Aeg-Electrolux HK654250XB Handleiding

Add to My manuals
84 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK654250XB Handleiding | Manualzz

HK654250XB NL INDUCTIEKOOKPLAAT

EN INDUCTION HOB

FR TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DE INDUKTIONS-KOCHFELD

ES PLACA DE INDUCCIÓN

GEBRUIKSAANWIJZING

USER MANUAL

NOTICE D'UTILISATION

BENUTZERINFORMATION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

2

18

33

50

66

2

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…

Bezoek onze webshop op www.aeg-electrolux.com/shop

INHOUD

Inhoud 3

4 Veiligheidsinformatie

5 Montage-instructies

8 Beschrijving van het product

9 Bedieningsinstructies

13 Nuttige aanwijzingen en tips

15 Onderhoud en reiniging

16 Problemen oplossen

17 Milieubescherming

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden

4 Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instruc ties altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

WAARSCHUWING!

Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.

• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het appa raat afgekoeld is.

WAARSCHUWING!

Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, advi seren wij de kinderbeveiliging te activeren.

Veiligheid tijdens gebruik

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt.

• Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.

• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels, op het oppervlak waar u kookt. Deze kunnen heet worden.

• Gebruikers met een geïmplanteerde pacemaker moeten hun bovenlichaam op een af stand van minimaal 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.

WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Oververhitte vetten en oliën kunnen zeer snel in brand vliegen.

Gebruik conform de voorschriften

• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik!

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kun nen smelten (bijv. plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.

• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen de elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elek trische verbindingen verstrikt raken.

Montage-instructies 5

Voorkomen van schade aan het apparaat.

• Als er voorwerpen of pannen op het glas vallen, kan het oppervlak beschadigd raken.

• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op het glas. Zet ze niet op het oppervlak.

• Laat pannen niet droogkoken om beschadiging van de pan en het glas te voorkomen.

• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Doe geen aluminiumfolie in het apparaat.

• Zorg dat de ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorkant van de unit eronder geopend blijft.

WAARSCHUWING!

Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

MONTAGE

-

INSTRUCTIES

Noteer, voor de installatie , het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.

Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

AEG

HK654250XB

58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 595 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

6 Montage-instructies

De veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Lees deze zorgvuldig!

Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit geen beschadigd apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.

Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte in bouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Wijzig de specificaties van het product of het product zelf niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.

De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het ap paraat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz.)!

Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!

Tijdens de installatie moet een schokbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!

De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!

Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!

Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachi ne of oven!

Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Als u zich hier niet aan houdt, kan het bij het openen van deuren of ramen gebeuren dat er hete pannen van het apparaat worden geduwd.

WAARSCHUWING!

Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aan sluitingen nauwkeurig op.

• De netaansluiting staat onder stroom.

• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.

• Garandeer de schokbescherming door een vakkundige inbouw.

• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.

• Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde elektri cien.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.

• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger).

Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

Montage-instructies 7

Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden.

U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en con tactgevers.

Montage

min.

50mm min.

500mm min.

50mm min.

5mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

8 Beschrijving van het product

Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebe horen), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Algemeen overzicht

1 2

180 mm

170 mm

265 mm

210 mm

5

145 mm

4

3

1 Inductiekookzone 1800 W, met power functie 2800 W (minimale diameter pan

=145mm).

2 Ovale inductiekookzone 2300 W, met powerfunctie 3200 W (minimale diame ter pan =145mm).

3 Inductiekookzone 1400 W, met power functie 2500 W (minimale diameter pan

=125mm).

4 Bedieningspaneel

5 Inductiekookzone 2300 W, met power functie 3700 W (minimale diameter pan

=180mm).

Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen, De displays, lampjes en geluiden vertellen welke functie actief is.

1

Sensorveld functie

Het schakelt het apparaat in en uit.

2 het vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel.

3 Kookzoneweergave van de timer Het geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Bedieningsinstructies 9

8

9

10

4

5

6

7

Sensorveld

Het timerdisplay

Een kookstanddisplay

Bedieningsstrip

/

Kookstanddisplays

Display

- functie het geeft de tijd in minuten weer.

Het activeert de powerfunctie.

Het geeft de kookstand weer.

Kookstand instellen.

Het verhoogt of verlaagt de tijd.

Het selecteert de kookzone.

Het activeert en deactiveert STOP+GO

De kookzone is uitgeschakeld.

Beschrijving

De kookzone wordt gebruikt

+ cijfer

/ /

De -functie is in werking.

De automatische opwarmfunctie is in werking.

De Powerfunctie is in werking.

Er is een storing.

OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): doorkoken / warm houdstand / restwarmte.

Vergrendeling/kinderbeveiligingfuncties zijn ingeschakeld.

Het kookgerei is niet juist of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.

De functie automatische uitschakeling is in werking getreden.

OptiHeat Control (3 staps restwarmte

-

indicatie)

WAARSCHUWING!

\ \ Verbrandingsgevaar door restwarmte!

OptiHeat Control toont het niveau van de restwarmte. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek is heet door de warmte van de pannen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

In

-

en uitschakeling

Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.

10 Bedieningsinstructies

Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• Alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• U de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• U iets heeft gemorst of iets plaatst op het bedieningspaneel gedurende meer dan 10 se conden (een pan, een doek, etc.). Het geluid klinkt enige tijd en het apparaat wordt uit geschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• Het apparaat wordt te heet (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u deze weer kunt gebruiken.

• U ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.

• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat bran den en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie de tabel.

Automatische uitschakeltijden

Temperatuurinstelling

- - - -

De kookzone wordt uitgeschakelt na

6 uur 5 uur 4 uur 1,5 uur

De kookstand

Raak de bedieningsstrip daar aan waar de kook stand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig. Laat niet los voordat de juiste kook stand is bereikt. Het display toont de kookstand.

Automatisch opwarmen

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding), en verlaagt deze dan naar de gewenste kookstand.

Bedieningsinstructies 11

De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:

1. Door het aanraken van ( verschijnt op het display).

2. Raak meteen de benodigde kookstand aan. Na drie seconden verschijnt op het dis play.

Verander de kookstand om de functie te stoppen.

Powerfunctie

De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Power functie wordt maximaal 10 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone auto matisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak voor het inschakelen, aan, gaat branden. Voor uitschakelen, raakt u een kookstand aan - .

Powerfunctie van de tweekringskookzone

Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere afmeting dan de binnenste ring. Powerfunctie van de buitenste ring start als het apparaat een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring.

Vermogensbeheer

Het powermanagement verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt de power naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het verlaagt automatisch de power van de tweede kookzone naar een lager niveau. De dis play van de verlaagde zone tussen twee niveau's.

Timer

Timer met aftelfunctie

Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor slechts deze ene keer.

Stel de timer met aftelfunctie in nadat de kookzone is geselecteerd.

U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.

• Voor het afstellen van de kookzone: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

• De timer met aftelfunctie activeren: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen (

00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld.

• Resterende tijd zien: stel de kookzone in met . Het indicatielampje van de kookzone start te snel. Het display geeft de resterende tijd aan.

• De teller met aftelfunctie wijzigen: Stel de kookzone in met raak aan, of .

12 Bedieningsinstructies

• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met . Raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat uit. Om de kookzone uit te schakelen kunt u ook en gelijktijdig aanraken.

Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert wordt uitgeschakeld.

00 . De kookzone

• Het geluid stoppen: aanraken

CountUp Timer (De timer met optelfunctie)

Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt.

• Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt): raak meer dere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

• Voor het inschakelen van CountUp Timer: raak van de timer gaat branden. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt tussen en getelde tijd (minuten).

• Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone in met .

Het indicatielampje van de kookzone gaat snel knipperen. Het display geeft de tijd aan die de kookzone werkt.

• Voor het uitschakelen van CountUp Timer: stel de kookzone in met en raak of aan voor het inschakelen van de timer. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Kookwekker

U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert

• Het geluid stoppen: aanraken

00 .

STOP+GO

De -functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling ( ).

Als in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.

stopt de timerfunctie niet.

• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u aan. Het symbool gaat branden.

• Raak voor het uitschakelen van deze functie aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

Slot

Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet

. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Raak om deze functie te starten aan. Het symbool verschijnt gedurende vier secon den.

De timer blijft aan.

Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.

De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.

Nuttige aanwijzingen en tips 13

De kinderbeveiliging inschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in .

• Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging uitschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in . Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken

• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.

• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het appa raat bedienen.

• Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking.

OffSound Control (In

-

en uitschakelen van de geluiden)

Uitschakelen van de geluiden

Schakel het apparaat uit.

Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan. gaat aan, het geluid is aan. Raak aan, gaat aan, het geluid is uit.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als:

• u aanraakt

• de kookwekker af gaat

• de Timer met aftelfunctie gaat af

• als u iets op het bedieningspaneel plaatst.

Inschakelen van de geluiden

Schakel het apparaat uit.

Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan. gaat aan, omdat het geluid uit staat. Raak aan, gaat aan. Het geluid is aan.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.

Pannen voor inductiekookzones

Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel heet wordt.

Materiaal van de pannen

• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).

• niet correct: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

14 Nuttige aanwijzingen en tips

Een pan is geschikt voor een inductiekookplaat als…

• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..

• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.

De bodem van de pan moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Afmetingen van de pannen : Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automa tisch aan de grootte van de bodem van de pan aan.

Lawaai tijdens gebruik

Als u dit hoort:

• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie).

• fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie)

• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.

• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.

• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.

Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect te maken.

Energie besparen

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.

Öko Timer (Eco

-

timer)

Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd hangt af van het niveau van de kookstand en de tijd dat u kookt.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Tem pera tuurin stelling

Gebruik om: Tijdsin stelling

1-3

1-3

1 Bereide gerechten warmhouden

Hollandaisesaus, smelten: boter, choco lade, gelatine

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren zoals nodig

5-25 min

10-40 min

Tips

Een deksel op de pan doen

Van tijd tot tijd mengen

Met deksel bereiden

3-5

5-7

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds berei de gerechten opwarmen

Stomen van groenten, vis en vlees

25-50 min

20-45 min

Voeg minimaal twee keer zo veel vocht toe als rijst, gerechten op melkbasis regelmatig roeren.

Een paar eetlepels vocht toevoegen.

Onderhoud en reiniging 15

Tem pera tuurin stelling

7-9

Gebruik om: Tijdsin stelling

Tips

Aardappelen stomen 20-60 min

Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen.

7-9

9-12

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, wors tjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts

60-150 min zoals nodig

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.

Halverwege de bereidingstijd om draaien.

-

12-13 Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks

14

5-15 min

Halverwege de bereidingstijd om draaien.

-

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees

(goulash, stoofvlees), frituren van friet.

De Powerfunctie is het beste geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.

Informatie over acrylamides

Belangrijk!

Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat telkens na gebruik

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

WAARSCHUWING!

De scherpe voorwerpen en de schuurmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsrede nen niet toegestaan.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Vuil verwijderen:

1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.

Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoon maakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

16 Problemen oplossen

2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

U kunt het apparaat niet in schakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen

10 seconden in.

• U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt. Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

• De kinderbeveiliging of de blokkering of Stop+Go is actief. Zie het hoofdstuk Gebruiksaanwijzing.

• Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.

Reinig het bedieningspaneel.

U hebt een of meer sensorvelden afgedekt. Verwijder het object van de sensorvelden.

Er klinkt een geluid en het ap paraat wordt uitgeschakeld.

Er klinkt een geluid als het ap paraat wordt uitgeschakeld.

Het apparaat wordt uitgescha keld.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

De Automatische Opwarmfunc tie start niet.

De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.

De tiptoetsen worden warm.

Er klinkt geen signaal wanneer u de tiptoetsen van het bedie ningspaneel aanraakt.

gaat branden

gaat branden.

-

U hebt iets op de gezet. Verwijder het voorwerp van de tip toets.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is ge bruikt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice.

• De kookzone geeft nog steeds restwarmte af. Laat de kookzone voldoende afkoelen.

• De hoogste kookstand is ingesteld. De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de Automatische Opwarmfunctie.

Het vermogensbeheer is ingeschakeld. Zie het hoofdstuk Vermo gensbeheer.

De pan is te groot of staat te dicht bij de bediening. Indien nodig, plaats grotere pannen op de achterste kookzones.

De signalen zijn uitgeschakeld. Activeer de signalen (zie In- en uitschakelen van de geluiden).

De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit en weer in.

• Geen kookgerei op de kookzone. Zet de pan op de kookzone.

• Geen correct kookgerei. Gebruik het juiste kookgerei.

• De diameter aan de bodem van de pan is te klein voor de kookzone. Zet het kookgerei op een kleinere kookzone.

Milieubescherming 17

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing

en een getal gaan branden.

Er is een fout in het apparaat opgetreden.

Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de meterkast van het huis. Sluit opnieuw aan. Als

weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenser vice.

gaat branden.

Er is een storing in het apparaat opgetreden, omdat er een pan is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan hebt gebruikt. De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getre den. De automatische uitschakeling is in werking getreden.

Schakel het apparaat uit. Verwijder de hete pan. Schakel de kook zone na ongeveer 30 seconden weer in. dient uit te gaan op het display, het lampje van de restwarmte kan nog branden. Laat het kookgerei afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei of het geschikt is voor inductiekookplaten.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

MILIEUBESCHERMING

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste af valcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.

18

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

ACCESSORIES AND CONSUMABLES

In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…

Visit the webshop at: www.aeg-electrolux.com/shop

CONTENTS

20 Safety information

21 Installation instructions

23 Product description

24 Operating instructions

28 Helpful hints and tips

30 Care and cleaning

31 What to do if…

32 Environment concerns

Contents 19

The following symbols are used in this user manual:

Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice

20 Safety information

For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance.

Children and vulnerable people safety

WARNING!

Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental func tions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.

• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.

• Keep the children away from the appliance during and after the operation, until the ap pliance is cold.

WARNING!

Activate the child safety device to prevent small children and pets from an accidental acti vation of the appliance.

Safety during operation

• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before the first use.

• Set the cooking zones to "off" after each use.

• The risk of burns! Do not put the objects made of metal, for example cutlery or saucepan lids, on the surface that you cook. They can become hot.

• The Users with an implanted pacemaker must keep their upper body minimum 30 cm from induction cooking zones that are activated.

WARNING!

Fire risk!

Too hot fats and oils can occur with ignition very quickly.

Correct operation

• Always monitor the appliance during operation.

• The appliance is only for domestic use!

• Do not use the appliance as a work or a storage surface.

• Do not put or keep very flammable liquids and materials, easy fusible objects (made of plastic or aluminium) on or near the appliance.

• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let the electricity bonds touch the appliance or hot cookware. Do not let the electricity bonds to tangle.

How to prevent a damage to the appliance.

• If the objects or cookware fall on the glass, the surface can be damaged.

• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with damaged bottoms can cause scratch of the glass. Do not move them on the surface.

Installation instructions 21

• Do not let cookware boil dry to prevent the damage to cookware and glass .

• Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.

• Do not put the aluminium foil on the appliance.

• Make sure that the airflow space of 5 mm between the worktop and front of the unit below it stays opened.

WARNING!

If there is a crack on the surface, disconnect power supply to prevent the electrical shock.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before the installation , note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.

The rating plate of the appliance is on its lower casing.

AEG

HK654250XB

58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 595 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

The Safety Instructions

WARNING!

You must read these!

Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier.

Only an authorised servicing technician can install, connect or repair this appliance. Use on ly original spare parts.

Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in units and work surfaces that align to the standards.

Do not change the specifications or change this product. Risk of injury and damage to the appliance.

Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical safety rules etc.)!

Keep the minimum distances to other appliances and units!

Install shock protection, for example install the drawers only with a protective floor directly below the appliance!

Keep safe the cut surfaces of the worktop from moisture with a correct sealant!

Seal the appliance to the work top with no space between with a correct sealant!

Keep safe the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g. from a dishwasher or oven!

Do not install the appliance adjacent to doors and below windows! If not, when you open the doors or windows they can push off hot cookware from the appliance.

WARNING!

Risk of injury from electrical current. Carefully obey the instructions for electrical connec tions.

• The electrical mains terminal is live.

22 Installation instructions

• Make electrical mains terminal free of voltage.

• Install correctly to give shock protection.

• Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot.

• A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly.

• Use a strain relief clamp on cable.

• Use the correct mains cable of type H05BB-F Tmax 90°C (or higher) for a single phase or two phase connection.

• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or higher). Speak your local Service Centre.

The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.

You must have correct devices to isolate: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.

Assembly

min.

50mm min.

500mm min.

50mm min.

5mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

Product description 23

If you use a protection box (the additional acces sory), the front airflow space of 5 mm and protec tive floor directly below the appliance are not necessary.

PRODUCT DESCRIPTION

General overview

1 2

180 mm

170 mm

265 mm

145 mm

210 mm

5

Control panel layout

1 2

4

3

1 Induction cooking zone 1800 W, with

Power function 2800 W (minimum cookware diameter =145mm).

2 Oval induction cooking zone 2300 W, with Power function 3200 W (minimum cookware diameter =145mm).

3 Induction cooking zone 1400 W, with

Power function 2500 W (minimum cookware diameter =125mm).

4 Control panel

5 Induction cooking zone 2300 W, with

Power function 3700 W (minimum cookware diameter =180mm).

3 4 5

10 9 8 7 6

Use the sensor fields to operate the appliance The displays, indicators and sounds tell which function operate.

1 sensor field function

It activates and deactivates the appliance.

2 It locks/unlocks the control panel.

3 cooking zones' indicators of timer It shows for which cooking zone you set the time.

24 Operating instructions

8

9

10

4

5

6

7 sensor field the timer display a heat setting display a control bar

/

Heat setting displays

Display

- function

It shows the time in minutes.

It activates the Power function.

It shows the heat setting.

To set the heat setting.

It increases or decreases the time.

It selects the cooking zone.

It activates and deactivates STOP+GO

Description

The cooking zone is deactivated.

The cooking zone operates.

+ digit

/ /

The function operates.

The Automatic Heat Up function operates.

Power function operates.

There is a malfunction.

OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator) : continue cook / stay warm / residual heat.

Lock/The Child Safety functions operates.

Not correct cookware or too small or no cookware on the cooking zone.

The Automatic Switch Off function operates.

OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator)

WARNING!

\ \ The risk of burns from residual heat!

OptiHeat Control shows the level of the residual heat. The induction cooking zones make the heat necessary for cooking directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is hot from the heat of the cookware.

OPERATING INSTRUCTIONS

Activation and deactivation

Touch for 1 second to activate or deactivate the appliance.

Operating instructions 25

Automatic Switch Off

The function stops the hob automatically if:

• All cooking zones are deactivated.

• You do not set the heat setting after you activate the appliance.

• You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.). The sound operates some time and the appliance deactivates. Remove the object or clean the control panel.

• The appliance become too hot (e.g. when, a saucepan boils dry). Before you use the hob again, the cooking zone must be cool.

• You use not correct cookware. The symbol comes on and the cooking zone deacti vates automatically after 2 minutes.

• You do not deactivate a cooking zone or change the heat setting. After some time, comes on and the appliance deactivates. See the table.

The times of Automatic Switch Off

Heat setting - - - -

The cooking zone deactivates after

6 hours 5 hours 4 hours 1.5 hours

The heat setting

Touch the control bar at the heat setting. Change to the left or the right, if it is necessary. Do not release before you have a correct heat setting. The display shows the heat setting.

Automatic Heat Up

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

You can get a necessary heat setting in a shorter time if you activate the Automatic Heat

Up function. This function sets the highest heat setting for some time (see the illustration), and then decreases to the necessary heat setting.

To start the Automatic Heat Up function for a cooking zone:

1. Touch ( comes on in the display).

26 Operating instructions

2. Immediately touch the necessary heat setting. After 3 seconds comes on in the dis play.

To stop the function change the heat setting.

Power function

The Power function makes more power available to the induction cooking zones. The Power function is activated for 10 minutes at most. After, that the induction cooking zone auto matically sets back to highest heat setting. To activate, touch , comes on. To deacti vate, touch a heat setting - .

Power function of the double ring cooking zone

Power function of the inner ring starts when the appliance senses the pot smaller dimen sions than the inner ring. Power function of the outer ring starts when the appliance senses the pot larger dimensions than the inner ring.

Power management

The power management divides the power be tween two cooking zones in a pair (see the illus tration). The power function increases the power to the maximum level for one cooking zone in the pair. Automatically decreases the power in the second cooking zone to a lower level. The display for the reduced zone change between two levels.

Timer

Count Down Timer

Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for only this one time.

Set the Count Down Timer after the selection of the cooking zone.

You can set the heat setting before or after you set the timer.

• To set the cooking zone: touch again and again until the indicator of a necessary cooking zone comes on.

• To activate the Count Down Timer: touch of the timer to set the time ( down.

00 - 99 minutes). When the indicator of the cooking zone start to flash slow, the time counts

• To see the remaining time: set the cooking zone with . The indicator of the cooking zone starts to quickly. The display shows the remaining time.

• To change the Count Down Timer: set the cooking zone with touch or .

• To deactivate the timer: set the cooking zone with . Touch . The remaining time counts back to 00 . The indicator of the cooking zone goes out. To deactivate you can also touch and at the same time.

Operating instructions 27

When the countdown comes to an end, the sound operates and zone deactivates.

00 flashes. The cooking

• To stop the sound: touch

CountUp Timer ( The count up timer)

Use the CountUp Timer to monitor how long the cooking zone operates.

• To set the cooking zone (if more than 1 cooking zone operate): touch again and again until the indicator of a necessary cooking zone comes on.

• To activate the CountUp Timer: touch of the timer comes on. When the indicator of the cooking zone starts to flash slow, the time counts up. The display switches be tween and counted time (minutes).

• To see how long the cooking zone operates: set the cooking zone with . The indica tor of the cooking zone starts to flash quickly. The display shows the time that the cook ing zone operates.

• To deactivate the CountUp Timer: set the cooking zone with and touch or to deactivate the timer. The indicator of the cooking zone goes out.

Minute Minder

You can use the timer as a Minute Minder while the cooking zones do not operate. Touch

. Touch or of the timer to set the time. When the time comes to an end, the sound operates and 00 flashes.

• To stop the sound: touch

STOP+GO

The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting ( ).

When operates, you cannot change the heat setting.

The function does not stop the timer function.

• To activate this function touch . The symbol comes on.

• To deactivate this function touch . The heat setting that you set before comes on.

Lock

When the cooking zones operate, you can lock the control panel, but not . It prevents an accidental change of the heat setting.

First set the heat setting.

To start this function touch . The symbol comes on for 4 seconds.

The Timer stays on.

To stop this function touch . The heat setting that you set before comes on.

When you stop the appliance, you also stop this function.

The child safety device

This function prevents an accidental operation of the appliance.

To activate the child safety device

• Activate the appliance with .

Do not set the heat settings .

• Touch for 4 seconds. The symbol comes on.

• Deactivate the appliance with .

28 Helpful hints and tips

To deactivate the child safety device

• Activate the appliance with .

Do not set the heat settings . Touch for 4 seconds.

The symbol comes on.

• Deactivate the appliance with .

To override the child safety device for only one cooking time

• Activate the appliance with . The symbol comes on.

• Touch for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds.

You can operate the appli ance.

• When you deactivate the appliance with , the child safety device operates again.

OffSound Control (Deactivation and activation of the sounds)

Deactivation of the sounds

Deactivate the appliance.

Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 seconds. comes on, the sound is on. Touch , comes on, the sound is off.

When this function operates, you can hear the sounds only when:

• you touch

• the Minute Minder comes down

• the Count Down Timer comes down

• you put something on the control panel.

Activation of the sounds

Deactivate the appliance.

Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 seconds. comes on, because the sound is off. Touch , comes on. The sound is on.

HELPFUL HINTS AND TIPS

Use the induction cooking zones with correct cookware.

Cookware for induction cooking zones

For induction cooking zones a strong electro-magnetic field creates the heat in the cook ware very quickly.

Cookware material

• correct: cast iron, steel, enamelled steel, stainless steel, the bottom made of multi-layer

(with correct mark from a manufacturer).

• not correct: aluminium, copper, brass, glass, ceramic, porcelain.

Cookware is correct for an induction hob if …

• ... some water boils very quickly on a zone set to the highest heat setting..

• ... a magnet pulls on to the bottom of the cookware.

Helpful hints and tips 29

The bottom of the cookwar must be as thick and flat as possible.

Cookware dimensions : induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of the cookware automatically to some limit.

The noises during operation

If you can hear

• crack noise: cookware is made of different materials (Sandwich construction).

• whistle sound: you use one or more cooking zones with high power levels and the cook ware is made of different materials (Sandwich construction).

• humming: you use high power levels.

• clicking: electric switching occurs.

• hissing, buzzing: the fan operates.

The noises are normal and do not refer to appliance malfunction.

Energy saving

• If it is possible, always put the lids on the cookware.

• Put cookware on a cooking zone before you start it.

Öko Timer (Eco Timer)

To save the energy, the heater of the cooking zone deactivates before the count down timer signal. The difference in the operation time is depends of the heat setting level and the time you cook.

The examples of cooking applications

The data in the table is for guidance only.

Heat setting

Use to:

1 Keep cooked foods warm

Time Hints

Put a lid on a cookware.

1-3

1-3

3-5

5-7

Hollandaise sauce, melt: butter, choco late, gelatine

Solidify: fluffy omelettes, baked eggs

Simmer rice and milkbased dishes, heat ing up ready-cooked meals

Steam vegetables, fish, meat as nec essary

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Mix from time to time.

Cook with a lid on.

Add the minimum two times as much liquid as rice, mix milk dishes at some point of the procedure through.

Add some tablespoons of liquid.

7-9

7-9

Steam potatoes

Cook larger quantities of food, stews and soups

20-45 min

20-60 min

60-150 min

Use max. ¼ l water for 750 g of po tatoes.

Up to 3 l liquid plus ingredients.

30 Care and cleaning

Heat setting

Use to: Time Hints

9-12 Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, pancakes, doughnuts as nec essary

Turn halfway through.

12-13 Heavy fry, hash browns, loin steaks, steaks

14

5-15 min

Turn halfway through.

Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep fry chips.

The Power function is best to heat up large quantities of water.

Information on acrylamides

Important!

According to the newest scientific knowledge, if you brown food (specially the one which contains starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend that you cook at the lowest temperatures and do not brown food too much.

CARE AND CLEANING

Clean the appliance after each use.

Always use cookware with clean bottom.

WARNING!

The sharp objects and abrasive cleaning agents can cause damage to the appliance.

For your safety, do not clean the appliance with steam cleaners or high-pressure cleaners.

Scratches or dark stains on the glass-ceramic cause no effect on how the appliance oper ates.

To remove the dirt:

1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scra per on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .

– Remove after the appliance is sufficiently cool: limescale rings , water rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for glass ceramic or stainless steel.

2. Clean the appliance with a moist cloth and some detergent.

3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.

What to do if… 31

WHAT TO DO IF…

Problem

You cannot activate the appli ance or operate it.

Possible cause and remedy

• Activate the appliance again and set the heat setting in 10 seconds.

• You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only touch one sensor field.

• The Child Safety Device or the Lock or Stop+Go operates. See the chapter Operating instructions.

• There is water or fat stains on the control panel. Clean the control panel.

You put something on one or more sensor fields. Remove the ob ject from the sensor fields.

A Sound operates and the ap pliance deactivates.

A sound operates when the ap pliance is deactivated.

The appliance deactivates.

The residual heat indicator does not comes on.

The Automatic Heat Up func tion does not operate.

The heat setting changes be tween two levels.

There is no signal when you touch the panel sensor fields.

comes on

-

The sensor fields become hot.

comes on

and number comes on.

-

You put something on the . Remove the object from the sen sor field.

The cooking zone is not hot because it operated only for a short time. If the cooking zone should be hot, speak to the service cen tre.

• There is still residual heat on the cooking zone. Let the cooking zone become sufficiently cool.

• The highest heat setting is set. The highest heat setting has the same power as the Automatic Heat Up function.

The Power management is activated. See the section Power man agement.

The cookware is too large or you out it too near to the controls.

Put large cookware on the rear cooking zones if it is necessary.

The signals are deactivated. Activate the signals (see OffSound

Control).

The Automatic Switch Off operates. Deactivate the appliance and activate it again.

• No cookware on the cooking zone. Put cookware on the cook ing zone.

• Not correct cookware. Use the correct cookware.

• The diameter of the bottom of the cookware is too small for the cooking zone. Move cookware to a smaller cooking zone.

There is an error in the appliance.

Disconnect the appliance from the electrical supply for some time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house.

Connect again. If comes on again, speak to the service centre.

32 Environment concerns

Problem

comes on

Possible cause and remedy

There is an error in the appliance, because a cookware boils dry or you use not correct cookware. The protection against become too hot for the cooking zone operates. The Automatic Switch Off op erates.

Deactivate the appliance. Remove the hot cookware. After, ap proximately 30 seconds activate the cooking zone again. should go out of the display, residual heat indicator can stay. Let the cookware become sufficiently cool and check it with the sec tion Cookware for the induction cooking zone.

If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the customer service. Give the data from the rating plate, three digit letter, code for the glass ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an error message that comes on.

Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The instruc tions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.

ENVIRONMENT CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging material

The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the waste disposal facilities in your municipality.

33

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.

Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus

élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge délicats...

Visitez la boutique en ligne sur www.aeg-electrolux.com/shop

34 Sommaire

SOMMAIRE

35 Consignes de sécurité

36 Instructions d'installation

39 Description de l'appareil

40 Notice d'utilisation

44 Conseils utiles

46 Entretien et nettoyage

47 En cas d'anomalie de fonctionnement

48 En matière de protection de l'environnement

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:

Informations importantes pour votre sécurité et pour éviter d’abîmer l’appareil.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité 35

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentive ment cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil, même si vous veniez à le déplacer ou à le vendre. Pour éviter toute erreur ou accident, veil lez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de sécurité.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capa cités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessu re !

• Éloignez les enfants de l'appareil pendant et après son fonctionnement, jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.

AVERTISSEMENT

Activez la sécurité enfants pour empêcher les enfants ou animaux de compagnie d'activer accidentellement l'appareil.

Sécurité d'utilisation

• Retirez tous les emballages, les étiquettes (sauf la plaque signalétique) et les films pro tecteurs de l'appareil avant de l’utiliser pour la première fois.

• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Risque de brûlures ! Ne posez pas d'objets métalliques, comme par exemple des couverts ou des couvercles de casseroles sur le plan de cuisson. Ils risqueraient de chauffer.

• Les utilisateurs porteurs d’un pacemaker doivent se tenir à une distance d'au moins 30 cm (au niveau du buste) des zones de cuisson à induction activées.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie !

Les graisses surchauffées s'enflamment facilement.

Utilisation

• Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal.

• N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.

• Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des matériaux inflammables, des objets susceptibles de fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de l'appareil.

36 Instructions d'installation

• Faites attention si vous branchez d'autres appareils électriques à des prises situées à proximité de la table de cuisson. Contrôlez que les câbles d'alimentation n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants. Contrôlez que les câbles ne soient pas enchevêtrés.

Pour éviter d'endommager l'appareil.

• Évitez de laisser tomber des objets ou des récipients sur la surface vitrocéramique au ris que d'endommager la table de cuisson.

• Les récipients en fonte ou les récipients dont le fond est endommagé et rugueux risquent de rayer la table de cuisson. Ne les déplacez pas sur la surface.

• Ne laissez pas le contenu des récipients s'évaporer en totalité au risque d'endommager les récipients, ainsi que la surface vitrocéramique.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des plats de cuisson vides ou sans aucun récipient.

• Ne placez jamais d'aluminium sur l'appareil.

• Veillez à ce que l'espace de circulation d'air de 5 mm entre le plan de travail et l'avant de l'appareil situé au dessous reste dégagé.

AVERTISSEMENT

Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant l'installation , notez le numéro de série (Ser. Nr.) figurant sur la plaque signaléti que.

La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur son boîtier inférieur.

AEG

HK654250XB

58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 595 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

Instructions d'installation 37

Les consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Lisez-les attentivement !

Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si celui-ci est endommagé, contactez votre magasin vendeur.

Les opérations d'installation, de branchement et de réparation sont du ressort exclusif d'un professionnel qualifié qualifié et selon les normes et règles en vigueur. Utilisez exclusive ment des pièces d'origine.

Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été instal lés dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

Ne modifiez pas et n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Si vous ne respectez pas cette consigne, l'appareil peut être endommagé et vous risquez vous-même d'être blessé.

L'installation doit être conforme à la législation, la réglementation, les directives et les nor mes en vigueur dans le pays de résidence (consignes de sécurité électro-techniques et ré glementation, recyclage conforme et réglementaire, etc.).

Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.

La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par le montage, par exemple les tiroirs doivent être installés uniquement avec un plancher de protection directement sous l'appareil.

Protégez les surfaces de la découpe du plan de travail contre l'humidité en plaçant un joint d'étanchéité dans les rainures du plan de travail.

Le joint comble les fentes entre le plan de travail et l'appareil.

Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par exem ple, d'un lave-vaisselle ou d'un four !

N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre. Sinon, les récipients chauds sur la table de cuisson pourraient se renverser à l'ouverture de celles-ci.

AVERTISSEMENT

Le courant électrique peut provoquer des blessures. Les opérations d'installation et de bran chement ne doivent être réalisées que par un professionnel qualifié.

• La borne d'alimentation est sous tension.

• Mettez la borne d'alimentation hors tension.

• Installez l'appareil correctement de manière à le protéger contre tout choc électrique.

• Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.

• Poser un serre-câble anti-traction sur le câble.

• En cas de raccordement monophasé ou biphasé, utilisez impérativement le câble d'ali mentation approprié de type H05BB-F Tmax 90°C (ou plus).

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type

H05BB-F Tmax 90°C ou de calibre supérieur). Adressez-vous au service après-vente de votre magasin vendeur.

38 Instructions d'installation

Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'inter médiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des con tacts d'au moins 3 mm.

Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à vis ser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

Montage

min.

50mm min.

500mm min.

50mm min.

5mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

Si vous utilisez un boîtier de protection (accessoi re supplémentaire), l'espace ouvert de circulation d'air de 5 mm et le fond de protection installé di rectement sous l'appareil ne sont plus nécessaires.

Description de l'appareil 39

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Vue d'ensemble

1

180 mm

210 mm

5

2

170 mm

265 mm

145 mm

4

3

Description du bandeau de commande

1 2 3 4

1 Zone de cuisson à induction 1 800 W, avec fonction Booster 2 800 W (diamè tre minimum du plat de cuisson =

145 mm).

2 Zone ovale de cuisson à induction

2 300 W, avec fonction Booster 3 200

W (diamètre minimum du plat de cuis son = 145 mm).

3 Zone de cuisson à induction 1 400 W, avec fonction Booster 2 500 W (diamè tre minimum du plat de cuisson =

125 mm).

4 Bandeau de commande

5 Zone de cuisson à induction 2 300 W, avec fonction Booster 3 700 W (diamè tre minimum du plat de cuisson =

180 mm).

5

4

5

6

1

2

3

10 9 8 7 6

Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Les voyants et des signaux sonores indiquent les fonctions activées.

touche sensitive fonction

Active ou désactive l'appareil.

Verrouille/déverrouille le bandeau de commande

Voyants de minuteur des zones de cuisson l'affichage du minuteur

Indique la zone pour laquelle vous avez réglé le temps de cuisson.

Indique la durée en minutes.

un affichage du niveau de cuisson

Active la fonction Booster.

Affiche le niveau de cuisson.

40 Notice d'utilisation

7

8

9

10

- touche sensitive une barre de commande

/ fonction

Réglage du niveau de cuisson.

Augmente ou diminue la durée.

Sélectionne une zone de cuisson.

Active et désactive STOP+GO

Indicateurs du niveau de cuisson

Indicateur Description

La zone de cuisson est désactivée.

La zone de cuisson est en fonctionnement.

+ chiffre

/ /

La fonction est activée.

La fonction Démarrage automatique de la cuisson fonctionne.

La fonction Booster est activée.

Il y a une anomalie.

OptiHeat Control (étape 3 Voyant de chaleur résiduelle) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle

La sécurité enfants/fonction de verrouillage est activée.

Ustensile de cuisine inadapté ou trop petit ou absence d'ustensile sur la zone de cuisson.

La fonction Arrêt automatique de la cuisson fonctionne.

OptiHeat Control (étape 3 Voyant de chaleur résiduelle)

AVERTISSEMENT

\ \ La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !

OptiHeat Control indique le niveau de chaleur résiduelle. Les zones de cuisson à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des plats de cuisson. La table vitro céramique est chaude à cause de la chaleur des récipients.

NOTICE D'UTILISATION

Activation et désactivation

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil.

Mise à l'arrêt automatique

La table de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt si :

• Toutes les zones de cuisson sont désactivées.

• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir activé la table.

Notice d'utilisation 41

• Vous renversez quelque chose ou placez un objet sur le bandeau de commandes pendant plus de 10 secondes (casserole, chiffon, etc.). Un signal sonore retentit pendant un court instant, et la table de cuisson se désactive. Enlevez l'objet ou nettoyez le bandeau de commande.

• La table de cuisson surchauffe (par ex. une casserole brûle sur le feu). Laissez refroidir la zone de cuisson avant de la réutiliser.

• Vous utilisez des plats de cuisson déconseillés. Le symbole s'allume et, 2 minutes après, la zone de cuisson est automatiquement désactivée.

• La zone de cuisson n'est pas désactivée ou le niveau de cuisson n'est pas modifié. Après un certain temps, s'affiche et la table de cuisson se désactive. Voir tableau.

Temporisation de l'arrêt automatique

Niveau de cuisson

La zone de cuisson se désactive après..

-

6 heures

-

5 heures

-

4 heures

-

1,5 heures

Niveau de cuisson

Appuyez, sur le bandeau de commande, sur le ni veau de cuisson souhaité. Modifiez-le au besoin en appuyant sur une autre position, à droite ou à gauche. Ne relâchez pas la pression tant que le ni veau de cuisson souhaité n’est pas atteint. L'affi chage indique le niveau de cuisson.

Démarrage automatique

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

On peut obtenir plus rapidement la température de chauffe choisie en activant la fonction de démarrage automatique. Cette fonction active la température la plus élevée pendant un certain temps (voir l'illustration) puis redescend à la température sélectionnée.

Activation de la fonction pour une zone de cuisson :

1. Appuyez sur ( s'affiche).

2. Appuyez immédiatement sur le niveau de cuisson souhaité. Après 3 secondes, s'affi che.

42 Notice d'utilisation

Pour désactiver cette fonction, modifiez le niveau de cuisson.

Fonction Booster

La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induc tion. La fonction Booster est activée pendant une durée maximale de 10 minutes. Après ce la, la zone de cuisson permute ensuite automatiquement sur le niveau de cuisson maxi mum. Pour activer cette fonction, appuyez sur , s'affiche. Pour la désactiver, appuyez sur un niveau de cuisson - quelconque.

Fonction Booster de la zone de cuisson à double circuit

La fonction Booster du circuit interne de la zone de cuisson s'active dès que l'appareil dé tecte un récipient plus petit que le circuit interne. La fonction Booster du circuit externe de la zone de cuisson s'active dès que l'appareil détecte un récipient de plus grande dimension que le circuit interne.

Gestion du niveau de puissance

Le dispositif de gestion de la puissance répartit la puissance disponible entre deux zones de cuisson qui sont couplées pour former une paire (voir l'il lustration). La fonction Booster augmente la puis sance au niveau maximum pour l'une des zones de cuisson de la paire. Cela diminue automatique ment la puissance pour la seconde zone de cuis son à un niveau inférieur. L'affichage de la zone de puissance réduite alterne d'un niveau à l'autre.

Minuteur

Minuteur (Décompte du temps)

Utilisez le minuteur pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pour cet te cuisson uniquement.

Réglez le minuteur après la sélection de la zone de cuisson.

Le niveau de cuisson peut être défini avant ou après le réglage du minuteur.

• Pour régler la zone de cuisson : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant de la zone de cuisson souhaitée s'allume.

• Pour activer le minuteur en fonction Décompte du temps : appuyez sur du minu teur pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter plus lentement, le décompte a commencé.

• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche .

Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement. L'affichage indique le temps restant.

• Pour modifier la durée souhaitée du minuteur : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de , appuyez sur ou .

• Pour désactiver le minuteur : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche .

Appuyez sur . Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la

Notice d'utilisation 43 zone de cuisson s'éteint. Pour désactiver, vous pouvez aussi appuyer sur et en mê me temps.

Lorsque le décompte du temps est terminé, le signal sonore retentit et zone de cuisson se met à l'arrêt.

00 clignote. La

• Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur

CountUp Timer (minuteur progressif)

Utiliser la fonction CountUp Timer pour vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée.

• Pour sélectionner la zone de cuisson (si plus d'une seule zone de cuisson fonctionne) : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant de la zone de cuisson souhaitée s'allume.

• Pour activer CountUp Timer: appuyez sur la touche du minuteur, s'affiche. Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter plus lentement, le minuteur s'acti ve. L'affichage alterne entre et le temps écoulé (minutes).

• Pour vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée. sélec tionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche . Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement. L'affichage indique la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée.

• Pour désactiver le CountUp Timer : sélectionnez la zone de cuisson avec et appuyez sur ou pour désactiver le minuteur. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.

Minuterie

Vous pouvez utiliser le minuteur comme Minuterie lorsque les zones de cuisson ne sont pas en fonctionnement. Appuyez sur . Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Lorsque le décompte du temps est terminé, le signal sonore retentit et clignote.

00

• Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur

STOP+GO

La fonction permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud ( ).

Il n'est désormais plus possible de modifier le niveau de cuisson en cours .

La fonction n’interrompt pas le minuteur.

• Pour activer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume.

• Pour désactiver cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allu me.

Verrouillage

Pendant l'utilisation des zones de cuisson, vous pouvez verrouiller le bandeau de comman de, à l'exception de la touche . Ceci empêchera une modification involontaire du niveau de cuisson.

Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.

Pour démarrer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume pendant 4 secondes.

Le minuteur reste allumé.

Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allu me.

44 Conseils utiles

Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction.

Sécurité enfants

Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.

Pour activer le dispositif de sécurité enfants :

• Activez l'appareil avec .

Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson .

• Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.

• Désactivez l'appareil avec .

Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants

• Activez l'appareil avec .

Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson . Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.

• Désactivez l'appareil avec .

Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson

• Activez l'appareil avec . Le symbole s'allume.

• Appuyez sur pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent Vous pouvez utiliser l'appareil.

• Lorsque vous désactivez l'appareil avec , la sécurité enfants est à nouveau activée.

OffSound Control (Désactivation et activation des signaux sonores)

Désactivation des signaux sonores

Mettez l'appareil à l'arrêt.

Appuyez sur pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez sur pendant 3 secondes. s'allume, le signal sonore est activé. Appuyez sur , s'allume, le signal sonore est désactivé.

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des signaux sonores uniquement dans les circonstances suivantes :

• quand vous appuyez sur

• quand le minuteur arrive en fin de course

• quand le décompte se termine

• quand vous posez un objet sur le bandeau de commande.

Activation des signaux sonores

Mettez l'appareil à l'arrêt.

Appuyez sur pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez sur pendant 3 secondes. s'allume, le signal sonore est désactivé. Appuyez sur , s'allume. Les signaux sonores sont activés.

CONSEILS UTILES

Utilisez des récipients adaptés aux zones de cuisson à induction.

Conseils utiles 45

Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson à induction

Sur les zones de cuisson, un champ électro-magnétique puissant chauffe les plats de cuis son très rapidement.

Matériaux des ustensiles de cuisson

• adaptés : fonte, acier, acier émaillé, acier inoxydable, fond multicouches (homologué par le fabricant),

• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton, verre, céramique, porcelaine.

Les plats de cuisson conviennent pour l’induction si :

• ... une petite quantité d’eau contenue dans un récipient chauffe dans un bref laps de temps sur une zone de cuisson réglée sur le niveau de cuisson maximal,

• ... un aimant adhère au fond du plat de cuisson.

Le fond du récipient de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

Dimensions du récipient : les zones de cuisson à induction s’adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient utilisé, jusqu'à une certaine limite.

Bruit pendant le fonctionnement

Si vous entendez :

• un craquement : le récipient est composé de différents matériaux (conception "sand wich").

• un bruit de sifflement : vous utilisez une ou plusieurs zones de cuisson avec des niveaux de cuisson élevés et le récipient est composé de différents matériaux (conception "sand wich").

• Un bourdonnement : vous utilisez des puissances élevées.

• Un cliquètement : des commutations électriques se produisent.

• Un sifflement, un bourdonnement : le ventilateur fonctionne.

Les bruits décrits sont normaux et ne constituent pas un dysfonctionnement.

Économie d'énergie

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuis son.

• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonction nement.

Öko Timer (Minuteur Eco)

Pour réaliser des économies d'énergie, la zone de cuisson se désactive automatiquement avant le signal du minuteur. La différence de temps de fonctionnement dépend du réglage de la température et de la durée de cuisson.

Les exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

46 Entretien et nettoyage

Niveau de cuisson

Utilisation : Durée Conseils

1 Conserver les aliments cuits au chaud au be soin

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Placer un couvercle sur le plat de cuisson.

Mélanger de temps en temps.

1-3

1-3

3-5

5-7

7-9

Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre, chocolat, gélatine

Solidifier : omelettes baveuses, œufs au plat

Faire cuire à feu doux le riz et les plats à base de produits laitiers ; réchauffage des plats cuisinés

Faire cuire à la vapeur les légumes, le poisson, la viande

Faire cuire des pommes de terre à la va peur

20-45 min

20-60 min

Couvrir pendant la cuisson.

Ajouter au moins deux fois plus de liquide que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.

Verser quelques cuillerées de liqui de.

Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g de pommes de terre.

7-9

9-12

Cuire de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes

Poêler à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissoles, sau cisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets

60-150 min au be soin

-

Ajouter jusqu’à 3 l de liquide, plus les ingrédients.

Retourner à mi-cuisson.

12-13 Poêler à feu vif des pommes de terre rissolées, côtelettes de filet, steaks

14

5-15 min

Retourner à mi-cuisson.

Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf braisé), cuisson des frites.

La fonction Booster convient le mieux pour faire chauffer de grands volumes d'eau.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.

AVERTISSEMENT

Les objets coupants et les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais d'appareil à vapeur ou à haute pression pour nettoyer la table de cuisson.

Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

Pour enlever les salissures :

1. – Retirez immédiatement : le plastique fondu, les feuilles plastique et aliments conte nant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir

En cas d'anomalie de fonctionnement 47 spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

– Une fois que l'appareil s'est suffisamment refroidi, enlevez : les cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.

2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Problème

Vous ne réussissez pas à activer l'appareil.

Un signal sonore retentit, l'ap pareil se met automatiquement

à l'arrêt.

Un signal sonore retentit lors que l'appareil est à l'arrêt.

L'appareil se met à l'arrêt.

Cause possible et solution

• Remettez l'appareil en fonctionnement et réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent.

• Vous avez appuyé sur 2 touches sensitives ou plus en même temps. N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.

• La Sécurité enfants ou la fonction Stop+Go fonctionne. Repor tez-vous au chapitre Utilisation.

• Il y a de l'eau ou des projections de graisse sur le bandeau de commande. Nettoyez le bandeau de commande.

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sen sitives. Retirez l'objet des touches sensitives.

Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

La fonction de démarrage au tomatique de la cuisson ne fonctionne pas.

-

L'affichage alterne entre deux niveaux de cuisson.

Les touches sensitives com mencent à chauffer.

Aucun signal sonore quand

vous appuyez sur les touches sensitives.

s'allume.

Vous avez posé un objet sur le . Retirez l'objet de la touche sensitive.

La zone de cuisson n'est pas chaude car elle n'a été activée que pendant un court laps de temps. Si la zone de cuisson est censée

être chaude, faites appel à votre service après-vente.

• Il y a encore de la chaleur résiduelle sur le zone de cuisson.

Laissez refroidir la zone de cuisson.

• Le niveau de cuisson maximum est réglé. Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction de démar rage automatique de la cuisson.

Le dispositif de gestion de la puissance est activé. Reportez-vous au chapitre « Gestion de puissance ».

Le récipient de cuisson est trop grand ou vous l'avez posé trop près des commandes. Placez les récipients de cuisson de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si nécessaire.

Les signaux sonores sont désactivés. Activez les signaux sonores

(reportez-vous au chapitre Contrôle du son).

L’arrêt de sécurité fonctionne. Mettez à l'arrêt l'appareil puis re mettez-le en fonctionnement.

-

48 En matière de protection de l'environnement

s'allume

Problème

et un chiffre s'affiche.

s'allume

Cause possible et solution

• Aucun récipient de cuisson sur la zone de cuisson. Placez un récipient de cuisson sur la zone de cuisson.

• Récipient de cuisson inadapté. Utilisez un récipient de cuisson adapté.

• Le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop petit pour la zone de cuisson. Déplacez le récipient de cuisson sur une zo ne de cuisson plus petite.

L'appareil présente une anomalie.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quel ques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique.

Reconnectez-le. Si s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente.

L'appareil signale une erreur car un récipient de cuisson brûle ou vous n'utilisez pas un récipient de cuisson adapté. La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson fonctionne. L’arrêt de sécu rité fonctionne.

Mettez à l'arrêt l'appareil. Retirez le récipient de cuisson chaud.

Après environ 30 secondes, remettez en fonctionnement la zone de cuisson. doit disparaître, le voyant de chaleur résiduelle peut rester. Laissez le récipient de cuisson refroidir et vérifiez le chapitre « Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson à induction ».

Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous adresser à votre magasin vendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les infor mations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'er reur qui s'affiche.

Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

En matière de protection de l'environnement 49

Emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plasti que sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'em ballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

50

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen

Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer

AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten

Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu

Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu

Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...

Besuchen Sie den Webshop unter www.aeg-electrolux.com/shop

INHALT

Inhalt 51

52 Sicherheitshinweise

53 Montageanleitung

56 Gerätebeschreibung

57 Gebrauchsanweisung

61 Praktische Tipps und Hinweise

63 Reinigung und Pflege

64 Was tun, wenn …

65 Umwelttipps

In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet:

Wichtige Hinweise zur Sicherheit von

Personen und Informationen zur

Vermeidung von Geräteschäden

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten

52 Sicherheitshinweise

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor Installation und dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewah ren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät auf, auch wenn Sie umziehen oder das Gerät verkaufen. Jeder, der dieses Gerät benutzt, muss mit der Bedienung und den

Sicherheitsmerkmalen gut vertraut sein.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

WARNUNG!

Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensori schen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.

• Halten Sie Kinder während und nach dem Betrieb vom Gerät fern, bis das Gerät kalt ge worden ist.

WARNUNG!

Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht ver sehentlich einschalten können.

Sicherheit während des Betriebs

• Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts sämtliches Verpackungsmaterial so wie alle Aufkleber und Folien.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Verbrennungsgefahr! Legen Sie keine metallischen Gegenstände, wie Besteck oder Topf deckel, auf die verwendete Kochzone. Sie werden heiß.

• Träger von Herzschrittmachern müssen mit dem Oberkörper mindestens 30 cm Abstand zu eingeschalteten Induktions-Kochzonen halten.

WARNUNG!

Brandgefahr!

Überhitzte Fette und Öle entzünden sich sehr schnell.

Ordnungsgemäßer Betrieb

• Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt!

• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

• Stellen Sie keine feuergefährlichen Flüssigkeiten oder Materialien und keine Gegenstän de, die schmelzen können (aus Kunststoff oder Aluminium), in der Nähe des Geräts oder auf dem Gerät ab.

Montageanleitung 53

• Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts an eine Anschlussdose sorgsam vor.

Achten Sie darauf, dass das Gerät oder heißes Kochgeschirr nicht von Stromkabeln be rührt wird. Achten Sie darauf, dass sich keine Stromkabel verheddern.

So vermeiden Sie Schäden am Gerät.

• Wenn Kochgeschirr oder andere Gegenstände auf die Glaskeramik fallen, kann die Ober fläche beschädigt werden.

• Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluguss oder mit beschädigtem Boden kann die Glaskeramik verkratzen. Verschieben Sie daher das Kochgeschirr nicht auf der Glaskeramik-Oberflä che.

• Vermeiden Sie das Leerkochen von Kochgeschirr, um Schäden am Kochgeschirr und der

Glaskeramik zu verhindern.

• Benutzen Sie die Kochstellen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr.

• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.

• Stellen Sie sicher, dass der Lüftungsspalt von 5 mm zwischen der Arbeitsplatte und der

Gerätevorderseite frei bleibt.

WARNUNG!

Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

MONTAGEANLEITUNG

Notieren Sie vor der Montage die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild fin den.

Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts.

AEG

HK654250XB

58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 595 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

54 Montageanleitung

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten.

Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer autorisierten Kundendienststelle auf gestellt, angeschlossen oder repariert werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Einbau schränke und Arbeitsplatten betrieben werden.

Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

Die im Einsatzland des Geräts geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen

(Sicherheits- und Recyclingbestimmungen, elektrotechnische Sicherheitsregeln usw.) sind unbedingt einzuhalten.

Halten Sie die Mindestabstände zu anderen Geräten ein!

Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum

Beispiel mit einem Bodenschutz direkt unter dem Gerät installiert werden.

Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit geschützt werden!

Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt.

Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich!

Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, die z.B. durch einen Ge schirrspüler oder Backofen entstehen können.

Das Gerät darf nicht direkt neben Türen oder unter Fenstern installiert werden! Andernfalls könnten Sie beim Öffnen der Tür oder des Fensters versehentlich heißes Kochgeschirr vom

Gerät herunterstoßen.

WARNUNG!

Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. Beachten Sie genau sämtliche An weisungen zu den elektrischen Anschlüssen.

• Die Netzanschlussklemme liegt an Spannung.

• Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.

• Der Berührungsschutz muss durch einen fachgerechten Einbau gewährleistet sein.

• Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.

• Die Klemmverbindungen müssen von einem Elektroinstallateur fachgerecht ausgeführt werden.

• Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich.

• Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss das entsprechende Netzkabel des Typs

H05BB-F Tmax 90 °C (oder höher) verwendet werden.

• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F

Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermög licht, alle Pole des Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm von der

Spannungsquelle zu trennen.

Montageanleitung 55

Es sind geeignete Sicherheitseinrichtungen erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen

(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutz schalter und Schütze.

Montage

min.

50mm min.

500mm min.

50mm min.

5mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm min.

5 mm min.

38 mm min.

5 mm

Falls Sie einen Schutzkasten (optionales Zubehör) verwenden, ist die Einhaltung des vorderen Belüf tungsabstands von 5 mm und der Schutzboden direkt unter dem Gerät nicht nötig.

56 Gerätebeschreibung

GERÄTEBESCHREIBUNG

Allgemeiner Überblick

1 2

180 mm

170 mm

265 mm

145 mm

210 mm

5 4

Bedienblendenanordnung

1 2

3

1 Induktionskochzone 1.800 W, mit

Power-Funktion 2.800 W (Mindest durchmesser des Kochgeschirrs = 145 mm).

2 Induktionskochzone 2.300 W, mit

Power-Funktion 3.200 W (Mindest durchmesser des Kochgeschirrs = 145 mm).

3 Induktionskochzone 1.400 W, mit

Power-Funktion 2.500 W (Mindest durchmesser des Kochgeschirrs = 125 mm).

4 Bedienblende

5 Induktionskochzone 2.300 W, mit

Power-Funktion 3.700 W (Mindest durchmesser des Kochgeschirrs = 180 mm).

3 4 5

4

5

6

1

2

3

10 9 8 7 6

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Anzeigen, Kontrolllampen und akustische Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.

Sensorfeld Funktion

Ein- und Ausschalten des Geräts.

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.

Kochzonenanzeigen für den Timer

Timer-Anzeige

Zeigt an, für welche Kochzone der Timer einge stellt ist.

Anzeige der Zeit in Minuten.

-

Anzeige der Kochstufen

Aktiviert die Power-Funktion.

Zeigt die Kochstufe an.

Gebrauchsanweisung 57

Sensorfeld

7

8

9

10

Einstellskala

/

Anzeige der Kochstufen

Anzeige

-

Funktion

Zum Einstellen der Kochstufe.

Zum Erhöhen oder Verringern der Zeit.

Wählt die Kochzone aus.

Aktiviert und deaktiviert STOP+GO

Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

Die Kochzone ist eingeschaltet.

+ Zahl

/ /

Die Funktion ist eingeschaltet.

Die Ankochautomatik ist in Betrieb.

Die Power-Funktion ist eingeschaltet.

Eine Fehlfunktion ist aufgetreten.

OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warm halten/Restwärme.

Die Sperre/Kindersicherung ist aktiviert.

Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.

Die Abschaltautomatik ist in Betrieb.

OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3

-

stufig)

WARNUNG!

\ \ Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme!

OptiHeat Control zeigt die Restwärmestufe an. Die Induktionskochzonen erzeugen die er forderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird nur durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ein

-

und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang , um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet .

• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine Kochstufe gewählt.

58 Gebrauchsanweisung

• Verschüttete Lebensmittel oder andere Gegenstände bedecken das Bedienfeld länger als

10 Sekunden (Pfanne, Tuch usw.). Ein Signal ertönt und das Gerät wird ausgeschaltet.

Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.

• Das Gerät wird zu heiß (wenn beispielsweise ein Topf leerkocht). Bevor Sie das Kochfeld erneut benutzen können, muss die Kochzone erst abkühlen.

• Das Kochgeschirr ist ungeeignet. Das Symbol leuchtet und die Kochzone wird auto matisch nach 2 Minuten abgeschaltet.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert.

Nach einer gewissen Zeit leuchtet das Symbol auf und das Gerät wird ausgeschaltet.

Siehe Tabelle.

Reaktionszeiten der Abschaltautomatik

Kochstufe - - - -

Die Kochzone wird ausgeschaltet nach

6 Stunden 5 Stunden 4 Stunden 1,5 Stunden

Kochstufe

Berühren Sie auf dem Bedienfeld die gewünschte

Kochstufe. Möchten Sie eine andere Kochstufe einstellen, berühren Sie die Skala weiter links oder rechts. Nehmen Sie den Finger erst von der Skala, wenn die richtige Kochstufe eingestellt ist. Das

Display gibt die eingestellte Kochstufe an.

Ankochautomatik

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt sich die erforderliche Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe (siehe Abbildung) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stu fe zurückgeschaltet.

So aktivieren Sie die Ankochautomatik für eine Kochzone:

1. Berühren Sie ( erscheint auf dem Display).

2. Berühren Sie dann gleich danach die gewünschte Kochstufe. Nach 3 Sekunden er scheint auf dem Display.

Gebrauchsanweisung 59

Ändern Sie die Kochstufe, um die Funktion abzuschalten.

Power

-

Funktion

Die Power-Funktion stellt den Induktions-Kochzonen zusätzliche Leistung zur Verfügung.

Die Power-Funktion wird für höchstens 10 Minuten aktiviert. Danach schaltet die Indukti onskochzone automatisch auf die höchste Kochstufe zurück. Berühren Sie zum Einschalten

, leuchtet auf. Berühren Sie zum Abschalten der Funktion eine der Kochstufen von

- .

Power

-

Funktion der Zweikreis

-

Kochzone

Die Power-Funktion des inneren Kreises wird aktiviert, wenn das Gerät erkennt, dass der

Topf kleiner als der innere Kreis ist. Die Power-Funktion des äußeren Kreises wird aktiviert, wenn das Gerät erkennt, dass der Topf größer als der innere Kreis ist.

Power

-

Management

Das Power-Management verteilt die verfügbare

Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein Paar bilden (siehe Abbildung). Mit der Power-Funktion wird die Leistung für eine Kochzone des Paares auf das Maximum erhöht und für die zweite

Kochzone automatisch verringert. Die Anzeige der reduzierten Kochzone wechselt zwischen den bei den Kochstufen.

Timer

Kurzzeitmesser

Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Koch vorgang eingeschaltet bleiben soll.

Wählen Sie erst die Kochzone aus und stellen Sie dann den Kurzzeitmesser ein.

Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.

• Auswahl der Kochzone: Berühren Sie wiederholt, bis sich die Anzeige der gewünsch ten Kochzone einschaltet.

• Einschalten des Kurzzeitmessers: Berühren Sie am Timer, um die Zeit einzustellen (

00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit he runtergezählt.

• Anzeigen der verbleibenden Zeit: Wählen Sie die Kochzone mit aus. Die Kochzonen anzeige blinkt schneller. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.

• Einstellung des Kurzzeitmessers ändern: Wählen Sie die Kochzone mit , berühren Sie

oder .

• So schalten Sie den Timer aus: Wählen Sie die Kochzone mit dem Symbol aus. Be rühren Sie . Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone er lischt. Zum Ausschalten können Sie auch und gleichzeitig berühren.

-

60 Gebrauchsanweisung

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und ausgeschaltet.

00 blinkt. Die Kochzone wird

• So stellen Sie den Signalton ab: Berühren Sie

CountUp Timer (Garzeitmesser)

Benutzen Sie die Funktion CountUp Timer, um festzustellen wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist.

• Auswahl der Kochzone (wenn mehr als 1 Kochzone eingeschaltet ist): Berühren Sie wiederholt, bis sich die Anzeige der gewünschten Kochzone einschaltet.

• So aktivieren Sie CountUp Timer: Berühren Sie des Timers, leuchtet. Wenn die An zeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit hochgezählt. Das Display schaltet um zwischen und der abgelaufenen Zeit (Minuten).

• So können Sie feststellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist: Wählen Sie die Kochzone mit dem Symbol aus. Die Kochzonenanzeige blinkt schneller. Das Dis play zeigt die Einschaltdauer der Kochzone an.

• So schalten Sie denCountUp Timer aus: Wählen Sie die Kochzone mit aus und be rühren Sie oder , um den Timer zu deaktivieren. Die Anzeige der Kochzone erlischt.

Kurzzeit-Wecker

Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind, können Sie den Timer als Kurzzeitwecker ver wenden. Berühren Sie . Berühren Sie das Symbol oder des Timers, um die Dauer einzustellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und 00 blinkt.

• So stellen Sie den Signalton ab: Berühren Sie

STOP+GO

Mit der Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe (

) geschaltet.

Ist aktiviert, lässt sich die Kochstufe nicht ändern.

Die Funktion unterbricht nicht die Timer-Funktion.

• Berühren Sie zur Aktivierung dieser Funktion . Das Symbol leuchtet.

• Berühren Sie zur Deaktivierung dieser Funktion . Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.

Tastensperre

Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie zwar das Bedienfeld verriegeln, jedoch nicht das Sensorfeld . So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.

Stellen Sie erst die Kochstufe ein.

Berühren Sie zur Aktivierung der Funktion. Das Symbol wird 4 Sekunden lang ange zeigt.

Die Uhr läuft weiter.

Berühren Sie zur Deaktivierung der Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird ein gestellt.

Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.

Kindersicherung

Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.

Praktische Tipps und Hinweise 61

Aktivieren der Kindersicherung:

• Schalten Sie das Gerät mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein .

• Berühren Sie 4 Sekunden lang. Das Symbol leuchtet.

• Schalten Sie das Gerät mit aus.

Deaktivieren der Kindersicherung

• Schalten Sie das Gerät mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein . Berühren Sie 4

Sekunden lang. Das Symbol leuchtet.

• Schalten Sie das Gerät mit aus.

Deaktivieren der Kindersicherung für einen einzelnen Kochvorgang

• Schalten Sie das Gerät mit ein. Das Symbol leuchtet.

• Berühren Sie 4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein.

Das Gerät kann jetzt benutzt werden.

• Nachdem das Gerät mit ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder aktiv.

OffSound Control (Aktivierung und Deaktivierung des Signaltons)

Deaktivieren des Signaltons

Schalten Sie das Gerät aus.

Berühren Sie 3 Sekunden lang. Die Anzeigen leuchten auf und erlöschen. Berühren Sie

3 Sekunden lang. leuchtet und der Signalton ist aktiviert. Berühren Sie , leuch tet auf, der Signalton ist deaktiviert.

Haben Sie den Signalton deaktiviert, ertönt er nur in folgenden Fällen:

• Bei der Berührung von

• Bei Ablauf des Kurzzeitweckers

• Bei Ablauf des Kurzzeitmessers

• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.

Aktivieren des Signaltons

Schalten Sie das Gerät aus.

Berühren Sie 3 Sekunden lang. Die Anzeigen leuchten auf und erlöschen. Berühren Sie

3 Sekunden lang. leuchtet , da der Signalton deaktiviert ist. Berühren Sie , leuchtet. Der Signalton ist aktiviert.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Benutzen Sie für die Induktionskochzonen nur geeignetes Kochgeschirr.

Kochgeschirr für Induktionskochzonen

Das Kochgeschirr wird bei Induktionskochzonen durch ein starkes Magnetfeld sehr schnell erhitzt.

Kochgeschirrmaterial

• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger Topfboden

(wenn vom Hersteller als geeignet markiert).

62 Praktische Tipps und Hinweise

• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan.

Kochgeschirr ist für ein Induktionskochfeld geeignet, wenn…

• ... eine geringe Wassermenge darin auf einer Kochzone, die auf die höchste Stufe ge schaltet ist, sehr schnell zu kochen beginnt.

• ... ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird.

Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und eben wie möglich sein.

Abmessungen des Kochgeschirrs : Induktionskochzonen passen sich bis zu einem gewissen

Grad automatisch an die Größe des Geschirrbodens an.

Betriebsgeräusche

Es gibt verschiedene Betriebsgeräusche.

• Prasseln: Das Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkon struktion).

• Pfeifen: Sie haben eine oder mehrere Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet und das

Kochgeschirr besteht aus unterschiedlichen Materialien (Sandwichkonstruktion).

• Summen: Sie haben Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet.

• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.

• Zischen, Surren: Das Gebläse läuft.

Die beschriebenen Geräusche sind normal und weisen nicht auf einen Defekt hin.

Energie sparendes Kochen

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten der Kochzone auf.

Öko Timer (Öko

-

Timer)

Um Energie zu sparen, schaltet sich die Kochzonenheizung vor dem Signal des Kurzzeitmes sers ab. Die Abschaltzeit hängt von der eingestellten Kochstufe und der Gardauer ab.

Anwendungsbeispiele zum Kochen

Die Angaben in der folgenden Tabelle sind Richtwerte.

Koch stufe

Verwendung: Dauer

1-3

1 Warmhalten von gegarten Speisen

Sauce Hollandaise; zerlassen: Butter,

Schokolade, Gelatine nach

Bedarf

5-25

Min.

1-3

3-5

Stocken: Luftiges Omelette, gebackene

Eier

Köcheln von Reis und Milchgerichten,

Erhitzen von Fertiggerichten

10-40

Min.

25-50

Min.

Tipps

Legen Sie einen Deckel auf das

Kochgeschirr.

Gelegentlich umrühren.

Mit Deckel garen.

Mindestens doppelte Menge Flüs sigkeit zum Reis geben, Milchge richte zwischendurch umrühren.

Reinigung und Pflege 63

Koch stufe

5-7

Verwendung: Dauer Tipps

7-9

7-9

Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch

Dampfgaren von Kartoffeln

Kochen größerer Speisemengen, Ein topfgerichte und Suppen

20-45

Min.

20-60

Min.

60-150

Min.

Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzuge ben.

Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartof feln verwenden.

Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.

9-12

12-13

14

Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel,

Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Brat würste, Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts

Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Len denstücke, Steaks

nach

Bedarf

5-15 Mi n

Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,

Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.

-

-

Die Power-Funktion ist ideal für das Erhitzen großer Flüssigkeitsmengen.

Informationen zu Acrylamiden

Wichtig!

Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von

Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

WARNUNG!

Scharfe Objekte und Scheuermittel können das Gerät beschädigen.

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreini ger gereinigt werden.

Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des

Geräts nicht.

So entfernen Sie Verschmutzungen:

1. – Sofort entfernen: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.

Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie ei nen speziellen Reinigungsschaber für Glas. Den Reinigungsschaber schräg zur Glas fläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.

– Entfernen, nachdem sich das Gerät ausreichend abgekühlt hat: Kalk- und Wasser ränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür ei nen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.

64 Was tun, wenn …

2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.

WAS TUN, WENN …

Problem

Das Gerät kann nicht einge schaltet oder benutzt werden.

Mögliche Ursache und Abhilfe

• Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von

10 Sekunden die Kochstufe ein.

• Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt. Be rühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld.

• Die Kindersicherung, die Tastensperre oder Stop+Go ist aktiv.

Siehe Abschnitt „Gebrauchsanweisung“.

• Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.

Wischen Sie das Bedienfeld ab.

Es wird ein akustisches Signal ausgegeben und das Gerät wird ausgeschaltet.

Wird das Gerät ausgeschaltet, ist ein Signalton zu hören.

Sie haben mindestens ein Sensorfeld bedeckt. Entfernen Sie den

Gegenstand von den Sensorfeldern.

Das Gerät wird ausgeschaltet.

Sie haben etwas auf gestellt. Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.

Die Restwärmeanzeige leuchtet nicht.

leuchtet auf.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Ankochautomatik startet nicht.

leuchtet auf.

• In der Kochzone ist noch Restwärme vorhanden. Lassen Sie die

Kochzone abkühlen.

• Die höchste Kochstufe ist eingestellt. Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.

Die Kochstufe schaltet zwi schen zwei Kochstufen um.

Es ertönt kein Signalton, wenn

Sie die Sensorfelder des Be dienfelds berühren.

-

Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet. Siehe den

Abschnitt „Power-Management“.

Die Sensorfelder werden heiß.

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die

Bedienelemente gestellt. Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigen falls auf die hinteren Kochzonen.

Der Signalton ist deaktiviert. Aktivieren Sie den Signalton (siehe

Einschalten des Signaltons).

Die Abschaltautomatik hat ausgelöst. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

• Es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone. Stellen

Sie Kochgeschirr auf die Kochzone.

• Ungeeignetes Kochgeschirr. Verwenden Sie geeignetes Koch geschirr.

• Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist für die Kochzone zu klein. Benutzen Sie eine kleinere Kochzone.

Umwelttipps 65

Problem Mögliche Ursache und Abhilfe

und eine Zahl leuchten auf.

Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.

Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Netz. Schalten Sie die

Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten

Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, be nachrichtigen Sie den Kundendienst.

leuchtet auf.

Es ist ein Fehler aufgetreten, weil ein Kochgeschirr leer gekocht ist oder ungeeignetes Kochgeschirr benutzt wurde. Der Überhit zungsschutz der eingeschalteten Kochzone hat ausgelöst. Die Ab schaltautomatik hat ausgelöst.

Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das heiße Kochgeschirr.

Schalten Sie nach ca. 30 Sekunden die Kochzone wieder ein. sollte erlöschen, die Restwärmeanzeige kann jedoch noch leuch ten. Lassen Sie das Kochgeschirr abkühlen und überprüfen Sie es anhand der Angaben im Abschnitt „Kochgeschirr für Induktions kochzonen“.

Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben kön nen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den Code aus drei Buchstaben für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendienst technikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Ga rantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

UMWELTTIPPS

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses

Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das

Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen

Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgese henen Behältern.

66

PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares de calidad característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado de prendas delicadas...

Visite la tienda web en www.aeg-electrolux.com/shop

ÍNDICE DE MATERIAS

Índice de materias 67

68 Información sobre seguridad

69 Instrucciones de instalación

72 Descripción del producto

73 Instrucciones de uso

77 Consejos útiles

79 Mantenimiento y limpieza

80 Qué hacer si…

81 Aspectos medioambientales

En este manual de usuario se utilizan los símbolos siguientes:

Datos importantes referentes a su seguridad personal e información sobre la manera de evitar que el aparato sufra daños.

Datos y recomendaciones generales

Información medioambiental

Salvo modificaciones

68 Información sobre seguridad

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, lea atentamente este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez. Guarde estas instrucciones jun to al aparato para que estén siempre a mano, incluso si se muda o lo vende. Es importante que los usuarios conozcan perfectamente el funcionamiento y las funciones de seguridad del aparato.

Seguridad de niños y personas vulnerables

ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no debe ser usado por niños, personas con capacidades físicas o mentales reducidas, ni tampoco por personas sin experiencia en el manejo del aparato, a menos que lo hagan bajo las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su seguridad.

• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia o de lesiones.

• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños durante y después del funcionamien to, hasta que éste se enfríe.

ADVERTENCIA

Active el bloqueo de seguridad para niños para que no puedan poner en marcha el aparato de forma accidental.

Seguridad durante el funcionamiento

• Retire todo el material de embalaje, adhesivos y láminas de protección del aparato antes del primer uso.

• Apague las zonas de cocción después de cada uso.

• ¡Riesgo de quemaduras! No coloque objetos metálicos, por ejemplo, cubiertos o tapas de recipientes, sobre las superficies en las que esté cocinando. Pueden alcanzar temperatu ras elevadas.

• Los usuarios que tengan marcapasos implantados deberán mantener una distancia míni ma de 30 cm entre la parte superior del cuerpo y las zonas de cocción encendidas.

ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio!

Las grasas y los aceites demasiado calientes pueden prenderse rápida mente.

Funcionamiento correcto

• No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

• No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.

• No deje ni guarde líquidos o materiales inflamables ni objetos que puedan fundirse fácil mente (por ejemplo, objetos hechos de plástico o aluminio) sobre el aparato ni cerca de

éste.

Instrucciones de instalación 69

• Tenga mucho cuidado cuando enchufe el aparato a las tomas de corriente. No permita que los cables eléctricos entren en contacto con el aparato ni con utensilios de cocina calientes. Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.

Cómo evitar daños en el aparato.

• Evite la caída de objetos o utensilios de cocina sobre la superficie de vidrio.

• Los recipientes de hierro fundido, aluminio fundido o con la base dañada pueden rayar el vidrio. No los arrastre sobre la superficie.

• No permita que el contenido de los recipientes hierva hasta que se agote el líquido a fin de evitar daños en éstos y en la vitrocerámica.

• No utilice las zonas de cocción si la sartén o cacerola que están en dicha zona están va cías.

• No coloque papel de aluminio sobre el aparato.

• Deje un espacio de ventilación de 5 mm entre la encimera y el frente de la unidad situa da bajo ella.

ADVERTENCIA

Si la superficie llegara a agrietarse, desenchufe el aparato de la corriente para evitar posibles descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de proceder a ejecutar la instalación , anote el número de serie (Ser. Nr.) que se indi ca en la placa de datos técnicos.

Dicha placa puede encontrarse en la caja inferior.

AEG

HK654250XB

58 GAD C8 AU 220-240 V 50-60-Hz

949 595 001 00

Induction 7,4 kW

7,4 kW

70 Instrucciones de instalación

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas instrucciones.

Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante el transporte. No enchufe el apa rato si está dañado. En caso necesario, póngase en contacto con el proveedor.

Este aparato sólo puede ser instalado, conectado o reparado por personal de servicio técni co homologado. Utilice sólo piezas de recambio originales.

Los aparatos que han de ir integrados en la cocina sólo deben utilizarse una vez encastrados en los muebles adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo apropiadas.

No cambie las especificaciones ni modifique este producto en modo alguno. Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

Siga rigurosamente las leyes, ordenanzas, directivas y normas (de seguridad, eliminación de residuos, instalaciones eléctricas, etc.) vigentes en el país donde vaya a utilizar el aparato.

Respete siempre las distancias mínimas entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.

La instalación deberá disponer de la protección adecuada contra descargas eléctricas; por ejemplo, sólo podrán instalarse cajones bajo el aparato si éste cuenta con suelo protector.

Proteja las superficies cortadas de la encimera con un material sellador antihumedad.

Emplee el sellador correcto para fijar el aparato a la encimera sin dejar huecos.

Proteja la parte inferior del aparato de la acción del vapor y la humedad procedente, por ejemplo, de un lavavajillas o un horno.

No instale el aparato junto a una puerta o debajo de una ventana. De lo contrario, al abrir las puertas o ventanas, éstas podrían desplazar los utensilios calientes de la zona de cocción del aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por corriente eléctrica. Siga atentamente las instrucciones para las cone xiones eléctricas.

• Las bornas de conexión eléctrica a la red tienen corriente.

• Desconecte de la tensión las bornas de conexión eléctrica a la red.

• Asegure la protección contra descargas eléctricas mediante una instalación correcta.

• Unas conexiones de enchufe flojas e inadecuadas pueden sobrecalentar el borne.

• Asegúrese de que las conexiones de los bornes las realiza un electricista homologado y en la forma correcta.

• Utilice una fijación de alivio de la tracción del cable.

• En el caso de que se produzca una conexión de una o dos fases, utilice el cable de ali mentación que corresponda del tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC (o superior).

• Sustituya el cable dañado por uno especial (tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC o superior). Pónga se en contacto con el centro de servicio técnico local.

El aparato debe ir provisto de un dispositivo que permita desconectarlo del suministro de red en todos los polos y que al abrirse tenga una separación mínima entre contactos de 3 mm.

Debe disponer de los dispositivos correctos para aislar: línea con protección contra los cor tocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.

Instrucciones de instalación 71

Montaje

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm min.

5 mm

Si utiliza una caja de protección (accesorio adicio nal) no son necesarios el espacio de ventilación frontal de 5 mm y el suelo protector directamente por debajo del aparato.

min.

50mm min.

500mm min.

50mm min.

5mm min.

38 mm min.

5 mm

72 Descripción del producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción general

1 2

180 mm

170 mm

265 mm

145 mm

210 mm

5 4

3

Disposición del panel de control

1 2

1 Zona de cocción por inducción a 1.800

W, con función Power a 2.800 W (diá metro mínimo de los recipientes = 145 mm).

2 Zona oval de cocción por inducción a

2.300 W, con función Power 3.200 W

(diámetro mínimo del recipiente = 145 mm).

3 Zona de cocción por inducción a 1.400

W, con función Power a 2.500 W (diá metro mínimo de los recipientes = 125 mm).

4 Panel de control

5 Zona de cocción por inducción a 2.300

W, con función Power a 3.700 W (diá metro mínimo de los recipientes = 180 mm).

3 4 5

4

5

6

1

2

3

10 9 8 7 6

Use los sensores para utilizar el aparato. Las pantallas, indicadores y sonidos le indican la función que se está utilizando.

sensor Función

Enciende y apaga el aparato.

Bloquea y desbloquea el panel de control.

indicadores del temporizador de las zonas de cocción indicador del temporizador

Muestra la zona de cocción para la que se ha ajus tado el tiempo.

Muestra el tiempo en minutos.

indicador del nivel de calor

Activa la función Power.

Muestra el nivel de calor elegido.

Instrucciones de uso 73

7

8

9

10

- barra de control sensor

/

Función

Ajuste del nivel de calor.

Aumenta o reduce el tiempo.

Selecciona la zona de cocción.

Activa y desactiva STOP+GO

Indicación de la temperatura en pantalla

Indicador Descripción

La zona de cocción está apagada.

La zona de cocción está en funcionamiento

+ número

/ /

La función está activada.

Se usa la función de calentamiento automático.

La función Power está activa.

Hay un fallo de funcionamiento.

OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos): seguir coci nando / mantener caliente / calor residual.

Las funciones de bloqueo / bloqueo de seguridad para niños están ac tivas.

El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción.

Se usa la función de desconexión automática.

OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos)

ADVERTENCIA

\ \ ¡Riesgo de quemaduras por calor residual!

OptiHeat Control muestra el nivel de calor residual. Las zonas de cocción por inducción ge neran el calor necesario para cocinar directamente en la base del recipiente, lo que hace que la superficie vitrocerámica se caliente por el calor residual del mismo.

INSTRUCCIONES DE USO

Activación y desactivación

Toque durante 1 segundo para encender o apagar el aparato.

Desconexión automática

La función desconecta automáticamente la placa siempre que:

• Todas las zonas de cocción están apagadas.

• No se ajusta un nivel de calor después de encender el aparato.

74 Instrucciones de uso

• Se ha vertido algo o se ha colocado algún objeto sobre el panel de control durante más de 10 segundos (un recipiente, un trapo, etc.). El aparato emite varias veces una señal acústica y la placa se apaga. Retire el objeto o limpie el panel de mandos;

• El aparato está demasiado caliente (por ejemplo, el contenido de un recipiente ha hervi do hasta agotarse el líquido). Espere a que la placa se enfríe antes de utilizarla de nuevo.

• No se utilizan los recipientes correctos. Se ilumina el símbolo y la zona de cocción se apaga automáticamente después de 2 minutos.

• No apague una zona de cocción ni cambie la temperatura. Al cabo de un cierto tiempo, se enciende el símbolo y se apaga la placa. Consulte la tabla.

Tiempos de desconexión automática

Ajuste de la temperatura

La zona de cocción se apaga después de

-

6 horas

-

5 horas

-

4 horas

-

1,5 horas

Nivel de calor

Toque el nivel de calor en la barra de control. Da do el caso, cambie hacia la izquierda o la derecha.

No suelte la barra hasta que tenga el nivel de ca lor correcto. La pantalla muestra el nivel de calor.

Calentamiento automático

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Puede ajustar el calor necesario de forma más rápida si activa la función Calentamiento au tomático. Esta función ajusta el nivel de calor más alto durante un tiempo (consulte el grá fico) y a continuación la reduce hasta el nivel adecuado.

Para iniciar la función de Calentamiento automático para una zona de cocción:

1. Toque ( aparece en la pantalla).

2. Toque inmediatamente el nivel de calor necesario. Transcurridos 3 segundos, aparece en la pantalla.

Para detener la función, cambie el nivel de calor.

Instrucciones de uso 75

Función Power

La función Power suministra potencia adicional a las zonas de cocción por inducción, y se activa durante 10 minutos como máximo. Transcurrido ese tiempo, la zona de cocción adopta automáticamente el nivel de calor más alto. Para activar la función, toque , tras lo que aparecerá . Para apagar, toque un nivel de temperatura - .

Función Power de la zona de cocción de circuito doble

La función Power del anillo interior se activa cuando el aparato detecta que el diámetro del recipiente es inferior al del anillo. La función Power del anillo exterior se activa cuando el aparato detecta que el diámetro del recipiente es superior al del anillo.

Gestión de energía

La gestión de energía divide la potencia entre las dos zonas de cocción que forman un par (consulte la figura). La función de potencia incrementa ésta al máximo para una de las zonas de cocción del par. Disminuye automáticamente la potencia en la segunda zona de cocción a un valor inferior. La pantalla para la zona reducida cambia entre dos niveles.

Temporizador

Temporizador

Utilice el temporizador para regular el tiempo que desee mantener encendida una zona de cocción sólo por esta vez.

Ajuste el temporizador después de seleccionar la zona de cocción.

Elija el nivel de calor antes o después de ajustar el temporizador.

• Para seleccionar la zona de cocción: toque repetidamente hasta que se encienda el indicador de la zona pertinente.

• Para activar el temporizador: toque la parte del temporizador para programar el tiempo ( 00 - 99 minutos). La cuenta atrás comenzará en cuanto el indicador de la zo na de cocción parpadee más lentamente.

-

• Para comprobar el tiempo restante: seleccione la zona de cocción con el sensor . El indicador de la zona de cocción comienza a parpadear rápidamente. La pantalla muestra el tiempo que queda.

• Si desea cambiar el temporizador: ajuste la zona de cocción con , toque o .

• Para desactivar el temporizador: seleccione la zona de cocción con el sensor . Toque

. El tiempo restante se sigue descontando hasta llegar a 00 . El indicador de la zona de cocción se apaga. Para desactivar, también puede tocar y a la vez.

Al finalizar la cuenta atrás, suena la señal acústica y apaga.

00 parpadea. La zona de cocción se

• Para detener la señal acústica: toque

76 Instrucciones de uso

CountUp Timer (temporizador de cronometraje)

Utilice CountUp Timer para supervisar el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción.

• Si desea seleccionar la zona de cocción (cuando funciona más de una): toque repe tidamente hasta que se encienda el indicador de la zona pertinente.

• Para activar CountUp Timer: pulse del temporizador, se enciende. La cuenta de cronómetro comienza cuando el indicador de la zona de cocción parpadea más lenta mente. La pantalla alterna entre y el tiempo transcurrido (minutos).

• Para ver el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción: seleccione la zona de cocción con el sensor . El indicador de la zona de cocción comienza a parpadear rápi damente. La pantalla muestra el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción.

• Para desactivar el temporizador CountUp Timer: seleccione la zona de cocción con y pulse o para desactivar el temporizador. El indicador de la zona de cocción se apaga.

Minutero

Puede utilizar el temporizador como Minutero mientras no funcionen las zonas de cocción.

Toque . Toque o del temporizador para ajustar el tiempo. Al finalizar el tiempo, suena la señal acústica y 00 parpadea.

• Para detener la señal acústica: toque

STOP+GO

La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de calor más bajo ( ).

Cuando está en funcionamiento, no se puede cambiar el ajuste de temperatura.

La función no detiene la función del temporizador.

• Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo .

• Para desactivar esta función, toque . Se activará la temperatura que se haya seleccio nado anteriormente.

Bloqueo

Con las zonas de cocción en funcionamiento, se puede bloquear el panel de control, pero no

. Evita el cambio accidental del nivel de calor.

Ajuste primero la temperatura.

Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo durante 4 segundos.

El temporizador se mantiene activo.

Para detener esta función, toque . Se activará la temperatura que se haya seleccionado anteriormente.

La función también se desactiva cuando se apaga el aparato.

Dispositivo de seguridad para niños

Esta función impide el uso accidental del aparato.

Para activar el dispositivo de seguridad para niños

• Encienda el aparato con .

No ajuste los niveles de calor .

• Toque durante 4 segundos. Se encenderá el símbolo .

• Apague el aparato con .

Consejos útiles 77

Para desactivar el dispositivo de seguridad para niños

• Encienda el aparato con .

No ajuste los niveles de calor . Toque durante 4 segun dos. Se encenderá el símbolo .

• Apague el aparato con .

Para anular el dispositivo de seguridad para niños una sola vez

• Encienda el aparato con . Se encenderá el símbolo .

• Toque durante 4 segundos. Ajuste la temperatura antes de que transcurran 10 segundos.

Ya puede utilizar el aparato.

• El dispositivo de seguridad para niños se activará de nuevo en cuanto apague la placa con .

OffSound Control (Activación y desactivación de los sonidos)

Desactivación de los sonidos

Apague el aparato.

Toque durante 3 segundos. Los indicadores se encienden y se apagan. Toque durante

3 segundos. se enciende; el sonido está activado. Toque ; se enciende y la señal acústica se desactiva.

Cuando está activa esta función, sólo se oye el sonido cuando:

• se toca

• el minutero se apaga

• el temporizador se apaga

• se coloca algo en el panel de mandos.

Activación de los sonidos

Apague el aparato.

Toque durante 3 segundos. Los indicadores se encienden y se apagan. Toque durante

3 segundos. se enciende porque el sonido está desactivado. Toque , se enciende. El sonido está activado.

CONSEJOS ÚTILES

Utilice las zonas de cocción con los utensilios de cocina adecuados.

Utensilios de cocina para las zonas de cocción por inducción

En las zonas de cocción por inducción, la presencia de un fuerte campo magnético calienta los utensilios de cocina muy rápidamente.

Material de los utensilios de cocina

• correcto: hierro fundido, acero, acero esmaltado y acero inoxidable con bases formadas por varias capas (indicados por el fabricante como aptos para inducción).

• incorrecto: aluminio, cobre, latón, cristal, cerámica, porcelana.

78 Consejos útiles

El utensilio de cocina es indicado para cocinar por inducción si...

• ... puede calentar en poco tiempo una cantidad pequeña de agua con el nivel de calor máximo.

• ... el imán se adhiere a la base del recipiente.

Utilice utensilios de cocina con la base tan gruesa y plana como sea posible.

Medidas de los utensilios de cocina : las zonas de cocción por inducción se adaptan auto máticamente al tamaño de la base de los utensilios de cocina, pero hasta un cierto límite.

Ruidos durante la utilización

Es posible que escuche los ruidos siguientes:

• crujido: el utensilio de cocina está fabricado con distintos tipos de materiales (construc ción por capas).

• silbido: utiliza una o varias zonas de cocción a temperaturas muy altas y con utensilios de cocina cuya base está hecha de distintos materiales (construcción por capas).

• zumbido: el nivel de calor utilizado es alto.

• chasquido: cambios en el suministro eléctrico.

• siseo, zumbido: el ventilador está en funcionamiento.

Los ruidos descritos son normales y no indican fallo alguno del aparato.

Ahorro energético

• En la medida de lo posible, cocine siempre con los utensilios de cocina tapados.

• Coloque el utensilio de cocina sobre una zona de cocción antes de encenderla.

Öko Timer (temporizador ecológico)

Con el fin de ahorrar energía, la resistencia de la zona de cocción se apaga automáticamen te antes de que suene la señal del temporizador. La diferencia en el tiempo de utilización depende del nivel de calor y de la duración de la cocción.

Ejemplos de aplicaciones de cocción

Los datos de la tabla se indican sólo a título orientativo.

Ajuste de la tempe ratura

Utilícelo para: Tiempo

1-3

1-3

1 Mantener calientes los alimentos

Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina

Cuajar: tortilla, huevos revueltos como estime necesa rio

5 - 25 min.

10 - 40 min.

Sugerencias

Tapar los recipientes.

Remover de vez en cuando.

Cocinar con tapa.

Mantenimiento y limpieza 79

Ajuste de la tempe ratura

3-5

Utilícelo para: Tiempo Sugerencias

Arroces y platos a base de leche, calen tar comidas preparadas

25 - 50 min.

Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos lácteos de ben removerse en algún momento entremedias.

Añadir varias cucharadas de líquido.

5-7

7-9

Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes

Cocinar patatas al vapor

20 - 45 min.

20 - 60 min.

Utilice como máximo ¼ l de agua para 750 g de patatas.

7-9

9-12

Grandes cantidades de alimentos, esto fados y sopas

Freír ligeramente: escalopes, ternera

“cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas, rosquillas

60 - 150 min.

como estime necesa rio

Hasta 3 litros de líquido además de los ingredientes.

Dar la vuelta a media cocción.

12-13 Freír a temperatura fuerte, bolas de pa tata, filetes de lomo, filetes

14

5 - 15 min.

Dar la vuelta a media cocción.

Hervir grandes cantidades de agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.

La función Power es las más adecuada para calentar grandes cantidades de líquido.

Información sobre acrilamidas

Importante Según los nuevos descubrimientos científicos, el tostado intensivo de los alimentos, especialmente de los productos que contienen almidón, puede ser un riesgo para la salud. Por esta razón, se recomienda cocinar a bajas temperaturas y no tostar excesivamente los alimentos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.

ADVERTENCIA

Los objetos afilados y los productos de limpieza abrasivos pueden dañar el aparato.

Por razones de seguridad, no limpie el aparato con limpiadores de chorro de vapor ni de alta presión.

Los arañazos o las marcas oscuras de la superficie vitrocerámica no afectan al funciona miento normal del aparato.

Para eliminar la suciedad:

1. – Quite inmediatamente: restos fundidos de plástico, papel aluminio y alimentos que contengan azúcar. De lo contrario la suciedad dañará el aparato. Utilice un rascador

80 Qué hacer si… especial para el cristal. Coloque el rascador sobre la superficie formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.

– Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, man chas de grasa y decoloraciones metálicas. Utilice un limpiador especial para vitroce rámicas o acero inoxidable.

2. Limpie el aparato con un paño suave humedecido con agua y detergente.

3. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio .

QUÉ HACER SI…

El aparato no se enciende o no funciona.

Problema Causa probable y solución

• Vuelva a encender el aparato y ajuste la temperatura en el pla zo de 10 segundos.

• Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo. Pulse sólo un sensor.

• Están activados el bloqueo de seguridad para niños o Stop+Go.

Consulte el capítulo Instrucciones de uso.

• Hay agua o salpicaduras de grasa en el panel de control. Lim pie el panel de control.

Hay uno o más sensores cubiertos. Quite el objeto que cubre los sensores.

El aparato emite una señal acústica y luego se desconecta.

El aparato emite una señal acústica estando apagado.

El aparato se para.

El indicador de calor residual no se enciende.

La función de calentamiento automático no se activa.

El valor de la temperatura varía entre dos ajustes.

Los sensores se calientan.

No hay señal alguna al pulsar los sensores del panel.

Se enciende el símbolo

Ha colocado algo sobre . Retire el objeto del sensor.

La zona de cocción no está caliente al no haber estado encendida el tiempo suficiente. Si la zona de cocción debería estar caliente, consulte al centro de servicio.

• Todavía hay calor residual en la zona de cocción. Deje que la zona de cocción se enfríe lo suficiente.

• Se ha ajustado el nivel de calor más alto. El nivel de tempera tura máximo tiene la misma potencia que la función de calen tamiento automático.

El regulador de la gestión de energía está activo. Consulte la sec ción Gestión de energía.

El recipiente es demasiado grande o está colocado demasiado cerca de los mandos. Coloque los recipientes de gran tamaño en las zonas de cocción traseras si fuera necesario.

Las señales están desactivadas. Active las señales (consulte Con trol OffSound).

La función de desconexión automática está activada. Apague el aparato y vuelva a encenderlo.

Aspectos medioambientales 81

Problema

Se enciende el símbolo

Se enciende el símbolo se guido de un número.

Se enciende el símbolo

Causa probable y solución

• No hay ningún utensilio de cocina en la zona de cocción. Pon ga un utensilio de cocina sobre la zona de cocción.

• El utensilio de cocina no es correcto. Utilice el utensilio de co cina adecuado.

• El diámetro de la base del utensilio de cocina es demasiado pe queño para la zona de cocción. Traslade el utensilio de cocina a una zona de cocción más pequeña.

Se ha producido un fallo de funcionamiento.

Desenchufe el aparato del suministro eléctrico durante unos mi nutos. Desconecte el fusible del sistema eléctrico. Vuelva a conec tarlo. Si vuelve a aparecer el símbolo , póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.

Se ha producido un fallo de funcionamiento, bien porque el con tenido de un utensilio de cocina ha hervido hasta agotar el líqui do, o bien porque el utensilio de cocina no es el adecuado. Se ac tiva la protección contra un calentamiento excesivo en la zona de cocción. La función de desconexión automática está activada.

Apague el aparato. Retire el utensilio de cocina caliente. Tras aproximadamente 30 segundos, encienda de nuevo la zona de cocción. debe desaparecer de la pantalla, aunque puede se guir figurando el indicador de la temperatura. Deje enfriar el utensilio de cocina y compruebe que es de un material adecuado para placas de cocción por inducción, verificándolo en la sección

Utensilios de cocina.

Si después de aplicar las soluciones anteriores no ha conseguido resolver el problema, pón gase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. Facilite la infor mación de la placa de datos técnicos, el código de tres dígitos de la placa vitrocerámica (se encuentra en la esquina de la superficie vitrocerámica) y el mensaje de error que aparezca.

Asegúrese de que maneja el aparato adecuadamente. De lo contrario, el personal técnico de servicio del cliente o del distribuidor facturará la reparación efectuada, incluso en el caso de que el aparato se encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones sobre servicio técnico y condiciones de garantía se encuentran en el folleto de garantía que se suministra con el aparato.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

82

Material de embalaje

Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican por la marca: >PE<,>PS<, etc. Deshágase de los materiales de embalaje si guiendo la normativa sobre residuos urbanos vigente en su localidad.

83

www.aeg-electrolux.com/shop 892933778-B-462010

advertisement

Related manuals

advertisement