Progress | PHN1220X | User manual | Progress PHN1220X Handleiding

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Oven
Oven
Four
Backofen
PHN1220
2 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Voor het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Extra functies
2
5
5
5
6
Nuttige aanwijzingen en tips
7
Onderhoud en reiniging
10
Problemen oplossen
13
Montage
14
Milieubescherming
15
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens
het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid
van uw eigendommen
• Uit respect voor het milieu
• Voor de correcte werking van het apparaat.
Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade veroorzaakt door een foutieve installatie of foutief gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder en door
mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken
van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.
• Houd kinderen en dieren uit de buurt van
het apparaat als de deur openstaat of als
het apparaat in gebruik is. Gevaar voor
letsel of ander permanent lichamelijk letsel.
• Gebruik het kinderslot of de toetsblokkering als het apparaat hiermee uitgerust is.
Dit voorkomt dat kinderen en dieren het
apparaat per ongeluk aanzetten.
Algemene veiligheid
• Verander de specificaties van dit product
niet. Risico op letsel en beschadiging van
het apparaat.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit.
Montage
• Alleen een bevoegd elektriciën mag het
apparaat installeren en aansluiten. Neem
contact op met een erkend servicecentrum. Dit om lichamelijk letsel of structurele schade te voorkomen.
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het transport Sluit geen beschadigd apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal,
stickers en folie van het apparaat voordat
u het voor het eerst in gebruik neemt.
Verwijder niet het typeplaatje. Dit kan de
garantie ongeldig maken.
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en
normen die van kracht zijn in het land
waar het apparaat wordt gebruikt dienen
in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, recyclingvoorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
elektra of gas, etc.).
• Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken tijdens de installatie.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van
het apparaat. Het apparaat is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen. Trek
het apparaat nooit aan de handgreep van
zijn plaats.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3mm.
• U dient te beschikken over de juiste isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten uit
progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
De schokbeschermingsonderdelen moeten zo worden bevestigd dat zij niet kunnen worden verwijderd zonder gereedschap.
Sommige delen van het apparaat staan
onder stroom. Sluit het apparaat aan op
de meubels en zorg dat er geen vrije
ruimtes zijn. Dit voorkomt elektrische
schokken, omdat u niet per ongeluk gevaarlijke onderdelen kunt aanraken.
Zorg dat de keukenkast de benodigde afmetingen heeft voordat u met de installatie begint.
Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Houd de minimumafstanden naar andere
apparaten en units in acht.
Installeer het apparaat met de achterkant
en één zijkant tegen het hogere apparaat.
De andere kant moet worden geplaatst
tegen een apparaat met dezelfde hoogte.
Het apparaat kan niet op een voetstuk
worden geplaatst.
Ingebouwde ovens en ingebouwde fornuizen worden bevestigd met een speciaal aansluitsysteem. Om schade aan het
apparaat te voorkomen dient u alleen een
apparaat te gebruiken met apparaten van
dezelfde fabrikant.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet geaard worden.
• Zorg er voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen
met de stroomtoevoer in uw huis.
• Informatie over het voltage vindt u op het
typeplaatje.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd
schokvrij stopcontact.
• Houd kabels bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten uit de
buurt van de hete deur van het apparaat.
• Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en verlengkabels. Er kan brand
ontstaan.
• Vervang of verander de hoofdkabels niet
zelf. Neem contact op met de service-afdeling.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren (indien
van toepassing) en kabel niet knakken of
beschadigd raken achter het apparaat.
• Zorg ervoor dat de aansluiting op het net
toegankelijk is na de installatie.
• Trek niet aan het snoer om het apparaat
los te koppelen van de netvoeding. Trek
altijd aan de stekker - indien van toepassing.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële
doeleinden.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. Zo voorkomt u lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten, en/of onstekingsproducten
(gemaakt van plastic of aluminium) in, bij
of op het apparaat. Er kan brand of een
explosie ontstaan.
• De binnenkant van het apparaat wordt
heet tijdens gebruik. Er kunnen brandwonden ontstaan. Gebruik handschoenen wanneer u toebehoren of potten
plaatst of verwijdert.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen of installeren van toebehoren om schade aan
de emaille van de oven te voorkomen.
• Sta niet te dicht bij het apparaat als u de
deur van het apparaat opent als deze
aan staat. Er kan hete stoom ontsnappen. Er kunnen brandwonden ontstaan.
• Verkleuring van het emaille heeft geen effect op de werking van het apparaat, het
is dus geen defect in de zin van het recht
op garantie.
• Om schade of verkleuring van het emaille
te voorkomen:
– plaats geen voorwerpen direct op de
bodem van het apparaat en bedek het
niet met aluminiumfolie;
– plaats heet water niet direct in het apparaat;
– haal vochtige schotels en eten uit het
apparaat als u klaar bent met koken.
4 progress
• Gebruik dit apparaat niet als het contact
maakt met water. Bedien het apparaat
niet met natte handen.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• De deur dient altijd gesloten te worden bij
het koken, ook tijdens het grillen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Er kunnen
brandwonden ontstaan. Er bestaat een
risico dat de glasplaten kunnen breken.
• Houd het apparaat altijd schoon. Opeenhopingen van vetten of andere voedselresten kunnen brand veroorzaken.
• Regelmatig reinigen voorkomt dat het oppervlaktemateriaal van de oven achteruitgaat.
• Gebruik een diep bakblik voor vochtige
taarten om te voorkomen dat het fruitsap
permanente vlekken maakt.
• Voor uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen dient u het
apparaat alleen met water en zeep te reinigen. Gebruik geen ontvlambare producten of bijtende producten.
• Reinig het apparaat niet met stoomreinigers, hogedrukreinigers, scherpe voorwerpen, schuurmiddelen, schuursponzen
en vlekverwijderaars
• Volg de aanwijzingen van de ovenfabrikant op als u een ovenspray gebruikt.
• Reinig de glazen ovendeur niet met schurende reinigingsmiddelen of een metalen
schraper. Het hittebestendige oppervlak
van de binnenruit kan hierdoor breken en
versplinteren.
• Als de glasplaten beschadigd raken, worden ze zwak en kunnen ze breken. U
dient ze te vervangen. Neem contact op
met het servicecentrum.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van
de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar!
• Reinig het katalytisch emaille niet (indien
van toepassing).
Brandgevaar
• Open de deur voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er een
licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel
ontstaan. Er kan brand ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten, en/of onstekingsproducten
(gemaakt van plastic of aluminium) in, bij
of op het apparaat.
Ovenlampje
• De gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten.
Ze kunnen niet worden gebruikt om een
ruimte in het huis volledig of gedeeltelijk
te verlichten.
• Als de lamp moet worden vervangen,
moet u een lamp gebruiken die hetzelfde
vermogen heeft en uitsluitend is bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten.
• Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact voordat u de ovenlamp vervangt. Er bestaat risico op een elektrische schok.
Service-afdeling
• Alleen een bevoegd servicemonteur mag
dit apparaat repareren. Neem contact op
met de service-afdeling.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Afvalverwerking van het apparaat
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snijd het netsnoer door en gooi het
weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat kinderen of kleine huisdieren in het apparaat opgesloten raken. Er bestaat een gevaar voor verstikking.
progress 5
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2
3 4 5
6 7 8
9
10
11
12
13
Ovenaccessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Vlakke bakplaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bedieningspaneel
Knop voor de kookzone links voor
Knop voor de kookzone links achter
Weergave temperatuur
Temperatuurregelknop
Bedieningsknop voor ovenfuncties
Stroomindicatielampje
Knop voor de kookzone rechts achter
Knop voor de kookzone rechts voor
Ventilatieopeningen
Grill
Ovenlampje
Typeplaatje
Voor gebak en koekjes
• Braadpan
Om te bakken en te braden of om vet op
te vangen.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Eerste reiniging
• Verwijder alle onderdelen van het apparaat.
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen!
De oppervlakken zouden beschadigd
kunnen worden. Zie het hoofdstuk
"Onderhoud en reiniging".
Voorverwarmen
1. Stel de functie
peratuur in.
2. Laat de lege oven ongeveer 45 minuten
werken.
3. Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
4. Laat de lege oven ongeveer 15 minuten
werken.
Dit is om eventuele restanten van het ovenoppervlak weg te branden. De accessoires kunnen heter worden dan bij normaal
gebruik. Gedurende deze periode kunnen
geurtjes en rook worden afgegeven. Dit is
normaal. Zorg dat er voldoende luchtcirculatie is.
en de maximumtem-
DAGELIJKS GEBRUIK
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Om het apparaat te bedienen, moet u de
bedieningsknop indrukken. De bedieningsknop komt naar voren.
6 progress
Het apparaat aan- en uitzetten
1. Draai de knop voor de ovenfuncties
naar een ovenfunctie.
2. Draai de knop voor de temperatuur naar
een temperatuur.
Het stroomindicatielampje gaat aan als
het apparaat in werking is.
Het temperatuurlampje gaat aan zolang
de temperatuur in het apparaat stijgt.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen,
de knop voor de ovenfuncties en de
knop voor de temperatuur in de uitstand.
Kookzones
U bedient de kookplaat die u met de
oven hebt geïnstalleerd met behulp van
de knoppen voor de kookzones. Lees
voor meer informatie over de kookplaat
de gebruiksaanwijzing bij de kookplaat.
Kookstanden
Bedieningsknop
Functie
0
Uit-stand
Bedieningsknop
1-9
Functie
Kookstanden
(1 = laagste kookstand; 9=
hoogste kookstand)
1. Draai de bedieningsknop in de gewenste kookstand.
2. Zet de bedieningsknop op stand 0 om
het kookproces uit te schakelen.
Gebruik van de dubbele zone (indien
van toepassing)
Waarschuwing! Draai de
bedieningsknop met de dubbele zone
naar rechts om de dubbele zone aan te
zetten (draai de knop niet door naar de
stoppositie).
1. Draai de bedieningsknop naar rechts,
stand "9".
2. Draai de bedieningsknop langzaam naar
totdat u een klik hoort.
symbool
Nu zijn de twee kookzones ingeschakeld.
3. Voor de desbetreffende temperatuurinstelling, zie "Kookstanden".
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Toepassing
Uitstand
Het apparaat staat UIT.
Boven- en onderwarmte
Verwarmt de oven met zowel het bovenste als het onderste verwarmingselement. Bakken en braden op één ovenniveau.
Onderste verwarmingselement
De warmte komt alleen vanaf de onderkant van de oven. Voor het
bakken van taarten met een knapperige bodem.
Bovenste verwarmingselement
Verwarmt alleen vanaf de bovenkant van de oven. Voor het afbakken
van gare gerechten.
Grill
Voor het grillen van vlak voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van het rooster. Voor het maken van toast.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als het apparaat wordt ingeschakeld, wordt
de koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat koel
te houden. Als u het apparaat uitschakelt,
schakelt de koelventilator uit.
Veiligheidsthermostaat
Om te voorkomen dat de oven oververhit
raakt (door onjuist gebruik van het apparaat
of vanwege defecte onderdelen), heeft de
oven een veiligheidsthermostaat die indien
nodig de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de
oven automatisch weer ingeschakeld.
progress 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
• Het apparaat heeft vier inzetniveaus. Tel
de inzetniveaus vanaf de bodem van het
apparaat.
• Het apparaat heeft een speciaal systeem
dat de lucht circuleert en voor doorlopende recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen
en knapperig van buiten. Bovendien worden de bereidingstijd en het energieverbruik tot een minimum beperkt.
• Vocht kan in het apparaat of op de glazen deuren condenseren. Dit is normaal.
Ga altijd iets terug staan van het apparaat als u de deur van het apparaat tijdens de werking opent. Om de condens
te verminderen, dient u het apparaat 10
minuten te laten voorverwarmen.
• Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
• Plaats geen voorwerpen direct op de bodem van het apparaat en bedek het niet
met aluminiumfolie als u kookt. Dit kan de
bakresultaten veranderen en de emaillelaag beschadigen.
Taarten bakken
• De beste temperatuur voor het bereiden
van gebak is tussen de 150 °C en 200
°C.
• Verwarm de oven ongeveer 10 minuten
voor.
• Doe de ovendeur niet open voordat driekwart van de ingestelde baktijd is verstreken.
• Als u twee bakplaten tegelijk gebruikt,
houd dan één niveau vrij tussen de platen.
Vlees en vis bereiden
• Bereid geen vlees met een gewicht van
minder dan 1 kg. Het bereiden van te
kleine hoeveelheden maakt het vlees
droog.
• Om rood vlees aan de buitenkant goed
gaar en toch sappig te krijgen, dient u de
temperatuur in te stellen op 200 °C-250
°C.
• Voor wit vlees, gevogelte en vis dient u
de temperatuur tussen de 150°C-175°C
in te stellen.
• Gebruik een lekbak voor zeer vet voedsel, om te voorkomen dat er vlekken op
de oven komen die mogelijk permanent
zijn.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleesvocht niet wegloopt.
• Giet een beetje water in de lekbak om te
veel rookvorming in de oven te voorkomen tijdens roosteren. Om rookcondensatie te voorkomen dient u telkens een
beetje water toe te voegen als dit opgedroogd is.
Bereidingstijden
Bereidingstijden zijn afhankelijk van het
soort voedsel, de structuur en het volume.
Houd de werking van de oven in de gaten
tijdens de eerste keren dat u het apparaat
gebruikt. Op die manier ontdekt u de beste
instellingen (warmte-instelling, bereidingstijd
etc.) voor uw ovenschalen, recepten en
hoeveelheden wanneer u dit apparaat gebruikt.
Bak- en braadschema
GEBAK
SOORT GERECHT
Boven- en onderwarmte
Bereidingstijd [min]
Notities
170
45-60
In cakevorm
2
170
24-34
In cakevorm
1
170
60-80
In cakevorm van 26 cm
Niveau
Temp
[°C]
Schuimtaart
2
Zandtaartdeeg
Kwarktaart met karnemelk
8 progress
SOORT GERECHT
Boven- en onderwarmte
Bereidingstijd [min]
Notities
Niveau
Temp
[°C]
Appelgebak (appeltaart)
1
170
100-120
Strudel
2
175
60-80
Op bakplaat
Geleitaart
2
170
30-40
In cakevorm van 26 cm
Fruitcake
2
170
60-70
In cakevorm van 26 cm
Biscuittaart (botervrije biscuittaart)
2
170
35-45
In cakevorm van 26 cm
Kerstcake/rijke fruitcake
2
170
50-60
In cakevorm van 20 cm
Pruimentaart
2
170
50-60
In broodvorm 1)
Kleine cakes
3
170
20-30
Op vlakke bakplaat
Koekjes
3
150
20-30
Op vlakke bakplaat1)
Schuimgebakjes
3
100
90-120
Op vlakke bakplaat
Broodjes
3
190
15-20
Op vlakke bakplaat1)
Soesjes
3
190
25-35
Op vlakke bakplaat1)
3
180
45-70
In cakevorm van 20 cm
1 of 2
180
40-55
Links + rechts in cakevorm van 20
cm
Taartjes
Victoriataart
2 cakevormen van 20 cm op het
bakrooster
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
BROOD EN PIZZA
Boven- en onderwarmte
Bereidingstijd [min]
Notities
190
60-70
1 -2 stukken, 500 gram per stuk1)
190
30-45
In broodvorm
2
190
25-40
6 - 8 broodjes op vlakke bakplaat
Pizza
1
190
20-30
Op een diepe braadpan1)
Scones
3
200
10-20
Op vlakke bakplaat1)
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
SOORT GERECHT
Niveau
Temp
[°C]
Wit brood
1
Roggebrood
1
Broodjes
1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
HARTIGE OVENGERECHTEN
SOORT GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau
Temp
[°C]
Pasta
2
180
40-50
In ovenschaal
Hartige groententaart
2
200
45-60
In ovenschaal
Quiches
1
190
40-50
In ovenschaal
progress 9
SOORT GERECHT
Boven- en onderwarmte
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
200
25-40
In ovenschaal
200
25-40
In ovenschaal
220
20-30
6 puddingvormen 1)
Bereidingstijd [min]
Notities
Niveau
Temp
[°C]
Lasagne
2
Cannelloni
2
Yorkshire pudding
2
1) Warm de oven 10 minuten voor.
VLEES
SOORT GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau
Temp
[°C]
Rundvlees
2
200
50-70
Op bakrooster en in de braadpan
Varkensvlees
2
180
90-120
Op bakrooster en in de braadpan
Kalfsvlees
2
190
90-120
Op bakrooster en in de braadpan
Engelse rosbief rood
2
210
44-50
Op bakrooster en in de braadpan
Engelse rosbief medium
2
210
51-55
Op bakrooster en in de braadpan
Engelse rosbief
doorbakken
2
210
55-60
Op bakrooster en in de braadpan
Schouderkarbonade
2
180
120-150
Op een diepe braadpan
Varkensschenkel
2
180
100-120
2 stukken op een diepe braadpan
Lamsvlees
2
190
110-130
Bout
Kip
2
200
70-85
Geheel op een diepe braadpan
Kalkoen
1
180
210-240
Geheel op een diepe braadpan
Eend
2
175
120-150
Geheel op een diepe braadpan
Gans
1
175
150-200
Geheel op een diepe braadpan
Konijn
2
190
60-80
In stukken gesneden
Haas
2
190
150-200
In stukken gesneden
Fazant
2
190
90-120
Geheel op een diepe braadpan
Bereidingstijd [min]
Ruimte voor aantekeningen
VIS
SOORT GERECHT
Boven- en onderwarmte
Niveau
Temp
[°C]
Forel/zeebrasem
2
190
40-55
3-4 vissen
Tonijn/zalm
2
190
35-60
4-6 filets
Grillen
Verwarm de lege oven 10 minuten
voor.
10 progress
Hoeveelheid
GERECHT
Stuks
gr
Tournedos
4
800
Biefstuk
4
600
Worstjes
8
Varkenskotelet
Kip (in 2 helften)
Spiesen
Kippenborst
Hamburger
Visfilet
Grillen
Bereidingstijd (minuten)
Temp.
(°C)
1e kant
2e kant
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
2
1000
3
250
30-35
25-30
4
/
3
250
10-15
10-12
4
400
3
250
12-15
12-14
6
600
3
250
20-30
niveau
4
400
3
250
12-14
10-12
Geroosterde sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Geroosterd brood
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor de metalen oppervlakken
een universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Verontreinigingen laten zich dan
het makkelijkst verwijderen en kunnen
dan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Maak alle oventoebehoren na elk gebruik
schoon met een zachte doek en een
warm sopje en een reinigingsmiddel en
laat ze drogen.
• Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoon gemaakt met een
agressieve reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of afwasautomaat.
Hierdoor kan de antiaanbaklaag onherstelbaar worden beschadigd!
De afdichting van de deur
schoonmaken
• Voer regelmatig een controle van de afdichting van de deur uit. De afdichting
van de deur bevindt zich rondom het frame van de binnenkant van de oven. Gebruik het apparaat niet als de afdichting
van de deur is beschadigd. Neem contact op met de service-afdeling.
• Voor meer informatie over het schoonmaken van de afdichting van de deur,
raadpleegt u de algemene informatie over
reiniging.
Ovenlampje
Waarschuwing! Wees voorzichtig! Er
bestaat risico op elektrische schokken!
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• De oven uitschakelen
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast of schakel de stroomonderbreker uit.
progress 11
Leg een doek op de bodem van de
oven om het ovenlampje en het afdekglaasje te beschermen.
2. Trek het verwarmingselement voorzichtig omlaag.
1. Draai het afdekglas naar rechts en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang het ovenlampje door een geschikt 300 °C hittebestendig ovenlampje.
Gebruik hetzelfde ovenlamptype.
4. Plaats het afdekglas terug.
Plafond oven
Het verwarmingselement kan worden verwijderd om de bovenkant van de oven gemakkelijker te reinigen.
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u het verwarmingselement
verwijdert. Zorg ervoor dat het
apparaat is afgekoeld. Gevaar voor
brandwonden!
1. Verwijder de schroef van het verwarmingselement. Gebruik de eerste keer
een schroevendraaier.
Nu kunt u de bovenkant van de oven
reinigen.
Maak de oven schoon met een zachte doek
en een warm sopje. Laat dit drogen.
Verwarmingselement installeren
1. Installeer het verwarmingselement in
omgekeerde volgorde.
Zorg ervoor dat het verwarmingselement
goed is geplaatst en niet naar beneden valt.
Inschuifrails
Verwijderen van de geleiderails
1. Trek de rails bij de voorkant uit de zijwand.
12 progress
2. Trek de rails bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze.
2. Til de hendels op de twee scharnieren
omhoog en draai ze.
Installeren van de inschuifrails
Installeer de inschuifrails in omgekeerde
volgorde.
3. Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (halfopen). Trek hem daarna naar
voren en haal hem uit zijn zitting.
De afgeronde uiteinden van de inschuifrails moeten naar voren wijzen!
De ovendeur reinigen
De ovendeur beschikt over twee glasplaten.
U kunt de ovendeur en de interne glasplaat
uit de oven verwijderen om ze schoon te
maken.
De ovendeur kan dichtslaan als u de
binnenste glasplaat probeert te verwijderen voordat u de ovendeur hebt verwijderd.
De ovendeur en de glasplaat
verwijderen
1. Open de deur volledig en houd de twee
deurscharnieren vast.
4. Leg de deur op een zachte doek op een
stabiele ondergrond.
progress 13
5. Maak het vergrendelingssysteem open
om de binnenste glasplaat te verwijderen.
6. Draai de twee bevestigingen 90° en verwijder ze uit hun zittingen.
7. Til de glasplaat voorzichtig op (stap 1)
en verwijder de glasplaat uit de deur
(stap 2).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Reinig de glasplaat met een sopje. Droog
de glasplaat voorzichtig af.
De deur en de glasplaten terugplaatsen
Als u de glasplaten en de ovendeur hebt
schoongemaakt, plaatst u ze terug Volg de
bovenstaande stappen in de omgekeerde
volgorde.
Wanneer u de glasplaat met een decoratief
frame monteert, moet u zorgen dat de bedrukte zijde naar de binnenkant van de deur
is gericht. Zorg ervoor dat het oppervlak
van de glasplaat op de bedrukte zijde na de
installatie niet ruw aanvoelt.
Zorg ervoor dat u de interne glasplaat correct in de uitsparingen plaatst (zie afbeelding).
14 progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
De kookzones functioneren
niet.
Oplossing
Zie de gebruikshandleiding van de kookplaat.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De zekering in de zekeringkast
is doorgebrand.
Controleer de zekering. Als de
zekering meer dan een keer
doorslaat, moet u contact opnemen met een bevoegde
elektricien.
Het ovenlampje brandt niet.
Het ovenlampje is kapot.
Vervang het ovenlampje.
Stoom en condens slaan neer
op de gerechten en in de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in de
oven gestaan.
Laat gerechten na het einde
van de baktijd niet langer dan
15-20 minuten in de oven
staan.
Het apparaat wordt niet warm.
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of
de klantenservice.
De benodigde gegevens voor de service-afdeling staan op het typeplaatje. Het type-
plaatje bevindt zich aan de voorkant van de
binnenkant van de oven.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTAGE
Inbouw
• Voordat u het apparaat installeert, dient u
het te plaatsen in de geschikte kookplaat
uit de tabel.
Maximaal vermogen
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
594
7
Type
PEM 6000 E
560
570
Waarschuwing! De installatie van het
apparaat mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd en
deskundig persoon. Als u geen
gekwalificeerd of deskundig persoon
inschakelt, vervalt de garantie bij het
ontstaan van schade.
540
20
590
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
progress 15
Elektrische installatie
600
in
550 m
560
00
÷1
80
-570
Waarschuwing! De elektrische
installatie mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd en
deskundig persoon.
De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet
opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd zonder stekker
en netsnoer.
De kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Voor het deel van de kabel raadpleegt u het
totale vermogen (op het typeplaatje) en de
tabel:
Totaal vermogen
Deel van de kabel
maximaal 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximaal 2300 W
3 x 1 mm²
maximaal 3680 W
3 x 1,5 mm²
De massakabel (groene/gele kabel) moet 2
cm langer zijn dan de fase- en neutrale kabels (blauwe en bruine kabels).
A
B
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
16 progress
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik
Kunststofonderdelen worden aange-
duid met internationale afkortingen,
zoals PE, PS, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
progress 17
CONTENTS
Safety information
Product description
Before first use
Daily use
Additional functions
17
20
20
20
21
Helpful hints and tips
22
Care and cleaning
25
What to do if…
28
Installation
29
Environment concerns
30
Subject to change without notice
Before the installation and use, read this
manual carefully:
• For your personal safety and the safety of
your property
• For the respect of the environment
• For the correct operation of the appliance.
Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it.
The manufacturer is not responsible if incorrect installation or use results in damage.
Installation
• Only an approved electrician can install
and connect the appliance. Contact an
approved service centre. This is to prevent the risks of structural damage or
physical injury.
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance. If necessary,
contact the supplier.
• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before first use.
Do not remove the rating plate. It can invalidate the guarantee.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety
regulations, recycling regulations, electrical or gas safety rules etc.).
• Make sure that the appliance is disconnected from the power supply during the
installation.
• Be careful when you move the appliance.
The appliance is heavy. Always use safety gloves. Do not pull the appliance by
the handle.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
• You must have correct isolation devices:
line protecting cut-outs, fuses (screw
type fuses removed from the holder),
earth leakage trips and contactors.
• The shock protection parts must be fixed
in such a way that they cannot be undone without tools.
• Some parts of the appliance carry current. Close the appliance with furniture
SAFETY INFORMATION
Children and vulnerable people safety
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
There is the risk of suffocation or physical
injury.
• Keep children and animals away from the
appliance when the door is open or the
appliance is in operation. There is the risk
of injury or other permanent disability.
• If the appliance has Child Lock or Key
Lock (Control Lock) function, use it. It
prevents children and animals from accidental operation of the appliance.
General safety
• Do not change the specifications of this
appliance. There is the risk of injury and
damage to the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Switch off the appliance after each use.
18 progress
•
•
•
•
•
•
and make sure that there are no free
spaces. It prevents electrical shock because you cannot accidentally touch
dangerous parts.
Before the installation, make sure that the
kitchen cabinet has the recess dimensions applicable.
Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
Keep the minimum distances to the other
appliances and units.
Install the appliance with its back and
one side close to the higher appliance.
The other side must be close to appliance with the same height.
The appliance cannot be positioned on a
base.
Built in ovens and built in cooking surfaces are attached with special connection
system. To prevent damage to the appliance, only use an appliance with the appliances from the same manufacturer.
Electrical connection
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical data on the
rating plate agree with your domestic
power supply.
• Information on the voltage is on the rating
plate.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• When you connect electrical appliances
to mains sockets, do not let cables touch
or come near the hot appliance door.
• Do not use multi-way plugs, connectors
and extension cables. There is the risk of
fire.
• Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
• Make sure not to squash or cause damage to the mains plug (if applicable) and
cable behind the appliance.
• Make sure that the mains connection is
accessible after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug
– if applicable.
Use
• The appliance is only for domestic use.
Do not use the appliance for commercial
and industrial use.
• Only use the appliance for domestic
cooking tasks. This is to prevent physical
injury to persons or prevent damage to
property.
• Do not use the appliance as a work surface or storage surface.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products,
and/or fusible objects (made of plastic or
aluminium) in, near or on the appliance.
There is the risk of explosion or fire.
• The interior of the appliance becomes hot
during use. There is the risk of burns.
Use gloves when you insert or remove
the accessories or pots.
• Be careful when you remove or install the
accessories to prevent damage to the
oven enamel.
• Always stay away from the appliance
when you open the door while the appliance is in operation. Hot steam can release. There is the risk of skin burns.
• Discoloration of the enamel has no effect
on the performance of the appliance so it
is not a defect in the sense of the warranty law.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put any objects directly on the
appliance floor and do not cover it with
aluminium foil;
– do not put hot water directly into the
appliance;
– do not keep moist dishes and food in
the appliance after you finish the cooking.
• Do not use this appliance if it is in contact
with water. Do not operate the appliance
with wet hands.
• Do not apply pressure on the open door.
• Always close the appliance door when
you cook, even while grilling.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the appliance from
the power supply.
• Before maintenance, make sure that the
appliance is cold. There is the risk of
burns. There is the risk that the glass
panels can break.
• Keep the appliance clean at all times. A
build-up of fats or other foodstuff can result in a fire.
progress 19
• Regular cleaning prevents the surface
material from deteriorating
• Use a deep baking tray for very moist
cakes to prevent that fruit juices cause
stains that can be permanent.
• For your personal safety and the safety of
your property, only clean the appliance
with water and a soap. Do not use flammable products or products that can
cause corrosion.
• Do not clean the appliance with steam
cleaners, high-pressure cleaners, sharp
objects, abrasive cleaning agents, abrasive sponges and stain removers
• If you use an oven spray, follow the instructions from the manufacturer.
• Do not clean the glass door with abrasive
cleaning agents or metal scraper. Heat
resistant surface of the inner glass can
break and shatter.
• When the door glass panels are damaged they become weak and can break.
You must replace them. Contact the
service centre.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Do not clean catalytic enamel (if applicable).
Risk of fire
• Open the door carefully. The use of ingredients with alcohol can cause a mixture
of alcohol and air. There is the risk of fire.
• Do not let sparks or open flames come
near the appliance when you open the
door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products,
and/or fusible objects (made of plastic or
aluminium) in, near or on the appliance.
Oven lamp
• Bulb lamps used in this appliance are
special lamps selected for household appliances use only. They cannot be used
for the full or partial illumination of a
household room.
• If it becomes necessary to replace the
lamp use one of the same power and
specifically designed for household appliances only.
• Disconnect the appliance from the power
supply before the replacement of the
oven lamp. There is the risk of electrical
shock.
Service centre
• Only an approved engineer can repair or
work on the appliance. Contact an approved service centre.
• Use only original spare parts.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or
damage
– Disconnect the appliance from the
power supply.
– Cut off the mains cable and discard it.
– Discard the door catch. This prevents
children or small animals from being
closed inside of the appliance. There is
the risk of suffocation.
20 progress
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
3 4 5
6 7 8
9
10
11
12
13
Oven accessories
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Flat baking tray
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Control panel
Knob for the front left cooking zone
Knob for the left rear cooking zone
Temperature indicator
Knob for the temperature
Knob for the oven functions
Power indicator
Knob for the right rear cooking zone
Knob for the right front cooking zone
Ventilation openings
Grill
Oven lamp
Rating plate
For cakes and biscuits.
• Deep roasting pan
To bake and roast or as pan to collect
fat.
BEFORE FIRST USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Caution! Do not use abrasive cleaning
agents! This can damage the surface.
Refer to chapter "Care and Cleaning".
Preheating
1. Set function
ture.
2. Run an empty oven for 45 minutes.
3. Set function
and maximum temperature.
4. Run an empty oven for 15 minutes.
This is to burn off any residue from the cavity surface. Accessories can become more
hot than in normal use. During this period
an odour and smoke can be emitted. This
is normal. Make sure the airflow is sufficient.
and maximum tempera-
DAILY USE
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
To use the appliance, push the control
knob. The control knob comes out.
Activating and deactivating the
appliance
1. Turn the knob for the oven functions to
an oven function.
progress 21
2. Turn the knob for the temperature to a
temperature.
The power indicator comes on while the
appliance operates.
The temperature indicator comes on
while the temperature in the appliance
increases.
3. To deactivate the appliance, turn the
knob for the oven functions and the
knob for the temperature to the Off position.
Cooking zones
With the control knobs for cooking
zones you operate the hob that you installed with the oven. For more information about the hob, refer to the hob
user manual.
Heat settings
Control knob
0
Function
Off position
Control knob
1-9
Function
Heat settings
(1 = lowest heat setting; 9=
highest heat setting)
1. Turn the control knob to a necessary
heat setting.
2. To complete the cooking process, turn
the control knob to the “0” position.
Use of the double zone (if applicable)
Warning! To set double zone on turn
the control knob with the double zone
to the right (do not turn it through the
stop position).
1. Turn the control knob to the right - to
position "9".
2. Turn the control knob slowly to symbol
until you can hear a click.
At this time the two cooking zones are
on.
3. To set necessary heat setting refer to
"Heat settings".
Oven Functions
Oven function
Application
OFF position
The appliance is OFF.
Conventional cooking
Heats both from the top and bottom element. To bake and roast on
one oven level.
Bottom heating element
Heats only from the bottom of the oven. To bake cakes with crispy or
crusty bases.
Top heating element
Heats only from the top of the oven. To finish cooked dishes.
Grill
To grill flat food items in small quantities in the middle of the shelf. To
make toasts.
ADDITIONAL FUNCTIONS
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan switches on automatically to keep the
surfaces of the appliance cool. If you switch
off the appliance, the cooling fan stops.
Safety thermostat
To prevent dangerous overheating (due to
incorrect use of the appliance or defective
components), the oven has a safety thermostat, which interrupts the power supply.
The oven switches back on again automatically, when the temperature drops.
22 progress
HELPFUL HINTS AND TIPS
• The appliance has four shelf levels. Count
the shelf levels from the bottom of the
appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly recycles the steam. With this system you
can to cook in a steamy environment and
keep the food soft inside and crusty outside. It decreases the cooking time and
energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance
or on the glass doors. This is normal. Always stand back form the appliance
when you open the appliance door while
cooking. To decrease the condensation,
run the appliance for 10 minutes before
cooking.
• Wipe away moisture after every use of
the appliance.
• Do not put the objects directly on the appliance floor and do not cover the components with aluminium foil when you
cook. This can change the baking results
and damage the enamel coating.
Baking cakes
• The best temperature for baking cakes is
between 150°C and 200°C.
• Preheat the oven for approximately 10
minutes before baking.
• Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one level empty between
them.
Cooking meat and fish
• Do not cook meat with weight below 1
kg. Cooking too small quantities makes
the meat too dry.
• To keep the red meat well cooked outside and juicy inside set the temperature
between 200°C-250°C.
• For white meat, poultry and fish set the
temperature between 150°C-175°C.
• Use a dripping pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can be
permanent.
• Leave the meat for approximately 15 minutes before carving so that the juice
does not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
dripping pan. To prevent the smoke condensation, add water each time after it
dries up.
Cooking times
Cooking times depend on the type of food,
its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you
cook. Find the best settings (heat setting,
cooking time, etc.) for your cookware, recipes and quantities when you use this appliance.
Baking and roasting table
CAKES
TYPE OF DISH
Conventional cooking
Level
Temp
[°C]
Cooking time
[min]
Notes
In cake mould
Whisked recipies
2
170
45-60
Shortbread dough
2
170
24-34
In cake mould
Butter-milk cheese
cake
1
170
60-80
In cake mould 26 cm
Apple cake (Apple
pie)
1
170
100-120
2 cake moulds of 20 cm on the
wire shelf
Strudel
2
175
60-80
On baking tray
Jam-tart
2
170
30-40
In cake mould 26 cm
progress 23
TYPE OF DISH
Conventional cooking
Level
Temp
[°C]
Cooking time
[min]
Notes
Fruit cake
2
170
60-70
In cake mould 26 cm
Sponge cake (Fatless sponge cake)
2
170
35-45
In cake mould 26 cm
Christmas cake/
Rich fruit cake
2
170
50-60
In cake mould 20 cm
Plum cake
2
170
50-60
In bread tin 1)
Small cakes
3
170
20-30
On flat baking tray
Biscuits
3
150
20-30
On flat baking tray1)
Meringues
3
100
90-120
On flat baking tray
Buns
3
190
15-20
On flat baking tray1)
Choux
3
190
25-35
On flat baking tray1)
3
180
45-70
In cake mould 20 cm
1 or 2
180
40-55
Left + right in cake mould 20 cm
Cooking time
[min]
Notes
Plate tarts
Victoria sandwich
1) Preheat for 10 minutes.
BREAD AND PIZZA
TYPE OF DISH
Conventional cooking
Level
Temp
[°C]
White bread
1
190
60-70
1-2 pieces, 500 gr one piece1)
Rye bread
1
190
30-45
In bread tin
Bread rolls
2
190
25-40
6-8 rolls on flat baking tray 1)
Pizza
1
190
20-30
On deep roasting pan1)
Scones
3
200
10-20
On flat baking tray1)
Cooking time
[min]
Notes
1) Preheat for 10 minutes.
FLANS
TYPE OF DISH
Conventional cooking
Level
Temp
[°C]
Pasta flan
2
180
40-50
In mould
Vegetable flan
2
200
45-60
In mould
Quiches
1
190
40-50
In mould
Lasagne
2
200
25-40
In mould
Cannelloni
2
200
25-40
In mould
Yorkshire pudding
2
220
20-30
6 pudding mould 1)
1) Preheat for 10 minutes.
24 progress
MEAT
TYPE OF DISH
Conventional cooking
Temp
[°C]
Level
Cooking time
[min]
Notes
Beef
2
200
50-70
On wire shelf and deep roasting
pan
Pork
2
180
90-120
On wire shelf and deep roasting
pan
Veal
2
190
90-120
On wire shelf and deep roasting
pan
English roast beef
rare
2
210
44-50
On wire shelf and deep roasting
pan
English roast beef
medium
2
210
51-55
On wire shelf and deep roasting
pan
English roast beef
well done
2
210
55-60
On wire shelf and deep roasting
pan
Shoulder of pork
2
180
120-150
On deep roasting pan
Shin of pork
2
180
100-120
2 pieces on deep roasting pan
Lamb
2
190
110-130
Leg
Chicken
2
200
70-85
Whole on deep roasting pan
Turkey
1
180
210-240
Whole on deep roasting pan
Duck
2
175
120-150
Whole on deep roasting pan
Goose
1
175
150-200
Whole on deep roasting pan
Rabbit
2
190
60-80
Cut in pieces
Hare
2
190
150-200
Cut in pieces
Pheasant
2
190
90-120
Whole on deep roasting pan
Cooking time
[min]
Notes
FISH
TYPE OF DISH
Conventional cooking
Level
Temp
[°C]
Trout/Sea bream
2
190
40-55
3-4 fishes
Tuna fish/Salmon
2
190
35-60
4-6 fillets
Grilling
Preheat the empty oven for 10 minutes, before cooking.
Quantity
TYPE OF DISH
Grilling
Pieces
g
Fillet steaks
4
800
Beef steaks
4
600
Sausages
8
/
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
3
250
12-15
10-12
level
progress 25
Quantity
TYPE OF DISH
Pieces
Grilling
g
level
Cooking time in minutes
Temp.
(°C)
1st side
2nd side
Pork chops
4
600
3
250
12-16
12-14
Chicken (cut in 2)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Kebabs
4
/
3
250
10-15
10-12
Breast of chicken
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Fish Fillet
4
400
3
250
12-14
10-12
Toasted sandwiches
4-6
/
3
250
5-7
/
Toast
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
CARE AND CLEANING
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and cleaning
agent.
• To clean metal surfaces use a usual
cleaning agent
• Clean the oven interior after each use.
Thus you can remove dirt more easily
and it does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all oven accessories (with a soft
cloth with warm water and cleaning
agent) after each use and let them dry.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using an aggressive agents,
sharp edged objects or dishwasher. It
can destroy nonstick coating!
Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket.
The door gasket is around the frame of
the oven cavity. Do not use the appliance
if the door gasket is damaged. Contact
the Service Centre.
• To clean the door gasket refer to the
general information about the cleaning.
Oven lamp
Warning! Be careful! There is the risk
of electrical shock!
Before you change the oven lamp:
• Switch off the oven.
• Remove the fuses in the fuse box or
switch off the circuit breaker.
Put a cloth on the bottom of the oven
for protection of the oven light and
glass cover.
1. Turn the glass cover anti-clockwise to
remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the oven light bulb with applicable 300°C heat-resistant oven light
bulb.
Use the same oven lamp type.
4. Install the glass cover.
Oven ceiling
You can remove the heating element on the
oven ceiling to clean the oven ceiling easily.
Warning! Deactivate the appliance
before you remove the heating
element. Make sure that the appliance
is cold. There is a risk of burns!
26 progress
1. Remove the screw which holds the
heating element. At first time, use a
screwdriver.
Shelf Support Rails
Removing the shelf support rails
1. Pull the front of the shelf support rail
away from the side wall.
2. Pull the rear shelf support rail away from
the side wall and remove it.
2. Carefully pull the heating element down.
Installing the shelf support rails
Install the shelf support rails in opposite sequence.
The rounded ends of the shelf support
rails must point to the front!
At this time you can clean the oven ceiling.
Clean the oven ceiling with a soft cloth with
warm water and cleaning agent and let it
dry.
Installing the heating element
1. Install the heating element in opposite
sequence.
Make sure that the heating element is correctly installed and it does not fall down.
Cleaning the oven door
The oven door has two panels of glass. You
can remove the oven door and the internal
panel of glass to clean it.
The oven door can close if you try to
remove the internal panel of glass before you remove the oven door.
progress 27
Removing the oven door and the glass
panel
1. Open the door fully and hold the two
door hinges.
2. Lift and turn the levers on the two hinges.
3. Close the oven door to the first opening
position (halfway). Then pull forward and
remove the door from its seat.
4. Put the door on a soft cloth on a stable
surface.
5. Release the locking system to remove
the internal panel of glass.
6. Turn the two fasteners by 90° and remove them from their seats.
28 progress
7. Carefully lift (step 1) and remove (step 2)
the panel of glass.
Make sure that after the installation the surface of the glass panel frame on the
screen-printing zones is not rough when
you touch it.
Make sure that you install the internal panel
of glass in the seats correctly (refer to the illustration).
Clean the glass panel with water and soap.
Dry the glass panel carefully.
Installing the door and the glass panel
When the cleaning is completed, install the
glass panels and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
When you install the panel with a decorative
frame, make sure that the screen-printing
zone looks to the inner side of the door.
WHAT TO DO IF…
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Problem
Possible cause
The cooking zones do not operate.
The appliance does not heat
up.
Remedy
Refer to the user manual for the hob.
The appliance is deactivated.
Activate the appliance. Refer to
"Daily use".
The fuse in the fuse box is released.
Do a check of the fuse. If the
fuse is released more than one
time, contact a qualified electrician.
The oven lamp does not operate.
The oven lamp is defective.
Replace the oven lamp.
Steam and condensation settle
on the food and in the appliance.
You left the dish in the appliance for too long.
Do not let the dishes to stay in
the appliance for more than
15-20 minutes after the cooking ends.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the service
centre.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate. The rating plate is on
the front frame of the oven cavity.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
progress 29
INSTALLATION
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Building Under
Warning! Only a qualified and
competent person must do the
installation of the appliance. If you do
not contact a qualified or competent
person, the guarantee becomes invalid
if there is damage.
• Before you install the appliance, fit it with
the applicable hob from the table.
Type
Maximum power
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
540
20
560
A
570
590
B
Electrical installation
594
7
Warning! Only a qualified and
competent person must do the
electrical installation.
The manufacturer is not responsible if
you do not follow safety precautions
from chapter "Safety".
600
in
550 m
÷1
80
560
-570
00
This appliance is supplied without a main
plug and a main cable.
The cable
Cable types applicable for installation or replacement: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For the section of the cable refer to the total
power (on the rating plate) and to the table:
30 progress
Total power
Section of the cable
maximum 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
maximum 3680 W
3 x 1,5 mm²
The hearth cord (green/yellow cable) must
be 2 cm longer than phase and neutral cables (blue and brown cables).
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging material is environmentally-friendly and recyclable. Plastic
parts are marked with international abbreviations such as PE, PS, etc. Dispose of the packaging material in the
containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
progress 31
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions supplémentaires
Conseils utiles
31
34
34
35
36
36
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
En matière de protection de
l'environnement
39
42
43
44
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement cette notice d'utilisation
avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre propre sécurité et la sécurité
de votre appareil
• Pour le respect de l'environnement
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec
l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou
cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne,
afin que le nouvel utilisateur soit correctement informé du fonctionnement de celui-ci
et des avertissements s'y rapportant.
Le fabricant n'est pas responsable des
dommages liés à une mauvaise installation
ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes âgées de plus de 8 ans, ainsi que
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillées ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les
risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de
blessure.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés
de l'appareil lorsque la porte est ouverte
et pendant ou après le fonctionnement
de l'appareil. Risque de blessure ou d'invalidité permanente.
• Si l'appareil est équipé d'une fonction de
sécurité enfants ou de verrouillage des
touches (blocage des commandes) utilisez-la. Celle-ci empêche les enfants (ou
les animaux) de manipuler l'appareil accidentellement.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez pas les spécifications de cet
appareil. Vous risqueriez de vous blesser
et d'endommager l'appareil.
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance
en cours de fonctionnement.
• Mettez à l'arrêt l'appareil après chaque
utilisation.
Installation
• Ne confiez l'installation et le raccordement de l'appareil qu'à un électricien
agréé. Contactez votre service aprèsvente. Cela vise à éviter les risques de
dommages structurels ou corporels.
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si
l'appareil est endommagé, veuillez contacter votre magasin vendeur.
• Avant la première utilisation, assurezvous de bien retirer tous les emballages,
les étiquettes et les films protecteurs de
l'appareil. Ne retirez jamais la plaque signalétique. Cela peut annuler la garantie.
• Conformez-vous entièrement aux lois,
décrets, réglementations et normes en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil (réglementations de sécurité, de recyclage, de l'électricité ou du gaz etc.).
• Veillez à débrancher l'appareil au cours
de l'installation.
• Soyez prudent lorsque vous déplacez
l'appareil. En effet, il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité. Ne tirez
jamais l'appareil par la poignée.
32 progress
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• Vous devez disposer de dispositifs d'isolement appropriés : des coupe-circuits,
des fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), des disjoncteurs
différentiels et des contacteurs.
• Les dispositifs de protection doivent être
fixés de telle sorte qu'ils ne puissent pas
être retirés sans outils.
• Certaines parties du four sont électrifiées.
Veillez à ce que l'appareil soit correctement encastré et veillez à ce qu'il n'y ait
pas d'espace. Cela évite les chocs électriques, car vous ne pouvez pas toucher
accidentellement les accessoires dangereux.
• Avant l'installation, vérifiez que les dimensions de votre cuisine sont appropriées
(écartement).
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
• Respectez l'écartement minimal requis
avec les autres appareils.
• Installez l'appareil de telle sorte que sa
face arrière et l'une de ses faces latérales
soient installées contre l'appareil supérieur. Seuls d'autres meubles ayant une
hauteur identique à celle du four peuvent
être installés contre l'autre paroi latérale.
• L'appareil ne peut pas être placé sur un
socle.
• Les fours et plaques de cuisson encastrables sont équipés de connexions particulières. Pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à utiliser un appareil du même fabricant que les autres appareils.
Branchement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Les informations sur la tension se trouvent sur la plaque signalétique.
• Utilisez toujours une prise correctement
installée, protégée contre les chocs.
• Faites attention lors du raccordement
d'appareils électriques aux prises de
courant situées à proximité de l'appareil.
Veillez à ce que les câbles d'alimentation
•
•
•
•
•
électrique ne se coincent pas dans la
porte chaude de l'appareil.
L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
Ne remplacez pas ou ne changez pas le
câble d'alimentation. Contactez votre
service après-vente.
Attention à ne pas écraser ou endommager la prise (si tel est le cas) et le câble
d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
Vérifiez que la prise est accessible après
l'installation.
Ne tirez pas sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Retirez, pour ce faire, la fiche de la prise
secteur (si tel est le cas).
Utilisation
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez jamais l'appareil à des fins commerciales ou industrielles.
• Votre appareil est destiné à la cuisson
des aliments. Cela vise à éviter tout accident matériel ou corporel.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme support.
• Ne placez jamais, sur ou à proximité de
l'appareil, des produits inflammables ou
des articles imprégnés de produits inflammables et/ou des objets susceptibles
de fondre (en plastique ou en aluminium).
Risque d'explosion ou d'incendie.
• Au cours de l'utilisation, l'intérieur de
l'appareil devient chaud. Risque de brûlure. Utilisez des gants pour introduire ou
retirer les accessoires et les plats.
• Une grande prudence s'impose lors du
retrait ou de l'installation des accessoires, afin d'éviter d'endommager l'émail
du four.
• Si l'appareil est en fonctionnement, écartez-vous toujours de l'appareil avant
d'ouvrir la porte. De la vapeur brûlante
peut s'en échapper. Cette vapeur risque
de provoquer une brûlure de la peau.
• La décoloration de l'émail n'affecte pas la
performance de l'appareil. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un défaut dans le
sens de la garantie.
progress 33
• Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail :
– ne placez jamais d'ustensile, plat ou
accessoire directement sur la sole du
four et ne le recouvrez jamais de papier
aluminium (risque d'endommagement
de l'émail) ;
– ne versez jamais d'eau chaude directement dans l'appareil ;
– une fois la cuisson terminée, ne laissez
jamais d'aliments ou de plats humides
à l'intérieur de l'appareil.
• N'utilisez jamais cet appareil s'il est en
contact avec de l'eau. N'utilisez jamais
cet appareil avec les mains mouillées.
• N'exercez jamais de pression sur la porte
ouverte.
• Toutes les cuissons, même au gril, doivent être effectuées porte fermée.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage ou
intervention technique, assurez-vous que
l'appareil soit débranché électriquement
et complètement refroidi.
• Avant toute opération d'entretien, assurez-vous que l'appareil est froid. Risque
de brûlure. Les vitres risquent de se briser.
• L'appareil doit rester propre en permanence. L'accumulation de graisses ou
d'autres résidus alimentaires pourrait
provoquer un incendie.
• Veillez à nettoyer le four de façon régulière, afin que le revêtement reste en bon
état.
• Utilisez une plaque à pâtisserie profonde
pour les gâteaux très moelleux pour éviter que le jus des fruits ne produise des
taches pouvant être permanentes.
• Pour votre sécurité et celle de vos biens,
nettoyez l'appareil uniquement avec de
l'eau et un détergent doux. N'utilisez jamais de produits inflammables ou corrosifs.
• Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de
nettoyeurs à vapeur, de nettoyeurs à
haute pression, d'objets coupants, de
produits de nettoyage abrasifs, d'éponges abrasives ou de produits anti-taches.
• Si vous utilisez un vaporisateur pour
fours, respectez les consignes d'utilisation du fabricant.
• N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
de grattoirs métalliques pour nettoyer la
vitre de la porte. La surface thermo-résistante du verre intérieur risque de se briser
et d'éclater.
• Quand les vitres de la porte sont endommagées, elles perdent leur résistance et
risquent de se briser. Vous devez les
remplacer. Contactez votre service
après-vente.
• Soyez prudent lorsque vous retirez la
porte de l'appareil. La porte est lourde !
• Ne nettoyez jamais l'émail catalytique (le
cas échéant).
Risque d'incendie.
• Faites attention en ouvrant la porte. Si
vous utilisez des ingrédients contenant
de l'alcool lors d'une cuisson, un mélange d'alcool et d'air facilement inflammable peut éventuellement se former. Risque d'incendie !
• Ne manipulez pas d'objets incandescents ou provoquant des étincelles ou du
feu.
• Ne placez jamais, dans, sur ou à proximité de l'appareil, des produits inflammables ou des articles imprégnés de produits inflammables et/ou des objets susceptibles de fondre (en plastique ou en
aluminium).
Éclairage du four
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique pendant le remplacement de
l'éclairage du four. Risque de choc électrique !
• Utilisez une ampoule de puissance similaire et spécifiquement conçue pour les
appareils ménagers pour remplacer celle
usagée.
• Débranchez l'appareil électriquement
avant de remplacer l'éclairage du four.
Risque de choc électrique !
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre
appareil ne doit être effectuée que par un
professionnel qualifié. Contactez votre
service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
34 progress
Mise au rebut de l'appareil
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel
– Débranchez l'appareil du secteur.
– Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Éliminez le dispositif de verrouillage de
porte. Il empêche les enfants ou les
petits animaux de s'enfermer à l'intérieur de l'appareil. Risque d'asphyxie.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
2
3 4 5
6 7 8
9
10
11
12
13
Accessoires du four
• Grille métallique
Elle permet de poser les plats (rôtis, gratins), les moules à pâtisserie et de faire
des grillades.
1 Bandeau de commande
2 Manette de la zone de cuisson avant
gauche
3 Manette de la zone de cuisson arrière
gauche
4 Indicateur de température
5 Thermostat
6 Sélecteur de fonctions du four
7 Voyant de fonctionnement
8 Manette de la zone de cuisson arrière
droite
9 Manette de la zone de cuisson avant
droite
10 Orifices d'aération
11 Gril
12 Éclairage du four
13 Plaque signalétique
• Plateau multi-usages
Pour gâteaux et biscuits.
• Lèchefrite
Elle est utilisée pour cuire et rôtir ou recueillir le jus des grillades.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Premier nettoyage
• Retirez tous les accessoires de l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour
la première fois.
Attention N'utilisez pas de détergents
abrasifs ! Vous risqueriez
d'endommager la surface. Reportezvous au chapitre "Entretien et
nettoyage".
Préchauffage
1. Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
2. Faites fonctionner le four à vide pendant
45 minutes.
3. Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
4. Faites fonctionner le four à vide pendant
15 minutes.
Cela permet de brûler les résidus déposés
dans l'enceinte du four. Les accessoires
peuvent chauffer davantage que dans les
conditions normales d'utilisation. Au cours
de cette période, il peut se dégager une
odeur et une fumée désagréables. Ce phé-
progress 35
nomène est normal. Vérifiez que la ventilation environnante est suffisante.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la manette de commande. La manette de commande sort alors de son logement.
Activation et désactivation de l'appareil
1. Tournez la manette de sélecteur des
fonctions du four sur la fonction désirée.
2. Tournez la manette de thermostat pour
sélectionner la température désirée.
Le voyant de mise sous tension s'allume
pendant le fonctionnement de l'appareil.
Le voyant du thermostat s'allume lorsque la température du four augmente.
3. Pour désactiver l'appareil, tournez la
manette des fonctions du four et le thermostat sur la position Arrêt (« OFF »).
Zones de cuisson
Les manettes de commande des zones de cuisson vous permettent de
commander la table de cuisson installée avec le four. Pour plus d'informations sur la table de cuisson, reportezvous à la notice d'utilisation de la table
de cuisson.
Niveaux de cuisson
Manette de
commande
0
Fonction
Manette de
commande
1-9
Fonction
Niveaux de puissance
(1 = niveau de puissance minimum ; 9 = niveau de puissance maximum)
1. Tournez la manette de commande sur le
niveau de cuisson souhaité.
2. Pour terminer le processus de cuisson,
tournez la manette de commande sur la
position "0".
Utilisez la zone de cuisson à double
circuit (si votre appareil en est équipé).
Avertissement Pour sélectionner la
zone de cuisson à double circuit,
tournez la manette de la zone de
cuisson à double circuit vers la droite
(ne la tournez pas au-delà de la butée
de fin de course).
1. Tournez la manette de commande vers
la droite sur la position "9".
2. Tournez lentement la manette de comjusqu'à ce
mande sur le symbole
que vous entendiez un déclic.
Les deux zones de cuisson sont à présent activées.
3. Pour sélectionner le niveau de cuisson
souhaité, reportez-vous à "Niveaux de
cuisson".
Position Arrêt
Fonctions du four
Fonction du four
Utilisation
Position ARRÊT
Le four est à l'arrêt.
Cuisson traditionnelle
La chaleur est produite tant par l'élément chauffant supérieur que par
l'élément chauffant inférieur. Pour cuire et rôtir sur un seul niveau du
four.
Élément chauffant inférieur
La chaleur provient uniquement de la partie inférieure du four. Pour la
cuisson de gâteaux au fond croustillant.
Élément chauffant
supérieur
La chaleur provient uniquement de la partie supérieure du four. Pour
terminer la cuisson des plats.
36 progress
Fonction du four
Gril
Utilisation
Pour griller des aliments peu épais en petites quantités au centre de la
grille. Pour faire des toasts.
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ventilateur de refroidissement
Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le
ventilateur de refroidissement s'enclenche
automatiquement afin de maintenir les parois de l'appareil froides. Lorsque le four est
mis à l'arrêt, le ventilateur de refroidissement s'arrête.
pareil ou d'un composant défectueux), le
four est doté d'un thermostat de sécurité
destiné à couper l'alimentation électrique.
Le four se remet automatiquement en fonctionnement en cas de baisse de température.
Thermostat de sécurité
Afin d'éviter tout risque de surchauffe (résultant d'une utilisation incorrecte de l'ap-
CONSEILS UTILES
• Le four dispose de quatre niveaux de
gradins. Comptez les niveaux de gradins
à partir du bas de l'appareil.
• L'appareil est doté d'un système spécial
qui permet à l'air de circuler et qui recycle perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant
ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants
à l'extérieur. Le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont donc réduits au minimum.
• De l'humidité peut se déposer dans l'enceinte de l'appareil ou sur les vitres de la
porte. Ce phénomène est normal. Veillez
à reculer un peu lorsque vous ouvrez la
porte du four en fonctionnement. Pour diminuer la condensation, faites fonctionner l'appareil 10 minutes avant d'enfourner vos aliments.
• Essuyez la vapeur avant et après l'utilisation de l'appareil.
• Ne placez jamais d'aluminium ou tout autre ustensile, plat et accessoire directement en contact avec le bas de votre
four (sole). Ceci entraînerait une détérioration de l'émail et modifierait les résultats de cuisson.
Cuisson de gâteaux
• Pour cuire les gâteaux, réglez la température entre 150 et 200 °C.
• Préchauffez le four pendant environ 10
minutes avant la cuisson.
• N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
• Si vous enfournez simultanément deux
plaques de cuisson, laissez un gradin libre entre les deux.
Cuisson de la viande et du poisson
• Nous vous conseillons de rôtir les viandes et les poissons au four seulement à
partir d'un poids de 1 kg. Des rôtis d'un
poids inférieur risquent de sécher en
cours de cuisson.
• Pour préparer des rôtis tendres et moelleux, réglez la température entre 200 et
250 °C.
• En revanche, pour les viandes blanches,
les volailles et les poissons, réglez la température entre 150 et 175 °C.
• Utilisez une lèchefrite pour éviter que les
sucs et les graisses des aliments qui
s'égouttent laissent des taches indélébiles.
• Laissez reposer la viande pendant environ 15 minutes avant de la couper pour
la laisser s'imbiber de jus.
• Pour réduire la formation de fumées dans
le four, versez un peu d'eau dans la lèchefrite. Versez un peu d'eau à plusieurs
reprises pour empêcher que de la condensation ne se forme.
Temps de cuisson
Les temps de cuisson varient en fonction
de la composition, des ingrédients et de la
progress 37
quantité de liquide que contient chaque
plat.
Surveillez toujours l'appareil pendant son
fonctionnement. Annotez les meilleurs ré-
glages (niveau de cuisson, temps de cuisson, etc.) en fonction des ustensiles et des
recettes lors de vos expériences de cuisson.
Tableau de référence pour rôtir et cuire
GÂTEAUX
Cuisson traditionnelle
Temps de
cuisson
[min]
Remarques
170
45-60
Dans un moule à gâteau
170
24-34
Dans un moule à gâteau
1
170
60-80
Dans un moule à gâteaux de 26
cm
Tarte aux pommes
1
170
100-120
2 moules à gâteaux de 20 cm sur
la grille
Strudel
2
175
60-80
sur plaque à pâtisserie
Tarte à la confiture
2
170
30-40
Dans un moule à gâteaux de 26
cm
Gâteau aux fruits
2
170
60-70
Dans un moule à gâteaux de 26
cm
Génoise (gâteau
sans matières grasses)
2
170
35-45
Dans un moule à gâteaux de 26
cm
Gâteau de Noël/gâteau riche aux fruits
2
170
50-60
Dans un moule à gâteaux de 20
cm
Gâteau aux prunes
2
170
50-60
Dans un moule à pain 1)
TYPE DE PLAT
Gradin
Temp
[°C]
Pâte à gâteau
2
Pâte sablée
2
Gâteau au fromage
blanc au babeurre
3
170
20-30
Sur plateau multi-usages
Biscuits
3
150
20-30
Sur plateau multi-usages 1)
Meringues
3
100
90-120
Sur plateau multi-usages
Petits pains
3
190
15-20
Sur plateau multi-usages 1)
Choux
3
190
25-35
Sur plateau multi-usages 1)
Tourtes
3
180
45-70
Dans un moule à gâteaux de 20
cm
1 ou 2
180
40-55
Gauche + droit dans un moule à
gâteaux de 20 cm
Sandwich Victoria
1) Pré-chauffez pendant 10 minutes.
PAIN ET PIZZA
TYPE DE PLAT
Cuisson traditionnelle
Temps de
cuisson [min]
Remarques
190
60-70
1 - 2 unités, 500 g par unité1)
190
30-45
Dans un moule à pain
Gradin
Temp
[°C]
Pain blanc
1
Pain de seigle
1
38 progress
TYPE DE PLAT
Cuisson traditionnelle
Temps de
cuisson [min]
Remarques
Gradin
Temp
[°C]
Petits pains
2
190
25-40
6-8 petits pains sur plateau multiusages 1)
Sole Pulsée
1
190
20-30
Dans le plat profond1)
Scones
3
200
10-20
Sur plateau multi-usages 1)
Temps de
cuisson
[min]
Remarques
1) Pré-chauffez pendant 10 minutes.
FLANS-gratins
TYPE DE PLAT
Cuisson traditionnelle
Gradin
Temp
[°C]
Gratin de pâtes
2
180
40-50
Dans un moule
Gratin de légumes
2
200
45-60
Dans un moule
Quiche
1
190
40-50
Dans un moule
Lasagnes
2
200
25-40
Dans un moule
Cannelloni
2
200
25-40
Dans un moule
Yorkshire pudding
2
220
20-30
6 moules à pouding1)
Temps de
cuisson
[min]
Remarques
1) Pré-chauffez pendant 10 minutes.
VIANDES
TYPE DE PLAT
Cuisson traditionnelle
Gradin
Temp
[°C]
Bœuf
2
200
50-70
Sur la grille de four et au-dessus
de la lèchefrite
Porc
2
180
90-120
Sur la grille de four et au-dessus
de la lèchefrite
Viande de veau
2
190
90-120
Sur la grille de four et au-dessus
de la lèchefrite
Roastbeef anglais,
saignant
2
210
44-50
Sur la grille de four et au-dessus
de la lèchefrite
Roastbeef anglais
cuit à point
2
210
51-55
Sur la grille de four et au-dessus
de la lèchefrite
Roastbeef anglais
bien cuit
2
210
55-60
Sur la grille de four et au-dessus
de la lèchefrite
Épaule de porc
2
180
120-150
Sur la lèchefrite
Jarret de porc
2
180
100-120
2 morceaux sur la lèchefrite
Agneau
2
190
110-130
gigot
Poulet
2
200
70-85
Entier sur la lèchefrite
Dinde
1
180
210-240
Entier sur la lèchefrite
Canard
2
175
120-150
Entier sur la lèchefrite
progress 39
TYPE DE PLAT
Cuisson traditionnelle
Temps de
cuisson
[min]
Remarques
Gradin
Temp
[°C]
Oie
1
175
150-200
Entier sur la lèchefrite
Lapin
2
190
60-80
En morceaux
lièvre
2
190
150-200
En morceaux
Faisan
2
190
90-120
Entier sur la lèchefrite
Temps de
cuisson [min]
Remarques
POISSON
TYPE DE PLAT
Cuisson traditionnelle
Gradin
Temp
[°C]
Truite/Daurade
2
190
40-55
3-4 poissons
Thon/saumon
2
190
35-60
4-6 filets
Cuisson au gril
Préchauffez le four à vide pendant environ 10 minutes, avant la cuisson.
Quantité
TYPE DE PLAT
Cuisson au gril
Temps de cuisson en
minutes
Pièces
g
Niveau de
gradin
Temp.
(°C)
1er côté
2ème côté
Steaks dans le filet
4
800
3
250
12-15
12-14
Biftecks
4
600
3
250
10-12
6-8
Saucisses
8
/
3
250
12-15
10-12
Côtelettes de porc
4
600
3
250
12-16
12-14
Poulet (coupé en
deux)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Brochettes
4
/
3
250
10-15
10-12
Blanc de poulet
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburgers
6
600
3
250
20-30
Filets de poisson
4
400
3
250
12-14
Sandwichs toastés
4-6
/
3
250
5-7
10-12
/
Toasts
4-6
/
3
250
2-4
2-3
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
• Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionné d'eau savonneuse.
• Utilisez les produits spécifiques vendus
dans le commerce pour l'entretien des
surfaces en métal.
• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Les salissures s'éliminent alors plus
facilement et ne risquent pas de brûler.
40 progress
• En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits spécifiques
pour four.
• Lavez tous les accessoires du four avec
un chiffon doux humide additionné d'eau
savonneuse après chaque utilisation et
séchez-les.
• Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les nettoyez pas avec des produits agressifs, des objets pointus, ou en
lave-vaisselle. Vous risqueriez de détruire
le revêtement anti-adhérent !
Nettoyez le joint d'étanchéité de la
porte
• Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité
de la porte. Le joint d'étanchéité de la
porte est posé sur l'encadrement de la
cavité du four. N'utilisez pas l'appareil si
le joint d'étanchéité de la porte est endommagé. Prenez contact avec le service après-vente.
• Pour le nettoyage du joint d'étanchéité
de la porte, consultez les informations
générales concernant le nettoyage.
Vérifiez que l'appareil est froid. Risque
de brûlure !
1. Retirez la vis qui attache la résistance.
La première fois, utilisez un tournevis.
2. Tirez doucement la résistance vers le
bas.
Éclairage du four
Avertissement Attention ! Risque de
choc électrique !
Avant de remplacer l'éclairage du four :
• Mettez le four à l'arrêt.
• Retirez les fusibles de la boîte à fusibles
ou coupez le disjoncteur.
Placez un chiffon sur la sole du four
afin de protéger l'ampoule du four et le
cache en verre.
1. Retirez le diffuseur en verre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
2. Nettoyez-le.
3. remplacez l'ampoule du four par une
ampoule résistant à une chaleur pouvant atteindre les 300 °C.
Utilisez le même type d'ampoule pour
four.
4. Replacez le diffuseur en verre.
Voûte du four
Vous pouvez retirer la résistance de la voûte du four pour nettoyer la voûte facilement.
Avertissement Mettez à l'arrêt
l'appareil avant de retirer la résistance.
Vous pouvez à présent nettoyer la voûte
du four.
Pour ce faire, utilisez un chiffon doux humidifié d'eau tiède savonneuse, rincez et séchez.
Remontage de la résistance
1. Pour remonter la résistance, procédez
dans le sens inverse du retrait.
Assurez-vous que la résistance est correctement installée et ne tombe pas.
progress 41
Glissières
Retrait des glissières
1. Ecartez l'avant de la glissière de la paroi
latérale.
2. Ecartez l'arrière de la glissière de la paroi latérale et retirez-la.
Remontage des glissières
Pour remonter les glissières, procédez dans
le sens inverse du retrait.
Les extrémités arrondies des glissières
doivent être orientées vers l'avant !
Nettoyage de la porte du four
La porte du four est dotée de deux panneaux vitrés. Vous pouvez retirer la porte du
four ainsi que les panneaux internes vitrés
afin de les nettoyer.
Si vous tentez d'extraire les vitres internes sans avoir au préalable retiré la
porte du four, celle-ci peut se refermer
brusquement.
Retrait de la porte du four et de la vitre
1. Ouvrez entièrement la porte et tenez les
deux charnières.
2. Soulevez les leviers sur les 2 charnières
et basculez-les vers l'avant.
3. Fermez la porte du four jusqu’à la première position d’ouverture (à mi-chemin). Tirez la porte vers l'avant et retirezla de son logement.
42 progress
4. Déposez la porte sur un support stable
non abrasif, par exemple sur une table
recouverte d'un tissu doux, afin d'éviter
tous risques de rayure.
5. Désengagez le système de verrouillage
afin de retirer les vitres internes.
6. Faites pivoter les deux fixations sur 90°
et retirez-les de leurs logements.
7. Soulever avec précaution (étape 1), puis
sortir (étape 2) le panneau vitré.
Lavez le panneau interne en verre avec un
chiffon humidifié d'eau savonneuse. Séchez
soigneusement le panneau vitré.
Réinstallation de la porte et du
panneau vitré
Une fois le nettoyage terminé, replacez les
panneaux internes vitrés et la porte du four.
Répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre
inverse.
Après avoir installé le panneau vitré avec
motif d'encadrement décoratif, vérifiez que
la zone décorée est tournée vers la paroi interne de la porte. Après l'installation, vérifiez
que la surface de la zone décorée est lisse
au toucher (le côté rugueux doit être de
l'autre côté).
Veillez à poser correctement le panneau interne vitré dans son logement respectif (voir
l'illustration).
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
progress 43
Anomalie
Cause possible
Les zones de cuisson ne fonctionnent pas.
Solution
Consultez la notice d'utilisation de la table de cuisson.
L'appareil est désactivé.
Mettez en fonctionnement l'appareil. Reportez-vous au chapitre « Usage quotidien ».
Le fusible dans la boîte à fusibles a fondu.
Vérifiez le fusible. Si les fusibles
disjonctent plusieurs fois, faites
appel à un électricien agréé.
L'éclairage du four ne fonctionne pas.
L'éclairage du four est défectueux.
Remplacez l'ampoule du four.
De la vapeur et de la condensation se déposent sur les aliments et dans l'enceinte du
four.
Le plat est resté trop longtemps dans l'appareil.
Une fois la cuisson terminée,
ne laissez pas les plats dans le
four plus de 15 à 20 minutes.
L'appareil ne chauffe pas.
Si l'anomalie persiste, contactez votre service après-vente.
Les informations nécessaires pour le service après-vente figurent sur la plaque signa-
létique. Celle-ci se trouve sur l'encadrement
avant de la cavité du four.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Numéro du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Installation de l'appareil
• Avant d'installer l'appareil, adaptez-le
avec la table de cuisson correspondante
indiquée dans le tableau.
Puissance maximum
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
594
7
Type
PEM 6000 E
560
570
Avertissement L'installation de
l'appareil doit être réalisée par un
professionnel qualifié. Si vous ne
contactez pas un professionnel qualifié,
les éventuels dommages dus à une
mauvaise installation ne seront pas
couverts par la garantie.
540
20
590
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
44 progress
Installation électrique
Avertissement Le branchement
électrique doit être confié à un
électricien qualifié.
600
in
550 m
560
00
÷1
80
-570
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité.
L'appareil est fourni sans câble d'alimentation électrique, ni prise.
Câble d'alimentation
Types de câbles applicables pour l'installation ou le remplacement: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Pour la section du câble, consultez la puissance totale (sur la plaque signalétique) et
le tableau :
Puissance totale
Section du câble
maximum 1 380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2 300 W
3 x 1 mm²
maximum 3 680 W
3 x 1,5 mm²
Le fil de masse (fil jaune/vert) doit faire 2 cm
de plus que les fils de phase et le neutre (fils
bleu et marron).
A
B
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
progress 45
Emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus dans le respect de l'environnement
et sont recyclables. Les pièces en plastique sont marquées des abréviations
internationales telles que PE, PS, etc.
Eliminez les emballages dans les conteneurs de la commune prévus à cet
effet.
46 progress
INHALT
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Vor der ersten Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Zusatzfunktionen
46
49
49
50
51
Praktische Tipps und Hinweise
51
Reinigung und Pflege
54
Was tun, wenn …
57
Montage
58
Umwelttipps
59
Änderungen vorbehalten
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Installation und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre persönliche Sicherheit und die
Sicherheit Ihres Eigentums.
• Im Interesse der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in
der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie
dieses anderswo aufstellen oder verkaufen.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine inkorrekte Installation und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und Unkenntnis verwendet werden, wenn
sie in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und sie die mit ihm
verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungs- oder Verletzungsgefahr.
• Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät
fern, wenn die Tür geöffnet ist oder wenn
das Gerät in Betrieb ist. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr oder Gefahr einer
dauerhaften Behinderung.
• Verfügt das Gerät über eine Kindersicherung oder Tastensperre, machen Sie davon Gebrauch. Damit wird verhindert,
dass Kinder oder Tiere das Gerät unbeabsichtigt in Betrieb nehmen.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Ver-
letzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie nach jedem Gebrauch das
Gerät aus.
Montage
• Das Gerät darf nur von einem zugelassenen Elektriker montiert und angeschlossen werden. Wenden Sie sich dazu an einen zugelassenen Kundendienst, damit
Geräteschäden oder Verletzungen vermieden werden.
• Sicherstellen, dass das Gerät beim
Transport nicht beschädigt wurde. Ein
beschädigtes Gerät nicht anschließen.
Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller.
• Vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Auflagen entfernen. Das Typenschild nicht
entfernen. Dies könnte zum Ausschluss
der Gewährleistung führen.
• Die im Einsatzland des Geräts geltenden
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Normen sind einzuhalten (Sicherheitsund Recyclingbestimmungen, Sicherheitsregeln für Elektro- oder Gasgeräte
usw.).
• Sicherstellen, dass das Gerät während
der Montage vom Stromnetz getrennt ist.
• Vorsicht beim Transport. Das Gerät ist
schwer. Stets Sicherheitshandschuhe
verwenden. Das Gerät nicht am Handgriff
ziehen.
• Die elektrische Installation muss eine
Trennvorrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trennvorrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
progress 47
• Geeignete Trenneinrichtungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen
(Schraubsicherungen müssen aus dem
Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
• Gemäß den bestehenden Vorschriften
müssen alle Teile, die den Berührungsschutz gewährleisten, so befestigt sein,
dass sie nicht ohne Werkzeug abgenommen werden können.
• Einige Teile des Geräts sind stromführend. Das Küchenmöbel muss auf allen
Seiten mit dem Gerät abschließen und es
darf kein Freiraum bleiben. Dies verhindert die Gefahr eines Stromschlags, da
stromführende Teile nicht versehentlich
berührt werden können.
• Die Einbaumöbel bzw. die Einbaunische,
in die das Gerät eingebaut werden soll,
müssen geeignete Abmessungen aufweisen.
• Sicherstellen, dass das Gerät unter und
an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten sind einzuhalten.
• Das Gerät mit der Rückseite und mit einer Seite an höheren Geräten aufstellen.
Die andere Seite muss gegen Geräte mit
gleicher Höhe platziert werden.
• Das Gerät kann nicht auf einem Sockel
aufgestellt werden.
• Einbaubacköfen und Einbaukochfelder
sind mit einem speziellen Anschlusssystem ausgestattet. Um eine Beschädigung
des Geräts zu vermeiden, ein Gerät nur
zusammen mit Geräten desselben Herstellers verwenden.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Haushaltsstromversorgung entsprechen.
• Informationen zur Spannungsversorgung
finden Sie auf dem Typenschild.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie beim Anschließen von Elektrogeräten an Steckdosen darauf, dass
die Anschlussleitungen die heiße Geräte-
•
•
•
•
•
tür nicht berühren und nicht in deren Nähe kommen.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckerleisten oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.
Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst
das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
Achten Sie darauf, den Netzstecker (sofern zutreffend) und das Netzkabel hinter
dem Gerät nicht zu quetschen oder zu
beschädigen.
Wählen Sie einen Netzanschluss, der
auch nach der Installation des Gerätes
noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, sondern immer am Netzstecker (sofern zutreffend).
Gebrauch
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im
Haushalt bestimmt. Nicht für gewerbliche
oder industrielle Zwecke verwenden.
• Das Gerät ist ausschließlich für die haushaltsübliche Zubereitung von Speisen bestimmt. So werden Verletzungen von
Personen oder Schäden am Eigentum
vermieden.
• Das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche verwenden.
• Keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, und/oder schmelzbare Gegenstände (aus Kunststoff oder
Aluminium) in das Gerät, nicht in die Nähe oder auf das Gerät stellen. Es besteht
Explosions- oder Brandgefahr.
• Bei Betrieb wird der Backofeninnenraum
heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr
Zum Anfassen des Zubehörs und der
Töpfe wärmeisolierende Handschuhe
verwenden.
• Das Zubehör vorsichtig entfernen oder
einsetzen, um die Emailbeschichtung
nicht zu beschädigen.
• Beim Öffnen der Backofentür während
des Betriebs in sicherer Entfernung zum
Gerät stehen. Es kann heißer Dampf austreten. Es besteht Verbrennungsgefahr.
• Verfärbungen der Emailbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung
48 progress
•
•
•
•
des Geräts und stellen keinen Mangel im
Sinne des Gewährleistungsrechtes dar.
Um eine Beschädigung oder die Verfärbung der Emailbeschichtung zu vermeiden:
– Stellen Sie keine Gegenstände direkt
auf den Backofenboden und bedecken
Sie diesen nicht mit Alufolie.
– Stellen Sie kein heißes Wasser direkt in
das Gerät.
– Lassen Sie nach dem Abschalten des
Geräts kein feuchtes Geschirr oder
feuchte Speisen im Backofeninnenraum stehen.
Das Gerät nicht benutzen, wenn es mit
Wasser in Kontakt ist. Das Gerät nicht
mit nassen Händen bedienen.
Keinen Druck auf die geöffnete Gerätetür
ausüben.
Auch beim Grillen die Backofentür stets
geschlossen halten.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät aus und trennen Sie es von
der Stromversorgung.
• Vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass das Gerät abgekühlt ist. Es besteht Verbrennungsgefahr. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben
brechen.
• Halten Sie das Gerät jederzeit sauber.
Ablagerungen von Fett oder Lebensmittelresten können einen Brand auslösen.
• Eine regelmäßige Reinigung verhindert
den vorzeitigen Verschleiß des Oberflächenmaterials.
• Verwenden Sie für sehr feuchte Kuchen
ein tiefes Backblech, um bleibende
Fruchtsaftflecken zu vermeiden.
• Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser
und einer Seifenlösung. Dies dient Ihrer
persönlichen Sicherheit und der Sicherheit Ihres Eigentums. Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger,
scharfen Gegenständen, Scheuermitteln,
Scheuerschwämmen aus Stahlwolle und
Fleckenentfernern.
• Falls Sie ein Backofenspray verwenden,
beachten Sie bitte unbedingt die Angaben des Herstellers.
• Reinigen Sie die Glastür nicht mit Scheuermitteln oder Metallschabern. Die hitzebeständige Oberfläche der inneren Glasscheibe kann beschädigt werden und
zerspringen.
• Wenn die Türglasscheiben beschädigt
sind, werden sie brüchig und können zerspringen. Sie müssen ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Gehen Sie beim Aushängen der Tür vorsichtig vor. Die Tür ist schwer!
• Reinigen Sie nicht die katalytische Emailbeschichtung (falls vorhanden).
Brandgefahr
• Öffnen Sie die Tür vorsichtig. Bei der Verwendung von Zutaten, die Alkohol enthalten, kann ein Alkohol-Luftgemisch entstehen. Es besteht Brandgefahr.
• Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf,
dass keine Funken oder offenen Flammen in die Nähe des Geräts gelangen.
• Keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, und/oder schmelzbare Gegenstände (aus Kunststoff oder
Aluminium) in das Gerät, in die Nähe des
Gerätes oder auf das Gerät stellen.
Backofenlampe
• Die Leuchtmittel in diesem Gerät sind
Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie können nicht zur
vollständigen oder teilweisen Beleuchtung von Zimmern in Privatgebäuden verwendet werden.
• Falls das Leuchtmittel ausgewechselt
werden muss, setzen Sie eine Lampe mit
derselben Leistung ein, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Backofenlampe
austauschen. Es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags!
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an
dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Kundendienst.
• Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.
progress 49
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder
Sachschäden zu vermeiden:
– Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
– Entsorgen Sie die Türverriegelung. Damit wird verhindert, dass Kinder oder
kleine Tiere im Gerät eingeschlossen
werden können. Es besteht Erstickungsgefahr.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Allgemeine Übersicht
1
2
3 4 5
6 7 8
9
10
11
12
13
Backofenzubehör
• Kombirost
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten
• Backblech
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bedienfeld
Knopf der vorderen linken Kochzone
Knopf der hinteren linken Kochzone
Temperaturkontrolllampe
Temperaturwahlknopf
Backofen-Einstellknopf
Betriebs-Kontrolllampe
Knopf der hinteren rechten Kochzone
Knopf der vorderen rechten Kochzone
Lüftungsöffnungen
Grill
Backofenlampe
Typenschild
Für Kuchen und Plätzchen
• Fettpfanne
Zum Backen und Braten oder zum Auffangen von austretendem Fett.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Erstes Reinigen
• Entfernen Sie alle Teile aus dem Gerät.
• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten
Benutzung.
Vorsicht! Verwenden Sie keine
Scheuermittel! Die Oberfläche kann
beschädigt werden. Weitere
Informationen finden Sie im Kapitel
"Reinigung und Pflege".
Aufheizen
1. Stellen Sie die Funktion
und die
Höchsttemperatur ein.
2. Heizen Sie den leeren Backofen 45 Minuten lang auf.
3. Stellen Sie die Funktion
und die
Höchsttemperatur ein.
4. Heizen Sie den leeren Backofen 15 Minuten lang auf.
Dabei verbrennen alle eventuellen Rückstände an den Oberflächen des Backofeninnenraumes. Das Zubehör kann heißer
werden als beim normalen Gebrauch. Außerdem kann es dabei zu Geruchs- und
50 progress
Rauchentwicklung kommen. Das ist normal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Drücken Sie zum Benutzen des Geräts den
versenkbaren Schalter. Der Schalter kommt
dann heraus.
Ein- und Ausschalten des Geräts
1. Drehen Sie den Schalter für die Backofenfunktionen auf eine Backofenfunktion.
2. Drehen Sie den Temperaturwahlschalter
auf die gewünschte Temperatur.
Die Betriebs-Kontrolllampe leuchtet, solange der Backofen in Betrieb ist.
Die Temperaturkontrolllampe leuchtet,
solange die Backofentemperatur ansteigt.
3. Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie
die Schalter für die Backofenfunktionen
und die Temperatur auf Aus.
Kochzonen
Mit den Schaltern für die Kochzonen
bedienen Sie das Kochfeld, das Sie zusammen mit dem Backofen installiert
haben. Weitere Informationen finden
Sie in der Gebrauchsanweisung des
Kochfelds.
Kochstufen
Schalter
0
1-9
Funktion
Position Aus
Kochstufen
(1 = niedrigste, 9 = höchste
Temperatureinstellung)
1. Drehen Sie den Schalter auf die gewünschte Kochstufe.
2. Drehen Sie den Schalter auf die Position
"0", um den Kochvorgang zu beenden.
Verwendung der Zweikreis-Kochzone
(falls vorhanden)
Warnung! Drehen Sie den ZweikreisKochzonenschalter nach rechts (aber
nicht über die Endposition hinaus), um
die Zweikreis-Kochzone einzuschalten.
1. Drehen Sie den Schalter nach rechts in
Position "9".
2. Drehen Sie den Schalter langsam in Po, bis ein Klicken zu hören ist.
sition
Damit ist die Zweikreis-Kochzone eingeschaltet.
3. Stellen Sie die gewünschte Kochstufe
wie unter "Kochstufen" erläutert ein.
Backofenfunktionen
Backofenfunktion
Anwendung
Position AUS
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Ober-/Unterhitze
Die Hitze kommt von den Heizelementen oben und unten im Backofen. Zum Backen und Braten auf einer Ebene.
Unterhitze
Die Hitze kommt nur von unten. Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden.
Oberhitze
Die Hitze kommt nur von oben. Zum Bräunen bereits fertiger Gerichte.
Rost
Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen in der Mitte des
Rostes. Zum Toasten.
progress 51
ZUSATZFUNKTIONEN
Kühlgebläse
Wenn das Gerät in Betrieb ist, schaltet sich
das Kühlgebläse automatisch ein, um die
Geräteoberfläche zu kühlen. Wenn Sie das
Gerät ausschalten, stoppt das Kühlgebläse.
defekte Bestandteile) zu vermeiden, ist der
Backofen mit einem Sicherheits-Thermostat
ausgestattet, der die Stromversorgung unterbricht. Die Wiedereinschaltung des Ofens
erfolgt automatisch bei Temperaturabfall.
Sicherheits-Thermostat
Um eine gefährliche Überhitzung (durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
• Der Backofen hat vier Einsatzebenen. Sie
werden von unten nach oben gezählt.
• Das Gerät ist mit einem speziellen System ausgestattet, das die Luft umwälzt
und den Dampf kontinuierlich rückführt.
Das Garen mit Dampf macht Ihre Speisen innen weich und außen knusprig. Die
Garzeit und der Energieverbrauch verringern sich auf ein Minimum.
• Es kann sich Feuchtigkeit im Gerät oder
an den Glastüren niederschlagen. Das ist
normal. Stellen Sie sich stets in sicherer
Entfernung zum Gerät, wenn Sie die Tür
während des Betriebs öffnen. Heizen Sie
das Gerät 10 Minuten vor, um die Kondensation zu verringern.
• Wischen Sie die Feuchtigkeit nach jedem
Gebrauch ab.
• Stellen Sie keine Gegenstände direkt auf
den Backofenboden und bedecken Sie
die Bauteile nicht mit Alu-Folie, da sonst
das Garergebnis beeinflusst und die
Emailbeschichtung beschädigt werden
könnte.
Garen von Fleisch und Fisch
• Garen oder braten Sie kein Fleisch mit einem Gewicht unter 1 kg. Das Garen in zu
kleinen Mengen trocknet das Fleisch aus.
• Stellen Sie die Temperatur für zartes rotes Fleisch, das außen gar und innen saftig sein soll auf 200 °C - 250 °C.
• Helles Fleisch, Geflügel, und Fisch erfordern dagegen eine Temperatur zwischen
150°C und 175°C.
• Verwenden Sie bitte zum Garen von sehr
fetten Speisen die Fettpfanne, um den
Backofen vor Spritzern zu schützen, die
dauerhaft einbrennen könnten.
• Lassen Sie den Braten vor dem Anschneiden mindestens 15 Minuten stehen, damit der Fleischsaft nicht ausfließen kann.
• Geben Sie etwas Wasser in die Fettpfanne, um eine zu hohe Rauchbildung im
Backofen beim Braten zu vermeiden. Um
die Rauchbildung zu vermindern, empfiehlt es sich, immer wieder ein wenig
Wasser dazuzugeben.
Kuchenbacken
• Die optimale Temperatur zum Backen
von Kuchen liegt zwischen 150 °C und
200 °C.
• Heizen Sie den leeren Backofen vor dem
Backen etwa 10 Minuten vor.
• Öffnen Sie die Backofen-Tür nicht, bevor
3/4 der Backzeit abgelaufen ist.
• Werden zwei Backbleche gleichzeitig in
den Backofen eingeschoben, muss zwischen den Blechen eine Einsatzebene frei
gelassen werden.
Garzeiten
Die Garzeiten hängen von der Art, Menge
und Konsistenz des Gargutes ab.
Überprüfen Sie die Leistung zu Beginn des
Garens. Finden Sie die besten Einstellungen
(Heizstufe, Garzeit usw.) für Ihre Brat- und
Backformen und Ihre persönlichen Rezepte
und Mengen heraus, wenn Sie das Gerät
benutzen.
52 progress
Back- und Brattabelle
KUCHEN
Ober-/Unterhitze
Ebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Anmerkungen
Rührteig
2
170
45-60
Kuchenform
Mürbeteig
2
170
24-34
Kuchenform
Buttermilch-Käsekuchen
1
170
60-80
Kuchenform, 26 cm
Apfelkuchen
1
170
100-120
2 Kuchenformen, 20 cm, auf dem
Rost
Strudel
2
175
60-80
Backblech
Marmeladenkuchen
2
170
30-40
Kuchenform, 26 cm
Früchtekuchen
2
170
60-70
Kuchenform, 26 cm
Biskuitkuchen (Biskuit ohne Butter)
2
170
35-45
Kuchenform, 26 cm
Stollen/üppiger
Früchtekuchen
2
170
50-60
Kuchenform, 20 cm
Rosinenkuchen
2
170
50-60
Brotform 1)
Kleingebäck
3
170
20-30
Backblech
Gebäck
3
150
20-30
Backblech1)
Baiser
3
100
90-120
Backblech
Rosinenbrötchen
3
190
15-20
Backblech1)
Brandteig
3
190
25-35
Backblech1)
3
180
45-70
Kuchenform, 20 cm
1 oder 2
180
40-55
Links + rechts, Kuchenform, 20
cm
GERICHT
Törtchen
Englischer Sandwichkuchen à la
Victoria
1) 10 Minuten vorheizen.
BROT UND PIZZA
Ober-/Unterhitze
Ebene
Temperatur
[°C]
Garzeit [Min.]
Anmerkungen
Weißbrot
1
190
60-70
1-2 Stück, 500 g pro Stück1)
Roggenbrot
1
190
30-45
Brotform
Brötchen
2
190
25-40
6-8 Brötchen auf dem Backblech
GERICHT
1)
Pizza
1
190
20-30
Fettpfanne1)
Mürbeteigplätzchen
3
200
10-20
Backblech1)
1) 10 Minuten vorheizen.
progress 53
AUFLÄUFE
Ober-/Unterhitze
Ebene
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Anmerkungen
Nudelauflauf
2
180
40-50
Form
Gemüseauflauf
2
200
45-60
Form
Quiche
1
190
40-50
Form
Lasagne
2
200
25-40
Form
Cannelloni
2
200
25-40
Form
Yorkshire-Pudding
2
220
20-30
6 Puddingformen 1)
Temperatur
[°C]
Garzeit
[Min.]
Anmerkungen
GERICHT
1) 10 Minuten vorheizen.
FLEISCH
Ober-/Unterhitze
GERICHT
Ebene
Rindfleisch
2
200
50-70
Rost und Fettpfanne
Schweinefleisch
2
180
90-120
Rost und Fettpfanne
Kalbfleisch
2
190
90-120
Rost und Fettpfanne
Roastbeef, englisch,
rosa
2
210
44-50
Rost und Fettpfanne
Roastbeef, englisch,
medium
2
210
51-55
Rost und Fettpfanne
Roastbeef, englisch,
durchgebraten
2
210
55-60
Rost und Fettpfanne
Schweineschulter
2
180
120-150
Fettpfanne
Schweinshaxe
2
180
100-120
2 Stück in Fettpfanne
Lammfleisch
2
190
110-130
Keule
Hähnchen
2
200
70-85
ganz, Fettpfanne
Truthahn/Pute
1
180
210-240
ganz, Fettpfanne
Ente
2
175
120-150
ganz, Fettpfanne
Gans
1
175
150-200
ganz, Fettpfanne
Kaninchen
2
190
60-80
zerlegt
Hase
2
190
150-200
zerlegt
Fasan
2
190
90-120
ganz, Fettpfanne
FISCH
Ober-/Unterhitze
Ebene
Temperatur
[°C]
Garzeit [Min.]
Anmerkungen
Forelle/Seebrasse
2
190
40-55
3-4 Fische
Thunfisch/Lachs
2
190
35-60
4-6 Filets
GERICHT
54 progress
Grillen
Heizen Sie den leeren Backofen immer
10 Minuten lang vor.
Menge
GERICHT
Grillen
Garzeit in Minuten
Stück
g
Einsatzebene
Temp.
(°C)
1. Seite
2. Seite
Filetsteaks
4
800
3
250
12-15
12-14
Beefsteaks
4
600
3
250
10-12
6-8
Würstchen
8
/
3
250
12-15
10-12
Schweinskotelett
4
600
3
250
12-16
12-14
Hähnchen (in zwei
Hälften)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Spieße
4
/
3
250
10-15
10-12
Hähnchenbrustfilet
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
Fischfilets
4
400
3
250
12-14
Belegte Toastbrote
4-6
/
3
250
5-7
/
Toast
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die
Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei
stärkehaltigen Produkten, eine
10-12
gesundheitliche Gefährdung durch
Acrylamid verursachen. Daher empfehlen
wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen
zu garen und die Speisen nicht zu stark zu
bräunen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
• Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel
an und reinigen Sie damit die Vorderseite
des Geräts.
• Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie den Innenraum des Backofens nach jedem Gebrauch. Auf diese
Weise lassen sich Verschmutzungen
leicht entfernen und es brennt nichts ein.
• Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit speziellen Backofenreinigern.
• Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle
Zubehörteile mit einem weichen Tuch,
das mit warmem Wasser und Reinigungsmittel angefeuchtet wurde, und lassen Sie sie trocknen.
• Reinigen Sie Zubehörteile mit Antihaftbeschichtung nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, scharfkantigen Gegenstän-
den oder im Geschirrspüler. Die Antihaftbeschichtung kann zerstört werden!
Reinigung der Türdichtung
• Prüfen Sie regelmäßig die Türdichtung.
Die Türdichtung befindet sich im Rahmen
des Backinnenraums. Nehmen Sie das
Gerät nicht in Betrieb, wenn die Türdichtung beschädigt ist. Wenden Sie sich
hierzu an den Kundendienst.
• Für die Reinigung der Türdichtung lesen
Sie bitte in den allgemeinen Informationen zur Reinigung nach.
Backofenlampe
Warnung! Bitte vorsichtig vorgehen!
Es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags!
Bevor Sie die Backofenlampe
austauschen:
• Backofen ausschalten.
progress 55
• Sicherungen aus dem Sicherungskasten
entfernen oder den Schutzschalter ausschalten.
2. Ziehen Sie das Heizelement vorsichtig
nach unten.
Ein Tuch auf den Backofenboden legen, um die Lampe und das Glas zu
schützen.
1. Die Glasabdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
2. Die Glasabdeckung reinigen.
3. Ersetzen Sie die Backofenlampe durch
eine geeignete 300 °C hitzebeständige
Backofenlampe.
Verwenden Sie dazu eine Backofenlampe mit der gleichen Leistung.
4. Bringen Sie die Glasabdeckung an.
Backofendecke
Das Heizelement an der Backofendecke
kann zur einfacheren Reinigung der Backofendecke entfernt werden.
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie das Heizelement entfernen.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
abgekühlt ist. Es besteht
Verbrennungsgefahr!
1. Lösen Sie die Befestigungsschraube
des Heizelements. Verwenden Sie beim
ersten Mal einen Schraubendreher.
Jetzt können Sie die Backofendecke reinigen.
Reinigen Sie die Backofendecke mit einem
weichen Tuch, warmem Wasser und etwas
Spülmittel und lassen Sie sie trocknen.
Einsetzen des Heizelements
1. Führen Sie zum Einsetzen des Heizelements die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
Vergewissern Sie sich, dass das Heizelement ordnungsgemäß eingesetzt ist und
nicht herunterfallen kann.
Einschubgitter
Abnehmen der Einschubgitter
1. Ziehen Sie das Einschubgitter vorne von
der Seitenwand weg.
56 progress
2. Ziehen Sie das Einschubgitter hinten
von der Seitenwand weg und entnehmen Sie es.
2. Heben Sie die Hebel an den beiden
Scharnieren an und klappen Sie sie
nach vorne.
Einsetzen der Einschubgitter
Führen Sie zum Einsetzen der Einschubgitter die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
3. Schließen Sie die Backofentür bis zur
ersten Raststellung (bis zur Hälfte). Anschließend ziehen Sie sie nach vorn aus
der Halterung heraus.
Die abgerundeten Enden der Einschubgitter müssen nach vorne zeigen!
Reinigung der Backofentür
Die Backofentür ist mit zwei Glasscheiben
ausgestattet. Die Backofentür und die innere Glasscheibe können zur Reinigung ausgebaut werden.
Wenn Sie versuchen, die innere Glasscheibe abzunehmen, solange die
Backofentür noch am Gerät montiert
ist, kann diese zuklappen.
Ausbau von Backofentür und
Glasscheibe
1. Klappen Sie die Backofentür ganz auf
und greifen Sie an die beiden Türscharniere.
4. Legen Sie die Backofen-Tür auf einer
ebenen Fläche auf ein weiches Tuch.
progress 57
5. Öffnen Sie die Arretierung, um die innere
Glasscheibe zu entfernen.
6. Drehen Sie die 2 Befestigungselemente
um 90° und nehmen Sie sie aus der
Halterung.
7. Heben Sie die Glasscheibe vorsichtig an
(Schritt 1) und entfernen Sie sie (Schritt
2).
WAS TUN, WENN …
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
Reinigen Sie die Glasscheibe mit Wasser
und Spülmittel. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab.
Einbau der Backofentür und der
Glasscheibe
Nach der Reinigung müssen Backofentür
und Glasscheiben wieder eingebaut werden. Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
Wenn Sie die Glasscheibe mit einem Dekorrahmen montieren, stellen Sie sicher, dass
der bedruckte Bereich zur Innenseite der
Tür weist. Versichern Sie sich nach dem
Einsetzen, dass sich der Glasscheibenrahmen in den bedruckten Bereichen nicht rau
anfühlt.
Achten Sie darauf, dass Sie die Glasscheibe richtig in die Aufnahme einsetzen (siehe
nachfolgende Abbildung).
58 progress
Problem
Mögliche Ursache
Die Kochzonen funktionieren
nicht.
Abhilfe
Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanleitung des
Kochfelds.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
Die Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.
Prüfen Sie die Sicherung. Falls
die Sicherung öfter als einmal
auslöst, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die Backofenlampe leuchtet
nicht.
Die Backofenlampe ist defekt.
Wechseln Sie die Backofenlampe aus.
Dampf und Kondenswasser
schlagen sich auf Speisen und
im Backofen nieder.
Die Speisen standen zu lange
im Backofen.
Lassen Sie die Speisen nach
Beendigung des Gar- oder
Backvorgangs nicht länger als
15-20 Minuten im Backofen
stehen.
Das Gerät heizt nicht.
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild. Dieses be-
findet sich auf dem vorderen Rahmen des
Backofeninnenraums.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten hier notieren:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Seriennummer (S.N.)
.........................................
MONTAGE
Einbau
• Bevor Sie den Backofen einbauen, montieren Sie das entsprechende Kochfeld
aus der Tabelle.
Maximale Leistung
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
594
7
Art
PEM 6000 E
560
570
Warnung! Die Montage des Gerätes
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft vorgenommen werden.
Wenn Sie die Montage nicht durch eine
qualifizierte Fachkraft durchführen
lassen und es zu Schäden kommt,
entfällt der Garantieanspruch.
540
20
590
Warnung! Siehe Kapitel
„Sicherheitshinweise“.
progress 59
Elektrischer Anschluss
Warnung! Der elektrische Anschluss
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft vorgenommen werden.
600
in
550 m
560
00
÷1
80
-570
Der Hersteller haftet nicht für Schäden
aufgrund der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise im Kapitel mit den
Sicherheitshinweisen.
Das Gerät wird ohne Netzkabel und Netzstecker geliefert.
Kabel
Einsetzbare Kabeltypen für Einbau oder
Austausch: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Näheres zum Kabelquerschnitt siehe Gesamtleistung (auf dem Typenschild) und in
der Tabelle:
Gesamtleistung
Kabelquerschnitt
maximal 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximal 2300 W
3 x 1 mm²
maximal 3680 W
3 x 1,5 mm²
Die Erdleitung (gelb/grünes Kabel) muss ca.
2 cm länger als die Phasenleitung und der
Nullleiter (blaues und braunes Kabel).
A
B
UMWELTTIPPS
Das Symbol
auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
60 progress
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und wieder verwertbar.
Kunststoffteile sind mit internationalen
Abkürzungen wie PE, PS usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Behältern der kommunalen Entsorgungsstellen.
progress 61
62 progress
progress 63
www.electrolux.com/shop
892939447-A-422010
Download PDF

advertising