Aeg-Electrolux | HC451500EB | User manual | Aeg-Electrolux HC451500EB Användarmanual

HC451500EB
SK Návod na používanie
SL Navodila za uporabo
ES Manual de instrucciones
SV Bruksanvisning
2
19
36
54
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNICKÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
3
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nespráv‐
nou inštaláciou a používaním. Návod na používanie
uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalé‐
ho postihnutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzic‐
kými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento
spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom do‐
spelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa
k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju za‐
pnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania
môžu veľmi zohrievať. Nedotýkajte sa výhrevných te‐
lies.
• Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
4
www.aeg.com
• Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez
dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť po‐
žiar.
• Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypni‐
te spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokriev‐
kou alebo nehorľavou pokrývkou.
• Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
• Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného pa‐
nela, pretože sa môžu rozpáliť.
• Ak je sklokeramický povrch prasknutý, vypnite spotre‐
bič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prú‐
dom.
• Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovláda‐
cími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpozná‐
vania varnej nádoby.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalo‐
vať iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu do‐
dané so spotrebičom.
• Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť
od iných spotrebičov a nábytku.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
• Plochy výrezu utesnite tesniacim ma‐
teriálom, aby ste predišli vydutiu spô‐
sobenému vlhkosťou.
• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu ho‐
rúceho kuchynského riadu zo spotre‐
biča pri otvorení dverí alebo okna.
• Ak je spotrebič nainštalovaný nad zá‐
suvkami, uistite sa, že je priestor me‐
dzi spodnou časťou spotrebiča a hor‐
nou zásuvkou postačujúci na cirkulá‐
ciu vzduchu.
• Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej ku‐
chynskej jednotky zostal voľný priestor
s veľkosťou 5 mm na vetranie. Záruka
sa nevzťahuje na poškodenia spôso‐
bené nedostatočným vetracím priesto‐
rom.
• Spodná časť spotrebiča sa môže zo‐
hriať. Pod spotrebič odporúčame nain‐
štalovať nehorľavý oddeľovací panel,
ktorý zamedzí prístup k jeho spodnej
časti.
SLOVENSKY
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zása‐
hu elektrickým prúdom.
• Všetky práce súvisiace s elektrickým
zapojením musí vykonať kvalifikovaný
elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom sa pre‐
svedčte, že je spotrebič odpojený od
elektrickej siete.
• Použite vhodný elektrický sieťový ká‐
bel.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú za‐
motať.
• Presvedčte sa, že sa sieťový kábel
alebo zástrčka (ak je k dispozícii) pri
zapájaní spotrebiča do blízkej zásuvky
nedotýka horúceho spotrebiča alebo
horúcej varnej nádoby
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť nad‐
merné zohriatie zásuvky.
• Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým prú‐
dom.
• Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
• Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie je
poškodený. Ak chcete vymeniť prívod‐
ný elektrický kábel, kontaktujte servis
alebo elektrikára.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia mu‐
sí byť minimálne 3 mm.
• Použite iba správne izolačné zariade‐
nia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka).
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popá‐
lenín alebo zásahu elektrickým
prúdom.
5
• Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mo‐
kré ruky, ani keď je v kontakte s vo‐
dou.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani po‐
krievky. Môžu sa zohriať.
• Po každom použití varnú zónu vypni‐
te. Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu elektric‐
kým prúdom.
• Keď je spotrebič v prevádzke, použí‐
vatelia s kardiostimulátorom musia
udržiavať vzdialenosť od indukčných
varných zón minimálne 30 cm.
• Keď vkladáte jedlo do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo požiaru
alebo výbuchu.
• Z horúcich olejov a tukov sa môžu
uvoľňovať horľavé výpary. Ak pri prí‐
prave pokrmu používate tuky a oleje,
musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti
od nich.
• Výpary uvoľňované veľmi horúcim ole‐
jom môžu spôsobiť spontánne vznie‐
tenie.
• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť po‐
žiar pri nižšej teplote ako nový olej.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaď‐
te do spotrebiča, do jeho blízkosti, ani
naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškode‐
nia spotrebiča.
• Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
6
www.aeg.com
• Obsah varnej nádoby nenechajte vy‐
vrieť.
• Dávajte pozor, aby na spotrebič ne‐
spadli predmety alebo kuchynský riad.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu
spotrebiča.
• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
• Na spotrebič neklaďte alobal.
• Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť po‐
škrabanie sklokeramiky. Pri premiest‐
ňovaní týchto predmetov po varnom
povrchu ich vždy nadvihnite.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.4 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia ale‐
bo udusenia.
• Informácie o správnej likvidácii spotre‐
biča vám poskytne váš miestny úrad.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškode‐
nia spotrebiča.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Rozloženie varného povrchu
m
0m
30
1
1 Miesto indukčného woku 2300 W, s
funkciou Power 3200 W
2 Sklenený pás
3 Ovládací panel
2
3
SLOVENSKY
7
3.2 Rozloženie ovládacieho panelu
1
2
3
4
5 6
7
8
9
12
11
10
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky
vám oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Senzorové tlačidlo
Funkcia
1
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
2
Zablokovanie a odblokovanie ovládacie‐
ho panela.
3
Nastavenie funkcie časomeru.
4
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
5
Zobrazuje, že je aktívna funkcia časo‐
meru s odpočítavaním smerom nahor (1
až 59 minút).
6
Zobrazuje, že je aktívna funkcia časo‐
meru s odpočítavaním smerom nadol
(1 – 99 min) alebo že je zapnutá funkcia
kuchynského časomeru.
7
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
8
Zapnutie režimu „pokračovať v miernom
varení”.
9
Zapnutie výkonovej funkcie Power.
10
11
Ovládací pásik
/
Nastavenie varného stupňa.
Predĺženie alebo skrátenie času.
Zapínanie a vypínanie funkcie STOP
+GO.
12
3.3 Ukazovatele varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
8
www.aeg.com
Displej
Popis
Varná zóna je zapnutá.
-
Uchovať teplé / Funkcia
je zapnutá.
Výkonová funkcia Power je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla: varenie/udr‐
žiavanie teploty/zvyškové teplo.
/
Je zapnutá funkcia blokovania/detskej poistky.
Riad je nevhodný, príliš malý alebo na varnej zóne nie
je riad.
Funkcia automatického vypínania je zapnutá.
3.4 OptiHeat Control (3 stupne
indikácie zvyškového tepla)
3.5 Príslušenstvo
VAROVANIE
\
\
Nebezpečenstvo po‐
pálenia zvyškovým teplom!
OptiHeat Control indikuje úroveň zvyško‐
vého tepla. Indukčné varné zóny generu‐
jú teplo potrebné na varenie priamo v
dne nádoby na varenie. Sklokeramika sa
mierne ohreje teplom riadu na varenie.
WOK panvica (dodaná)
• 390 mm , 6 litrov
• S 2 rúčkami
• WOK P 6.0 z nerezu
Používajte iba dodanú WOK
panvicu.
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
4.1 Zapnutie a vypnutie
Dotykom
na 1 sekundu sa spotrebič
zapína alebo vypína.
4.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne spotrebič,
ak:
• Všetky varné zóny sú vypnuté (
).
• Po zapnutí spotrebiča nenastavíte
žiadny varný stupeň.
• Rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Niekoľkokrát
zaznie zvukový signál a spotrebič sa
•
•
•
•
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
Spotrebič sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím spotrebiča po‐
čkajte, kým varná zóna nevychladne.
Ak používate nesprávny kuchynský
sa zapne a po 2 mi‐
riad. Symbol
nútach sa varná zóna automaticky vy‐
pne.
Nevypnete varnú zónu alebo nezme‐
níte nastavenie ohrevu. Po určitej do‐
a spotrebič sa vypne.
be sa zobrazí
Pozri nižšie.
Vzťah medzi nastavením ohrevu a
časmi funkcie automatického vypnutia:
SLOVENSKY
•
,
-
•
-
– 5 hodín
•
-
•
– 6 hodín
– 4 hodiny
-
– 1,5 hodiny
4.3 Varný stupeň
Dotknite sa ovládacieho pásika na poža‐
dovanom varnom stupni. Nastavenie
zmeňte pohybom prsta pozdĺž ovláda‐
cieho pásika. Nepúšťajte ho, kým nedo‐
siahnete požadovaný varný stupeň. Na
displeji sa zobrazí varný stupeň.
4.4 Zapnutie a vypnutie
výkonovej funkcie Power
Funkcia Power zvyšuje výkon indukč‐
ných varných zón. Funkcia Power sa ak‐
tivuje maximálne na 5 minút. Potom sa
indukčná varná zóna automaticky pre‐
pne späť na varný stupeň 14. Ak ju
,
sa
chcete zapnúť, dotknite sa
zapne. Vypína sa dotykom na varný stu‐
.
peň
4.5 Časomer
Funkciu časomera môžete nastaviť po‐
mocou
.
Časomer odpočítavajúci
smerom nadol
Časomer odpočítavajúci smerom nadol
použite na nastavenie času prevádzky
varnej zóny pri jednom varení. Po uply‐
nutí nastaveného času automaticky vy‐
pne varnú zónu.
Funkciu časomeru odpočítavajú‐
ceho smerom nadol môžete na‐
staviť vtedy, keď je aktivovaná
varná zóna zvolený varný stu‐
peň.
9
sa
Keď je táto funkcia aktivovaná,
rozsvieti.
• Zapnutie časomera s odpočítavaním
smerom nadol: Dotknite sa
časo‐
meru a nastavte čas ( 00 – 99 mi‐
nút). Keď ukazovateľ varnej zóny za‐
čne blikať pomalšie, odpočítava sa na‐
stavený čas.
• Kontrola zostávajúcej doby: dotýkajte
dovtedy, kým sa nezobrazí
.
sa
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
• Zmena časomera odpočítavajúceho
smerom nadol:Dotýkajte sa
dovte‐
dy, kým sa nezobrazí
a potom
alebo .
stlačte
• Vypnutie časomera odpočítavajúceho
smerom nadol: dotýkajte sa
dovte‐
a potom sa
dy, kým sa nezobrazí
dotknite . Zostávajúci čas sa bude
odpočítavať nadol až po 00 .
Po skončení odpočítavania zaznie zvu‐
kový signál a bude blikať 00 . Varná
zóna sa vypne.
• Vypnutie zvukovej signalizácie: dotkni‐
te sa
Časomer odpočítavajúci
smerom nahor
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času zapnutia varnej
zóny.
• Keď je táto funkcia aktivovaná, roz‐
.
svieti sa symbol
• Zapnutie časomera odpočítavajúceho
smerom nahor:
Dotknite sa
.
Symbol
zhasne a rozsvieti sa
.
• Ak chcete vidieť čas prevádzky varnej
zóny: dotýkajte sa
dovtedy, kým sa
. Na displeji sa zobrazí
nezobrazí
trvanie prevádzky varnej zóny.
• Vypnutie časomera odpočítavajúceho
dovte‐
smerom nahor:dotýkajte sa
dy, kým sa nezobrazí
a potom sa
dotknite
. Symbol
zhasne a roz‐
svieti sa
.
• Resetovanie časomera odpočítavajú‐
ceho smerom nahor: dotknite sa tla‐
10 www.aeg.com
čidla . Zostávajúci čas sa bude od‐
počítavať smerom k 00 .
Ak sú obe funkcie časomera ak‐
tívne súčasne, na displeji sa naj‐
prv zobrazí časomer s odpočíta‐
vaním smerom nahor.
Kuchynský časomer.
Keď varné zóny nie sú zapnuté, časo‐
mer možno používať ako kuchynský ča‐
somer. Dotknite sa
.
Dotknite sa tlačidla
alebo časome‐
ru, aby ste nastavili čas. Po uplynutí na‐
staveného času zaznie zvukový signál a
bude blikať 00 .
• Vypnutie zvuku: dotknite sa
4.6 STOP+GO
Funkcia
nastaví všetky zapnuté var‐
né zóny na najnižšie nastavenie Keep
).
Warm (udržiavanie teploty) (
Pri aktivovanej funkcii
nemôžete
zmeniť nastavenie varného stupňa.
Funkcia
nezastaví funkciu časomera.
• Ak chcete aktivovať túto funkciu, dot‐
knite sa
. Rozsvieti sa symbol
.
• Ak chcete deaktivovať túto funkciu,
dotknite sa
. Zapína sa varný stu‐
peň, ktorý bol predtým nastavený.
4.7 Blokovanie
Uzamknúť možno ovládací panel, nie
však
. Zabraňuje neúmyselným zme‐
nám varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Ak chcete spustiť túto funkciu, dotknite
. Na 4 sekundy sa rozsvieti sym‐
sa
bol
.
Časomer zostane zapnutý.
Ak chcete zrušiť túto funkciu, dotknite sa
tlačidla
. Zobrazí sa varný stupeň,
ktorý bol predtým nastavený.
Keď vypnete spotrebič, vypnete aj túto
funkciu.
4.8 Detská poistka
Táto funkcia znemožňuje neúmyselné
zapnutie varnej dosky.
Zapnutie detskej poistky
• Zapnite varný panel pomocou
. Ne‐
nastavujte žiadny varný stupeň.
• Dotknite sa
na 4 sekundy. Symbol
sa rozsvieti.
• Varnú dosku vypnite pomocou
.
Vypnutie detskej poistky
• Zapnite varný panel pomocou
. Ne‐
nastavujte žiadny varný stupeň. Dot‐
na 4 sekundy.
knite sa tlačidla
Rozsvieti sa symbol
.
• Varnú dosku vypnite pomocou
.
Vyradenie detskej poistky na jedno
varenie
• Zapnite varný panel pomocou
.
Rozsvieti sa symbol
.
• Dotknite sa tlačidla
na 4 sekundy.
Do 10 sekúnd nastavte varný stupeň.
Varný panel môžete používať.
• Po vypnutí varného panela pomocou
sa detská poistka znova aktivuje.
4.9 OffSound Control
(Deaktivácia a aktivácia
zvukov)
Deaktivácia zvukov
Vypnite spotrebič.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Displeje
časomeru sa zapnú a vypnú. Dotknite sa
na 3 sekundy.
sa zapne, on, zvuk
je zapnutý. Dotknite sa
,
sa za‐
pne, zvuk je vypnutý.
Ak je táto funkcia zapnutá, zvuk budete
počuť iba v prípade, že:
• sa dotknete
,
• indikátor kuchynských stopiek sa vy‐
pne,
• časomer s odratávaním smerom nadol
odráta čas
• položíte niečo na ovládací panel.
Aktivácia zvukov
Vypnite spotrebič.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Displeje sa
zapnú a vypnú. Dotknite sa
na 3 sek‐
undy.
sa zapne, pretože zvuk je vy‐
SLOVENSKY
pnutý. Dotknite sa
Zvuk je zapnutý.
, rozsvieti sa
11
.
5. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Spotrebič používajte iba s origi‐
nálnou wok panvicou s okrúhlym
dnom.
VAROVANIE
Bezpečná prevádzka zariadenia
v súlade s normou EN60335 mô‐
že byť zabezpečená iba pri pou‐
žití wok panvice dodanej so spo‐
trebičom. Nesmie sa použiť riad
s plochým dnom.
5.1 Použitie woku
• Opatrne položte wok panvicu na mie‐
sto na wok. Pri nedbalom zaobchá‐
dzaní môže rukoväť udrieť o sklokera‐
mický povrch a poškodiť ho.
• S wok panvicou netraste, keď je polo‐
žená na mieste na wok. Rukoväť mô‐
že poškrabať alebo inak poškodiť
sklokeramický povrch.
5.2 Zvuky počas prevádzky
Môžete počuť
• praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
• pískanie: pri používaní varnej zóny s
vysokým výkonom, ak je kuchynský
riad vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých výko‐
nov.
• cvakanie: pri spínaní elektrických ob‐
vodov.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti venti‐
látora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú po‐
ruchu spotrebiča.
5.3 Úspora energie
Ako ušetriť energiu
• Na kuchynský riad podľa možností vž‐
dy položte pokrievku.
• Kuchynský riad položte na varnú zónu
pred zapnutím.
• Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
5.4 Öko Timer (Časovač Eko)
Z dôvodu úspory energie sa
ohrievač varnej zóny sám vypne
skôr ako bude signalizovať odrá‐
tavajúci časovač. Skrátenie času
ohrevu závisí od varného stupňa
a času varenia.
5.5 Tipy pre prípravu jedla s
wok panvicou
Indukčný wok je najvhodnejší na prípra‐
vu minútiek, predovšetkým čínskych
špecialít. Pokrm sa počas krátkej doby
vyprážania neustále mieša. Indukčný sy‐
stém ohrevu umožňuje veľmi rýchlu prí‐
pravu jedla vo woku pri vysokej teplote.
Výsledkom je, že mäso a ryby zostanú
šťavnaté a zelenina si uchová svoju far‐
bu, chuť a vitamíny.
VAROVANIE
Pozor! Nebezpečenstvo popále‐
nín z dôvodu prehriatych tukov a
olejov.
Indukčný wok má - predovšetkým
pri varnom stupni 9 a vyššom vysoký výkon s veľmi rýchlym ča‐
som odozvy. Masť a olej sa veľmi
rýchlo zohrejú. Keď začnú dymiť,
sú príliš horúce.
Pri príprave jedla s tukmi alebo
olejmi nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
Pri malom množstve pokrmu
použite výkonovú funkciu Power
iba krátky čas. V opačnom prípa‐
de hrozí nebezpečenstvo poško‐
denia wok panvice.
12 www.aeg.com
Teplotu vyprážania môžete od‐
hadnúť pomocou drevenej vare‐
chy. Rúčku varechy na chvíľu po‐
norte do tuku:
– Ak na povrch vystúpia malé
bubliny, tuk dosiahol teplotu
vyprážania.
– Ak nevzniknú žiadne bubliny,
tuk ešte nedosiahol teplotu vy‐
prážania.
5.6 Spôsoby prípravy jedla vo
woku
Intenzívne smaženie a súčasné
miešanie
• Rozlejte po woku olej.
• Narežte prísady na malé kúsky. Pridaj‐
te omáčky a koreniny a rýchlo smažte
pri vysokej teplote za sústavného mie‐
šania.
• Doba varenia je veľmi krátka. Pred za‐
čiatkom varenia skontrolujte, či máte
pripravené prísady.
• Začnite s prísadami s najdlhším ča‐
som varenia.
• Smaženie za sústavného miešania je
zdravou metódou prípravy jedla.
• Zelenina si zachová svoju chuť a farbu
a zostane pekná a chrumkavá.
• Malé kúsky mäsa zostanú mäkké.
Fritovanie
• Wok ponúka veľmi malý pokles teploty
a malú spotrebu oleja.
• Vďaka stálej teplote vyprážané jedlo
neabsorbuje príliš veľa tuku.
• Mäso, ryby, zemiaky, zelenina atď si
zachovajú rovnakú farbu a chrumka‐
vosť, a teda aj ich zvyčajnú chuť.
• Používajte iba tuky, ktoré sú špeciálne
určené pre fritovanie.
Jemné varenie / šľahanie
• Oválny tvar woku je vhodný pre šľaha‐
nie krémov, sladkých poliev, maslo‐
vých omáčok, beztukovej šľahanej pe‐
ny alebo nátierkových zmesí bez kú‐
peľa na zahrievanie pokrmov pri 65 °C
až 80 °C.
Pomalé varenie
• Vretie: na varenie jedla (napr. špage‐
ty) pri bode varu.
• Pomalé varenie: na varenie jedla (na‐
pr. knedlíky) tesne pod bodom varu.
Dusenie
• Varte jedlo v jeho vlastnej šťave alebo
pridajte malé množstvo tuku a inej
kvapaliny.
• Používajte túto metódu na varenie jed‐
la s väčším obsahom vody (ako napr.
zeleniny, rýb a ovocia) s prikrytým ve‐
kom na strednom stupni, aby si zacho‐
valo svoju príchuť.
Parenie
• Ide o jemný spôsob varenia, ktorý za‐
chováva vysokú hodnotu nutričného
obsahu jedla a takisto jeho farbu.
• Používanie tukov a olejov
Keď je teplota príliš vysoká, začne sa
z tuku dymiť (tzv. „bod dymenia“)
Tuky/oleje Max. te‐
plota (°C)
Bod dy‐
menia
(°C)
Maslo
130
150
Bravčová
masť
170
200
Hovädzia
masť
180
210
Olivový
olej
180
200
Slnečni‐
cový olej
200
220
Arašidový
olej
200
235
Kokosový
olej
200
240
Funkcia Power je vhodná na ohrev veľ‐
kého množstva vody.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
Spotrebič po každom použití vyčistite.
Vždy používajte riad s čistým dnom.
SLOVENSKY
VAROVANIE
Ostré a drsné predmety alebo
abrazívne čistiace prostriedky
poškodzujú spotrebič.
Z bezpečnostných dôvodov neči‐
stite spotrebič prúdom pary ani
vysokotlakovým čistiacim zaria‐
dením.
2.
3.
13
Spotrebič vyčistite vlhkou handrou a
niektorým čistiacim prostriedkom.
Nakoniec čistou handrou vyutierajte
spotrebič dosucha.
VAROVANIE
Sklenený pás
Škrabance a tmavé škvrny na
sklokeramike neovplyvňujú
funkčnosť spotrebiča.
Odstraňovanie nečistôt:
– Okamžite odstráňte: roztopený
plast, plastovú fóliu a potraviny s
obsahom cukru. Použite špeciálnu
škrabku na sklokeramiku. Škrabku
priložte na sklokeramický povrch,
aby bola naklonená vo vhodnom
uhle, a posúvajte čepeľ po po‐
vrchu.
– Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte ho vychladnúť: vápenaté
a vodné usadeniny, mastné škvr‐
ny, lesklé farebné škvrny na kove.
Použite špeciálny čistič na skloke‐
ramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.
1.
• Na čistenie skleneného pása a miest
medzi pásom a sklokeramikou nepou‐
žívajte škrabku ani ostré predmety.
Sklenený pás je pripevnený ku skloke‐
ramickej platni.
• Na sklenený pás neklaďte hrnce.
• Skontrolujte, či sa panvice alebo hrnce
nedotýkajú skleneného pásu.
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možná príčina a spôsob odstránenia
Spotrebič sa nedá za‐
pnúť ani používať.
• Naraz ste sa dotkli 2 alebo viacerých senzoro‐
vých tlačidiel. Dotknite sa iba jedného senzorové‐
ho tlačidla.
• Na ovládacom paneli je voda alebo je ovládací
panel znečistený tukom. Vyčistite ovládací panel
• Znovu zapnite spotrebič a do 7 sekúnd nastavte
varný stupeň.
• Zapnutá detská poistka, blokovanie ovládania
alebo STOP+GO. Pozrite si kapitolu „Každoden‐
né používanie”.
Keď je spotrebič vypnu‐
tý, zaznie zvukový sig‐
nál.
Niečo ste položili na jedno alebo viaceré senzorové
tlačidlá. Odstráňte predmet zo senzorových tlačidiel.
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa nerozsvieti.
Varná zóna ešte nie je horúca, pretože bola zapnu‐
tá iba krátko. Ak by varná zóna mala byť horúca,
obráťte sa na servisné stredisko.
14 www.aeg.com
Problém
Na ukazovateli varného
stupňa sa striedavo zo‐
brazujú dva varné stup‐
ne.
Možná príčina a spôsob odstránenia
Funkcia riadenia výkonu je zapnutá. Podrobnosti
nájdete v kapitole „Riadenie výkonu”.
Zaznie zvukový signál a Položili ste niečo na senzorové tlačidlo
. Od‐
spotrebič sa zapne a
stráňte daný predmet zo senzorového tlačidla.
znova vypne. Po 5 sek‐
undách zaznie ďalší zvu‐
kový signál.
Rozsvieti sa
• Je zapnuté automatické vypínanie. Spotrebič vy‐
pnite a znova ho zapnite.
Rozsvieti sa
• Na varnej zóne nie je žiadny kuchynský riad. Po‐
ložte kuchynský riad na varnú zónu.
• Nevhodný kuchynský riad. Použite vhodný ku‐
chynský riad.
• Priemer dna nádoby je pre danú varnú zónu príliš
malý. Presuňte kuchynský riad na menšiu varnú
zónu.
Rozsvieti sa symbol
číslo.
a Porucha spotrebiča.
Spotrebič odpojte na určitý čas od elektrického na‐
pájania. Na chvíľu odpojte poistku elektrickej siete
domácnosti. Spotrebič znova zapojte. Ak sa znova
, obráťte sa na servisné stredi‐
rozsvieti symbol
sko.
Rozsvieti sa
Na spotrebiči sa vyskytla chyba, pretože pokrm vo
varnej nádobe vyvrel. Ochranný mechanizmus proti
prehriatiu varnej zóny sa aktivoval. Je zapnuté auto‐
matické vypínanie.
Spotrebič vypnite. Odstráňte horúci kuchynský riad.
Po približne 30 sekundách znovu zapnite varnú zó‐
by malo zhasnúť, ukazovateľ zvyškového
nu.
tepla môže zostať rozsvietený. Kuchynský riad ne‐
chajte dostatočne vychladnúť a skontrolujte ho pod‐
ľa časti Kuchynský riad pre indukčnú varnú zónu.
Pri dotyku senzorových
tlačidiel neznejú žiadne
zvuky.
Zvuková signalizácia je vypnutá.
Zapnite zvukovú signalizáciu (pozri príslušnú kapito‐
lu).
Ak ste vyskúšali hore uvedené riešenia a
nedokážete opraviť tento problém, ob‐
ráťte sa na predajcu alebo na servisné
stredisko. Uveďte údaje z typového štít‐
ku, trojmiestny kód sklokeramiky (je v ro‐
hu varného povrchu) a zobrazovanú
chybovú správu.
Ak ste nesprávne používali spotrebič,
servisný zásah technika servisného stre‐
diska alebo predajcu nebude bezplatný,
a to ani počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné podmien‐
ky nájdete v záručnej brožúre.
SLOVENSKY
15
8. INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly týkajúce sa
bezpečnosti.
Ak použijete rám príslušenstva C-FRA‐
ME, prečítajte si pred inštaláciou spotre‐
biča pokyny dodané spolu s rámom.
Pred inštaláciou
Pred inštaláciou spotrebiča si zaznačte
všetky údaje, ktoré sú na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na spodnej
strane plášťa spotrebiča.
• Model ...........................
• Číslo výrobku .............................
• Sériové číslo ....................
8.1 Zabudovateľné spotrebiče
• Zabudovateľné spotrebiče sa môžu
používať až po zabudovaní do vhod‐
nej skrinky alebo do pracovnej dosky,
ktoré vyhovujú platným normám.
8.2 Napájací kábel
• Spotrebič sa dodáva s napájacím káb‐
lom.
• Poškodený napájací elektrický kábel
spotrebiča musíte dať vymeniť za špe‐
ciálny kábel (typ H05BB-F Tmax 90 °C
alebo viac). Obráťte sa na miestne au‐
torizované servisné stredisko.
8.3 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm
340+1mm
16 www.aeg.com
x4
min. 40 mm
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
x4
min.
30 mm
min.
5 mm
min. 20 mm
• Medzeru medzi pracovnou doskou a
sklokeramikou utesnite silikónom.
• Na silikón naneste trochu mydlovej vo‐
dy.
• Prebytočný silikón odstráňte škrabkou.
8.4 Inštalácia viac ako jedného spotrebiča
Pridané časti:spojovacia lišta(y), teplo‐
vzdorný silikón, gumená pomôcka, tes‐
niaci pásik.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Použite len špeciálne teplovzdor‐
né silikónové tesnenie.
Výrez pracovnej dosky
Vzdialenosť od steny: minimálne 50 mm
Hĺbka: 490 mm
Šírka: sčítajte šírky všetkých spotrebičov
určených na zabudovanie a odčítajte 20
mm (pozrite si tiež Prehľad šírok všet‐
kých spotrebičov)
SLOVENSKY
17
Inštalácia viac ako jedného spotrebiča
1. Naznačte si rozmery výrezu pracov‐
nej dosky a vyrežte ho.
2.
Spotrebiče uložte na mäkký povrch,
napríklad deku, otočené spodnou
stranou nahor.
3.
Okolo spodnej hrany spotrebiča po‐
zdĺž vonkajšej hrany sklokeramickej
dosky umiestnite tesniaci pásik.
4.
Do príslušných otvorov na ochran‐
nom kryte voľne priskrutkujte upev‐
ňovacie doštičky.
5.
Prvý spotrebič položte do výrezu v
pracovnej doske. Spojovaciu lištu
umiestnite do výrezu v pracovnej
doske a potlačte ju k spotrebiču, aby
bola nastrčená do polovice svojej
šírky.
6.
Upevňovacie doštičky zospodu voľ‐
ne umiestnite na pracovnú dosku a
spojovaciu lištu.
7.
Do výrezu v pracovnej doske
umiestnite ďalší spotrebič. Skontro‐
lujte, či sú predné hrany spotrebičov
na rovnakej úrovni.
8.
Zatiahnite skrutky upevňovacích do‐
štičiek/pridržiavacích úchytov.
9.
Medzeru medzi pracovnou doskou a
spotrebičmi a medzi samotnými
spotrebičmi utesnite silikónom.
10. Na silikón naneste trochu mydlovej
vody.
11. Gumenú pomôcku pritlačte o sklo‐
keramiku a pomaly ju posúvajte do‐
predu.
12. Silikón nechytajte, kým nestvrdne.
Tvrdne približne deň.
18 www.aeg.com
13. Prebytočný silikón opatrne orežte ži‐
letkou.
14. Vyčistite celú sklokeramickú dosku.
9. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Model HC451500EB
Prod.Nr. 941 560 806 00
Typ 55 WOK 03 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,2 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,2 kW
AEG
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENŠČINA
19
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODPRAVLJANJE TEŽAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil
vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih morda ne boste
našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek
čim bolje izkoristili.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.aeg.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
20
21
23
25
27
29
30
31
34
20 www.aeg.com
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberi‐
te priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za po‐
škodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in
uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznej‐
šo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izku‐
šenj ter znanja le pod nadzorom odrasle osebe ali
osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Do‐
stopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo iz‐
vajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo.
Ne dotikajte se grelcev.
• Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
• Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem brez
nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
SLOVENŠČINA
21
• Ognja nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak iz‐
klopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokro‐
vom ali požarno odejo.
• Ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.
• Naprave ne čistite s paro.
• Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vili‐
ce, žlice in pokrovke na površino kuhalne plošče, ker
se lahko segrejejo.
• V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo, da preprečite možnost udara elek‐
tričnega toka.
• Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se
ne zanašajte na tipalo za posodo.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le stro‐
kovno usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poško‐
dovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite previd‐
ni, ker je težka. Vedno nosite zaščitne
rokavice.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
• Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmak med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
• Med delovno površino in sprednjim
delom spodnje enote pustite 5 mm
prostora za zračenje. Garancija ne ve‐
lja za poškodbe, do katerih je prišlo
zaradi nezadostnega prostora za zra‐
čenje.
• Spodnji del naprave se lahko segreje.
Priporočamo, da pod napravo name‐
stite nevnetljivo ločevalno ploščo za
preprečitev dostopa do spodnjega de‐
la.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega
udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se prepri‐
čajte, da naprava ni priključena na
električno omrežje.
• Uporabite pravi električni priključni ka‐
bel.
22 www.aeg.com
• Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite, da se napajalni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče na‐
prave ali posode, ko napravo vključite
v bližnje vtičnice.
• Naprava mora biti nameščena pravil‐
no. Zaradi slabo pritrjenega in napač‐
nega napajalnega kabla ali vtiča (če
obstaja) se lahko pregreje priključek.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno obreme‐
nitvijo.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo po‐
škodovanega kabla se obrnite na ser‐
vis ali električarja.
• Električna napeljava mora imeti izola‐
cijsko napravo, ki omogoča odklop na‐
prave z omrežja na vseh polih. Izola‐
cijska naprava mora imeti med posa‐
meznimi kontakti minimalno razdaljo 3
mm.
• Uporabite le prave izolacijske napra‐
ve: odklopnike, varovalke (talilne varo‐
valke odvijte iz nosilca), zaščitne na‐
prave na diferenčni tok in kontaktorje.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin ali
električnega udara.
• To napravo uporabljajte v gospodinj‐
stvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te napra‐
ve.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi roka‐
mi ali ko je v stiku z vodo.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopi‐
te«. Ne zanašajte se na tipalo za po‐
sodo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Če je površina naprave počena, na‐
pravo takoj izključite iz napajanja. Na
ta način preprečite električni udar.
• Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara ali
eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič upo‐
rabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mo‐
krih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na na‐
pravi.
• Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne pa‐
dejo na napravo. Lahko se poškoduje
površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno poso‐
do ali brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste fo‐
lije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. To posodo pri
prestavljanju na kuhalno površino ved‐
no dvignite.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na na‐
pravi.
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega curka in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergen‐
te. Za čiščenje ne uporabljajte abraziv‐
SLOVENŠČINA
nih čistil, grobih gobic, topil ali kovin‐
skih predmetov.
23
• Za informacije o pravilnem odstranje‐
vanju naprave se obrnite na občinsko
upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
2.4 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušit‐
ve.
3. OPIS IZDELKA
3.1 Razporeditev kuhalnih površin
m
0m
30
1
1 Niša indukcijskega kuhališča za vok
2300 W, s funkcijo Power 3200 W
2 Steklena vrstica
3 Upravljalna plošča
2
3
3.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
3
4
5 6
7
8
9
12
11
10
24 www.aeg.com
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas
opozorijo na vklopljene funkcije.
Senzorsko polje
Funkcija
1
Za vklop in izklop naprave.
2
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne
plošče.
Za nastavitev funkcij programske ure.
3
Prikazovalnik programske ure
4
Za prikaz časa v minutah.
5
Za prikaz, da funkcija števca časa delu‐
je (1 do 59 minut).
6
Za prikaz, da deluje programska ura (1
do 99 minut) ali odštevalna ura.
Prikaz stopnje kuhanja
7
Za prikaz nastavljene stopnje kuhanja.
8
Za vklopi načina »nadaljuj s počasnim
vrenjem«.
9
Za vklop funkcije Power.
Upravljalna vrstica
10
/
11
Za nastavitev stopnje kuhanja.
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
Za vklop in izklop funkcije STOP+GO.
12
3.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija »Ohranjanje toplote /
«.
Deluje funkcija Power.
+ številka
Prišlo je do okvare.
/
3-stopenjski indikator akumulirane toplote: kuhanje /
ohranjanje toplote / akumulirana toplota.
/
Vklopljena/o je blokada/varovalo za otroke.
Posoda ni primerna ali je premajhna oz. na kuhališču ni
posode.
Deluje funkcija samodejnega izklopa.
SLOVENŠČINA
3.4 OptiHeat Control (3 stopnje
opozorilne lučke za preostalo
toploto)
25
3.5 Pribor
OPOZORILO!
\
\
Nevarnost opeklin
zaradi akumulirane toplote!
OptiHeat Control kaže raven akumulira‐
ne toplote. Indukcijsko kuhališče ustvarja
toploto, ki je potrebna za kuhanje, nepo‐
sredno v dnu posode. Steklokeramična
plošča se segreje zaradi toplote v poso‐
di.
Vok (priložen)
• 390 mm, 6 litrov
• Z dvema ročajema
• Vok P 6.0 iz nerjavečega jekla
Uporabljajte samo priloženi vok.
4. VSAKODNEVNA UPORABA
4.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop plošče se za 1 sekun‐
do dotaknite polja
.
4.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi napravo, če:
• So vsa kuhališča izklopljena (
).
• Ne nastavite stopnje kuhanja po vklo‐
pu naprave.
• Ste nekaj polili ali položili na upravljal‐
no ploščo za več kot 10 sekund (poso‐
do, krpo itd.). Oglasi se zvočni signal
in naprava se izklopi. Odstranite pred‐
met oz. očistite upravljalno ploščo.
• Se je naprava preveč segrela (na pri‐
mer, ko povre vsa voda iz posode).
Pred ponovno uporabo naprave poča‐
kajte, da se kuhališče ohladi.
• Uporabljate neustrezno posodo. Prika‐
, nato pa se po dveh
že se simbol
minutah kuhališče samodejno izklopi.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po dolo‐
čenem času se prikaže
in naprava
se izklopi. Glejte spodaj.
• Razmerje med stopnjo kuhanja in časi
funkcije samodejnega izklopa:
•
,
— 6 ur
•
-
— 5 ur
•
•
-
— 4 ure
-
— 1,5 ure
4.3 Stopnja kuhanja
Dotaknite se upravljalne vrstice na stop‐
nji kuhanja. S prstom se pomaknite po
upravljalni vrstici, da spremenite nastavi‐
tev. Ne spustite, dokler ne dosežete pra‐
vilne/željene stopnje kuhanja. Na prika‐
zovalniku je prikazana nastavljena stop‐
nja kuhanja.
4.4 Vklop in izklop funkcije
Power
Funkcija Power zagotavlja dodatno moč
za indukcijska kuhališča. Funkcija Power
se vključi za največ 5 minut Indukcijsko
kuhališče zatem samodejno preklopi na‐
zaj v stopnjo kuhanja 14. Da vklopite, se
, prikaže pa se
. Če želi‐
dotaknite
26 www.aeg.com
te izklopiti, se dotaknite stopnje kuhanja
.
• Za vklop števca časa:
4.5 Programska ura
Simbol
izgine in prikaže se
.
• Če želite preveriti čas delovanja kuha‐
lišča: dotikajte se
, dokler se ne pri‐
. Prikazovalnik prikaže čas
kaže
delovanja kuhališča.
• Če želite izklopiti števec časa:dotikajte
, dokler se ne prikaže
,
se polja
nato pa se dotaknite polja
. Simbol
izgine in prikaže se
.
• Če želite ponastaviti števec časa: do‐
taknite se polja . Čas se odšteva
nazaj do 00 .
Funkcijo programske ure lahko izberete
z
.
Programska (odštevalna) ura
Programsko (odštevalno) uro uporabite
za nastavitev časa delovanja kuhališča
za trenuten postopek kuhanja. Po prete‐
čenem nastavljenem času samodejno iz‐
klopi kuhališče.
Izbor funkcije programske (odšte‐
valne) ure je mogoč, ko je kuha‐
lišče vklopljeno in ko je nastavlje‐
na stopnja kuhanja.
Ko je ta funkcija vklopljena, se prikaže
.
• Če želite vklopiti programsko uro: do‐
taknite se polja
programske ure za
nastavitev časa ( 00 - 99 minut). Ko
indikator kuhališča prične utripati po‐
časneje, se čas odšteva.
• Preverjanje preostalega časa: dotikaj‐
te se
, dokler se ne prikaže
. Na
prikazovalniku se prikaže preostali
čas.
• Če želite spremeniti programsko
, dokler se ne
uro:dotikajte se polja
prikaže
, nato pa se dotaknite polja
ali .
• Če želite izklopiti programsko (odšte‐
valno) uro: dotikajte se polja
, do‐
kler se ne prikaže
, nato pa se do‐
taknite polja . Preostali čas se od‐
števa nazaj do 00 .
Dotaknite se polja
Ko sočasno delujeta obe funkciji
programske ure, prikazovalnik
najprej prikaže števec časa.
Odštevalna ura.
Ko kuhališča ne delujejo, lahko program‐
sko uro uporabljate kot odštevalno uro.
Dotaknite se polja
Z dotikom polja
ali programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00 .
• Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
polja
4.6 STOP+GO
• Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
polja
Funkcija
nastavi vsa vključena kuha‐
lišča na najnižjo stopnjo kuhanja - ohra‐
njanje toplote (
).
vklopljena, ne morete
Ko je funkcija
spremeniti stopnje kuhanja.
Funkcija
ne zaustavi funkcije pro‐
gramske ure.
• Za vklop te funkcije se dotaknite sim‐
. Zasveti simbol
.
bola
• Za izklop te funkcije se dotaknite sim‐
bola
. Vklopi se predhodno nastav‐
ljena stopnja kuhanja.
Števec časa
4.7 Zaklep
S pomočjo števca časa nadzirate, kako
dolgo že deluje posamezno kuhališče.
• Ko je ta funkcija vklopljena, se prikaže
.
Zaklenete lahko upravljalno ploščo razen
polja
. Zaklepanje preprečuje nehote‐
no spreminjanje stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Ko se odštevanje ure zaključi, se ogla‐
si zvočni signal in utripati začne 00 .
Kuhališče se izklopi.
SLOVENŠČINA
27
Za vklop te funkcije pritisnite
. Simbol
zasveti za štiri sekunde.
Programska ura ostane vklopljena.
Za izklop te funkcije pritisnite
. Vklopi
se predhodno nastavljena stopnja kuha‐
nja.
Ko izklopite napravo, izklopite tudi to
funkcijo.
• Po izklopu kuhalne plošče z dotikom
je varovalo za otroke ponov‐
polja
no vklopljeno.
4.8 Varovalo za otroke
Izklopite napravo.
Za 3 sekunde se dotaknite polja
. Pri‐
kazovalniki se vklopijo in izklopijo. Za 3
sekunde se dotaknite polja
. Prikaže
se
, zvok pa je vključen. Dotaknite se
, prikaže se
, zvok je izklopljen.
Ko je ta funkcija vklopljena, lahko zvok
slišite le, ko:
• pritisnete
,
Funkcija preprečuje nehoteno vključitev
kuhalne plošče.
Vklop varovala za otroke
• Z dotikom polja
vklopite kuhalno
ploščo. Ne nastavite stopnje kuhanja.
• Za 4 sekunde se dotaknite polja
.
.
Zasveti simbol
• Z dotikom polja
izklopite ploščo.
Izklop varovala za otroke
• Z dotikom polja
vklopite kuhalno
ploščo. Ne nastavite stopnje kuhanja.
Za štiri sekunde se dotaknite polja
.
.
Zasveti simbol
• Z dotikom polja
izklopite ploščo.
Začasen izklop varovala za otroke za en
postopek kuhanja
• Z dotikom polja
vklopite kuhalno
ploščo. Zasveti simbol
.
• Za štiri sekunde se dotaknite polja
.
V manj kot 10 sekundah nastavite
stopnjo kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate.
4.9 OffSound Control (Izklop in
vklop zvokov)
Izklop zvokov
• se odštevalna ura izklopi,
• se programska ura izklopi,
• postavite kaj na upravljalno ploščo.
Vklop zvokov
Izklopite napravo.
Za 3 sekunde se dotaknite polja
. Pri‐
kazovalniki se vklopijo in izklopijo. Za 3
sekunde se dotaknite polja
. Ker je
. Dotaknite
zvok izključen, se prikaže
se polja
, prikaže se
. Zvok je
vključen.
5. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
Napravo uporabljajte samo z ori‐
ginalnim vokom z okroglim dnom.
OPOZORILO!
Varna uporaba naprave v skladu
z EN60335 je zagotovljena sa‐
mo, če jo uporabljate s priloženo
posodo vok. Posode z ravnim
dnom ni dovoljeno uporabljati.
5.1 Uporaba voka
• Vok pazljivo postavite v nišo za vok.
Če niste previdni, lahko z ročajem
udarite ob steklokeramično površino in
jo poškodujete.
• Dokler je vok v niši, ga ne stresajte.
Ročica lahko opraska ali kako drugače
poškoduje steklokeramično površino.
5.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite
• pokanje: posoda je izdelana iz različ‐
nih materialov (konstrukcija z dvojnim
dnom).
28 www.aeg.com
• žvižganje: uporabljate kuhališče pri vi‐
soki stopnji kuhanja in posoda je izde‐
lana iz različnih materialov (konstrukci‐
ja z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoke stopnje
kuhanja.
• klikanje: med postopki električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake na napravi.
5.3 Varčevanje z energijo
Kako varčevati z energijo
• Posodo po možnosti pokrijte s pokrov‐
ko.
• Posodo postavite na kuhališče tik pred
vklopom.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
5.4 Öko Timer (Eko
programska ura)
Grelec kuhališča se izklopi, pred‐
en se prikaže znak programske
ure. Na ta način zagotavlja var‐
čevanje z energijo. Skrajšanje
časa segrevanja je odvisno od
stopnje in časa kuhanja.
5.5 Napotki za kuhanje z
vokom
Indukcijsko kuhališče za vok je najboljše
za pripravo hitrih jedi, predvsem kitajskih
specialitet. Hrano se med kratkim časom
praženja nenehno meša. Indukcijski
grelni sistem pomeni, da lahko v voku
kuhate zelo hitro in pri visoki temperaturi.
Posledično meso in riba ostanejo sočni,
zelenjava pa ohrani svojo barvo, okus in
vitamine.
OPOZORILO!
Pazite! Nevarnost opeklin zaradi
pregretih maščob in olja.
Indukcijsko kuhališče za vok ima
visoko moč z zelo hitrim odzivnim
časom, predvsem pri 9. stopnji
kuhanja. Maščoba in olje zelo hi‐
tro postaneta prevroča. Ko se za‐
čne kaditi, pomeni, da je prevro‐
če.
Pri kuhanju z maščobo ali oljem
naprave ne puščajte brez nadzo‐
ra.
Z majhno količino hrane/olja upo‐
rabljajte funkcijo Power le kratek
čas. V nasprotnem primeru lahko
poškodujete vok.
Temperaturo cvrenja lahko oce‐
nite s poskusom lesene žlice. Po‐
močite ročaj lesene žlice v vročo
maščobo:
– Če na površje privrejo majhni
mehurčki, je temperatura cvre‐
nja dosežena.
– Če mehurčkov ni, temperatura
cvrenja še ni dosežena.
5.6 Načini kuhanja z vokom
Praženje
• V voku razlijte olje.
• Sestavine narežite na majhne kose.
Dodajte omake in začimbe ter med ne‐
nehnim mešanjem hitro pražite na vi‐
soki toploti.
• Čas kuhanja je zelo kratek. Poskrbite,
da so sestavine pripravljene še pred
pričetkom kuhanja.
• Pričnite s sestavinami, ki za kuhanje
potrebujejo največ časa.
• Praženje z mešanjem je zelo zdrava
metoda kuhanja.
• Zelenjava ohrani okus in barvo, je lepa
na pogled in hrustljava.
• Majhni kosi mesa ostanejo mehki.
Cvrenje v olju
• Vok zagotavlja zelo majhen upad tem‐
perature in nizko porabo olja.
• Ocvrta hrana zaradi stalne temperatu‐
re ne vpije veliko maščob.
• Meso, ribe, krompir, zelenjava idr.
ohranijo enakomerno barvo ter skorjo
in tako tudi svoj običajen okus.
SLOVENŠČINA
• Uporabljajte samo maščobe, ki so na‐
menjene posebej za cvrenje v olju.
Poširanje / stepanje
• Zaobljena oblika voka je primerna za
stepanje jajčnih krem, sabayonov,
omake z maslom, nemastne tortice oz.
mešanice parfaita brez vodne kopeli
(bain marie) pri 65° C do 80° C.
• Uporaba maščob in olj
Ko je temperatura previsoka, se začne
iz maščobe kaditi (t.i. »dimna točka«)
Maščobe / Najv. tem‐ Dimna
olja
peratura
točka (°C)
(°C)
Počasno kuhanje
• Vretje: za kuhanje hrane (npr. špage‐
tov) pri vrelišču.
• Počasno kuhanje: za kuhanje hrane
(npr. cmokov) malo pod vreliščem.
Dušenje
• Hrano kuhajte v lastnem soku ali do‐
dajte malenkost maščobe in druge te‐
kočine.
• To metodo uporabite za kuhanje hra‐
ne z visoko vsebnostjo vode (kot so
zelenjava, ribe in sadje) v pokriti poso‐
di na zmerni toploti, da ohranite okus.
Kuhanje v sopari
• To je blaga metoda kuhanja, ki ohra‐
nja visoko stopnjo hranljivosti hrane in
njeno barvo.
29
Maslo
130
150
Svinjska
maščoba
170
200
Goveja
maščoba
180
210
Olivno
olje
180
200
Sončnič‐
no olje
200
220
Arašidovo 200
olje
235
Kokosovo
olje
240
200
Funkcija Power je primerna za segreva‐
nje velikih količin vode.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Ploščo po vsaki uporabi očistite.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
OPOZORILO!
Ostri predmeti in abrazivna čistil‐
na sredstva poškodujejo ploščo.
Za čiščenje naprave zaradi var‐
nosti ne uporabljajte parnih čistil‐
nikov ali visokotlačnih naprav.
Praske ali temni madeži na ste‐
klokeramični plošči ne vplivajo na
delovanje naprave.
Za odstranitev umazanije:
1. – Takoj odstranite:stopljeno plastiko,
plastično folijo in živila, ki vsebuje‐
jo sladkor. V nasprotnem primeru
lahko umazanija povzroči okvaro
naprave. Uporabite posebno
strgalo za steklo. Strgalo postavite
pod ostrim kotom na stekleno po‐
2.
3.
vršino in z rezilom potegnite po
površini.
– Odstranite, ko je naprava že do‐
volj hladna:ostanke vodnega kam‐
na in vode, maščobne madeže ter
svetla kovinska obarvanja. Upora‐
bite čistilno sredstvo za stekloke‐
ramiko ali nerjavno jeklo.
Napravo očistite z vlažno krpo in
malo detergenta.
Na koncu ploščo s čisto krpo obrišite
do suhega.
OPOZORILO!
Steklen element
30 www.aeg.com
• Za čiščenje steklenega elementa ter
prostora med njim in steklokeramično
površino ne uporabljajte strgala oz.
ostrih predmetov. Steklen element je
pritrjen na keramično ploščo.
• Na steklen element ne postavljajte
loncev.
• Poskrbite, da se ponve in lonci ne bo‐
do dotikali steklenega elementa.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Možen vzrok in rešitev
Naprave ni mogoče vklo‐ • Sočasno ste se dotaknili dveh ali več senzorskih
piti ali je uporabljati.
polj. Dotaknite se samo enega senzorskega polja.
• Na upravljalni plošči je voda ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
• Napravo ponovno vklopite in v 7 sekundah nasta‐
vite stopnjo kuhanja.
• Vklopljeno je varovalo za otroke ali blokada tipk
ali pa deluje STOP+GO. Oglejte si poglavje »Vsa‐
kodnevna uporaba«.
Pri izklopljeni napravi se
sliši zvočni signal.
Prekrili ste eno ali več senzorskih polj. Predmet od‐
stranite s senzorskih polj.
Indikator akumulirane to‐ Kuhališče ni vroče, ker je bilo vklopljeno samo kra‐
plote ne zasveti.
tek čas. Če bi moralo biti kuhališče vroče, se obrnite
na servisno službo.
Stopnja kuhanja se med
dvema stopnjama kuha‐
nja spreminja.
Vklopljena je funkcija za upravljanje moči. Glejte
razdelek Upravljanje moči.
Oglasi se zvočni signal,
naprava se vklopi in po‐
novno izklopi. Po petih
sekundah se oglasi še
en zvočni signal.
Polje
ste z nečim prekrili. Odstranite predmet s
senzorskega polja.
Zasveti simbol
.
• Deluje samodejni izklop. Izklopite napravo in jo
ponovno vklopite.
Zasveti simbol
.
• Na kuhališču ni posode. Postavite posodo na ku‐
hališče.
• Posoda ni ustrezna. Uporabite ustrezno posodo.
• Premer dna posode je premajhen za kuhališče.
Premaknite posodo na manjše kuhališče.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok in rešitev
Zasvetita simbol
številka.
Zasveti simbol
31
in
.
Prišlo je do napake v napravi.
Napravo za nekaj časa izključite iz električnega om‐
režja. Odklopite varovalko električnega omrežja v
vašem domu. Znova jo priklopite. Če ponovno za‐
, se obrnite na servisno službo.
sveti simbol
Prišlo je do napake v napravi, ker je iz posode po‐
vrela vsa tekočina. Zaščita pred prekomernim se‐
grevanjem kuhališča je vklopljena. Deluje samodejni
izklop.
Izklopite napravo. Odstranite vročo posodo. Kuha‐
lišče znova vklopite po približno 30 sekundah. S pri‐
, medtem ko je indi‐
kazovalnika bi moral izginiti
kator akumulirane toplote lahko vklopljen. Posodo
primerno ohladite in jo preverite v skladu z razdel‐
kom Posoda za indukcijska kuhališča.
Ob dotiku senzorskih polj Zvočni signali so izklopljeni.
na plošči ni zvoka.
Vklopite zvok (glejte Nadzor brez zvoka).
Če motnje tudi s pomočjo zgornjih na‐
svetov ne morete odpraviti, pokličite va‐
šega trgovca ali oddelek za pomoč
strankam. Navedite podatke z napisne
ploščice, trimestno kodo črk in številk za
steklokeramično ploščo (v vogalu kuhal‐
ne površine) in sporočilo o napaki, ki se
prikaže.
V primeru nepravilne uporabe plošče
upoštevajte, da obisk tehnika iz servisne
službe ali prodajalca tudi v času garan‐
cijske dobe ni brezplačen. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih so
podane v garancijski knjižici.
8. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Če uporabljate dodatni okvir C-FRAME,
pred sestavljanjem naprave preberita
navodila, priložena okvirju.
Pred namestitvijo
Pred namestitvijo naprave si zabeležite
vse informacije s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu ohišja naprave.
• Model ...........................
• Številka izdelka (PNC) .................
• Serijska številka .................
8.1 Vgradne naprave
• Vgradni modeli se lahko uporabljajo
samo po vgradnji v ustrezne vgradne
enote in delovne površine, ki ustrezajo
standardom.
8.2 Priključni kabel
• Naprava ima nameščen priključni ka‐
bel.
• Poškodovan električni priključni kabel
zamenjajte s posebnim kablom (tipa
H05BB-F za Tmaks 90 °C ali višjo).
Obrnite se na najbližji servisni center.
32 www.aeg.com
8.3 Sestavljanje
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm
340+1mm
x4
min. 40 mm
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
SLOVENŠČINA
33
x4
min.
30 mm
min.
5 mm
min. 20 mm
• S silikonom zatesnite razmak med de‐
lovno površino in steklokeramično po‐
vršino.
• Na silikon dajte malo milnice.
• S strgalom odstranite odvečen silikon.
8.4 Namestitev več kot ene naprave
Dodani deli:povezovalna(e) letev(ve),
proti vročini odporen silikon, guma, tes‐
nilni trak.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Uporabite samo poseben silikon,
ki je odporen proti vročini.
Izrez delovne površine
Razdalja od stene: minimum 50 mm
Globina: 490 mm
Širina: seštejte širine vseh naprav, ki jih
boste vgradili, in odštejte 20 mm (glejte
še »Pregled vseh širin naprav«)
Namestitev več kot ene naprave
1. Zabeležite mere izreza delovne po‐
vršine in vrežite.
2.
Naprave eno za drugo postavite na
mehko podlago, na primer odejo, pri
tem pa naj spodnja stran kaže na‐
vzgor.
3.
Tesnilni trak namestite okrog spod‐
njega roba naprave vzdolž zunanje‐
ga roba steklokeramične plošče.
4.
Rahlo privijte ploščice za pritrditev v
ustrezne luknje v zaščitnem plašču.
5.
Postavite prvo napravo v izrez de‐
lovne površine. Namestite povezo‐
valno letev v izrez delovne površine
in jo potisnite za polovico širine proti
napravi.
34 www.aeg.com
6.
Rahlo privijte ploščice za pritrditev
od spodaj na delovni površini in na
povezovalni letvi.
7.
Postavite naslednjo napravo v izrez
delovne površine. Poskrbite, da bo‐
do sprednji deli naprav poravnani.
8.
Privijte vijake ploščic za pritrditev/
pritrdilnega ročaja.
9.
S silikonom zatesnite razmak med
delovno površino in napravami ter
med posameznimi napravami.
10. Na silikon dajte malo milnice.
11. Gumo potisnite proti steklokeramični
plošči in jo počasi premikajte vzdolž
površine.
12. Silikona se ne dotikajte, dokler se
ne strdi, kar lahko traja približno en
dan.
13. Z rezilom pazljivo odstranite odve‐
čen silikon.
14. Očistite celotno steklokeramično
ploščo.
9. TEHNIČNE INFORMACIJE
Model HC451500EB
Prod.Nr. 941 560 806 00
Typ 55 WOK 03 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,2 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,2 kW
AEG
SLOVENŠČINA
10. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v
ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne
odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno
zbirališče za recikliranje ali se obrnite
na občinski urad.
35
36 www.aeg.com
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMACIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
38
40
42
45
47
48
49
52
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
ESPAÑOL
37
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
ADVERTENCIA
Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y por personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con la supervisión de una persona que se responsabilice de su seguridad.
• No deje que los niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas
de fácil acceso están calientes.
• Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.
• Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de usuario sin la supervisión adecuada.
1.2 Seguridad general
• El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho
durante el funcionamiento. No toque las resistencias.
• No accione el aparato con un temporizador externo
ni con un sistema de mando a distancia independiente.
38 www.aeg.com
• Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede
resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio.
• Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
• No utilice las superficies de cocción para almacenar
alimentos.
• No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
• No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la superficie de cocción
para evitar que se calienten.
• Si la superficie vitrocerámica está agrietada, apague
el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
• Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando
y no preste atención al detector de tamaño.
2.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA
Sólo una persona cualificada
puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
• El aparato es pesado, tenga cuidado
siempre cuando lo mueva. Utilice
siempre guantes de protección.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato
del vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta o debajo de una ventana. De esta
forma se evita que los recipientes calientes caigan del aparato cuando la
puerta o la ventana estén abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para
que circule el aire.
• Deje un espacio de ventilación de 5
mm entre la encimera y el frente de la
unidad situada bajo ella. La garantía
no cubre los daños causados por la
falta de una ventilación adecuada.
• La base del aparato se puede calentar. Se recomienda colocar un panel
de separación no combustible bajo el
aparato para evitar acceder a la base.
ESPAÑOL
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA
Riesgo de incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe quedar conectado a
tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina calientes cuando conecte el aparato a las
tomas cercanas.
• Asegúrese de que el aparato está instalado correctamente. Un cable de red
o enchufe (en su caso) flojo o inadecuado puede provocar que el terminal
se caliente en exceso.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para
cambiar un cable de red dañado.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de
3 mm.
• Use únicamente dispositivos de aislamiento apropiados: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles
(tipo tornillo que puedan retirarse del
soporte), dispositivos de fuga a tierra
y contactores.
39
2.2 Uso
ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones, quemaduras
o descargas eléctricas.
• Utilice este aparato en entornos domésticos.
• No cambie las especificaciones de este aparato.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las zonas de cocción. Pueden alcanzar temperaturas elevadas.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso. No preste atención al
detector de tamaño.
• No utilice el aparato como superficie
de trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está agrietada, desconecte inmediatamente el
aparato de la fuente de alimentación.
De esta forma evitará descargas eléctricas.
• Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una
distancia mínima de 30 cm de las zonas de cocción por inducción cuando
el aparato esté en funcionamiento.
ADVERTENCIA
Existe peligro de explosión o incendio.
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables. Mantenga las llamas u objetos calientes alejados de grasas y aceites cuando cocine
con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite utilizado por primera
vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos inflamables, dentro, cerca o encima del
aparato.
40 www.aeg.com
ADVERTENCIA
Podría dañar el aparato.
• Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la
superficie.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice sólo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni
objetos de metal.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No deje que el contenido de los utensilios de cocina hierva hasta evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios
de cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre
el aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la base dañada, pueden arañar la vitrocerámica. Levante siempre estos objetos
cuando tenga que moverlos sobre la
superficie de cocción.
2.4 Desecho
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones o asfixia.
• Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo desechar
correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
2.3 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA
Podría dañar el aparato.
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3.1 Disposición de las zonas de cocción
m
0m
30
1
1 Nicho de Wok de inducción de 2300
W, con función Power de 3200 W
2 Barra de cristal
3 Panel de control
2
3
ESPAÑOL
41
3.2 Disposición del panel de control
1
2
3
4
5 6
7
8
9
12
11
10
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales
acústicas indican qué funciones están en funcionamiento.
Sensor
Función
1
Para activar y desactivar el aparato.
2
Para bloquear y desbloquear el panel
de control.
3
Para programar las funciones del reloj.
Indicador del temporizador
4
Para mostrar la hora en minutos.
5
Para mostrar el funcionamiento del temporizador de cronometraje (1 a 59 minutos).
6
Para mostrar el funcionamiento del temporizador de cuenta atrás (1 a 99 minutos) o del minutero.
Indicador del nivel de calor
7
Para mostrar el nivel de calor.
Para activar el modo "fuego lento continuo".
8
Para activar la función Power.
9
Barra de control
10
/
11
Para ajustar la temperatura.
Para aumentar o disminuir el tiempo.
Para activar y desactivar la función
STOP+GO.
12
3.3 Indicación de la temperatura en pantalla
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
42 www.aeg.com
Pantalla
Descripción
La función Mantener caliente /
está activa.
La función Power está activada.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
/
Indicador de calor residual de 3 pasos: seguir cocinando/mantener caliente/calor residual.
/
La función de bloqueo y el dispositivo de seguridad para niños están activados.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o
no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de
cocción.
Se usa la función de desconexión automática.
3.4 OptiHeat Control
(indicador de calor residual de
3 niveles)
3.5 Accesorios
ADVERTENCIA
/
/
Peligro de quemaduras por el calor residual.
OptiHeat Control indica el grado de calor residual. Las zonas de cocción por inducción generan el calor que necesitan
para cocinar directamente en la base de
los recipientes. La vitrocerámica se calienta muy poco con el calor residual de
los recipientes.
WOK (suministrado)
• 390 mm, 6 litros
• Con 2 asas
• WOK P 6.0 acero inoxidable
Utilice sólo el wok suministrado.
4. USO DIARIO
4.1 Encendido y apagado
Toque
durante 1 segundo para conectar y desconectar el aparato.
4.2 Desconexión automática
La función desconecta
automáticamente el aparato siempre
que:
• Todas las zonas de cocción estén apa).
gadas (
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender el aparato
• Se vierte algo o se coloca algún objeto sobre el panel de control durante
más de 10 segundos (un recipiente, un
trapo, etc.). Se emite una señal acústica durante un momento y el aparato
se apaga. Retire el objeto o limpie el
panel de control.
• El aparato está demasiado caliente
(por ejemplo, el contenido de un recipiente ha hervido hasta agotarse el líquido). Espere a que la zona de cocción se enfríe antes de utilizar el aparato de nuevo.
• Se utiliza un utensilio inadecuado. Se
y la zona de
ilumina el símbolo
ESPAÑOL
cocción se apaga automáticamente
después de 2 minutos.
• No apague una zona de cocción ni
cambie la temperatura. Al cabo de un
cierto tiempo, se enciende el símbolo
y se apaga el aparato. Véase a continuación.
• La relación entre el ajuste de temperatura y las horas de la función de Desconexión automática:
•
,
— 6 horas
•
-
•
-
•
— 5 horas
— 4 horas
-
— 1,5 horas
4.3 Ajuste de temperatura
Toque el nivel de calor en la barra de
control. Mueva el dedo por la barra de
control para cambiar el nivel. No suelte
la barra hasta que tenga el nivel de calor
correcto. El indicador muestra el ajuste
de temperatura.
4.4 Activación y desactivación
de la función Power
La función Power suministra potencia
adicional a las zonas de cocción por inducción, y se activa durante 5 minutos
como máximo. A continuación, la zona
de cocción vuelve automáticamente al
nivel 14. Para activar la función, toque
y se iluminará
. Para apagar, toque un
ajuste de calor
.
4.5 Temporizador
Puede seleccionar la función del temporizador con
.
43
El temporizador.
Utilice el temporizador para regular el
tiempo que desee mantener encendida
una zona de cocción.
La selección de la función del
temporizador puede realizarse
contra la zona de cocción esta
activada y se ha ajustado el nivel
de calor.
se
Cuando se activa esta función,
ilumina.
• Para activar el temporizador: toque
la parte
del temporizador para programar el tiempo ( 00 - 99 minutos).
La cuenta atrás comenzará cuando el
indicador de la zona de cocción parpadee más lentamente.
• Para comprobar el tiempo restante:
repetidamente, hasta que
toque
se encienda. La pantalla muestra el
tiempo que queda.
• Para cambiar el temporizador:toque
en repetidamente hasta que
se
encienda y después toque
o .
• Para desactivar el temporizador: toque
repetidamente, hasta que
se encienda y después toque . El
tiempo restante se sigue descontando
hasta llegar a 00 .
Al finalizar la cuenta atrás, suena la señal acústica y 00 parpadea. Se apaga
la zona de cocción.
• Para desactivar la señal acústica: toque
Temporizador de
cronometraje
Utilice el temporizador para controlar el
tiempo que la zona de cocción permanece encendida.
• Cuando se activa esta función,
se
ilumina.
• Para activar el temporizador:
Toque
El símbolo
se apaga y
se enciende.
• Para ver el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción: toque
44 www.aeg.com
repetidamente, hasta que
se encienda. La pantalla muestra el tiempo
de funcionamiento de la zona.
• Para desactivar el temporizador:toque
repetidamente, hasta que
se encienda y después toque
. El
símbolo
se apaga y
se enciende.
• Para reiniciar el temporizador: toque
. El tiempo se sigue descontando
hasta llegar a 00 .
Cuando se utilizan a la vez las
dos funciones del temporizador,
la pantalla muestra primero el
cronometraje.
The Minute Minder.
Puede utilizar el temporizador como minutero mientras no funcionen las zonas
de cocción. Toque
Toque
o del temporizador para
ajustar el tiempo. Cuando ha transcurrido el tiempo, se activa la señal acústica y
00 parpadea.
• Para detener la señal acústica: toque
4.6 STOP+GO
La función
ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo - Mantener caliente (
).
Cuando
funciona, no se puede cambiar el ajuste de calor.
no detiene la función del
La función
temporizador.
• Para activar esta función, toque
.
.
Se encenderá el símbolo
• Para desactivar esta función, toque
. Se activará la temperatura que se
haya seleccionado anteriormente.
4.7 Cerrar
Siempre que lo desee podrá bloquear el
panel de mandos, salvo la tecla
. Este
sensor impide el cambio accidental del
ajuste de calor.
Ajuste primero la temperatura.
. Se
Para activar esta función, toque
encenderá el símbolo
durante 4 segundos.
El temporizador se mantiene activo.
. Se
Para detener esta función, toque
activará la temperatura que se haya seleccionado anteriormente.
La función también se desactiva cuando
se apaga el aparato.
4.8 Dispositivo de seguridad
para niños
Esta función impide el funcionamiento
accidental de la placa.
Para conectar el dispositivo de
seguridad para niños
• Encienda la placa con
.No ajuste
el nivel de calor.
• Toque el símbolo
durante 4 segundos. El símbolo
se enciende.
• Apague la placa con la tecla
.
Desactivación del bloqueo de
seguridad para niños
• Encienda la placa con
.No ajuste
el nivel de calor. Pulse
durante 4
segundos. Se encenderá el símbolo
.
• Apague la placa con la tecla
.
Para anular el dispositivo de
seguridad para niños durante una
sesión de cocción
• Ponga en marcha la placa con la tecla
. Se encenderá el símbolo
.
• Pulse
durante 4 segundos. Ajuste
el nivel de calor antes de que transcurran 10 segundos. Ya puede poner
en marcha el aparato.
• El dispositivo de seguridad para niños
se activará de nuevo en cuanto apa.
gue la placa con la tecla
4.9 OffSound Control
(Activación y desactivación de
los sonidos)
Desactivación de los sonidos
Desactive el aparato.
Pulse
durante 3 segundos. Los indicadores se encienden y se apagan. Pulse
durante 3 segundos.
se enciende;
ESPAÑOL
el sonido está activado. Pulse
;
se
enciende y la señal acústica se desactiva.
Cuando está activa esta función, sólo se
oye el sonido cuando:
• se pulsa
• el avisador se apaga
• el temporizador se apaga
• se coloca algo en el panel de control.
45
durante 3 segundos. Los indicaPulse
dores se encienden y se apagan. Pulse
durante 3 segundos.
se enciende
porque el sonido está desactivado. Pul,
se enciende. El sonido está
se
activado.
Activación de los sonidos
Desactive el aparato.
5. CONSEJOS ÚTILES
Utilice el aparato sólo con el wok
original de base redonda.
ADVERTENCIA
El funcionamiento seguro del
aparato de conformidad con la
norma EN60335 solo se puede
garantizar con el uso de la sartén
wok que se suministra con él. No
se pueden utilizar recipientes cuya base sea plana.
5.1 Uso del wok
• Coloque cuidadosamente la sartén
wok en la cubeta Si se usa sin cuidado,
el asa de la sartén puede chocar contra la superficie de vitrocerámica y dañarla.
• No agite la sartén wok mientras descanse en la cubeta. El mango puede
rayar o dañar la superficie vitrocerámica.
5.2 Ruidos durante la
utilización
Es posible que escuche los ruidos
siguientes:
• crujido: el utensilio de cocina está fabricado con distintos tipos de materiales (construcción por capas).
• silbido: utiliza la zona de cocción a
temperaturas muy altas y con utensilios de cocina cuya base está hecha de
distintos materiales (construcción por
capas).
• zumbido: el nivel de calor utilizado es
alto.
• chasquido: cambios en el suministro
eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Los ruidos descritos son normales y no
indican fallo alguno del aparato.
5.3 Ahorro energético
Cómo ahorrar energía
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los recipientes tapados.
• Coloque el recipiente sobre una zona
de cocción antes de encenderla.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
5.4 Öko Timer (temporizador
ecológico)
Para ahorrar energía, la resistencia de la zona de cocción se apaga automáticamente antes de
que suene la señal del temporizador de cuenta atrás. La reducción del tiempo de calentamiento depende del nivel de calor y
del tiempo de cocción.
46 www.aeg.com
5.5 Consejos prácticos para
cocinar con el wok
El wok de inducción es el mejor para
preparar platos “al minuto”, sobre todo
especialidades chinas. La comida se debe girar continuamente durante el breve
tiempo de cocción. Gracias al sistema de
calentamiento por inducción, en la sartén wok la comida se cuece con mucha
rapidez y a fuego intenso. De este modo, la carne y el pescado quedan jugosos y la verdura conserva su color, su sabor y sus vitaminas.
ADVERTENCIA
¡Cuidado! Peligro de quemaduras por grasa o aceite calentados
excesivamente.
El wok de inducción posee -sobre todo a partir del nivel de
cocción 9- una elevada potencia
y un tiempo rápido de reacción.
La grasa y el aceite se calientan
en exceso con mucha rapidez.
Cuando comienza a salir humo,
están demasiado calientes.
Los procesos de cocción con
grasa o aceite no se deben dejar
sin supervisión.
Con pequeñas cantidades de comida/aceite, utilice la función Power durante poco tiempo. En caso contrario, corre el riesgo de
dañar la sartén wok.
Con la prueba de la cuchara de
madera se puede estimar bien la
temperatura de fritura. Mantenga el mango de la cuchara de
madera en la grasa caliente.
– Si aparecen pequeñas burbujas, se ha alcanzado la temperatura de fritura.
– Si no aparece ninguna burbuja, aún no se ha alcanzado la
temperatura de fritura.
5.6 Métodos de cocción con el
wok
Cocer en movimiento
• Rocíe el wok con aceite.
• Corte los ingredientes en trozos pequeños. Añada salsas y especies o sal,
•
•
•
•
•
y fría rápidamente sobre el calor intenso removiendo continuamente.
El tiempo de cocción es muy corto.
Asegúrese de tener preparados los ingredientes antes de empezar a cocinar.
Comience con los ingredientes que
mayor tiempo de cocción requieran.
Este tipo de cocción en movimiento
es muy sana.
La verdura conserva su propio sabor y
su color y queda crujiente
Las piezas de carne quedan tiernas
Freír
• El wok ofrece una caída de temperatura muy pequeña y poco consumo de
aceite.
• La comida absorbe poca grasa gracias
a la temperatura constante.
• La carne, el pescado, las patatas, la
verdura, etc. conservan un color y corteza uniformes y, por tanto, su sabor
característico.
• Utilice sólo grasas adecuadas especialmente para frituras.
Escalfar / batir
• La forma arqueada del wok es excelente para batir cremas, sabayón, salsas de mantequilla, masas de galleta o
parfait sin baño María a una temperatura de entre 65° C y 80° C.
Hervir / cocer a fuego lento
• Hervir: cocinar comida (por ejemplo
pasta) en el punto de ebullición.
• Hervir / cocer a fuego lento: cocinar
comida (por ejemplo bolitas de masa)
justo por debajo del punto de ebullición.
Estofar
• Cocer la comida en su propio jugo, o
añadiendo un poco de grasa o cualquier otro líquido adicional.
• Utilice este método para cocer a fuego lento alimentos ricos en agua como, por ejemplo, verduras, pescado y
fruta, con la tapa cerrada para conservar el aroma.
Rehogar
• Con este método sobre cocción, el
contenido de los nutrientes y el color
de los alimentos se conservan muy
bien.
ESPAÑOL
• Utilización de grasas y aceites
Si la temperatura es excesiva, la grasa
comienza a echar humo (el denominado “punto de humo”)
Grasas /
aceites
Tempera- Punto de
tura máhumo (°C)
xima (°C)
Mantequi- 130
lla
150
Grasa de
cerdo
170
200
Grasa de
vaca
180
210
Aceite de
oliva
180
200
Aceite de
girasol
200
220
Aceite de 200
cacahuete
235
Manteca
de coco
240
200
47
La función Power es adecuada para calentar grandes cantidades de líquido.
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpie el aparato después de cada uso.
Use siempre recipientes con la base limpia.
ADVERTENCIA
Los productos de limpieza corrosivos y abrasivos dañan al aparato
Por razones de seguridad, no
limpie el aparato con limpiadores de vapor ni a alta presión.
limpiador especial para vitrocerámicas o acero inoxidable.
2. Limpie el aparato con un paño suave
humedecido con agua y detergente.
3. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio.
ADVERTENCIA
Barra de cristal
Los arañazos o las marcas oscuras de la superficie vitrocerámica
no afectan al funcionamiento
normal del aparato.
Para eliminar la suciedad:
– Quite inmediatamente: restos
fundidos de plástico, papel aluminio y alimentos que contengan
azúcar. De lo contrario la suciedad
dañará el aparato. Utilice un rascador especial para el cristal. Coloque el rascador sobre la superficie
formando un ángulo agudo y
arrastre la hoja para eliminar la suciedad.
– Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas
de agua, manchas de grasa y decoloraciones metálicas. Utilice un
1.
• No utilice el rascador ni objetos afilados para limpiar la barra de cristal y el
espacio entre ella y la vitrocerámica.
La barra de cristal está unida a la placa
cerámica.
• No coloque los recipientes sobre la
barra de cristal.
• Asegúrese de que las sartenes y recipientes no tocan la barra de cristal.
48 www.aeg.com
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
Posible causa y solución
El aparato no se enciende o no funciona.
• Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo.
Pulse sólo un sensor.
• Hay agua o salpicaduras de grasa en el panel de
control. Limpie el panel de control
• Vuelva a encender el aparato y ajuste la temperatura en el plazo de 7 segundos.
• Están activados el seguro para niños, el bloqueo
o STOP+GO. Véase el capítulo Uso diario.
El aparato emite una señal acústica estando
apagado.
Hay uno o más sensores cubiertos. Quite el objeto
que cubre los sensores.
El indicador de calor residual no se enciende.
La zona de cocción no está caliente al no haber estado encendida el tiempo suficiente. Si la zona de
cocción debe estar caliente, consulte al centro de
servicio.
El valor de la temperatura varía entre dos ajustes.
La gestión de energía está activada. Consulte la
sección Gestión de energía.
El aparato emite una señal acústica y se enciende y apaga. Después de
5 segundos, vuelve a
emitir otra señal acústica.
Ha tapado un sensor
sor.
Se enciende
• La función de desconexión automática está activada. Apague el aparato y vuelva a encenderlo.
Se enciende
• No hay ningún utensilio de cocina en la zona de
cocción. Ponga un utensilio de cocina sobre la zona de cocción.
• El utensilio de cocina no es correcto. Utilice el
utensilio de cocina adecuado.
• El diámetro de la base del utensilio de cocina es
demasiado pequeño para la zona de cocción.
Traslade el utensilio de cocina a una zona de cocción más pequeña.
Se enciende el símbolo
seguido de un número.
Se ha producido un error en el aparato.
Desenchufe el aparato del suministro eléctrico durante unos minutos. Desconecte el fusible del sistema eléctrico. Vuelva a conectarlo. Si vuelve a apare, póngase en contacto con el Cencer el símbolo
tro de servicio técnico.
. Retire el objeto del sen-
ESPAÑOL
Problema
49
Posible causa y solución
Se enciende
Se ha producido un fallo de funcionamiento en el
aparato porque el utensilio de cocina ha hervido
hasta agotar el líquido. Se activa la protección contra un calentamiento excesivo en la zona de cocción. La función de desconexión automática está
activada.
Apague el aparato. Retire el utensilio de cocina caliente. Tras aproximadamente 30 segundos, enciendebe desapada de nuevo la zona de cocción.
recer de la pantalla, aunque puede seguir figurando
el indicador de calor residual. Deje enfriar el utensilio de cocina y compruebe que es de un material
adecuado para placas de cocción por inducción, verificándolo en la sección Utensilios de cocina.
No hay señal alguna al
pulsar los sensores del
panel.
Las señales están desactivadas.
Active las señales (consulte Control OffSound).
Si ha intentando las soluciones anteriores y no puede solucionar el problema,
hable con su distribuidor , el departamento de atención al cliente o servicio
técnico Dé los datos de la placa de características, el código de tres dígitos y
letras de la vitrocerámica (está en la esquina de la encimera) y el mensaje de
error que se enciende.
Si usted ha hecho funcionar el aparato
incorrectamente, se facturará el trabajo
de mantenimiento de un técnico del servicio postventa o distribuidor incluso durante el periodo de garantía. Las instrucciones sobre el servicio postventa y las
condiciones de la garantía están en el
folleto de garantía.
8. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Consulte los capítulos sobre seguridad.
Si utiliza el marco accesorio C-FRAME,
lea primero las instrucciones suministradas con él antes de instalar el aparato.
Antes de la instalación
Antes de instalar el aparato, anote esta
información de la placa de características. La placa de características se encuentra en el fondo de la caja del aparato.
• Modelo ...........................
• PNC .............................
• Número de serie ....................
8.1 Aparatos integrados
• Los aparatos que han de ir integrados
en la cocina sólo deben utilizarse una
vez encastrados en los muebles adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo apropiadas.
8.2 Cable de conexión
• El electrodoméstico se suministra con
el cable de conexión.
• Sustituya el cable de alimentación de
red dañado por uno especial (tipo
H05BB-F Tmáx 90 °C o superior). Póngase en contacto con el servicio técnico local.
50 www.aeg.com
8.3 Montaje
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm
340+1mm
x4
min. 40 mm
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
ESPAÑOL
51
x4
min.
30 mm
min.
5 mm
min. 20 mm
• Rellene con silicona el espacio entre la
vitrocerámica y la encimera.
• Ponga algo de agua jabonosa sobre la
silicona.
• Quite el exceso de silicona con el rascador.
8.4 Instalación de más de un aparato
Piezas añadidas: barras de conexión, silicona resistente al calor, forma de goma, brida de sellado.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Utilice sólo silicona especial resistente al calor.
Corte de la encimera
Distancia desde la pared: mínimo 50 mm
Fondo: 490 mm
Anchura: sume la anchura de todos los
aparatos que vaya a montar y reste 20
mm (consulte también "Descripción de
todas las hechuras de aparatos")
Instalación de más de un aparato
1. Marque el tamaño en la encimera y
córtelo.
2.
Coloque los aparatos uno a uno en
una superficie blanda, por ejemplo
una manta, con la parte inferior hacia arriba.
3.
Coloque la banda del sello en torno
al bordo de inferior del aparato a lo
largo del borde exterior del ámbito
cerámica.
4.
Fije sin ajustar las placas de fijación
en los orificios correspondientes de
la carcasa protectora.
5.
Coloque el primer aparato en el
corte de la encimera. Coloque la
barra de conexión en el corte de la
encimera y empuje la mitad de su
anchura contra el aparato.
52 www.aeg.com
6.
Gire suavemente las placas de fijación sobre la encimera y la barra de
conexión.
7.
Coloque el siguiente aparato en el
corte de la encimera. Asegúrese de
que los extremos frontales de los
aparatos están al mismo nivel.
8.
Apriete los tornillos de la placa de
fijación/pinza de retención.
9.
Rellene con silicona el espacio entre
la encimera y los aparatos, y entre
los aparatos.
10. Ponga algo de agua jabonosa sobre
la silicona.
11. Presione la forma de goma con algo
de fuerza contra la placa vitrocerámica y muévala lentamente a lo largo del espacio.
12. No toque la silicona hasta que se
endurezca, puede tardar un día.
13. Quite cuidadosamente la silicona
que sobresale con una cuchilla.
14. Limpie totalmente la vitrocerámica.
9. INFORMACIÓN TÉCNICA
Model HC451500EB
Prod.Nr. 941 560 806 00
Typ 55 WOK 03 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,2 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,2 kW
AEG
ESPAÑOL
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
53
54 www.aeg.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
55
56
58
60
62
64
65
66
69
SVENSKA
55
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person
som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
56 www.aeg.com
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på 5 mm mellan arbetsytan och
enhetens framsida upprätthålls. Garantin täcker inte skador som orsakats
av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.
• Produktens undersida kan bli het. Vi
rekommenderar att en skyddsplåt
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör
den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag
• Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monte-
SVENSKA
•
•
•
•
•
rade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln
Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla
poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle. Lita inte på kastrullvarnaren.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är
igång.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller
explosion.
57
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta
från fetter och oljor när du lagar mat
med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första
gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål
när du måste flytta dem på kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
2.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
58 www.aeg.com
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Beskrivning av hällen
m
0m
30
1
1 Induktionskyvette 2300 W, med ef-
fektfunktion 3200 W
2 Glasskiva
3 Kontrollpanel
2
3
3.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5 6
7
8
9
12
11
10
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna,
indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är
aktiverade.
Touch-kontroll
Funktion
1
För att aktivera och avaktivera produkten.
2
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
SVENSKA
Touch-kontroll
59
Funktion
För att ställa in timerfunktionerna.
3
Timerdisplay
4
För att visa tiden i minuter.
5
Visar att uppräkningstimerfunktionen är
aktiverad (1 till 59 minuter).
6
För att visa att nedräkningstimern är aktiverad (1 till 99 minuter) eller visa att
Signalur är aktiverat.
Värmelägesdisplay
7
För att visa det inställda värmeläget.
8
För att aktivera läget för "fortsätta sjuda".
9
För att aktivera effektfunktionen.
Inställningslist
10
För inställning av värmeläge.
För att öka eller minska tiden.
/
11
För att aktivera och inaktivera STOP
+GO-funktionen.
12
3.3 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Håll värme/funktionen
är påslagen.
Strömmen är påslagen.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
3-stegs restvärmeindikering: tillagar fortfarande / varmhållning / restvärme.
/
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är
placerat på kokzonen.
Den automatiska avstängningen är aktiverad.
60 www.aeg.com
3.4 OptiHeat Control (3 stegs
restvärmeindikering)
3.5 Tillbehör
VARNING
\
\
Risk för brännskador
på grund av restvärme!
OptiHeat Control visar nivån på restvärmen. Induktionskokzonerna skapar den
värme som behövs för tillagningen direkt
i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp något av kokkärlets restvärme.
Wokpanna (medföljer)
• 390 mm , 6 liter
• Med 2 handtag
• WOK P 6.0 kvalitetsstål
Använd bara den medföljande
wokpannan.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
4.1 På och Av
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.
•
-
- 5 timmar
•
-
- 4 timmar
•
-
- 1,5 timmar
4.2 Automatisk avstängning
4.3 Värmeläge
Funktionen stänger av produkten
automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade (
).
• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder ett tag och produkten
stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Produkten blir för het (t.ex. om ett
kokkärl kokar torrt). Vänta tills kokzonen svalnat innan du använder produkten igen.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• Du avaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en viss tid tänds
och produkten stängs av. Se nedan.
• Förhållandet mellan värmeläget och tiderna för funktionen Automatisk avstängning:
•
,
- 6 timmar
Tryck på det önskade värmeläget på
kontrollpanelen. Flytta fingret längs med
kontrollpanelen för att ändra inställning.
Släpp inte förrän det rätta värmeläget är
inställt. Displayen visar värmeläget.
4.4 Slå på/av effektfunktionen
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är aktiv i maximalt 5 minuter Därefter ställs induktionszonen automatiskt
in på värmeläge 14. För att aktivera funkvarpå
tänds. Du
tionen, tryck på
stänger av funktionen genom att ändra
.
värmeläget
SVENSKA
4.5 Timer
Du kan välja timerfunktion med
.
Nedräkningstimern
Använd nedräkningstimern för att ställa
in hur länge kokzonen ska vara igång vid
enbart detta tillagningstillfälle. Den
avaktiverar kokzonen automatiskt efter
den tid du ställt in.
Nedräkningstimerfunktionen går
att välja när kokzonen är aktiverad och värmeläget inställt.
.
När funktionen valts tänds
• Aktivera nedräkningstimern: Tryck
på
på timern för att ställa in tiden (
00 - 99 minuter). När indikeringen
för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.
• För att se återstående tid: tryck
flera gånger tills
tänds. På displayen visas den återstående tiden.
• Byta nedräkningstimer:tryck
flera
tänds och tryck sedan
gånger tills
på
eller .
• Avaktivera nedräkningstimern: tryck
flera gånger tills
tänds och tryck
sedan på . Den återstående tiden
räknas ner till 00 .
När tiden gått ut ljuder en signal och
00 blinkar. Kokzonen avaktiveras.
• Avaktivera ljudet: tryck på
Uppräkningstimern
Använd uppräkningstimern för att övervaka hur länge kokzonen är igång.
• När funktionen aktiverats tänds
.
• För att aktivera uppräkningstimern:
Tryck på
Symbolen
släcks och
tänds.
• För att se hur länge kokzonen är
igång: tryck
flera gånger tills
tänds. På displayen visas tiden som
kokzonen är igång.
• För att avaktivera uppräkningstiflera gånger tills
mern: tryck
61
tänds och tryck sedan på
. Symbolen
släcks och
tänds.
• För att återställa uppräkningstimern: tryck på . Tiden räknas ner till
00 .
När två timerfunktioner är igång
samtidigt visas uppräkningstimern först på displayen.
Signaluret.
Timern kan användas som äggklocka
när kokzoner inte används. Tryck på
Tryck på
eller på timern för att ställa in tiden. När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
• För att stänga av ljudet: tryck på
4.6 STOP+GO
Funktionen
ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget - Håll
värmen (
).
När
är igång kan du inte ändra värmeläget.
Funktionen
stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck
. Symbolen
tänds.
• För att avaktivera denna funktion,
tryck på
. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
4.7 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen, men inte
. Funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ först in värmeläget.
För att starta denna funktion, tryck på
. Symbolen
tänds i 4 sekunder.
Timern förblir på.
För att stoppa denna funktion, tryck på
. Det tidigare inställda värmeläget
tänds.
När du stänger av produkten stängs
även denna funktion av.
4.8 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
62 www.aeg.com
För att aktivera Barnlåset
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
Ställ inte in värmeläget.
• Tryck på
i 4 sekunder. Symbolen
tänds.
• Stäng av hällen med
.
För att inaktivera Barnlåset
• Sätt på hällen med strömbrytaren
Ställ inte in värmeläget. Tryck på
4 sekunder. Symbolen
tänds.
• Stäng av hällen med
.
i 3 sekunder. Displayerna
Tryck på
tänds och släcks. Tryck på
i 3 sekunder.
tänds, och ljudet är nu på. Tryck
.
tänds, och ljudet är nu avpå
stängt.
När denna funktion är aktiv kan du höra
ljud när:
• du trycker på
.
i
För att inaktivera Barnlåset för ett
enstaka tillagningstillfälle
• Sätt på hällen med strömbrytaren
.
tänds.
Symbolen
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in ett
värmeläge inom 10 sekunder. Hällen
kan nu användas.
• När du stänger av hällen med
aktiveras Barnlåset igen.
• signaluret ringer
• nedräkningstimern ringer
• du lägger något på kontrollpanelen.
Aktivering av ljuden
Stäng av produkten.
Tryck på
i 3 sekunder. Displayerna
tänds och släcks. Tryck på
i 3 sekunder.
tänds, eftersom ljudet är av.
tänds. Ljudet är
stängt. Tryck på
nu på.
4.9 OffSound Control
(Avaktivering och aktivering av
ljud)
Avaktivering av ljuden
Stäng av produkten.
5. RÅD OCH TIPS
Använd produkten endast med
originalwoken med rund botten.
VARNING
Säker användning av produkten i
enlighet med EN60335 kan endast garanteras om den medföljande wokpannan används. Kokkärl med flat botten får inte användas.
5.1 Woken
• Lägg wokpannan försiktigt i kyvetten.
Om du är oförsiktig när du använder
wokpannan kan handtaget slå emot
glaskeramikytan och skada den.
• Skaka inte wokpannan när den ligger i
kyvetten. Handtaget kan repa eller orsaka annan skada på glaskeramikytan.
5.2 Ljud under användning
Om du hör
• Knackande ljud: Är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Visslande ljud: Använder du kokzonen
med höga effektnivåer och kokkärlet
är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Surrande: Använder du höga effektnivåer.
SVENSKA
• Klickande: Beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Susande: Beror detta på att fläkten är i
drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
5.3 Spara energi
Så här sparar du energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
5.4 Öko Timer (Eco Timer)
För att spara energi stängs kokzonen av tidigare än med en
nedräkningstimer. Hur mycket
uppvärmningstiden reduceras
beror på tillagningsnivå och tillagningstid.
5.5 Tips för matlagning med
woken
Induktionswoken är utomordentligt väl
lämpad för tillagning av rätter "á la minute", särskilt kinesiska specialiteter Ingredienserna ska ständigt vändas under
den korta tillagningstiden. Genom induktionsuppvärmningssystemet kan du
tillaga rätter mycket snabbt vid hög värme i wokpannan. Därigenom förblir kött
och fisk saftigt och grönsaker behåller
färg, smak och vitaminer.
VARNING
Var försiktig!Risk för brännskador av överhettat fett och olja.
Induktionswoken har - särskilt
värmeläge 9 och högre - en hög
effekt med mycket snabb reaktionstid. Fett och olja blir heta
mycket snabbt. När den börjar
ryka är den för het.
Ha alltid uppsikt över woken vid
tillagning med fett eller olja.
Använd bara effektfunktionen en
kort tid med små mängder mat/
olja. Om du inte gör det är risken
stor att wokpannan skadas.
63
Genom att använda en träsked
kan du testa friteringstemperaturen. Håll skaftet på en träsked i
det heta fettet:
– Om små bubblor bildas har friteringstemperaturen uppnåtts.
– Om inga bubblor visar sig är
friteringstemperaturen inte
uppnådd.
5.6 Tillagningsmetoder för
woken
Stekning med omrörning
• Ringla olja i woken.
• Skär ingredienserna i små bitar. Tillsätt
såser och kryddor och stek snabbt
över hög värme medan du rör runt
utan avbrott.
• Tillagningstiden är mycket kort. Ingredienserna måste vara förberedda innan du börjar laga maten.
• Börja med de ingredienser som har
längst tillagningstid.
• Stekning under rörning är en mycket
hälsosam tillagningsmetod.
• Grönsaker behåller den egna smaken,
färgen och sin krispighet.
• Kött förblir mört.
Fritering
• Woken sjunker mycket lite i temperatur och det behövs lite olja vid tillagning.
• De friterade ingredienserna suger upp
lite mängd fett genom den konstanta
temperaturen.
• Kött, fisk, potatis, grönsaker osv. får en
jämn färg och yta och den typiska
smaken.
• Använd endast fett som är lämpligt för
fritering.
Pochera/vispa
• Wokens välvda form lämpar sig väl för
krämer, sabayon, smörsåser, kex- eller
parfaitmassa utan vattenbad vid 65° C
till 80° C.
Sjudning
• Svällning: för att laga mat (t.ex. spaghetti) vid kokpunkten.
• Sjudning: för att laga mat (t.ex. klimp)
precis under kokpunkten.
64 www.aeg.com
Fräsa
• Laga maten i egen vätska eller tillsätt
lite fett och annan vätska.
• Använd den här metoden för att laga
mat med ett högre vatteninnehåll
(t.ex. grönsaker, fisk och frukt) med ett
lock på, över måttlig värme, för att bibehålla smaken.
Ångkokning
• Detta är en varsam tillagningsmetod
som bibehåller en hög nivå av näringsinnehållet och färgen i maten.
• Användning av fett och olja
När temperaturen är för hög börjar
fettet att ryka (så kallad "rökpunkt")
Fett / olja Maxtemperatur
(°C)
Smör
130
150
Späck
170
200
Nötfett
180
210
Olivolja
180
200
Solrosolja
200
220
Jordnötsolja
200
235
Kokosolja
200
240
Effektfunktionen är lämplig för att värma
upp stora mängder vatten.
Rökpunkt
(°C)
6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
VARNING
Vassa föremål och repande rengöringsmedel skadar hällen
Av säkerhetsskäl får produkten
inte rengöras med ång- eller
högtryckstvätt.
2.
Rengör produkten med en fuktig
duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med
en ren duk.
VARNING
Glasskiva
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
– Ta omedelbart bort:smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar,
vattenringar, fettstänk, glänsande
metalliska missfärgningar. Använd
ett speciellt rengöringsmedel för
glaskeramik eller rostfritt stål.
1.
• Använd inte skrapan eller vassa föremål för att rengöra glasskivan och utrymmet mellan den och glaskeramiken. Glasskivan är fäst i keramikplattan.
• Sätt inte grytor på glasskivan.
• Se till att pannorna och grytorna inte
vidrör glasskivan.
SVENSKA
65
7. FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak och åtgärd
Det går inte att aktivera
• Du har tryckt på 2 eller flera touch-kontroller sameller använda produkten.
tidigt. Tryck bara på en touch-kontroll.
• Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen
• Aktivera produkten igen och ställ in värmeläget
inom 7 sekunder.
• Barnlåset eller låset eller funktionen STOP+GO är
aktiverad. Se avsnittet Daglig användning.
En ljudsignal avges när
produkten är avstängd.
Du har satt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touch-kontrollerna.
Restvärmeindikatorn
tänds inte.
Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit
påslagen en kort stund. Kontakta vår serviceavdelning om kokzonen borde vara varm.
Värmeläget ändras mellan två värmelägen.
Effektregleringen är aktiverad. Se avsnittet om effektreglering.
En ljudsignal avges och
produkten aktiveras och
avaktiveras igen. Efter 5
sekunder avges en ny
ljudsignal.
Du satte något på
kontrollen.
. Ta bort föremålet från touch-
tänds
• Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Avaktivera produkten och aktivera den igen.
tänds
• Inget kokkärl på kokzonen. Ställ ett kokkärl på
kokzonen.
• Kokkärlet är olämpligt att använda. Använd rätt
typ av kokkärl.
• Diametern på kokkärlets botten är för liten för
kokzonen. Flytta kokkärlet till en mindre kokzon.
och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter.
Ta ur eller koppla från säkringen i husets/lägenhetänds igen
tens säkringsskåp. Anslut igen. Om
ber vi dig kontakta vår serviceavdelning.
tänds
Det har uppstått ett fel på produkten eftersom ett
kokkärl har kokat torrt. Skyddet mot att kokkärl blir
för heta för kokzonen har aktiverats. Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Inaktivera produkten. Ta bort det heta kokkärlet.
Aktivera kokzonen igen efter cirka 30 sekunder. Om
slocknar på displayen kan restvärmeindikatorn
vara kvar. Låt kokkärlet kallna tillräckligt och kontrollera i avsnittet "Kokkärl för induktionskokzoner" att
det är lämpligt att använda.
66 www.aeg.com
Problem
Det hörs inget ljud när
du trycker på touch-kontrollerna.
Möjlig orsak och åtgärd
Ljudsignalerna är avaktiverade.
Aktivera ljudsignalerna (se Slå på och av ljudsignaler).
Kontakta återförsäljaren eller Kundtjänst
om du inte kan avhjälpa problemet med
ovanstående förslag. Uppge data från
typskylten, koden med tre siffror/bokstäver för glaskeramiken (den sitter i hörnet
på hällen) och det felmeddelande som
visas.
Om du har hanterat hällen på fel sätt
och måste tillkalla en servicetekniker från
vår kundtjänst eller din återförsäljare är
detta besök inte kostnadsfritt, inte heller
under garantitiden. Anvisningar för
kundservice och garantivillkor finns i garantihäftet.
8. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Om du använder tillvalsramen C-FRAME
ska du först läsa anvisningarna som medföljer ramen innan du monterar produkten.
Före installationen
Anteckna informationen nedan på typskylten innan produkten installeras. Typskylten sitter på undersidan av produktens hölje.
• Modell ...........................
• PNC (produktnr) .............................
• Serienummer ....................
8.1 Inbyggnadsprodukter
• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
8.2 Nätkabel
• Produkten är försedd med en nätkabel.
• Om nätkabeln skadats måste den bytas ut mot en specialkabel (typ H05BBF Tmax 90 °C; eller högre). Kontakta
din lokala servicestation.
8.3 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
SVENSKA
R 5mm
55mm
490+1mm
340+1mm
x4
min. 40 mm
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
x4
min.
30 mm
min.
5 mm
min. 20 mm
• Täta mellanrummet mellan arbetsytan
och glaskeramiken med silikon.
• Häll lite vatten med handdiskmedel på
silikonet.
• Dra av överflödigt silikon med skrapan.
67
68 www.aeg.com
8.4 Installation av mer än en produkt
Ytterligare delar: anslutningslist(er), värmebeständigt silikon, gummistycke, tätningslist.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Använd bara särskilt värmebeständigt silikon.
Arbetsytans urtag
Avstånd från väggen: minst 50 mm
Djup: 490 mm
Bredd: lägg samman bredden på alla
produkterna som ska byggas in och dra
ifrån 20 mm (se även "Översikt över alla
produktbredder")
Installation av mer än en produkt
1. Rita upp måtten för arbetsytans urtag och såga ut den.
2.
Lägg produkterna en i taget på en
mjuk yta, till exempel en filt, med
botten uppåt.
3.
Sätt tätningslisten runt den nedre
kanten på produkten längs ytterkanten på glaskeramiken.
4.
Skruva löst i fixeringsplattornas skruvar i de rätta hålen i skyddshöljet.
5.
Lägg den första produkten i arbetsytans urtag. Lägg anslutningslisten i
arbetsytans urtag och skjut upp den
mot produkten.
6.
Skruva löst i fixeringsplattornas skruvar från undersidan av arbetsytan
och på anslutningslisten.
7.
Lägg den efterföljande produkten i
arbetsytans urtag. Kontrollera att
produkternas frontsidor är på samma nivå.
8.
Dra åt fixeringsplattans/fasthållningsgreppens skruvar.
9.
Täta mellanrummet mellan arbetsytan och produkterna och mellan
produkterna med silikon.
SVENSKA
69
10. Häll lite vatten med handdiskmedel
på silikonet.
11. Tryck gummistycket med viss kraft
emot glaskeramiken och rör den
långsamt över ytan.
12. Rör inte silikonet förrän det har blivit
hårt. Detta kan ta ungefär en dag.
13. Avlägsna försiktigt överblivet silikon
med ett rakblad.
14. Rengör glaskeramiken ordentligt.
9. TEKNISK INFORMATION
Model HC451500EB
Prod.Nr. 941 560 806 00
Typ 55 WOK 03 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 3,2 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
3,2 kW
AEG
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
70 www.aeg.com
SVENSKA
71
892933617-E-042013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising