichage du temps
Indicateurs des fonctions
Touche +
Touche de sélection
Touche -
4
Fonction de l'horloge
Minuteur
1
2
3
4
5
6
Utilisation
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure.
Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement du four.
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint.
Vous pouvez utiliser simultanément les
et Fin
pour défifonctions Durée
nir l'heure à laquelle l'appareil doit se
mettre en marche puis s'arrêter. Réglez
, puis la
d'abord la fonction Durée
fonction Fin
.
Réglage des fonctions de l'horloge
1. Pour la Durée
et la Fin
, définissez une fonction du four et une température. Ce n'est pas nécessaire pour le
.
minuteur
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de sélection jusqu'à ce que le symbole de la fonction de l'horloge souhaitée clignote.
progress 43
3. Appuyez sur + ou - pour définir la durée de la fonction de l'horloge souhaitée.
L'indicateur de la fonction de l'horloge
que vous avez définie s'affiche. À la fin
du temps réglé, l'indicateur clignote et
un signal sonore retentit pendant deux
minutes.
Avec les fonctions Durée
et Fin
,
l'appareil s'éteint automatiquement.
4. Appuyez sur une touche pour arrêter
l'alarme.
5. Tournez la manette de sélection des
fonctions du four et celle du thermostat
sur la position Arrêt.
Annulation des fonctions de l'horloge
1. Appuyez sur la touche de sélection à
plusieurs reprises jusqu'à ce que le
voyant approprié clignote.
2. Appuyez sur la touche - et maintenezla enfoncée.
La fonction de l'horloge s'éteint au bout
de quelques secondes.
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur de
refroidissement se met automatiquement
en marche pour refroidir les surfaces de
l'appareil. Lorsque le four est mis à l'arrêt,
le ventilateur de refroidissement continue à
fonctionner jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.
ser une surchauffe dangereuse. Pour éviter
cela, le four dispose d'un thermostat de sécurité interrompant l'alimentation électrique.
Le four se remet automatiquement en fonctionnement lorsque la température baisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement de l'appareil ou
des composants défectueux peuvent cau-
CONSEILS UTILES
• Le four dispose de quatre niveaux de
gradins. Comptez les niveaux de gradins
à partir du bas de l'appareil.
• L'appareil est doté d'un système spécial
qui permet à l'air de circuler et qui recycle perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants
à l'extérieur. Le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont donc réduits au minimum.
• De l'humidité peut se déposer dans l'enceinte du four ou sur les vitres de la porte. Ce phénomène est normal. Veillez à
reculer un peu lorsque vous ouvrez la
porte de l'appareil en fonctionnement.
Pour diminuer la condensation, faites
fonctionner l'appareil 10 minutes avant
d'enfourner vos aliments.
• Essuyez la vapeur après chaque utilisation de l'appareil.
• Ne placez jamais d'aluminium ou tout autre ustensile, plat et accessoire directement en contact avec la sole de votre
four. Cela entraînerait une détérioration
de l'émail et modifierait les résultats de
cuisson.
Cuisson de gâteaux
• N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
• Si vous utilisez deux plateaux de cuisson
en même temps, laissez un niveau libre
entre les deux.
Cuisson de viande et de poisson
• Pour les aliments très gras, utilisez un
plat à rôtir pour éviter de salir le four de
manière irréversible.
• Avant de couper la viande, laissez-la reposer pendant environ 15 minutes afin
d'éviter que le jus ne s'écoule.
• Pour éviter qu'une trop grande quantité
de fumée ne se forme dans le four, ajoutez de l'eau dans le plat à rôtir. Pour évi-
44 progress
ter que la fumée ne se condense, ajoutez
à nouveau de l'eau dans le plat à rôtir à
chaque fois qu'il n'en contient plus.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque
vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les
meilleurs réglages (fonction, temps de cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos recettes
et les quantités lorsque vous utiliserez l'appareil.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Tableau de rôtissage et de cuisson des gâteaux
GÂTEAUX
TYPE DE
PLAT
Convection naturelle
Chaleur tournante
Durée de
cuisson
[min]
Remarques
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
Pâtes à gâteaux
2
170
2 (1 et 3)
165
45 - 60
Dans un moule à
gâteau
Pâte sablée
2
170
2 (1 et 3)
160
24 - 34
Dans un moule à
gâteau
Gâteau au fromage (au babeurre)
1
170
2
165
60 - 80
Dans un moule à
gâteau de 26 cm
Tarte aux pommes
1
170
2 (1 et 3)
160
100 - 120
Dans deux moules à gâteau de
20 cm sur une
grille métallique
Strudel
2
175
2
150
60 - 80
Sur un plateau de
cuisson
Tarte à la confiture
2
170
2 (1 et 3)
160
30 - 40
Dans un moule à
gâteau de 26 cm
Cake aux fruits
2
170
2
155
60 - 70
Dans un moule à
gâteau de 26 cm
Génoise/Gâteau Savoie
(version allégée)
2
170
2
160
35 - 45
Dans un moule à
gâteau de 26 cm
Gâteau de
Noël/Cake aux
fruits
2
170
2
160
50 - 60
Dans un moule à
gâteau de 20 cm
Gâteau aux
prunes
2
170
2
165
50 - 60
Dans un moule à
pain 1)
Petits gâteaux
3
170
3 (1 et 3)
166
20 - 30
Sur un plateau de
cuisson
Biscuits/Gâteaux secs
3
150
3 (1 et 3)
140
20 - 30
Sur un plateau de
cuisson1)
Meringues
3
100
3
115
90 - 120
Sur un plateau de
cuisson
Petits pains
3
190
3
180
15 - 20
Sur un plateau de
cuisson1)
Choux
3
190
3 (1 et 3)
180
25 - 35
Sur un plateau de
cuisson1)
Tartelettes
3
180
2
170
45 - 70
Dans un moule à
gâteau de 20 cm
progress 45
TYPE DE
PLAT
Gâteau à étages
Convection naturelle
Chaleur tournante
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
1 ou 2
180
2
170
Durée de
cuisson
[min]
40 - 55
Remarques
Gauche + droit
dans un moule à
gâteau de 20 cm
1) Préchauffez pendant 10 minutes.
PAIN ET PIZZA
TYPE DE
PLAT
Convection naturelle
Chaleur tournante
Durée de
cuisson
[min]
Remarques
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
Pain blanc
1
190
1
195
60 - 70
1 à 2 pièces,
500 g par pièce1)
Pain de seigle
1
190
1
190
30 - 45
Dans un moule à
pain
Petits pains
2
190
2 (1 et 3)
180
25 - 40
6 à 8 petits pains
sur un plateau de
cuisson1)
Pizza
1
190
1
190
20 - 30
Dans un plat à
rôtir1)
Scones
3
200
2
190
10 – 20
Sur un plateau de
cuisson1)
1) Préchauffez pendant 10 minutes.
PRÉPARATIONS À BASE D'ŒUFS
TYPE DE
PLAT
Convection naturelle
Chaleur tournante
Durée de
cuisson
[min]
Remarques
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
Positions
des grilles
Temp
. [°C]
Gratin de pâtes
2
180
2
180
40 - 50
Dans un moule
Gratin aux légumes
2
200
2
200
45 - 60
Dans un moule
Quiches
1
190
1
190
40 - 50
Dans un moule
Lasagnes
2
200
2
200
25 - 40
Dans un moule
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
Dans un moule
« Yorkshire
puddings »
2
220
2
210
20 - 30
6 ramequins1)
Notes
1) Préchauffez pendant 10 minutes.
VIANDE
TYPE DE
PLAT
Bœuf
Convection naturelle
Chaleur tournante
Position de
la grille
Temp
. [°C]
Position de
la grille
Temp
. [°C]
Durée de
cuisson
[min]
2
200
2
190
50 - 70
Sur la grille métallique et dans un
plat à rôtir
46 progress
Convection naturelle
Chaleur tournante
Position de
la grille
Temp
. [°C]
Position de
la grille
Temp
. [°C]
Durée de
cuisson
[min]
Porc
2
180
2
180
90 - 120
Sur la grille métallique et dans un
plat à rôtir
Veau
2
190
2
175
90 - 120
Sur la grille métallique et dans un
plat à rôtir
Rôti de bœuf,
saignant
2
210
2
200
44 - 50
Sur la grille métallique et dans un
plat à rôtir
Rôti de bœuf, à
point
2
210
2
200
51 - 55
Sur la grille métallique et dans un
plat à rôtir
Rôti de bœuf,
bien cuit
2
210
2
200
55 - 60
Sur la grille métallique et dans un
plat à rôtir
Épaule de porc
2
180
2
170
120 - 150
Dans un plat à
rôtir
Jarret de porc
2
180
2
160
100 - 120
2 pièces dans un
plat à rôtir
Agneau
2
190
2
190
110 - 130
Gigot
Volaille
2
200
2
200
70 - 85
Entier
Dinde
1
180
1
160
210 - 240
Entière
Canard
2
175
2
160
120 - 150
Entier
Oie
1
175
1
160
150 - 200
Entière
Lapin
2
190
2
175
60 - 80
En morceaux
Lièvre
2
190
2
175
150 - 200
En morceaux
Faisan
2
190
2
175
90 - 120
Entier
Durée de
cuisson
[min]
Notes
TYPE DE
PLAT
Notes
POISSON
TYPE DE
PLAT
Convection naturelle
Chaleur tournante
Position de
la grille
Temp
. [°C]
Position de
la grille
Temp
. [°C]
Truite/daurade
2
190
2 (1 et 3)
175
40 - 55
3 - 4 poissons
Thon/saumon
2
190
2 (1 et 3)
175
35 - 60
4 - 6 filets
Gril
Avant la cuisson, faites préchauffer votre four vide pendant 10 minutes.
Quantité
TYPE DE PLAT
Gril
Durée de cuisson [min]
Morceaux
[g]
Position
de la grille
Temp.
[°C]
1re face
2e face
Filet de bœuf
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Steaks de bœuf
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Saucisses
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
progress 47
Quantité
TYPE DE PLAT
Morceaux
Gril
Durée de cuisson [min]
[g]
Position
de la grille
Temp.
[°C]
1re face
2e face
Côtelettes de porc
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Volaille (coupé en
deux)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Brochettes
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Escalope de poulet
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Steak haché
6
600
3
250
20 - 30
-
Filet de poisson
4
400
3
250
12 - 14
10 - 12
Sandwiches toastés
4-6
—
3
250
5-7
—
Toasts
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Turbo gril
Avertissement Utilisez cette fonction
avec une température maximale de
200 °C.
Quantité
TYPE DE PLAT
Gril
Durée de cuisson [min]
Morceaux
[g]
Positions
des grilles
Temp.
[°C]
1re face
2e face
Rôti roulé (dinde)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Volaille (coupé en
deux)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Cuisses de poulet
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Caille
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Gratin de légumes
-
-
3
200
20 - 25
-
Coquilles St Jacques
-
-
3
200
15 - 20
-
Maquereau
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Darnes de poisson
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
• Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau savonneuse.
• Utilisez les produits spécifiques vendus
dans le commerce pour l'entretien des
surfaces en métal.
• Nettoyez l'intérieur du four après chaque
utilisation. Les salissures s'éliminent alors
plus facilement et ne risquent pas de brûler.
• En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide d'un nettoyant pour four.
• Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires pour four et séchez-les. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau savonneuse tiède.
• Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les nettoyez pas avec des produits agressifs, des objets pointus ni au
lave-vaisselle. Vous risqueriez de détruire
le revêtement anti-adhérent.
48 progress
Appareils en acier inoxydable ou en
aluminium :
Nettoyez la porte uniquement avec une
éponge humidifiée. Séchez-la avec un
chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
corrosifs, d'éponges métalliques ou de
substances acides susceptibles d'endommager le revêtement du four. Nettoyez le bandeau de commande du
four en observant ces mêmes recommandations.
porte est posé sur l'encadrement de la
cavité du four. N'utilisez pas l'appareil si
le joint d'étanchéité de la porte est endommagé. Contactez le service aprèsvente.
• Pour le nettoyage du joint d'étanchéité
de la porte, consultez les informations
générales concernant le nettoyage.
Supports de grille
Les supports de grille sont amovibles, pour
permettre le nettoyage des parois du four.
Nettoyez le joint d'étanchéité de la
porte
• Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité
de la porte. Le joint d'étanchéité de la
Retrait des supports de grille
1. Écartez l'avant du support de grille de la
paroi latérale.
2. Écartez l'arrière du support de grille de
la paroi latérale et retirez le support.
1
2
Remontage des supports de grille
Installez les supports de grille selon la même procédure, mais dans l'ordre inverse.
Les extrémités arrondies des supports
de grille doivent être orientées vers
l'avant !
Voûte du four
Vous pouvez retirer le gril pour nettoyer plus
facilement la voûte du four.
Avertissement Éteignez l'appareil
avant de retirer le gril. Vérifiez que
l'appareil est froid. Risque de brûlure !
1. Retirez la vis maintenant le gril. La première fois, utilisez un tournevis.
progress 49
2. Tirez doucement le gril vers le bas.
3. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux
humidifié avec de l'eau tiède et un produit nettoyant, puis laissez sécher.
4. Installez le gril selon la même procédure, mais dans l'ordre inverse.
Avertissement Assurez-vous que le
gril est correctement installé et qu'il ne
tombe pas.
1. Tournez le diffuseur en verre vers la
gauche pour le retirer.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'ampoule du four par une
ampoule résistant à une température
de 300 °C.
Utilisez le même type d'ampoule pour
four.
4. Remettez en place le diffuseur en verre.
Avertissement Soyez prudent lorsque
vous changez l'éclairage du four. Il
existe un risque d'électrocution.
Nettoyage de la porte du four
La porte du four est dotée de deux panneaux de verre. Vous pouvez retirer la porte
du four ainsi que le panneau de verre intérieur afin de le nettoyer.
Avant de remplacer l'éclairage du four :
• Éteignez le four.
• Retirez les fusibles de la boîte à fusibles
ou coupez le disjoncteur.
Si vous tentez d'extraire le panneau de
verre intérieur sans avoir au préalable
retiré la porte du four, celle-ci peut se
refermer brusquement.
Éclairage du four
Placez un chiffon sur la sole du four
afin de protéger l'éclairage du four et le
diffuseur en verre.
Retrait de la porte du four et du panneau de verre
1. Ouvrez complètement la porte et saisissez les 2 charnières de porte.
50 progress
2. Soulevez et faites tourner les leviers sur
les 2 charnières.
3. Fermez la porte du four à la première
position d'ouverture (mi-parcours). Tirez la porte vers l'avant et retirez-la de
son logement.
4. Déposez la porte sur une surface stable recouverte d'un tissu doux.
progress 51
5. Désengagez le système de verrouillage
afin de retirer le panneau de verre intérieur.
6. Faites pivoter les deux fixations de 90°
et retirez-les de leurs logements.
90°
7. Soulevez doucement (étape 1), puis
sortez (étape 2) le panneau de verre.
8. Lavez le panneau de verre avec un
chiffon humidifié d'eau savonneuse.
Séchez soigneusement le panneau de
verre.
1
2
Réinstallation de la porte et du panneau de verre
Une fois le nettoyage terminé, replacez le
panneau de verre et la porte du four. Répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
La zone imprimée doit faire face à l'intérieur
de la porte. Après l'installation, vérifiez que
la surface du panneau de verre où se trouve la zone imprimée est lisse au toucher (le
relief doit être de l'autre côté).
Veillez à installer correctement le panneau
de verre intérieur dans son logement. Reportez-vous à l'illustration.
52 progress
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Problème
Les zones de cuisson ne fonctionnent pas.
Cause probable
Solution
Consultez la notice d'utilisation de la table de cuisson.
Le four ne chauffe pas.
L'appareil est éteint.
Allumez l'appareil.
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l'horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires n'ont
pas été effectués.
Vérifiez que les réglages sont
corrects.
Le four ne chauffe pas.
Le fusible dans la boîte à fusibles a grillé.
Vérifiez le fusible. Si le fusible
disjoncte de manière répétée,
faites appel à un électricien
qualifié.
L'éclairage du four ne fonctionne pas.
L'éclairage du four est défectueux.
Remplacez l'ampoule du four.
L'affichage indique 12.00.
Une coupure de courant s'est
produite.
Réglez l'horloge.
De la vapeur et de la condensation se déposent sur les aliments et dans le four.
Le plat est resté trop longtemps dans le four
Une fois la cuisson terminée,
ne laissez pas les plats dans le
four plus de 15 à 20 minutes.
Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur
ou le service après-vente.
Les informations à fournir au service aprèsvente figurent sur la plaque signalétique. La
plaque signalétique se trouve sur le cadre
avant de la cavité de l'appareil.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Numéro du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension
230 / 400 V
Fréquence
50 Hz
INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Installation sous un plan de travail
Avertissement L'installation de
l'appareil doit être effectuée par un
professionnel qualifié. Si vous ne
contactez pas un professionnel qualifié,
les éventuels dommages causés ne
seront pas couverts par la garantie.
• Avant d'installer l'appareil, adaptez-y la
table de cuisson correspondante indiquée dans le tableau.
Type
Puissance maximale
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
progress 53
Installation électrique
540
560
20
570
590
594
7
600
min. 550
20
Avertissement Le branchement
électrique doit être confié à un
électricien qualifié.
Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable si vous ne respectez pas
les précautions de sécurité du chapitre
« Consignes de sécurité ».
L'appareil est fourni sans câble d'alimentation, ni fiche électrique.
Câble
Types de câbles compatibles pour l'installation ou le remplacement : H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Pour la section du câble, consultez la puissance totale sur la plaque signalétique.
min. 560
A
B
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Matériau d'emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus dans le respect de l'environnement
et sont recyclables. Les pièces en plastique sont marquées d'abréviations internationales telles que PE, PS, etc. Jetez les emballages dans les conteneurs
de la commune prévus à cet effet.
54 progress
INHALT
Sicherheitsinformationen
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Vor der ersten Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Uhrfunktionen
Zusatzfunktionen
54
55
57
58
58
60
61
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Montage
Umwelttipps
61
65
70
70
70
71
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für
Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
Warnung! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige
Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden,
wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in
Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind
heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
progress 55
Allgemeine Sicherheit
• Während des Betriebs wird das Geräteinnere heiss. Berühren Sie nicht die Heizelemente im Gerät. Verwenden Sie
zum Anfassen des Zubehörs und der Töpfe wärmeisolierende Handschuhe.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
• Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen
zum Reinigen der Ofenglastür; sie können die Glasfläche
verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.
• Ziehen Sie die Einhängegitter erst vorne und dann hinten
von der Seitenwand weg und nehmen Sie sie heraus. Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die obigen Schritte
in umgekehrter Reihenfolge durch.
SICHERHEITSHINWEISE
Montage
Warnung! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den Elektroanschluss
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
• Ziehen Sie das Gerät nicht am Türgriff.
• Das Küchenmöbel und die Einbaunische
müssen die passenden Abmessungen
aufweisen.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unterhalb von bzw. zwischen sicheren Konstruktionen montiert wird.
• Einige Teile des Geräts sind stromführend. Das Küchenmöbel muss auf allen
Seiten mit dem Gerät abschließen, um ei-
nen Kontakt mit stromführenden Teilen
zu vermeiden.
• Die Seiten des Geräts dürfen nur an Geräte oder Einheiten in gleicher Höhe angrenzen.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet werden.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten
56 progress
•
•
•
•
•
•
•
Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
die Gerätetür nicht berührt, insbesondere
wenn die Tür heiß ist.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht
ohne Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich
ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie
den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das
Gerät von der Spannungsversorgung zu
trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
Verwenden Sie immer die richtigen
Trenneinrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
aus dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
Gebrauch
Warnung! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Explosionsgefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Das Gerät nach jedem Gebrauch ausschalten.
• Während des Betriebs wird das Geräteinnere heiß. Berühren Sie nicht die Heizelemente im Geräteinnern. Verwenden Sie
zum Anfassen des Zubehörs und der
Töpfe wärmeisolierende Handschuhe.
• Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig
vor, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es
kann heiße Luft austreten.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es
mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete
Gerätetür aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.
• Halten Sie die Tür immer geschlossen,
wenn das Gerät in Betrieb ist.
• Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Wenn
Sie Zutaten mit Alkohol verwenden, kann
ein Alkohol-Luftgemisch entstehen.
• Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf,
dass keine Funken oder offenen Flammen in das Geräts gelangen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe
des Geräts.
Warnung! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Um Beschädigungen oder Verfärbungen
der Emailbeschichtung zu vermeiden:
– Stellen Sie Kochgeschirr oder andere
Gegenstände nicht direkt auf den Boden
des Gerätes.
– Legen Sie keine Alufolie direkt auf den
Boden des Gerätes.
– Stellen Sie kein Wasser in das heiße
Gerät.
– Lassen Sie nach dem Abschalten des
Geräts kein feuchtes Geschirr oder
feuchte Speisen im Backofeninnenraum
stehen.
– Gehen Sie beim Herausnehmen oder
Einsetzen der Innenausstattung sorgfältig
vor.
• Verfärbungen der Emailbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung
des Geräts. Sie stellen keinen Mangel im
Sinne des Gewährleistungsrechtes dar.
• Verwenden Sie für feuchte Kuchen die
Brat- und Fettpfanne. Fruchtsäfte verursachen bleibende Flecken.
Reinigung und Pflege
Warnung! Risiko von Verletzungen,
Brand oder Beschädigungen am Gerät.
progress 57
• Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
abgekühlt ist. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen.
• Ersetzen Sie die Glasscheiben der Tür
umgehend, wenn sie beschädigt sind.
Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Gehen Sie beim Aushängen der Tür
sorgsam vor. Die Tür ist schwer!
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Fett- oder Speisereste im Gerät können
einen Brand verursachen.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie nur
neutrale Reinigungsmittel. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
• Falls Sie ein Backofenspray verwenden,
befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung.
• Reinigen Sie die katalytische Emailbeschichtung (falls vorhanden) nicht mit Reinigungsmitteln.
Innenbeleuchtung
• Die Leuchtmittel in diesem Gerät sind nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen
Sie sie nicht für die Raumbeleuchtung.
Warnung! Stromschlaggefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Lampe austauschen.
• Verwenden Sie dazu eine Lampe mit der
gleichen Leistung.
Entsorgung
Warnung! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerät einschließen.
GERÄTEBESCHREIBUNG
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
1 Bedienfeld
2 Knopf der vorderen linken Kochzone
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Knopf der hinteren linken Kochzone
Temperaturanzeige
Temperaturwahlknopf
Elektronischer Programmspeicher
Backofen-Einstellknopf
Betriebs-Kontrolllampe
Knopf der hinteren rechten Kochzone
Knopf der vorderen rechten Kochzone
Lüftungsöffnungen
Grillelement
Backofenlampe
Ventilator
Typenschild
Backofenzubehör
• Kombirost
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten.
58 progress
• Aluminiumbackblech
Für Kuchen und Plätzchen.
• Brat- und Fettpfanne
Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von austretendem Fett.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Erste Reinigung
• Entfernen Sie alle Zubehörteile und die
herausnehmbaren Einhängegitter (falls
vorhanden).
• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme.
Wichtig! Siehe Kapitel „Reinigung und
Pflege“.
Einstellen der Uhrzeit
Sie müssen die Uhrzeit einstellen, bevor Sie den Backofen benutzen können.
Nach dem elektrischen Anschluss des Geräts oder nach einem Stromausfall blinkt die
Uhranzeige.
Stellen Sie die Uhrzeit mit der Taste + oder
- ein.
Nach etwa 5 Sekunden hört die Anzeige
auf zu blinken und zeigt die eingestellte
Uhrzeit an.
Um die Uhrzeit zu ändern, drücken Sie
mehrmals die Taste
, bis die Uhranzeige im Display blinkt. Die Funktionen
) und „Ende“ (
) können
„Dauer“ (
nicht gleichzeitig eingestellt werden.
Aufheizen
Heizen Sie das leere Gerät vor, um Fettreste zu verbrennen.
1. Stellen Sie die Funktion
und die
Höchsttemperatur ein.
2. Lassen Sie das Gerät 45 Minuten lang
eingeschaltet.
3. Stellen Sie die Funktion
und die
Höchsttemperatur ein.
4. Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang
eingeschaltet.
Das Zubehör kann heißer werden als beim
normalen Gebrauch. Das Gerät kann Geruch und Rauch verströmen. Das ist normal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Drücken Sie zum Benutzen des Geräts den
versenkbaren Knopf. Der Knopf kommt
dann heraus.
Ein- und Ausschalten des Geräts
1. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf
auf die gewünschte Backofenfunktion.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet,
solange das Gerät in Betrieb ist.
2. Drehen Sie den Temperaturwahlknopf
auf die gewünschte Temperatur.
Die Temperatur-Kontrolllampe leuchtet,
solange die Temperatur im Gerät ansteigt.
3. Drehen Sie zum Ausschalten des Geräts den Backofen-Einstellknopf und
den Temperaturwahlknopf in die Position Aus.
progress 59
Ofenfunktionen
Ofenfunktion
Anwendung
Position AUS
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Heißluft
Zum Braten und/oder Backen von Speisen bei gleicher Gartemperatur auf mehreren Ebenen gleichzeitig, ohne dass es zu einer Aromaübertragung kommt.
Ober-/Unterhitze
Zum Backen und Braten auf einer Ebene. Die Heizelemente für Oberund Unterhitze sind gleichzeitig eingeschaltet.
Unterhitze
Zum Backen von Kuchen mit krossen Böden. Es ist nur das Heizelement für die Unterhitze eingeschaltet.
Heißluftgrillen
Zum Garen größerer Fleischstücke. Das Grillelement und der Ventilator schalten sich abwechselnd ein und aus, sodass die Heißluft um
die Speisen zirkulieren kann.
Grillstufe 1
Zum Grillen flacher Zutaten in kleinen Mengen in der Mitte des Rostes. Zum Toasten.
Auftauen
Zum Auftauen von Gefriergut.
Kochfeld-Einstellknöpfe
Mit den Kochfeld-Einstellknöpfen bedienen Sie das Kochfeld, das Sie zusammen mit dem Backofen installiert
haben. Weitere Informationen finden
Sie in der Gebrauchsanleitung für das
Kochfeld.
Wichtig! Lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise in der
Gebrauchsanleitung für das Kochfeld
sorgfältig durch.
Kochstufen
Einstellknopf
0
1-9
Funktion
Stellung „Aus“
Kochstufen
(1 = niedrigste Kochstufe, 9
= höchste Kochstufe)
1. Drehen Sie den Einstellknopf auf die
gewünschte Kochstufe.
2. Zum Beenden des Kochvorgangs muss
der Einstellknopf in die Position „Aus“
gedreht werden.
Verwenden der Zweikreis-Kochzone
(falls vorhanden)
Vorsicht! Drehen Sie den Einstellknopf
im Uhrzeigersinn, um die ZweikreisKochzone einzuschalten. Drehen Sie
ihn jedoch nicht über die Endposition
hinaus.
1. Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn auf die Stellung 9.
2. Drehen Sie den Einstellknopf langsam
, bis er hörbar einauf das Symbol
rastet.
Jetzt sind beide Heizkreise eingeschaltet.
3. Zur Einstellung der gewünschten Kochstufe siehe „Kochstufen“.
60 progress
UHRFUNKTIONEN
Elektronischer Programmspeicher
1
2
6
5
3
Tageszeit
Funktionsanzeigen
Zeitanzeige
Funktionsanzeigen
Taste +
Auswahltaste
Taste -
4
Uhrfunktion
Kurzzeit-Wecker
1
2
3
4
5
6
Anwendung
Zum Einstellen, Ändern oder Abfragen der Uhrzeit.
Zum Einstellen einer Countdownzeit. Diese Funktion hat keine Auswirkung auf den Backofenbetrieb.
Dauer
Einstellen der Betriebsdauer.
Ende
Einstellen der Zeit für das Ausschalten des Geräts.
Die Funktionen „Dauer“ (
) und „Ende“ (
) können gleichzeitig verwenden werden, um festzulegen, wann das
Gerät ein- und wieder ausgeschaltet
werden soll. Stellen Sie zunächst die
) und anschließend das EnDauer (
) ein.
de (
Einstellen der Uhrfunktionen
1. Stellen Sie eine Backofenfunktion und
) und
die Temperatur für „Dauer“ (
) ein. Für den Kurzzeit-We„Ende“ (
cker (
) ist diese Einstellung nicht erforderlich.
2. Drücken Sie mehrmals die Auswahltaste, bis die Anzeige für die erforderliche
Uhrfunktion im Display blinkt.
progress 61
3. Drücken Sie + oder -, um die Zeit für
die gewünschte Uhrfunktion einzustellen.
Die von Ihnen eingestellte Uhrfunktion
wird im Display angezeigt. Nach Ablauf
der eingestellten Zeit blinkt die Anzeige,
und es ertönt zwei Minuten lang ein
Signalton.
Bei den Funktionen „Dauer“ (
) und
„Ende“ (
) wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Signalton abzustellen.
5. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf
und den Temperaturwahlschalter in die
Position „Aus“.
Ausschalten der Uhrfunktionen
1. Drücken Sie die Auswahltaste wiederholt, bis die Anzeige für die gewünschte
Funktion blinkt.
2. Halten Sie die Taste - gedrückt.
Nach einigen Sekunden wird die Uhrfunktion ausgeschaltet.
ZUSATZFUNKTIONEN
Kühlventilator
Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird automatisch das Kühlgebläse eingeschaltet, um die
Geräteflächen zu kühlen. Nach dem Abschalten des Geräts läuft das Kühlgebläse
weiter, bis das Gerät abgekühlt ist.
fährlichen Überhitzung führen. Um dies zu
verhindern, ist der Backofen mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, der die
Stromzufuhr unterbrechen kann. Die Wiedereinschaltung erfolgt automatisch bei einen Temperaturabfall.
Sicherheits-Thermostat
Ein unsachgemäßer Gebrauch des Geräts
oder defekte Bauteile können zu einer ge-
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
• Das Gerät hat vier Einschubebenen. Die
Einschubebenen werden vom Boden des
Backofens aus gezählt.
• Das Gerät hat ein exklusives Umluft- und
Dampfsystem, das die Luft umwälzt und
den Dampf wieder aufbereitet. Das Garen
mit Dampf macht Ihre Speisen innen
weich und außen knusprig. Gardauer und
Energieverbrauch werden dabei auf ein
Minimum reduziert.
• Es kann sich Feuchtigkeit im Gerät oder
an den Glastüren niederschlagen. Das ist
normal. Stehen Sie beim Öffnen der Tür
während des Betriebs stets in sicherer
Entfernung zum Gerät. Um die Kondensation zu reduzieren, heizen Sie vor dem
Garen den Backofen immer 10 Minuten
vor.
• Nach jedem Gebrauch des Geräts die
Feuchtigkeit abwischen.
• Stellen Sie keine Gegenstände direkt auf
den Backofenboden und bedecken Sie
das Kochgeschirr nicht mit Alu-Folie. Dies
könnte das Garergebnis beeinträchtigen
und die Emailbeschichtung beschädigen.
Backen von Kuchen
• Die Backofentür nicht öffnen, bevor 3/4
der Backzeit abgelaufen ist
• Wenn Sie zwei Backbleche gleichzeitig
nutzen, lassen Sie eine Ebene dazwischen frei.
Garen von Fleisch und Fisch
• Setzen Sie beim Garen von Speisen mit
hohem Fettgehalt eine Brat- und Fettpfanne ein, damit keine dauerhaften Flecken im Backofen verbleiben.
• Das Fleisch vor dem Anschneiden mindestens 15 Minuten ruhen lassen, damit
der Fleischsaft nicht ausläuft.
• Um Rauchentwicklung beim Braten zu
vermindern, geben Sie etwas Wasser in
die Brat- und Fettpfanne. Um Kondensierung des Rauchs zu vermeiden, Wasser
zugeben, wenn die Brat- und Fettpfanne
ausgetrocknet ist.
62 progress
Garzeiten
Die Garzeiten hängen von der Art des Garguts, seiner Konsistenz und der Menge ab.
Achten Sie beim Garen anfangs immer auf
das Gargut. Finden Sie selbst die besten
Einstellungen (Garstufe, Garzeit, usw.) für
Kochgeschirr, Rezepte und Mengen bei der
Verwendung dieses Geräts heraus.
Back- und Brattabelle
KUCHEN
Ober-/Unterhitze
Heißluft
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Rührteig
2
170
2 (1 und 3)
165
45 - 60
In einer Kuchenform
Mürbeteig
2
170
2 (1 und 3)
160
24 - 34
In einer Kuchenform
Buttermilch-Käsekuchen
1
170
2
165
60 - 80
Kuchenform (26
cm)
Apfelkuchen
1
170
2 (1 und 3)
160
100 - 120
2 Kuchenformen
(20 cm) auf dem
Kombirost
Strudel/Stollen
2
175
2
150
60 - 80
Auf dem Backblech
Marmeladenkuchen
2
170
2 (1 und 3)
160
30 - 40
Kuchenform (26
cm)
Früchtekuchen
2
170
2
155
60 - 70
Kuchenform (26
cm)
Biskuit (Biskuit
ohne Butter)
2
170
2
160
35 - 45
Kuchenform (26
cm)
Stollen/üppiger
Früchtekuchen
2
170
2
160
50 - 60
Kuchenform (20
cm)
Rosinenkuchen
2
170
2
165
50 - 60
Brotform1)
Kleine Kuchen
3
170
3 (1 und 3)
166
20 - 30
Auf dem Backblech
Gebäck
3
150
3 (1 und 3)
140
20 - 30
Backblech1)
Baiser
3
100
3
115
90 - 120
Auf dem Backblech
Rosinenbrötchen
3
190
3
180
15 - 20
Backblech1)
Brandteig
3
190
3 (1 und 3)
180
25 - 35
Backblech1)
Törtchen
3
180
2
170
45 - 70
Kuchenform (20
cm)
1 oder 2
180
2
170
40 - 55
Links + rechts,
Kuchenform, 20
cm
GERICHT
Englischer
Sandwichkuchen à la Victoria
1) Backofen 10 Minuten vorheizen.
BROT UND PIZZA
Anmerkungen
progress 63
Ober-/Unterhitze
Heißluft
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Weißbrot
1
190
1
195
60 - 70
Roggenbrot
1
190
1
190
30 - 45
Brotform
Brötchen
2
190
2 (1 und 3)
180
25 - 40
6 - 8 Brötchen
auf Backblech1)
Blechpizza
1
190
1
190
20 - 30
Brat- und Fettpfanne1)
Scones (Teegebäck)
3
200
2
190
10 – 20
Auf dem Backblech 1)
GERICHT
Anmerkungen
1 - 2 Stück, 500
g pro Stück1)
1) Backofen 10 Minuten vorheizen.
AUFLÄUFE
Ober-/Unterhitze
Heißluft
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Anmerkungen
Nudelauflauf
2
180
2
180
40 - 50
Backform
Gemüseauflauf
2
200
2
200
45 - 60
Backform
Quiche
1
190
1
190
40 - 50
Backform
Lasagne
2
200
2
200
25 - 40
Backform
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
Backform
Yorkshire-Pudding
2
220
2
210
20 - 30
6 Puddingformen
GERICHT
1)
1) Backofen 10 Minuten vorheizen.
FLEISCH
Ober-/Unterhitze
Heißluft
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Rindfleisch
2
200
2
190
50 - 70
Kombirost und
Brat- und Fettpfanne
Schweinefleisch
2
180
2
180
90 - 120
Kombirost und
Brat- und Fettpfanne
Kalb
2
190
2
175
90 - 120
Kombirost und
Brat- und Fettpfanne
Roastbeef, englisch, rosa
2
210
2
200
44 - 50
Kombirost und
Brat- und Fettpfanne
GERICHT
64 progress
Ober-/Unterhitze
Heißluft
GERICHT
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Roastbeef, englisch, medium
2
210
2
200
51 - 55
Kombirost und
Brat- und Fettpfanne
Roastbeef, englisch, durch
2
210
2
200
55 - 60
Kombirost und
Brat- und Fettpfanne
Schweineschulter
2
180
2
170
120 - 150
Brat- und Fettpfanne
Schweinshaxe
2
180
2
160
100 - 120
2 Stück in Bratund Fettpfanne
Lamm
2
190
2
190
110 - 130
Keule
Hähnchen
2
200
2
200
70 - 85
ganz
Pute
1
180
1
160
210 - 240
ganz
Ente
2
175
2
160
120 - 150
ganz
Gans
1
175
1
160
150 - 200
ganz
Hasenbraten
2
190
2
175
60 - 80
zerlegt
Hase
2
190
2
175
150 - 200
zerlegt
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
ganz
FISCH
Ober-/Unterhitze
Heißluft
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Einschubebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Raum für Notizen
Forelle/Seebrasse
2
190
2 (1 und 3)
175
40 - 55
3 - 4 Fische
Thunfisch/
Lachs
2
190
2 (1 und 3)
175
35 - 60
4 - 6 Filets
GERICHT
Grillstufe 1
Den leeren Backofen 10 Minuten vorheizen.
Menge
GERICHT
Grillstufe 1
Garzeit [Min.]
Stück
[g]
Einschubebene
Temp.
[°C]
Erste Seite
Zweite
Seite
Filetsteaks
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Beefsteaks
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Würstchen
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Schweinekotelett
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Hähnchen (in zwei
Hälften)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Spieße
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
progress 65
Menge
GERICHT
Grillstufe 1
Garzeit [Min.]
Stück
[g]
Einschubebene
Temp.
[°C]
Erste Seite
Zweite
Seite
Hähnchenbrustfilet
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
3
250
20 - 30
-
Fischfilets
4
400
3
250
12 - 14
10 - 12
Belegte Toastbrote
4-6
—
3
250
5-7
—
Toast
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Heißluftgrillen
Warnung! Wählen Sie bei Verwendung
dieser Funktion eine Höchsttemperatur
von 200 °C.
Menge
GERICHT
Grillstufe 1
Garzeit [Min.]
Stück
[g]
Einschubebene
Temp.
[°C]
1. Seite
2. Seite
Rollbraten (Truthahn)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Hähnchen (in zwei
Hälften)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Hähnchenschenkel
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Wachteln
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Gemüsegratin
-
-
3
200
20 - 25
-
Muscheln
-
-
3
200
15 - 20
-
Makrele
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Fischscheiben
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die
Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei
stärkehaltigen Produkten, eine
gesundheitliche Gefährdung durch
Acrylamid verursachen. Daher empfehlen
wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen
zu garen und die Speisen nicht zu stark zu
bräunen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
• Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel
an, und reinigen Sie damit die Vorderseite
des Geräts.
• Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie den Innenraum des Backofens nach jedem Gebrauch. So lassen
sich Verschmutzungen leichter entfernen
und es kann nichts einbrennen.
• Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit speziellen Backofenreinigern.
• Reinigen Sie alle Zubehörteile nach jedem
Gebrauch und lassen Sie sie trocknen.
Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel an.
• Zubehörteile mit Antihaftbeschichtung
dürfen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, scharfkantigen Gegenständen
oder im Geschirrspüler gereinigt werden.
Die Antihaftbeschichtung kann dadurch
zerstört werden.
66 progress
Geräte mit Edelstahl- oder Aluminiumfront:
Reinigen Sie die Backofentür nur mit einem nassen Schwamm und trocknen
Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Stahlwolle, Säuren oder Scheuermittel, da diese die
Oberflächen beschädigen können. Reinigen Sie das Bedienfeld auf gleiche
Weise.
Reinigen der Türdichtung
• Die Türdichtung muss regelmäßig überprüft werden. Die Türdichtung ist im RahAbnehmen der Einhängegitter
men des Garraums angebracht. Nehmen
Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die
Türdichtung beschädigt ist. Wenden Sie
sich an den Kundendienst.
• Für die Reinigung der Türdichtung lesen
Sie bitte in den allgemeinen Informationen zur Reinigung nach.
Einhängegitter
Die Einhängegitter können zur Reinigung
der Seitenwände entfernt werden.
1. Ziehen Sie das vordere Ende des Einhängegitters von der Seitenwand weg.
1
2
Einsetzen der Einhängegitter
Führen Sie zum Einsetzen der Einhängegitter die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
Die abgerundeten Enden der Einhängegitter müssen nach vorn zeigen.
Backofendecke
Sie können das Grillelement herausnehmen,
um die Backofendecke leichter reinigen zu
können.
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie das Grillelement
herausnehmen. Vergewissern Sie sich,
dass das Gerät abgekühlt ist. Es
besteht Verbrennungsgefahr!
2. Ziehen Sie das hintere Ende des Einhängegitters von der Seitenwand weg,
und nehmen Sie das Einhängegitter
heraus.
1. Lösen Sie die Befestigungsschraube
des Grillelements. Wenn Sie das Grillelement zum ersten Mal herausnehmen, benutzen Sie zum Lösen der
Schraube einen Schraubendreher.
progress 67
2. Ziehen Sie das Grillelement vorsichtig
nach unten.
3. Reinigen Sie die Backofendecke mit einem weichen Tuch, warmem Wasser
und einem Reinigungsmittel, und lassen
Sie sie trocknen.
4. Führen Sie zum Einsetzen des Grilllements die oben beschriebenen Schritte
in umgekehrter Reihenfolge durch.
Warnung! Stellen Sie sicher, dass das
Grillelement ordnungsgemäß eingesetzt
ist und nicht herunterfallen kann.
Backofenlampe
Warnung! Vorsicht beim Austausch
der Backofenlampe. Es besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags.
1. Drehen Sie die Glasabdeckung gegen
den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie
ab.
2. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
3. Ersetzen Sie die Backofenlampe durch
eine geeignete 300 °C hitzebeständige
Backofenlampe.
Verwenden Sie dazu eine Backofenlampe mit der gleichen Leistung.
4. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder
an.
Reinigung der Backofen-Tür
Die Backofentür ist mit zwei Glasscheiben
ausgestattet. Die Backofentür und die innere Glasscheibe können zur Reinigung ausgebaut werden.
Wenn Sie versuchen, die Glasscheiben
abzunehmen, solange die Backofentür
noch am Gerät montiert ist, kann diese
zuklappen.
Bevor Sie die Backofenlampe
austauschen:
• Schalten Sie den Backofen aus.
• Entfernen Sie die Sicherungen aus dem
Sicherungskasten, oder schalten Sie den
Schutzschalter aus.
Legen Sie ein Tuch auf den Backofenboden, um die Lampe und das Glas zu
schützen.
Ausbau von Backofen-Tür und Glasscheibe
1. Klappen Sie die Backofen-Tür ganz auf
und greifen Sie an die beiden Türscharniere.
68 progress
2. Heben Sie die Hebel an den beiden
Scharnieren an und klappen Sie sie
nach vorne.
3. Schließen Sie die Backofentür bis zur
ersten Raststellung (halb). Anschließend ziehen Sie sie nach vorn aus der
Halterung heraus.
4. Legen Sie die Backofentür auf einer
ebenen Fläche auf ein weiches Tuch.
progress 69
5. Lösen Sie das Verriegelungssystem,
um die Glasscheiben zu entfernen.
6. Drehen Sie die 2 Befestigungselemente
um 90° und nehmen Sie sie aus der
Halterung.
90°
7. Heben Sie die Glasscheibe vorsichtig
an (Schritt 1) und entfernen Sie sie
(Schritt 2).
8. Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser und Spülmittel Trocknen Sie die
Glasscheibe sorgfältig ab.
1
2
Einbau der Backofentür und der Glasscheibe
Nach der Reinigung müssen die Backofentür und Glasscheibe wieder eingebaut werden. Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
Der bedruckte Bereich muss zur Innenseite
der Tür weisen. Versichern Sie sich nach
dem Einsetzen, dass sich der Glasscheibenrahmen in den bedruckten Bereichen
nicht rau anfühlt.
Achten Sie darauf, die innere Glasscheibe
korrekt in die Halterung einzusetzen. Orientieren Sie sich an der Abbildung.
70 progress
WAS TUN, WENN …
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Problem
Die Kochzonen funktionieren
nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanleitung des
Kochfelds.
Der Backofen heizt nicht auf.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Backofen heizt nicht auf.
Die Uhrzeit ist nicht eingestellt.
Stellen Sie die Uhrzeit ein.
Der Backofen heizt nicht auf.
Die erforderlichen Einstellungen
wurden nicht vorgenommen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Einstellungen richtig sind.
Der Backofen heizt nicht auf.
Die Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.
Prüfen Sie die Sicherung. Falls
die Sicherung öfter als einmal
auslöst, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Die Backofenlampe leuchtet
nicht.
Die Backofenlampe ist defekt.
Ersetzen Sie die Backofenlampe.
Im Display wird 12.00 angezeigt.
Es gab einen Stromausfall.
Stellen Sie die Uhrzeit ein.
Dampf und Kondenswasser
schlagen sich auf Speisen und
im Backofen nieder.
Die Speisen standen zu lange
im Backofen.
Lassen Sie die Speisen nach
Beendigung des Gar- oder
Backvorgangs nicht länger als
15 - 20 Minuten im Backofen
stehen.
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild. Das Ty-
penschild befindet sich am Frontrahmen
des Garraums.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten hier notieren:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Seriennummer (S.N.)
.........................................
TECHNISCHE DATEN
Spannung
230 / 400 V
Frequenz
50 Hz
MONTAGE
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Einbau
Warnung! Die Montage des Gerätes
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft vorgenommen werden.
Wenn Sie die Montage nicht durch eine
qualifizierte Fachkraft durchführen
lassen und es zu Schäden kommt,
entfällt der Garantieanspruch.
• Bevor Sie den Backofen einbauen, montieren Sie das entsprechende Kochfeld
aus der Tabelle.
Art
Maximale Leistung
PEM 6000 E
6000 W
progress 71
Art
Maximale Leistung
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
540
560
A
B
20
Elektroinstallation
570
590
594
7
Warnung! Der elektrische Anschluss
muss von einer qualifizierten Fachkraft
vorgenommen werden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden,
die aufgrund der Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorkehrungen des Kapitels
„Sicherheitshinweise“ entstehen.
Das Gerät wird ohne Netzstecker und Netzkabel geliefert.
600
min. 550
20
min. 560
Netzkabel
Einsetzbare Kabeltypen für Einbau oder
Austausch: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Näheres zum Kabelquerschnitt siehe Gesamtleistung auf dem Typenschild.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und wieder verwertbar.
Kunststoffteile sind mit internationalen
Abkürzungen wie PE, PS usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Behältern der kommunalen Entsorgungsstellen.
www.progress-hausgeraete.de
892936959-A-232012
Download PDF

advertising