Electrolux EOB68713X User manual

Electrolux EOB68713X User manual
naudojimo instrukcija
Orkaitė
EOB 68713
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
Priedų naudojimas
2
5
5
6
10
11
12
Papildomos funkcijos
Naudinga informacija ir patarimai.
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Įrengimas
Aplinkosauga
13
13
14
17
18
19
Galimi pakeitimai
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su
prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų
amžiaus ir vyresni bei asmenys su mažesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais
gebėjimais arba stokojantys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra
prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir suprasti atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo
prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba
fizinės traumos pavojus.
• Neleiskite vaikams ir gyvūnams būti arti
prietaiso, kai prietaiso durelės atviros arba prietaisas veikia. Kyla pavojus susižeisti arba patirti kitą traumą, sukeliančią
negalią.
• Naudokite prietaiso užrakto nuo vaikų arba mygtukų užrakto funkciją, jei tokia yra.
Ji neleis vaikams ir gyvūnams netyčia
naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba fizinių
traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas, nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas,
lipdukus ir apsauginius sluoksnius. Nepašalinkite techninių duomenų plokštelės.
Kitaip gali negalioti garantija.
• Privaloma vadovautis šalyje, kurioje prietaisas naudojamas, galiojančiais įstatymais, potvarkiais, direktyvomis ir standartais (saugos reglamentais, reglamentais
dėl tinkamo perdirbimo, elektros arba
dujų saugos taisyklėmis ir pan.).
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš
elektros tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą.
Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines. Netraukite šio prietaiso už rankenos.
electrolux 3
• Elektros instaliacija privalo turėti atjungimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą
nuo visų maitinimo polių. Tarp atjungimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Visos apsaugos nuo elektros smūgio dalys yra pritvirtintos taip, kad be specialių
įrankių jų nuimti nebūtų galima.
• Kai kuriose piretaiso dalyse yra įtampa.
Baldas turi uždengti orkaitės dalis be
tarpų. Taip išvengsite elektros smūgio,
nes negalėsite netyčia prisiliesti prie pavojingų dalių.
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar
virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prietaiso matmenis.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisą sumontuokite taip, kad jo galinė
dalis ir vienas šonas būtų prie aukštesnio
baldo ar prietaiso. Kita pusė turi būti prie
tokio paties aukščio baldo ar prietaiso.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos
maisto gaminimo kaitlentės turi specialią
jungimo sistemą. Norėdami apsaugoti
prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties gamintojo prietaisais.
Elektros prijungimas
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Kai jungiate elektros prietaisus į elektros
tinklo lizdus, saugokite kabelius, kad jie
neliestų arba nebūtų arti karštų prietaiso
durelių.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo
laido. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo
laido ir jo kištuko (jeigu taikytina).
• Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros
jungtis būtų lengvai pasiekiama.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Traukite paėmę už kištuko
– jeigu taikytina.
Naudojimas
• Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba žalos turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio). Gali kilti
sprogimas arba gaisras.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus įkaista.
Kyla pavojus nusideginti. Įdėdami arba
išimdami priedus ar prikaistuvius, mūvėkite pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai,
kad nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali
išsiveržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui, todėl pagal garantijų įstatymą
tai nėra defektas.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite karšto vandens tiesiai į prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Prietaiso nenaudokite, jeigu jis liečiasi su
vandeniu. Prietaiso nenaudokite, jeigu
jūsų rankos drėgnos.
• Nespauskite atvirų durelių.
4 electrolux
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso
dureles, net kai ant kepimo grotelių.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus
nusideginti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali
kilti gaisras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagos prastėjimo.
• Kepdami daug drėgmės turinčius pyragus, naudokite gilią kepimo skardą, kad
vaisių sultys nepaliktų nepašalinamų dėmių.
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir
muilu. Nenaudokite degių produktų arba
produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio
valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis valymo priemonėmis, abrazyvinėmis
šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį, laikykitės gamintojo instrukcijų.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis
valymo priemonėmis arba metalinėmis
grandyklėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos,
jos susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas
pakeisti. Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Gaisro pavojus
• Atsargiai atidarykite duris. Naudojant alkoholio turinčių ingredientų, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys. Gali kilti gaisras.
• Neleiskite, kad prie prietaiso kiltų kibirkščių arba atvira liepsna, kai jo durys yra
atidarytos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Orkaitės lemputė
• Šiame prietaise naudojamos lemputės
yra specialios, skirtos tik buitiniams prietaisams. Jų negalima naudoti visiškam ar
daliniam kambario apšvietimui.
• Prireikus pakeisti lemputę naudokite tokio
paties galingumo lemputę, skirtą tik buitiniams prietaisams.
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite
buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite
gauti elektros smūgį.
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš
elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos
vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsidarytų prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti.
electrolux 5
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Elektroninis programavimas
Ventiliacijos angos
Grilis
Orkaitės lemputė
Ištraukiami bėgeliai
Ventiliatorius
Techninių duomenų lentelė
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
• Plokščia kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Gilus kepimo indas
Skirta kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
Orkaitės priedai
• Vielinė lentynėlė
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Atsargiai Nenaudokite abrazyvinių
valiklių! Taip galima sugadinti paviršių.
Žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra".
Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano
kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką.
6 electrolux
Norėdami nustatyti reikšmę, palieskite + arba - . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
5.
ir aukščiausią
Nustatykite funkciją
temperatūrą.
6. Leiskite prietaisui paveikti negaminant
jokio maisto maždaug 10 minučių.
Per tą laiką bus išdeginti prietaise likę nešvarumai. Priedai gali įkaisti labiau nei paprastai. Kai įkaitinate prietaisą pirmą kartą,
iš prietaiso gali sklisti kvapas ir dūmai. Tai
normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Išankstinis įkaitinimas
1.
ir aukščiausią
Nustatykite funkciją
temperatūrą.
2. Leiskite prietaisui paveikti negaminant
jokio maisto maždaug 1 valandą.
3.
ir aukščiausią
Nustatykite funkciją
temperatūrą.
4. Leiskite prietaisui paveikti negaminant
jokio maisto maždaug 10 minučių.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Elektroninis programavimo valdiklis
2
1
5
1 Meniu parinkties simbolis (su orkaitės
lentynos lygiu)
2 Laikrodis
3 Kaitinimo indikatorius
3
4
4 Temperatūra / svoris
5 Laikmačio funkcijos
Valdymo skydelio jutiklių laukų apžvalga
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastabos
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Atidaro pagrindinį meniu.
Nustatyta funkcija išjungiama (išskyrus atgalinės
atskaitos laikmatį).
Naršo meniu aukštyn ir žemyn.
Kai kuri nors funkcija yra įjungta
• Vieną kartą palietus jutiklio lauką, atidaromas
aukštesnio lygio meniu (funkcija ir toliau lieka
įjungta). Po 5 sekundžių prietaisas persijungia į
pradinę meniu parinktį.
• Du kartus palietus jutiklio lauką, atidaromas
aukštesnio lygio meniu ir naršoma aukštyn bei
žemyn (funkcija neveikia).
electrolux 7
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastabos
Nustato reikšmes (pavyzdžiui, temperatūrą, laiką, svorį, maisto gaminimo laipsnį).
Reikšmės reguliavimas
• Vieną kartą palietus jutiklio lauką, simbolis mirksi.
• Du kartus palietus jutiklio lauką, galima nustatyti
reikšmę.
Reikšmių nustatymas
• Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, jei reikšmę
norite nustatyti lėtai.
• Laikykite nuspaudę jutiklio lauką, jei reikšmę norite nustatyti greitai.
,
Nulinei reikšmei ekrane nustatyti, kai nustatėte gaminimo laiką arba laiką.
• Vienu metu palieskite + ir - .
Laiko ir kitoms funkcijoms nustatyti.
Patvirtinti.
Norėdami valdyti prietaisą, lieskite jutiklių laukus. Palieskite tik vieno jutiklio
lauką. Jeigu liesite neapdairiai, galite
paliesti kelių jutiklių laukus.
Ekranas (pavyzdžiai)
Simbolis
Ekrano simboliai
Prietaisui veikiant, ekrane rodomi įvairūs
simboliai.
Funkcija
Laikmatis
4:30
Įjungtas atgalinės atskaitos laikmatis.
Laikas
10:00
Ekrane rodomas nustatytas laikas.
Trukmė
1:00
Rodo maisto ruošimo ciklui reikalingą laiką.
Pabaiga
14:50
Ekrane rodomas laikas, kada pasibaigs kepimo laikas.
Paleisti po kurio laiko
0:45
Ekrane rodomas laikas, kada prietaisas pradės gaminti.
(Kai vienu metu naudojate ir pabaigos laiko, ir gaminimo
laiko funkcijas.)
Temperatūra
1. Rodo temperatūros lygį orkaitės ertmėje. Ekrane ji rodoma ir išjungus prietaisą, kai orkaitė vis dar yra įkaitusi.
2. Veikia greito įkaitinimo funkcija. Sutrumpinamas kaitinimo laikas.
1.
2.
Svoris
1,5 kg
Kaitinti+palaikyti
80°C
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema
arba svorį galima pakeisti.
Ekranas rodo, kad funkcija veikia.
Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim
bolis
Meniu punktas
Taikymas
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas orkaitės kaitinimo funkcijų sąrašas.
8 electrolux
Sim
bolis
Meniu punktas
Taikymas
Mano programos
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių kepimo programų sąrašas.
Baziniai nustatymai
Galima naudoti kitiems orkaitės nustatymams nustatyti.
Submeniu
Submeniu, skirti: Kepimo vadovas
Simbolis
Submeniu
Kiauliena/Veršiena
Jautiena/Žvėriena/Aviena
Paukštiena
Žuvis
Kepiniai
Pica/Pyragas/Duona
Troškiniai/Apkepai
Pusfabrikačiai
Specialios funkcijos
Papildomi meniu: kaitinimo funkcijos
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
Lemputė
Orkaitės lemputė įjungiama nustačius orkaitės funkciją.
Karšto oro srautas
Orkaitės temperatūrą nustatykite 20−40 °C žemesnę,
nei kepant įjungus viršutinį ir apatinį kaitinimo elementus.
Apatinis+viršutinis kaitinimas
Kepimui ir skrudinimui viename orkaitės lygmenyje
Picos kepimas
Kepimas viename lygmenyje yra skirtas patiekalams,
kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus
pagrindo. Orkaitės temperatūrą nustatykite 20-40 °C
žemesnę, nei kepant įjungus viršutinį ir apatinį kaitinimo elementus.
Terminis grilis
Didelių mėsos ar vištienos gabalų skrudinimui viename lygmenyje. Ši funkcija ypač tinka traškaus paviršiaus sluoksnio užkepimui ir paviršiaus paskrudinimui
iki rudumo.
Mažasis grilis
Plokščių patiekalų kepimui griliu padėjus viduryje grotelių ir lengvam paviršiaus užkepimui.
Didydis grilis
Vientiso maisto kepimui griliu dideliais kiekiais ir skrudinimui.
electrolux 9
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
Apatinis kaitinimas
Skirta pyragams su trapiu pagrindu kepti.
Slow Cook
Ypač minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Submeniu, skirti: Mano programos
Simbolis
Submeniu
-
1 - Mano programos
-
2- Mano programos
-
...
-
Programos pervardijimas
Submeniu, skirti: Baziniai nustatymai
Sim
bolis
Submeniu
Aprašymas
Paros laiko nustatymas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus orkaitę, rodo esamą laiką.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite pasirinkti funkciją Set + Go .
Kaitinti + palaikyti
Kai ĮJUNGTA, parinkčių pasirinkimo lange galite pasirinkti funkciją Kaitinti+palaikyti .
Laiko pratęsimas
Įjungia ir išjungia funkciją Laiko pratęsimas .
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustato ekrano kontrastą.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustato ekrano ryškumą.
Kalbos nustatymas
Nustato ekrano kalbą.
Skambučio garsumas
Laipsniškai nustato mygtukų paspaudimo ir garso signalų garsumą.
Mygtukų signalai
Įjungia ir išjungia jutiklių laukų paspaudimo garso signalus.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungia ir išjungia įspėjimų garso signalus.
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos versija ir sąranka.
Gamyklos nustatymai
Pakeičia visus nustatytus parametrus gamykliniais nustatymais (įskaitant Mano programos ).
Įjungia ir išjungia prietaisą
Palieskite
prietaisui įjungti arba išjungti.
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
arba
meniu parinkčiai
pasirinkti.
3. Palieskite OK , kad atidarytumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nustatymą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį me.
niu mygtuku
10 electrolux
Kaitinimo funkcijos paleidimas
1. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos .
Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją. Palieskite
OK , kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite temperatūrą. Palieskite OK ,
kad patvirtintumėte.
Kaitinimo funkcijos išjungimas
procedūrai atšaukti.
Palieskite
Ekrane rodomas pagrindinis meniu.
Orkaitės temperatūros nustatymas
Palieskite + arba - temperatūrai nustatyti.
Prietaisas ima kaisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytąją temperatūrą, pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma orkaitės temperatūra.
Įkaitinimo indikatorius
Įjungus orkaitės funkciją, ekrane užsižiebia
juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra
kyla.
Greito įkaitinimo indikatorius
Esant tam tikroms orkaitės funkcijoms, greito įkaitinimo funkcija automatiškai sutrumpina įkaitinimo laiką. Indikatoriaus juostelė
slenka iš dešinės į kairę, kol orkaitėje pasiekiama numatyta temperatūra.
Likutinės šilumos indikatorius
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma likutinė
šiluma. Šią šilumą galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Orkaitės temperatūros rodymas
Palieskite + arba - .
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Simbolis
Funkcija
Aprašymas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (daugiausiai 2 val. ir 30 min.). Ši
funkcija neturi poveikio orkaitės veikimui.
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (daugiausiai 23 val. ir 59
min).
Pabaiga
Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti (maks. 23 val. ir 59
min).
Jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai, vienu metu
galite naudoti funkcijas Trukmė ir Pabaiga .
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos laikmatis pradeda veikti po penkių
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas
Trukmė ir Pabaiga“ , prietaisas išjungia
kaitinimo elementus praėjus 90% nustatyto laiko. Prietaisas naudoja likutinę
šilumą gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–20 min.).
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus palieskite
, kol ekrane
pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir
atitinkamas simbolis.
3. Norėdami nustatyti reikiamą laiką, palieskite + arba - . Nodėdami patvirtinti,
palieskite OK .
Praėjus 90% nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai. Prietaisas išsijungia.
Ekrane rodomas pranešimas.
4. Norėdami išjungti garso signalus, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Norėdami nustatyti laikrodžio funkciją,
prietaisą privalote įjungti, naudodami
funkciją Laikmatis .
Naudojant funkcijas Trukmė ir Pabaiga , prietaisas išjungiamas automatiškai.
Naudodami funkcijas Trukmė ir Pabaiga , pirmiausiai turite nustatyti kaitinimo
funkciją ir temperatūrą. Tada galite nustatyti laiko funkciją.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80° tempera-
electrolux 11
tūrai. Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Funkcijos veikimo sąlygos:
• nustatyta temperatūra turi būti didesnė kaip 80 °C;
• nustatyta funkcijos veikimo trukmė;
Funkcijos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.
4. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma Kaitinti+palaikyti . Palieskite OK ,
kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Lemputė Kaitinti+palaikyti funkcija veikia 30
minučių.
Funkcija Kaitinti+palaikyti lieka įjungta, jeigu
perjungiate į kitas orkaitės funkcijas.
Galite įjungti arba išjungti funkciją meniu Baziniai nustatymai .
Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia orkaitės
veikimą pasibaigus nustatytam laikui.
• Taikytina visoms orkaitės funkcijoms su
funkcija Trukmė arba Automatinės svorio
progr. .
• Netaikytina orkaitės funkcijoms su Mėsos
termometras (MT) .
Funkcijos įjungimas
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Palieskite bet kurio jutiklio
lauką.
2. Ekrane penkias minutes rodomas pranešimas Laiko pratęsimas .
3. Palieskite
, kad įjungtumėte.
4. Nustatykite funkcijos Laiko pratęsimas
reikšmę. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
Automatinės programos
2 automatinės programos numato optimalius nustatymus kiekvienos rūšies mėsai arba kitiems patiekalams gaminti:
• Mėsos ruošimo programos naudojant
funkciją Automatinės svorio progr. ( meniu Kepimo vadovas )
• funkciją Receptai ( meniu Kepimo vadovas )
Kepimo vadovo Automatinis svėrimas
su funkcija
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo laiką. Norint naudoti šią funkciją, būtina
įvesti maisto svorį.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas . Palieskite
OK , kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis svėrimas . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
5. Palieskite + arba - maisto svoriui nustatyti. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Automatinė programa pradeda veikti. Jūs
bet kuriuo metu galite pakeisti svorio nustatymą. Palieskite + arba - maisto svorio nus-
tatymui pakeisti. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Norėdami išjungti garso
signalus, palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Naudodami visas paukštienos gaminimo programas, apverskite patiekalą po
30 minučių. Ekrane rodomas priminimas.
Kepimo vadovas ir Automatinis
receptas
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite panaudoti. Receptai yra fiksuoti ir jūs
negalite jų pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Kepimo vadovo meniu. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinis receptas . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Kai nustatote parinktį Rankinis , ekrane
rodomi automatiniai nustatymai, bet jūs
galite juos pakeisti.
Meniu Mano programos
Galite išsaugoti mėgstamus nustatymus,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba orkai-
12 electrolux
tės funkciją. Šiuos nustatymus rasite meniu
Mano programos . Galite išsaugoti 20 programų.
Programų įrašymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją arba funkciją
Kepimo vadovas .
3. Lieskite
tol, kol ekrane bus rodoma
„ ĮRAŠYMAS “. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
4. Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
5. Žybčioja pirmoji raidė.
Palieskite + arba - raidei pakeisti. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
6. Palieskite
arba
žymekliui perkelti
į į dešinę arba kairę. Palieskite OK, kad
patvirtintumėte.
Raidė žybčioja.
7. Norėdami įrašyti programos pavadinimą,
kartokite 5 ir 6 žingsnius.
Palieskite ir palaikykite OK , kad išsaugotumėte.
Galite perrašyti atmintinės poziciją. (Žr.
skyrių „Programos išsaugojimas“. Ties
arba
, kad
4 žingsniu palieskite
pasirinktumėte atmintinės poziciją, kurią norite perrašyti.)
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu „ Programos pervardijimas “.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mano programos . Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite mėgstamos programos pavadinimą. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Ištraukiami bėgeliai
Ištraukite dešinįjį ir kairįjį ištraukiamus bėgelius.
°C
°C
Atsargiai Norėdami, kad nebūtų
pažeistas durelių emalis ir stiklas,
neuždarykite orkaitės durelių tol, kol
ištraukiami bėgeliai nebus įstumti į
prietaiso vidų.
Ant ištraukiamų bėgelių padėkite lentyną arba skardą ir atsargiai vėl įstumkite jas į orkaitę.
electrolux 13
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijų pakeitimo.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite orkaitės funkciją.
3. Palieskite
tol, kol ekrane bus rodoma MYGTUKŲ UŽRAKTAS
4. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS veikia.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS
1. Palieskite
.
2. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Lemputė MYGTUKŲ UŽRAKTAS neveikia.
Išjungus prietaisą, funkcija MYGTUKŲ
UŽRAKTAS nesijungia.
Užraktas nuo vaikų
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo atsitiktinio
prietaiso naudojimo.
Užrakto nuo vaikų įjungimas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Vienu metu spaudinėkite
ir - , kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Užrakto nuo vaikų išjungimas
1. Dar kartą atlikite pirmiau minėtus veiksmus.
SET+GO
Funkcija SET+GO leidžia nustatyti bet kurią
orkaitės funkciją (arba programą) ir panaudoti ją vėliau vienu jutiklinio lauko paspaudimu.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane matysite Trukmė .
4. Nustatykite laiką.
5. Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane matysite SET+GO .
6. Palieskite OK , kad patvirtintumėte.
Norėdami paleisti SET+GO , palieskite bet
kurį jutiklinį lauką (išskyrus
). Nustatyta
orkaitės funkcija pradeda veikti.
Orkaitės funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Veikiant orkaitės funkcijai, veikia funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS .
Galite įjungti ir išjungti funkciją SET+GO
meniu Baziniai nustatymai .
Automatinis išjungimas
Praėjus tam tikram laikui, prietaisas išsijungia:
• jeigu neišjungiate prietaiso;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatūra
Išjungimo laikas
30°C - 115°C
12,5 val.
120°C - 195°C
8,5 val.
200°C - 245°C
5,5 val.
250°C
3,0 val.
Norėdami naudoti prietaisą po to, kai jis automatiškai išsijungė, pirmiausiai visiškai išjunkite prietaisą.
Orkaitės aušinimo ventiliatorius
Prietaisui veikiant, ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršius nekaistų.
Jei išjungsite prietaisą, ventiliatorius veiks
toliau, kol prietaisas atvės.
Apsauginis termostatas
Apsaugai nuo pavojingo perkaitimo (dėl neteisingo prietaiso naudojimo arba defektų),
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
nutraukiantis elektros tiekimą. Sumažėjus
temperatūrai, orkaitė vėl įsijungia automatiškai.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
• Prietaise yra keturi lygiai lentynoms. Lentynų lygiai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų
14 electrolux
apytaką. Dėl tokios sistemos maistas
ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkštas viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip sutrumpinamas maisto
gaminimo laikas ir sumažinamos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje
arba ant durelių stiklo. Tai normalu. Kondensavimuisi sumažinti, prieš gaminimą
maždaug 10 minučių pakaitinkite prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno nedėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų neuždenkite aliuminio folija. Jei
nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir būti pažeistas prietaiso emalis.
Vidinė durelių pusė
Vidinėje orkaitės durelių pusėje rasite nurodytus lentynų lygių numerius.
Pyragų kepimas
• Pyragus kepti geriausia 150°C – 200°C
temperatūroje.
• Prieš kepimą maždaug 10 minučių pakaitinkite orkaitę.
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
• Jiegu kepate dviejuose kepimo padėkluose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
• Negaminkite mėsos gabalų, kurie sveria
mažiau kaip 1 kg. Gaminant per mažus
gabalus mėsa pernelyg išdžiūsta.
• Kad raudona mėsa būtų gerai iškepusi iš
išorės ir sultinga viduje, nustatykite 200
°C – 250 °C temperatūrą.
• Baltą mėsą, paukštieną ir žuvį gaminkite
150°C - 175°C temperatūroje.
• Jeigu produktai labai riebūs, naudokite
surinkimo padėklą, nes nuvarvėję riebalai
ant orkaitės dugno gali palikti nenuvalomas dėmes.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.
• Kad skrudinant mėsą į virtuvę neprieitų
daug dūmų, į surinkimo padėklą įpilkite
truputį vandens. Kad nesikauptų dūmai,
visada papildykite vandens, kai jis išgaruoja.
Informacija apie akliamidus
Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo
žiniomis, intensyvus maisto skrudinimas
(ypač tų produktų, kurių sudėtyje yra
krakmolo) dėl sudėtyje esančių akrilamidų
gali kelti grėsmę sveikatai. Dėl šios
priežasties rekomenduojame gaminti kuo
žemesnėje temperatūroje ir stipriai
neskrudinti maisto.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
• Nuvalykite prietaiso priekį minkšta šluoste
su šiltu vandeniu ir plovikliu.
• Metalinių paviršių valymui naudokite
įprastą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip nešvarumus nuvalyti lengviau ir jie neprikepa.
• Sunkiai įveikiamus nešvarumus pašalinkite specialiais orkaičių valikliais.
• Visus orkaitės priedus (minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir plovikliu) valykite po kiekvieno naudojimo ir leiskite jiems nudžiūti.
• Jei turite nepridegančio paviršiaus priedus, nevalykite jų su ėdžais valikliais,
daiktais aštriais kampais ir neplaukite in-
daplovėje. Galite sugadinti nepridegantį
paviršių!
Durelių tarpiklio valymas
• Periodiškai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių tarpiklis yra aplink orkaitės durelių rėmą. Prietaiso nenaudokite, jeigu durelių
tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją valymo informaciją.
Orkaitės grotelės
Galite ištraukti lentynų atraminius bėgelius ir
išvalyti šonines sieneles.
electrolux 15
Lentynos atraminių bėgelių išėmimas
1. Ištraukite lentynų bėgelius už priekinės
dalies nuo šoninės sienelės.
1. Atsukite varžtą, laikantį kaitinimo elementą. Pirmą kartą naudokite atsuktuvą.
2. Ištraukite lentynų bėgelius nuo užpakalinės sienelės galo ir ištraukite lentynų atramas.
2. Atsargiai patraukite kaitinimo elementą į
apačią.
1
2
Lentynų atramų įdėjimas
Lentynų atraminius bėgelius įstatykite atbuline tvarka.
Svarbu Įsitikinkite, kad teleskopinių lentynų
bėgelių tvirtinimo kaiščiai nukreipti į priekį.
Orkaitės lubos
Valydami orkaitę, viršuje esantį kaitinimo
elementą galite nuimti.
Įspėjimas Prieš išimdami kaitinimo
elementą išjunkite prietaisą. Įsitikinkite,
kad prietaisas atvėsęs. Galima
apsideginti!
Dabar galite nuvalyti orkaitės lubas.
Nuvalykite orkaitės viršų minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir valikliu, ir palikite džiūti.
Kaitinimo elemento įstatymas
1. Kaitinimo elementą įstatykite, veiksmus
atlikdami priešinga tvarka.
Įspėjimas Patikrinkite, ar gerai
pritaisėte viršutinį kaitinimo elementą ir
ar jis nenukris žemyn.
16 electrolux
Orkaitės lemputė
Įspėjimas Būkite atsargūs! Galite gauti
elektros smūgį!
2. Laikykite durelių stiklą viena ranka, o kita
ranka ištraukite pirmą stiklo plokštę (B).
Tokiu pat būdu išimkite antrą stiklo
plokštę (C).
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Orkaitę išjunkite.
• Išsukite saugiklius iš saugiklių skydo arba
išjunkite grandinės pertraukiklį.
Orkaitės kameros apačioje patieskite
šluostę, kad apsaugotumėte orkaitės
lemputę ir stiklinį dangtelį.
1. Pasukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio
rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Durelių stiklo plokščių valymas
1. Durelių stiklo plokštes valykite šiltu vandeniu ir muilu.
2. Rūpestingai nusausinkite durelių stiklo
plokštes.
B
4
3
2
1
C
Orkaitės durelių valymas
Orkaitės dureles sudaro trys stiklo plokštės,
įtaisytos viena už kitos. Stiklo plokštes galite
išimti ir išvalyti.
Orkaitės durelių ir stiklo plokščių
išėmimas
1. Laikydami durelių apdailą (A) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, patraukite į viršų ir nuimkite ją.
A
Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes.
Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas
Išvalę dureles, įdėkite stiklo plokštes, atlikdami veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Įsitikinkite, kad vidurinė stiklo plokštė būtų tinkamai įdėta (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).
electrolux 17
Viename vidurinės plokštės kampe yra taškas. Įdedant šią plokštę, šis taškas turi būti
viršutiniame kairiajame stiklo plokštės kampe.
Pirmoji stiklo plokštė turi dekoratyvinį rėmą
ir lentynų lygių sąrašą. Įdėkite šią plokštę,
kad plokštėje esantis įspaudas būtų išorinėje pusėje. Palieskite ir įsitikinkite, ar stiklo
plokštės paviršius nėra šiurkštus.
A
D
D
KĄ DARYTI, JEIGU...
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
Gedimas
Orkaitė nekaista.
Galima priežastis
Taisymas
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite paros laiką.
Nenustatytos būtinos nuostatos.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra tinkami.
Įjungta užrakto nuo vaikų funkcija.
Žr. skyrių „Užraktas nuo vaikų“.
Įjungta funkcija „Parodomoji programa“.
Išjunkite funkciją „Parodomoji programa“.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Palieskite
ir palaikykite 5
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
3. Per 5 sekundes vienu metu palieskite ir palaikykite nuspaudę
ir
, kol pasigirs garso
signalai.
18 electrolux
Gedimas
Galima priežastis
Taisymas
Suveikė saugiklių dėžėje esantis
saugiklis.
Patikrinkite saugiklį. Jeigu saugiklis
išsijungia kelis kartus iš eilės,
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Neveikia orkaitės lemputė.
Perdegė orkaitės lemputė.
Žr. skyrių „Orkaitės lemputės keitimas“.
Ant maisto produktų ir
orkaitėje kaupiasi garai
bei kondensatas.
Orkaitėje patiekalą palikote pernelyg ilgam laikui.
Baigę gaminti, nepalikite patiekalų
orkaitėje ilgiau nei 15–20 minučių.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba
techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių
duomenų plokštelėje. Duomenų plokštelę
rasite orkaitės viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
ĮRENGIMAS
Įspėjimas Žr. skyrių „Saugos
informacija“.
50
540
20
560
in
560
580
570
590
550 m
÷57
2
0
594
593
in
550 m
-570
00
÷1
80
560
electrolux 19
Elektrinis įrengimas
Įspėjimas Elektrą prijungti privalo tik
kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo.
Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs
nesiimate skyriuje „Saugos informacija“
nurodytų saugos priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir
kištuku.
Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai: H07
RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Kabelio skerspjūvis priklauso nuo bendrosios galios (žr. duomenų plokštelę); žr. lentelę:
Bendra naudojama galia
A
B
Kabelio skerspjūvis
iki 1380 W
3 x 0,75 mm²
iki 2300 W
3 x 1 mm²
iki 3680 W
3 x 1,5 mm²
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas) turi būti
2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų laidus (mėlyną ir rudą).
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės
dalys yra pažymėtos tarptautinėmis
santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir
pan. Išmeskite pakavimo medžiagas į
atliekų tvarkymo punktuose specialiai
šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo
konteinerius.
www.electrolux.com/shop
892940682-C-392010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement