Aeg-Electrolux HK634200FB Ohjekirja

Aeg-Electrolux HK634200FB Ohjekirja
HK634200FB
FI INDUKTIOTASO
PT PLACA DE INDUÇÃO
SV INDUKTIONSHÄLL
KÄYTTÖOHJE
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUKSANVISNING
2
16
31
2
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-laitteidenne
ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden
laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi
löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon
pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
Sisällys
3
SISÄLLYS
4
5
7
9
12
13
14
15
Turvallisuusohjeet
Asennusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöohjeet
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Ympäristönsuojelu
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen
asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
4
Turvallisuusohjeet
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta
osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana esimerkiksi asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuustoiminnot.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Älä anna fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, mukaan lukien lapset, käyttää laitetta. Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Olemassa on tukehtumis- tai
henkilövahinkovaara.
• Pidä lapset kaukana laitteesta käytön aikana ja sen jälkeen, kunnes laite on jäähtynyt.
VAROITUS!
Kytke lapsilukko toimintaan, jotta pikkulapset tai kotieläimet eivät voi vahingossa kytkeä
laitetta toimintaan.
Käyttöturvallisuus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä
käyttöä.
• Kytke keittoalueet aina pois toiminnasta käytön jälkeen.
• Palovammojen vaara! Älä aseta metallisia esineitä, esimerkiksi ruokailuvälineitä tai kattiloiden kansia, keittotasolle. Ne voivat kuumentua.
• Implantoidun sydämentahdistimen käyttäjän tulee pitää ylävartalonsa vähintään 30
cm:n etäisyydellä toimintaan kytketystä induktiokeittotasosta.
VAROITUS!
Tulipalon vaara! Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyy herkästi palamaan.
Asianmukainen käyttö
•
•
•
•
Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön!
Älä käytä keittotasoa työtasona tai laskualustana.
Älä laita tulenarkoja nesteitä ja materiaaleja, helposti sulavia esineitä (esimerkiksi muovitai alumiiniesineitä) laitteen päälle tai sen lähelle.
• Ole varovainen kytkiessäsi muita laitteita keittotason lähellä olevaan pistorasiaan. Älä anna niiden virtajohtojen koskettaa keittotasoa tai kuumia astioita. Varo, että virtajohdot
eivät takerru kiinni mihinkään.
Asennusohjeet
5
Laitteen vaurioitumisen välttäminen.
• Jos lasipinnalle putoaa esineitä tai keittoastioita, pinta voi vaurioitua.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat
voivat naarmuttaa lasia. Älä siirrä niitä pinnan päällä.
• Älä anna nesteen kiehua kuiviin, jotta keittoastia ja lasipinta eivät vaurioidu.
• Älä laita keittoalueille tyhjiä astioita, älä myöskään kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 5 mm:n ilmanvaihtoaukko.
VAROITUS!
Jos keittotason pintaan tulee särö, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
ASENNUSOHJEET
Kirjaa ennen asennusta muistiin arvokilven sarjanumero (Ser. Nr.).Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa.
949 595 101 00
HK634200FB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Lue ohjeet huolellisesti!
• Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä
verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.
• Laitteen asennuksen, sähköliitännän ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
• Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
• Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräykset, kierrätysmääräykset, sähköturvallisuusmääräykset jne.).
• Noudata mainittuja minimietäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
• Asennuksen on taattava kosketussuojaus. Laitteen alle saa asentaa laatikostoja vain, jos
suoraan laitteen alle asennetaan suojalevy.
• Suojaa työtason leikatut pinnat kosteudelta käyttäen sopivaa tiivistettä.
• Kiinnitä tiiviste siten, että laitteen ja työtason väliin ei jää aukkoja.
• Suojaa laitteen alapinta esimerkiksi astianpesukoneesta tai uunista tulevalta höyryltä ja
kosteudelta.
6
Asennusohjeet
• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Muutoin ovi tai ikkuna voi avaamisen yhteydessä osua keittoastiaan ja kaataa sen.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara. Noudata tarkasti sähköliitäntää koskevia ohjeita.
•
•
•
•
Sähköverkon liitin on jännitteinen.
Tee sähköverkon liitin jännitteettömäksi.
Varmista, että kosketussuoja on asennettu asianmukaisesti.
Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja pistorasiat voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Myös pistorasian ja pistokkeen käsittely on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Yksi- tai kaksivaiheliitännässä on käytettävä virtajohtoa, jonka tyyppi on H05BB-F Tmax
90°C (tai korkeampi).
• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax 90°C tai
korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sähköliitäntään on asennettava kytkin, joka erottaa laitteen kaikki navat sähköverkosta ja
jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm.
Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
Laitteen kuvaus
min.
38 mm
min.
5 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
20 mm
7
Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste1)), ilmanvirtauksen 5 mm:n tila etuosassa ja suojalattia laitteen alapuolella eivät ole tarpeen.
Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat laitteen
uunin yläpuolelle.
LAITTEEN KUVAUS
Laitteen kuvaus
1
2
180
180
210
145
mm
mm
5
mm
mm
4
3
1 Induktiokeittoalue 1800 W + Powertoiminto 2800 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 145 mm).
2 Induktiokeittoalue 1800 W + Powertoiminto 2800 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 145 mm).
3 Induktiokeittoalue 1400 W + Powertoiminto 2500 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 125 mm).
4 Käyttöpaneeli
5 Induktiokeittoalue 2300 W + Powertoiminto 3700 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 180 mm).
1) Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
8
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä
toiminnot ovat käytössä.
kosketuspainike
toiminto
1
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Lukitsee käyttöpaneelin/poistaa käyttöpaneelin lukituksen.
3
Tehotason näyttö
Näyttää tehotason.
4
Keittoalueiden ajastimen merkkivalot
Ilmaisevat, mille keittoalueelle aika on asetettu.
5
Ajastimen näyttö
Näyttää ajan minuutteina.
/
6
Suurentaa tai pienentää tehotasoa.
Kytkee Power-toiminnon toimintaan.
7
Lisää tai vähentää aikaa.
/
8
9
Keittoalueen asettaminen.
10
Käynnistää ja sammuttaa STOP+GO-toiminnon.
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Lämpimänä pito/STOP+GO-toiminto on toiminnassa.
-
/
-
Keittoalue on toiminnassa.
Automaattinen kuumennustoiminto toimii.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Toimintahäiriö
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö)
Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.
Power-toiminto on toiminnassa.
Käyttöohjeet
Näyttö
9
Kuvaus
Automaattinen poiskytkentä on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi!
Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan.
KÄYTTÖOHJEET
Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta
Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Virta katkeaa automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta ( ).
• Tehotasoa ei aseteta sen jälkeen, kun laite on kytketty toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin (pannu, liina,
jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Merkkiääni kuuluu jonkin aikaa, ja laite kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Laite ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin kattilassa). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää laitetta uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua
syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso taulukko.
Automaattisen poiskytkennän ajat
Tehotaso
Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta seuraavan ajan jälkeen
6 tuntia
5 tuntia
4 tuntia
1,5 tuntia
Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta . Tehotasoa alennetaan koskettamalla painiketta . Tehoasetus näkyy näytössä. Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita ja .
10
Käyttöohjeet
Automaattinen kuumennus
Voit saavuttaa vaaditun lämpöasetuksen nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon
11
käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa korkeimman
10
tehotason joksikin aikaa (katso kuva), ja laskee te9
hotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen.
8
Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen
7
6
keittoalueeseen:
5
4
. Symboli tulee näkyviin näyt1. Kosketa
3
töön.
2
1
2. Kosketa välittömästi painiketta . Symboli
tulee näkyviin näyttöön.
0
3. Kosketa heti -painiketta toistuvasti, kunnes vaadittu tehotaso tulee näkyviin. 3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin .
Kytke toiminto pois toiminnasta koskettamalla painiketta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
Power-toiminto
Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto
kytkeytyy toimintaan enintään 10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto otetaan käyttöön kos. Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä koskettamalla
kettamalla painiketta
tai .
painiketta
Tehonhallinta
Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin
(katso kuva). Power-toiminto nostaa tehon maksimitasolle parin yhdellä keittoalueella. Toisen keittoalueen teho laskee automaattisesti alhaisemmalle tasolle. Alhaisemman tehon omaavan alueen näyttö muuttuu kahdella tasolla.
Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa
varten.
Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen.
Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen.
• Keittoalueen asettaminen:kosketa painiketta , kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy.
Käyttöohjeet
11
• Ajastimen kytkeminen toimintaan tai muuttaminen:Kosketa ajastimen painiketta
tai ja aseta aika ( 00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan
hitaasti, ajan laskenta on käynnissä.
• Ajastimen poistaminen käytöstä: aseta keittoalue painikkeella ja kosketa painiketta
ajastimen kytkemiseksi pois toiminnasta. Ajan kuluminen näkyy näytössä arvoon 00
saakka. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
• Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: Valitse keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja 00 vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
Voit käyttää ajastinta myös hälytysajastimena silloin, kun keittoalueet eivät ole toiminnassa. Kosketa . Kosketa tai ajan asettamiseksi. Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja 00 vilkkuu.
• Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta
STOP+GO
-toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon ( ).
Kun on toiminnassa, tehotasoa ei voida muuttaa.
-toiminto ei peruuta asetettua ajastusta.
• Kytke toiminto päälle koskettamalla . Symboli syttyy.
• Kytke toiminto pois päältä koskettamalla . Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee
voimaan.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet keittoalueiden ollessa toiminnassa virtapainiketta
lukuun ottamatta. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Kytke toiminto päälle koskettamalla . Symboli palaa neljän sekunnin ajan.
Ajastin toimii edelleen.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla . Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee voimaan.
Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu.
Lapsilukko
Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
• Kytke laite toimintaan painikkeella . Älä aseta tehotasoa.
• Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella .
Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta
• Kytke laite toimintaan painikkeella . Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta
jän sekunnin ajan. Symboli syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella .
nel-
12
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Lapsilukon deaktivoiminen yhden käyttökerran ajaksi
• Kytke laite toimintaan painikkeella . Symboli syttyy.
• Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt
voit käyttää laitetta.
• Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella , lapsilukko on edelleen toiminnassa.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita.
Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat
Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin
nopeasti.
Keittoastian materiaali
• Soveltuvat materiaalit: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• Sopimattomat materiaalit: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos …
• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
• ... magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen.
Keittoastian mitat: Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Käytön aikana kuuluvat äänet
Jos kuulet
• rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne).
• piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne)
• surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja.
• naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä.
• hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.
Energian säästö
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
Hoito ja puhdistus
13
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
Vinkkejä
1
Kypsennyttejen ruokien lämpimänä pito
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi
1-2
Hollandaise-kastike, sulatus: voi, suklaa,
liivate
5-25
min
Sekoita aika ajoin
1-2
Hyydyttäminen: munakkaat, munajuusto
10-40
min
Keitä kannen alla
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmis- 25-50
ruokien kuumentaminen
min
Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita
maitoruokia kypsennyksen aikana
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha
20-45
min
Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat
20-60
min
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/
750 g perunoita
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen,
pataruoat ja keitot
60-150
min
Enintään 3 litraa nestettä ja valmistusaineet
6-7
Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha,
kotletit, pyörykät, makkarat, maksa, kastikepohja, kananmunat, ohukaiset,
munkit
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat,
ulkofilee, pihvit
5-15
min
Käännä kypsennyksen puolivälissä
9
Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus
Power-toiminto soveltuu parhaiten suurten vesimäärien keittämiseen.
Tietoa akryyliamidista
Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten)
ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen
vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä
liiallisen ruskistamisen välttämistä.
HOITO JA PUHDISTUS
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
VAROITUS!
Terävät esineet ja kuluttavat puhdistusaineet voivat vaurioittaa laitetta.
Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla.
Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.
14
Käyttöhäiriöt
Lian poistaminen:
1. – Poista välittömästi:sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
– Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.
3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan tai
ei muuten toimi.
• Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa.
• Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
• Lapsilukko tai painikelukitus tai Stop+Go on kytketty toimintaan. Katso luku "Käyttöohjeet".
• Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita. Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Laitteesta kuuluu merkkiääni ja
se kytkeytyy pois toiminnasta.
Laitteesta kuuluu merkkiääni
sen ollessa pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Osan
päällä on jokin esine. Poista esine kosketuspainikkeen
päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei syty.
Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.
Jos keittoalueen pitäisi olla kuuma, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus ei
toimi.
• Keittoalue on vielä kuuma. Anna keittoalueen jäähtyä riittävästi.
• Korkein tehotaso on asetettu. Korkeimman tehotason teho on
sama kuin automaattisen kuumennuksen tehotaso.
Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä.
Tehonhallinta on käynnissä. Katso kohta Tehonhallinta.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkeita. Laita
isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille.
syttyy
Automaattinen poiskytkentä on toiminnassa. Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan.
Ympäristönsuojelu
Ongelma
15
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
syttyy
• Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia keittoalueelle.
• Keittoastia on vääränlainen. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
• Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
ja jokin numero syttyy.
Laitteessa on jokin vika.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulakesyttyy uudeltaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo
leen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
syttyy
Laitteen toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Keittoalueen ylikuumenemissuoja on aktivoitunut. Automaattinen virran katkaisu on toiminut.
Kytke laite pois päältä. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke
keittoalue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua.
häviää näytöstä, jälkilämmön merkkivalo palaa. Anna keittoastian
jäähtyä riittävästi ja tarkista sen soveltuvuus. Katso kohta "Induktiokeittotasolle soveltuvat keittoastiat".
Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä
virheilmoitus.
Varmista, että laitetta on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste: >PE<,>PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.
16
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o
máximo partido do produto.
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita para manter os seus
aparelhos AEG imaculados e a funcionarem na perfeição. A par de uma vasta
gama de acessórios projectados e concebidos de acordo com os padrões de
elevada qualidade que esperaria, de utensílios de cozinha especializados a cestos
de talheres, de suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...
Visite a loja online em
www.aeg.com/shop
Índice
17
ÍNDICE
18
19
22
23
26
28
29
30
Informações de segurança
Instruções de instalação
Descrição do produto
Instruções de funcionamento
Sugestões e conselhos úteis
Manutenção e limpeza
O que fazer se…
Preocupações ambientais
Os símbolos que se seguem são utilizados no
presente manual:
Informações importantes relativas à
segurança de pessoas e à prevenção de
danos a aparelhos.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
18
Informações de segurança
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Para sua segurança e para um funcionamento correcto do aparelho, leia atentamente este
manual antes da instalação e utilização. Guarde sempre estas instruções com o aparelho
mesmo que seja transferido ou vendido. Os utilizadores devem conhecer por completo o
funcionamento e as funções de segurança do aparelho.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
ADVERTÊNCIA
Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas e sensoriais reduzidas, funções mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento quanto à utilização do mesmo. Devem ser vigiadas ou receber formação para a utilização
do aparelho por parte de uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia ou
ferimentos.
• Mantenha as crianças afastadas do aparelho, durante e após o seu funcionamento, até o
aparelho arrefecer.
ADVERTÊNCIA
Active o dispositivo de segurança para crianças para evitar que crianças e animais liguem
acidentalmente o aparelho.
Segurança durante o funcionamento
• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e revestimentos do aparelho antes de o
utilizar pela primeira vez.
• Regule as zonas de cozedura para desligado após cada utilização.
• Perigo de queimaduras! Não coloque objectos de metal, por exemplo, talheres ou tampas
de panelas na superfície onde está a cozinhar. Estes podem ficar quentes.
• Os utilizadores com um pacemaker implantado devem manter a parte superior do corpo
a uma distância mínima de 30 cm das zonas de cozedura de indução ligadas.
ADVERTÊNCIA
Risco de incêndio! Gorduras e óleos demasiado quentes podem inflamar muito rapidamente.
Funcionamento correcto
•
•
•
•
Monitorize sempre o aparelho durante o funcionamento.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico!
Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
Não coloque nem mantenha líquidos e materiais muito inflamáveis, nem objectos fundíveis (em plástico ou alumínio), sobre ou perto do aparelho.
• Seja cuidadoso aquando da ligação do aparelho às tomadas na proximidade. Não permita
que as ligações eléctricas entrem em contacto com o aparelho ou com tachos quentes.
Não permita o emaranhar das ligações eléctricas.
Instruções de instalação
19
Como evitar danos no aparelho
• Se os objectos ou tachos caírem sobre a vitrocerâmica, a superfície pode ficar danificada.
• Tachos em ferro fundido, alumínio fundido ou com bases danificadas podem arranhar a
vitrocerâmica. Não os desloque sobre a superfície.
• Não permita que os tachos fervam até ficarem sem água para evitar danos nos tachos e
na vitrocerâmica.
• Não utilize as zonas de cozedura com tachos vazios ou sem tachos.
• Não coloque folha de alumínio no aparelho.
• Certifique-se de que o espaço de ventilação de 5 mm entre a bancada e a parte dianteira
da unidade,mantém-se aberto.
ADVERTÊNCIA
Se existir uma fenda na superfície, desligue a alimentação eléctrica para evitar choques
eléctricos.
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Antes da instalação, anote o número de série (N.º de Série) da placa de características. A
placa de características do aparelho encontra-se na parte inferior do mesmo.
949 595 101 00
HK634200FB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Instruções de segurança
ADVERTÊNCIA
Leia atentamente estas instruções!
• Certifique-se de que o aparelho não está danificado devido ao transporte. Não ligue uma
máquina danificada. Caso seja necessário, contacte o fornecedor.
• O aparelho apenas pode ser instalado, ligado ou reparado por um técnico de assistência
autorizado. Utilize apenas peças sobressalentes originais.
• Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encastradas
adequadas e nas superfícies de trabalho, de acordo com as normas.
• Não altere as especificações nem modifique este produto. Risco de ferimentos e danos
no aparelho.
• Respeite na totalidade as leis, regulamentos, directivas e normas vigentes no país onde
utiliza o aparelho (normas de segurança, normas de reciclagem, regras de segurança
eléctrica, etc.)!
• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades!
• Instale uma protecção anti-choque, por exemplo, as gavetas só devem ser instaladas com
um piso protector directamente por baixo do aparelho!
• Proteja as superfícies de corte da bancada contra a humidade utilizando um vedante
adequado!
• Instale o aparelho na bancada colocando um vedante adequado, sem deixar folga!
20
Instruções de instalação
• Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e humidade, por exemplo, originários
de uma máquina de lavar loiça ou de um forno!
• Não instale o aparelho perto de portas ou debaixo de janelas! Caso contrário, quando
abrir as portas ou janelas, os tachos quentes podem ser derrubados do aparelho.
ADVERTÊNCIA
Perigo de ferimentos devido à corrente eléctrica. Cumpra cuidadosamente as instruções relativas às ligações eléctricas.
• A tomada da rede eléctrica está sob tensão.
• Desligue a tomada da rede eléctrica.
• Assegure-se de que a instalação é realizada correctamente, de forma a proporcionar protecção anti-choque.
• Ligações de fichas de alimentação eléctrica e de tomadas soltas ou inadequadas poderão
provocar o sobreaquecimento do terminal.
• Todas as ligações devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
• Utilize uma braçadeira para libertar a tensão do cabo.
• No caso de uma ligação monofásica ou bifásica, utilize o cabo de alimentação adequado
do tipo H05BB-F Tmáx. 90 °C (ou superior).
• Substitua o cabo de alimentação danificado por um cabo especial (tipo H05BB-F Tmáx.
90 °C; ou superior). Contacte o seu centro de assistência local.
O aparelho deve dispor de uma instalação eléctrica que lhe permita desligar o aparelho da
fonte de alimentação em todos os pólos com uma largura de abertura de contacto de, no
mínimo, 3 mm.
Deve possuir dispositivos de isolamento adequados: disjuntores de protecção, fusíveis (os
fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), barras de fuga à terra e contactores.
Montagem
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
Instruções de instalação
R 5mm
=
21
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
Se utiliza uma caixa de protecção (o acessório adicional2)), o espaço de ventilação frontal de 5 mm
e o piso protector por baixo do aparelho não são
necessários.
Não pode utilizar a caixa de protecção se instalar
o aparelho por cima de um forno.
2) A caixa de protecção acessória pode não estar disponível em alguns países. Contacte o seu fornecedor local.
22
Descrição do produto
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Descrição geral
1
1 Zona de cozedura de indução de 1800
W, com função Power de 2800 W (diâmetro mínimo do tacho = 145 mm).
2 Zona de cozedura de indução de 1800
W, com função Power de 2800 W (diâmetro mínimo do tacho = 145 mm).
3 Zona de cozedura de indução de 1400
W, com função Power de 2500 W (diâmetro mínimo do tacho = 125 mm).
4 Painel de comandos
5 Zona de cozedura de indução de 2300
W, com função Power de 3700 W (diâmetro mínimo do tacho = 180 mm).
2
180
180
210
145
mm
mm
mm
5
mm
3
4
Disposição do painel de comandos
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Utilize os campos dos sensores para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam
quais as funções em funcionamento.
Campo do sensor
Função
1
Activa e desactiva o aparelho.
2
Bloqueia/desbloqueia o painel de comandos.
3
Visor do grau de cozedura
Apresenta o grau de cozedura.
4
Indicadores do temporizador das zonas de cozedura
Apresenta a zona de cozedura para a qual define o
tempo.
5
Visor do temporizador
Apresenta o tempo em minutos.
6
/
Activa a função Power.
7
8
9
Aumenta ou diminui o grau de cozedura.
/
Aumenta ou diminui o tempo.
Selecciona a zona de cozedura.
Instruções de funcionamento
Campo do sensor
23
Função
Activa e desactiva a função STOP+GO.
10
Visores do grau de cozedura
Visor
Descrição
A zona de cozedura está desactivada.
A função Manter Quente/STOP+GO está em funcionamento.
-
/
-
A zona de cozedura está em funcionamento.
A função de aquecimento automático está em funcionamento.
Os tachos não são os correctos ou são demasiado pequenos ou não foi
colocado nenhum tacho na zona de cozedura.
Existe uma avaria.
Ainda existe uma zona de cozedura quente (calor residual).
O dispositivo de bloqueio/segurança para crianças está em funcionamento.
A função Power está em funcionamento.
A desconexão automática está em funcionamento.
Indicador de calor residual
ADVERTÊNCIA
Perigo de queimaduras devido ao calor residual!
As zonas de cozedura de indução criam o calor necessário para cozinhar directamente na
base dos tachos. A vitrocerâmica está quente devido ao calor dos tachos.
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Activação e desactivação
Toque em
durante 1 segundo para activar ou desactivar o aparelho.
Desconexão automática
A função desactiva o aparelho automaticamente se:
• Todas as zonas de cozedura estiverem desactivadas ( ).
• Não for definido o grau de cozedura após activar o aparelho.
• Algo for derramado ou colocado sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (por exemplo, um tacho, um pano, etc.). É emitido um som durante algum tempo e o
aparelho desliga-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.
• A placa ficar demasiado quente (por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem
água). Antes de utilizar novamente o aparelho, a zona de cozedura tem de estar fria.
24
Instruções de funcionamento
• Não utiliza tachos adequados. O símbolo acende-se e, após 2 minutos, a zona de cozedura é automaticamente desactivada.
• Uma zona de cozedura não for desactivada ou se o grau de cozedura não for alterado.
Após algum tempo, acende-se e o aparelho desliga-se. Consulte a tabela.
Tempos da Desconexão automática
Grau de cozedura
A zona de cozedura é desactivada após
6 horas
5 horas
4 horas
1,5 horas
Grau de cozedura
Toque em para aumentar o grau de cozedura. Toque em
cozedura. O visor apresenta o grau de cozedura. Toque em
desactivar a zona de cozedura.
para diminuir o grau de
e simultaneamente para
Aquecimento automático
Pode obter o grau de cozedura necessário num
período de tempo mais curto se activar a função
11
de aquecimento automático. Esta função define o
10
grau de cozedura mais elevado durante algum
9
tempo (consulte a imagem) e, em seguida, diminui
8
para o grau de cozedura necessário.
7
6
Para activar a função de aquecimento automático
5
para uma zona de cozedura:
4
3
. O símbolo acende-se no
1. Toque em
2
visor.
1
2. Toque imediatamente em . O símbolo
0
1 2 3
acende-se no visor.
3. Toque imediatamente em repetidamente
até que surja o grau de cozedura necessário. Após 3 segundos,
Para desligar a função, toque em .
4
5
6
7
8
9
acende-se no visor.
Função Power
A função Power disponibiliza mais potência para as zonas de cozedura de indução. A função
Power está activada, no máximo, durante 10 minutos. Depois disso, a zona de cozedura de
indução muda automaticamente para o grau de cozedura mais elevado. Para activar, toque
, acende-se. Para desactivar, toque em
ou .
em
Instruções de funcionamento
25
Gestão de energia
A gestão de energia divide a potência entre duas
zonas de cozedura num par (consulte a imagem).
A função Power aumenta a potência para o nível
máximo para uma das zonas de cozedura do par.
Diminui automaticamente a potência da segunda
zona de cozedura para um nível inferior. O visor
da zona de cozedura reduzida alterna entre os
dois níveis.
Temporizador
Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da
zona de cozedura apenas desta vez.
Defina o Temporizador após seleccionar a zona de cozedura.
Pode definir o grau de cozedura antes ou depois de definir o temporizador.
• Para definir a zona de cozedura: toque em várias vezes até que o indicador de uma
zona de cozedura necessária se acenda.
• Para activar ou alterar o Temporizador: toque em ou do temporizador para definir o tempo ( 00 - 99 minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a
piscar lentamente, a contagem decrescente começa.
• Para desactivar o Temporizador: defina a zona de cozedura com e toque em para
desactivar o Temporizador. O tempo restante entra em contagem decrescente até 00 . O
indicador da zona de cozedura apaga-se.
• Para ver o tempo restante: defina a zona de cozedura com . O indicador da zona de
cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo restante.
Quando o tempo termina, é emitido um som e 00 pisca. A zona de cozedura é desactivada.
• Para desligar o som: toque em
Pode utilizar o Temporizador como cronómetro enquanto as zonas de cozedura não estiverem em funcionamento. Toque em . Toque em ou para definir o tempo. Quando o
tempo termina, é emitido um som e 00 pisca.
• Para desligar o som: toque em
STOP+GO
A função define todas as zonas de cozedura em funcionamento para o grau de cozedura
mais baixo ( ).
Quando está em funcionamento, não é possível alterar o grau de cozedura.
A função não desactiva a função de temporizador.
• Para activar esta função, toque em . O símbolo acende-se.
• Para desactivar esta função, toque em . O grau de cozedura anteriormente definido
acende-se.
26
Sugestões e conselhos úteis
Bloqueio
Quando as zonas de cozedura estão a funcionar, é possível bloquear o painel de comandos
mas não . Tal impede uma alteração acidental do grau de cozedura.
Primeiro, defina o grau de cozedura.
Para activar esta função, toque em . O símbolo acende-se durante 4 segundos.
O temporizador permanece ligado.
Para desactivar esta função, toque em . O grau de cozedura anteriormente definido
acende-se.
Quando desliga o aparelho, também desactiva esta função.
Dispositivo de segurança para crianças
Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho.
Para activar o dispositivo de segurança para crianças
• Active o aparelho com . Não defina os graus de cozedura.
• Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.
• Desactive o aparelho com .
Desactivar o dispositivo de segurança para crianças
• Active o aparelho com . Não defina os graus de cozedura. Toque em durante 4
segundos. O símbolo acende-se.
• Desactive o aparelho com .
Para desactivar o dispositivo de segurança para crianças por apenas um período de
cozedura
• Active o aparelho com . O símbolo acende-se.
• Toque em durante 4 segundos. Defina o grau de cozedura no espaço de 10 segundos. Pode utilizar o aparelho.
• Quando desactivar o aparelho com , o dispositivo de segurança para crianças entra
novamente em funcionamento.
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
Utilize as zonas de cozedura de indução com tachos adequados.
Tachos para a zona de cozedura de indução
Nas zonas de cozedura de indução, um forte campo electromagnético cria calor nos tachos
muito rapidamente.
Material do tacho
• correcto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo de multicamadas (assinalado como correcto por um fabricante).
• incorrecto: alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.
Sugestões e conselhos úteis
27
Tachos correctos para uma placa de indução se…
• ... alguma água ferver muito rapidamente numa zona de cozedura definida para o grau
de cozedura mais elevado.
• ... um íman prender à base do tacho.
O fundo dos tachos tem de ser o mais espesso e plano possível.
Dimensões dos tachos: as zonas de cozedura de indução adaptam-se automaticamente à
dimensão da base dos tachos, até um determinado limite.
Ruídos durante o funcionamento
Se conseguir ouvir
• ruído de estalidos: os tachos são feitos de diferentes materiais (construção multicamadas).
• som de assobio: utiliza uma ou mais zonas de cozedura com níveis elevados de potência
e os tachos são feitos de materiais diferentes (construção multicamadas).
• zumbido: utiliza níveis elevados de potência.
• clicar: ocorre uma permutação eléctrica.
• sibilar, zunir: a ventoinha está em funcionamento.
Os ruídos são normais e não são indicadores de uma avaria do aparelho.
Poupança de energia
• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de ligar a mesma.
Exemplos de aplicações de cozinha
Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como referência.
Grau
de cozedura
Utilize para:
Tempo
Conselhos
Manter quentes os alimentos cozinhados
conforme necessário
Coloque uma tampa no tacho
1-2
Molho holandês, derreter: manteiga,
chocolate, gelatina
5-25
minutos
Misture regularmente
1-2
Solidificar: omeletes fofas, ovos cozidos
10-40
minutos
Coza com uma tampa
2-3
Cozer arroz e pratos com base de leite
em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas
25-50
minutos
Adicione, no mínimo, o dobro do líquido do arroz, mexa os pratos de
leite a meio da cozedura
3-4
Cozer a vapor legumes, peixe, carne
20-45
minutos
Adicione algumas colheres de sopa
de líquido
4-5
Cozer batatas a vapor
20-60
minutos
Utilize no máximo ¼ l de água para
750 g de batatas
1
28
Manutenção e limpeza
Grau
de cozedura
Utilize para:
Tempo
Conselhos
4-5
Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas
60-150
minutos
Até 3 l de líquido mais os ingredientes
6-7
Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu,
costeletas, rissóis, salsichas, fígado,
roux, ovos, panquecas, sonhos
conforme necessário
Vire depois de decorrido metade do
tempo
7-8
Fritura intensa, batatas fritas, bifes do
lombo, bifes
5-15
minutos
Vire depois de decorrido metade do
tempo
9
Ferver grandes quantidades de água, cozer massa, estufar carne (goulash, assado), batatas
fritas
A função Power é adequada para aquecer grandes quantidades de água.
Informação relativa à acrilamida
Importante De acordo com os conhecimentos científicos mais recentes, se deixar tostar
alimentos (especialmente alimentos que contenham amido), a acrilamida pode representar
um risco para a saúde. Assim, aconselhamos que cozinhe a baixa temperaturas e não deixe
tostar demais os alimentos.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Limpe o aparelho após cada utilização.
Utilize sempre tachos com a base limpa.
ADVERTÊNCIA
Objectos afiados e agentes de limpeza abrasivos podem provocar danos no aparelho.
Para sua segurança, não limpe o aparelho com dispositivos de limpeza a vapor ou a alta
pressão.
Riscos ou manchas escuras na placa de vitrocerâmica não têm qualquer efeito no funcionamento do aparelho.
Para remover sujidades:
1. – Remova imediatamente:plástico derretido, película de plástico e alimentos com
açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos no aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o raspador sobre a superfície de vidro em ângulo
agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.
– Após o aparelho estar suficientemente frio remova:manchas de calcário, manchas
de água, manchas de gordura e descolorações nos metais brilhantes. Utilize um
agente de limpeza especial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.
2. Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.
3. No final, seque o aparelho com um pano limpo.
O que fazer se…
29
O QUE FAZER SE…
Problema
Possível causa e solução
Não é possível activar ou utilizar o aparelho.
• Active novamente o aparelho e defina o grau de cozedura em
10 segundos.
• Tocou em 2 ou mais campos dos sensores em simultâneo. Toque apenas num campo do sensor.
• O bloqueio ou o dispositivo de segurança para crianças ou
Stop+Go entra em funcionamento. Consulte o capítulo "Instruções de funcionamento".
• Há manchas de gordura ou água no painel de comandos. Limpe o painel de comandos.
É emitido um som e o aparelho
é desactivado.
É emitido um som quando o
aparelho é desactivado.
Colocou algo sobre um ou mais campos dos sensores. Retire o
objecto dos campos dos sensores.
O aparelho é desactivado.
Colocou algo sobre o
O indicador de calor residual
não se acende.
A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas
por pouco tempo. Se a zona de cozedura devia estar quente, contacte a Assistência Técnica.
A função de aquecimento automático não funciona.
• Ainda existe calor residual na zona de cozedura. Deixe a zona
de cozedura arrefecer suficientemente.
• Está definido o grau de cozedura mais elevado. O grau de cozedura mais elevado tem a mesma potência que a função de
aquecimento automático.
O grau de cozedura alterna entre dois níveis.
A gestão de energia está activada. Consulte a secção "Gestão de
energia".
Os campos dos sensores ficam
quentes.
O tacho é demasiado grande ou colocou-o demasiado perto dos
comandos. Coloque os tachos grandes nas zonas de cozedura traseiras, se necessário.
. Retire o objecto do campo do sensor.
acende-se.
A desconexão automática está em funcionamento. Desactive o
aparelho e active-o novamente.
acende-se.
• Não existe nenhum tacho na zona de cozedura. Coloque um
tacho na zona de cozedura.
• O tacho não é o correcto. Utilize o tacho correcto.
• O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno para a zona de cozedura. Desloque o tacho para uma zona de cozedura
mais pequena.
Acendem-se
e um número.
Existe um erro no aparelho.
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o fusível do sistema eléctrico doméstico. Volte a lise acender novamente, contacte a Assistência Técnica.
gar. Se
30
Preocupações ambientais
Problema
acende-se.
Possível causa e solução
Existe um erro no aparelho, porque o tacho ferve até ficar sem
água. A protecção de sobreaquecimento da zona de cozedura está activa. A desconexão automática está em funcionamento.
Desactive o aparelho. Retire o tacho quente. Após cerca de 30 sedeve desapagundos, active novamente a zona de cozedura.
recer do visor; o indicador de calor residual pode permanecer.
Deixe o tacho arrefecer e verifique-o de acordo com a secção
"Tachos para a zona de cozedura de indução".
Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for possível reparar
o problema, contacte o fornecedor ou a Assistência Técnica. Indique os dados da placa de
características, o código de três dígitos e letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada.
Certifique-se de que utilizou o aparelho correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo
durante o período de garantia. As instruções relativas à assistência técnica e as condições
da garantia encontram-se no folheto da garantia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada
deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente
e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da
sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Material de embalagem
Os materiais da embalagem são ecológicos e podem ser reciclados Os componentes de plástico são identificados por marcas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o material de embalagem como
resíduo doméstico nas instalações de eliminação de resíduos da sua zona.
31
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska
kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet
enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att
ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEGprodukter snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör
som utformats och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig:
från köksredskap för specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för
ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
32
Innehåll
INNEHÅLL
33
34
36
38
41
42
43
44
Säkerhetsinformation
Installationsanvisningar
Produktbeskrivning
Instruktioner för användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
33
SÄKERHETSINFORMATION
För din säkerhet och för korrekt användning av produkten: läs denna bruksanvisning noga
innan produkten installeras och används. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den. Användaren måste veta hur produkten används och känna till dess säkerhetsfunktioner.
Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Låt inte personer (och det gäller även barn) med nedsatt fysisk förmåga, förståndshandikapp eller brist på erfarenhet och kunskap använda produkten. De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller
skador.
• Håll barn på avstånd från produkten under och efter användning, tills produkten har
kallnat.
VARNING
Aktivera barnlåset för att förhindra att småbarn eller husdjur oavsiktligt sätter på produkten.
Säkerhet under användning
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Risk för brännskador! Lägg inte föremål av metall, till exempel bestick eller kastrullock, på
den yta som du använder för tillagningen. De kan bli varma.
• Användare som har en pacemaker implanterad måste hålla överkroppen på minst 30 cm
avstånd från induktionskokzoner som är aktiva.
VARNING
Risk för brand! Alltför heta fetter och oljor kan snabbt antändas.
Korrekt användning
•
•
•
•
Övervaka alltid produkten under användning.
Denna produkt är enbart konstruerad för användning i hemmet!
Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
Placera inte lättantändliga vätskor och material eller smältbara föremål (plast eller aluminium), på eller i närheten av produkten.
• Var försiktig när du ansluter produkten till eluttag i närheten. Låt inte elektriska ledningar vidröra produkten eller heta kokkärl. Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
Så här undviker du skador på produkten.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på glaskeramiken.
34
Installationsanvisningar
• Kokkärl av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadade bottnar kan repa glaset. Flytta
dem inte på ytan.
• Låt inte kokkärl torrkoka för att undvika skador på kokkärlen och glaset.
• Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på 5 mm mellan arbetsytan och enhetens
framsida upprätthålls.
VARNING
Om ytan är spräckt, koppla loss produkten från eluttaget för att undvika elektriska stötar.
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Före installationen bör du anteckna serienumret (Ser. Nr.) från typskylten. Typskylten finner du på produktens nedre ram.
949 595 101 00
HK634200FB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Säkerhetsinstruktioner
VARNING
Du måste läsa detta!
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Anslut inte produkten till
nätet om den är skadad. Kontakta återförsäljaren vid behov.
• Endast en behörig fackman får installera, ansluta eller reparera denna produkt. Använd
endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
• Inbyggnadsprodukter får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.
• Modifiera inte denna produkt och ändra inte dess specifikationer. Det finns då risk för
personskador och skador på produkten.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används
måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser)!
• Kontrollera alltid minsta avstånd till andra produkter och enheter!
• Montera skydd mot stötar – lådorna ska till exempel endast monteras med en skyddsskiva direkt under produkten!
• Skydda kanterna i arbetsskivans urtag mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel!
• Täta produkten mot arbetsskivan med ett riktigt tätningsmedel, så att det inte uppstår
några springor!
• Skydda produktens undersida mot ånga och fukt, till exempel från en diskmaskin eller
ugn!
Installationsanvisningar
35
• Installera inte produkten nära dörrar eller under fönster! Annars kan heta kokkärl knuffas
av hällen när dörrar eller fönster öppnas.
VARNING
Risk för skador på grund av elektrisk ström. Följ instruktionerna om elektriska anslutningar
noggrant.
•
•
•
•
•
•
•
Nätanslutningsplinten är strömförande.
Gör nätanslutningsplinten strömlös.
Installera korrekt för att ge skydd mot stötar.
Lösa och ej fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
En behörig elektriker skall installera de fasta anslutningarna.
Använd en dragavlastande klämma för att skydda kabeln mot dragpåkänningar.
Vid en- eller tvåfas nätanslutning skall en elkabel av typ H05BB-F Tmax 90 °C (eller högre) användas.
• Om nätkabeln skadats måste den bytas ut mot en specialkabel (typ H05BB-F Tmax 90 °C;
eller högre). Kontakta vår lokala serviceavdelning.
Den elektriska installationen måste förses med en brytare som kan göra produkten strömlös
vid alla poler med en kontaktseparation på minst 3 mm.
Du måste ha korrekta anordningar för att isolera: strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
50mm
min.
5mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
36
Produktbeskrivning
min.
38 mm
min.
5 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
20 mm
Om du använder en skyddslåda, Probox, (extra tillbehör3)) behövs inte det främre luftflödesområdet
på 5 mm eller skyddsplåten som annars skulle
fästs i kökssnickerierna.
Du kan inte använda skyddslådan om du installerar produkten ovanför en inbyggnadsugn.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
180
180
210
145
mm
mm
5
mm
mm
4
3
1 Induktionskokzon 1 800 W med effektfunktion 2 800 W (minsta kokkärlsdiameter 145 mm).
2 Induktionskokzon 1 800 W med effektfunktion 2 800 W (minsta kokkärlsdiameter 145 mm).
3 Induktionskokzon 1 400 W med effektfunktion 2 500 W (minsta kokkärlsdiameter 125 mm).
4 Kontrollpanel
5 Induktionskokzon 2 300 W med effektfunktion 3 700 W (minsta kokkärlsdiameter 180 mm).
3) Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
37
Produktbeskrivning
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
touch-kontroll
Funktion
1
Aktiverar och inaktiverar produkten
2
Låser/låser upp kontrollpanelen
3
Värmelägesdisplay
Visar det inställda värmeläget
4
Timerindikatorer för kokzoner
Visar för vilken kokzon tiden är inställd
5
Timerdisplay
Visar tiden i minuter
/
6
Ökar eller minskar värmeläget
Aktiverar effektfunktionen
7
Ökar eller minskar tiden
/
8
9
Ställer in kokzonen
10
Aktiverar och inaktiverar funktionen STOP+GO
Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Funktionen Håll varm/STOP+GO är påslagen.
-
/
-
Kokzonen är på.
Funktionen Automax är aktiverad.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Ett fel har uppstått
En kokzon är fortfarande varm (restvärme)
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Strömmen är påslagen.
38
Instruktioner för användning
Display
Beskrivning
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Restvärmeindikering
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten. Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos kokkärlet.
INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING
Aktivering och inaktivering
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller stänga av produkten.
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av produkten automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade ( ).
• Du inte ställer in värmeläge efter produkten har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder (en kastrull,
en handduk osv.). Signalen ljuder några gånger och produkten stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Produkten blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder produkten
igen måste kokzonen kallna.
• Du använder felaktiga kokkärl. Symbolen tänds och kokzonen stängs av automatiskt
efter 2 minuter.
• Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en viss tid tänds och produkten stängs av. Se tabellen.
Tider för automatisk avstängning
Värmeläge
Kokzonen inaktiveras efter
6 timmar
5 timmar
4 timmar
1,5 timmar
Värmeläge
Tryck på för att öka värmeläget. Tryck på för att minska värmeläget. Displayen visar
värmeläget. Tryck på och samtidigt för att inaktivera kokzonen.
39
Instruktioner för användning
Automax
Du kan uppnå önskad värmeinställning snabbare
om du aktiverar funktionen Automax. Funktionen
ställer in det högsta värmeläget under en viss tid
(se illustrationen) och sänker sedan värmen till
valt läge.
Starta funktionen Automax för en kokzon:
. Symbolen visas på dis1. Tryck på
playen.
2. Tryck omedelbart på . Symbolen visas
på displayen.
3. Tryck omedelbart på flera gånger tills önskad värmeinställning visas. Efter 3 sekunder
syns på displayen.
Stäng av funktionen genom att trycka på .
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Effektfunktion
Effektfunktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Effektfunktionen är
aktiv i maximalt 10 minuter. Därefter kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till
, tänds. För att stänga av
inställt värmeläge. För att aktivera funktionen, tryck på
eller .
funktionen, tryck på
Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan två
kokzoner parvis (se illustrationen). Effektfunktionen ökar effekten till den maximala nivån för en
kokzon i paret. Minskar automatiskt effekten i den
andra kokzonen till en lägre nivå. Displayen för
den reducerade kokzonen växlar mellan två nivåer.
Timer
Använd nedräkningstimern för att ställa in hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart
detta tillagningstillfälle.
Ställ in timern efter valet av kokzon.
Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in timern.
• Så här anger du kokzon:tryck på om och om igen tills indikatorn för den önskade
kokzonen visas.
• För att aktivera eller ändra timern: Tryck på eller för timern för att ställa in tiden (
00 - 99 minuter). När indikeringen för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.
40
Instruktioner för användning
• För att inaktivera timern: välj kokzon med och tryck på för att inaktivera timern.
Den återstående tiden räknas ner till 00 . Kokzonens indikering slocknar.
• För att se återstående tid: välj kokzonen med . Kokzonens indikering börjar blinka
snabbt. På displayen visas den återstående tiden.
När tiden gått ut ljuder en signal och 00 blinkar. Kokzonen inaktiveras.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
Timern kan användas som signalur när kokzonerna inte används. Tryck på . Tryck på
eller för att ställa in tiden. När tiden gått ut ljuder en signal och 00 blinkar.
• Så här stänger du av ljudet: tryck på
STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget ( ).
När är igång kan du inte ändra värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck på . Symbolen tänds.
. Det tidigare inställda värmeläget tänds.
• För att inaktivera denna funktion, tryck på
Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa kontrollpanelen men inte . Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ först in värmeläget.
För att starta denna funktion, tryck på . Symbolen tänds i 4 sekunder.
Timern förblir på.
För att stoppa denna funktion, tryck på . Det tidigare inställda värmeläget tänds.
När du stänger av produkten stängs även denna funktion av.
Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av produkten.
För att aktivera/inaktivera barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in något värmeläge.
• Tryck på i 4 sekunder. Symbolen tänds.
• Inaktivera produkten med .
För att inaktivera barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in något värmeläge. Tryck på i 4 sekunder.
Symbolen tänds.
• Inaktivera produkten med .
För att kringgå barnlåset för ett enskilt tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med . Symbolen tänds.
• Tryck på i 4 sekunder. Ställ in värmeläge inom 10 sekunder. Produkten kan nu användas.
• När du inaktiverar produkten med aktiveras barnlåset igen.
Råd och tips
41
RÅD OCH TIPS
Använd induktionskokzonerna med korrekt kokkärl.
Kokkärl för induktionskokzoner
För induktionskokzoner genereras värme mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som
lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om …
• ... lite vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.
• ... en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.
Kokkärlets mått: Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Ljud under användning
Om du hör
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du en eller flera kokzoner med höga effektnivåer och kokkärlet
är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du höga effektnivåer.
• klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är i drift.
Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.
Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Värmeläge
1
Använd för:
Håll maten som du tillagat varm
Tid
Tips
efter be- Lägg ett lock på ett kokkärl
hov
42
Underhåll och rengöring
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
1-2
Hollandaisesås, smältning av: smör,
choklad, gelatin
5–
25 min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10–
40 min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25–50
min
Minst dubbelt så mycket vätska som
ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20–45
min
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20–60
min
Använd max. ¼ liter vatten till 750
g potatis
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60–150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, redning,
ägg, pannkakor, munkar
efter be- Vänd efter halva tiden
hov
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5–15
min
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
Vänd efter halva tiden
Effektfunktionen är bäst för att värma upp stora mängder vatten.
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt
(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar
därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
VARNING
Vassa föremål och slipande rengöringsmedel kan skada produkten.
Av säkerhetsskäl får produkten inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt.
Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på hur produkten fungerar.
Om maskinen inte fungerar
43
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada
produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en ren duk.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Problem
Det går inte att aktivera eller
använda produkten.
Möjlig orsak och åtgärd
• Aktivera produkten igen och ställ in värmeläget inom 10 sekunder.
• Du har tryckt på 2 eller flera touchkontroller samtidigt. Tryck
bara på en touch-kontroll.
• Barnlåset eller låset eller funktionen Stop+Go är aktiverad. Se
kapitlet Instruktioner för användning.
• Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen. Rengör
kontrollpanelen.
En signal hörs och produkten
Du har satt något på en eller flera touchkontroller. Ta bort förestängs av.
målet från touchkontrollerna.
En ljudsignal avges när produkten är avaktiverad.
Produkten stängs av.
Du har satt något på
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en
kort stund. Kontakta vår serviceavdelning om kokzonen skulle
vara varm.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen, Automax, aktiveras inte.
• Kokzonen har fortfarande restvärme. Låt kokzonen bli tillräckligt sval.
• Det högsta värmeläget är inställt. Det högsta värmeläget har
samma effekt som den automatiska uppvärmningsfunktionen.
Värmeläget ändras mellan två
nivåer.
Effektregleringen är aktiverad. Se avsnittet om effektreglering.
Touchkontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna. Placera stora
kokkärl på de bakre kokzonerna vid behov.
. ta bort föremålet från touchkontrollen.
tänds
Den automatiska avstängningen har aktiverats. Inaktivera produkten och aktivera den igen.
tänds
• Inget kokkärl på kokzonen. Ställ ett kokkärl på kokzonen.
• Kokkärlet är olämpligt att använda. Använd rätt typ av kokkärl.
• Diametern på kokkärlets botten är för liten för kokzonen. Flytta
kokkärlet till en mindre kokzon.
44
Miljöskydd
Problem
och en siffra tänds.
tänds
Möjlig orsak och åtgärd
Det har uppstått ett fel på produkten.
Koppla bort produkten från elnätet några minuter. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut
tänds igen ber vi dig kontakta vår serviceavdelning.
igen. Om
Det har uppstått ett fel på produkten eftersom ett kokkärl har kokat torrt. Skyddet mot att kokkärl blir för heta för kokzonen har
aktiverats. Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Stäng av produkten. Ta bort det heta kokkärlet. Aktivera kokzonen
slocknar på displayen kan
igen efter cirka 30 sekunder. Om
restvärmeindikatorn vara kvar. Låt kokkärlet kallna tillräckligt och
kontrollera i avsnittet "Kokkärl för induktionskokzoner" att det är
lämpligt att använda.
Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag. Meddela data från typskylten, den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande som visas.
Säkerställ att du har använt produkten på rätt sätt. Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna är märkta med t.ex.
>PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i därför avsedda behållare på kommunens
sopstationer.
45
46
47
www.aeg.com/shop
892934420-C-382011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement