Progress | PBN1220X | User manual | Progress PBN1220X User Manual

Progress PBN1220X User Manual
Navodila za uporabo
Pečica
PBN1220X
2 Progress
KAZALO
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Opis izdelka
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
2
3
6
6
7
7
8
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Namestitev
Tehnične informacije
Energijska učinkovitost
8
13
16
17
18
18
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop
do delujoče naprave.
Progress 3
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev. Otroci,
mlajši od osmih let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti
nameščene ob napravah ali enotah z
isto višino.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
4 Progress
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali
eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Za predhodno ogrevanje pečice ne
uporabljajte funkcije mikrovalov.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
• Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
• Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Progress 5
• Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da vrata
med delovanjem naprave ne bodo
nikoli zaprta. Za zaprto ploščo omarice
se lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe
naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice
ne zapirajte, dokler se po uporabi
naprava povsem ne ohladi.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila
z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
6 Progress
OPIS IZDELKA
Splošni pregled
1
2
3
4
5
6
4
10
7
8
3
2
1
9
Pripomočki
• Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
• Aluminijast pekač
Za kolače in piškote.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Upravljalna plošča
Lučka/simbol/indikator temperature
Gumb za nastavitev temperature
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol/indikator napajanja
Zračne odprtine ventilatorja za hlajenje
Grelec
Luč
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
• Globok pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Prvo čiščenje
Iz naprave odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo napravo očistite.
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Predgrevanje
Prazno napravo predhodno ogrevajte, da
zažgete preostalo maščobo.
1. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
2. Naprava naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo
in najvišjo
temperaturo.
4. Naprava naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Naprava lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. V prostoru
poskrbite za zadostno zračenje.
Počakajte, da se pečica ohladi. V topli
vodi z dodano manjšo količino sredstva za
pomivanje navlažite mehko krpo in jo
uporabite za čiščenje notranjosti pečice.
Progress 7
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Gumbi, ki jih lahko potisnete
nazaj
Za uporabo naprave pritisnite upravljalni
gumb. Upravljalni gumb izskoči.
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite gumb za nastavitev
temperature, da izberete želeno
temperaturo.
3. Če želite izklopiti napravo, obrnite
gumba za funkcije pečice in nastavitev
temperature v položaj za izklop.
Vklop in izklop naprave
Od modela je odvisno, ali
ima naprava simbole,
indikatorje ali lučke tipk:
• Indikator zasveti, ko se
pečica segreje.
• Lučka zasveti, ko naprava
deluje.
• Simbol prikazuje, ali je z
gumbom izbrana katera
izmed funkcij pečice ali
temperatura.
Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Položaj za iz‐
klop
Naprava je izklopljena.
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini pečice.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Gretje zgoraj
Za porjavitev kruha, kolačev in peciva. Za dokončevanje
že pečenih jedi.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
Rešetka:
8 Progress
Rešetko potisnite med vodili nosilca rešetk
in poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Rešetka in globok pekač skupaj:
Globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk in rešetko na vodilih zgoraj.
Globok pekač:
Globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk.
DODATNE FUNKCIJE
Ventilator za hlajenje
Varnostni termostat
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite, se
ventilator za hlajenje izklopi.
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta,
kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
Progress 9
Splošne informacije
Peka mesa in rib
• Naprava ima štiri položaje rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj
navzgor.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če
med pripravo hrane odpirate vrata, se
vedno umaknite stran od naprave. Če
želite zmanjšati kondenzacijo, vklopite
napravo 10 minut pred začetkom
priprave hrane.
• Po vsaki uporabi naprave očistite
vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno naprave
in jih ne prekrivajte z aluminijasto folijo.
To lahko spremeni rezultate pečenja in
poškoduje emajl.
• Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa
preprečiti nastanek prevelike količine
dima, v globok pekač nalijte nekaj
vode. Za preprečitev kondenzacije
dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.
Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom
3/4 časa pečenja.
• Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
Razpredelnica za peko peciva in pečenje mesa
Pecivo
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
2
45 - 60
V tortnem mo‐
delu
170
2
24 - 34
V tortnem mo‐
delu
Smetanova ali
skutna torta
170
1
60 - 80
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Jabolčna torta
(jabolčna pita)
170
1
100 - 120
V dveh tortnih
modelih 20 cm
na rešetki
Zavitek
175
2
60 - 80
V pekaču za
pecivo
Kolač z mar‐
melado
170
2
30 - 40
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Recepti za
umešano testo
170
Kolač iz krhke‐
ga testa
10 Progress
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Angleški sadni
kolač
170
2
60 - 70
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Biskvit (biskvit
brez maščob)
170
2
35 - 45
V tortnem mo‐
delu 26 cm
Božični kolač/
bogata sadna
torta
170
2
50 - 60
V tortnem mo‐
delu 20 cm
Češpljev ko‐
170
2
50 - 60
V pekaču za
kruh
Drobno pecivo
170
3
20 - 30
V pekaču za
pecivo
Drobno peci‐
150
3
20 - 30
V pekaču za
pecivo
Beljakovi po‐
ljubčki
100
3
90 - 120
V pekaču za
pecivo
Žemlje1)
190
3
15 - 20
V pekaču za
pecivo
Princeske1)
190
3
25 - 35
V pekaču za
pecivo
Pite
180
3
45 - 70
V tortnem mo‐
delu 20 cm
Viktorijin kolač
180
1 ali 2
40 - 55
Levo + desno v
tortnem mode‐
lu 20 cm
Čas (min.)
Opombe
lač1)
vo1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Kruh in pizza
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Beli kruh1)
190
1
60 - 70
1 - 2 kosa, 500
g en kos
Rženi kruh
190
1
30 - 45
V pekaču za
kruh
Progress 11
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Žemlje1)
190
2
25 - 40
6 - 8 žemelj v
pekaču za pe‐
civo
Pizza1)
190
1
20 - 30
V globokem
pekaču
Čajni kolački1)
200
3
10 - 20
V pekaču za
pecivo
Čas (min.)
Opombe
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Sadni kolači
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Narastek s te‐
steninami
180
2
40 - 50
V modelu
Zelenjavni na‐
rastek
200
2
45 - 60
V modelu
Pite (quiche)
190
1
40 - 50
V modelu
Lazanja
200
2
25 - 40
V modelu
Kaneloni
200
2
25 - 40
V modelu
Yorkshire pud‐
220
2
20 - 30
6 modelov za
puding
Čas (min.)
Opombe
ing1)
1) Predgretje pečice za 10 minut.
Meso
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Govedina
200
2
50 - 70
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Svinjina
180
2
90 - 120
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
12 Progress
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Teletina
190
2
90 - 120
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Goveja pečen‐
ka po angleško
- manj zapeče‐
na
210
2
44 - 50
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Goveja pečen‐
ka po angleško
- srednje zape‐
čena
210
2
51 - 55
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Goveja pečen‐
ka po angleško
- dobro zape‐
čena
210
2
55 - 60
Na rešetki in v
globokem pe‐
kaču
Svinjsko pleče
180
2
120 - 150
V globokem
pekaču
Svinjska krača
180
2
100 - 120
2 kosa v globo‐
kem pekaču
Jagnjetina
190
2
110 - 130
Stegno
Piščanec
200
2
70 - 85
Cel v globo‐
kem pekaču
Puran
180
1
210 - 240
Cel v globo‐
kem pekaču
Raca
175
2
120 - 150
Cela v globo‐
kem pekaču
Gos
175
1
150 - 200
Cela v globo‐
kem pekaču
Zajec
190
2
60 - 80
Razkosan
Zajec
190
2
150 - 200
Razkosan
Fazan
190
2
90 - 120
Cel v globo‐
kem pekaču
Progress 13
Riba
Jed
Gretje zgoraj in spodaj
Čas (min.)
Opombe
Temperatura
(°C)
Položaj rešetk
Postrv / orada
190
2
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna / losos
190
2
35 - 60
4 - 6 filejev
Mali žar
Prazno pečico segrevajte 10
minut pred vstavljanjem živil.
Jed
Količina
Tempe‐
ratura
(°C)
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Položaj
rešetk
Kosov
(g)
Goveji
zrezki
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Biftki
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Klobase
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Svinjski
kotleti
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Piščanec
(prepo‐
lovljen)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebab
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Piščančje
prsi
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hambur‐
ger
6
600
250
20 - 30
-
3
Ribji file
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Popečeni
obloženi
kruhki
4-6
-
250
5-7
-
3
Popečen
kruh
4-6
-
250
2-4
2-3
3
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
• Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
14 Progress
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite
običajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo. Pri
ponvi za žar je nevarnost večja.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
Pripomočki iz nerjavnega jekla
ali aluminija
Vrata pečice čistite le z mokro
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene
volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice.
Na enak način očistite
upravljalno ploščo na pečici.
Čiščenje tesnil vrat
• Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo
vrat se nahaja na okvirju notranjosti
pečice. Naprave ne uporabljajte, če je
tesnilo vrat poškodovano. Obrnite se
na pooblaščeni servisni center.
• Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Strop pečice
OPOZORILO! Preden
odstranite grelec, izklopite
napravo. Prepričajte se, da je
naprava hladna. Obstaja
nevarnost opeklin.
Odstranite nosilce rešetk.
Za preprostejše čiščenje stropa pečice
lahko odstranite grelec.
1. Odstranite vijak, ki drži grelec. Prvič
uporabite izvijač.
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Grelec previdno povlecite navzdol.
Progress 15
3. Strop pečice očistite z mehko krpo,
toplo vodo in čistilom ter pustite, da se
posuši.
Namestite grelec v obratnem zaporedju.
Namestite nosilce rešetk.
OPOZORILO! Prepričajte se,
da je grelec pravilno nameščen
in ne more pasti dol.
Čiščenje vrat pečice
Vrata pečice so sestavljena iz dveh
steklenih plošč. Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranjo stekleno
ploščo.
Če poskušate odstraniti
notranje steklene plošče,
preden odstranite vrata pečice,
se lahko vrata zaprejo.
3. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
potegnite naprej in snemite s tečajev.
POZOR! Naprave ne
uporabljajte brez notranje
steklene plošče.
1. Vrata odprite do konca in primite
tečaja vrat.
4. Vrata položite na mehko krpo na trdno
površino.
2. Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh
tečajih.
5. Sprostite sistem zapiranja, da boste
lahko sneli notranjo stekleno ploščo.
16 Progress
prepričajte, da površina natisa na okvirju
steklene plošče ni hrapava na dotik.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
6. Obrnite zaponki za 90° in ju snemite z
njunega mesta.
90°
Zamenjava žarnice
7. Najprej previdno dvignite in nato
odstranite stekleno ploščo.
1
2
8. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko končate s čiščenjem, namestite
stekleno ploščo in vrata pečice. Ponovite
zgornje korake v obratnem zaporedju.
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Na dno notranjosti naprave postavite krpo.
To preprečuje škodo na steklenem
pokrovu žarnice in na pečici.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov
žarnice sta lahko vroča.
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
Luč zadaj
1. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico,
odporno proti visoki temperaturi 300
°C.
4. Namestite steklen pokrov.
Progress 17
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se varo‐
valka sproža vedno znova,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte stati v pečici dlje
kot 15 - 20 minut.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja
na sprednjem okviru notranjosti naprave.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti naprave.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vgradnja
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
18 Progress
Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
Kabel
540 21
min. 550
558
114
19
20
590
min. 560
591
598
570
594
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe in
razpredelnico:
Pritrditev naprave na omarico
A
B
Skupna moč (W)
Presek kabla
(mm²)
največ 1380
3 x 0,75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1,5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Električna namestitev
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
TEHNIČNE INFORMACIJE
Tehnični podatki
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Standardni podatki o izdelku in informacije v skladu z EU
65-66/2014
Ime dobavitelja
Progress
Identifikacija modela
PBN1220X
Progress 19
Kazalo energijske učinkovitosti
102,5
Razred energijske učinkovitosti
A
Poraba energije pri običajni obremenitvi ter načinu gre‐
tja zgoraj in spodaj
0,83 kWh/program
Število pečic
1
Vir toplote
Elektrika
Glasnost
61 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
27.0 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
– Ko je mogoče, jed postavite v
pečico brez predhodnega
segrevanja.
– Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri
do 10 minut pred potekom časa
pečenja znižajte temperaturo
pečice na najnižjo stopnjo, odvisno
od trajanja pečenja. Akumulirana
toplota v pečici še naprej omogoča
pečenje.
– Z akumulirano toploto pogrejte
ostala živila.
• Ohranjanje živil toplih - če želite
uporabiti akumulirano toploto za
ohranitev toplega obroka, izberite
najnižjo možno nastavitev temperature.
Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam pomagajo
varčevati z energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
• Splošni namigi
– Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno zaprta,
med pečenjem pa jih čim manj
odpirajte.
– Uporabljajte kovinsko posodo za
boljše varčevanje z energijo.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
www.progress-hausgeraete.de
892940875-C-182016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising