gebruiksaanwijzing
Glaskeramische kookplaat
PES6060E
2 progress
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Installatie
Beschrijving van het apparaat
Bediening van het apparaat
2
3
4
5
Handige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Wat moet u doen, als...
Milieubescherming
5
5
6
6
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze
handleiding aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren. Bewaar deze
instructies altijd bij het apparaat, zelfs
wanneer u deze verplaatst of verkoopt.
Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Algemene veiligheid
Waarschuwing! Mensen (met inbegrip
van kinderen) met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en kennis mogen
dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies
krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik
door volwassenen. Kinderen moeten in de
gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u
het in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Plaats geen
metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden.
Waarschuwing! Brandgevaar!
Oververhitte vetten en oliën kunnen snel
in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik!
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht
ontvlambare materialen of voorwerpen die
kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic,
aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de
buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het
apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat
elektrische verbindingen verstrikt raken.
Voorkoming van beschadiging van het
apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak
worden geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel
van het apparaat ook.
progress 3
Waarschuwing! Als er een scheur in
het oppervlak zit, neem dan de
voeding los om elektrische
schokken te voorkomen.
Installatie
Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje:
• Modelbeschrijving (model)................
• Productnummer (prod.
nr.) ............. ....
• Serienummer (ser. nr.) ...............
Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de
behuizing.
PES6060E
58 AAD 65 ZO
220-240 V 50-60 Hz
PROGRESS
949 592 997 01
7,6 kW
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Lees deze zorgvuldig!
De wetten, voorschriften, richtlijnen en
normen die van kracht zijn in het land
waar het apparaat wordt gebruikt dienen
in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
elektrische installaties, enz.)!
Laat alleen een gekwalificeerd elektricien
het apparaat installeren!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht
als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het
werkblad moeten beschermd worden
tegen vocht met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden
gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een
afwasmachine of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren
of onder ramen! Anders kan het hete
kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden
geopend.
Waarschuwing! Risico van verwonding
door elektrische stroom.
Het combi-apparaat is aangesloten op de
netspanning.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften
met betrekking tot elektrotechniek.
• De nominale spanning van het combi-apparaat moet overeenkomen.
• Sluit de stekker correct op het stopcontact
aan.
• Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd), aardlekstrips en
contacten.
4 progress
Montage
R 5mm
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
30 mm
Beschrijving van het apparaat
Indeling kookplaat
1
2
145
mm
265
mm
120/210
mm
180
mm
5
170
mm
4
1
2
3
4
5
Enkele kookzone 1200 W
Ovale zone 1500/2400 W
Enkele kookzone 1800 W
Restwarmte-indicatie
Tweeringskookzone 750/2200 W
3
Restwarmte-indicatie
De restwarmte-indicatie gaat branden wanneer een kookzone heet is.
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte!
progress 5
Bediening van het apparaat
U bedient de kookplaat met de knoppen
van de oven. De Bedieningsinstructies
van de oven vertellen u hoe u de kookplaat moet bedienen.
Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookplaten en duidt niet op een
storing.
Wanneer een kookzone is ingeschakeld,
maakt deze kort een brommend geluid.
Handige aanwijzingen en tips
Kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of kopperen
bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.
Energie besparen
• Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei.
• Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.
• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te
hebben.
Informatie over acrylamide
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren wij
levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Onderhoud en reiniging
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
Waarschuwing! Scherpe voorwerpen
en schurende reinigingsmiddelen
beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een
stoomstraal- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Gebruik een speciale schra-
per voor de glazen keramische plaat.
Plaats een schraper schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te
schuiven.
– Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt:
kalk- en waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij
staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met
een schone doek.
6 progress
Wat moet u doen, als...
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt helemaal
niet.
• Stel de kookstand in.
• Controleer de zekering van de stroomvoorziening in de stoppenkast van het huis. Neem contact op met een bevoegde elektricien, als de zekering steeds doorbrandt.
De restwarmte-indicatie gaat niet
branden.
De kookzone is niet heet omdat deze slechts kort was ingeschakeld. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat
(bevindt zich op de hoek van de kookplaat)
en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt
het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof
onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer
bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
progress 7
www.progress-hausgeraete.de
892935680-A-102009
Download PDF

advertising