Progress PBN3320X User manual

Progress PBN3320X User manual
használati útmutató
Sütő
PBN3320
2 progress
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Biztonsági előírások
Termékleírás
Az első használat előtt
Napi használat
Órafunkciók
További funkciók
2
3
5
5
6
7
8
Hasznos javaslatok és tanácsok
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
Környezetvédelmi tudnivalók
8
13
16
17
17
18
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az
útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A
készülék elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
Általános biztonság
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a
progress 3
•
•
•
•
sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a
sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a
felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a
hátulját húzza el az oldalfaltól. A polcvezető síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen
munkavédelmi kesztyűt.
• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.
• A készüléket biztonságos szerkezetek alá
és mellé helyezze.
• A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amennyiben nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés
ellen védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne
érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen
eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz
üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő
4 progress
megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé
teszi, hogy minden ponton leválassza a
készüléket az elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3 mmes érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék
belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a
sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
• Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
• Működés közben mindig tartsa csukva a
készülék ajtaját.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos
levegőelegyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng
ne legyen a készülék közelében, amikor
kinyitja az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére.
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
– Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat
közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– A főzés befejezése után ne tárolja a
nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
• A zománc elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának.
• A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy az
üvegtáblák eltörnek.
• A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a
készülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget
(ha van) semmilyen mosószerrel.
Belső világítás
• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja.
progress 5
Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát
használjon.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze
a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok
készülékben rekedését.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy
fulladásveszély.
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Kezelőpanel
2 Hőmérséklet-visszajelző
3 Hőmérséklet-szabályozó gomb
4
5
6
7
8
9
10
11
Elektronikus programkapcsoló
Sütőfunkció szabályozógombja
Bekapcsolás-visszajelző
Hűtőventilátor szellőzőnyílásai
Grill
Sütőlámpa
Ventilátor
Adattábla
Sütő tartozékai
• Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez.
• Alumínium sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
• Grillező / sütőedény
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
Kezdeti tisztítás
• Vegyen ki minden tartozékot és kivehető
polctartót (ha van).
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állítania az órát.
Amikor a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően az Óra funkció szimbóluma villogni
kezd.
A + vagy - gombot nyomja meg a pontos
idő beállítására.
6 progress
Időtartam
vagy Befejezés
funkciót ugyanarra az időre beállítani.
Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás
megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt
mutatja.
Az idő módosításához nyomja le többször a
gombot, amíg az Óra funkció
visszajelzője villogni nem kezd. Tilos az
Előmelegítés
Üres készülékkel végezzen előmelegítést,
hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.
1. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
2. Hagyja 45 percig működni a készüléket.
3. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a készüléket.
A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a
megfelelő légáramlásról.
NAPI HASZNÁLAT
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
A készülék használatához nyomja meg a
gombot. A gomb kiugrik.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kívánt sütőfunkció kiválasztásához.
Működés közben a bekapcsolás-visszajelző világít.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a hőmérséklet-visszajelző világít.
3. A készülék kikapcsolásához forgassa
kikapcsolt állásba a sütőfunkciók
gombját és a hőmérséklet-szabályzót.
Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
KIKAPCSOLT állás
A készülék KIKAPCSOLT állapotban van.
Légkeveréses sütés
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmérsékleten, egynél
több tálcán anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát.
Alsó + felső sütés
Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Egyidejűleg működik a felső
és az alsó fűtőelem.
Alsó sütés
Ropogós vagy kérges aljú sütemények készítéséhez. Csak az alsó
fűtőelem működik.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok elkészítéséhez. A grillező elem és a sütőventilátor felváltva üzemelve keringeti a forró levegőt az étel körül.
Grill
A polc közepén elhelyezett kis mennyiségű, lapos étel grillezéséhez.
Pirítós készítéséhez.
Felolvasztás
Felolvasztja a mélyhűtött élelmiszert.
progress 7
ÓRAFUNKCIÓK
Elektronikus programkapcsoló
1
2
6
5
3
1
2
3
4
5
6
Funkciók visszajelzői
Időkijelző
Funkciók visszajelzői
+ gomb
Kiválasztó gomb
- gomb
4
Óra funkció
Alkalmazás
Óra
A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzéséhez.
Percszámláló
Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütő
működésére.
Időtartam
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a készülék.
Befejezés
Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
Egyidejűleg használhatja az Időtartam
és a Befejezés
funkciót annak
beállítására, hogy mikor kapcsoljon beés ki a készülék. Először az Időtartamot
, majd a Befejezést
állítsa be.
Az óra funkciók beállítása
1. Az időtartam
és a Befejezés
funkciókhoz állítson be egy sütőfunkciót
és egy hőmérsékletet. Ez nem szükséfunkcióhoz.
ges a Percszámláló
2. Nyomja meg többször a Kiválasztó
gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzője villogni nem kezd.
8 progress
3. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a beállítani
kívánt óra funkció visszajelzője. Ha a
beállított idő letelik, a visszajelző villogni
kezd, és két percig hangjelzés hallható.
Az Időtartam
és a Befejezés
funkciók használatakor a sütő automatikusan kikapcsol.
4. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg
egy gombot.
5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók vezérlőgombját és a hőmérsékletszabályzót.
Az órafunkciók törlése
1. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó
gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzője villogni nem kezd.
2. Tartsa nyomva a - gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltűnik.
TOVÁBBI FUNKCIÓK
Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a készülék le nem hűl.
túlmelegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütő biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az
áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol.
Biztonsági termosztát
A készülék nem megfelelő használata vagy
a részegységek meghibásodása veszélyes
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
• A sütőben négy polcszint található. A
polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik.
• A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a
sütési időt és az energiafogyasztást.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt
10 percig üzemeltesse a készüléket.
• Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütő zománcozását.
Sütemények sütése
• Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
• Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a
zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
• Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst lecsapódásának megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától, annak
állagától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés
közben. Találja meg a legjobb beállításokat
(hőmérséklet-beállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.
progress 9
Tészta- és hússütési táblázat
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Habos sütemények
2
170
2 (1 és 3)
165
45 - 60
Tortasütő formában
Linzertészta
2
170
2 (1 és 3)
160
24 - 34
Tortasütő formában
Írós-túrós lepény
1
170
2
165
60 - 80
26 cm-es tortasütő formában
Almatorta (almás pite)
1
170
2 (1 és 3)
160
100 - 120
Két darab 20 cmes sütőformában
a huzalpolcon
Rétes
2
175
2
150
60 - 80
Sütő tálcán
Gyümölcstorta
2
170
2 (1 és 3)
160
30 - 40
26 cm-es tortasütő formában
Gyümölcskenyér
2
170
2
155
60 - 70
26 cm-es tortasütő formában
Piskótatészta
(zsiradék nélküli
piskótatészta)
2
170
2
160
35 - 45
26 cm-es tortasütő formában
Karácsonyi torta/gyümölcstorta gazdagon
2
170
2
160
50 - 60
20 cm-es tortasütő formában
Szilvatorta
2
170
2
165
50 - 60
Kenyérsütő formában1)
Aprósütemények
3
170
3 (1 és 3)
166
20 - 30
Sütő tálcán
Aprósütemények
3
150
3 (1 és 3)
140
20 - 30
Sütő tálcán1)
Habcsók
3
100
3
115
90 - 120
Sütő tálcán
Molnárka
3
190
3
180
15 - 20
Sütő tálcán1)
Choux tészta
3
190
3 (1 és 3)
180
25 - 35
Sütő tálcán1)
Tortalapok
3
180
2
170
45 - 70
20 cm-es tortasütő formában
1 vagy 2
180
2
170
40 - 55
Bal és jobb oldalon 20 cm-es sütőformában
Lekváros piskóta
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
KENYÉR ÉS PIZZA
Megjegyzések
10 progress
Alsó + felső sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Fehér kenyér
1
190
1
195
60 - 70
1 - 2 darab, 500
g/db1)
Rozskenyér
1
190
1
190
30 - 45
Kenyérsütő formában
Zsemle
2
190
2 (1 és 3)
180
25 - 40
6 - 8 db a sütő
tálcán1)
Pizza
1
190
1
190
20 - 30
Mély tepsiben1)
Pogácsák
3
200
2
190
10 – 20
Sütő tálcán1)
ÉTEL TÍPUSA
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
TÉSZTAFÉLÉK
Alsó + felső sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Vajastészta-kosárka
2
180
2
180
40 - 50
Formában
Zöldséges pite
2
200
2
200
45 - 60
Formában
Quiche
1
190
1
190
40 - 50
Formában
Lasagne
2
200
2
200
25 - 40
Formában
Cannelloni
2
200
2
200
25 - 40
Formában
Yorkshire puding
2
220
2
210
20 - 30
6 pudingforma 1)
Megjegyzések
1) Melegítse elő a sütőt 10 percig.
HÚS
Alsó + felső sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Marhahús
2
200
2
190
50 - 70
Huzalpolcon és
mély tepsiben
Sertés
2
180
2
180
90 - 120
Huzalpolcon és
mély tepsiben
Borjú
2
190
2
175
90 - 120
Huzalpolcon és
mély tepsiben
Angol marhasült, véresen
2
210
2
200
44 - 50
Huzalpolcon és
mély tepsiben
Angol marhasült, közepesen
átsütve
2
210
2
200
51 - 55
Huzalpolcon és
mély tepsiben
Angol marhasült, jól átsütve
2
210
2
200
55 - 60
Huzalpolcon és
mély tepsiben
Sertéslapocka
2
180
2
170
120 - 150
Mély tepsiben
ÉTEL TÍPUSA
progress 11
Alsó + felső sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Sertéscsülök
2
180
2
160
100 - 120
2 darab egy mély
tepsiben
Bárány
2
190
2
190
110 - 130
Comb
Csirke
2
200
2
200
70 - 85
egészben
Pulyka
1
180
1
160
210 - 240
egészben
Kacsa
2
175
2
160
120 - 150
egészben
Liba
1
175
1
160
150 - 200
egészben
Nyúlhús
2
190
2
175
60 - 80
feldarabolva
Vadnyúl
2
190
2
175
150 - 200
feldarabolva
Fácán
2
190
2
175
90 - 120
egészben
ÉTEL TÍPUSA
Megjegyzések
HAL
Alsó + felső sütés
Légkeveréses sütés
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Sütési idő
[perc]
Megjegyzések
Pisztráng/tengeri keszeg
2
190
2 (1 és 3)
175
40 - 55
3 - 4 hal
Tonhal/lazac
2
190
2 (1 és 3)
175
35 - 60
4 - 6 filé
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Melegítse elő az üres sütőt 10 percig a
sütés előtt.
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grill
Sütési idő [perc]
Darab
[g]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második
oldal
Filészeletek
4
800
3
250
12 - 15
12 - 14
Bifsztek
4
600
3
250
10 - 12
6-8
Kolbászok
8
—
3
250
12 - 15
10 - 12
Sertésborda
4
600
3
250
12 - 16
12 - 14
Csirke (félbe vágva)
2
1000
3
250
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
—
3
250
10 - 15
10 - 12
Csirkemell
4
400
3
250
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
600
3
250
20 - 30
10 - 12
Halfilé
4
400
3
250
12 - 14
Melegszendvics
4-6
—
3
250
5-7
—
Pirítós
4-6
—
3
250
2-4
2-3
Infrasütés
Vigyázat A funkciót maximum 200 °C
hőmérsékleten használja.
12 progress
Mennyiség
Grill
Sütési idő [perc]
ÉTEL TÍPUSA
Darab
[g]
Polcmagasság
Hőmérs.
[°C]
Első oldal
Második
oldal
Göngyölt hús (pulyka)
1
1000
3
200
30 - 40
20 - 30
Csirke (félbevágva)
2
1000
3
200
25 - 30
20 - 30
Csirkecomb
6
-
3
200
15 - 20
15 - 18
Fürj
4
500
3
200
25 - 30
20 - 25
Zöldséges csőben
sült
-
-
3
200
20 - 25
-
Kagyló
-
-
3
200
15 - 20
-
Makréla
2-4
-
3
200
15 - 20
10 - 15
Halszeletek
4-6
800
3
200
12 - 15
8 - 10
Tudnivaló az akril-amidokról
Fontos A legújabb tudományos kutatások
szerint az ételek pirításakor (különösen a
magas keményítőtartalmú élelmiszerek
esetén) keletkező akril-amidok
veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt
javasoljuk, hogy alacsony hőmérsékleten
főzze az ételt, és csupán csekély
mértékben pirítsa meg.
progress 13
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fém felületek megtisztítását végezze a
szokásos tisztítószerrel.
• Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. Ily módon könnyen
el tudja távolítani a szennyeződéseket, és
azok később nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a
célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
• Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg a sütő tartozékait. Meleg vízzel és
tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon.
• Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal vagy
mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon
bevonatot!
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen elővigyázatosan tisztítsa meg.
Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítés
állapotát. Az ajtótömítés a sütőtér kereténél található. Ne használja a készüléket,
ha az ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez.
• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd
a tisztításról szóló általános részben.
Polctartók
A polctartók kiszerelhetőek az oldalfalak
tisztításához.
Rozsdamentes acél vagy alumínium készülékek:
A polctartók eltávolítása
1. Húzza el a polctartó elejét az oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
14 progress
A polctartók behelyezése
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
A polctartók kerekített végeinek a sütő
eleje felé kell mutatniuk.
A sütő mennyezete
A sütő tetejének könnyebb tisztításához a
grillező elem eltávolítható.
Vigyázat A grillező elem eltávolítása
előtt kapcsolja ki a készüléket.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e már a
készülék. Égésveszély!
1. Csavarozza ki a rácsot rögzítő csavart.
A legelső alkalommal használjon csavarhúzót.
2. Óvatosan húzza lefelé a rácsot.
3. Meleg vizes és mosószeres puha törlőkendővel tisztítsa meg a sütő tetejét,
majd hagyja megszáradni.
4. A grillező elemet az ellenkező sorrend
betartásával kell visszaszerelni.
A sütőajtó és az üveglap leszerelése
Vigyázat A grillező elem
visszahelyezése után ellenőrizze, hogy
a megfelelő helyre tette-e azt vissza,
illetve hogy szilárdan áll-e.
Sütőlámpa
Vigyázat Legyen óvatos, amikor a
sütőlámpát cseréli. Áramütés veszélye
áll fenn.
A sütőlámpa cseréje előtt:
• Kapcsolja ki a sütőt.
• Vegye ki a biztosítékokat a biztosítékdobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót.
Tegyen egy textíliát a sütő aljára, és ezzel védje a sütőlámpát és az üvegbúrát.
1. Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt
az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki a sütő izzóját egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló sütőizzóra.
Használjon az eredetivel megegyező típusú sütőlámpa izzót.
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
A sütőajtó tisztítása
A sütőajtóban két üveglap található. A sütő
ajtaja és belső üveglap a tisztításhoz kivehető.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belső üveglapot, hogy
a sütő ajtaja nincs leszerelve.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és tartsa
meg az ajtó két zsanérját.
progress 15
2. Emelje meg, és fordítsa el a két zsanéron lévő kart.
3. Csukja vissza a sütőajtót az első nyitási
pozícióig (félig). Ezután húzza előre és
emelje ki az ajtót a helyéről.
4. Helyezze az ajtót egy stabil felületre leterített puha ruhára.
16 progress
5. Oldja ki a reteszelőrendszert a belső
üveglap kiszereléséhez.
6. A két rögzítőt forgassa el 90°-kal, majd
húzza ki azokat a helyükről.
90°
7. Óvatosan emelje fel (1. lépés), és távolítsa el (2. lépés) az üveglapot.
8. Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres
vízzel. Óvatosan törölje szárazra az
üveglapot.
1
2
A sütőajtó és az üveglap visszaszerelése
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapot és a sütőajtót a helyére. Ismételje
meg fordított sorrendben a fenti lépéseket.
Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó
belseje felé kell néznie. Győződjön meg arról, hogy behelyezés után az üveglap kerete a filmnyomott részeken nem érdes felületű-e, amikor hozzáér.
Ügyeljen arra, hogy a belső üveglapot megfelelően helyezze be a helyére. Lásd az ábrát.
MIT TEGYEK, HA...
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
progress 17
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges
beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a
szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
A biztosítékdobozban kioldott a
biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a
biztosíték többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Nem működik a sütőlámpa.
Hibás a sütőlámpa.
Cserélje ki a sütőlámpát.
A kijelzőn a következő látható:
12.00
Áramkimaradás volt.
Állítsa be az órát.
Gőz- és páralecsapódás észlelhető az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a sütőben.
A sütés befejezése után legfeljebb 15-20 percig hagyhatja
bent az ételt a sütőben.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy
a márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok
az adattáblán találhatóak. Az adattábla a
sütőtér elülső keretén található.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
MŰSZAKI ADATOK
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
ÜZEMBE HELYEZÉS
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” című szakaszt.
Beépítés
540
560
20
570
590
594
7
18 progress
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe
helyezést csak képesített személy
végezheti el.
590
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk” c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be.
min. 550
20
min. 560
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.
600
Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az
alábbi táblázat alapján állapítható meg:
min. 550
20
min. 560
Összteljesítmény
A
Vezeték keresztmetszet
maximum 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
maximum 3680 W
3 x 1,5 mm²
A középső (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel
hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla
(kék és barna vezeték).
B
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és
újrahasznosítható. A műanyag alkatrészeket olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe
dobja ki a helyi szelektív hulladékgyűjtő
telepeken.
progress 19
www.progress-hausgeraete.de
892940921-B-232012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement