Aeg-Electrolux HM634200MB Handleiding

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HM634200MB Handleiding | Manualzz
HM634200MB
Gebruiksaanwijzing
Keramische
inductiekookplaat
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Veiligheidsinformatie
2
Installatie
Beschrijving van het apparaat
4
7
Bediening van het apparaat
Automatische uitschakeling
De powerfunctie in- en uitschakelen
Timer gebruiken
Starten van STOP+GO
Bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen
8
8
9
10
11
De kinderbeveiliging
11
OffSound Control (In- en uitschakelen van
de geluidssignalen)
11
Handige aanwijzingen en tips
12
Onderhoud en reiniging
13
Wat moet u doen, als...
Milieubescherming
Verpakkingsmateriaal
14
15
15
11
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de
gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
Veiligheidsinformatie
3
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen,
adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het
in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de
kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand
van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die
kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen
krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden
geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische
oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.
• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorzijde van het onderliggende
apparaat mag niet worden afgedekt.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, neem dan de voeding los om elektrische
schokken te voorkomen.
4
Installatie
Installatie
Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje:
• Modelbeschrijving (model)................
• Productnummer (prod. nr.) ............. ....
• Serienummer (ser. nr.) ...............
Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
949 593 220 00
HM634200M-B
58 GAD C7 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking
tot elektrische installaties, enz.)!
Laat alleen een gekwalificeerd elektricien het apparaat installeren!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen
alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het
werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine
of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei
van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom.
Het combi-apparaat is aangesloten op de netspanning.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek.
• De nominale spanning van het combi-apparaat moet overeenkomen.
• Sluit de stekker correct op het stopcontact aan.
• Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening
van minstens 3 mm.
Installatie
5
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
Montage
min. 500 mm
min.
50 mm
600
min.
50 mm
560+1
min.
5 mm
490+1
R5
min.
38 mm
min.
5 mm
6
Installatie
Verwijderen
Beschrijving van het apparaat
7
Beschrijving van het apparaat
Indeling kookplaat
1
2
6
mm
180 mm
mm
210
180 mm
140
3
5
4
1 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W
2 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W
3 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W
4 Bedieningspaneel
5 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3700 W
6 Stoomuitgang
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
4
7
6
5
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.
Sensorveld
1
timerdisplay
Functie
toont de tijd in minuten
kookzone selecteren
2
3
/
tijdsduur verlengen of verkorten
4
een vergrendeling
schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en
uit
5
activeert de powerfunctie
6
schakelt STOP+GO in en uit
7
display met de temperatuurinstelling toont de temperatuurinstelling
8
Bediening van het apparaat
Display temperatuurinstelling
Displays tonen de actieve functies
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld
De kookzone wordt gebruikt
-
Warmhouden
De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld
Powerfunctie
+ cijfer
Er is een storing
/
OptiHeat Control (Restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is
nog warm / warmhoudstand / restwarmte
/
Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld
De pan is niet geschikt of te klein, of er is geen pan op de kookzone
geplaatst
De automatische uitschakeling is actief
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\ \ Gevaar van brandwonden door restwarmte!
OptiHeat Control geeft het niveau restwarmte aan. De inductiekookzones creëren de voor
het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt
alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei.
Bediening van het apparaat
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
U bedient de kookplaat met de knoppen van de oven en het bedieningspaneel van
de kookplaat. In de Bedieningsinstructies van de oven staat hoe u de knoppen moet
bedienen.
Wanneer een kookzone werkt, maakt hij gedurende korte tijd een zoemend geluid. Dit is
kenmerkend voor alle glaskeramische kookzones en betekent niet dat het apparaat niet
correct werkt.
Automatische uitschakeling
Deze functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:
• alle kookzones uitgeschakeld zijn .
• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat heeft ingeschakeld.
Bediening van het apparaat
9
• u langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc.).
Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld
zijn voordat u deze weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. verschijnt op het display en na 2 minuten stopt de
kookzone automatisch.
• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden
en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
Automatische uitschakelingstijden
Kookstand
Stopt na
6 uur
-
-
5 uur
4 uur
1,5 uur
De automatische opwarmfunctie
De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste temperatuurstand in gedurende enige
tijd en verlaagt deze daarna tot het vereiste niveau. Om de functie in te schakelen de
bedieningsknop van de kookzone naar rechts draaien tot op het display verschijnt.
Daarna meteen de temperatuur instellen.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 2. 3 3. 4 4. 5 5. 6 6. 7
8
De powerfunctie in- en uitschakelen
De powerfunctie zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. De powerfunctie
wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch
teruggeschakeld naar temperatuurinstelling 9. Om de vermogensfunctie in te schakelen
kiest u de temperatuurinstelling met de knoppen, en raakt u vervolgens aan; gaat
branden. Om de functie uit te schakelen verandert u de temperatuurinstelling.
10
Bediening van het apparaat
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die een paar vormen (zie
afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene
kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen
in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Het display voor de gereduceerde zone wisselt af.
Timer gebruiken
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt
voor één kooksessie.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat de kookzone is geselecteerd.
U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld.
• Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone
gaat branden.
• De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen
( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen,
telt de tijd terug.
• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone
knippert sneller. De resterende tijd verschijnt.
• De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan .
• Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met . Raak aan . De resterende tijd
telt af tot 00 . Het lampje van de kookzone dooft. Om de kookzone uit te schakelen kunt
u ook en gelijktijdig aanraken.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Kookzone wordt uitgeschakeld.
• Geluid uitschakelen: raak aan
CountUp Timer (Timer met optelfunctie)
Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt.
• Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden.
• Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het
display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten)
• Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone knippert sneller. De verstreken tijd verschijnt.
Bediening van het apparaat
11
• Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak of aan om
de timer uit te schakelen. Het lampje van de kookzone dooft.
Kookwekker
U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan . Raak of van de timer aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd verstreken
is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Starten van STOP+GO
De
functie stelt alle kookzones in op een warmhoudstand.
• Raak
aan om deze functie te starten. Het symbool gaat branden.
• Raak
aan om deze functie te stoppen. De eerder ingestelde temperatuurinstelling
gaat branden.
stopt de timerfunctie niet.
vergrendelt het bedieningspaneel volledig.
Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen. U kunt het apparaat uitschakelen.
Raak het symbool aan. Het symbool gaat gedurende 4 seconden branden.
De timer wordt nog steeds gebruikt.
Raak het symbool aan om deze functie uit te schakelen. De eerder ingestelde temperatuurinstelling gaat branden.
Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld wordt gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
• Stel de temperatuur niet in .
• 4 seconden aanraken. Het symbool gaat branden.
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Stel de temperatuur in . Het symbool gaat branden. Raak aan tot het symbool
gaat branden.
aan .
• Raak
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele bereidingssessie
• Stel de temperatuur in . Het symbool gaat branden. Raak aan tot het symbool
gaat branden. Stel de temperatuur binnen 10 seconden in. U kunt het apparaat
inschakelen.
• De kinderbeveiliging blijft werken nadat de kookplaat is uitgeschakeld.
OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluidssignalen)
Geluidssignalen uitschakelen
Schakel het apparaat uit.
Raak gedurende 3 seconden aan, het geluid werkt. Raak aan, het geluid werkt. Raak
3 seconden aan. gaat branden, het apparaat staat in standaard modus. Door aan
te raken gaat branden, het geluid wordt uitgeschakeld.
Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen de kookwekker of timer met aftelfunctie of wanneer
u het bedieningspaneel afdekt.
12
Handige aanwijzingen en tips
Geluidssignalen inschakelen
Schakel het apparaat uit.
Raak 3 seconden aan. Raak aan. Raak 3 seconden aan. . gaat branden, omdat
het geluid is uitgeschakeld. Raak aan, gaat branden, het apparaat staat in standaard
modus. Het geluid is aan.
Handige aanwijzingen en tips
Kookgerei voor inductiekookzones
Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke
warmte in het kookgerei op.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door
de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van
de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei
moet echter een minimale diameter hebben van ca. ¾ van de grootte van de kookzones.
Energie besparen
• Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei.
• Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van
de restwarmte.
• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder
uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. De verwarmingstijdreductie wordt
bepaald door het kookniveau en de kooktijd.
Informatie over acrylamide
Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Onderhoud en reiniging
13
Geluiden tijdens de werking
Als u een van de volgende geluiden hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog vermogen, en het kookgerei is gemaakt
van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
De beschreven geluiden zijn normaal en duiden niet op een defect.
Onderhoud en reiniging
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
WAARSCHUWING!
Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het
apparaat.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
Gebruik een speciale schraper voor de glazen keramische plaat. Plaats een schraper
schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een
speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
14
Wat moet u doen, als...
Wat moet u doen, als...
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inscha- • Schakel het apparaat opnieuw in en stel de temperatuur binkelen of gebruiken.
nen 10 seconden in.
• De kinderbeveiliging is ingeschakeld
. Schakel de kinderbeveiliging uit. Zie het hoofdstuk "Kinderbeveiliging".
• "STOP+GO" is actief. Stopfunctie "STOP+GO". Zie paragraaf
"STOP+GO"
• Er zijn 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één sensorveld tegelijk aan.
• Er ligt water op het bedieningspaneel of het paneel is met
vetspatten bedekt. Bedieningspaneel schoonmaken
Er klinkt een geluid als het apparaat is uitgeschakeld.
Een of meer sensorvelden zijn bedekt. Maak de sensorvelden vrij.
De restwarmte-indicatie gaat
niet branden.
De kookzone is niet heet omdat deze slechts kort was ingeschakeld. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de Klantenservice.
De kookstand wisselt
Het vermogensbeheer is actief. Zie hoofdstuk "Vermogensbeheer".
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt in- en uitgeschakeld. Na 5 seconden klinken er
een of meer geluiden.
Maak het sensorveld vrij.
gaat branden
• De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. Schakel de kookzone uit. Schakel de kookzone weer in.
gaat branden
• Geen correcte pan. Gebruik een geschikte pan.
• Geen pan op de kookzone. Zet een pan op de kookzone.
• De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de
kookzone. Zet de pan op een kleinere kookzone.
en een cijfer gaan branden.
Het apparaat heeft een storing.
Koppel het apparaat enige tijd los van de elektrische voeding.
Haal de zekering uit de zekeringenkast in uw huis. Zet de zekering
terug. Als
weer gaat branden, neem dan contact op met de
klantenservice.
gaat branden
De kookzone is oververhit, b.v. door het droogkoken van een pan
Schakel het apparaat uit. Haal de pan weg. Wacht ongeveer 30
seconden. Schakel het apparaat in.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens
door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich
op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Milieubescherming
15
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
www.electrolux.com
892935929-A-092009
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement