Progress | PHN1110S | User manual | Progress PHN1110S User Manual

Progress PHN1110S User Manual
Navodila za uporabo
Pečica
PHN1110S
PHN1110X
2 Progress
KAZALO
Navodila za varno uporabo
Varnostne informacije
Opis izdelka
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Dodatne funkcije
2
3
5
6
6
7
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Namestitev
Tehnične informacije
Energijska učinkovitost
7
11
14
15
16
16
Pridržujemo si pravico do sprememb.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga
vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati
otroci brez nadzora.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso
pod nenehnim nadzorom.
Splošna varnostna navodila
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne
dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo
vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z
zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
V primeru fiksnega ožičenja uporabite stikalo za odklop iz
omrežja v skladu s predpisi za ožičenje.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni,
ker je težka. Vedno nosite zaščitne
rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Kuhinjska omara in odprtina morata biti
ustreznih mer.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
• Deli naprave so pod električno
napetostjo. Napravo obdajte s
pohištvom, da preprečite stik z
nevarnimi deli.
• Stranice naprave morajo biti
nameščene ob napravah ali enotah z
isto višino.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
4 Progress
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali
eksplozije.
• To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na
zmogljivost naprave. Garancija tega ne
vrednoti kot pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
• Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Progress 5
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi
lahko povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila
z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
OPIS IZDELKA
Splošni pregled
1
2 3
4
5
6 2
7
4
9
3
2
1
Pripomočki
• Rešetka
Za posodo, modele, pečenke.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upravljalna plošča
Gumbi za kuhalno ploščo
Lučka/simbol/indikator temperature
Gumb za nastavitev temperature
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol/indikator napajanja
Zračne odprtine ventilatorja za hlajenje
Luč
Položaji rešetk
• Aluminijast pekač
Za kolače in piškote.
6 Progress
PRED PRVO UPORABO
Predgrevanje
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da
zažgete preostalo maščobo.
Prvo čiščenje
Iz naprave odstranite vse pripomočke.
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo napravo očistite.
Pripomočke namestite nazaj v prvotni
položaj.
1. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
2. Naprava naj deluje eno uro.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Naprava lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. V prostoru
poskrbite za zadostno zračenje.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vklop in izklop naprave
Od modela je odvisno, ali
ima naprava simbole,
indikatorje ali lučke tipk:
• Indikator zasveti, ko se
pečica segreje.
• Lučka zasveti, ko naprava
deluje.
• Simbol prikazuje, ali je z
gumbom izbrano eno izmed
kuhališč, katera izmed
funkcij pečice ali
temperatura.
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da izberete želeno
temperaturo.
3. Če želite izklopiti napravo, obrnite
gumba za funkcije pečice in nastavitev
temperature v položaj za izklop.
Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za iz‐
klop
Naprava je izklopljena.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini pečice.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Gretje zgoraj
Za porjavitev kruha, kolačev in peciva. Za dokončevanje
že pečenih jedi.
Progress 7
Gumbi za kuhališča
Kuhalno ploščo lahko upravljate z gumbi
za kuhališča. Glejte navodila za uporabo
kuhalne plošče.
V navodilih za uporabo kuhalne
plošče morate prebrati poglavja
o varnosti.
Stopnje kuhanja
Indikacija gumba
Funkcija
0
Položaj za izklop
1-9
Stopnje kuhanja
Stikalo dvojnega
kuhališča
2. Da dokončate postopek kuhanja,
gumb obrnite v položaj za izklop.
Uporaba dvojnega kuhališča (če
obstaja)
Za vklop dvojnega kuhališča
obrnite gumb v smeri urnega
kazalca. Ne obrnite ga preko
položaja za izklop.
1. Gumb obrnite v smeri urnega kazalca
v položaj 9.
2. Gumb počasi obračajte do simbola ,
dokler ne zaslišite klika. Kuhališči sta
vklopljeni.
3. Za nastavitev potrebne stopnje
kuhanja si oglejte poglavje »Stopnje
kuhanja«.
1. Obrnite gumb na zahtevano stopnjo
kuhanja.
DODATNE FUNKCIJE
Ventilator za hlajenje
Varnostni termostat
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta,
kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
Splošne informacije
• Naprava ima štiri položaje rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj
navzgor.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če
med pripravo hrane odpirate vrata, se
vedno umaknite stran od naprave. Če
želite zmanjšati kondenzacijo, vklopite
napravo 10 minut pred začetkom
priprave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite
vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno naprave
in jih ne prekrivajte z aluminijasto folijo.
To lahko spremeni rezultate pečenja in
poškoduje emajl.
Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom
3/4 časa pečenja.
8 Progress
• Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
vode. Za preprečitev kondenzacije
dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
Peka mesa in rib
Čas priprave
• Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa
preprečiti nastanek prevelike količine
dima, v globok pekač nalijte nekaj
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
Pecivo
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
2
45 - 60
V tortnem
modelu
170
2
24 - 34
V tortnem
modelu
Smetanova ali
skutna torta
170
1
60 - 80
V tortnem
modelu 26 cm
Jabolčna torta
(jabolčna pita)
170
1
100 - 120
V dveh tortnih
modelih 20 cm
na rešetki
Zavitek
175
2
60 - 80
V pekaču za
pecivo
Kolač z mar‐
melado
170
2
30 - 40
V tortnem
modelu 26 cm
Angleški sadni
kolač
170
2
60 - 70
V tortnem
modelu 26 cm
Biskvit (biskvit
brez maščob)
170
2
35 - 45
V tortnem
modelu 26 cm
Božični kolač/
bogata sadna
torta
170
2
50 - 60
V tortnem
modelu 20 cm
Češpljev ko‐
170
2
50 - 60
V pekaču za
kruh
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Recepti za
umešano testo
170
Kolač iz krhke‐
ga testa
lač1)
Progress 9
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Drobno pecivo
170
3
20 - 30
V pekaču za
pecivo
Drobno peci‐
150
3
20 - 30
V pekaču za
pecivo
Beljakovi pol‐
jubčki
100
3
90 - 120
V pekaču za
pecivo
Žemlje1)
190
3
15 - 20
V pekaču za
pecivo
Princeske1)
190
3
25 - 35
V pekaču za
pecivo
Pite
180
3
45 - 70
V tortnem
modelu 20 cm
Viktorijin kolač
180
1 ali 2
40 - 55
Levo + desno v
tortnem mode‐
lu 20 cm
Čas (min.)
Opombe
vo1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Kruh in pizza
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Beli kruh1)
190
1
60 - 70
1 - 2 kosa, 500
g en kos
Rženi kruh
190
1
30 - 45
V pekaču za
kruh
Žemlje1)
190
2
25 - 40
6 - 8 žemelj v
pekaču za pe‐
civo
Pizza1)
190
1
20 - 30
V globokem
pekaču
Čajni kolački1)
200
3
10 - 20
V pekaču za
pecivo
1) Predgretje pečice za 10 minut.
10 Progress
Sadni kolači
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Narastek s tes‐
teninami
180
2
40 - 50
V modelu
Zelenjavni nar‐
astek
200
2
45 - 60
V modelu
Pite (quiche)
190
1
40 - 50
V modelu
Lazanja
200
2
25 - 40
V modelu
Kaneloni
200
2
25 - 40
V modelu
Yorkshire pud‐
220
2
20 - 30
6 modelov za
puding
Čas (min.)
Opombe
ing1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Meso
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Govedina
200
2
50 - 70
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Svinjina
180
2
90 - 120
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Teletina
190
2
90 - 120
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Goveja pečen‐
ka po angleško
- manj zapeče‐
na
210
2
44 - 50
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Goveja pečen‐
ka po angleško
- srednje zape‐
čena
210
2
51 - 55
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Goveja pečen‐
ka po angleško
- dobro zape‐
čena
210
2
55 - 60
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Progress 11
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Svinjsko pleče
180
2
120 - 150
V globokem
pekaču
Svinjska krača
180
2
100 - 120
2 kosa v globo‐
kem pekaču
Jagnjetina
190
2
110 - 130
Stegno
Piščanec
200
2
70 - 85
Cel v globo‐
kem pekaču
Puran
180
1
210 - 240
Cel v globo‐
kem pekaču
Raca
175
2
120 - 150
Cela v globo‐
kem pekaču
Gos
175
1
150 - 200
Cela v globo‐
kem pekaču
Zajec
190
2
60 - 80
Razkosan
Zajec
190
2
150 - 200
Razkosan
Fazan
190
2
90 - 120
Cel v globo‐
kem pekaču
Čas (min.)
Opombe
Riba
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Postrv / orada
190
2
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna / losos
190
2
35 - 60
4 - 6 filejev
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
• Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite
običajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
12 Progress
Pripomočki iz nerjavnega jekla
ali aluminija
Vrata pečice čistite le z mokro
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene
volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice.
Na enak način očistite
upravljalno ploščo na pečici.
Čiščenje tesnil vrat
• Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo
vrat se nahaja na okvirju notranjosti
pečice. Naprave ne uporabljajte, če je
tesnilo vrat poškodovano. Obrnite se
na pooblaščeni servisni center.
• Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
2. Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh
tečajih.
Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz dveh
steklenih plošč. Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranjo stekleno
ploščo.
Če poskušate odstraniti
notranje steklene plošče,
preden odstranite vrata pečice,
se lahko vrata zaprejo.
POZOR! Naprave ne
uporabljajte brez notranje
steklene plošče.
1. Vrata odprite do konca in primite
tečaja vrat.
3. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
potegnite naprej in snemite s tečajev.
Progress 13
90°
7. Najprej previdno dvignite in nato
odstranite stekleno ploščo.
4. Vrata položite na mehko krpo na trdno
površino.
1
5. Sprostite sistem zapiranja, da boste
lahko sneli notranjo stekleno ploščo.
2
8. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko končate s čiščenjem, namestite
stekleno ploščo in vrata pečice. Ponovite
zgornje korake v obratnem zaporedju.
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se
prepričajte, da površina natisa na okvirju
steklene plošče ni hrapava na dotik.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
6. Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z
njunega mesta.
14 Progress
Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti naprave postavite krpo.
To preprečuje škodo na steklenem
pokrovu žarnice in na pečici.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov
žarnice sta lahko vroča.
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
Luč zadaj
1. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300
°C.
4. Namestite steklen pokrov.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Kuhališča ne delujejo.
Ravnajte se po navodilih za uporabo vgradne kuhalne plošče.
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se varo‐
valka sproža vedno znova,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte stati v pečici dlje
kot 15 - 20 minut.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center.
Rešitev
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja
na sprednjem okviru notranjosti naprave.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti naprave.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Progress 15
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Serijska številka (S.N.)
.........................................
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vgradnja
Vgradnja pod kuhinjski pult
POZOR! Namestitev naprave
lahko izvede samo strokovno
usposobljena oseba. Če ne
pokličete strokovno
usposobljene osebe, v primeru
poškodb garancija ne velja.
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
Napravo pred namestitvijo opremite z
ustrezno kuhalno ploščo iz razpredelnice.
Vrsta
Najvišja moč
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
594
Pritrditev naprave na omarico
A
Električna povezava s kuhalno
ploščo
Vtičnica za povezavo s kuhalno ploščo se
nahaja na vrhu omare pečice. Kuhalna
plošča ima priključne kable za kuhališča in
ozemljitveni kabel. Kabli imajo vtične
priključke. Za priključitev kuhalne plošče
na pečico vtaknite priključke v ustrezne
vtičnice na pečici. Zasnova vtičev in vtičnic
prepreči napačno priključitev.
B
Električna namestitev
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Naprava je dostavljena brez glavnega
vtiča in glavnega kabla.
Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
16 Progress
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe.
Priključitev priključne plošče
Naprava ima šestpolno priključno ploščo.
Mostički (prevezave) so pripravljeni za
priključitev na trifazno napetost 400 V z
nevtralnim vodnikom.
Če je omrežna napetost drugačna,
preuredite mostičke na priključni plošči
(glejte vezalno shemo spodaj).
Ozemljitveni kabel priključite na priključno
sponko. Napajalni kabel po priključitvi na
priključno ploščo pritrdite z objemko.
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
230V 1~
= 70 mm
1
2
3
4
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
5
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
L 1 – 2 – 3 = fazni kabli
N 4 = nevtralni kabel
= ozemljitveni kabel
TEHNIČNE INFORMACIJE
Tehnični podatki
Napetost
230/400 V
Frekvenca
50 Hz
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Standardni podatki o izdelku in informacije v skladu z EU
65-66/2014
Ime dobavitelja
Progress
Identifikacija modela
PHN1110S
PHN1110X
Kazalo energijske učinkovitosti
105,1
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri običajni obremenitvi ter načinu
gretja zgoraj in spodaj
0,83 kWh/program
PE
Progress 17
Število pečic
1
Vir toplote
Elektrika
Glasnost
56 l
Vrsta pečice
Pečica, vgrajena pod pult
Teža
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
PHN1110S
25,5 kg
PHN1110X
25,5 kg
– Ko je mogoče, jed postavite v
pečico brez predhodnega
segrevanja.
– Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri
do 10 minut pred potekom časa
pečenja znižajte temperaturo
pečice na najnižjo stopnjo, odvisno
od trajanja pečenja. Akumulirana
toplota v pečici še naprej omogoča
pečenje.
– Z akumulirano toploto pogrejte
ostala živila.
• Ohranjanje živil toplih - če želite
uporabiti akumulirano toploto za
ohranitev toplega obroka, izberite
najnižjo možno nastavitev temperature.
Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam pomagajo
varčevati z energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
• Splošni namigi
– Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno zaprta,
med pečenjem pa jih čim manj
odpirajte.
– Uporabljajte kovinsko posodo za
boljše varčevanje z energijo.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
18 Progress
Progress 19
www.progress-hausgeraete.de
892939536-C-442014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising