Aeg-Electrolux HC452400EB Manual do usuário | Manualzz

HC452400EB

LV Lietošanas instrukcija

LT Naudojimo instrukcija

NOBruksanvisning

PT Manual de instruções

2

20

38

55

2 www.aeg.com

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

7. PROBLĒMRISINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8. UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

Apmeklējiet mūsu mājaslapu:

Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi: www.aeg.com

Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: www.aeg.com/productregistration

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus: www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.

Vispārīgā informācija un piemēri

Vides informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

LATVIEŠU

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojāju‐ miem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lie‐ tošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.

3

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

BRĪDINĀJUMS

Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invali‐ ditātes risks.

• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu drošību atbildīgā persona.

• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieeja‐ mās vietās.

• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvda‐ ļas ir karstas.

• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.

• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties silde‐ lementiem.

• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tāl‐ vadības sistēmu.

• Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pie‐ skatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.

4 www.aeg.com

• Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns‐ drošības segu.

• Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.

• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

• Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

• Ja stikla keramikas virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.

• Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificē‐ ta persona.

• Noņemiet visu iepakojumu.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uz‐ stādīšanas norādījumus.

• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.

• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierī‐ ci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aiz‐ sargcimdus.

• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar her‐ metizējošu līdzekli, lai nepieļautu pie‐ briešanu mitruma ietekmē.

• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un mitruma.

• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai logu, nenokristu ēdiena ga‐ tavošanas trauki.

• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes, pār‐ liecinieties, ka starp ierīces apakšu un augšējo ierīci tiek nodrošināta pietie‐ kama gaisa cirkulācija.

• Pārliecinieties, lai starp darba virsmu un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm lie‐ la ventilācijas sprauga. Garantija neat‐ tiecas uz bojājumiem, kurus izraisīja atbilstošas spraugas nenodrošināša‐ na.

• Ierīces apakšdaļa var būt karsta. Iesa‐ kām uzstādīt nedegošu atdalītāj paneli zem ierīces, lai novērstu piekļuvi apakšdaļai.

Elektriskais savienojums

BRĪDINĀJUMS

Var izraisīt ugunsgrēku un elek‐ trošoku.

• Visus elektriskos savienojumus drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.

• Ierīce jābūt iezemētai.

• Pirms jebkādu darbību veikšanas pār‐ liecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves.

• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.

• Nepieļaujiet elektrības vadu samezglo‐

šanos.

• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka elektrības vads vai konktaktdakša

(ja tāda ir) nepieskaras ierīces karsta‐

jām daļām vai ēdiena gatavošanas traukiem.

• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strā‐ vas vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.

• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aiz‐ sardzība pret elektrošoku.

• Izmantojiet vada atslogotāju.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu. Sazinieties ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas vadu.

• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierī‐ cei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē at‐ starpei starp kontaktiem jābūt vismaz

3 mm.

• Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierī‐ ces: līnijas drošības aizsargslēdži, dro‐

šinātāji (ieskrūvējamos drošinātājus ir jāizskrūvē no to turētājiem), elektrības noplūdes uz zemi pārtraucēji un savie‐ notāji.

2.2 Pielietojums

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks.

• Pirms pirmās lietošanas reizes noņe‐ miet visu iepakojumu, etiķetes un aiz‐ sargplēvi (ja tāda ir).

• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzī‐ bas.

• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.

• Nenovietojiet galda piederumus un katlu vākus uz gatavošanas zonām.

Tie var sakarst.

• Pēc katras lietošanas iestatiet gatavo‐

šanas zonas pozīcijā "Izslēgt". Nepa‐ ļaujieties uz trauka noteicēju.

• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uz‐ glabāšanai paredzētu virsmu.

• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, neka‐ vējoties atvienojiet ierīci no elektrotīk‐ la. Tas jādara, lai novērstu elektrošo‐ ku.

LATVIEŠU

5

• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru jāturas vismaz 30 cm attālumā no in‐ dukcijas gatavošanas zonām, kad ierī‐ ce tiek darbināta.

• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var šļakstēt.

BRĪDINĀJUMS

Pastāv aizdegšanās vai sprā‐ dziena risks.

• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzlie‐ smojošu tvaiku. Gatavojot ar taukvie‐ lām un eļļu, netuviniet tām atklātu lies‐ mu vai sakarsētus priekšmetus.

• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt spontānu aizdegšanos.

• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām pie‐ sūcinātus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS

Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavo‐

šanas traukus uz vadības paneļa.

• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena gatavošanas traukiem izvārī‐ ties tukšiem.

• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu ne‐ kādi priekšmeti un ēdiena gatavoša‐ nas trauki. Tā var sabojāt virsmu.

• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz tām novietoti tukši ēdiena gatavoša‐ nas trauki, vai bez ēdiena gatavoša‐ nas traukiem.

• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.

• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izga‐ tavoti no čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var saskrā‐ pēt stikla keramiku. Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr paceliet tos.

2.3 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virs‐ mas materiāla sabojāšanos.

6 www.aeg.com

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.

• Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.

Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzek‐ ļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādā‐ jumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2.4 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS

Pastāv savainošanās vai no‐ smakšanas risks.

• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no ierīces.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.

• Nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet to.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

3.1 Kopskats

1

2

3

4

3.2 Vadības paneļa aprīkojums

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Indukcijas gatavošanas zona

2300 W, ar jaudas funkciju 3200 W

Indukcijas gatavošanas zona

2300 W, ar jaudas funkciju 3200 W

Stikla stienis

Vadības panelis

7 8 9

14 13 12 11 10

LATVIEŠU

Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Ekrāni, indikatori un skaņas signāli norāda uz aktivizētām funkcijām.

1 sensora lauks funkcija

Lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.

2

3

4

5

Sildīšanas pakāpes displejs

Vadības paneļa bloķēšanas/atbloķēša‐ nai.

STOP+GO funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.

Gatavošanas zonu apvienošanas funk‐ cijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.

Rāda sildīšanas pakāpi.

6

7

Taimera indikatori gatavoša‐ nas zonām

Taimera displejs

Lai rādītu, kurai gatavošanas zonai ies‐ tatāt laiku.

Rāda laiku minūtēs.

8

9

10

Rāda, ka darbojas laika skaitīšanas tai‐ mera funkcija.

Rāda, ka darbojas laika atskaites taime‐ ra vai laika atgādinājuma funkcija.

Lai aktivizētu jaudas funkciju.

11

12

/

Paildzina vai saīsina laiku.

Lai iestatītu gatavošanas zonu.

13

14

Vadības josla

Lai iestatītu taimera funkciju.

Iestata sildīšanas pakāpi.

3.3 Sildīšanas pakāpes displeji

-

Rādījums

un cipars

/ /

Apraksts

Gatavošanas zona izslēgta.

Gatavošanas zona ieslēgta.

Siltuma uzturēšanas funkcija ir ieslēgta.

Automātiskās sakarsēšanas funkcija ieslēgta

Ieslēgta jaudas funkcija.

Darbības traucējumi.

OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indika‐ tors): notiek gatavošana/siltuma uzturēšana/atlikušais siltums.

Bloķēšana/Bērnu drošības funkcija ieslēgta

Nepiemēroti vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki vai arī uz gatavošanas zonas nav trauku.

7

8 www.aeg.com

Rādījums Apraksts

Automātiskā izslēgšanās ir ieslēgta.

3.4 OptiHeat Control (3 posmu akumulētā siltuma indikators)

BRĪDINĀJUMS

\ \ Risks gūt apdegu‐ mus akumulētā siltuma dēļ!

OptiHeat Control uzrāda atlikušā siltuma līmeni. Indukcijas gatavošanas zonas ra‐ da nepieciešamo siltumu tieši virtuves trauku pamatnē. Stikla keramika tiek sa‐ karsēta, izmantojot ēdiena gatavošanas trauku siltumu.

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

4.1 Ieslēgšana un izslēgšana

Pieskarieties pie 1 sekundi, lai ieslēg‐ tu vai izslēgtu ierīci.

4.2 Automātiskā izslēgšanās

Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:

• visas gatavošanas zonas tiek izslēg‐ tas ( );

• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc ierīces aktivizēšanas;

• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadī‐ bas paneļa ilgāk par 10 sekundēm

(piem., pannu, dvieli utt.). Kādu laiku skan skaņas signāls un ierīce izslē‐ dzas. Noņemiet priekšmetu vai notīriet vadības paneli.

• Ierīce kļuvusi pārāk karsta (piemēram, kad katls ir izvārījies sauss). Pirms at‐ kārtotas ierīces lietošanas gatavoša‐ nas zonai jāatdziest.

• Jūs izmantojat nepareizu ēdiena gata‐ vošanas trauku. Iedegas simbols un pēc 2 minūtēm gatavošanas zona automātiski izslēdzas.

• Gatavošanas zona netika izslēgta vai netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc kāda laika izgaismojas un ierīce deaktivizējas. Skatīt turpinājumā.

• Sakarība starp automātiskās izslēgša‐ nās funkcijas laikiem un siltuma pakā‐

• pēm:

, - — 6 stundas

- — 5 stundas

- — 4 stundas

- — 1,5 stundas

4.3 Sildīšanas pakāpe

Skariet vadības joslu sildīšanas pakāpes iestatījumā. Velciet ar pirkstu vadības joslā, lai mainītu iestatījumu. Neatlaidiet, pirms nav iestatīta pareizā sildīšanas pa‐ kāpe. Displejs rāda sildīšanas pakāpi.

0 3 5 8 10 14 P

4.4 Automātiskā sakarsēšana

Jūs varat iegūt vajadzīgo sildīšanas pa‐ kāpi īsākā laikā, aktivizējot automātiskās sakarsēšanas funkciju. Šī funkcija uz lai‐ ku (skatiet diagrammu) iestata augstāko sildīšanas pakāpi un pēc tam samazina temperatūru līdz vajadzīgajai sildīšanas pakāpei.

Lai aktivizētu gatavošanas zonas auto‐ mātiskās sakarsēšanas funkciju:

1.

2.

Pieskarieties . Ekrānā iedegsies

.

Uzreiz pieskarieties vajadzīgajai sil‐ dīšanas pakāpei. Pēc 3 sekundēm displejā parādās .

Lai apturētu funkciju, mainiet sildīšanas pakāpi.

LATVIEŠU

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.5 Jaudas funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

Jaudas funkcija piegādā jaudu indukcijas gatavošanas zonām. Jaudas funkcija tiek aktivizēta 10 minūtes. Pēc tam in‐ dukcijas gatavošanas zona pārslēdzas atpakaļ uz 14. sildīšanas pakāpi. Lai ie‐ slēgtu, pieskarieties , iedegas .

Lai izslēgtu, pieskarieties sakarsēšanas pakāpei - .

4.6 Gatavošanas zonu apvienošanas funkcija

Šī funkcija savieno divas gatavošanas zonas, un tās darbojas kā viena.

Sākumā iestatiet sildīšanas pakāpi vie‐ nai gatavošanas zonām.

Šīs funkcijas aktivizēšanai, pieskarieties

. Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi, pieskarieties vienai vadības jo‐ slām.

Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties .

Gatavošanas zonas pārstāj darboties kopā.

4.7 Jaudas pārvaldība

Jaudas pārvaldība sadala jaudu starp di‐ vām gatavošanas zonām pārī (skatiet at‐ tēlu). Jaudas funkcija palielina jaudas padevi līdz maksimālam līmenim vienai no divām gatavošanas zonām. Otrās ga‐ tavošanas zonas jauda automātiski sa‐ mazinās. Samazinātās zonas sildīšanas pakāpes displejs mainās starp diviem lī‐ meņiem.

4.8 Taimeris

Laika atskaites taimeris.

Lietojiet taimeri, lai iestatītu, cik ilgi gata‐ vošanas zonai jādarbojas šajā reizē.

Iestatiet laika atskaites taimeri pēc gata‐ vošanas zonas izvēles.

Taimera funkciju var izvēlēties gatavošanas zonām, kas ir aktī‐ vas un kurām ir iestatīts sildīša‐ nas līmenis.

• Lai veiktu iestatījumu gatavošanas zo‐ nai:pieskarieties vairākas reizes, līdz iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas indikators.

Kad šī funkcija aktivizēta, iedegas .

• Lai aktivizētu laika atskaites taimeri: pieskarieties pie taimera , lai iesta‐ tītu laiku (

00

- samazinās līdz

99 lēnāk, tiek aktivizēta laika atpakaļskai‐ tīšana.

• Lai pārbaudītu atlikušo laiku: izvēlie‐ ties gatavošanas zonu, izmantojot .

Gatavošanas zonas indikators sāk ātri mirgot. Displejā redzams atlikušais laiks.

• Lai mainītu laika atskaites taimera vēr‐ tību:iestatiet gatavošanas zonu, pieskaroties vai .

• Lai deaktivizētu laika atskaites taimeri: izvēlieties gatavošanas zonu, izmanto‐ jot . Pieskarties . Atlikušais laiks

00

minūtes). Kad ga‐

. Gatavošanas zo‐ nas indikators nodziest.

10 www.aeg.com

Kad laika atskaite beigusies, atskan skaņas signāls un sāk mirgot tavošanas zona ir izslēgta.

00

. Ga‐

• Lai deaktivizētu skaņu: pieskarieties

Laika skaitīšanas taimeris

Lietojiet laika skaitīšanas taimeri, lai pār‐ raudzītu gatavošanas zonas darbības laiku.

• Gatavošanas zonas izvēle (ja darbo‐ jas vairāk nekā 1 gatavošanas zo‐ na):pieskarieties vairākas reizes, līdz iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas indikators.

Kad šī funkcija aktivizēta, iedegas .

• Lai aktivizētu laika skaitīšanas taimeri:

Pieskarieties .

Simbols izdziest un iedegas .

• Lai redzētu, cik ilgi darbojas gatavoša‐ nas zona:iestatiet gatavošanas zonu, izmantojot . Gatavošanas zonas in‐ dikators sāk ātri mirgot. Displejā tiek parādīts, cik ilgi zona darbojas. Disple‐ jā redzams laiks gatavošanas zonai, kas darbojas visilgāk.

• Lai deaktivizētu laika skaitīšanas tai‐ meri: iestatiet gatavošanas zonu, iz‐ mantojot , un pieskarieties vai

, lai deaktivizētu taimeri. Simbols nodziest, un iedegas .

Kad divas taimera funkcijas dar‐ bojas vienlaikus, displejā vis‐ pirms redzams laika uzskaites taimeris.

Laika atgādinājums.

Kamēr gatavošanas zonas nedarbojas, varat lietot taimeri kā laika atgādinājumu.

Pieskarieties .

Pieskarieties pie taimera lauka vai

, lai iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, at‐ skan skaņas signāls, un sāk mirgot

00

• Lai deaktivizētu skaņu: pieskarieties

.

4.9 STOP+GO

Funkcija iestata visas ieslēgtās gata‐ vošanas zonas zemākajā sildīšanas lī‐ menī - siltuma uzturēšanas iestatījumā (

).

Kad funkcija darbojas, sildīšanas pa‐ kāpi mainīt nevar.

Funkcija neaptur taimera funkciju.

• Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties

. Iedegsies simbols .

• Lai deaktivizētu šo funkciju, skariet

. Tiks aktivizēta iepriekš iestatītā sildī‐

šanas pakāpe.

4.10 Bloķēšana

Ir iespējams nobloķēt vadības paneli, ta‐ ču nobloķēt nevar. Tas novērsīs ne‐ jaušu sildīšanas pakāpes maiņu.

Vispirms iestata sildīšanas pakāpi.

Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties

. Uz 4 sekundēm iedegsies simbols

.

Taimeris paliek ieslēgts.

Lai apstādinātu šīs funkcijas darbību, pieskarieties . Tiks aktivizēta iepriekš iestatītā sildīšanas pakāpe.

Izslēdzot ierīci, jūs izslēdzat arī šo funk‐ ciju.

4.11 Bērnu drošības funkcija.

Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts ieslēg‐

šanu un lietošanu.

Bērnu aizsardzības ierīces ieslēgšana

• Ieslēdziet plīti, izmantojot . Neiesta‐ tiet sildīšanas pakāpi.

• Pieskarieties pie 4 sekundes. Ie‐ degsies simbols .

• Izslēdziet plīti, izmantojot .

Bērnu drošības ierīces izslēgšana

• Ieslēdziet plīti, izmantojot . Neiesta‐ tiet sildīšanas pakāpi. Pieskarieties

4 sekundes. Iedegsies simbols .

• Izslēdziet plīti, izmantojot .

Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana uz vienu produktu pagatavošanas ciklu

• Ieslēdziet plīti, izmantojot . Iedeg‐ sies simbols .

• Pieskarieties 4 sekundes. Iestatiet sakarsēšanas līmeni 10 sekunžu laikā.

Varat lietot plīti.

• Ja izslēdzat plīti, izmantojot , bērnu drošības ierīce sāks atkal darboties.

4.12 OffSound Control (Skaņas signāla deaktivizēšana un aktivizēšana)

Skaņas signāla deaktivizēšana

Deaktivizējiet ierīci.

Pieskarieties 3 sekundes. Displejs ie‐ slēgsies un izslēgsies. Pieskarieties 3 sekundes. Iedegsies un ieslēgsies skaņa. Pieskarieties , iedegsies , un skaņa tiks izslēgta.

LATVIEŠU

11

Kad šī funkcija ir aktivizēta, skaņas var dzirdēt tikai tad, kad:

• jūs skarat ;

• atveras laika atgādinājuma funkcija;

• atveras laika atskaites taimeris;

• uz vadības paneļa tiek kaut kas uz‐ likts.

Skaņas signāla aktivizēšana

Deaktivizējiet ierīci.

Pieskarieties 3 sekundes. Displejs ie‐ slēgsies un izslēgsies. Pieskarieties 3 sekundes. Iedegsies , jo skaņa ir iz‐ slēgta. Pieskarieties , iedegas .

Skaņa ir ieslēgta.

5. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI

Izmantojiet indukcijas gatavoša‐ nas zonas tikai kopā ar piemēro‐ tiem virtuves traukiem.

Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus uz krusta, kas atrodas ir virmas, uz kuras gatavojat. Nose‐ dziet krustu pilnībā. Ēdienu gata‐ vošanas trauka apakšējai mag‐ nētiskajai daļai jābūt vismaz

125 mm. Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai robežai auto‐ mātiski pielāgojas ēdiena gatavo‐

šanas trauka apakšas izmēram.

Varat gatavot, izmantojot lielāku ēdiena gatavošanas trauku, uz divām gatavošanas zonām vien‐ laikus.

slāņu dibens (ko ražotājs norādījis par pareizu).

• Nepiemēroti: alumīnijs, varš, misiņš, stikls, keramika, porcelāns.

Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti indukcijas plītij, ja:

• ... ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā iestatīts augstākais sakarsēšanas lī‐ menis;

• ... magnēts pielīp pie ēdiena gatavoša‐ nas trauku apakšpuses.

Ēdiena gatavošanas trauku apakšējām daļām jābūt pēc ie‐ spējas biezākām un plakanākām.

5.1 Indukcijas gatavošanas zonām piemēroti virtuves trauki

Indukcijas gatavošanas zonās spēcīgs elektromagnētiskais lauks ļoti ātri uzkarsē ēdiena ga‐ tavošanas trauku.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls

• Piemēroti: čuguns, tērauds, emaljēts tērauds, nerūsējošs tērauds, daudz‐

5.2 Darbības trokšņi

Dzirdot

• plīstošu troksni: virtuves trauki ir izga‐ tavoti no dažāda materiāla (sviestmai‐ zes konstrukcija).

• svilpošana: lietojat vienu vai vairākas gatavošanas zonas, iestatot augstu jaudas līmeni; trauki ir izgatavoti no dažāda materiāla (sviestmaizes kon‐ strukcija).

• dūkoņa: lietojat augstus jaudas līme‐ ņus.

12 www.aeg.com

• klikšķēšana: rodas vadības elementu pārslēgšanas laikā.

• sīkšana, sanēšana: darbojas ventila‐ tors.

Šie trokšņi ir parasta parādība, tie neie‐ tekmē ierīces darbību.

kā atskan laika atskaites taimera signāls. Sakarsēšanas laika sa‐ mazināšana ir atkarīga no gata‐ vošanas līmeņa un gatavošanas laika.

5.3 Enerģijas taupīšana

1

1 -

3

1 -

3

3 -

5

• Ja iespējams, uzlieciet uz virtu‐ ves traukiem vākus.

• Novietojiet virtuves traukus uz gatavošanas zonām pirms to ieslēgšanas.

Sil‐ tu‐ ma pa‐ kā‐ pe

5.4 Öko Timer (Ekonomijas taimeris)

Lai taupītu elektroenerģiju, gata‐ vošanas zona izslēdzas ātrāk ne‐

Lietojums: Laiks

5 -

7

7 -

9

7 -

9

Uzturēt siltu pagatavo‐ tu ēdienu

Pagatavot holandiešu mērci, kausēt: sviestu,

šokolādi un želatīnu

Iebiezināt: mīkstas omletes, ceptas olas

Uz mazas uguns vārīt rīsus un gatavot piena ēdienus, uzsildīt paga‐ tavoto ēdienu

Tvaicēt dārzeņus, zivs un gaļu

Tvaicēt kartupeļus

Gatavot lielu ēdienu daudzumu, sautēju‐ mus un zupas

5.5 Ēdienu gatavošanas piemēri

Sakarība starp siltuma pakāpi un gatavo‐

šanas zonas enerģijas patēriņu nav li‐ neāra.

Siltuma pakāpes palielināšana propor‐ cionāli nepalielina gatavošanas zonas enerģijas patēriņu.

Tādējādi, gatavošanas zona ar vidēju sil‐ tuma pakāpi izmanto pusi no savas jau‐ das.

Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.

Ieteikumi Nominālais enerģijas patēriņš pēc vajadzī‐ bas

Uzlieciet vāku uz ēdiena gatavošanas trauka

5 - 25 min.

Laiku pa laikam sa‐ maisiet

10 - 40 min. Gatavošanas laikā uzlieciet vāku

25 - 50 min. Šķidruma daudz‐ umam jābūt vismaz divreiz lielākam nekā rīsu daudzumam.

Gatavošanas laikā maisiet piena ēdie‐ nus

20 - 45 min. Pievienojiet dažas ēdamkarotes šķidru‐ ma

20 - 60 min. Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l ūdens uz

750 g kartupeļu

60 - 150 min.

Līdz 3 l šķidruma un sastāvdaļas

3 %

3 – 8 %

3 – 8 %

8 – 13 %

13 – 18 %

18 – 25 %

18 – 25 %

Sil‐ tu‐ ma pa‐ kā‐ pe

9 -

12

Lietojums: Laiks Ieteikumi

-

12

13

Nedaudz apcept: eskalopu, teļa gaļu, kotletes, frikadeles, desas, aknas, mērces, olas, pankūkas un vir‐ tuļus

Kārtīgi apcept ēdienu, cept filejas steikus pēc vajadzī‐ bas

Gatavošanas laikā apgrieziet uz otru pusi

5 - 15 min.

Gatavošanas laikā apgrieziet uz otru pusi

14 Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sau‐ tētu cepeti), cept kartupeļus frī eļļā

Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.

LATVIEŠU

13

Nominālais enerģijas patēriņš

25 – 45 %

45 – 64 %

100 %

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.

Lietojiet virtuves traukus ar tīrām apakš‐ pusēm.

BRĪDINĀJUMS

Asi un skrāpējoši tīrīšanas līdzekļi bojā iekārtu.

Drošības apsvērumu dēļ, netīriet ierīci ar tvaika strūklu vai augsta spiediena tīrīšanas līdzekļus.

Skrāpējumi vai tumši plankumi uz stikla keramikas neietekmē ierī‐ ces darbību.

Netīrumu noņemšana:

1.

– Noņemiet nekavējoties: izkusušu plastmasu, plastmasas foliju un produktus, kas satur cukuru. Pre‐ tējā gadījumā var sabojāt ierīci.

Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu skrāpi. Novietojiet skrāpi uz stikla keramikas virsmas piemērotā leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.

– Noņemiet pēc iekārtas atdzišanas: kaļķakmens, ūdens un taukvielu traipus, kā arī spīdīgas metāliskas krāsu izmaiņas. Lietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti stikla ke‐

2.

3.

ramikas vai nerūsošā tērauda virs‐ mām.

Tīriet ierīci ar mitru drāniņu un maz‐ gāšanas līdzekli.

Beidzot tīrīt, nosusiniet ierīci ar tīru, sausu drāniņu.

BRĪDINĀJUMS

Stikla stienis

• Netīriet stikla stieni un virsmu starp to un stikla keramiku ar skrāpi vai asiem priekšmetiem. Stikla stienis ir pievie‐ nots keramikas plāksnei.

• Nelieciet pannas uz stikla stieņa.

• Pārliecinieties, ka pannas un katliņi neaizskar stikla stieni.

14 www.aeg.com

7. PROBLĒMRISINĀŠANA

Problēma

Nevar aktivizēt vai lietot ierīci.

Pēc ierīces izslēgšanas atskan skaņas signāls.

Atlikušā siltuma indika‐ tors neiedegas.

Iespējamais cēlonis un risinājums

• Skarti 2 vai vairāki sensora lauki vienlaicīgi. Pie‐ skarieties tikai vienam sensora laukam.

• Uz vadības paneļa ir ūdens vai tauku traipi. No‐ slaukiet vadības paneli

• Ieslēdziet ierīci vēlreiz un 7 sekunžu laikā iestatiet sildīšanas pakāpi.

• Ir aktivizējusies taustiņu bloķēšana, bērnu drošī‐ bas ierīce vai STOP+GO. Skatiet sadaļu "Izman‐ tošana ikdienā".

Uz viena vai vairākiem sensoru laukiem uzlikts kāds priekšmets. Noņemiet priekšmetu no sensoru lau‐ kiem.

Gatavošanas zona nav karsta, jo darbojas pavisam īsu laiku. Ja gatavošanas zonai jābūt karstai, sazi‐ nieties ar tuvāko servisa centru.

Aktivizēta jaudas pārvaldība. Skatiet sadaļu "Jaudas pārvaldība".

Sildīšanas pakāpe mai‐ nās starp divām sildīša‐ nas pakāpēm.

Atskan skaņas signāls, ierīce aktivizējas un tad atkal deaktivizējas. Pēc

5 sekundēm atskan vēl viens skaņas signāls.

iedegas

Kaut kas uzlikts uz . Noņemiet priekšmetu no sensora lauka.

iedegas

Iedegas un skaitlis.

• Ir aktivizējusies automātiskās izslēgšanas funkci‐ ja. Izslēdziet ierīci un atkal ieslēdziet to.

• Uz gatavošanas zonas nav novietots ēdiena gata‐ vošanas trauks. Uzlieciet ēdiena gatavošanas trauku uz gatavošanas zonas.

• Šis nav pareizais ēdiena gatavošanas trauks. Iz‐ mantojiet atbilstošu ēdiena gatavošanas trauku.

• Gatavošanas zonai neatbilstošs ēdiena gatavoša‐ nas trauka apakšējās daļas diametrs. Uzlieciet ēdiena gatavošanas trauku uz mazākas gatavo‐

šanas zonas.

Ierīces darbībā radies traucējums.

Uz laiku atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Atslēdziet mājas elektrotīkla sistēmas drošinātāju. Pieslēdziet atpakaļ. Ja iedegas atkārtoti, sazinieties ar klien‐ tu apkalpošanas centru.

LATVIEŠU

15

Problēma

iedegas

Iespējamais cēlonis un risinājums

Radusies ierīces kļūda, jo ēdiena gatavošanas trauks ir izvārījies sauss. Sāk darboties aizsardzība pret gatavošanas zonas pārkaršanu. Ir aktivizēju‐ sies automātiskās izslēgšanas funkcija.

deaktivizējiet ierīci. Noņemiet karsto ēdiena gatavo‐

šanas trauku. Pēc aptuveni 30 sekundēm atkal akti‐ vizējiet gatavošanas zonu. displejā jānodziest, kamēr atlikušā siltuma indikators var palikt ieslēgts.

Ļaujiet ēdiena gatavošanas traukam atdzist un pār‐ baudiet sadaļā "Indukcijas gatavošanas zonām pa‐ redzētie ēdiena gatavošanas trauki" minēto informā‐ ciju.

Signāli nav aktivizēti.

Aktivizējiet signālus (skatiet sadaļu "Skaņas izslēg‐

šanas vadība").

Pieskaroties vadības pa‐ neļa sensora laukiem, nav signāla.

Ja izmēģinot iepriekš minētos risināju‐ mus, problēmas neizdodas novērst, sazi‐ nieties ar ierīces tirgotāju vai klientu ap‐ kalpošanas centru. Sniedziet tehnisko datu plāksnītes informāciju, nosauciet stikla keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu (atrodas gatavošanas virsmas stū‐ rī) un informējiet par redzamo kļūdas pa‐ ziņojumu.

Ja lietojāt ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru veic klientu apkalpoša‐ nas centra darbinieki vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa, neņemot vērā spēkā esošo garantiju. Informāciju par klientu apkalpošanas centru un ga‐ rantijas noteikumiem skatiet garantijas bukletā.

8. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu par drošības norā‐ dījumiem.

Pirms uzstādīšanas

Pirms ierīces uzstādīšanas pierakstiet zemāk norādīto informāciju no tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces korpusa apakšā.

• Modelis ...........................

• Izstrādājuma nr. .............................

• Sērijas numurs ....................

8.1 Iebūvējamās ierīces

• Lietojiet iebūvējamās ierīces tikai pēc tam, kad tās ir pareizi iebūvētas virtu‐ ves mēbelēs un darba virsmās atbil‐ stoši spēkā esošiem standartiem.

8.2 Savienojuma kabelis

• Ierīce ir aprīkota ar savienojuma kabe‐ li.

• Nomainiet bojātu strāvas kabeli pret strāvas kabeli, kura tips ir H05BB-F T ar maks. temperatūru 90 °C (vai aug‐ stāku). Sazinieties ar vietējo apkopes centru.

8.3 Lai uzstādītu blīvi.

• Notīrīt darbvirsmu griezuma zonā.

• Uzlieciet komplektā iekļauto blīvējuma loksni gar ierīces apakšējo malu tā, lai tā virzītos gar stikla keramikas ārējo malu. Turklāt bez stiepšanas. Griezta‐ jiem galiem jāpaliek vienas puses vi‐ dū. Kad piegriežat atbilstoši garumam

(pievienojiet dažus mm), saspiediet abus galus kopā.

16 www.aeg.com

Izmantojot papildierīces rāmi C-FRAME, pirms ierīces uzstādīšanas izlasiet rāmim pievienotās instrukcijas.

8.4 Montāža

min.

500mm min.

50mm min.

2mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm

340

+1 mm

• Aizpildiet spraugu starp darbvirsmu un stikla keramikas virsmu ar silikonu.

• Uzlejiet uz silikona nedaudz ziepjū‐ dens.

8.5 Vairāku ierīču uzstādīšana

Pievienotās detaļas:savienojuma stie‐ nis(-ņi), karstumizturīgs silikons, gumijas forma, blīvējuma loksne.

580 mm

+

360 mm

-

20 mm

=

920 mm

LATVIEŠU

17

• Noņemiet lieko silikonu ar asu instru‐ mentu.

Izmantojiet tikai īpašu karstumiz‐ turīgu silikonu.

Darba virsmas izgriezums

Attālums no sienas: ne mazāk kā 50 mm

Dziļums: 490 mm

Platums: visu iebūvējamo ierīču platumu summa, no kuras jāatņem 20 mm (ska‐ tiet arī sadaļu "Visu ierīču platumu pār‐ skats")

Vairāku ierīču uzstādīšana

1.

Iezīmējiet darba virsmas izmēru un izzāģējiet to.

2.

3.

Uzlieciet ierīces pa vienai uz mīk‐ stas virsmas, piemēram, segas, ar apakšu uz augšu.

Uzlieciet blīvējuma loksni gar ierīces apakšējo malu tā, lai tā virzītos gar stikla keramikas ārējo malu.

4.

5.

Viegli pieskrūvējiet fiksējošās plāks‐ nes atbilstošajās atverēs aizsarkor‐ pusā.

Ievietojiet izzāģētajā atverē pirmo ierīci. Uzlieciet savienojuma stieni uz izgrieztās darba virsmas tā, lai ie‐ rīce balstītos uz tā vienas puses.

6.

Viegli pagrieziet fiksējošās plāksnes no darba virsmas apakšas uz savie‐ nojuma stieni.

7.

Ievietojiet izzāģētajā atverē sekojo‐

šo ierīci. Pārliecinieties, ka ierīču priekšējās daļas atrodas vienā līme‐ nī.

18 www.aeg.com

8.

9.

10.

11.

Piegrieziet fiksējošo plākšņu/ aiztur‐ skavu skrūves.

Aizpildiet atstarpi starp darba virsmu un ierīcēm un starp ierīcēm, izman‐ tojot silikonu.

Uzlejiet uz silikona nedaudz ziepjū‐ dens.

Ar zināmu spēku uzspiediet gumijas formu uz stikla keramikas un lēnām velciet tai pāri ar pirkstiem, lai tā no‐ fiksētos.

12.

13.

14.

Neaiztieciet silikonu, līdz tas nav sa‐ cietējis - tas var aizņemt apmēram vienu dienu.

Uzmanīgi nogrieziet lieko silikonu ar asmeni.

Rūpīgi notīriet stikla keramikas virs‐ mu.

9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Model HC452400EB

Typ 55 FED 02 AU

Induction 3,7 kW

Ser.Nr. ..........

AEG

Prod.Nr. 941 560 804 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Switzerland

3,7 kW

Gatavošanas zonu jauda

Gatavošanas zona

Nominālā jau‐ da (maksimā‐ lā sildīšanas pakāpe) [W]

2300 W

Ar aktivizētu jaudas funkci‐ ju [W]

3200 W

Jaudas funk‐ cijas maksi‐ mālais darbī‐ bas ilgums

[min.]

10 Aizmugurējā

—210 mm

Priekšējā —

210 mm

2300 W 3200 W 10

Minimālais ēdiena gata‐ vošanas trau‐ ku diametrs

[mm]

125

125

LATVIEŠU

19

10. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.

Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar

šo simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

20 www.aeg.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3. GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

8. ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

9. TECHNINĖ INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI

Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos: www.aeg.com

užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: www.aeg.com/productregistration įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui: www.aeg.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.

Bendroji informacija ir patarimai

Informacija dėl aplinkos apsaugos

Galimi pakeitimai.

LIETUVIŲ

21

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per‐ skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren‐ gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.

• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimi‐ niais ar protiniais gebėjimais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba as‐ mens, kuris yra atsakingas už jų saugą.

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepa‐ siekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduojame jį įjungti.

• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

• Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Nelieskite kaitinimo elementų.

• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atski‐ ra nuotolinio valdymo sistema.

• Neprižiūrimas maisti gaminimas ant kaitlentės su rie‐ balais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

22 www.aeg.com

• Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.

• Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.

• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.

• Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.

• Jei stiklo keraminis paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunki‐ te, kad nepatirtumėte elektros smūgio.

• Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę naudodamiesi jos valdikliais ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifi‐ kuotas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ar įrenginių.

• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mū‐ vėkite apsaugines pirštines.

• Apsaugokite nupjautus paviršius her‐ metiku, kad jie nuo drėgmės neiš‐ brinktų.

• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir drėgmės.

• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po langu. Atidarant duris ar lan‐ gus, jie gali nuversti įkaitusius prikais‐ tuvius nuo prietaiso.

• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stal‐ čių, įsitikinkite, ar tarp prietaiso apa‐ čios ir apatinio stalčiaus yra pakanka‐ mai vietos orui cirkuliuoti.

• Užtikrinkite, kad tarp darbastalio ir prietaiso būtų laisvas 2 mm ventiliavi‐ mo tarpas. Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl nepakankamo venti‐ liavimo tarpo.

• Prietaiso apačia gali įkaisti. Rekomen‐ duojame po prietaisu įrengti nedegią pertvarą, kad nebūtų prieigos prie apačios.

Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS

Gaisro ir elektros smūgio pavo‐ jus.

• Visus elektros prijungimus privalo įrengti kvalifikuotas elektrikas.

• Šis prietaisas turi būti įžemintas.

• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, įsiti‐ kinkite, ar prietaisas atjungtas nuo maitinimo.

• Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.

• Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesu‐ sipainiotų.

• Užtikrinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jeigu taikytina) neliestų karš‐ to prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai

jungiate prietaisą ir netoli esančius liz‐ dus

• Įsitikinkite, ar prietaisas tinkamai įreng‐ tas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo laido ar kištuko (jeigu taikyti‐ na) gnybtas gali įkaisti.

• Įsitikinkite, ar įrengta apsauga nuo elektros smūgių.

• Ant laido naudokite įtempimą maži‐ nančią sąvaržą.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko (jeigu taikytina) ar maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jei‐ gu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.

• Elektros instaliacija privalo turėti izolia‐ vimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prie‐ taisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpe‐ lis.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtai‐ sus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugik‐ liai turi būti išimami iš jų laikiklio), įže‐ minimo nuotėkio atjungiamuosius įtai‐ sus ir kontaktorius.

2.2 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgį.

• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite vi‐ sas pakuotės medžiagas, nuimkite eti‐ ketes ir apsauginę plėvelę (jeigu taiky‐ tina).

• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐ bių.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be prie‐ žiūros.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.

• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, kaitvietes išjunkite. Nepasitikėkite pri‐ kaistuvių detektoriumi.

LIETUVIŲ

23

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, ne‐ delsdami atjunkite prietaisą nuo elek‐ tros tinklo. Taip išvengsite elektros smūgio.

• Naudotojai, turintys širdies stimuliato‐ rių, turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai prietaisas veikia.

• Kai dedate maistą į karštą aliejų, alie‐ jus gali ištikšti.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro arba sprogimo pavojus.

• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai užsiliepsnojančių garų. Kaitin‐ dami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai jų neuž‐ degtų.

• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsiliepsnoti.

• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių, gali užsiliepsnoti esant žemes‐ nei temperatūrai nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo skydelio.

• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių prikaistuvių.

• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso ne‐ nukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie gali pažeisti paviršių.

• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.

• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.

• Indai iš ketaus, aliuminio arba su su‐ gadintais dugnais gali subraižyti stiklą ar stiklo keramiką. Jeigu tokius indus nuo maisto gaminimo paviršiaus reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne traukite.

2.3 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS

Pavojus sugadinti prietaisą.

24 www.aeg.com

• Reguliariai valykite prietaisą, kad ap‐ saugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.

• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste. Naudokite tik neutralius plo‐ viklius. Nenaudokite šveičiamųjų pro‐ duktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2.4 Seno prietaiso išmetimas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai iš‐ mesti seną prietaisą, susisiekite su ati‐ tinkama savivaldybės įstaiga.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Bendra apžvalga

1

2

3

4

3.2 Valdymo skydelio išdėstymas

1 2 3 4 5 6

3

4

1

2

2 300 W galios indukcinė kaitvietė su 3 200 W galios didinimo funkcija

2 300 W galios indukcinė kaitvietė su 3 200 W galios didinimo funkcija

Stiklo juosta

Valdymo skydelis

7 8 9

14 13 12 11 10

LIETUVIŲ

25

Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus. Ekranai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios funkcijos veikia.

1

Jutiklio laukas Funkcija

Įjungia ir išjungia prietaisą.

2

3

Užrakina / atrakina valdymo skydelį.

Įjungia ir išjungia STOP+GO funkciją.

4

Įjungia ir išjungia „Bridge“ funkciją.

5

Kaitinimo lygio rodmuo Rodo kaitinimo lygį.

6

7

Kaitviečių laikmačio indikato‐ riai

Laikmačio ekranas

Rodo, kurioms kaitvietėms nustatėte lai‐ ką.

Rodo laiką minutėmis.

8

Rodo, kad veikia laikmačio funkcija.

9

10

Rodo, kad veikia laikmačio atgalinė ats‐ kaita arba laikmačio funkcija.

Įjungia galingumo funkciją.

11

12

/

Padidinamas arba sumažinamas laikas.

Nustatoma kaitvietė.

13

Nustatoma laikmačio funkcija.

14

Valdymo skydelis Nustato kaitinimo lygį.

3.3 Kaitinimo nustatymo ekranai

-

Ekranas

+ skaitmuo

/ /

Aprašymas

Kaitvietė išjungta

Kaitvietė veikia

Šilumos palaikymo / funkcija įjungta

Automatinio įkaitinimo funkcija įjungta.

Galingumo funkcija įjungta

Aptiktas gedimas

OptiHeat Control (3 žingsnis; likusio karščio indikato‐ rius): tebegaminamas maistas / šilumos palaikymas / li‐ kęs karštis

Užraktas / apsaugos nuo vaikų įtaisas įjungtas

Netinkamas arba per mažas prikaistuvis, arba ant kait‐ vietės neuždėtas prikaistuvis

Automatinis išjungimas įjungtas

26 www.aeg.com

3.4 OptiHeat Control(3 veiksmas: Likusio karščio indikatorius)

ĮSPĖJIMAS

\ \ Dėl likusio karščio kyla pavojus nusideginti!

OptiHeat Control rodo likusio karščio lygį. Indukcinės kaitvietės maisto gamini‐ mo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšy‐ la dėl likusio prikaistuvio karščio.

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS

4.1 Įjungimas ir išjungimas

Lieskite 1 sekundę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.

4.2 Automatinis išjungimas

Funkcija automatiškai išjungia prietaisą, jeigu:

• visos kaitvietės yra išjungtos ( );

• įjungę prietaisą, nenustatėte kaitinimo lygio;

• kažką išliejote arba padėjote ką nors

(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo skydelio ilgesniam laikui nei 10 sekun‐ džių. Kurį laiką girdimas garso signa‐ las ir prietaisas išsijungia. Nuimkite daiktą arba nuvalykite valdymo sky‐ delį;

• prietaisas pernelyg įkaista (pvz., jeigu kaitinate tuščią prikaistuvį). Prieš pa‐ kartotinai naudojant prietaisą, palauki‐ te, kol kaitvietė atvės;

• naudojate netinkamus prikaistuvius.

Užsidega simbolis ir po 2 minučių kaitvietė išsijungia automatiškai;

• neišjungėte kaitvietės arba nepakeitė‐ te kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko užsidega ir prietaisas išsijungia. Žr.

toliau;

• santykis tarp kaitinimo lygio ir automa‐ tinio išjungimo funkcijos laiko:

, - — 6 valandos;

– — 5 valandos;

– — 4 valandos;

– — 1,5 valandos.

4.3 Kaitinimo lygis

Palieskite valdymo skydelį ties kaitinimo lygiu. Braukite pirštu per valdymo sky‐ delį, kad pakeistumėte lygį. Neatleiskite, kol nepasirinksite tinkamo kaitinimo ly‐ gio. Ekrane rodomas kaitinimo lygis.

0 3 5 8 10 14 P

4.4 Automatinis įkaitinimas

Įjungus automatinio įkaitinimo funkciją, kaitvietė greičiau įkaista iki reikiamos temperatūros. Įjungus šią funkciją, ku‐ riam laikui nustatoma didžiausia įkaitini‐ mo temperatūra (žr. diagramą), o vėliau ji mažinama iki reikiamos temperatūros.

Norėdami įjungti kaitvietės automatinio įkaitinimo funkciją:

1.

2.

Palieskite (ekrane įsižiebia ).

Nedelsdami palieskite reikiamą įkai‐ tinimo lygį. Po 3 sekundžių ekrane įsižiebia .

Norėdami išjungti šią funkciją, pakeiskite kaitinimo lygį.

LIETUVIŲ

27

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.5 Galingumo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Įjungta padidintos galios funkcija padidi‐ na indukcinės kaitvietės galią. Galingu‐ mo funkcija veikia daugiausiai 10 minu‐ čių Po to indukcinė kaitvietė automatiš‐ kai grįžta į kaitinimo nustatymą 14. Kad įjungtumėte, palieskite , atsiras .

Norėdami išjungti palieskite kaitinimo nustatymą - .

4.6 Funkcija „Bridge“

Funkcija „Bridge“ sujungia dvi kaitvietes ir jos veikia kaip viena.

Pirmiausiai nustatykite vienos kaitvietės kaitinimo nustatymą.

Norėdami įjungti funkciją „Bridge“, pa‐ lieskite . Norėdami nustatyti arba pa‐ keisti kaitinimo nustatymą, palieskite vie‐ ną iš valdymo juostelių.

Norėdami išjungti funkciją „Bridge“, pa‐ lieskite . Kaitvietės veikia atskirai.

4.7 Galios valdymas

Galios valdymo mechanizmas padalina galią dviem suporuotoms kaitvietėms (žr.

paveikslėlį). Galios funkcija iki didžiausio lygio padidina vienos poroje esančios kaitvietės galią. Antros kaitvietės galia automatiškai sumažėja. Kaitvietės, ku‐ rios galia yra sumažinta, kaitinimo lygio rodmuo kinta tarp dviejų lygių.

4.8 Laikmatis

Atgalinės laiko atskaitos laikmatis

Šį laikmatį naudokite kaitvietės maisto gaminimo trukmei nustatyti.

Pasirinkę kaitvietę, nustatykite atgalinės atskaitos laikmatį.

Funkciją „Laikmatis“ galima pasi‐ rinkti aktyvioms kaitvietėms su nustatytu kaitinimo nustatymu.

• Norėdami nustatyti kaitvietę:kelis kar‐ tus palieskite , kol įsijungs reikia‐ mos kaitvietės indikatorius.

Kai ši funkcija yra įjungta, įsijungia .

• Norėdami įjungti atgalinę laiko atskai‐ tą: palieskite laikmačio laikui nusta‐ tyti (

00

-

99

min.). Kai kaitvietės in‐ dedama atgalinė laiko atskaita.

• Norėdami pamatyti likusį laiką: kaitvie‐ tę nustatykite su . Kaitvietės indika‐ torius pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodomas likęs laikas.

• Norėdami pakeisti atgalinę laiko ats‐ kaitą:kaitvietę nustatykite su , pa‐ lieskite arba .

• Norėdami išjungti galinės atskaitos lai‐ ką: kaitvietę nustatykite su . Palies‐ kite . Likęs laikas skaičiuojamas at‐ gal iki ges.

00

. Kaitvietės indikatorius už‐

Kai atgalinė atskaita pasiekia galą, pa‐ sirista garsas ir mirksi išsijungia.

00

. Kaitvietė

• Norėdami išjungti garsą: palieskite

28 www.aeg.com

Laiko skaičiavimo pirmyn laikmatis

Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko kaitvietė veikia.

• Kaitvietės pasirinkimas (jei veikia dau‐ giau nei 1 kaitvietė): lieskite pakar‐ totinai tol, kol įsijungs reikiamos kait‐ vietės indikatorius.

Kai ši funkcija yra įjungta, įsijungia .

• Norėdami įjungti laiko skaičiavimo pir‐ myn laikmatį: palieskite .

Užgęsta simbolis ir atsiranda .

• Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia kaitvietė:kaitvietę nustatykite su .

Kaitvietės indikatorius pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodomas kaitvietės veikimo laikas. Ekrane rodomas laikas tos kaitvietės, kuri veikia ilgiau.

• Norėdami išjungti laiko skaičiavimo pirmyn laikmatį: kaitvietę nustatykite su ir palieskite arba , kad iš‐ jungtumėte laikmatį; išsijungia simbolis

ir įsijungia .

Kai abi laikmačio funkcijos veikia tuo pačiu metu, ekrane pirmiau‐ sia rodomas atskaitos pirmyn laikmatis.

Laikmatis.

Laikmatį galima naudoti kaip minučių skaitlį, kol kaitvietės neveikia. Palieskite

.

Paspauskite laikmačio arba , kad nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi, pasirista garsas ir mirksi

00

.

• Norėdami išjungti garsą: palieskite

4.9 STOP+GO

funkcija nustato visas veikiančias kaitvietes į žemiausią kaitinimo nustaty‐ mą - šilumos palaikymą ( ).

Veikiant , kaitinimo nuostatos keisti negalima.

funkcija nesustabdo laikmačio funkci‐ jos.

• Norėdami išjungti šią funkciją, palieski‐ te . Užsidega simbolis.

• Norėdami išjungti šią funkciją, palieski‐ te . Įsijungs anksčiau jūsų nustaty‐ tas kaitinimo nustatymas.

4.10 Užraktas

Jūs galite užrakinti valdymo skydelį, bet ne . Taip galima išvengti atsitiktinio kaitinimo nustatymo pakeitimo.

Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.

Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite

. Simbolis rodomas 4 sekundes.

Laikmatis lieka įjungtas.

Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite

. Įsijungs jūsų anksčiau nustatytas kaitinimo nustatymas.

Išjungus prietaisą, išjungiama ir ši funkci‐ ja.

4.11 Vaikų saugos įtaisas

Ši funkcija saugo nuo atsitiktinio kaitlen‐ tės įjungimo.

Vaikų saugos įtaiso įjungimas

• Įjunkite kaitlentę su . Kaitinimo ly‐ gio nenustatykite.

• Palaikykite nuspaudę 4 sekundes.

Užsidegs simbolis .

• Išjunkite kaitlentę su .

Vaikų saugos įtaiso išjungimas

• Įjunkite kaitlentę su . Kaitinimo ly‐ gio nenustatykite. Palieskite ir pa‐ laikykite 4 sekundes. Pasirodo simbo‐ lis .

• Išjunkite kaitlentę su .

Vaikų saugos įtaiso išjungimas vienai gaminimo sesijai

• Įjunkite kaitlentę su . Pasirodo sim‐ bolis .

• Palieskite ir palaikykite 4 sekun‐ des. Nustatykite kaitinimo lygį per ma‐ žiau nei 10 sekundžių. Kaitlentę gali‐ ma naudoti.

• Kai kaitlentę išjungiate su , vaikų saugos įtaisas vėl įsijungia.

4.12 OffSound Control (garso signalų įjungimas ir išjungimas)

Garso signalų išjungimas

Išjunkite prietaisą.

Lieskite 3 sekundes. Užsidega ir už‐ gesta ekrano rodmenys. Palieskite 3 sekundes. Atsiranda ; garsas įjung‐ tas. Palieskite , užsidega , garsas išjungtas.

Šiai funkcijai veikiant, garso signalai gir‐ dimi tik tuomet, kai:

• paliečiate ;

LIETUVIŲ

29

• užgesta laikmačio funkcija;

• baigiasi atgalinė laiko atskaita;

• ką nors padedate ant valdymo skyde‐ lio.

Garso signalų įjungimas

Išjunkite prietaisą.

Lieskite 3 sekundes. Užsidega ir už‐ gesta ekrano rodmenys. Palieskite 3 sekundes. Atsiranda , nes garsas iš‐ jungtas. Palieskite , atsiranda .

Garsas įjungtas.

5. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.

Su indukcinėmis kaitvietėmis naudokite tinkamus prikaistuvius.

Prikaistuvį uždėkite ant kryželio ant jūsų gaminimui naudojamo paviršiaus. Visiškai uždenkite kryžiuką. Prikaistuvio apačios magnetinė dalis turi būti bent 125 mm. Indukcinės kaitvietės prisi‐ taiko automatiškai pagal prikais‐ tuvio dugno dydį. Galite gaminti naudodami didelį prikaistuvį ant dviejų kaitviečių vienu metu.

5.1 Prikaistuviai indukcinėms kaitvietėms

Indukcinių kaitviečių striprus elektromagnetinis laukas labai greitai įkaitina prikaistuvius.

Prikaistuvių medžiaga

• Tinka: ketus, plienas, emaliuotas plie‐ nas, nerūdijantis plienas, daugias‐ luoksnis dugnas (su atitinkamu gamin‐ tojo ženklu).

• Netinka: aluminis, varis, žalvaris, stik‐ las, keramika, porcelianas.

Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei, jeigu…

• ... nedidelis kiekis vandens labai grei‐ tai užverda ant kaitvietės, nustatytos aukščiausia galia.

• ... ant prikaistuvio dugno prikimba magnetas.

Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir lygesnis.

5.2 Triukšmas veikimo metu

Jeigu girdite:

• traškėjimą: indai pagaminti iš skirtingų medžiagų (sumuštinio principu).

• švilpimas: naudojate vieną arba kelias kaitvietes didele galia ir indus, paga‐ mintus iš skirtingų medžiagų (sumušti‐ nio principu).

• dūzgimas: naudojate didelę galią.

• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.

• šnypštimas, gaudimas: veikia ventilia‐ torius.

Šis triukšmas yra normalus ir jis nerodo prietaiso gedimo.

5.3 Energijos taupymas

• Jei įmanoma, puodus visada uždenkite dangčiais.

• Puodą statykite prieš įjungda‐ mi kaitvietę.

5.4 Öko Timer (Ekonominis laikmatis)

Energijos taupymo tikslais kait‐ vietės kaitinimo elementas auto‐ matiškai išsijungia anksčiau, nei

30 www.aeg.com

pasigirsta atskaitos atgal laikro‐ džio signalas. Kaitinimo laiko su‐ trumpinimas priklauso nuo mais‐ to gaminimo lygmens ir nuo maisto gaminimo trukmės.

Kai didinate kaitinimo lygį, jis nėra pro‐ porcingas kaitvietės energijos suvartoji‐ mo padidėjimui.

Tai reiškia, kad kaitvietė su vidutiniu kai‐ tinimo lygiu naudoja mažiau nei pusę sa‐ vo galios.

5.5 Maisto gaminimo pavyzdžiai

Duomenys lentelėje yra tik reko‐ mendacinio pobūdžio.

1 -

3

3 -

5

7 -

9

7 -

9

Santykis tarp kaitinimo lygio ir kaitvietės energijos suvartojimo nėra tiesinis.

Kai tini‐ mo ly‐ gis

Naudojimas: Trukmė

Norint išlaikyti paga‐ mintą maistą šiltą pagal po‐ reikį

1

1 -

3

5 -

7

9 -

12

Patarimai Vardinės galios su‐ vartojimas

Uždenkite prikaistuvį 3 %

„Hollandaise" pada‐ žas, lydymas: svies‐ tas, šokoladas, želati‐ na

Tirštinimas: purūs om‐ letai, kepti kiaušiniai

Tinka virti ryžius ir ga‐ minti pieniškus patie‐ kalus, taip pat šildyti pagamintus patiekalus

Daržovių gaminimas garuose, žuvis, mėsa

5–25 min.

Retkarčiais pamaišy‐ kite

10–40 min. Gaminti uždengus dangčiu

25–50 min. Verdant ryžius van‐ dens turi būti dvigu‐ bai daugiau negu ry‐ žių; pieno patiekalus kartkartėmis gamini‐ mo metu pamaišykite

20–45 min. Įpilkite kelis valgo‐ muosius šaukštus skysčio

Bulvių virimas garuose 20–60 min. Daugiausiai ¼ l van‐ dens 750 g bulvių

Tinka gaminti dides‐ nius maisto kiekius, troškinius ir sriubas

60–150 min.

Iki 3 l skysčio ir ing‐ redientų

Neintensyvus kepi‐ mas: tinka kepti eska‐ lopus, veršienos muš‐ tinius, kotletus, pyra‐ gėlius su įdaru, dešre‐ les, kepenėles, miltų, sviesto ir pieno miši‐ nius, kiaušinius, bly‐ nus, spurgas jeigu reikia Laikui įpusėjus, ap‐ verskite

3 – 8 %

3 – 8 %

8 – 13 %

13 – 18 %

18 – 25 %

18 – 25 %

25 – 45 %

LIETUVIŲ

31

Kai tini‐ mo ly‐ gis

-

12

13

Naudojimas: Trukmė Patarimai

Intensyvus kepimas, smulkiai supjaustytos paskrudintos bulvės, nugarinės žlėgtainis, bifšteksas

5–15 min.

Laikui įpusėjus, ap‐ verskite

14 Tinka virti vandeniui, virti makaronus, skrudinti mėsą (gulia‐

šą, troškintą mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus alieju‐ je

Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.

Vardinės galios su‐ vartojimas

45 – 64 %

100 %

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prietaisą valykite kaskart juo pasinaudo‐ ję.

Visada naudokite indus, kurių dugnas

švarus.

ĮSPĖJIMAS

Aštrios ir abrazyvinės valymo priemonės gadina prietaisą.

Saugumo sumetimais nevalykite prietaiso garais arba aukšto slė‐ gio valymo įrenginiais.

Įbrėžimai ar tamsios dėmės stiklo keramikos paviršiuje neturi įtakos prietaiso veikimui.

Norėdami pašalinti purvą:

1.

– Nedelsdami pašalinkite: ištirpusį plastiką, plastikinę foliją ir maistą, kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip

šie nešvarumai gali sugadinti prie‐ taisą. Naudokite specialią, stiklui skirtą grandyklę. Grandyklę prie stiklo keraminio paviršiaus pridėki‐ te smailiu kampu ir stumkite aš‐ menis paviršiumi.

– Kai prietaisas pakankamai atvės, pašalinkite šiuos nešvarumus:kal‐ kių nuosėdas, vandens, riebalų dėmes, blizgias metalo dėmes.

Naudokite specialią valymo prie‐ monę, skirtą stiklo keraminiams

2.

3.

arba nerūdijančio plieno pavir‐

šiams valyti.

Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu ir nedideliu valymo priemonės kiekiu.

Baigę nušluostykite prietaisą švaria

šluoste.

ĮSPĖJIMAS

Stiklo juosta

• Nenaudokite grandyklės ar aštrių ob‐ jektų stiklo juostai valyti, o taip pat vie‐ tai tarp jo ir stiklo keramikos. Stiklo juosta yra pritvirtinta prie keraminės plokštės.

• Nedėkite puodų ant stiklo juostos.

• Įsitikinkite, kad puodai ir padėklai ne‐ liečia stiklo juostos.

32 www.aeg.com

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema

Prietaiso negalima įjungti arba valdyti.

Išjungus prietaisą, pasi‐ girsta garso signalas.

Neįsižiebia likusio karš‐ čio indikatorius.

Galima priežastis ir trikties šalinimas

• Vienu metu palietėte 2 arba daugiau jutiklių laukų.

Palieskite tik vieną jutiklio lauką.

• Ant valdymo skydelio yra vandens arba riebalų dėmių. Nuvalykite valdymo skydelį

• Dar kartą įjunkite prietaisą ir nustatykite kaitinimo lygį per 7 sekundes.

• Veikia vaikų saugos užraktas, užraktas arba

STOP+GO. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.

Kažką padėjote ant vieno arba kelių jutiklio laukų.

Nuimkite daiktą nuo jutiklio laukų.

Kaitvietė neįkaitusi, nes veikė pernelyg trumpai. Jei kaitvietė turi būti karšta, kreipkitės į techninės prie‐ žiūros centrą.

Įjungta galios valdymo funkcija. Žr. skyrių „Galios valdymas“.

Kaitinimo lygis keičiamas naudojant du lygius.

Veikia garso signalas, o prietaisas įsijungia ir vėl išsijungia. Po 5 sekun‐ džių pasigirsta dar vie‐ nas signalas.

Kažką uždėjote ant . Nuimkite daiktą nuo jutiklio lauko.

Ekrane rodoma

Ekrane rodoma

• Veikia automatinio išjungimo funkcija. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

• Ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis. Uždėkite prikaistuvį ant kaitvietės.

• Netinkamas prikaistuvis. Naudokite tinkamą pri‐ kaistuvį.

• Prikaistuvio dugno skersmuo yra per mažas pasi‐ rinktai kaitvietei. Perkelkite prikaistuvį ant mažes‐ nės kaitvietės.

Užsidega ir skaičius.

Prietaise aptikta klaida.

Kuriam laikui atjunkite prietaisą nuo maitinimo tin‐ klo. Atjunkite namo elektros skydinėje esantį sau‐ giklį. Vėl įjunkite. Jeigu vėl rodoma , kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Ekrane rodoma

Prietaise aptikta klaida, nes prikaistuvis užkaistas tuščias. Veikia apsaugos nuo kaitvietės perkaitimo funkcija. Veikia automatinio išjungimo funkcija.

Išjunkite prietaisą. Nuimkite karštą prikaistuvį. Maž‐ daug po 30 sekundžių vėl įjunkite kaitvietę. tu‐ rėtų dingti iš ekrano, likusio karščio indikatorius gali

šviesti toliau. Ataušinkite prikaistuvį ir patikrinkite pagal skyrių „Prikaistuviai indukcinėms kaitvietėms“.

LIETUVIŲ

33

Problema

Liečiant jutiklių laukus negirdimas garso signa‐ las.

Galima priežastis ir trikties šalinimas

Garso signalai išjungti.

Įjunkite garso signalus (žr. skyrių „Garso signalų iš‐ jungimas“).

Jei išbandžius aukščiau išvardytus sprendimo būdus problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į prekybos atstovą arba klientų aptarnavimo centrą. Nurody‐ kite duomenis iš duomenų lentelės, stik‐ lo keraminės kaitlentės triženklį raidžių ir skaičių kodą (jis yra gaminimo paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos pranešimą.

Jei prietaisas buvo naudotas netinkamai, techninės priežiūros centro ar atstovo darbuotojo apsilankymas bus apmokesti‐ namas nepaisant garantinio laikotarpio.

Nurodymai apie klientų aptarnavimą ir garantijos sąlygos pateiktos garantijos brošiūroje.

8. ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Prieš įrengiant

Prieš įrengiant prietaisą užrašykite infor‐ maciją iš techninių duomenų lentelės.

Duomenų lentelę rasite prietaiso korpu‐ so apačioje.

• Modelis ...........................

• PNC .............................

• Serijos numeris....................

8.1 Įmontuojami prietaisai

• Į baldus įmontuojami prietaisai gali bū‐ ti naudojami tik po to, kai jie bus įreng‐ ti tinkamame standartus atitinkančia‐ me paviršiuje.

8.2 Elektros laidas

• Prietaisas pateikiamas su elektros lai‐ du.

• Pažeistą maitinimo kabelį pakeiskite specialiu laidu (H05BB-F Tmax 90 °C arba aukštesnės temperatūros). Kreip‐ kitės į vietos techninio aptarnavimo centrą.

8.3 Sandarikliui pritvirtinti.

• Nuvalykite stalviršį išpjovos vietoje.

• Priklijuokite pateiktą sandariklio juostą prie apatinio prietaiso krašto, išilgai išorinio stiklo keramikos krašto. Neper‐ tempkite jos. Nukirptus galus palikite vieno šono viduryje. Atkirpę tinkamo il‐ gio juostelę (pridėkite kelis milimetrus), sujunkite du jos galus.

Jeigu naudojate priedą – rėmą „C-FRA‐

ME“, prieš montuodami prietaisą, pir‐ miausia perskaitykite su rėmu pateiktą instrukciją.

34 www.aeg.com

8.4 Surinkimas

min.

500mm min.

50mm min.

2mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm

340

+1 mm

• Užsandarinkite silikonu tarpą tarp stal‐ viršio ir stiklo keramikos paviršiaus.

• Ant silikono užpilkite truputį muiluoto vandens.

LIETUVIŲ

35

• Silikono perteklių nugrandykite gran‐ dykle.

8.5 Daugiau nei vieno prietaiso įrengimas

Pateiktosios dalys:jungiamoji juosta (os), karščiui atsparus silikonas, kaučiuki‐ nė forma, sandarinimo juostelė.

Naudokite tik specialų, karščiui atsparų silikoną.

580 mm

+

360 mm

-

20 mm

=

920 mm

Stalviršio išpjova

Atstumas nuo sienos: mažiausiai 50 mm

Gylis: 490 mm

Plotis: sudėkite visų montuojamų prie‐ taisų pločius ir atimkite 20 mm (taip pat žr. skyrių „Prietaisų pločių apžvalga“)

Daugiau nei vieno prietaiso įrengimas

1.

Užsirašykite stalviršio išpjovos mat‐ menis ir išpjaukite ją.

2.

3.

Padėkite prietaisus po vieną ant ko‐ kio nors minkšto paviršiaus, pvz., antklodės, apačia į viršų.

Apjuoskite tarpiklio juostą aplink apatinį prietaiso kraštą, pagal išorinį stiklo keramikos kraštą.

4.

5.

Ne iki galo įsukite fiksavimo plokšte‐ les į atitinkamas skyles apsauginia‐ me korpuse.

Įdėkite pirmąjį prietaisą į stalviršio išpjovą. Dėkite jungiamąją juostą stalviršio išpjovoje ir įspauskite pusę jos pločio po prietaisu.

6.

Ne iki galo pasukite fiksavimo plokš‐ teles iš apačios ant darbastalio ir ant jungiamosios juostos.

7.

Įdėkite kitą prietaisą į stalviršio išpjo‐ vą. Prietaisų priekiai būtinai turi būti vienodame lygyje.

8.

Priveržkite fiksavimo plokštelių / lai‐ kiklių varžtus.

36 www.aeg.com

9.

10.

11.

Užsandarinkite silikonu tarpą tarp stalviršio ir prietaisų bei tarp prie‐ taisų.

Ant silikono užpilkite truputį muiluoto vandens.

Nestipriai prispauskite kaučiukinę formą prie stiklo keramikos ir lėtai pastumkite ją išilgai jos ploto.

12.

13.

14.

Nelieskite silikono, kol nesukietės; tai gali užtrukti maždaug vieną die‐ ną.

Atsargiai pašalinkite išlindusį siliko‐ ną skutimosi peiliuku.

Visiškai nuvalykite stiklo keramiką.

9. TECHNINĖ INFORMACIJA

Model HC452400EB

Typ 55 FED 02 AU

Induction 3,7 kW

Ser.Nr. ..........

AEG

Kaitviečių galia

Kaitvietė Vardinė galia

(didžiausias kaitinimo ly‐ gis) (W)

2300 W Galinė –210 mm

Priekinė –210 mm

2300 W

Prod.Nr. 941 560 804 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Switzerland

3,7 kW

Įjungta galin‐ gumo funkcija

(W)

3200 W

Galingumo funkcijos di‐ džiausia truk‐ mė (min.)

10

3200 W 10

Mažiausias prikaistuvio skersmuo

(mm)

125

125

10. APLINKOSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti

elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį

LIETUVIŲ

37

gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

38 www.aeg.com

INNHOLD

1.

SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.

SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.

PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.

DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.

NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.

STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7.

FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.

MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

9.

TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.

Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.aeg.com

Registrere produktet ditt for å få bedre service:

www.aeg.com/productregistration

Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.aeg.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.

Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.

Generelle informasjoner og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

NORSK

39

1.

SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1

Sikkerhet for barn og utsatte personer

ADVARSEL

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Ikke la barn leke med produktet.

• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.

• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.

• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

1.2

Generelt om sikkerhet

• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Ikke berør varmeelementene.

• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.

• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.

• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk eller et brannteppe.

40 www.aeg.com

• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.

• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.

• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.

• Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må du slå av produktet for å unngå fare for elektrisk støt.

• Etter bruk slår du av komfyrtoppen med kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.

2.

SIKKERHETSANVISNINGER

2.1

Montering

ADVARSEL

Dette produktet må monteres av en kvalifisert person.

• Fjern all emballasje.

• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.

• Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.

• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.

• Dekk utskjæringshullet med tetningsmiddel for å forhindre at fuktighet for-

årsaker svelling.

• Beskytt produktets bunn mot damp og fuktighet.

• Ikke monter produktet ved siden av en dør eller under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet er åpnet.

• Hvis produktet er montert over skuffer, sørg for at rommet mellom bunnen av produktet og den øvre skuffen er tilstrekkelig for luftsirkulasjon.

• Sørg for at ventilasjonsplassen på 2 mm, mellom benkeplaten og fronten under enheten, er åpen. Garantien dekker ikke skader forårsaket av mangel på tilstrekkelig ventilasjonsplass.

• Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefaler at du monterer et ikke-brennbart panel under produktet, for å unngå tilgang til bunnen.

Elektrisk tilkopling

ADVARSEL

Fare for brann og elektrisk støt.

• Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.

• Produktet må være jordet.

• Før enhver operasjon sørge for at produktet er koblet fra strømforsyningen.

• Bruk riktig strømkabel.

• Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.

• Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis aktuelt) ikke berører det varme produktet eller varme kokekar, når du kobler produktet til stikkontaktene i nærheten

• Sørg for at produktet er riktig montert.

Løs og feil strømkabel eller støpsel

(hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen blir for varm.

• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.

• Bruk strekkavlaster til kabelen.

• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og strømkabelen ikke blir påført skade.

Kontakt servicesenteret eller en elek-

triker for å bytte en ødelagt strømkabel.

• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

2.2

Bruk

ADVARSEL

Fare for skade, brannskader eller elektrisk støt.

• Fjern om nødvendig all emballasje, merking og beskyttelsesfilm før første gangs bruk.

• Dette produktet er beregnet for bruk i en husholdning.

• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.

• Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.

• Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De kan bli varme.

• Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk. Ikke stol på grytedetektoren.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

• Hvis produktets overflate er knust må du koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart. Dette for å forhindre elektrisk støt.

• Personer som bruker en pacemaker må holde en avstand på minst 30 cm fra induksjonskokesonene når produktet er i bruk.

• Når du legger mat i varm olje, kan det sprute.

ADVARSEL

Eksplosjons- eller brannfare.

• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer eller varme gjenstander unna fett og oljer når du bruker dem til tilbereding av mat.

NORSK

41

• Dampen fra svært varm olje, kan føre til selvantennelse.

• Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang.

• Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

ADVARSEL

Fare for skade på produktet.

• Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet.

• Ikke la kokekar koke tørre.

• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller varme kokekar faller på produktet. Overflaten kan bli skadet.

• Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.

• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.

• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i på glasset eller glasskeramikken. Løft alltid disse objektene opp når du må flytte dem på platetoppen.

2.3

Stell og rengjøring

ADVARSEL

Fare for skade på produktet.

• Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflatemateriale.

• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.

• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

2.4

Kassering

ADVARSEL

Fare for skade og kvelning.

• Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.

• Koble produktet fra strømmen.

42 www.aeg.com

• Kutt av strømkabelen og kast den.

3.

PRODUKTBESKRIVELSE

3.1

Generell oversikt

1

2

3

4

1

2

Induksjonskokesone 2300 W med

Power-funksjon på 3200 W

Induksjonskokesone 2300 W med

Power-funksjon på 3200 W

Glassbunn

Kontrollpanel

3

4

3.2

Oversikt over betjeningspanelet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 13 12 11

5

6

3

4

1

2

Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er i bruk.

sensorfelt funksjon

Slår produktet på og av.

7

Låser/låser opp betjeningspanelet.

Slår funksjonen STOP+GO av og på.

Et effekttrinndisplay

Slår produktet på og deaktiverer brofunksjonen.

Viser effekttrinnet.

Tidsindikatorer for kokesoner Viser hvilke kokesoner du har stilt inn tiden for.

Tidsurdisplayet Viser tiden i minutter.

10

8

9

10

11

12

13

14

sensorfelt

/

En betjeningslinje

NORSK

43 funksjon

Viser at tidsurfunksjonen med opptelling er i bruk.

Viser at tidsuret med nedtelling eller stoppeklokkefunksjonen er i bruk.

Aktiverer effektfunksjonen.

Øker eller reduserer tiden.

Velger kokesone.

For å stille inne tidsurfunksjonen.

Stiller inn effekttrinnet.

3.3

Effekttrinndisplayer

Display Beskrivelse

-

Kokesonen er slått av

Kokesonen er slått på

+ tall

/

3.4

/

OptiHeat Control (3-trinns restvarmeindikator)

Varmholde-/ -funksjonen er på

Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er på

Power-funksjonen er på

Det foreligger en feil

OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): koker fremdeles/varmholding/restvarme

Lås/barnesikring er innstilt

Kokekaret ikke egnet eller for lite, eller ikke noe kokekar på kokesonen

Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert

ADVARSEL

\ \ Forbrenningsfare pga. restvarme!

OptiHeat Control viser nivået for restvarme. Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun varmet opp av varmen fra kokeredskapet.

4.

DAGLIG BRUK

4.1

På og Av

Berør i 1 sekund for å aktivere eller deaktivere apparatet.

4.2

Automatisk utkopling

Denne funksjonen slår av produktet automatisk hvis:

• Alle kokesonene er slått av ( ).

44 www.aeg.com

• Du ikke velger effekttrinn etter at produktet er slått på.

• Du søler noe eller setter noe på betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder

(en gryte, en klut, osv.). Et lydsignalet høres en stund, deretter slås produktet av. Fjern objektet elle vask betjeningspanelet.

• Produktet blir for varmt (f.eks. hvis en gryte koker tørr). La kokesonen avkjøles før du bruker produktet igjen.

• Du bruker feil kokekar. Symbolet tennes og kokesonen slås automatisk av etter 2 minutter.

• Du ikke slår av en kokesone eller endrer effekttrinnet. Etter en stund tennes , og produktet slås av. Se nedenfor.

• Forholdet mellom varmeinnstilling og tider for den automatiske utkoplingsfunksjonen:

, - — 6 timer

- — 5 timer

- — 4 timer

- — 1,5 timer

4.3

Effekttrinnet

Berør betjeningslinjen ved varmeinnstillingen. Beveg fingeren langs betjeningslinjen for å endre innstillingen. Ikke slipp før effekttrinnet er korrekt. Displayet viser varmeinnstillingen.

0

4.4

3 5 8 10 14 P

Automatisk oppvarming

Det tar kortere tid å nå innstilt effekt, dersom du aktiverer den automatiske oppvarmingsfunksjonen. Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet for en bestemt tid (se diagrammet), og senker deretter effekttrinnet til den valgte innstillingen.

Slik aktiverer du den automatiske oppvarmingsfunksjonen for en kokesone:

1.

Berør ( tennes i displayet).

2.

Berør umiddelbart ønsket effekttrinn. Etter tre sekunder tennes i displayet.

Endre effekttrinn for å avbryte funksjonen.

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.5

Slå Power-funksjonen på og av

Effektfunksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene. Effektfunksjonen er aktivert i maks 10 minutter. Deretter skifter induksjonskokesonen automatisk tilbake til effekttrinn 14. For å slå på, berører du , tennes. Berør et effekttrinn for å slå av - .

4.6

Brofunksjon

Brofunksjonen forbinder to kokesoner og de opererer som én.

Still inn effekttrinnet til en av kokesonene.

Trykk på for å starte brofunksjonen.

Trykk på betjeningslinjen for å stille inn eller endre effekttrinnet.

Du deaktiverer brofunksjonen ved å berøre . Kokesonene opererer uavhengig.

4.7

Effektstyring

Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Effektfunksjonen øker effekten til maks i én av de to kokesonene. Effekten i den andre kokesonen vil synke automatisk. Displayet for den reduserte sonen skifter mellom to nivåer.

4.8

Tidsuret

Nedtellingstidsuret.

Bruk tidsuret med nedtelling til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på for bare denne ene gangen.

Still tidsuret når kokesonen er valgt.

Dette tidsfunksjonvalget er mulig for aktiverte kokesoner og når effekttrinnet er stilt inn.

For å stille inn kokesonen:

berør gjentatte ganger til indikatoren for den ønskede kokesonen tennes.

Når funksjonen er aktivert, vises .

For å aktivere tidsuret med nedtelling:

berør på tidsuret for å stille inn tiden (

00

-

99

minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.

For å vise gjenværende tid:

velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Displayet viser gjenværende tid.

For å endre tidsuret med nedtelling:

velg kokesone med berør eller .

Deaktivere tidsuret med nedtelling:

velg kokesone med . Berør .

Gjenværende tid teller ned til

00

. Indikatoren for kokesonen slokker.

Når tidsurets nedtelling er ferdig, aktiveres lyden og

00

blinker. Kokesonen deaktiveres.

For å deaktivere lyden:

berør

NORSK

45

Tidsuret med opptelling

Bruk tidsuret med opptelling for å se hvor lenge kokesonen har vært i bruk.

Valget av kokesone (hvis mer enn 1 kokesone er aktiv) :

berør gjentatte ganger til indikatoren til den ønskede kokesonen vises.

Når funksjonen er aktivert, vises .

Aktivere tidsuret med opptelling:

Berør .

Symbolet deaktiveres og tennes.

For å se hvor lenge kokesonen er aktiv:

still inn kokesonen med . Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Displayet viser tiden som sonen er på. Displayet viser tiden til kokesonen som er på over en lengre tidsperiode.

Deaktivere tidsuret med opptelling:

angi kokesonen med , og berør eller for å deaktivere tidsuret. Symbolet slokker, og tennes.

Når de to tidsurfunksjonene er aktivert samtidig, viser displayet tidsuret med opptelling først.

Tidsuret.

Tidsuret kan brukes som

stoppeklokke

når kokesonene ikke er aktive. Berør .

Berør eller på tidsuret for å stille inn tiden. Når nedtellingen er ferdig, aktiveres lyden og

00

blinker.

Du kan til enhver tid avbryte lyden:

berør

4.9

STOP+GO

Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på laveste effekttrinn - Hold varm ( ).

Når er aktivert kan du ikke endre effekttrinnet.

-funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen.

• Berør

for å aktivere denne funksjonen. -symbolet tennes.

46 www.aeg.com

• Berør

for å deaktivere denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.

4.10

Låse

Du kan låse betjeningspanelet, men ikke

. Det hindrer utilsiktet endring av effekttrinnet.

Velg først effekttrinn.

Trykk på for å slå på denne funksjonen. Symbolet vises i 4 sekunder.

Tidsuret blir værende på.

Trykk på for å slå av denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.

Når du slår av produktet, stopper du også denne funksjonen.

4.11

Barnesikringen

Denne funksjonen hindrer at koketoppen blir slått på ved et uhell.

Aktivere barnesikringen

• Aktiver koketoppen med .

Ikke velg effekttrinn

.

• Berør

i 4 sekunder. Symbolet vises.

• Deaktiver koketoppen med

.

Deaktivere barnesikringen

• Aktiver koketoppen med .

Ikke velg effekttrinn

. Berør i 4 sekunder. Symbolet tennes.

• Deaktiver koketoppen med

.

Deaktivere barnesikringen når du skal bruke koketoppen

• Aktiver koketoppen med . Symbolet tennes.

• Berør

i 4 sekunder.

Still inn effekttrinnet innen 10 sekunder.

Du kan betjene koketoppen.

• Hvis du deaktiverer koketoppen med

, blir barnesikringen aktiv igjen.

4.12

OffSound Control

(Deaktivering og aktivering av lydene)

Deaktivering av lydene

Deaktiver maskinen.

Berør i 3 sekunder Displayene lyser og slukker. Berør i 3 sekunder. lyser, lyden er på. Berør , lyser, lyden er av.

Når denne funksjonen er på, hører du lyder bare når:

• du berører

• Tidsuret kommer ned

• Tidsuret med nedtelling kommer ned

• du legger noe på betjeningspanelet.

Aktivering av lydene

Deaktiver maskinen.

Berør i 3 sekunder Displayene lyser og slukker. Berør i 3 sekunder. lyser, fordi lyden er av. Berør , lyser.

Lyden er på.

5.

NYTTIGE TIPS OG RÅD

Bruk egnede kokekar til induksjonskokesonene.

NORSK

47

Sett kokeredskapet på krysset som er på kokeoverflaten. Dekk krysset fullstendig. Den magnetiske delen av bunnen på kokereskapet må være minst 125 mm.

Induksjonskokesonene tilpasser seg størrelsen av kokeredskapets bunn automatisk. Du kan bruke store kokeredskaper på to kokesoner samtidig.

• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

• summelyder: du bruker høye effekttrinn.

• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.

• brumming, during: viften er aktiv.

Lydene er normale og henviser ikke til feil.

5.1

Kokeredskaper for induksjonskokesoner

5.3

Energisparing

På induksjonskokesoner lager et sterkt elektromagnetisk felt varmen i kokekaret raskt.

• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.

• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.

Kokeredskapets materiale

Korrigere:

støpt jern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med dette av fabrikanten).

Feil:

aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …

• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn

• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet

5.2

Hvis du kan høre

• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

Var me inn stillin g

Brukes til: Tid

1

1 -

3

Kokeredskapets bunn

må være så tykk og jevn som mulig.

Lyder under drift

Holde den tilberedte maten varm

Hollandaise-sause, smelte: av smør, sjokolade og gelatin

5.4

5.5

Öko Timer(Øko-tidsur)

For energisparing, koples varmeelementet for kokesonen av før tiden er ute. Hvor mye tiden reduseres avhenger av effektnivå og tilberedningstid.

Eksempler på tilberedningsmåter

Forholdet mellom varmeinnstillingen og kokesonens strømforbruk er ikke lineær.

Når du øker varmeinnstillingen er den ikke proporsjonal med kokesonens økte strømforbruk.

Dette betyr at kokesonen med middels varmeinnstillinger bruker mindre enn halvparten av effekten.

Tips

Opplysningene i tabellen er kun veiledende.

etter behov Sett et lokk på kokekaret

5 - 25 min Bland innimellom

Normalt strømforbruk

3 %

3 – 8 %

48 www.aeg.com

1 -

3

3 -

5

Var me inn stillin g

Brukes til: Tid Tips Normalt strømforbruk

5 -

7

7 -

9

7 -

9

9 -

12

12 -

13

Størkning: luftig omelett, eggestand

Svelling av ris og melkeretter, varming av ferdigretter

Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt

Dampkoking av poteter

Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper

Varsom steking: schnitzel, cordon bleu av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer

Steking, reven potetegrateng, hoftestykker, steker

10 - 40 min

25 - 50 min Tilsett minst dobbelt så mye væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått

20 - 45 min

20 - 60 min

60 - 150 min etter behov Snus av og til

5 - 15 min

Tilberedes med lokk

Tilsett noen spiseskjeer væske

Bruk maks. ¼ l vann for 750 g poteter

Opptil 3 liter væske pluss ingredienser

Snus av og til

14 Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites

Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.

3 – 8 %

8 – 13 %

13 – 18 %

18 – 25 %

18 – 25 %

25 – 45 %

45 – 64 %

100 %

6.

STELL OG RENGJØRING

Rengjør apparatet etter hver bruk.

Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.

ADVARSEL

Skarpe og skurende rengjøringsmidler skader produktet.

For din sikkerhet,

ikke

rengjør apparatet med damp eller høytrykkspyler.

Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.

Fjerne smusset:

1.

Fjern straks:

smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen

NORSK

49

2.

3.

på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.

Etter at toppen er avkjølt fjernes:

kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.

Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.

Til slutt

gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.

ADVARSEL

Glasslinje

• Ikke bruk skrapen eller skarpe gjenstander for å rengjøre glassbunnen og rommet mellom det og glasskeramikken. Glassbunn er festet til keramisk plate.

• Ikke sett kasseroller på glassbunnen.

• Sørg for at panner og kasseroller ikke berører glassbunnen.

7.

FEILSØKING

Et lydsignal høres når produktet er slått av.

Restvarmeindikatoren vises ikke.

Problem

Du kan ikke slå på eller betjene produktet.

Effekttrinnet endres mellom to effekttrinn.

Det høres et lydsignal og produktet slås på og deretter av igjen. Etter 5 sekunder høres enda et lydsignal.

tennes

Mulig årsak og løsning

• Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig. Berør bare ett sensorfelt.

• Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet.

Tørk av betjeningspanelet

• Slå på produktet igjen og still inn effekttrinnet innen 7 sekunder.

• Barnesikringen, tastelåsen eller STOP+GO er aktivert. Se kapittelet Daglig bruk.

Du har dekket til ett eller flere sensorfelt. Fjern gjenstanden fra sensorfeltene.

Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i bruk en kort stund. Hvis kokesonen bør være varm, kontakt kundeservice.

Effektstyringen er aktivert. Se avsnittet Effektstyring.

Du har satt noe på . Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.

• Den automatiske utkoplingsfunksjonen er i bruk.

Slå av produktet og slå det på igjen.

50 www.aeg.com

Problem

tennes

og nummer vises.

Mulig årsak og løsning

• Ingen kokekar på kokesonen. Sett kokekar på kokesonen.

• Feil kokekar. Bruk riktig kokekar.

• Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen. Flytt kokekaret til en mindre kokesone.

Det er en feil på produktet.

Koble produktet fra strømforsyningen en stund.

Koble fra sikringen i husets sikringsskap. Koble til igjen. Hvis tennes igjen, må du kontakte servicesenteret.

tennes

Det er en feil på produktet, fordi et kokekar koker tørt. Kokesonens overopphetingsvern er i bruk. Den automatiske utkoplingsfunksjonen er i bruk.

Slå av produktet. Fjern det varme kokekaret. Slå på kokesonen igjen etter ca. 30 sekunder. skal nå forsvinne, men restvarmeindikatoren kan fortsatt lyse. Avkjøl kokekaret tilstrekkelig og kontroller det i henhold til avsnittet Kokekar for induksjonskokesonen.

Signalene er deaktivert.

Aktiver signalene (se OffSound-regulering).

Det høres ingen lydsignal når du berører sensorfeltene på panelet.

Hvis du har prøvd løsningsforslagene over og ikke kan løse problemet, snakk med forhandleren eller serviceavdelingen. Oppgi opplysningene på typeskiltet, tresiffret bokstavkode for den glasskeramiske overflaten (den er på hjørnet av kokeflaten) og en feilmelding som vises.

Ved feil bruk, er hjelp av serviceverksted eller forhandler ikke gratis, selv innenfor garantiperioden. Anvisninger om kundeservice og garantibetingelser finner du i garanti-heftet.

8.

MONTERING

ADVARSEL

Se etter i Sikkerhets-kapitlene.

Før monteringen

Skriv ned all informasjonen nedenfor som står på typeskiltet før du monterer produktet. Typeskiltet er plassert på rammen nederst på produktet.

• Modell ...........................

• PNC (produktnummer) .............................

• Serienummer ....................

8.1

Integrerte produkter

• Integrerte produkter skal bare brukes når de er bygd inn i egnede enheter og arbeidsbenker som oppfyller standardene.

8.2

Tilkoplingskabel

• Produktet er utstyrt med en tilkoplingskabel.

• En skadet strømledning skal erstattes med spesiell ledning (type H05BB-F

Tmaks 90 °C eller høyere). Kontakt ditt lokale servicesenter.

8.3

Feste pakningen.

• Rengjør benkeplaten rundt utskjæringen.

• Fest tetningsbåndet som følger med, til den nedre kanten av produktet langs den ytre kanten av glasskeramikken. Ikke strekk båndet. La de avskjær-

8.4

Montering

NORSK

51

te endene midt på den ene siden være. Trykk de to endene sammen når du skjærer til båndet i lengden (legg til noen mm).

Hvis du bruker tilbehørsrammen C-FRA-

ME, må du lese anvisningene som følger med rammen før du installerer produktet.

min.

500mm min.

50mm min.

2mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm

340

+1 mm

52 www.aeg.com

• Tett åpningen mellom arbeidsbenken og glasskeramikktoppen med silikon.

• Ha litt såpevann på silikonen.

• Fjern overskytende silikon med skrapen.

8.5

Montering av flere enn ett produkt

Tilleggsdeler:

forbindelsesstag, varmebestandig silikon, gummiform, tetningsbånd.

Bruk kun varmebestandig silikon ved varme.

580 mm

+

360 mm

-

20 mm

=

920 mm

Utskjæring av benkeplate

Avstand fra veggen: minimum 50 mm

Dybde: 490 mm

Bredde: summer bredden på alle produktene som skal bygges inn og trekk fra

20 mm (se også "Oversikt over alle produktbredder")

Montering av flere enn ett produkt

1.

Noter målet på utskjæringen i benkeplaten og sag den ut.

2.

3.

4.

Legg produktene ned, ett for ett, med bunnen opp på et mykt underlag som for eksempel et teppe.

Sett tetningslisten rundt den nedre kanten av produktet, langs den ytre kanten av glasskeramikken.

Skru festeplatene inn i de riktige hullene i beskyttelsesrammen.

5.

Sett det første produktet på plass i hullet i benkeplaten. Plasser forbindelsesstaget i hullet i benkeplaten slik at halve bredden er dekket.

9.

TEKNISKE DATA

Model HC452400EB

Typ 55 FED 02 AU

Induction 3,7 kW

Ser.Nr. ..........

AEG

NORSK

53

6.

Stram forsiktig festeplatene nedenfra på benkeplaten og på forbindelsesstaget.

7.

Sett inn neste produkt i den utskjærte benkeplaten. Sørg for at forkanten av produktene flukter.

8.

9.

Stram festeplaten/klemskruene.

Tett åpningen mellom arbeidsbenken og produktene og mellom produktene med silikon.

10.

Ha litt såpevann på silikonen.

11.

Trykk gummispatelen bestemt mot glasskeramikken og dra den langsomt langs mellomrommet.

12.

Ikke rør silikonen før den har størknet, det kan ta opptil en dag.

13.

Bruk et barberblad og fjern forsiktig overflødig silikon.

14.

Rengjør glasskeramikken.

Prod.Nr. 941 560 804 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Switzerland

3,7 kW

54 www.aeg.com

Kokesone effekt

Kokesone Nominell effekt (maks varmeinnstilling) [W]

2300 B Bak —210 mm

Foran — 210 mm

2300 B

Boosterfunksjon aktivert

[W]

3200 B

3200 B

Maksimal varighet for boosterfunksjon [min]

10

10

Minimum diameter for kokekar [mm]

125

125

10.

MILJØVERN

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.

Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

PORTUGUÊS

55

ÍNDICE

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

7.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

8.

INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

9.

INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.aeg.com

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.aeg.com/productregistration

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

56 www.aeg.com

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segurança.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis estão quentes.

• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.

• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

1.2

Segurança geral

• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aquecimentos.

• Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

PORTUGUÊS

57

• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio.

• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio.

• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.

• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem ficar quentes.

• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

• Após a utilização, desligue a placa no respectivo comando e não confie apenas no detector de tacho.

2.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1

Instalação

ADVERTÊNCIA

A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

• Remova todos os elementos da embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado.

Use sempre luvas de protecção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra vapor e humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela.

Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.

• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.

• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 2 mm entre a bancada e a parte dianteira da unidade se mantém livre. A garantia não abrange danos causados pela falta de espaço de ventilação adequado.

• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. Recomendamos a instalação de um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.

58 www.aeg.com

Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas têm de ser efectuadas por um electricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimenta-

ção fique enredado.

• Certifique-se de que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) não entram em contacto com o aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

2.2

Utilização

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos, queimaduras ou choque eléctrico.

• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e película protectora (se aplicável) antes da primeira utilização.

• Utilize este aparelho apenas em ambiente doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou se ele estiver em contacto com água.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura.

Podem ficar quentes.

• Desligue (“off”) a zona de cozedura após cada utilização. Não confie apenas no detector de tachos.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho apresentar fendas, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica. Isso evitará choques eléctricos.

• Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30 cm de distância da zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.

• Quando coloca alimentos em óleo quente, o óleo pode salpicar.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio ou explosão.

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objectos quentes afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores libertados pelo óleo muito quente podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo em primeira utilização.

• Não coloque produtos inflamáveis, nem objectos molhados com produ-

tos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

ADVERTÊNCIA

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido, alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar a superfície de vidro ou vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar na mesa de trabalho.

2.3

Manutenção e limpeza

ADVERTÊNCIA

Risco de danos no aparelho.

PORTUGUÊS

59

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

2.4

Eliminação

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos e asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

3.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1

Descrição geral

1

2

3

4

3

4

1

2

Zona de cozedura de indução 2300

W, com função Power 3200 W

Zona de cozedura de indução 2300

W, com função Power 3200 W

Barra de vidro

Painel de comandos

60 www.aeg.com

3.2

Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 13 12 11

10

11

12

13

14

1

2

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam quais são as funções que estão em funcionamento.

campo do sensor função

Para activar e desactivar o aparelho.

3

4

7

8

5

6

Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.

Para activar e desactivar a função STOP

+GO.

Para activar e desactivar a função Bridge (Ponte).

Display do nível de cozedura Para indicar o nível de cozedura.

Indicadores do temporizador das zonas de cozedura

Visor do temporizador

Mostra a zona de cozedura para a qual definiu um tempo.

Para indicar o tempo em minutos.

9

Para indicar que a função Temporizador da Contagem Crescente está em funcionamento.

Para indicar que a função Temporizador da Contagem Decrescente ou Conta-

-Minutos está em funcionamento.

Para activar a função Power.

/

Barra de comandos

Para aumentar ou diminuir o tempo.

Para seleccionar a zona de cozedura.

Para regular a função Temporizador.

Para regular o nível de cozedura.

3.3

Visores do grau de cozedura

Visor Descrição

A zona de cozedura está desactivada

10

PORTUGUÊS

61

-

Visor Descrição

A zona de cozedura está em funcionamento

+ número

/

3.4

/

OptiHeat Control

(Indicador de calor residual de

3 etapas)

A função Manter Calor / está activada

A função de aquecimento automático está activada

A função Power está activada

Existe uma avaria

OptiHeat Control (Indicador de calor residual de 3 etapas): ainda a cozinhar/manter calor/calor residual

A função de bloqueio/segurança para crianças está activada

Os tachos não são adequados ou são demasiado pequenos ou não foi colocado nenhum tacho na zona de cozedura

A desactivação automática está activada

ADVERTÊNCIA

\ \ Perigo de queimaduras devido a calor residual!

OptiHeat Control indica o nível de calor residual. As zonas de cozedura de indu-

ção criam o calor necessário para cozinhar directamente na base dos tachos. A vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos tachos.

4.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

4.1

Ligar e desligar

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar o aparelho.

4.2

Desactivação Automática

A função desactiva o aparelho automaticamente se:

• Todas as zonas de cozedura estiverem desactivadas ( ).

• Não definir o grau de cozedura após activar o aparelho.

• Derramar ou colocar alguma coisa sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (por exemplo, um tacho, um pano, etc.). É emitido um sinal sonoro durante algum tempo e o aparelho desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.

• O aparelho ficou demasiado quente

(por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água). Antes de utilizar novamente o aparelho, espere que a zona de cozedura arrefeça.

• Utiliza tachos incorrectos. O símbolo

acende-se e a zona de cozedura é automaticamente desactivada após 2 minutos.

• Não desactivar uma zona de cozedura nem alterar o grau de cozedura. Após algum tempo, acende-se e o aparelho desliga-se. Veja em baixo.

• A relação entre o grau de cozedura e os tempos da função Desactivação

Automática:

, - — 6 horas

- — 5 horas

- — 4 horas

- — 1,5 horas

62 www.aeg.com

4.3

Grau de cozedura

Toque no nível de cozedura, na barra de comandos. Desloque o dedo ao longo da barra de comandos para alterar a configuração. Não solte enquanto não atingir o nível de cozedura que desejar.

O display mostra o nível de cozedura.

0 3 5 8 10 14 P

4.4

Aquecimento Automático

Pode obter o grau de cozedura necessário num período de tempo mais curto se activar a função de Aquecimento Automático. Esta função define o grau de cozedura mais elevado durante algum tempo (consulte o diagrama) e, em seguida, diminui para o grau de cozedura necessário.

Para activar a função de Aquecimento

Automático para uma zona de cozedura:

1.

2.

Toque em ( acende-se no display).

Toque imediatamente no grau de cozedura necessário. Após 3 segundos, acende-se no display.

Para desactivar a função, altere o grau de cozedura.

4.5

Ligar e desligar a função

Power

A função Power disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função Power está activada, no máximo, durante 10 minutos. Após esse período de tempo, a zona de cozedura de indução muda automaticamente para o grau de cozedura 14. Para ligar, toque em e acende-se. Para desligar, toque num grau de cozedura - .

4.6

Função Bridge

A função Bridge liga duas zonas de cozedura e estas funcionam como uma só.

Em primeiro lugar, defina o grau de cozedura para a zona de cozedura.

Para activar a função Bridge, toque em

. Para definir ou mudar o grau de cozedura, toque numa das barras de comandos.

Para desactivar a função Bridge, toque em . As zonas de cozedura funcionam separadamente.

4.7

Gestão de energia

A gestão de energia divide a potência entre duas zonas de cozedura num par

(consulte a imagem). A função Power aumenta a potência para o nível máximo para uma das zonas de cozedura do par.

A potência na segunda zona de cozedura diminui automaticamente. O display do grau de cozedura referente à zona cuja potência foi reduzida alterna entre dois níveis.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.8

O Temporizador

O temporizador da contagem decrescente.

Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta vez.

Defina o Temporizador da contagem decrescente após seleccionar a zona de cozedura.

A selecção da função Temporizador é possível para zonas de cozedura activas e com o grau de cozedura definido.

Para seleccionar a zona de cozedura:

toque em várias vezes até que o indicador da zona de cozedura necessária se acenda.

Quando esta função está activada, o símbolo está aceso.

Para activar o Temporizador da contagem decrescente:

toque em do temporizador para definir o tempo (

00

-

99

minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

Para ver o tempo restante:

defina a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo restante.

Para alterar o Temporizador da contagem decrescente:

defina a zona de

.

cozedura com . Toque em ou

Para desactivar o Temporizador da

Contagem Decrescente:

defina a zona de cozedura com . Toque em

. O tempo restante entra em contagem decrescente até

00

. O indicador da zona de cozedura apaga-se.

Quando a contagem decrescente do temporizador termina, é emitido um som e

00

pisca. A zona de cozedura é desactivada.

Para desactivar o som:

toque em

PORTUGUÊS

63

Temporizador da Contagem

Crescente

Utilize o Temporizador de Contagem

Crescente para monitorizar o tempo de funcionamento da zona de cozedura.

Para seleccionar a zona de cozedura

(se estiver mais do que 1 zona de cozedura activa):

toque em várias vezes até que o indicador da zona de cozedura pretendida se acenda.

Quando esta função está activada, o símbolo está aceso.

Para activar o Temporizador da

Contagem Crescente:

Toque em .

O símbolo apaga-se e acende-

-se.

Para ver o tempo de funcionamento da zona de cozedura:

defina a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo de funcionamento da zona de cozedura. O visor apresenta o tempo da zona de cozedura que funciona durante um período de tempo mais longo.

Para desactivar o Temporizador da

Contagem Crescente:

seleccione a zona de cozedura com e toque em

ou para desactivar o temporizador. O símbolo apaga-se e acende-se.

Quando as duas funções do

Temporizador estão em funcionamento ao mesmo tempo, o display mostra o Temporizador da Contagem Crescente em primeiro lugar.

O Cronómetro.

Pode utilizar o temporizador como

cronómetro

enquanto as zonas de cozedura estiverem desligadas. Toque em .

Toque em ou do temporizador para definir o tempo. Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca.

Para desligar o som:

toque em

64 www.aeg.com

4.9

STOP+GO

A função define todas as zonas de cozedura em funcionamento para o grau de cozedura mais baixo - Manter quente

( ).

Quando está em funcionamento, não

é possível alterar o grau de cozedura.

A função não desactiva a função de temporizador.

Para activar

esta função, toque em

. O símbolo acende-se.

Para desactivar

esta função, toque em . O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

4.10

Bloqueio

É possível bloquear o painel de comandos, mas não . Tal impede uma alteração acidental do grau de cozedura.

Primeiro, defina o grau de cozedura.

Para activar esta função, toque em .

O símbolo acende-se durante 4 segundos.

O temporizador permanece ligado.

Para desactivar esta função, toque em

. O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

Quando desliga o aparelho, também desactiva esta função.

4.11

Dispositivo de Segurança para Crianças

Esta função evita o funcionamento acidental da placa.

Activar o Dispositivo de Segurança para Crianças

• Active a placa com .

Não defina o nível de cozedura

.

• Toque em

durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desligue a placa através de

.

Desactivar o Dispositivo de Segurança para Crianças

• Active a placa com .

Não defina o nível de cozedura

. Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desligue a placa através de .

Desactivar o Dispositivo de Segurança para Crianças para uma sessão de cozedura

• Ligue a placa com . O símbolo acende-se.

• Toque em

durante 4 segundos.

Defina o nível de cozedura em menos de 10 segundos.

Pode utilizar a placa.

• Quando desligar a placa com , o

Dispositivo de Segurança para Crian-

ças é novamente activado.

4.12

OffSound Control

(Activação e desactivação dos sons)

Desactivação dos sons

Desactive o aparelho.

Toque em durante 3 segundos. Os visores acendem-se e apagam-se. Toque em durante 3 segundos. acende-

-se e o som liga-se. Toque em , acende-se e o som desliga-se.

Quando esta função está activa, pode ouvir os sons apenas quando:

• toca em

• o Cronómetro inicia a contagem decrescente

• o temporizador da contagem decrescente inicia a contagem decrescente

• coloca algo no painel de comandos.

Activação dos sons

Desactive o aparelho.

Toque em durante 3 segundos. Os visores acendem-se e apagam-se. Toque em durante 3 segundos. acende-

-se, porque o som está desligado. Toque em , acende-se. O som está ligado.

PORTUGUÊS

65

5.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

Utilize as zonas de cozedura de indução com tachos adequados.

Coloque os tachos na cruz que se encontra na superfície em que cozinha. Cubra totalmente a cruz. A parte magnética da base dos tachos tem de ter no mínimo

125 mm. As zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base dos tachos. Pode cozinhar utilizando tachos de grandes dimensões simultaneamente nas duas zonas de cozedura.

• assobiar: utiliza um ou mais focos com níveis elevados de potência e os tachos são feitos de materiais diferentes

(construção multicamadas).

• zumbido: utiliza níveis elevados de potência.

• clicar: ocorre uma permutação eléctrica.

• zumbidos, assobios: a ventoinha está em funcionamento.

Os ruídos são normais e não constituem qualquer avaria.

5.3

Economizar energia

• Coloque sempre que possível as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de ligar a mesma.

5.1

Tachos para a zona de cozedura de indução

Nas zonas de cozedura de indu-

ção, um forte campo electromagnético cria calor nos tachos muito rapidamente.

Material do tacho

Correcto:

ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo de multicamadas (assinalado como correcto por um fabricante).

Incorrecto:

alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

Os tachos são os correctos para uma placa de indução se…

• ... alguma água ferver muito rapidamente numa zona de cozedura definida para o grau de cozedura mais elevado.

• ... um íman prender ao fundo do tacho.

O fundo dos tachos

tem de ser o mais espesso e plano possível.

5.2

Ruídos de funcionamento

Se conseguir ouvir

• ruído de estalidos: os tachos são feitos de diferentes materiais (construção multicamadas).

5.4

Öko Timer (Temporizador

Eco)

Para poupar energia, o aquecedor do foco desliga-se sozinho antes do sinal do temporizador da contagem decrescente. A redução do tempo de cozedura depende do nível e do tempo de cozedura.

5.5

Exemplos de aplicações de cozinha

A relação entre o grau de cozedura e o consumo de potência da zona de cozedura não é linear.

Quando o grau de cozedura aumenta, o aumento do consumo de potência da zona de cozedura não é directamente proporcional.

Isto significa que uma zona de cozedura no grau de cozedura médio consome menos de metade da sua potência.

Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como referência.

66 www.aeg.com

Gr au de cozedura

Utilize para: Tempo Sugestões

1

1 -

3

1 -

3

3 -

5

Manter quentes os alimentos cozinhados conforme necessário

Coloque uma tampa no tacho

5 -

7

7 -

9

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina

Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos

Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refei-

ções pré-cozinhadas

5 - 25 min Misture regularmente

10 - 40 min Coza com uma tampa

25 - 50 min Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz, mexa os pratos de leite a meio da cozedura

Cozer a vapor legumes, peixe, carne

20 - 45 min Adicione algumas colheres de sopa de líquido

Cozer batatas a vapor 20 - 60 min Utilize no máximo ¼ l de água para 750 g de batatas

7 -

9

9 -

12

12 -

13

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes

60 - 150 min conforme necessário

Até 3 l de líquido mais os ingredientes

Vire depois de decorrida metade do tempo

5 - 15 min Vire depois de decorrida metade do tempo

14 Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, etc.), batatas bem fritas

Ferver grandes quantidades de água. A função Power está activa.

Consumo de potência nominal

3 %

3 – 8 %

3 – 8 %

8 – 13 %

13 – 18 %

18 – 25 %

18 – 25 %

25 – 45 %

45 – 64 %

100 %

6.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o aparelho após cada utilização.

Utilize sempre tachos com a base limpa.

ADVERTÊNCIA

Os objectos aguçados e os produtos de limpeza abrasivos danificam o aparelho.

Para sua segurança,

não

limpe o aparelho com máquinas de limpeza a vapor ou a alta pressão.

Riscos ou manchas escuras na placa de vitrocerâmica não comprometem o bom funcionamento do aparelho.

Para remover sujidades:

1.

Remova imediatamente:

plástico derretido, películo de plásticos e alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos no aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o raspador sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

Remova após o aparelho estar suficientemente frio:

manchas de calcário, manchas de água, manchas de gordura e descolorações metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza especial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.

2.

3.

PORTUGUÊS

67

Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.

No final,

seque o aparelho com um pano limpo.

ADVERTÊNCIA

Barra de vidro

• Não utilize o raspador ou objectos afiados para limpar o barra de vidro e o espaço entre a mesma e a vitrocerâmica. A barra de vidro está encaixada na placa de vitrocerâmica.

• Não coloque tachos na barra de vidro.

• Certifique-se de que os tachos e panelas não tocam na barra de vidro.

7.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema

Não consegue activar ou utilizar o aparelho.

É emitido um som quando o aparelho é desactivado.

O indicador de calor residual não acende.

Causa possível e solução

• Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo. Toque em apenas um campo do sensor.

• Há manchas de gordura ou água no painel de comandos. Limpe o painel de comandos

• Active novamente o aparelho e defina o grau de cozedura em 7 segundos.

• Activou o bloqueio de funções, o dispositivo de segurança para crianças ou a função STOP+GO.

Consulte o capítulo “Utilização diária”.

Colocou algum objecto sobre um ou mais campos do sensor. Retire o objecto dos campos do sensor.

A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo. Se a zona de cozedura tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte a assistência técnica.

68 www.aeg.com

Problema

O grau de cozedura alterna entre dois graus de cozedura.

É emitido um som e o aparelho activa-se e desactiva-se novamente.

Após 5 segundos, é emitido outro som.

Causa possível e solução

A gestão de energia está activada. Consulte a sec-

ção “Gestão de energia”.

Colocou algo sobre do sensor.

. Retire o objecto do campo

acende-se

acende-se

Acendem-se mero.

acende-se

e um nú-

• A Desactivação Automática foi activada. Desactive o aparelho e active-o novamente.

• Não existe nenhum tacho na zona de cozedura.

Coloque um tacho na zona de cozedura.

• O tacho não é adequado. Utilize um tacho adequado.

• O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno para a zona de cozedura. Desloque o tacho para uma zona de cozedura mais pequena.

O aparelho mostra um erro.

Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico da sua casa. Volte a ligar. Se a indicação

aparecer novamente, contacte a assistência técnica.

O aparelho apresenta um erro porque um tacho ferveu até ficar sem água. A protecção contra sobreaquecimento da zona de cozedura está activa. A Desactivação Automática foi activada.

Desactive o aparelho. Retire o tacho quente. Após cerca de 30 segundos, active novamente a zona de cozedura. deve desaparecer do visor; o indicador de calor residual pode permanecer. Deixe o tacho arrefecer o suficiente e verifique se ele cumpre os requisitos indicados na secção “Tachos para a zona de cozedura de indução”.

Os sinais sonoros estão desactivados.

Active os sinais sonoros (consulte “Controlo de som desligado”).

Não ouve qualquer sinal sonoro quando toca nos campos do sensor do painel.

Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for possível reparar o problema, contacte o fornecedor ou o departamento de apoio ao cliente. Indique os dados da placa de características, o código de três dígitos e letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de cozedura) e a mensagem de erro apresentada.

Se tiver utilizado o aparelho incorrectamente, a visita do técnico do serviço pós-venda ou do fornecedor pode não ser gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas ao serviço ao cliente e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

PORTUGUÊS

69

8.

INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIA

Consulte os capítulos relativos à segurança.

Antes da instalação

Antes de instalar o aparelho, anote em baixo os seguintes dados que pode encontrar na placa de características. A placa de características está no fundo da estrutura do aparelho.

• Modelo ...........................

• PNC .............................

• Número de série ....................

8.1

Aparelhos de encastrar

• Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encastradas adequadas e nas superfícies de trabalho, de acordo com as normas.

8.2

Cabo de ligação

• O aparelho é fornecido com um cabo de ligação.

8.4

Montagem

• Se o cabo se danificar, substitua-o por um cabo especial (tipo H05BB-F

Tmáx. 90 °C; ou superior). Contacte o seu Centro de Assistência local.

8.3

Para fixar o vedante.

• Limpe a área de trabalho na zona da secção cortada.

• Cole a tira vedante fornecida na extremidade inferior do aparelho, ao longo da extremidade exterior da vitrocerâmica. Não estique a tira. Deixe as extremidades no meio de um dos lados.

Quando cortar a tira à medida, acrescente alguns milímetros. Pressione as duas pontas uma contra a outra.

Se utilizar a estrutura para acessórios C-

-FRAME, leia as instruções fornecidas com a estrutura antes de instalar o aparelho.

min.

500mm min.

50mm min.

2mm

70 www.aeg.com

R 5mm

55mm

490

+1 mm

340

+1 mm

• Veda com silicone a folga entre a mesa de trabalho e a placa vitrocerâmica.

• Coloque alguma água com sabão no silicone.

• Remova o excesso de silicone com um raspador.

8.5

Instalação de mais de um aparelho

Peças suplementares:

barra(s) de liga-

ção, silicone resistente ao calor, molde em borracha, tira vedante.

Utilize apenas silicone especial resistente ao calor.

580 mm

+

360 mm

-

20 mm

=

920 mm

PORTUGUÊS

71

Recorte da bancada

Distância a partir da parede: mínimo de

50 mm

Profundidade: 490 mm

Largura: adicionar as larguras de todos os aparelhos a encastrar e subtrair 20 mm (consulte também “Descrição geral de todas as larguras dos aparelhos”)

Instalação de mais de um aparelho

1.

Marque a dimensão do recorte na bancada e corte-a.

2.

3.

Coloque os aparelhos um de cada vez numa superfície macia, por exemplo sobre um cobertor, com a parte inferior para cima.

Coloque a tira vedante à volta da extremidade inferior do aparelho, ao longo da extremidade exterior da vitrocerâmica.

4.

5.

Desaperte ligeiramente as placas de fixação, nos orifícios adequados da estrutura de protecção.

Coloque o primeiro aparelho no recorte da bancada. Coloque a barra de ligação no recorte da bancada e empurre até metade da largura na direcção do aparelho.

6.

Rode ligeiramente as placas de fixa-

ção na parte inferior da bancada e na barra de ligação.

7.

Coloque o aparelho seguinte no recorte da bancada. Certifique-se de que as extremidades dianteiras dos aparelhos estão ao mesmo nível.

8.

9.

Aperte os parafusos da placa de fixação/pega de suporte.

Vede a folga entre o balcão e os aparelhos, bem como entre os aparelhos, com silicone.

10.

Coloque alguma água com sabão no silicone.

72 www.aeg.com

11.

Pressione, com alguma força, o molde de borracha contra a vitrocerâmica e mova-o lentamente ao longo do espaço.

12.

Não toque no silicone até que endureça, o que pode demorar cerca de um dia.

13.

Remova cuidadosamente o silicone em excesso com um lâmina de raspar.

14.

Limpe a vitrocerâmica na totalidade.

9.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Model HC452400EB

Typ 55 FED 02 AU

Induction 3,7 kW

Ser.Nr. ..........

AEG

Prod.Nr. 941 560 804 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Made in Switzerland

3,7 kW

Potência das zonas de cozedura

Zona de cozedura

Potência nominal (grau de cozedura máx.) [W]

2300 W

Função Power activada

[W]

3200 W Traseira —

210 mm

Dianteira —

210 mm

2300 W 3200 W 10

Duração máxima da fun-

ção Power

[min.]

10

Diâmetro mínimo do tacho [mm]

125

125

10.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

PORTUGUÊS

73

74 www.aeg.com

PORTUGUÊS

75

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project