Progress | PAS6100E | User manual | Progress PAS6100E Korisnički priručnik

upute za uporabu
brugsanvisning
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
Ploča za kuhanje
Kogesektion
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
PAS6100E
2 progress
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Opis proizvoda
Korisni savjeti i preporuke
Čišćenje i održavanje
2
3
5
5
6
Rješavanje problema
Upute za postavljanje
Tehnički podaci
Briga za okoliš
7
7
9
9
Zadržava se pravo na izmjene.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute
uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu,
preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom
uporabe. Ne dodirujte grijače.
• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko
upravljanje.
• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
progress 3
• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
• Ako je staklokeramička površina napuknuta, isključite uređaj
kako biste spriječili mogućnost električnog udara.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
Upozorenje Ovaj uređaj mora postaviti
kvalificirana osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje
isporučenih s uređajem.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način se sprječava
pad vrućeg posuđa s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
provjerite je li prostor, između dna uređaja i gornje ladice, dovoljan za cirkulaciju
zraka.
• Dno uređaja može postati vruće. Preporučujemo da ispod uređaja postavite nezapaljivu pregradnu ploču kako biste
spriječili pristup donjoj strani.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu mora izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli zapletu.
• Provjerite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili
vruće posuđe kada priključujete uređaj
na utičnice u blizini
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Koristite spojnice na kabelu.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Uporaba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
4 progress
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Uređajem ne upravljajte pomoću
vanjskog tajmera ili preko odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne upravljajte uređajem s vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Zagrijat će se.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
Upozorenje Opasnost od požara ili
eksplozije.
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje, koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u,
pored ili na uređaj.
• Vatru ne pokušavajte ugasiti vodom. Uređaj isključite i plamen pokrijte poklopcem
ili protupožarnim prekrivačem.
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili
posuđe s oštećenim dnom može ogrebati staklokeramiku. Te predmete uvijek
podignite kada ih morate pomaknuti na
površini za kuhanje.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
progress 5
OPIS PROIZVODA
Opći pregled
1
2
145 mm
180 mm
180 mm
6
3
145 mm
5
1
2
3
4
5
6
Zona kuhanja
Zona kuhanja
Regulatori
Zona kuhanja
Prikaz ostatka topline
Zona kuhanja
4
Regulator
1
2
1 Postavka zagrijavanja (0-9)
2 Namjena regulatora
3
4
0
2
5
9
6
8
7
1
Indikator preostale topline
Prikaz ostatka topline uključuje se kad je
zona kuhanja vruća.
Upozorenje Opasnost od opeklina
uslijed preostale topline!
Za smanjenje stupnja kuhanja okrenite regulator u smjeru suprotnom kretanju
kazaljke na satu. Za isključivanje okrenite
regulator na 0.
Za aktiviranje i povećavanje stupnja kuhanja
okrenite regulator u smjeru kazaljke na satu.
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
Posuđe
Informacije o posuđu
• Dno posuđa za kuhanje treba biti što je
moguće deblje i ravnije.
• Posuđe od emajliranoga čelika ili s dnom
od aluminija ili bakra može uzrokovati
promjenu boje na staklokeramičkoj površini.
Ušteda energije
Kako uštedjeti energiju
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
• Posuđe postavite na zonu kuhanja prije
uključivanja.
• Polja za kuhanje isključite prije završetka
kuhanja, kako biste iskoristili preostalu
toplinu.
6 progress
• Dno posude i polje za kuhanje trebali bi
biti jednake veličine.
Primjeri primjene za kuhanje
Podaci u tablici dani su samo kao smjernice.
Stupanj
kuhanj
a
Vrijeme
Koristite za:
Savjeti
1
Održite kuhanu hranu toplom
po potrebi
Posudu poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje: maslaca,
čokolade, želatine
5 - 25
min
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti, pečena
jaja
10 - 40
min
Kuhati poklopljeno
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi mlijeka, zagrijavanje gotovih obroka
25 - 50
min
Dodajte najmanje dvostruko više
vode nego riže, jela na mlijeku povremeno promiješajte.
3-4
Kuhanje povrća, ribe, mesa na pari
20 - 45
min
Dodajte par žica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari
20 - 60
min
Koristite maks. ¼ l vode za 750 g
krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina hrane, variva i
juha
60 - 150
min
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći Cordonbleu, kotleti, sjeckano meso omotano
tijestom, kobasice, jetra, zaprška, jaja,
palačinke, uštipci
po potrebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od krumpira,
odresci od buta, odresci
5 - 15
min
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kuhanje velike količine vode, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju
Podaci o akrilamidima
Važno rema najnovijim znanstvenim
spoznajama, ako hrana puno potamni
(naročito ona koja sadrži škrob), akrilamidi
mogu dovesti zdravlje u opasnost. Stoga
preporučujemo da kuhate na nižim
temperaturama i da ne tamnite previše
hranu.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Očistite uređaj nakon svake upotrebe.
Uvijek koristite posuđe za kuhanje čistog
dna.
Ogrebotine ili tamne mrlje na
staklokeramici ne utječu na rad uređaja.
Za uklanjanje prljavštine:
1. – Odmah uklonite: plastiku koja se
topi, plastičnu foliju i hranu koja sadrži šećer. U protivnom, prljavština
može uzrokovati oštećenje uređaja.
Koristite poseban strugač za staklo.
Strugač stavite na staklenu površinu
pod oštrim kutom i oštricu pomičite
po površini.
– Skinite nakon što se uređaj dovoljno ohladi: krugove od kamenca
i vode, mrlje od masnoće i
metalnosjajne promjene boje. Za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg
progress 7
čelika koristite posebno sredstvo za
čišćenje.
2. Očistite uređaj vlažnom krpom i s malo
sredstva za čišćenje.
3. Na kraju prebrišite uređaj čistom
krpom.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Ne možete uključiti uređaj ili
rukovati njime.
Mogući uzrok
Uređaj nije priključen na
električno napajanje ili nije pravilno priključen.
Rješenje
Provjerite je li uređaj pravilno
priključen na električno napajanje (provjerite dijagram
priključivanja).
Ponovno uključite uređaj i unutar 10 sekundi postavite stupanj topline.
Ne uključuje se prikaz ostatka
topline.
Problem s električnom instalacijom u kući.
Provjerite osigurač u električnoj
instalaciji kućanstva u kutiji s
osiguračima. Ako osigurač neprestano pregara, zatražite
pomoć ovlaštenog električara.
Zona kuhanja nije vruća jer je
radila samo kratko vrijeme.
Ako je zona kuhanja radila dovoljno dugo da bi bila vruća,
obratite se servisnoj službi.
Ako primjenom gore navedenih rješenja ne
možete ukloniti problem, obratite se svom
dobavljaču ili službi za kupce. Navedite
podatke s nazivne pločice: troznamenkastu
slovno-brojčanu šifru za staklokeramiku
(nalazi se u uglu staklene površine) i poruku
pogreške koja se prikazuje.
Provjerite da ste ispravno rukovali uređajem. Ako ste nepravilno rukovali uređajem, rad servisera službe za kupce ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za
vrijeme jamstvenog roka. Upute o službi za
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
UPUTE ZA POSTAVLJANJE
Upozorenje Pogledajte poglavlje
"Informacije o sigurnosti".
Prije postavljanja
Prije postavljanja uređaja, zabilježite sve informacije s nazivne pločice. Nazivna pločica
nalazi se na dnu kućišta uređaja.
• Model ...........................
• Broj proizvoda
(PNC) ...................................
• Serijski broj .................
Ugradbeni uređaji
• Ugradbene uređaje smijete koristiti jedino
nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Spojni kabel
• U slučaju jednofaznog ili dvofaznog
priključka, koristite odgovarajući električni
kabel tipa H05BB-F Tmax 90°C (ili više).
• Oštećeni električni kabel zamijenite specijalnim kabelom (tipa H05BB-F Tmax
90°C; ili više). Obratite se svom lokalnom
servisnom centru.
8 progress
Sklop
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
50mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
progress 9
Ako koristite zaštitnu kutiju (dodatni pribor1)), zaštitna podloga ispod uređaja nije
neophodna.
Zaštitnu kutiju ne možete koristiti ako uređaj postavite iznad pećnice.
1) Zaštitna kutija je dodatna oprema i možda nije dostupna u nekim zemljama. Kontaktirajte lokalnog dobavljača.
TEHNIČKI PODACI
Modell PAS6100E
Typ 58 PEE 11 AO
Prod.Nr. 949 592 998 03
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6 kW
PROGRESS
Snaga zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga (Maks. stupanj kuhanja) [W]
Stražnja desna — 180 mm
1800 W
Prednja desna — 145 mm
1200 W
Stražnja lijeva — 145 mm
1200 W
Prednja lijeva — 180 mm
1800 W
BRIGA ZA OKOLIŠ
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Ambalaža
Materijali za ambalažu ekološki su prihvatljivi i mogu se reciklirati. Plastični
dijelovi prepoznaju se po oznakama:
>PE<,>PS<, itd. Ambalažu zbrinite kao
kućni otpad na za to predviđenim
mjestima.
10 progress
INDHOLD
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
10
11
13
13
14
Fejlfinding
Installationsvejledning
Teknisk information
Miljøhensyn
15
15
17
17
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens
det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden
overvågning.
Generelt om sikkerhed
• Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under
brug. Rør ikke ved varmelegemerne.
• Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
• Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller
olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
progress 11
• Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
• Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
• Hvis den glaskeramiske overflade er revnet: Sluk for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
Advarsel Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for at forhindre fugt, der forårsager
udsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et vindue. Dette forhindrer, at
der falder varmt kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over skuffer, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem apparatets bund og den
øverste skuffe til luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive meget varm.
Vi anbefaler, at du installerer et ikkebrændbart adskillelsespanel under apparatet for at forhindre adgang til bunden.
Tilslutning, el
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af
en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Inden du udfører en foranstaltning, skal
du sørge for, at apparatet er koblet fra
strømforsyningen.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet sammen.
• Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme
apparat eller varmt kogegrej, når du tilslutter apparatet til de nærmeste kontakter
• Sørg for, at apparatet installeres korrekt.
En løs eller forkert elledning eller stik (hvis
relevant) kan gøre terminalen for varm.
• Sørg for, at der installeres en beskyttelse
mod stød.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt det
lokale servicecenter eller en elektriker,
hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand
på mindst 3 mm.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Brug
Advarsel Risiko for personskade,
forbrændinger eller elektrisk stød.
12 progress
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Brug ikke en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem til at betjene apparatet.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når
der er tændt for det.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De bliver varme.
• Sæt kogezonen på "sluk" efter brug.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet, skal
apparatet øjeblikkeligt kobles fra strømforsyningen. Dette er for at forhindre elektrisk stød.
Advarsel Der er fare for brand eller
eksplosion.
• Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe, når de opvarmes. Hold
flammer eller opvarmede genstande væk
fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder
mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for første
gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af
eller på dette.
• Forsøg ikke at slukke en brand med
vand. Afbryd apparatet, og dæk flammen
med et låg eller et brandtæppe.
Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er
tom, eller der står tomt kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på kogesektionen.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske
genstande.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
progress 13
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over apparatet
1
2
145 mm
180 mm
180 mm
6
3
145 mm
5
1
2
3
4
5
6
Kogezone
Kogezone
Betjeningsknapper
Kogezone
Restvarmeindikator
Kogezone
4
Betjeningsknappen
1
2
1 Varmetrin (0-9)
2 Betjeningsknappernes placering
3
4
0
2
5
9
6
8
7
1
Restvarmeindikator
Restvarmeindikatoren tænder, når en kogezone er varm.
Advarsel Forbrændingsrisiko ved
restvarme!
Drej knappen med uret for at aktivere og
øge varmetrinnet. Drej knappen mod uret
for at mindske varmetrinnet. Drej knappen
til 0 for at slukke for kogezonen.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Kogegrej
Information om kogegrejet
• Bunden af kogegrejet skal være så tyk og
plan som muligt.
• Kogegrej af emaljeret stål eller med alueller kobberbund kan give misfarvninger
på glaskeramikken.
Energibesparelse
Sådan sparer du energi
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Sæt kogegrejet på, inden der tændes for
kogezonen.
• Sluk for kogezonen nogle minutter før tilberedningen er slut, så du udnytter restvarmen.
• Grydens bund og kogezonen bør være lige store.
Eksempler på anvendelse
Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
14 progress
Varmetrin
Bruges til:
Tid
Gode råd
1
At holde færdig mad varm
Efter behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise, smelte: Smør, chokolade,
gelatine
5-25
min.
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte
æg
10-40
min
Læg låg på under tilberedningen
2-3
Videre kogning af ris og mælkeretter,
opvarmning af færdigretter
25-50
min
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter
under tilberedningen
3-4
Dampning af grøntsager, fisk, kød
20-45
min
Tilføj nogle spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler
20-60
min
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler.
4-5
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper
60-150
min
Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7
Nænsom stegning: Schnitzler, cordon
bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver, samt opbagte saucer
Efter behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks
5-15
min
Vendes undervejs.
9
Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige
undersøgelser kan der dannes
sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du
bruner maden (især hvis den indeholder
stivelse). Derfor anbefaler vi, at du tilbereder
ved lavest mulig temperatur og ikke bruner
maden for meget.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengør altid apparatet efter brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion.
Sådan fjernes snavs:
1. – Fjern straks:smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers
kan snavset beskadige apparatet.
Brug en speciel skraber til glasset.
Sæt skraberen skråt ned på glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
– Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Brug et rengøringsmiddel til glaskeramik eller rustfrit stål.
2. Tør apparatet af med en fugtig klud og
lidt opvaskemiddel.
3. Slut med at tørre efter med en ren
klud.
progress 15
FEJLFINDING
Fejl
Apparatet kan ikke tændes eller
betjenes.
Mulig årsag
Apparatet er ikke sluttet til en
el-forsyning eller er forkert tilsluttet.
Afhjælpning
Kontrollér, om apparatet er
sluttet korrekt til el-forsyningen
(se tilslutningsdiagrammet).
Tænd for apparatet igen, og
indstil varmetrinnet på under 10
sekunder.
Restvarmeindikatoren tænder
ikke.
Problem med husets elektriske
system.
Undersøg sikringen i husstandens sikringstavle. Kontakt en
autoriseret elektriker, hvis sikringerne bliver ved med at
springe.
Kogezonen er ikke varm, fordi
den kun har været tændt i kort
tid.
Kontakt servicecentret, hvis kogezonen har været i drift tilstrækkelig længe til at være
varm.
Hvis du har prøvet de ovennævnte forslag,
uden at problemet er løst: Kontakt forhandleren eller kundeservice. Oplys specifikationerne på typeskiltet, den trecifrede kode på
glaspladen (der står i hjørnet af glaspladen)
og den fejlmeddelelse, der vises.
Overbevis dig om, at du har betjent apparatet rigtigt. Hvis fejlen skyldes forkert betje-
ning, er et teknikerbesøg fra servicecentret
eller forhandleren ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om kundeservice og garantibetingelser står i garantihæftet.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Inden installationen
Inden apparatets installation skal de nedenstående oplysninger fra typeskiltet registreres. Typeskiltet er placeret på bunden af
apparatet.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serienummer ....................
Indbygningsapparater
• Brug først indbygningsapparaterne, når
de er monteret i passende indbygnings-
enheder og bordplader, der opfylder kravene.
Tilslutningsledning
• Ved 1-faset eller 2-faset tilslutning skal
anvendes det korrekte tilslutningskabel,
type H05BB-F Tmax 90°C (eller højere).
• Udskift altid et defekt netkabel med et
specialkabel (type H05BB-F Tmax 90°C
eller højere). Kontakt altid Electrolux Service A/S.
16 progress
Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
50mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
progress 17
Hvis du bruger en beskyttelsesboks (ekstra
tilbehør1)), er beskyttelsespladen direkte
under apparatet ikke nødvendigt.
Du kan ikke bruge beskyttelsesboksen,
hvis du installerer apparatet oven over en
ovn.
1) Beskyttelsesboksen fås muligvis ikke i visse lande. Kontakt din lokale forhandler.
TEKNISK INFORMATION
Modell PAS6100E
Typ 58 PEE 11 AO
Prod.Nr. 949 592 998 03
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6 kW
PROGRESS
Kogezoneeffekt
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin) [W]
Bagest til højre — 180 mm
1800 W
Forrest til højre — 145 mm
1200 W
Bagest til venstre — 145 mm
1200 W
Forrest til venstre — 180 mm
1800 W
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballage
Emballagematerialet er miljøvenligt og
kan genanvendes Plastdelene er mærket: >PE<,>PS<, osv. Aflevér emballagens dele som husholdningsaffald på
kommunens genbrugsstation.
18 progress
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
18
19
21
21
22
Probleemoplossing
Montage-instructies
Technische informatie
Milieubescherming
23
23
25
25
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
progress 19
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het
apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te
voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
Waarschuwing! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt dat
hete pennen van het apparaat vallen als
de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de
bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder
het apparaat om te voorkomen dat de
onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als
u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing)
20 progress
•
•
•
•
•
kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met de service-afdeling
of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet
een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars
en contactgevers.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe
timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Ze zijn heet.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Waarschuwing! Brand- of
explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet
en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Probeer niet om een brand te blussen
met water. Haal het apparaat uit het
stopcontact en dek de vlammen af met
een deksel of blusdeken.
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Risico op schade aan
het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
progress 21
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2
145 mm
180 mm
180 mm
6
3
145 mm
5
1
2
3
4
5
6
Kookzone
Kookzone
Bedieningsknoppen
Kookzone
Restwarmte-indicatie
Kookzone
4
De bedieningsknop
1
2
1 Temperatuurinstelling (0-9)
2 Toekenning van de bedieningsknoppen
3
4
0
2
5
9
6
8
7
1
Restwarmte-indicatie
De restwarmte-indicator geeft aan wanneer
een kookzone heet is.
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar
door restwarmte!
Draai de knop naar rechts om de kookstand te activeren en te verhogen. Draai de
knop naar links om de kookstand te verlagen. Draai de knop naar 0 om het apparaat
uit te schakelen.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Kookgerei
Informatie over het kookgerei
• De bodem van het kookgerei moet zo dik
en vlak mogelijk zijn.
• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische kookplaat.
Energie besparen
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.
• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te
maken van de restwarmte.
• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
22 progress
Temperatuurinstelling
Gebruik om:
Tijdsinstelling
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden
zoals
nodig
Een deksel op de pan doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25-50
min
Minimaal twee keer zoveel vloeistof
als rijst. Melkgerechten halverwege
mengen.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees
20-45
min
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
4-5
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon
bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles,
worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
9
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente
wetenschappelijke informatie kan het
intensief bruinen van levensmiddelen (met
name in producten die zetmeel bevatten),
een gezondheidsrisico vormen tengevolge
van acrylamides. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de
werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct:gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil het
apparaat beschadigen. Gebruik een
speciale schraper voor de glazen
plaat. Plaats de schraper schuin op
de glazen plaat en verwijder resten
door het blad over het oppervlak te
schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld:kalkvlekken,
waterkringen, vetvlekken, glimmende
metaalachtige verkleuringen. Gebruik
een speciaal schoonmaakmiddel
voor glaskeramiek of roestvrij staal.
progress 23
2. Reinig het apparaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak
Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact of het
is onjuist aangesloten.
Oplossing
Controleer of het apparaat juist
in het stopcontact zit (raadpleeg het aansluitdiagram).
Schakel het apparaat opnieuw
in en stel de kookstand binnen
10 seconden in.
De restwarmte-indicatie gaat
niet aan.
Probleem met de elektriciteit in
huis.
Controleer de zekering van de
stroomvoorziening in de stoppenkast van het huis. Als de
zekeringen keer op keer doorslaan, neem dan contact op
met een erkende installateur.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is
gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de
kookzone voldoende heet is,
neem dan contact op met de
klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande
suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw
vakhandelaar of de klantenservice. Geef de
gegevens door van het typeplaatje, een
driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van
het apparaat wordt het bezoek van de
technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens
de garantieperiode. De instructies over de
klantenservice en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
MONTAGE-INSTRUCTIES
Waarschuwing! Zie het hoofdstuk
'Veiligheidsinformatie'.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat de
onderstaande informatie van het typeplatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in ge-
schikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C
(of hoger) worden gebruikt.
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door een speciale kabel (type H05BB-F
Tmax 90°C of hoger). Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
24 progress
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
50mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
progress 25
Als u een beschermblok gebruikt (extra
toebehoren1)), is de beschermvloer direct
onder het apparaat niet nodig.
U kunt het beschermblok niet gebruiken als
u het apparaat boven een oven installeert.
1) Het beschermblok is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.
TECHNISCHE INFORMATIE
Modell PAS6100E
Typ 58 PEE 11 AO
Prod.Nr. 949 592 998 03
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6 kW
PROGRESS
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Rechtsachter —180 mm
1800 W
Rechtsvoor — 145 mm
1200 W
Linksachter — 145 mm
1200 W
Linksvoor — 180 mm
1800 W
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof
onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.:
>PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
26 progress
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Helpful hints and tips
Care and cleaning
26
27
29
29
30
Troubleshooting
Installation instructions
Technical information
Environment concerns
31
31
33
33
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend
that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
progress 27
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the
bottom of the appliance and the upper
drawer, is sufficient for air circulation.
• The bottom of the appliance can get hot.
We recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance
to prevent access to the bottom.
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections must be made
by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the mains
cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all
poles. The isolation device must have a
contact opening width of minimum 3
mm.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
28 progress
Use
Warning! Risk of injury, burns or
electric shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not use an external timer or a separate remote-control system to operate
the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They become hot.
• Set the cooking zone to “off” after use.
• Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is cracked,
disconnect immediately the appliance
from the power supply. This to prevent
an electrical shock.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when
you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants,
can cause fire at a lower temperature
than oil used for the first time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
• Do not try to extinguish a fire with water.
Disconnect the appliance and cover the
flame with a lid or a fire blanket.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or cookware
fall on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass ceramic. Always
lift these objects up when you have to
move them on the cooking surface.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance
correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
progress 29
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
145 mm
180 mm
180 mm
6
3
145 mm
5
1
2
3
4
5
6
Cooking zone
Cooking zone
Control knobs
Cooking zone
Residual heat indicator
Cooking zone
4
The control knob
1
2
1 Heat setting (0-9)
2 Assignment of control knobs
3
4
0
2
5
9
6
8
7
1
Residual heat indicator
The residual heat indicator comes on when
a cooking zone is hot.
Warning! The risk of burns from
residual heat!
To activate and increase the heat setting
turn the knob clockwise. To decrease the
heat setting turn the knob counterclockwise. To deactivate turn the knob to the 0.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Cookware
Information about the cookware
• The bottom of the cookware must be as
thick and flat as possible.
• Cookware made of enamelled steel and
with aluminium or copper bottoms can
cause the colour change on the glass-ceramic surface.
Energy saving
How to save energy
• If it is possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a cooking zone before
you start it.
• Stop the cooking zones before the end of
the cooking time to use residual heat.
• The bottom of pans and cooking zones
must have the same dimension.
The examples of cooking applications
The data in the table is for guidance only.
30 progress
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
1
Keep cooked foods warm
as necessary
Put a lid on a cookware.
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine
5-25
min
Mix from time to time.
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10-40
min
Cook with a lid on
2-3
Simmer rice and milkbased dishes,
heating up ready-cooked meals
25-50
min
Add the minimum two times as
much liquid as rice, mix milk dishes
part procedure through.
3-4
Steam vegetables, fish, meat
20-45
min
Add some tablespoons of liquid.
4-5
Steam potatoes
20-60
min
Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes.
4-5
Cook larger quantities of food, stews
and soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients.
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu,
cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through.
7-8
Heavy fry, hash browns, loin steaks,
steaks
5-15
min
Turn halfway through.
9
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep fry chips
Information on acrylamides
Important! According to the newest
scientific knowledge, if you brown food
(specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus,
we recommend that you cook at the lowest
temperatures and do not brown food too
much.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the glassceramic cause no effect on how the
appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to
the appliance. Use a special scraper
for the glass . Put the scraper on the
glass surface at an acute angle and
move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is
sufficiently cool: limescale rings ,
water rings, fat stains, shiny metallic
discolorations. Use a special cleaning
agent for glass ceramic or stainless
steel.
2. Clean the appliance with a moist cloth
and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
progress 31
TROUBLESHOOTING
Problem
You cannot activate the appliance or operate it.
Possible cause
Remedy
The appliance is not connected
to an electrical supply or it is
connected incorrectly.
Check if the appliance is correctly connected to the electrical supply (refer to connection
diagram).
Activate the appliance again
and set the heat setting in less
than 10 seconds.
The residual heat indicator
does not come on.
Problem with the house electrical system.
Examine the fuse in the electrical system of the house in the
fuse box. If the fuses blow
again and again, speak to
qualified electrician.
The cooking zone is not hot
because it operated only for a
short time.
If the cooking zone operated
sufficiently long to be hot,
speak to the service centre.
If you tried the above solutions and cannot
repair the problem, speak to your dealer or
the customer service. Give the data from
the rating plate, three digit letter code for
the glass ceramic (it is in the corner of the
glass surface) and an error message that
comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer
service technician or dealer will not be free
of charge, also during the warranty period.
The instructions about the customer service
and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Warning! Refer to "Safety information"
chapter.
Before the installation
Before the installation of the appliance, record the information below from the rating
plate. The rating plate is on the bottom of
the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after you
assemble the appliance into correct built-
in units and work surfaces that align to
the standards.
Connection cable
• Use the correct mains cable of type
H05BB-F Tmax 90°C (or higher) for a single phase or two phase connection.
• Replace the damaged mains cable with a
special cable (type H05BB-F Tmax 90°C
or higher). Speak to your local Service
Centre.
32 progress
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
50mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
28 mm
progress 33
If you use a protection box (an additional
accessory1)), the protective floor directly
below the appliance is not necessary.
You can not use the protection box if you
install the appliance above an oven.
1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier.
TECHNICAL INFORMATION
Modell PAS6100E
Typ 58 PEE 11 AO
Prod.Nr. 949 592 998 03
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6 kW
PROGRESS
Cooking zones power
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Right rear —180 mm
1800 W
Right front — 145 mm
1200 W
Left rear — 145 mm
1200 W
Left front — 180 mm
1800 W
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to
the environment and can be recycled.
The plastic components are identified
by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household
waste at the waste disposal facilities in
your municipality.
34 progress
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
34
35
37
38
38
En cas d'anomalie de fonctionnement
39
Instructions d'installation
40
Caracteristiques techniques
41
En matière de protection de
l'environnement
41
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments
chauffants.
progress 35
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à
l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec
un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Installation
Avertissement L'appareil doit être
installé uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours des
précautions lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une porte
ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment
d'espace entre le fond de l'appareil et le
tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien
qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l’appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation
ou la fiche (si présente) n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de
l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
36 progress
• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non
serrée peuvent être à l’origine d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service après-vente
ou un électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel
et des contacteurs.
Utilisation
Avertissement Risque de blessures,
de brûlures ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec
un minuteur externe ou un système de
commande à distance.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont
chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Avertissement Risque d'explosion ou
d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaude peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque
vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil.
• Ne tentez pas d'éteindre un incendie
avec de l'eau. Débranchez l'appareil et
couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie.
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de dommage
de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
progress 37
de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ou d'objets métalliques.
Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et mettezle au rebut.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
2
145 mm
180 mm
180 mm
6
3
145 mm
5
1
2
3
4
5
6
Zone de cuisson
Zone de cuisson
Manettes de commande
Zone de cuisson
Voyant de chaleur résiduelle
Zone de cuisson
4
Manette de commande
1
2
3
4
0
2
1 Niveau de cuisson (0-9)
2 Correspondance des manettes de
commande
5
9
6
8
7
1
Voyant de chaleur résiduelle
Le voyant de chaleur résiduelle s'allume
lorsqu'une zone de cuisson est chaude.
Avertissement La chaleur résiduelle
peut être source de brûlures !
Pour activer et augmenter le niveau de cuisson, tournez la manette dans le sens des
aiguilles d'une montre. Pour diminuer le niveau de cuisson, tournez la manette dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour désactiver la zone de cuisson, positionnez la manette sur 0.
38 progress
CONSEILS UTILES
Ustensiles de cuisson
Informations concernant les ustensiles
de cuisson
• Le fond de l'ustensile de cuisson doit être
aussi plat et épais que possible.
• Les récipients de cuisson avec un fond
en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.
Économies d'énergie
Comment réaliser des économies
d'énergie
• Déposez toujours le récipient sur la zone
de cuisson avant de mettre celle-ci en
fonctionnement.
• Désactivez les zones de cuisson avant la
fin du temps de cuisson pour utiliser la
chaleur résiduelle.
• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension de la zone de cuisson.
Exemples de cuissons
Les valeurs figurant dans le tableau suivant
sont fournies à titre indicatif.
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
Niveau
de
cuisson
Utilisation :
Durée
Conseils
1
Conservez les aliments cuits au chaud
au besoin
Placez un couvercle sur un récipient.
1-2
Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre,
chocolat, gélatine
5-25 mi
n
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes baveuses, œufs au
plat
10-40
min
Couvrir pendant la cuisson.
2-3
Faire cuire à feu doux le riz et les plats à
base de produits laitiers ; réchauffage
des plats cuisinés
25-50
min
Ajoutez au minimum deux fois la
quantité de liquide que de riz, mélangez les plats à base de riz en
cours de cuisson.
3-4
Faites cuire à la vapeur les légumes, le
poisson à l'étuvée, la viande
20-45
min
Ajoutez quelques cuillerées à soupe
de liquide.
4-5
Faire cuire des pommes de terre à la vapeur
20-60
min
Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre
4-5
Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes
60-150
min
Ajouter jusqu’à 3 litres de liquide,
plus les ingrédients
6-7
Poêler à feu doux : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets
au besoin
Retournez à mi-cuisson
7-8
Poêler à feu vif des pommes de terre
rissolées, côtelettes de filet, steaks
5-15
min
Retournez à mi-cuisson
9
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuisson des frites.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
progress 39
Utilisez toujours des récipients de cuisson
dont le fond est propre.
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de
l'appareil.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide
d'un chiffon propre.
Pour enlever les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la
vitre. Tenez le racloir incliné sur la
surface vitrée et faites glisser la lame
du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces
de calcaire et d'eau, projections de
graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
l'appareil ou le faire fonctionner.
L'appareil n'est pas connecté à
une source d'alimentation électrique ou le branchement est
incorrect.
Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source d'alimentation électrique (reportez-vous au schéma de
branchement).
Allumez de nouveau l'appareil
et réglez le niveau de cuisson
en moins de 10 secondes.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
Problème lié au système électrique domestique.
Vérifiez le fusible du système
électrique de l'habitation dans
la boîte à fusibles. Si les fusibles grillent de manière répétée, faites appel à un électricien
qualifié.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer,
faites appel à votre service
après-vente.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre revendeur ou
au service après-vente. Veuillez lui fournir
les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans
un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de
la part de l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
magasin vendeur peut être facturé même
en cours de garantie. Les instructions relati-
40 progress
ves au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Avertissement Reportez-vous au
chapitre « Consignes de sécurité ».
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez cidessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se
trouve au bas de l'enveloppe extérieure de
l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
Câble d'alimentation
• En cas de raccordement monophasé ou
biphasé, utilisez impérativement un câble
d'alimentation approprié de type H05BBF Tmax 90 °C (ou de calibre supérieur).
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble
spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de
calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
50mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
20 mm
progress 41
min.
28 mm
Si vous utilisez une enceinte de protection
(accessoire en option1)), le fond de protection installé directement sous l'appareil
n'est plus nécessaire.
Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de
protection si vous installez l'appareil audessus d'un four.
1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modell PAS6100E
Typ 58 PEE 11 AO
Prod.Nr. 949 592 998 03
220-240 V 50-60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
6 kW
PROGRESS
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de cuisson
max.) [W]
Arrière droite — 180 mm
1800 W
Avant droite — 145 mm
1200 W
Arrière gauche — 145 mm
1200 W
Avant gauche — 180 mm
1800 W
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
42 progress
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont
écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables
grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage
dans le conteneur approprié du centre
de collecte des déchets de votre commune.
progress 43
www.progress-hausgeraete.de
892933303-A-242012
Download PDF

advertising