Electrolux EKD60757X User manual

Electrolux EKD60757X User manual

bruksanvisning bruksanvisning

Komfyr

Spis

EKD60757

2

electrolux

Electrolux. Thinking of you.

Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com

INNHOLD

Før første gangs bruk

Koketopp - Daglig bruk

Koketopp - Nyttige tips og råd

Koketopp - Stell og rengjøring

Stekeovn - Betjeningspanel

Stekeovn - Daglig bruk

5

6

9

11

11

12

Stekeovn - Klokkefunksjoner

Stekeovn - Tilleggsfunksjoner

Stekeovn - Bruke tilbehøret

Stekeovn - Nyttige tips og råd

Stekeovn - Stell og rengjøring

Hva må gjøres, hvis...

Med forbehold om endringer

13

14

14

16

25

28

SIKKERHETSINFORMASJON

Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:

• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet

• For å ta vare på miljøet

• For å kunne bruke produktet riktig.

Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller flytter det.

Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

• Dette produktet kan brukes av barn fra

åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet.

• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller fysisk skade.

• Hold barn og dyr borte fra produktet når døren er åpen, eller produktet er i bruk.

Det er fare for fysisk skade eller permanent uførhet.

• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den.

Det forhindrer at barn eller dyr bruker produktet ved et uhell.

Generelt om sikkerhet

• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.

• Slå av produktet etter hver bruk.

Montering

• Forutsetningene for justering av dette produktet er angitt på typeskiltet

• Bare en godkjent tekniker kan montere og koble produktet. Kontakt et autorisert serviceverksted. Dette for å hindre skade på produkt og person.

• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til produktet hvis det er skadet. Kontakt leverandøren ved behov.

• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk.

Du må ikke fjerne typeskiltet. Det kan oppheve garantien.

• Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet

(sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller gass osv.).

• Vær forsiktig når du flytter produktet.

Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.

• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres.

• Overhold minimumsavstanden til andre produkter og enheter.

• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet.

electrolux

3

Strømtilkopling

• Bare en godkjent elektriker kan utføre elektriske arbeider på produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.

• Maskinen må være jordet.

• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen i huset.

• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.

• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Støtbeskyttelsesdelene må være festet på en slik måte at de ikke kan frakobles uten verktøy.

• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.

• Når du kopler elektriske produkter til nettstrømmen, må du ikke la ledninger berøre eller komme i nærheten av den varme døren.

• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig.

• Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak produktet.

• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er tilgjengelig etter montering.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).

• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.

Bruk

• Produktet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger. Ikke bruk produktet til kommersielt eller industrielt formål.

Dette for å hindre fysisk skade på personer eller hindre skade på eiendom.

• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.

• Vær forsiktig når du åpner døren mens produktet er i drift. Varm damp kan strømme ut. Fare for brannskader.

• Ikke bruk dette produktet hvis det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet med våte hender.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

• Kokeflaten blir varm under bruk. Fare for brannskader. Ikke legg metallgjenstander som bestikk eller grytelokk på overflaten, da de kan bli varme.

• Innsiden av produktet blir varm under bruk. Fare for brannskader. Bruk hansker eller grytekluter når du skal sette inn eller ta ut tilbehør eller gryter.

• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene. Barn må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Det er fare for brann.

• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i nærheten av produktet når du åpner døren.

• Ikke la brannfarlige gjenstander som er fuktet med brannfarlige stoffer og/eller lettantennelige gjenstander (av plast eller aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det er fare for eksplosjon eller brann.

• Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk.

• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar

• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade grytene og koketoppen.

• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli skadet.

• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet.

Varmen kan skade produktet.

• Vær forsiktig når du tar ut eller setter inn tilbehør for å unngå skade på emaljen.

• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.

• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen.

• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:

4

electrolux

– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med aluminiumsfolie;

– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;

– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.

• Ikke belast døren når den er åpen.

• Ikke legg brennbart materiale i skuffen under stekeovnen. Bare varmebestandig tilbehør skal oppbevares der.

• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.

• Ikke legg noe på koketoppen som kan komme til å smelte.

• Hvis det er sprekker i overflaten, må du koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.

• Ikke plasser materialer som leder varme

(f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor varmereflektering kan skade kokeflaten.

• Hvis du har operert inn en pacemaker, må du holde overkroppen din minst

30 cm unna induksjonskokesonene når de brukes.

Stell og rengjøring

• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.

• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett eller andre matrester får anledning til å samle seg opp, kan det føre til brann.

• Regelmessig rengjøring forhindrer at overflatematerialet forringes

• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet med vann og såpe. Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake korrosjon.

• Du må ikke rengjøre produktet med damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe gjenstander, skurende rengjøringsmidler, skuresvamper eller flekkfjernere.

• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray noe på varmeelementene og termostatsensoren.

• Ikke rengjør glassdøren med slipende rengjøringsmidler eller metallskrape. Den varmebestandige overflaten på det indre glasset kan sprekke og knuse.

• Når dørglasspanelene skades kan de bli svake og de kan sprekke. De må skiftes ut. Kontakt servicesenteret.

• Vær forsiktig når du demonterer døren.

Døren er tung.

• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.

• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på husholdningsapparater.

• Koble produktet fra strømforsyningen før du skifter pære i ovnslampen. Fare for elektrisk støt. Avkjøl produktet. Fare for brannskader.

• Du må ikke rengjøre katalyseemalje.

Servicesenter

• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på produktet til en godkjent tekniker.

Kontakt et godkjent servicesenter.

• Bruk kun originale reservedeler.

Kassering av maskinen

• For å hindre fysiske skader:

– Trekk støpselet ut av stikkontakten.

– Kutt av strømkabelen og kast den.

– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det er fare for kvelning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Generell oversikt

1

8

7

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

1 Komfyrtopp

2 Grill

3 Ovnslampe

4 Kontakt til steketermometer

5 Vifte og varmeelement

6 Undervarme

7 Brettstiger

8 Brettposisjoner electrolux

5

Oversikt over platetoppen

1 2 3

4

7 6 5

Tilbehør

Ovnsrist

For kokeredskaper, kakeformer, steker.

Stekebrett med slippbelegg

For kaker og småkaker.

Langpanne med slippbelegg

For baking og steking eller for å samle fett.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Advarsel

Se kapitlet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Første gangs rengjøring

• Fjern all emballasje fra apparatet.

• Rengjør produktet før første gangs bruk.

1 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W

2 Damputløp

3 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W

4 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W

5 Ovnens betjeningspanel

6 Komfyrtoppens betjeningspanel

7 Induksjonskokesone 2300 W, med effektfunksjonen 3200 W

Steketermometer

For å måle kjernetemperaturen i kjøttet.

Uttakbare teleskopskinner

Til å sette brett og rister på.

Oppbevaringsskuff

Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen.

Obs

Ikke bruk skurende midler! Dette kan skade overflaten. Se etter i kapitlet

"Stell og rengjøring".

6

electrolux

Stille inn klokkeslett

Ovnen kan bare brukes etter at klokken er stilt inn.

Når ovnen koples til strømforsyningen, eller ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet automatisk.

Bruk - eller -knappen for å stille inn tiden.

Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen og displayet viser det innstilte klokkeslettet.

Du kan bare endre tiden hvis:

• Betjeningslåsen ikke er på

• ingen av klokkefunksjonene Varighet

eller Avslutning er stilt inn

• ingen ovnsfunksjon er innstilt.

Forvarming

1. Velg funksjon

og maksimumstemperatur.

2. La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.

3. Velg funksjon

og maksimumstemperatur.

4. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.

5. Velg funksjon

og maksimumstemperatur.

6. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.

Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du forvarmer ovnen for første gang, kan den avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

KOKETOPP - DAGLIG BRUK

Advarsel

Se kapitlet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Oversikt over betjeningspanelet

1 2 3 4

Barnesikring

Barnesikringen er aktivert som standard.

Åpne og lukke døren

Flytt låseknappen (A) til høyre for å åpne døren.

Lukk døren uten å skyve på spaken.

5 6

B

A

Deaktivere barnesikringen

1. Flytt og hold låseknappen (A) til høyre.

2. Trykk og hold knappen (B).

3. Slipp låseknappen (A).

4. Slipp knappen (B).

Aktivere barnesikringen

1. Flytt og hold låseknappen (A) til høyre.

2. Trykk og hold knappen (B).

3. Slipp knappen (B).

4. Slipp låseknappen (A).

10 9 8 7

electrolux

7

Bruk sensorfeltene for å betjene koketoppen. Indikatorer, displayer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er aktive.

sensorfelt funksjon

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2

/ tidsurindikatorer for kokesonene tidsurdisplay effekttrinndisplay

/ slår koketoppen på og av låser/frigjør betjeningspanelet

øker eller reduserer effekttrinnet viser hvilken sone tiden er innstilt for viser tiden i minutter viser effekttrinnet aktiverer hurtigfunksjonen velger kokesone

øker eller reduserer tiden aktiverer og deaktiverer STOP+GO-funksjonen

Effektdisplay

Display

-

Beskrivelse

Kokesonen er slått av

Kokesonen er slått på

Koketoppen er innstilt på varmholding/STOP+GO-funksjonen er aktivert

Automax-funksjonen er aktivert

Induksjonskokesonen registrerer ikke kokeredskapet

Det er en feilfunksjon

En kokesone er fremdeles varm (restvarme)

Lås/barnesikring er aktivert

Booster-funksjonen er aktiv

Den automatiske utkoplingsfunksjonen er aktivert

På og Av

Berør i 2 sekunder for å aktivere apparatet. Berør i 1 sekund for å deaktivere apparatet.

Effekttrinn

Berør for å øke effekttrinn. Berør for å redusere effekttrinn. Displayet viser effekttrinnet. Berør og samtidig for å slå av kokesonen.

8

electrolux

Automaks Effektstyring

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Det tar kortere tid å nå ønsket temperatur hvis du aktiverer Automaks-funksjonen.

Denne funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en bestemt tid (se illustrasjonen), og senker deretter effekttrinnet til den valgte innstillingen.

Slik aktiverer du Automaks-funksjonen for en kokesone:

1. Berør

. tennes i displayet.

2. Berør straks . tennes i displayet.

3. Berør straks gjentatte ganger til du når det ønskede effekttrinnet. Etter tre sekunder tennes i displayet.

Du deaktiverer funksjonen ved å berøre .

Slå hurtigfunksjonen på og av

Hurtigfunksjonen gir ekstra effekt til induksjonskokesonene Hurtigfunksjonen er aktivert i maksimum 10 minutter Deretter vil induksjonskokesonen automatisk gå tilbake til koketrinnet For å aktivere den, berør og vises. For å slå av, berør eller .

Effektstyringen deler effekten parvis mellom to kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen

øker effekten opp til maksimumsnivået for et kokesonepar, og reduserer automatisk effektnivået for den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter.

Bruke tidsuret

Bruk tidsuret til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være på.

Still inn tidsuret når kokesonen er valgt.

Du kan justere effekttrinnet før og etter du stiller inn tidsuret.

Velge kokesone:

berør gjentatte ganger, til indikatoren for ønsket kokesone lyser.

Starte eller endre innstillingen på tidsuret:

berør eller på tidsuret for

å stille inn tiden (

00

-

99

minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.

Deaktivere tidsuret:

velg kokesone med og berør for å slå av tidsuret.

Gjenværende tid teller ned til

00

. Indikatoren for kokesonen slukkes.

Vise resterende tid:

velg kokesone med

. Indikatoren for kokesonen blinker raskere. Displayet viser gjenværende tid.

Når tiden er ute, høres lydsignalet og

00 blinker. Kokesonen slås av.

Deaktivere lydsignalet:

berør

Du kan bruke tidsuret som et

tidsur med nedtelling

uten at kokesonene er aktive.

Berør . Berør eller for å stille inn tiden. Når tiden er ute, høres lydsignalet og

00

blinker.

electrolux

9

Aktivere STOP+GO

Med -funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på varmholdning.

Berør for å aktivere

denne funksjonen. Symbolet vises.

Berør for å deaktivere

denne funksjonen. Effekttrinnet som er innstilt vises.

deaktiverer ikke tidsur-funksjonen.

låser betjeningslinjene.

Låse / frigjøre betjeningspanelet

Du kan låse betjeningspanelet, men ikke

. Dette hindrer utilsiktet endring av effekttrinn under tilberedningen.

Angi først effekttrinn.

Berør symbolet . Symbolet vises i 4 sekunder.

Tidsuret er fremdeles aktivt.

Berør symbolet sjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.

Når du slår av produktett, slår du samtidig av denne funksjonen.

Når du slår på komfyren, vises SAFE i ovnsdisplayet.

for å slå av denne funk-

Låse/låse opp-funksjonen låser eller låser opp ovnens grensesnitt samtidig.

• Deaktiver koketoppen med

.

Deaktivere barnesikringen

• Aktiver koketoppen med

.

Ikke still inn effekttrinnet

. Berør i 4 sekunder.

Lydsignal høres. Symbolet vises på koketoppen og symbolet

"SAFE"

slukker på ovnens display.

• Deaktiver koketoppen med

.

Barnesikringsfunksjonen låser ovnen og kokketoppen samtidig.

Restvarmeindikator

Restvarmeindikatorene tennes når en kokesone er varm.

Barnesikring

Denne funksjonen forhindrer at koketoppen og ovnen blir slått på i vanvare.

Aktivere barnesikringen

• Aktiver koketoppen med .

Ikke still inn effekttrinnet

.

• Berør i 4 sekunder. Lydsignal høres.

Symbolet vises på koketoppen og symbolet

"SAFE"

på ovnens display.

Tider for automatisk utkopling

Effekttrinn

Deaktiveres etter

-

6 timer

-

5 timer

Advarsel

Forbrenningsfare pga.

restvarme!

Automatisk Utkopling

Denne funksjonen deaktiverer koketoppen automatisk og hvis:

• alle kokesonene er av .

• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du har slått koketoppen på.

• du dekker et sensorfelt med en gjenstand

(en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 sekunder. Lydsignalet høres til du fjerner gjenstanden.

• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle tørrkokes). Før koketoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.

• du bruker feil kokeredskap. tennes i displayet og etter 2 minutter deaktiveres kokesonen automatisk.

• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises og koketoppen deaktiveres. Se tabellen.

4 timer

-

1,5 timer

KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Kokeredskaper for induksjonskokesoner

Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokereskapet nesten momentant.

10

electrolux

Kokekarets materiale

riktig:

støpt jern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med dette av fabrikanten).

feil:

aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …

• ... litt vann koker veldig raskt på en sone

9 med høyeste effekttrinn

• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.

Kokeredskapets bunn

må være så tykk og jevn som mulig.

Lyder under drift

Hvis du kan høre

• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).

• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er laget av forskjellige materialer

(Sandwichkonstruksjon).

Effekttrinn

Brukes til:

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

1

• summelyder: du bruker høye effekttrinn.

• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.

• brumming, during: viften er aktiv.

Lydene er normale og henviser ikke til feil.

Viktig

Sett kokekaret på krysset på platetoppen. Dekk krysset helt. Den magnetiske delen av bunnen på kokekaret må være minst 150 mm.

Induksjonskokesonene tilpasser seg størrelsen på kokekarets bunn automatisk.

Du kan bruke store kokekar på to kokesoner samtidig.

Energisparing

• Legg om mulig alltid et lokk på koke-

Eksempler på tilberedningsmåter

Opplysningene i tabellen er kun veiledende.

Tid

redskapet.

• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.

Tips

Holde tilberedt mat varm etter behov

Tildekkes

Hollandaise-saus, smelt: smør, sjokolade og gelatin

Stivne: Eggeomelett, eggestand

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Rør av og til

Tilberedes med lokk

Småkoking av ris og melkeretter, oppvarming av ferdigretter

Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av og til

Tilsett noen få spiseskjeer væske Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt

Dampkoking av poteter

Koking av større mengder, gryteretter og supper

Varsom steking: schnitzel, cordon bleu av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer

20-45 min

20-60 min

60-150 min etter behov

Bruk maks ¼ l vann til 750 g poteter

Opptil 3 liter væske pluss ingredienser

Snus etter halve steketiden

Steking, potetlapper, lendestykker, steker

5-15 min

Snus etter halve steketiden

Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrsteke pommes frites

Powerfunksjonen egner seg for oppvarming av mye vann.

electrolux

11

KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING

Advarsel

Se kapitlet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Rengjør apparatet etter hver bruk.

Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.

2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.

3. Til slutt

gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.

Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.

Fjerne smusset:

1. –

Fjern straks:

smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.

Etter at toppen er avkjølt fjernes:

kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger.

Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.

STEKEOVN - BETJENINGSPANEL

Betjeningspanel

1

Nummer

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6

Knapp

Funksjon Beskrivelse

Display

På/Av

Viser gjeldende innstillinger for ovnen.

Slår ovnen av eller på.

Ned, opp Velger ovnsfunksjon eller -program.

Steketermometer Velger Steketermometer-funksjonen.

Valg/Klokkefunksjoner

For å bytte mellom ovnsfunksjonene og klokkefunksjonene

Innstillingsknapper Stiller inn verdier for temperatur og tid.

12

electrolux

Indikatorer i displayet

1 2 3 4 5 6 7 8

Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Navn

Ovnsfunksjonsindikator

Lampe-/tine-indikator

Effekttrinn-indikator

Temperatur-/klokkeindikator

Indikator for steketermometeret

Hold varm-indikator

Beskrivelse

Viser ovnsfunksjonen.

Viser at Lampe-/Tine-funksjonen er aktiv.

Viser effekttrinnet.

Viser temperaturen og tiden i minutter.

Viser at steketermometeret sitter i kontakten.

Viser at Hold varm-funksjonen er aktiv.

Tilberedningstid/Sluttid/

Bruksperiode

Viser tidsinnstillingen for klokkefunksjonene.

Klokkefunksjonsindikator Stiller inn klokkefunksjonen og stoppeklokken.

STEKEOVN - DAGLIG BRUK

Advarsel

Se kapitlet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Slå apparatet på og av

Trykk på På/Av-knappen for å slå ovnen på og av.

Ovnsfunksjoner

Ovnsfunksjon

Varmluft

Over- og undervarme

Bruksområder

For å steke i maksimalt to høyder samtidig. Velg

20-40°C lavere ovnstemperatur enn når du bruker vanlig over-/undervarme.

For å bake eller steke i én høyde i ovnen.

Pizza-innstilling For å steke eller bake i én høyde, slik at du oppnår sterkere bruning og sprø bunn. Velg 20-40 °C lavere ovnstemperatur enn når du bruker vanlig over-/undervarme.

Lavtemperatursteking For å tilberede svært mager og mør mat.

Varmluftsgrill For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. For å brune.

electrolux

13

Ovnsfunksjon

Max. Grill

Varmholding

Bruksområder

For grilling av flate matvarer i større mengder. For å riste brød.

For å holde mat varm.

Tørking For tørking av f.eks sopp.

Tine For å tine frossen mat.

Lett

Velge ovnsfunksjon

Bruk for å velge ovnsfunksjonen.

Displayet viser anbefalt temperatur.

Hvis du ikke forandrer denne temperaturen innen ca. 5 sekunder, begynner ovnen oppvarmingen.

Når ovnen når den angitte temperaturen, gir den fra seg et lydsignal.

Du kan endre ovnsfunksjon mens ovnen er i bruk.

Kople ut ovnsfunksjon

Trykk på funksjonsknappene eller flere ganger til ingen ovnsfunksjon vises i displayet.

For innvendig belysning av ovnen.

Endre stekeovnstemperaturen

Bruk eller for å velge temperatur.

Oppvarming-indikator

Hvis du aktiverer en ovnsfunksjon, tennes strekene i displayet, en etter en. Strekene viser at ovnstemperaturen øker.

Restvarmeindikator

Når du slår av ovnen, viser strekene i displayet restvarmen.

STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER

SYMBOL FUNKSJON

Stoppeklokke

Varighet

Slutt

BESKRIVELSE

For å stille inn en nedtelling (maks. 99 minutter). Denne funksjonen har ingen innvirkning på apparatet.

For å stille inn hvor lenge apparatet skal være på.

For å stille inn utkoplingstid for en ovnsfunksjon.

Du kan bruke Varighet og Slutt samtidig hvis apparatet skal koples inn og ut automatisk.

For å stille inn, endre eller kontrollere klokkeslettet.

Klokkeslett

• Hvis du stiller inn en klokkefunksjon, blinker symbolet i ca. 5 sekunder. Innenfor disse 5 sekundene, berør eller for å stille inn tiden.

• Når du har stilt inn tiden, fortsetter symbolet å blinke i ca. 5 sekunder. Etter disse 5 sekundene tennes symbolet. Den innstilte tiden begynner å telle ned.

Stille inn klokkefunksjonene

1. Slå på komfyren.

2. Bruk sjon.

eller for å velge ovnsfunk-

3. Bruk eller for å velge temperatur.

4. Trykk på valgknappen

gjentatte ganger, helt til klokkefunksjon-symbolet blinker.

5. Bruk eller for å angi tiden.

14

electrolux

6. Når den angitte tiden har gått, gir komfyren fra seg et lydsignal. "00.00" og det tilknyttede funksjonssymbolet blinker i displayet. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av lydsignalet.

Du kan bruke Steketid og Sluttid samtidig. Når du bruker disse to funksjonene sammen:

• følg fremgangsmåten over for Steketid og Sluttid .

• Steketid bestemmer hvor lenge komfyren skal være i drift.

• Sluttid angir tidspunktet for når komfyren skal slå seg av.

Eksempel:

Klokke : 8.00

Steketid : 10 min

Sluttid : 9.00

Komfyren slår seg på klokken 8.50 og slår seg av klokken 9.00.

Når du bruker Steketid og Sluttid , slår ovnen av varmeelementene etter at 90

% av den angitte tiden har gått. Deretter bruker komfyren restvarmen til å fullføre stekingen.

Varmholding

For å holde tilberedt mat varm i 30 minutter, etter at stekingen er fullført.

Slå på Varmholding

1. Still inn klokkefunksjonens varighet og/eller sluttid .

2. Bruk valget

gjentatte ganger til displayet viser symbolet Hold varmen

.

3. Bruk , displayet viser “00:30”

4. Når den stilte ovnsfunksjonen er fullført, høres et lydsignal og Varmholding starter. Den innstilte ovnsfunksjonen holder nå 80 °C i 30 minutter. Ovnen slår seg deretter av automatisk.

Temperaturen for innstilt ovnsfunksjon må være mer enn 80 °C.

STEKEOVN - TILLEGGSFUNKSJONER

Kjølevifte

Når enheten brukes koples kjøleviften inn automatisk. Når du slår ovnen av, er kjøleviften aktiv til enheten er kjølt ned.

Barnesikring

Se avsnittet ”Koketopp - Daglig bruk” og avsnittet ”Barnesikring”.

Ovnstemperatur

Automatisk utkopling

Enheten slår seg av etter en stund:

• hvis du ikke slår apparatet av

• hvis du ikke justerer ovnstemperaturen.

Siste innstilte temperatur vises i temperaturdisplayet.

Utkoplingstid

30 °C -120 °C

120 °C - 200 °C

200 °C-250 °C

250 °C -maks. °C

12,5 t.

8,5 t.

5,5 t.

3,0 t.

Slå av ovnen etter en automatisk nødutkopling. Deretter kan du slå den på igjen.

Viktig

Hvis du bruker klokkefunksjonene

Varighet eller Avslutt , slås utkobling av automatisk.

STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Viktig

Du må bare bruke steketermometeret som følger med eller originale reservedeler.

Steketermometer

Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet når den innstilte temperaturen, slås ovnen av automatisk.

electrolux

15

Advarsel

Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret. Det er fare for forbrenning.

1. Slå på komfyren.

1

2

2. Sett spissen av steketermometeret midt i kjøttet.

3. Sett steketermometeret inn i kontakten i ovnens sidevegg.

4. Bruk eller

innen 5 sekunder for å angi kjernetemperaturen.

Displayet skifter til den faktiske kjernetemperaturen.

Kjernetemperaturen vises fra 30 °C.

5. Angi ovnsfunksjonen og om nødvendig ovnstemperatur.

Ovnen beregner fortløpende den foreløpige sluttiden for den innstilte kjernetemperaturen. Displayet viser hele tiden den siste beregnede sluttiden.

Produktet regner ut en omtrentlig sluttid. Sluttiden er forskjellig for forskjellige mengder mat, ovnstemperaturen som er stilt inn (minimum 120 °C) og funksjonen. Etter ca 30 minutter har ovnen beregnet slutttidspunktet.

Steketermometeret må bli stående i kjøttet og i steketermometeruttaket under stekingen. Når ovnen beregner foreløpig sluttid, viser displayet en rute som blinker.

6. Når kjøttet når innstilt kjernetemperatur, høres et lydsignal, og stekeovnen slås av automatisk.

Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av lydsignalet.

7. Trekk pluggen til steketermometeret ut av uttaket og ta kjøttet ut av stekeovnen.

Advarsel

Steketermometeret er svært varmt! Fare for forbrenning! Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret.

8. Slå av ovnen.

Endre kjernetemperatur

1. Bruk gjentatte ganger, helt til funksjonen steketermometer blinker og displayet viser kjernetemperaturen.

2. Bruk eller for å velge kjernetemperatur.

Sette inn stekeovnens tilbehør

Sett inventaret slik at siden med to kanter er mot bakveggen i stekeovnen, samtidig som kantene peker ned mot bunnen. Skyv inventaret mellom føringsskinnene på en av ovnsrillene.

Den dype langpannen og ovnsristen har en side med to kanter. Satt inn riktig har utstyret vippesikring

16

electrolux

Sette inn rist og stekebrett sammen

Sett ovnshyllen på de teleskopiske glideskinnene slik at føttene peker nedover.

Legg rist oppå det flate stekebrettet. Skyv det flate stekebrettet mellom føringsskinnene på ett av ovnsnivåene.

Viktig

Ta vare på installasjonsanvisningen for teleskopskinnene for fremtidig bruk.

Teleskopiske glideskinner - Sette inn ovnstilbehøret

Sett det flate bakebrettet eller den dype langpannen på de teleskopiske glideskinnene. Hekt fordypningene på kantene inn på festeboltene på de teleskopiske glideskinnene.

Den forhøyede rammen rundt hele kanten på risten er en ekstra sikkerhet for at kokeutstyret ikke skal skli av

Sette inn ovnsristen og den dype langpannen samtidig

Sett ovnsristen på den dype langpannen.

Sett det flate bakebrettet eller den dype langpannen på de teleskopiske glideskinnene. Hekt fordypningene på kantene inn på festeboltene på de teleskopiske glideskinnene.

STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD

Advarsel

Se kapittelet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, og typen og mengden ingredienser som brukes.

Obs

Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen.

Steking av bakst

Generelle opplysninger

• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde.

Sammenlign de vanlige innstillingene

(temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med verdiene i tabellene.

• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig, for å utnytte restvarmen.

electrolux

17

Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.

Hvordan du bruker steketabellene

• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.

• Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

Baketips

Bakeresultat

Kaken er for lys på undersiden

Mulig årsak

Feil ovnsnivå

For høy steketemperatur Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken faller sammen

(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)

Kaken er for tørr

Kaken er for tørr

Kaken blir ujevnt brun

Kaken blir ujevnt brun

Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte steketiden

For kort steketid

For mye væske i deigen

For lav steketemperatur

For lang steketid

For høy steketemperatur og for kort steketid

Deigen er ujevnt fordelt

For lav temperatur

• Steketiden kan forlenge seg med 10-15 minutter hvis du baker kaker i flere høyder

• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.

Løsning

Sett kaken på et lavere ovnsnivå

Bruk en lavere innstilling

Øk steketiden

Ikke still inn høyere temperatur for å redusere steketiden

Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til blandingstidene, spesielt hvis du bruker miksmaster

Still steketemperaturen høyere

Reduser steketiden

Still steketemperaturen lavere og la kaken steke lenger

Fordel deigen jevnt på stekebrettet

Still steketemperaturen litt høyere

Varmluftsteking

Type rett

Rundstykker

Grove rundstykker

Liten gjærbakst med fyll

Formbröd

Saltkringler

Loff/Limpor

Helkornbrød

Rugbrød, blanding

- baking

Baguetter

Rist

2+4

2+4

2+4

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

Tid i minutter

15-20

20-30

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 oppvarming

60-70

20-30

18

electrolux

Type rett

Langpannekake

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkake

Sukkerbrød/sandkaker

Marengs

Marengsbunner

- oppvarming

Kjeks

Vannbakkels

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldredeig

Vanlig baking

Type rett

Rundstykker

Grove rundstykker

Mindre gjærbakst med fyll

Formbröd

Ciabatta

Foccacia

Pitabrød

Saltkringler

Loff/Limpor

Loff

Ciabatta

Helkornbrød

Rugbrød, blanding

- baking

Baguetter

Langpannekake

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

Rist

3

3

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

1

1

3-4

2-3

3

2

1-2

1-2

1-2

3

3

Rille

3-4

3-4

3-4

2-3

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur °C

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100 med ovnen skrudd av

150-160

155-165

150-160

150-160

170-180

Tid i minutter

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 forsteking, bunner

10-15 etterbehandling 35-45

30-40

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

Tid i minutter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45 oppvarming

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

Type rett

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkake

Sukkerbrød/sandkaker

Sandwichkake, rull

Marengs

Marengsbunner

- oppvarming

Kjeks

Vannbakkels

Rullekake

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldredeig

Kransekakeringer

Ugnspannkaka

Pizzatabell

Matvaretype

Ciabatta rull

Foccacia

Ciabatta

Fruktterter, mørdeig

Fruktterter, smuldredeig

Pizza, hjemmelaget

(tykk – med mye fyll)

Pizza, hjemmelaget

(tynn bunn)

Frossen pizza

Terter, hjemmelaget forsteking, rundstykke

Terter, hjemmelaget etterbehandling

Terter, frosne

1) forvarm stekeovnen

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

Rille

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Rille

3

3

3

3-4

1-2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

2

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200 electrolux

19

Temperatur °C

220-250

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med ovnen skrudd av

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

210-220

Tid i minutter

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 forhåndsvarming, rull 10-15 etterbehandling

35-45

25-35

10-12

15-30

Tid i minutter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

20

electrolux

Steking

Stekte matretter

• Bruk utstyr som tåler varme for steking

(les anvisningene fra fabrikanten).

• Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis tilgjengelig)

• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk.

På den måten blir kjøttet saftigere.

• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten lokk.

Varmluftssteking

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

80-120

Roastbiff

1)

2-3 125

Rundstek

- bruning

Rundstek

- steking

Roastbiff

2-3

2-3

200

150 totalt 10

50-60

Kjøttype

1-2

Rille

160

Temperatur °C

90-120

1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Kalvekjøtt

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 160 60-70

Lammekjøtt

Lår/skulder/sadel

Svin

Kjøttype Rille

2

Temperatur °C

160

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

Fjærfe

Kjøttype

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Skinke

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

175

175

160

150

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Kjøttype

Kylling, i deler

And

1)

Langsteking av and

1)

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

electrolux

21

Vanlig steking

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

80-120

Roastbeef

1)

Rundbiff

- bruning

2-3

2-3

125

225 totalt 10

Rundbiff

- steking

Roastbiff

2-3 160 50-60

Oksefilet

1)

1-3

1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker steketermometer må det tas ut før grilling.

Kalvekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

2-3

180

180

90-120

60-70

Lam

Kjøttype

Lår/bog/ribbe

Svinekjøtt

Rille

2

Temperatur °C

180

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

Kjøttype Rille

3

Temperatur °C

200

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkekoteletter

Skinke

3

2-3

1-2

200

180

160

60

90-120

60-100

Fjærkre

Kjøttype

Kylling, oppdelt

And

1)

And langsom steking

1)

Stekt kalkun med fyll

Kalkunbryst

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 totalt om lag 5 timer

50-60

70-80

Bruning

Storfekjøtt

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Rundstek

- bruning

2-3 200 totalt 10

22

electrolux

Kjøttype Rille Temperatur °C

Tid i minutter per kg kjøtt

Rundstek

- steking

Roastbiff

2-3 150 50-60

1-2 160 90-120

Kalvekjøtt

Kjøttype

Kjøttype

Lår/skulder/ribbe

Rille

Rille

2

Temperatur °C

Temperatur °C

160

Tid i minutter per kg kjøtt

Oksefilet

1)

2-3 160 60-70

1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.

Lammekjøtt

Tid i minutter per kg kjøtt

80-100

Svin

Svinestek

1)

Svinekam

1)

Nakkefileter

Skinke

Fjærfe

Kjøttype Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Temperatur °C

180

175

160

150

Tid i minutter per kg kjøtt

60-70

60

90-120

60-100

Kylling

And

1)

Kjøttype

Langsteking av and

1)

Stekt kalkun, fylt

Kalkunbryst

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150 ikke egnet

150

175

Tid i minutter per kg kjøtt

55-65

55-65 til sammen omtrent 5 timer

50-60

70-80

Tabell for steketermometer

Oksekjøtt

Kjøttype

Roastbiff

Rundstek

- bruning

Rundstek

- steking

Roastbiff

Kalvekjøtt

Kjøttype

Oksefilet

Rille

2-3

2-3

2-3

1-2

Rille

2-3

Kjernetemperatur

55-65

55-65

55-65

75-80

Kjernetemperatur

65

electrolux

23

Lammekjøtt

Kjøttype

Lår/bog/sadel

Svinekjøtt

Kjøttype

Svinestek

Nakkefileter

Skinke

Fjærfe

Kalkunbryst

Kjøttype

Rille

2

Rille

2-3

2-3

1-2

Rille

2-3

Kjernetemperatur

90

Kjernetemperatur

80

75-80

70-75

Kjernetemperatur

75-80

Lavtemperatursteking

Bruk funksjonen til å tilberede magert, mørt kjøtt og fisk.

Stekeovnen når innstilt temperatur og avgir et lydsignal. Deretter skifter stekeovnen automatisk til en lavere temperatur for videre steking.

Tilbered alltid maten uten lokk ved lavtemperatursteking.

2. Legg kjøttet i dyp langpanne eller direkte på ovnsristen. Sett langpannen under risten for å ta imot fett som drypper.

3. Velg stekeovnsfunksjonen lavtemperatursteking, endre temperaturen om nødvendig og stek til maten er ferdig

(se tabell).

Du kan ikke bruke lavtemperatursteking sammen med klokkefunksjonene: Steketid og sluttid.

1. Brun maten i stekepanne på meget sterk varme.

Tabell - lavtemperatursteking

Tilberedningstid totalt (min.)

Kjøttype Vekt g Innstilling Rille

Rødt (lite stekt)

Rosa (middels stekt)

Roastbiff

(gjennomstekt)

Roastbiff

(gjennomstekt)

Oksestek

Oksebog, uten bein

Oksefilet, hel

Oksefilet, i skiver

Entrecote

T-beinstek

Svinefilet, hel

Svinefilet, i skiver

800-1000

1200-1600

600-1000

3,5 cm høy

600-1000

2,5 cm høy

1,5 cm høy

2 cm høy

500-700

2,5 cm høy

150 °C

150 °C

150 °C

150 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

90-110

120-130

55-75

-

65-75

20-25

15-25

25-30

-

-

130-140

160-170

95-110

70-80

90-110

35-45

30-35

35-40

65-75

35-45

24

electrolux

Grilling

Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn

Viktig

Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller

Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.

• Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen.

• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.

Mattyper for grilling

Svinekoteletter

Lammekoteletter

Kylling, i deler

Pølser

Spareribs, forhåndskokt i 20 min.

Fisk, skiver av torsk eller laks

Ristet brød

Rille

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.

Maten plasseres midt på risten ved grilling.

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Tid i minutter / side 1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

2-3

Tid i minutter / side 2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

Tørking

Grønnsaker

Matretter som tørkes

Bønner

Paprika (delt i strimler)

Suppegrønnsaker

Sopp

Urter

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Ristnivå

3

3

3

3

3

Innskyvningsriller

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Tid i timer (anbefalt)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

Frukt og bær

Matretter som tørkes

Svisker

Aprikoser

Eplebåter

Pærer

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

60-70

Ristnivå

Tining

• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.

3

3

3

3

Innskyvningsriller

1/4

1/4

1/4

1/4

Tid i timer (anbefalt)

8-10

8-10

6-8

6-9

• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.

• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.

electrolux

25

Matvaretype

Kylling 1 000 g

Kjøtt, 1 000g

Kjøtt, 500g

Ørret, 150g

Jordbær, 300g

Smør, 250g

Fløte, 2 x 2dl

Kake, 1 400g

Rille

2

2

2

2

2

2

2

2

Tid i minutter

120-140

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

80-100

60

Informasjon om akrylamider

Viktig

Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved høy temperatur (særlig mat som

Ettertiningstid minutter

Kommentarer

20-30

20-30

20-30

10-15

10-20

10-15

10-15

Legg kyllingen på et snudd tefat på en stor tallerken Snu den når den er halvstekt.

Snu den når den er halvstekt.

Snu den når den er halvstekt.

-

-

-

Fløten kan piskes selv om den er litt frossen.

60 inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.

STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING

Advarsel

Se kapitlet om

"Sikkerhetsinformasjon".

• Rengjør apparatets fremside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.

• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel

• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne smuss og det brenner seg ikke fast.

• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.

• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter hver bruk og la det tørke.

• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!

Katalytiske vegger og tak

Veggene og taket med katalytisk belegg er selvrensende. De suger opp fettet som samler seg på veggene når stekeovnen er i funksjon.

For best mulig selvrenseffekt skal ovnen varmes opp uten mat:

• Slå på ovnslyset.

• Ta ut tilbehøret fra ovnen.

• Velg en ovnsfunksjon.

• Still ovnstemperaturen på 250 °C og la stekeovnen være på i 1 time.

• Rengjør ovnsrommet med en myk og fuktig svamp.

Advarsel

Ikke forsøk å rengjøre den katalytiske flaten med ovnsspray, slipende rengjøringsmidler, såpe eller andre vaskemidler. Det vil skade den katalytiske overflaten.

Modeller i rustfritt stål eller aluminium:

Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk med en myk klut.

Ikke bruk stålull, noen former for syre eller slipende materiale, siden det kan skade ovnens overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel

Misfarging av den katalytiske overflaten har ingenting å si for de katalytiske egenskapene.

26

electrolux

Ovnsskinner

Fjerne ovnsskinnene

1. Trekk ovnsskinnen ut av sideveggen foran.

Demontere ovnsdøren

1. Åpne døren ca. 1/3 åpen (luftestilling).

30°

2. Trekk ovsstigen ut av sideveggen bak og fjern den.

1

2

Montere ovnsskinnene

Monter ovnsskinnene i omvendt rekkefølge.

De avrundede endene av ovnsskinnene må peke fremover!

Obs

Pass på at den lengre festede ledningen er i front Endende på de to ledningene må peke bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.

Rengjøring av stekeovnsdøren

Ta av ovnsdøren før den rengjøres.

Obs

Vær forsiktig når du tar av døren.

Døren er tung!

2. Grip ovnsdørens sider med begge hender og trekk døren vekk fra ovnen.

For å montere døren, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge. Trykk ned så monteringsfjæren klikker på plass.

Obs

Legg ovnsdøren med utsiden ned på et mykt og jevnt underlag for å unngå riper

Ovnsdøren og dørglassene

Dørglasset kan avvike i type og form fra hva du ser på bildene. Antall glass kan være forskjellig.

Ta ut og rengjør dørglassene

1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å utløse klipslåsen.

B

2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.

electrolux

27

2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks. en teskje) for å ta av glassdekslet og rengjøre det.

3. Hold et og et glass øverst i kanten og trekk det oppover og ut av føringen

4. Rengjør glassene.

Du monterer glassene igjen ved å følge samme fremgangsmåte i omvendt rekkefølge. Monter det minste glasset først, deretter det store.

Ovnslampe

Advarsel

Det er fare for elektrisk støt!

Før du skifter lyspære i ovnslampen:

• Slå stekeovnen av.

• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå av skillebryteren.

Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen og glassdekselet.

Skifte lyspære i ovnslampen

1. Du finner glassdekselet til lampen bak i ovnsrommet.

Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.

2. Rengjør lampedekselet.

3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler

300°C.

Viktig

Bruk samme type lyspære.

4. Monter glassdekselet.

Skifte lyspære i ovnslampen:

1. Du finner glassdekselet til ovnslampen på venstre side av ovnsrommet. Fjern den venstre ovnsstigen.

3. Om nødvendig: Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300 °C.

Bruk samme type lyspære.

4. Monter glassdekselet.

5. Monter den venstre ovnsstigen.

Ta ut skuffen

Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.

Ta ut skuffen

1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.

2. Løft skuffen litt, slik at den står på skrått opp fra skinnene.

Sette inn skuffen

For å sette på plass igjen skuffen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge

Advarsel

Det kan bli veldig varmt i skuffen når stekeovnen benyttes.

Oppbevar derfor ikke brannfarlige gjenstander i skuffen, f.eks.

rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray, osv.

28

electrolux

HVA MÅ GJØRES, HVIS...

Advarsel

Se kapitlet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Feil

Komfyren virker ikke

Komfyren virker ikke

Komfyren virker ikke

Komfyren virker ikke

Komfyren virker ikke

Komfyren virker ikke

Komfyren virker ikke

Maten kokes eller stekes for sakte

Varseluret fungerer ikke

Stekeovnen blir ikke varm

Ovnslampen virker ikke

Steketermometeret fungerer ikke

Displayet viser en feilkode som ikke står på listen

Det kommer lyd fra komfyren etter at du har slått den av

Koketopp-displayet viser

Sikringen i sikringsskapet har gått

Mulig årsak Løsning

Kontroller sikringen. Hvis sikringen blir utløst mer enn én gang, bør du kontakte en elektriker.

Støpselet sitter ikke skikkelig i.

Sett i støpselet ordentlig.

Jordfeilbryteren er slått av.

Barnesikringen eller tastelåsen er på

Komfyren er ikke slått på

Klokken er ikke stilt

Slå på jordfeilbryteren

Se under "Låse/låse opp betjeningspanelet"

Slå på komfyren

Still klokken

Den automatiske utkoplingen er aktivert

Kokekaret er ikke av riktig type for varmeoverføringen

Ingen tid har blitt angitt

Nødvendige innstillinger er ikke utført

Ovnslampen er defekt

Steketermometeret er ikke satt inn riktig inn i kontakten

Se under "Automatisk utkopling"

Bruk riktige kokekar med god varmeoverføring

Angi en tid

Kontroller innstillingene

Det er en elektronisk feil

Skift lyspære

Ta ut steketermometeret og sett det godt inn i kontakten på nytt. Still inn ønsket temperatur

• Slå av komfyren ved hjelp av sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå den på igjen

• Hvis displayet viser feilkoden igjen, ta kontakt med kundeservice

Du trenger ikke gjøre noe Lyden kommer fra kjøleviften som forhindrer at elektronikken i komfyren blir for varm

Sikringene har gått Kontroller sikringene

Koketopp-displayet viser

Ingen kokekar på varmesonen Sett kokekar på kokesonen

Koketopp-displayet viser

Feil type kokekar Bruk riktige kokekar

Koketopp-displayet viser

Ovnsdisplayet viser F9

Ovnsdisplayet viser F11

Ovnsdisplayet viser SAFE

Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen

Støpselet sitter ikke i stikkontakten

Steketermometeret er ikke satt inn riktig inn i kontakten

Tastelåsen er på

Bruk kokekar med større bunndiameter

Sett støpselet i stikkontakten og slå på komfyren på igjen

Sett steketermometeret riktig inn i kontakten

For å slå av tastelåsen, se under "Låse/låse opp betjeningspanelet"

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et serviceverksted.

Vi anbefaler at du noterer dataene her:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

MONTERING

Advarsel

Se kapitlet om

"Sikkerhetsinformasjon".

Tekniske data

Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse

1.

Mål

Høyde

Bredde

Dybde

Stekeovnskapasitet

900 mm

596 mm

600 mm

74 l

Plassering av produktet

Du kan sette på plass det frittstående produktet med skap på en eller begge sider, og i et hjørne.

B electrolux

29

De nødvendige data for kundeservice står på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet.

.........................................

.........................................

.........................................

Sette produktet i vater

Viktig

Når du monterer produktet, må produktets overflate være i høyde med andre overflater.

Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.

Obs

Vær forsiktig når du setter produktet på gulvet. Det er fare for skade på baksiden av produktet eller på gulvet. Sett produktet på papp eller isopor (f.eks fra emballasjen) for beskyttelse.

Endre høyden på produktet:

1. Legg komfyren på den ene siden.

A

A

A

A

7 7

14

14

7

49

Minimum avstand

Mål

A

B

A

mm

2

685

A

2. Ta ut "A"-skruene (4 skruer, se illustrasjonen).

3. Juster høyden.

4. Skru i "A"-skruene igjen i et av hullene.

Avstanden mellom hullene er mellom 7 og 14 mm.

5. Reis opp produktet og sett i støpselet.

30

electrolux

Viktig

Når du plasserer produktet, må du sørge for at det står i vater.

Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1).

Bruk en nøkkel til å justere de små føttene under produktet (2).

standen mellom benkeskapene er større enn komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert i åpningen.

Sørg for at veggen bak komfyren er jevn.

49 mm

77 mm

2

1

Vippeskringen

Obs

Du må installere vippesikringen.

Hvis ikke kan produktet velte.

1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikringen.

2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre side av produktet til det runde hullet på braketten(se fig.).

Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.

Skru den fast i massivt materiale eller egnet forsterkning (vegg).

3. Du finner hullet på venstre side av baksiden på produktet(se fig.). Sørg for at vippesikringen passer i hullet.

Løft fronten til produktet(1) og sett den i midt mellom skapene (2). Dersom av-

MILJØVERN

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av

1

2

Elektrisk installasjon

Advarsel

Bare en kvalifisert og kompetent person må utføre den elektriske installasjonen.

Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".

Dette apparatet leveres med et støpsel og en strømledning.

Viktig

Hvis du kobler komfyrens støpsel til en 3-fasekontakt, må den ha nøytral fase.

Ellers vil ikke komfyren virke.

dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Emballasjematerialer

Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Plastdeler er merket med internasjonale forkortelser som

PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne ved det lokale renholdsverket.

electrolux

31

Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

INNEHÅLL

Innan maskinen används första gången

Häll – daglig användning

Häll – råd och tips

Häll – underhåll och rengöring

Ugn - kontrollpanel

Ugn – daglig användning

34

35

38

40

40

41

Ugn - klockfunktioner

Ugn - tillvalsfunktioner

Ugn - använda tillbehören

Ugn – råd och tips

Ugn – underhåll och rengöring

Om maskinen inte fungerar

Med reservation för ändringar

42

43

44

46

54

57

SÄKERHETSINFORMATION

Läs den här bruksanvisningen noga före installation:

• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet

• För att skydda miljön

• För korrekt användning av produkten.

Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.

Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.

Säkerhet för barn och handikappade

• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de

övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte leka med produkten.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.

• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.

• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.

Allmän säkerhet

• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

Installation

• Förutsättningar för installation för den här produkten beskrivs på etiketten (eller dataplåten).

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Nätanslut inte produkten om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.

• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.

• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och

återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).

• Var försiktig när du flyttar produkten.

Denna produkt är tung. Använd alltid

32

electrolux skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget.

• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Placera inte produkten på en sockel.

Elektrisk anslutning

• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.

• Produkten måste jordas.

• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.

• Information om spänningen finns på typskylten.

• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Vid anslutning av elektriska produkter till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller komma nära den varma luckan på produkten.

• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.

• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.

• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).

• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.

Användning

• Använd produkten bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på egendom.

• Övervaka alltid produkten under användning.

• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma ut. Det finns risk att bränna sig.

• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med våta händer.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.

Lägg inte metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli heta.

• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.

• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Var försiktig så att du inte rör vid värmeelementen. Håll barn borta från produkten om de inte är under uppsikt hela tiden.

• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.

• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter

(av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.

• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.

• Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl

• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.

• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.

• Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada produkten.

electrolux

33

• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.

• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa hällens yta om de dras över den.

• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie

– ställ inte hett vatten direkt i produkten

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

• Tyng inte ner luckan när den är öppen.

• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där (i förekommande fall).

• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidans bakre del (i förekommande fall).

• Sätt inte något på hällen som kan smälta.

• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.

• Placera inte material som leder värme

(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare med metallöverdrag) under kokkärlen.

Överdriven värmereflexion kan skada hällen.

• Om du har en inopererad pacemaker måste du hålla överkroppen minst 30 cm från induktionskokzonen när den är påslagen.

Underhåll och rengöring

• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns risk att glaspanelerna kan spricka.

• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.

• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas

• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka korrosion.

• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.

• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).

• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa.

Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.

• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas.

Kontakta ett servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.

• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.

• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är specialdesignad för produkter som denna.

• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt. Låt produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.

• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.

Kundservice

• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.

Bortskaffande av apparaten

• Gör så här för att förhindra fysiska skador:

– Koppla loss apparaten från eluttaget.

– Klipp av strömkabeln och kassera den.

– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.

34

electrolux

PRODUKTBESKRIVNING

Allmän översikt

1

8

7

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

1 Häll

2 Grill

3 Ugnslampa

4 Uttag för matlagningstermometer

5 Fläkt och värmeelement

6 Undervärme

7 Ugnsstege

8 Falsnivåer

Beskrivning av hällen

1 2 3

4

1 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

2 Ångutlopp

3 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

4 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

5 Ugnens kontrollpanel

6 Hällens kontrollpanel

7 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W

7 6 5

Tillbehör

Galler

För kokkärl, kakformar, stekar.

Bakplåt i Super Clean

För kakor och småkakor.

Super Clean långpanna

För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.

Matlagningstermometer

För att mäta hur väl köttet är tillagat.

Avtagbara teleskopskenor

För att sätta galler eller plåtar på den.

Förvaringslåda

Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Första rengöring

• Tag bort alla delar från produkten.

• Rengör produkten före första användning.

Försiktighet

Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Underhåll och rengöring".

electrolux

35

Inställning och ändring av klocka

Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.

Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.

För att ställa in aktuell tid, använd knappen

eller .

Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.

Du kan bara ändra klockan om:

• funktionslåset inte är aktiverat

• ingen av klockfunktionerna Koktid eller Stopptid är inställd

• inte någon ugnsfunktion är inställd.

Förvärm

1. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 1 timme.

3. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

5. Ställ in funktion

och maxtemperatur.

6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.

Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare

än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt och rök. Detta är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.

HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3 4

Barnlås

Barnlåset är som standard aktiverat.

Öppna och stänga luckan

För att öppna luckan förs låsknappen (A) åt höger.

Stäng luckan utan att trycka på lucklåset.

5 6

B

A

Avaktivera barnlåset

1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.

2. Tryck och håll inne knappen (B).

3. Släpp låsknappen (A).

4. Släpp knappen (B).

Aktivera barnlåset

1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.

2. Tryck och håll inne knappen (B).

3. Släpp knappen (B).

4. Släpp låsknappen (A).

10 9 8 7

36

electrolux

Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringar, displayer och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.

touchkontroll funktion

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2

/ timerindikeringar för kokzoner timerdisplay värmelägesdisplay

/ slår på och stänger av hällen låser/låser upp kontrollpanelen

öka eller minska värmeläget visar för vilken kokzon tiden är inställd visar tiden i minuter visar det inställda värmeläget startar Booster-funktionen väljer kokzon

öka eller minska tiden slår på och stänger av STOP+GO-funktionen

Visningar av värmelägen

Display

Kokzonen är avstängd

-

Beskrivning

Kokzonen är på

Inställningen för varmhållning är på/STOP+GO-funktionen är aktiv

Automax-funktionen är inkopplad

Induktionszonen känner inte av kokkärlet

Ett fel har uppstått

En kokzon är fortfarande varm (restvärme)

Funktionslås/barnlås är aktiverat

Booster-funktionen är aktiverad

Automatisk avstängning är aktiverad

På och Av

Tryck på i 2 sekunder för att sätta på produkten. Tryck på i 1 sekund för att stänga av produkten.

Värmeläge

Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar värmeläget. Tryck samtidigt på och

för att stänga av.

electrolux

37

Automax Effektreglering

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Du kan uppnå önskad värmeinställning snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till det aktuella läget.

Starta funktionen Automax för en kokzon:

1. Tryck på

. syns på displayen.

2. Tryck omedelbart på

. syns på displayen.

3. Tryck omedelbart på

upprepade gånger tills aktuell värmeinställning aktiveras. Efter 3 sekunder syns på displayen.

.

Stäng av funktionen genom att trycka på

Slå på/av Booster-funktionen

Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att aktivera funktionen, tryck på , tänds. För att stänga av funktionen, tryck på eller .

Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för en kokzon i paret och minskar automatiskt effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.

Användning av timern

Använd timern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.

Ställ in timern efter valet av kokzon.

Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.

Välj kokzon:

tryck på upprepade gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.

Starta eller ändra timern:

tryck på eller på timern för att ställa in tiden (

00

-

99

minuter). När indikeringen för kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.

Stoppa timern:

välj kokzonen med och tryck på för att stänga av timern.

Den återstående tiden räknas ned till

00

. Kokzonens indikering slocknar.

Kontroll av återstående tid:

välj kokzonen med . Kokzonens indikering blinkar fortare. På displayen visas den återstående tiden.

När tiden har förflutit hörs ljudet och

00 blinkar. Kokzonen stängs av.

Stänga av ljudet:

tryck på

Du kan använda timern som en

timer

när kokzonerna inte används. Tryck på .

Tryck på eller för att ställa in tiden.

38

electrolux

När tiden har förflutit hörs ljudet och blinkar.

00

Aktivera STOP+GO

Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på ett varmhållningsläge.

Tryck på för att aktivera

denna funktion. Symbolen tänds.

Tryck på för att stänga av

denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget aktiveras.

stänger inte av timerfunktionen.

låser hela kontrollpanelen.

Låsa / låsa upp kontrollpanelen

Du kan låsa kontrollpanelen, men inte strömbrytaren . Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under matlagningen.

Ställ först in värmeläget.

Tryck på symbolen i 4 sekunder.

ugnsdisplayen.

. Symbolen

Timern fungerar fortfarande.

tänds

Tryck på symbolen för att stänga av denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.

När du stänger av hällen stängs även denna funktion av.

När du aktiverar produkten, syns SAFE på

Lås / låsa upp-funktionen låser och låser upp ugnens gränssnitt samtidigt.

• Stäng av hällen med .

För att inaktivera barnlåset:

• Sätt på hällen med strömbrytaren .

Ställ inte in något värmeläge

. Tryck på

i 4 sekunder. Signal hörs. Symbolen

tänds på hällen och symbolen

"SAFE"

släcks på ugnsdisplayen.

• Stäng av hällen med

.

Barnlåset låser hällen och ugnen samtidigt.

Restvärmeindikering

Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon

är varm.

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

För att aktivera barnlåset:

• Sätt på hällen med strömbrytaren

.

Ställ inte in något värmeläge

.

• Tryck på i 4 sekunder. Signal hörs.

Symbolen tänds på hällen och symbolen

"SAFE"

på ugnsdisplayen.

Tider för Säkerhetsavstängning

Värmeinställning

Stängs av efter

-

6 timmar

-

5 timmar

Varning

Risk för brännskador på grund av restvärme!

Säkerhetsavstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

• Alla kokzoner är avstängda .

• Du inte ställer in ett värmeläge när du har satt på hällen.

• En touchkontroll är täckt av ett föremål

(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än

10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du avlägsnar föremålet.

• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• Du använder ett olämpligt kokkärl. tänds i displayen och efter 2 minuter stängs kokzonen av automatiskt.

• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds och hällen stängs av. Se tabellen.

4 timmar

-

1,5 timme

HÄLL – RÅD OCH TIPS

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

electrolux

39

Kokkärl för induktionskokzoner

Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Kokkärlets material

Lämpliga:

gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga:

aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om …

• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget

• …En magnet fastnar på botten är kärlet.

• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.

• klickande ljud: Beror detta på elektriska omkopplingar.

• Visslande, surrande ljud: Beror detta på att fläkten är i drift.

Dessa ljud är normala och innebär inte att något är fel.

Viktigt

Ställ kokkärlet på korset som är markerat på kokhällen. Täck korset helt.

Den magnetiska delen av kokkärlets botten ska vara minst 150 mm.

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten. Du kan använda ett stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.

Kokkärlets botten

skall vara så tjock och plan som möjligt.

Ljud under användning

Om du hör

• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• vinande ljud: Använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

Värmeläge

Använd för:

1-2

1-2

2-3

3-4

1

Ångkoka grönsaker, fisk, kött

Spara energi

Exempel på olika typer av tillagning

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Tid

Varmhållning av tillagad mat

Hollandaisesås, smälta: smör, choklad, gelatin enligt

önskemål

5-25 min

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning 10-40 min

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter

25-50 min

• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på den.

Täck över

Rör om då och då

Tillaga med lock

Tips

Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen

Tillsätt några matskedar vätska

4-5

4-5

6-7

Koka potatis

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar

20-45 minuter

20-60 min

60-150 min enligt

önskemål

Använd max. ¼ liter vatten för 750 gram potatis

Upp till 3 l vätska plus ingredienser

Vänd efter halva tiden

40

electrolux

Värmeläge

7-8

Använd för: Tid Tips

9

Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska

5-15 min

Vänd efter halva tiden

Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites

Effektfunktionen är lämplig för att värma upp stora mängder vatten.

HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

3. Torka sedan

produkten torr med en ren duk.

Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.

För att ta bort smuts:

1. –

Ta omedelbart bort:

smält plast, plastfolie och mat med socker.

Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:

kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

UGN - KONTROLLPANEL

Kontrollpanel

1

Antal

1

2

Knapp

Funktion

Display

3 4 5 6

Beskrivning

För att visa ugnens aktuella inställningar.

electrolux

41

Antal

2

3

Knapp Funktion

På/Av

Ned, Upp

4

Matlagningstermometer

Val/klockfunktion

5

6

Inställningsknappar

Kontrollampor på displayen

1 2 3

Beskrivning

För att aktivera eller avaktivera ugnen.

Ställa in en ugnsfunktion eller program.

För att ställa in matlagningstermometern.

För att flytta mellan ugnsfunktioner och klockfunktioner.

För att ställa in värden för temperatur och tid.

4 5 6 7 8

5

6

7

8

Antal

1

2

3

4

Namn

Kontrollampa för ugnsfunktion

Kontrollampa för lampa/ upptining

Värmeindikator

Kontrollampa för temperatur/klocka

Kontrollampa för matlagningstermometern

Kontrollampa för varmhållning

Koktid/Stopptid/Drifttid

Kontrollampa för klockfunktion

Visar funktionen.

Beskrivning

Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiverad.

Visar det inställda värmeläget.

Visar temperaturen och tiden i minuter.

Visar att matlagningstermometern är isatt i uttaget.

Visar att varmhållningsfunktionen är aktiv.

Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.

För att ställa in klockfunktionen och signaluret.

UGN – DAGLIG ANVÄNDNING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Slå på och stänga av hushållsapparaten

Tryck på strömbrytaren för att slå på eller stänga av hushållsapparaten.

42

electrolux

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktioner

Varmluft

Över/Undervärme

Tillämpning

För ugnsbakning på max två nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över-/undervärme.

För bakning och stekning på en ugnsnivå.

Pizza/paj För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.

Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid

över-/undervärme.

Lågtemperaturstekning Att tillreda riktigt magra, möra stekar.

Gratinering

Max grill

Varmhållning

För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. För att bryna.

För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att rosta bröd.

För varmhållning av maträtter.

Torkning För att torka livsmedel.

Upptining För att tina frysta livsmedel.

Ugnsbelysning

Inställning av ugnsfunktion

Använd för att ställa in ugnsfunktionen.

På displayen visas den rekommenderade temperaturen.

Om du inte ändrar den här temperaturen inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.

En ljudsignal hörs när produkten uppnått den inställda temperaturen.

Du kan ändra ugnsfunktionen medan ugnen är igång.

Slå från ugnsfunktion

Tryck på ugnens funktionsvalsknappar eller flera gånger tills ingen ugnsfunktion visas på displayen.

För att lysa upp insidan av ugnen.

Ändring av ugnstemperaturen

Använd eller för att ställa in temperaturen.

Indikator för uppvärmning

Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.

Indikator för restvärme

När ugnen stängs av, visar staplarna på displayen restvärmen.

UGN - KLOCKFUNKTIONER

SYMBOL FUNKTION

Timer

BESKRIVNING

För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.

electrolux

43

SYMBOL FUNKTION

Koktid

Stopptid

Klocka

• Om du ställer in en klockfunktion blinkar symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5 sekunder trycker du på eller för att ställa in tiden.

• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder tänds symbolen. Den inställda tiden börjar räknas ned.

Inställning av klockfunktioner

1. Aktivera produkten.

2. Använd

eller för att ställa in ugnsfunktionen.

3. Använd

eller för att ställa in temperaturen.

4. Tryck flera gånger på knappen tills lampan för klockfunktionen blinkar.

5. Tryck på

eller för att ställa in tiden.

6. När den inställda tiden uppnås avges en ljudsignal. "00:00" och den relaterade funktionsindikatorn blinkar på displayen. Tryck på en valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.

Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt. När du använder de två funktionerna tillsammans:

• utför ovannämnda proceduren för

Koktid och Stopptid .

• Koktid ställer in hur länge produkten ska vara påslagen.

BESKRIVNING

Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska vara på.

Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.

Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.

För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.

• Sluttid ställer in den tid då produkten ska stängas av.

Exempel:

Tid : 8.00

Koktid : 10min

Stopptid : 9.00

Produkten aktiveras kl. 8.50 och avaktiveras kl. 9.00.

Med Koktid och Stopptid , avaktiverar ugnen värmeelementen efter 90 % av den inställda tiden. Produkten använder sedan restvärme för att fullborda tillagningen.

Heat+Hold

För att hålla tillagad mat varm i 30 minuter sedan tillagningen är klar.

Slå på Heat+Hold

1. Ställ in funktionerna Koktid och/eller

Stopptid .

2. Använd alternativet

flera gånger tills displayen visar symbolen Varmhållning

3. Använd , displayen visar "00:30".

4. När ugnsfunktionen är genomförd avges en ljudsignal och Heat+Hold startar. Den inställda ugnsfunktionen körs vid 80 °C i 30 minuter. Ugnen stängs sedan av automatiskt.

Temperaturen för inställd ugnsfunktion måste vara över 80 °C.

UGN - TILLVALSFUNKTIONER

Kylfläkt

När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.

Barnlås

Se kapitlet "Häll - daglig användning" och avsnittet "Barnlås".

Automatisk avstängning

Hushållsapparaten stängs av efter en viss tid

• om du inte stänger av hushållsapparaten

44

electrolux

• om ugnstemperaturen inte ändras.

Ugnstemperatur

30–120 °C

120–200 °C

200–250 °C

250–max. °C

Efter en automatisk avstängning ska ugnen stängas av helt. Därefter kan den slås på igen.

På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen.

Avstängningstid

12,5 timmar

8,5 timmar

5,5 timmar

3,0 timmar

Viktigt

Om du använder klockfunktionerna

Längd eller Stopptid avaktiveras den automatiska avstängningen.

UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Matlagningstermometer

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.

Viktigt

Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller originalreservdelar.

Varning

Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och kontakt. Risk för brännskador.

1. Slå på produkten.

1

2

2. Sätt in matlagningstermometerns spets i mitten av köttet.

3. Sätt i matlagningstermometern i uttaget på ugnens sidovägg.

4. Använd eller

inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.

Displayen växlar till aktuell innertemperatur.

Innertemperaturen visas från 30 ºC.

5. Ställ in ugnsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.

Produkten beräknar kontinuerligt den preliminära sluttiden för den inställda innertemperaturen. På displayen visas hela tiden den nya provisoriska sluttiden.

Produkten beräknar en ungefärlig sluttid. Sluttiden är olika för olika mängder mat, inställda ugnstemperaturer (lägst

120 °C) och driftlägen. Produkten beräknar en sluttid om ungefär 30 minuter.

Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar den preliminära stopptiden visas en blinkande ruta på displayen.

6. När köttet uppnår den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten stängs av automatiskt.

Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

7. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.

Varning

Matlagningstermometern är het! Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och kontakt.

electrolux

45

8. Stäng av produkten.

Ändring av innertemperatur

1. Använd

flera gånger tills funktionen

Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.

2. Använd

eller för att ändra innertemperaturen.

Sätta in ugnstillbehören

Skjut in tillbehören med den dubbla sidan bakåt så att de lutar mot ugnens botten.

Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

Bakplåten och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.

Viktigt

Spara installationsanvisningarna till teleskopskenorna för framtida användning.

Teleskopskenor – isättning av ugnstillbehör

Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på bakplåtens eller långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.

Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så att fötterna är vända nedåt.

Sätta in av ugnsgaller och bakplåt samtidigt

Lägg ugnsgallret på bakplåten. Skjut in bakplåten mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.

Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.

Sätta in ugnsgaller och långpanna samtidigt

Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.

Placera utbuktningarna på bakplåtens eller långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.

46

electrolux

UGN – RÅD OCH TIPS

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

Försiktighet

Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor.

Fruktjuicer kan orsaka permanenta fläckar på emaljen.

Bakning

Allmänna anvisningar

• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.

• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bak-

Tips för bakning

Bakresultat

Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

Möjlig orsak

Fel ugnsnivå

För hög ugnstemperatur

För kort gräddningstid

Kakan faller ihop (blir degig, klumpig, vattenränder)

Kakan är för torr

Kakan är för torr

För mycket vätska i degen

För låg ugnstemperatur

För lång gräddningstid ningstiden är slut, för att använda restvärmen.

När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.

Användning av baktabellerna

• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.

• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som

är nästan likadant.

• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar kakor på mer än en nivå.

• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte

ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.

Lösning

Ställ plåten på en lägre nivå

Sänk temperaturen

Förläng gräddningstiden

Öka inte temperaturen för att minska gräddningstiden

Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en matberedare

Ställ in en högre temperatur

Ställ in en kortare gräddningstid

electrolux

47

Bakresultat

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan blir inte jämnt gräddad

Kakan gräddas inte med den inställda tiden

Möjlig orsak

För hög temperatur och för kort gräddningstid

Degen inte jämnt fördelad

För låg temperatur

Baka i varmluft

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeirakakor

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Nivå

2+4

2+4

2

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

1+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

2+4

3

3

2+4

3

2+4

2+4

2+4

2+4

Lösning

Minska temperaturen och förläng gräddningstiden

Fördela degen jämnt på plåten

Höj temperaturen något

Temperatur °C

175-185

165-180

170-180

170-190

160-170

170-180

160-170

250

160-170

180-200

150-160

140-150

160-170

190-210

185-195

170-180

160-170

150-160

150-160

100

100 med ugnen avstängd

150-160

155-165

150-160

150-160

170-180

Tid i minuter

15-20

20-30

50-60

90-120

90-120

25

10-20

30-40 förbakning, bottnar

10-15 dekorering 35-45

30-40

15-20

30-40

15-20

35-45

35-45 varmhållning

60-70

20-30

50-60

70-80

15-25

6-15

8-15

25-35

8-15

30-40

48

electrolux

Traditionell bakning

Typ av bakverk

Småfranska

Grahamsbullar

Småt gærbrød med fyld

Formbröd

Ciabattabullar

Foccacia

Pitabröd

Salta kringlor

Vetebröd / Limpor

Vetebröd

Ciabatta

Fullkornsbröd

Rågbröd, blandning

- bakning

Baguetter

Bradepandekage

Fruktkakor

Muffins

Rulltarta

Bullar

Längder/ Kransar

Pepparkakor

Formkage

Sockerkakor/Madeirakakor

Smörgåstårta, bullar

Maränger

Marängbottnar

- värmning

Kex/skorpor

Petit-choux

Rulltårta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Kransekage i ringe

Ugnspannkaka

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2-3

3

3

3

1-2

1-2

1-2

1

1

3-4

3-4

3-4

3-4

2

Nivå

3-4

3-4

3-4

2-3

3

3

3

3-4

1-2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

2

Tid i minuter

10-20

20-25

10-12

30-40

10-20

15-20

5-15

12-15

35-45

25-40

15-25

35-45 värmning

55-65

15-30

50-60

70-80

10-20

6-15

8-15

25-35

8-12

35-45

40-50

8-12

90-120

90-120

25

6-15

30-45

10-12 förbakning, bullar

10-15 dekorering 35-45

25-35

10-12

15-30

Temperatur °C

200-225

190-200

200-225

190-210

210-230

220-230

250

180-200

175-225

190-210

210-220

180-200

275

190

220-230

170-180

150-170

180-200

220-250

220-250

180-200

220-225

170-180

170-180

200-225

100

100 med ugnen avstängd

160-180

170-190

190-210

175-200

175

190-200

210-230

210-220

electrolux

49

Pizza-tabell

Typ av mat

Ciabattabullar

Foccacia

Ciabatta

Frukttårtor, mördegskakor

Frukttårtor, smuldeg

Pizza, hemlagad (tjock

- med mycket fyllning)

Pizza, hemlagad (tunn botten)

Fryst pizza

Tårtor, hembakade förbakning, bullar

Tårtor, hembakade dekorering

Tårtor, frusna

Galler

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1-2

1-2

1-2

3-4

3-4

3-4

1) förvärm ugnen

Stekning

Stekkärl

• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).

• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).

Temperatur °C

200-220

220-230

190-200

170-180

175-200

180-200

200-230

1)

200

215-225

215-225

200

Tid i minuter

10-20

10-20

15-25

35-45

25-35

25-35

15-20

15-20

35-45

35-45

15-25

• Stek magert kött i en stekgryta med lock.

Det gör att köttet blir saftigare.

• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.

Steka i varmluft

Nötkött

Typ av kött Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3

2-3

2-3

125

200

150

80-120 totalt 10

50-60

Typ av kött

1-2

Galler

160

Temperatur °C

90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

Galler

2-3 160 60-70

50

electrolux

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/sadel

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

160

Temperatur °C

175

175

160

150

Temperatur °C

180

150

130

150

175

Tid i minuter per kg kött

80-100

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Traditionell stekning

Nötkött

Typ av kött Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rostbiff

1)

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3

2-3

2-3

125

225

160

80-120 totalt 10

50-60

Typ av kött

1-3

Galler

180

Temperatur °C

90-120

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.

Kalv

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

Galler

2-3 180 60-70

Lamm

Typ av kött

Lägg/bog/revben

Galler

2

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

80-100

electrolux

51

Gris

Typ av kött

Fläskstek

1)

Fläskkarré

1)

Grishals

Skinka

Fågel

Galler

3

3

2-3

1-2

Temperatur °C

200

200

180

160

Tid i minuter per kg kött

60-70

60

90-120

60-100

Typ av kött

Kyckling, i bitar

Anka

1)

Anka lågtempererad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

200

160

130

160

200

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Bryning

Nötkött

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3

2-3

1-2

200

150

160 totalt 10

50-60

90-120

Kalv

Lägg/bog/revben

Gris

Typ av kött Galler Temperatur °C

Tid i minuter per kg kött

Oxfilé

1)

Typ av kött

2-3

Galler

160

Temperatur °C

60-70

1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.

Lamm

Tid i minuter per kg kött

2 160 80-100

Typ av kött Galler

2-3

Temperatur °C

180

Tid i minuter per kg kött

60-70

Fläskstek

1)

Fläskkotlett

1)

Fläskkarré

Skinka

2-3

2-3

1-2

175

160

150

60

90-120

60-100

52

electrolux

Fågel

Typ av kött

Kyckling

Anka

1)

Anka lågtemperaturtillagad

1)

Stekt kalkon, fylld

Kalkonbröst

Galler

2-3

2-3

2-3

1-2

2-3

Temperatur °C

180

150 lämpar sig inte

150

175

Tid i minuter per kg kött

55-65

55-65 totalt ca 5 timmar

50-60

70-80

Tabell matlagningstermometer

Nötkött

Typ av kött Nivå

Temperatur i mitten av köttet

55-65 Rostbiff

Rumpstek

- bryning

Rumpstek

- stekning

Rostbiff

2-3

2-3

2-3

1-2

55-65

55-65

75-80

Kalv

Typ av kött Nivå

Temperatur i mitten av köttet

65 Oxfilé

Lamm

2-3

Typ av kött Nivå

Temperatur i mitten av köttet

90 Lägg/bog/sadel

Fläsk

2

Grisstek

Fläskkarré

Skinka

Fågel

Typ av kött Nivå

2-3

2-3

1-2

Temperatur i mitten av köttet

80

75-80

70-75

Typ av kött Nivå

Temperatur i mitten av köttet

75-80 Kalkonbröst

Lågtemperaturstekning

Använd den här funktionen för magra, möra stycken av kött och fisk.

Ugnen får den förinställda temperaturen och en signal avges. Därefter ställer ugnen automatiskt om till en lägre temperatur för fortsatt tillagning.

2-3

Tillaga alltid utan lock vid lågtemperaturstekning.

1. Bryn köttet i het stekpanna.

2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt på ugnsgallret. Placera plåten under gallret för att fånga upp fettet.

electrolux

53

3. Välj ungsfunktionen Lågtemperaturstekning, ändra temperaturen om nödvändigt och tillaga tills maten är klar (se tabellen).

Du kan inte använda Lågtemperaturstekning tillsammans med klockfunktionerna: Koktid och stopptid.

Tillagningstabell Lågtemperaturstekning

Sammanlagd tillagningstid (min)

Typ av kött Vikt g Inställning Nivå Röd (blodig)

Rosa (medium)

Rostbiff (genomstekt)

Rostbiff (genomstekt)

Revben av nöt

Nötbog, benfri

Oxfilé, hel

Oxfilé, skivad

Entrecôte

T-benstek

Fläskfilé, hel

Fläskfilé, skivad

800-1000

1200-1600

600-1000

3,5 cm hög

600-1000

2,5 cm hög

1,5 cm hög

2 cm hög

500-700

2,5 cm hög

150 °C

150 °C

150 °C

150 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

120 °C

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

90-110

120-130

55-75

-

65-75

20-25

15-25

25-30

-

-

130-140

160-170

95-110

70-80

90-110

35-45

30-35

35-40

65-75

35-45

Grillning

Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning

• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.

Grillområdet är inställt i mitten av nivån.

Viktigt

Grilla alltid med stängd ugnslucka

Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.

• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.

• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.

Livsmedelstyper för grillning

Fläskkotletter

Lammkotletter

Kyckling, i bitar

Korv

Revben, förtillagade i 20 min.

Fisk, skivor av torsk eller lax

Rostat bröd

Nivå

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Temperatur

°C

250

250

250

250

250

250

250

Tid i min. /

Sida 1

7-9

7-10

20-25

3-5

15-20

10-15

2-3

Tid i min. /

Sida 2

4-6

5-6

15-20

2-4

15-20

5-10

1-2

54

electrolux

Torkning

Grönsaker

Livsmedelstyper för torkning

Bönor

Paprika (skuren i strimlor)

Soppgrönsaker

Champinjoner

Örter

Frukter

Livsmedelstyper för torkning

Katrinplommon

Aprikoser

Äppelklyftor

Päron

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

50-60

40-50

Temperatur °C

60-70

60-70

60-70

60-70

Nivå

3

3

3

3

3

Nivå

3

3

3

3

Nivåer

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Nivåer

1/4

1/4

1/4

1/4

Tid i timmar (rekommenderat)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

Tid i timmar (rekommenderat)

8-10

8-10

6-8

6-9

Avfrostning

• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.

• Täck inte över med en tallrik eller skål.

Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.

Typ av mat

Galler

Tid i minuter

• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.

Slutlig avfrostning min

Kommentarer

Kyckling, 1 000 g 2 120-140 20-30

Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.

Kött, 1 000 g

Kött, 500 g

Forell, 150 g

Jordgubbar, 300 g

Smör, 250 g

2

2

2

2

2

100-140

90-120

25-35

30-40

30-40

20-30

20-30

10-15

10-20

10-15

Vänd efter halva tiden.

Vänd efter halva tiden.

-

-

Grädde, 2 x2 dl

Kaka, 1 400 g

2

2

80-100

60

10-15

60

-

Grädde kan vispas även om den fortfarande är lite frusen.

-

Information om akrylamid

Viktigt

Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt (speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.

UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

electrolux

55

• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.

• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.

• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts och den bränner inte fast.

• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.

• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.

• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!

Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:

Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.

Katalytiska väggar och tak

Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.

För att stödja denna självrengöring ska ugnen värmas upp regelbundet utan mat:

• Tänd ugnsbelysningen.

• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.

• Välj en ugnsfunktion.

• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt ugnen vara på i en timme.

• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa svamp.

Varning

Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, frätande medel, tvål eller andra rengöringsmedel. Den katalytiska ytan kan skadas.

Missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte de katalytiska egenskaperna.

Ugnsstegar

Borttagning av ugnsstegar

1. Dra först ut stegen framtill från ugnssidan.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

1

2

Sätta i ugnsstegar

Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

Ugnsstegarnas avrundade ändar ska peka framåt!

Försiktighet

Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.

Rengöring av ugnsluckan

Ta loss luckan innan du rengör den.

Försiktighet

Var försiktig när du avlägsnar luckan. Luckan är tung!

56

electrolux

Ta bort ugnsluckan

1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel

(parkeringsläge).

2. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

30°

2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda händerna och dra bort luckan från ugnen.

För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.

Försiktighet

Placera luckan med utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för att förhindra repor

Ugnslucka och luckglas

Luckglaset på din produkt kan ha en annorlunda typ och form än vad du ser i diagrammen. Antalet glasskikt kan vara annorlunda.

Borttagning och rengöring av luckglasen

1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

3. Håll glasen i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenorna

4. Rengör luckglasen.

För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset först och sedan det större.

Ugnslampa

Varning

Risk för elektrisk stöt!

Innan du byter ugnslampa:

• Stäng av ugnen.

• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.

Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.

Byte av ugnslampan

1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.

Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.

2. Rengör lampglaset.

3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.

Viktigt

Använd samma typ av ugnslampa.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

Byte av ugnslampan:

1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet. Ta bort den vänstra ugnsstegen.

B

electrolux

57

2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.

en tesked) för att ta bort lampglaset och rengöra det.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.

Ta bort förvaringslådan

För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.

Ta bort förvaringslådan

1. Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.

2. Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.

Sätta tillbaka förvaringslådan

För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.

Varning

Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål, som t.ex.

rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.

3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.

Använd samma typ av ugnslampa.

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Problem

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Produkten fungerar inte

Maten kokas eller steks för långsamt

Signaluret fungerar inte

Ugnen värms inte upp

Ugnslampan fungerar inte

Matlagningstermometern fungerar inte

Möjlig orsak

Säkringen i säkringsskåpet har löst ut

Stickkontakten är inte isatt ordentligt

Jordfelsbrytaren är avstängd

Barnlåset eller funktionslåset är aktiverat

Produkten är inte aktiverad

Klockan är inte inställd

Den "Automatiska avstängningen" är aktiverad

Kokkärl med fel värmeledningsförmåga används

Klockan är inte inställd

Nödvändiga inställningar är inte gjorda

Glödlampan är trasig

Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget för matlagningstermometern

Lösning

Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.

Sätt i stickkontakten ordentligt

Slå på jordfelsbrytaren

Se "Låsa/låsa upp kontrollpanelen"

Aktivera produkten

Ställ klockan

Se "Automatisk avstängning".

Använd korrekt kokkärl med god värmeledningsförmåga

Ställa in tiden

Kontrollera inställningarna.

Byt ut ugnslampan

Ta ut matlagningstermometern och sätt i den i uttaget för matlagningstermometern igen. Ställ in aktuell temperatur

58

electrolux

Problem

Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan

Ljud hörs från spisen efter du avaktiverat den

Möjlig orsak Lösning

Det föreligger ett elektroniskt fel • Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen

• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen

Ingen åtgärd krävs Ljudet kommer från kylfläkten som skyddar spisens elektronik från att bli för varm

Säkringarna har gått Kontrollera säkringarna

Hällens display visar

Hällens display visar

Inget kokkärl på kokzonen Ställ ett kokkärl på kokzonen

Hällens display visar

Fel kokkärl

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

Använd rätt typ av kokkärl

Hällens display visar

Ugnsdisplayen visar F9

Ugnsdisplayen visar F11

Ugnsdisplayen visar SAFE

Diametern på kokkärlets botten

är för liten för kokzonen.

Stickkontakten sitter inte i eluttaget

Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget för matlagningstermometern

Funktionslåset är aktiverat

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Använd kokkärl med en större bottendiameter

Sätt i stickkontakten i eluttaget och slå på spisen igen

Sätt i matlagningstermometern korrekt i uttaget

Avaktivera funktionslåset, se

"Låsa/låsa upp kontrollpanelen"

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.

.........................................

.........................................

.........................................

INSTALLATION

Varning

Se kapitlet

"Säkerhetsinformation".

Tekniska data

Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.

Mått

Höjd

Bredd

Djup

Ugnskapacitet

900 mm

596 mm

600 mm

74 L

Placering av produkten

Du kan installera din fristående produkt med skåp på en eller båda sidorna och i ett hörn.

A

B

A

electrolux

59

Minsta avstånd

Mått

A

B

mm

2

685

Justering av höjd

Viktigt

När du installerar produkten, justera höjden så att dess ovansida är i nivå med de andra ytorna.

Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.

Försiktighet

Var försiktig när du ställer produkten på golvet. Det finns en viss risk att produktens baksida eller golvet skadas. Lägg produkten på kartongskivor eller styrencellplast (t.ex.

från paketeringsmaterialen) för att skydda den.

Ändra produktens höjd:

1. Lägg spisen på sidan.

A

7 7

14

49

14

7

A

A

A

Använd en skruvmejsel för att justera hjulen

(1). Använd en nyckel för att justera de små fötterna i botten av produkten (2).

2

1

Tippskydd

Försiktighet

Du måste installera tippskyddet. Om du inte installerar det kan produkten tippa över.

1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten innan du fäster tippskyddet.

2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför produktens ovansida, och med 49 mm avstånd från produktens vänstra sida till det runda hålet på konsolen (se fig.).

Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.

Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).

3. Du hittar hålet till vänster på produktens baksida (se fig.). Kontrollera att tippskyddet passar i hålet.

Lyft produktens framsida (1) och sätt den i mitten av utrymmet mellan skåpen

(2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd måste du justera sidoavståndet för att centrera produkten.

Säkerställ att ytan bakom produkten är jämn.

2. Avlägsna skruvarna "A" (4 skruvar, se bilden).

3. Justera höjden.

4. Skruva i skruvarna "A" igen i ett av hålen. Avståndet mellan hålen är 7–14 mm.

5. Lyft upp produkten och anslut den till eluttaget.

Viktigt

När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.

60

electrolux

1

49 mm

2

77 mm

Elektrisk installation

Varning

Endast en behörig och kompetent person får utföra den elektriska installationen.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om du inte följer föreskrifterna i avsnittet

"Säkerhetsinformation".

Denna produkt levereras med stickkontakt och nätkabel.

Viktigt

Om du ansluter stickproppen från spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.

MILJÖSKYDD

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.

electrolux

61

62

electrolux

electrolux

63

www.electrolux.com/shop

892933690-C-182011

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement