Aeg-Electrolux HK614000XB Handleiding

Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK614000XB Handleiding | Manualzz

HK614000XB NL KOOKPLAAT

EN HOB

FR TABLE DE CUISSON

DE KOCHFELD

ES PLACA DE COCCIÓN

GEBRUIKSAANWIJZING

USER MANUAL

NOTICE D'UTILISATION

BENUTZERINFORMATION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

2

12

21

31

41

2

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…

Bezoek onze webshop op www.aeg.com/shop

INHOUD

Inhoud 3

4 Veiligheidsinformatie

5 Montage-instructies

7 Beschrijving van het product

8 Bedieningsinstructies

8 Nuttige aanwijzingen en tips

9 Onderhoud en reiniging

10 Problemen oplossen

10 Milieubescherming

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden

4 Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instruc ties altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

WAARSCHUWING!

Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.

• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het appa raat afgekoeld is.

WAARSCHUWING!

Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, advi seren wij de kinderbeveiliging te activeren.

Veiligheid tijdens gebruik

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt.

• Zet de kookzones op "uit" na ieder gebruik.

• Gevaar voor brandwonden! Leg geen bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.

WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Te hete vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.

Gebruik conform de voorschriften

• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik!

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kun nen smelten (bijv. plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.

• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen de elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elek trische verbindingen verstrikt raken.

Voorkomen van schade aan het apparaat

• Als er voorwerpen of pannen op het glaskeramiek vallen, kan het oppervlak beschadigd raken.

Montage-instructies 5

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorza ken in het glaskeramiek. Verplaats ze niet over het oppervlak.

• Laat pannen niet droogkoken om beschadiging van de pan en het glaskeramiek te voor komen.

• Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Leg geen aluminiumfolie op het apparaat.

WAARSCHUWING!

Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

MONTAGE

-

INSTRUCTIES

Noteer, voor de installatie , het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.

Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

AEG

HK614000XB

58 PEE 01 AO 220-240 V 50-60-Hz

949 595 007 01

6,0 kW

De veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Lees deze zorgvuldig!

• Controleer of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is. Sluit geen beschadigd apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.

• Alleen een bevoegde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of re pareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

• Wijzig de specificaties van het product of het product zelf niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.

• De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt, dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrek king tot elektrische installaties, enz.)!

• Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!

• Tijdens de installatie moet een schokbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen al leen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!

• De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!

• Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!

• Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasau tomaat of oven!

6 Montage-instructies

• De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!

WAARSCHUWING!

Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aan sluitingen nauwkeurig op.

• De netaansluiting staat onder stroom.

• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.

• Garandeer de schokbescherming door een vakkundige inbouw.

• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.

• Laat de aansluitingen in de klemmen correct installeren door een gekwalificeerde elektri cien.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden.

U moet beschikken over de correcte isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en con tactgevers.

Montage

min.

50mm min.

500mm min.

50mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm

Beschrijving van het product 7 min.

25 mm min.

28 mm

Als u een beschermdoos gebruikt (extra accessoi re), dan is een beschermmat onder het apparaat niet nodig.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Algemeen overzicht

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

6

145 mm

5 4

3

1 Kookzone 1200 W

2 Kookzone 1800 W

3 Bedieningsknoppen

4 Kookzone 1200 W

5 Restwarmte-indicatie

6 Kookzone 1800 W

8 Bedieningsinstructies

De bedieningsknop

1

2

1 Toekenning van de bedieningsknoppen

2 Temperatuurinstelling (0-9)

Restwarmte

-

indicatie

De restwarmte-indicator geeft aan wanneer een kookzone heet is.

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Draai de knop naar rechts om de kookstand te activeren en te verhogen. Draai de knop naar links om de kookstand te verlagen. Draai de knop naar 0 om het apparaat uit te schakelen.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Kookgerei

• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kun nen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

Energie besparen

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

De voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Onderhoud en reiniging 9

Tem pera tuurin stelling

1

Gebruik om: Tijdsin stelling

Tips

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Het door u gekookte eten warm te hou den

Hollandaisesaus, smelten: boter, choco lade, gelatine

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds berei de gerechten opwarmen naar be hoefte

5-25 min.

10-40 min.

25-50 min.

Leg een deksel op de pan.

Meng het geheel van tijd tot tijd.

Met deksel bereiden.

Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Voeg enkele eetlepels vloeistof toe.

Stomen van groenten, vis en vlees

Aardappelen stomen

20-45 min.

20-60 min.

60-150 min.

zoals nodig

Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, wors tjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts

Halverwege de bereidingstijd om draaien.

-

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks

5-15 min.

Halverwege de bereidingstijd om draaien.

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees

(goulash, stoofvlees), frituren van friet

Informatie over acrylamides

Belangrijk!

Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat telkens na gebruik

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

WAARSCHUWING!

De scherpe voorwerpen en de schuurmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsrede nen niet toegestaan.

10 Problemen oplossen

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Vuil verwijderen:

1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.

Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoon maakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

U kunt het apparaat niet in schakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen tien seconden in.

• Controleer de zekering van de stroomvoorziening in de stop penkast van het huis. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neem dan contact op met een erkende installateur.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is ge bruikt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de servicedienst.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

MILIEUBESCHERMING

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Milieubescherming 11

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste af valcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.

12

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

ACCESSORIES AND CONSUMABLES

In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…

Visit the webshop at: www.aeg.com/shop

CONTENTS

14 Safety information

15 Installation instructions

17 Product description

17 Operating instructions

18 Helpful hints and tips

19 Care and cleaning

19 What to do if…

20 Environment concerns

Contents 13

The following symbols are used in this user manual:

Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice

14 Safety information

For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance.

Children and vulnerable people safety

WARNING!

Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental func tions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.

• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.

• Keep the children away from the appliance during and after the operation, until the ap pliance is cold.

WARNING!

Activate the child safety device to prevent small children and pets from an accidental acti vation of the appliance.

Safety during operation

• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before the first use.

• Set the cooking zones to "off" after each use.

• The Risk of burns! Do not put cutlery or saucepan lids on the surface that you cook, as they can become hot.

WARNING!

Fire risk!

Too hot fats and oils can occur with ignition very quickly.

Correct operation

• Always monitor the appliance during operation.

• The appliance is only for domestic use!

• Do not use the appliance as a work or a storage surface.

• Do not put or keep very flammable liquids and materials, easy fusible objects (made of plastic or aluminium) on or near the appliance.

• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let the electricity bonds touch the appliance or hot cookware. Do not let the electricity bonds to tangle.

How to prevent a damage to the appliance

• If the objects or cookware fall on the glass ceramic, the surface can be damaged.

• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with damaged bottoms can cause scratch of the glass ceramic. Do not move them on the surface.

• Do not let cookware boil dry to prevent the damage to cookware and glass.

• Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.

Installation instructions 15

• Do not put the aluminium foil on the appliance.

WARNING!

If there is a crack on the surface, disconnect power supply to prevent the electrical shock.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before the installation , note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.

The rating plate of the appliance is on its lower casing.

AEG

HK614000XB

58 PEE 01 AO 220-240 V 50-60-Hz

949 595 007 01

6,0 kW

The Safety Instructions

WARNING!

You must read these!

• Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier.

• Only an authorized servicing technician can install, connect or repair this appliance. Use only original spare parts.

• Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in units and work surfaces that align to the standards.

• Do not change the specifications or change this product. Risk of injury and damage to the appliance.

• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical safety rules etc.)!

• Keep the minimum distances to other appliances and units!

• Install shock protection, for example install the drawers only with a protective floor di rectly below the appliance!

• Keep safe the cut surfaces of the worktop from moisture with a correct sealant!

• Seal the appliance to the work top with no space between with a correct sealant!

• Keep safe the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g. from a dishwasher or oven!

• Do not install the appliance adjacent to doors and below windows! If not, when you open the doors or windows they can push off hot cookware from the appliance.

WARNING!

Risk of injury from electrical current. Carefully obey the instructions for electrical connec tions.

• The electrical mains terminal is live.

• Make electrical mains terminal free of voltage.

16 Installation instructions

• Install correctly to give shock protection.

• Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot.

• A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly.

• Use a strain relief clamp on cable.

• Use the correct mains cable of type H05BB-F Tmax 90°C (or higher) for a single phase or two phase connection.

• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or higher). Speak to your local Service Centre.

The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.

You must have correct devices to isolate: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.

Assembly

min.

50mm min.

500mm min.

50mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm min.

28 mm

Product description 17

If you use a protection box (the additional acces sory), the protective floor directly below the appli ance is not necessary.

PRODUCT DESCRIPTION

General overview

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

145 mm

6

The control knob

5 4

3

1 Cooking zone 1200 W

2 Cooking zone 1800 W

3 Control Knobs

4 Cooking zone 1200 W

5 Residual heat indicator

6 Cooking zone 1800 W

1 Assignment of control knobs

2 Heat setting (0-9) 1

2

Residual heat indicator

The residual heat indicator comes on when a cooking zone is hot.

WARNING!

The risk of burns from residual heat!

OPERATING INSTRUCTIONS

To activate and increase the heat setting turn the knob clockwise. To decrease the heat set ting turn the knob counterclockwise. To deactivate turn the knob to the 0.

18 Helpful hints and tips

HELPFUL HINTS AND TIPS

Cookware

• The bottom of the cookware must be as thick and flat as possible.

• Cookware made of enamelled steel and with aluminium or copper bottoms can cause the colour change on the glass-ceramic surface.

Energy saving

• If it is possible, always put the lids on the cookware.

• Put cookware on a cooking zone before you start it.

• Stop the cooking zones before the end of the cooking time to use residual heat.

• The bottom of pans and cooking zones must have the same dimension.

The Examples of cooking applications

The data in the table is for guidance only.

Heat setting

Use to:

1

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Time Hints

Keep warm the food you cooked

Hollandaise sauce, melt: butter, choco late, gelatine

Solidify: fluffy omelettes, baked eggs

as re quired

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Put a lid on a cookware

Mix from time to time

Cook with a lid on

Simmer rice and milkbased dishes, heat ing up ready-cooked meals

Add the minimum twice as much liquid as rice, mix milk dishes part procedure through

Add some tablespoons of liquid Steam vegetables, fish, meat

Steam potatoes

20-45 min

20-60 min

60-150 min

Use max. ¼ l water for 750 g of po tatoes

Up to 3 l liquid plus ingredients Cook larger quantities of food, stews and soups

Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs, pancakes, doughnuts as nec essary

Turn halfway through

Heavy fry, hash browns, loin steaks, steaks

5-15 min

Turn halfway through

Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips

Care and cleaning 19

Information on acrylamides

Important!

According to the newest scientific knowledge, if you brown food (specially the one which contains starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend that you cook at the lowest temperatures and do not brown food too much.

CARE AND CLEANING

Clean the appliance after each use.

Always use cookware with clean bottom.

WARNING!

The sharp objects and abrasive cleaning agents can cause damage to the appliance.

For your safety, do not clean the appliance with steam cleaners or high-pressure cleaners.

Scratches or dark stains on the glass-ceramic cause no effect on how the appliance oper ates.

To remove the dirt:

1. – Remove immediately: melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scra per on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .

– Remove after the appliance is sufficiently cool: limescale rings , water rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for glass ceramic or stainless steel.

2. Clean the appliance with a moist cloth and some detergent.

3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.

WHAT TO DO IF…

Problem

You cannot activate the appli ance or operate it.

The residual heat indicator does not comes on.

Possible cause and remedy

• Activate the appliance again and set the heat setting in 10 seconds.

• Examine the fuse in the electrical system of the house in the fuse box. If the fuses blow again and again, speak to qualified electrician.

The cooking zone is not hot because it operated only for a short time. If the cooking zone should be hot, speak to the service cen tre.

If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the customer service. Give the data from the rating plate, three digit letter code for the glass ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an error message that comes on.

Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The instruc tions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.

20 Environment concerns

ENVIRONMENT CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging material

The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the waste disposal facilities in your municipality.

21

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.

Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus

élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge délicats...

Visitez la boutique en ligne sur www.aeg.com/shop

22 Sommaire

SOMMAIRE

23 Consignes de sécurité

24 Instructions d'installation

26 Description de l'appareil

27 Notice d'utilisation

27 Conseils utiles

28 Entretien et nettoyage

29 En cas d'anomalie de fonctionnement

29 En matière de protection de l'environnement

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:

Informations importantes pour votre sécurité et pour éviter d’abîmer l’appareil.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité 23

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentive ment cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil, même si vous veniez à le déplacer ou à le vendre. Pour éviter toute erreur ou accident, veil lez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de sécurité.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capa cités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessu re !

• Éloignez les enfants de l'appareil pendant et après son fonctionnement, jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.

AVERTISSEMENT

Activez la sécurité enfants pour empêcher les enfants ou animaux de compagnie d'activer accidentellement l'appareil.

Sécurité d'utilisation

• Retirez tous les emballages, les étiquettes (sauf la plaque signalétique) et les films pro tecteurs de l'appareil avant de l’utiliser pour la première fois.

• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Risque de brûlures ! Ne posez pas de couverts ou de couvercles de casseroles sur le plan de cuisson. Ils risqueraient de chauffer.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie !

Surveillez attentivement la cuisson lors de friture dans l'huile ou la graisse : les graisses surchauffées s'enflamment facilement.

Utilisation

• Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal.

• N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.

• Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des matériaux inflammables, des objets susceptibles de fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de l'appareil.

• Faites attention si vous branchez d'autres appareils électriques à des prises situées à proximité de la table de cuisson. Contrôlez que les câbles d'alimentation n'entrent pas en

24 Instructions d'installation contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants. Contrôlez que les câbles ne soient pas enchevêtrés.

Pour éviter d'endommager l'appareil

• Évitez de laisser tomber des objets ou des récipients sur la surface vitrocéramique. Ils ris queraient de l'endommager.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Ne les faites pas glisser sur la surface vitrocéramique.

• Ne faites pas « brûler » les récipients et ne laissez pas leur contenu s'évaporer en totalité.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des plats de cuisson vides ou sans aucun récipient.

• Ne placez pas du papier aluminium sur l'appareil.

AVERTISSEMENT

Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant l'installation , notez le numéro de série (Ser. Nr.) figurant sur la plaque signaléti que.

La plaque signalétique de l'appareil se trouve sur son boîtier inférieur.

AEG

HK614000XB

58 PEE 01 AO 220-240 V 50-60-Hz

949 595 007 01

6,0 kW

Les consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Lisez-les attentivement !

• Vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez pas un appareil endommagé. En cas de nécessité, contactez votre magasin vendeur.

• Les opérations d'installation, de branchement et de réparation sont du ressort exclusif d'un professionnel qualifié et selon les normes et règles en vigueur. Utilisez exclusive ment des pièces d'origine.

• Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été in stallés dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

• Ne modifiez pas les caractéristiques ou cet appareil. Risque de blessure corporelle et de dommage matériel.

• Respectez la législation, la réglementation, les directives et les normes en vigueur dans le pays où est installé l'appareil (réglementations de sécurité sur le recyclage, consignes de sécurité électrique et/ou gaz,...)!

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils !

Instructions d'installation 25

• La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par le montage, par exem ple les tiroirs doivent être installés uniquement avec un plancher de protection directe ment sous l'appareil.

• Protégez les surfaces de la découpe du plan de travail contre l'humidité avec un joint d'étanchéité approprié !

• Scellez l'appareil jusqu'au plan de travail avec un bon joint d'étanchéité en ne laissant aucun espace !

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par exemple, d'un lave-vaisselle ou d'un four !

• Protégez les surfaces de la découpe du plan de travail contre l'humidité avec un joint d'étanchéité approprié.

AVERTISSEMENT

Risque de dommages dûs au courant électrique. Respectez soigneusement les instructions pour le raccordement électrique.

• La borne d'alimentation est sous tension.

• Mettez la borne d'alimentation hors tension.

• Installez l'appareil correctement de manière à le protéger contre tout choc électrique.

• Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.

• Poser un serre-câble anti-traction sur le câble.

• En cas de raccordement monophasé ou biphasé, utilisez impérativement le câble d'ali mentation approprié de type H05BB-F Tmax 90°C (ou plus).

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type

H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez pour cela votre service après vente.

Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'inter médiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des con tacts d'au moins 3 mm.

Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à vis ser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

Montage

min.

50mm min.

500mm min.

50mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm

26 Description de l'appareil min.

28 mm

Si vous utilisez une enceinte de protection (acces soire en option), la plaque de protection qui se fi xe directement sous l'appareil n'est pas nécessaire.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Vue d'ensemble

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

6

145 mm

5 4

3

1 Zone de cuisson 1200 W

2 Zone de cuisson 1800 W

3 Manettes de commande

4 Zone de cuisson 1200 W

5 Voyant de chaleur résiduelle

6 Zone de cuisson 1800 W min.

25 mm

La manette de commande

1

2

Notice d'utilisation 27

1 Correspondance des manettes de com mande

2 Niveau de cuisson (0-9)

Voyant de chaleur résiduelle

Le voyant de chaleur résiduelle s'allume lorsqu'une zone de cuisson est chaude.

AVERTISSEMENT

La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !

NOTICE D'UTILISATION

Pour activer et augmenter le niveau de cuisson, tournez la manette dans le sens des aiguil les d'une montre. Pour diminuer le niveau de cuisson, tournez la manette dans le sens in verse des aiguilles d'une montre. Pour désactiver la zone de cuisson, positionnez la manette sur 0.

CONSEILS UTILES

Récipients de cuisson

• Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que pos sible avant chaque utilisation.

• Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent lais ser des traces sur les zones de cuisson vitrocéramiques.

Économie d'énergie

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuis son.

• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonction nement.

• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson avant la fin du temps de cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.

• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension du foyer de cuis son.

28 Entretien et nettoyage

Les exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

Niveau de cuisson

Utilisation : Durée Conseils

1

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Maintenir au chaud les plats déjà cuits selon les besoins

Placer un couvercle sur le plat de cuisson

Mélanger de temps en temps Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre, chocolat, gélatine

Solidifier : omelettes baveuses, œufs au plat

Faire cuire à feu doux le riz et les plats à base de produits laitiers ; réchauffage des plats cuisinés

5-25 min.

10-40 min

25-50 min

20-45 min

20-60 min

60-150 min

Couvrir pendant la cuisson.

Ajouter au moins deux fois plus de liquide que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.

Verser quelques cuillerées de liquide Faire cuire à la vapeur les légumes, le poisson à l'étuvée, la viande

Faire cuire des pommes de terre à la va peur

Cuisson de grandes quantités d'ali ments, ragoûts et soupes

-

Utiliser max. ¼ l d'eau pour 750 g de pommes de terre.

Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus les ingrédients.

Retourner à mi-cuisson.

Poêler à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissoles, sau cisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets au be soin

-

Poêler à feu vif des pommes de terre rissolées, côtelettes de filet, steaks

5-15 min

Retourner à mi-cuisson.

Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf braisé), cuisson des frites.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.

AVERTISSEMENT

Les objets coupants et les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais d'appareil à vapeur ou à haute pression pour nettoyer la table de cuisson.

Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

En cas d'anomalie de fonctionnement 29

Pour enlever les salissures :

1. – Retirez immédiatement : le plastique fondu, les feuilles plastique et aliments conte nant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

– Une fois que l'appareil s'est suffisamment refroidi, enlevez : les cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.

2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Problème

Vous ne réussissez pas à mettre l'appareil en fonctionnement.

Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

Cause possible et solution

• Remettez l'appareil en fonctionnement et réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent.

• Vérifiez le fusible de sécurité de l'installation électrique de l'habitation. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, fai tes appel à un électricien agréé.

La zone de cuisson n'est pas chaude car elle n'a été activée que pendant un court laps de temps. Si la zone de cuisson est censée

être chaude, faites appel à votre service après-vente.

Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéra mique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.

Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

30 En matière de protection de l'environnement

Emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plasti que sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'em ballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

31

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen

Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer

AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten

Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu

Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu

Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...

Besuchen Sie den Webshop unter www.aeg.com/shop

32 Inhalt

INHALT

33 Sicherheitshinweise

34 Montageanleitung

36 Gerätebeschreibung

37 Gebrauchsanweisung

37 Praktische Tipps und Hinweise

38 Reinigung und Pflege

39 Was tun, wenn …

39 Umwelttipps

In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet:

Wichtige Hinweise zur Sicherheit von

Personen und Informationen zur

Vermeidung von Geräteschäden

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten

Sicherheitshinweise 33

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor Installation und dem Gebrauch des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewah ren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät auf, auch wenn Sie umziehen oder das Gerät verkaufen. Jeder, der dieses Gerät benutzt, muss mit der Bedienung und den

Sicherheitsmerkmalen gut vertraut sein.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

WARNUNG!

Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensori schen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.

• Halten Sie Kinder während und nach dem Betrieb vom Gerät fern, bis das Gerät kalt ge worden ist.

WARNUNG!

Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht ver sehentlich einschalten können.

Sicherheit während des Betriebs

• Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts sämtliches Verpackungsmaterial so wie alle Aufkleber und Folien.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Verbrennungsgefahr! Legen Sie kein Besteck und keine Deckel auf die Oberfläche, auf der

Sie kochen, da diese heiß werden können.

WARNUNG!

Brandgefahr!

Überhitzte Fette und Öle können sich sich sehr schnell entzünden.

Ordnungsgemäßer Betrieb

• Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt!

• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

• Stellen Sie keine feuergefährlichen Flüssigkeiten oder Materialien und keine Gegenstän de, die schmelzen können (aus Kunststoff oder Aluminium), in der Nähe des Geräts oder auf dem Gerät ab.

• Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts an eine Anschlussdose sorgsam vor.

Achten Sie darauf, dass das Gerät oder heißes Kochgeschirr nicht von Stromkabeln be rührt wird. Achten Sie darauf, dass sich keine Stromkabel verheddern.

34 Montageanleitung

Vermeiden von Schäden am Gerät

• Wenn Kochgeschirr oder andere Gegenstände auf die Glaskeramik fallen, kann die Ober fläche beschädigt werden.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten Böden kann die

Glaskeramikoberfläche verkratzen. Schieben Sie sie nicht auf der Oberfläche hin und her.

• Vermeiden Sie das Leerkochen von Kochgeschirr, um Schäden am Kochgeschirr und der

Glaskeramik zu verhindern.

• Benutzen Sie die Kochzonen nicht mit leerem Kochgeschirr oder ohne Kochgeschirr.

• Legen Sie keine Aluminiumfolie auf das Gerät.

WARNUNG!

Bei Sprüngen in der Oberfläche des Kochfelds ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

MONTAGEANLEITUNG

Notieren Sie vor der Montage die Seriennummer (Ser. Nr.), die Sie auf dem Typenschild fin den.

Das Typenschild befindet sich unten am Gehäuse des Geräts.

AEG

HK614000XB

58 PEE 01 AO 220-240 V 50-60-Hz

949 595 007 01

6,0 kW

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise.

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen

Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.

• Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker aufgestellt, angeschlossen oder repariert werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Ein bauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.

• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

• Die im Einsatzland des Geräts geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen sind einzuhalten (Sicherheits- und Recyclingbestimmungen, Sicherheitsregeln der Elekt rotechnik usw.).

• Die Mindestabstände zu anderen Geräten sind einzuhalten!

• Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum Beispiel mit einem Schutzboden direkt unter dem Gerät installiert werden!

• Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit geschützt werden!

• Das Gerät muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt.

Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich!

Montageanleitung 35

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, die z.B. durch einen Ge schirrspüler oder Backofen entstehen können!

• Die Schnittflächen an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit geschützt werden!

WARNUNG!

Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschläge. Beachten Sie genau die Anweisungen zu den elektrischen Anschlüssen.

• Die Netzanschlussklemme liegt an Spannung.

• Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.

• Der Berührungsschutz muss durch einen fachgerechten Einbau gewährleistet sein.

• Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.

• Die Klemmverbindungen müssen von einem Elektroinstallateur fachgerecht ausgeführt werden.

• Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich.

• Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss das entsprechende Netzkabel des Typs

H05BB-F Tmax 90 °C (oder höher) verwendet werden.

• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F

Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermög licht, alle Pole des Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm von der

Spannungsquelle zu trennen.

Es sind geeignete Sicherheitseinrichtungen erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen

(Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutz schalter und Schütze.

Montage

min.

50mm min.

500mm min.

50mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm

36 Gerätebeschreibung min.

28 mm

Wenn Sie einen Schutzkasten (zusätzliches Zube hör) verwenden, ist der Bodenschutz direkt unter dem Gerät nicht erforderlich.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Allgemeine Übersicht

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

6

145 mm

5 4

3

1 Kochzone 1200 W

2 Kochzone 1800 W

3 Kochstellenschalter

4 Kochzone 1200 W

5 Restwärmeanzeige

6 Kochzone 1800 W min.

25 mm

Kochstellenschalter

1

2

Gebrauchsanweisung 37

1 Anordnung der Kochstellenschalter

2 Kochstufen (0-9)

Restwärmeanzeige

Die Restwärmeanzeige leuchtet auf, wenn eine Kochzone heiß ist.

WARNUNG!

Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme!

GEBRAUCHSANWEISUNG

Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die Kochzone einzuschalten und die Kochstu fe zu erhöhen. Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Kochstufe zu ver ringern. Drehen Sie den Schalter auf 0, um die Kochzone auszuschalten.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Kochgeschirr

• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

• Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbun gen der Glaskeramikoberfläche verursachen.

Energie sparendes Kochen

• Verwenden Sie das Kochgeschirr, wenn möglich, immer mit Deckel.

• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem Einschalten der Kochzone auf.

• Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme.

• Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich groß sein.

Anwendungsbeispiele zum Kochen

Die Angaben in der folgenden Tabelle sind Richtwerte.

38 Reinigung und Pflege

1

Koch stufe

Verwendung: Dauer Tipps

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Zum Warmhalten von Speisen

Sauce Hollandaise; zerlassen: Butter,

Schokolade, Gelatine

Stocken: Luftiges Omelette, gebackene

Eier

Köcheln von Reis und Milchgerichten,

Erhitzen von Fertiggerichten nach

Bedarf

5 - 25

Min.

10 - 40

Min.

25 - 50

Min.

Benutzen Sie einen Deckel

Ab und zu umrühren

Mit Deckel garen

Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch 20 - 45

Min.

Mindestens doppelte Menge Flüs sigkeit zum Reis geben, Milchge richte zwischendurch umrühren

Ein paar Teelöffel Flüssigkeit zuge ben

-

Dampfgaren von Kartoffeln 20 - 60

Min.

60 - 150

Min.

nach

Bedarf

Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartof feln verwenden

Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten Kochen größerer Speisemengen, Ein topfgerichte und Suppen

Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel,

Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Brat würste, Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts

Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden

Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Len denstücke, Steaks

5 - 15

Min.

Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden

Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,

Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites

Informationen zu Acrylamiden

Wichtig!

Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von

Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

WARNUNG!

Scharfe Objekte und Scheuermittel können das Gerät beschädigen.

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreini ger gereinigt werden.

Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des

Geräts nicht.

Was tun, wenn … 39

So entfernen Sie Verschmutzungen:

1. – Sofort entfernen: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.

Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie ei nen speziellen Reinigungsschaber für Glas. Den Reinigungsschaber schräg zur Glas fläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.

– Entfernen, nachdem sich das Gerät ausreichend abgekühlt hat: Kalk- und Wasser ränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie hierfür ei nen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.

2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.

WAS TUN, WENN …

Problem

Das Gerät kann nicht einge schaltet oder bedient werden.

Die Restwärmeanzeige leuchtet nicht.

Mögliche Ursache und Abhilfe

• Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von

10 Sekunden die Kochstufe ein.

• Sehen Sie im Sicherungskasten nach, ob die Sicherung des Ge räts ausgelöst hat. Löst die Sicherung wiederholt aus, wenden

Sie sich an eine Elektrofachkraft.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an

Ihren Kundendienst.

Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben kön nen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik (be findet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendienst technikers oder Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Ga rantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

UMWELTTIPPS

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses

Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das

Produkt gekauft haben.

40 Umwelttipps

Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen

Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgese henen Behältern.

41

PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

En la página web de AEG, encontrará todo lo necesario para la perfecta limpieza y funcionamiento de todos sus electrodomésticos AEG. Junto con una amplia gama de accesorios diseñados y fabricados conforme a los elevados estándares de calidad característicos de la marca, desde utensilios de cocina especializados a cestos de cubiertos, desde portabotellas a bolsas para el lavado de prendas delicadas...

Visite la tienda web en www.aeg.com/shop

42 Índice de materias

ÍNDICE DE MATERIAS

43 Información sobre seguridad

44 Instrucciones de instalación

46 Descripción del producto

47 Instrucciones de uso

47 Consejos útiles

48 Mantenimiento y limpieza

49 Qué hacer si…

49 Aspectos medioambientales

En este manual de usuario se utilizan los símbolos siguientes:

Datos importantes referentes a su seguridad personal e información sobre la manera de evitar que el aparato sufra daños.

Datos y recomendaciones generales

Información medioambiental

Salvo modificaciones

Información sobre seguridad 43

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, lea atentamente este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez. Guarde estas instrucciones jun to al aparato para que estén siempre a mano, incluso si se muda o lo vende. Es importante que los usuarios conozcan perfectamente el funcionamiento y las funciones de seguridad del aparato.

Seguridad de niños y personas vulnerables

ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no debe ser usado por niños, personas con capacidades físicas o mentales reducidas, ni tampoco por personas sin experiencia en el manejo del aparato, a menos que lo hagan bajo las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su seguridad.

• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia o de lesiones.

• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños durante y después del funcionamien to, hasta que éste se enfríe.

ADVERTENCIA

Active el bloqueo de seguridad para niños para que no puedan poner en marcha el aparato de forma accidental.

Seguridad durante el funcionamiento

• Retire todo el material de embalaje, adhesivos y láminas de protección del aparato antes del primer uso.

• Apague las zonas de cocción después de cada uso.

• ¡Riesgo de quemaduras! No coloque cubiertos ni tapaderas sobre la superficie de cocción, ya que podrían calentarse en exceso.

ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio!

Las grasas y los aceites demasiado calientes pueden prenderse rápida mente.

Funcionamiento correcto

• No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

• No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.

• No deje ni guarde líquidos o materiales inflamables ni objetos que puedan fundirse fácil mente (por ejemplo, objetos hechos de plástico o aluminio) sobre el aparato ni cerca de

éste.

• Tenga mucho cuidado cuando enchufe el aparato a las tomas de corriente. No permita que los cables eléctricos entren en contacto con el aparato ni con utensilios de cocina calientes. Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.

44 Instrucciones de instalación

Cómo evitar daños al aparato

• Evite la caída de objetos o utensilios de cocina sobre la superficie vitrocerámica.

• Los utensilios de cocina de hierro o aluminio fundido, o que tengan la base dañada, pue den arañar la vitrocerámica. No los arrastre sobre la superficie.

• No permita que el contenido de los utensilios de cocina hierva hasta que se agote el lí quido, a fin de evitar daños en éstos y en la vitrocerámica.

• No utilice las zonas de cocción si la sartén o cacerola que están en dicha zona están va cías.

• No coloque papel de aluminio sobre el aparato.

ADVERTENCIA

Si la superficie llegara a agrietarse, desenchufe el aparato de la corriente para evitar posibles descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de proceder a ejecutar la instalación , anote el número de serie (Ser. Nr.) que se indi ca en la placa de datos técnicos.

Dicha placa puede encontrarse en la caja inferior.

AEG

HK614000XB

58 PEE 01 AO 220-240 V 50-60-Hz

949 595 007 01

6,0 kW

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas instrucciones.

• Las bornas de conexión eléctrica a la red tienen corriente.

• Desconecte de la tensión las bornas de conexión eléctrica a la red.

• Asegure la protección contra descargas eléctricas mediante una instalación correcta.

• Unas conexiones de enchufe flojas e inadecuadas pueden sobrecalentar el borne.

• Asegúrese de que las conexiones de los bornes las realiza un electricista homologado y en la forma correcta.

• Utilice una fijación de alivio de la tracción del cable.

• En el caso de que se produzca una conexión de una o dos fases, utilice el cable de ali mentación que corresponda del tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC (o superior).

• Sustituya el cable dañado por uno especial (tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC o superior). Pónga se en contacto con el centro de servicio técnico local.

• Emplee el sellador correcto para fijar el aparato a la encimera sin dejar huecos.

• Proteja la parte inferior del aparato de la acción del vapor y la humedad procedente, por ejemplo, de un lavavajillas o un horno.

• No instale el aparato junto a una puerta o debajo de una ventana. De lo contrario, al abrir las puertas o ventanas, éstas podrían desplazar los utensilios calientes de la zona de cocción del aparato.

Instrucciones de instalación 45

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por corriente eléctrica. Siga atentamente las instrucciones para las cone xiones eléctricas.

• Las bornas de conexión eléctrica a la red tienen corriente.

• Desconecte de la tensión las bornas de conexión eléctrica a la red.

• Asegure la protección contra descargas eléctricas mediante una instalación correcta.

• Conexiones de enchufe flojas e inadecuadas pueden sobrecalentar el borne.

• Asegúrese de que las conexiones de los bornes las realiza un electricista homologado y en la forma correcta.

• Utilice una fijación de alivio de la tracción del cable.

• En el caso de que se produzca una conexión de una o dos fases, utilice el cable de ali mentación que corresponda del tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC (o superior).

• Sustituya el cable dañado por uno especial (tipo H05BB-F Tmáx 90 ºC o superior). Pónga se en contacto con el servicio técnico local.

El aparato debe ir provisto de un dispositivo que permita desconectarlo del suministro de red en todos los polos y que al abrirse tenga una separación mínima entre contactos de 3 mm.

Debe disponer de los dispositivos correctos para aislar: línea con protección contra los cor tocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.

Montaje

min.

50mm min.

500mm min.

50mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm min.

25 mm

46 Descripción del producto min.

28 mm

Si utiliza una caja de protección (accesorio adicio nal), el suelo de protección situado directamente bajo el aparato ya no será necesario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción general

1 2

145 mm

180 mm

180 mm

6

145 mm

5 4

3

1 Zona de cocción de 1.200 W

2 Zona de cocción de 1.800 W

3 Mandos de control

4 Zona de cocción de 1.200 W

5 Indicador de calor residual

6 Zona de cocción de 1.800 W

Mando de control

1

2

Instrucciones de uso 47

1 Asignación de los mandos

2 Nivel de calor (0-9)

Indicador de calor residual

El indicador de calor residual muestra cuándo una zona de cocción está caliente.

ADVERTENCIA

¡Riesgo de quemaduras por calor residual!

INSTRUCCIONES DE USO

Si desea activar e incrementar el nivel de calor, gire el mando hacia la derecha. Si desea reducir el nivel de calor, gire el mando hacia la izquierda. Si desea desactivarlo, gire el man do hasta la posición 0.

CONSEJOS ÚTILES

Utensilios de cocina

• La base del recipiente debe ser lo más gruesa y plana posible.

• Los recipientes fabricados con acero esmaltado y bases de aluminio o cobre pueden pro vocar cambios de color de la superficie vitrocerámica.

Ahorro energético

• En la medida de lo posible, cocine siempre con los recipientes tapados.

• Coloque el recipiente sobre una zona de cocción antes de encenderla.

• Apague las zonas de cocción antes de que se agote el tiempo para utilizar el calor resi dual.

• La base de los recipientes y las zonas de cocción deben tener el mismo diámetro.

Ejemplos de aplicaciones de cocción

Los datos de la tabla se indican sólo a título orientativo.

48 Mantenimiento y limpieza

1

Ajuste del ni vel de calor

Utilícelo para: Tiempo Sugerencias

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

Mantener calientes los alimentos coci nados

Salsa holandesa, derretir: mantequilla, chocolate, gelatina

Cuajar: tortilla, huevos revueltos

según sea ne cesario

5 - 25 min.

10 - 40 min.

25 - 50 min.

Tapar los recipientes

Remover periódicamente

Cocinar con tapa

Arroces y platos a base de leche, calen tar comidas preparadas

-

60 - 150 min.

como estime necesa rio

Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos lácteos de ben removerse entremedias

Añadir varias cucharadas de líquido Cocinar al vapor verduras, pescados o carnes

Cocinar patatas al vapor

Grandes cantidades de alimentos, esto fados y sopas

Freír ligeramente: escalopes, ternera

“cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, tortitas, rosquillas

20 - 45 min.

20 - 60 min.

Utilice como máximo ¼ l de agua para 750 g de patatas

Hasta 3 l de líquido además de los ingredientes

Dar la vuelta a media cocción

Freír a temperatura elevada, bolas de patata, filetes de lomo, filetes

5 - 15 min.

Dar la vuelta a media cocción

Hervir grandes cantidades de agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas 9

Información sobre acrilamidas

Importante Según los nuevos descubrimientos científicos, el tostado intensivo de los alimentos, especialmente de los productos que contienen almidón, puede ser un riesgo para la salud. Por esta razón, se recomienda cocinar a bajas temperaturas y no tostar excesivamente los alimentos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.

ADVERTENCIA

Los objetos afilados y los productos de limpieza abrasivos pueden dañar el aparato.

Por razones de seguridad, no limpie el aparato con limpiadores de chorro de vapor ni de alta presión.

Qué hacer si… 49

Los arañazos o las marcas oscuras de la superficie vitrocerámica no afectan al funciona miento normal del aparato.

Para eliminar la suciedad:

1. – Quite inmediatamente: restos fundidos de plástico, papel aluminio y alimentos que contengan azúcar. De lo contrario la suciedad dañará el aparato. Utilice un rascador especial para el cristal. Coloque el rascador sobre la superficie formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.

– Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, man chas de grasa y decoloraciones metálicas. Utilice un limpiador especial para vitroce rámicas o acero inoxidable.

2. Limpie el aparato con un paño suave humedecido con agua y detergente.

3. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio .

QUÉ HACER SI…

Problema

El aparato no se enciende o no funciona.

Causa probable y solución

• Vuelva a encender el aparato y ajuste la temperatura en el pla zo de 10 segundos.

• Examine el fusible del sistema eléctrico de la vivienda en la ca ja de fusibles. Si los fusibles se funden repetidamente, consulte a un electricista cualificado.

El indicador de calor residual no se enciende.

La zona de cocción no está caliente al no haber estado encendida el tiempo suficiente. Si la zona de cocción debería estar caliente, consulte al centro de servicio.

Si después de aplicar las soluciones anteriores no ha conseguido resolver el problema, pón gase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. Facilite la infor mación de la placa de características, el código de tres dígitos de la placa vitrocerámica (se encuentra en la esquina de la superficie vitrocerámica) y el mensaje de error que aparezca.

Asegúrese de que maneja el aparato adecuadamente. De lo contrario, el personal técnico de servicio del cliente o del distribuidor facturará la reparación efectuada, incluso en el caso de que el aparato se encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones sobre servicio técnico y condiciones de garantía se encuentran en el folleto de garantía que se suministra con el aparato.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para

50 obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

Material de embalaje

Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican por la marca: >PE<,>PS<, etc. Deshágase de los materiales de embalaje si guiendo la normativa sobre residuos urbanos vigente en su localidad.

51

www.aeg.com/shop 892934879-A-052011

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement