Electrolux EHD68210P Handleiding

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Electrolux EHD68210P Handleiding | Manualzz
gebruiksaanwijzing
Inductiekookplaat
EHD68210P
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Montage-instructies
Beschrijving van het product
Bedieningsinstructies
2
3
5
6
Nuttige aanwijzingen en tips
9
Onderhoud en reiniging
10
Problemen oplossen
11
Milieubescherming
12
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst
deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te
gebruiken. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het
verplaatst of verkoopt. Gebruikers
moeten volledig op de hoogte zijn van
de bediening en veiligheidsfuncties van
het apparaat.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN
KWETSBARE MENSEN
Waarschuwing! Mensen, met inbegrip
van kinderen, met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het
gebruik van dit apparaat van iemand
die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.
• Houd kinderen tijdens en na het gebruik
uit de buurt van het apparaat, totdat het
apparaat afgekoeld is.
Waarschuwing! Om te voorkomen
dat kleine kinderen of dieren per
ongeluk het apparaat inschakelen,
adviseren wij de kinderbeveiliging te
activeren.
VEILIGHEID TIJDENS GEBRUIK
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal,
stickers en folie van het apparaat voordat
u het in gebruik neemt.
• Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen
metalen voorwerpen, zoals bestek of
deksels, op het oppervlak waar u kookt.
Deze kunnen heet worden.
• Gebruikers met een geïmplanteerde pacemaker moeten hun bovenlichaam op
een afstand van minimaal 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
Waarschuwing! Brandgevaar!
Oververhitte vetten en oliën kunnen
zeer snel in brand vliegen.
GEBRUIK CONFORM DE
VOORSCHRIFTEN
• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik!
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht
ontvlambare materialen of voorwerpen
die kunnen smelten (bijv. plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de
buurt van een stopcontact. Voorkom
contact tussen de elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei.
Voorkom dat elektrische verbindingen
verstrikt raken.
VOORKOMEN VAN SCHADE AAN HET
APPARAAT.
• Als er voorwerpen of pannen op het glas
vallen, kan het oppervlak beschadigd raken.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer,
aluminium of met beschadigde bodems,
electrolux 3
•
•
•
•
kunnen krassen veroorzaken op het glas.
Zet ze niet op het oppervlak.
Laat pannen niet droogkoken om beschadiging van de pan en het glas te
voorkomen.
Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
Doe geen aluminiumfolie in het apparaat.
Zorg dat de ventilatieruimte van 5 mm
tussen het werkblad en de voorkant van
de unit eronder geopend blijft.
Waarschuwing! Als er een scheur
in het oppervlak zit, haalt u de
stekker uit het stopcontact om
elektrische schokken te
voorkomen.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Noteer, voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplatje.Het typeplaatje van het apparaat
bevindt zich aan de onderkant van
de behuizing.
949 594 169 00
EHD68210P
58 GDD D4 AU 220-240 V 50-60 Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
ELECTROLUX
DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing! Lees deze zorgvuldig!
• Controleer of het apparaat tijdens het
transport niet beschadigd is. Sluit geen
beschadigd apparaat aan. Neem indien
nodig contact op met de leverancier.
• Alleen een bevoegde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele
reserveonderdelen.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
• Wijzig de specificaties van het product of
het product zelf niet. Gevaar voor letsel
en schade aan het apparaat.
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en
normen die van kracht zijn in het land
waar het apparaat wordt gebruikt, dienen
in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische
installaties, enz.)!
• Houd de minimumafstanden naar andere
apparaten en units in acht!
• Tijdens de installatie moet een schokbescherming zijn aangebracht, bijv. lades
mogen alleen worden aangebracht als er
onder het apparaat een beschermende
vloer aanwezig is!
• De uitgezaagde oppervlakken van het
werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!
• Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!
• Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een
afwasautomaat of oven!
• De uitgezaagde oppervlakken van het
werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!
Waarschuwing! Risico van
verwonding door elektrische stroom.
Volg de instructies voor de elektrische
aansluitingen nauwkeurig op.
• De netaansluiting staat onder stroom.
• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
• Garandeer de schokbescherming door
een vakkundige inbouw.
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde
elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C
(of hoger) worden gebruikt.
4 electrolux
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door een speciale kabel (type H05BB-F
Tmax 90°C of hoger). Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
Het apparaat moet met een poolschakelaar
op een elektrisch circuit zijn aangesloten,
met een contactopening van minstens 3
mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden.
U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
MONTAGE
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
680+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren1)), dan zijn de voorste
ventilatieruimte van 5 mm en de be-
min.
38 mm
min.
5 mm
schermmat onder het apparaat niet nodig.
1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.
electrolux 5
U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u het apparaat boven een oven
installeert.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1
2
6
3
5
4
1 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W
2 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W
3 Bedieningspaneel
4 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W
5 Inductiekookzone 2300 W met powerfunctie 3200 W
6 Bedieningspaneel
INDELING BEDIENINGSPANEEL
10
11
12
1
9
8
2
3
7
4
6
5
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes
en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
tiptoets
1
functie
Schakelt het apparaat in en uit.
6 electrolux
tiptoets
functie
2
Schakelt de functie STOP+GOin en uit.
3
Het activeert de Powerfunctie.
4
Indicatoren kookstand
Geeft de kookstand weer.
5
Geeft aan dat:
• er geen kookgerei op de kookzone staat
• het kookgerei niet geschikt is
• De functie Automatische uitschakelen is in werking getreden
6
7
Geeft aan dat de kookzone warm blijft.
Een bedieningsstrip
8
Voor het instellen van de kookstand.
Verhoogt of verlaagt de tijdsinstelling.
/
9
Kookzone instellen.
10
kookzoneweergave van de timer
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt
11
het timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer
12
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
+ nummer in timerdisplay geeft storingen aan.
RESTWARMTE-INDICATIE
De inductiekookzones creëren de voor het
koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. De keramische glasplaat
is heet door de warmte van de pannen.
Waarschuwing!
Verbrandingsgevaar door restwarmte!
BEDIENINGSINSTRUCTIES
IN- EN UITSCHAKELING
1 seconde aan om het apparaat
Raak
in– of uit te schakelen.
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• U de kookstand niet instelt nadat u het
apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt
gelegd (een pan, doek, etc.). Het geluid
klinkt enige tijd en het apparaat wordt uitDe tijden van Automatisch uitschakelen
geschakeld. Verwijder het voorwerp of
reinig het bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een
pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u deze weer kunt
gebruiken.
• U gebruikt ongeschikt kookgerei. Het
gaat branden en na 2 minusymbool
ten schakelt de kookzone automatisch
uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie de tabel.
Temperatuurinstelling
1-2
3-4
5
6-9
De kookzone
wordt uitgeschakeld na
6 uur
5 uur
4 uur
1,5 uur
electrolux 7
DE KOOKSTAND
Verander de kookstand om de functie te
stoppen.
B
POWERFUNCTIE
De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De
Powerfunctie wordt maximaal 10 minuten
geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand. Raak voor het inschaaan. Het lampje gaat branden.
kelen,
Wijzig de kookstand om de kookstand uit te
schakelen.
VERMOGENSBEHEER
Raak de bedieningsstrip aan bij de gewenste kookstand. De kookstandindicatie gaat
branden.
AUTOMATISCH OPWARMEN
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Het powermanagement verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar
vormen (zie afbeelding). De powerfunctie
verhoogt de power naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het verlaagt automatisch de power van de tweede
kookzone naar een lager niveau. De display
van de verlaagde zone tussen twee niveau's.
TIMER
U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even
de hoogste kookstand in (zie afbeelding),
en verlaagt deze dan naar de gewenste
kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten
voor een kookzone:
1. Raak
aan (het controlelampje gaat
branden).
2. Raak meteen de benodigde kookstand
aan.
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te
stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor slechts deze ene keer.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat
de kookzone is geselecteerd.
U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.
• Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
8 electrolux
• De timer met aftelfunctie activeren:
Raak
van de timer aan om de tijd in te
stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd afgeteld.
• Resterende tijd weergeven: selecteer
. Het indicatielampje
de kookzone met
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
• De timer met aftelfunctie wijzin.
gen:selecteer de kookzone met
Raak
of aan.
• De timer uitschakelen: stel de kookzo. Raak aan. De resterenne in met
de tijd telt terug tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit. Om de
kookzone uit te schakelen kunt u ook
en gelijktijdig aanraken.
Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00 . De kookzone wordt uitgeschakeld.
• Het geluid stoppen: aanraken
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik CountUp Timer om in de gaten te
houden hoelang de kookzone werkt.
• De kookzone instellen (indien er
meer dan 1 kookzone actief is):raak
meerdere malen aan tot het lampje
van de gewenste kookzone brandt.
• Voor het inschakelen vanCountUp Tivan de timer aan te ramer: door
ken gaat branden. Als het lampje van de
kookzone langzaam knippert, wordt de
tijd opgeteld. De display schakelt tussen
en getelde tijd (minuten).
• Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: stel de kookzone in
met
. Het indicatielampje van de
kookzone gaat snel knipperen. Het display geeft de tijd aan die de kookzone
werkt.
• Voor het uitschakelen van CountUp
en
Timer: stel de kookzone in met
raak
of aan voor het inschakelen
van de timer. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
Kookwekker
U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn.
Raak
aan. Raak
of van de timer
aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00 .
• Het geluid stoppen: aanraken
STOP+GO
De
functie stelt alle kookzones in voor
de laagste warmhoudstand.
loopt, kunt u de warmte-instelling
Als
niet wijzigen.
functie stopt de timerfunctie niet.
De
• Raak voor het inschakelen van deze
aan. Het controlelampje gaat
functie
branden.
• Raak voor het uitschakelen van deze
aan. De kookstand die u eerfunctie
der hebt ingesteld verschijnt.
SLOT
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
als de kookzones in werking zijn, maar niet
. Hiermee wordt voorkomen dat de
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Eerst de kookstanden instellen.
aan.
Raak, om deze functie te starten
Het controlelampje gaat branden.
De timer blijft aan.
aan.
Raak,om deze functie te stoppen
Het controlelampje gaat uit.
Als u het apparaat stopt, stopt u deze functie ook.
DE KINDERBEVEILIGING
Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het controlelampje gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in. Raak
4 seconden aan. Het controlelampje gaat uit.
• Schakel het apparaat uit met
.
electrolux 9
De kinderbeveiliging gedurende één
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het
controlelampje gaat branden.
• Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt
het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
,
treedt de kinderbeveiliging weer in werking.
OFFSOUND CONTROL (IN- EN
UITSCHAKELEN VAN DE GELUIDEN)
Uitschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
3 seconden aan. De displays gaan
Raak
3 seconden aan.
aan en uit. Raak
gaat aan, het geluid is aan. Raak
aan,
gaat aan, het geluid is uit.
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als:
• u
aanraakt
• de kookwekker af gaat
• de Timer met aftelfunctie gaat af
• als u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
Inschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
3 seconden aan. De displays gaan
Raak
aan en uit. Raak
3 seconden aan.
gaat aan, omdat het geluid uit staat. Raak
aan,
gaat aan. Het geluid is aan.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
• ... een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
Belangrijk! Plaats de pannen op het kruis
dat op het oppervlak staat waarop u kookt.
Dek het kruis volledig af. Het magnetische
gedeelte van de bodem van de pan dient
minimaal 125mm te zijn. Inductiekookzones
passen zich tot op zekere hoogte
automatisch aan de afmeting van het
kookgerei aan. U kunt met grote pannen op
twee kookzones tegelijkertijd koken.
De bodem van de pan moet zo dik
en vlak mogelijk zijn.
PANNEN VOOR
INDUCTIEKOOKZONES
Bij een inductiekookzone zorgt een
sterk elektro-magnetisch veld ervoor
dat de pan erg snel heet wordt.
Materiaal van de pannen
• Juist: gietijzer, staal, geëmailleerd staal,
roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt als geschikt voor inductie door
de fabrikant).
• Niet juist: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.
LAWAAI TIJDENS GEBRUIK
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of
meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling
op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
ENERGIE BESPAREN
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat
u deze inschakelt.
10 electrolux
ÖKO TIMER (ECO-TIMER)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau
van de kookstand en de tijd dat u
kookt.
Temperatuurinstelling
DE VOORBEELDEN VAN
KOOKTOEPASSINGEN
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
Gebruik om:
Tijdsinstelling
1
Het door u gekookte eten warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op de pan.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min.
Meng het geheel van tijd tot tijd.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min.
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25-50
min.
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees
20-45
min.
Voeg enkele eetlepels vloeistof toe.
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min.
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min.
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon
bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles,
worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min.
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet
De Powerfunctie is het beste geschikt voor
het verwarmen van grote hoeveelheden water.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
Tips
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Waarschuwing! De scherpe
voorwerpen en de schuurmiddelen
kunnen het apparaat beschadigen.
electrolux 11
Het reinigen van het apparaat met een
stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niettoegestaan.
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil het
apparaat beschadigen. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen
plaat. Plaats de schraper schuin op
de glazen plaat en verwijder resten
door het blad over het oppervlak te
schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
• U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt. Raak
slechts één tiptoets tegelijk aan.
• De kinderbeveiliging of de blokkering of Stop+Go is actief. Zie
het hoofdstuk Bedieningsinstructies.
• Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluid als het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt. Verwijder het voorwerp
van de tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de
De restwarmte-indicator gaat
niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met
de klantenservice.
De Automatische Opwarmfunctie start niet.
• De kookzone geeft nog steeds restwarmte af. Laat de kookzone voldoende afkoelen.
• De hoogste kookstand is ingesteld. De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen als de Automatische Opwarmfunctie.
De kookstand schakelt tussen
twee kookstanden.
Het vermogensbeheer is ingeschakeld. Zie het hoofdstuk Vermogensbeheer.
De tiptoetsen worden warm.
De pan is te groot of staat te dicht bij de bediening. Plaats grotere
pannen op de achterste kookzones indien nodig.
gezet. Verwijder het object van de tiptoets.
12 electrolux
Probleem
Er klinkt geen signaal wanneer
u de tiptoetsen van het bedieningspaneel aanraakt.
Mogelijke oorzaak en oplossing
De signalen zijn uitgeschakeld. Activeer de signalen (zie In- en uitschakelen van de geluiden).
gaat branden
De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel
het apparaat uit en weer in.
gaat branden
• Geen kookgerei op de kookzone. Zet kookgerei op de kookzone.
• Geen correct kookgerei. Gebruik het juiste kookgerei.
• De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de
kookzone. Gebruik een pan met de juiste afmetingen.
• De pan bedekt het kruis niet. Dek het kruis volledig af.
en een getal gaan branden.
Er heeft zich een fout voorgedaan in het apparaat.
Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het
apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem dan
contact op met de klantenservice.
gaat branden
Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan omdat een pan
is drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone
is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel
dient uit te
de kookzone na ongeveer 30 seconden weer in.
gaan op het display, het lampje van de restwarmte kan nog branden. Laat het kookgerei afkoelen en controleer in het hoofdstuk
Kookgerei of de pan geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een
driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van
het apparaat wordt het bezoek van de
technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens
de garantieperiode. De instructies over de
klantenservice en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
VERPAKKINGSMATERIAAL
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof
onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
electrolux 13
14 electrolux
electrolux 15
www.electrolux.com/shop
892935374-F-382011

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement