Aeg-Electrolux HC452400EB Manual do usuário

Aeg-Electrolux HC452400EB Manual do usuário
HC452400EB
LV Lietošanas instrukcija
LT Naudojimo instrukcija
NOBruksanvisning
PT Manual de instruções
2
20
38
55
2
www.aeg.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROBLĒMRISINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu
nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, –
iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu
vislabākos rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājaslapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un
apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.aeg.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
3
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojāju‐
miem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lie‐
tošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā
turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invali‐
ditātes risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus
uzrauga pieaugušais vai par viņu drošību atbildīgā
persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieeja‐
mās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvda‐
ļas ir karstas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties silde‐
lementiem.
• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tāl‐
vadības sistēmu.
• Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pie‐
skatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
4
www.aeg.com
• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns‐
drošības segu.
• Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
• Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet
ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.
• Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
2.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificē‐
ta persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uz‐
stādīšanas norādījumus.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierī‐
ci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aiz‐
sargcimdus.
• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar her‐
metizējošu līdzekli, lai nepieļautu pie‐
briešanu mitruma ietekmē.
• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena ga‐
tavošanas trauki.
• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes, pār‐
liecinieties, ka starp ierīces apakšu un
augšējo ierīci tiek nodrošināta pietie‐
kama gaisa cirkulācija.
• Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm lie‐
la ventilācijas sprauga. Garantija neat‐
tiecas uz bojājumiem, kurus izraisīja
atbilstošas spraugas nenodrošināša‐
na.
• Ierīces apakšdaļa var būt karsta. Iesa‐
kām uzstādīt nedegošu atdalītāj paneli
zem ierīces, lai novērstu piekļuvi
apakšdaļai.
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elek‐
trošoku.
• Visus elektriskos savienojumus drīkst
veikt tikai kvalificēts elektriķis.
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pirms jebkādu darbību veikšanas pār‐
liecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
• Nepieļaujiet elektrības vadu samezglo‐
šanos.
• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties,
ka elektrības vads vai konktaktdakša
(ja tāda ir) nepieskaras ierīces karsta‐
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
jām daļām vai ēdiena gatavošanas
traukiem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strā‐
vas vads vai kontaktdakša (ja tāda ir)
var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aiz‐
sardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar servisa daļu vai
elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas
vadu.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierī‐
cei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē at‐
starpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierī‐
ces: līnijas drošības aizsargslēdži, dro‐
šinātāji (ieskrūvējamos drošinātājus ir
jāizskrūvē no to turētājiem), elektrības
noplūdes uz zemi pārtraucēji un savie‐
notāji.
2.2 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
• Pirms pirmās lietošanas reizes noņe‐
miet visu iepakojumu, etiķetes un aiz‐
sargplēvi (ja tāda ir).
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzī‐
bas.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
• Pēc katras lietošanas iestatiet gatavo‐
šanas zonas pozīcijā "Izslēgt". Nepa‐
ļaujieties uz trauka noteicēju.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uz‐
glabāšanai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, neka‐
vējoties atvienojiet ierīci no elektrotīk‐
la. Tas jādara, lai novērstu elektrošo‐
ku.
5
• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no in‐
dukcijas gatavošanas zonām, kad ierī‐
ce tiek darbināta.
• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv aizdegšanās vai sprā‐
dziena risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzlie‐
smojošu tvaiku. Gatavojot ar taukvie‐
lām un eļļu, netuviniet tām atklātu lies‐
mu vai sakarsētus priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām pie‐
sūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavo‐
šanas traukus uz vadības paneļa.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārī‐
ties tukšiem.
• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu ne‐
kādi priekšmeti un ēdiena gatavoša‐
nas trauki. Tā var sabojāt virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz
tām novietoti tukši ēdiena gatavoša‐
nas trauki, vai bez ēdiena gatavoša‐
nas traukiem.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izga‐
tavoti no čuguna vai alumīnija lējuma,
vai kuru apakša ir bojāta, var saskrā‐
pēt stikla keramiku. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet tos.
2.3 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
Pastāv ierīces bojājumu risks.
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virs‐
mas materiāla sabojāšanos.
6
www.aeg.com
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzek‐
ļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādā‐
jumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus
vai metāla priekšmetus.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet
to.
2.4 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai no‐
smakšanas risks.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2300 W, ar jaudas funkciju 3200 W
2 Indukcijas gatavošanas zona
2300 W, ar jaudas funkciju 3200 W
3 Stikla stienis
2
4 Vadības panelis
3
4
3.2 Vadības paneļa aprīkojums
1 2
3
4
5
14
6
7
8 9
13
12
11
10
LATVIEŠU
7
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Ekrāni, indikatori un skaņas signāli
norāda uz aktivizētām funkcijām.
sensora lauks
funkcija
1
Lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.
2
Vadības paneļa bloķēšanas/atbloķēša‐
nai.
3
STOP+GO funkcijas aktivizēšanai un
deaktivizēšanai.
4
Gatavošanas zonu apvienošanas funk‐
cijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
5
Sildīšanas pakāpes displejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
6
Taimera indikatori gatavoša‐
nas zonām
Lai rādītu, kurai gatavošanas zonai ies‐
tatāt laiku.
7
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
8
Rāda, ka darbojas laika skaitīšanas tai‐
mera funkcija.
9
Rāda, ka darbojas laika atskaites taime‐
ra vai laika atgādinājuma funkcija.
10
Lai aktivizētu jaudas funkciju.
Paildzina vai saīsina laiku.
/
11
12
Lai iestatītu gatavošanas zonu.
13
Lai iestatītu taimera funkciju.
Vadības josla
14
Iestata sildīšanas pakāpi.
3.3 Sildīšanas pakāpes displeji
Rādījums
Apraksts
Gatavošanas zona izslēgta.
Gatavošanas zona ieslēgta.
-
Siltuma uzturēšanas
funkcija ir ieslēgta.
Automātiskās sakarsēšanas funkcija ieslēgta
Ieslēgta jaudas funkcija.
un cipars
Darbības traucējumi.
/
OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indika‐
tors): notiek gatavošana/siltuma uzturēšana/atlikušais
siltums.
/
Bloķēšana/Bērnu drošības funkcija ieslēgta
Nepiemēroti vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki
vai arī uz gatavošanas zonas nav trauku.
8
www.aeg.com
Rādījums
Apraksts
Automātiskā izslēgšanās ir ieslēgta.
3.4 OptiHeat Control (3 posmu
akumulētā siltuma indikators)
BRĪDINĀJUMS
\
\
Risks gūt apdegu‐
mus akumulētā siltuma dēļ!
OptiHeat Control uzrāda atlikušā siltuma
līmeni. Indukcijas gatavošanas zonas ra‐
da nepieciešamo siltumu tieši virtuves
trauku pamatnē. Stikla keramika tiek sa‐
karsēta, izmantojot ēdiena gatavošanas
trauku siltumu.
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
4.1 Ieslēgšana un izslēgšana
4.3 Sildīšanas pakāpe
Pieskarieties pie
1 sekundi, lai ieslēg‐
tu vai izslēgtu ierīci.
Skariet vadības joslu sildīšanas pakāpes
iestatījumā. Velciet ar pirkstu vadības
joslā, lai mainītu iestatījumu. Neatlaidiet,
pirms nav iestatīta pareizā sildīšanas pa‐
kāpe. Displejs rāda sildīšanas pakāpi.
4.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
• visas gatavošanas zonas tiek izslēg‐
tas (
);
• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
ierīces aktivizēšanas;
• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadī‐
bas paneļa ilgāk par 10 sekundēm
(piem., pannu, dvieli utt.). Kādu laiku
skan skaņas signāls un ierīce izslē‐
dzas. Noņemiet priekšmetu vai notīriet
vadības paneli.
• Ierīce kļuvusi pārāk karsta (piemēram,
kad katls ir izvārījies sauss). Pirms at‐
kārtotas ierīces lietošanas gatavoša‐
nas zonai jāatdziest.
• Jūs izmantojat nepareizu ēdiena gata‐
vošanas trauku. Iedegas simbols
un pēc 2 minūtēm gatavošanas zona
automātiski izslēdzas.
• Gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika izgaismojas
un ierīce
deaktivizējas. Skatīt turpinājumā.
• Sakarība starp automātiskās izslēgša‐
nās funkcijas laikiem un siltuma pakā‐
pēm:
•
,
— 6 stundas
•
-
•
-
•
— 5 stundas
— 4 stundas
-
— 1,5 stundas
0
3
5
8 10
14 P
4.4 Automātiskā sakarsēšana
Jūs varat iegūt vajadzīgo sildīšanas pa‐
kāpi īsākā laikā, aktivizējot automātiskās
sakarsēšanas funkciju. Šī funkcija uz lai‐
ku (skatiet diagrammu) iestata augstāko
sildīšanas pakāpi un pēc tam samazina
temperatūru līdz vajadzīgajai sildīšanas
pakāpei.
Lai aktivizētu gatavošanas zonas auto‐
mātiskās sakarsēšanas funkciju:
1.
Pieskarieties
. Ekrānā iedegsies
.
2. Uzreiz pieskarieties vajadzīgajai sil‐
dīšanas pakāpei. Pēc 3 sekundēm
displejā parādās
.
Lai apturētu funkciju, mainiet sildīšanas
pakāpi.
LATVIEŠU
9
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.5 Jaudas funkcijas
ieslēgšana un izslēgšana
Jaudas funkcija piegādā jaudu indukcijas
gatavošanas zonām. Jaudas funkcija
tiek aktivizēta 10 minūtes. Pēc tam in‐
dukcijas gatavošanas zona pārslēdzas
atpakaļ uz 14. sildīšanas pakāpi. Lai ie‐
, iedegas
.
slēgtu, pieskarieties
Lai izslēgtu, pieskarieties sakarsēšanas
pakāpei
.
4.6 Gatavošanas zonu
apvienošanas funkcija
Šī funkcija savieno divas gatavošanas
zonas, un tās darbojas kā viena.
Sākumā iestatiet sildīšanas pakāpi vie‐
nai gatavošanas zonām.
Šīs funkcijas aktivizēšanai, pieskarieties
. Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas
pakāpi, pieskarieties vienai vadības jo‐
slām.
Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties .
Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
4.7 Jaudas pārvaldība
Jaudas pārvaldība sadala jaudu starp di‐
vām gatavošanas zonām pārī (skatiet at‐
tēlu). Jaudas funkcija palielina jaudas
padevi līdz maksimālam līmenim vienai
no divām gatavošanas zonām. Otrās ga‐
tavošanas zonas jauda automātiski sa‐
mazinās. Samazinātās zonas sildīšanas
pakāpes displejs mainās starp diviem lī‐
meņiem.
4.8 Taimeris
Laika atskaites taimeris.
Lietojiet taimeri, lai iestatītu, cik ilgi gata‐
vošanas zonai jādarbojas šajā reizē.
Iestatiet laika atskaites taimeri pēc gata‐
vošanas zonas izvēles.
Taimera funkciju var izvēlēties
gatavošanas zonām, kas ir aktī‐
vas un kurām ir iestatīts sildīša‐
nas līmenis.
• Lai veiktu iestatījumu gatavošanas zo‐
vairākas reizes,
nai:pieskarieties
līdz iedegas vajadzīgās gatavošanas
zonas indikators.
.
Kad šī funkcija aktivizēta, iedegas
• Lai aktivizētu laika atskaites taimeri:
pieskarieties pie taimera
, lai iesta‐
tītu laiku ( 00 - 99 minūtes). Kad ga‐
tavošanas zonas indikators sāk mirgot
lēnāk, tiek aktivizēta laika atpakaļskai‐
tīšana.
• Lai pārbaudītu atlikušo laiku: izvēlie‐
.
ties gatavošanas zonu, izmantojot
Gatavošanas zonas indikators sāk ātri
mirgot. Displejā redzams atlikušais
laiks.
• Lai mainītu laika atskaites taimera vēr‐
tību:iestatiet gatavošanas zonu,
pieskaroties
vai .
• Lai deaktivizētu laika atskaites taimeri:
izvēlieties gatavošanas zonu, izmanto‐
. Pieskarties . Atlikušais laiks
jot
samazinās līdz 00 . Gatavošanas zo‐
nas indikators nodziest.
10 www.aeg.com
Kad laika atskaite beigusies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00 . Ga‐
tavošanas zona ir izslēgta.
• Lai deaktivizētu skaņu: pieskarieties
Laika skaitīšanas taimeris
Lietojiet laika skaitīšanas taimeri, lai pār‐
raudzītu gatavošanas zonas darbības
laiku.
• Gatavošanas zonas izvēle (ja darbo‐
jas vairāk nekā 1 gatavošanas zo‐
vairākas reizes,
na):pieskarieties
līdz iedegas vajadzīgās gatavošanas
zonas indikators.
.
Kad šī funkcija aktivizēta, iedegas
• Lai aktivizētu laika skaitīšanas taimeri:
Pieskarieties
.
izdziest un iedegas
.
Simbols
• Lai redzētu, cik ilgi darbojas gatavoša‐
nas zona:iestatiet gatavošanas zonu,
izmantojot
. Gatavošanas zonas in‐
dikators sāk ātri mirgot. Displejā tiek
parādīts, cik ilgi zona darbojas. Disple‐
jā redzams laiks gatavošanas zonai,
kas darbojas visilgāk.
• Lai deaktivizētu laika skaitīšanas tai‐
meri: iestatiet gatavošanas zonu, iz‐
, un pieskarieties
vai
mantojot
, lai deaktivizētu taimeri. Simbols
nodziest, un iedegas
.
Kad divas taimera funkcijas dar‐
bojas vienlaikus, displejā vis‐
pirms redzams laika uzskaites
taimeris.
Laika atgādinājums.
Kamēr gatavošanas zonas nedarbojas,
varat lietot taimeri kā laika atgādinājumu.
.
Pieskarieties
Pieskarieties pie taimera lauka
vai
, lai iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, at‐
skan skaņas signāls, un sāk mirgot 00 .
• Lai deaktivizētu skaņu: pieskarieties
4.9 STOP+GO
Funkcija
iestata visas ieslēgtās gata‐
vošanas zonas zemākajā sildīšanas lī‐
menī - siltuma uzturēšanas iestatījumā (
).
Kad funkcija
darbojas, sildīšanas pa‐
kāpi mainīt nevar.
Funkcija
neaptur taimera funkciju.
• Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties
. Iedegsies simbols
.
• Lai deaktivizētu šo funkciju, skariet
. Tiks aktivizēta iepriekš iestatītā sildī‐
šanas pakāpe.
4.10 Bloķēšana
Ir iespējams nobloķēt vadības paneli, ta‐
ču
nobloķēt nevar. Tas novērsīs ne‐
jaušu sildīšanas pakāpes maiņu.
Vispirms iestata sildīšanas pakāpi.
Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties
. Uz 4 sekundēm iedegsies simbols
.
Taimeris paliek ieslēgts.
Lai apstādinātu šīs funkcijas darbību,
. Tiks aktivizēta iepriekš
pieskarieties
iestatītā sildīšanas pakāpe.
Izslēdzot ierīci, jūs izslēdzat arī šo funk‐
ciju.
4.11 Bērnu drošības funkcija.
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts ieslēg‐
šanu un lietošanu.
Bērnu aizsardzības ierīces ieslēgšana
• Ieslēdziet plīti, izmantojot
. Neiesta‐
tiet sildīšanas pakāpi.
• Pieskarieties pie
4 sekundes. Ie‐
.
degsies simbols
• Izslēdziet plīti, izmantojot
.
Bērnu drošības ierīces izslēgšana
• Ieslēdziet plīti, izmantojot
. Neiesta‐
tiet sildīšanas pakāpi. Pieskarieties
4 sekundes. Iedegsies simbols
.
• Izslēdziet plīti, izmantojot
.
Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana
uz vienu produktu pagatavošanas ciklu
• Ieslēdziet plīti, izmantojot
. Iedeg‐
sies simbols
.
LATVIEŠU
• Pieskarieties
4 sekundes. Iestatiet
sakarsēšanas līmeni 10 sekunžu laikā.
Varat lietot plīti.
• Ja izslēdzat plīti, izmantojot
, bērnu
drošības ierīce sāks atkal darboties.
4.12 OffSound Control (Skaņas
signāla deaktivizēšana un
aktivizēšana)
Skaņas signāla deaktivizēšana
Deaktivizējiet ierīci.
Pieskarieties
3 sekundes. Displejs ie‐
slēgsies un izslēgsies. Pieskarieties
3
sekundes. Iedegsies
un ieslēgsies
skaņa. Pieskarieties
, iedegsies
,
un skaņa tiks izslēgta.
11
Kad šī funkcija ir aktivizēta, skaņas var
dzirdēt tikai tad, kad:
• jūs skarat
;
• atveras laika atgādinājuma funkcija;
• atveras laika atskaites taimeris;
• uz vadības paneļa tiek kaut kas uz‐
likts.
Skaņas signāla aktivizēšana
Deaktivizējiet ierīci.
Pieskarieties
3 sekundes. Displejs ie‐
slēgsies un izslēgsies. Pieskarieties
3
sekundes. Iedegsies
, jo skaņa ir iz‐
, iedegas
.
slēgta. Pieskarieties
Skaņa ir ieslēgta.
5. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
Izmantojiet indukcijas gatavoša‐
nas zonas tikai kopā ar piemēro‐
tiem virtuves traukiem.
Novietojiet ēdiena gatavošanas
traukus uz krusta, kas atrodas ir
virmas, uz kuras gatavojat. Nose‐
dziet krustu pilnībā. Ēdienu gata‐
vošanas trauka apakšējai mag‐
nētiskajai daļai jābūt vismaz
125 mm. Indukcijas gatavošanas
zonas līdz zināmai robežai auto‐
mātiski pielāgojas ēdiena gatavo‐
šanas trauka apakšas izmēram.
Varat gatavot, izmantojot lielāku
ēdiena gatavošanas trauku, uz
divām gatavošanas zonām vien‐
laikus.
5.1 Indukcijas gatavošanas
zonām piemēroti virtuves trauki
Indukcijas gatavošanas zonās
spēcīgs elektromagnētiskais
lauks ļoti ātri uzkarsē ēdiena ga‐
tavošanas trauku.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
• Piemēroti: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds, daudz‐
slāņu dibens (ko ražotājs norādījis par
pareizu).
• Nepiemēroti: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
• ... ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīts augstākais sakarsēšanas lī‐
menis;
• ... magnēts pielīp pie ēdiena gatavoša‐
nas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauku
apakšējām daļām jābūt pēc ie‐
spējas biezākām un plakanākām.
5.2 Darbības trokšņi
Dzirdot
• plīstošu troksni: virtuves trauki ir izga‐
tavoti no dažāda materiāla (sviestmai‐
zes konstrukcija).
• svilpošana: lietojat vienu vai vairākas
gatavošanas zonas, iestatot augstu
jaudas līmeni; trauki ir izgatavoti no
dažāda materiāla (sviestmaizes kon‐
strukcija).
• dūkoņa: lietojat augstus jaudas līme‐
ņus.
12 www.aeg.com
• klikšķēšana: rodas vadības elementu
pārslēgšanas laikā.
• sīkšana, sanēšana: darbojas ventila‐
tors.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie neie‐
tekmē ierīces darbību.
5.3 Enerģijas taupīšana
• Ja iespējams, uzlieciet uz virtu‐
ves traukiem vākus.
• Novietojiet virtuves traukus uz
gatavošanas zonām pirms to
ieslēgšanas.
5.4 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
kā atskan laika atskaites taimera
signāls. Sakarsēšanas laika sa‐
mazināšana ir atkarīga no gata‐
vošanas līmeņa un gatavošanas
laika.
5.5 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp siltuma pakāpi un gatavo‐
šanas zonas enerģijas patēriņu nav li‐
neāra.
Siltuma pakāpes palielināšana propor‐
cionāli nepalielina gatavošanas zonas
enerģijas patēriņu.
Tādējādi, gatavošanas zona ar vidēju sil‐
tuma pakāpi izmanto pusi no savas jau‐
das.
Lai taupītu elektroenerģiju, gata‐
vošanas zona izslēdzas ātrāk ne‐
Sil‐
tu‐
ma
pa‐
kā‐
pe
Lietojums:
Laiks
Tabulās minētā informācija ir tikai
informatīva.
Ieteikumi
Nominālais
enerģijas
patēriņš
Uzturēt siltu pagatavo‐ pēc vajadzī‐ Uzlieciet vāku uz
tu ēdienu
bas
ēdiena gatavošanas
trauka
3%
13
Pagatavot holandiešu
mērci, kausēt: sviestu,
šokolādi un želatīnu
5 - 25 min.
3–8%
13
Iebiezināt: mīkstas
omletes, ceptas olas
10 - 40 min. Gatavošanas laikā
uzlieciet vāku
35
Uz mazas uguns vārīt 25 - 50 min.
rīsus un gatavot piena
ēdienus, uzsildīt paga‐
tavoto ēdienu
57
Tvaicēt dārzeņus, zivs
un gaļu
20 - 45 min. Pievienojiet dažas
ēdamkarotes šķidru‐
ma
13 – 18 %
79
Tvaicēt kartupeļus
20 - 60 min. Lietojiet ne vairāk
nekā ¼ l ūdens uz
750 g kartupeļu
18 – 25 %
79
Gatavot lielu ēdienu
daudzumu, sautēju‐
mus un zupas
60 - 150
min.
18 – 25 %
1
Laiku pa laikam sa‐
maisiet
3–8%
Šķidruma daudz‐
8 – 13 %
umam jābūt vismaz
divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam.
Gatavošanas laikā
maisiet piena ēdie‐
nus
Līdz 3 l šķidruma un
sastāvdaļas
LATVIEŠU
Sil‐
tu‐
ma
pa‐
kā‐
pe
Lietojums:
Laiks
Ieteikumi
912
Nedaudz apcept:
pēc vajadzī‐ Gatavošanas laikā
eskalopu, teļa gaļu,
bas
apgrieziet uz otru
kotletes, frikadeles,
pusi
desas, aknas, mērces,
olas, pankūkas un vir‐
tuļus
25 – 45 %
12
13
Kārtīgi apcept ēdienu,
cept filejas steikus
45 – 64 %
14
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sau‐
tētu cepeti), cept kartupeļus frī eļļā
5 - 15 min.
Gatavošanas laikā
apgrieziet uz otru
pusi
13
Nominālais
enerģijas
patēriņš
100 %
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Lietojiet virtuves traukus ar tīrām apakš‐
pusēm.
BRĪDINĀJUMS
Asi un skrāpējoši tīrīšanas līdzekļi
bojā iekārtu.
Drošības apsvērumu dēļ, netīriet
ierīci ar tvaika strūklu vai augsta
spiediena tīrīšanas līdzekļus.
2.
3.
ramikas vai nerūsošā tērauda virs‐
mām.
Tīriet ierīci ar mitru drāniņu un maz‐
gāšanas līdzekli.
Beidzot tīrīt, nosusiniet ierīci ar tīru,
sausu drāniņu.
BRĪDINĀJUMS
Stikla stienis
Skrāpējumi vai tumši plankumi uz
stikla keramikas neietekmē ierī‐
ces darbību.
Netīrumu noņemšana:
– Noņemiet nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
produktus, kas satur cukuru. Pre‐
tējā gadījumā var sabojāt ierīci.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi. Novietojiet skrāpi uz stikla
keramikas virsmas piemērotā leņķī
un virziet tā asmeni pāri virsmai.
– Noņemiet pēc iekārtas atdzišanas:
kaļķakmens, ūdens un taukvielu
traipus, kā arī spīdīgas metāliskas
krāsu izmaiņas. Lietojiet tīrīšanas
līdzekļus, kas paredzēti stikla ke‐
1.
• Netīriet stikla stieni un virsmu starp to
un stikla keramiku ar skrāpi vai asiem
priekšmetiem. Stikla stienis ir pievie‐
nots keramikas plāksnei.
• Nelieciet pannas uz stikla stieņa.
• Pārliecinieties, ka pannas un katliņi
neaizskar stikla stieni.
14 www.aeg.com
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
Problēma
Iespējamais cēlonis un risinājums
Nevar aktivizēt vai lietot
ierīci.
• Skarti 2 vai vairāki sensora lauki vienlaicīgi. Pie‐
skarieties tikai vienam sensora laukam.
• Uz vadības paneļa ir ūdens vai tauku traipi. No‐
slaukiet vadības paneli
• Ieslēdziet ierīci vēlreiz un 7 sekunžu laikā iestatiet
sildīšanas pakāpi.
• Ir aktivizējusies taustiņu bloķēšana, bērnu drošī‐
bas ierīce vai STOP+GO. Skatiet sadaļu "Izman‐
tošana ikdienā".
Pēc ierīces izslēgšanas
atskan skaņas signāls.
Uz viena vai vairākiem sensoru laukiem uzlikts kāds
priekšmets. Noņemiet priekšmetu no sensoru lau‐
kiem.
Atlikušā siltuma indika‐
tors neiedegas.
Gatavošanas zona nav karsta, jo darbojas pavisam
īsu laiku. Ja gatavošanas zonai jābūt karstai, sazi‐
nieties ar tuvāko servisa centru.
Sildīšanas pakāpe mai‐
nās starp divām sildīša‐
nas pakāpēm.
Aktivizēta jaudas pārvaldība. Skatiet sadaļu "Jaudas
pārvaldība".
Atskan skaņas signāls,
ierīce aktivizējas un tad
atkal deaktivizējas. Pēc
5 sekundēm atskan vēl
viens skaņas signāls.
Kaut kas uzlikts uz
sensora lauka.
. Noņemiet priekšmetu no
iedegas
• Ir aktivizējusies automātiskās izslēgšanas funkci‐
ja. Izslēdziet ierīci un atkal ieslēdziet to.
iedegas
• Uz gatavošanas zonas nav novietots ēdiena gata‐
vošanas trauks. Uzlieciet ēdiena gatavošanas
trauku uz gatavošanas zonas.
• Šis nav pareizais ēdiena gatavošanas trauks. Iz‐
mantojiet atbilstošu ēdiena gatavošanas trauku.
• Gatavošanas zonai neatbilstošs ēdiena gatavoša‐
nas trauka apakšējās daļas diametrs. Uzlieciet
ēdiena gatavošanas trauku uz mazākas gatavo‐
šanas zonas.
Iedegas
un skaitlis.
Ierīces darbībā radies traucējums.
Uz laiku atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Atslēdziet
mājas elektrotīkla sistēmas drošinātāju. Pieslēdziet
iedegas atkārtoti, sazinieties ar klien‐
atpakaļ. Ja
tu apkalpošanas centru.
LATVIEŠU
Problēma
iedegas
Pieskaroties vadības pa‐
neļa sensora laukiem,
nav signāla.
15
Iespējamais cēlonis un risinājums
Radusies ierīces kļūda, jo ēdiena gatavošanas
trauks ir izvārījies sauss. Sāk darboties aizsardzība
pret gatavošanas zonas pārkaršanu. Ir aktivizēju‐
sies automātiskās izslēgšanas funkcija.
deaktivizējiet ierīci. Noņemiet karsto ēdiena gatavo‐
šanas trauku. Pēc aptuveni 30 sekundēm atkal akti‐
displejā jānodziest,
vizējiet gatavošanas zonu.
kamēr atlikušā siltuma indikators var palikt ieslēgts.
Ļaujiet ēdiena gatavošanas traukam atdzist un pār‐
baudiet sadaļā "Indukcijas gatavošanas zonām pa‐
redzētie ēdiena gatavošanas trauki" minēto informā‐
ciju.
Signāli nav aktivizēti.
Aktivizējiet signālus (skatiet sadaļu "Skaņas izslēg‐
šanas vadība").
Ja izmēģinot iepriekš minētos risināju‐
mus, problēmas neizdodas novērst, sazi‐
nieties ar ierīces tirgotāju vai klientu ap‐
kalpošanas centru. Sniedziet tehnisko
datu plāksnītes informāciju, nosauciet
stikla keramikas virsmas trīs ciparu-burtu
kodu (atrodas gatavošanas virsmas stū‐
rī) un informējiet par redzamo kļūdas pa‐
ziņojumu.
Ja lietojāt ierīci nepareizi, par problēmu
novēršanu, kuru veic klientu apkalpoša‐
nas centra darbinieki vai ierīces tirgotājs,
tiks ieturēta papildu samaksa, neņemot
vērā spēkā esošo garantiju. Informāciju
par klientu apkalpošanas centru un ga‐
rantijas noteikumiem skatiet garantijas
bukletā.
8. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Skatiet sadaļu par drošības norā‐
dījumiem.
Pirms uzstādīšanas
Pirms ierīces uzstādīšanas pierakstiet
zemāk norādīto informāciju no tehnisko
datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas ierīces korpusa apakšā.
• Modelis ...........................
• Izstrādājuma nr. .............................
• Sērijas numurs ....................
8.1 Iebūvējamās ierīces
• Lietojiet iebūvējamās ierīces tikai pēc
tam, kad tās ir pareizi iebūvētas virtu‐
ves mēbelēs un darba virsmās atbil‐
stoši spēkā esošiem standartiem.
8.2 Savienojuma kabelis
• Ierīce ir aprīkota ar savienojuma kabe‐
li.
• Nomainiet bojātu strāvas kabeli pret
strāvas kabeli, kura tips ir H05BB-F T
ar maks. temperatūru 90 °C (vai aug‐
stāku). Sazinieties ar vietējo apkopes
centru.
8.3 Lai uzstādītu blīvi.
• Notīrīt darbvirsmu griezuma zonā.
• Uzlieciet komplektā iekļauto blīvējuma
loksni gar ierīces apakšējo malu tā, lai
tā virzītos gar stikla keramikas ārējo
malu. Turklāt bez stiepšanas. Griezta‐
jiem galiem jāpaliek vienas puses vi‐
dū. Kad piegriežat atbilstoši garumam
(pievienojiet dažus mm), saspiediet
abus galus kopā.
16 www.aeg.com
Izmantojot papildierīces rāmi C-FRAME,
pirms ierīces uzstādīšanas izlasiet rāmim
pievienotās instrukcijas.
8.4 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
min.
12 mm
min.
2 mm
490+1mm
340+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
LATVIEŠU
• Aizpildiet spraugu starp darbvirsmu un
stikla keramikas virsmu ar silikonu.
• Uzlejiet uz silikona nedaudz ziepjū‐
dens.
17
• Noņemiet lieko silikonu ar asu instru‐
mentu.
8.5 Vairāku ierīču uzstādīšana
Pievienotās detaļas:savienojuma stie‐
nis(-ņi), karstumizturīgs silikons, gumijas
forma, blīvējuma loksne.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Izmantojiet tikai īpašu karstumiz‐
turīgu silikonu.
Darba virsmas izgriezums
Attālums no sienas: ne mazāk kā 50 mm
Dziļums: 490 mm
Platums: visu iebūvējamo ierīču platumu
summa, no kuras jāatņem 20 mm (ska‐
tiet arī sadaļu "Visu ierīču platumu pār‐
skats")
Vairāku ierīču uzstādīšana
1. Iezīmējiet darba virsmas izmēru un
izzāģējiet to.
2.
Uzlieciet ierīces pa vienai uz mīk‐
stas virsmas, piemēram, segas, ar
apakšu uz augšu.
3.
Uzlieciet blīvējuma loksni gar ierīces
apakšējo malu tā, lai tā virzītos gar
stikla keramikas ārējo malu.
4.
Viegli pieskrūvējiet fiksējošās plāks‐
nes atbilstošajās atverēs aizsarkor‐
pusā.
5.
Ievietojiet izzāģētajā atverē pirmo
ierīci. Uzlieciet savienojuma stieni
uz izgrieztās darba virsmas tā, lai ie‐
rīce balstītos uz tā vienas puses.
6.
Viegli pagrieziet fiksējošās plāksnes
no darba virsmas apakšas uz savie‐
nojuma stieni.
7.
Ievietojiet izzāģētajā atverē sekojo‐
šo ierīci. Pārliecinieties, ka ierīču
priekšējās daļas atrodas vienā līme‐
nī.
18 www.aeg.com
8.
Piegrieziet fiksējošo plākšņu/ aiztur‐
skavu skrūves.
9.
Aizpildiet atstarpi starp darba virsmu
un ierīcēm un starp ierīcēm, izman‐
tojot silikonu.
10. Uzlejiet uz silikona nedaudz ziepjū‐
dens.
11. Ar zināmu spēku uzspiediet gumijas
formu uz stikla keramikas un lēnām
velciet tai pāri ar pirkstiem, lai tā no‐
fiksētos.
12. Neaiztieciet silikonu, līdz tas nav sa‐
cietējis - tas var aizņemt apmēram
vienu dienu.
13. Uzmanīgi nogrieziet lieko silikonu ar
asmeni.
14. Rūpīgi notīriet stikla keramikas virs‐
mu.
9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Model HC452400EB
Prod.Nr. 941 560 804 00
Typ 55 FED 02 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,7 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,7 kW
AEG
Gatavošanas zonu jauda
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimā‐
lā sildīšanas
pakāpe) [W]
Ar aktivizētu
jaudas funkci‐
ju [W]
Jaudas funk‐
cijas maksi‐
mālais darbī‐
bas ilgums
[min.]
Minimālais
ēdiena gata‐
vošanas trau‐
ku diametrs
[mm]
Aizmugurējā
—210 mm
2300 W
3200 W
10
125
Priekšējā —
210 mm
2300 W
3200 W
10
125
LATVIEŠU
10. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei
materiālus ar simbol . Ievietojiet
iepakojuma materiālus atbilstošos
konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar
šo simbolu kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Nododiet izstrādājumu vietējā
otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
19
20 www.aeg.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINĖ INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
24
26
29
31
32
33
36
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
21
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per‐
skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren‐
gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia
prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimi‐
niais ar protiniais gebėjimais bei stokojantys patirties
ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba as‐
mens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo
metu. Nelieskite kaitinimo elementų.
• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atski‐
ra nuotolinio valdymo sistema.
• Neprižiūrimas maisti gaminimas ant kaitlentės su rie‐
balais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
22 www.aeg.com
• Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
• Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
• Jei stiklo keraminis paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunki‐
te, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
• Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę naudodamiesi jos
valdikliais ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifi‐
kuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet mū‐
vėkite apsaugines pirštines.
• Apsaugokite nupjautus paviršius her‐
metiku, kad jie nuo drėgmės neiš‐
brinktų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų
ir drėgmės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar lan‐
gus, jie gali nuversti įkaitusius prikais‐
tuvius nuo prietaiso.
• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stal‐
čių, įsitikinkite, ar tarp prietaiso apa‐
čios ir apatinio stalčiaus yra pakanka‐
mai vietos orui cirkuliuoti.
• Užtikrinkite, kad tarp darbastalio ir
prietaiso būtų laisvas 2 mm ventiliavi‐
mo tarpas. Garantija neapima žalos,
atsiradusios dėl nepakankamo venti‐
liavimo tarpo.
• Prietaiso apačia gali įkaisti. Rekomen‐
duojame po prietaisu įrengti nedegią
pertvarą, kad nebūtų prieigos prie
apačios.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavo‐
jus.
• Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, įsiti‐
kinkite, ar prietaisas atjungtas nuo
maitinimo.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesu‐
sipainiotų.
• Užtikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų karš‐
to prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
jungiate prietaisą ir netoli esančius liz‐
dus
Įsitikinkite, ar prietaisas tinkamai įreng‐
tas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros
maitinimo laido ar kištuko (jeigu taikyti‐
na) gnybtas gali įkaisti.
Įsitikinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą maži‐
nančią sąvaržą.
Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar
maitinimo laido. Kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą arba elektriką, jei‐
gu reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Elektros instaliacija privalo turėti izolia‐
vimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpe‐
lis.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtai‐
sus: liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugik‐
liai turi būti išimami iš jų laikiklio), įže‐
minimo nuotėkio atjungiamuosius įtai‐
sus ir kontaktorius.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti, nudegti arba
gauti elektros smūgį.
• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite vi‐
sas pakuotės medžiagas, nuimkite eti‐
ketes ir apsauginę plėvelę (jeigu taiky‐
tina).
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐
bių.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be prie‐
žiūros.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite. Nepasitikėkite pri‐
kaistuvių detektoriumi.
23
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, ne‐
delsdami atjunkite prietaisą nuo elek‐
tros tinklo. Taip išvengsite elektros
smūgio.
• Naudotojai, turintys širdies stimuliato‐
rių, turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm
atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai
prietaisas veikia.
• Kai dedate maistą į karštą aliejų, alie‐
jus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS
Gaisro arba sprogimo pavojus.
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų. Kaitin‐
dami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs,
kad liepsna arba įkaitę daiktai jų neuž‐
degtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant žemes‐
nei temperatūrai nei aliejus, kuris yra
naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso ne‐
nukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie
gali pažeisti paviršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Indai iš ketaus, aliuminio arba su su‐
gadintais dugnais gali subraižyti stiklą
ar stiklo keramiką. Jeigu tokius indus
nuo maisto gaminimo paviršiaus reikia
patraukti, juos visada kelkite, o ne
traukite.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
24 www.aeg.com
• Reguliariai valykite prietaisą, kad ap‐
saugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius plo‐
viklius. Nenaudokite šveičiamųjų pro‐
duktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai iš‐
mesti seną prietaisą, susisiekite su ati‐
tinkama savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
2.4 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
1 2 300 W galios indukcinė kaitvietė
su 3 200 W galios didinimo funkcija
2 2 300 W galios indukcinė kaitvietė
su 3 200 W galios didinimo funkcija
3 Stiklo juosta
2
4 Valdymo skydelis
3
4
3.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1 2
3
4
5
14
6
7
8 9
13
12
11
10
LIETUVIŲ
25
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus. Ekranai, indikatoriai ir garso
signalai parodo, kurios funkcijos veikia.
Jutiklio laukas
Funkcija
1
Įjungia ir išjungia prietaisą.
2
Užrakina / atrakina valdymo skydelį.
3
Įjungia ir išjungia STOP+GO funkciją.
4
Įjungia ir išjungia „Bridge“ funkciją.
5
Kaitinimo lygio rodmuo
Rodo kaitinimo lygį.
6
Kaitviečių laikmačio indikato‐
riai
Rodo, kurioms kaitvietėms nustatėte lai‐
ką.
7
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
8
Rodo, kad veikia laikmačio funkcija.
9
Rodo, kad veikia laikmačio atgalinė ats‐
kaita arba laikmačio funkcija.
10
Įjungia galingumo funkciją.
Padidinamas arba sumažinamas laikas.
/
11
12
Nustatoma kaitvietė.
13
Nustatoma laikmačio funkcija.
Valdymo skydelis
14
Nustato kaitinimo lygį.
3.3 Kaitinimo nustatymo ekranai
Ekranas
Aprašymas
Kaitvietė išjungta
Kaitvietė veikia
-
Šilumos palaikymo /
funkcija įjungta
Automatinio įkaitinimo funkcija įjungta.
Galingumo funkcija įjungta
+ skaitmuo
Aptiktas gedimas
/
OptiHeat Control (3 žingsnis; likusio karščio indikato‐
rius): tebegaminamas maistas / šilumos palaikymas / li‐
kęs karštis
/
Užraktas / apsaugos nuo vaikų įtaisas įjungtas
Netinkamas arba per mažas prikaistuvis, arba ant kait‐
vietės neuždėtas prikaistuvis
Automatinis išjungimas įjungtas
26 www.aeg.com
3.4 OptiHeat Control(3
veiksmas: Likusio karščio
indikatorius)
ĮSPĖJIMAS
\
\
Dėl likusio karščio
kyla pavojus nusideginti!
OptiHeat Control rodo likusio karščio
lygį. Indukcinės kaitvietės maisto gamini‐
mo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio
pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšy‐
la dėl likusio prikaistuvio karščio.
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS
4.1 Įjungimas ir išjungimas
4.3 Kaitinimo lygis
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte prietaisą.
Palieskite valdymo skydelį ties kaitinimo
lygiu. Braukite pirštu per valdymo sky‐
delį, kad pakeistumėte lygį. Neatleiskite,
kol nepasirinksite tinkamo kaitinimo ly‐
gio. Ekrane rodomas kaitinimo lygis.
4.2 Automatinis išjungimas
Funkcija automatiškai išjungia prietaisą,
jeigu:
• visos kaitvietės yra išjungtos (
);
• įjungę prietaisą, nenustatėte kaitinimo
lygio;
• kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10 sekun‐
džių. Kurį laiką girdimas garso signa‐
las ir prietaisas išsijungia. Nuimkite
daiktą arba nuvalykite valdymo sky‐
delį;
• prietaisas pernelyg įkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią prikaistuvį). Prieš pa‐
kartotinai naudojant prietaisą, palauki‐
te, kol kaitvietė atvės;
• naudojate netinkamus prikaistuvius.
ir po 2 minučių
Užsidega simbolis
kaitvietė išsijungia automatiškai;
• neišjungėte kaitvietės arba nepakeitė‐
te kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko
užsidega
ir prietaisas išsijungia. Žr.
toliau;
• santykis tarp kaitinimo lygio ir automa‐
tinio išjungimo funkcijos laiko:
•
,
— 6 valandos;
•
–
•
–
•
— 5 valandos;
— 4 valandos;
–
— 1,5 valandos.
0
3
5
8 10
14 P
4.4 Automatinis įkaitinimas
Įjungus automatinio įkaitinimo funkciją,
kaitvietė greičiau įkaista iki reikiamos
temperatūros. Įjungus šią funkciją, ku‐
riam laikui nustatoma didžiausia įkaitini‐
mo temperatūra (žr. diagramą), o vėliau
ji mažinama iki reikiamos temperatūros.
Norėdami įjungti kaitvietės automatinio
įkaitinimo funkciją:
1.
Palieskite
(ekrane įsižiebia
).
Nedelsdami palieskite reikiamą įkai‐
tinimo lygį. Po 3 sekundžių ekrane
įsižiebia
.
Norėdami išjungti šią funkciją, pakeiskite
kaitinimo lygį.
2.
LIETUVIŲ
27
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.5 Galingumo funkcijos
įjungimas ir išjungimas
Įjungta padidintos galios funkcija padidi‐
na indukcinės kaitvietės galią. Galingu‐
mo funkcija veikia daugiausiai 10 minu‐
čių Po to indukcinė kaitvietė automatiš‐
kai grįžta į kaitinimo nustatymą 14. Kad
, atsiras
.
įjungtumėte, palieskite
Norėdami išjungti palieskite kaitinimo
nustatymą
.
4.6 Funkcija „Bridge“
Funkcija „Bridge“ sujungia dvi kaitvietes
ir jos veikia kaip viena.
Pirmiausiai nustatykite vienos kaitvietės
kaitinimo nustatymą.
Norėdami įjungti funkciją „Bridge“, pa‐
lieskite . Norėdami nustatyti arba pa‐
keisti kaitinimo nustatymą, palieskite vie‐
ną iš valdymo juostelių.
Norėdami išjungti funkciją „Bridge“, pa‐
lieskite . Kaitvietės veikia atskirai.
4.7 Galios valdymas
Galios valdymo mechanizmas padalina
galią dviem suporuotoms kaitvietėms (žr.
paveikslėlį). Galios funkcija iki didžiausio
lygio padidina vienos poroje esančios
kaitvietės galią. Antros kaitvietės galia
automatiškai sumažėja. Kaitvietės, ku‐
rios galia yra sumažinta, kaitinimo lygio
rodmuo kinta tarp dviejų lygių.
4.8 Laikmatis
Atgalinės laiko atskaitos
laikmatis
Šį laikmatį naudokite kaitvietės maisto
gaminimo trukmei nustatyti.
Pasirinkę kaitvietę, nustatykite atgalinės
atskaitos laikmatį.
Funkciją „Laikmatis“ galima pasi‐
rinkti aktyvioms kaitvietėms su
nustatytu kaitinimo nustatymu.
• Norėdami nustatyti kaitvietę:kelis kar‐
, kol įsijungs reikia‐
tus palieskite
mos kaitvietės indikatorius.
.
Kai ši funkcija yra įjungta, įsijungia
• Norėdami įjungti atgalinę laiko atskai‐
tą: palieskite laikmačio
laikui nusta‐
tyti ( 00 - 99 min.). Kai kaitvietės in‐
dikatorius pradeda lėtai mirksėti, pra‐
dedama atgalinė laiko atskaita.
• Norėdami pamatyti likusį laiką: kaitvie‐
. Kaitvietės indika‐
tę nustatykite su
torius pradeda greitai mirksėti. Ekrane
rodomas likęs laikas.
• Norėdami pakeisti atgalinę laiko ats‐
, pa‐
kaitą:kaitvietę nustatykite su
lieskite
arba .
• Norėdami išjungti galinės atskaitos lai‐
ką: kaitvietę nustatykite su
. Palies‐
kite . Likęs laikas skaičiuojamas at‐
gal iki 00 . Kaitvietės indikatorius už‐
ges.
Kai atgalinė atskaita pasiekia galą, pa‐
sirista garsas ir mirksi 00 . Kaitvietė
išsijungia.
• Norėdami išjungti garsą: palieskite
28 www.aeg.com
Laiko skaičiavimo pirmyn
laikmatis
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko
kaitvietė veikia.
• Kaitvietės pasirinkimas (jei veikia dau‐
giau nei 1 kaitvietė): lieskite
pakar‐
totinai tol, kol įsijungs reikiamos kait‐
vietės indikatorius.
.
Kai ši funkcija yra įjungta, įsijungia
• Norėdami įjungti laiko skaičiavimo pir‐
myn laikmatį:
palieskite
.
Užgęsta simbolis
ir atsiranda
.
• Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia
kaitvietė:kaitvietę nustatykite su
.
Kaitvietės indikatorius pradeda greitai
mirksėti. Ekrane rodomas kaitvietės
veikimo laikas. Ekrane rodomas laikas
tos kaitvietės, kuri veikia ilgiau.
• Norėdami išjungti laiko skaičiavimo
pirmyn laikmatį: kaitvietę nustatykite
ir palieskite
arba , kad iš‐
su
jungtumėte laikmatį; išsijungia simbolis
ir įsijungia
.
Kai abi laikmačio funkcijos veikia
tuo pačiu metu, ekrane pirmiau‐
sia rodomas atskaitos pirmyn
laikmatis.
Laikmatis.
Laikmatį galima naudoti kaip minučių
skaitlį, kol kaitvietės neveikia. Palieskite
.
Paspauskite laikmačio
arba , kad
nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi,
pasirista garsas ir mirksi 00 .
• Norėdami išjungti garsą: palieskite
4.9 STOP+GO
funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo nustaty‐
mą - šilumos palaikymą (
).
Veikiant
, kaitinimo nuostatos keisti
negalima.
funkcija nesustabdo laikmačio funkci‐
jos.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieski‐
. Užsidega
simbolis.
te
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieski‐
. Įsijungs anksčiau jūsų nustaty‐
te
tas kaitinimo nustatymas.
4.10 Užraktas
Jūs galite užrakinti valdymo skydelį, bet
ne
. Taip galima išvengti atsitiktinio
kaitinimo nustatymo pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite
. Simbolis
rodomas 4 sekundes.
Laikmatis lieka įjungtas.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
. Įsijungs jūsų anksčiau nustatytas
kaitinimo nustatymas.
Išjungus prietaisą, išjungiama ir ši funkci‐
ja.
4.11 Vaikų saugos įtaisas
Ši funkcija saugo nuo atsitiktinio kaitlen‐
tės įjungimo.
Vaikų saugos įtaiso įjungimas
• Įjunkite kaitlentę su
. Kaitinimo ly‐
gio nenustatykite.
• Palaikykite nuspaudę
4 sekundes.
.
Užsidegs simbolis
• Išjunkite kaitlentę su
.
Vaikų saugos įtaiso išjungimas
• Įjunkite kaitlentę su
. Kaitinimo ly‐
gio nenustatykite. Palieskite
ir pa‐
laikykite 4 sekundes. Pasirodo simbo‐
lis
.
• Išjunkite kaitlentę su
.
Vaikų saugos įtaiso išjungimas vienai
gaminimo sesijai
• Įjunkite kaitlentę su
. Pasirodo sim‐
bolis
.
• Palieskite
ir palaikykite 4 sekun‐
des. Nustatykite kaitinimo lygį per ma‐
žiau nei 10 sekundžių. Kaitlentę gali‐
ma naudoti.
• Kai kaitlentę išjungiate su
, vaikų
saugos įtaisas vėl įsijungia.
LIETUVIŲ
4.12 OffSound Control (garso
signalų įjungimas ir išjungimas)
Garso signalų išjungimas
Išjunkite prietaisą.
Lieskite
3 sekundes. Užsidega ir už‐
gesta ekrano rodmenys. Palieskite
3
; garsas įjung‐
sekundes. Atsiranda
tas. Palieskite
,
užsidega , garsas
išjungtas.
Šiai funkcijai veikiant, garso signalai gir‐
dimi tik tuomet, kai:
• paliečiate
;
29
• užgesta laikmačio funkcija;
• baigiasi atgalinė laiko atskaita;
• ką nors padedate ant valdymo skyde‐
lio.
Garso signalų įjungimas
Išjunkite prietaisą.
Lieskite
3 sekundes. Užsidega ir už‐
gesta ekrano rodmenys. Palieskite
3
sekundes. Atsiranda
, nes garsas iš‐
jungtas. Palieskite
, atsiranda
.
Garsas įjungtas.
5. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus prikaistuvius.
Prikaistuvį uždėkite ant kryželio
ant jūsų gaminimui naudojamo
paviršiaus. Visiškai uždenkite
kryžiuką. Prikaistuvio apačios
magnetinė dalis turi būti bent 125
mm. Indukcinės kaitvietės prisi‐
taiko automatiškai pagal prikais‐
tuvio dugno dydį. Galite gaminti
naudodami didelį prikaistuvį ant
dviejų kaitviečių vienu metu.
5.1 Prikaistuviai indukcinėms
kaitvietėms
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas labai
greitai įkaitina prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
• Tinka: ketus, plienas, emaliuotas plie‐
nas, nerūdijantis plienas, daugias‐
luoksnis dugnas (su atitinkamu gamin‐
tojo ženklu).
• Netinka: aluminis, varis, žalvaris, stik‐
las, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu…
• ... nedidelis kiekis vandens labai grei‐
tai užverda ant kaitvietės, nustatytos
aukščiausia galia.
• ... ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti kuo
storesnis ir lygesnis.
5.2 Triukšmas veikimo metu
Jeigu girdite:
• traškėjimą: indai pagaminti iš skirtingų
medžiagų (sumuštinio principu).
• švilpimas: naudojate vieną arba kelias
kaitvietes didele galia ir indus, paga‐
mintus iš skirtingų medžiagų (sumušti‐
nio principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• šnypštimas, gaudimas: veikia ventilia‐
torius.
Šis triukšmas yra normalus ir jis nerodo
prietaiso gedimo.
5.3 Energijos taupymas
• Jei įmanoma, puodus visada
uždenkite dangčiais.
• Puodą statykite prieš įjungda‐
mi kaitvietę.
5.4 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kait‐
vietės kaitinimo elementas auto‐
matiškai išsijungia anksčiau, nei
30 www.aeg.com
pasigirsta atskaitos atgal laikro‐
džio signalas. Kaitinimo laiko su‐
trumpinimas priklauso nuo mais‐
to gaminimo lygmens ir nuo
maisto gaminimo trukmės.
5.5 Maisto gaminimo
pavyzdžiai
Kai didinate kaitinimo lygį, jis nėra pro‐
porcingas kaitvietės energijos suvartoji‐
mo padidėjimui.
Tai reiškia, kad kaitvietė su vidutiniu kai‐
tinimo lygiu naudoja mažiau nei pusę sa‐
vo galios.
Duomenys lentelėje yra tik reko‐
mendacinio pobūdžio.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir kaitvietės
energijos suvartojimo nėra tiesinis.
Kai Naudojimas:
tini‐
mo
ly‐
gis
Trukmė
Patarimai
Vardinės
galios su‐
vartojimas
Norint išlaikyti paga‐
mintą maistą šiltą
pagal po‐
reikį
Uždenkite prikaistuvį
3%
13
„Hollandaise" pada‐
žas, lydymas: svies‐
tas, šokoladas, želati‐
na
5–25 min.
Retkarčiais pamaišy‐ 3 – 8 %
kite
13
Tirštinimas: purūs om‐
letai, kepti kiaušiniai
10–40 min.
Gaminti uždengus
dangčiu
35
Tinka virti ryžius ir ga‐ 25–50 min.
minti pieniškus patie‐
kalus, taip pat šildyti
pagamintus patiekalus
Verdant ryžius van‐
8 – 13 %
dens turi būti dvigu‐
bai daugiau negu ry‐
žių; pieno patiekalus
kartkartėmis gamini‐
mo metu pamaišykite
57
Daržovių gaminimas
garuose, žuvis, mėsa
Įpilkite kelis valgo‐
muosius šaukštus
skysčio
13 – 18 %
79
Bulvių virimas garuose 20–60 min.
Daugiausiai ¼ l van‐
dens 750 g bulvių
18 – 25 %
79
Tinka gaminti dides‐
nius maisto kiekius,
troškinius ir sriubas
60–150
min.
Iki 3 l skysčio ir ing‐
redientų
18 – 25 %
912
Neintensyvus kepi‐
mas: tinka kepti eska‐
lopus, veršienos muš‐
tinius, kotletus, pyra‐
gėlius su įdaru, dešre‐
les, kepenėles, miltų,
sviesto ir pieno miši‐
nius, kiaušinius, bly‐
nus, spurgas
jeigu reikia
Laikui įpusėjus, ap‐
verskite
25 – 45 %
1
20–45 min.
3–8%
LIETUVIŲ
Kai Naudojimas:
tini‐
mo
ly‐
gis
Trukmė
Patarimai
Vardinės
galios su‐
vartojimas
12
13
Intensyvus kepimas,
smulkiai supjaustytos
paskrudintos bulvės,
nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas
5–15 min.
Laikui įpusėjus, ap‐
verskite
45 – 64 %
14
Tinka virti vandeniui, virti makaronus, skrudinti mėsą (gulia‐ 100 %
šą, troškintą mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus alieju‐
je
31
Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prietaisą valykite kaskart juo pasinaudo‐
ję.
Visada naudokite indus, kurių dugnas
švarus.
ĮSPĖJIMAS
Aštrios ir abrazyvinės valymo
priemonės gadina prietaisą.
Saugumo sumetimais nevalykite
prietaiso garais arba aukšto slė‐
gio valymo įrenginiais.
2.
3.
arba nerūdijančio plieno pavir‐
šiams valyti.
Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu
ir nedideliu valymo priemonės kiekiu.
Baigę nušluostykite prietaisą švaria
šluoste.
ĮSPĖJIMAS
Stiklo juosta
Įbrėžimai ar tamsios dėmės stiklo
keramikos paviršiuje neturi įtakos
prietaiso veikimui.
Norėdami pašalinti purvą:
– Nedelsdami pašalinkite: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją ir maistą,
kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip
šie nešvarumai gali sugadinti prie‐
taisą. Naudokite specialią, stiklui
skirtą grandyklę. Grandyklę prie
stiklo keraminio paviršiaus pridėki‐
te smailiu kampu ir stumkite aš‐
menis paviršiumi.
– Kai prietaisas pakankamai atvės,
pašalinkite šiuos nešvarumus:kal‐
kių nuosėdas, vandens, riebalų
dėmes, blizgias metalo dėmes.
Naudokite specialią valymo prie‐
monę, skirtą stiklo keraminiams
1.
• Nenaudokite grandyklės ar aštrių ob‐
jektų stiklo juostai valyti, o taip pat vie‐
tai tarp jo ir stiklo keramikos. Stiklo
juosta yra pritvirtinta prie keraminės
plokštės.
• Nedėkite puodų ant stiklo juostos.
• Įsitikinkite, kad puodai ir padėklai ne‐
liečia stiklo juostos.
32 www.aeg.com
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Galima priežastis ir trikties šalinimas
Prietaiso negalima įjungti • Vienu metu palietėte 2 arba daugiau jutiklių laukų.
arba valdyti.
Palieskite tik vieną jutiklio lauką.
• Ant valdymo skydelio yra vandens arba riebalų
dėmių. Nuvalykite valdymo skydelį
• Dar kartą įjunkite prietaisą ir nustatykite kaitinimo
lygį per 7 sekundes.
• Veikia vaikų saugos užraktas, užraktas arba
STOP+GO. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.
Išjungus prietaisą, pasi‐
girsta garso signalas.
Kažką padėjote ant vieno arba kelių jutiklio laukų.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio laukų.
Neįsižiebia likusio karš‐
čio indikatorius.
Kaitvietė neįkaitusi, nes veikė pernelyg trumpai. Jei
kaitvietė turi būti karšta, kreipkitės į techninės prie‐
žiūros centrą.
Kaitinimo lygis keičiamas Įjungta galios valdymo funkcija. Žr. skyrių „Galios
naudojant du lygius.
valdymas“.
Veikia garso signalas, o
prietaisas įsijungia ir vėl
išsijungia. Po 5 sekun‐
džių pasigirsta dar vie‐
nas signalas.
Kažką uždėjote ant
lauko.
Ekrane rodoma
• Veikia automatinio išjungimo funkcija. Išjunkite ir
vėl įjunkite prietaisą.
Ekrane rodoma
• Ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis. Uždėkite
prikaistuvį ant kaitvietės.
• Netinkamas prikaistuvis. Naudokite tinkamą pri‐
kaistuvį.
• Prikaistuvio dugno skersmuo yra per mažas pasi‐
rinktai kaitvietei. Perkelkite prikaistuvį ant mažes‐
nės kaitvietės.
Užsidega
Prietaise aptikta klaida.
Kuriam laikui atjunkite prietaisą nuo maitinimo tin‐
klo. Atjunkite namo elektros skydinėje esantį sau‐
, kreipkitės į
giklį. Vėl įjunkite. Jeigu vėl rodoma
techninio aptarnavimo centrą.
ir skaičius.
Ekrane rodoma
. Nuimkite daiktą nuo jutiklio
Prietaise aptikta klaida, nes prikaistuvis užkaistas
tuščias. Veikia apsaugos nuo kaitvietės perkaitimo
funkcija. Veikia automatinio išjungimo funkcija.
Išjunkite prietaisą. Nuimkite karštą prikaistuvį. Maž‐
tu‐
daug po 30 sekundžių vėl įjunkite kaitvietę.
rėtų dingti iš ekrano, likusio karščio indikatorius gali
šviesti toliau. Ataušinkite prikaistuvį ir patikrinkite
pagal skyrių „Prikaistuviai indukcinėms kaitvietėms“.
LIETUVIŲ
33
Problema
Galima priežastis ir trikties šalinimas
Liečiant jutiklių laukus
negirdimas garso signa‐
las.
Garso signalai išjungti.
Įjunkite garso signalus (žr. skyrių „Garso signalų iš‐
jungimas“).
Jei išbandžius aukščiau išvardytus
sprendimo būdus problemos pašalinti
nepavyksta, kreipkitės į prekybos atstovą
arba klientų aptarnavimo centrą. Nurody‐
kite duomenis iš duomenų lentelės, stik‐
lo keraminės kaitlentės triženklį raidžių ir
skaičių kodą (jis yra gaminimo paviršiaus
kampe) ir užsidegusį klaidos pranešimą.
Jei prietaisas buvo naudotas netinkamai,
techninės priežiūros centro ar atstovo
darbuotojo apsilankymas bus apmokesti‐
namas nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie klientų aptarnavimą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
8. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Prieš įrengiant
Prieš įrengiant prietaisą užrašykite infor‐
maciją iš techninių duomenų lentelės.
Duomenų lentelę rasite prietaiso korpu‐
so apačioje.
• Modelis ...........................
• PNC .............................
• Serijos numeris....................
8.1 Įmontuojami prietaisai
• Į baldus įmontuojami prietaisai gali bū‐
ti naudojami tik po to, kai jie bus įreng‐
ti tinkamame standartus atitinkančia‐
me paviršiuje.
8.2 Elektros laidas
• Prietaisas pateikiamas su elektros lai‐
du.
• Pažeistą maitinimo kabelį pakeiskite
specialiu laidu (H05BB-F Tmax 90 °C
arba aukštesnės temperatūros). Kreip‐
kitės į vietos techninio aptarnavimo
centrą.
8.3 Sandarikliui pritvirtinti.
• Nuvalykite stalviršį išpjovos vietoje.
• Priklijuokite pateiktą sandariklio juostą
prie apatinio prietaiso krašto, išilgai
išorinio stiklo keramikos krašto. Neper‐
tempkite jos. Nukirptus galus palikite
vieno šono viduryje. Atkirpę tinkamo il‐
gio juostelę (pridėkite kelis milimetrus),
sujunkite du jos galus.
Jeigu naudojate priedą – rėmą „C-FRA‐
ME“, prieš montuodami prietaisą, pir‐
miausia perskaitykite su rėmu pateiktą
instrukciją.
34 www.aeg.com
8.4 Surinkimas
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
min.
12 mm
min.
2 mm
• Užsandarinkite silikonu tarpą tarp stal‐
viršio ir stiklo keramikos paviršiaus.
490+1mm
340+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Ant silikono užpilkite truputį muiluoto
vandens.
LIETUVIŲ
35
• Silikono perteklių nugrandykite gran‐
dykle.
8.5 Daugiau nei vieno prietaiso įrengimas
Pateiktosios dalys:jungiamoji juosta (os), karščiui atsparus silikonas, kaučiuki‐
nė forma, sandarinimo juostelė.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Naudokite tik specialų, karščiui
atsparų silikoną.
Stalviršio išpjova
Atstumas nuo sienos: mažiausiai 50 mm
Gylis: 490 mm
Plotis: sudėkite visų montuojamų prie‐
taisų pločius ir atimkite 20 mm (taip pat
žr. skyrių „Prietaisų pločių apžvalga“)
Daugiau nei vieno prietaiso įrengimas
1. Užsirašykite stalviršio išpjovos mat‐
menis ir išpjaukite ją.
2.
Padėkite prietaisus po vieną ant ko‐
kio nors minkšto paviršiaus, pvz.,
antklodės, apačia į viršų.
3.
Apjuoskite tarpiklio juostą aplink
apatinį prietaiso kraštą, pagal išorinį
stiklo keramikos kraštą.
4.
Ne iki galo įsukite fiksavimo plokšte‐
les į atitinkamas skyles apsauginia‐
me korpuse.
5.
Įdėkite pirmąjį prietaisą į stalviršio
išpjovą. Dėkite jungiamąją juostą
stalviršio išpjovoje ir įspauskite pusę
jos pločio po prietaisu.
6.
Ne iki galo pasukite fiksavimo plokš‐
teles iš apačios ant darbastalio ir ant
jungiamosios juostos.
7.
Įdėkite kitą prietaisą į stalviršio išpjo‐
vą. Prietaisų priekiai būtinai turi būti
vienodame lygyje.
8.
Priveržkite fiksavimo plokštelių / lai‐
kiklių varžtus.
36 www.aeg.com
9.
Užsandarinkite silikonu tarpą tarp
stalviršio ir prietaisų bei tarp prie‐
taisų.
10. Ant silikono užpilkite truputį muiluoto
vandens.
11. Nestipriai prispauskite kaučiukinę
formą prie stiklo keramikos ir lėtai
pastumkite ją išilgai jos ploto.
12. Nelieskite silikono, kol nesukietės;
tai gali užtrukti maždaug vieną die‐
ną.
13. Atsargiai pašalinkite išlindusį siliko‐
ną skutimosi peiliuku.
14. Visiškai nuvalykite stiklo keramiką.
9. TECHNINĖ INFORMACIJA
Model HC452400EB
Prod.Nr. 941 560 804 00
Typ 55 FED 02 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,7 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,7 kW
AEG
Kaitviečių galia
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) (W)
Įjungta galin‐
gumo funkcija
(W)
Galingumo
funkcijos di‐
džiausia truk‐
mė (min.)
Mažiausias
prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Galinė –210
mm
2300 W
3200 W
10
125
Priekinė –210
mm
2300 W
3200 W
10
125
10. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti
LIETUVIŲ
elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
37
38 www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
42
43
46
48
49
50
53
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
39
1. SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Ikke berør varmeelementene.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller
olje kan være farlig og kan resultere i brann.
• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks med et lokk eller et brannteppe.
40 www.aeg.com
• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
• Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må
du slå av produktet for å unngå fare for elektrisk støt.
• Etter bruk slår du av komfyrtoppen med kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.
2.
SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL
Dette produktet må monteres av
en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Dekk utskjæringshullet med tetningsmiddel for å forhindre at fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp
og fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet er åpnet.
• Hvis produktet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
produktet og den øvre skuffen er tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
• Sørg for at ventilasjonsplassen på 2
mm, mellom benkeplaten og fronten
under enheten, er åpen. Garantien
dekker ikke skader forårsaket av mangel på tilstrekkelig ventilasjonsplass.
• Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefaler at du monterer et ikke-brennbart
panel under produktet, for å unngå tilgang til bunnen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger må utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at produktet er koblet fra strømforsyningen.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis aktuelt) ikke berører det varme produktet eller varme kokekar, når
du kobler produktet til stikkontaktene
i nærheten
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel
(hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen
blir for varm.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk strekkavlaster til kabelen.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt servicesenteret eller en elek-
NORSK
triker for å bytte en ødelagt strømkabel.
• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
2.2 Bruk
ADVARSEL
Fare for skade, brannskader eller
elektrisk støt.
• Fjern om nødvendig all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De kan bli varme.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk. Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart. Dette for å forhindre
elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når produktet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL
Eksplosjons- eller brannfare.
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer
eller varme gjenstander unna fett og
oljer når du bruker dem til tilbereding
av mat.
41
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere
temperatur enn olje som brukes for
første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten
av produktet.
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i på glasset eller glasskeramikken. Løft alltid disse objektene
opp når du må flytte dem på platetoppen.
2.3 Stell og rengjøring
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflatemateriale.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
2.4 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet
på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
42 www.aeg.com
• Kutt av strømkabelen og kast den.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
1 Induksjonskokesone 2300 W med
Power-funksjon på 3200 W
2 Induksjonskokesone 2300 W med
Power-funksjon på 3200 W
3 Glassbunn
2
4 Kontrollpanel
3
4
3.2 Oversikt over betjeningspanelet
1 2
3
4
5
14
6
7
8 9
13
12
11
10
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og
lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
sensorfelt
funksjon
1
Slår produktet på og av.
2
Låser/låser opp betjeningspanelet.
3
Slår funksjonen STOP+GO av og på.
4
Slår produktet på og deaktiverer brofunksjonen.
5
Et effekttrinndisplay
Viser effekttrinnet.
6
Tidsindikatorer for kokesoner
Viser hvilke kokesoner du har stilt inn tiden for.
7
Tidsurdisplayet
Viser tiden i minutter.
NORSK
sensorfelt
funksjon
8
Viser at tidsurfunksjonen med opptelling er i bruk.
9
Viser at tidsuret med nedtelling eller
stoppeklokkefunksjonen er i bruk.
10
Aktiverer effektfunksjonen.
11
Øker eller reduserer tiden.
/
12
Velger kokesone.
13
For å stille inne tidsurfunksjonen.
14
43
En betjeningslinje
Stiller inn effekttrinnet.
3.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av
Kokesonen er slått på
-
Varmholde-/
-funksjonen er på
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er på
Power-funksjonen er på
+ tall
Det foreligger en feil
/
OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): koker
fremdeles/varmholding/restvarme
/
Lås/barnesikring er innstilt
Kokekaret ikke egnet eller for lite, eller ikke noe kokekar
på kokesonen
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert
3.4 OptiHeat Control (3-trinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL
\
\
Forbrenningsfare
pga. restvarme!
OptiHeat Control viser nivået for restvarme. Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte
i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun varmet opp av varmen
fra kokeredskapet.
4. DAGLIG BRUK
4.1 På og Av
4.2 Automatisk utkopling
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere apparatet.
Denne funksjonen slår av produktet
automatisk hvis:
• Alle kokesonene er slått av (
).
44 www.aeg.com
• Du ikke velger effekttrinn etter at produktet er slått på.
• Du søler noe eller setter noe på betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder
(en gryte, en klut, osv.). Et lydsignalet
høres en stund, deretter slås produktet av. Fjern objektet elle vask betjeningspanelet.
• Produktet blir for varmt (f.eks. hvis en
gryte koker tørr). La kokesonen avkjøles før du bruker produktet igjen.
• Du bruker feil kokekar. Symbolet
tennes og kokesonen slås automatisk
av etter 2 minutter.
• Du ikke slår av en kokesone eller endrer effekttrinnet. Etter en stund tennes
, og produktet slås av. Se nedenfor.
• Forholdet mellom varmeinnstilling og
tider for den automatiske utkoplingsfunksjonen:
•
,
— 6 timer
•
-
— 5 timer
•
-
— 4 timer
•
-
— 1,5 timer
4.3 Effekttrinnet
Berør betjeningslinjen ved varmeinnstillingen. Beveg fingeren langs betjeningslinjen for å endre innstillingen. Ikke slipp
før effekttrinnet er korrekt. Displayet viser varmeinnstillingen.
0
3
5
8 10
14 P
4.4 Automatisk oppvarming
Det tar kortere tid å nå innstilt effekt,
dersom du aktiverer den automatiske
oppvarmingsfunksjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet
for en bestemt tid (se diagrammet), og
senker deretter effekttrinnet til den valgte innstillingen.
Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingsfunksjonen for en kokesone:
1.
Berør
(
tennes i displayet).
Berør umiddelbart ønsket effekti
trinn. Etter tre sekunder tennes
displayet.
Endre effekttrinn for å avbryte funksjonen.
2.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.5 Slå Power-funksjonen på
og av
Effektfunksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Effektfunksjonen
er aktivert i maks 10 minutter. Deretter
skifter induksjonskokesonen automatisk
tilbake til effekttrinn 14. For å slå på, be,
tennes. Berør et effektrører du
trinn for å slå av
.
4.6 Brofunksjon
Brofunksjonen forbinder to kokesoner
og de opererer som én.
Still inn effekttrinnet til en av kokesonene.
Trykk på for å starte brofunksjonen.
Trykk på betjeningslinjen for å stille inn
eller endre effekttrinnet.
Du deaktiverer brofunksjonen ved å berøre . Kokesonene opererer uavhengig.
4.7 Effektstyring
Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Effektfunksjonen øker effekten til maks i én av de
to kokesonene. Effekten i den andre kokesonen vil synke automatisk. Displayet
for den reduserte sonen skifter mellom
to nivåer.
NORSK
45
Tidsuret med opptelling
Bruk tidsuret med opptelling for å se
hvor lenge kokesonen har vært i bruk.
• Valget av kokesone (hvis mer enn 1
gjentatkokesone er aktiv) :berør
te ganger til indikatoren til den ønskede kokesonen vises.
.
Når funksjonen er aktivert, vises
• Aktivere tidsuret med opptelling:
Berør
4.8 Tidsuret
Nedtellingstidsuret.
Bruk tidsuret med nedtelling til å stille
inn hvor lenge en kokesone skal være på
for bare denne ene gangen.
Still tidsuret når kokesonen er valgt.
Dette tidsfunksjonvalget er mulig
for aktiverte kokesoner og når effekttrinnet er stilt inn.
• For å stille inn kokesonen:berør
gjentatte ganger til indikatoren for
den ønskede kokesonen tennes.
.
Når funksjonen er aktivert, vises
• For å aktivere tidsuret med nedtelling: berør
på tidsuret for å stille
inn tiden ( 00 - 99 minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.
• For å vise gjenværende tid: velg kokesone med
. Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Displayet viser gjenværende tid.
• For å endre tidsuret med nedtelling:velg kokesone med
berør
eller .
• Deaktivere tidsuret med nedtelling:
velg kokesone med
. Berør .
Gjenværende tid teller ned til 00 . Indikatoren for kokesonen slokker.
Når tidsurets nedtelling er ferdig, aktiveres lyden og 00 blinker. Kokesonen
deaktiveres.
• For å deaktivere lyden: berør
.
Symbolet
deaktiveres og
tennes.
• For å se hvor lenge kokesonen er
. Inaktiv:still inn kokesonen med
dikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Displayet viser tiden som
sonen er på. Displayet viser tiden til
kokesonen som er på over en lengre
tidsperiode.
• Deaktivere tidsuret med opptelling:
, og berør
angi kokesonen med
eller for å deaktivere tidsuret. Symbolet
slokker, og
tennes.
Når de to tidsurfunksjonene er
aktivert samtidig, viser displayet
tidsuret med opptelling først.
Tidsuret.
Tidsuret kan brukes som stoppeklokke
.
når kokesonene ikke er aktive. Berør
Berør
eller på tidsuret for å stille
inn tiden. Når nedtellingen er ferdig, aktiveres lyden og 00 blinker.
• Du kan til enhver tid avbryte lyden:
berør
4.9 STOP+GO
Med
-funksjonen stilles alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn - Hold
varm (
).
Når
er aktivert kan du ikke endre effekttrinnet.
-funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.
• Berør
for å aktivere denne funksjonen.
-symbolet tennes.
46 www.aeg.com
• Berør
for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt
tidligere, vises.
4.10 Låse
Du kan låse betjeningspanelet, men ikke
. Det hindrer utilsiktet endring av effekttrinnet.
Velg først effekttrinn.
for å slå på denne funksjoTrykk på
nen. Symbolet
vises i 4 sekunder.
Tidsuret blir værende på.
Trykk på
for å slå av denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
Når du slår av produktet, stopper du også denne funksjonen.
4.11 Barnesikringen
Denne funksjonen hindrer at koketoppen blir slått på ved et uhell.
Aktivere barnesikringen
• Aktiver koketoppen med
. Ikke
velg effekttrinn.
• Berør
i 4 sekunder. Symbolet
vises.
• Deaktiver koketoppen med
.
Deaktivere barnesikringen
• Aktiver koketoppen med
. Ikke
velg effekttrinn. Berør
i 4 sekunder. Symbolet
tennes.
• Deaktiver koketoppen med
.
Deaktivere barnesikringen når du skal
bruke koketoppen
• Aktiver koketoppen med
. Symbolet
tennes.
5. NYTTIGE TIPS OG RÅD
Bruk egnede kokekar til induksjonskokesonene.
• Berør
i 4 sekunder. Still inn effekttrinnet innen 10 sekunder. Du kan
betjene koketoppen.
• Hvis du deaktiverer koketoppen med
, blir barnesikringen aktiv igjen.
4.12 OffSound Control
(Deaktivering og aktivering av
lydene)
Deaktivering av lydene
Deaktiver maskinen.
Berør
i 3 sekunder Displayene lyser
og slukker. Berør
i 3 sekunder.
lyser, lyden er på. Berør
,
lyser, lyden er av.
Når denne funksjonen er på, hører du lyder bare når:
• du berører
• Tidsuret kommer ned
• Tidsuret med nedtelling kommer ned
• du legger noe på betjeningspanelet.
Aktivering av lydene
Deaktiver maskinen.
Berør
i 3 sekunder Displayene lyser
og slukker. Berør
i 3 sekunder.
lyser, fordi lyden er av. Berør
,
lyser.
Lyden er på.
NORSK
Sett kokeredskapet på krysset
som er på kokeoverflaten. Dekk
krysset fullstendig. Den magnetiske delen av bunnen på kokereskapet må være minst 125 mm.
Induksjonskokesonene tilpasser
seg størrelsen av kokeredskapets
bunn automatisk. Du kan bruke
store kokeredskaper på to kokesoner samtidig.
5.1 Kokeredskaper for
induksjonskokesoner
• plystrelyder: to eller flere kokesoner er
innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• summelyder: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.
• brumming, during: viften er aktiv.
Lydene er normale og henviser ikke til
feil.
5.3 Energisparing
• Legg om mulig alltid et lokk på
kokeredskapet.
• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.
På induksjonskokesoner lager et
sterkt elektromagnetisk felt varmen i kokekaret raskt.
Kokeredskapets materiale
• Korrigere: støpt jern, stål, emaljert
stål, rustfritt stål, en bunn med flere
lag (merket med dette av fabrikanten).
• Feil: aluminium, kobber, messing,
glass, keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for
induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn
• ... en magnet fester seg til bunnen av
kokeredskapet
Kokeredskapets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
5.2 Lyder under drift
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokeredskapet er laget
av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
Var Brukes til:
me
inn
stillin
g
1
13
Holde den tilberedte
maten varm
47
Tid
5.4 Öko Timer(Øko-tidsur)
For energisparing, koples varmeelementet for kokesonen av før
tiden er ute. Hvor mye tiden reduseres avhenger av effektnivå
og tilberedningstid.
5.5 Eksempler på
tilberedningsmåter
Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens strømforbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den ikke proporsjonal med kokesonens økte
strømforbruk.
Dette betyr at kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten.
Opplysningene i tabellen er kun
veiledende.
Tips
etter behov Sett et lokk på kokekaret
Hollandaise-sause,
5 - 25 min
smelte: av smør, sjokolade og gelatin
Bland innimellom
Normalt
strømforbruk
3%
3–8%
48 www.aeg.com
Var Brukes til:
me
inn
stillin
g
Tid
Tips
Normalt
strømforbruk
13
Størkning: luftig omelett, eggestand
10 - 40 min
Tilberedes med lokk
3–8%
35
Svelling av ris og melkeretter, varming av
ferdigretter
25 - 50 min
Tilsett minst dobbelt
så mye væske som
ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har
gått
8 – 13 %
57
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20 - 45 min
Tilsett noen spiseskjeer væske
13 – 18 %
79
Dampkoking av poteter
20 - 60 min
Bruk maks. ¼ l vann
for 750 g poteter
18 – 25 %
79
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper
60 - 150
min
Opptil 3 liter væske
pluss ingredienser
18 – 25 %
912
Varsom steking:
schnitzel, cordon bleu
av kalv, koteletter,
kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker,
smultringer
etter behov Snus av og til
25 – 45 %
5 - 15 min
45 – 64 %
12 - Steking, reven potete13 grateng, hoftestykker,
steker
14
Snus av og til
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek),
frityrkoke pommes frites
100 %
Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.
6. STELL OG RENGJØRING
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
ADVARSEL
Skarpe og skurende rengjøringsmidler skader produktet.
For din sikkerhet, ikke rengjør
apparatet med damp eller høytrykkspyler.
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.
Fjerne smusset:
– Fjern straks: smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at
koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen
1.
NORSK
på glassflaten i skarp vinkel, og
skyv bladet bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig
klut og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt
tørr med en ren klut.
ADVARSEL
Glasslinje
49
• Ikke bruk skrapen eller skarpe gjenstander for å rengjøre glassbunnen og
rommet mellom det og glasskeramikken. Glassbunn er festet til keramisk
plate.
• Ikke sett kasseroller på glassbunnen.
• Sørg for at panner og kasseroller ikke
berører glassbunnen.
7. FEILSØKING
Problem
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på eller
betjene produktet.
• Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig. Berør
bare ett sensorfelt.
• Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet
• Slå på produktet igjen og still inn effekttrinnet innen 7 sekunder.
• Barnesikringen, tastelåsen eller STOP+GO er aktivert. Se kapittelet Daglig bruk.
Et lydsignal høres når
produktet er slått av.
Du har dekket til ett eller flere sensorfelt. Fjern gjenstanden fra sensorfeltene.
Restvarmeindikatoren vises ikke.
Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i
bruk en kort stund. Hvis kokesonen bør være varm,
kontakt kundeservice.
Effekttrinnet endres mel- Effektstyringen er aktivert. Se avsnittet Effektstyring.
lom to effekttrinn.
Det høres et lydsignal og Du har satt noe på
produktet slås på og
sorfeltet.
deretter av igjen. Etter 5
sekunder høres enda et
lydsignal.
tennes
. Fjern gjenstanden fra sen-
• Den automatiske utkoplingsfunksjonen er i bruk.
Slå av produktet og slå det på igjen.
50 www.aeg.com
Problem
Mulig årsak og løsning
tennes
• Ingen kokekar på kokesonen. Sett kokekar på kokesonen.
• Feil kokekar. Bruk riktig kokekar.
• Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen. Flytt kokekaret til en mindre kokesone.
og nummer vises.
Det er en feil på produktet.
Koble produktet fra strømforsyningen en stund.
Koble fra sikringen i husets sikringsskap. Koble til
igjen. Hvis
tennes igjen, må du kontakte servicesenteret.
tennes
Det høres ingen lydsignal når du berører sensorfeltene på panelet.
Det er en feil på produktet, fordi et kokekar koker
tørt. Kokesonens overopphetingsvern er i bruk. Den
automatiske utkoplingsfunksjonen er i bruk.
Slå av produktet. Fjern det varme kokekaret. Slå på
skal nå
kokesonen igjen etter ca. 30 sekunder.
forsvinne, men restvarmeindikatoren kan fortsatt lyse. Avkjøl kokekaret tilstrekkelig og kontroller det i
henhold til avsnittet Kokekar for induksjonskokesonen.
Signalene er deaktivert.
Aktiver signalene (se OffSound-regulering).
Hvis du har prøvd løsningsforslagene
over og ikke kan løse problemet, snakk
med forhandleren eller serviceavdelingen. Oppgi opplysningene på typeskiltet, tresiffret bokstavkode for den glasskeramiske overflaten (den er på hjørnet
av kokeflaten) og en feilmelding som vises.
Ved feil bruk, er hjelp av serviceverksted
eller forhandler ikke gratis, selv innenfor
garantiperioden. Anvisninger om kundeservice og garantibetingelser finner du i
garanti-heftet.
8. MONTERING
ADVARSEL
Se etter i Sikkerhets-kapitlene.
Før monteringen
Skriv ned all informasjonen nedenfor
som står på typeskiltet før du monterer
produktet. Typeskiltet er plassert på
rammen nederst på produktet.
• Modell ...........................
• PNC (produktnummer) .............................
• Serienummer ....................
8.1 Integrerte produkter
• Integrerte produkter skal bare brukes
når de er bygd inn i egnede enheter
og arbeidsbenker som oppfyller standardene.
8.2 Tilkoplingskabel
• Produktet er utstyrt med en tilkoplingskabel.
• En skadet strømledning skal erstattes
med spesiell ledning (type H05BB-F
Tmaks 90 °C eller høyere). Kontakt ditt
lokale servicesenter.
NORSK
8.3 Feste pakningen.
• Rengjør benkeplaten rundt utskjæringen.
• Fest tetningsbåndet som følger med,
til den nedre kanten av produktet
langs den ytre kanten av glasskeramikken. Ikke strekk båndet. La de avskjær-
51
te endene midt på den ene siden være. Trykk de to endene sammen når du
skjærer til båndet i lengden (legg til
noen mm).
Hvis du bruker tilbehørsrammen C-FRAME, må du lese anvisningene som følger
med rammen før du installerer produktet.
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm
340+1mm
52 www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
• Tett åpningen mellom arbeidsbenken
og glasskeramikktoppen med silikon.
• Ha litt såpevann på silikonen.
min.
38 mm
min.
2 mm
• Fjern overskytende silikon med skrapen.
8.5 Montering av flere enn ett produkt
Tilleggsdeler:forbindelsesstag, varmebestandig silikon, gummiform, tetningsbånd.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Bruk kun varmebestandig silikon
ved varme.
Utskjæring av benkeplate
Avstand fra veggen: minimum 50 mm
Dybde: 490 mm
Bredde: summer bredden på alle produktene som skal bygges inn og trekk fra
20 mm (se også "Oversikt over alle produktbredder")
Montering av flere enn ett produkt
1. Noter målet på utskjæringen i benkeplaten og sag den ut.
2.
Legg produktene ned, ett for ett,
med bunnen opp på et mykt underlag som for eksempel et teppe.
3.
Sett tetningslisten rundt den nedre
kanten av produktet, langs den ytre
kanten av glasskeramikken.
4.
Skru festeplatene inn i de riktige
hullene i beskyttelsesrammen.
5.
Sett det første produktet på plass i
hullet i benkeplaten. Plasser forbindelsesstaget i hullet i benkeplaten
slik at halve bredden er dekket.
NORSK
53
6.
Stram forsiktig festeplatene nedenfra på benkeplaten og på forbindelsesstaget.
7.
Sett inn neste produkt i den utskjærte benkeplaten. Sørg for at forkanten av produktene flukter.
8.
Stram festeplaten/klemskruene.
9.
Tett åpningen mellom arbeidsbenken og produktene og mellom produktene med silikon.
10. Ha litt såpevann på silikonen.
11. Trykk gummispatelen bestemt mot
glasskeramikken og dra den langsomt langs mellomrommet.
12. Ikke rør silikonen før den har størk-
net, det kan ta opptil en dag.
13. Bruk et barberblad og fjern forsiktig
overflødig silikon.
14. Rengjør glasskeramikken.
9. TEKNISKE DATA
Model HC452400EB
Prod.Nr. 941 560 804 00
Typ 55 FED 02 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,7 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,7 kW
AEG
54 www.aeg.com
Kokesone effekt
Kokesone
Nominell effekt (maks
varmeinnstilling) [W]
Boosterfunksjon aktivert
[W]
Maksimal varighet for
boosterfunksjon [min]
Minimum diameter for kokekar [mm]
Bak —210
mm
2300 B
3200 B
10
125
Foran — 210
mm
2300 B
3200 B
10
125
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
PORTUGUÊS
55
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
57
59
61
65
66
67
69
72
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
56 www.aeg.com
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto
do aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
ADVERTÊNCIA
Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por
um adulto que seja responsável pela sua segurança.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
arrefecer. As partes acessíveis estão quentes.
• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, recomendamos que o active.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
1.2 Segurança geral
• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aquecimentos.
• Não utilize o aparelho com um temporizador externo
ou um sistema de controlo remoto separado.
PORTUGUÊS
57
• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa,
sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio.
• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com
uma tampa de tacho ou manta de incêndio.
• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.
• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar
o aparelho.
• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas não devem ser colocados na superfície da
placa, uma vez que podem ficar quentes.
• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma
fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade
de choque eléctrico.
• Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e não confie apenas no detector de tacho.
2.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
ADVERTÊNCIA
A instalação deste aparelho só
deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.
• Remova todos os elementos da embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado.
Use sempre luvas de protecção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra vapor e humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de
uma porta ou debaixo de uma janela.
Isso evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima
de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a
gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.
• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 2 mm entre a bancada e a
parte dianteira da unidade se mantém
livre. A garantia não abrange danos
causados pela falta de espaço de ventilação adequado.
• A parte inferior do aparelho pode ficar
quente. Recomendamos a instalação
de um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.
58 www.aeg.com
Ligação eléctrica
ADVERTÊNCIA
Risco de incêndio e choque eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas têm de
ser efectuadas por um electricista qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que
o aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que o cabo e a ficha
de alimentação (se aplicável) não entram em contacto com o aparelho ou
com algum tacho quente quando ligar
o aparelho a uma tomada.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.
• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.
• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir
o cabo de alimentação se estiver danificado.
• A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente
eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca
devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
2.2 Utilização
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos, queimaduras ou choque eléctrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de cozedura.
Podem ficar quentes.
• Desligue (“off”) a zona de cozedura
após cada utilização. Não confie apenas no detector de tachos.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho apresentar
fendas, desligue-o imediatamente da
corrente eléctrica. Isso evitará choques eléctricos.
• Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30
cm de distância da zonas de indução
quando o aparelho estiver a funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
ADVERTÊNCIA
Risco de incêndio ou explosão.
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objectos quentes afastados das gorduras e
dos óleos quando cozinhar com este
tipo de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis,
nem objectos molhados com produ-
PORTUGUÊS
tos inflamáveis, no interior, perto ou
em cima do aparelho.
ADVERTÊNCIA
Risco de danos no aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva
até ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar danificada.
• Não active zonas de cozedura com um
tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido, alumínio
ou que tenham a base danificada podem riscar a superfície de vidro ou vitrocerâmica. Levante sempre estes
objectos quando precisar de os deslocar na mesa de trabalho.
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície se deteriore.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos
metálicos.
2.4 Eliminação
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos e asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
2.3 Manutenção e limpeza
ADVERTÊNCIA
Risco de danos no aparelho.
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
3.1 Descrição geral
1
1 Zona de cozedura de indução 2300
W, com função Power 3200 W
2 Zona de cozedura de indução 2300
2
3
4
59
W, com função Power 3200 W
3 Barra de vidro
4 Painel de comandos
60 www.aeg.com
3.2 Disposição do painel de comandos
1 2
3
4
5
14
6
7
8 9
13
12
11
10
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores,
indicadores e sons indicam quais são as funções que estão em
funcionamento.
campo do sensor
função
1
Para activar e desactivar o aparelho.
2
Para bloquear/desbloquear o painel de
comandos.
3
Para activar e desactivar a função STOP
+GO.
4
Para activar e desactivar a função Bridge (Ponte).
5
Display do nível de cozedura
Para indicar o nível de cozedura.
6
Indicadores do temporizador
das zonas de cozedura
Mostra a zona de cozedura para a qual
definiu um tempo.
7
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
8
Para indicar que a função Temporizador
da Contagem Crescente está em funcionamento.
9
Para indicar que a função Temporizador
da Contagem Decrescente ou Conta-Minutos está em funcionamento.
10
Para activar a função Power.
11
Para aumentar ou diminuir o tempo.
/
12
Para seleccionar a zona de cozedura.
13
Para regular a função Temporizador.
14
Barra de comandos
Para regular o nível de cozedura.
3.3 Visores do grau de cozedura
Visor
Descrição
A zona de cozedura está desactivada
PORTUGUÊS
Visor
61
Descrição
A zona de cozedura está em funcionamento
-
A função Manter Calor /
está activada
A função de aquecimento automático está activada
A função Power está activada
+ número
Existe uma avaria
/
OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 etapas): ainda a cozinhar/manter calor/calor residual
/
A função de bloqueio/segurança para crianças está activada
Os tachos não são adequados ou são demasiado pequenos ou não foi colocado nenhum tacho na zona de
cozedura
A desactivação automática está activada
3.4 OptiHeat Control
(Indicador de calor residual de
3 etapas)
ADVERTÊNCIA
\
\
Perigo de queimaduras devido a calor residual!
OptiHeat Control indica o nível de calor
residual. As zonas de cozedura de indução criam o calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
tachos.
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
4.1 Ligar e desligar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar o aparelho.
4.2 Desactivação Automática
A função desactiva o aparelho
automaticamente se:
• Todas as zonas de cozedura estiverem
desactivadas (
).
• Não definir o grau de cozedura após
activar o aparelho.
• Derramar ou colocar alguma coisa sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (por exemplo,
um tacho, um pano, etc.). É emitido
um sinal sonoro durante algum tempo
e o aparelho desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.
• O aparelho ficou demasiado quente
(por exemplo, quando uma panela fer-
ve até ficar sem água). Antes de utilizar novamente o aparelho, espere que
a zona de cozedura arrefeça.
• Utiliza tachos incorrectos. O símbolo
acende-se e a zona de cozedura é
automaticamente desactivada após 2
minutos.
• Não desactivar uma zona de cozedura
nem alterar o grau de cozedura. Após
acende-se e o apaalgum tempo,
relho desliga-se. Veja em baixo.
• A relação entre o grau de cozedura e
os tempos da função Desactivação
Automática:
•
,
— 6 horas
•
-
•
-
•
— 5 horas
— 4 horas
-
— 1,5 horas
62 www.aeg.com
4.3 Grau de cozedura
Toque no nível de cozedura, na barra de
comandos. Desloque o dedo ao longo
da barra de comandos para alterar a
configuração. Não solte enquanto não
atingir o nível de cozedura que desejar.
O display mostra o nível de cozedura.
0
3
5
8 10
4.5 Ligar e desligar a função
Power
A função Power disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função Power está activada, no
máximo, durante 10 minutos. Após esse
período de tempo, a zona de cozedura
de indução muda automaticamente para
o grau de cozedura 14. Para ligar, toque
e
acende-se. Para desligar, toem
que num grau de cozedura
.
14 P
4.6 Função Bridge
4.4 Aquecimento Automático
Pode obter o grau de cozedura necessário num período de tempo mais curto se
activar a função de Aquecimento Automático. Esta função define o grau de cozedura mais elevado durante algum
tempo (consulte o diagrama) e, em seguida, diminui para o grau de cozedura
necessário.
Para activar a função de Aquecimento
Automático para uma zona de cozedura:
1.
Toque em
(
acende-se no display).
2. Toque imediatamente no grau de
cozedura necessário. Após 3 segundos,
acende-se no display.
Para desactivar a função, altere o grau
de cozedura.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
A função Bridge liga duas zonas de cozedura e estas funcionam como uma só.
Em primeiro lugar, defina o grau de cozedura para a zona de cozedura.
Para activar a função Bridge, toque em
. Para definir ou mudar o grau de cozedura, toque numa das barras de comandos.
Para desactivar a função Bridge, toque
em . As zonas de cozedura funcionam
separadamente.
4.7 Gestão de energia
A gestão de energia divide a potência
entre duas zonas de cozedura num par
(consulte a imagem). A função Power aumenta a potência para o nível máximo
para uma das zonas de cozedura do par.
A potência na segunda zona de cozedura diminui automaticamente. O display
do grau de cozedura referente à zona
cuja potência foi reduzida alterna entre
dois níveis.
PORTUGUÊS
4.8 O Temporizador
O temporizador da contagem
decrescente.
Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta vez.
Defina o Temporizador da contagem
decrescente após seleccionar a zona
de cozedura.
A selecção da função Temporizador é possível para zonas de cozedura activas e com o grau de
cozedura definido.
• Para seleccionar a zona de cozedura: toque em
várias vezes até que
o indicador da zona de cozedura necessária se acenda.
Quando esta função está activada, o
está aceso.
símbolo
• Para activar o Temporizador da contagem decrescente: toque em
do
temporizador para definir o tempo (
00 - 99 minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a
piscar lentamente, a contagem decrescente começa.
• Para ver o tempo restante: defina a
. O indicazona de cozedura com
dor da zona de cozedura começa a
piscar rapidamente. O visor apresenta
o tempo restante.
• Para alterar o Temporizador da contagem decrescente: defina a zona de
. Toque em
ou
cozedura com
.
• Para desactivar o Temporizador da
Contagem Decrescente: defina a zona de cozedura com
. Toque em
. O tempo restante entra em contagem decrescente até 00 . O indicador da zona de cozedura apaga-se.
Quando a contagem decrescente do
temporizador termina, é emitido um
som e 00 pisca. A zona de cozedura é
desactivada.
• Para desactivar o som: toque em
63
Temporizador da Contagem
Crescente
Utilize o Temporizador de Contagem
Crescente para monitorizar o tempo de
funcionamento da zona de cozedura.
• Para seleccionar a zona de cozedura
(se estiver mais do que 1 zona de
várias
cozedura activa): toque em
vezes até que o indicador da zona de
cozedura pretendida se acenda.
Quando esta função está activada, o
símbolo
está aceso.
• Para activar o Temporizador da
Contagem Crescente:
Toque em
.
O símbolo
apaga-se e
acende-se.
• Para ver o tempo de funcionamento
da zona de cozedura: defina a zona
. O indicador da
de cozedura com
zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo de funcionamento da zona de cozedura. O visor apresenta o tempo da
zona de cozedura que funciona durante um período de tempo mais longo.
• Para desactivar o Temporizador da
Contagem Crescente: seleccione a
e toque em
zona de cozedura com
ou para desactivar o temporizador. O símbolo
apaga-se e
acende-se.
Quando as duas funções do
Temporizador estão em funcionamento ao mesmo tempo, o
display mostra o Temporizador
da Contagem Crescente em primeiro lugar.
O Cronómetro.
Pode utilizar o temporizador como cronómetro enquanto as zonas de cozedura estiverem desligadas. Toque em
.
Toque em
ou do temporizador para definir o tempo. Quando o tempo termina, é emitido um som e 00 pisca.
• Para desligar o som: toque em
64 www.aeg.com
4.9 STOP+GO
A função
define todas as zonas de
cozedura em funcionamento para o grau
de cozedura mais baixo - Manter quente
).
(
está em funcionamento, não
Quando
é possível alterar o grau de cozedura.
A função
não desactiva a função de
temporizador.
• Para activar esta função, toque em
. O símbolo
acende-se.
• Para desactivar esta função, toque
em
. O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.
4.10 Bloqueio
É possível bloquear o painel de coman. Tal impede uma altedos, mas não
ração acidental do grau de cozedura.
Primeiro, defina o grau de cozedura.
.
Para activar esta função, toque em
O símbolo
acende-se durante 4 segundos.
O temporizador permanece ligado.
Para desactivar esta função, toque em
. O grau de cozedura anteriormente
definido acende-se.
Quando desliga o aparelho, também
desactiva esta função.
4.11 Dispositivo de Segurança
para Crianças
Esta função evita o funcionamento acidental da placa.
Activar o Dispositivo de Segurança
para Crianças
• Active a placa com
.Não defina o
nível de cozedura.
• Toque em
durante 4 segundos. O
símbolo
acende-se.
• Desligue a placa através de
.
Desactivar o Dispositivo de Segurança
para Crianças
• Active a placa com
.Não defina o
dunível de cozedura. Toque em
acen-
rante 4 segundos. O símbolo
de-se.
• Desligue a placa através de
.
Desactivar o Dispositivo de Segurança
para Crianças para uma sessão de
cozedura
• Ligue a placa com
. O símbolo
acende-se.
• Toque em
durante 4 segundos.
Defina o nível de cozedura em menos de 10 segundos. Pode utilizar a
placa.
• Quando desligar a placa com
,o
Dispositivo de Segurança para Crianças é novamente activado.
4.12 OffSound Control
(Activação e desactivação dos
sons)
Desactivação dos sons
Desactive o aparelho.
Toque em
durante 3 segundos. Os visores acendem-se e apagam-se. Toque
em
durante 3 segundos.
acende-se e o som liga-se. Toque em
,
acende-se e o som desliga-se.
Quando esta função está activa, pode
ouvir os sons apenas quando:
• toca em
• o Cronómetro inicia a contagem decrescente
• o temporizador da contagem decrescente inicia a contagem decrescente
• coloca algo no painel de comandos.
Activação dos sons
Desactive o aparelho.
Toque em
durante 3 segundos. Os visores acendem-se e apagam-se. Toque
em
durante 3 segundos.
acende-se, porque o som está desligado. Toque em
,
acende-se. O som está
ligado.
PORTUGUÊS
65
5. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
Utilize as zonas de cozedura de
indução com tachos adequados.
Coloque os tachos na cruz que
se encontra na superfície em que
cozinha. Cubra totalmente a
cruz. A parte magnética da base
dos tachos tem de ter no mínimo
125 mm. As zonas de cozedura
de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base
dos tachos. Pode cozinhar utilizando tachos de grandes dimensões simultaneamente nas duas
zonas de cozedura.
5.1 Tachos para a zona de
cozedura de indução
Nas zonas de cozedura de indução, um forte campo electromagnético cria calor nos tachos
muito rapidamente.
Material do tacho
• Correcto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo de
multicamadas (assinalado como correcto por um fabricante).
• Incorrecto: alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.
Os tachos são os correctos para uma
placa de indução se…
• ... alguma água ferver muito rapidamente numa zona de cozedura definida para o grau de cozedura mais elevado.
• ... um íman prender ao fundo do tacho.
O fundo dos tachos tem de ser
o mais espesso e plano possível.
5.2 Ruídos de funcionamento
Se conseguir ouvir
• ruído de estalidos: os tachos são feitos de diferentes materiais (construção
multicamadas).
• assobiar: utiliza um ou mais focos com
níveis elevados de potência e os tachos são feitos de materiais diferentes
(construção multicamadas).
• zumbido: utiliza níveis elevados de potência.
• clicar: ocorre uma permutação eléctrica.
• zumbidos, assobios: a ventoinha está
em funcionamento.
Os ruídos são normais e não constituem qualquer avaria.
5.3 Economizar energia
• Coloque sempre que possível
as tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de
cozedura antes de ligar a mesma.
5.4 Öko Timer (Temporizador
Eco)
Para poupar energia, o aquecedor do foco desliga-se sozinho
antes do sinal do temporizador
da contagem decrescente. A redução do tempo de cozedura
depende do nível e do tempo de
cozedura.
5.5 Exemplos de aplicações
de cozinha
A relação entre o grau de cozedura e o
consumo de potência da zona de cozedura não é linear.
Quando o grau de cozedura aumenta, o
aumento do consumo de potência da
zona de cozedura não é directamente
proporcional.
Isto significa que uma zona de cozedura
no grau de cozedura médio consome
menos de metade da sua potência.
Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como
referência.
66 www.aeg.com
Gr Utilize para:
au
de
cozedura
Sugestões
Consumo
de potência nominal
Manter quentes os ali- conforme
mentos cozinhados
necessário
Coloque uma tampa
no tacho
3%
13
Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina
5 - 25 min
Misture regularmente
3–8%
13
Solidificar: omeletas
fofas, ovos cozidos
10 - 40 min
Coza com uma tampa
3–8%
35
Cozer arroz e pratos à 25 - 50 min
base de leite em lume
brando, aquecer refeições pré-cozinhadas
Adicione, no míni8 – 13 %
mo, duas vezes mais
líquido do que arroz,
mexa os pratos de
leite a meio da cozedura
57
Cozer a vapor legumes, peixe, carne
20 - 45 min
Adicione algumas
colheres de sopa de
líquido
13 – 18 %
79
Cozer batatas a vapor
20 - 60 min
Utilize no máximo ¼
l de água para 750 g
de batatas
18 – 25 %
79
Cozer grandes quantidades de alimentos,
guisados e sopas
60 - 150
min
Até 3 l de líquido
mais os ingredientes
18 – 25 %
912
Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de
vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado,
roux, ovos, panquecas, sonhos
conforme
necessário
Vire depois de decorrida metade do
tempo
25 – 45 %
Vire depois de decorrida metade do
tempo
45 – 64 %
1
Tempo
12 - Fritura intensa, batatas 5 - 15 min
13 fritas, bifes do lombo,
bifes
14
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, etc.), batatas bem fritas
100 %
Ferver grandes quantidades de água. A função Power está
activa.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Limpe o aparelho após cada utilização.
Utilize sempre tachos com a base limpa.
PORTUGUÊS
ADVERTÊNCIA
Os objectos aguçados e os produtos de limpeza abrasivos danificam o aparelho.
Para sua segurança, não limpe o
aparelho com máquinas de limpeza a vapor ou a alta pressão.
67
2.
Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.
3. No final, seque o aparelho com um
pano limpo.
ADVERTÊNCIA
Barra de vidro
Riscos ou manchas escuras na
placa de vitrocerâmica não comprometem o bom funcionamento
do aparelho.
Para remover sujidades:
– Remova imediatamente:plástico
derretido, películo de plásticos e
alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar
danos no aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o raspador sobre a superfície
de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.
– Remova após o aparelho estar
suficientemente frio:manchas de
calcário, manchas de água, manchas de gordura e descolorações
metálicas brilhantes. Utilize um
agente de limpeza especial para
vitrocerâmica ou aço inoxidável.
1.
• Não utilize o raspador ou objectos afiados para limpar o barra de vidro e o
espaço entre a mesma e a vitrocerâmica. A barra de vidro está encaixada na
placa de vitrocerâmica.
• Não coloque tachos na barra de vidro.
• Certifique-se de que os tachos e panelas não tocam na barra de vidro.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Causa possível e solução
Não consegue activar ou • Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simulutilizar o aparelho.
tâneo. Toque em apenas um campo do sensor.
• Há manchas de gordura ou água no painel de comandos. Limpe o painel de comandos
• Active novamente o aparelho e defina o grau de
cozedura em 7 segundos.
• Activou o bloqueio de funções, o dispositivo de
segurança para crianças ou a função STOP+GO.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
É emitido um som quando o aparelho é desactivado.
Colocou algum objecto sobre um ou mais campos
do sensor. Retire o objecto dos campos do sensor.
O indicador de calor residual não acende.
A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo. Se a zona de cozedura tiver funcionado tempo suficiente para estar
quente, contacte a assistência técnica.
68 www.aeg.com
Problema
Causa possível e solução
O grau de cozedura alA gestão de energia está activada. Consulte a secterna entre dois graus de ção “Gestão de energia”.
cozedura.
É emitido um som e o
Colocou algo sobre
aparelho activa-se e de- do sensor.
sactiva-se novamente.
Após 5 segundos, é emitido outro som.
. Retire o objecto do campo
acende-se
• A Desactivação Automática foi activada. Desactive o aparelho e active-o novamente.
acende-se
• Não existe nenhum tacho na zona de cozedura.
Coloque um tacho na zona de cozedura.
• O tacho não é adequado. Utilize um tacho adequado.
• O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno para a zona de cozedura. Desloque o tacho para uma zona de cozedura mais pequena.
Acendem-se
mero.
e um nú- O aparelho mostra um erro.
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro
eléctrico da sua casa. Volte a ligar. Se a indicação
aparecer novamente, contacte a assistência técnica.
acende-se
Não ouve qualquer sinal
sonoro quando toca nos
campos do sensor do
painel.
O aparelho apresenta um erro porque um tacho ferveu até ficar sem água. A protecção contra sobreaquecimento da zona de cozedura está activa. A Desactivação Automática foi activada.
Desactive o aparelho. Retire o tacho quente. Após
cerca de 30 segundos, active novamente a zona de
deve desaparecer do visor; o indicacozedura.
dor de calor residual pode permanecer. Deixe o tacho arrefecer o suficiente e verifique se ele cumpre
os requisitos indicados na secção “Tachos para a
zona de cozedura de indução”.
Os sinais sonoros estão desactivados.
Active os sinais sonoros (consulte “Controlo de som
desligado”).
Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for
possível reparar o problema, contacte o
fornecedor ou o departamento de apoio
ao cliente. Indique os dados da placa de
características, o código de três dígitos
e letras da placa vitrocerâmica (no canto
da superfície de cozedura) e a mensagem de erro apresentada.
Se tiver utilizado o aparelho incorrectamente, a visita do técnico do serviço
pós-venda ou do fornecedor pode não
ser gratuita, mesmo durante o período
de garantia. As instruções relativas ao
serviço ao cliente e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.
PORTUGUÊS
69
8. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Consulte os capítulos relativos à
segurança.
Antes da instalação
• Se o cabo se danificar, substitua-o por
um cabo especial (tipo H05BB-F
Tmáx. 90 °C; ou superior). Contacte o
seu Centro de Assistência local.
8.3 Para fixar o vedante.
Antes de instalar o aparelho, anote em
baixo os seguintes dados que pode encontrar na placa de características. A
placa de características está no fundo da
estrutura do aparelho.
• Modelo ...........................
• PNC .............................
• Número de série ....................
8.1 Aparelhos de encastrar
• Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encastradas adequadas e nas superfícies de trabalho, de acordo com
as normas.
• Limpe a área de trabalho na zona da
secção cortada.
• Cole a tira vedante fornecida na extremidade inferior do aparelho, ao longo
da extremidade exterior da vitrocerâmica. Não estique a tira. Deixe as extremidades no meio de um dos lados.
Quando cortar a tira à medida, acrescente alguns milímetros. Pressione as
duas pontas uma contra a outra.
Se utilizar a estrutura para acessórios C-FRAME, leia as instruções fornecidas
com a estrutura antes de instalar o aparelho.
8.2 Cabo de ligação
• O aparelho é fornecido com um cabo
de ligação.
8.4 Montagem
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
70 www.aeg.com
R 5mm
55mm
min.
12 mm
min.
2 mm
• Veda com silicone a folga entre a mesa de trabalho e a placa vitrocerâmica.
• Coloque alguma água com sabão no
silicone.
490+1mm
340+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Remova o excesso de silicone com um
raspador.
8.5 Instalação de mais de um aparelho
Peças suplementares: barra(s) de ligação, silicone resistente ao calor, molde
em borracha, tira vedante.
Utilize apenas silicone especial
resistente ao calor.
PORTUGUÊS
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
71
Recorte da bancada
Distância a partir da parede: mínimo de
50 mm
Profundidade: 490 mm
Largura: adicionar as larguras de todos
os aparelhos a encastrar e subtrair 20
mm (consulte também “Descrição geral
de todas as larguras dos aparelhos”)
Instalação de mais de um aparelho
1. Marque a dimensão do recorte na
bancada e corte-a.
2.
Coloque os aparelhos um de cada
vez numa superfície macia, por
exemplo sobre um cobertor, com a
parte inferior para cima.
3.
Coloque a tira vedante à volta da
extremidade inferior do aparelho,
ao longo da extremidade exterior
da vitrocerâmica.
4.
Desaperte ligeiramente as placas de
fixação, nos orifícios adequados da
estrutura de protecção.
5.
Coloque o primeiro aparelho no recorte da bancada. Coloque a barra
de ligação no recorte da bancada e
empurre até metade da largura na
direcção do aparelho.
6.
Rode ligeiramente as placas de fixação na parte inferior da bancada e
na barra de ligação.
7.
Coloque o aparelho seguinte no recorte da bancada. Certifique-se de
que as extremidades dianteiras dos
aparelhos estão ao mesmo nível.
8.
Aperte os parafusos da placa de fixação/pega de suporte.
9.
Vede a folga entre o balcão e os
aparelhos, bem como entre os aparelhos, com silicone.
10. Coloque alguma água com sabão
no silicone.
72 www.aeg.com
11. Pressione, com alguma força, o mol-
de de borracha contra a vitrocerâmica e mova-o lentamente ao longo
do espaço.
12. Não toque no silicone até que en-
dureça, o que pode demorar cerca
de um dia.
13. Remova cuidadosamente o silicone
em excesso com um lâmina de raspar.
14. Limpe a vitrocerâmica na totalidade.
9. INFORMAÇÃO TÉCNICA
Model HC452400EB
Prod.Nr. 941 560 804 00
Typ 55 FED 02 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,7 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,7 kW
AEG
Potência das zonas de cozedura
Zona de cozedura
Potência nominal (grau
de cozedura
máx.) [W]
Função Power activada
[W]
Duração máxima da função Power
[min.]
Diâmetro mínimo do tacho [mm]
Traseira —
210 mm
2300 W
3200 W
10
125
Dianteira —
210 mm
2300 W
3200 W
10
125
10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
PORTUGUÊS
73
74 www.aeg.com
PORTUGUÊS
75
892933744-H-132013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement