Electrolux EKD60767X User manual

Electrolux EKD60767X User manual
brugsanvisning
bruksanvisning
Komfur
Spis
EKD60767
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
INDHOLD
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Før ibrugtagning
Kogesektion – Daglig brug
Kogesektion – Nyttige oplysninger og råd
2
5
5
7
10
Kogesektion – Vedligeholdelse og rengøring
11
Ovn - betjeningspanel
12
Ovn – Daglig brug
13
Ovn - Urfunktioner
14
Ovn - Ekstra funktioner
15
Ovn - Brug af tilbehøret
16
Ovn – Nyttige oplysninger og råd
17
Ovn – Vedligeholdelse og rengøring
28
Hvis noget går galt
31
Installation
32
Miljøhensyn
33
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af ovnen:
• Af hensyn til din personlige sikkerhed og
din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet
• For korrekt betjening og brug af apparatet.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen
med apparatet, også hvis du flytter eller
sælger det.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres eller anvendes forkert
og derved forårsager skade.
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og
opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår
de medfølgende farer. Børn må ikke lege
med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for
børn. Der er fare for kvælning eller fysisk
personskade.
• Lad ikke børn og dyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben, eller apparatet er i brug. Der er fare for personskade eller anden vedvarende handikap.
• Hvis apparatet er udstyret med en sikkerhedslås eller børnesikring, bør den bruges. Dette forhindrer, at børn og små dyr
aktiverer apparatet ved et uheld.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade samt beskadigelse af apparatet.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når
der er tændt for det.
• Sluk altid straks for apparatet efter brug.
Installation
• Installation og tilslutning må kun udføres
af en autoriseret tekniker. Kontakt et
godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger.
• Kontroller, at apparatet ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt
forhandleren.
• Fjern al emballage, mærkater og folie fra
apparatet, før det tages i brug. Fjern ikke
typeskiltet. Dette kan medføre, at garantien bortfalder.
• Overhold altid nøje de love, bestemmelser, retningslinjer og normer (regler om
sikkerhed, korrekt bortskaffelse, elsikkerhed eller gassikkerhed osv.), der gælder i
brugslandet.
• Vær forsigtig, når apparatet flyttes. Apparatet er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
• Sørg for at tage netstikket ud af kontakten under installationen (hvis det er relevant).
electrolux 3
• Mindsteafstanden til andre apparater skal
overholdes.
• Apparatet må ikke placeres på et underlag.
Tilslutning, el
• Installation og tilslutning må kun udføres
af en autoriseret tekniker. Kontakt et
godkendt servicecenter. Dermed forhindrer du skade på personer eller bygninger.
• Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen til maskinen.
• Oplysninger om spænding står på typeskiltet.
• Brug de korrekte isoleringsanordninger:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med
en afbryder, så forbindelsen til lysnettet
kan afbrydes på alle poler. Afbryderen
skal have en brydeafstand på mindst 3
mm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden brug
af værktøj.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Hvis du tilslutter el-apparater i stikkontakter, må deres ledninger ikke berøre eller
komme tæt på den varme ovndør.
• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand.
• Undgå at klemme eller beskadige stikket
(hvis det er relevant) og ledningen bag
apparatet.
• Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve elstikket ud af kontakten (hvis det er relevant).
• Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
Brug
• Brug kun apparatet til madlavning i husholdningen. Apparatet må ikke bruges til
erhvervs- eller industrimæssige formål.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dermed undgår du personskade eller
skade på ejendom.
Hold altid øje med apparatet under brug.
Hold afstand til apparatet, når du åbner
døren, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm damp ud. Der er risiko for forbrænding!
Brug ikke apparatet, hvis det er i kontakt
med vand. Betjen ikke apparatet med våde hænder.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
frasætningsplads.
Kogepladerne bliver meget varme under
brug. Der er risiko for forbrænding! Læg
ikke metalgenstande som køkkenredskaber eller grydelåg på kogearealet, hvor de
kan blive meget varme.
Ovnrummet bliver meget varmt under
brug. Der er risiko for forbrænding! Brug
handsker, når du indsætter eller udtager
tilbehørsdele eller fade.
Åbn lågen forsigtigt. Brug af ingredienser
med alkohol kan medføre, at der dannes
en blanding af alkohol og luft. Der er
brandfare.
Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner døren.
Anbring ikke brandbare produkter - eller
genstande der er gennemvædet af
brandbare produkter (fremstillet af plastik
eller aluminium) -, i nærheden eller på apparatet. Der er eksplosions- eller brandfare.
Sæt kogezonerne på "sluk", når de ikke
er i brug.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er
tom, eller der står en tom gryde eller pande på den
Lad ikke gryder koge tørre Dette kan forårsage skade på kogegrejet og komfuroverfladen.
Glaskeramikken kan tage skade, hvis der
falder kogegrej eller andre ting ned på
den.
Sæt ikke kogegrej tæt ved kontrolpanelet
da varmen kan føre til skade på apparatet.
Vær forsigtig under udtagning eller indsættelse af tilbehøret for at undgå beskadigelse af ovnens emalje.
Glaskeramikken kan blive ridset, hvis du
skubber gryder eller pander med defekt
4 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
bund hen over den; det gælder også kogegrej af støbejern eller støbt aluminium.
Misfarvning af ovnens emalje forringer ikke apparatets brugsegenskaber
Sådan undgår du at beskadige eller misfarve ovnens emalje:
– Stil ikke noget i ovnens bund, og dæk
ikke nogen del af ovnen med alufolie
– Hæld aldrig meget varmt vand direkte
ind i ovnen
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i ovnen efter tilberedningen
Belast ikke ovndøren, når den er åben.
Anbring ikke brændbare materialer i rummet under ovnen. Her må kun opbevares
varmefast tilbehør ( hvis det er relevant).
Tildæk ikke ovnens dampudslip. De findes på bagsiden af den øverste plade
( hvis det er relevant).
Tag stikket ud af kontakten, hvis der er
en revne på overfladen. Der er risiko for
elektrisk stød.
Læg ikke varmeledende materialer (f.eks.
tynd metaltråd eller varmeledere med
metalplader) under kogegrejet. For kraftig
varmereflektion kan beskadige kogesektionen.
Hvis du har fået indopereret en pacemaker, skal du holde din overkrop på en afstand af mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, mens de er tændt.
Vedligeholdelse og rengøring
• Kontroller, at apparatet er kølet af, før det
rengøres. Der er risiko for brand. Der er
risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Hold altid ovnen ren. Ophobning af fedt
eller madrester kan medføre brand.
• Regelmæssig rengøring forebygger, at
overfladerne nedbrydes.
• Rengør kun apparatet med vand og sæbe af hensyn til din egen sikkerhed samt
din ejendoms sikkerhed. Anvend ikke
brandbare produkter, eller produkter som
kan forårsage rustangreb.
• Brug ikke damprenser, højtryksrenser,
skarpe genstande, skurende rengøringsmidler, skuresvampe eller pletfjernere.
• Følg producentens anvisninger, hvis du
bruger ovnrens på spraydåse. Sprøjt aldrig noget på varmelegemerne eller termostatsensoren.
• Rengør ikke glasdøren med slibende rengøringsmidler eller metalskraber. Den
varmfaste belægning på det inderste glas
kan tage skade.
• Hvis ruderne beskadiges, mister glasset
styrke og kan gå i stykker. Udskift ruderne, hvis dette er tilfældet. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager døren af apparatet. Døren er tung.
• Pærer til dette apparat er specielle pærer,
kun beregnet til husholdningsapparater!
De kan ikke bruges til hel eller delvis oplysning af værelser i husholdningen!
• Hvis det bliver nødvendigt at erstatte pæren brug en af samme styrke specielt beregnet til husholdningsapparater.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten, før ovnpæren skiftes. Der er
risiko for elektrisk stød! Lad apparatet køle ned. Der er risiko for forbrænding!
• Undlad at rengøre katalytisk emalje.
Servicecenter
• Reparation eller arbejde på apparatet må
kun udføres af en godkendt tekniker.
Kontakt et godkendt servicecenter.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip elledningen af, og kassér den.
– Fjern lågelåsen, og kassér den. Dette
forhindrer, at børn og dyr bliver lukket
inde i apparatet. Der er fare for kvælning.
electrolux 5
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over apparatet
1
2
3
8
3
2
1
5
6
2
5
4
3
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Kogesektion
Grill
Ovnlampe
Stegetermometerstik
Ovnribbe
Undervarme
Blæser og varmelegeme
Ovnriller
4
3
7
5
6
Kogesektionens layout
1
2
3
4
7
6
5
Tilbehør
• Grillrist
Til service, kageforme, stege.
• Non-stick-bageplade
Til kager og småkager.
• Nonstick-bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
1 Induktionskogezone, 2300 W, med
booster-funktion, 3200 W
2 Udluftning
3 Induktionskogezone, 2300 W, med
booster-funktion, 3200 W
4 Induktionskogezone, 2300 W, med
booster-funktion, 3200 W
5 Betjeningspanel, ovn
6 Betjeningspanel, kogezone
7 Induktionskogezone, 2300 W, med
booster-funktion, 3200 W
• Madlavningstermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt kødet er.
• Udtagelige teleskopskinner
Til placering af riste eller bakker.
FØR IBRUGTAGNING
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Rengøring før ibrugtagning
• Tag alle dele ud af apparatet.
• Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
6 electrolux
Bemærk Brug ikke slibende
rengøringsmidler og skuresvampe! Det
kan beskadige overfladen. Se
"Vedligeholdelse og rengøring".
B
Indstilling af klokkeslæt
A
Ovnen virker først, når uret er indstillet.
Når du slutter apparatet til lysnettet eller efter strømafbrydelse, blinker knappen for
tidsfunktioner automatisk.
eller
.
Indstil uret med knappen
Efter ca. 5 sekunder holder displayet op
med at blinke og viser indstillingen for aktuel tid.
Du kan kun ændre Aktuel tid
hvis :
• Tænd-knappen ikke er tændt
• Ingen af urfunktionerne Varighed
eller Sluttid
er indstillet
• Ingen ovnfunktion er indstillet
Forvarmning
1. Indstil funktion
og maksimal temperatur.
2. Lad den tomme ovn være tændt i ca. 1
time.
3. Indstil funktion
og maksimal temperatur.
4. Lad den tomme ovn være tændt i ca.
10 minutter.
5. Indstil funktion
og maksimal temperatur.
6. Lad den tomme ovn være tændt i ca.
10 minutter.
Dette er for at brænde belægninger i ovnen
af. Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Når du forvarmer ovnen for første
gang, kan den udsende en lugt og røg.
Dette er en normal virkning. Sørg for, at der
er tilstrækkelig luftstrømning.
Deaktivering af lågelåsen
1. Skub låseknappen (A) mod højre, og
hold den inde.
2. Tryk på knappen (B), og hold den inde.
3. Slip låseknappen (A).
4. Slip knappen (B).
Aktivering af lågelåsen
1. Skub låseknappen (A) mod højre, og
hold den inde.
2. Tryk på knappen (B), og hold den inde.
3. Slip knappen (B).
4. Slip låseknappen (A).
Hovedovn
Mekanisk lågelås
Låsen på lågen er som standard aktiveret.
Åbning og lukning af lågen
Skub sikringen mod højre for at åbne ovndøren.
Øverste ovn
Mekanisk dørlås
Låsen på lågen er som standard aktiveret.
Åbning og lukning af lågen
Skub låseknappen (A) mod højre for at åbne ovnlågen.
Luk lågen uden at trykke på låsearmen.
Luk lågen uden at trykke på låsearmen.
Slå lågelåsen fra
1. Tryk på lågelisten (B) på hver side. Det
frigiver låsen.
2. Træk lågelisten op og fjern den.
electrolux 7
4. Hold lågelisten (B) i hver ende og placer
den på indersiden af lågen. Sæt lågelisten i den øverste kant af lågen.
2
B
1
3. Fjern låsearmen (1), flyt den til højre (2)
og sæt den i igen.
B
1
Aktivering af lågelåsen
Foretag ovennævnte procedure igen og flyt
låsearmen tilbage til venstre.
2
Vigtigt Den mekaniske dørlås deaktiveres
ikke, når der slukkes for ovnen.
KOGESEKTION – DAGLIG BRUG
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Oversigt over betjeningspanelet
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
Brug tasterne til at betjene apparatet. Kontrollamper, display og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sensorfelt
Funktion
1
Tænder og slukker for kogesektionen
2
Låser/låser op for betjeningspanelet
3
/
Øger eller mindsker varmetrinnet
4
Timer-lamper, kogezoner
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet
5
Timerdisplay
Viser tiden i minutter
8 electrolux
Sensorfelt
6
Funktion
Indikator for varmetrin
Viser det aktuelle varmetrin
7
Starter boosterfunktionen
8
Vælger kogezone
9
Øger eller mindsker tiden
/
10
Starter og stopper STOP+GO-funktionen
Varmetrin
Rør ved
for at øge varmetrinnet. Rør ved
for at mindske varmetrinnet. Displayet vi-
ser varmetrinnet. Rør ved
dig for at slukke.
og
samti-
Display for varmetrin
Visning
Forløb
Kogezonen er slukket
Kogezonen er tændt
-
Holde varm-funktionen er slået til
Induktionskogezonen registrerer ikke kogegrejet
Der er en funktionsfejl
En kogezone er stadig varm (restvarme)
Børnesikringen/panellåsen er slået til
Boosterfunktionen er aktiveret
Opkogningsautomatikken er slået til
Tænd og Sluk
i 2 sekunder for at tænde for
Rør ved
apparatet. Rør ved
i 1 sekund for at
slukke for apparatet.
Automax
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan opnå det ønskede varmetrin hurtigere, hvis du aktiverer Automax-funktionen.
Denne funktion vælger det højeste varmetrin i et stykke tid (se grafikken) og skruer
derefter ned til det ønskede niveau.
Sådan aktiveres Automax-funktionen for en
kogezone:
1. Rør ved
.
tændes i displayet.
2. Rør straks ved
.
tændes i displayet.
3. Rør straks ved
en eller flere gange,
indtil det ønskede varmetrin aktiveres.
i displayet.
Efter 3 sekunder vises
Funktionen deaktiveres ved at berøre
.
Aktivering/deaktivering af
boosterfunktionen
Boosterfunktionen tilfører ekstra effekt til induktionskogezonerne. Boosterfunktionen er
højst aktiv i 10 minutter. Derefter slår induktionszonen automatisk over på det højeste
for at slå funktionen
varmetrin. Rør ved
til.
lyser. Sluk ved at røre ved
eller
.
electrolux 9
Effektstyring
Effektstyringen fordeler effekten parvis mellem to kogezoner (se tegningen). Effektfunktionen øger effekten til det højeste trin
for den ene kogezone i et par og sætter
automatisk den anden kogezone ned på et
lavere varmetrin. Displayet for den reducerede zone skifter mellem to trin.
Effektstyring til højre kogezoner og
øverste ovn
Kogezonerne til højre og øverste ovn
har samme energiforsyning (samme fase), når de bruges samtidig. Det er en
effektstyring, der skal hindre overbelastning af gruppen.
Jo mere effekt den øverste ovn bruger under drift, jo mindre effekt er der til overs til
de to kogezoner til højre. Når en zone ikke
kan køre på fuld effekt, skifter displayet for
zonen mellem to trin.
Brug af timer (minutur)
Brug timeren til at indstille, hvor lang tid kogezonen skal være tændt under én tilberedning.
Indstil timeren, når du har valgt kogezone.
Du kan indstille varmetrin før eller efter at du
indstiller timeren.
• Vælg kogezone: Rør ved
en eller
flere gange, indtil lampen for den ønskede kogezone tændes.
• Start eller ændring af timer: Rør ved
eller
på timeren for at indstille tiden
( 00 - 99 minutter). Når lampen for kogezonen blinker langsommere, er nedtællingen begyndt.
• Sådan afbrydes timeren: Vælg koge, og rør ved
for at deakzone med
tivere timeren. Resttiden tæller baglæns
ned til 00 . Kontrollampen for kogezonen
slukkes.
• Sådan aflæses resttiden: Vælg koge. Kontrollampen for kogezone med
zonen blinker hurtigere. Displayet viser
resttiden.
Når tiden er gået, lyder signalet, og 00 blinker. Kogezonen slukkes.
• Sådan afbrydes lydsignalet: Rør ved
Timeren kan bruges som et minutur, når
.
kogezonerne ikke anvendes. Rør ved
Rør ved
eller
for at vælge den ønskede tid. Når tiden er gået, lyder signalet, og
00 blinker
Starte STOP+GO
sætter alle tændte kogezoFunktionen
ner på Hold varm-indstilling.
• Rør ved
for at starte funktionen.
Symbolet
tænder.
• Rør ved
for at stoppe funktionen.
Det varmetrin, som du først indstillede, lyser.
standser ikke timer-funktionen.
låser hele betjeningspanelet.
Låse/åbne for betjeningspanelet
Du kan låse betjeningspanelet, men ikke
. Den forhindrer utilsigtet ændring af varmetrinnet under en tilberedning.
Indstil først varmetrinnet.
. Symbolet
lyser i 4
Berør symbolet
sekunder.
Timeren er stadig i gang.
for at slå funktionen fra.
Berør symbolet
Det før indstillede varmetrin aktiveres.
Når du slukker for apparatet, slukker du også for denne funktion.
Når du aktiverer ovnen, vises SAFE i ovnens display.
Låse- / åbnefunktionen låser eller låser
op for ovnmenuen på samme tid.
Restvarmeindikator
Restvarmeindikatoren tænder, når en kogezone er varm.
10 electrolux
Advarsel Forbrændingsrisiko ved
restvarme!
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner er slukket
.
• du ikke indstiller et varmetrin, når du har
tændt for kogesektionen.
• du dækker et sensorfelt med en genstand (f.eks. en gryde eller en klud) i over
10 sekunder. Advarslen lyder, til du har
fjernet genstanden.
• kogezonen bliver for varm (f.eks. hvis en
gryde koger tør). Du kan først bruge kogesektionen, når kogezonen er kølet af.
• du bruger forkert kogegrej.
tændes i
displayet, og efter 2 minutter slukkes kogezonen automatisk.
• du ikke slukker for en kogezone eller ændrer varmetrin. Efter nogen tid tændes
, og kogesektionen slukkes. Se tabellen.
Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af kogesektionen og ovnen.
Slå børnesikringen til
• Tænd for kogesektionen med
. Indstil
ikke varmetrin.
• Tryk på
i 4 sekunder. Lydsignal udsendes. Symbolet
vises på kogesektionen, og symbolet "SAFE" vises på ovndisplayet.
• Sluk for kogesektionen med
.
Slå børnesikringen fra
• Tænd for kogesektionen med
. Indstil
i 4 sekunder.
ikke varmetrin. Tryk på
Lydsignal udsendes. Symbolet
vises
på kogesektionen, og symbolet "SAFE"
slukkes på ovndisplayet.
• Sluk for kogesektionen med
.
Børnesikringen låser kogesektionen og
ovnen på samme tid.
Tid for automatisk slukning
Varmetrin
Slukker efter
6 timer
-
-
5 timer
4 timer
1,5 timer
KOGESEKTION – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Kogegrej til induktionskogezoner
Madlavning med induktion foregår ved,
at et kraftigt elektromagnetisk felt næste øjeblikkelig danner varme indvendig
i kogegrejet.
Materiale
• egnet: støbejern, emaljeret jern, rustfrit
stål, sandwichbund (mærket som egnet
af producenten).
• uegnet: aluminium, kobber, messing, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogezoner, hvis …
• ... noget vand kommer meget hurtigt i
kog på en zone, der står på det højeste
varmetrin
• ... en magnet trækker i kogegrejets bund.
Bunden af kogegrejet skal være så
tyk og plan som muligt.
Vigtigt Sæt gryden eller panden på krydset
på kogezonen. Dæk krydset helt. Den
magnetiske del af kogegrejets bund skal
have en diameter på mindst 120 mm.
Induktionskogezoner tilpasses automatisk til
størrelsen af kogegrejets bund. Du kan
tilberede i større kogegrej på to kogezoner
ad gangen.
Lyde under drift
Hvis du kan høre
• små knald: kogegrejet består af forskellige materialer (sandwichbund).
• fløjten: du bruger en eller flere kogezoner
på højt varmetrin, og kogegrejet består af
flere materialer (sandwichbund).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
electrolux 11
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
Spar på energien
• Læg så vidt muligt altid låg på gryderne.
Temperaturindstilling
Bruges til:
• Sæt kogegrejet på, inden du tænder
for kogezonen.
Eksempler på anvendelser
Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
Tid
Gode råd
At holde færdig mad varm
Efter behov
Låg
1-2
Hollandaise, smelte: Smør, chokolade,
gelatine
5-25
min.
Rør en gang imellem
1-2
Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte
æg
10-40
min.
Læg låg på under tilberedningen
2-3
Mørkogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter
25-50
min.
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter
under tilberedningen
3-4
Dampning af grøntsager, fisk, kød
20-45
min.
Tilsæt få spsk. væske
4-5
Dampning af kartofler
20-60
min.
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler
4-5
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper
60-150
min.
Op til 3 l væske plus ingredienser
6-7
Nænsom stegning: Schnitzler, cordon
bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver, samt opbagte saucer
Efter behov
Vendes undervejs
7-8
Kraftig stegning, hash browns (rösti),
tournedos, steaks
5-15
min.
Vendes undervejs
9
Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites
1
Boosterfunktionen er velegnet til at varme
store mængder vand.
KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Rengør altid apparatet efter brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Ridser eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets
funktion.
Sådan fjernes snavs:
1. – Fjern straks:smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers
kan snavset beskadige apparatet.
Brug en speciel skraber til glasset.
Sæt skraberen skråt ned på glasoverfalden, og bevæg bladet hen
over overfladen.
– Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
12 electrolux
misfarvning. Brug et pudsemiddel til
glaskeramik eller rustfrit stål.
2. Tør apparatet af med en fugtig klud og
lidt opvaskemiddel.
3. Slut med at tørre efter med en ren
klud.
OVN - BETJENINGSPANEL
Betjeningspanelpanel
1
2
Nummer
Knap
1
–
3
4
5
6
7
Funktion
Forløb
Visning
Viser ovnens aktuelle indstillinger.
2
Tænd/sluk
Tænder eller slukker for ovnen.
3
Funktionsvælger,
ovn
Skifter mellem øverste ovn og nederste ovn.
4
Funktionsvælger,
ovn
Vælger ovnfunktion eller program.
5
Madlavningstermometer
Til aktivering af madlavningstermometerfunktionen.
6
Valg/urfunktion
Skifter mellem ovnfunktioner og urfunktioner.
7
Indstillingsknapper
Indstilling af temperatur og tilberedningstid.
Indikatorer i displayet
1
2
3
4
5
6
7
8
Nummer
Navn
1
Kontrollampe for øverste
ovn/hovedovn
Viser, hvilken ovn der er i drift.
Beskrivelse
2
Symbol for ovnfunktion
Viser funktionen.
3
Indikator for lys/optøning
Viser, at lys/optøning-funktionen er aktiv.
9
electrolux 13
Nummer
Navn
4
Indikator for opvarmning
Viser det aktuelle varmetrin.
Beskrivelse
5
Visning af temperatur/tid
Viser temperaturen og tiden i minutter.
6
Indikator for madlavningstermometer
Madlavningstermometeret er indsat i stikket.
7
Indikator for Holde varmfunktionen
Viser, at holde varm-funktionen er aktiveret.
8
Varighed/Sluttid/Driftstid
Viser tidsindstillingen for urfunktioner.
9
Indikator for urfunktion
Til indstilling af urfunktion og minutur.
OVN – DAGLIG BRUG
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Tænd/sluk for apparatet
for at tænde og
Tryk på knappen Til/Fra
slukke ovnen.
Funktioner, øverste ovn
Ovnfunktion
Egnet til
Over-/undervarme
Bruning
Undervarme
Stor grill
Lys
Til bagning og stegning i ét lag.
Til bruning.
Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe. Til
henkogning.
Til grillstegning af flade madvarer i store mængder.
Til belysning af ovnen.
Funktioner, hovedovn
Ovnfunktion
Egnet til
Varmluft
Over-/undervarme
Pizza
Lavtemperaturstegning
Til at bage på højst 3 ovnribber ad gangen. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end ved overundervarme.
Til bagning og stegning på én ovnribbe.
Til bagning på én rille med kraftigere bruning og
sprød bund. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end ved over- undervarme.
Til nænsom stegning af meget magert, mørt kød.
Gratinering
Til stegning af større stege eller fjerkræ i ét niveau. Til
bruning.
Stor grill
Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til
ristning af brød.
14 electrolux
Ovnfunktion
Egnet til
Hold varm
Til at holde maden varm.
Tørring
Til tørring af madvarer.
Optøning
Til optøning af dybfrost.
Kontrollampe
Til belysning af ovnen.
Valg af ovn
1. Tænd for apparatet ved hjælp af
tænd-/sluk-knappen
.
2. Tryk en eller flere gange på knappen
, indtil displayet viser den ønskede ovn
(øverste ovn/hovedovn)
Sluk for ovnfunktionen
en eller flere gange, til displayet ikBrug
ke viser en ovnfunktion.
Valg af ovnfunktion
til at vælge ovnfunktion.
Brug
Displayet viser den anbefalede temperatur.
Hvis du ikke ændrer denne temperatur inden ca. 5 sekunder, begynder apparatet at
varme.
Symbol for opvarmning
Hvis du slår en ovnfunktion til, tændes bjælkerne i displayet én ad gangen. Bjælkerne
viser, at ovntemperaturen stiger.
Når apparatet arbejder ved den indstillede temperatur, udsendes et lydsignal.
Ændring af ovntemperatur
eller
til at indstille temperaturen.
Brug
Restvarmeindikator
Når du slukker for ovnen, viser bjælkerne
på displayet restvarmen.
Du kan ændre ovnfunktion, mens ovnen er i gang.
OVN - URFUNKTIONER
Urfunktionstaster
1
7
SYMBOL
2
3
6
FUNKTION
Minutur
4
1
2
3
4
5
6
7
Aktuel tid
Varighed
Sluttid
Minut ur
Indstillingsknap (Plus)
Indstillingsknap (Minus)
Valgknap
5
BESKRIVELSE
Til at indstille nedtælling (højst 99 minutter). Denne funktion
påvirker ikke apparatets drift.
electrolux 15
SYMBOL
FUNKTION
Varighed
BESKRIVELSE
Til at indstille, hvor længe apparatet skal arbejde.
Sluttid
Til at indstille sluk-tiden for en ovnfunktion.
Du kan bruge Varighed og Sluttid sammen, hvis apparatet
skal tændes og senere slukkes automatisk.
Aktuel tid
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det indstillede
klokkeslæt.
• Hvis du indstiller en urfunktion, blinker
symbolet i ca. 5 sekunder. I disse 5 sekunder skal du røre ved
eller
for at
indstille tiden.
• Hvis du indstiller tiden, fortsætter symbolet med at blinke i ca. 5 sekunder. Efter
disse 5 sekunder lyser symbolet konstant. Der tælles ned fra den indstillede
tid.
Indstilling af ur-funktionerne
1. Tænd for apparatet.
2. Brug
en eller flere gange, til displayet viser den ønskede urfunktion og
det tilhørende symbol, f.eks. Minutur
.
3. Brug
eller
for at indstille den ønskede tid.
Du hører et lydsignal i 2 minutter, når tiden er gået, “00.00” og symbolet for
den tilhørende funktion blinker. Ovnen
slukkes.
4. Brug en vilkårlig knap for at slå lydsignalet fra.
Med Minutur
skal ovnen være
tændt, før urfunktionen kan indstilles.
Med Varighed
og Sluttid
slukkes
ovnen automatisk.
kombineret med SlutMed Varighed
skal du indstille ovnfunktion og
tid
temperatur, før du kan indstille urfunktionen.
Heat+Hold
Holder maden varm i 30 minutter efter at tilberedningen er slut.
Slå Heat+Hold til
1. Indstil urfunktionerne Varighed
og/
eller Sluttid
.
2. Brug Valg
en eller flere gange, til
displayet viser Holde varm-symbolet
.
3. Brug
, displayet viser “00:30”
4. Når de indstillede ovnfunktioner er færdige, lyder der et signal, og Hold Varm
begynder. Den indstillede ovnfunktion
arbejder på 80°C i 30 minutter. Derefter
slukkes ovnen automatisk.
Temperaturen for den indstillede ovnfunktion skal være over 80°C.
OVN - EKSTRA FUNKTIONER
Køleblæser
Blæseren starter automatisk, når ovnen er
tændt. Hvis du slukker for ovnen, kører
blæseren videre, til ovnen er kølet af.
Børnesikring
Se kapitlet "Kogesektion – Daglig brug" og
afsnittet "Børnesikring".
Automatisk slukning
Apparatet slukkes efter nogen tid:
• Hvis du ikke slukker for apparatet
• Hvis du ikke ændrer på ovntemperaturen
I temperaturdisplayet blinker den sidst indstillede temperatur.
Ovntemperatur
Sluktid
30 °C -120 °C
12,5 t
120 °C - 200 °C
8,5 t
200 °C -250 °C
5,5 t
250 °C -maksimum °C
3,0 t
16 electrolux
Efter en automatisk slukning skal du slukke
helt for ovnen. Derefter kan du tænde den
igen.
Vigtigt Hvis du har sat urfunktionen til
eller Slut
, slukker den
Varighed
automatiske slukfunktion.
OVN - BRUG AF TILBEHØRET
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Madlavningstermometer
Madlavningstermometeret måler centrumtemperaturen i kødet. Ovnen slukker automatisk, når kødet har nået den indstillede
kernetemperatur.
Vigtigt Brug kun det medfølgende
madlavningstermometer eller originale
reservedele.
1. Sæt spidsen af madlavningstermometret ind i midten af kødet.
2
1
2. Sæt madlavningstermometret ind i stikket i ovnens sidevæg.
3. Tænd for apparatet.
4. Tryk en eller flere gange på knappen
, indtil displayet viser den ønskede ovn
(øverste ovn/hovedovn).
5. Indstil den ønskede kernetemperatur:
– Tryk på
en eller flere gange, indtil
funktionen stegetermometer blinker,
og displayet viser den indstillede kernetemperatur.
– Brug
eller
inden 5 sekunder for
at indstille kernetemperaturen.
Displayet skifter til den aktuelle kernetemperatur.
Kernetemperaturen vises fra 30 °C.
Den forvalgte kernetemperatur er 60
°C.
6. Indstil ovnfunktion (
) og evt. ovntemperatur (
).
Apparatet beregner den foreløbige sluttid for den indstillede kernetemperatur,
der opdateres flere gange. Displayet viser hele tiden den opdaterede sluttid.
Madlavningstermometret skal blive siddende i kødet og i stikket under hele tilberedningen. Mens apparatet beregner
den foreløbige sluttid, viser displayet en
blinkende firkant.
7. Når kødet har nået kernetemperaturen,
udsendes et lydsignal, og apparatet
slukker automatisk.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
8. Tag madlavningstermometrets stik ud,
og tag kødet ud af ovnen.
Advarsel Madlavningstermometer er
meget varmt! Risiko for forbrænding!
Pas på, når du trækker stikket og
spidsen ud.
9. Sluk for apparatet.
Indsættelse af ovntilbehør
Sæt pladerne ind, så de dobbelte kanter i
siderne sidder bag i ovnen og vender mod
bunden. Skub pladerne ind mellem skinnerne ud for den valgte rille.
Bagepladen og risten har dobbelte
kanter i siderne. Disse kanter og ribbernes form fungerer som tippesikring for
ovnens tilbehørsdele.
electrolux 17
Sætte rist og plade i sammen
Læg risten på pladen. Skub bagepladen ind
mellem skinnerne ud for en af rillerne.
Vigtigt Gem installationsvejledningen til
teleskopskinnerne til senere opslag.
Bemærk Brug kun teleskopskinnerne i
hovedovnen.
Teleskopudtræk – Indsættelse af
ovntilbehør
Anbring den flade bageplade eller bradepanden på teleskopskinnerne. Hægt fremspringene i kanten på teleskopskinnernes
tappe.
Anbring pladen på teleskopskinnerne, så
fødderne vender nedad.
Den hævede kant rundt om pladen gør,
at fade og lignende er ekstra godt sikret mod at kure ud.
Samtidig indsættelse af rist og bradepande
Læg risten oven på bradepanden. Anbring
risten og bradepanden på teleskopskinnerne. Hægt fremspringene i kanten på teleskopskinnernes tappe.
OVN – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Tabellernes temperaturer og bagetider
er kun vejledende. De afhænger af opskriften samt af kvaliteten og mængden
af de anvendte ingredienser.
Bemærk Brug en bradepande til
meget fugtigt bagværk. Frugtsaft kan
give varige pletter på emaljen.
Øverste ovn
Den øverste ovn er den mindste af de to
ovne. Den har 3 riller. Brug den til at tilberede mindre mængder mad. Den giver især
gode resultater, når den bruges til at bage
18 electrolux
frugtkager, søde kager og buddinger eller
quiche.
Hovedovn
Hovedovnen er i sær egnet til tilberedning
af større mængder madvarer.
Bagning
Generelle bemærkninger
• Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde før.
Tilpas dine sædvanlige indstillinger (temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser.
• Ved længere bagetider kan man slukke
for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden
er slut, så eftervarmen udnyttes.
• Brug bradepanden i midten eller den
øverste rille i den øverste ovn.
Bagetip
Resultat
• Bagværk kan brunes i bunden vha. en
metalplade eller en bageplade.
Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under
bagningen. Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af.
Sådan bruges bagetabellerne
• Vi anbefaler, at du bruger den laveste af
temperaturerne første gang.
• Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest.
• Bagetiden kan være 10-15 minutter længere, når du bager i flere lag.
• Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt i starten. I så fald bør
temperaturindstillingen ikke ændres. Forskellene udlignes under bagningen.
Mulig årsag
Løsning
Kagen er for lys i bunden
Der er valgt forkert rille
Sæt kagen i en lavere rille
Kagen falder sammen
(bliver klæg, klistret,
med vandstriber)
Bagetemperaturen er for høj
Brug en lavere indstilling
Kagen falder sammen
(bliver klæg, klistret,
med vandstriber)
Bagetiden er for kort
Forlæng bagetiden
Indstil ikke højere temperatur for at
forkorte bagetiden
Kagen falder sammen
(bliver klæg, klistret,
med vandstriber)
Der er for meget væde i dejen
Tilsæt mindre væske Kontrollér røretiden,
især hvis du bruger røremaskine
Kagen er for tør
Ovntemperaturen er for lav
Vælg en højere ovntemperatur
Kagen er for tør
Bagetiden er for lang
Vælg en kortere bagetid
Kagen bruner ujævnt
Ovntemperaturen er for høj,
og bagetiden er for kort
Vælg lavere ovntemperatur og længere bagetid
Kagen bruner ikke
jævnt
Dejen er ujævnt fordelt
Fordel dejen jævnt i bageformen
Kagen bliver ikke bagt
færdig på den indstillede bagetid
Temperaturen er for lav
Vælg en lidt højere temperatur
Øverste ovn
Over- og undervarme
Madvarens art
.
Ribbe
Temperatur °C
Tid i minutter
Boller
2-3
200-225
10-20
Fuldkorns boller
2-3
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
2-3
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabatta boller
2-3
210-230
10-20
electrolux 19
Ribbe
Temperatur °C
Tid i minutter
Foccacia
Madvarens art
2-3
220-230
15-20
Pita brød
2-3
250
5-15
Kringler
2-3
180-200
12-15
Hvidt brød/Limpor
2
175-225
35-45
Hvidt brød/
2-3
190-210
25-40
Ciabatta
2-3
210-220
15-25
Fuldkorns brød
2-3
180-200
35-45
Rugbrødsblanding
2-3
275
opvarmning
- bagning
2-3
190
55-65
Flutes
2-3
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
2-3
150-170
70-80
Muffins
2-3
180-200
10-20
Rulltarta
2-3
220-250
6-15
Bullar
2-3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
2-3
180-200
25-35
Pepparkakor
2-3
220-225
8-12
Formkage
2-3
170-180
35-45
Sandkage/Madeira kage
2-3
170-180
40-50
Sandwich kage, bolle
2-3
200-225
8-12
Marengs
2-3
100
90-120
Marengsbunde
2-3
100
90-120
- opvarmning
2-3
med slukket ovn
25
Småkager
2-3
160-180
6-15
Vandbakkelser
2-3
170-190
30-45
Roulade
2-3
190-210
10-12
Frugttærter, småkager af mørdej
2-3
175-200
Forbagte, boller 10 15
Frugttærter, småkager af mørdej
2-3
175
slut 35 - 45
Frugttærter, smuldrekage
2-3
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2-3
210-230
10-12
2
210-220
15-30
Ugnspannkaka
Hovedovn
Varmluft
Bagværkets art
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
2+4
175-185
15-20
Fuldkorns boller
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød med
fyld
2+4
170-180
15-20
20 electrolux
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Formbröd
Bagværkets art
1+4
170-190
30-40
Kringler
2+4
160-170
15-20
Hvidt brød/Limpor
2+4
170-180
35-45
Fuldkorns brød
2+4
160-170
35-45
Rugbrødsblanding
2+4
250
opvarmning
-bagning
2+4
160-170
60-70
Flutes
2+4
180-200
20-30
Bradepandekage
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
Muffins
2+4
160-170
15-25
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunde
2+4
100
90-120
- opvarmning
2+4
med slukket ovn
25
Småkager
2+4
150-160
10-20
Vandbakkelser
2+4
155-165
30-40
Sandkage/Madeira kage
Frugttærter, småkager
af mørdej
2+4
150-160
præ-bagte, baser 10 15
Frugttærter, småkager
af mørdej
2+4
150-160
slut 35 - 45
Frugttærter, smudrekage
2+4
170-180
30-40
Over- og undervarmel
Bagværkets art
.
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
3-4
200-225
10-20
Fuldkorns boller
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabatta boller
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pita brød
3-4
250
5-15
Kringler
3-4
180-200
12-15
Hvidt brød/Limpor
2
175-225
35-45
Hvidt brød/
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
electrolux 21
Bagværkets art
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
1-2
180-200
35-45
Rugbrødsblanding
1
275
opvarmning
- bagning
1
190
55-65
Flutes
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sandkage/Madeira kage
1-2
170-180
40-50
Sandwich kage, bolle
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbunde
3-4
100
90-120
- opvarmning
3-4
med slukket ovn
25
Småkager
3-4
160-180
6-15
Vandbakkelser
3-4
170-190
30-45
Roulade
3-4
190-210
10-12
Fuldkorns brød
Frugttærter, småkager af gærdej
3-4
175-200
præ-bagte, boller
10-15
Frugttærter, småkager af mørdej
3-4
175
slut 35-45
Frugttærter, smudrekage
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
Pizza-tærte
ribbe
Temperatur °C
Tid min
Ciabattaboller
Madvare
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabattabröd
2-3
190-200
15-25
Frugttærte mørdej
2-3
170-180
35-45
Frugttærte smuldredej
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelavet (tyk
- med meget fyld)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelavet
(tynd)
1-2
200-2301)
15-20
Pizza, frossen færdigret
1-2
200
15-20
22 electrolux
ribbe
Temperatur °C
Tid min
Tærte, hjemmelavet
forbagning bund
Madvare
3-4
215-225
35-45
Tærte, hjemmelavet
færdigbagning
3-4
215-225
35-45
Tærte, frossen færdigret
3-4
200
15-25
1) forvarm ovnen
Stegning
Stegte retter
• Brug ovnfast kogegrej til stegning (se
producentens vejledning).
• Store stege kan steges direkte i bradepanden eller på rist med bradepanden
under (hvis den findes).
• Steg magert kød i et stegefad med låg.
Det holder bedre på kødsaften.
• Alt kød, der skal have sprød skorpe/
svær, kan steges i et stegefad uden låg.
• Brug bradepanden i midten eller den
øverste rille i den øverste ovn.
Øverste ovn
Over-/undervarme
Oksekød
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
Roastbeef 1)
Kødtype
1-2
125
80-120
Culotte
-bruning
2-3
225
ialt 10
Culotte
-stegning
2-3
160
50-60
Roastbeef
1-2
180
90-120
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme ved maks. temperatur. Anvender du stegetermometer, skal det
fjernes inden brug af grill.
Kalvekød
Kødtype
Filet 1)1)
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2–3
180
60-70
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
1–2
180
80-100
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Kødtype
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
1)1)
2
200
60-70
Ribbensteg 1)1)
2
200
60
Nakkefilet
1-2
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2
200
55-65
Flæskesteg
Fjerkræ
Kødtype
Kylling, opskåret
electrolux 23
Kødtype
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
1-2
160
55-65
1)1)
1-2
130
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt farseret
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
1-2
200
70-80
And
1)1)
And langtidsstegning
Hovedovn
Stegning med varmluft
Oksekød
ribbe
Temperatur °C
Tid i min pr. kg. kød
Roastbeef 1)
Kødtype
2-3
125
80-120
Culotte
-bruning
2-3
200
ialt 10
Culotte
-stegning
2-3
150
50-60
Oksesteg, gammeldags
1-2
160
90-120
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden
brug af grill.
Kalvekød
Kødtype
Filet 1)
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2-3
160
60-70
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2
160
80-100
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Kødtype
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
1)
2-3
175
60-70
Ribbensteg 1)
2-3
175
60
Nakkefilet
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Flæskesteg
Fjerkræ
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
Kylling, parteret
Kødtype
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
1)
2-3
130
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt farseret
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
And langtidsstegning
24 electrolux
Stegning med over-/undervarme
Oksekød
Kødtype
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
1)
2-3
125
80-120
Culotte
-bruning
2-3
225
ialt 10
Culotte
-stegning
2-3
160
50-60
Oksesteg, gammeldags
1-3
180
90-120
Roastbeef
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden
brug af grill.
Kalvekød
Kødtype
Filet
1)1)
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2-3
180
60-70
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2
180
80-100
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
3
200
60-70
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Kødtype
Flæskesteg 1)1)
1)1)
3
200
60
Nakkefilet
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2-3
200
55-65
2-3
160
55-65
1)1)
2-3
130
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt farseret
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Ribbensteg
Fjerkræ
Kødtype
Kylling, parteret
And
1)1)
And langtidsstegning
Infrathermgrill
Oksekød
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
Culotte
-bruning
Kødtype
2-3
200
ialt 10
Culotte
-stegning
2-3
150
50-60
Oksesteg, gammeldags
1-2
160
90-120
electrolux 25
Kalvekød
Kødtype
Filet
1)
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2-3
160
60-70
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer, skal det fjernes inden
brug af grill.
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
2
160
80-100
Svinekød
Kødtype
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
1)
2-3
180
60-70
Ribbensteg 1)
2-3
175
60
Nakkefilet
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
1)
2-3
ikke velegnet
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt farseret
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Flæskesteg
Fjerkræ
Kødtype
And langtidsstegning
Tabel for Stegetermometer / Kødtermometer
Oksekød
ribbe
Centrum temperatur i kød
Roastbeef
Kødtype
2-3
55-65
Culotte
-bruning
2-3
55-65
Culotte
-stegning
2-3
55-65
Oksesteg, gammeldags
1-2
75-80
ribbe
Centrum temperatur i kød
2-3
65
ribbe
Centrum temperatur i kød
2
90
ribbe
Centrum temperatur i kød
Kalvekød
Kødtype
Filet
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Kødtype
Flæskesteg
2-3
80
Nakkefilet
2-3
75-80
26 electrolux
Kødtype
ribbe
Centrum temperatur i kød
1-2
70-75
ribbe
Centrum temperatur i kød
2-3
75-80
Skinke
Fjerkræ
Kødtype
Kalkunbryst
Lavtemperaturstegning
Brug funktionen til at tilberede møre, magre
kødstykker og fisk.
Ovnen varmes til den forindstillede temperatur, og der lyder et signal. Derefter indstiller ovnen automatisk en lavere temperatur
for resten af tilberedningstiden.
Læg aldrig låg på, når du bruger Lavtemperaturstegning.
2. Læg kødet i en bradepande eller direkte på risten. Sæt bradepanden under risten, så den kan opfange fedtet.
3. Vælg ovnfunktionen Lavtemperaturstegning, indstil evt. en anden temperatur, og steg færdig (se tabellen).
Du kan ikke bruge Lavtemperaturstegning sammen med urfunktionerne: Varighed og Slut.
1. Svits kødet på en pande ved meget
kraftig varme.
Tabel, lavtemperaturstegning
Samlet tilberedningstid (min)
Kødtype
Vægt, g
Resultat
Ribbe
Rødt i midten
Rosa i midten
Roastbeef
(gennemstegt)
800-1000
150 °C
2
90-110
130-140
Roastbeef
(gennemstegt)
1200-1600
150 °C
2
120-130
160-170
Højreb
600-1000
150 °C
3
55-75
95-110
Bov uden ben
3,5 cm høj
150 °C
3
-
70-80
Oksemørbrad,
hel
600-1000
120 °C
3
65-75
90-110
Oksemørbrad,
tyndt skåret
2,5 cm høj
120 °C
3
20-25
35-45
Entrecote
1,5 cm høj
120 °C
3
15-25
30-35
Porterhousebøf
2 cm høj
120 °C
3
25-30
35-40
Svinemørbrad,
hel
500-700
120 °C
3
-
65-75
Svinemørbrad,
tyndt skåret
2,5 cm høj
120 °C
2
-
35-45
Grillstegning
Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling
Vigtigt Grill altid med ovndøren lukket
Inden grillstegning skal den tomme ovn
altid forvarmes i 5 minutter.
• Sæt risten i den rille, der er anbefalet
i grilltabellen.
• Sæt altid bradepanden i første rille,
så den kan opsamle fedtet.
• Grillsteg kun flade stykker af kød eller
fisk.
• Brug bradepanden i midten eller den
øverste rille i den øverste ovn.
Grillområdet er placeret i midten af hylden.
electrolux 27
Øverste ovn
Ribbe
Tid i min./side 1
Tid i min./side 2
Svinekotelet
Fødevaretyper til grillning
2–3
7-9
4-6
Lammekoteletter
2–3
7-10
5-6
Kylling, opskåret
2–3
20-25
15-20
Grillpølser
2–3
3-5
2-4
Stegeben, forstegte i 20 min
2–3
15-20
15-20
Fisk, skiver af torsk eller laks
2–3
10-15
5-10
Toastbrød
2–3
1-3
1-2
Hovedovn
Rist
Temperatur
°C
Tid i min./side
1
Tid i min./side
2
Svinekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammekotelet
3-4
250
7-10
5-6
Kylling, opskåret
3-4
250
20-25
15-20
Medister, middagspølser
3-4
250
3-5
2-4
Stegeben, forstegte i 20 min
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver af torsk eller laks
3-4
250
10-15
5-10
Toastbrød
3-4
250
2-3
1-2
Fødevaretyper til grillning
Tørring
Grøntsager
Madvare til tørring
Temperatur °C
Rille / 1 lag
Rille / 2 lag
Tid i timer (vejledende)
Bønner
60-70
3
1/4
6-8
Peberfrugt (strimler)
60-70
3
1/4
5-6
Suppeurter
60-70
3
1/4
5-6
Svampe
50-60
3
1/4
6-8
Krydderurter
40-50
3
1/4
2-3
Temperatur °C
Rille / 1 lag
Rille / 2 lag
Tid i timer (vejledende)
Svesker
60-70
3
1/4
8-10
Abrikoser
60-70
3
1/4
8-10
Æblebåde
60-70
3
1/4
6-8
Pærer
60-70
3
1/4
6-9
Frugt
Madvare til tørring
28 electrolux
Optøning
• Tag maden ud af emballagen, og læg
den på en tallerken, der stilles på ovnens
rist.
• Læg ikke en tallerken eller skål over. Det
kan forlænge optøningstiden meget.
• Sæt risten i første rille fra bunden.
Hovedovn
ribbe
Tid min
Efteroptøning
min
Bemærkning
Kylling, 1000 g
2
120-140
20-30
Læg kyllingen på en omvendt underkop i en større tallerken. Vendes
efter halvdelen af tiden.
Kød, 1000g
2
100-140
20-30
Vendes efter halvdelen af tiden.
Kød, 500g
2
90-120
20-30
Vendes efter halvdelen af tiden.
Forel, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær, 300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Madvare
Fløde, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløde kan godt piskes, selv om den
stadig er frosset hist og her
Kage, 1400g
2
60
60
-
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige
undersøgelser kan der dannes
sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du
bruner maden (især hvis den indeholder
stivelse). Derfor anbefaler vi, at du tilbereder
ved lavest mulig temperatur og ikke bruner
maden for meget.
OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så
kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
• Rens alt ovntilbehør (med en varm klud
tilsat rengøringsmiddel) efter hver brug,
og lad det tørre.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke
skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge non-stick belægningen!
Apparater af rustfrit stål eller aluminium:
Rengør kun ovndøren med en fugtig
klud. Tør efter med en blød klud.
Brug ikke ståluld, syrer eller skuremidler, da de kan ødelægge ovnens overflade. Vær lige så forsigtig, når ovnens
betjeningspanel rengøres
Katalytiske sider og loft
Ovnens sider og loft med katalytisk belægning er selvrensende. De absorberer fedt,
som samles på siderne, når ovnen bruges.
For at hjælpe selvrensningssystemet
skal du regelmæssigt opvarme ovnen
uden madvarer:
• Tænd for ovnbelysningen.
• Tag tilbehør ud af ovnen.
• Vælg en ovnfunktion.
• Indstil ovntemperaturen til 250 °C, og lad
den være tændt i 1 time.
• Rengør ovnrummet med en blød og fugtig svamp.
Advarsel Brug ikke spray, skurende
rengøringsmidler eller andre
rengøringsmidler til rengøring af den
katalytiske belægning. Det vil
beskadige overfladen.
electrolux 29
Misfarvning af den katalytiske belægning forringer ikke de katalytiske egenskaber.
Ovnribber
Udtagning af ovnribber
1. Træk forenden af ribberne væk fra sidevæggen.
Bemærk Vær forsigtig, når døren
tages af. Døren er tung!
Afmontering af ovndøren
1. Åbn lågen ca. en tredjedel (til "parkeret"
position).
30°
2. Tag den bageste ovnribbe væk fra sidevæggen, og fjern den.
2
1
2. Tag fat i begge sider af ovndøren, og
træk den ud væk fra ovnen.
Brug samme fremgangsmåde til at sætte
ovndøren i, men i omvendt rækkefølge.
Tryk ned, indtil enhedens fjeder klikker på
plads.
Bemærk Læg ovndøren med
ydersiden nedad på et blødt, jævnt
underlag, så den ikke ridses.
Ovndør og ovnglas
Indsættelse af ovnribber
Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.
De afrundede ender af ovnribberne skal
vende fremad!
Bemærk
Sørg for, at den længste fastgørelsestråd er
foran. Enden af de to tråde skal pege bagud. Forkert installation kan beskadige emaljen.
Øverste ovn
Rengøring af ovndør
Tag ovndøren af, før den rengøres.
Glasset i produktet kan adskille sig
med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen. Antallet af glas
kan variere.
30 electrolux
Udtagning og rengøring af dørglas
1. Hold i begge sider af dørlisten (B) i dørens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.
A
2
1
B
2. Træk dørlisten fremad, og tag den ud.
Udfør proceduren i modsat rækkefølge
for at sætte glassene på plads. Inden
du sænker listen, skal del A af listen
fastgøres til lågen. Se billedet.
Ovnpære
Advarsel Der er fare for elektrisk stød!
3. Hold i overkanten af hvert enkelt glas,
og træk det opad og ud af styreskinnen.
4. Rengør dørglassene.
Montér dørglassene på samme måde,
men med trinnene i omvendt rækkefølge. Sæt det mindste glas i først og derefter det største.
Hovedovn
Rengøring af lågeglas
Glasset i produktet kan adskille sig
med hensyn til type og form fra illustrationerne i vejledningen. Antallet af glas
kan variere.
Sådan fjernes glasset:
1. Tryk på den ene side af lågelisten for at
fjerne den. Se billedet.
2. Træk listen opad.
3. Fjern glassene.
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk
på gruppeafbryderen.
Læg en klud i bunden af ovnen for at
beskytte ovnpæren og dækglasset.
Udskiftning af ovnpæren
1. Pærens dækglas er placeret bagerst i
ovnrummet.
Drej pærens dækglas mod uret, og tag
det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en tilsvarende
pære, der er varmefast op til 300 °C.
Vigtigt Brug den samme type ovnpære.
4. Montér dækglasset.
Udskiftning af ovnpæren:
1. Lampedækslet er placeret i venstre side af ovnrummet. Fjern venstre ovnribbe.
electrolux 31
2. Lirk dækglasset af med en smal genstand uden spids (f.eks. en teske), og
gør det rent.
3. Hvis nødvendigt: Udskift ovnpæren
med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.
Brug en ovnpære af samme type.
4. Montér dækglasset.
5. Sæt venstre ovnribbe på plads.
HVIS NOGET GÅR GALT
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker slet ikke
Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået
Se efter på tavlen. Kontakt en
autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Apparatet virker slet ikke
Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Apparatet virker slet ikke
Afbryderen på hfi-relæet er slået fra
Slå afbryderen på hfi-relæet til
Apparatet virker slet ikke
Børnesikringen/panellåsen er
slået til
Se under "Låsning/åbning af
betjeningspanelet"
Apparatet virker slet ikke
Der er ikke tændt for apparatet
Tænd for apparatet
Apparatet virker slet ikke
Uret er ikke indstillet
Indstil uret
Apparatet virker slet ikke
Automatisk slukning er slået til
Se under "Automatisk slukning"
Maden er for længe om at koge
eller stege
Det anvendte kogegrej er uegnet med dårlig varmeledningsevne
Brug korrekt kogegrej med god
varmeledningsevne
Minuturet fungerer ikke
Tiden er ikke indstillet
Indstil en tid
Ovnen bliver ikke varm
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger
Kontroller indstillingerne
Ovnpæren virker ikke
Pæren er defekt
Udskift ovnpæren
Madlavningstermometret virker
ikke
Madlavningstermometret er ikke sat rigtigt i den tilhørende
kontakt
Tag madlavningstermometerets
stik ud, og sæt det i kontakten
igen. Indstil den ønskede temperatur
32 electrolux
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Displayet viser en fejlkode, der
ikke står på listen
Der er en elektronisk fejl
• Sluk for apparatet med ejendommens sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd
igen
• Hvis displayet viser fejlkoden
igen: Kontrakt kundeservice
Der kommer en lyd fra ovnen,
efter der er slukket for den
Lyden kommer fra blæseren,
som beskytter komfurets elektronik mod at blive for varm
Der kræves ingen handling
Displayet viser
Sikringerne er sprunget
Se efter på tavlen
Displayet viser
Der står ikke kogegrej på kogezonen
Sæt kogegrej på kogezonen
Displayet viser
Der er anvendt forkert kogegrej
Brug egnet kogegrej
Displayet viser
Diameteren på kogekarrets
bund er for lille til kogezonen
Brug kogegrej med større diameter i bunden
Ovndisplayet viser F9
Stikket er taget ud af stikkontakten
Sæt stikket i stikkontakten og
tænd for komfuret igen
Ovndisplayet viser F11
Madlavningstermometret er ikke sat rigtigt i den tilhørende
kontakt
Sæt madlavningstermometeret
korrekt ind i kontakten
Ovndisplayet viser SAFE
Børnesikringen er aktiveret
Se under "Låsning/åbning af
betjeningspanelet" for at deaktivere børnesikringen
Kontakt forhandleren eller servicecentret,
hvis du ikke selv kan løse problemet.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er
placeret på komfurets frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Advarsel Se under "Oplysninger om
sikkerhed".
Tekniske specifikationer
Mål
Højde
900 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
Kapacitet, øverste ovn
40 l
Kapacitet, hovedovn
74 l
Placering af apparatet
Det fritstående apparat kan monteres med
elementer på en eller to sider og i hjørnet.
electrolux 33
fra den venstre side af apparatet til det
runde hul på et beslag (se fig.).
Sørg for at montere tippesikringen i
den korrekte højde.
B
Skru den godt ind i massivt materiale,
eller brug evt. forstærkning (væg).
3. Hullet er placeret til venstre på apparatets bagside (se fig.). Sørg for, at tippesikringen passer ind i hullet.
Løft apparatets forside (1), og stil det ind
i midten af mellemrummet mellem køkkenelementerne (2). Hvis afstanden mellem køkkenelementerne er større end
komfurets bredde, skal afstanden justeres, sådan at komfuret står i midten.
Sørg for, at overfladen bag komfuret er
plan.
A
A
Minimums afstande
Mål
mm
A
2
B
685
49 mm
Nivellering
77 mm
Vigtigt Sørg for, at apparatets øverste
overflade er vandret, når det monteres.
Brug en skruetrækker til at justere hjulene
(1) med. Brug en nøgle til at justere de små
fødder i bunden af apparatet (2).
1
1
2
Elektrisk installation
2
Tippesikring
Bemærk Tippesikringen skal
monteres. Ellers kan apparatet risikere
at vælte.
1. Indstil apparatet i den rigtige højde, før
tippesikringen monteres.
2. Montér tippesikringen 77 mm nede fra
apparetets øverste overflade og 49 mm
Advarsel Må kun installeres af en
autoriseret el-installatør.
Producenten er ikke ansvarlig, hvis du
ikke følger sikkerhedsforskrifterne i kapitlet "Om sikkerhed".
Dette apparat leveres med stik og ledning.
Vigtigt Hvis ovnen tilsluttes til en 3-faset
kontakt, skal denne have en neutral fase.
Ellers fungerer apparatet ikke.
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
34 electrolux
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. PE, PS,
osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads.
electrolux 35
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
35
Produktbeskrivning
38
Innan maskinen används första gången
38
Häll – daglig användning
40
Häll – råd och tips
43
Häll – underhåll och rengöring
44
Ugn - kontrollpanel
45
Ugn – daglig användning
46
Ugn - klockfunktioner
Ugn - tillvalsfunktioner
Ugn - använda tillbehören
Ugn – råd och tips
Ugn – underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Installation
Miljöskydd
48
49
49
51
62
65
66
68
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens
säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig
installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn
från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de
övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med
produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning
eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen
när luckan är öppen eller när ugnen används. Det finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar
småbarn och husdjur från att oavsiktligt
sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det
finns risk för personskada och skada på
produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats
under transporten. Anslut inte apparaten
till nätet om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler
och folier från produkten före användning. Ta inte bort typskylten. Det kan
göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och
standarder i landet där produkten används måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och
återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten.
Denna produkt är tung. Använd alltid
skyddshandskar. Dra aldrig produkten i
handtaget.
36 electrolux
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Ställ inte produkten på en bas.
Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter. Detta för att
förhindra konstruktionsskador eller fysisk
skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i
huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar
av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isoleringsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till
ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller
komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller
sladden inte kläms eller skadas bakom
produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Användning
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt eller industriellt. Detta för att för-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hindra fysisk skada på person eller skada
på egendom.
Övervaka alltid hällen under användning.
Håll dig på avstånd när du öppnar luckan
när produkten används. Het ånga kan
strömma ut. Det finns risk att bränna sig.
Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten
med våta händer.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig.
Lägg inte metallföremål som bestick eller
kokkärlslock på ytorna eftersom de kan
bli heta.
Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
Öppna luckan försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan
producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
nära produkten när du öppnar luckan.
Placera inte brandfarliga produkter eller
föremål som är våta av brandfarliga produkter och/eller föremål som lätt smälter
(av plast eller aluminium) i, i närheten av
eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
Använd inte kokzonerna utan eller med
tomma kokkärl
Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl
faller på den.
Placera inte heta kokkärl i närheten av
kontrollpanelen eftersom värmen kan
skada produkten.
Var försiktig när du tar bort eller installerar
tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa
hällens yta om de dras över den.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
electrolux 37
•
•
•
•
•
•
– ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där ( i förekommande
fall).
Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidan bakre del (i förekommande fall).
Om ytan är spräckt, koppla ur produkten
ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
Placera inte material som leder värme
(t.ex. tunn metallväv eller värmeledare
med metallöverdrag) under kokkärlen.
Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
Om du har en inopererad pacemaker
måste du hålla överkroppen minst 30 cm
från induktionskokzonen när den är påslagen.
Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det
finns risk att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten
ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med
milt handdiskmedel och vatten. Använd
inte brandfarliga produkter eller produkter
som kan orsaka korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller
högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting
på värmeelementen eller termostatens
sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande
rengöringsmedel eller en metallskrapa.
Innerglasets värmebeständiga yta kan
spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra
och kan gå sönder. De måste bytas.
Kontakta ett servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i produkter som
denna. De kan inte användas för att lysa
upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt
som är specialdesignad för produkter
som denna.
• Koppla från produkten från nätet före
byte av ugnslampan. Det finns risk för
elstöt. Låt produkten svalna. Det finns
risk att bränna sig.
• Den katalytiska emaljen ska ej rengöras.
Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera eller
utföra arbete på maskinen. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Bortskaffande av apparaten
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte
barn eller små djur stängas in i produkten. Risk för kvävning.
38 electrolux
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
8
3
2
1
5
6
2
5
4
3
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Häll
Grill
ugnslampa
Matlagningstermometeruttag
Ugnsstege
Undervärme
Fläkt och värmeelement
Falsnivåer
4
3
7
5
6
Beskrivning av hällen
1
2
3
4
7
6
5
Tillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Bakplåt i Super Clean
För kakor och småkakor.
• Super Clean långpanna
1 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
4 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
5 Ugnens kontrollpanel
6 Hällens kontrollpanel
7 Induktionskokzon 2300 W, med effektfunktion 3200 W
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl köttet är tillagat.
• Avtagbara teleskopskenor
För att sätta galler eller plåtar på den.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
Försiktighet Använd inte slipande
rengöringsmedel! Dessa kan skada
ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
electrolux 39
Inställning och ändring av klocka
Ugnen kan bara användas efter att tiden ställts in.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar klockans kontrollampa automatiskt.
För att ställa in aktuell tid, använd knappen
eller
.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
Du kan bara ändra klockan
om:
• funktionslåset inte är aktiverat
• ingen av klockfunktionerna Koktid
eller Stopptid
är inställd
• inte någon ugnsfunktion är inställd.
Förvärm
1. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
2. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 1 timme.
3. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
4. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
5. Ställ in funktion
och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i
ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i
hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare
än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt
och rök. Detta är normalt. Kontrollera att
luftflödet är tillräckligt.
B
A
Avaktivera lucklåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.
2. Tryck och håll inne knappen (B).
3. Släpp låsknappen (A).
4. Släpp knappen (B).
Aktivera lucklåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt höger.
2. Tryck och håll inne knappen (B).
3. Släpp knappen (B).
4. Släpp låsknappen (A).
Undre ugn
Mekaniskt lucklås
Lucklåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Övre ugn
Mekaniskt lucklås
Lucklåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låsknappen (A) åt
höger.
Stäng luckan utan att trycka på lucklåset.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera lucklåset
1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.
Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.
40 electrolux
4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.
2
B
1
3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2)
och sätt tillbaka den.
B
1
Aktivera lucklåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset åt vänster.
2
Viktigt När produkten stängs av
avaktiveras inte det mekaniska lucklåset.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringar, displayer
och ljudsignaler markerar vilka funktioner som är aktiverade.
touchkontroll
funktion
1
slår på och stänger av hällen
2
låser/låser upp kontrollpanelen
3
/
öka eller minska värmeläget
4
timerindikeringar för kokzoner
visar för vilken kokzon tiden är inställd
5
timerdisplay
visar tiden i minuter
6
värmelägesdisplay
visar det inställda värmeläget
electrolux 41
touchkontroll
funktion
7
startar Booster-funktionen
8
väljer kokzon
9
öka eller minska tiden
/
10
slår på och stänger av STOP+GO-funktionen
Värmeläge
för att öka värmeläget. Tryck
Tryck på
på
för att minska värmeläget. Displayen
visar värmeläget. Tryck samtidigt på
för att stänga av.
och
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd
Kokzonen är på
-
Varmhållningsläget är på
Induktionszonen känner inte av kokkärlet
Ett fel har uppstått
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Funktionslåset/barnlåset är aktiverat
Booster-funktionen är aktiverad
Automatisk uppvärmning är aktiverat
På och Av
i 2 sekunder för att sätta på
Tryck på
produkten. Tryck på
i 1 sekund för att
stänga av produkten.
Automax
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan uppnå önskad värmeinställning
snabbare om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen ställer in högsta värme under en viss tid (se bilden) och reducerar sedan värmen till det aktuella läget.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
1. Tryck på
.
syns på displayen.
2. Tryck omedelbart på
.
syns på
displayen.
3. Tryck omedelbart på
upprepade
gånger tills aktuell värmeinställning aktipå disveras. Efter 3 sekunder syns
playen.
Stäng av funktionen genom att trycka på
.
Slå på/av Booster-funktionen
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig
för induktionskokzonerna. Booster-funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter
ställs kokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För att aktivera funktionen,
,
tänds. För att stänga av
tryck på
eller
.
funktionen, tryck på
42 electrolux
Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan
två kokzoner parvis (se figur). Effektfunktionen ökar effekten till den högsta nivån för
en kokzon i paret och minskar automatiskt
effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen växlar.
Effektreglering för de högra
kokzonerna och för den övre ugnen
De högra kokzonerna och den övre ugnen använder samma energikälla (samma nätfas) när de är igång samtidigt.
Det finns en effektbegränsning för att
undvika överbelastning av elnätet.
Ju mer effekt den övre ugnen behöver när
den används, desto mindre effekt kan de
högra kokzonerna ha. När en zon inte kan
använda full effekt ändras kokzonsindikeringen.
Användning av timern
Använd timern för att ställa in hur länge
kokzonen ska vara i drift vid ett tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter
att du har ställt in timern.
• Välj kokzon:tryck på
upprepade
gånger tills indikeringen för den önskade
kokzonen tänds.
• Starta eller ändra timern: tryck på
eller
på timern för att ställa in tiden (
00 - 99 minuter). När indikeringen för
kokzonen blinkar långsammare räknas tiden ned.
• Stoppa timern: välj kokzonen med
och tryck på
för att stänga av timern.
Den återstående tiden räknas ned till 00
. Kokzonens indikering slocknar.
• Kontroll av återstående tid: välj kokzo. Kokzonens indikering blinnen med
kar fortare. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00
blinkar. Kokzonen stängs av.
• Stänga av ljudet: tryck på
Du kan använda timern som en timer när
.
kokzonerna inte används. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
Tryck på
När tiden har förflutit hörs ljudet och 00
blinkar.
Aktivera STOP+GO
ställer in alla påslagna kokFunktionen
zoner på ett varmhållningsläge.
• Tryck på
för att aktivera denna
funktion. Symbolen
tänds.
• Tryck på
för att stänga av denna
funktion. Det tidigare inställda värmeläget
aktiveras.
stänger inte av timerfunktionen.
låser hela kontrollpanelen.
Låsa / låsa upp kontrollpanelen
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte
. Funktionen förhindrar
strömbrytaren
oavsiktliga ändringar av det inställda värmeläget under matlagningen.
Ställ först in värmeläget.
. Symbolen
tänds
Tryck på symbolen
i 4 sekunder.
Timern fungerar fortfarande.
för att stänga av
Tryck på symbolen
denna funktion. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av hällen stängs även denna
funktion av.
När du aktiverar produkten, syns SAFE på
ugnsdisplayen.
Lås / låsa upp-funktionen låser och låser upp ugnens gränssnitt samtidigt.
Restvärmeindikering
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon
är varm.
Varning Risk för brännskador på
grund av restvärme!
electrolux 43
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Säkerhetsavstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är avstängda
.
• Du inte ställer in ett värmeläge när du har
satt på hällen.
• En touchkontroll är täckt av ett föremål
(t.ex. ett kokkärl eller en trasa) längre än
10 sekunder. Ljudsignalen avges tills du
avlägsnar föremålet.
• Hällen blir för het (.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen
måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds i displayen och efter 2 minuter
stängs kokzonen av automatiskt.
• Du inte stänger av en kokzon eller ändrar
och
värmeläget. Efter en stund tänds
hällen stängs av. Se tabellen.
För att aktivera barnlåset:
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
Ställ inte in något värmeläge.
• Tryck på
i 4 sekunder. Signal hörs.
Symbolen
tänds på hällen och symbolen "SAFE"på ugnsdisplayen.
• Stäng av hällen med
.
För att inaktivera barnlåset:
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
Ställ inte in något värmeläge. Tryck på
i 4 sekunder. Signal hörs. Symbolen
tänds på hällen och symbolen
"SAFE" släcks på ugnsdisplayen.
• Stäng av hällen med
.
Barnlåset låser hällen och ugnen samtidigt.
Tider för Säkerhetsavstängning
Värmeinställning
Stängs av efter
6 timmar
-
-
5 timmar
4 timmar
1,5 timme
HÄLL – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Kokkärl för induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlets material
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager (märkt
som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om …
• Lite vatten mycket snabbt kokar upp på
en kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget
• …En magnet fastnar på botten är kärlet.
Kokkärlets botten skall vara så tjock
och plan som möjligt.
Viktigt Ställ kokkärlet på korset som är
markerat på glaskeramiken. Täck korset
helt. Den magnetiska delen av kokkärlets
botten skall vara minst 120 mm.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten. Du kan använda ett stort kokkärl på
två kokzoner samtidigt.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat av
olika material ("sandwichkonstruktion").
• vinande ljud: Använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande ljud: Använder du höga effektnivåer.
• klickande ljud: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Visslande, surrande ljud: Beror detta på
att fläkten är i drift.
44 electrolux
Dessa ljud är normala och innebär inte
att något är fel.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Värmeläge
Använd för:
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
sätter på den.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Tips
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Täck över
1-2
Hollandaisesås, smälta: smör, choklad,
gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska
som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Koka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten för 750
gram potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, ägg,
pannkakor, munkar
enligt
önskemål
Vänd efter halva tiden
7-8
Hård stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) fritera pommes frites
1
Effektfunktionen är lämplig för att värma
upp stora mängder vatten.
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell
skrapa för glaset. Sätt skrapan snett
mot glasytan och för bladet över
ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd ett
speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
electrolux 45
2. Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en
ren duk.
UGN - KONTROLLPANEL
Kontrollpanel
1
2
Antal
Knapp
1
–
3
4
5
6
7
Funktion
Beskrivning
Display
För att visa ugnens aktuella inställningar.
2
På/Av
För att aktivera och avaktivera ugnen.
3
Val av ugn
För att växla mellan den övre ugnen och huvudugnen.
4
Val av ugnsfunktion
För att ställa in en ugnsfunktion eller ett program.
5
Matlagningstermometer
För att aktivera matlagningstermometern.
6
Val/Klockfunktion
För att förflytta sig mellan ugnens funktioner och klockfunktionerna.
7
Inställningsknappar
För att ställa in temperatur och tid.
Kontrollampor på displayen
1
2
3
4
5
6
7
8
Antal
Namn
1
Kontrolindikator för övereller huvudugn
Visar vilken ugn som är igång.
Beskrivning
2
Kontrolindikator för ugnsfunktion
Visar funktionen.
3
Kontrolindikator för lampa/upptining
Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiverad.
9
46 electrolux
Antal
Namn
Beskrivning
4
Värmeindikator
Visar det inställda värmeläget.
5
Kontrolindikator för temperatur/klocka
Visar temperaturen och tiden i minuter.
6
Kontrolindikator för matlagningstermometern
Visar om matlagningstermometern sitter i sitt uttag.
7
Kontrolindikator för varmhållning
Visar att varmhållningsfunktionen är aktiverad.
8
Tillagningstid/Sluttid/Drifttid
Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
9
Kontrolindikator för
klockfunktion
För att ställa in klockfunktionen och signaluret.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Slå på och stänga av
hushållsapparaten
för att slå på elTryck på strömbrytaren
ler stänga av hushållsapparaten.
Funktioner i den övre ugnen
Ugnsfunktioner
Över/undervärme
Bryning
Undervärme
Tillämpning
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För att bryna.
För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade
bottnar. För att varmhålla mat.
Max grill
För stekning eller grillning av tunna livsmedel i stora
mängder.
Lampa
För att lysa upp ugnsutrymmet.
Funktioner i huvudugnen
Ugnsfunktioner
Varmluft
Över/Undervärme
Pizza/Paj
Lågtemperaturstekning
Gratinering
Tillämpning
För ugnsbakning på upp till tre nivåer samtidigt. Ställ
in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
För ugnsbakning på en nivå med en mer intensiv bryning och knaprig botten. Ställ in ugnstemperaturen
20-40 °C lägre än vid över/undervärme.
För tillagning av mycket mager, mör stekt mat.
För stekning av större stycken kött eller fågel på en
ugnsnivå. För att bryna.
electrolux 47
Ugnsfunktioner
Max grill
Varmhållning
Tillämpning
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För
att rosta bröd.
För varmhållning av maträtter.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För upptining av livsmedel.
Ugnsbelysning
För att tända ugnsbelysningen.
Välja en ugn
1. Slå på ugnen med hjälp av På/Av).
knappen (
2. Tryck på knappen
flera gånger tills
den önskade ugnen visas (Över- / Huvudugn)
Inställning av ugnsfunktion
för att ställa in ugnsfunktionen.
Använd
På displayen visas den rekommenderade
temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen
inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått den inställda temperaturen.
Du kan ändra ugnsfunktionen medan
ugnen är igång.
Avstängning av ugnsfunktion
flera gånger tills displayen inte
Använd
visar en ugnsfunktion.
Ändring av ugnstemperaturen
eller
för att ställa in temperaAnvänd
turen.
Indikator för uppvärmning
Om du slår på en ugnsfunktion, tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.
Indikator för restvärme
När ugnen stängs av, visar staplarna på
displayen restvärmen.
48 electrolux
UGN - KLOCKFUNKTIONER
Klockfunktioner
1
7
SYMBOL
2
3
6
1
2
3
4
5
6
7
4
KLOCKA
Koktid
Stopptid
Signalur
Inställningsknapp (Plus)
Inställningsknapp (Minus)
Väljarknapp
5
FUNKTION
BESKRIVNING
Timer
För att ställa in nedräkning (max. 99 minuter). Denna funktion påverkar inte hushållsapparatens funktioner i övrigt.
Koktid
Används för att ställa in hur länge hushållsapparaten ska
vara på.
Stopptid
Klocka
Ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Du kan använda Koktid och Stopptid samtidigt om hushållsapparaten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
• Om du ställer in en klockfunktion blinkar
symbolen i ca 5 sekunder. Inom dessa 5
eller
för att
sekunder trycker du på
ställa in tiden.
• Om du ställer in tiden fortsätter symbolen
att blinka i ca 5 sekunder. Efter 5 sekunder tänds symbolen. Den inställda tiden
börjar räknas ned.
Inställning av klockfunktioner
1. Sätt på produkten.
2. Använd
flera gånger tills displayen
visar den önskade klockfunktionen och
den relaterade symbolen, till exempel
.
signaluret
3. Använd
eller
för att ställa in önskad tid.
En ljudsignal hörs i två minuter när tiden
gått ut, och "00.00" och kontrollampan
för den relaterade funktionen blinkar.
Produkten stängs av.
4. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
Med signaluret
måste ugnen vara
påsatt för att du ska kunna ställa in
klockfunktionen.
Med Koktid
och Stopptid
stängs
ugnen av automatiskt.
och Stopptid
måste
Med Koktid
du först ställa in ugnsfunktionen och
temperaturen innan du kan ställa in
klockfunktionen.
Heat+Hold
För att hålla tillagad mat varm i 30 minuter
sedan tillagningen är klar.
Slå på Heat+Hold
1. Ställ in funktionerna Koktid
Stopptid
.
och/eller
electrolux 49
2. Använd alternativet
flera gånger
tills displayen visar symbolen Varmhållning
3. Använd
, displayen visar "00:30".
4. När ugnsfunktionen är genomförd avges en ljudsignal och Heat+Hold startar. Den inställda ugnsfunktionen körs
vid 80 °C i 30 minuter. Ugnen stängs
sedan av automatiskt.
Temperaturen för inställd ugnsfunktion
måste vara över 80 °C.
UGN - TILLVALSFUNKTIONER
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten
fortsätter kylfläkten att gå tills produkten
svalnat.
Barnlås
Se kapitlet "Häll - daglig användning" och
avsnittet "Barnlås".
Automatisk avstängning
Hushållsapparaten stängs av efter en viss
tid
• om du inte stänger av hushållsapparaten
• om ugnstemperaturen inte ändras.
På temperaturdisplayen blinkar den senast
inställda temperaturen.
Ugnstemperatur
Avstängningstid
30–120 °C
12,5 timmar
120–200 °C
8,5 timmar
200–250 °C
5,5 timmar
250–max. °C
Efter en automatisk avstängning ska ugnen
stängas av helt. Därefter kan den slås på
igen.
3,0 timmar
Viktigt Om du använder klockfunktionerna
eller Stopptid
avaktiveras den
Längd
automatiska avstängningen.
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet uppnår inställd temperatur stängs ugnen
av automatiskt.
Viktigt Använd endast
matlagningstermometern som medföljer
eller originalreservdelar.
1. Sätt in matlagningstermometerns spets
i mitten av köttet.
2
1
2. Sätt i matlagningstermometern i uttaget
på ugnens sidovägg.
3. Sätt på produkten.
50 electrolux
4. Tryck på flera gånger på
tills den
önskade ugnen visas (Övre/Nedre).
5. Ställ in innertemperaturen:
– Tryck på
flera gånger tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda
innertemperaturen.
– Använd
eller
inom 5 sekunder
för att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
Innertemperaturen visas från 30 ºC.
Den förvalda innertemperaturen är
60 °C.
6. Ställ in ugnsfunktionen (
) och, om
nödvändigt, ugnstemperaturen (
).
Produkten beräknar kontinuerligt den
preliminära sluttiden för den inställda innertemperaturen. På displayen visas
hela tiden den nya provisoriska sluttiden.
Sätta in av ugnsgaller och bakplåt
samtidigt
Matlagningstermometern måste vara
kvar i köttet och i uttaget under tillagningen. Medan produkten beräknar
den preliminära sluttiden visas en blinkande ruta på displayen.
7. När köttet når den inställda innertemperaturen ljuder en signal och produkten
stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
8. Ta ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Lägg ugnsgallret på bakplåten. Skjut in
bakplåten mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
Varning Matlagningstermometern är
het! Risk för brännskador föreligger! Var
försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och
kontakt.
9. Stäng av produkten.
Teleskopskenor – isättning av
ugnstillbehör
Sätt bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna. Placera utbuktningarna på
bakplåtens eller långpannans kortsidor över
teleskopskenornas styrpinnar.
Sätta in ugnstillbehören
Skjut in tillbehören med den dubbla sidan
bakåt så att de lutar mot ugnens botten.
Skjut in tillbehören mellan styrskenorna på
en av ugnens nivåer.
Bakplåten och gallret har dubbla sidokanter. Dessa kanter och formen på
styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Viktigt Spara installationsanvisningarna till
teleskopskenorna för framtida användning.
Försiktighet Använd bara
teleskopskenorna i undre ugnen.
electrolux 51
Den upphöjda ramen runt gallret hindrar kokkärl från att glida av.
Sätta in ugnsgaller och långpanna
samtidigt
Lägg ugnsgallret på långpannan. Ställ gallret och långpannan på teleskopskenorna.
Placera utbuktningarna på bakplåtens eller
långpannans kortsidor över teleskopskenornas styrpinnar.
Placera ugnsgallret på teleskopskenorna så
att fötterna är vända nedåt.
UGN – RÅD OCH TIPS
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna
i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
Försiktighet Använd en djup
långpanna för mycket fuktiga kakor.
Fruktjuicer kan orsaka permanenta
fläckar på emaljen.
Övre ugn
Den övre ugnen är den mindre av de två
ugnarna. Den har 3 ugnsnivåer. Användningsområdet är att tillaga mindre mängder
mat. Den ger särskilt goda resultat när den
används för att tillaga fruktkakor, sötsaker
och kryddade pajdegsbottnar eller quiche.
Undre ugn
Undre ugnen är särskilt lämpad för att tillaga stora mängder mat.
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och
placering av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.
• Använd en djup långpanna i mitten eller
på översta nivån i övre ugnen.
• För färgsättning av undersidan på bakverken, tillaga på bakplåt eller lägg i en
bakform.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
52 electrolux
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre
temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett
speciellt recept, leta efter ett recept som
är nästan likadant.
Tips för bakning
Bakresultat
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15
minuter, om du bakar på mer än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid
lika bruna. Om detta händer ska du inte
ändra temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt
gräddad på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Övre ugn
Traditionell bakning
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
1-2
200-225
10-20
Grahamsbullar
1-2
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
1-2
200-225
10-12
Formbröd
1-2
190-210
30-40
Ciabattabullar
1-2
210-230
10-20
Foccacia
1-2
220-230
15-20
Pitabröd
1-2
230
5-15
Salta kringlor
1-2
180-200
12-15
1
175-225
35-45
Vitt bröd /
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
max. Temperaturinställning
värmning
190
55-65
Vitt bröd / Limpor
Rågbröd, blandning
- bakning
1-2
electrolux 53
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Baguetter
Typ av bakverk
1-2
220-230
15-30
Kaka i långpanna
1-2
170-180
50-60
Fruktkakor
1-2
150-170
70-80
Muffins
1-2
180-200
10-20
Rulltarta
1-2
220-230
6-14
Bullar
1-2
220-230
8-15
Längder/ Kransar
1-2
180-200
25-35
Pepparkakor
1-2
220-225
8-12
Kaka i form
1-2
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
1-2
200-225
8-12
Maränger
1-2
100
90-120
Marängbottnar
1-2
100
90-120
- värmning
1-2
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
1-2
160-180
6-15
Petit-choux
1-2
170-190
30-45
Rulltårta
1-2
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
1-2
175-200
förbakning, bullal
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
1-2
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
1-2
190-200
25-35
Mandelkakor i ringar
1-2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
1-2
210-220
15-30
Undre ugn
Baka i varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød med
fyld
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd / Limpor
2+4
170-180
35-45
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Bradepandekage
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
54 electrolux
Typ av bakverk
Muffins
Rulltarta
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
2+4
160-170
15-25
6-15
3
190-210
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Sockerkakor/Madeirakakor
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Traditionell bakning
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
3-4
200-225
10-20
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd / Limpor
2
175-225
35-45
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
1
275
värmning
Rågbröd, blandning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
electrolux 55
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
Pepparkakor
Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock
- med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs
tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa
långpannan eller på gallret över den djupa långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
56 electrolux
• Använd den djupa långpannan i mitten eller på översta nivån i övre ugnen.
Övre ugn
Traditionell stekning
Nötkött
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Engelsk rostbiff 1)
1-2
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Engelsk rostbiff
1-2
180
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på max. temperatur. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2–3
180
60-70
Typ av kött
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Lägg/bog/revben
1–2
180
80-100
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)1)
2
200
60-70
Fläskkotlett 1)1)
2
200
60
Fläskkarré
1-2
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2
200
55-65
1)1)
1-2
160
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)1)
1-2
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
1-2
200
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)1)
Lamm
Fläsk
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Anka
Undre ugn
electrolux 57
Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
55-65
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
125
80-120
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
Kyckling, i bitar
Anka
1)
Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
Rostbiff 1)
58 electrolux
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
3
200
60-70
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)1)
1)1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)1)
2-3
160
55-65
1)1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Fläskkarré
Fågel
Typ av kött
Anka lågtempererad
Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
electrolux 59
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
Gris
Typ av kött
Fläskstek 1)
1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
55-65
Fläskkotlett
Fågel
Typ av kött
Kyckling
1)
2-3
150
55-65
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Anka
Anka lågtemperaturtillagad
1)
Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
65
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
60 electrolux
Lamm
Typ av kött
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Grisstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av köttet
2-3
75-80
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra, möra
stycken av kött och fisk.
Ugnen får den förinställda temperaturen
och en signal avges. Därefter ställer ugnen
automatiskt om till en lägre temperatur för
fortsatt tillagning.
Tillaga alltid utan lock vid lågtemperaturstekning.
1. Bryn köttet i het stekpanna.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på ugnsgallret. Placera plåten under
gallret för att fånga upp fettet.
3. Välj ungsfunktionen Lågtemperaturstekning, ändra temperaturen om nödvändigt och tillaga tills maten är klar (se
tabellen).
Du kan inte använda Lågtemperaturstekning tillsammans med klockfunktionerna: Koktid och stopptid.
Tillagningstabell Lågtemperaturstekning
Sammanlagd tillagningstid (min)
Vikt g
Inställning
Nivå
Röd (blodig)
Rosa (medium)
Rostbiff (genomstekt)
800-1000
150 °C
2
90-110
130-140
Rostbiff (genomstekt)
1200-1600
150 °C
2
120-130
160-170
Revben av nöt
600-1000
150 °C
3
55-75
95-110
Nötbog, benfri
3,5 cm hög
150 °C
3
-
70-80
600-1000
120 °C
3
65-75
90-110
Oxfilé, skivad
2,5 cm hög
120 °C
3
20-25
35-45
Entrecôte
1,5 cm hög
120 °C
3
15-25
30-35
T-benstek
2 cm hög
120 °C
3
25-30
35-40
Fläskfilé, hel
500-700
120 °C
3
-
65-75
Fläskfilé, skivad
2,5 cm hög
120 °C
2
-
35-45
Typ av kött
Oxfilé, hel
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Viktigt Grilla alltid med stängd ugnslucka
electrolux 61
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
• Använd den djupa långpannan i mitten eller på översta nivån i övre ugnen.
Livsmedelstyper för grillning
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
Övre ugn
Nivå
Tid i min. / Sida 1
Tid i min. / Sida 2
4-6
Fläskkotletter
2–3
7-9
Lammkotletter
2–3
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
2–3
20-25
15-20
Korv
2–3
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20 min.
2–3
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
2–3
10-15
5-10
Rostat bröd
2–3
1-3
1-2
Undre ugn
Livsmedelstyper för grillning
Nivå
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
Lammkotletter
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
Kyckling, i bitar
5-6
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10-15
5-10
Rostat bröd
3-4
250
2-3
1-2
Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (skuren i
strimlor)
60-70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1/4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1/4
6-8
Örter
40-50
3
1/4
2-3
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
60-70
3
1/4
8-10
Frukter
Livsmedelstyper
för torkning
Katrinplommon
62 electrolux
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Aprikoser
60-70
3
1/4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1/4
6-8
Päron
60-70
3
1/4
6-9
Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt
mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Undre ugn
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1 000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300
g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den
fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1 400 g
2
60
60
-
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi
rekommenderar därför tillagning vid låga
temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk
duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem
torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem
inte med ett skarpt medel, vassa föremål
eller diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller
aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt
svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa
produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när du
rengör ugnens kontrollpanel.
Katalytiska väggar och tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absor-
electrolux 63
berar fett som samlas på väggarna när ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan
mat:
• Tänd ugnsbelysningen.
• Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
• Välj en ugnsfunktion.
• Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och
låt ugnen vara på i en timme.
• Rengör ugnen med en mjuk fuktig trasa
svamp.
Varning Försök inte rengöra den
katalytiska ytan med ugnssprej,
frätande medel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska ytan
kan skadas.
Missfärgning av den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska egenskaperna.
Ugnsstegar
Borttagning av ugnsstegar
1. Dra först ut stegen framtill från ugnssidan.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
2
1
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnsstegarnas avrundade ändar ska
peka framåt!
Försiktighet
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste
peka bakåt. Felaktig installation kan skada
emaljen.
Övre ugn
Rengöring av ugnsluckan
Ta loss luckan innan du rengör den.
Försiktighet Var försiktig när du
avlägsnar luckan. Luckan är tung!
64 electrolux
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan till cirka en tredjedel
(parkeringsläge).
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
30°
3. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
4. Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du
stegen i omvänd ordning. Sätt i det
mindre glaset först och sedan det större.
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med båda
händerna och dra bort luckan från ugnen.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning. Tryck ner så att monteringsfjädern snäpper till.
Försiktighet Placera luckan med
utsidan nedåt på en mjuk, plan yta för
att förhindra repor
Ugnslucka och luckglas
Luckglaset på din produkt kan ha en
annorlunda typ och form än vad du ser
i diagrammen. Antalet glasskikt kan
vara annorlunda.
Undre ugn
Rengöring av luckglas
Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på
bilderna. Antalet glas kan skilja sig.
Borttagning av glaset:
1. Tryck på ena sidan av luckans foder för
att ta bort den. Se bilden.
2. Dra upp fodret.
3. Ta bort glaspanelerna.
A
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
1
B
electrolux 65
För att sätta tillbaka glaspanelerna, följ
proceduren i omvänd ordning. Innan
fodret sänks ska först fodrets A-del
fästas på luckan. Se bilden.
2. Använd ett smalt, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset
och rengöra det.
Ugnslampa
Varning Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå
från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att
skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa
som tål upp till 300 °C.
Viktigt Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
3. Vid behov: Byt ut lampan i ugnen mot
en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Problem
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Stickkontakten är inte isatt ordentligt
Sätt i stickkontakten ordentligt
Produkten fungerar inte
Jordfelsbrytaren är avstängd
Slå på jordfelsbrytaren
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller funktionslåset är
aktiverat
Se "Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Produkten fungerar inte
Produkten är inte aktiverad
Aktivera produkten
Produkten fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Produkten fungerar inte
Den "Automatiska avstängningen" är aktiverad
Se "Automatisk avstängning".
Maten kokas eller steks för
långsamt
Kokkärl med fel värmeledningsförmåga används
Använd korrekt kokkärl med
god värmeledningsförmåga
Signaluret fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställa in tiden
66 electrolux
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda
Kontrollera inställningarna.
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Matlagningstermometern fungerar inte
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Ta ut matlagningstermometern
och sätt i den i uttaget för matlagningstermometern igen. Ställ
in aktuell temperatur
Displayen visar ett felmeddelande som inte finns i listan
Det föreligger ett elektroniskt fel
• Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen
• Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen
Ljud hörs från spisen efter du
avaktiverat den
Ljudet kommer från kylfläkten
som skyddar spisens elektronik
från att bli för varm
Ingen åtgärd krävs
Hällens display visar
Säkringarna har gått
Kontrollera säkringarna
Hällens display visar
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen
Hällens display visar
Fel kokkärl
Använd rätt typ av kokkärl
Hällens display visar
Diametern på kokkärlets botten
är för liten för kokzonen.
Använd kokkärl med en större
bottendiameter
Ugnsdisplayen visar F9
Stickkontakten sitter inte i eluttaget
Sätt i stickkontakten i eluttaget
och slå på spisen igen
Ugnsdisplayen visar F11
Matlagningstermometerns kontakt är inte korrekt isatt i uttaget
för matlagningstermometern
Sätt i matlagningstermometern
korrekt i uttaget
Ugnsdisplayen visar SAFE
Funktionslåset är aktiverat
Avaktivera funktionslåset, se
"Låsa/låsa upp kontrollpanelen"
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du
inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
Varning Se kapitlet
"Säkerhetsinformation".
Mått
Tekniska data
Mått
Höjd
900 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Övre ugnens kapacitet
40 l
Undre ugnens kapacitet
74 l
electrolux 67
Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i ett
hörn.
2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför
produktens ovansida, och med 49 mm
avstånd från produktens vänstra sida till
det runda hålet på konsolen (se fig.).
Kontrollera att du placerar tippskyddet
på rätt höjd.
Skruva fast det i stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).
3. Du hittar hålet till vänster på produktens
baksida (se fig.). Kontrollera att tippskyddet passar i hålet.
Lyft produktens framsida (1) och sätt
den i mitten av utrymmet mellan skåpen
(2). Om utrymmet mellan bänkskåpen är
större än produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att centrera
produkten.
Säkerställ att ytan bakom produkten är
jämn.
B
A
A
Minsta avstånd
Mått
49 mm
mm
A
2
B
685
77 mm
Justering av höjd
Viktigt När du installerar produkten, justera
dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen
(1). Använd en nyckel för att justera de små
fötterna i botten av produkten (2).
1
1
2
Tippskydd
Försiktighet Du måste installera
tippskyddet. Om du inte installerar det
kan produkten tippa över.
1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.
2
Elektrisk installation
Varning Endast en behörig och
kompetent person får utföra den
elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om
du inte följer föreskrifterna i avsnittet
"Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt
och nätkabel.
Viktigt Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
68 electrolux
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar
som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i
lämplig container på en återvinningsstation.
electrolux 69
70 electrolux
electrolux 71
www.electrolux.com/shop
892933692-B-112011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement